:

Uggla nr 100

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Uggla nr 100

Gammal frälsesläkt. Introd. 1625.

Ätten är efter all sannolikhet av rent svenskt ursprung och synes, att döma efter tjänster, jordinnehav och släktförbindelser, i slutet av medeltiden haft sitt huvudtillhåll i Västergötland. Äldre genealogers uppgifter om härstamning från Norge, resp. Holstein, äro helt obestyrkta. Släktens äldste med visshet kände medlem är Claes Hansson till Bosgården (tab 1). Som hans föräldrar uppgivas på riddarhusgenealogien väpnaren Hans Pedersson till Bosgården »troligen i Västergötland» och Ingeborg Johansdotter. I de Ekebladska genealogierna (i De la Gardieska arkivet) benämnes han däremot Hans Claesson, likaså i Gjörwells Svenska Biblioteket, som (D. 3, sid. 251) omtalar honom som »Hr Sten Stures råd Hans Claesson till Sjögård, som lefde 1470». Att fastställa, vilken gård den här omtalade Bosgården är, har hittills ej lyckats, då namnet är synnerligen vanligt, särskilt i Västergötland. Över tjugu gårdar bära f. n. detta namn. Nära till hands ligger dock att antaga, att det är fråga om samma Bosgården i Kelands (d. v. s. Kullings) härad, där enligt en samtida källa Claes Hanssons dotter Anna senare bodde med sin man. Detta Bosgården (numera Bossgården), ett landbohemman i Tarsleds socken, innehades 1562 av fru Margareta (Vinge) till Skofteby. – Om Vadstenanunnan Birgitta Andersdotters uppgift från 1529 (Hh, d. 1, sid. 8) om Christina Arvidsdotter, att hon »ägher Mattz Kaffles systerson i Wästergötland» åsyftar Claes Hansson och ej något senare gifte, skulle modern tillhört sistnämnda ätt. I så fall är dock hennes farsnamn ej det ovan angivna Johan utan Lars. Visshet i ena eller andra avseendet kan ej ernås, så länge inga handlingar anträffats, där ifrågavarande personer förekomma, vilket ej är fallet. Däremot nämnas i medeltida källor personer med tillnamnet Uggla, men utan påvisbart samband med ätten (Gudmundus Uggla, ärkedjäkne i Växjö 1478, tre personer nämnda i ett brev av 1358, som dock torde röra Östergötland, Krp, d. 1, sid. 112).

Ätten, som redan vid 1600-talets början delade sig i flera grenar samt även utgrenat sig i friherrliga ätten Uggla, och blivit immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 4 bland adelsmän, torde vara den till medlemsantalet största av svenska adelns ätter.

Då det är sannolikt, att sönerna till Claes Arvidsson (tab 4) i ordning efter sin ålder underskrevo faderns testamente 1608, bör ordningen dem emellan och de särskilda ättegrenarna rätteligen vara följande: Göran (Påarpsgrenen), Knut (Claestorpsgrenen), Claes (Finska grenen), Johan (Averstads och Krokstadsgrenen) samt Jakob (Salebygrenen). Även vid den fördelning, som Claes Arvidsson 1603 gjorde av sina arvegods mellan sönerna i första giftet, uppräknas de i nämnda ordning.

Ättens äldsta nu kända sigill, Claes Hanssons från 1517, visar i skölden en åt höger vänd uggla. Samma, här nedan reproducerade, vapenbild förekommer även i de äldsta i kyrkor uppsatta vapensköldar, som äro kända, nämligen amiralen Claes Claessons (död 1624) Pojo kyrka i Finland, och översten Johan Claessons (död 1649) i By kyrka Värmlands län, och torde således få anses vara den ursprungliga. Ättens vapenplåt på riddarhuset har emellertid en åt vänster vänd uggla med tillägg av en kvist i klon, vilken variant av vapnet inkommit redan i vår äldsta vapenbok (Keysers från 1650) och återkommer i senare vapenböcker samt troligen på den grund allmänt brukats av ättemedlemmarna.

Uggla A10000.png

Uggla A10001.png

Uggla A10002.png

Uggla A10003.png

Uggla A10004.png

Uggla A10005.jpg

Uggla A10006.png

Uggla A10007.png

TAB 1

Claes Hansson, till Bossgården. Väpnare. I slottsloven på Örebro slott 15081. Levde 1517-03-28 och troligen ännu 1529.1 Gift med Christina Arvidsdotter, som synes levat ännu 15291, dotter av lagmannen och riksrådet Arvid Knutsson (Drake af Intorp) och Anna Gustafsdotter, av gamla Stenbocksätten.

Barn:

 • Arvid Claesson. Häradshövding. Död 1557. Se Tab. 2
 • Brita Claesdotter. Gift med Arvid Håkansson (båt) till Billa i Hemmesjö socken Kronobergs län.
 • Anna Claesdotter. Gift med Christoffer Nilsson (Vinge) till Bossgården i Kullings härad.2

TAB 2

Arvid Claesson, (son av Claes Hansson, tab 1), till Sjögården i Grovare socken Älvsborgs län och Lastorp (nu Claestorp) i Östra Vingåkers socken Södermanlands län m. m., som han erhöll genom sitt gifte, Påarp i Murums socken Älvsborgs län samt Domö i Hjärpås socken, Saleby i Slöta socken och Grunnevad i Valstads socken (alla i Skarab.) m. m. Uppräknas bland rusttjänstskyldige »hofsindere » 1537 och hade då häradsrätten på Saleberg i förläning3. Häradshövding i Kållands härad 1540. Mönsterherre i Västergötland 1546 och följande åren. Förordnades att mönstra och avlöna krigsfolket i Västergötland 1552-03-22. »Hade befallningen der nere mot (danska) gränsen» 1555. Fogde i Sunnerbo härad s. å. 18/4. Entledigad från fögderiet på grund av sjukdom 1556-09-30. Död före 1557-04-05. Med hans och hans hustrus samtycke gjorde hans svärmoder Anna Josefsdotter ett jordabyte med konung Gustaf 1552-02-07 genom vilket hon tillbytte sig gods i Västergötland mot gods i Södermanland. [4]. Gift med Brita Mickelsdotter, dotter av Mickel Nilsson Svarte Skåning (båt med 2 drakhuvuden) och Anna Josefsdotter (Björn). Hon sålde 1555 sina ärvda två tredjedelar i Djula i Stora Malms socken Södermanlands län till sin moster Gertrud Geet, gift med Jöran Knutsson Laxman. Ålades 1557-04-05 efter mannens död att med tolvmannaed fria sig från ryktet att hava legat med sin gitta tjänare Mickel Pedersson (Göing). Rymde sedan 1558 med honom till Flensburg, medtagande alla barnen och sin lösa egendom (se konung Gustafs brev till konung Fredrik av Danmark 1560-02-29)4, vadan hennes gods i Vingåkers, Stora Malms och Björkviks snr Södermanlands län indrogos till kronan5. De återlämnades dock till barnen av konung Erik5 1564-01-16.

Barn:

 • Mickel Arvidsson. Häradshövding. Död 1620. Se Tab. 3
 • Claes Arvidsson. Befallningsman. Död 1611. Se Tab. 4
 • Dorotea Arvidsdotter. Gift med väpnaren Göran Tordsson (Bonde) i hans 1:a gifte, död 1598.
 • Margareta Arvidsdotter. Gift med Erik Olofsson.
 • Anna Arvidsdotter.
 • Josef Arvidsson. Ägde 1566 ett hemman i Norrgarn i Bladåkers socken Stockholms län. [Af]

TAB 3

Mickel Arvidsson, (son av Arvid Claesson, tab 2), till Sjögården i Grovare socken Älvsborgs län och Grunnevad i Valstads socken Skaraborgs län. Deltog i riksdagarna i Stockholm 1582 och 1590 och underskrev de där fattade riksdagsbesluten6. Upptages i förteckningen över Sveriges adel 15868. Var häradshövding i Gudhems härad 15977 och i Ås härad 1610 till sin död. Medlem av Carl IX: s lagkommission 1604–16051. Satt i lagmansting vid Dintestorp1 1611-11-02. Död 1620-05-06 på Grunnevad och ligger jämte sin andra fru begraven på Valstads kyrkogård, där deras gravsten finnes. Han anslöt sig vid brytningen mellan konung Sigismund och hertig Carl liksom brodern Claes Arvidsson och svågern Göran Bonde till Sigismund. Blev på herredagen i Vadstena i juni 1598 med hugg och slag överfallen av hertigen för sitt yrkande på att denne i överensstämmelse med riksdagens i Arboga beslut skulle avsända en flotta till Danzig för att avhämta konung Sigismund till Sverige, samt stod i aug. 1599 jämte andra Västgötaadelsmän inför rätta i Nylödöse på föranstaltande av hertig Carl1. Erhöll sedermera hertigens förlåtelse och steg högt i hans gunst8. Uppgives hava blivit kammarråd, men återfinnes icke i upprättade förteckningar över dessa ämbetsmän.9. Gift 1:o med Märta Knutsdotter, dotter av ståthållaren Knut Bengtsson (Hård af Torestorp) och Märta Pedersdotter (Ulfsax). Gift 2:o med Carin Carlsdotter, död 1627-09-23 enl. gravstenen.

Barn:

 • 1. Brita Uggla, död 1644. Gift 1:o med slottsfogden Bengt Larsson Dufva (i Västergötland, nr 183), född 1552, död 1621. Gift 2:o 1628 med Erik Eriksson Ulf i hans 2:a gifte, född 1564, död 1657.
 • Märta Uggla, död 1635 före 11/5. Gift 1617 med häradshövdingen Erik Hård af Segerstad, i hans 2:a gifte, född 1560, död 1645.
 • Anna Uggla, död 1660 Malma. Gift med Bengt Lindormsson Bock af Näs, född 1600, död 1676.
 • 2. Carin Mickelsdotter. Gift med sin faders svåger, ryttmästaren Bengt Knutsson (Hård af Torestorp) i hans 1:a gifte, död 1611.
 • 2. Arvid Uggla, död 1622-12-19 och begraven på Valstads kyrkogård.
 • 2. Erik Uggla. Bevistade riksdagarna 1635–1642.10
 • 2. Gideon Uggla. Kapten. Död före 1639. Gift med Brita Grijs, som efterlevde mannen, möjligen dotter dotter av häradshövdingen Anders Grijs och Gunilla Siöblad.
 • 2. Jonatan Uggla.

TAB 4

Claes Arvidsson, (son av Arvid Claesson, tab 2), till Påarp i Murums socken Älvsborgs län, Saleby i Slöta socken och Domö i Hjärpås socken (båda i Skarab.) samt Lastorp i Östra Vingåkers socken Södermanlands län m. m. Deltog i riksdagen i Stockholm 1582 och underskrev där fattade beslut6. Upptages i förteckningen över Sveriges adel 15866. Mönstrade Västgöta ryttare 15901. I slottsloven på Älvsborg och Gullbergs fäste 1593-02-03–1595-02-17. Bevistade herremötet i Vadstena 15988. Stod liksom brodern Mickel Arvidsson på konung Sigismunds sida, men försonade sig sedan med hertig Carl. Död 1611 på Saleby och ligger jämte sin första, fru begraven i Murums kyrka, där makarnas vackra och väl bibehållna gravsten, försedd med ätterna Ugglas och Hårds vapen ännu finnes.8 Han var under sina sista levnadsår sängliggande. Lät 1603 den 26 september göra fördelning mellan sina barn av första giftet av de gods och räntor, som han ärvt efter sin fader och vilka han »för ålderdom och svaghet ej vidare kunde förestå», och erhöllo då barnen var sin frälsegård11. I sitt testamente, daterat Stola 1608 den 12 januari, förklarade han, att han tagit till äkta sin hushållerska Ingrid Eriksdotter, med vilken han haft tre barn, vilka nu förklarades för äkta, men uteslötos från del i arv av den fasta egendomen, vartill barnen av första giftet samtyckte. Gift 1:o med sin broders svägerska Estrid Knutsdotter, död 1594 på Påarp och begraven i Murums kyrka, dotter av ståthållaren Knut Bengtsson (Hård af Torestorp, nr 60) och Märta Pedersdotter (Ulfsax). Gift 2:o 1608 med Ingrid Eriksdotter.

Barn:

 • 1. Göran Claesson Uggla. Kammarråd. Död 1627. Stamfader för Påarps ättegren. Se Tab. 5
 • 1. Knut Claesson Uggla. Ståthållare. Död 1634. Stamfader för Claestorps ättegren. Se Tab. 16.
 • 1. Claes Claesson Uggla. Amiral. Död 1624. Stamfader för Finska ättegrenen. Se Tab. 17.
 • 1. Johan Claesson Uggla. Överste. Död 1649. Stamfader för Averstads och Krokstads ättegren. Se Tab. 90.
 • 1. Jakob Claesson Uggla. Landshövding. Död 1654. Stamfader för Saleby ättegren. Se Tab. 128.
 • 1. Märta (?Estrid)11 Claesdotter Uggla, till Stor-Stola, som hon erhöll av fadern till sätesgård11 1603-09-26. Levde 1652, men var död 1657-07-10. Gift med Matts Pedersson Store, död 1654.
 • 1. Brita Claesdotter Uggla, till Riddaretorp i Kvinnestads socken Älvsborgs län, som hon erhöll av fadern till sätesgård11 1603-09-26. Född 1584, död 1651-07-02. Gift 1622-09-01 på Påarp med översten Christoffer Ekeblad, född 1592, död 1664.
 • 2. Anna Claesdotter, död ung.
 • 2. Hildebrand Claesson Uggla. Major. Död 1677. Stamfader för Värmländska ättegrenen. Se Tab. 128.
 • 2. Elisabet Claesdotter, levde 1652.

TAB 5

Påarps ättegren

Göran Claesson Uggla, (son av Claes Arvidsson, tab 4), till Påarp i Murums socken, som han erhöll av fadern till sätesgård11 1603-09-26 och Röll i Bredareds socken, som han erhöll genom sitt första gifte (båda i Älvsb.). Häradshövding i Ås härad Älvsborgs län. Kallas underlagman i Västergötland. Kammarråd 1623 (före 1624-01-20). Introducerad 1625 på ättens vägnar under nr 70, vilket sedan ändrades till nr 100. Död 1627-06-09 i Stockholm och begraven s. å. 4/9 i Murums kyrka 18, på vars kyrkogård hans gravsten ännu finnes,14. Gift 1:o 1606-10-25 (morgongåvobrev s. å. 26/10) på Olstorp, då han gav sin sätesgård Påarp morgongåva18, med Märta Kafle, död 1614-11-28 dotter av Gustaf Kafle och Christina Ribbing (nr 16): 2:o 1617-01-05 (morgongåvobrev s. å. 6/1) Stola, då han gav gården Brostorp i Timmele socken Älvsborgs län i morgongåva1 med Agneta Johansdotter Ekeblad, till Hjärtared i Tvänreds socken (Älvsb.), född 1589-04-10 på Stola, död 1667-04-13 på Hjärtared och begraven i Gällstads kyrka Älvsborgs län, dotter av häradshövdingen Johan Andersson (Ekeblad) och Anna Christoffersdotter (af Forstenasläkten).

Barn:

 • 1. Estrid, född 1608-02-29 begraven 1681-06-12 i Jönköpings stadskyrka, näst koret. Gift med kommendanten Olof Oxehufvud, född 1611, död 1644.
 • 1. Gustaf, född 1610-09-29. Student i Uppsala 1621-10-0015. Hovjunkare hos konung Gustaf II Adolf 163019. Följde konungen till kriget i Tyskland. Ryttmästare för värmlandskompaniet av Upplands ryttare (livregementet till häst) 163612. Död ogift s. å. i Tyskland.19
 • 1. Claes, född 1611-10-31, student i Uppsala 1622. Död ung.
 • 1. Christina, född 1612-11-12 död 1658-03-02 och begraven s. å. 29/8 på samma gång som mannen i Sparlösa kyrka Skaraborgs län. Gift 1:o med ryttmästaren Gudmund Ulfsparre af Broxvik, död 1650. Gift 2:o 1652-09-26 på Levene i likan, socken Skaraborgs län med överstelöjtnanten Christoffer Torstensson af Forstena-släkten, i hans 2:a gifte, död 1658.
 • 1. Knut, född 1614-11-17. Student i Uppsala 1628-02-0015. Fänrik vid Västgötadals regemente 1633. Död ogift 1636-10-02 i Erfurt under kriget.
 • 2. Märta, född 1620-01-25, död 1624-08-09 i Stockholm.
 • 2. Johan, född 1622-11-07. Ryttmästare vid Västgöta ryttare. Död ogift 1649-03-25 på Hjärtared.19
 • 2. Anna, född 1624-05-19 i Stockholm, död ogift 1643-09-29 på Hjärtared.
 • 2. Anders, född 1625-10-15 i Stockholm, död där 1626-11-06 och begraven i Storkyrkan19

TAB 6

Sven, (son av Göran, tab 5), till Påarp och Röll samt Dagsnäs i Bjärklunda socken Skaraborgs län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1614-01-08 på Påarp. Student i Uppsala 1622. Page vid hovet och följde konung Gustaf Adolf till Tyskland. Kvarstannade där, då konungens lik hemfördes, och blev fänrik vid hertig Bernhards av Weimar livregemente 1633. Kaptenlöjtnant vid Jakob De la Gardies regemente. Kapten vid Lars Kaggs regemente (Älvsborgs regemente) 1641. Major vid Fabian Berndes dragonregemente 1645. Död 1661-06-05 på Påarp och begraven s. å. 3/11 i Murums kyrka. [20] Gift20 1640-09-06 på Dagsnäs med sin moders sysslings dotter Margareta Kafle, född 1618, död 1692 på Påarp och begraven s. å. 28/8 i Murums kyrka, dotter av landshövdingen Bengt Kafle, och Malin Soop.

Barn:

 • Märta, död 1645. [21]
 • Göran, död före fadern.
 • Anna, död 1719-10-28 Säckestad. Gift 1667-06-24 med ryttmästaren Lennart Bonde, född 1630, död 1682.
 • Johan. Student i Uppsala15 1665-09-21. Död ung, då han hemkom från sina utländska resor.
 • Magdalena, död 1693 och ligger jämte sin man och hans 2:a fru begraven i Hiertagraven i Vedums kyrka Skaraborgs län. Gift 1673-10-06 på Påarp med generalmajoren Lars Hierta, i hans 1:a gifte, född 1648, död 1711.

TAB 7

Bengt, (son av Sven, tab 6), till Dagsnäs samt Sjöberg i Björsäters socken Skaraborgs län, som han köpte av Anders Eriksson Hästehufvuds arvingar22. Född 164121 på Påarp. Student i Uppsala15 1659-08-01. Kapten. Död 1693-05-09 på Sjöberg. Gift 1:o 1671-03-02 på Björka med Brita Elisabet Lagercrantz, dotter av kaptenen Erik Jonsson, adlad Lagercrantz, och Barbara von Strassburg. Gift 2:o 1676 med Regina Helena Gyllengrip, född 1657-02-02, död 1734-07-26 på Sjöberg, dotter av häradshövdingen Christoffer Gyllengrip, och hans 1:a fru Birgitta Rytter (Reuter af Skälboö).

Barn:

 • 1. Bengt, född 1671, död barn.
 • 2. Sven, född 1677. Volontär vid Skaraborgs regemente 1691. Korpral därst. 1694. Förare 1695-03-13. Sergeant s. å. Fänrik 1696. Löjtnant 1700-04-30. Sekundkapten 1703-06-16. Sekundryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1706-06-30 premiärryttmästare därst. 1708-12-04. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava. [23]
 • 2. Margareta, född 1678, död 1750-04-09 på Sjöberg. Gift med kaptenen friherre Hans Ulfsparre af Broxvik, född 1672, död 1708.
 • 2. Christoffer, född omkr. 1680. Överstelöjtnant. Död 1733. Se Tab. 8.
 • 2. Georg. Fänrik vid Södermanlands regemente 1700-04-30. Sekundlöjtnant därst. 1701-04-25. Kapten 1704-08-11. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1707-05-04. Stupade ogift 1709 i Polen.
 • 2. Magdalena Christina, född 1687, död 1747-11-21 (21/1) på Sjöberg. Gift där 1730-01-29 med kaptenen friherre Johan Kagg, nr 27, i hans 3:e gifte, född 1664, död 1739.
 • 2. Aurora Christina, född 1690, död 1756-10-06 Ryholm och ligger jämte sin man begraven i Sparregraven i Ängsö kyrka Västmanlands län. Gift 1719-07-12 på Sjöbergmed kammarherren friherre Erik Sparre, den halte, född 1660, död 1736.

TAB 8

Christoffer, (son av Bengt, tab 7), till Dagsnäs och Sjöberg. Född omkr. 1680. Volontär vid Skaraborgs regemente 1696. Sergeant därst. Fänrik 1700-04-30. Sekundlöjtnant s. å. 17/12. Konfirm.fullm. 1701-04-25. Premiärlöjtnant 1703-06-01. Sekundkapten 1704-08-05. Premiärkapten 1709-01-20. Fången vid Perevolotjna s. å. 1/7. Hemkom 1722. Överstelöjtnants karaktär s. å. 26/6. Avsked 1731-01-13. Död 1733-04-05 på Dagsnäs och begraven s. å. 16/4. Gift 1725-06-05 Kårtorp med sin systers styvdotter friherrinnan Märta Margareta Kagg, född 1695-04-26 Ågården, död 1734 på Dagsnäs och begraven s. å. 26/4, dotter av kaptenen friherre Johan Kagg, och hans 1:a fru Christina Kafle.

Barn:

 • Bengt Lennart, döpt 1726-05-09 på Dagsnäs. Student i Uppsala15 1742-09-28. Död ung.
 • Christina, född 1729-06-29 Ro, död 1781-03-18. Gift 1748-07-01 i Råda socken med sin kusins son kaptenen Nils Fredrik Danckwardt-Lillieström, född 1725, död 1754.

TAB 9

Claes, (son av Sven, tab 6), till Hjärtared i Tvärreds socken Älvsborgs län. Född 1646-09-06. Student i Uppsala15 1659-08-01. Död 1670-06-29. Gift 1667-02-24, med sin syssling Märta Kafle i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1674-01-05 Hällered, med sin svågers svåger kaptenen Bengt Lillie af Aspenäs, född 1649, död 1699), född 1644-06-11, död 1713-01-13 på Hjärtared och ligger jämte sin 2:a man begraven i Tvärreds kyrka, dotter av kaptenen Erland Kafle, och Margareta Ekeblad.

Barn:

 • Anna Helena, död barn.
 • Brita Magdalena, död 1670.
 • Sven, död 1671.

TAB 10

Sven, (son av Sven, tab 6). [?Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1672-03-13. Löjtnant därst. 1675. Avgången 1676]. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1678-03-00. Avsked 1680-06-01. Död 1684 och begraven s. å. 8/6 i Sandhems kyrka Skaraborgs län. Gift 1673-09-14 med Anna Lillie af Aspenäs, till Påarp i Murums socken och Långared i Ljurs socken (båda i Älvsb.). Född 1652, död 1729-11-04 på Påarp och begraven i Murums kyrka, dotter av kammarherren Johan Lillie af Aspenäs, och Carin Stake.

Barn:

 • Svante, född 1675. Överstelöjtnant. Död 1760. Se Tab. 11
 • Johan, till Påarp. Född 1678. Kadett vid Erik Sparres regemente i fransk tjänst 1698. Fältväbel vid Älvsborgs regemente 1701-05-11. Fänrik därst. s. å. 6/10. Löjtnant 1703-07-07. Tången vid Retusaari 1705-07-14. Hemkom 1722. Kaptens karaktär s. å. 31/8. Avsked 1741-05-26. Död barnlös 1745 på Påarp och begraven s. å. 14/5 i Murums kyrka. Gift 1730-09-20 Tissås med Catharina Charlotta Drakenberg, född 1702, död 1787-03-29 på Påarp, dotter av ryttmästaren Erik Drakenberg, och Elisabet Bonde.
 • Anna Catharina. Gift med översten Sten Otto Trana, adlad Tranhielm, i hans 1:a gifte, född 1665, död 1732.
 • Metta Magdalena, död 1759-04-03. Gift 1711 med kaptenen Jakob Reenstierna, i hans 1:a gifte, född 1690, död 1772.
 • Margareta, till Långared samt Hubbestad i Svenarums socken Jönköpings län. Född 168(4), död 1760-06-01 på Hubbestad. Gift med överstelöjtnanten Alexander Georg Liwensten, född 1671, död 1745.

TAB 11

Svante, (son av Sven, tab 10), född 1675. Volontär vid svenska livregementet till fot 1695-08-10. Förare därst. 1696. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1700-05-01. Fänrik därst. s. å. 6/8. Löjtnant 1701-11-08. Kaptenlöjtnant 1703-10-23. Kapten vid Boijes sachsiska infanteribataljon 1707-06-29. Kapten vid Straelborns sachsiska infanteribataljon 1709-09-14. Premiärkapten vid Södermanlands regemente s. å. 7/10. Major därst. 1712-11-14. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Avsked 1718-10-18. Överstelöjtnants karaktär 1720-02-18. Död 1760-05-22 Hubbestad. Gift 1704-09-20 (18/9)40 Forssa med Elsa Beata Silfverhielm, född 1687, död 1760-08-26 på Hubbestad, dotter av majoren Isak Georg Silfverhielm, och friherrinnan Elisabet Catharina Siöblad.

Barn:

 • Svante Mauritz, född 1705. Kapten i preussisk tjänst.
 • Elisabet Maria, född 1706, död ogift 1746-11-12 på Hubbestad.
 • Charlotta, född 1707.
 • Ulrika Juliana, född 1709, död 1715-03-06 på Edeby i Björkviks socken Södermanlands län och begraven s. å. 9/3 i kyrkan.
 • Isak Johan, född 1710. Kapten. Död 1774. Se Tab. 12
 • Charlotta Margareta, född 1715-08-05 på Edeby, död 1786-06-20 Rosendal. Gift 1:o 1742-12-07 med ryttmästaren Henrik Sahlefelt, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1743. Gift 2:o 1755-11-04 i Ransbergs socken Skaraborgs län med löjtnanten Abraham Erik Gyllengrip, död 1786.
 • Eva Catharina, född 1717-10-10 på Edeby, död före mannen. Gift 1745-07-19 med kaptenen Gustaf Helmer Palmfelt, född 1717, död 1787.
 • Fredrik.
 • Ulrika, född 1723-11-12, död ogift 1804-06-20 på Remmingstorp i Varnhems socken Skaraborgs län.
 • Fredrika Magdalena, född 1724-12-22, död 1798-06-02 Orresäter. Gift 1755-01-26 i Ransbergs socken med ryttmästaren Johan Georg Karlström, född 1718, död 1776.
 • Georg, född 1726. Löjtnant. Död 1787. Se Tab. 15

TAB 12

Isak Johan, (son av Svante, tab 11), till Gedsholm i Ekeby socken Malmöhus län. Född 1710-11-16 på Kettilstorp i Ljungarums socken Jönköpings län. Volontär vid artilleriet 1729. Sergeant därst. 1731. Styckjunkare 1732. Kornett vid konung Stanislai i Polen livdragonregemente 1733. Underlöjtnant vid artilleriet i Kalmar 1735-09-18. Löjtnant vid artilleriet i Finland 1742-10-04. Kapten 1747-10-27. RSO 1761-11-23. Död 1774-07-07 på Byvärma i Agunnaryds socken Kronobergs län. Gift 1748-08-19 på Vegeholm i Strövelstorps socken Kristianstads län med Märta Eufrosyne Morman, född 1724-04-13 på Gedsholm, död 1793-05-07 på sin egendom Matteröd i Vankiva socken Kristianstads län, dotter av majoren Anton Johan Morman, natural. Morman, och hans 3:e fru Maria Christina Cedercrantz.

Barn:

 • Sven Anton, född 1749. Överjägmästare. Död 1804. Se Tab. 13.
 • Isak, född 1751-02-14 på Gedsholm, liksom de följande syskonen, död ogift 1827-01-08 Rögla
 • Maria Christina Beata, född 1752-02-07, död ogift 1804-12-29 i Norra Åkarps socken Kristianstads län.
 • Carl Reinhold, född 1754-10-14. Volontär vid fortifikationen 1771-06-18. Furir vid garnisonsregementet i Malmö 1772-12-10. Sergeant vid Sprengtportenska regementet 1773-10-18. Fänrik därst. s. å. 21/10. Kornett vid lätta livdragonregementet 1777-06-05. Löjtnant därst. 1780-04-12. Sekundmajor 1789-05-15. Premiärmajor 1792-06-21. RSO 1794-11-28. Överste i armén 1795-11-02. Överstelöjtnant vid livhusarregementet 1796-01-02. Överste och sekundchef för sistnämnda regemente, då livgardet till häst, 1802-12-09. KSO s. d. Död ogift 1809-02-10.
 • Charlotta Sofia, född 1756-10-01, död ogift 1830-12-12 på Matteröd.
 • Hedvig Margareta, född 1758-08-16, död 1807-10-29 i Tolgs prästgård Kronobergs län. Gift 1789-11-10 på Matteröd med prosten och kyrkoherden i Tolgs pastorat av Växjö stift Johan Koraen, född 1749-09-20 i Södra Hestra prästgård Jönköpings län, död 1815-09-01 i Tolgs prästgård.

TAB 13

Sven Anton, (son av Isak Johan, tab 12), född 1749-06-07 i Malmö. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1768. Korpral därst. 1769-05-06. Livdrabant 1776-08-19. Kornett vid nämnda regemente 1779-05-12. Överjägmästare i Malmöhus län 1782-05-10. Död 1804-05-12 på Oretorp vid Kristianstad. Gift 1772-12-28 Ljungarum s län med Maria Elisabet Hollström, född 1751-12-24, död 1821-08-08, dotter av lagmannen Bengt Hollström och Anna Christina Hellman.

Barn:

 • Eufrosyne Christina, född 1781-05-24 på Skoglösa i Önnestads socken Kristianstads län, död 1870-09-21 Lamhult. Gift 1:o 1798 på Lamhult med löjtnanten Bengt Olof Ulrik Baas, från vilken hon blev skild, född 1758, död 1824. Gift 2:o 1808 på Lamhult med majoren Johan Georg Gyllensvärd, född 1754, död 1827.

TAB 14

Georg Adolf, (son av Isak Johan, tab 12), född 1753-08-01 Gedsholm. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1769-01-02. Korpral därst. 1773 10 9. Livdrabant 1779-02-10. Löjtnant i armén 1796-03-07. Avsked 1797-04-11. Levde 1805, men var död 1809. Gift med Anna Helena Hällström, född 1775, död 1809-04-11, dotter av taffeltäckaren vid k. hovet Nils Hällström och Catharina Bonnevier.

Barn:

 • Nils Johan, född 1792, död 1794-07-09 vid Drottningholm.
 • Carl Adolf, född 1793-02-01 i Stockholm, död där s. å. 10/5.
 • Carl Anton, född 1794-03-31 i Stockholm, död där s. å. 8/9.
 • Adolf Fredrik, född 1795-05-00, död 1796-08-28 i Stockholm.
 • Vilhelmina Catharina Charlotta, född 1797-05-15 i Stockholm, död 1798-07-19.
 • Fredrika Elisabet, född 1798-10-05 Dalen, död 1880. Gift 1819-03-17 med bankokamreraren Sven Benjamin Elgklo, född 1779-05-02 i Stockholm, död där 1833-12-20.
 • Anna Gustava, född 1802-05-28. Gift 1825-06-26, Norrnäs med löjtnanten Peter Petersson, född 1796-04-06, död 1838-07-12 i Stockholm.
 • Bengt Vilhelm, född 1804-01-30, död 1805-04-27 på Marielund.

TAB 15

Georg, (son av Svante, tab 11), till Öströd i Dagsås socken Hallands län, som han erhöll genom sitt 1:a gifte. Född 1726-10-16. Löjtnant vid artilleriet. Död 1787-06-20 i Vänersborg. Gift 1:o med Elisabet Christina Stiernelodh, död 1753-04-00 på Öströd, dotter av kaptenen Nils Stiernelodh, och Maria Eleonora Årrhane. Gift 2:o 1765-12-03 på Eksjöjhovgård i Vallsjö socken Jönköpings län med Catharina Christina Stierngranat, född 1725-07-12 Bålltorp, död 1775-10-29, dotter av skeppskaptenen Jonas Stierngranat, och Magdalena Eleonora Lillie af Aspenäs.

Barn:

 • 1. Elsa Maria, född 1749, död 1800-06-09 på Rydhov i Ljungarums socken Jönköpings län. Gift 1773-09-21 Degeberg i Rackeby socken Skaraborgs län med generalmajoren och landshövdingen Erik Johan de la Grange, född 1734, död 1807.
 • 1. Beata Catharina, född 1751, död 1807-01-14 i Vänersborg. Gift 1774-04-17 Bryne med lagmannen Johan Fredrik Flach, född 1740, död 1810.
 • 1. Agneta Eufrosyne, född 1752-04-11, död 1794-07-30 i Stockholm. Gift 1776-01-04 på Bryne med kaptenen Nils Gabriel Dahlcrona, i hans 1:a gifte, född 1743, död 1830.

TAB 16

Claestorps ättegren

Knut Claesson Uggla, (son av Claes Arvidsson, tab 4), till Lastorp (nu Claestorp) i Östra Vingåkers socken Södermanlands län, som han av fadern erhöll till sätesgård11 1603-09-26. Var 1608 löjtnant vid Södermanlandsfanan (livregementet till häst). Ryttmästare för nämnda fana 1609 och förde den under kriget i Livland12. Kommendant i Reval13 1612-02-10–s. å. 1/9. Fick 1614-05-24 i förläning13 Ruils gård med 31 hakar i Harrien (Estland). Ståthållare på Revals slott13 1616-02-14–1618 (före 15/7). Död 1634-04-27 och begraven i Västra Vingåkers kyrka. Gift 1621-06-13 på Djula (Stora Djulö) i Stora Malms socken Södermanlands län med Anna Gyllenhorn, till Risa i Örsås socken Älvsborgs län och Vegersberg i Floda socken Södermanlands län, vilka voro hennes fädernegods, död 16681, dotter av hovjunkaren Josua Gyllenhorn, och Gertrud Mauritzdotter (Laxman).

Barn:

 • Carl, till Claestorp och Risa. Student i Uppsala15 1642-10-12. Var kornett vid Smålands ryttare 165516. Löjtnant därst. s. å. Ryttmästare16 1656 före 8/9. Död ogift 1657-02-15 i Thorn under polska kriget och begraven s. å. 6/9 i Västra Vingåkers kyrka. Han blev den 8 sept. 1649, då han med sina följeslagare Lennart Ribbing och Per Mannerhielm råkade i slagsmål på Ladugårdslandet vid nya bron i Stockholm med riksstallmästaren Hans Wachtmeister, illa »bastonerad» av dennes folk.17
 • Beata, död före modern.
 • Helena, död ung före modern. En av döttrarna levde 1652.1

TAB 17

Finska ättegrenen

Claes Claesson Uggla, (son av Claes Arvidsson, tab 4) till Kaggnäs, som han av fadern erhöll till sätesgård11 1603-09-26, Brödtorp i Pojo socken, Finland, som han fick genom sitt gifte, och Haga i Janakkala socken, Finland, vilket säteri han erhöll i förläning av hertig Johan 1615-06-15. Hovjunkare. Gjorde rusttjänst för Brödtorp 1608. Fick s. å. 10/12 (konfirm. 1610-07-24) förläning på hela Euraåminne socken i Satakunda13. I slottsloven på Narva 1610. Kapten vid flottan 1611–162025. Ståthållare på Reval 1616. Befallningsman i Borgå och Raseborgs län 1617. Förordnad att uppfordra sjöfolket i Finland25 1620-03-31. Underamiral i riksamiralens flotta25 s. å. 9/10. Vice amiral 162125. Underamiral i riksamiralens flotta25 s. å. 10/7. Död 162425 i Stockholm, jordfäst s. å. i maj i Storkyrkan därst., varefter hans lik överfördes till Finland. Gift före 1608 med Beata Wachtmeister i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1633-09-29 med överstelöjtnanten Erik Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1588, död 1647), levde 1661, dotter av fältöversten Hans Wachtmeister (friherrliga ätten Wachtmeister af Björkö) och Beata Stålarm.

Barn:

 • Beata, fick 1667-09-06 rätt att med sina döttrar besitta sin avlidne makes frälsegods. Gift med överstelöjtnanten Erik Ljuster, död 1667.
 • Estrid, död 1688. Gift 1:o med ryttmästaren Göran Boije af Gennäs, död 1646. Gift 2:o före 1648-12-02 med kaptenen Claes Arvidsson Björnram, död omkr. 1668.
 • Claes, född 1615. Överste. Död 1678. Se Tab. 18
 • Hans, född 1617. Löjtnant vid ett regemente till fot. Död 1651-05-23 enl. vapnet i Pojo kyrka
 • Svante, född 1618. Ryttmästare. Död 1676. Se Tab. 41

TAB 18

Claes, (son av Claes Claesson Uggla, tab 17), till Brödtorp i Pojo socken. Född där 1615-08-22. Ryttare vid finska rytteriet 1632. Kornett vid Hans Wachtmeisters kavalleriregemente 1639. Löjtnant vid Erik Slangs regemente 1640. Ryttmästare vid Dörfflings regemente. Löjtnant vid adelsfaneregementet i Finland 1641-03-16. Major vid Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente 1651. Överstelöjtnant därst. 1657-04-00. Överste för regementet 1669-03-17. Död21 1678-02-03 i Lemsal i Livland på genommarsch med sitt regemente, och begraven s. å. 29/9 i Pojo kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han blev under kriget i Tyskland vid Willungen i Hessen skjuten genom ena benet med tvenne kulor och fången, men efter ett fjärdedels år utväxlad mot två bayerska överstelöjtnanter. Fick under polska kriget 1655, på ett parti mot Krakau, tre svåra och en dödlig blessyr, så att han som död upptogs och infördes i staden, där en polsk överste vårdade honom, men sedan förde honom längre in i landet, ur vilken fångenskap regeringen den 12 febr. 1657 lät friköpa honom för 600 riksdaler.' Gift 1652-05-09 med Margareta Rosenstråle, född 1630-03-02 Kurkijärvi dsk adel.

Barn:

 • Beata Margareta, född 1656-03-06 på Brödtorp21, död 1698-09-06. Gift före 1681 med kaptenen Erik Giös, i hans 1:a gifte, född 1656, död 1705.
 • Märta Regina, död 1686 på Haapaniemi och begraven s. å. 29/5 i Sahalaks kyrka. Gift 1682 med majoren Henrik Johan von Qvanten, i hans 1:a gifte, född 1651, död 1709.
 • Ester Maria, begraven 1715-12-07 i Sahalaks kyrka. Gift före 1699 med sin systers svåger kaptenlöjtnanten Gustaf, Adam von Qvanten, i hans 1:a gifte, född 1653, död 1727.
 • Claes, född omkr. 1670. Vice lagman. Död 1727. Se Tab. 19

TAB 19

Claes, (son av Claes, tab 18), till Brödtorp. Född omkr. 1679. Student i Åbo 1686. Förrättade lagmansting i södra Finlands lagsaga och fick vice lagmans titel. Död 1727 och begraven i Pojo kyrka, där hans vapen uppsattes.26 Han blev vid extra ordinarie ting i Raseborgs län 1702 förklarad »till förståndet avsigkommen» samt satt en tid i fängsligt förvar på Tavastehus slott.24 Gift 1693-09-08 Prästkulla

Barn:

 • Claes, född 1694-04-28. Fältväbel vid Björneborgs infanteriregemente. Stupade 1714-02-19 i slaget vid Storkyro.
 • Gustaf Lorentz, född 1697. Kapten. Död 1774. Se Tab. 20
 • Carl Magnus, född 1698. Fänrik. Död 1739. Se Tab. 26
 • Johan Didrik. Torde hava varit militär och levat åtminstone i början av 1750-talet.26
 • Svante. Torde hava varit militär och levat åtminstone i början av 1750-talet.26

TAB 20

Gustaf Lorentz, (son av Claes, tab 19), till Växiö i Kangasala socken. Född 1697-04-12. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1713-08-02. Furir därst. s. å. 4/12. Fältväbel 1714-03-20. Fänrik 1718-07-20. Löjtnant 1737-06-18. Avsked med kaptens karaktär 1741-05-28. Erhöll pension s. å. 12/6. Död 1774-03-11 på Växiö. Gift 1730 med Carolina Hedvig Sinclair, född 1704-10-30, död 1758-05-05 på Växiö, dotter av generalmajoren Carl Anders Sinclair, och Barbara Christina von Schwartzenhoff.

Barn:

 • Anna Christina, född 1730-10-15 på Växiö, liksom syskonen, död där 1780-03-24. Gift 1748-02-02 med löjtnanten Peter Johan Armfelt, född 1722, död 1771.
 • Charlotta Sofia, född 1732-06-29 död 1787-10-01 Lomböle Gift 1:o 1759-10-30 i Kangasala socken med adjutanten vid Björneborgs regemente Carl Johan Klick (möjligen tillhörande adliga ätten Klick), född 1731-01-14 på Sammalisto i nämnda socken, död 1761-03-08. Gift 2:o 1764-03-15 med löjtnanten Henrik Adolf von Qvanten, född 1740, död 1805.
 • Fredrika Gustava, född 1734-01-19, död 1814-01-15 Kantokylä Gift 1760-06-19 med sin mosters mans brorson, kaptenen Jakob Johan Cedersparre, född 1735, död 1797.
 • Carl Gustaf, född 1735-07-09, död 1738-05-26.
 • Claes Johan, född tvilling 1736. Fänrik. Död 1784. Se Tab. 21.
 • Barbara Margareta, född tvilling 1736-11-11, död 1738-06-01.
 • Maria Justina, född 1739-04-05, död 1799-01-23. Gift 1766-10-14 på Växiö med kaptenen vid livdragonregst Nils Lund, död 1782-09-04 Toosila
 • Carolina Magdalena, född 1741-12-17, död 1742-01-03.
 • Frans Lorentz, född 1743-09-06, död s. å. 10/10.
 • Fredrik Gustaf, född 1745-05-04. Volontär vid Nylands dragonregemente 1759-09-01. Sergeant därst. 1761-06-23. Premiäradjutant 1769-11-29. Löjtnant 1775-10-26. Regementskvartermästare 1782-02-20. Stabskapten 1785-05-18. Kapten vid Tavastehus regementets jägarbataljon. Död ogift 1793-10-31.

TAB 21

Claes Johan, (son av Gustaf Lorentz, tab 20), till Växiö. Född 1736-11-11. Sergeant vid Björneborg regemente 1751-09-30. Bevistade pommerska kriget åren 1759–1763 och tjänstgjorde därunder som styckjunkare vid artilleriet. Fänrik vid Björneborgs regemente 1761-11-10. Avsked 1768-11-09. Död 1784-09-14 på Växiö. Gift 1764-03-15 med sin systers svägerska Elisabet Fredrika von Qvanten, född posthuma 1744-01-03, död 1799, dotter av kaptenen Fredrik von Qvanten, och Elisabet von Wallvijk.

Barn:

 • Claes Gustaf, född 1765-06-15 på Växiö, liksom syskonen, död där 1766-04-07.
 • Gustaf Fredrik, född 1766. Ryttmästare. Död 1806. Se Tab. 22.
 • Elisabet Carolina, född 1767-07-19, död 1808-01-16 i Sulkava socken. Gift 1795-05-25 med ingenjören vid lantmäteriöverstyrelsen i Finland Gabriel Gyldén i hans 1:a gifte (gift 2:o med Sofia Albertina Hartvall), född 1768-03-11, död 1821-06-22.
 • Fredrika Johanna, född 1769-04-09, död 1828-01-03 i Åbo. Gift 1792-10-23 på Växiö med sin kusin, kaptenen Jost Joakim Fredrik Adolf von Qvanten, född 1771, död 1822.
 • Sofia Albertina, född 1771-09-28, död ogift 1856-04-15 i Björneborgs landsförs
 • Ulrika Gustava, född 1774-05-23. Gift 1802 med bonden Henrik Saukko.
 • Eva Christina, född 1776-02-01, död 1833-09-01 i Urdiala socken. Gift 1810-11-15 med överstelöjtnanten Carl Gustaf Lilliebrunn, född 1775, död 1833.
 • Claes Adolf, född 1778-10-00, död 1786-05-03 genom ett vådaskott.
 • Carl Johan, född 1783. Löjtnant. Död 1851. Se Tab. 23

TAB 22

Gustaf Fredrik, (son av Claes Johan, tab 21), till Växiö. Född där 1766-07-24. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1774-02-04. Sergeant därst. 1778. Fänrik vid änkedrottningens livregemente s. å. 9/4 och vid Björneborgs regemente 1782-12-20. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1778-02-21 och i arméns flotta 1794-07-26. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1795-11-29. Död 1806-01-31 på Växiö. Gift 1796 med Johanna Helena Malm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1813-01-28 med sin svåger, löjtnanten Carl Johan Uggla, född 1783, död 1851), född 1780, död 1819-05-29 på Växiö, dotter av assessorn Gustaf Malm och Maria Christina Lilliegren.

Barn:

 • Heloise Fredrika, född 1797-06-12 på Växiö. Stiftsjungfru. Död 1866-07-08 i Pörtoms prästgård. Gift 1817-09-18 med överstelöjtnanten Bernt Aminoff, född 1790, död 1861.
 • Catharina Matilda, född 1799-10-26, död 1800-08-19.
 • Claes Gustaf, född 1801-01-14, död 1805-03-16 i Tammerfors.
 • Sofia Matilda, född 1803-03-17 i Tammerfors, död där s. å. 10/2.
 • Rosalie Vilhelmina, född 1805-05-25 i Tammerfors, död 1865-08-22 Erkkylä Gift 1822-09-24 i Tammerfors med kaptenen Otto Didrik von Kræmer, född 1784, död 1849.

TAB 23

Carl Johan, (son av Claes Johan, tab 22), född 1783-09-11 på Växiö. Sergeant vid Björneborgs regemente 1802-03-11. Fänrik därst. s. å. 28/6. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. GMtf 1808-10-12. Löjtnants avsked 1812-02-04. Därefter bosatt Växiö Död 1851-04-09 i Tammerfors och begraven i Växiögraven i Kangasala. Gift 1813-01-28 med sin svägerska Johanna Helena Malm i hennes 2:a gifte (gift 2:o 1796 med ryttmästaren Gustaf Fredrik Uggla, född 1766, död 1806), född 1780, död 1819-05-29 på Växiö, dotter av assessorn Gustaf Malm och Maria Christina Lilliegren.

Barn:

 • Johan Knut (Valdemar), född 1814. Vice amiral. Död 1884. Se Tab. 24.
 • Carl Oskar, född 1815-10-29 på Växiö, död där 1816-07-26.
 • Claes Brutus Æneas, född 1817. Överstelöjtnant. Död 1865. Se Tab. 25.
 • Carl, född 1819-05-11 på Växiö, död där s. å. 21/5.

TAB 24

Johan Knut [Valdemar], (son av Carl Johan, tab 23), född 1814-06-10, på Växiö. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin. Midshipman vid 26. ryska sjöekipaget 1834-01-22. Löjtnant därst. 1839-04-07. Transp. till 1. finska sjöekipaget 1842-03-23 och till 25. ryska sjöekipaget 1845-04-30. Kaptenlöjtnant därst. 1849-12-18. Placerad på flottan 1850-01-30. Transp. till 18. ryska sjöekipaget och kommendör på ångfartyget Vrontjenko 1852-04-25. RRS:tAO 3kl 1854-12-16. Kapten av 2. rangen med transp. till 25. sjöekipaget 1858-04-19. Avsked s. d. med hovråds grad och anställd vid ministeriet för riksdomänerna i Ryssland. Åter anställd i militärtjänst som kapten av 2. rangen och placerad på 13. sjöekipaget. RRS:tAO2kl. Kapten av 1. rangen och chef för sistnämnda sjöekipage 1862-04-29. RRS:tV1O3kl. Konteramiral 1870. Viceamirals avsked 1875. Död 1884-01-27 i S:t Petersburg. Gift 1857-01-26 med Vera Olympiev, född 1827-01-23, död 1895-09-20 i S:t Petersburg, dotter av kollegierådet Alexander Olympiev och Ljubov Tjerkassov.

Barn:

 • Georg, född 1859-05-05, död 1864-10-13.
 • Nadesjda, född 1861-04-16. Lärarinna vid Kalominskigymnasiet i S:t Petersburg. Död ogift 1897 i nämnda stad.
 • Natalia, född 1864-10-11, död ogift på 1880-talet.

TAB 25

Claes Brutus Æneas, (son av Carl Johan, tab 23), född 1817-06-29 på Växiö. Underofficer vid viborgska infanteriregementet 1834-01-17. Fänrik vid prins Eugens av Würtemberg regemente, sedan kejsarens Jekaterinoslavska livgrenadjärregemente, 1837-11-11. Underlöjtnant därst. 1841-03-27. Löjtnant 1843-03-04. Stabskapten 1849-03-10. Kapten 1853-12-18. Major 1854-12-13. Transp. till 11. finska linjebataljonen 1855-10-18 och till 4. finska linjebataljonen 1857-06-02. Kapten vid forstkåren 1858-07-08. Polismästare vid nämnda kår. Överstelöjtnant. Död 1865-11-29 i Helsingfors. Gift med Ljubov Ivanovna Balkasjin, som levde vid sonens död.

Barn:

 • Eugen, född 1861, död 1879-05-23 på egendomen Sivtzovo i guvern. Novgorod, till följd av ett vådaskott.

TAB 26

Carl Magnus, (son av Claes, tab 19), till Brödtorp i Pojo socken. Född 1698-07-00. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente. Avsked 1727-11-04. Fänriks karaktär 1735-11-13. Död 1740-07-31 på Brödtorp41 och begraven i Pojo kyrka. Gift 1715 med Christina von Pfaler, levde 1734, dotter av majoren Carl von Pfaler och Maria Christina Skalm i Finland.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1719. Kapten. Död 1771. Se Tab. 27
 • Claes Johan, född tvilling 1719-03-17. Fältväbel vid Västerbottens regemente. Död ogift 1751-09-05 och begraven i Pojo kyrka
 • Magnus Johan, född 1723-03-25 Växiö Volontär vid Västerbottens regemente 1740-01-01. Furir därst. 1741. Sergeant 1742-08-26. Transp. till Nylands dragonregemente 1743-10-09. Kornett därst. 1760-10-14. Löjtnant 1762-06-23. Kapten 1770-06-10. Genom byte transp. till lätta livdragonregementet 1774-08-11. Avsked s. å. 16/11. Död ogift 1785-06-10, Spakanäs å. 8/9 i Pojo kyrka41
 • Anna Helena, född 1724-01-06 på Växiö, död ogift.
 • Maria Christina, född 1727-04-30 i Birkkala socken, död ogift 1758-01-04.

TAB 27

Carl Gustaf, (son av Carl Magnus, tab 26), till Brödtorp. Född tvilling 1719-03-17. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1738-06-19. Korpral därst. 1739. Korpral vid Nylands dragonregemente 1741-08-26. Furir därst. 1749-09-11. Kornett 1750-06-26. Löjtnant 1759-01-18. Stabskapten 1762-03-09. RSO 1767-11-23. Avsked 1769-08-09. Död 1771-05-06 på Brödtorp41 och begraven s. å. 24/5 i Pojo kyrka. Gift 1753 med Sofia Gertrud Silfversvan, född 1732-12-26, död 1780-01-02 på Brödtorp och begraven s. å. 17/1 i Lojo kyrka41, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Silfversvan, och Eva Margareta Charpentier.

Barn:

 • Eva Christina, född 1754-02-12, död strax41 och begraven s. d. i Pojo kyrka
 • Sofia Gustava, född 1755, död 1828-02-08 i Hauho socken. Gift 1795-07-07 med kaptenen vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, RSO, Arnt Johan von Hausen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1787-07-12 i Hollola socken med Catharina Margareta Krook, född 1755-08-29 i Hollola, död 1794-01-01 Kuivanto [27]
 • Eva Christina, född 1756, död 1794-12-01 i Helsingfors. Gift 1778-09-22 på Brödtorp med sin kusin, överstelöjtnanten Robert Carl Gripenberg, i hans 1:a gifte, född 1750, död 1809.
 • Albertina Helena, född 1759-05-03 i Pojo socken, död 1805-09-12 Raseborg Gift 1790-12-21 i Pojo socken med överstelöjtnanten Fredrik Gabriel Hortulin, adlad och adopt. Riddersvärd, i hans 1:a gifte, född 1754, död 1815.
 • Gustaf, född 1763. Överste. Död 1823. Se Tab. 28
 • Carl Gustaf, död ung.

TAB 28

Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 27), född 1763-01-04 på Brödtorp. Sergeant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1771-05-30. Student i Åbo 177626. Kornett vid nämnda regemente 1778-06-01. Löjtnant därst. 1786-05-03. Bevistade finska kriget 1788–1790. Kapten vid Nylands jägarbataljon 1788-09-17. Major därst. 1796-10-26. RSO 1797-11-01. Sekundchef för bataljonen 1801-02-16. Överstelöjtnant 1808-07-21. Bevistade finska kriget 1808–1809. Överstes avsked 1812-10-15. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 4 bland adelsmän. Död 1823-03-22 i Borgå. Gift 1785 med Maria Elisabet Lalin, född 1765-10-05, död 1820-10-28 Labby

Barn:

 • Eva Gustava, född 1786-08-30, död 1823-04-09 i Borgå. Gift 1811-11-06 i Lappträsks socken med lektorn vid Borgå gymnasium, prosten, teol. doktorn Johan Borgström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1809-08-08 Hahkiala Charpentier, och Margareta Blomcreutz. Gift 3:o 1823-10-00 med Dorotea Christina Winter, född 1787, död 1868-06-02, dotter av Jakob Fredrik under och Hedvig Dorotea Ursin), född 1761-03-28 i Borgå, död där 1836-09-11.
 • Robert, född 1788-08-18 Knopkägra Volontär vid Nylands jägarbataljon 1795-01-01. Rustmästare vid Tavastehus regemente 1800-10-01. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1805-04-24. Transp. till Adlercreutzska regementet s. å. 15/10. Adjutant därst. 1808-02-15. Bevistade finska kriget 1808 och 1809 samt råkade vid Sveaborgs kapitulation i rysk fångenskap, från vilken han dock s. å. lyckades undkomma. Slöt sig åter till armén och deltog i träffningarna vid Virta bro, Pyhäjoki, Siikajoki, Lappo, Alavo m. fl. Fänrik vid Västmanlands regemente 1810-06-01. Löjtnant därst. 1812-04-30. Bevistade kriget i Tyskland 1813 och 1814. Sårad vid belägringen av Maastricht. Kapten 1815-10-24. Avsked 1826-06-20. Död ogift s. å. 23/9 i Västerås.
 • Claes Gustaf, född 1789. Kammarherre. Död 1843. Se Tab. 29
 • Sofia Albertina Ulrika, född 1792-04-23. Stiftsjungfru. Död ogift 1839-02-10 i Borgå.
 • Carolina Fredrika, född 1794-12-10, död ogift 1854-09-18 i Borgå.
 • Lovisa Charlotta, född 1796-05-12 i Bromarvs socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1819-10-21 i Borgå.
 • Carl Erik, född 1798. Kapten. Död 1891. Se Tab. 39
 • Maria Johanna, född 1800-01-26 Borgby Stiftsjungfru. Död ogift 1828-06-02 Terriniemi
 • Vilhelmina Henrika, född 1802-08-07 på Borgby, död 1855-06-12 i Borgå. Gift 1829-09-15 i nämnda stad med auditören Per Gabriel Anders af Enehielm, född 1797, död 1843.
 • Knut Otto, född 1803-11-12. Furir vid finska jägarregementet 1820-07-03. Fanjunkare därst. 1823-09-20. Fänrik 1825-10-18. Underlöjtnant vid 6. finska skarpskyttebataljonen 1827. Transp. till 13., ryska, jägarregementet 1828-12-24. Bevistade fälttåget mot Turkiet 1829. Död ogift s. å. 20/9 i Adrianopel.
 • Carl Fredrik August, född 1806-12-06. Kadett i Fredrikshamn 1821-10-25. Fänrik vid 5. sappörbataljonen 1830-01-31. Transp. till 6. sappörbataljonen 1833-07-18. Underlöjtnant därst. 1834-04-10. Återtransp. till 5. bataljonen 1835-10-16. Löjtnant därst. 1838-03-26. Transp. till 6. bataljonen 1840-07-28. Stabskapten därst. 1841-08-06. Transp. till ingenjörarsenalen i Dünaburg 1843-05-18. Kapten vid sappörerna 1847-09-26. Överstelöjtnants avsked 1851-04-18. Av adeln i tambovska guvernementet utsedd till chef för 2. Borisoglebska drusjinan av rörliga lantvärnet 1855-04-17. Stadfäst i denna befattning samt i överstelöjtnants grad s. å. 25/5. Bevistade turkiska kriget 1855 och 1856 vid kusten av Asovska sjön. Erhöll det till minne av kriget instiftade utmärkelsetecknet. Avsked 1856-08-01. Död barnlös 1860-03-19 i Taganrog. Gift 1856-10-05 med Margareta Jemalaki, dotter av handlanden i Taganrog Ivan Jemalaki. [26]
 • Augusta Eleonora Matilda, född 1810-08-22, död 1901-04-01 i Borgå. Gift där 1829-07-26 med prosten och kyrkoherden i Jämsä pastorat Gustaf Magnus Nordström, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1827-04-19 med Eva Elisabet Wasenius, född 1804-07-28 i Tavastehus, död 1828-02-29 i Fredrikshamn, dotter av tygskrivaren Carl Gustaf Wasenius och Eva Lalin), född 1798-11-18, död 1867-04-10.

TAB 29

Claes Gustaf, (son av Gustaf, tab 28), född 1789-09-27 i Bromarvs socken. Kadett i Haapaniemi 1805-10-01. Vid Nylands jägarbataljon 1806-12-17. Fänrik därst. 1808-07-11. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. GMtf 1808-04-11. Blesserad i träffningen vid Salmis 1809. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1810-06-19. Löjtnant i armén s. å. 11/10. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1812-04-30. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Kammarjunkare 1816-01-28. Kapten i armén 1817-07-04 och vid regementet 1819-11-16. RSO 1831-01-26. Kammarherre 1834-07-03. Avsked ur krigstjänsten s. å. 12/7. Död 1843-12-14 i Borås och ligger jämte sin fru begraven på gamla kyrkogården därst. Gift där 1819-09-08 med Sofia Carolina von Stahl, född 1798-06-29 i nämnda stad, död där 1869-06-17, dotter av lagmannen Samuel Ståhl, sedermera von Stahl, adlad von Stahl, och Anna Hedvig Brink.

Barn:

 • Claes Constantin Hjalmar Napoleon, född 1821. Akademiräntmästare. Död 1892. Se Tab. 30
 • Samuel Emil, född 1823. Överstelöjtnant. Död 1899. Se Tab. 33.
 • Knut Hjalmar, född 1824. Kapten. Död 1887. Se Tab. 37.

TAB 30

Claes Constantin Hjalmar Napoleon, (son av Claes Gustaf. tab 29), född 1821-07-22 i Borås. Student i Lund 1837-11-06. Furir vid Älvsborgs regemente 1838-11-06. Avsked 1839-05-21. Student i Uppsala s. å. Extra ordinarie kanslist i generalpoststyrelsen 1841-05-14. Kameralexamen 1842-06-09 och examen till rättegångsverken 1844-06-04 extra ordinarie kanslist i justitiestats- och revisionsexpeditionen s. å. 17/6. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 1/10. Vice notarie därst. 1846-01-10. Vice häradshövding 1848-05-31. Förordnades att tjänstgöra såsom auditör vid Älvsborgs regemente och åtföljde i sådan egenskap regementet till Danmark s. å. 4/6. Notarie vid Örebro enskilda banks kontor i Borås 1848–1868. Auditör vid nämnda regemente 1849-08-28. Räkenskapsförare vid nämnda bankkontor 1852–1868. Revisor av Älvsborgs m. fl. läns hypoteksförenings räkenskaper och förvaltning 1854–1856, 1862–1863 och 1865–1867. Räkenskapsförare och kassör vid Borås järnvägsaktiebolag 1858-05-21 samt verkställande direktör i bolaget 1864-10-11. Skattmästare vid prins Gustafs förening för vanvårdade barns räddning och vård 1859-06-15. Ombudsman för filialbanken i Borås s. å. 28/9. Ledamot av lasarettsdirektionen i sistnämnda stad 1861-07-25. Landstingsman i Älvsborgs län 1863, 1866–1867. Ordförande i bevillningsberedningen inom Vedens härad 1863–1869. Stadsfullmäktig i Borås 1865–1868. RVO 1866-07-03. Akademiräntmästare vid Lunds universitet 1868-02-07. Stadsfullmäktig i Lund 1869–1879. Deltog å statens vägnar i revisionen av Ystad– Eslöv järnvägsabol:s förvaltning och räkenskaper 1871–1877. Kontorschef och styrelseledamot i Kristianstads enskilda banks avdelningskontor i Lund 1878-05-17. RNO 1880-12-01. Avsked från räntmästarbefattningen 1889-01-25. Död 1892-11-16 i Lund och begraven å S:t Peters klosters kyrkogård därst. Ägde någon tid Holmens gård utanför Borås och från 1870 hus i Lund. Gift 1851-03-21 i Borås med sin broders svägerska Josefina Elisabet Lindberg, född 1826-11-08 på Viskafors bruk i Kinnarumma socken Älvsborgs län, död 1914-02-03 i Stockholm Hedvig Eleonora och begraven på S:t Peters klosters kyrkogård i Lund, dotter av bruksägaren Johan Gustaf Lindberg och Gustava Johanna Engborg.

Barn:

 • Claes Gustaf, född 1851. Häradshövding. Död 1932. Se Tab. 31.
 • Hjalmar, född 1853-12-03 i Borås, död där 1854-01-12.
 • Alfhild, född 1854-12-31 i Borås, död 1931-09-08 i Stockholm. Gift 1882-11-08 i Lunds domkyrka med överläkaren vid länslasarettet i Gävle, RNO, RNS:tOO, filosofie doktorn och med. hedersdoktorn Carl Axel Christian Bergh, född 1846-01-11 i Vislanda socken Kronobergs län, död 1900-11-01 Gävle.
 • Knut Edgar, född 1856-07-14 i Borås, död där s. å. 30/8.
 • Leonard, född 1857-08-21 i Borås, död där s. å. 23/8.
 • Hilma Emilia Elisabet, född 1862-12-06 och död 1867-06-11 i Borås.
 • Henning, född 1866-04-11 i Borås, död där 1867-04-14.
 • Torsten, född 1869. Krigsdomare. Död 1923. Se Tab. 32

TAB 31

Claes Gustaf, (son av Claes Constantin Hjalmar Napoleon, tab 30), född 1851-12-15 i Borås. Mogenhetsexamen vid Lunds katedralskola 1871-05-22. Student vid därvarande universitet s. å. 30/5. Jur. filosofie examen 1873-09-15. Extra ordinarie amanuens vid nämnda universitets räntekammare 1874-01-14. Jur. utr. kandidat 1877-04-18. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 16/5 och i Göta hovrätt s. å. 13/8. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementets kansliexpedition s. å. 24/5. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1878-05-29. Vice häradshövding 1879-12-20. T. f. notarie i sistnämnda hovrätt 1880 och t. f. fiskal 1881-11-07. Adjungerad ledamot törsta gången 1883-10-05. Fiskal 1887-09-30. Häradshövding i Västmanlands södra domsaga 1890-04-18. Stadsfullmäktig i Västerås 1893–1919. Landstingsman 1897–1915. RNO 1900-12-01. KNO2kl 1921-09-15. Avsked s. å. 16/12. Städernas allm. brandstodsbolags stora GM 1928-06-01. Död 1932-04-22 i Västerås domk.förs. Gift 1891-06-20 i Västerås domkyrka med Gertrud Maria Sundén, född 1863-09-04 i nämnda stad, dotter av lektorn Daniel Anton Sundén och Jenny Constance Trysén.

Barn:

 • Claes Daniel Claesson, född 1894-01-14 i Västerås. Studentexamen därst. 1913. Student vid karolinska institutet s. å. Med. kandidat 1916. Död ogift 1918-11-04 i Stockholm (Västerås domk.förs db) till följd av blodförgiftning, ådragen såsom tjänstf. amanuens vid karolinska institutet.

TAB 32

Torsten, (son av Claes Constantin Hjalmar Napoleon, tab 30), född 1869-04-27 i Lund. Mogenhetsexamen vid Lunds privata elementarskola 1889-06-05. Student vid universitetet i Lund s. å. 14/8. Jur. filosofie examen 1890-05-14 och examen till rättegångsverken 1892-12-14. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 19/12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1893-01-27. Extra ordinarie tjänsteman i Arméförvaltningen s. å. 1/11. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt s. å. 10/11. Vice auditör vid Västmanlands regemente 1894-05-11. Extra ordinarie kanslist i Justitierevisionen 1897-01-23. Vice notarie i nämnda rådstuvurätt s. å. 30/8. Amanuens vid Svea hovrätts sekreterarexpedition 1898-06-20. Amanuens i Ecklesiastikdepartementet 1900-03-10. Auditör i Västmanlands regemente 1902-01-24. Ombudsman vid sparbanken i Lund s. å. 11/2. Avsked från auditörsbefattningen med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1903-05-22. Auditör vid Södra skånska infanteriregementet 1904-11-11–1915-12-31 och vid samma regementets krigsrätt 1916-01-01–1922-03-17. Stadsfullmäktig i Lund 1911–1919. RVO 1911-06-06. Vice ordförande i styrelsen för Lunds Dagblads aktiebolag s. å. Styrelseledamot i Sydsvenska kreditabol:s kontor i Lund 1914-03-16–1922-05-30. Styrelseledamot och sekreterare i Skånska sparbanksföreningen 1916. Vice krigsdomare 1917-08-13 och krigsdomare 1922-03-17 i krigsrätterna vid Södra skånska infanteriregementet, Kronprinsens husarregemente och skånska dragonregementet. Död 1923-04-17 i Lund och begraven på S:t Peters klosters kyrkogård därst. Biogr. i: "Vem är det?" Utgivare av personhistoriska arbeten. Ägde från 1904 villa i Bjärred. Gift 1902-06-04 i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm med Signe Anna Eleonora Sandberg, född 1875-06-24 i Stockholm, dotter av revisorn i Lotsstyrelsen, kammarskrivaren i Generalpoststyrelsen Gustaf Wilhelm Sandberg och Ida Sophia Eleonora Stierncreutz.

Barn:

 • Ingegerd Torstensdotter, född 1903-03-11 i Lund, liksom syskonen. Stiftsjungfru.
 • Erik Torstensson, född 1906-02-17 i Lunds
 • Henning Torstensson, född 1909-09-01 i Lunds

TAB 33

Samuel Emil, (son av Claes Gustaf, tab 29), född 1823-04-28 i Borås. Furir vid Älvsborgs regemente 1839-08-03. Officersexamen 1841-04-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1843-01-22. Löjtnant därst. 1847-09-10. Kapten 1858-01-08. 2. Major 1866-12-04. Ledamot av direktionen för Örebro enskilda banks avdelningskontor i Borås 1866–1869. RSO 1867-06-04 ledamot i Älvsborgs m. fl. läns hypoteksförenings styrelse 1868. Ledamot av direktionen för Göteborgs enskilda banks avdelningskontor i Borås 1870. Ledamot i lasarettsdirektionen i nämnda stad. Stadsfullmäktig därst. Överstelöjtnant i armén 1881-04-27. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv s. å. 6/5. Avsked ur reserven 1882-03-17. Död 1899-06-05 i Borås. Ägde Sjöbo i Torpa socken Älvsborgs län 1846–1872 samt hus och tomter i Borås. Gift 1849-09-11 på Viskafors bruk i Kinnarumma socken Älvsborgs län med Maria Gustava Lindberg, född 1830-02-01 på nämnda bruk, död 1898-06-15 i Borås, dotter av bruksägaren Johan Gustaf Lindberg och Gustava Johanna Engborg.

Barn:

 • Ingeborg, född 1850-06-28 på Sjöbo, i Torpa förs, Älvsborgs län. Gift 1872-08-02 i Borås med godsägaren, RNO, RVO, Claes Ludvig Carling i hans 2:a gifte (gift 1: o 1868-04-17 i Borås med Eva Maria Eugenia Rosencrantz, född 1848-09-01 i Vitaby socken, Krist, död 1869-10-22 Osdal
 • Sofia Gustava, född 1852-11-20 på Sjöbo,
 • Carl Emil, född 1854-11-21 på Sjöbo, död där s. å. 8/12.
 • Arvid Emil, född 1857. Före detta överste. Se Tab. 34.
 • Edit Maria Emilia, född 1865-06-08 och död 1866-08-11 på Sjöbo.

TAB 34

Arvid Emil, (son av Samuel Emil, tab 33), född 1857-12-17 Sjöbo. Volontär vid Älvsborgs regemente 1876-05-27. Mogenhetsexamen vid Lunds katedralskola 1877-05-30. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1878-10-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 15/11. Genomgick krigshögskolan 1880–1882. Kompanibefälhavare och lärare vid infanterivolontärskolan å Karlsborg 1882–1884. Ordonnansofficer i tredje militärdistriktet 1884-06-27–1887-10-31. Löjtnant 1887-11-04. Kompaniofficer vid krigsskolan 1887–1890. Kapten i regementet 1898-10-07 och vid regementet 1902-05-02. RSO 1899-12-01. Major vid nämnda regemente 1904-07-15. Överstelöjtnant därst. 1908-06-13. Ordförande i Älvsborgs läns skytteförbund 1909–1911 och i Värmlands skytteförbund 1911–1917. Överste och chef för Värmlands regemente 1911-07-12. KSO2kl 1915-06-06. Chef för 10. infanteribrigaden 1917. Avsked s. å. 21/12. Överste i Västra arméfördelningens reserv 1918-01-10. RCXIII:sO s. å. 28/1. KSO1kl s. å. 6/6. Avsked ur krigstjänsten 1924. 5 GM. Äg. villa Grankullen i Borås. Gift 1890-11-17 i Stockholm med Alma Augusta Sjöblom, född 1867-09-25 i Länna socken Uppsala län, dotter av lantbrukaren Carl Johan August Sjöblom och Sofia Carolina Carlsson.

Barn:

 • Ingeborg Sofia, född 1891-03-16 på Ånimskog i likanämnd socken, Älvsborgs län, död där s. å. 13/9.
 • Rut Maria Emilia, född 1892-07-11 i Borås, Älvsborgs län. Gift 1914-09-01 Sandbäcken s landsförsaml. med ingenjören Sven C:son Lindberg, född 1878-11-04 på Karlsdals bruk i Karlsdals kapellförsaml. Örebro län, död 1939-02-20 i Stockholm.
 • Alma Elisabet, född 1894-04-22 i Borås, Älvsborgs län. Lärarinna.
 • Arvid Claes Gustaf, född 1896. Kapten. Se Tab. 35
 • Edit Sofia, född 1904-08-27 i Borås, Älvsborgs län, död ogift 1931-04-19 i nämnda stad.

TAB 35

Arvid Claes Gustaf, (son av Arvid Emil, tab 34), född 1896-08-08 i Göteborg, Domkyrkoförsen. Studentexamen i Karlstad 1914-06-08. Officersvolontär vid Värmlands regemente s. å. 8/6. Officersexamen 1916-12-20. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 30/12. Transport till Göta livgarde 1917-06-01. Löjtnant därst. 1918-12-31. Elev vid krigshögskolan 1921–1923. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m. 1928-01-01. Tjänsteman hos aktiebolag B. A. Hjorth & C:o 1927-11-01. Kamrer därst. 1931-01-01. Kapten på övergångsstat vid sistnämnda regemente s. å. 27/11. Suppleant i styrelsen för nämnda bolag 1933-05-17. Gift 1:o 1918-06-01 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, med Hjördis Alice Carola Granberg, född 1898-02-19 i Stockholm, dotter av konsuln Karl Gustaf Granberg och Terese Amalia Herzog.

Barn:

 • 1. Claes Arvidsson, född 1920-06-03 i Stockholm.

TAB 36

Claes Emil, (son av Arvid Emil, tab 34), född 1897-09-08 i Göteborg. Studentexam. i Karlstad 1916-06-05. Sjökadett s.å. juni 30. Fänrik vid flottan 1919-09-27. Löjtnant därst. 1921-09-30. Elev vid Sjökrigshögskolan 1924. Utexaminerad därifrån 1925. Avsked med tillstånd att under två år kvarstå lönlös i flottan 1927-11-18. Löjtnant i flottans reserv 1929-12-13. Kapten i samma reserv 1935-05-23. Kontrollofficer på lejdfartyget Sveajarl 1942–1943. Omkom vid dess förlisning utanför norska kusten 1943-01-09. Gift 1:o 1924-09-27 i Uppsala domkyrka o med Elisabeth Athenais Stavenow, från vilken han 1933 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1933-06-07, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1933-11-10 i Uppsala domk förs med grosshandlaren i Oslo Olav Dietrichson, född 1898-07-17) född 1901-12-13 i Göteborgs Domkyrkoförs, Göteborgs och Bohuslän. Dotter av före detta rector magnificus vid Uppsala universitet, professor emeritus Ludvig Wilhelm Albert Stavenow och Elin Maria Carlander. Gift 2:o 1934-02-03 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med Carin Ernstdotter Richter, född 1902-02-02 i Jacob o Johannes förs, Stockholm. Dotter av kontorsskrivare Ernst Viktor Jansson och Ebba Gustafsson.

Barn:

 • 1. Claes Gustaf
 • 1. Ludvig Christoffer Claesson

TAB 37

Knut Hjalmar, (son av Claes Gustaf, tab 29), född 1824-10-09 Trandared. Utgick med Oxehufvudska sjöexpeditionen 1840–1841. Furir vid Skaraborgs regemente 1843-08-03. Officersexamen 1845. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 28/11. Löjtnant därst. 1848-06-23. Regementsskrivare 1860-11-15. Kaptens n. h. o. v. s. å. 21/12. Vice ordförande bland stadsfullmäktige i Skövde 1865–1882, ordförande 1882–1885. Ordförande i Skövde sparbanks styrelse 1861–1886. Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns enskilda banks huvudkontor i nämnda stad 1867–1886. RVO 1872-05-27. Förflyttad på indragningsstat 1878. Död 1887-01-26 i Skövde och ligger jämte sin fru begraven å stadens S:t Sigfrids kyrkogård. Gift 1853-08-23 Stackenäs med Sara Maria von Segebaden, född 1830-12-06 på nämnda egendom ]], död 1920-02-07 i Skövde, dotter av majoren Herman Detlof von Segebaden och hans 2:a fru Sofia Maria Gullbrandsson.

Barn:

 • Hjalmar, född 1854-07-30 Aspö Volontär vid Skaraborgs regemente 1873-01-27. Mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 1875-05-04. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1876-11-11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1882-07-01. Kapten 1894-07-10. Tjänstgjorde vid i Salzburg förlagda österrikiska infanteriregementet Erzherzog Rainer nr 59 1894-11-01–1895-11-01. RSO 1898-12-01. Verkst. direktör i systembolaget i Skövde 1901. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i nämnda regementets reserv 1904-08-12. Major i armén 1905-08-25. Avsked ur krigstjänsten 1919. Död ogift 1930-05-24 i Skövde och begraven på stadens S:t Sigfrids kyrkogård.
 • Ellen Sofia, född 1856-05-16 i Borås, död 1934-03-31 i Göteborg Vasa förs (db 46) och begraven i Skövde. Gift 1875-07-08 med godsägaren, RVO, Albert Fredrik Ewert, född 1836-08-13 i Göteborg, död 1912-05-28 i Skövde.
 • Elisabet Charlotta Maria, född 1858-08-22 på Aspö. Gift 1890-10-04 i Skövde med sin systers svåger, grosshandlaren i Göteborg, RCXIII:sO, RVO, Vilhelm Teodor Ewert, född 1842-11-25 i nämnda stad, död 1924-01-29 Göteborg.
 • Knut Erik Axel, född 1861. Före detta major. Död. Se Tab. 38.
 • Anni, född 1863-01-06 i Skövde, död där s. å. 4/5.

TAB 38

Knut Erik Axel, (son av Knut Hjalmar, tab 37), född 1861-01-05 i Skövde. Volontär vid Skaraborgs regemente 1879-06-10. Mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 1880-06-18. Elev vid Krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 25/11. Elev vid Krigshögskolan. Utexaminerad därifrån 1886. Ledamot av Skövde stads drätselkammare 1888, dess vice ordförande 1895, ordförande 1900–1926. Löjtnant i regementet 1891-04-02. Regementsintendentsexamen 1892-04-09. T. f. regementsintendent vid Skaraborgs regemente 1893-01-25. 2. Intendent vid intendenturkåren 1895-12-13. Ledamot av stadsfullmäktige i Skövde s. å., dess vice ordförande 1923–1926, ordförande sedan 1927–1934. Intendent i Intendenturkåren 1897-01-09. Löjtnant vid regementet 1898-08-27. Kapten i armén 1901-12-05. Kapten vid regementet 1903-10-08. RSO s. å. 1/12. Avsked som intendent 1907. Ordförande i styrelsen och verkst. direktör för Skövde–Axvalls järnväg 1908. Ordförande i styrelsen för Skaraborgs läns städers hypoteksförening 1909. Major vid Västgöta regemente 1909-12-31. RVO 1910-06-06. Avsked från beställning på stat 1911-01-20. Landstingsman i Skaraborgs län sedan 1911–1934. Ordförande i taxeringsnämnden i Skövde 1914–1928. Ordförande i byggnadsnämnden därst. 1914–1937. Ledamot av kyrkorådet i Skövde 1922–1934 samt av kyrkogårdsnämnden sedan 1924–1939. Ordförande i Göteborgs handelsbanks avdelningsstyrelse i nämnda stad 1928. Ordförande i styrelserna för Skövde stadsbibliotek sedan 1930–1937 och i styrelsen för Skövde konsthall 1931–1937. RNO 1931-06-06. GM för långvarig gagnande verksamhet. Gift 1916-11-19 i Våmbs kyrka Skaraborgs län med Hanna Maria Krook, född 1881-03-29 i Våmbs förs, Skar.

Barn:

 • Knut Erik Eriksson

TAB 39

Carl Erik, (son av Gustaf, tab 28), född 1798-12-12 Borgby Furir på extra stat vid finska jägarregementet 1816-05-28. Furir på stat s. å. 27/6. Fältväbel därst. 1819-02-28. Fänrik s. å. 29/4. Underlöjtnant 1820-02-16. Löjtnant 1821-10-05. Placerad på 6. finska skarpskyttebataljonen 1827. Kommenderad till Helsingfors skarpskyttebataljon s. å. 12/4. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-10-18 och återtransp. till 6. finska skarpskyttebataljonen med stabskaptens grad s. å. 1/11. Kaptens avsked 1831-02-22. Sedan lantbrukare. GM i RS:tStO:s band med påskrift: för nyttig verksamhet 1877-04-27. Död 1891-07-10 i Helsingfors. Ägde Nissbacka i Helsinge socken. Gift 1830-12-01 med Gustava Amalia Charlotta Jack, född 1808-02-17, död 1888-01-06 i Helsingfors, dotter av förste länslantmätaren Jakob Gustaf Jack och Lovisa Ulrika Tapenius.

Barn:

 • Carl Alfred, född 1831-09-01 i Lappträsks socken. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1840-03-03. Underfänrik därst. s. å. 1/9. Porteépéetänrik 1850-10-16. Fänrik vid 2., ryska, skarpskyttebataljonen 1851-08-07. Underlöjtnant därst. 1853-04-19. Transp. till 3., Uleåborgs, finska indelta skarpskyttebataljon 1855-05-26. Löjtnant därst. s. å. 12/8. Stabskapten 1862-01-13. RRS:tStO3kl 1865-02-03. Kaptens avsked 1868-06-20. Kassör vid finska statsjärnvägarna s. å. 11/2. Stationsinspektör vid finska järnvägsstationen i S:t Petersburg 1870-01-01. RRS:t StO2kl 1872-08-03. Trafikdirektörsassistent vid nämnda järnvägar med stationsort i S:t Petersburg 1877-11-29. Avsked 1880-11-11 sedan han s. å. 18/10 blivit krigskommissarie i Åbo och Björneborgs läns 1:a uppbådskrets. RRS:tAO2kl 1889-04-04. Avsked 1903-02-24. Död barnlös 1912-02-23 i Åbo. Gift 1876-12-03 i S:t Petersburg med Hedvig Emilia Margareta Tallqvist, född 1848-03-20 i sistnämnda stad, död 1933-07-05 i Åbo, dotter av handlanden i Petersburg Henrik Gustaf Tallqvist och Hilda Hagström.
 • Emelie Elisabet, född 1833-07-15 i Lappträsks socken, död 1919-04-05 i Helsinge socken. Gift 1851-06-10 i sistnämnda socken med kaptenen och godsägaren Carl August Adrian Hagelstam, född 1811-10-10 i Helsinge socken, död 1852-08-10 i Helsingfors.
 • Adelaide Alfonsine, född 1835-07-21 i Helsinge socken, liksom de följande syskonen, död 1876-10-10 i Helsingfors. Gift 1861-05-20 i Helsinge socken med kommunalrådet, filosofie magister Otto Henrik Reinhold Höijer i hans 1:a gifte, född 1834-10-20 i Stockholm, död där 1893-12-26.
 • Alvina Matilda, född 1837-07-20, död 1894-01-29 i Helsingfors. Gift 1859-09-22 på Nissbacka med kamreraren vid finska krigskommissariatet, kammarrådet Fredrik Vilhelm Dittmar, född 1833, död 1908-11-23 i Helsingfors.
 • Ida Augusta, född 1839-09-22, död 1894-11-23 i Helsingfors. Gift 1862-10-10 på Nissbacka med godsägaren Nikolai Kavalev, född 1830-05-15 i Helsingfors.
 • Frans Oskar, född 1841-07-22, död s. å. 1/8 i Helsinge socken.
 • Fanny Charlotta, född tvilling 1843-02-20, död ogift 1870-04-26 i Helsingfors.
 • Emil August, född tvilling 1843-02-20. Underofficer vid 9. finska linjebataljonen. Avsked med kollegieregistrators titel 1862-07-22. Ingick åter i tjänst som underofficer vid 88. petrovska infanteriregementet. Junkare därst. Fänrik 1863-11-26. Underlöjtnant 1864-10-28. Löjtnant 1866-07-20. Död ogift 1869-11-29 i S:t Petersburg.
 • Selma Rosina, född 1845-09-12, död ogift 1883-05-17 i Helsingfors.

TAB 40

Claes, (son av Carl Gustaf, tab 27), född 1766-04-06. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1776-11-18. Furir därst. 1778-06-30. Fältväbel vid Nylands infanteriregemente 1782-05-23. Fänrik därst. s. å. 12/11. Löjtnant 1788-06-03. Kapten vid Tavastehus regementets jägarbataljon 1794-08-30. Avsked 1805-09-30. Död 1830-03-26 på Voisti rusthåll i Kärkölä kapell av Hollola socken. Gift 1799-12-24 i Vichtis' socken med Henrika Eleonora Toll, född 1779-01-19, död 1816-10-12 i Borgå, dotter av kaptenen Gustaf Johan Toll, nr 2018, C, och Johanna Charlotta Löfving.

Barn:

 • Augusta Sofia Albertina, född 1801-12-16, död 1841-02-28 i Ystad. Gift 1823-07-15 Ruha, RSO, Gustaf Magnus Björksten, född 1784-04-24 i Hollola socken, död 1842-09-29 i Ystad.
 • Henrika Johanna, född 1803-01-01 i Hollola socken, död ogift 1896-04-06 i Mäntsälä socken.
 • Claes, född 1804-10-13. Underofficer vid 2. infanteriregementet. Transp. till 4. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-29. Avsked från sistnämnda regemente. Underfänrik vid villmanstrandska infanteriregementet. Fänrik därst. 1830-03-01. Underlöjtnants avsked. Ingick åter i tjänst vid vitebska jägarregementet 1839-12-22. Underlöjtnant därst. 1841-06-06. Död ogift 1843-09-00.
 • Gustaf Eberhard, född 1807-07-10 i Hollola socken, död s. å. 16/8.
 • Carl, född 1808-07-16, död 1809-09-01.
 • Eva Gustava Helena, född 1810-06-19. Gift 1833-02-07 Kourla Gustaf Vilhelm Stormbom, född 1807-01-01 i Sääksmäki socken, död 1858-08-17 på Juttila i Tuulos kapell.
 • Gustaf, född 1813-09-12. Kadett i Fredrikshamn 1831-01-00. Avgick utan avslutad kurs s. å. 23/6. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1832-07-21. Avsked 1833-09-26. Student i Helsingfors 1836. Död ogift 1837-06-21 i nämnda stad.
 • Knut Eberhard, född 1814-09-16 i Borgå. Underofficer vid konungens av Preussen, sedan pernauska, grenadjärregementet 1841-06-22. Underfänrik därst. s. å. 13/8. Fänrik 1844-10-10. Underlöjtnant 1848-01-29. Löjtnant 1849-03-10. Stabskapten 1853-03-05. Kapten 1855-06-06. RRS:tAO3kl 1856-09-07. Transp. till Rjäsanska infanteriregementet 1859-04-06. Major därst. s. å. 29/12. RRS:tStO2kl 1862-09-07. Transp. till 138. Bochovska infanteriregementet 1864-03-03. Död ogift s. å. och avförd ur rullorna s. å. 12/11.
 • Gertrud Fredrika, född 1816-10-03 i Borgå, död ogift 1905-12-19 i Helsingfors.

TAB 41

Svante, (son av Claes Claesson Uggla, tab 17), till Tisenhult i Skedevi socken Östergötlands län, som han erhöll genom sitt gifte samt Näset (Ugglenäset) i Esterna socken Stockholms län. Född 1618-12-02 på Revals slott. Löjtnant vid Viborgs kavalleriregemente 1640-08-02. Tjänstgjorde under polska fälttåget 1657 som ryttmästare vid Smålands ryttare28. Död 1676-05-23 på Tisenhult och begraven i Skedevi kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Beata Bonde i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1642-06-29 med Åke Ulfsparre af Broxvik, född 1611, död 1643), född 1621 Säckestad, död 1682 på Tisenhult och begraven s. å. 7/10 i Skedevi kyrka, dotter av översten Ulf Bonde, och hans 2:a fru Margareta Stake.

Barn:

 • Agneta Catharina, född 1648-03-15 på Tisenhult, död ogift 1706 på sin egendom Tölingsnäs i Skedevi socken.
 • Margareta Beata, född 1653-07-08 på Tisenhult, död där 1683-06-12 i barnsäng. Gift 1682-08-24 på nämnda egendom med ryttmästaren friherre Erik Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1653, död 1692.
 • Carl Gustaf, född 1662-04-21 på Tisenhult, död ogift 1697-10-03 i Skedevi socken.

TAB 42

Åke, (son av Svante, tab 41), till Tisenhult. Född 1649-10-18 Säckestad. Student i Uppsala 1660-09-0015. Kom i tjänst 1669. Reformerad fänrik vid överste Wrangels regemente 1670. Fänrik vid Günthersberchs skånska regemente 1672-05-14. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1673-04-23. Kapten därst. 1674-12-07. Avsked 1699-11-18. Död 1714-12-26 på Tisenhult och begraven i Skedevi kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1687-02-13 med Brita Ulfsparre af Broxvik, född 1664-09-02 Johannislund Hon skänkte 1716 till Skedevi kyrka den nuvarande altartavlan, prydd med Ulfsparre- och Ugglavapnen.

Barn:

 • Gustaf, till Restad i Säby socken Jönköpings län. Född 1687-11-19 på Tisenhult, liksom syskonen. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1707-08-00. Sergeant därst. 1708. Fänrik 1709-11-08. Sekundlöjtnant 1710-02-12. Premiärlöjtnant s. å. 20/8. Konfirm.fullm. 1711-03-11. Sekundkapten 1712-05-14. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714. Död barnlös 1741-11-12 på Restad och begraven s. å. 26/11 i Skedevi kyrka. Gift 1727-07-25 med grevinnan Ebba Lovisa Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1688-07-25 på Martorp, död 1774-11-05 på Restad, dotter av kammarherren greve Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa, och friherrinnan Magdalena Catharina Stake.
 • Svante, född 1689-06-07. Sekundfänrik vid Östgöta infanteriregemente 1708-03-14. Premiärfänrik därst. s. å. i juni. Sekundlöjtnant s. å. 9/12. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död ogift 1711-08-09 i klostret Piscor i Sibirien. [23]
 • Beata Margareta, döpt 1695-11-19, död 1769-11-21 på Johannislund. Gift 1724-06-16 med sin kusin, kammarherren Carl Gustaf Ulfsparre af Broxvik, född 1697, död 1738.
 • Helena Hedvig, död 1732-01-15 på Johannislund och begraven i Skedevi kyrka. Gift 1:o med löjtnanten Gustaf Hård (?af Segerstad, nr 17, född 1692, död 1713). Gift 2:o 1723-08-13 med kaptenen friherre Axel Mörner af Morlanda, född 1689, död 1732.
 • Åke, född 1699-03-30, död ung.
 • Claes, född 1701-09-19, död 1703-06-00 på Tisenhult.
 • Adam Åke, född 1706-06-08. Korpral vid livregementet till häst. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1732-04-01. Död barnlös 1736-03-03 på Tisenhult. Gift 1733-07-10 Forsby s socken Östergötlands län med Beata Eleonora Hägerflycht i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1737-07-17 på Forsby med majoren Lars Bertil Roxendorff, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1769), född 1711-03-01 Landsjö s socken, död 1753-04-16 och begraven i Östra Skrukeby kyrka Östergötlands län, dotter av överstelöjtnanten Johan Axel Hägerflycht, och Märta Christina Strömfelt.

TAB 43

Gustaf, (son av Claes Claesson Uggla, tab 17), till Haga i Janakkala socken, Finland. Född omkr. 1620. Student i Uppsala15 1637-06-15. Var 1643 kornett och 1650 löjtnant vid finska rytteriet. Död på 1650-talet. Gift 1650-05-28 i Åbo med Hebla Stålarm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Claes Beurræus, levde 1647), död omkr. 1658, dotter av Arvid Hansson Stålarm, och Ingeborg Boije af Gennäs.

Barn:

TAB 44

Carl, (son av Gustaf, tab 43), till Haga i Janakkala socken och Drägsby i Borgå socken. Korpral vid Åbo läns kavalleriregemente 1671-10-16. Kvartermästare därst. 1676-04-10. Kornett 1678. Död s. å. 28/9 i Jungfernhot i Livland på marschen till Riga. Gift före 1670, enligt Viborgs domkapitels utslag, med Ebba Svanström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1685-01-26 med ryttmästaren vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Didrik von Köhler, stupade 1706-02-03 vid Fraustadt, broder till generallöjtnanten friherre Fredrik von Köhler), levde ännu 1719, dotter av sjötullsinspektoren Augustin Larsson, adlad Svanström, och Anna Grönfelt.

Barn:

TAB 45

Gustaf Augustin, (son av Carl, tab 44), till Haga och Drägsby. Född omkr. 1670. Student i Åbo 1684. Kornett vid svenska adelsfaneregementet 1697. Löjtnant därst. 1701-01-15. Konfirm.fullm. s. å. 18/3. Stupade 1703-07-08 vid Systerbäck. Gift 1698-10-26 i Virmo socken med friherrinnan Catharina Rehbinder, levde 1729, men var död 1732, dotter av översten friherre Bernhard Rehbinder, och hans 2:a fru Christina Elisabet von Burghausen.

Barn:

 • Ebba Elisabet, född 1698, död 1758-06-06 på Drägsby. Gift 1:o 1723 med notarien Fredrik Ehrenstolpe född 1692, död 1742. Gift 2:o 1744-02-14 på Drägsby med översten Christoffer Conrad von Bildsten, adopt. friherre von Bildstein, i hans 2:a gifte, född 1672, död 1752.
 • Carl Bernt, född 1699. Fänrik. Död 1774. Se Tab. 46
 • Ett barn, begraven 1711-02-00 i Janakkala socken.

TAB 46

Carl Bernt, (son av Gustaf Augustin, tab 45), till Haga i Janakkala socken. Född 1699. Volontär vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1715-09-01. Rustmästare därst. s. å. 1/12. Furir 1716-03-01. Sergeant 1717-07-01. Fältväbel s. å. 1/11. Fänrik 1718-02-24. För duell avskedad s. å. 22/11. Åter i tjänst som fänrik vid von Beckerns regemente, sedan drottningens livregemente, 1719-03-17. Avsked 1722-06-11. Död 1771-07-11 Rehakka Gift med Maria Birgitta Aminoff i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kornetten Lorentz Soop, död 1714), född 1682-06-05, död 1772-05-05, dotter av översten Zakarias Aminoff, och hans 2:a fru Brita Maria Silfverhielm.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, döpt 1727-07-20 på Haga, liksom syskonen, död 1764-01-05 på Rehakka. Gift 1755-09-08 på Haga med kammarherren Gregorius Johan von Kothen, i hans 1:a gifte, född 1723, död 1776.
 • Carl Gustaf, född 1729. Ryttmästare. Död 1811. Se Tab. 47.
 • Fredrik Georg, född 1730-02-20. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1747-11-26. Fänrik därst. 1750-08-21. Stupade ogift 1758-10-03 vid Fehrbellin under pommerska kriget.
 • Maria Charlotta, döpt 1731-08-06, död ogift 1753-06-05 på Haga.
 • Zakarias Bernt, född 1733. Överstelöjtnant. Död 1788. Se Tab. 61.
 • Sofia Elisabet, döpt 1735-01-31, död 1777-01-31 i Janakkala socken. Gift 1758-03-14 med krigsfiskalen Erik Vilhelm Lilliebrunn, född 1729, död 1792.

TAB 47

Carl Gustaf, (son av Carl Bernt, tab 46), till Haga. Döpt där 1729-01-28. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1746. Korpral därst. 1753-04-19. Sekundlöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1757-01-21. Kornett därst. 1759-08-14. Löjtnant 1765-11-27. Struken ur rullorna för överskriden permissionstid 1767-02-12. Uppgives blivit ryttmästare. Död 1811-03-05 i Janakkala socken. Han bevistade pommerska kriget 1758–1759. Gift 1:o 1758-02-07 i nämnda socken med sin systers svägerska Anna Magdalena Lilliebrunn, född 1724-04-14, död 1762-05-14, dotter av majoren Anders Johan Lilliebrunn, och Maria Gustava Fulda. Gift 2:o 1768-10-20 på Haga med Johanna Maria Werner i hennes 2:a gifte, född 1744, död 1799-01-04 i Stockholm och begraven s. å. 19/1 därst. Kungsholms förs i Stockholm.

Barn:

 • 1. Gustaf Johan, född 1760. Major. Död 1836. Se Tab. 48
 • 1. Ottiliana Gustava, född 1761-02-26 på Haga, liksom syskonen, död 1852-05-27 i Borgå. Gift 1777-12-09 på Haga med majoren Gabriel Adam Brunow, född 1740, död 1803.
 • 1. Carl Adolf, född 1762. Major. Död 1833. Se Tab. 58
 • 2. Fredrik, född 1766. Överstelöjtnant. Död 1816. Se Tab. 59.
 • 2. Axel Vilhelm, född 1767-12-25, död 1768-04-19.
 • 2. Axel Magnus, född 1769-07-12, död 1780-10-25 i Tavastehus och begraven i Hagagraven i Janakkala kyrka
 • 2. Claes Vilhelm, född 1771-04-29, död s. å. 6/9 på Haga.
 • 2. Claes Bernt, född 1776-06-16, död 1778-08-20 på Haga.
 • 2. Knut Robert, född 1778-10-11. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1784-09-06. Kornett därst. 1785-02-04. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1798-02-21. Löjtnant därst. 1804-12-20. Avsked ur svensk tjänst. Fänrik i rysk tjänst vid 6. jägarregementet 1807-11-19. Underlöjtnant därst. 1809-07-04. Bevistade turkiska kriget 1809 och 1810. Stabskapten 1812-06-17. Bevistade fälttåget mot fransmännen s. å. samt blev under slaget vid Smolensk s. å. 17/8 sårad av en muskötkula i högra armén, som han alltid sedan nödgades bära i band. Kapten s. å. 3/12. RRS:tAO3kl 1814-04-30. Majors avsked 1816-01-06. Arbetschef vid strömrensningsarbetena i Finland 1818–1822. Förvaltare av kronomagasinet i Björneborg 1822-02-16. Avsked 1833-12-03. Död barnlös 1835-09-25 i Björneborg. Gift där 1826-07-27 med friherrinnan Hedvig Sofia Lovisin, född 1779-09-24 Brandalsund, död 1853-04-23 Myrans

TAB 48

Gustaf Johan, (son av Carl Gustaf, tab 47), född 1760-03-10 Haga Volontär vid Nylands dragonregemente 1775-05-03. Kadett vid artilleriet 1776-07-19. Artilleriofficersexamen 1778-03-10. Underlöjtnant 1779-09-22. Avsked 1781-05-01. Åter i tjänst och placerad som löjtnant vid savolaksbrigadens artilleri 1788-06-23. Löjtnant vid artilleriet i Finland 1792-06-13. Kapten därst. 1807-05-06. Major i armén 1808-07-24. RSO s. å. 30/7. Kapten vid Vendes artilleriregemente 1811-07-04. Kapten vid norra skånska infanteriregementet s. å. 10/12. Avsked ur krigstjänsten 1824-05-18. Död 1836-10-21 i Gävle. Trolovad 1798 på Sveaborg och gift 1819-05-02 i Gävle med Brita Maria Hallberg, född 1772-12-01, död 1830-11-10 i nämnda stad, dotter av kaptenen Peter Hallberg, adlad Hallberg, men ej introd., och Brita Charlotta Armfelt.

Barn:

 • Anna Lovisa, född 1798-06-27, död omkr. 1870.
 • August Henrik, född 1806-09-05.
 • Johan Vilhelm, född 1811. Stadsfiskal. Död 1868. Se Tab. 49
 • Carl Anton, född 1816-09-21 i Gävle, död 1851 i USA.
 • Sofia Gustava, född 1818-10-04 i Gävle, död där 1823-03-24.

TAB 49

Johan Vilhelm, (son av Gustaf Johan, tab 48), född 1811-09-23 i Gävle. Mönsterskrivare vid Hälsinge regemente 1829-01-29. Kronolänsman i Järvsö distrikt 1837-09-29. Stadsfiskal i Arboga 1851-10-31. Skogsuppsyningsman i Gävleborgs län 1861-10-16. Död 1868-01-13 i Ramsjö socken Gävleborgs län. Gift 1833-09-26 med Stina Ulrika (Ulla) Schöning, född 1809-03-09 i Gävle, död 1897-04-21 i Järvsö socken, dotter av rådmannen i Gävle, vice häradshövdingen Harald Schöning och hans 2:a hustru Anna-Maja Brodin.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1834-06-13 i Mo socken Gävleborgs län. Anställd i handelsflottan. Död omkr. 1870 i Australien. Gift.
 • Ida Maria Vilhelmina, född 1836-04-13 i Mo socken, död 1922-01-04 i Stockholm och jordfäst s. å. 8/1 i Uppsala (Norrköping, S:t Olai förs, db). Gift 1872-10-05 i Uppsala med inspektören Erik August Jockman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1856 med Adamina Conkordia Ramström, född 1838, från vilken han blev skild, dotter av prosten Fredrik Adam Ramström och Gustava Ulrika Laurent och sedermera gift 1873 med rentiern i Utrecht William Adrian Mönnich, född 1830), född 1831-03-20 i Faringe socken Stockholms län, död 1873-07-07 Eknö
 • Emilia Josefina, född 1837-12-22 Stene, död 1911-01-16 i Örebro. Gift 1873-10-23 med fabrikören Carl Joakim Rönne, född 1845, död 1884.
 • Harald Vilhelm, född 1839-07-12, död 1847-05-13.
 • Carl Alfred, född 1841. Garverifabrikör. Död 1923. Se Tab. 50.
 • Julia Christina, född 1842-10-05 på Stene
 • Erik Robert, född 1845. Direktör. Död 1914. Se Tab. 54.
 • Adolf Mauritz, född 1847-02-07, död s. å. 29/9.
 • Tekla Lovisa, född 1848-02-22 på Stene, död 1926-10-17 i Delsbo förs, Gävleb. (db nr 76). Gift 1873-06-04 i Stockholm med hemmansägaren Lars Printz, född 1828-10-20 Bollnäs socken Gävleborgs län.
 • Adolf Vilhelm, född 1849-07-17 på Stene, död 1867 i USA.
 • Fredrik August, född 1851-04-14 på Stene, död 1864-05-26 i Ramsjö socken.

TAB 50

Carl Alfred, (son av Johan Vilhelm, tab 49), född 1841-01-31 Stene. Garverifabrikör vid Norrboån i Norrbo socken Gävleborgs län. Död 1923-11-06 i sistnämnda socken. Gift där 1863-01-18 med Eva Margareta Lindberg, född 1834-07-27 vid Ursviken i Skellefteå landsförs, Västerbottens län ]], död 1915-01-25 i Norrbo socken ]], dotter av drängen Nils Johan Lindberg och Brita Lisa Pehrsdotter .

Barn:

 • Alma Johanna. RHD protokoll 1893-09-28. Född 1859-05-07 i Hudiksvall, död 1936-03-28 i Norrbor förs, Gävleb. (db 6).
 • Ida Helena. RHD protokoll 1893-09-28. Född 1860-09-20 i Hudiksvall.
 • Johan Alfred, född 1863. Garverifabrikör. Se Tab. 51
 • Carl Herman, född 1865. Hemmansägare. Se Tab. 53
 • Ulrika Amalia, född 1867-12-23 vid Norrboån.
 • Oskar, född 1870-06-05 och död 1880-01-25 vid Norrboån.
 • Hilda, född 1872-12-03 vid Norrboån.
 • Frida Margareta, född 1875-01-14 vid Norrboån

TAB 51

Johan Alfred, (son av Carl Alfred, tab 50), född 1863-04-22 vid Norrboån i Norrbo socken, Gävleborgs län. Garverifabrikör först vid Uggleviken och sedan i Ava i Delsbo socken Gävleborgs län. Död 1937-10-14 i Ava i Delsbo socken och förs, Gävleb (db nr 51). Gift 1:o 1895-08-22 i Norrbo socken ]] med Kerstin Jonsdotter , född 1860-08-05 i nämnda socken, död 1904-10-28 i Delsbo förs, Gävleb., dotter av lantbrukaren Jon Olsson och Brita Jonsson. Gift 2:o 1913-02-21 med Maria Vilhelmina Uhlfeldt, född 1879-05-27 i Hälsingtuna förs, Gävleb.. Hushållerska. Dotter av båtsmansdottern, ogifta Kristina Frisk och brädgårdsarbetaren Anders Olsson. Kristina Frisk ingick 1881 äktenskap med arbetaren Anders Ulfeldt.

Barn:

 • 1. Signe Margareta, född 1895-11-21 i Delsbo socken, liksom syskonen. Gift 1921-06-24 med lantbrukaren Erik Nordström, född 1893-02-06. Skräddarmästare.
 • 1. Brita Amalia, född 1896-10-22. Gift 1926-11-26 Foss förs, med lantbrukaren Gustaf Elof Olsson, född 1899-08-13,
 • 1. Carl Alfred, född 1897-11-22 skräddare. Se Tab. 52.
 • 1. John Isidor, född 1898-12-17 i Delsbo, Gävleborgs län. Handlande i Myresjö socken Jönköpings län. Gift 1929-02-22 Myresjö förs, Jönk med Nanny Amelie Linnea Bäckman, född 1882-09-17 i Näsby förs, Jönk.
 • 1. Oskar Leonard, född 1900-10-21
 • 2. Gustaf Robert, född 1907-12-02 i Delsbo förs, Gävleb.
 • 2. Johan Eskil,
 • 2. Hugo Albert,
 • 2. Göta Matilda,
 • 2. Sven Bertil,
 • 2. Svea Ingegerd,
 • 2. Märta Ingeborg,

TAB 52

Karl Alfred, (son av Johan Alfred, tab 51), född 1897-11-22 i Delsbo förs, Gävleborgs län. Skräddare i Hardemo socken, Örebro län. Gift 1927-11-26 i Hardemo förs, Örebro län med Alli Maria Karlsson, född 1901-01-30 i Hardemo förs, Örebro län.

Barn:

 • Carl-Lennart ,
 • Birgitta Maria,

TAB 53

Carl Herman, (son av Carl Alfred, tab 50), född 1865-06-30 vid Norrboån i Norrbo socken Gävleborgs län. Hemmansägare först i Vedmyra i Bjuråkers socken Gävleborgs län, sedan i Näsbyn i Delsbo socken Gävleborgs län. Gift 1890-11-09 i Delsbo socken med Sigrid Larsdotter, född 1869-07-07.

Barn:

 • Carl Alfred, född 1890-11-27 i Norrbo socken, död där s. å. 19/12.
 • Ingrid Amalia, född 1892-03-21 i Delsbo socken, död 1894-05-20 i Vedmyra.
 • Carl Gottfrid, född 1894-02-19 i Vedmyra
 • Erik Robert, född 1898-12-18 i Vedmyra
 • Sigrid Amalia, född 1904-04-17 i Delsbo socken. Gift 1927-05-28 Delsbo förs, Gävleborgs län med Karl Johan Bulander, född 1903-09-22 i Delsbo förs, Gävleborgs län. Gårdsägare.

TAB 54

Erik Robert, (son av Johan Vilhelm, tab 49), född 1845-05-18 Stene. Först handlande i Strängnäs, därefter handelsagent i Linköping. Verkställande direktör i svenska marmeladaktiebolaget i Norrköping 1887. Död 1914-06-10 Ängaryd och begraven på S:t Johannes kyrkogård i Norrköping. Gift 1877-08-16 Hageby s socken Östergötlands län med Adina Matilda (Dinny) Asklöf, född 1855-06-15 i nämnda socken ]], död 1910-02-01 vid Kneippbaden i Borgs socken Östergötlands län ]], dotter av fabriksidkaren Isak Asklöf och Adina Charlotta Spaak.

Barn:

 • Dinny Hilaria (Hilly), född 1879-05-24 i Linköping
 • Isak Vilhelm Robert, född 1880. Överingenjör. Se Tab. 56.
 • Elin Ulrika Adina, född 1885-01-16 i Linköping. Gift 1907-08-27 i Borgs kyrka Östergötlands län med grosshandlaren i Helsingfors Artur Bernhard Nordfors, född 1871-08-06 i Åbo.
 • Maria'' Louise, född 1887-09-30 i Norrköping, Östergötlands län. Gift 1906-10-20 vid Kneippbaden med före detta direktören vid Malmö stads spårvägar, RVO, Johan Axel Robert Hultman, född 1879-11-21 i St Petri förs, Malmö.

TAB 55

Allan Robert, (son av Erik Robert, tab 54), född 1878-05-27 i Linköping. Mogenhetsexamen 1896-06-10. Volontär vid Västerbottens regemente 1897-04-17. Sergeant 1898-08-15. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9 fanjunkare 1899-08-15. Officersexamen s. å. 25/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1904-12-02. Avsked från beställningen på stat 1912-06-25 med tillstånd att till 1915-07-15 utan lön kvarstå såsom löjtnant i regementet. Major i persiska gendarmeriet 1912. Överste 1913. Chef för 3. gendarmregementet 1913–1914. RPersSLO. Återinträdde i svenska armén som kapten i Västerbottens regemente 1915-02-19. 1. adjutant vid VI. arméfördelningens stab 1918–1921. RSO 1920-06-06. Tjänstg. vid generalstaben 1921–1923. Major vid norra skånska infanteriregementet 1923-06-22. Militärattaché i London och major på generalstabens stat 1926-06-29. Överstelöjtnant 1928-03-31. RVO 1932-06-06. Avsked från beställning på stat och överste i armén 1933-04-28. Överste i södra arméfördelningens reserv. KStbKmpO2kl 1938-04-00. Gift 1913-04-15 i Baku med Ida Evelina Augusta Petersén, född 1879-01-16 i Stockholm. Dotter av kanslirådet Carl August Petersén och Ida Abramson.

Barn:

 • Ingeborg
 • Claes Augustin
 • Adine

TAB 56

Isak Wilhelm Robert, (son av Erik Robert, tab 54), född 1880-05-06 i Linköping. Mogenhetsexamen i Norrköping 1901-06-10. Utexaminerad från Tekniska högskolans fackskola för elektroteknik 1906-06-11. Anställd hos Siemens Brothers i Stattord, England, 1906–1907, hos Luth & Roséns elektriska aktiebolag i Norrköping, Hälsingborg och Stockholm 1907–1909, hos Southern Pacific i San Francisco 1909–1911, hos aktiebolag Elektrometall i Ludvika och Trollhättan 1911–1912. Chef för elektriska avdelningen hos Svenska turbinfabriksaktiebolag Ljungström i Finspång 1912–1918. Verkst. direktör i Elektr. Aktiebolag Turbo i Härnösand och överingenjör vid Härnösands verkstads och varvs aktiebolag 1918–1922. Överingenjör vid Luth & Roséns elektriska aktiebolag, Stockholm, från 1922. Har startat en fabrikation av kuggväxelmotorer och precisionskuggväxlar, grundad på egna uppfinningar och patent. Publ. uppsatser i Tekn. tidskr. och Electrica. LSTF från 1922. Äg. villa vid Stocksund. Gift 1915-05-22 i Norrköping, Hedvigs förs, ]] med Berta Amalia Dahl, född 1894-12-30 i Norrköping, Hedvigs förs. Dotter av fabrikören Sven Otto Dahl och Hedvig Amalia Svensson.

Barn:

 • Hans Gustaf Wilhelm
 • Berta Margaretha

TAB 57

John Robert, (son av Erik Robert, tab 54), född 1883-07-07 i Linköping. Mogenhetsexamen 1903-05-19. Volontär vid Vendes artilleriregemente s. å. 1/6. Sergeant därst. 1904. Elev vid krigsskolan s. å. Utexaminerad 1905-11-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1908-08-28. Kapten 1919-06-13. RSO 1926-06-06. Överförd till övergångsstat 1927-06-18. Chef för försäkringsaktiebolag Fylgias kreditförsäkring sedan 1927-12-01. Verkst. direktör för aktiebolag Nora Trädgårdsstad och aktiebolag Tomtförvaltning sedan 1930. Verkst. direktör för Aktiengesellschaft für Hausbesitz m. fl. bolag i Berlin 1933-07-20. Major i armén 1933-07-07. Avsked från beställning på stat s. d. Äg. villa vid Stocksund. Kapten i fälttygkårens reserv 1937-12-23. Gift 1911-10-17 i Sörby förs, Kristianstad ]] med stiftsjungfrun friherrinnan Carin Margareta Barnekow, född 1883-12-15 på Sörbytorp i Sörby socken, Kristianstads län. Dotter av konsuln greve Adolf Gabriel Barnekow, och friherrinnan Sigrid Ulrika Charlotta Duwall.

Barn:

 • Gustaf Johan, född tvilling 1912-12-03 i Lund
 • Elisabet Charlotta, född tvilling 1912-12-03 i Lund
 • Carl Erik Allan
 • Birgitta Christina

TAB 58

Carl Adolf, (son av Carl Gustaf, tab 47), född 1762-05-01 Haga Volontär vid Nylands dragonregemente 1773-09-00. Korpral därst. 1777-05-15. Sekundadjutant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1782-02-20. Fänrik därst. s. å. Löjtnant vid Tavastehus läns linjeregemente 1792-08-10. Kapten 1808-10-10. Majors avsked. Död 1833-04-02 Leiniälä Bevistade under 1788–90 års finska krig affärerna vid Kärnakoski, Puumala och Pirttikoski samt utmärkte sig under kriget 1808 vid Lappo. Gift 1786 med sin kusin Ebba Elisabet Uggla, född 1763-03-27, död 1838-07-30 i Tavastehus, dotter av överstelöjtnanten Zakarias Bernt Uggla och Hedvig Charlotta Aminoff.

Barn:

 • Axel Gabriel, född 1786, död 1787-11-06 på Vähikkölä i Janakkala socken.
 • Carl Gustaf, född 1789-07-06 Rehakka Volontär vid Tavastehus regemente 1790-08-16. Student i Åbo 1802. Bataljonsadjutant 1805. Sekundadjutant vid Adlercreutzska regementet 1806-06-14. Död 1808-04-02 på Sveaborg.
 • Henrika Charlotta, född 1792-07-06 Kaupila Stiftsjungfru. Död ogift 1843-05-23 i Tavastehus. 23/4

TAB 59

Fredrik, (son av Carl Gustaf, tab 47), född 1766-06-13 Haga Skeppsgosse vid arméns flottas finska eskader 1777-09-15. Sergeant därst. 1778-12-18. Underlöjtnant vid artilleriet i Finland 1783-03-24. RSO 1789-08-19. Löjtnant vid finska artilleriregementet 1793-04-26. Kapten därst. 1802-07-30. Major i armén 1808-09-12. RSOmstk2kl s. å. 24/10. Major vid sistnämnda regemente 1810-09-18. Major vid Vendes artilleriregemente 1812-06-29. Överstelöjtnant i armén 1814-06-29. Avsked 1815-07-11. Död 1816-10-30 i Stockholm. Han bevistade med utmärkelse krigen i Finland 1788–1789 och 1808–1809. Gift 1797-07-13 i Åbo med Christina Charlotta Hielmstierna, född 1777-07-28, död 1845-04-23 i Stockholm, dotter av konteramiralen Claes Leonard Hielmstierna, nr 1500, och Helena Christina Schough.

Barn:

 • Maria Helena Christina, född 1798-08-10 i Åbo. Stiftsjungfru. Död ogift 1871-02-28 i Stockholm.
 • Claes Fredrik, född 1799. Kapten. Död 1854. Se Tab. 60
 • Gustaf, född 1801-08-08 i Åbo, död där s. å. 10/8.
 • Gustava Fredrika Charlotta, född 1803-08-04, död ogift 1859-09-20 i Stockholm.
 • Sofia Albertina, född 1805-11-05 på Sveaborg, död s. å.
 • Sofia Albertina, född 1808-08-22 på Sveaborg, död 1865-05-29 i Nurmes prästgård. Gift 1830-10-12 i Björneborg med prosten och kyrkoherden i Nurmes pastorat Sigfrid Gustaf Krogerus i hans 1:a gifte (gift 2:o 1866-02-20 med Adelaide Maria Carolina Ehrenstolpe, född 1822-02-15, död 1871-07-07, dotter av generalmajoren Carl Johan Ehrenstolpe, och hans 1:a fru Catharina Charlotta Maria von Schantz), född 1804-10-05 i Mäntyharju socken, död 1866-01-09 i Nurmes prästgård.
 • Carolina Vilhelmina, född 1810-05-20, död ogift 1871-02-22 i Stockholm.

TAB 60

Claes Fredrik, (son av Fredrik, tab 59), född 1799-09-13. Furir vid arméns flotta 1802-08-16. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1815-11-14. Fänrik därst. 1816-01-16. Löjtnant 1821-10-09. Kapten 1839-05-22. Avsked 1850-01-18. Död 1854-10-14 i Stockholm. Gift 1845-01-31 med Ingrid Nilsson, född 1816-12-13, död 1879-07-20 i Stockholm.

Barn:

 • Axel Fredrik, född 1850-08-10 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1871. Student i Lund s. å. Jur. preliminärexamen 1872-01-31. Död 1873-12-20 i Lund och begraven på östra kyrkogården därst.

TAB 61

Zakarias Bernt, (son av Carl Bernt, tab 46), döpt 1733-11-23 Haga Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1749-10-24. Sergeant därst. 1750-08-31. Volontär vid Nylands dragonreg 1759. Sergeant därst. s. å. 9/3. Kornett 1762-03-09 löjtnant 1771-06-05. Kapten 1777-04-23. RSO 1779-01-24 major 1783-04-30. Överstelöjtnants avsked s. å. 19/12 död 1788-01-08 på Mommila Hietois i Lampis' socken. Gift 1760 med Hedvig Charlotta Aminoff, född 1738, död 1814-07-04 Hankasaari

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1761. Överjägmästare. Död 1843. Se Tab. 62.
 • Ebba Elisabet, född 1763-03-27, död 1838-07-30 i Tavastehus. Gift 1786 med sin kusin majoren Carl Adolf Uggla, född 1762, död 1833.
 • Bernt Gustaf, född 1764. Kapten. Död 1810. Se Tab. 63
 • Axel Jakob, född 1766-03-22, död s. å. 28/3.
 • Hedvig Eleonora, född 1767-02-05 i Lampis' socken, död 1823-03-10 i Borgå. Gift 1786-01-29 med överstelöjtnanten Carl Johan Munck af Fulkila, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1758, död 1815.
 • Claes Johan, född 1768. Kapten. Död 1840. Se Tab. 65
 • Erik Vilhelm, född 1769. Major. Död 1834. Se Tab. 71
 • Jakob Magnus, född 1770. Major. Död 1833. Se Tab. 84
 • Maria Catharina, född 1772-01-16, död ogift 1827-06-18 i Borgå.
 • Christina Sofia, född 1773-06-13 i Lampis' socken, död där s. å. 6/8.

TAB 62

Carl Fredrik, (son av Zakarias Bernt, tab 61), född 1761-11-10 i Lampis' socken. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1769. Korpral vid Nylands dragonregemente 1770-06-28. Kornett därst. 1780-12-06. Stallmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1782-04-17. Löjtnant därst. 1787-04-10. Kapten vid dalregementet 1790-12-15. Major i armén 1793-12-22. Avsked 1796-07-18. Överjägmästare i Jönköpings län 1815-04-11. Avsked 1841. Död 1843-02-19 i Jönköping. Gift 1:o 1792-05-29 Görväln med stiftsjungfrun friherrinnan Henrietta Rudbeck, från vilken han 1793-10-18 blev skild, född 1768-11-28, död 1808-08-25 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Adolf Rudbeck, adopt. friherre Rudbeck, och hans 1:a fru friherrinnan Sigrid Eva Stromberg. Gift 2:o, efter k. tillstånd 1793-10-25 med Hedvig Sofia Vilhelmina Buckau, död änka.

Barn:

 • 2. Carl Vilhelm, född 1796-03-06. Kadett 1809-09-29. Fänrik vid Västerbottens regemente 1813-08-07. Avsked s. å. Död ogift 1825-12-08 Torstorp och begraven s. å. 18/12.
 • 2. Hedvig Vilhelmina, född 1797-03-02. Stiftsjungfru. Död ogift 1858-08-07 i Stockholm.

TAB 63

Bernt Gustaf, (son av Zakarias Bernt, tab 61), född 1764-10-11 i Lampis' socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1776-04-09. Korpral därst. 1778-06-14. Sergeant vid dess vargeringsbataljon 1781-11-30. Stallpage vid k. hovet 1783-04-00. Kornett vid nämnda dragonregemente 1784-11-09. Löjtnant därst. 1793-04-08. Kapten 1795-11-13. Avsked 1801-06-16. Död 1810-10-09 på Seppälä i Sysmä socken. Gift 1794-06-24 i Borgå med Carolina Fredrika Ekestubbe, född 1774-01-15 på Olkkala i Vichtis' socken, död 1843-09-12 i Borgå, dotter av överstelöjtnanten Carl Fredrik Ekestubbe, och hans 2:a fru Anna Elisabet Kraftman.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1795. Godsägare. Död 1879. Se Tab. 64.
 • Anna Charlotta, född 1796-09-08 Hovarböle
 • Anna Charlotta Fredrika, född 1798-10-02 i Borgå, död 1826-09-27 Käenmäki Gift 1819-03-11 på Seppälä med löjtnanten Robert Fredrik Streng i hans 1:a gifte (gift 2:o 1828-04-18 med sin svägerska Eva Amalia Uggla, född 1805, död 1846), född 1789, död 1855-03-25 i Sysmä socken.
 • Eva Amalia, född 1805-03-23 på Seppälä, död 1846-03-04. Gift 1828-04-13 i Borgå med sin svåger, löjtnanten Robert Fredrik Streng i hans 2:a gifte, född 1789, död 1855-03-25 i Sysmä socken.

TAB 64

Gustaf Fredrik, (son av Bernt Gustaf, tab 63), född 1795-08-30 Hovarböle Student i Åbo 1815-03-02. Auskultant i Åbo hovrätt 1817-06-20. Sedan godsägare. Död 1879-02-11 på sin egendom Seppälä i Sysmä socken. Gift där 1831-11-15 med Anna Elisabet Qvickström, född 1794-09-16 i Sysmä socken, död 1867-04-30 på Seppälä, dotter av Matts Qvickström och Johanna Leander.

Barn:

 • Augusta Carolina, född 1833-06-06 på Seppälä, död ogift 1902-07-12 på nämnda egendom.
 • Maria Amanda, född 1835-07-03 på Seppälä, död ogift 1922-09-26 på nämnda egendom.

TAB 65

Claes Johan, (son av Zakarias Bernt, tab 61), född 1768-01-11 i Lampis' socken. Fänrik vid Tavastehus regementets jägarbataljon 1783-08-28. Bevistade finska kriget 1788–1790. GMtf 1790-07-09. Sekundlöjtnant vid nämnda bataljon 1796-05-12. Bevistade jämväl finska kriget 1808–1809. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810-05-08. Var därefter bosatt i Padasjoki socken. Död 1840-10-24 i Orimattila socken under en resa. Gift 1807-08-13 i Hollola socken med Hedvig Sofia Ammondt, född 1790-04-19, död 1858-01-15, dotter av löjtnanten vid Tavastehus läns infanteriregemente Carl Gustaf Ammondt och Anna Elisabet von Hausen.

Barn:

 • Carolina Sofia, född 1808-06-12 Pyhäniemi
 • Anna Lovisa, född 1809-12-10 på Pyhäniemi.
 • Carolina Charlotta, född 1812-05-18, död 1897-01-15. Gift 1843 i Joutseno med kapellanen därst., vice pastorn Johan August Albrekt Appelroth, född 1806-11-08 i Lovisa, död 1878-11-12 i Joutseno socken.
 • Claes Detlof, född 1814-04-17 Kellosalmi Äldre underofficer vid 4. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-29. Underfänriks avsked 1831. Död 1893-05-04. Gift 1848-02-28 med Hedvig Sofia Johansdotter, född 1817-03-09, död 1898-10-08 i Kuhmois socken.
 • Knut Erik född 1815-04-17. Porteépéetänrik vid 7. finska linjebataljonen. Fänrik vid 6. finska linjebataljonen 1836-03-26. Transp. till 7. finska linjebataljonen s. å. 31/7 och till fältmarskalken greve Paskievitj Erivanskijs infanteriregemente 1839-02-28. Underlöjtnant därst. 1840-03-22. Löjtnant 1843-06-19. Stabskapten 1846-03-06. Död ogift 1846-09-00 av blessyrer, erhållna under kriget mot de kaukasiska bergsborna.
 • Sofia Lovisa, född 1816-06-30, död 1890-11-29 i Villmanstrand. Gift 1845-01-01 i Joutseno med guvernementssekreteraren, kronolänsmannen Anders Joakim Sallmén, född 1808-02-16 i Taipalsaari socken, död 1875-02-16 i Joutseno.
 • Carl Johan, född 1818-04-14. Kvartermästare vid 1. finska sjöekipaget 1837-11-21. Avsked 1841-12-14. Underofficer vid 4. finska linjebataljonen 1842-01-29. Underfänrik därst. s. å. 22/3. Fänrik vid 7. finska linjebataljonen 1843-02-14. Transp. till fältmarskalken, greve Paskievitj Erivanskijs infanteriregemente 1844-06-05. Bevistade fälttågen mot de kaukasiska bergsborna 1845–1856. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1846-02-25. Underlöjtnant 1848-03-01. Löjtnant 1850-08-08. Stabskapten 1852-03-08. RRS:tAO 3kl 1853-04-03. Kaptens avsked 1856-08-16. Död ogift omkr. 1860 i Joutseno.
 • Otto Alexander, född 1819. Löjtnant. Död 1877. Se Tab. 66.
 • Gustaf Bernt, född 1821. Kapten. Död 1870. Se Tab. 68
 • Anders Vilhelm, född 1822-05-28. Soldat vid 8. finska linjebataljonen 1839-06-30. Underofficer därst. s. å. 9/9. Underfänrik 1840-09-05. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1846-12-04. Fänrik vid alexopolska jägarregementet 1848-03-02. Bevistade fälttåget i Ungern 1849 och erhöll den till minne härav stiftade medaljen. Underlöjtnant 1849-06-08. Transp. till fältmarskalken greve Paskieviti Erivanskijs infanteriregemente 1853-03-24. Bevistade fälttågen mot de kaukasiska bergsborna 1853–1855. Död ogift 1857.
 • Fredrika Johanna, född 1826-04-06 i Padasjoki socken, död 1894-02-10 i Helsingfors. Gift 1859-05-03 i Joutseno med sin systers svåger, överstelöjtnanten Bernt Vilhelm Appelroth i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sofia Svertjkov), född 1804-04-26 i Lampis' socken, död 1868-07-23 i Lovisa.

TAB 66

Otto Alexander, (son av Claes Johan, tab 65), född 1819-05-22 i Padasjoki socken. Kvartermästare vid 1. finska sjöekipaget. 1838-04-11. Avsked 1843-01-10. Underofficer, vid 7. finska linjebataljonen s. å. 27/1. Underfänrik därst. s. å. 4/8 fänrik vid kostromska jägarregementet 1848-03-02. Underlöjtnant därst. 1850-04-28. Transp. till 2., sedan 3., finska linjebataljonen s. å. 11/7. Löjtnant därst. 1854-06-10. Transp. till 3., sedan 1., finska linjebataljonen 1855-06-06 och till 9. bataljonen 1857-06-02. Transp. till finländska invalidkommenderingen som befälhavare i Villmanstrand 1858-08-26. Befälhavare för invalidkommenderingen i Tavastehus 1863-08-10. Rymde därifrån medförande kommandots penningmedel. Ertappades och ställd under åtal 1877-04-30 samt dömd sin tjänst och sitt adelskap förlustig samt att deporteras till guvernementet Perm. Innan domen gick i verkställighet befanns, att han var sinnesrubbad, varför han intogs på krigshospitalet i Helsingfors. Rymde därifrån 1877-11-12 och anträffades följande dag drunknad invid Långa bron i Helsingfors. Gift 1854 med Antonia Christina Charlotta Schisjkovski, från vilken han 1871-11-14 blev skild, född 1838-09-14 på Åland, död 1874-12-28, dotter av stabskaptenen N. N. Schisjkovski.

Barn:

 • Alexander Valdemar, född 1855-09-01 i Villmanstrand. Se Tab. 66A
 • Carl Nikolai, född 1858-07-09 i Villmanstrand. Porteépéejunkare vid 90 Onega infanteriregemente och elev vid infariterijunkarskolan i Helsingfors. Fänrik vid nämnda regemente 1878-04-28. Underlöjtnant därst. 1880-04-03. Transp. till 11. reservinfanteribataljonen s. å. 14/11. Löjtnant 1881-03-24. Stabskaptens avsked 1882-09-20.
 • Berta Christina, född 1860-10-22 i Villmanstrand. Telegrafist vid statsjärnvägarna i Finland. Avsked. SM i RS:tStO:s band 1916-10-13. Död 1939-09-27 i Helsingfors. Gift 1889-08-11 i S:t Petersburg med avdelningsföreståndaren hos bolaget Bröder Nobel, hedersborgaren Magnus August Christian Knodel, född 1857-07-21 i Petersburg, död 1927-07-14 i Helsingfors.
 • Knut Artur, född 1862-11-02 i Villmanstrand. Elev vid junkarskolan i Pskov. Avsked. Post- och telegraftjänsteman av 6. klass vid telegrafkontoret i Kertj. Guvernementssekreterare. Titulärråd. Uppges ha utvandrat till Nordamerika. Gift 1892-08-30 med Sofia Ivanovna Boldovskij.
 • Otto Ivar, född 1864. Kollegiesekreterare. Se Tab. 67

TAB 66A

Alexander Valdemar, (son av Otto Alexander, tab 66), född 1855-09-01 i Villmanstrand. Telegrafistelev vid stadspolisen i S:t Petersburg 1871-03-14. Avsked 1872-04-28. Telegrafist vid statsjärnvägarna i Finland 1872-05-13. Avsked 1872-09-15 och gick till sjöss. Segelmakare. Norsk medborgare med namnet Alex Uhlig. Död 1919-02-26 i New Yorks hamn ombord på fartyget Belila på väg från Galveston till New York. Gift 1888-03-13 i Hövåg vid Lillesand, Norge med Elvine Gorine Aanonsdotter, född 1857-01-11. Död 1914-10-16 i Lillesand. Dotter av Aanon Kristian Andersen och Oline Marie Andersdotter.

Barn:

 • Antonina Kristine, född 1889-11-29 i Hövåg. Gift 1910-01-01 med byggmästaren på Sandsmyhr vid Lillesand Tönnes Olavus Jahnsen, född 1884-02-12.
 • Aanon Olevinius, född 1892-06-13 i Hövåg. Sjöman. Hamnarbetare. Bosatt i Houston, TX, USA.
 • Oline Marie, född 1894-10-16 i Hövåg. Gift 1918-03-23 med entrepenören Ole Algir Nicolaysen, född 1893-07-29 i Haugesund.
 • Ester Alexandra, född 1897-06-11 i Hövåg. Gift 1919-12-13 med karosserimakaren i Stavanger Marius Oskar Olsen, född 1895-11-17.

TAB 67

Otto Ivar, (son av Otto Alexander, tab 66), född 1864-08-23 i Tavastehus. Adjoint hos sekreteraren vid överfredsdomstolen i tverska distriktet. Kollegieregistrator 1889-06-12. T. f. exekutor i nämnda fredsdomardistrikts 2. avdelning 1890-07-23. Guvernementssekreterare s. å. 15/12. Kollegiesekreterare. Avsked. Anst hos bolaget Bröder Nobel i S:t Petersburg. Bokförare i Helsingfors. Gift 1:o 1895-05-12 med Eva Matilda German från vilken han blev skild, född 1868-06-23. Gift 2:o 1910-07-15 i S:t Petersburg med Catharina Ivanovna Jarosjevski, född 1886-11-23 i Viborg.

Barn:

 • 1. Maxim, född 1898-07-20, död 1898-07-23.
 • 2. Ole (Oleg), född 1908-06-23 i St Petersburg. Radiotekniker. Engelsk språklärare.

TAB 68

Gustaf Bernt, (son av Claes Johan, tab 65), född 1821-05-08. Kvartermästare vid 1. finska sjöekipaget. Avsked. Underofficer vid 2. finska linjebataljonen. Underfänrik därst. Fänrik 1845-11-30. Underlöjtnants avsked 1848-11-22. Åter i tjänst som fänrik vid alexopolska jägarregementet 1849-07-17. Degraderad till soldat vid nämnda regemente s. å. 22/11. Underofficer därst. Bevistade kriget mot Turkiet 1854. Fänrik vid regementet s. å. 20/7. Deltog 1855-09-12. Sevastopols försvar och blev därunder s. å. 9/7 svårt sårad. Erhöll medaljen för nämnda fästnings försvar. Underlöjtnant 1856-07-31. Löjtnant 1858-08-16. Avsked 1859-09-10. Ingick åter i tjänst och erhöll kaptens avsked 1867. Död 1870-05-09 i Helsingfors. Gift med Christina Leonov.

Barn:

 • Sofia, född 1865.
 • Maria, född 1867.

TAB 69

Jakob Teodor, (son av Claes Johan, tab 65), född 1823-12-19. Soldat vid 8. finska linjebataljonen 1839-06-30. Underofficer s. å. 9/9. Underfänrik 1840-09-05. Fänrik vid alexopolska jägarregementet 1848-03-02. Bevistade ungerska fälttåget 1849 och erhöll medaljen härför. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/6. Löjtnant därst. 1853-05-30. Transp. till ingenjörväsendets arrestantkompanier i Bobrinsk 1856-11-20. Stabskapten därst. 1862-09-10. Transp. till Bobrinska disciplinkompaniet 1868-01-23. Kaptens avsked 1872-07-01. Gift 1851-06-15, med Julia Tarasevitj.

Barn:

 • Sofia, född 1852-04-25.
 • Emilia, född 1855-09-04, död 1856-02-05.
 • Josef, född 1857-03-09.
 • Ivan Florian, född 1860-10-28.
 • Otto Alexander, född 1864-02-19, död 1871-05-21.
 • Alexander Gustaf, född 1865-05-27.

TAB 70

Magnus Emil, (son av Claes Johan, tab 65), född 1829-01-22. Kadett i Fredrikshamn 1840-07-23. Fänrik vid 1. orenburgska linjebataljonen 1848-06-25. Underlöjtnant därst. 1851-11-17. Transp. till 9. orenburgska linjebataljonen 1852-08-04 och till 8. bataljonen 1853-08-06. Löjtnant därst. 1857-07-02. Stabskapten 1862-07-26. RRS:tStO3kl 1864-06-30. Kapten 1868-01-27. Transp. till 61. reservinfanteribatal jonen 1869-09-04. RRS:tAO3kl 1872-12-00. Distriktsmilitärbefälhavare i sjadrinska häradet av guvernementet Perm med placering på arméinfanteriet 1874-09-24. Major 1875-11-09. RRS:t StO2kl 1880-03-31. Överstelöjtnant 1884-05-18. Distriktsmilitärbefälhavare i Ohansk s. å. 1/8. Överstes avsked 1888-04-09. Gift 1:o med Alexandra Lamoni, dotter av kollegierådet Fredrik Lamoni. Gift 2:o med Helena Trepesnikov, dotter till kollegiesekreteraren Vasili Trepesnikov.

Barn:

 • 1. Vladimir, född 1857-08-08.
 • 2. Alexander, född 1861-08-31.
 • 2. Peter, född 1862-10-10.
 • 2. Sergei, född 1864-11-04. Junkare vid 2. konstantinovska militärläroverket. Underlöjtnant vid 112. Uralska infanteriregementet 1886-08-23. Löjtnant därst. 1890-03-14. Stabskapten 1898-04-27. Kapten 1900-11-04. Transp. till 281. Drisska infanteriregementet 1904-12-09. Bevistade kriget mot Japan 1904 och 1905. Stadfäst RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1906-02-11. Transp. till 16. östra sibiriska skarpskytteregementet s. å. 3/4. Stadfäst RRS:tStO3kl m sv o ros 1907-04-07. Erhöll jämväl den till minne av kriget instiftade medaljen. Död och avförd ur rullorna 1908-03-26. (Skall enligt hörsägen hava efterlämnat änka och två döttrar.)
 • 2. Nikolai, född 1868-04-24

TAB 71

Erik Vilhelm, (son av Zakarias Bernt, tab 61), född 1769-04-10 i Lampis' socken. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1781-11-03. Vargeringskornett s. å. 19/12. Kadett vid Haapaniemi 1784-02-01–1788. Bevistade finska kriget 1788–1790 och blev vid Broby blesserad i högra armén. Stabslöjtnant vid Österbottens regemente 1794-04-18. Stabskapten därst. 1801-01-31. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. RSO 1808-09-15. Majors avsked ur svensk tjänst 1810. Kapten vid 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 4 bland adelsmän. GM 1820 för uppfinning av en dikesplog. Död 1834-12-16 på Hollo boställe i Laihela socken. Gift 1796-05-29 Eknäs Död 1866-06-11 Alanyysti

 • Barn26:
 • Ottiliana Margareta Charlotta, född 1798-08-26 på Eknäs, död 1839-03-10 Koskipää Gift 1824-03-18 i Borgå med sin moders kusin, vice häradshövdingen Otto Tandefelt, i hans 1:a gifte, född 1794, död 1853.
 • Johanna Vilhelmina, född 1799-11-24, död 1869-01-24 i Laihela socken. Gift 1822-03-17 på Hollo med underlöjtnanten och kronolänsmannen i Laihela Isak Vilhelm Allén, född 1797-12-21, död 1854-09-24 på sin egendom Nygård i Laihela socken.
 • Carl Johan, född 1802. Major. Död 1840. Se Tab. 72
 • Magnus Vilhelm, född 1803-06-26. Biträde vid postkontoret i Vasa 1820-03-09. Extra kammarskrivare vid postverket i Finland 1824-05-18. Kontorsskrivare vid postkontoret i Uleåborg 1828-12-08. Postmästare i Tammerfors 1837-08-02. Transp. till postkontoret i Brahestad 1841-11-16 och i Uleåborg s. å. 21/12. Tillika postinspektör i Uleåborgs län. RRS:tAO3kl 1847-04-14 och S:tStO2kl 1863-04-29. Avsked 1869-11-02. Död ogift 1874-10-15 i Kristinestad.
 • Gustaf Adolf, född 1805-02-17, död barn.
 • Otto Erik, född 1806. Major. Död 1857. Se Tab. 73
 • Robert Fredrik, född 1807-07-24 i Laihela socken, död där 1808-04-07.
 • Vendla Lovisa, född 1809-04-11, död 1888-01-08 i Vasa. Gift där 1848-10-06 med kofferdikaptenen Adam Leander, död 1865-09-18.
 • Alexander, född 1810. Kollegieassessor. Död 1890. Se Tab. 77
 • Adolf Fredrik, född 1811. Kronolänsman. Död 1867. Se Tab. 78.
 • Gustaf Robert, född 1813. Handlande. Död 1865. Se Tab. 79
 • Fredrika, född 1814-08-01 på Eknäs, död 1822-04-21.

TAB 72

Carl Johan, (son av Erik Vilhelm, tab 71), född 1802-05-14. Sergeant vid 2. finska jägare sedan infanteriregementet 1812-10-20. Fanjunkare därst. 1820-12-14. Fänrik på extra stat 1821-02-16. Avsked. Ingick i rysk tjänst vid villmanstrandska regst. Stabskapten därst. Kapten 1831-04-14. Transp. till 4. finska linjebataljonen 1835-10-28. RRS:tStO4, sedan förändrad 3kl 1837-01-10. Major 1840-02-05. Död s. å. 11/8 i Tavastehus. Gift 1833-11-14 i Esbo socken med Johanna Charlotta Synnerberg, född 1811-06-15, död 1842-02-03 i Helsingfors, dotter av statsrådet Erik Johan Synnerberg och Helena Christina Charlotta von Knorring.

Barn:

 • Johanna Charlotta, född 1834-08-18, död 1835-11-10.
 • Carl Erik, född tvilling 1836-05-23. Kadett vid Orlov-Bachtinska kadettkåren 1847-08-03. Fänrik vid 18. fältartilleribrigaden 1854-06-29. Placerad på 6. lätta batteriet av 6. artilleridivisionens reservbrigad s. å. 27/9. Bevistade kriget 1855. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet s. å. 24/10. Transp. till 17. reservartilleribrigaden 1856-02-15. Underlöjtnant s. å. 5/10. Transp. till 16. fältartilleribrigaden 1857-01-02. Löjtnant därst. 1858-09-07. Död ogift och avförd ur rullorna 1859-07-15.
 • Robert Magnus, född tvilling 1836-05-23, död 1846-05-26 i S:t Petersburg.
 • Vladimir Fredrik, född 1838-01-03, död s. å. 15/9.
 • Anna Charlotta, född 1839-10-06 i Helsingfors, död 1841-08-06.

TAB 73

Otto Erik, (son av Erik Vilhelm, tab 71), född 1806-06-26. Underofficerskorpral vid 1. finska infanteriregementet 1821-06-09. Furir däråt. 1824-06-05. Äldre underofficer vid 2. finska skarpskyttebataljonen 1827-03-17. Transp. till villmanstrandska infanteriregementet 1829-02-24. Underfänrik därst. s. å. 8/4. Fänrik 1830-03-18. Underlöjtnant 1831-04-14. Transp. till viborgska infanteriregementet 1833-11-03. Löjtnant därst. 1834-07-09. Transp. till 12. finska linjebataljonen 1835-10-28. Stabskapten därst. 1841-01-07. Transp. till 2. finska linjebataljonen s. å. 15/6. Kapten därst. 1849-02-01. RRS:tAO3kl 1854-02-21. Transp. till 4. finska linjebataljonen 1855-06-06. Major därst. 1856-11-30. Död 1857-01-04 i Helsingfors. Gift 1838-10-25 i Vasa med Hedvig Christina Grönberg, född 1815-06-11 i Vasa i 1879-10-22 i Viborg, dotter av postinspektoren i sistnämnda stad, kollegieassessorn Gustaf Grönberg och Hedvig Höckert.

Barn:

 • Ottiliana Adelaide (Adele), född 1839-12-21 i Vasa, död 1908-11-20 i Björneborg och begraven i Viborg. Gift 1861-09-04 i sistnämnda stad med majoren och andre kassören vid Saima kanal Georg Vilhelm von Weymarn, född 1826-04-10 i Viborg, död 1883-04-10 i Juustila.
 • Alexander August, född 1841. Trafikdirektörsassistent. Död 1886. Se Tab. 74.
 • Helena Vilhelmina, född 1843-09-27 i Viborg, död ogift 1878-07-27 i nämnda stad.
 • Lovisa Emilie, född 1847-08-30 i Viborg, död ogift 1876-12-12 i nämnda stad.
 • Rosalie, född 1849-11-14 i Viborg, död ogift 1875-05-01 i Viborg.
 • Gustaf Severin, född 1853-01-25, död 1858-09-24.
 • Otto Ernst Leonard, född 1855. Handelsagent. Död 1900. Se Tab. 75.

TAB 74

Alexander August, (son av Otto Erik, tab 73), död 1841-04-25 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1852-08-15. Underlöjtnant vid 70. kolyvanska infanteriregementet 1860-06-28. Fänrik vid 4. artilleribrigaden 1861-11-12. Underlöjtnant vid selenginska infanteriregementet 1862-10-04. Transp, till jakutska infanteriregementet 1863-01-17. Avsked s. å. 17/11. Biljettförsäljare vid Helsingfors– Tavastehus järnväg 1865-03-15. Äldre bokhållare vid Helsingfors järnvägsstation 1868-01-16. Kassör vid S:t Peteraburg–Riihimäki järnvägsbyggnad s. å. 11/2. Stationsinspektor vid Hyvinge järnvägsstation s. å. 25/11. Transp. till Helsingfors järnvägsstation 1872-11-19. RRS:tStO3kl 1884-04-10. Trafikdirektörsassistent i Helsingfors 1886-06-02. Död där s. å. 16/9. Gift 1869-08-15 med Alvina Elvina (Alma) Tollander, född 1844-07-20, död 1922-02-14 i Helsingfors, dotter av handlanden i nämnda stad konsuln Johan Magnus Tollander, och Sofia Elvina Trompeter.

Barn:

 • John Rafael, född 1870-05-02 i Nurmijärvi socken. Student i Helsingfors 1888-05-18. Hovrättsexamen 1891-12-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1891-12-30. Vice häradshövding 1894-12-21 extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1895-01-14 och i dess justitiedepartement s. d. Kanslist i senatens prokuratoraexpedition 1902-09-17. Sekreterare i nämnda expedition s. å. 17/11. Avsked 1912-08-16. Andre sekreterare hos stadsfullmäktige i Helsingfon s. å. 30/7–1918-01-24. Medlem av internationella Ålandskommissionen s. å. Äldre ledamot av lagberedningens i Finland 4. avdelning 1919-01-21. Lagman 1924-12-23. Skrifter: Konsulatsväsendets organisation i Sverige, Norge och Danmark (1917). La Question d'Aland (1919). Lagstiftningen angående självstyrelse för Åland. Stadsplanelagen och byggnadsstadgan (1932).
 • Alice, född 1873-12-18 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1900-05-16 med föreståndaren för Nordiska föreningsbankens avdelningskontor i Åbo Carl Georg Vilhelm Wentzel född 1866-07-15 i Björneborg. Död 1932-10-17 i Åbo.
 • Olga Adelaide (Olli), född 1883-11-28 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1916-12-16 med arkitekten Uno Alexander Sjöholm född 1889-06-22.

TAB 75

Otto Ernst Leonard, (son av Otto Erik, tab 73), född 1855-09-27. Telegrafist först vid Hyvinge, sedan vid Hangö järnvägsstation. Avsked 1880. Handelsagent. Död 1900-11-10 i Lojo socken. Gift 1885-07-19 i Uleåborg med Emma Sofia Stenroos, född 1866-01-22 i Björneborg. Dotter av arbetaren Frans Viktor Stenroos och Katarina Sofia Kiander.

Barn:

 • Nanny Emilia, född 1886-05-01 i Åbo, död 1889-02-27 i Helsingfors.
 • Helena, född 1887 och död 1888-08-22 i Åbo.
 • Elsa, född 1892-11-28 i Helsingfors. Gift 1917-08-02 i Helsingfors med sin syssling vice häradshövdingen Carl Magnus Uggla, född 1889-01-21 i Lovisa.
 • Ester, född 1894-09-13 i Helsingfors. Anställd vid postexpeditionen i Ijo. Föreståndare för Mänttä postexpedition 1939. FLfk.

TAB 75A

Uno, (son av Otto Ernst Leonard, tab 75), född posthumus 1901-03-12 Gerknäs Anst på Oy Stockmann ABs kontor i Helsingfors 1915-06-09. Gift 1939-12-24 i Helsingfors med Ester Elise Gustafsson född 1901-06-15 i Finnby. Dotter av jordbrukaren Frans Mikael Gustafsson och Johanna Vilhelmina Boberg.

Barn:

 • Klas Leonard

TAB 76

Erik, (son av Otto Ernst Leonard, tab 75), född 1890-01-08 i Helsingfors. Farmaceut i Åbo, sedan affärsman. Direktör. Död 1939-11-09 i leukemi i Helsingfors. Gift 1918-03-24 i Helsingfors med Gundel Dorotea Lindström, från vilken han blev skild 1927-06-01, född 1892-09-20 i Helsingfors. Dotter av fabrikören Valfrid Engelbert Lindström och Anna Dorotea Mehring.

Barn:

 • Tore Carl Erik

TAB 77

Alexander, (son av Erik Vilhelm, tab 71), född 1810-03-11 Siggböle Vice kronolänsman i Mustasaari socken 1828-11-26. Expeditionskronofogdes titel 1832-05-30. Länsbokhållare i Uleåborgs län 1836-10-04. Transp. till Vasa län 1839-09-04. Kronofogdes titel 1842-04-30. Förvaltare av kronomagasinet i Vasa län 1843-11-14. RRS:tStO3kl 1859-04-24. Lanträntmästare i nämnda län 1860-04-18. Kamrerare i generaltulldirektionen i Finland 1863-08-27. Kollegieassessors titel 1867-04-28. Tillika riddarhuskamrerare 1867-05-00. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst. Erhöll en briljanterad gulddosa 1885-03-28. Utmärkelsetecken för 50 års tjänst s. å. 12/11. Avsked från kamrerarbetattningen i tulldirektionen 1886-04-07. Död 1890-04-13 i Helsingfors. Gift 1844-11-13 i Vasa med Fredrika Christina Långhielm, född 1818-11-13, död 1904-05-10 i Helsingfors, dotter av landskamreraren i Vasa län Fredrik Gustaf Långhjelm och Beata Elisabet Wacklin.

Barn:

 • Ottiliana Christina Alexandra, född 1845-08-23 i Vasa, liksom syskonen, död ogift 1920-12-05.
 • Gustaf Vilhelm Herman, född 1846-12-22, död 1850-02-15 i Vasa.
 • Emilia Elisabet, född 1848-04-28, död 1850-01-02 i Vasa.
 • Carl Gustaf, född 1850-03-02, död s. å. 16/5 i Vasa.
 • Carl Axel, född 1851-06-29. Sjöfarande. Död ogift 1874-03-07 i Helsingfors.
 • Ada Aurora, född 1852-10-25. Stiftsjungfru.
 • Fanny Matilda, född 1855-04-09. Död 1936-07-13 i Nådendal. Gift 1880-03-18 Kotkaniemi. Död 1901-04-08 i Åbo.
 • Alina Oktavia, född 1858-07-28, död 1860-04-17 i Vasa.
 • Knut Alarik, född 1860-04-18. Operasångare. T f lärare i sång vid svenskspråkiga reallyceet i Helsingfors 1894-05-09. Ord. 1896-07-15. Klockare vid Nikolaikyrkan i Helsingfors 1898. Bokhållare vid statsjärnvägarnas i Finland verstkontor 1900. Jämte övriga befattningar lärare i sång vid svenskspråkiga normallyceet i Helsingfors 1902-12-06, med fullm. 1903-02-13. Död barnlös 1908-08-31 i Helsingfors. Gift 1894-07-10 i Åbo med Maria Carolina (Lina) Mattsson, född där 1865-03-04. Kontorsbiträde vid Helsingfors stads byggnadskontor. Död 1930-07-03 i Helsingfors. Dotter u ä av Karolina Mattsdotter.

TAB 78

Adolf Fredrik, (son av Erik Vilhelm, tab 71), född 1811-08-07 Eknäs Vice kronolänsman i Mustasaari socken 1836-01-20. Transp. till Ilmola socken 1838-06-14. Kronolänsman i Lillkyro socken 1840-04-09. Expeditionstogdes titel 1847. Kronolänsman i Lappajärvi socken s. å. 18/9. Återtransp. till Lillkyro socken 1853-05-25. Avsked 1863-06-25. Död 1867-10-24 i Mustasaari socken. Gift 1845-03-25 i Lillkyro socken med Sofia Vilhelmina Malmstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden i Vasa Anton Hägglund), född 1816-08-26 i Loppis socken, död 1905-06-08 i Lappo socken, dotter av kronolänsman Adolf Fredrik Malmstedt och Eva Sofia Stjerner.

Barn:

 • Otto Fredrik Vilhelm, född 1845-05-26 i Lillkyro socken. Extra ordinarie kammarskrivare vid postdirektionen i Finland 1863-10-10. Kopist därst. 1866-02-26. Kontorsskrivare vid postkontoret i Uleåborg s. å. 1/12. Avsked 1874-04-04. Anställd vid statsjärnvägarna i Finland. Stationsinspektor vid Simola station 1879-05-12 och vid Tervajoki station 1883-10-06, båda av 4:e klass. Stationsinspektor av 3:e klass vid Svartå station 1896-09-02. Död barnlös 1908-09-28 vid Svartå och begraven i Lillkyro. Gift 1:o 1881 med Amanda Amalia Björnström, född 1845-06-22 i Uleåborg, död 1898-10-16 vid Svartå, dotter av stadsekonomen Peter Christian Björnström och Amalia Henrietta Bäckholm. Gift 2:o 1902 med Margareta Sofia (Greta) Puolakka, född 1870-11-07, död 1928-12-15 i Uleåborg.
 • Hugo Alexander Osvald, född 1847 i Lillkyro, död s. å. 18/8 i Lappajärvi socken.
 • Rikard Leonard Zebor, född 1848-11-11 i Lappajärvi socken, död där 1850-05-14.
 • Uno Robert, född 1850-11-13 i Lappajärvi socken, död där 1851-03-11.
 • Carl Erik Verner, född 1853-05-11 i Lappajärvi socken. Kofferdikapten. Död ogift 1880-11-23 i Helsingfors.
 • Magnus Alexander, född 1855-09-12 i Lillkyrko socken, död där 1856-02-04.
 • Ernst Oskar, född 1856-12-23 i Lillkyrko socken, död där 1857-04-28.
 • Johanna Amanda Rosalie, född 1858-02-13 i Lillkyro socken, död 1861-06-06.

TAB 79

Gustaf Robert, (son av Erik Vilhelm, tab 71), född 1813-04-11 Eknäs Handlande i Kristinestad. Död där 1885-11-07. Gift 1838-06-17 med Christina Magdalena Stenmansson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden N. N. Wendelin), född 1806-07-21, död 1866-08-30 i Kristinestad.

Barn:

 • Robert Leonard, född 1838-12-03. Sjöfarande. Död 1853-02-15 i Kristinestad.
 • Ida Ottiliana Christina, född 1840-03-06, död ogift 1868-06-13 i Kristinestad.
 • Otto Bruno, född 1841. Tullförvaltare. Död 1901. Se Tab. 80.
 • Catharina Ezilda, född 1842-12-03, död ogift 1917-12-26
 • Olga Blondina Vilhelmina, född 1844-04-08, död 1851-02-08.
 • Rosina Elisabet, född 1846-08-25 i Kristinestad, död där 1899-08-16. Gift 1869-10-12 i nämnda stad med handlanden därst. Josef Vilhelm Ekman, född 1841-04-25 i Kristinestad, död där 1879-03-24.
 • Julias Vilhelm, född 1847-12-10. Kofferdikapten. Fyrmästare på Kvarken-Norrskärs fyrbåk 1897-10-26. Död barnlös 1898-12-02 i Gamla Vasa. Gift 1897-06-20 med Lydia Josefina Ramström, född 1861-01-18 i Kristinestad. Död 1939-02-19 i Helsingfors. Dotter av kofferdikaptenen Josef Vilhelm Ramström och Catharina Johanna Nordström.
 • Agnes Oktavia, född 1850-06-03, död 1922-06-15 i Viborg. Gift 1874-09-24 med orgelnisten Carl Teodor Sörensen, född 1847, död 1914-09-28 i Viborg.
 • Olga Blondina Nikolina, född 1851-09-13, död 1852-04-10.

TAB 80

Otto Bruno, (son av Gustaf Robert, tab 79), född 1841-10-06 i Kristinestad. Student i Helsingfors 1862-09-22. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1865-07-11. Auskultant i Vasa hovrätt 1866-06-19. Vice häradshövding 1869-06-21. Kammarförvant i generaltulldirektionen i Finland 1876-09-20. Tullförvaltare i Lovisa 1879-01-29 och i Borgå 1889-05-23. RRS:tStO3kl 1892-04-13. Tullförvaltare i Åbo 1897-02-09. Död där 1901-04-08. Gift 1880-03-18 Kotkaniemi Död 1936-07-13 i Nådendal. Dotter av kollegieassessorn Alexander Uggla och Fredrika Christina Långhielm.

Barn:

 • Ivar Otto, född 1881-06-05 i Lovisa. Student i Helsingfors 1901-06-05. Förklarad omyndig 1907-09-02. Translator. Död ogift 1927-04-25 i Nådendal.
 • Hans Erik, född 1885-01-11 i Lovisa. Död 1905-12-12 på Nummela sanatorium.
 • Knut Bruno, född 1894-02-06 i Borgå. Död 1899-05-28 i Åbo.

TAB 81

Gustaf Alexander (Gösta), (son av Otto Bruno, tab 80), född 1883-03-06 i Lovisa. Student i Helsingfors 1902-05-31. Filosofie kandidat 1907-03-22 och promov. filosofie magister s. å. 30/5. Död 1938-10-18 i Helsingfors. Gift 1916-01-31 i Vasa med Toni Edit Trummer, född 1893-03-20 i Vasa. Dotter av handlanden och konsuln Eduard Trummer och Edit Matilda Alexandra Allén.

Barn:

 • Claes Gustaf Otto Eduard Gustafsson

TAB 82

Jarl Olof (son av Otto Bruno, tab 80), född 1887-08-02 i Lovisa. Kadett i Fredrikshamn 1901-06-19. Avgick s. å. Studentexamen vid Åbo svenska reallyceum 1905-05-29. Student i Helsingfors s. å. Filosofie kandidat 1909-02-16. Jur. utr. kandidat 1912-11-11. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 15/11. Vice häradshövding 1915-12-20. Advokat i Helsingfors sedan 1920-05-01. Gift 1920-10-05 i sistnämnda stads gamla kyrka med Ida Alice Anthoni, född 1899-02-22 i S:t Petersburg. Dotter av landssekreteraren lagmannen Knut Gustaf Mauritz Anthoni och Ida Kantola.

Barn:

 • Alice Marianne

TAB 83

Carl Magnus (son av Otto Bruno, tab 80), född 1889-01-21 i Lovisa. Kadett i Fredrikshamn 1902-06-17–1903. Studentexamen vid Åbo svenska reallyceum 1907-05-29. Student i Helsingfors s. å. Hovrättsexamen 1911-03-10 och högre förvaltningsexamen s. å. 10/11. Auskultant i Åbo hovrätt 1911-03-14. Extra ordinarie kammarskrivare i tullstyrelsen i Finland s. å. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 5/12. Vice häradshövding 1916-05-31. T. f. notarie i högsta domstolen för Finland 1918. Notarie därst. 1919-04-28. Yngre justitiesekreterare 1930-07-13. Advokat. Gift 1917-08-02 med sin syssling Elsa'' Uggla, född 1892-11-28. Dotter av handelsagenten Otto Ernst Leonard Uggla och Emma Sofia Stenroos.

Barn:

 • Per-Olof
 • Rolf Åke Magnus

TAB 84

Jakob Magnus, (son av Zakarias Bernt, tab 61), född 1770-09-19 i Lampis' socken. Rustmästare vid Savolaks regemente 1779-02-02. Bordspage vid hovet 1785-04-20. Ridpage30 1788-05-21. Uppförd på ord. stat30 1789-12-18. Kornett vid Nylands lätta dragonregemente 1793-01-23. Stallmästare därst. 1794-04-11. Löjtnant i armén 1801-06-16. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. Ryttmästare 1808-10-10. Majors avsked. Död 1833-04-09 i Borgå. Gift 1:o 1811-04-16 Eknäs Gift 2:o 1812-07-30 Nykulla Död 1876-12-26 Lomnäs

Barn:

 • 1. En son, dödfödd 1812-01-00.
 • 2. Knut Fredrik Magnus, född 1813. Statsråd. Död 1899. Se Tab. 85.
 • 2. Selma Carolina, född 1814-12-10 i Borgå, död 1816-07-06 i Lovisa.
 • 2. Carl Emil Alexander, född 1816-09-14 i Lovisa. Underfänrik vid villmanstrandska infanteriregementet. Placerad på 3. finska linjebataljonen. Porteépéefänrik därst. Fänrik 1836-03-26. Underlöjtnant 1838-06-06. Transp. till 4. finska linjebataljonen 1842-07-17, till 3., kaukasiska, linjebataljonen s. å. 21/9 och till 6. skarpskyttebataljonen 1847-07-28. Drunknade ogift s. å. 4/8 i hamnen utanför Helsingfors.
 • 2. Bernt Johan, född 1818-01-14 i Borgå, död 1820-01-07.
 • 2. Charlotta Sofia, född 1819-06-05 i Lovisa, död 1884-05-14 i Borgå. Gift 1841-08-22 i Helsingfors med översten Johan Fredrik Sjöman, född 1807, död 1867-03-21 Räihä
 • 2. Lovisa Emilie, född 1820-08-23 i Lovisa, död där 1836-04-15.
 • 2. Alexander, född 1823. Överste. Död 1898. Se Tab. 87
 • 2. Constantin, född 1824-06-12 Molnby Kadett i Fredrikshamn 1836. Död där 1837-08-19.
 • 2. Eva Rosalie Natalie, född 1826-01-26 i Lovisa, död 1906-03-02 i Helsingfors. Gift 1846-09-08 i sistnämnda stad med sin systers svåger kaptenlöjtnanten Claes Vilhelm Sjöman, död 1853-09-08 i Åbo.
 • 2. Fredrika Matilda, född 1827-07-18 i Borgå, död där 1833-04-01.

TAB 85

Knut Fredrik Magnus, (son av Jakob Magnus, tab 84), född 1813-04-25 Nykulla Student i Helsingfors 1831-06-15. Lantmäterielev 1833-02-12. Lantmäteriauskultant 1836-01-18. Anställd vid lantmäterikåren i Ryssland 1840-04-22. Kollegieregistrators titel 1841-06-29. Guvernementssekreterare 1843-05-02. Yngre reservlantmätare 1845-04-20. Kollegiesekreterare 1848-09-05. Äldre reservlantmätare 1850-05-08. Titulärråd s. å. 3/8. Avdelningschef 1853-03-19. Kollegieassessor 1856-07-03. Anställd vid finansministeriets i Ryssland departement för tullavgifternas indrivande. Hovråd. Kollegieråd. RRS:tStO2kl. Statsråd. Död 1899-03-17 i Warschau. Gift 1854-01-10 i samarska guvernementet med Emelie Louise Wahlberg, född 1833-10-14, död på 1890-talet, dotter av pastorn vid lutherska försen i Saratov Carl Fredrik Wahlberg och Dorotea von Buck.

Barn:

 • Carolina Dorotea, född 1854-11-22 i Kasan, död 1856-12-07 i Tver.
 • Emma Rosalie, född 1856-01-13 i Tver. Bosatt i Warschau. Död kort före 1941-03-12 i Warschau.
 • Carl Fredrik, född 1857-10-03, död barn.
 • Lovisa Paulina Elvira, född 1864-08-04, död ogift på 1920-talet.
 • Clara Antonia, född 1869-08-18, död barn.
 • Ferdinand Vilhelm Maximilian, född 1871. Affärsman. Död 1918. Se tab 86

TAB 86

Ferdynand Wilhelm Maksymilian, (son av Knut Fredrik Magnus, tab 85), född 1871-09-01. Först anställd vid statsjärnvägarna i Ryssland, sedan affärsman. Död 1918-05-18 i Minsk. Gift 1907-06-05 i Kiev med Joanna Elzbieta Rauschenbach, född 1879-10-16 i Baronsk vid Saratov. Dotter av godsägaren Fredrik Rauschenbach och Henriette Seifert.

Barn:

 • Hjalmar Fredrik Carl, född 1908-03-17 i Warszawa, Polen.
 • Ingeborga Emilie, född tvilling 1909-08-29 i Warszawa, Polen.
 • Nanny Henrietta, född tvilling 1909-08-29 i Warszawa, Polen.

TAB 87

Alexander, (son av Jakob Magnus, tab 84), född 1823-06-20 i Lovisa. Kadett vid 1. kadettkåren i S:t Petersburg, men avgick utan avslutad kurs. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon, först på extra stat 1843-04-28, sedan på stat s. å. 9/9. Porteépéefänrik 1844-03-01. Fänrik vid 4., sedan 11., ryska skarpskyttebataljonen 1847-06-07. Bevistade ungerska fälttåget 1848 och 1849 samt erhöll den till minne därav instiftade medaljen. Underlöjtnant 1852-01-21. Löjtnant 1854-06-10. Bevistade kriget på Krim 1854 och 1855 samt deltog därunder i försvaret av Sevastopol, där han erhöll en kontusion i huvudet. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1855-01-12. Stabskapten s. å. 4/8. Konfirm.-fullm. s. å. 7/10. RRS:tAO4kl m sv s. å. 4/8. Erhöll jämväl den till minne av kriget instiftade medaljen samt medaljen för Sevastopols försvar. Kapten 1858-05-17. Major 1859-12-29. Transp. till jakutska infanteriregementet 1862-06-16 och till Viborgs fästningsregemente 1864-01-13. RRS:tVlO4kl m ros 1865-10-04. Överstelöjtnant 1868-07-28. RRS:tStO2kl 1872-10-11. Transp. till 89. Bjälomorska infanteriregementet 1874-02-03 och till 91. Dvina infanteriregemente s. å. 19/4. Distriktsmilitärbefälhavare i Serdobska häradet av guvernementet Saratov med placering på arméinfanteriet s. å. 24/9. RRS:tAO2kl 1877-07-28. Överste 1880-04-16. Entledigad från innehavande befattning 1882-04-09. Avsked 1884-03-30. Död 1898-02-24 i Helsingfors. Gift 1:o 1857-09-13 i Viborg med Charlotta Emilia Ekmarck, född 1829-06-30 i Viborg, död 1894-09-06, dotter av justitieborgmästaren i nämnda stad Per Ekmarck och Gustava Johanna Ekeblom. Gift 2:o 1895-03-31 i Helsingfors med Hilma Carolina Ellmin, född 1851-08-23 i Stockholm. Skådespelerska. Död 1906-07-23 på Länna gård i Almunge socken Stockholms län, dotter av med. doktorn Johan Ellmin och Carolina Forsberg.

Barn:

 • 1. Per Johannes (Peter), född 1858. Överste. Död 1932. Se Tab. 88.
 • 1. Emilie Aurora (Emmy), född 1859-09-06 i Dunkov i rjäsanska guvernementet. Död 1938-07-28 i Helsingfors. Gift 1879-01-08 i Viborg med kapellanen och samskoleföreståndaren Carl Teodor Broberg, född 1849-10-18 i Sibbo socken, död 1901-10-04 i Helsingfors.
 • 1. Albert Alexander, född 1862. Ingenjör. Död 1933. Se Tab. 89.
 • 1. Julius Constantin, född 1865-01-26 i Viborg, död 1876-08-29 i staden Klin i Ryssland genom olyckshändelse under en järnvägsresa.
 • 1. Constance Alexandra Elvira (Elli), född 1867-01-21. Handlande i Helsingfors.
 • 1. Inez Adelaide, född 1872-01-28.

TAB 88

Per Johannes (Peter), (son av Alexander, tab 87), född 1858-07-21 i Viborg. Frivillig skarpskytt vid livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1875-09-01. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1876-10-26. Yngre underofficer 1877-01-05. Porteépéejunkare 1879-01-05. Transp. till 10., ryska, reservinfanteribataljonen s. å. 30/1. Fänrik därst. s. å. 1/8. Underlöjtnant 1880-02-24. Löjtnant 1881-02-14. Transp. till 5., Kuopio, finska skarpskyttebataljon s. å. 15/4. Stabskapten därst. 1887-04-07. RRS:tStO3kl 1891-10-19. Kapten 1895-04-13. RRS:tAO3kl s. å. 15/2 och S:tStO2kl 1901-09-01. T. f. militärdistriktschet i Kuopio med placering på ryska arméinfanteriet 1903-01-13. Överstelöjtnant 1905-05-16. RRS:tAO2kl 1908-12-19 och S:tV1O4kl 1915. Erhöll 1917-10-08 anciennitet i överstelöjtnants grad från 1903-03-11. Överste. Avgick ur rysk tjänst 1918. Död 1932-02-13 i Helsingfors. Gift 1886-08-23 i Kuopio med Naimi Dagmar Sofia Kræmer, född 1867-01-13 i Nyslott. Död 1937-04-21 i Helsingfors. Dotter av krigskommissarien Carl August Kræmer (Cremer), nr 713, och Henriette Elisabet Cremer.

Barn:

 • Rune, född 1887-12-11 i Kuopio, liksom systrarna. Studentexamen i Kuopio 1909. Medikofilexamen 1913-05-15. Student i Helsingfors 1917-05-31. Odontologie kandidat s. å. 31/5. Odont. Licentiat 1919-12-17. Leg. tandläkare s. å. 19/12. Praktiserande tandläkare i Helsingfors. PrKrMM med sp. o. ros. Hforsmed. Gift 1:o 1929-07-15 i Helsingfors med Sigrid Margareta Sandelin från vilken han blev skild 1931, född 1903-01-12 i nämnda stad. Dotter av professorn, med. och kirurg. doktorn Eino Kuuno Sandelin och Sigrid Elisabet Hartman. Gift 2:o 1939-10-14 med Olga Nelly Alice Armfelt, nr 458 (tab 14) (finska adl ätten nr 37 i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1920-09-30 med vice häradshövdingen Torsten Olof Gabriel Fellman (finska adl ätten nr 275), född 1881-01-06. Död 1928. Gift 2:o med vice häradshövdingen Abraham Jaatinen. Död 1936), född 1896-06-30 i St Petersburg. Dotter av juveleraren Karl Gustav Hjalmar Armfelt och Olga Josefina Lindros.
 • Greta, född 1889-09-24 i Kuopio. Sjuksköterska. FrKrMM. FrM2 1940.
 • Carin, född 1892-02-24 i Kuopio. Student från Privata svenska reallyceum i Kuopio 1910-06-08. Student i Helsingfors 1910-06-18. Gift 1914-02-08 i Kuopio med jur. utr. kandidat Carl Max Henrik Otto i hans 2:a gifte, född 1882-12-22 i Helsingfors.

TAB 89

Albert Alexander, (son av Alexander, tab 87), född 1862-09-25 i Viborg. Utexaminerad från polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för ingenjörer 1886-05-31. Elev vid Mustiala lantbruksinstituts högre avdelning s. å. i juni. Utexaminerad därifrån 1888-07-03. Justerare i Helsingfors 1894-06-05. Död 1933-01-07 i Helsingfors. Gift 1900-12-07 i nämnda stad med Gerda Helena Augusta Ervast, född 1879-06-29 i Helsingfors. Dotter av kollegieassessorn filosofie magister Peter Edvard Ervast och Hilma Natalia Törnroos.

Barn:

 • Ruth, född 1901-01-19 i Helsingfors, liksom bröderna. Student vid Läroverket för gossar och flickor 1919-05-26. Anst vid AB Nordiska Föreningsbankens huvudkontor.
 • Sven Göran, född 1902-10-20 i Helsingfors. Student Läroverket för gossar och flickor 1920-05-27. Diplomingenjör vid Tekniska högskolan 1925-05-24. Anst vid Helsingors justeringskontor 1927−1933. Besiktningsman hos Finska kolsyreindustri AB. Reservfänrik 1927-05-06. Reservlöjtnant 1937-12-06. FrK4 1940, 3 1941 Mm39-40 msvosp. Verkst direktör hos Griffon AB i Helsingfors 1933.
 • Georg Alexander, född 1908-06-04 i Helsingfors.

TAB 90

Averstads och Krokstads ättegren

Johan Claesson Uggla, (son av Claes Arvidsson, tab 4), till Domö (Dumö) i Höra (Hjärpås) socken Skaraborgs län, som han erhöll till sätesgård av fadern11 1603-09-26, och Averstad i Ölseruds socken Värmlands län. Överste för finnarna i ryska fejden under Jakob De la Gardie. Död 1649-07-19 och begraven i Millesviks kyrka Värmlands län. Gift med Margareta, Gyllenmärs, efter vilken arvskifte hölls 1671-08-10, dotter av amiralen Olof Andersson Gyllenmärs, och Kerstin Bröms.

Barn:

 • Claes, född 1614. Amiral. Död 1676. Se friherrliga ätten Uggla, tab 1.
 • Beata, levde ogift 1663, men var död 1679.
 • Christina, född 1626-01-25, död 1693-07-27 på Åbylund i Romfartuna socken Västmanlands län och ligger jämte sin man begraven i Sparvenfeltska graven i Romfartuna kyrka. Gift 1654-09-00 med översten Johan Gabrielsson Sparf, adlad Sparfvenfeldt, född 1618, död 1698.
 • Margareta, till Domö. Död 1701-07-28 Säter och begraven 1702-01-26 i Eskilsäters kyrka. Gift med sin systers svåger, överstelöjtnanten Carl Silfverswärd, född 1638, död 1690.
 • Estrid, född 1630, död 1701-12-28 Gårstad Gift 1:o med överstelöjtnanten Lennart Silfverswärd, i hans 2:a gifte, född 1636, död 1676. Gift 2:o med löjtnanten Bo Roos af Hjelmsäter, död före 1681.

TAB 91

Olof, (son av Johan Claesson Uggla, tab 90). Löjtnant38. Död före 1659.38 Gift38 1653-03-01 med Brita Bagge af Söderby i hennes 1:a gifte (gift 2:o 165938 med kaptenen Filip Conrad Blom, som var död 1660-08-00. Gift 3:o 1663 med majoren Johan Cremer, adlad Cremer, död 1668 eller 1692), dotter av översten Johan Bagge af Söderby, och hans 1:a fru Christina Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Ester, levde 1712. Gift 1680-01-00 Gårstad med kommendören Lennart Roos af Hjelmsäter, född 1655, död 1711.

TAB 92

Göran, (son av Johan Claesson Uggla, tab 90), till Krokstad i By socken och Bredene i Huggenäs socken (båda i Värml.), vilka han erhöll genom sitt gifte. Född 1632. Kapten. Död 1675-12-18 på Krokstad och begraven i By kyrka, där hans gravminne uppsattes.21. Gift med Elsa Roos af Hjelmsäter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalmajoren friherre Georg Johan Taube af Sesswegen, i hans 1:a gifte, död 1726), levde 1716, men var död 1721, dotter av överstelöjtnanten Knut Roos af Hjelmsäter, och hans 1:a fru Christina Olofsdotter (af Forstenasläkten).

Barn:

 • Johan. Student i Uppsala16 1671-11-03. Tjänade först vid Grothusens regemente. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1684-02-05. Avsked 1690-12-00. Kapten vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-10. Död barnlös 1703-04-11 i Halmstad och begraven s. å. 30/8 i Vänersborg.1. Gift med Eleonora Oxehufvud i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1672 mellan 13/2 och 12/6 med löjtnanten Erik Katle, nr 70, född 1654, död 1688), dotter av kornetten Christer Oxehufvud, och Susanna Elisabet Möller.
 • Gustaf. Student i Uppsala15 1672-11-14. Död ung.
 • Ulrik. Student i Uppsala15 1673-10-11. Död ung.
 • Claes, död ung.
 • Carl, död ung.
 • Elsa Catharina. Gift med sin kusins halvbror, överstelöjtnanten Fredrik Cremer, född 1666, död 1717.
 • Beata, död 1730 Rosenberg och begraven s. å. 4/8. Gift med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Fredrik Vilhelm Bock, stupade 1700-11-20 i slaget vid Narva.
 • Catharina Magdalena, död ung.

TAB 93

Knut, (son av Göran, tab 92), till Krokstad. Student i Uppsala15 1673-10-11. Korpral vid änkedrottningens livregemente till häst 1681-10-12. Kornett därst. 1689-07-04. Löjtnant 1701-01-11. Kaptenlöjtnant 1702. Ryttmästare 1704-05-06. Generaladjutant vid värmländska armén 1711-03-03. Överstelöjtnants avsked 1719-05-25. Död 1722 på Krokstad och begraven i By kyrka. Gift 1705-02-08 i Björsäter socken Skaraborgs län med Maria Magdalena Soop, född 1688, död 1751 på Krokstad och begraven s. å. 17/2 i By kyrka, dotter av majoren Gustaf Soop, och hans 1:a fru friherrinnan Magdalena Christina Posse af Säby.

Barn:

 • Elsa Magdalena, född 1705, död 1742. Gift 1724 med löjtnanten friherre Arvid Henrik Rehbinder, född 1702, död 1746.
 • Gustaf, död ung. [21]
 • Carl, död ung. [21]
 • Georg Gustaf, född 1710. Hovjägmästare. Död 1771. Se Tab. 94.
 • Anna Henrietta, född 1712, död ogift 1789-11-27 Gammelrud
 • Christina Beata, död 1736 Sjögerås å. 10/10. Gift 1735-09-20 på Krokstad med kaptenen Carl Gustaf Bagge af Söderby, i hans 2:a gifte, född 1696, död 1768.
 • Claes Fredrik, född 1716. Kapten. Död 1778. Se Tab. 120
 • Gustaviana Johanna, döpt 1720-06-03 på Krokstad, död 1771-10-04 Grimsberg. Gift 1744-07-30 i Björsäters socken med kaptenen Carl Gustaf Sabelfelt, född 1712, död 1776.
 • Magdalena, född 1721, död 1746 på Krokstad och begraven s.å. 24/6.

TAB 94

Georg Gustaf, (son av Knut, tab 93), till Krokstad. Född 1710-04-02 i Björsäters socken Skaraborgs län. Student i Uppsala15 1723-10-28. Auskultant i Göta hovrätt i ett och ett halvt år29. Underjägmästare i Värmland 1732-04-01. Hovjägmästare. Död 1771-05-31 på Krokstad och begraven s. å. 7/7 i By kyrka. Gift 1738 med Agneta Maria Bratt, född 1718 på Rottneros i Sunne socken Värmlands län, död 176221, dotter av överkrigskommissarien och brukspatronen på Rottneros Jonas Bratt och hans 1:a fru Eva Herwegh.

Barn:

 • Knut, född 174015. Student i Uppsala15 1755-10-24. Auskultant i Göta hovrätt 1759-05-23. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1761-05-27. Vice lantjägare i Närke 1767-09-05. Död ogift 1790-02-04 Måsby
 • Jonas, född 1741. Häradshövding. Död 1809. Se Tab. 95
 • Georg Gustaf, född 1742. Kapten. Död 1825. Se Tab. 99
 • Johan Fredrik, född 1744. Bruksägare. Död 1809. Se Tab. 100.
 • Adolf Mauritz, född 1745. Vice häradshövding. Död 1787. Se Tab. 102.
 • Lovisa Ulrika, född 1747-01-01 på Krokstad, död 1817-01-11 i Karlstad. Gift 1768-08-04 på Krokstad med sin syssling kaptenen Carl Gustaf Hård af Segerstad, född 1727, död 1786.
 • Maria Magdalena, född 1750-05-08 på Krokstad, död 1826-08-24 i Karlstad och begraven på Hammarö kyrkogård. Gift 1783-08-19 Brosäter med landskamreraren i Värmlands län Lars Magnus Wester, född 1754-10-12 i Ånsta socken Örebro län, död 1801-02-12 i Karlstad.

TAB 95

Jonas, (son av Georg Gustaf, tab 94), född 1741. Student i Uppsala15 1755-10-24. Häradshövding i Jösse, Nordmarks och Grums häraders domsaga i Värmland. Avsked 1792-02-24. Död 1809-12-22 på Mickelsö21 i Grums socken Värmlands län. Gift 1782-06-23 Stensberg med Sofia Olivercrona, född 1764-11-07 Mässvik, död 1828-09-09 Strand, dotter av hovjägmästaren Carl Ulrik Olivecrona, och hans 1:a fru Elsa Maria Didron.

Barn:

 • Jonas Ulrik, född 1783-09-24 på Södra Edsberg i Segerstads socken Värmlands län, död där 1785-05-12.
 • Göran Gustaf, född 1785. Kapten. Död 1818. Se Tab. 96
 • Carl Vilhelm, född 1786. Kapten. Död 1844. Se Tab. 98
 • Elsa Maria, född 1788-12-03 på Södra Edsberg, död ogift 1851-10-16.

TAB 96

Göran Gustaf, (son av Jonas, tab 95), född 1785-04-13 på Södra Edsberg i Segerstads socken Värmlands län. Rustmästare vid Värmlands fältjägarebataljon 1802-05-15. Stabsunderlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1804-10-09. Sekundlöjtnant därst. 1808-02-15. Deltog i finska kriget 1808 och 1809. GMtf 1808-08-30. RSO 1809-07-03. Kapten i armén 1810-05-08. Avsked 1812-01-07. Ingick åter i tjänst som kapten vid nämnda regemente 1815-04-18. Död 1818-09-30 Linan,. Gift 1811-11-27 Jonsbol med stiftsjungfrun friherrinnan Maria Antoinetta Hierta, född 1794-06-03 på nämnda egendom, död 1884-03-21 i Svärdsjö socken Kopparbergs län, dotter av kaptenen friherre Carl Anton Hierta, och Maria Sofia Pistolekors.

Barn:

 • Jonas Fridolf Anton, född 1813. Konstapel. Död 1843. Se Tab. 97.
 • Carl Vilhelm, född 1814-12-05 Angersby. Överkonstapel vid k. m:ts flotta 1844-07-27. Överflyttad till flottans reservstat. Svärdsman 1877. Död 1894-01-10 i Stockholm. Gift 1:o 1854-11-22 i nämnda stad med Margareta Byström, född 1811-04-27, död 1879-11-26 i Stockholm. Gift 2:o 1879 med Ellen Sofia (Edla) Renstedt, född 1836-05-29, död 1889-08-06 i Stockholm.
 • (Lennart) Leonard Magnus, född 1817-01-31. Furir vid Värmlands fältjägarkår 1820-03-25. Avsked 1837. Tog värvning vid Svea livgarde s. å. 4/7. Korpral därst. 1838-02-10. Furir s. å. 16/6. Sergeant s. å. 23/8. Officersexamen 1844-12-20. Underlöjtnant vid Västerbottens fältjägarregemente 1845-06-11. Löjtnant därst. 1859-07-02. Kapten 1868-01-16. RSO 1869-07-29. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1870-03-17. Död ogift 1877-08-06 i Skellefteå.

TAB 97

Jonas Fridolf Anton, (son av Göran Gustaf, tab 96), född 1813-04-23 Angersby. Konstapel vid k. m:ts flotta. Död 1843-02-23 i Stockholm. Gift 1840-05-29 med (Johanna) Augusta Sandström, född 1814-01-30, död 1880-03-24 i Stockholm, dotter av en inspektor Sandström.

Barn:

 • Celina Johanna Maria Antonia, född 1838-10-22 i Stockholm. Musiklärarinna i nämnda stad. Död ogift 1910-02-24 i Stockholm, Gustav Vasa förs.
 • Jonas Fridolf Anton, född tvilling 1840-10-23 i Stockholm, död där 1841-01-15.
 • Emilia Maria Sara Sofia, född tvilling 1840-10-23 i Stockholm, död där 1841-02-16.

TAB 98

Carl Vilhelm, (son av Jonas, tab 95), född 1786-05-30 på Södra Edsberg i Segerstads socken Värmlands län. Furir vid Göta artilleriregemente 1802-01-28. Avsked från regementet 1804-05-04. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1807-04-17. Sekundlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1808-02-15. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. GMtf 1808-08-30. RSO 1809-09-29. Kapten i armén 1810-05-08. Kapten vid Värmlands fältjägarbataljon 1812-02-25. Avsked 1822-02-05. Död 1844-02-19 i Segerstads by i likanämnd socken. Gift 1817-12-14 i Karlstad med Sara Johanna Frykman, född 1797-09-29, död 1861-11-23 i nämnda stad, dotter av handlanden därst. Erik Frykman och Anna Maria Carlsten.

Barn:

 • Emilia Maria Sara Sofia, född 1819-04-24 i Karlstad. Sångerska. Död 1855-02-15 i barnsäng på Upperuds bruk i Skålleruds socken Älvsborgs län. Gift där 1847-12-04 med sin sexmänning, grosshandlaren Teodor Vilhelm Christian Uggla i hans 1:a gifte, född 1822, död 1896.
 • Aspasia Carolina Vilhelmina, född 1820-08-06 i Karlstad, död 1879-06-24 i Skien i Norge. Gift 1859-09-20 i Karlstad med överstelöjtnanten vid norska kristiansandsbrigaden, RSO, Ludvig Otto Stoud Platou, född 1815-06-09 i Kristiania, död 1890-04-28 i Tönsberg i Norge.
 • Conrad William Mattias, född 1821-08-26 i Karlstad. Student i Uppsala 1840. Överflyttade till Nordamerika och blev soldat vid 159. Nordamerikanska regementet. Återkom till Stockholm 1857. Språklärare där tills han åter överflyttade till Nordamerika 1862. Korprals grad. Se Biografica. Död 1863-05-27, stupade i striden vid Port Hudson. Gift 1862-09-16 med Anna Sofia Djurberg från Halmstad .
 • Carl-Gustaf, född 1823-08-21 i Karlstad. Utgivare av publikationen »Nya Tidningar» i Karlstad 1840-10-28. Redaktör för Allmänna tidningen 1853–1854, av tidningen Fäderneslandet 1856–1863 och för Rätta Fäderneslandet 1864. Död 1885-11-02 i Stockholm. Har från trycket utgivit: Bref om dagens frågor och företeelser (1864) och Det hvilande representationsförslaget, betraktadt från en arbetares synpunkt (1865).
 • Lovisa Johanna (Hanna), född 1825-04-08 i Karlstad, död ogift 1922-08-19 i Göteborgs domk.förs,.
 • Anna Eugenia Josefina, född 1827-08-11 i Karlstad, död där 1835-05-03.
 • Rosalie Augusta, född 1830-11-16 i Stockholm. Musiklärarinna i Göteborg. Död ogift 1918-11-02 i sistnämnda stad, domk.förs.

TAB 99

Georg Gustaf, (son av Georg Gustaf, tab 94), född 1742. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1755-03-00. Förare vid Hessensteinska regementet 1759-06-29. Sergeant därst. 1762-06-28. Fänrik 1764. Gick sedan i utländsk krigstjänst. Kapten i rysk och nordamerikansk tjänst. Återkom på 1790-talet. Död 1825-11-14 i Fryksände socken Värmlands län. Gift 1795-04-26 Edsberg s socken Värmlands län med Gertrud Larsdotter, död 1822-02-25, dotter av soldaten Lars Fense och Catharina Andersdotter.

Barn:

 • Georgina Charlotta Gustava, född 1795-04-16. Stiftsjungfru. Död 1806-03-07 på Ugglaberg vid Karlstad.
 • Agneta Maria, född 1797-05-27. Stiftsjungfru. Gift 1824-12-12 med inspektören Olof Lennartsson Bredberg i Svenneby i Fryksände socken.

TAB 99A

Georg Gustaf, (son av Georg Gustaf, tab 99), född 1799. Hovjägmästare. Död 1874.

Barn:

TAB 99A:I

Georg Gustaf, (son av Georg Gustaf, tab 99A), född 1823. Hemmansägare. Död 1900.

Barn:

 • Georg Gustaf, född 1852-05-06 i Fensbol. Död 1917-05-18 på Nygård. Se Tab. 99A:Ia

TAB 99A:Ia

Georg Gustaf, (son av Georg Gustaf, tab 99A:I), född 1852-05-06 i Fensbol. Hemmansägare. Död 1917-05-18 på Nygård, Fryksände förs, Värmland. Gift 1879-06-24 med Kristina Jönsdotter, född 1860-11-22, dotter av hemmansägaren Jöns Nilsson o Kerstin Jonsdotter.

Barn:

 • Julius Oliver, född 1897-04-16 på Nygård, Fryksände förs, Värmland. Se Tab. 99A:Ia3
 • Hanna Kristina, född 1899-04-02 på Nygård, Fryksände förs, Värmland. Gift 1921-04-22 i Fryksände förs, Värml ]] med hemmansägaren Oskar Nilsson, född 1892-09-26 i Utterbyn.

TAB 99A:Ib

Karl, (son av Georg Gustaf, tab 99A:I), född 1860-08-03 i Fensbol. Hemmansägare. Död 1938-12-06 i Fryksände förs, Värml. Gift 1:o 1892-12-26 med Karolina Olsdotter, född 1871-07-31 på Vadjetorp, död 1898-05-04 i Fenstömta, dotter av hemmansägaren Olof Jansson o Marit Jonsdotter. Gift 2:o 1901-04-07 i Kollerud, Fryksände förs, Värmland med Karolina Jonsdotter Wallin i hennes 2:a gifte, född 1859-10-09 i Kollerud, Fryksände, Värmland.

Barn:

 • 1. Anna Kristina, född 1894-04-24
 • 1. Tilda Maria, född 1897-01-01 i Fenstömta, Fryksände förs, Värmland.

TAB 99A:Ia3

Julius Oliver, (son av Georg Gustaf, Tab 99A:Ia), född 1897-004-16 på Nygård, Fryksände förs, Värmland. Hemmansägare. Gift 1933-03-21 i Vitsands förs, Värml med Karin Frideborg Gund, född 1901-01-12 i Vitsands förs, Värml.

Barn:

 • Göran Gustaf
 • Sven Erik
 • Inger Margareta

TAB 100

Johan Fredrik, (son av Georg Gustaf, tab 94), född 1744-01-07 Krokstad. Ägde Föskefors järnbruk i Ekshärads socken Värmlands län. Död där 1809-03-06. Gift 1779-09-12 på Ransäter i likanämnd socken Värmlands län med Christina Charlotta Geijer, född 1759-08-08 på Ransäter, död 1844-01-25, dotter av bruksägaren Johan Gustaf Geijer och Maria Låstbom samt brorsdotter till bergsrådet Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam, och systerdotter till landshövdingen Herman Låstbom, adlad af Låstbom.

Barn:

 • Göran Gustaf, född 1781. Kammarrättsråd. Död 1844. Se Tab. 101.
 • Maria Charlotta, född 1782-12-20 på Föskefors, död där 1783-07-31.
 • Maria, född 1792-03-01 på Föskefors. Stiftsjungfru. Död 1872-11-15 Sunnanå. Gift 1815-09-17 på Uddeholms bruk i Råda socken Värmlands län med kaptenen Axel Ferdinand Wästfelt, född 1786, död 1843.

TAB 101

Göran Gustaf, (son av Johan Fredrik, tab 100), född 1781-09-18 på Föskefors bruk i Ekshärads socken Värmlands län. Student i Uppsala 1798. Kanslist i kammarrätten 1803-05-06. T. f. registrator därst. 1805-03-11. Tillika kanslist i justitierevisionen 1805-12-21. Assessor 1808-02-29. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1813-12-18. Kammarrättsråd 1818-07-29. RNO 1820-11-27. Ledamot av fångvårdsstyrelsen 1827–1842-04-06. Avsked från kammarrätten 1842-06-04. Död 1844-06-02 Holmboda. Gift 1814-12-16 med Maria Charlotta Dellvik, född 1794-06-10., Död 1850-11-23 på Holmboda, dotter av sekreteraren hos överståthållarämbetet i Stockholm, lagmannen Isak Dellvik och Sara Schürer samt systerdotter till översten Johan Schürer, adlad Schürer von Waldheim.

Barn:

 • Maria, född 1818-06-23, död ogift 1884-12-09 på Linnerud i Holms socken Älvsborgs län.
 • Alfhild, född 1823-08-16 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1862-06-03 i Karlstad. Gift 1850-06-20 med kyrkoherden i Gillberga pastorat av Karlstads stift Andreas Thorstensson i hans 1:a gifte (gift 2:o 1865 med Ida Stenbäck, född 1832-11-21, dotter av prosten och kyrkoherden i Steneby pastorat av Karlstads stift Jonas Stenbäck och Ulla Fryxell), född 1812-08-30 i Färgelanda socken Älvsborgs län, död 1888-04-18 i Gillberga prästgård.
 • Charlotta, född 1826-07-26. Stiftsjungfru. Död ogift 1858-09-16 i Stockholm.

TAB 102

Adolf Mauritz, (son av Georg Gustaf, tab 94), född 1745-02-18 Krokstad. Vice häradshövding. Död 1787-05-19 på Föskeds järnbruk i Nyeds socken Värmlands län och begraven s. å. 27/5. Gift 1776-05-21 Säffle

Barn:

 • Gustaf, född 1777-06-28 på Säffle. Student i Uppsala 1794. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegii fortifikationsräkningskontor 1795-01-29. Kammarskrivare därst. s. å. 15/9. Död ogift 1796-06-18 i Stockholm.
 • Sofia Maria, född 1781-03-28. Stiftsjungfru. Död 1864-01-14 på Södra Skarbol i Svanskogs socken Älvsborgs län. Gift 1819-08-27 på Svaneholms bruk i nämnda socken med kaptenen vid Närkes regemente Lars Niklas Kolmodin, född 1772-04-09 Vall, död 1821-09-15 på sin egendom Ulvätterstorp i Bjurtjärns socken Värmlands län.
 • Lovisa Ulrika, född 1782-03-16. Stiftsjungfru. Död ogift 1815-07-07 på Karlslund.
 • Anna Elisabet, född 1786-04-07 på Föskeds bruk, död där 1787-05-14.
 • Carl Tomas, född 1787-05-01 på Föskeds bruk. Student i Uppsala 1802. Död ogift 1809.

TAB 103

Johan Ulrik, (son av Knut, tab 93). Kallas fänrik 1755. Död 1766-10-10 Gröneberg. Gift 1739 med Charlotta Christina Kröningsvärd i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1737 med sin andre mans fars syssling Claes Uggla, född 1699, död 1738), född 1721, död 1763-06-04 på Gröneberg, dotter av kaptenen Zakarias Krönich, adlad Kröningsvärd, nr 1566, och hans 1:a fru Anna Elisabet Trotz, nr 940.

Barn:

 • Knut Fredrik, född 1740. Fältväbel. Död 1781. Se Tab. 104.
 • Maria Elisabet. Gift 1761-05-11 på Gröneberg med Erik Nilsson Falk.
 • Zakarias, född 1743-12-04 på Södra Skåne i By socken Värmlands län, död ung.
 • Gustaf Erik, född 1745-09-02 på Södra Skåne.
 • Carl Johan, född 1746 och död 1747 på Södra Skåne samt begraven s. å. 9/2.
 • Claes Henrik, född 1748. Volontär. Död 1817. Se Tab. 119.
 • Zakarias, född 1751-11-25 Djurshult, död där s. å. 10/9.
 • Carl Ulrik, född 1752-08-18 på Djurshult.
 • Anna Sara, född i Göteborg, död 1784-03-06 Halltorp
 • Anna Magdalena, född 1755-09-22 på Djurshult, död 1757-04-06 på Gröneberg.
 • Elsa Christina, född 1758-12-14 på Gröneberg, död ogift 1827-06-09.

TAB 104

Knut Fredrik, (son av Johan Ulrik, tab 103), född 1740. Volontär vid Flemings värvade regemente på Sveaborg 1750. Rustmästare därst. 1759-11-12. Sergeant 1763-04-28. Fältväbel s. å. 24/10. Död 1781-01-27. I Finland. Gift med Ulrika Rasch.

Barn:

 • Johan Mattias, född 1772. Fanjunkare. Död 1858. Se Tab. 105

TAB 105

Johan Mattias, (son av Knut Fredrik, tab 104), född 1772-06-21 i Lovisa i Finland. Volontär vid Flemings värvade regemente på Sveaborg 1776. Rustmästare därst. 1780-07-20. Furir vid Stackelbergs regemente 1788-03-10. Avsked 1790-10-16. Furir vid Skaraborgs regemente s. å. 10/11. Fältväbel därst. 1798-02-28. Fanjunkare 1806-08-22. Avsked 1828-12-12. Död 1858-01-11 i Börstigs socken Skaraborgs län. Gift 1797-07-12 på Veken i Floby socken Skaraborgs län med Johanna Lovisa Belfrage, född 1776-08-02 Ramsberg, död 1854-12-26 på Ekarps skattegården i Börstigs socken, dotter av sergeanten Johan Fredrik Belfrage, och Agneta Magdalena Hård af Segerstad.

Barn:

 • Clara Charlotta, född 1798-02-14 på Veken, död 1864-12-12 på Nyåsen. Gift 1820-12-28 på Västergärdet i Brismene socken Skaraborgs län med soldaten vid Älvsborgs reg, Anders Larsson Lager, född 1788-09-07 i Kinneveds socken Skaraborgs län, död 1867-07-16 på Nyåsen.
 • Carl Fredrik, född 1800. Sergeant. Död 1875. Se Tab. 106
 • Anna Eleonora, född 1802-12-14 på Södra Hallagården i Jäla socken Skaraborgs län, död där 1809-05-24.
 • Margareta Magdalena, född 1805-04-07 på Södra Hallagården, död 1889-04-04 i Brismene socken. Gift 1828-02-15 med hemmansägaren i Västarp skattegården i Brismene socken Johannes Magnusson, född 1801-01-22, död 1877-01-14 på sistnämnda gård.
 • Maria Christina, född 1808-07-31 på Södra Hallagården, död 1896-05-06 i Grolanda socken Skaraborgs län. Gift 1827-02-07 i Brismene socken med torparen Sågebacken
 • Claes Henrik, född 1811. Soldat. Död 1851. Se Tab. 117
 • Anna Beata, född 1815-09-26 på Västergärdet, död 1881-05-22 i Börstigs socken. Gift 1842-12-26 i nämnda socken med drängen Johannes Andersson Krus, född 1817-07-16 i Borred i Kölaby socken Älvsborgs län, död 1906-04-07 i Kölaby socken.
 • Johan Otto, född 1819-03-28 och död s. å. 3/8 på Västergärdet.
 • Carolina Sofia, född 1821-02-08 och död s. å. 12/9 på Västergärdet.
 • Carolina Sofia, född 1822-05-20 och död s. å. 29/7 på Västergärdet.

TAB 106

Carl Fredrik, (son av Johan Mattias, tab 105), född 1800-07-14 på Stora Hallagården i Jäla socken Skaraborgs län. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1815-05-04. Furir därst. 1821-05-27. Sergeant 1833-12-30. Avsked 1835-12-00. Död 1875-02-02 Fredriksberg Gift 1823-04-07 i Dalums socken Älvsborgs län med Brita Maria Fällskog, född 1797-03-06 i sistnämnda socken, död 1876-12-06 på Fredriksberg, dotter av rusthållaren Carl Jakob Fällskog och Maria Helena Apelberg.

Barn:

 • Sofia Lovisa, född 1825-12-03 på Stora Hallagården, liksom syskonen. Gift 1847-07-03 i Skepphults socken Älvsborgs län med hemmansägaren i nämnda socken Elias Johansson, född 1828-08-23 i Skepphults socken, död där 1888-01-30.
 • Helena Fredrika, född 1828-08-25. Gift 1852-07-13 på Fredriksberg med soldaten vid Skaraborgs regemente Carl Berg, född 1823-11-17 i Eriksbergs socken Älvsborgs län.
 • Gustava Albertina, född 1831-06-11, död s. å. 30/9 på Stora Hallagården.
 • Johan Frans Oskar, född 1833. Skräddare. Död 1918. Se Tab. 107.

TAB 107

Johan Frans Oskar, (son av Carl Fredrik, tab 106), född 1833-05-09 på Stora Hallagården i Jäla socken, Skaraborgs län. Avlade kantors- och klockarexamen, sedan skräddare. Död 1918. Gift 1858-12-17 i Jäla socken med Anna Greta Andersdotter, född 1839-04-11 på Stora Gamlarp i nämnda socken, död 1904-05-03 i Stomslund, dotter av hemmansägaren Anders Larsson och Catharina Johansdotter.

Barn:

 • Augusta Albertina, född 1859-07-08 på Stora Gamlarp, Jäla förs, Skaraborgs län. Gift 1881-03-30 med hemmansägaren i Hålltorp i Jäla socken Lars Nilsson i hans 2:a gifte, född 1819-01-13. Död 1901-04-11 i Holltorp, Jäla förs, Skaraborgs län.
 • Emma Bernhardina, född 1864-03-21 på Stora Gamlarp, Jäla förs, Skaraborgs län. Död 1926. Gift 1888-07-04 i Rockford, IL, USA, med grosshandlaren August Andersson, född 1862-06-23 i Stora Vånga socken, Skaraborgs län.
 • Carl August Gottfrid, född 1867-04-16, död s. å. 30/4 på Stora Hallagården, Jäla förs, Skaraborgs län.
 • Ida Vilhelmina, född 1868-04-03, död s. å. 27/6 Ebbarp
 • Alina Olivia (Alma), född 1869-11-27 på Stora Gamlarp, Jäla förs, Skaraborgs län. Gift 1:o 1891-08-22 i Rockford, USA med Johan Herman Thilén, född 1868-01-04 i Härja socken, Skaraborgs län. Död 1898-12-12 i Rockford, USA genom järnvägsolycka 2:o 1902-07-05 i Rockford, USA med husägaren därst. Hans Emil Johansson, född 1867-09-09 i Kärråkra socken, Älvsborgs län.
 • Axel Reinhold, född 1873-03-19 på Stora Gamlarp, Jäla förs, Skaraborgs län. Död där s. å. 18/7.
 • Ellen Maria, född 1881-03-26 på Stora Gamlarp, Jäla förs, Skaraborgs län. Gift i Rockford, 111., USA, med Richard Dahlgren.
 • Rikard Alexis, född 1883-11-10, död 1885-09-03 på Stora Gamlarp, Jäla förs, Skaraborgs län.

TAB 108

Vilhelm Valfrid, (son av Johan Frans Oskar, tab 107), född 1861-11-05 på Stora Gamlarp i Jäla socken, Skaraborgs län. Tjänade först vid Göta artilleriregemente, men överflyttade sedan till Nordamerika. Har varit kretsdomare i Duluth, Minn. Död där 1930. Gift 1888-09-28 i Minneapolis med Selma Matilda Petersdotter, född 1863-01-05 i Knapegården, Jäla socken, Skaraborgs län. Dotter av hemmansägaren Peter Johansson och Johanna Bengtsdotter.

Barn:

 • Ragnhild Evelina, född 1891-05-18 i Duluth. Gift 1912 med August Dahlbom. Portvakt.
 • Ethel Valborg, född 1893-05-02 i Duluth. Död.
 • Esther Ingeborg, född 1897-11-29 i Duluth
 • Matilda Ulrika, född 1900-12-27 i Hermantown, Minn., USA. Död. Gift 1925-05-24 med Theophile Joseph Pare, född 1902-06-30 Duluth, Minnesota.
 • Elsa Cecilia, född 1904-10-03 i Hermantown. Gift 1925-05-22 med Clifford Alder Nelson, född 1904-05-26. Internal Revenue Agent, Minneapolis, MN, USA.

TAB 108A

Arthur Valerius (son av Vilhelm Valfrid, tab 108), kallade sig Johnson, född 1895-08-25 i Duluth, MN, USA. Brandman. Gift 1923 med Esther Wipson född 1893-06-08.

Barn:

 • Carl Arthur

TAB 109

Axel Henrik, (son av Johan Frans Oskar, tab 107), född 1874-05-08 på Stora Gamlarp, Jäla förs, Skaraborgs län. Regementsskräddare. Verkstadsförman vid Älvsborgs regemente Äg. Kronoberg i Fristads socken Älvsborgs län. Gift 1:o 1898-04-15 Långåkra med Amanda Benedikta Svensdotter, från vilken han blev skild 1938-06-28, född 1879-12-28 Furulund. Dotter av sågmästaren Sven August Andersson och Brita Molin.

Barn:

 • 1. Sigfrid Napoleon, född 1899-05-10 Näset. Utflyttad till Nordamerikas För. Stater 1923-06-29.
 • 1. Olga Linnéa Ingeborg, född 1903-06-18 i Fristads förs, Älvsborgs län.

TAB 110

Oskar Vitalis, (son av Johan Frans Oskar, tab 107), kallade sig Johnson, född 1877-07-29 på Stora Gamlarp, Jäla förs, Skaraborgs län. Överflyttade till Nordamerika. Reservist vid Illinois' infanterireg, nr 3. Maskinist. Gift 1901-01-30 i Rockford, IL, USA, med Elvira Maria Belting , född 1882-03-22 i Stockholm, dotter av arbetaren Knut Betting och Hilma Palmgren.

Barn:

 • Bernice Linnea, född 1902-08-05 i Rockford, IL, USA, liksom syskonen. Gift 1922-10-28 i Rockford, IL, USA med William Theodore Seiter, född 1901-05-06 i South Wayne, WI, USA. Försäljare hos Nelson & Storm Tool Supply Co. Son av Christian Fredrick Seiter och Minnie Thruman.
 • Dolores Evelyn , född 1904-04-26 i Rockford, IL, USA. Gift 1924-07-26 i Rockford, IL, USA, med George Carl Johnson, född 1900-09-26 i Oslo. Son av Arvid John Johnson
 • Audrian Oskar, född 1907-05-03 i Rockford, IL, USA.
 • Donald George, född tvilling 1912-04-30 i Rockford, IL, USA. Död 1912-12-01 i Rockford, IL, USA.
 • Dorothy Elvera, född tvilling 1912-04-30 i Rockford, IL, USA. Gift 1938-11-05 i Dubugue, IA, USA, med Nels George Reinhold (Ray) Nelson. Son av Otto George Nelson och Svea Natalie N.N.

TAB 111

Axel August, (son av Carl Fredrik, tab 106), kallade sig Fredriksen, född 1836-03-30 på Stora Hallagården i Jäla socken, Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1857-05-10. Furir därst. 1859-09-14 sergeant 1870-04-19. Avsked 1876-01-09. Överflyttade till Nordamerika. Död 1911. Gift 1864-12-30 Sunnagården med Anna Svensdotter, född 1840-08-11 Sunnagården. Dotter av hemmansägaren Sven Arfvidsson och Catharina Andersdotter.

Barn:

 • Axel Gideon Vitalis, född 1865. Handlande. Se Tab. 112
 • Oskar Ludvig Teodor, född 1867. Handlande. Se Tab. 113
 • August Birger Leopold, född 1871. Brevbärare. Se Tab. 114.
 • Carl Sigfrid Natanael, född 1873. Handlande. Se Tab. 115
 • Hilma Olivia, född 1879-12-16 i Moline, IL, USA. Gift i Moline, IL, USA 1902-07-23 med farmaren Frank Samuel Edvin Carlsson, född 1874-09-17.
 • Anna Alvida, född 1881-03-24 i Woodstock, IL, USA. Bodde 1908 hos föräldrarna i Balfoure, ND, USA.

TAB 112

Axel Gideon Vitalis, (son av Axel August, tab 111), kallade sig Fredriksen, född 1865-10-10 på Stora Hallagården, Jäla förs, Skaraborgs län. Överflyttade med föräldrarna till Nordamerika och är handlande i Rockford, IL, USA. Fastighetsmäklare. Gift 1:o 1890-05-03 i Rockford med Ida Margareta Henriksson född 1872-12-30 död 1905-07-05 i Rockford, IL, USA. Dotter av arbetaren Johan Henriksson och Maria Andersdotter. Gift 2:o 1908-12-10 i Minot, ND, USA, med Nannie Nelson, född 1878-12-14 i Fränninge socken, Malmöhus län. Dotter av lantbrukaren Sven Nelson och Anna Johansdotter.

Barn:

 • 1. Harald Teodor, född 1891-04-12 i Rockford, IL, USA. Se Tab. 112A.
 • 1. Blanche Bernice, född 1896-07-01 i Rockford, IL, USA. Död 1897-06-05 i Rockford, IL, USA.
 • 1. Gladys Marika, född 1898-06-24 i Rockford, IL, USA.

TAB 112A

Harald Teodor, (son av Axel Gideon Vitalis, tab 112), kallade sig Fredriksen, född 1891-04-12 i Rockford. Målare.

Barn:

 • James Harold, född 1925-10-21. Målare. Bosatt i Haralson, Georgia, USA. Kallar sig Fredrikson.

TAB 113

Oskar Ludvig Teodor, (son av Axel August, tab 111), kallade sig Fredriksen, född 1867-10-01 på Stora Hallagården, Jäla förs, Skaraborgs län. Överflyttade med föräldrarna till Nordamerika och är handlande i Rockford, IL, USA. Gift 1895-09-11 med Anna Pauline Svärd född 1872-12-11 Ullarp. Dotter av lantbrukaren Johan Henrik Svärd och hans hustru Josefina.

Barn:

 • Bernice Josefina, född 1896-07-01 i Rockford, IL, USA. Död? Gift 1923-06-30 med Harold Leonard Lindeman, född 1896-02-09. Försäkrings agent i Rockford, IL, USA.
 • Irene Anette, född 1898-07-28 i Rockford, IL, USA. Död 1904-04-14 i Rockford, IL, USA.
 • Ann Lorene , född 1905-05-08 i Rockford, IL, USA. Gift 1938-06-24 med Roy William Pettersson, född 1906-01-01. Repr för Union Electric Co, Ballwin, MO, USA.
 • Oscar Lawrence Svärd, född 1907-09-05 i Rockford, IL, USA. Se Tab. 113B.
 • Robert Elmer, född 1913-06-28 i Rockford, IL, USA.

TAB 113A

Axel Henrik Svärd, (son av Oskar Ludvig Teodor, tab 113), kallar sig Fredriksen, född 1903-07-19 i Rockford, IL, USA. Möbelhandlare. Gift 1932 med Mildred Virginia Kjellgren född 1905-03-03.

Barn:

 • Alin Ann
 • Henrik Arthur
 • Karen Luise

TAB 113B

Oscar Lawrence Svärd, (son av Oskar Ludvig Teodor, tab 113), kallar sig Fredriksen, född 1907-09-05 i Rockford, IL, USA. Köpman. Gift 2:o med Ruth Elizabeth Carlson.

Barn:

 • 2. John Lawrence

TAB 114

August Birger Leopold, (son av Axel August, tab 111), kallar sig Fredriksen, född 1870-05-25 Bryntegården. Brevbärare i Balfoure, Norra Dakota, USA. Gift 1898-01-09 i Jackson, MN, USA, med Hannah Osina Andersson, född där 1874-09-30 i Jackson, MN, USA. Dotter av farmaren Olle Andersson och Elise Hansdotter.

Barn:

 • Sherman Arnold, född 1901-05-08 i Balfoure, ND, USA.
 • Myrtle Edith , född 1903-02-15 i Balfoure, ND, USA. Sjuksköterska i Ulen, MN, USA. Ogift.
 • Merritt August, född 1906-06-10 i Balfoure, ND, USA. Jordbruksarbetare i Merced, CA, USA. Frånskild.
 • Merrial Alvina, född 1915-01-03 i Balfoure, ND, USA. Gift 1938-06-12 med Seymour Arlyle Olson.

TAB 114A

Lloyd Ames, (son av August Birger Leopold, tab 114), kallar sig Fredriksen, född 1898-06-10 i Balfour, North Dakota, USA. Brevbärare. Gift 1929 med Lola Viola Tannehill

Barn:

 • Vernon Lloyd
 • Fern Viola
 • Dale Roger
 • Robert Neil

TAB 115

Carl Sigfrid Natanael, (son av Axel August, tab 111), kallar sig Fredriksen, född 1873-02-09 i Gullspång i Amnehärads socken Skaraborgs län. Handlande i Belvidére, IL, USA. Fast.hetsmäklare. Gift 1903-05-04 med Selma Maria Andersson, född 1876-11-29 i Dalsland, dotter av arbetaren Anders Andersson och Anna Petersdotter.

Barn:

 • Junius Willard, född 1905-06-10 i Belvidére, IL, USA. Död i Belvidére, IL, USA 1906-09-30.
 • Charles Willard, född 1906-10-19 i Belvidére, IL, USA. Gift 1933 med Gladys Alice Schleicher född 1909-01-06.
 • Leland Willis , född 1908-08-31 i Belvidére, IL, USA.
 • Franklin Bernard, född 1910-08-27 i Belvidére, IL, USA. Se Tab. 115A.
 • Anna Maria, född 1912-08-23 i Belvidére, IL, USA. Gift 1935 med Florent Edward Cole, köpman.
 • Janet Louise, född 1920-12-07 i Belvidére, IL, USA.

TAB 115A

Franklin Bernard, (son av Carl Sigfrid Natanael, tab 115), kallar sig Fredrikson. Gift 1940 med Ardath Carolyn Lawson.

Barn:

1. Franklin Charles

TAB 116

Anton Georg Isidor, (son av Axel August, tab 111), kallar sig Fredriksen, född 1876-05-20 i Moline, IL, USA. Farmare i Balfoure, ND, USA. Gift 1904-03-27 i Balfoure ND, USA med Elin Viktoria Cenobina Sundin, född 1883-10-30 i Sundsvall, dotter av snickaren Paul Anders Sundin och Sigrid Catharina Söderberg.

Barn:

 • Fern Sigrid Antoinette, född 1904-09-19 i Balfoure, ND, USA.
 • Marion Ellen Andreetta, född 1906-12-13 i Balfoure, ND, USA.
 • Hazel Alvida Olivia , född 1908-01-12 i Balfoure, ND, USA.
 • Ruth Pauline, född 1909-12-26 i Balfoure, ND, USA.
 • George William, född 1911-12-15 i Balfoure, ND, USA.
 • Jack Donald, född 1926-01-08 i Balfoure, ND, USA.

TAB 117

Claes Henrik (kallade sig troligen Fogel), (son av Johan Mattias, tab 105), född 1811-06-25 i Brismene socken Skaraborgs län. Soldat under namnet Fogel för nr 975 vid Vilske kompani av Skaraborgs regemente. Död 1851-04-01 på Sjötorp Storegården i Marka socken Skaraborgs län. Gift 1834-01-01 med Catharina Bengtsdotter, född 1811-08-09 i Åsarps socken Älvsborgs län. Utflyttade fr. Marka t. Amerika 1886, död där. Dotter av bonden Bengt Johansson i Kila o. Lena Jansdotter.

 • Barn (kallade sig Fogel):
 • Johanna, född 1836-11-09 på Sjötorp Storegården, liksom syskonen, död där 1838-02-03.
 • Anders Magnus, född 1839-11-09, död 1840-02-07.
 • Anders Gustaf, född 1844-02-09, död 1857-10-21.
 • Carl August, född 1846-11-07 i Marka. Flyttade t. Göteborg, Gustavi förs 1863-12-04. Överförd t. förs:s obefintlighetsregister såsom sjöman. Enl. samma regementes senare anteckning utflyttad t. Arendal i Norge 1902-11-21.
 • Johanna Lovisa, född 1849-12-11, död 1850-03-12.
 • Anna Catharina (Cajsa), född 1851-05-30 i Marka. Utflyttade t. Amerika 1879-11-13 fr. Marka, där hon vistades redan tidigare, enl. Marka husförhörslängd 1868–1875 .

TAB 118

Johan Fredrik Claesson, (son av Claes Henrik, tab 117), kallade sig Claesson, född 1834-08-09 på Sjötorp Storegården, Marka förs, Skaraborgs län. Flyttade till Larv (Borga-Gantagården) 1855. Till Göteborgs Gustavi förs, 1861, där han antecknats som först arbetare o. lösdrivare, sedan som nattvaktare. Arbetare i Borga-Gautagården i Larvs socken, Skaraborgs län. Kallade sig Fogel. Död 1874-01-02 (troligen). Gift 1858-04-04 Borga-Gautagården med Maria Catharina Isaksdotter, född 1837-08-16 i Norra Vånga socken Skaraborgs län. Utflyttade till Amerika från Göteborgs Haga förs 1893-04-07. Dotter av hemmansägaren Isak Svensson o Johanna Nilsdotter.

Barn:

 • Wilhelmina Charlotta, född 1858-12-19 i Borga-Gautagården i Larvs förs, Skaraborgs län. Gift 1878-10-13 i Göteborgs Gustavi förs med arbetaren Edvard Carlsson, född 1857-01-09 i Västra Tunhems förs, Älvsb. Makarna utflyttade till Amerika 1880-10-22.
 • Johan Alfred, född 1861-06-14 i Göteborgs Gustavi förs Han utflyttade till Amerika 1886-04-16 från Göteborgs Haga förs Gift 1887-04-23 med Anna Josefina Johansson, född 1863-03-15 i Göteborgs Gustavi förs Hon utflyttade till Amerika 1888-10-15 från Göteborgs Haga förs
 • Frans Oscar, född 1863-06-11 i Göteborgs Gustavi förs Död 1865-01-30 i Göteborgs Gustavi förs
 • Fredrik Isidor, född 1865-10-20 i Göteborgs Gustavi förs Död. Utflyttade till Amerika 1880-10-20 från Göteborgs Gustavi förs
 • Frans Oscar, född 1868-10-19 i Göteborgs Gustavi förs Död. Utflyttade till Amerika 1886-03-29 från Göteborgs Haga förs
 • Nikolina, född 1871-02-04 i Göteborgs Gustavi förs Död. Utflyttade jämte modern till Amerika 1893-04-07 från Göteborgs Haga förs
 • Elin, född 1874-09-17 i Göteborgs Gustavi förs Död 1876-04-25 i Göteborgs Gustavi förs

TAB 119

Claes Henrik, (son av Johan Ulrik, tab 103), född 1748-08-21 Djurshult. Volontär vid Skaraborgs regemente. Vice korpral därst. Död 1817-07-04 Klastorp. Gift där 1785-09-23 med Catharina Maria Mellqvist, dotter av trädgårdsmästaren Olof Mellqvist och Sara Catharina Nilsdotter.

Barn:

 • Charlotta Christina, född 1785-10-01 på Källbäcken i Österplana socken Skaraborgs län. Gift 1814-10-23 i Lidköping med svarvaren Johan Holmgren.
 • Eva, född 1788-06-05 på Källebacken. Gift före 1814 med målaren Johan Peter Hökenstedt.
 • Maria Johanna, född 1792-01-08 på Klastorp, död ogift 1812-11-19 på nämnda egendom.

TAB 120

Claes Fredrik (översiktstab 12 1/2, son av Knut, tab 93), till Svaneberg i Bredsäters socken Skaraborgs län. Född 1716-11-27. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1731-09-20. Rustmästare vid Adlerfelts regemente 1737. Furir vid Skaraborgs regemente 1738. Fänrik därst. 1742-05-06. Löjtnant 1749-11-22. Kapten 1759-05-04. Avsked s. å. 9/7. Död 1778-09-22 på Hålltorp i Lindärva socken Skaraborgs län. Gift 1745-07-21 i Bällefors socken Skaraborgs län med Anna Magdalena Hierta, döpt 1720-01-26 Spakås, död 1802-09-06 i Lidköping, dotter av översten och kammarherren Lars Hierta, och friherrinnan Emerentia Sparre.

Barn:

 • Erik, född 1746-06-15 på Svaneberg, liksom syskonen, död där s. å. 18/7.
 • Maria Aurora, född 1747-06-27. Kammarfröken hos drottning Sofia Magdalena med lön30 1771-10-30. Underhovmästarinna hos kronprinsen Gustaf Adolf. Död 1826-05-14 i Stockholm. Gift 1778-02-19 med översten Carl Adam Ehrengranat, född 1742, död 1829.
 • Erik, född 1748-09-05. Förare vid livgardet 1767-06-11. Sekundadjutant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1771-01-10. Transp. till dalregementet s. å. 14/8. Avsked s. å. 13/11 och överflyttade till Nordamerika, där han vistades ännu 1778.
 • Emerentia Christina, född 1749-11-07, död 1750-03-12 på Svaneberg.
 • Claes Fredrik, född 1751. Löjtnant. Död 1819. Se Tab. 121.
 • Emerentia Magdalena, född 1754-01-19, död ogift före 1778.
 • Lovisa Ulrika, född 1756-06-29. Levde ogift 1800 i Lidköping.
 • Carl Conrad Anton, född 1760. Löjtnant. Död 1807. Se Tab. 122.

TAB 121

Claes Fredrik (översiktstab 12 1/2, son av Claes Fredrik, tab 120), född 1751-07-24 Svaneberg. Volontär vid Gyllengranatska regementet 1769-10-01. Förare därst. s. å. 11/10. Sergeant 1770-12-06. Fältväbel 1771-04-04. Fänrik s. å. 5/6. Löjtnant vid von Saltzas regemente 1776-05-01. Avsked 1781-12-19. Död 1819-08-23 Skabo. Gift 1781-07-18 i Fjärås kyrka Hallands län med Anna Sara Hägg, född 1758-09-08 i Göteborg, död 1784-03-16 Hålltorp, dotter av superkargören Nikolaus Hägg och Anna Elisabet Tham.

Barn:

 • Magdalena Christina, född 1784-03-05 på Hålltorp. Stiftsjungfru. Död 1874-03-30 i Jönköping. Gift 1806-02-14 i Lidköping med kaptenen Johan Adam Storckenfeldt, född 1781, död 1831.

TAB 122

Carl Conrad Anton (översiktstab 12 1/2, son av Claes Fredrik, tab 120), född 1760-09-24 på Svaneberg. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1807-06-24 i Lidköping. Gift med Maria Skojer, död änka.

Barn:

 • Anna Dorotea, född 1785, död 1843-06-12 i Segerstads prästgård Skaraborgs län. Gift 1838 med kyrkoherden i Segerstads pastorat av Skara stift Bernhard Beronius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1800 med Ulrika Fredrika Brisman, dotter av postmästaren i Skara Jonas Brisman och Charlotta Magdalena Gyllenberg), född 1773-10-05 Ingelstorp, död 1845-08-19 i Segerstads prästgård.
 • Louise Charlotta, född 1791-02-11 i Kristiania, levde ogift 1863.
 • Aurora, född 1794-04-06, död ogift 1823-10-01.

TAB 123

Saleby ättegren

Jakob Claesson Uggla, (son av Claes Arvidsson, tab 4), till Saleby i Slöta socken, vilket han erhöll till sätesgård av fadern11 1603-09-26, Tunarp i Sandhems socken, som han köpte av kronan22 1630-05-30, och Källeberg22 i Mularps socken (alla i Skarab.). Kornett vid Västgöta ryttare 1625. Ryttmästare därst. 1627. Överkvartermästare 1630. Major 1633. Överstelöjtnant 1634. Ståthållare på Reval 1636-08-15. Slottshauptman på Nöteborg 1638-01-26. Landshövding i Nylands län 1442-06-13. Avsked 1648-03-08. Död 165414 före 24/5. Gift med Anna Stake, född 1591-05-12 Hönsäter, död 1672-03-26 på Tunarp enl. inskription på hennes kopparlikkista i Sandhems kyrka, dotter av ståthållaren Erik Stake och Ingeborg Posse.

Barn:

 • Erik, född 1617-05-08 på Saleby. Hovjunkare. Följde drottning Maria Eleonora till Tyskland 1631 och gick i tjänst vid Västgöra ryttare 1632. Kornett därst. 1634. Blev under tyska kriget två gånger sårad och följde regementet hem 1638 samt vistades 1640 hos föräldrarna på Nöteborg. Löjtnant vid regementet 1642. Följde armén till Danmark 1644. Ryttmästare s. å. Följde fältmarskalken Lars Kagg till Varberg 1645 och blev där på ett parti mot fienden fången. Regementskvartermästare 1648. Major 1653-11-29. Beordrad att uppvakta vid konung Carl X Gustafs bröllop i okt. 1654. Sjuknade dagen därefter och reste hem till sin gård Kättilstorp i Yllestads socken Skaraborgs län. Död där barnlös 1655-03-27 och begraven s. å. 12/8 i Yllestads kyrka. [31]. Gift 1643-05-14 Önnarp med Elsa Kyle, död 1682 på Stora Bråared i Sandhems socken (själaringning s. å. 5/10) och begraven 1683-04-15 i Sandhems kyrka, dotter av skeppskaptenen Erik Kyle, och Anna Olofsdotter (Rosenbielke).
 • Claes, död ung.
 • Maria Elisabet, till Tunarp, död 1682-07-10 på nämnda egendom och begraven s. å. 18/9 i Sandhems kyrka. Gift med majoren Carl Filip Bonde, född 1624, död 1659.

TAB 124

Johan, (son av Jakob Claesson Uggla, tab 123), till Saleby och Källeberg samt Jätsberg i Jäts socken Kronobergs län, som han erhöll genom sitt gifte, Lundby och Mosseberg i Sandhems socken Skaraborgs län, som han köpte. Född 1625-05-01 på sin mödernegård Maltorp i Våxtorps socken Kalmar län. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1645. Löjtnant därst. 1651. Kaptenlöjtnant 1655. Major 1664. Överstelöjtnant 1673-05-07. Överste för regementet 1677-08-06. Överste för adelsfaneregementet 1683-09-16. Död s. å. 10/11 Hjällö och begraven 1684-06-08 i Sandhems kyrka. Gift 1661-10-00 på Ranåker19 i Skånings-Åsaka socken med Anna Christina Kafle, död 1695-09-14 på Saleby, dotter av landshövdingen Bengt Katle, nr 70, och Malin Soop.

Barn:

 • Magdalena, född 1662-11-08, död 1663-05-22.
 • Jakob, född 1664. Ryttmästare. Död 1717. Se Tab. 125

TAB 125

Jakob, (son av Johan, tab 124), till Saleby, Källeberg, Jätsberg, Lundby och Mosseberg. Född 1664. Musketerare vid livgardet 1684. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1687-07-30. Kornett vid livregementet till häst 1691. Kaptenlöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1694-01-21. Avsked för sjukdom 1701-03-18. Kallas sedan ryttmästare. Död 1717 och begraven s. å. 8/2 i Sandhems kyrka Skaraborgs län. Gift 1690-05-18 på Saleby med sin syssling Maria (Märta) Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1663, död 1736 på Saleby och jordfäst s. å. 3/5 i Slöta socken Skaraborgs län, dotter av landshövdingen Bengt Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Anna Ekeblad.

Barn:

 • Johan, född 1692-01-00, död 1693-03-05 Lundby
 • Bengt, född 1693. Ryttmästare. Död 1747. Se Tab. 126
 • Carl Johan. Student i Uppsala15 1708-01-09. Fänrik. Död ogift 1717 i Stralsund.
 • Christina, till Saleby. Född 1696, död 1776-09-02 på Stora Bjurum i Bjurums socken Skaraborgs län. Gift 1721-08-22 på Saleby med översten Henrik Johan Fock, B, i hans 3:e gifte, född 1676, död 1737.
 • Christoffer, död 1705 och begraven i Slöta socken.
 • Anna, född 1702-05-02 död 1744-04-09 Lundby och begraven s. å. 2/5. Gift 1734-11-29 på Saleby med majoren friherre Gustaf Adolf Fleetwood, i hans 1:a gifte, född 1682, död 1757.
 • Brita Magdalena, till Mosseberg. Född 1704, död 1749-03-22 Tunarp å. 4/4. Gift 1730 med majoren Johan Gustaf Natt och Dag, i hans 1:a gifte, född 1703, död 1760.
 • Maria Elisabet, född 1705, död 1766-04-30 på Råbäck i Medelplana socken Skaraborgs län. Gift 1735-10-17 på Saleby med hovjunkaren Johan Gabriel Gyllengrip, född 1702, död 1745.

TAB 126

Bengt, (son av Jakob, tab 125), till Jätsberg i Jäts socken Kronobergs län. Född 1693. Student i Uppsala15 1708-01-09. Volontär vid Elbingska infanteriregementet 1710. Förare därst. s. å. 1/4. Fänrik 1711-12-11. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1712-07-18. Ryttmästare vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1713-07-10. Konfirm.fullm. 1722-03-16. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente. Död 1747-03-14 på Jätsberg och begraven s. å. 3/4 i Jäts kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1718-07-22 Tissås med Maria Elisabet Drakenberg, född 1692-12-27, död 1723-03-02, dotter av ryttmästaren Erik Drakenberg, och Elisabet Bonde. Gift 2:o 1725-09-29 Kläcklinge med Ebba Margareta Gyllenskog, född 1701, död 1736-09-30 på Jätsberg och begraven s. å. 9/11, dotter av ryttmästaren Jöns Skog, adlad Gyllenskog, och Cecilia Leijoncrantz. Gift 3:o 1739-05-31 Huseby med Catharina Benedikta Rudebeck, döpt 1701-08-25 på Huseby, död 1766-03-29 på Jätsberg, dotter av regementskvartermästaren Peter Rudebeck, och Anna Liwensten.

Barn:

 • 1. Johan, född 1721. Sergeant vid Kronobergs regemente. Fänrik därst. 1749-05-05. Död ogift 1754-09-23 på Jätsberg.
 • 2. Marta Cecilia, född 1726-08-29 på Jätsberg, liksom helsyskonen, död 1801-06-17 Bjärrome. Gift 1745-07-15 på Jätsberg med kommendören (översten) Olof von Rajalin, född 1713, död 1764.
 • 2. Jakob, född 1728-02-11, begraven s. å. 25/2.
 • 2. Erika, född 1729-06-11, död 1801-05-20 på Trehörna Sörgården i Urshults socken Kronobergs län. Gift 1762-12-18 på Jätsberg med majoren Erik Johan Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1715, död 1780.
 • 2. Maria Elisabet, född 1730-12-10, död 1805-06-03 Hallsnäs. Gift 1758-08-22 på Jätsberg med översten Hans Ehrenstråhle, född 1727, död 1790.
 • 2. Bengt, född 1732-12-12, död 1783-01-11.
 • 2. Magdalena Christina, född 1734-11-07, död ogift 1812-05-15 Påarp

TAB 127

Jakob, (son av Bengt, tab 126), född 1736-07-17 Jätsberg. Volontär vid artilleriet 1752. Underminör därst. 1754. Sergeant 1755. Sergeant vid Kronobergs regemente 1757. Konstit. fänrik därst. 1758-07-18. Sekundadjutant 1763-03-19. Premiäradjutant 1768-03-18. Stabslöjtnant 1770-11-22. Stabskapten 1776-08-19. RSO 1779-01-24. Avsked 1782-08-24. Död 1815-12-30 i Växjö. Gift 1772-11-18 på Ekeryd i Väckelsångs socken Kronobergs län med Hedvig Carolina Finerus, död 1808-04-23 dotter av justitie- och politieborgmästaren i Nyköping Carl Ebbe Finerus och Hedvig Eleonora Berghman.

Barn:

 • Bengt Jakob, född 1773-08-28 på Ekeryd, liksom syskonen. Volontär vid Kronobergs regemente 1776. Sergeant därst. 1782-05-01. Fänrik i regementet 1783-05-18. Stabslöjtnant därst. 1792-12-18. Stabskapten 1798-12-28. Avsked 1800-12-20. Genom Svea hovrätts utslag dömd adelskapet förlustig för snatteri.
 • Hedvig Eleonora, född 1774-11-15, död ogift 1851-01-28 Boget
 • Ebba Benedikta, född 1775-11-12, död ogift 1832-10-18 i Växjö.
 • Carolina, född 1780-08-17, död s. å. 13/10 på Odensvallahults norrgård i Urshults socken Kronobergs län och begraven s.å. 15/10.

TAB 128

Värmländska ättegrenen

Hildebrand Claesson Uggla, (son av Claes Arvidsson, tab 4), till Knistad i Suntetorps socken Skaraborgs län, som han köpte av kronan22 1646-12-30, samt Hammarsten i Grums socken Värmlands län. Född omkr. 1608. Var 1645 major vid ett dragonregemente i Lennart Torstensons armé. Kommendant på Königstein 1646. Död 1677. Han förde 1652 process mot halvsyskonen om del i arvet efter fadern, varifrån han uteslutits genom dennes testamente 1608. Processen avgjordes slutligt av drottning Christina till hans nackdel, därvid dock hans adelskap formligen erkändes. Gift 1647-05-01 med sin halvsvägerskas brorsdotter Maria Ekeblad, levde 1662, men var död 1679, dotter av översten Göran Ekeblad, och Maria Anckar, nr 108.

Barn:

 • Märta, död före 1694. Gift med kaptenen Carl Silfverswärd, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1700.
 • Johan. Student i Uppsala15 1665-09-21.
 • Brita, död 1692. Gift 1681-12-15 i Stockholm med häradshövdingen Johan Plagman, adlad Ehrnrooth, B, i hans 2:a gifte, född 1623, död 1696.

TAB 129

Gustaf, (son av Hildebrand Claesson Uggla, tab 128), till Rottneros i Sunne socken Värmlands län och Havstena i Skövde landsförsaml. Var 1678 och ännu 1693 ryttmästare. Död 1715. Gift 1:o 1676-05-02 med Elisabet Björnberg, född 1657-06-25, levde 1698, dotter av vice lagmannen Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg, och hans 3:e fru Christina Bergin. Gift 2:o med Elisabet Andersdotter Fernell i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1717-04-23 med bokhållaren Nils Björn).

Barn:

 • 1. Anna Christina, född 1686-08-09 på Rottneros, död 1723-02-26 Esbjörntorp. Gift 1714-01-31 i Kyrkefalla socken med översten Daniel Lindemeijer, adlad Ehrenadler, i hans 1:a gifte, född 1688.
 • 1. Maria, död på Rottneros och begraven 1690-01-05.
 • 1. Brita Elisabet, född 1691-05-25 på Rottneros, död 1738-02-22 Piggatorp. Gift 1717-04-07 i Kyrkefalla socken med kaptenen vid Skaraborgs regemente Bengt Borin, född 1689, död 1740-04-26 på Piggatorp.23
 • 1. Märta Beata, född 1692, död 1758-03-24 på Esbjörntorp. Gift 1713-06-21 Ruder 32, född 1680-07-29 i Ingermanland, död 1753-09-20, på Esbjörntorp.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1713-03-24 på Rottneros, död 1772 i Gillberga socken Värmlands län och begraven s. å. 7/7. Gift 1733 med sergeanten vid Västgötadals regemente Jonas Kjellin.

TAB 130

Carl, (son av Hildebrand Claesson Uggla, Tab, 128), till Hammarsten i Grums socken Värmlands län. Född 1655-05-20 Knistad. Kapten vid amiralitetet 1685. Död 1744-02-16 på Hammarsten. Gift 1:o 1684-03-18 med sin broders svägerska Christina Björnberg, född posthuma 1664-05-06, död 1704 och begraven i Grums kyrka, dotter av vice lagmannen Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg, och hans 3:e fru Christina Bergin. Gift 2:o 1706-06-22 med Elsa Catharina Plenningsköld, född 1674-08-17 Molnby, död 1738-06-18 på Hammarsten och begraven i Grums kyrka, dotter av häradshövdingen Johan Plenningsköld, och Elsa Stake.

Barn:

 • 1. Hildebrand, född 1685. Generaladjutant. Död 1742. Se Tab. 131
 • 1. Christina Maria, född 1686-01-06, död 1765-07-31 Välinge. Gift 1723-04-23 med kaptenen Johan Christian von Gejerfelt, nr 861, född 1683, död 1755.
 • 1. Claes, född 1686-12-31 död 1687-05-12.
 • 1. Johan, född 1688. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente. Fänrik därst. 1712-05-22. Sekundlöjtnant s. å. 19/9. Död ogift 1714.
 • 1. Anna Beata, född 1690-06-22 död ogift 1738-08-02 på Hammarsten.
 • 1. Brita Elisabet, född 1693-09-28, död 1694-01-28.
 • 1. Jonas Georg, född 1696-03-21, död s. å. 9/6.
 • 1. Ulrika, född 1698-02-21, död 1737 och begraven i Kils kyrka Värmlands län. Gift 1724 med löjtnanten Jonas Granfeldt från Dal, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1759.
 • 1. Märta, född 1700-11-10, död 1761-11-07 på Borgviks bruk i likan, socken Värmlands län. Gift 1729-05-13 på Hammarsten med brukspatronen på Borgvik Niklas Borgström, född 1700, död 1761-04-06 på Borgvik, broder till bergsrådet Johan Borgström, adlad Adelheim.
 • 1. Catharina Christina, född 1701-11-28. Gift 1734-08-29, på Hammarsten med kaptenen Johan Gudmund Löwenhielm, född 1698, död 1778.
 • 1. Gustaf, född 1703-05-27, död ung.
 • 1. Maria Beata, född 1704-08-14, död s. å. 31/12.
 • 2. Adolf Johan, född 1707-06-11, död 1708-12-19.
 • 2. Gustaf Magnus, född 1708. Bruksägare. Död 1763. Se Tab. 152.
 • 2. Elsa Christina, född 1709-11-09, död 1750-03-03 och begraven i Nors kyrka Värmlands län. Gift 1739-06-26 med överstelöjtnanten Gustaf Silfverswärd, i hans 2:a gifte, född 1687, död 1752.
 • 2. Brita Elisabet, född 1711-07-12, död 1803-03-12. Gift 1741-11-03 på Hammarsten med sin halvsysters svåger hovrättsrådet Gudmund Löwenhielm, född 1706, död 1759.
 • 2. Eva Charlotta, född 1713-01-11, död 1773-06-05 Norrål. Gift 1744 med sin halvbroders svåger majoren Johan Ulrik Kröningsvärd, nr 1566, född 1713, död 1779.
 • 2. Johan Adam, född 1714-03-21 död 1717-09-02.
 • 2. Johan Fromhold, född 1715-10-10, död 1716-04-09.
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1719-08-20, död ogift 1752.
 • 2. Fredrik, född 1720. Bruksägare. Död 1791. Se Tab. 156

TAB 131

Hildebrand, (son av Carl, tab 130), till Hjortsberga i Vårdinge socken Stockholms län. Född 1685-02-04. Kom i tjänst 1702. Fänrik vid Nieroths livländska infanteriregemente 1704-09-01. Konfirm.fullm. 1705-02-13. Löjtnant därst. s. å. 22/6. Konfirm.fullm. 1706-10-21. Kapten vid garnisonsregementet i Stade 1712-05-00. Överadjutant vid norska armén 1716-02-00. Konfirm.fullm. 1720-01-05. Fången 1716-03-21 mellan Fredriksstad och Moss. Hemkom 1718-08-00. Kapten vid Västgötadals regemente 1721-12-12. Avsked 1742-05-11. Död s. å. Gift 1723 med Märta Elisabet Rosenholm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1747-10-06 på Stora Djulö i Stora Malms socken, Söd., med hovmarskalken Måns Ulfsparre af Broxvik, född 1712, död 1764), född 1706-10-29 Rockelsta, död 1786-05-13 på Stora Djulö, dotter av överjägmästaren Carl Rosenholm, och Brita von Berchner.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1725. Kammarherre. Död 1803. Se Tab. 132

TAB 132

Carl Fredrik [Hildebrandsson], (son av Hildebrand, tab 131), till Stora Djulö i Stora Malms socken Södermanlands län och Ekeberg i Lillkyrka socken Örebro län. Född 1725-11-08. Student i Uppsala15 1739-03-01. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1745 och tjänstgjorde någon tid i riksarkivet. Hovjunkare30 1748-02-02. Kammarherre. LVA 1786-02-15. Död 1803-05-25 på Stora Djulö och begraven i Rosenholm ska graven på Bodarne kyrkogård Örebro län. Han har gjort sig känd genom sina heraldiska, historiska och topografiska arbeten, av vilka de märkligaste äro: Inledning till heraldiken (1746), Afhandling om Svea rikes urgamla vapen de tre kronor (1760), Afhandlingar om vapnens indelning och deras mångfaldighet (s. å.), Dissertatio historicopoliticooeconomicomoralis om en mössa (1769. Anon. tills, med Olof Kexel), Svea rikes rådslängd 3–8 (1791–1793), Tal om sjön Hjelmaren (1786), Lefvernesbeskrifning öfver amiralen friherre Claes Johansson Uggla (1777) samt Tal öfver Adam Göran Rosenstam (1771) och Anders af Botin (1796) m. m. Gift 1:o 1754-06-27 med Hedvig Charlotta Danckwardt-Lillieström, född 1734-06-02, död 1773-07-22 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Jakob Danckwardt-Lillieström, och hans 2:a fru Hedvig Witte, adlad von Witten. Gift 2:o 1775-11-28 Södertuna med stiftsjungfrun friherrinnan Margareta Charlotta Ehrensvärd, född 1747-07-11, död 1808-03-18 på Stora Djulö, dotter av översten Carl Ehrensvärd, friherre Ehrensvärd, och hans 1:a fru friherrinnan Margareta Gyllengranat.

Barn:

 • 2. Märta Vilhelmina, född 1776-09-03 i Stockholm, död s. å. 25/12 på Stora Djulö och begraven i Rosenholmska graven på Bodarne kyrkogård Örebro län.
 • 2. Charlotta Augusta, född 1778-01-03 på Stora Djulö, död där 1782-07-02 och begraven i Rosenholmska graven.
 • 2. Carl, född 1779. Hovmarskalk. Död 1830. Se Tab. 133
 • 2. Margareta Antoinetta, född 1781-01-28, död 1817-05-08 på Ekeberg och begraven i Rosenholmska graven. Gift 1811-04-30 med kaptenen vid arméns flotta, majoren Carl Henrik von Horn, född 1776-06-23 på Vedby Augerums socken Blekinge län, död 1819 på Ekeberg.

TAB 133

Carl, (son av Carl, tab 132), till Stora Djulö. Född där 1779-09-05. Fanjunkare vid Smålands lätta kavalleriregemente 1788-07-08. Sekundadjutant därst. 1795-03-15. Kornett i regementet 1798. Löjtnant 1801-06-16. Ryttmästare i armén 1805-04-07. Avsked från regementet s. å. 4/5. Kammarjunkare s. å. Avsked ur armén 1807-12-03. Kammarherre 1813. Hovmarskalk 1826-05-11. Död 1830-09-13 på Stora Djulö och begraven i Rosenholmska graven på Bodarne kyrkogård Örebro län. Gift 1818-08-25 med friherrinnan Margareta Charlotta Fleming af Liebelitz, född 1800-03-09 död 1834-09-28 Skärvsta, dotter av översten friherre Herman Fleming af Liebelitz, och Margareta Helena Olivecreutz.

Barn:

 • Margareta Charlotta Augusta, född 1819-09-26 Stora Djulö, liksom syskonen, död där 1893-03-28. Gift 1842-09-09 på nämnda egendom med kaptenen Fredrik Alexander von Post, född 1815, död 1880.
 • Emilia Vilhelmina Fredrika, född 1821-01-13, död 1899-06-14 i Västerås.
 • Carl August Herman, född 1822-01-24, död 1837-05-23.
 • Claes Augustin, född 1823. Överstelöjtnant. Död 1907 Se Tab. 134.
 • Knut Erik Hildebrand, född 1825-01-25. Student i Uppsala 1843. Kameralexamen 1854. Kanslist i finansdepartementet. Kammarskrivare i telegrafsty 1858. Död ogift 1860-05-05 i Hyéres i Frankrike, dit han rest för sin hälsa.
 • Henriette Lovisa Adolfina, född 1826-07-10, död 1897-01-10 i Pau. Gift 1:o 1846-04-02 på Rejmyre glasbruk i Skadevi socken Östergötlands län med greve Ludvig Constantin Kalling, född 1798, död 1854. Gift 2:o 1872-11-20 i mairiet i Pau och 21/11 i engelska kyrkan med godsägaren Knightley Jonathan Willmot Chetwoode, född 1831-05-31 i Woodbrook i Irland, död 1887-01-12 i Pau. Fru Chetwoode Uggla, disponerade efter mannens död Woodbrook.
 • Jakob Fredrik Teodor, född 1829. Kammarherre. Död 1864. Se Tab. 135.

TAB 134

Claes Augustin, (son av Carl, tab 133), född 1823-03-17 i Stockholm. Furir vid Svea livgarde 1840-04-01. Officersexamen 1842-05-10. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 21/9. Löjtnant därst. 1846-08-03. Kapten 1855-04-12. Major i regementet 1862-04-15. RSO 1863-05-03. Överstelöjtnant i armén 1873-04-04. Avsked från regementet s. å. 12/4. Död 1907-03-28 i Stockholm. Gift där 1857-07-06 med hovfröken, friherrinnan Josefina Cecilia Valborg Fleming af Liebelitz, född 1828-05-06 i nämnda stad, död där 1864-09-16, dotter av kabinettskammarherren friherre Johan Claes Fleming af Liebditz, nr 17, och Sofia Charlotta Netherwood.

Barn:

 • Emilia Charlotta Cecilia, född 1858-06-05 vid Drottningholm, död 1859-10-23 i Stockholm.

TAB 135

Jakob Fredrik Teodor, (son av Carl, tab 133), född 1829-08-21 på Stora Djulö i Stora Malms socken Södermanlands län furir vid Svea livgarde. Underlöjtnant vid första livgrenadjärregementet 1849-09-03. Löjtnant därst. 1855-04-26. Kammarherre 1859-10-00. Avsked: ur krigstjänsten 1860-01-24. Disponerade Klavreströms bruk i Nottebäcks socken Kronobergs län. Arrenderade Näringsberg i Västerhaninge socken Stockholms län och Sillesjö i Skedevi socken Östergötlands län samt förvaltade Sundby i Ornö kapellförsaml. Stockholms län. Död 1864-03-23 i Dax i Södra Frankrike och begraven i Rosenholmska graven på Bodarne kyrkogård Örebro län. Gift 1857-07-17 Torsjö med grevinnan Josefina Albertina Charlotta Fredrika Lovisa Stenbock nr 12, född 1833-05-07 på Torsjö, död 1881-07-19 i Köpenhamn, dotter av kammarherren greve Magnus Albert Carl Gustaf Arvid Stenbock, och grevinnan Johanna Margareta Hamilton.

Barn:

 • Margareta Charlotta Johanna Fredrika, född 1858-04-03 på Stora Djulö, Skedevi förs, Ög.
 • Carl Otto Knut Teodor, född 1859. Artist. Död 1933. Se Tab. 136.

TAB 136

Carl Otto Knut Teodor, (son av Jakob Fredrik Teodor, tab 135), kallar sig Hamilton, född 1859-12-08 Sillesjö. Anställd i handelsflottan. Överflyttade sedan till Nordamerika. Artist (målare) i Newark, USA. Kapten i Förenta staternas armé under spank-amerikanska kriget. Död 1933-02-21 i Newark, NJ, USA. Gift 2:o 1906-06-14 i Allenville, NY, USA med Nellie van Wagener Smailes, född 1882-10-16 i Wawarsing, NY, USA. Sjuksköterska. Dotter av Joseph Smailes o Mary Vernooy.

Barn:

 • Margaretha Josephine, född 1907-08-07. Gift 1926-07-23 med Walter Emmett Penrose, född 1905-07-22. Radioingenjör.
 • Theo Magna, född 1909-10-07. Gift 1926-10-17 med Arthur Bethuel Rugg, född 1908-03-06.
 • Sigrid Shan, född 1914-01-04. Gift 1932-09-21 med snickaren Edward John Luettohau född 1905-11-23.
 • Ebba Nell, född 1917-08-24. Gift 1936-11-22 med elektroingenjören Robert John Bender, född 1912-06-07.
 • Carl Bror, född 1919-12-22.

TAB 136A

Eric Edward, (son av Carl Otto Knut Teodor, tab 136), kallar sig Hamilton, född 1912-01-27. Försäljningschef i Kenilworth, Maryland, USA. Gift 1:o 1932-08-27 med Marian Rose Stahl, född 1913-04-01

Barn:

 • Robert Carl,
 • Linda Meri,

TAB 137

Carl, (son av Carl, tab 130), till Norra Edsberg i Segerstads socken Värmlands län. Född21 1691-11-10. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1709-12-24. Sergeant därst. 1711-12-17. Premiärfänrik 1712-09-19. Sekundlöjtnant 1713-03-01. Kontirm.fullm. 1716-07-19. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom s. å. i dec. Premiärlöjtnant 1716-07-19. Sekundkapten 1718-07-18. Premiärkapten 1719-12-29. Avsked 1726-06-25. RSO 1750-04-17. Död 1766-03-03 i Kristinehamn. Gift 1716-08-23 med sin sysslings dotter Brita Margareta Cremer, född 1694-06-24, död 1753-08-05, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Cremer, och Elsa Catharina Uggla.

Barn:

 • Christina Magdalena, död ung. [21]
 • Fredrik Johan, född 1727. Bruksägare. Död 1790. Se Tab. 138.
 • Elsa Catharina, född 1728, död 1795-07-24 på Bråte i Segerstads socken. Gift 1:o 1747-03-29 på Edsberg med löjtnanten Lorentz Johan Jägerhorn af Spurila, född 1720, död 1751. Gift 2:o 1753-01-25 med majoren Svante Adolf Ekstedt, adlad och adopt. von Eckstedt, född 1716, död 1792.
 • Maria Eleonora, född 1732 död 1785-05-06 på Rosenberg i Nedre Ulleruds socken Värmlands län. Gift 1752-06-00 på Edsberg med överjägmästaren Leonard Adam Roos af Hjelmsäter, i hans 1:a gifte, född 1729, död 1796.

TAB 138

Fredrik Johan, (son av Carl, tab 137) till Edsberg, född 1727. Student i Uppsala 1748. Ägde nämnda gård och bruk i Segerstads socken Värmlands län. Död där 1790-09-19 och begraven s. å. 26/9. Gift 1757-11-24 med Helena'' Skogh, född 1732-07-25 i Finland. Död 1782-06-07 Lönhult s socken. Dotter av kaptenen Vilhelm Skogh, och Anna Sofia von Knorring.

Barn:

 • Brita Margareta, född 1758-09-21 på Edsberg. Död 1848-05-24 på Harsäter, Frykeruds socken, Värmland. Gift 1788-11-09 i Segerstads socken med arrendatorn Adolf Christian Brummer, nr 1855, född 1744, död 1820.
 • Carl Vilhelm, född 1759. Sjökapten. Död 1812. Se Tab. 139.
 • Fredrik, född 1761-03-19 på Edsberg, död där 1762-04-01.
 • Jan Gustaf, född 1763. Lantbrukare. Död 1814. Se Tab. 140
 • Svante Adolf, född 1764-10-26 på Edsberg. Reste utrikes och avhördes ej vidare.
 • Anna Sofia, född 1766-11-23 på Edsberg, död ogift 1851-12-09 i Karlstad.
 • Fredrik Adolf, född 1771. Sergeant. Död 1830. Se Tab. 147

TAB 139

Carl Vilhelm, (son av Fredrik Johan, tab 138), född 1759-10-21. Sjökapten. Död 1812-01-08 på Karlerud i Segerstads socken Värmlands län och begraven s. å. 12/1. Gift 1790-10-03 Malma med sin syssling Gustava Charlotta Ekman, född 1759-01-19 i Nors socken, död 1826-09-07 i Karlstad, dotter av överinspektören vid gränstullarna i Värmland Severin Ekman och hans 2:a fru Elsa Catharina Silfverswärd.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1793-06-12 Bråte s socken. Stiftsjungfru. Död 1859-06-21 på Lundstorp vid Södertälje. Gift 1826-09-17 i Karlstad med översten Claes Herman Danckwardt-Lillieström, född 1778, död 1854.
 • Johan Albrekt, född 1794-07-19 på Bråte. Elev vid dövstumsinstitutet. Död ogift 1822-09-21, på Manilla vid Stockholm.
 • Sofia Charlotta, född 1798-08-18 på Bråte, död ogift 1882-04-23 i Gnesta.
 • Agneta Gustava, född 1801-01-10 Kärne. Stiftsjungfru. Avförd ur stiftsmatrikeln 1835-05-02, enär hon ej lyft pension.

TAB 140

Jan Gustaf, (son av Fredrik Johan, tab 138), född 1763-07-18 på Norra Edsberg i Segerstads socken Värmlands län. Lantbrukare, först i Västra Kärre till 1813 och därefter i Lönhult, båda nämnda socken. Död 1814-05-03 på Lönhult. Gift 1803 med Catharina Lovisa Stuart i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1817-01-26 på Lönhult med hemmansägaren därst. Claes Gustaf Nanfält, född 1794-07-12 i Närke, död 1869-11-23 på Lilla Årsås i Segerstads socken), född 1773-04-09 i Karlstad, död 1842-01-20 på Lönhult, dotter av majoren Fredrik Magnus Stuart, och Hedvig Ulrika Lundstedt.

Barn:

 • Ulrika Lovisa, född 1803-10-22 på Lönhult, död ogift 1876-02-13 i Sköllersta socken Örebro län.
 • Fredrik Gustaf, född 1805. Guldsmedsgesäll. Död 1862. Se Tab. 141.
 • Helena Margareta Sofia, född 1808-04-14 i Västra Kärre, död 1841-11-02 Harsäter. Gift 1840-05-10 i Karlstad med sin kusin, arrendatorn Carl Gustaf Brummer, i hans 1:a gifte, född 1789, död 1859.
 • Carl Vilhelm, född 1811-03-16 i Västra Kärre, död där 1812-04-24.
 • Carl Vilhelm, född 1813. Fanjunkare. Död 1898. Se Tab. 144.

TAB 141

Fredrik Gustaf, (son av Jan Gustaf, tab 140), född 1805-09-05 på Lönhult. Guldsmedsgesäll. Död 1862-09-22 på Stora Bårum i Nors socken Värmlands län. Gift 1838-04-22 med Maria Eriksdotter Eld, född 1815-09-13 i Gräsmarks socken Värmlands län, död 1850-04-21 på Stora Bårum. Gift 2:o 1851-01-05 (eller 5/5) med Maria Andersdotter, född 1817-10-05, död 1873-09-08 i Åstorp i Nors socken.

Barn:

 • 1. Ulrika Vilhelmina, född 1838-11-05, död s. å. 16/12.
 • 2. Maria Lovisa, född 1851-06-06, död 1900-10-21 i Löts socken. Gift 1878 med lantarbetaren Nils Peter Nilsson, född 1854.
 • 2. Johan Gustaf, född 1854. Sorterare. Död 1928. Se Tab. 142.

TAB 142

Johan Gustaf, (son av Fredrik Gustaf, tab 141), född 1854-10-28 Åstorp. Först arbetskarl i nämnda socken, sedan arbetsförman vid Nors snickerifabrik. Sorterare. Död 1928-12-10 i Nors socken. Gift 1878-11-09 i Mellerud i nämnda socken med Maja-Stina (Maria Christina) Wennerberg, född 1856-02-20 i Nors förs, Värml. ]], död 1921-02-25 i Nors socken ]], dotter av skräddarmästaren Erik Wennerberg.

Barn:

 • Johan Adolf, född 1879-06-20 i Nors förs, Värmlands län. Död i Nors förs, Värmlands län 1879-07-17.
 • Anna Ingeborg, född 1880-10-03 i Nors förs, Värmland. Gift 1903-10-31 med skräddarmästaren i Åmål Carl Johan Larsson, född 1876-09-04 i Mo förs, Älvsb.
 • Hildegard Maria (Hilda), född 1883-06-10 i Nors förs, Värmlands län. Död 1900-01-21 i Nors socken.
 • Agnes, född 1886-03-12 i Nors förs, Värmlands län.
 • Carl Fritiof, född 1888 i Nors förs, Värmlands län. Se Tab. 143.
 • Tyra Elisabet, född 1892-05-31 i Nors förs, Värmlands län. Gift 1903-10-31 med snickaren Emanuel'' Eriksson, född 1887-03-09. Bosatta i Providence, IL, USA
 • Olga Paulina, född 1896-04-02 i Nors förs, Värmlands län. Gift 1924-03-20 i Ramundeboda socken, Örebro län med jordbruksarbetaren Carl Sixten'' Gustafsson, född 1896-02-06.

TAB 143

Carl Fritiof, (son av Johan Gustaf, tab 142), född 1888-11-17 i Nors socken, Värmlands län. Montör vid Bergslagernas järnvägar i Mellerud. Gift 1909-12-26 i Sunne socken Värmlands län med Anna Lindström, född 1891-07-12 i Boda socken, Värmlands län, dotter av modellsnickaren Johan Lindström och Matilda Andersson.

Barn:

 • Carl Gustaf Fredrik (Fritiof), född 1909-04-12 i Sunne förs, Värml.
 • Johan Edvard, född 1910-09-22 i Sunne socken.
 • Nils Erik Bertil, född 1914-03-15 i Nors socken.
 • Anna Eufemia Hildegard, född 1915-09-16 i Stora Tuna socken, Kopparbergs län.
 • Claes Axel Conrad, född 1917-05-27 i Nors socken.
 • Brita Margareta, född 1919-09-11 i Nors förs, Värmlands län.
 • Sven Olof, född 1927-03-12 i Mellerud.
 • Margit Linnea, född 1937-06-17 i Melleruds förs, Älvsb

TAB 144

Carl Vilhelm, (son av Jan Gustaf, tab 140), född 1813-12-19 på Västra Kärre i Segerstads socken Värmlands län. Rustmästare vid Värmlands fältjägarregemente 1832-06-27. Förare därst. 1834-03-24. Sergeant 1836-07-25. Fanjunkare 1838-10-03. Svärdsman 1851-11-10. Avsked 1864-01-23. Död 1898-01-06 i Stavnäs socken Värmlands län. Gift 1841-12-26 Björndalen med Maria Christina Bergman, född 1812-01-11 på Björndalen, död 1862-09-19 Trossnäs

Barn:

 • Anna Maria Eleonora (Nora), född 1842-11-11 i Grums socken, Värmlands län. Död ogift 1921-03-01 i Stavnäs socken.
 • Brita Sofia, född 1844-03-22, död s. d.
 • Hedvig Sofia Lovisa, född 1846-12-02 Björkudden Död ogift 1922-01-14 i Stavnäs socken.
 • Ulrika Albertina, född 1852-03-03 på Björkudden. Död ogift 1922-07-02 i Stavnäs socken.
 • Carl Gustaf Emil, född 1857. Handlande. Död 1911. Se Tab. 145.

TAB 145

Carl Gustaf Emil, (son av Carl Vilhelm, tab 144), född 1857-10-27 Trossnäs. Handlande i Björnebol under firma C. G. E. Uggla. Ägare av Ekebol i Värmskogs socken, Värmlands län. Död Ekebol Gift 1885-12-26 i Värmskogs förs, Värmland med Lovisa Nilsson, född 1863-04-19 i Värmskogs förs, Värmland. Död 1939-10-04 på Ekebol, Värmskogs socken, Värmland. Dotter av lantbrukaren Nils Magnusson och Maria Andersson.

Barn:

 • Gustaf Georg, född 1886-10-15 i Värmskogs förs Utflyttade till Nordamerika. Död ogift 1909-06-23 i nämnda land (Värmskogs förs, Värmland, db).
 • Ester Maria, född 1890-01-31 i Värmskogs förs Gift 1911-09-09 med Oskar'' Fredell, född 1890-04-16. Bosatta i Minneapolis.
 • Ragnar Enoch Bernhard, född 1892 i Värmskogs förs Hemmansägare. Se Tab. 146.
 • Paul Verner, född 1893-10-08 i Värmskogs förs Lantbrukare.
 • Sigurd Eberhard, född 1896-07-12 i Värmskogs förs Lantbrukare.
 • Clary Gunhild Lovisa, född 1898-08-02 i Värmskogs förs. Gift 1934-11-10 i Värmskogs socken, Värmland (vb nr 11) med hemmansägaren Anders Gårdh, född 1900-06-17 i Stavnäs, Värmlands län.
 • Beata Ulrika (Berta), född 1901-01-09 i Värmskogs förs Död ogift 1921-12-22 i Ny socken, Värmlands län (Värmskogs förs, Värmland, db).
 • Elsa Christina, född 1903-06-06 i Värmskogs förs. Gift 1928-06-24 Hedvig Eleonora förs, Stockholm med David'' Henning Johannesson, född 1903-04-19 på Björnö i Arvika, Badelunda socken, Västmanlands län. Snickare.
 • Karin Jenny Viola, född 1906-05-26 i Värmskogs förs, Värmland. Gift 1934-03-24 i Arvika stadsförs med Oskar Gustaf Adolf Larsson, född 1901-11-06 i Trankil, Värmlands län. Snickarmästare

TAB 145A

Carl Harold, (son av Carl Gustaf Emil, tab 145), född 1888-03-18 i Värmskogs förs, Värmland. Utflyttade till Nordamerika. Anställd hos Smith & C:o i Minneapolis, Minn, USA. Möbelsnickare (St Louis Park, MN, USA). Gift 1910-05-28 med Emily Regina Norman, född 1890-06-02.

Barn:

 • Helen Dilaris, född 1918-06-16 i USA.

TAB 146

Ragnar Enoch Bernhard, (son av Carl Gustaf Emil, tab 145), född 1892-01-03 i Värmskogs förs, Värmlands län. Hemmansägare i Näs i Värmskogs förs, Värml. Gift 1922-10-21 i Värmskogs förs, Värmland med Alma Naëmi Karlsson, född 1903-08-01 i Borgviks förs, Värmlands län. Dotter av hemmansägaren Karl Karlsson och Alma Larsson.

Barn:

 • Nils Bernhard,
 • Carl Göte Ragnar,
 • Bernt Stig Ragnar,

TAB 147

Fredrik Adolf, (son av Fredrik Johan, tab 138), född 1771-02-19 Edsberg s socken Värmlands län. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1792. Rustmästare vid Göta garde 1794-04-18. Avsked 1800. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1800-08-01. Avsked 1801-04-28. Död 1830-07-22 i Karlstad. Gift 1:o med Carin'' Olsson, född 1785-01-15 i Norra Råda socken Värmlands län, död 1819-09-04 Lunden. Gift 2:o 1820-12-07 i Karlstad med Anna'' Maria Brun, född 1792-07-16 i nämnda stad, död där 1879-01-15, dotter av tullvaktmästaren Nils Nilsson Brun och Brita Eriksdotter.

Barn:

 • 1. Johan Fredrik, född 1805. Inspektor. Död 1857. Se Tab. 148.
 • 1. Margareta Sofia, född 1816-12-09 i Norra Råda socken, död 1819-08-24 på Lunden.
 • 2. Brita Sofia, född 1822-04-21 på Lunden. Modehandlerska i Karlstad. Död ogift 1904-01-05 i nämnda stad.
 • 2. Helena Maria Charlotte, född 1825-07-29. Delägare i systerns modehandel. Död ogift 1902-10-13 i Karlstad.

TAB 148

Johan Fredrik, (son av Fredrik Adolf, tab 147), född 1805-03-31 i Norra Råda socken Värmlands län. Först handelsbokhållare i Karlstad, sedan lantbruksinspektor Lökene. Skrivare i Karlstad från 1834. Död där 1857-11-23. Gift 1834-06-24 i nämnda stad med Christina Margareta Ramström, född 1804-09-22 i Karlstad, död där 1847-05-03, dotter av bagaren Erik Ramström och Brita Catharina Grund.

Barn:

 • Catharina'' Maria, född 1836-06-09 i Karlstad, liksom syskonen, död ogift 1914-09-02 i nämnda stad.
 • Johan Edvard, född 1837-09-11, död 1856-01-31 i Karlstad.
 • Christina Adelaide, född 1838-08-31, död 1847-04-02 i Karlstad.
 • Axel Valfrid, född 1839-11-16. Målare. Vistades 1881 i Nordamerika.
 • Erik Albert, född 1841-12-26. Guldsmedslärling först i Karlstad 1855–1860, sedan i Kristinehamn 1860–1862-06-03, då han utskrevs till Stockholm. Vistades 1881 i Nordamerika.
 • Knut Teodor, född 1844-03-05, död s. å. 6/10 i Karlstad.
 • Anna Sofia, född 1845-08-25, död 1847-10-21 i Karlstad.

TAB 149

Erik, (son av Carl, tab 130), till Säter i Kila socken Värmlands län. Född 1694-12-06. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1714. Sekundfänrik därst. 1716-07-19. Premiärfänrik 1718-06-30. Löjtnant 1724-05-16. Avsked s. å. Död 1750-12-12 på Säter och begraven s. å. 20/12 i Kila kyrka. Gift 1723 med Christina Beata Roos af Hjelmsäter, född 1707-06-18 Stömne, död 1774-08-10 på Storkleva i Kila socken, dotter av löjtnanten Knut Roos af Hjelmsäter, och Ulrika Christina Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Christina Maria, född 1724-11-29 Näs
 • Ulrika, född 1726-07-08, död 1730 på Säter och begraven s. å. 6/12.
 • Elsa, född 1729-12-30 på Säter, liksom de följande barnen. Gift där 1771-04-16 med inspektoren vid Norra dykerikompaniet i Stockholm Olof Lindgren.
 • Maria Beata, född 1731-06-01, död 1758-06-02 Stålsbyn. Gift 1755-04-22 på Säter med fältväbeln Peter Meijer, född 1730-03-20.
 • Ulrika Christina, född 1733-01-22, död 1787-03-17 på Säter. Gift där 1772-12-28 med löjtnanten Henrik Leonard Svinhufvud i Västergötland, i hans 2:a gifte, född 1728, död 1774.
 • Carl, född 1734-05-10, död 1738 på Säter och begraven s. å. 11/4.
 • Marta, född 1737-02-24, död s. å. på Säter och begraven s. å. 26/6.
 • Anna Catharina, född 1739-04-12. Gift 1763-03-22 på Säter med fänriken Jakob Georg von Wulfschmidt, nr 1722, född 1732, död 1808.
 • Carl Magnus, född 1742-02-17, död 1743 på Säter.
 • Erik, född 1744. Egendomsägare. Död 1769. Se Tab. 150
 • Adam, född 1746-05-15, död s. å. 24/8 på Säter.
 • Brita Elisabet, född 1748-04-02 på Säter. Gift där 1768-08-22 med kommissionslantmätaren i Värmlands län Johan Hertz, född 1743, död 1813.

TAB 150

Erik, (son av Erik, tab 149), född 1744-02-26 Säter. Student i Uppsala15 1760-02-27. Ägde Nolby och Rud i nämnda socken. Död 1769-06-05 på Rud. Gift 1765-08-12 på Björkås i samma socken med Catharina Hellgren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1773-02-23 med föraren Håkan Wennerberg, född 1719, död 1779-07-30 på Rud).

Barn:

 • Carl, död 1772-02-08 på Rud.
 • Johan Fredrik.

TAB 151

Claes, (son av Carl, tab 130), född 1699-09-15. Ägde Kyrkobyn i Eds socken Värmlands län. Död där 1738-02-15. Gift 1737 med Charlotta Christina Kröningsvärd i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1739 med sin 1:a mans sysslings son fänriken Johan Ulrik Uggla, död 1766), född 1721, död 1763-06-04 Gröneberg, dotter av kaptenen Zakarias Krönich, adlad Kröningsvärd, nr 1566, och hans 1:a fru Anna Elisabet Trotz, nr 940.

Barn:

 • Carl Gustaf, född posthumus 1738-08-05 på Kyrkobyn, död 1742 på Södra Skåne i By socken Värmlands län och begraven s. å. 21/11.

TAB 152

Gustaf Magnus, (son av Carl, tab 130), till Säffle i By socken och Svaneholm i Svanskogs socken (båda i Värml.), född 1708-07-06. Brukspatron på Svaneholm. Död 1763-09-15 på Säffle. Gift 1740-03-20 med Sofia Catharina von Rappholt, född 1720-10-12 på Molkoms bruk i Nyeds socken Värmlands län, död 1799-04-20 i Åmål, dotter av bruksägaren Tomas Baltzar von Rappholt, natural. von Rappholt, nr 1870, och Christina Maria Carlberg.

Barn:

 • Elsa Catharina, född 1741-09-22 på Molkom, död där och begraven s. å. 4/10.
 • Christina Maria, född 1743-04-03. Stiftsjungfru. Död 1765. Gift 1760-12-11 på Säffle med extra ordinarie hovpredikanten, prosten och kyrkoherden i Örs pastorat av Karlstads stift Fredrik Christoffer Waldenström i hans 1:a gifte [gift 2:o med Anna Margareta Ahlman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med prosten och kyrkoherden i Tössö pastorat av Karlstads stift Sven Fogelberg, född 1696 i Finland, död 1766-10-26). Född 1726. Död 1773-09-11 i Örs socken. Gift 3:o 1775-06-30 i Tanums socken med Elisabet Ekström i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kornetten Olof Appelberg), född 1744, död 1819-05-11, dotter av prosten och kyrkoherden i Tanums pastorat av Göteborgs stift Mattias Ekström och Agata Montin]33, född 1726-05-08, död 1778-06-11 i Örs prästgård Älvsborgs län.
 • Eva Catharina (Elsa), född 1744-05-24 på Säffle, död där 1746 och begraven s. å. 10/8.
 • Carolina Margareta, född 1745-09-16 på Säffle, död där 1746.
 • Carl Tomas, född 1747. Bruksägare. Död 1782. Se Tab. 153.
 • Adolf Fredrik, född 1749-10-28 på Säffle, död 1753-07-06 på Svaneholm.
 • Lovisa Ulrika, född 1751-04-22 på Säffle, död 1804-10-12 i Åmål. Gift 1776-05-21 på Säffle med sin frände vice häradshövdingen Adolf Mauritz Uggla, född 1745, död 1787.
 • Gustaviana Charlotta, född 1753-06-12 på Svanskog (Svaneholm), död där s. å. 13/7.
 • Sofia Catharina, född 1754-09-15 på Säffle, död där 1761 och begraven s. å. 24/2.
 • Jeanna Fredrika, född 1760-07-16 på Säffle. Stiftsjungfru. Levde vid mannens död. Gift 1804-03-04 på Skäggebol i Gillberga socken Värmlands län med auditören Gudmund Erik Löwenhielm, i hans 3:e gifte, född 1735, död 1816.

TAB 153

Carl Tomas, (son av Gustaf Magnus, tab 152), född 1747-03-05 Säffle. Student i Uppsala15 1760-03-14. Brukspatron på Svaneholm i Svanskogs socken samt ägde Karlsfors och Snarkils bruk i Silleruds socken (alla i Värml.). Död 1782-06-28 på Svaneholm. Gift 1:o 1770-12-27 med sin sysslings dotter Anna Christina Uggla, född 1745-10-08 på Adolfsfors bruk i Kola socken Värmlands län, död 1772-01-16 i barnsäng på Säffle, dotter av bruksägaren Leonard Magnus Uggla och friherrinnan Anna Märta Taube af Odenkat. Gift 2:o 1777-02-06 i Fredrikshall med första fruns syster Eleonora Uggla i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1788-03-17 Uggleberg, med kaptenen friherre Jakob Adolf Fleetwood, i hans 2:a gifte, född 1747, död 1817), född 1749-09-12 på Adolfsfors bruk, död 1811-09-07 Skarbol

Barn:

 • 1. Gustaf Magnus, född 1772-01-14 på Säffle, död där s. å. och begraven på samma gång som modern.
 • 2. Leonard Magnus, född 1777. Bruksägare. Död 1820. Se Tab. 154.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1779-08-01 på Svaneholm, död där s. å. 8/9.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1781-04-21 på Svaneholm, död där 1782-01-26.

TAB 154

Leonard Magnus, (son av Carl Tomas, tab 153), 1777-12-26 på Svaneholms bruk. Student i Uppsala 1793. Ägde nämnda bruk. Död 1820-02-29. Gift 1:o 1800-11-09 på Billingsfors bruk i Steneby socken Älvsborgs län med sin kusin Sofia Catharina Wærn, född 1779-10-04, 1802-02-07 på Svaneholm, dotter av bruksägaren på Billingsfors Mattias Wærn och Maria Uggla samt faster till statsrådet Jonas Wærn, adlad Wærn. Gift 2:o med Maria Åberg, född 1784-07-27, 1844-03-11 på Södra Skarbol i Köla socken Värmlands län, dotter av borgmästaren i Uddevalla Anders Åberg och Maria Koch (syssling till majoren Nils Koch, adlad von Koch).

Barn:

 • 2. Eleonora Maria, född 1805-06-07 på Svaneholm, liksom syskonen, död där 1811-08-25.
 • 2. Jakob Anders, född 1806-12-29, död 1808-05-07 på Svaneholm.
 • 2. Carl-Gustaf, född 1808-07-14. Student i Uppsala 1825. Kansliexamen 1829. Ledamot av Värmlands enskilda banks centralstyrelse 1856–1869. Statsrevisor 1858. RNO 1861-05-03. Ledamot av Älvsborgs läns landsting 1863–1869. Förordnades av k. m:t att vara revisor över Trollhätte kanalbolags räkenskaper och förvaltning 1864–1871. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1871. Ordförande i nämnda landsting 1868. KVO1kl s. å. 3/6. Död 1879-02-26 på sin egendom Svaneholm. Gift 1839-12-12 Apertin med Emilia Charlotta von Gertten, född 1811-09-12 på Björsbyholm i Sunne socken Värmlands län, död 1894-09-20 på Svaneholm, dotter av överstelöjtnanten Emil Adam von Gertten, och grevinnan Charlotta Ulrika Catharina Löwenhielm.
 • 2. Sofia Christina, född 1809-08-01, död 1870-02-26 i Uppsala. Gift 1833-02-20 med kaptenen friherre Johan Vilhelm Stiernstedt, nr 145, född 1806, död 1865.
 • 2. Leonard Magnus, född 1811-09-25. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1830–1831. Död ogift 1846-03-11 på Gustafsfors bruk i Gustaf Adolfs socken Värmlands län.
 • 2. Eleonora, född 1813-01-31, död 1872-08-10 i Nors prästgård Värmlands län. Gift 1843-07-05 i Svanskogs kyrka med kontraktsprosten och kyrkoherden i Nors pastorat av Karlstads stift, teol. doktorn och filosofie jubeldoktorn, LNO, Olof Arrhenius, född 1797-10-27 i Nyeds prästgård Värmlands län. Död 1878-09-28 i Nors prästgård.
 • 2. Anders Julius, född 1816. Löjtnant. Död 1857. Se Tab. 155.
 • 2. Maria, född 1819-06-08, död 1864-08-01 25/4 på Katrineberg i Nedre Ulleruds socken Värmlands län med kaptenen Teodor Gustaf von Qvanten, född 1818, död 1880.

TAB 155

Anders Julius, (son av Leonard Magnus, tab 154), född 1816-04-02 på Svaneholm. Konstapelkadett vid Göta artilleriregemente 1834-10-29. Sergeant därst. 1835-12-03. Officersexamen 1837-04-24. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1838-01-19. Löjtnant därst. 1846-11-25. Död 1857-04-04 Böke s län. Gift 1844-12-31 på Bräcke i Ånimskogs socken Älvsborgs län med Emilie Sofia Matilda Bäck, född 1819-10-31 i Stockholm Klara förs i Stockholm, död 1897-03-28 i nämnda stad, dotter av krigsrådet Johan Ludvig Bäck och Aurora Sahlin.

Barn:

 • Maria Aurora (Nina), född 1846-06-05 Ugglarp, död 1878-12-25 i Köln am Rhein och begraven å Solna kyrkogård Stockholms län. Gift 1871-05-04 i Stockholm med kaptenen Haldan Adolf Herman Lindencrona, i hans 2:a gifte, född 1840, död 1909.
 • Sofia Emilia (Si), född 1850-06-22 på Böke, död 1924-08-02 i Stockholm och begraven i Skinnskattebergs socken Västmanlands län. Gift 1875-04-29 i Stockholm med sekreteraren Daniel Adolf Detlof Heijkenskjöld, född 1848, död 1919.
 • Eleonora Ida Aurora, född 1854-11-01 på Böke, död 1862-02-05 i Stockholm.

TAB 156

Fredrik, (son av Carl, tab 130), till Hammarsten i Grums socken Värmlands län. Född 1720-04-12. Student i Uppsala15 1736-03-26. Brukspatron. Död 1791-08-03 på Hammarsten. Gift 1749-06-11 Hjelmsäter med Maria Eleonora Roos af Hjelmsäter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1746-06-11 med kaptenen friherre Carl Didrik Taube af Odenkat, i hans 2:a gifte, född 1692, död 1746), född 1724, död 1797-07-28 på Hammarsten, dotter av överstelöjtnanten Magnus Roos af Hjelmsäter, Br 51, och Maria Catharina von Nackreij.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1750-01-00 på Hammarsten, död 1827-08-30 Karlberg Gift 1775-08-20 på Hammarsten, efter k. tillstånd s. å. 28/4, med sin halvkusin och sin systers svåger, översten Carl Gustaf Löwenhielm, född 1735, död 1803.
 • Elsa Maria, född 1751-06-16 på Hammarsten. Stiftsjungfru. Död 1802-07-31 Agnhammar Gift 1773-10-15 på Hammarsten med sin halvkusin kaptenen Gudmund Johan Löwenhielm, född 1736, död 1787.

TAB 157

Lennart, (son av Hildebrand Claesson Uggla, tab 128), till Hildingsberg i Glava socken Värmlands län. Korpral vid riksänkedrottningens livregemente till häst. Kornett därst. Kaptenslöjtnant vid Västgöta stånddragonregemente 1710-02-16. Kapten därst. Avsked 1713-01-27. Majors karaktär. Död 1726-09-13. Gift 1:o med Catharina Margareta Rosenbielke, dotter av generaladjutanten Bengt Rosenbielke, och Christina Hildring. Gift 2:o med sin svågers syster Juliana Maria Lilliecrona, dotter av överstelöjtnanten Casper Lilliecrona, och friherrinnan Anna Gyllenstierna af Lundholm. Gift 3:o 1713-10-25 med Catharina Lillie af Aspenäs, född 1681-04-03, död 1758-07-17 Gussbo, dotter av kaptenen Bengt Lillie af Aspenäs, och Märta Kafle.

Barn:

 • 1. Fredrik, född 1688. Kornett. Död 1734. Se Tab. 191
 • 1. Bengt, död ung.
 • 1. Maria Christina. Gift med kaptenen vid enrollerade allmogen i Värmland Jakob Bröms, född 1655, död 1734-02-18 Sundserud
 • 1. Brita Beata, levde änka 1738. Gift före 1714 med kaptenen vid Västgöta stånddragonregemente Johan Ramsell.
 • 1. Margareta Catharina, död 1745. Gift 1731-12-28 på Hildringsberg med kirurgen Johan Benjamin Hoffe.
 • 1. Ulrika, död 1746. Gift med tullinspektören N. N. Torsk.
 • 2. Brita Maria, född 1706-01-11 Lennartsberg. Gift 1733-07-15 på Hildringsberg med possessionaten Henrik Gilius Roman, född 1705-09-17 Ulvsjö [34]
 • 2. Märta Beata, född 1707, död 1754-03-02 Gyltungebyn. Gift 1746-02-20 på Bollsbyn i nämnda socken med löjtnanten Georg Belfrage, i hans 2:a gifte, född 1697, död 1754.
 • 2. Johan, död ung.
 • 3. Lennart Hildebrand, född 1716. Löjtnant. Död 1777. Se Tab. 194.

TAB 158

Claes, (son av Lennart, tab 157), till Hildringsberg. Född 1686. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1704-06-12. Sekundtänrik därst. 1706-02-17. Premiärfänrik 1708-10-00. Sekundlöjtnant 1709-01-00. Fången vid Perevolotjna s. å. 1/7. Hemkom 1722. Kaptens karaktär 1724-03-13 med rang från 1722-06-26. Avsked 1728-01-18. Död 1748-04-19 på Hildringsberg och ligger Jämte sina två första fruar begraven i Glava kyrka. Gift 1:o 1728-11-28 på Norra Dingelvik i Steneby socken Älvsborgs län med Anna Margareta Svinhufvud i Västergötland, född 1707, död 1730-04-10 på Hildringsberg, dotter av kaptenen Lorentz Svinhufvud i Västergötland, och friherrinnan Catharina Christina Fägerskiöld. Gift 2:o 1733-05-29 i Gillberga socken Värmlands län med Brita Elisabet Strömmer, död 1735-07-17 på Hildringsberg. Gift 3:o med Ester Maria von Kothen, född 1711-03-16, död 1786-10-19, dotter av översten Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, och hans 2:a fru Beata Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • 1. Catharina Margareta, född 1730-03-29 på Hildringsberg, död 176035. Gift 1745-08-19 på nämnda egendom med handlanden i Åmål, brukspatronen Elias Brand, född 1711-12-28 i Stavnäs socken Värmlands län, död 1759.35
 • 2. Anna Maria, född 1734-06-13 på Hildringsberg, död 1764-05-00 Skönnebol och begraven s. å. 11/5. Gift 1750 med sin faders sysslings dotterson, löjtnanten Gustaf Vilhelm Silfverswärd, född 1723, levde 1762.
 • 2. Fredrik, född 1735-07-13 på Hildringsberg, död där s. d.
 • 3. Gustaf Leonard, född 1741-05-13 på Hildringsberg.
 • 3. Simon Gustaf, född 1742-05-11 på Hildringsberg, död ogift.
 • 3. Leonard Fredrik, född 1744. Styckjunkare. Död 1790. Se Tab. 159.
 • 3. Beata, född 1746-07-07 på Hildringsberg, död 1805-07-25 Börserud. Gift 1771-12-13 med fänriken Axel Eding, född 1744, död 1823.

TAB 159

Leonard Fredrik, (son av Claes, tab 158), född 1744-08-22 på Hildringsberg. Styckjunkare vid Göta artilleriregemente. Död 1790-04-27 i Vänersborg. Gift med Christina Sofia Höffner, född 1754-07-01, död 1836-11-11 Domö, dotter av kaptenen Ernst Höffner och Elsa Lilliebjörn.

Barn:

 • Anna Maria, född 1773, död ogift 1807-04-13.
 • Fredrika Christina, född 1774-01-28, död ogift 1863-03-02 Toverud
 • Claes Gustaf, född 1776-02-23 Billingsfors. Kadett vid arméns flotta 1790-05-02. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1794-12-04 officerskadett 1795-09-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1796-06-27. Löjtnant därst. 1800-06-12. Kapten 1810-05-29. Major 1816-03-05. Avsked 1820-06-24. Död ogift 1830-09-07.
 • Leonard Magnus, född 1778. Överstelöjtnant. Död 1867. Se Tab. 170.
 • Beata Jakobina, född 1781-07-16, död 1843-02-04 i Linköping. Gift där 1825-11-01 med regementsskrivaren vid första livgrenadjärregementet, krigsrådet Johan Peter Wiborgh, född 1783-05-11 i Vreta klosters socken Östergötlands län, död 1876-03-20 i Sjögestads socken Östergötlands län. Adolf, född 1783. Assessor. Död 1859. Se Tab. 174.
 • Otto Reinhold, född 1785-01-23. Reste i yngre åren till Nordamerika och avhördes ej vidare.
 • Georg Vilhelm, född 1789. Kaptenlöjtnant. Död 1862. Se Tab. 181.

TAB 160

Jonas, (son av Leonard Fredrik, tab 159), född 1777-04-24. Volontär vid Västgötadals regemente 1791-02-17. Sergeant därst. 1794-09-02. Fänrik 1796-10-26. Löjtnant 1809-02-01. Kapten 1814-06-21. Majors n. h. o. v. 1821-02-27. Död 1856-04-05 i Lidköping. Gift 1812-12-26 på Stora Domö i Höra socken Skaraborgs län med Eva Gustava Sundler, född 1786-04-28, död 1856-05-17, dotter av häradshövdingen Jonas Teodor Sundler och Ingeborg Söfring.

Barn:

 • Sofia Juliana, född 1813-09-24 på Sörböle i Tösse socken Älvsborgs län.
 • Leonard Vilhelm, född 1815-01-10 på Sörböle. Ord. elev vid bergsskolan i Filipstad 1833. Åtalades 1840-09-06 för att hava mördat en postförare. Dömdes av Göta hovrätt bland annat adelskapet förlustig 1844-01-03 och begav sig omkr. 1846 till Nordamerika, varefter han icke vidare avhörts.
 • Jonas Edvard, född 1817. Inspektor. Död 1882. Se Tab. 161.
 • Claes Adolf Emil, född 1820. Fanjunkare. Död 1900. Se Tab. 163.
 • Carl Pontus, född 1822-04-15, död s. å. 9/9.
 • Carl Pontus, född 1824-04-09 på Sörböle, död 1834-03-06 på Stora Bryne i Hjärpås socken Skaraborgs län.

TAB 161

Jonas Edvard, (son av Jonas, tab 160), född 1817-04-07 Sörböle. Ord. elev vid bergsskolan i Filipstad 1833. Inspektor Torskog. Död 1882-08-12 i Göteborg. Gift med Petronella Ulrika (Pella) Linderborg, född 1821-07-20 i Nås, Kopparbergs län, död 1887-10-03 i Göteborg, dotter till inspektorn och expeditionsbefallningsmannen Per Uno Linderborg och Brita Maria Rönnberg[1]

Barn:

 • Emelie Edvardina, född 1845-09-05 på St. Bryne i Hjärpås socken Skaraborgs län, död 1928-07-30 i Göteborg Vasa förs. Gift 1874-11-28, med grosshandlaren Carl Leonard Andersson, född 1842-01-03 i Göteborg, död där 1909-02-03.
 • Alma Ulrika, född 1848-02-05 i Kville socken Göteborgs och Bohus län, död 1856-12-19 i Angereds socken Älvsborgs län.
 • Carl Pontus, född 1850. Handlande. Död 1879. Se Tab, 162.

TAB 162

Carl Pontus, (son av Jonas Edvard, tab 161), född 1850-07-25 i Kville socken Göteborgs och Bohus län. Handlande. Död 1879-02-18 Göteborg. Gift där 1878-10-26 med Olivia Natalia Ahrenberg, född 1851-03-02 i Göteborg. Dotter av handlanden Anders Ahrenberg och Olivia Jacobsson.

Barn:

 • Elin, född posthuma 1879-08-05 i Göteborg, död där 1882-03-05.

TAB 163

Claes Adolf Emil, (son av Jonas, tab 160), född 1820-03-15 Sörböle. Volontär vid Västgötadals regemente 1839-04-30. Furir därst. s. å. 9/7. Officersexamen 1842-09-17. Avsked från regementet 1845-03-04. Sergeant vid kronoarbetsstationen å Karlsborg s. å. 7/3. Fanjunkare 1849-05-00. Förflyttades med kronoarbetskåren till Tjurkö i likan, socken Blekinge län 1872-09-17. Poststationsföreståndare därst. 1879-07-01–1891-12-31. GMnor 1889-07-08. Avsked från kronoarbetskåren 1891-12-14. Död 1900-07-08 i Tjurkö. Gift 1854-02-09 med Clara Maria Zellroth, född 1821-05-18, död 1911-12-12 i Tjurkö ]], dotter av målarmästaren Anders Jakob Zellroth och Christina Maria Lindmarck.

Barn:

 • Carl Jakob Albert, född 1852-03-30 i Vadstena. Kontorist först hos stenhuggerifirman Wolff å Tjurkö, sedan hos stenhuggerifirman A. K. Fernström å Sturkö i likan, socken Blekinge län. Död 1938-02-03 i Tjurkö förs, Blekinge län. Gift 1906-12-29 i Karlskrona med Maria Charlotta Löfgren i hennes 2:a gifte, född 1869-05-29. Död 1924-10-20 på Sturkö i likn förs.
 • Emilia Adolfina, född 1853-06-28. Död 1856-10-03.
 • Aurora Josefina, född 1854-06-14. Död 1854-09-18 på Karlsborg.
 • Eva Amalia, född 1855-06-30. Död 1855-12-18 på Karlsborg.
 • Axel Emil Jonas, född 1857-03-09. Död 1857-10-16.
 • Oskar Pontus, född 1859-08-08. Död 1859-10-02.
 • August Alfred, född 1860-09-20. Död 1860-10-20.
 • Rikard Fredrik, född 1862-02-07. Död 1867-07-10.
 • Hildur Augusta Emerentia, född 1865-12-02 på Karlsborg. Folkskollärarinna på Tjurkö.

TAB 164

Claes Adolf Emil, (son av Claes Adolf Emil, tab 163), född 1858-06-12 i Borghamn i Roglösa socken Östergötlands län. Skeppsgosse 1873-05-01. Inskriven i sjömanskåren 1877-09-01. Underofficerskorpral vid flottan 1887-08-17. Underofficer av 2. graden 1897-10-19. Svärdsman 1908-03-12. Flaggunderofficer s. å. 31/12. Avsked 1913-12-12. Uppbördsman vid flottans station i Karlskrona 1907-10-01–1925. Död 1939-04-12 i Lyckeby i Lösens förs, Blekinge län (db nr 9). Gift 1881-09-25 i Karlskrona med Alma Hedvig Erika Rubin, född 1851-10-17 i Karlskrona stadsförs. Dotter av handlanden Per Vilhelm Rubin och Emelie Sofia Berg.

Barn:

 • Carl Emil Vilhelm, född 1882. Underofficerskorpral. Död 1908. Se Tab. 165.
 • Ivar Gustaf Adolf, född 1883. Flaggunderofficer. Se Tab. 166.
 • Gerda Clara Sofia, född 1888-02-23 i Karlskronas Amiralitetsförs, Blekinge län. Gift 1909-04-10 med gravören Hjalmar Edvin Reinhold Svensson, född 1881-06-25. Stämpelmakare.
 • Agda Alma född 1892-10-16 i Karlskronas Amiralitetsförs. Gift 1921-10-11 i Köpenhamn med underofficeren av 2. graden vid flottan Aron Sigrid Andreasson, född 1886-08-31.
 • Knut Oskar Herbert, född 1895-01-13. Död 1895-12-26 i Karlskrona.

TAB 165

Carl Emil Vilhelm, (son av Claes Adolf Emil, tab 164), född 1882-09-21 i Karlskrona. Sjöman vid flottan. Underofficerskorpral därst. Död 1908-08-09 i nämnda stad Amiral. förs. Gift där 1907-04-07 med Elin Almegren, född 1882-03-29 i Karlskrona, död 1926-07-00 i Borås, dotter av folkskolläraren Ernst Almegren och Sofia Tilosius.

Barn:

 • Elin Ingeborg, född 1908-07-18 i Karlskronas Amiralitetsförs.

TAB 166

Ivar Gustaf Adolf, (son av Claes Adolf Emil, tab 164), född 1883-11-10 i Karlskrona Amiralitetsförs Sjöman vid flottan 1901-03-05. Underofficerskorpral 1908-06-30. Underofficer av 2. graden (styrman) 1915-12-31. Svärdsman 1929-03-12. Flaggunderofficer (flaggtorpedstyrman) 1930-03-25. Tillagd löjtnatns tjänsteställning i marinen 1935-09-27. Löjtnant i marinen 1938-10-01. Gift 1912-04-20 i Karlskronas Amiralitetsförs med Alma Teresia Ingeborg Mårtensson, född 1889-02-03 i Sälldemåla Nävragöl i Sillhövda förs, Blekinge län. Dotter av hemmansägaren Frans Gustaf Mårtensson och Cecilia Karlsson.

Barn:

 • Claes Sixten Ivarsson
 • Bengt Gustaf Ivarsson
 • Kerstin Ingeborg Cecilia
 • Ingegerd Alma Margareta,

TAB 167

Claes Axel Edvard, (son av Claes Adolf Emil, tab 164), född 1886-03-03 i Karlskrona. Sjöman vid flottan 1904-10-31. Underofficerskorpral därst. 1913-10-31. Underofficer av 2. graden 1924-12-08. Svärdsman 1933-02-06. Flaggunderofficer vid flottan 1936-10-01. Gift 1912-04-13 i Ronneby (vb nr 10) med Nanny Maria Viktoria Hasselbom, född 1888-07-16 i Ronneby. Dotter av byggmästaren Alfred Hasselbom och Maria Ingemansson .

Barn:

 • Erik Axel Lennart

TAB 168

Claes Adolf Emil, (son av Claes Adolf Emil, tab 164), född 1890-03-15 i Karlskrona amiralitetsförs (enl pastor därst). Lagerbokhållare. Gift 1920-10-30 i Ronneby stadsförs med Elisabeth Abrahamsson född 1897-06-20 i Ronneby stadsförs. Dotter av vaktmästaren Abraham Pettersson och Carolina Pettersson.

Barn:

 • Claes Bertil

TAB 169

Edvard, (son av Claes Adolf Emil, tab 163), född 1863-04-21 på Karlsborg. Sjöman av 1. klass vid flottan 1887-08-25, avsked 1899-03-11. Restauratör på kontinentalångaren Rex 1898-10-16. Därefter en tid vaktmästare vid kronprinsens tennisklubb i Stockholm. Har därefter varit kaféidkare vid Värtans station. Död 1938-05-12 i Gustav Vasa förs, Stockholm (db nr 120). Gift 1895-10-26 i Karlskrona med Anna Maria Larsson , född 1870-04-25 i Lösens socken, Blekinge län. Dotter av inspektören Lars Svensson och Gustava Marna Askelund.

Barn:

 • Carl Erik Edvard, född 1897-03-29 i Karlskrona. Död 1898-04-18 i Karlskrona.
 • Henning Claes Vilhelm, född 1898-07-08 i Karlskrona. Kontorist.

TAB 170

Leonard Magnus, (son av Leonard Fredrik, tab 159), född 1778-07-23 i Örs socken, Älvsborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente 1793-06-29. Rustmästare därst. 1795-07-25. Fänrik 1796-04-30. Sekundadjutant 1805-10-02. Löjtnant 1809-02-01. Stabskapten 1812-09-01. Kompanichef 1818-06-09. RSO 1819-06-24. Major i armén 1823-03-04. Major i regementet 1827-07-04. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. 1834-02-22. Död 1867-07-03 vid Töreboda i Björkängs socken, Skaraborgs län. Gift 1818-10-20 Lagmansholm med Hedvig Maria Bauer, född 1798-06-23 på sistnämnda egendom. Död 1880-12-01 i Alingsås. Dotter av godsägaren Jean Bauer och Christina Beijer.

Barn:

 • Regina Sofia, född 1819-08-03, död s. å. 19/8.
 • Sofia Regina Christina, född 1820-08-07 på Lidåker vid Lidköping, död 1876-02-29 i Stockholm. Gift 1845-09-13 på nämnda egendom med extra ordinarie kammarskrivaren i tullverket Carl Gustaf Enggren, född 1816-04-12 i Vedums socken Skaraborgs län, död 1873-12-19 i Stockholm Klara förs i Stockholm.
 • Johan Axel Leonard, född 1825. Lantbrukare. Död 1883. Se Tab. 171.
 • Claes Adolf, född 1829. Stationsinspektor. Död 1907. Se Tab. 172.

TAB 171

Johan Axel Leonard, (son av Leonard Magnus, tab 170), född 1825-05-19 i Jerns socken i Dalsland . Ägde Lyckan vid Alingsås. Död 1883-10-28 i Alingsås. Gift 1876-05-16 i Alingsås ]] med Ingeborg Margareta Darild, född 1854-10-14 i Alingsås ]], död 1924-05-17 i Göteborg i Vasa förs, dotter av handlanden Carl August Darild och Johanna Vilhelmina Jägerström.

Barn:

 • Carl Axel Leonard Darild (Charlie), född 1877-03-28 på Lyckan. Kontorist i Stockholm. Generalagent för United Engin & C:o i London. Död 1937-01-19 i Göteborgs Vasa förs och jordfäst i Alingsås 1937-01-23 (db nr 11).
 • Hedvig Alfhild Ingeborg, född 1878-08-09 på Lyckan. Död 1936-11-16 i Göteborgs Carl Johans förs (db nr 413). Gift 1900-08-14 i S:t Birgittas kapell i Göteborg med bryggmästaren vid Carnegies porterbryggeri i nämnda stad Arvid Herman Uddenberg, född 1870-08-03 i Maria Magdalena förs, Stockholm.
 • Gertrud Edit Vilhelmina, född 1881-08-28 på Lyckan. Kassörska hos Förenade Kaffeimportörers aktiebolag i Göteborg.

TAB 172

Claes Adolf, (son av Leonard Magnus, tab 170), född 1829-06-15 Lillebyn s socken Älvsborgs län. Kadett vid Karlberg 1846-03-19. Avgången från krigsakademien 1848-04-01. Bokhållare vid statens järnvägsbyggnader 1855. Stationsinspektor vid Kumla i likanämnd Örebro län 1862 och sedan vid Svartå station i Kvistbro socken Örebro län. Avsked 1873-12-01. Salteriägare i Marstrand. Död 1907-03-04 i Falköping. Ägde Lagmansholm i Lena socken Älvsborgs län 1873–1880. Gift 1:o 1852-06-05 med Jenny Charlotta Christina Helena von'' Breda nr 2228, född 1830-05-28, död 1859-10-03 i Falköping, dotter av majoren Adolf Fredrik von Breda, och Helena Fredricsson. Gift 2:o 1862-09-26 på Bro vid Askersund med Emilie Augusta Eugenia Björkegren, född 1844-04-21 i Askersunds landsförs ]], död 1912-05-20 i Falköping ]], dotter av nämndemannen och hemmansägaren Carl Johan Björkegren och Clara Gustava Andersdotter .

Barn:

 • 1. Hedvig Gustava Josefina, född 1852-04-22 i Lidköping, död ogift 1925-05-04 i Göteborg i domkyrkoförs (db 68) och begraven i Falköping.
 • 1. Johan (John) Adolf Fredrik Leonard, född 1854-03-20. Överflyttade till Nordamerika. Köpman i Minneapolis, IL, USA. Se Tab. 172 1/4.
 • 1. Axel Hjalmar, född 1856-03-19. Överflyttade till Nordamerika. Stationsinspektor i Minneapolis. Död. Se Tab. 172 1/2.
 • 1. Jenny Hildegard Adolfina, född 1858-03-29 i Lidköping. Gift 1883-05-24 i Alingsås med sin syssling stationsinspektoren Johan Adolf Vilhelm Uggla, född 1856-08-23 på Fredriksdal vid Lidköping. Död 1903-05-31 i Falköpings förs
 • 2. Carl Emil Magnus, född 1863-12-06. Överflyttade till Nordamerika. Advokatbiträde i New York. Har ej avhörts på många år.
 • 2. Emmy Olivia Helena, född 1865-06-19 vid Kumla station. Gift 1891-11-04 i Alingsås med kaptenen vid Skaraborgs regemente RSO, Martin Samuel Jungmarker, född 1849-05-05 i nämnda stad. Död 1903-07-01 på Mösseberg.
 • 2. Claes Viktor Alexis, född 1867-04-02 vid Svartå station i Kvistbro förs, Örebro län. Död 1868-01-05 vid Kumla och begraven å Hallsbergs kyrkogård.
 • 2. Claes August Hilmer, född 1869. Sjukgymnast. Se Tab. 173.
 • 2. Anny Clara Augusta, född 1870-07-24 och död 1873-05-20 vid Svartå station i Kvistbro förs
 • 2. Maria Christina Sofia, född 1872-01-08 och död 1873-05-20 vid Svartå station i Kvistbro förs
 • 2. Ellen Dagmar Margareta, född 1878-01-11 Lagmansholm. Gift 1:o 1899-08-01 i Falköping med handlanden i nämnda stad Anders Sigurd Johansson, född 1868-05-08 i Falköping. Död 1916. Gift 2:o 1921-10-02 i Stockholm med adjunkten vid Nya Elementarskolan därst. Johan Petrus Boman, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1931-04-29 lkr 1931-05-19, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1933-01-01 med Gertrud Drefahl), född 1887-11-25 i Mariefreds förs, Södermanland.

TAB 172 1/4

Johan (John) Adolf Fredrik Leonard (son av Claes Adolf, tab 172), född 1854-03-20. Överflyttade till Nordamerika. Köpman i Minneapolis, IL, USA. Död 1928. Gift med Sophia Zenebia Bergström.

Barn:

 • Ernest Leonard, född 1884-11-07 i Minneapolis, MN, USA, Gift 1:o 1923 i Superior WI, USA, med Catherine Stark
 • Pontus Wilhelm, född 1886-10-28.
 • Carl Frederic.

TAB 172 1/4A

Pontus Wilhelm, (son av Johan Adolf Fredrik Leonard, tab 172 ¼), född 1886-10-28. Gift med Winona Marie Harrington Barn:

TAB 172 1/4A:I

Gayle Desmond, (son av Pontus Wilhelm, tab 172 1/4A), född 1909-10-08 i Watertown, SD, USA. Gift 1926-08-11 i Boise, ID, USA, med läkarsekreteraren Mildred Elizabeth Powell, född 1907-10-11 i Scranton, PA, USA. Dotter av Aaron E. Powell och Sarah Thomas.

Barn:

 • Gayle Benten (Ben)


TAB 172 1/4B

Carl Frederic, (son av Johan Adolf Fredrik Leonard, tab 172 1/4), född 1890-11-11 i Minneapolis, MN, USA. Office clerical cashier. Död 1935-12-31 i Minneapolis, MN, USA. Gift 1914-06-15 i Minneapolis, MN, USA, med Mona Maud Dafoe, född 1890-11-11

Barn:

 • Nina Dale,
 • Frederic Leonard
 • Donald Ross

TAB 172 1/2

Axel Hjalmar, (son av Claes Adolf, tab 172), född 1856-03-19. Överflyttade till Nordamerika. Stationsinspektor i Minneapolis, MN, USA. Död. Gift 1882-12-03 i Watertown, MN, USA, med Ella M All, född 1867-07-20,

Barn:

TAB 172 1/2A

Edward Adolph, (son av Axel Hjalmar, tab 172 1/2), född 1885-0111 i Minneapolis, MN, USA. Metallarbetare. Gift 1914 i Minneapolis, MN, USA, med Carrie Belle Hill, född 1883 i Rowley, IA, USA. Dotter av farmaren Alexander P. Hill o. Fieldia Crozer.

Barn:

 • John Adolph,

TAB 172 1/2B

Frank Herbert, (son av Axel Hjalmar, tab 172 1/2), född 1886-12-08 i Minneapolis, MN, USA. Auto mechanic - service manager. Gift 1:o endast en kort tid. Gift 2:o 1914-05-24 i Long Beach, CA, USA, med Grace Lobina Mattson, född 1885-08-23 i Webster County, IA, USA. Död 1919-12-02 i Boxholm, IA, USA. Gift 3:o 1920 i Omaha, NE, USA, med Belle Olden i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Edward Moore).

Barn:

 • 2. Lloyd Chester Lavon, född 1915-03-17
 • 2. Richard Frank, född 1917. Död 1919-12-16 i Boxholm, IA, USA.

TAB 173

Claes August Hilmer, (son av Claes Adolf, tab 172), född 1869-03-30 vid Svartå station i Kvistbro socken, Örebro län. Sjukgymnast i New York. Gift 1906-04-15 i New York med Ruth Jenny Margareta Lundgren född 1880-02-10 i Kristinehamns förs. Dotter av affärsmannen August Lundgren och Hedvig Enggren.

Barn:

TAB 174

Adolf, (son av Leonard Fredrik, tab 159), född 1783-11-15. Examen apotekare 1813-07-21. Inköpte apoteket i Linköping s. å. Assessors n. h. o. v. 1815-08-15. Erhöll privilegium å apoteket i Jönköping 1835-02-27. Död 1859-08-27 i nämnda stad. Gift 1815-12-26 med Sofia Magdalena Hjertstedt, född 1797, död 1868-03-01 i Jönköping, dotter av kaptenen Sven Gabriel Hjertstedt och Maria Regina Plath.

Barn:

 • Maria Sofia Vilhelmina, född 1817-07-15 i Linköping, död ogift 1854-08-28 g i Jönköping.
 • Emilia Henrietta, född 1820-01-13 i Linköping, död ogift 1871-07-31 i Stockholm.
 • Carolina Matilda, född 1821-02-09 i Linköping, död där s. å. 20/4.
 • Leonard Adolf, född 1822. Lantbrukare. Död 1909. Se Tab. 175.
 • Hedvig Fredrika, född 1823-09-27 i Linköping., död 1904-04-24 i Jönköping. Gift 1850-07-28 i sistnämnda stad med hovrättsrådet i Göta hovrätt, RNO, Claes Bror Georg Westring, född 1821-05-16 i sistnämnda stad, död där 1888-02-25.
 • Amalia Charlotta, född 1825-04-01 i Linköping, död 1899-06-14 i Vissefjärda socken Kalmar län. Gift 1847 med löjtnanten vid Jämtlands fältjägarregemente Mattias Carl Christoffer Liebman, från vilken hon blev skild, född 1823-01-17 i Stockholm, död 1877-02-28 i Jönköping.
 • Augusta Adolfina, född 1827-03-30 i Linköping, död 1904-05-18 i Jönköping. Gift 1850-11-02 i sistnämnda stad med assessorn i Göta hovrätt Johan Fredrik August Söderblom, född 1816-10-25 i Jönköping, död där 1855-01-15.
 • Claes Johan, född 1828. Stationsinspektor. Död 1899. Se Tab. 179.
 • Hjalmar August, född 1830. Hovrättsråd. Död 1905. Se Tab. 180.
 • Emma Juliana, född 1832-10-05 Karstorp, död 1910-02-07 i Stockholm. Gift 1859-09-29 i Jönköping med ingenjören, RNO, RVO, Rikard Edvard Telander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1857-05-13 i Stockholm med Henriette Emilia Lampe, född 1831-06-19 i nämnda stad6 död där 1858-03-15, dotter av köpmannen Christian Albrekt Heinrich Teodor Lampe och Emilia Roeck), född 1825-03-07 i Jönköping, död 1900-01-08 i Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1834-05-31, död 1839-10-23.

TAB 175

Leonard Adolf, (son av Adolf, tab 174), född 1822-04-13 i Linköping. Farm. Stud. 1839-01-01. Farm. Stud. examen 1842-10-25. Genomgick Sjögestads lantbruksskola i Östergötland 1847–1848. Förvaltare å Bronäs i Norra Härene socken Skaraborgs län 1850–1852. Arrenderade kaptensbostället Ansgården och regementspastorsbostället Höckgården i Flo socken Skaraborgs län 1853–1856. Död 1909-10-23 i Lidköping. Ägde Fredriksdal vid Lidköping 1856–1869 och Albano vid Skara 1869–1875,.–,G. 1853-12-26 i Lidköping med Josefina Magdalena Regina Oldenburg, född 1824-05-30 Karstorp, död 1919-10-01 i Lidköping ]], dotter av majoren Johan Abraham Oldenburg och Maria Christina Hjertstedt.

Barn:

 • Ada Maria Vilhelmina, född 1855-04-23 på Fredriksdal, död ogift 1934-03-22 i Lidköping.
 • Johan Adolf Vilhelm, född 1856. Stationsinspektor. Död 1903. Se Tab. 176.
 • Ida Emilia Charlotta, född 1860-05-02 på Fredriksdal. Död 1938-02-17 i S:t Matteus förs, Stockholm (db 91). Gift 1884-07-10 i Lidköping med postmästaren i Ragunda Jämtlands län Knut Alfred Nikolaus Lindqvister, född 1853-02-16 i Stockholm, död 1897-07-23 i Ragunda förs, Jämtland.
 • Abraham Gustaf Vilhelm, född 1865-06-03 på Fredriksdal. Gift 1914-10-10 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med Signe Hanna Marcus, från vilken han 1932 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1900-08-25 med bergsingenjören Claes Bolin, född 1875-03-03 i Falun, död där 1912-09-23), född 1878-01-06. Dotter av handlanden Fredrik Mayer Marcus och Hilma Sofia Josephson.

TAB 176

Johan Adolf Vilhelm, (son av Leonard Adolf, tab 175), född 1856-08-23 på Fredriksdal vid Lidköping. Extra stationsskrivare vid statens järnvägar 1874-06-01. Ord. 1876-01-01. Förste stationsskrivare vid Herrljunga station 1895-08-01. Stationsinspektor vid Sörby station i Floby socken Skaraborgs län 1900-07-14. Död 1903-05-31 i Falköping. Gift 1883-05-24 i Alingsås med sin syssling Jenny Hildegard Adolfina Uggla, född 1858-03-29 i Lidköping, dotter av stationsinspektoren Claes Adolf Uggla och hans 1:a fru Jenny Charlotta Christina Helena von Breda.

Barn:

 • Hedvig Barbro Margareta (Greta), född 1888-01-30 i Göteborg. Död i Göteborgs Christina förs 1914-08-01. Gift 1913-10-11 i Göteborgs domkyrkoförs ]] med mantalsskrivaren Elof Nils Gustaf Palmgren, född 1885-08-28.
 • Ingrid Jenny Maria, född 1891-08-02 i Göteborg. Död i Göteborg 1907-09-06.
 • Knut Bertil Percival, född 1894-02-02 i Göteborg. Har överflyttat till Nordamerika. Tapetserare.

TAB 177

Erik Torsten Olof, (son av Johan Adolf Vilhelm, tab 176), född 1883-12-08 i Göteborg. Agent i Göteborg. Representant för Tabergs yllefabriksaktiebolag. Smålands Taberg. Köpman. Gift 1917-09-23 i Göteborg med Magda Eugenia Johansson. Dotter av lantbrukaren Johan Nikolaus Martinsson.

Barn:

 • Dödfött gossebarn 1919-03-06 i Göteborgs domkyrkoförs.
 • Ingrid Barbro Marianne
 • Claes-Fredrik Wilhelm

TAB 178

Nils Arvid Lennart, (son av Johan Adolf Vilhelm, tab 176), född 1885-04-29 i Göteborg. Köpman. Gift 1919-10-04 i Ystad ]] med Ester Margareta Eugenia Jonsson, från vilken han blev skild genom Sunnerbo domsagas häradsrätts utslag 1927-09-26, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Nils Emil Uno Jönsson), född 1900-01-30.

Barn:

 • Hedvig Jenny Margareta
 • Ester Maj Lilian

TAB 179

Claes Johan, (son av Adolf, tab 174), född 1828-09-12 Karstorp. Brukselev vid Lindfors' bruk. Genomgick Filipstads bergsskola 1848–1849. Bruksförvaltare 1850–1861. Stationsinspektör vid Lidköping–Håkantorps, Lidköping –Skara–Stenstorps samt Uddevalla–Vänersborg –Herrljunga järnvägar 1865. Patriotiska sällskapets GM 1897-05-27. Död 1899-06-05 vid Håkantorp. Ägde Öntorp i Fredsbergs socken, Skaraborgs län 1858–1864. Gift 1858-06-27 i Härnösand med Christina Sofia (Kitty) Ulfsparre'' af Broxvik, född 1827-05-31 Gräfsnäs. Död 1918-10-19 i Vänersborg (Levene förs, Skar, db). Dotter av översten Otto Ulfsparre af Broxvik, och Sofia Maria Dorotea Adelsköld.

Barn:

 • Anny Sofia Christina, född 1859-07-31 Öntorp. Död ogift 1929-05-17 i Vänersborg.
 • Ottonie Adolfina Emilia, född 1861-05-10 Öntorp.
 • Emma Augusta Amalia, född 1864-03-03 Otterstads förs, Skar.

TAB 180

Hjalmar August, (son av Adolf, tab 174), född 1830-09-01 Karstorp. Studentexamen i Uppsala 1849-09-26. Examen till rättegångsverken 1854-05-19 och kameralexamen s. å. 22/5. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 31/5. Auskultant i Göta hovrätt 1854-07-10. Extra ordinarie notarie 1856-09-26. Vice häradshövding 1857-12-11. Fiskal i nämnda hovrätt 1865-12-19. Assessor 1867-03-08. RNO 1882-12-01. Hovrättsråd 1885-12-23. KNO2kl 1897-09-18. Avsked 1900-06-08. Död 1905-02-08 i Jönköping. Ägde huset nr 48 Östra Storgatan i nämnda stad. Gift där 1869-08-17 med Ida Maria Enny Sofia Faxe, född 1842-02-24 i Stockholm, död 1922-03-22 i Jönköping Kristina förs, dotter av statsrådet och landshövdingen Arvid Faxe och Maria Ulrika Hilda Clementina Möllerhielm, nr 2202.

Barn:

 • Estrid Maria, född 1870-06-26 i Jönköping, död 1897-07-27 i Stockholm. Gift 1895-11-27 i Kristine kyrka i Jönköping med kommendörkaptenen av 2. graden vid flottan, RSO, Nils Adolf Telander, född 1860-08-17 i Stockholm. Död i Stockholm 1920-05-15.
 • Hilda Elisabet, född 1871-06-27 i Jönköping. Död 1933-11-08 i Stockholm och begraven i Jönköping (Nyköping förs, Södermanlands län, db). Gift 1896-11-05 i Jönköping med ryttmästaren friherre Oskar Edvard Leuhusen, nr 140 (tab 15), född 1872, död 1933.
 • Elin Sofia, född 1873-06-14 och död 1878-08-29 i Jönköping.
 • Märta Augusta, född 1876-04-14 i Jönköping. Gift 1900-01-25 i Jönköping med häradshövdingen i Hallands mellersta domsaga RNO, Carl Axel Adolf Pehrsson Ancker, född 1863-08-22 i Hammarlunda socken, Malmöhus län. Död 1922-01-25 på Ulricehamns sanatorium.
 • Elin Isabel, född 1880-12-13 och död 1886-03-25 i Jönköping.
 • Arvid Hjalmar, född 1883-02-13 i Jönköping. Mogenhetsexamen 1901. Filosofie kandidat 1904-09-15. Extra ordinarie amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek 1915. Amanuens därst. 1916. Filosofie licentiat s. å. 1/4.Tjänstg. vid svenska beskickningen i Helsingfors hösten 1918. RFinlVRO1kl 1919. Extra bibliotekarie vid nämnda bibliotek 1921. Sekreterare i Karl Johansförbundet sedan 1922 och redaktör för dess handlingar. Andre bibliotekarie 1924-06-28. RVO 1927-09-15. Sekreterare i svenska Linnésällskapet sedan 1928 och redaktör av dess årsskrift sedan 1929.

TAB 181

Georg Vilhelm, (son av Leonard Fredrik, tab 159, född 1789-11-15. Kadett vid Karlberg 1801-09-16. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1805-10-08. GMtf 1808. Löjtnant 1809. Kapten 1818-05-11. Chef för Ölands andra rotebåtsmanskompani. Avsked ur krigstjänsten 1843-01-23. Död 1862-07-28 i Karlskrona Amiral.förs Gift där 1815-12-17 med Carolina Sofia Strömholm, född 1792-04-17 i nämnda stad, död där 1873-07-17 Amiral.förs, dotter av amiralitetssekreteraren Christian Ludvig Strömholm och Maria Carolina Hjelmer.

Barn:

 • Carl Leonard, född 1818. Sekundlöjtnant. Död 1859. Se Tab. 182.
 • Teodor Vilhelm Christian, född 1820. Grosshandlare. Död 1896. Se Tab. 184.

TAB 182

Carl Leonard, (son av Georg Vilhelm, tab 181), född 1818-10-30 i Karlskrona. Underkonduktör. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flottas konstruktionskår 1841-04-20. Död 1859-09-02 i Stockholm. Gift 1849-12-08 i Karlskrona med sin kusin Rosalie Elise Caroline d'Ailly, född 1824-09-29, död 1882-01-10 i Karlskrona Amiralitetsförs, dotter av översten Jakob Henrik d'Ailly och Christina Margareta Strömholm.

Barn:

 • Anna Carolina Margareta, född 1851-12-06 i Karlskrona, död där s. å. 7/12.
 • Ivar Henrik Vilhelm, född 1852-12-26 i Karlskrona. Mogenhetsexamen 1870-06-07. Student i Lund s. å. Filosofie kandidat 1881-09-15. Vik. adjunkt vid högre allmänna läroverket i Karlskrona 1882–1883 och 1884–1893. Död 1913-02-17 i Nättraby. Ägde Mjövik i Nättraby sr Blekinge län. Gift 1882-06-09 i Lund (Billeberga förs, Malm) med Julia Maria Camilla Iversen, född 1856-09-17 på Hällstorp i Billeberga socken Malmöhus län, död 1936-06-04 i Västerås (db 164), begraven i Nättraby socken, Blekinge län, dotter av godsägaren Jakob Mikael Iversen och Hendrine Crone.
 • Hack August Teodor, född 1856-10-06. Kontorist. Död 1876-11-15 i Stockholm.

TAB 183

Arvid Leonard, (son av Carl Leonard, tab 182), född 1854-04-23 i Karlskrona. Elev vid flottans varvs mekaniska verkstad i nämnda stad 1871. Elev vid teknologiska institutet 1872. Utexaminerad 1875-06-09. Elev vid statens järnvägsbyggnader s. å. 25/7. Nivellör 1878-04-01. Genomgick tekniska högskolans högre kurs för väg- och vattenbyggnadskonst, 1880–1881-04-14. Extra byråingenjör i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1887-04-01. Avdelningsingenjör vid statens järnvägsbyggnader 1888-10-01. Baningenjör vid statens järnvägar med tjänstgöring i överdirektörsexpeditionen för banavdelningen i järnvägsstyrelsen 1891-01-01. Byråingenjör 1898-01-01. RVO 1900-12-01. Byrådirektör 1901-02-01. RNO 1909-06-06. Död 1913-09-07 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1886-06-10 på Degernäs i Karlskoga socken, Örebro län med Charlotte Strokirk, född 1858-05-12 på Degernäs i Karlskoga förs. Död 1939-04-12 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 84). Dotter av ryttmästaren Elias Carl Strokirk och Ulrika Charlotta Emerentia Hammarhjelm.

Barn:

 • Carl Georg Leonard, född 1888-04-23 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Mogenhetsexamen 1907-05-15. Jur. kandidat vid Stockholms högskola 1912-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1912-12-20. Biträde hos häradshövdingen i Södertörns domsaga 1912-12-21–1916-04-01 och därunder förrättat fem lagtima ting om tillhopa 18 rättegångsdagar samt förvaltat domarämbetet i fem månader. Amanuens i civildepartementet 1916-01-25. Extra ordinarie tjänsteman i kommerskollegium 1916-02-01–1916-06-30. Amanuens i järnvägsstyrelsen 1916-07-01–1917-12-31. T. f. andre kanslisekreterare i Civildepartementet 1918-01-01. Ord. andre kanslisekreterare därst. 1919-04-04. Gift 1924-04-17 i Stockholm Oscars med Tekla Birgitta Gabriella Knös, född 1887-06-30 i Vadstena. Dotter av hospitalsläkaren Gustaf Birger Knös och Tekla Catharina Hallman.
 • Elisabet Rosalie Charlotta, född 1889-07-03 i Stockholm. Kontorsskrivare vid järnvägsstyrelsens banbyrå 1912. Gift 1917-12-11 Oscars med ingenjören Carl August Georg Michaelson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1895-05-05 med Louise Alexandra Liepman från vilken han blev skild, född 1869-06-07. Dotter av bankiren i Glasgow August Liepman och Maria Hirsch), född 1870-02-02.
 • Märta Ulrika, född 1890-10-01 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1916-05-11 i Gustaf Adolfskyrkan, Oscars förs, Stockholm med kaptenen Gustaf'' Tornérhjelm, i hans 2:a gifte, född 1877-01-05 i Stockholm. Död 1937-11-02 i Oscars förs, Stockholm.

TAB 184

Teodor Vilhelm Christian, (son av Georg Vilhelm, tab 181), född 1820-06-30 i Uddevalla. Sjöofficersexamen 1838. Bruksförvaltare Upperud 1847-10-24–1856. Grosshandlare i Göteborg 1858–1861 och i Stockholm 1861–1866. Translator i engelska språket i Stockholm. Död där 1896-03-02. Gift 1:o 1847-12-04 på Upperud med sin franka Emilia Maria Sara Sofia Uggla, född 1819-04-24 (eller febr.) i Karlstad, död 1855-02-15 på Upperud, dotter av kaptenen Carl Vilhelm Uggla och Sara Johanna Frykman. Gift 2:o 1885-07-15 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm med Hilda Sofia Andersson, född 1835-10-22 i Tryserums socken Kalmar län, död 1915-11-18 å Gryts prästgård Östergötlands län ]], dotter av godsägaren Anders Andersson och Anna Maria Magnusson.

Barn:

 • 1. Hjalmar Teodor, född 1850. Kyrkoherde. Död 1933. Se Tab. 189.
 • 1. Carl Leonard, född 1851-11-05 på Järn i likanämnd socken Älvsborgs län. Artist. Död ogift 1892-02-24 i Stockholm.
 • 1. Ernst Conrad, född 1852-11-07 på Järn. Bokhållare vid Stockholm–Västerås–Bergslagernas järnväg, sedan agent och grosshandlare i Stockholm. Död ogift 1922-12-06 i nämnda stad Adolf Fredriks förs.
 • 1. Emilia Matilda, född 1853-12-09 på Järn. Pianolärarinna. Död 1934-02-01 i Stockholm, Katarina förs. Gift 1887-11-15 i Stockholm med byråchefen i järnvägsstyrelsen, RNO, RVO, m. m., Gustaf Hack Adolf d'Ailly, född 1855-10-28 i Karlskrona, död 1927-04-17 i Stockholm, Matteus förs.
 • 1. Anna Aspasia, född 1855-02-15 på Upperud, död 1858-01-30 i Karlstad.

TAB 185

Alexis Vilhelm, (son av Teodor Vilhelm Christian, tab 184), född 1848-10-29 Upperud. Tjänsteman på bruk och vid industriverk 1864–1875. Bokhållare vid Stockholm–Västerås– Bergslagens järnvägsbyggnad 1876-01-01. Materialförvaltare s. å. Verkställande direktör i gaslysningsaktiebolag i Västerås med tillhörande elektrisk belysningsstation 1886-07-01–1898-05-01. Stadsfullmäktig i nämnda stad 1893-01-01–1896-12-31. Revisor i Mälarprovinsemas enskilda bank 1894–1898. Kamrerare vid Stockholm–Västerås–Bergslagens järnväg 1898-05-01. Avsked. RVO 1919-06-06. Död 1934-10-06 i Äppelviken, Bromma förs, Stockholms län (db 171). Gift 1879-01-31 i Mariestad med Anna Catharina Bergman, född 1857-07-26 i Skövde. Död 1914-02-23 i Gustaf Vasa förs, Stockholm. Dotter av bryggeriägaren ingenjören Sven Teodor Bergman och Agnes Christina Emilia Åkerman.

Barn:

 • Fredrik Alexis, född 1883. Kontorist. Död 1931. Se Tab. 187.
 • Georg Christian, född 1885. Ingenjör. Död 1930. Se Tab. 188.

TAB 186

Gustaf Vilhelm, (son av Alexis Vilhelm, tab 185), född 1879-11-18 i Västerås. Kamrerare vid Gusums bruks- och fabriksaktiebolag. Brukstjm v. Söderfors bruk. 8 år i USA. Kamrer v. Ulriksfors sulfitfabrik. Gift 1:o 1909-06-26 i New York med Sigrid Marianne Johansson född 1889-01-30. Död 1919-03-21 i Matteus förs, Stockholm. Gift 2:o 1919-10-27 i Eskilstuna med Carin'' Silén, född 1892-08-02 i Eskilstuna. Dotter av grosshandlaren Carl Silén och Gusten Sundberg.

Barn:

 • 1. Carl Axel,
 • 2. Carl Christer
 • 2. Märit Catharina

TAB 187

Fredrik Alexis (Fred), (son av Alexis Vilhelm, tab 185), född 1883-12-03 i Västerås. Kontorist. Överflyttade till Nordamerika. Död 1931 i Buffalo, NY, USA. Gift 1912-03-10 med Astrid Eugenie Hofvedt från Norge, född 1889-03-11.

Barn:

 • Ingeborg Maria, född 1913-01-07 i Buffalo, NY, USA. Gift med Robert Hartzell (Ebenezer, NY, USA).
 • Ruth Eugenie, född 1914-03-02 i Buffalo, NY, USA. Gift med Nicholas Mannula J:r.

TAB 188

Georg Christian, (son av Alexis Vilhelm, tab 185), född 1885-05-25 Västerås. Ingenjör. Överflyttade till Nordamerika. Död 1930 i Blasdell, Erie county, NY, USA. Gift 1912-11-28 i Angola, NY, USA med Ruth'' Johnt, född 1893-08-13.

Barn:

 • Jeanne (Jean), född 1918-11-13.

TAB 189

Hjalmar Teodor, (son av Teodor Vilhelm Christian, tab 184), född 1850-05-20 Upperud. Mogenhetsexamen 1869-05-27. Student i Uppsala 1869. Filosofie kandidat 1876-09-14. Filosofie licentiat 1881-12-14. Provar vid Stockholms norra latinläroverk 1883–1884. Vice lektor i Härnösand vårterminen 1882 och vårterminen 1883. Extra lärare därst. höstterminen 1882, i Karlstad 1884–1885, i Jönköping 1885–1887 och vårterminen 1889. Teor. Teol. examen 1889-01-31. Prästvigd i Skara 1889-06-30. Komminister i Hössna förs av Skara stift 1889-12-27, i Dala förs av samma stift 1897-10-23. Kyrkoherde i Bottnaryds pastorat av nämnda stift 1904-11-19. Emeritus 1928-05-01. Död 1933-01-17 i Ulricehamns förs. Gift 1892-12-29 i Lekåsa prästgård, Skaraborgs län med Valborg Maria Ternstedt, född 1865-03-16 på Lena prästgård, Älvsborgs län. Död 1933-08-05 i Stockholm (Ulricehamns förs, db). Dotter av kyrkoherden August Vilhelm Ternstedt och Augusta Amalia Lundgren.

Barn:

 • Sigurd Hjalmar, född tvilling 1895-03-30 i Gullereds socken, Älvsborgs län, död s. d.
 • Olof Teodor, född tvilling 1895-03-30 i Gullereds socken, Älvsborgs län, död s. d.
 • Gunnar Adolf, född 1896-03-14 i Gullereds socken, Älvsborgs län.
 • Estrid Kerstin Ingeborg, född 1898-04-17 i Gullereds socken, Älvsborgs län. Stiftsjungfru. Tjänsteman vid aktiebolag Svenska handelsbankens huvudkontor i Stockholm 1915. Anst. v Svenska Handelsbankens not.avd. Gift 1923-10-20 i Bottnaryds kyrka, Jönköpings län (Engelbrekts förs, Stockholm, vb) med tjänstemannen vid generalstabens litografiska anstalt Johan Gunnar'' Lindmark, född 1896-10-11 i Kungliga Svea Artilleriförs, Stockholm.
 • Emilia Maria Elisabet (Lisa), född 1902-11-01 i Borgunda socken, Skaraborgs län. Assistent i Svea hovrätt. GMnor. Gift 1926-10-09 i Bottnaryds kyrka (Engelbrekts förs, Stockholm, vb) med korrespondenten Carl Bengt Herman Ljungberg, född 1900-12-03 i Jönköping västra förs Överkontrollör.
 • Carin Ingegerd, född 1904-11-22 i Borgunda socken. Gift 1930-09-07 i Ulricehamns kyrka ]] med tjänstemannen vid Stockholms skeppsstuveriaktiebolag Carl-Erik André Cederström, född 1902-01-28 i Norrköpings norra förs

TAB 190

C''laes-Wilhelm, (son av Hjalmar Teodor, tab 189), född 1893-09-17 i Lekåsa förs, Skaraborgs län (Gullereds förs, Älvsb). Studentexamen i Skara 1914-05-27. Student vid Göteborgs högskola 1914-09-10. Teol. filosofie examen 1917-12-15. Student vid Uppsala universitet 1918-01-31. Teol. kandidat examen i Uppsala 1922-01-31. Avlagt praktisk-teologiska prov därst. 1922-05-17. Prästvigd i Skara 1922-06-04. Komminister i Grevbäcks och Bredviks pastorat av Kåkinds kontrakt , av Skara stift 1924-04-26. Tillträdde 1924-05-01. Komminister i Eriksbergs, Broddarps och Mjäldrunga pastorat av Ås kontrakt, Skara stift, 1937-12-10. Kyrkoherde i sistn. pastorat s.d. Gift 1924-07-02 i Timmele förs , Älvsborgs län (enl pastor i Ulricehamn) med Eva Catharina Gustafsson, född 1897-04-03 i Brunns förs, Älvsborgs län. Dotter av komministern i Ulricehamn Otto Gustafsson och Valborg Eliæson.

Barn:

 • Claës-Göran Otto Hjalmar
 • Arne Lennart Wilhelm
 • Jan Bertil Christian

TAB 191

Fredrik, (son av Lennart, tab 157), till Hildringsberg i Glava socken Värmlands län samt Södra Dingelvik i Steneby socken Älvsborgs län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1688-12-16. Furir vid Västgöta stånddragonregemente 1708. Sergeant därst. 1709. Kornett 1710-06-16. Avsked 1717-01-07. Död 1734-05-16 på Södra Dingelvik och begraven i Steneby kyrka. Gift 1720 med Anna Catharina Fahnesköld, född 1690-03-18, död 1735-03-31, dotter av ryttmästaren Peter Fahnesköld, och Helena Catharina Silfverswärd.

Barn:

 • Leonard Magnus, född 1722. Bruksägare. Död 1794. Se Tab. 192.
 • Carl Ulrik, född 1724-04-29 . Ägare av Garphytte bleckbruk i Tysslinge socken Örebro län. RVO 1772-05-28. Död ogift 1781-06-16 i Skara.
 • Helena Catharina, född 1726-01-23, död 1770-07-29. Gift 1746 med vice kontraktsprosten, kyrkoherden i Hässelskogs pastorat av Karlstads stift, teol. doktorn Anders Sörström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1774-12-01 i Åmål med Maria Lidbeck i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1738 med borgmästaren i nämnda stad Peter Åberg, född 1717, död 1750], född 1722, död 1804 i Åmål, dotter av kronofogden Håkan Lidbeck och hans 1:a fru Catharina Haal), född 1718, död 1790-11-23.
 • Sven Fredrik, till Hildringsberg samt Arnöberg i Bond-Arnö socken Uppsala län, som han erhöll med sin första hustru, men jämte henne försålde37 1763-03-14. Född 1729-07-29 på Södra Dingelvik. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1748-10-05. Fänrik därst. 1749-03-03. Löjtnant 1752-06-11. Kaptens avsked 1784-05-03. Död troligen barnlös 1808-10-19 i Stockholm. Gift 1:o 1754-05-19 på Arnöberg med Agneta Maria Transchiöld, från vilken han1 1765-03-04 blev skild, i hennes 1:a gifte (g, 2:o 1765-08-20 på Skeppsta bruk i Gåsinge socken, Söd., med landshövdingen Sven Westerman, adlad (och adopt. friherre) Liljencrantz, i hans 1:a gifte, född 1727, död 1797), född 1728-11-08 på Skeppsta bruk, död 1777-01-17, dotter av kammarherren Carl Ludvig Transchiöld, och Anna Elisabet Gripenstierna, nr 829~. Gift 2:o 1769-07-24 Krontorp med Sara Christina Geijer, född där 1746-09-05, död 1819-01-26 på Stora Bryne i Hjärpås socken Skaraborgs län, dotter av brukspatronen Bengt Gustaf Geijer (kusin till bergsrådet Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam) och Brita Sofia Åberg.
 • Per, född 1731-04-23 på Södra Dingelvik, död s. å.

TAB 192

Leonard Magnus, (son av Fredrik, tab 191), född 1722-03-17 på Södra Dingelvik i Steneby socken Älvsborgs län. Student i Uppsala15 1740-03-06. Bruksherre på Billingsfors bruk i Steneby socken och Bäckefors bruk i Bäcke socken Älvsborgs län. Död 1794-01-16 i Kristinehamn. Gift 1745 med friherrinnan Anna Märta Taube af Odenkat, född 1721-11-03, död 1805-01-19 dotter av kaptenen friherre Carl Didrik Taube af Odenkat, och hans 1:a fru Märta Christina Ehrencrona.

Barn:

 • Anna Christina, född 1745-10-08 Adolfsfors, död 1772-01-16 Säffle. Gift 1770-12-27 med sin faders syssling, bruksägaren Carl Tomas Uggla i hans 1:a gifte, född 1747, död 1782.
 • Maria, född 1747-02-01 på Adolfsfors, död 1816-01-18 i Stockholm. Gift 1768-09-21 med bruksägaren Mattias Wærn, född 1725, död 1788, farfader till statsrådet Jonas Wærn, adlad Wærn.
 • Carl Fredrik, född 1748-03-08 på Adolfsfors. Student i Uppsala15 1758-02-07. Brukspatron. Död ogift 1829-04-09 på Bågen (holm) i Laxarby socken Älvsborgs län.
 • Eleonora, född 1749-09-12 på Adolfsfors, död 1811-09-07 Skarbol Gift 1:o 1777-02-06 i Fredrikshall, Norge, med sin svåger och sin faders syssling bruksägaren Carl Tomas Uggla i hans 2:a gifte, född 1747, död 1782. Gift 2:o 1788-03-17 Uggleberg med kaptenen friherre Jakob Adolf Fleetwood, i hans 2:a gifte, född 1747, död 1817.
 • Charlotta, född 1750, död 1753.
 • Fredrika, född 1752-09-19, död 1805.21. Gift 1790-07-01 i Kristinehamn med brukspatronen Krontorp m. m. doktorn Peter Bergius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1777 före 2/10 med Gunilla Arenander, född 1753, död 1789-05-10 på Krontorp, dotter av kammarrådet Olof Arenander), född 1740-05-09 på Valåsens bruk i Karlskoga socken Örebro län, död 1819-09-04 i Kristinehamn.
 • Leonard Magnus, född 1755. Ryttmästare. Död 1822. Se Tab. 193.
 • Fredrik, född 1758, död 1760-04-17 Äng
 • Carolina, född 1764-09-00, död 1818-09-10. Gift 1787-06-22 i Nysunds kyrka med kamreraren i kammarkollegium Adam Arenander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1782 med Christina Margareta Furubohm, från vilken han 1783 blev skild, i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1777 före 27/10 i Stockholm med kamreraren i krigskollegiet Johan Öfverbom, född 1752, död 1781-03-21 i Stockholm. Gift 3:o med majoren och kommendanten på Carlsten Lars Malmsten, född 1752, död 1801], född 1761, död 1818, dotter av sidenfabrikören i Stockholm Hans Magnus Furubohm och Carolina Dorotea Berger)36, född 1747-11-05, död 1817-12-03.

TAB 193

Leonard Magnus, (son av Leonard Magnus, tab 192), född 1755-09-08 i Rudskoga socken Värmlands län. Auskultant i bergskollegium 1770-12-11. Stallpage vid hovet 1772-11-16. Livdrabant 1775-08-09. Vice korpral (ryttmästare) vid livdrabantkåren 1786-04-12. Avsked 1815-01-10. Död 1822-06-22 i Åmål. Gift 1793-12-29 på Södra Håkanbol i Nysunds socken Värmlands län med Ulrika Eleonora Berger, från vilken han 1797-02-00 blev skild21, född 1772-04-03, död 1829-04-10 Äng

Barn:

 • Anna Märta, född 1794-11-20 i Nysunds socken, död 1851-04-31 på Äng. Gift 1817-08-16 i nämnda socken med majoren Fredrik Adolf Löwenhielm, nr 1794, född 1785, död 1859.

TAB 194

Lennart Hildebrand, (son av Lennart, tab 157), född 1716-02-16. Volontär vid Älvsborgs regemente 1732. Korpral därst. 1734. Rustmästare 1735. Förare 1738. Fänrik 1744-04-12. Avsked med löjtnants karaktär 1748-12-31. Död 1777-07-10 Råstorp. Han blev sårad och fången 1741 under kriget mot Ryssland och återkom till regementet 1744. Gift 1:o 1745-07-08 på Hjärtared19 med Johanna Christina Blomensköld, född 1724-08-23, död 1756-01-07 på Yttersjöholm i Långaryds socken Jönköpings län och begraven s. å. 23/1, dotter av överstelöjtnanten Mårten Blomensköld, och Brita Christina Hierta. Gift 2:o 1756-12-28 med Anna Catharina von Schwartzenhoff, född 1726-02-01, dotter av kaptenen Johan von Schwartzenhoff, och hans 2:a fru Märta Helena Hård af Torestorp, nr 60.

Barn:

 • 1. Benedikta, född 1746-08-12 Finnekumla
 • 1. Johan Abraham, född 1748-03-05 på Finnekumla, död s. å. 20/5 i Långaryds socken.
 • 1. Carl Gustaf, född 1749-04-29 på Yttersjöholm, död s.å. 30/11.
 • 1. Leonard Mårten, född 1750. Fänrik. Död 1816. Se Tab. 195.
 • 1. Hans Christoffer, född 1751. Fänrik. Död 1817. Se Tab. 199.
 • 1. Carl Magnus, född 1753-10-07 på Yttersjöholm. Reste 1803 till sjöss och avhördes ej vidare.
 • 1. Lovisa Albertina, född 1755-06-28 på Yttersjöholm, död s. å. 16/9.
 • 2. Claes Hildebrand, född 1757. Förare. Död 1813. Se Tab. 200.
 • 2. Metta Catharina, född 1758-02-07 Gasbo å. 4/4.
 • 2. Claes Hildebrand, född 1760-06-22 på Gasbo. Underofficer. Blesserad i 1788 års finska krig. Erhöll avsked med pension.
 • 2. Carl Erik, född 1768-05-06 Holm. Volontär vid Älvsborgs regemente. Korpral däret. 1785-10-20. Furir 1791. Död 1805-12-12.

TAB 195

Leonard Mårten, (son av Lennart Hildebrand, tab 194), född 1750-10-18 Yttersjöholm. Volontär vid Jönköpings regemente 1758. Rustmästare därst. 1770. Sergeant. Fänrik därst. 1779-02-07. Avsked 1788-06-08. Död 1816-04-04 på Norra Liarp i Adelövs socken Jönköpings län. Gift 1:o 1788-09-21 Traneryd med Juliana Dorotea Lagercrantz, född 1755-12-11 Hallabo, död 1790-08-17 på Traneryd, dotter av kaptenlöjtnanten Jakob Lagercrantz, och Inga Christina Hård af Segerstad. Gift 2:o 1794-02-12 med Anna Hagman, död 1800-06-00, dotter av lantbrukaren Daniel Hagman och Maria Christina Boman.

Barn:

 • 1. Anna Christina, född 1789-03-14 i Frinnaryds socken Jönköpings län, död s. å. 1/7 på Traneryd.
 • 1. Jakob Leonard, född 1790-07-01 i Frinnaryds socken, död s. å. 20/10.
 • 2. Anton Martin, född 1795. Fanjunkare. Död 1872. Se Tab. 196.
 • 2. Carl Fredrik, född 1796. Kronolänsman. Död 1866. Se Tab. 198.

TAB 196

Anton Martin, (son av Leonard Mårten, tab 195), född 1795-03-07 Snällebo. Volontär vid Jönköpings regemente 1812-03-23. Deltog i fälttåget i Tyskland 1813–1814 och i Norge 1814. Konstit. underofficerskorpral s. å. 1/1. Rustmästare vid nämnda regemente s. å. 1/12. Furir därst. 1816-07-01. Förare 1822-05-22. Sergeant 1837-05-27. Fanjunkare 1844-06-29. Avsked 1862-05-06. Död 1872-05-24 Råsa. Gift 1817-09-09 på Vivastås Södergård i Frinnaryds socken Jönköpings län med Christina Charlotta Kjörkander, född 1791-07-14, död 1869-12-09 på Råsa, dotter av kronolänsmannen Peter Kjörkander och Helena Catharina von Mellen.

Barn:

 • Frans Ferdinand Emil, född 1819-03-29 i Frinnaryds socken, död 1820-05-20.
 • Leonard Emil, född 1821-01-16 i Säby socken, död 1828-02-04.
 • Anna Matilda Charlotta, född 1823-02-10 på Säby, död ogift 1851-08-12 på Råsa.
 • Helena Elfrida Petronella, född 1825-05-11 i Frinnaryds socken, död ogift 1848-05-01 på Råsa.
 • Per Conrad Emil, född 1828-11-11.i Frinnaryds socken. Volontär vid Jönköpings regemente 1847-05-10. Furir därst. 1849-05-17. Bataljonsadjutant 1850-09-30. Död ogift 1851-02-06 på Råsa.
 • Carl Adolf Christoffer, född 1831-03-24, död 1833-05-06 i Frinnaryds socken.
 • Knut Viktor Sigurd, född 1835. Fanjunkare. Död 1913. Se Tab. 197.

TAB 197

Knut Viktor Sigurd, (son av Anton Martin, tab 196), född 1835-05-09 i Frinnaryds prästgård Jönköpings län. Volontär vid Jönköpings regemente 1851-12-18. Furir därst. 1854-03-15. Bataljonsadjutant 1860-04-30. Sergeant 1865-06-28. Fanjunkare 1874-06-10. Svärdsman 1885-05-15. Avsked 1888-05-07. Död 1913-08-10 i Linderås socken Jönköpings län. Gift 1871-05-07 på sergeantsbostället Vallstorp i Linderås socken Jönköpings län med Anna Catharina Samuelsson, född 1844-01-20 i Östertorp i Frinnaryds socken, död 1923-08-12 i Linderås socken, dotter av byggmästaren Samuel Zachrisson och Johanna Pettersson.

Barn:

 • Carl Enoch, född 1867-04-19 Råsa. Volontär vid Jönköpings regemente 1886-03-13. Vice korpral därst. 1891-03-31. Korpral 1893-04-29. Distinktionskorpral 1894-05-28. Sergeant av 2. klass s. å. 21/9. Död ogift 1898-03-19 Råsa
 • Viktor Salomon, född 1871-06-08 på Råsa Lommaryds förs, Jönköpings län, död ogift 1895-09-07.
 • Anna Charlotta Helena, född 1873-06-21 på Råsa i Lommaryds förs, Jönköpings län. Skollärarinna i Trehörna socken, Östergötlands län.
 • Elfrida Petronella, född 1875-09-04 Vallstorp. Död 1875-12-31 Vallstorp
 • Elfrida Sofia Christina, född 1877-01-10 på Råsa i Lommaryds förs, Jönköpings län. Död 1877-03-29 Råsa
 • Anton Sigurd Conrad, född 1878-04-04 på Råsa i Lommaryds förs, Jönköpings län. Volontär vid Jönköpings regs. Död ogift 1897-04-05 Råsa
 • Helga Matilda Christina, född 1880-10-05, död 1893-03-02 Råsa
 • Elfrida Sofia Petronella, född 1881-06-06, död 1882-05-11 Råsa
 • Knut Emil Martin, född 1883-10-07, död 1885-06-14 Råsa

TAB 198

Carl Fredrik, (son av Leonard Mårten, tab 195), född 1796-08-11 Snällebo. Slottsfogde och kronolänsman på Visingsö 1820. Död 1866-11-12. Gift 1823-10-26 på Visingsö med Henriette Christina von Sivers, född 1792-08-25 i Öggestorps socken Jönköpings län, död 1853-02-23 i Kumlaby norregård på Visingsö.

Barn:

 • Henrietta Carolina, född 1824-09-15 i Visingsö socken, liksom syskonen, död där 1900-07-26. Gift 1859-12-30 i nämnda socken med arrendatorn Gustaf Eriksson i hans 2:a gifte.
 • Charlotta Fredrika, född 1826-07-18, död 1895-01-06 i Sätila socken Älvsborgs län. Gift med tegelbruksägaren Carl Fredrik Shipman, död före hustrun.
 • Gustaf Fredrik, född 1828-07-17. Volontär vid dalregementet 1849-09-02. Furir därst. 1850-12-04. Död 1855-12-29.
 • Amalia Sofia, född 1831-02-02, död 1858-02-03 på Stora Lyckan i Visingsö socken.
 • Emil Alfred, född 1833-08-16, död 1835-09-09 på Stora Lyckan.
 • Alfrida Louisa, född 1835-12-23. Gift 1855-09-30 i Visingsö prästgård med F. Kullberg.

TAB 199

Hans Christoffer, (son av Lennart Hildebrand, tab 194), född 1751-12-17 Yttersjöholm. Volontär vid Älvsborgs regemente 1764-08-24. Korpral därst. 1770-06-24. Rustmästare 1773-06-24. Furir 1780-06-24. Fänrik vid regementets vargering 1789-05-20 och vid regementet 1790-11-10. Avsked 1811-01-15. Död 1817-03-26 i Hössna socken Älvsborgs län. Gift 1792-10-12 med Christina Catharina Militz i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sergeanten Christer Vilhelm Balach), född 1756, död 1832-08-20.

Barn:

 • Johanna Maria, född 1793-06-09 (levde änka 1885-06-01 i Borås). Gift 1815-07-04 Holmarp
 • Johan Lennart, född 1795-01-14, död 1796-08-11.
 • Johan Ludvig August, född 1797-10-26 i Hössna socken. Volontär vid Älvsborgs regemente 1798. Sergeant därst. 1809-10-01. Fältväbel 1818-02-16. Död ogift 1834-10-01 i nämnda socken.

TAB 200

Claes Hildebrand, (son av Lennart Hildebrand, Tab, 194), född 1757-06-03. Volontär vid Älvsborgs regemente 1772-06-05. Korpral därst. 1783-10-14. Furir 1785-03-24. Förare 1791-01-07. Avsked 1808-03-02. Död 1813-02-24 på Röstorp Krongården i Örsås socken Älvsborgs län. Gift 1:o 1788-06-09 med Anna Billing, född 1760, död 1807-03-00. Gift 2:o 1811-12-31 med Anna Christina Persdotter.

Barn:

 • 1. Märta Elisabet, född 1793-08-04. Gift 1814-01-06 med Lars Hansson från Röstorps kvarn.
 • 2. Carl Johan, född 1812-08-25 i Örsås socken, död där 1813-02-24.

TAB 201

Carl Johan, (son av Lennart, tab 157). Förare vid Jönköpings regemente. Fänrik därst. 1742-05-08. Död s. å. 22/8 under finska kriget. Gift 1742-03-09 på Stora Gavlö i Dannäs socken Jönköpings län med Maria Eleonora Gyllensvärd i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1745-04-14 i Dannäs socken med löjtnanten Johan Magnus Gyllenhammar, i hans 2:a gifte, född 1706, död 1774), född 1719-08-19, död 1798-09-20 Böjeryd, dotter av löjtnanten Harald Gyllensvärd, och Anna Brita Hård af Torestorp, nr 60.

Barn:

 • Charlotta Johanna, född posthuma 1742, död 1800-02-11 Årnäs Gift med överjägmästaren i Jönköpings län Nils Anders Roupé, född 1733, död 1811-01-26 på Isaksberg i Västbo härad.

TAB 202

Erik, (son av Hildebrand Claesson Uggla, tab 128). Page hos riksänkedrottningen. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1684-04-14. Transp. till Närkes och Värmlands regemente 1689-01-15. Löjtnant därst. 1694-08-05. Kapten 1702-03-01. Död 1703-04-20 i Tyskland. Gift med sin broders svägerska Christina Rosenbielke, dotter av generaladjutanten Bengt Rosenbielke, och Christina Hildring.

Barn:

 • Johan Georg. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente. Fänrik därst. 1702-05-22. Löjtnant 1719-09-19. Konfirm.fullm. 1715-07-16 och placerad på Wrangels sammanstötta svenska bataljon. Premiärlöjtnant vid förstn. regemente 1716-07-19. Död ogift i Wismar.
 • Gustaf Hildebrand. Löjtnant. Död före 1741. Se Tab. 203
 • Carl Reinhold, född 1691. Kapten. Död 1744. Se Tab. 205
 • Märta Christina. Var gift 1742, men med vilken är ej känt.
 • Hedvig Eleonora, döpt 1694-10-21 Nolbro, död 1758. Gift 1725 med sin broders svåger, löjtnanten Paul Fredrik von Wachenfeldt, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1779.
 • Maria Beata, döpt 1696-03-05 på Nolbro, död 1737 Mon och begraven s. å. 21/5. Gift med fänriken Erik Ekman, född i Vänersborg, död omkr. 1752.

TAB 203

Gustaf Hildebrand, (son av Erik, tab 202). Sekundfänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1712-09-30. Löjtnant vid sachsiska infanteriregementet 1719-04-01. Löjtnant vid rhenska infanteriregementet s. å. 15/5. Var död 1741 och begraven i Eds kyrka Värmlands län. Gift 1:o 1715-10-04 Ekeby med Beata Elisabet Planting-Gyllenbåga i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1710 med auditören Johan Bjerchenius, död före 1711-02-05), född 1683, död 1721 i Eds socken och begraven s. å. i dec., dotter av majoren Gustaf Planting-Gyllenbåga nr 263 och Maria Schildt. Gift 2:o med Catharina Charlotta Lagerhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Johan Lillja), född 1693-09-09 på Hageberg i Viby socken Örebro län, levde 1742, dotter av löjtnanten Axel Lagerhjelm, och Eva Maria Gyllenpatron.

Barn:

 • 2. Carl Reinhold, född 1722-10-29 Ekholmen
 • 2. Nils Gabriel, född 1725. Fänrik. Död 1759. Se Tab. 204.
 • 2. Carl Gustaf, döpt 1728-01-18 på Ekholmen, död före 1742.
 • 2. Albrekt Hieronymus, levde 1742.
 • 2. Catharina Beata, född 1732, död 1800-10-27 i Stockholm. Gift 1:o med bruksägaren Johan Vilhelm De Geer, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1754. Gift 2:o med kaptenen Christoffer Ferdinand Löwenborg, i hans 2:a gifte, född 1691, död 1768.

TAB 204

Nils Gabriel, (son av Gustaf Hildebrand, tab 203), född 1725. Student i Uppsala15 1736-05-27. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1747-05-14. Sergeant därst. Fänrik 1756-03-31. Död 1759. Gift med Helena Brita Tengman, född 1719-10-30 i Mariestad, död 1794-09-20 på Yxeboda i Gudhems socken Skaraborgs län, dotter av löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Jonas Tengman och hans 1:a hustru Brita Fägersten.

Barn:

 • Gustaf Erik, född tvilling 1750-07-20 Remmene
 • Catharina Charlotta, född tvilling 1750-07-20 på Remmene, död 1776-10-22 Sköttning. Gift 1776-02-13 Bosgården med kyrkoherden i Falköping Daniel Sandberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina Gunilla Westman, dotter av komministern i Falköping Erik Westman och Maria Brandberg. Gift 3:o 1778-04-05 med Maria Helena Åkerfelt, född 1758-07-14, död 1805-01-26, dotter av löjtnanten Zakarias Åkerfelt, och Ingeborg Christina Thorséen), född 1732-08-12, död 1805-06-10.
 • Christina Birgitta, född 1751-08-27 på Södra Kocklanda i Huggenäs socken Värmlands län, död 1821-12-05 Åkatorp Gift 1:o 1774-10-02 på Bosgården med regementsskrivaren Anders Carlsson Flygare, född 1753-04-17 Ingelstorp, död 1796-09-26 på Åkatorp. Gift 2:o 1800-03-25 på Åkatorp med kronobefallningsmannen i Gudhems härad Adolf Lorents Skottsberg, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Elisabet Friberg, född 1755, död 1788-11-18. Gift 3:o 1814 Fuxerna, med Anna Brita Themptander, född 1792-11-27 i Värnhems socken, Skarab., dotter av bataljonspredikanten Jakob Themptander och Anna Maria, f. Themptander), född 1754-09-01 i Alseda socken Jönköpings län, död 1818.
 • Peter Jan, född 1755-06-28 på Södra Kocklanda.

TAB 205

Carl Reinhold, (son av Erik, tab 202), till Mickelsön i Grums socken Värmlands län. Född 1691. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1706-10-08. Sergeant därst. 1709-12-22. Fänrik 1712-09-19. Sekundlöjtnant vid Wrangels svenska regemente 1714-09-03. Konfirm.-fullm. 1715-07-05. Fången vid Stralsund s. å. 23/12. Hemkom 1716-07-00. Löjtnant vid förstn. regemente s. å. Kapten vid rhenska infanteriregementet 1718-08-02. Avsked 1719-09-30. Död 1744-11-07 på Mickelsön. Gift 1:o med Elsa Dorotea von Wachenfeldt, född 1693, död 1736-10-16 på Mickelsön, dotter av överstelöjtnanten David Fredrik Wachenhausen, adlad von Wachenfeldt, nr 1745, och hans 3:e fru Margareta von Bulow. Gift 2:o med sin svägerskas kusin Gunilla Lagerhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1723 med överstelöjtnanten Peter Düben, adlad von Düben, född 1670, död 1734), född 1696-11-09, död 1776-02-12 Torplunda, dotter av regementskvartermästaren Carl Lagerhjelm, och Elisabet Gyllenpatron.

Barn:

 • 1. Erik, född 1716-07-13 på Mickelsön.
 • 1. Carolina Fredrika, född 1718-09-06, död 1794-04-09 Segmon. G 1738-11-09 med löjtnanten Per Mannercrantz, född 1700, död 1764.
 • 1. Hedvig Ulrika. Gift 1750-12-26 Handbynäs med sergeanten Ulrik Ljungberg.
 • 1. Margareta Christina, född 1722-05-21 på Mickelsön, död 1727 och begraven s. å. 8/7 i Eds socken.
 • 1. Elsa Dorotea, född 1724, död 1773-10-16 i Stockholm. Gift 1757-04-12 i Göteborgs garnisonsförsaml. med löjtnanten Gunnar Magnus Gyllenstorm, i hans 1:a gifte, född 1736. Död 1807.
 • 1. Carl Fredrik, född 1725. Major. Död 1794. Se Tab. 206
 • 1. Anna Hedvig, född 1728-01-09 på Mickelsön.
 • 1. Christina Gustaviana, född 1729-02-22 på Mickelsön, begraven s. å. 15/5.
 • 1. Erik Reinhold, född 1732. Ryttmästare. Död 1803. Se Tab. 235.
 • 1. Christina Charlotta, född 1734-08-02 i Eds socken.

TAB 206

Carl Fredrik, (son av Carl Reinhold, tab 205), född 1725-09-29 Mickelsön. Student i Uppsala15 1739-03-01. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1737-08-20. Transp. till drottningens livregemente i Stralsund 1739-08-01. Korpral därst. s. å. 20/8. Sergeant vid von Schwerins regemente 1740-01-12. Livdrabant 1747-06-04. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1749-04-12. Kapten därst. 1757-10-10. RSO s. å. 23/11. Major 1772-06-17. Avsked 1776-04-14. Död 1794-02-18 Segmon. Ägde Liljedals bruk i nämnda socken. Gift 1752-06-04 i Eds socken med Agneta Elisabet Didron, född 1729, död 1778-12-18 i Karlstad, dotter av överstelöjtnanten Frans Carl Didron, och Agneta Beata Drakenberg.

Barn:

 • Carl Erik, född 1753-08-00, död 1754-03-16 på Mickelsön.
 • Agneta Maria, född 1754-11-21 på Mickelsön, död 1798-09-12 på Gunneruds bruk i Alsters socken Värmlands län. Gift 1772-12-27 på Segmon med k. sekreteraren Erland Lagerlöf, adlad von Lagerlöf, född 1736, död 1803.
 • Elsa Carolina, döpt 1756-12-19 på Mickelsön, död 1824-09-01. Gift 1775-12-26 på Segmon med generalmajoren Carl Axelsson, adlad och adopt von Axelsson. Nr 2022, född 1742, död 1795.
 • Hedvig Charlotta, född 1759-05-10 på Mickelsön, död 1817-05-16 på Krontorps bruk i Visnums socken Värmlands län. Gift 1785-08-30 på Segmon med hovjunkaren Göran Mårten Hammarhjelm, född 1750, död 1798.
 • Carl Fredrik, född 1766. Major. Död 1830. Se Tab. 207

TAB 207

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 206), född 1766-05-16 på Segmon il Eds socken Värmlands län. Volontär vid livgardet 1768-02-02. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1770. Student i Uppsala 1777-05-26. Sergeant vid nämnda regemente 1779-09-09. Fänrik därst. 1780-07-10. Löjtnant 1787-09-26. Kapten 1790-08-23. Majors avsked 1792-07-15. Död 1830-04-27 på Södra Hög i Huggenäs socken. Gift 1792-03-24 Västergården med friherrinnan Juliana Ribbing af Koberg, född 1770-05-10, död 1833-03-20, dotter av majoren friherre Ture Ribbing af Koberg, och hans 1:a fru friherrinnan Hedvig Juliana Roos.

Barn:

 • Agneta Juliana, född 1794-01-12 på Segmon, död ogift 1863-11-21 Loved
 • Carolina Turinna, född 1794-12-27 på Segmon, död 1826-11-29 Sörbro. Gift 1812-12-26 Uggleberg med sin kusin överstelöjtnanten Gustaf von Axelsson, nr 2022, i hans 1:a gifte, född 1787, död 1847.
 • Carl Fredrik, född 1796. Major. Död 1863. Se Tab. 208
 • Pontus Reinhold, född 1798. Överste. Död 1880. Se Tab. 228.

TAB 208

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 207), född 1796-05-07 Segmon. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1802-06-30. Förare därst. 1811-12-29. Löjtnant vid Närkes regemente 1815-05-19. Kapten i generalstaben 1820-06-24 och i regementet 1824-09-14. Majors avsked 1831-07-05. CXIVJoh:s med. 1854. RVO 1856-04-28. Död 1863-01-13 Löved. Gift 1:o 1826-02-16 i Kristiania med Maria Elisabet Brockman, född 1802-10-11 i nämnda stad, död 1836-04-14 Säffle, dotter av höiesteretsadvokaten Jörgen Vilhelm Brockman och Christina Elisabet Schnittler. Gift 2:o 1837-11-12 Kvarntorp med Lovisa Regina Örn, född 1814-09-03 i Kristinehamn, död 1877-10-27 i Örebro, dotter av brukspatronen Lars Gustaf Örn och Sara Christina Bergius.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik Vilhelm, född 1827-05-10 på Hög i Huggenäs socken Värmlands län. Kadett vid Karlberg 1840-10-01. Utexaminerad som underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1848-10-01. Löjtnant vid nämnda regemente 1850-07-18. Död ogift 1851-12-31 på Säffle.
 • 1. Elisabet Juliana Christina, född 1829-05-21, död ogift 1854-05-22 på Säffle.
 • 1. Paul Didrik Axel, född 1831. Kapten. Död 1879. Se Tab. 209.
 • 1. Pontus Helmfrid, född 1832. Bruksägare. Död 1883. Se Tab. 211.
 • 1. Ture Conrad Harald, född 1833. Grosshandlare. Död 1873. Se Tab. 213.
 • 2. Gustaf Christer Julius, född 1838-08-27, död 1841-12-19.
 • 2. Sara Lovisa Celina, född 1843-08-01, död 1844-01-24.
 • 2. Gustaf Fredrik Oskar, född 1846. General. Död 1924. Se Tab. 217.
 • 2. Julia Regina Turinna, född 1848-06-07 på Säffle, död 1910-06-08 i Stockholm Oscars förs. Gift 1874-09-20 Katrineberg med majoren greve Carl Johan Lewenhaupt, i hans 2:a gifte, född 1835, död 1920.

TAB 209

Paul Didrik Axel, (son av Carl Fredrik, tab 208), född 1831-02-25 Hög. Furir vid Värmlands fältjägarregemente 1848-04-21. Studentexamen i Uppsala 1849-02-13. Officersexamen 1850-06-15. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/9. Löjtnant därst. 1854-10-10. Kapten 1873-06-12. RSO 1874-12-01. Död 1879-11-03 i Karlstad. Gift 1862-12-27 i Sala med Hilda Johanna Margareta Skröder, född 1837-12-17 vid Sala silvergruva i Sala stadsförs ]], död 1914-12-08 i Karlstad ]], dotter av konstmästaren Johan Gustaf Skröder och Catharina Augusta Hedberg.

Barn:

 • Carl Johan Axel, född 1863-11-04 på Västsjö i Övre Ulleruds socken Värmlands län, död 1876-11-26 i Karlstad.
 • Lovisa Elisabet Augusta, född 1864-11-04 Västsjö.
 • Hilda Turinna Emilia, född 1866-04-13 Västsjö. Gift 1905-09-30 i Stockholm med apotekaren Carl Peter Arvid Niklasson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1898-09-28 med stiftsjungfrun friherrinnan Dagmar Lilliecreutz, född 1869-06-16 Källunda, död 1904-03-27 i Sävsjö, dotter av majoren friherre Henrik Salomon Georg Lilliecreutz, och hans 1:a fru friherrinnan Matilda Vilhelmina Gabriella Falkenberg af Trystorp), född 1863-10-15 i Linde socken Gotlands län. Död 1917-12-17 i Saltsjö-Duvnäs, Nacka förs, Stockholms län.
 • Helmfrid Christian Albert, född 1867. Överste. Se Tab. 210.
 • Ida Johanna Maria, född 1869-11-19 Rosenberg. Gift 1912-10-15 i Ersta kapell i Stockholm (Engelbrekts förs Stockholm, vb) med kaptenen Knut Oskar Fredrik Björkenstam, nr 2269 (tab 5 Ö2), i hans 2:a gifte (gift 1:o 1891-01-03 i Falun med Anna Maria Elisabet TollC (tab 7 Ö2B), född 1864-05-01 på Frösåker, död 1910-09-20 i Örebro. Dotter av generalmajoren Gustaf Axel Toll o h h Hedvig Ottiliana von Post), född 1859-02-25 Strömsnäs

TAB 210

Helmfrid Christian Albert, (son av Paul Didrik Axel, tab 209), född 1867-08-01 på Västsjö i Övre Ulleruds förs, Värmlands län. Mogenhetsexamen i Karlstad 1886-06-08. Volontär vid Värmlands regemente 1886-06-09. Sergeant därst. 1887-05-27. Elev vid Krigsskolan 1887-07-18. Kammarpage hos drottningen 1887. Utexaminerad från Krigsskolan 1888-10-16. Underlöjtnant i nämnda regemente 1888-11-09 och vid regementet 1892-08-05. Genomgick Krigshögskolan 1890–1892 och Gymnastiska centralinstitutet 1893–1895. Tjänstgjorde vid Generalstaben 1892–1893 och 1895–1898. Extra adjutant i Arméförvaltningen 1895. Löjtnant i regementet 1896-04-10 och vid regementet 1896-07-04. Kompaniofficer vid Krigsskolan 1898-09-24–1901. Extra ordinarie tjänsteman vid Järnvägsstyrelsens trafikavdelning 1902–1905-09-30. Kapten vid regementet 1904-12-02. RSO 1909-06-06. Major vid Jämtlands fältjägarregemente 1912-09-07. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1915-12-17. T. f. chef för nämnda regemente 1920-12-08–1921-06-15. Avsked från beställning på stat och överste i armén 1922-08-01. Överste i Östra arméfördelningens reserv 1928-01-01. Befälhavare för Mariestads rullföringsområde 1922-08-01–1933-09-30. Gift 1922-09-03 i Kopparbergs förs, Kopp. med Edit Linnea Mathilda Jönsson, född 1879-10-26 i Falköping-Ranten. Dotter av posttjänstemannen Carl Jönsson och Christina Albertina Johansson.

Barn:

 • Albert Sven-Olof
 • Ebba Ann-Marie Turinna

TAB 211

Pontus Helmfrid, (son av Carl Fredrik, tab 208), född 1832-04-18 Säffle. Student i Uppsala 1850. Förvaltare på Gustavsvik vid Kristinehamn 1856–1865. Bruksägare. Död 1883-10-01 i Marstrand. Ägda del i Övra Niklasdam i Varnums socken Värmlands län ävensom i Gravendal i Sävsnäs socken Kopparbergs län, Mölnbacka i Ulleruds socken samt Apertin i Kils socken (båda i Värml.) 1876–1880. Gift 1867-09-05 med Malvina Sofia Ulrika Berggren, född 1842-05-27 på Niklasdam ]], död 1918-01-23 i Karlstad (Nedre Ulleruds förs, Värml, db), dotter av bruksägaren Magnus Teodor Berggren och Clara Gustava Hagberg.

Barn:

 • Gustava Emilia Regina, född 1868-07-25 Östervik. Död ogift 1911-05-07 i Karlstad.
 • Anna Clara Malvina, född 1870-03-18 Östervik. Död ogift 1924-04-03 Dals-Rostock.

TAB 212

Carl Magnus Helmfrid, (son av Pontus Helmfrid, tab 211), född 1878-03-27 Apertin. Ingenjör. Elev vid Tekniska skolan 1898-11-04. Utexaminerad därifrån 1901-04-30. Ritare vid Elektriska kompaniet i Shenectady, USA. Gift med Annie Myra Bass, född 1875.

Barn:

 • Arnold Helmfrid, född 1914-01-06

TAB 213

Ture Conrad Harald, (son av Carl Fredrik, tab 208), född 1833-06-16 Hög. Handelsbokhållare i England, sedan grosshandlare i Göteborg 1858-09-10. Död där 1873-04-17. Gift 1861-01-01 Löved med Ida Vilhelmina Pihl, född 1835-09-12 i Stockholm. Åldfru på Stockholms slott 1883–1898-04-01. OII:sJmt 1897-09-18. Död 1901-08-06 Särö, dotter av komministern Johan Gustaf Pihl och Sofia Vilhelmina Engström.

Barn:

 • Sofia Lovisa Elisabet, född 1862-02-14 i Göteborg, död där 1911-11-28. Gift 1880-05-12 i nämnda stad med grosshandlaren därst. August Johansson Mark, född 1848-05-06 i Seglora socken Älvsborgs län, död 1900-10-28 i Göteborg.
 • Carl Fredrik, född 1863-03-12 och död s. å. 29/7 i Göteborg.
 • Gustaf Conrad, född 1864-05-20 och död 1877-03-02 i Göteborg.
 • Axel Christer Helmfrid, född 1865. Generalkonsul. Se Tab. 214.
 • Carl Vilhelm Valfrid, född 1867. Kontorist. Död 1899. Se Tab. 216.
 • Otto Harald Hjalmar, född 1868-12-14 i Göteborg. Elev vid sjökrigsskolan 1884. Kadettunderofficer 1889. Avsked 1891-10-08. Underlöjtnant i flottans reserv s. å. 9/10. Död s. å. 26/12 i Stockholm.

TAB 214

Axel Christer Helmfrid, (son av Ture Conrad Harald, tab 213), född 1865-09-12 i Göteborg. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut 1885-06-10 och från Polytechnicum i Zürich 1889-08-03. Ingenjör och maskindirektör vid nederländska sydafrikanska järnvägsabol:t i Transvaal 1890-10-01–1900-12-01. Direktör i Machinefabriek Breda i Holland 1901-02-01–1909-03-31. RNS:tOO1kl 1903-01-21. Direktör för vagnfabriken i Södertälje 1909-04-01–1911-11-30. RVO 1911-06-06. Ombudsman för Sveriges vagnverkstäders förening 1911-06-13–1927-07-01. Nederländsk vice konsul i Stockholm 1912-12-06 och konsul 1920-08-27. FinlSkFK. Förste vice ordförande i svenska adelsförbundets överstyrelse 1924. RNedONO 1926 aug. RDDO 1927-11-18. RNO 1928-06-16. Nederländsk generalkonsul i Sverige 1931-12-11. SkytteGM. SM. Han stiftade skandinaviska organisationen i Transvaal med kår och ambulans 1889–1900 samt inneh. Plaketten för Magersfonteins försvar den 11 dec. 1899. KVO 2kl 1937-06-05. Gift 1:o 1892-02-13 i Durban, Natal, Sydafrika, med Stephanie Vilhelmina Barxel, född 1863-06-27 i Straubenzell, S:t Gallen, Schweiz, död 1928-04-03 i Stockholm Kungsholms förs, dotter av fabrikören Paul Barxel och Sophie Henriette Bion. Gift 2:o 1932-07-03 i Lysekil (Sthlm, Gustaf Vasa förs, vb) med Yvonne Helga Emelie Gardell-Ericson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1906-12-18 i Göteborg med direktören Johan Adolf von Matérn (tab 9 Ö4), född 1869-09-23 Torp, död 1928-09-21 i London), född 1884-02-02 i Paris. Dotter av konstnären Johan Ericson och Anna Gardell.

Barn:

 • 1. Gustaf Conrad Hjalmar, född 1894-05-28 i Johannesburg, Transvaal. Se Tab. 215.

TAB 215

Gustaf Conrad Hjalmar, (son av Axel Christer Helmfrid, tab 214), född 1894-05-28 i Johannesburg, Transvaal. Studentexamen 1913. Elev vid Tekniska högskolan 1915. Utexaminerad därifrån 1918. Civilingenjör. Inneh. teknisk agenturbyrå i Stockholm sedan 1928. Nederländsk vice konsul i Stockholm 1932-12-09. Gift 1920-06-23 i Tyska förs, Stockholm med Sonja Maria Elisabet Plazikowska, född 1898-03-27 i Tyska förs, Stockholm. Dotter av förvaltaren Henrik Mauritz Jakob Ernst Plazikowski och Wilhelmina Christina Danell.

Barn:

 • Eva Sophie Elisabet
 • Carl Gustaf Christer
 • Claes Lennart Thorsten

TAB 216

Carl Vilhelm Valfrid, (son av Ture Conrad Harald, tab 213), född 1867-06-21 i Göteborg. Kontorist i nämnda stad. Styrelseledamot i Nordiska industriaktiebolag 1895. Död där 1899-02-11 i Göteborg. Gift 1896-05-02 i Göteborg med Julia Amalia Nordvall i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1906-12-08 i Göteborg med borgmästaren i Lysekil, RNO, RVO, Axel Ludvig Sundberg, född 1869-11-11 i Västervik, död 1934-12-06 i Lysekils förs, Göteborgs och Bohuslän (db 61), född 1872-07-19 i Lysekil förs, Göteborgs och Bohuslän. Dotter av handlanden i Göteborg Robert Nordvall och Julia Lundeberg.

Barn:

 • Ida Elisabet, född 1897-01-20 i Göteborg. Gift 1:o 1916-11-11 Uddevalla med Johan Ernst Gustaf Holmgren från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1920 med Gerty Ida Charlotte Appeltofft i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1911-06-09 med Fredy H Gebauer), född 1886-07-08. Dotter av grosshandlaren Hugo Appeltofft och Malvine Harff), född 1880-12-28 i Ystad. Generalkonsul, RNO, RVO, m m. Gift 2:o 1919-11-26 i Göteborg (Storkyrkoförs, Stockholm, vb) (Skeppsholms förs, Stockholm) med Charles Léon de Champs, född 1873-10-10 i Kristianstad. Vice amiral vid kungl flottan. Stationsbefälhavare vid Stockholms örlogsstation. KmstkSO. RNO. RVO. OIISGbmt. GVSbm. LKVA. HLÖMS. M m.

TAB 217

Gustaf Fredrik Oskar, (son av Carl Fredrik, tab 208), född 1846-01-22 Säffle. Kadett vid Karlberg 1859-06-01. Utexaminerad 1863-09-09. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1863-09-29. Repetitör vid krigshögskolan 1869-11-10–1871-06-09. Löjtnant 1870-09-10. Generalstabsofficer 1870-12-09. Ordonnansofficer hos hertigen av Östergötland 1871-05-12. Ordonnansofficer hos konungen med tjänstgöring hos kronprinsen och arvfurstarna 1872-10-21. Tjänstgjorde vid hertigens av Dalarna begravning såsom adjutant hos sachsenaltenburgska sändebudet 1873. RSEO1kl 1873-04-12. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1873-12-19. Adjutant hos inspektören för militärläroverken 1875-04-01–1877-05-01. Adjutant hos prins Hans af Glücksburg 1877-01-00. RDDO 1877-02-02. Lärare i krigskonst vid krigsskolan 1877-04-28–1883-03-30. Stabsadjutant och kapten av 1. kl. vid generalstaben 1878-09-27. Adjutant hos konungen 1878-10-12. Kompanichef vid krigsskolan 1878-11-15–1881-10-03. Kapten i Värmlands regemente 1879-04-04 och vid regementet 1880-08-06. Deputerad för nämnda regemente vid kronprinsens och kronprinsessans förmälning 1881-09-00. RBadZLO1kl 1881-09-20. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1881-10-03. Stabschef vid livgardesbrigaden samt vid fjärde fördelningen och militärdistriktet 1881-10-15–1890-05-02. Militärattaché i Wien 1883-02-26–1885-04-01. RSO 1883-11-30. Bevistade österrikiska arméns höstmanöver i Marchdalen 1884. RÖJKrO3kl 1885-04-01. Åtföljde såsom adjutant konungen till Bukarest, Konstantinopel, Wien och Berlin 1885-04-00. KRumKrO 1885-04-00. TOO3kl 1885-04-00. RPrRÖO3kl 1885-04-00. Lärare vid krigshögskolan 1885-09-01–1890-07-31. Sekreterare i kommittén för granskning av de särskilda vapnens exercisreglementen 1885-11-11–1887-01-15. Överadjutant och major vid generalstaben 1886-02-02. LKrVA 1886-10-26. RNS:tOO 1886-12-01. KBadZLO 1889-06-00. Tjänstgjorde såsom adjutant hos hertigen av Nassau 1889-06-00. KNassAO2kl 1889-07-00. Överstelöjtnant i armén och chef för krigsskolan 1890-05-02. Överadjutant och överstelöjtnant i generalstaben 1890-08-19. Beordrad att vid tyska infanteriet göra studier angående exercisreglementet och därvid placerad vid Garde Füsilierregementet i Berlin 1893-08-00. Ledamot i kommittén för utarbetande och granskning av förslag till exercisreglemente för infanteriet 1893-09-00–1895-04-00. Överste i armén 1894-04-06. Överadjutant hos konungen 1894-04-20. Adjutant hos kejsaren av Tyskland under hans vistelse i Stockholm 1895-07-00. RPrRÖO2kl 1895-07-00. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 1896-02-07. Överste i generalstaben 1897-09-10. KSO2kl 1897-09-18. OII:sJmt 1897-09-18. Adjutant hos fursten av Waldeck och Pyrmont under dess vistelse i Stockholm vid regeringsjubileet, 1897. RWaldMfO2kl 1897-09-18. Ledamot i kommittén för utarbetande av förslag till skjutskolans för infanteriet omorganisation 1897. Ledamot av krigshovrätten 1897-12-22. Överste och sekundchef för Svea livgarde 1897-12-31. Ledamot i värnpliktskommittén 1898-10-14. Suppleant i direktionen för arméns pensionskassa 1898-11-04. T. f. kommendant för Stockholms garnison 1899-05-16–1899-07-07. KBLeopO 1900-02-19. KSO1kl 1901-11-30. KPKO 1901. Generalmajor i armén 1902-08-12. Chef för andra arméfördelningen 1902-11-07. KNS:tOO1kl 1903-10-23. RRS:tAO1kl 1908-05-00. Generallöjtnant i armén 1908-07-08. KmstkSO 1909-06-06. Förste adjutant hos konungen och chef för konungens stab 1910-10-30. StkItS:tMLO 1911. StkBadZLO 1911. StkPrRÖO 1911-08-00. Avsked från ämbetet såsom arméfördelningschef 1913-05-30. StkDDO 1913-06-01. General i generalitetets reserv 1913-09-00. RoKavKMO 1914-09-30. SkytteGM 1916. StkNS:tOO 1917-11-29. StkFinlVRO 1919. IdrGM 1919. Entledigad från förordnandet såsom förste adjutant hos och chef för konungens stab 1923-12-28. Biogr. i Väd? Död 1924-01-07 i Oscars förs, Stockholm ]] och ligger jämte sin fru begraven på Solna kyrkogård, Stockholms län. Har från trycket utgivit: Kriget mellan Tyskland och Frankrike 1870–1871 (tillsammans med A Malmborg och G Kleen 1873) och Handledning i krigskonst (1880). Gift 1875-01-09 på Frösåker i Kärrbo förs, Västmanlands län med Augusta Eleonora von'' Post nr 687, född 1851-04-05 Frösåker. Död 1921-01-26 i Solna förs, Stockholms län. Dotter av kaptenen Carl Rangel von Post, och friherrinnan Elisabet Cronstedt.

Barn:

 • Carl Gustafsson, född 1875, död 1937. Överste. Se Tab. 218.
 • Betty Louise, född 1877-06-05 i Stockholm.
 • Eva Turinna, född 1879-02-18 på Karlberg, Solna förs, Stockholms län. Stiftsjungfru. Gift 1905-11-18 i Linköpings domkyrka med generalmajoren Carl Per Pontus Reuterswärd, född 1871.
 • Gustaf Gustafsson, född 1880. Kapten. Död 1926. Se Tab. 219.
 • Elsa Augusta, född 1882-02-03 på Karlberg.
 • Signe Elisabet, född 1883-08-16 i Hietzing vid Wien. Stiftsjungfru.
 • Axel Gustafsson, född 1886-06-01 i Stockholm. Död i Stockholm 1886-06-18.
 • Ernst Axel Gustafsson, född 1888. Före detta kapten. Se Tab. 220.
 • Torsten Gustafsson, född 1892-05-28 på Karlberg, Solna förs, Stockholms län. Forstmästare. Död ogift 1923-07-26 i Solna förs, Stockholms län genom drunkning vid Mellbystrand Hallands län och begraven på Solna kyrkogård Stockholms län.
 • Bengt Gustafsson, född 1894-09-09 på Karlberg, Solna förs, Stockholms län. Studentexamen 1912-05-29. Volontär vid första livgrenadjärregementet 1912-06-03. Transp till Svea livgarde 1914-03-12. Officersexamen 1914-12-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1914-12-31. Löjtnant därst. 1917-12-21. Kapten 1929-12-06. Lärare vid krigsskolan 1931-04-06. RFinlVRO. RSO 1935-06-06. Död 1937-02-26 i S:t Matteus förs, Stockholm (db nr 107) och begraven i Solna, Stockholms län.

TAB 218

Carl Gustafson, (son av Gustaf Fredrik Oskar, tab 217), född 1875-12-18 i Stockholm. Volontär vid Svea livgarde 1891-12-13. Mogenhetsexamen 1893-05-17. Sergeant i regementet 1894-07-16. Elev vid krigsskolan 1894-08-16. Fanjunkare i nämnda regemente 1895-08-12. Utexaminerad 1895-11-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1895-11-29. Löjtnant därst 1897-09-10. Elev vid krigshögskolan 1900-09-14–1902-07-02. Adjutant därst 1904-11-15–1907-11-14. OffAnnamDO 1908-07-26. Kapten 1908-10-20. RRS:tAO8kl 1909-06-28. Regementskvartermästare 1912-02-01–1914-07-31. Kompanichef vid krigsskolans reservofficerskurser 1915-01-04–1915-08-31. Och vid dess officerskurs 1915-10-16–1917-12-19. RSO 1916-06-04 major i armén 1916-12-05. Major vid livregementets grenadjärer 1917-11-16. Ledamot av stadsfullmäktige i Örebro 1919-04-01–1922-09-30. Överstelöjtnant i armén 1922-09-08. Chef för infanteriets skolor å Karlsborg 1922-10-08–1924-09-04. Överstelöjtnant vid livregementets grenadjärer 1923-02-09. Chef för krigsskolan 1926-04-23–1930-11-07. Överste i armén 1926-10-26. KNedONO m sv 1927-10-10. RNO 1927-12-17. Överste för Skaraborgs regemente 1930-05-30. KSO2kl 1930-06-06. KSO1kl 1932-11-22. Avsked 1935-02-01. Död 1937-11-16 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 290) och begraven i Solna, Stockholms län. Gift 1903-10-03 Sävsjöström med Sigrid Emma Sofia Augusta af'' Petersens, född 1879-12-03 på Sävsjöström, Lenhovda förs, Kronobergs län. Dotter av vice häradshövdingen, godsägaren Gustaf Herman af Peterséns, nr 2071, och Christina Charlotta Ribbing.

Barn:

 • Claes Gustaf Peter Carlsson, född 1904-12-12 i Stockholm
 • Hans Gustaf Otto Carlsson, född 1907-01-04 i Stockholm
 • Marianne Sigrid Augusta Charlotta
 • Ebba Catharina

TAB 219

Gustaf Gustafsson, (son av Gustaf Fredrik Oskar, tab 217), född 1880-07-06 på Karlberg, Solna förs, Stockholms län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1899-05-16. Volontär vid andra Svea artilleriregemente 1899-05-18. Sergeant vid första Svea artilleriregemente. Elev vid krigsskolan 1900. Styckjunkare 1901. Utexaminerad 1901-11-27. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1901-12-05. Elev vid allmänna artillerikursen i artilleri- och ingenjörhögskolan 1902. Avslutade nämnda kurs 1904-05-02. Löjtnant vid ovann. regemente 1904-05-06. GMbg 1904-11-00. Genomgick krigshögskolan 1905–1907-07-00. GV:sO1n 1912. RVO 1913-06-06. Kapten vid nämnda regemente 1913-09-12. RSO 1922-06-06. Överförd på övergångsstat 1925-11-13. RLEkkrO. GM. Biogr i VÄD. Död 1926-05-10 i Solna förs, Stockholms län. Gift 1907-10-12 i Tyska kyrkan i Stockholm med grevinnan Mercy Alexandra Hamilton nr 86, från vilken han 1921-11-02 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag, född 1886-08-09 på Hedensberg. Dotter av godsägaren greve Malkolm Alexander Hugo Hamilton, och Constance Isabella Giesecke.

Barn:

 • Margareta Christina Gustafsdotter, född 1908-09-29

TAB 220

Ernst Axel Gustafsson, (son av Gustaf Fredrik Oskar, tab 217), född 1888-07-03 på Skuru vid Stockholm. Sjökadett 1902-10-01. Officersexamen vid Sjökrigsskolan 1908-10-26. Underlöjtnant vid flottan 1908-10-30. Löjtnant därst 1911-10-27. Kapten i flottan 1918-02-05 och vid flottan 1918-12-06. Avsked 1921-11-18. Har överflyttat till Paraguay. Gift 1917-04-03 i Oscars förs, Stockholm med Elin Charlotta (Lolo) Häglund, född 1892-06-18 i Härnösand. Dotter av lasarettsläkaren Lars Olof Fredrik Häglund och Elin Charlotta Fröberg.

Barn:

 • Lars-Gustaf Axelsson

TAB 221

Bertil Gustafsson, (son av Gustaf Fredrik Oskar, tab 217), född 1890-08-19 Karlberg. Studentexamen i Linköping 1918-06-13. Volontär 1918-06-15. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1910-12-30. GV:sO1M 1912. Elev vid Gymnastiska centralinstitutet 1913. Löjtnant vid nämnda garde 1914-07-10. Gymnastiklärarexamen vid ovann. institut 1915. Bitr. lärare i gymnastik vid Krigsskolan 1916–1918. RNS:tOO2kl 1918. Kommenderad till Ecole normale militaire d'education physique i Joinville, Frankrike 1919–1920. Genomgick Krigshögskolan 1920–1922. Aspirant vid Generalstaben 1924-04-15–1926. Kapten i regementet 1925-12-04. Lärare i gymnastik vid Krigsskolan 1926-08-24–1930. Kapten vid regementet 1926-10-29 fr o m 1926-11-01. Ledare av morgongymnastiken i radio från 1929. Adjutant hos H K H Kronprinsen 1930-02-13. RVO 1930-11-28. Kompanichef vid Krigshögskolan 1931-04-06–1934. RSO 1931-06-06. Ledamot av direktionen för Gymnastiska centralinstitutet 1932–1935. Major i armén 1933-10-20. RDDO 1933-11-06. GM. Framstående idrottsman. Major vid Norrbottens regemente 1934-04- 27 fr o m 1934-09-06. Överadjutant och major vid Generalstaben 1935-06-07 fr o m 1935-11-21. Överstelöjtnant i armén samt överadjutant ooh överstelöjtnant vid Generalstabskåren 1937-04-30 fr o m 1937-07-01, samtidigt utnämnd till överstelöjtnant vid Livgrenadjärregementet fr o m 1937-10-01. RNO 1937-06-05. Förordnad att vara överste ooh sekundchef för Göta livgarde 1938-08-31 fr o m 1938-10-01 tillsvidare t o m 1939-09-30. Överste i armén 1939-03-24. Överstelöjtnant och infanteribefälhavare i Vaxholms fästning 1939-06-15 fr o m 1939-10-01 och samtidigt förordnad såsom överstelöjtnant vid IV arméfördelningens stab. Gift 1918-08-12 i Stockholm med Karin Augusta Sofia Hammarskjöld, född 1897-05-14 i Svea art reg förs, Stockholm. Dotter av översten och chefen för Smålands artilleriregemente, sedemera generallöjtnanten Per Adolf Ludvig Regnell Hammarskjöld och Gerda Cecilia Neijber.

Barn:

 • Gerda Ingrid Augusta
 • En son, född tvilling 1920-08-28 i Stockholm, död 1920.
 • Bengt Gustaf Bertilsson
 • Jan Ludvig Bertilsson
 • Tor Sten Bertilsson

TAB 222

Axel Johan, (son av Carl Fredrik, tab 207), född 1797-08-21 Segmon. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1803-01-01. Förare vid Värmlands regemente 1813-08-20. Sergeant därst. 1814-04-01. Fänrik s. å. 21/5. Löjtnant 1822-06-11. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1831-03-05. Död 1867-09-13 i Kristinehamn. Ägde Sikfors i Hällefors socken Örebro län. Gift 1824-03-07 på Lundsbergs bruk i Lungsunds socken Värmlands län med Elsa Sofia Ekelund, född 1803-02-10 på Bjurbäcken i nämnda socken, död 1883-06-03 i Kristinehamn, dotter av bruksägaren Lars Ekelund och Brita Maria Schultz.

Barn:

 • Lars Fredrik Axel, född 1825. Kapten. Död 1889. Se Tab. 223.
 • Maria Juliana Turinna, född 1826-11-25 på Uggleberg i Huggenäs socken Värmlands län, död där 1828-04-20.
 • Carl Johan Rudolf, född 1829-05-06 på Uggleberg, död där 1830-07-18.
 • Elis Pontus August, född 1831. Godsägare. Död 1873. Se Tab. 224.
 • Elisabet Sofia, född 1832-05-19 på Uggleberg, död 1913-08-10 i Karlskoga socken Örebro län. Gift 1855-08-19 på Sikfors med överintendenten Christer Gustaf Oxehufvud, född 1831, död 1917.
 • Carl Johan Reinhold, född 1833. Överintendent. Död 1895. Se Tab. 227.
 • Albert Julius Hampus, född 1837-03-22 på Uggleberg. Kadett vid Karlberg 1853-03-01. Korpral 1857. Utexaminerad s. å. 31/10. Underlöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 10/11. Löjtnant därst. 1864-03-01. Kapten 1872-08-24. RSO 1880-12-01. Död ogift 1884-07-13 i Karlstad.

TAB 223

Lars Fredrik Axel, (son av Axel Johan, tab 222), född 1825-01-15 Uggleberg. Student i Uppsala 1844-06-13. Kameralexamen 1847-06-04 och examen till rättegångsverken s. å. 2/12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1848-01-10. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1849-10-11. Officersexamen 1850-04-26. Underlöjtnant s. å. 9/11. Transp. till Värmlands regemente 1851-03-18 och till livbeväringsregementet 1853-01-18. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1855-03-01. Kapten i armén 1863-12-11. Avsked från regementet s. d. Avsked ur krigstjänsten 1864-01-12. Död 1889-03-23 i Mariestad. Ägde under olika tider Hult i Ervalla socken Örebro län, Rosenborg vid Södertälje samt gård i Mariestad. Gift 1856-05-10 Säckestad med Maria Vilhelmina Carleson, från vilken han blev skild, född 1827-10-28 på Boda ryttmästareboställe i Fägre socken Skaraborgs län, död 1908-05-19 i Kristinehamn ]], dotter av översten Carl Axel Carleson, B, och hans 1:a fru Elisabet Maria Sorbon.

Barn:

 • Maria (Ammy), född 1857-07-07 på Sikfors bruk i Hällefors socken Örebro län, död 1923-11-24 på Frykfors i Kils socken Värmlands län. Gift 1879-04-05 i Stockholm med översten friherre Vilhelm Carl Stiernstedt, född 1838, död 1918.
 • Carl Axel Carleson, född 1859-10-01, död 1878-02-08 i Mariestad.
 • Elisabet, född 1861-05-24 på Hult, död 1899-02-25 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård Stockholms län. Gift 1882-03-23 i Mariestad med före detta översten för Bohusläns regemente, KSO1kl, Charles Daniel Tottie i hans 1:a gifte (gift 2:o 1902-01-28 i Stockholm med Lovisa Helena Dickson, född 1866-01-07 Kyleberg

TAB 224

Elis Pontus August, (son av Axel Johan, tab 222), född 1831-01-12 Uggleberg ), död 1873-10-10 Björby. Ägde sistnämnda egendom. Gift 1861-09-06 i Göteborg med Fredrika Christina Lundberg, född 1839-03-03 i Vretaklosters socken Östergötlands län, död 1878-09-06 i Karlstad, dotter av sjökaptenen Hans Fredrik Lundberg och Anna Christina Söderström.

Barn:

 • Axel Edvard, född tvilling 1862-08-20 på Björby, död 1879-08-30 Gunnerud
 • Gustaf Reinhold, född 1862. Kapten. Död 1931. Se Tab. 225.
 • Hampus Oskar, född 1873. Godsägare. Död 1915. Se Tab. 226.

TAB 225

Gustaf Reinhold, (son av Elis Pontus August, tab 224), född tvilling 1862-08-20 Björby. Volontär vid Göta artilleriregemente 1880-11-27. Mogenhetsexamen 1884-08-03. Sergeant i regementet 1885-08-01. Elev vid krigsskolan 1885-08-26. Avgången 1886-05-10. Avsked från regementet 1886-06-03. Volontär vid Norrbottens fältjägarkår 1886-06-08. Avsked 1886-07-31. Sergeant i Svea artilleriregemente 1886-08-14. Elev vid krigsskolan 1886-08-28. Avgången 1887-08-25. Avsked från Svea artilleriregemente 1887-08-26. Bokhållare vid Luleå–Ofotens järnvägsbolags byggnadskontors kassaavdelning 1887-10-22–1890-12-03. Underlöjtnant i Norrbottens fältjägarkårs reserv 1892-04-22. Intendentsaspirant 1893-01-03–1894-05-10. Intendentsexamen 1894-05-11. Tjänstförrättande regementsintendent vid livgardet till häst 1894-07-25–1894-09-10, vid Västgöta regemente 1894-09-12–1895-03-25 och vid dalregementet 1895-03-26–1896-01-00. Intendent, av tredje klassen vid intendenturkåren 1896-01-16. Regementsintendent vid dalregementet 1896-01-16. Intendent av andra klassen vid intendenturkåren 1898-12-30. Regementsintendent vid Värmlands regemente 1901-04-21. Intendent av första klassen 1903-03-13. RVO 1911-06-06. Kapten vid intendenturkåren 1914-12-23. Avsked 1920-08-20. Död 1931-01-01 i Adolf Fredriks förs, Stockholm ]] och begraven i Karlstad. Gift 1894-07-14 i Karlstads domkyrka med Hilda Maria Wallerstedt, född 1873-08-17 i Karlstad. Dotter av handlanden Edvard Wallerstedt och Amina Maria Georgina Lindberg.

Barn:

 • Gurli Viva Elisabet (Gullevi), född 1898-06-19 Karlberg. Gift 1:o 1920-03-16 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med köpmannen Per Johan Fredrik Åslund, från vilken hon 1924-11-05 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag, född 1898-07-15. Gift 2:o 1926-05-31 i Kungsholms kyrka, Stockholm med löjtnanten i dalreg:ts reserv Harry Albrecht Ungewitter i hans 1:a gifte, född 1894-07-05 Tyska förs, Stockholm.
 • Maj Beatrice Hildur Elisabet, född 1904-09-16 i Karlstad.
 • Bo Gustaf Christer Eduard, Södra 1907-02-12 i Karlstad. Banktjänsteman i San Francisco.

TAB 226

Hampus Oskar, (son av Elis Pontus August, tab 224), född 1873-01-29 Björby. Ägde Anfasteröd med underlydande Nordgård och Åker i Ljungs socken Göteborgs och Bohus län sedan 1896. Död 1915-02-05 på Anfasteröd, Ljungs förs, Göteborgs och Bohuslän.. Gift 1896-06-03 i Göteborg med Ragnhild'' Lenngren, född 1870-05-10 i Göteborg. Dotter av grosshandlaren Johan Fredrik Lenngren och Eufrosyne Christina Augusta Schonberg.

Barn:

 • Christer Gustaf Fredrik, född 1897-02-20 på Anfasteröd, Ljungs förs, Göteborgs och Bohus län.
 • Ragnar Axel Elis, född 1898-05-30 på Anfasteröd, Ljungs förs, Göteborgs och Bohus län.
 • Gunhild, född 1900-01-28 på Anfasteröd, Ljungs förs
 • Elsa, född 1901-11-21 på Anfasteröd, Ljungs förs, Göteborgs och Bohus län.

TAB 227

Carl Johan Reinhold, (son av Axel Johan, tab 222), född 1833-07-11 Uggleberg. Kadett vid Karlberg 1849-03-01. Utexaminerad 1853-02-16. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1853-03-01. Löjtnant därst 1856-08-22. Disponent och delägare i Sikfors bruk 1865–1895. Kapten 1867-08-07. Avsked från regementet 1872-03-01. Intendent vid Loka hälsobrunn 1886-04-01. Överintendent vid hovet 1887-12-01. RNO 1889-12-01. Styrelseledamot i aktiebolag Sikbergs gruvor 1893 och i Bredsjö Grängens trafikaktiebolag. Död 1895-10-08 på Sikfors i Hällefors socken, Örebro län. Gift 1865-07-10 på Våxnäs vid Karlstad med Emilie Adolfine Malmborg nr 2318, född 1842-03-16 på Våxnäs vid Karlstad. Död 1903-12-29 å Djursholm, Danderyds förs, Stockholms län. Dotter av generallöjtnanten Otto August Malmborg, adlad Malmborg, och Sara Augusta von Gertten.

Barn:

 • Sofia Augusta, född 1866-05-15 på Sikfors, Hällefors förs, Örebros län.
 • Emilie Adolfine, född 1867-05-10 på Sikfors, Hällefors förs, Örebros län.
 • Carl Johan Adolf, född 1869-04-01 på Sikfors, Hällefors förs, Örebros län.
 • Augusta Olivia, född 1870-12-04 på Sikfors, Hällefors förs, Örebros län.
 • Axel Hampus, född 1872-06-16 på Sikfors, Hällefors förs, Örebros län.
 • Louise, född 1874-08-07 på Sikfors, Hällefors förs, Örebros län. Gift 1904-07-23 i S:t Héliers kyrka i Italien med skriftställaren Carlo Francesco Mariano Domizio, död 1914.
 • Agnes, född 1875-10-17 på Sikfors, Hällefors förs, Örebros län. Gift 1899-04-15 på Villa Solhem vid Djursholm med Carl Johan Josef Ernst Wiman född 1867-03-10 i Husby-Odensala socken Stockholms län. Fil dr. Professor emeritus vid Uppsala universitet. LVA. LVS.
 • Anna, född 1880-09-04 på Sikfors, Hällefors förs, Örebros län. Gift 1905-10-21 i Stockholm med artisten Carl Adolf Palme från vilken hon blev skild genom Södra Roslags häradsrätts utslag 1931-11-06, född 1879-07-09.

TAB 228

Pontus Reinhold, (son av Carl Fredrik, tab 207), född 1798-10-31 Segmon. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1803-07-23. Förare vid Värmlands regemente 1813-08-20. Fänrik därst. 1814-05-21. Löjtnant 1822-06-11. Kapten 1836-06-11. RSO 1843-02-06. 3. Major 1845-04-10. Överstelöjtnant och 1. major 1853-12-20. CXIVJoh:s med. 1855. Överste i armén 1864-02-02. Avsked ur krigstjänsten s. å. 1/3. Död 1880-05-31 Agneteberg. Bevistade 1813–1814 års krig mot Norge. Ägde Kisterud i Gillberga socken Värmlands län 1837–1868. Gift där 1835-07-13 med Teresia Clementina Helin, född 1814-09-17 i Stockholm, död 1861-04-25 i Åmål, dotter av kammarrättsrådet Johan Helin och Albertina Jæger.

Barn:

 • Julia Albertina Elisabet, född 1836-06-08, död 1844-01-15 på Kisterud.
 • Johanna Turinna Teresia, född 1837-12-17, död 1844-01-28 på Kisterud.
 • Carl Johan Pontus, född 1840. Major. Död 1900. Se Tab. 229.
 • Carl Fridolf Emil, född 1847-06-26 på Kisterud, död där 1851-12-24.

TAB 229

Carl Johan Pontus, (son av Pontus Reinhold, tab 228), född 1840-04-05 Kisterud. Kadett vid Karlberg 1855-04-16. Utexaminerad 1858-12-17. Underlöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1865-08-15. Stabsadjutant vid tredje militärdistriktets stab 1865-10-05–1873. Kapten 1874-08-14. Ordförande i Jösse härads hushållningsgille 1874. Ledamot i styrelsen för Västra Värmlands sparbank 1874–1892. Kontrollantsuppleant vid Värmlands enskilda banks kommissionskontor i Arvika 1879. Kontrollant vid nämnda kontor 1881. RSO s. å. 1/12. Ordförande i Värmlands läns hästförsäkringsbolag 1884–1894. Major 1885-11-06. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1898-04-15. Död 1900-11-19 i Karlstad. Gift 1868-01-05 Gustavsvik med Adèle Elisabet von Hofsten nr 1794, född 1847-11-08 Villingsberg, död 1931-11-12 i Linköping, och begraven i Arvika domk.förs ]], dotter av bruksägaren Sten Erland von Hofsten, och hans 1:a fru Louise Marie Adelaide Broms.

Barn:

 • Terese Adèle, född 1869-01-11 på Kisterud, Gillberga förs, Värmland. Stiftsjungfru. Död 1908-08-24 i Karlstad. Gift 1893-10-17 i Karlstad Elis Leonard Örn, född 1855-08-22 Utanfors. Regementsläkare vid Värmlands regemente. Med lic. Död 1922-01-16 i Linköping.
 • Anna Sofia, född 1871-07-05 på Kisterud, Gillberga förs, Värmland. Stiftsjungfru. Elev vid lärarinneseminarium i Stockholm 1892–1895. Lärarinna vid Kristinehamns flickskola 1895–1900, vid Ateneum för flickor i Stockholm 1900–1902 och vid Sofia Almqvists samskola därst. 1902–1903. Föreståndarinna för lyceum för flickor i Stockholm 1903–1932.
 • Pontus Rudolf, född 1873-12-22 på Kisterud, Gillberga förs, Värmland. Död 1878-11-14 på Agneteberg, Arvika förs, Värmland.
 • Albert Erland, född 1875. Direktör. Död 1932. Se Tab. 230.
 • Hjalmar Pontusson, född 1882-05-01 på Agneteberg, Arvika förs, Värmland. Gick till sjöss 1898. Troligen drunknad 1899-02-00.

TAB 230

Albert Erland, (son av Carl Johan Pontus, tab 229), född 1875-07-29 i Arvika, på Kisterud, Gillberga förs, Värmlands län. Elev vid Karlstads mek. verkstad 1891–1894, därunder studieresa till Nordamerika 1893. Elev vid Tekniska skolan i Örebro 1894. Utexaminerad 1897-06-01. Anställd vid stenhuggeri 1897. Ritare vid fabriker i Södertälje och Stockholm 1897–1898. Ritkontorschef vid Vagnfabriksaktiebolag i Södertälje 1899–1901. Studieresa till Nordamerika 1901–1903. Överingenjör vid sistnämnda bolag 1903–1907-06-01. Verkst. direktör vid Svenska järnvägsverkstäderna i Linköping 1907-09-01. Grundade 1915 och verkst. direktör för Linköpings armatur- och metallfabriksaktiebolag. RVO 1919. Ledamot av centralstyrelsen för Östergötlands enskilda banks huvudkontor i Linköping. Ordförande i styrelsen för Boxholms aktiebolag. Ledamot av direktionen för Kinda kanal 1923. RJohO. Död 1932-06-20 i Linköping och begraven därst., domk.förs. Gift 1905-10-19 i Södertälje med Ragnhild Astrid Maria Krafft, född 1884-01-30 i Södertälje förs, Stockholms län. Dotter av direktören Karl Krafft och Ingeborg Pfeiff.

Barn:

 • Karl-Albert, född 1906-09-14 i Södertälje.
 • Alf Erland, född 1907-09-28 i Linköping.
 • Pontus Bertil,
 • Klaes-Ivan

TAB 231

Carl-Johan, (son av Carl Johan Pontus, tab 229), född 1879-12-01 Agneteberg. Elev vid Tekniska skolan i Örebro 1896. Utexaminerad 1809-05-31. Elev vid Tekniska högskolan 1900–1901. Ritare vid aktiebolag Södertälje verkstäder 1901–1902. Ord. elev vid Filipstads bergsskola 1902–1903, extra elev 1905–1906. Ingenjör vid aktiebolag Södertälje verkstäder 1904–1907. Ingenjör vid aktiebolag Svenska järnvägsverkstäderna i Linköping 1907 och överingenjör därst. 1915–1934. Inspektor för Linköpings stads lärlings- och yrkesskolor och för Ljungstedtska skolan därst. RVO 1941-06-06. Chef för mek. avdelningen vid aktiebolag Svenska järnvägsverkstäderna i Linköping. Konsulterande ingenjör vid Linköpings armatur- o metallfabrik 1916–1939. Ledamot av styrelsen för d:o 1923–1939. Gift 1911-02-16 i Nyköpings Östra med Beda Lindberg född 1886-05-23 i Nyköping. Dotter av handlanden Johan Edvard Lindberg och Christina Larsson.

Barn:

 • Arne
 • Christina Elisabet
 • Johan Christer
 • Marianne Elisabet
 • Jan-Erland

TAB 232

Johan Conrad, (son av Carl Johan Pontus, tab 229), född 1885-03-24 på Agneteberg, Arvika förs, Värmlands län. Mogenhetsexamen i Karlstad 1907-06-08. Volontär vid livregementets grenadjärer 1907-06-17. Officersexamen 1909-12-18. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1909-12-31. Löjtnant därst. 1913-01-24. Kapten i regementet 1924-12-05 och vid regementet 1926-10-26. RSO 1930-06-06. Avsked 1936-03-13. Gift 1913-04-19 i Oskars kyrka i Stockholm (Skeppsholms förs, vb) med grevinnan Maud Ebba Wachtmeister af Johannishus. Dotter av vice amiralen greve Carl Alarik Hansson Wachtmeister af Johannishus, och friherrinnan Helja Sofia von Otter.

Barn:

 • Maud Conradsdotter
 • Brita Conradsdotter

TAB 233

Albert Axel, (son av Pontus Reinhold, tab 228), född 1843-10-09 Kisterud. Kadett vid Karlberg 1858-05-03. Utexaminerad 1863-03-21. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1863-03-31. Löjtnant därst. 1868-08-07. Generalstabsofficer 1869-02-05. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1873-12-19. Stabsadjutant och kapten 1876-12-08. Kapten vid Värmlands regemente 1877-11-30. Stabschef i andra militärdistriktet 1881-10-01. Ledamot i överstyrelsen för Stockholms stads brandförsäkringskontor 1881–1902 och av direktionen 1902–1909. RSO 1883-11-30. Överadjutant och major i generalstaben 1884-11-07. Avsked från beställningen vid nämnda stab med rättighet att kvarstå med tur och tjänsteberäkning 1884-11-07. Ordförande i styrelsen för Stockholm–Rimbo järnvägsaktiebolag 1887–1905. Ledamot av styrelsen för Gysinge aktiebolag 1888–1889 och av styrelsen för Mälarprovinsernas hypoteksförening 1890. Avsked från generalstaben med tillstånd att kvarstå såsom överadjutant och major i dess reserv 1890-06-13. Ledamot av styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank 1898-06-17–1909. Förste suppleant till fullmäktige i riksbanken s. å. Andre suppleant i riddarhusdirektionen 1899. Död 1909-03-17 i Djursholm Danderyds förs. Ägde husen n:r 1 Biblioteksgatan 1877–1884 och nr 48 Sturegatan i Stockholm 1881–1899 samt Beateberg i Rö socken Stockholms län sedan 1884, husen nr 6, C, S:t Paulsgatan sedan 1889, nr 17 Valhallavägen sedan 1898 och nr 33 sistnämnda gata i Stockholm sedan 1899 samt Villa Sana å Djursholm sedan 1895. Gift 1:o 1875-11-03 i Stockholm med Emma Edla Louisa Benedicks, född 1855-03-14 Gysinge. Död 1879-01-07 i Stockholm. Dotter av bruksägaren Bernhard Benedicks och Ida Maria Charlotta Wahlfelt. Gift 2:o 1881-01-25 i Stockholm med sin 1:a frus syster Hilda Carolina Benedicks, född 1859-07-07 Gysinge.

Barn:

 • 1. Märta, född 1876-08-30 i Stockholm. Gift 1900-09-19 i Jakobs kyrka Stockholm med Lars Tore Carl Lybeck, född 1870-08-26 i Västra Eds socken, Kalmar län.
 • 2. Emma, född 1881-11-10 i Stockholm. Gift 1907-01-03 i Stockholm med Walter'' Murray, född 1871-10-09 i Malmö. Landshövding i Västmanlands län.
 • 2. Hildebrand Albertsson, född 1884-01-01 i Mentone. Död 1884-12-11 Beateberg
 • 2. Carl Fredrik Albertsson, född 1886-07-31 Beateberg. Utexaminerad från Örebro tekniska elementarskola 1907. Elev vid tekniska högskolan i Dresden 1908–1909. Chef för Bodens elektricitetsverk 1909–1913. Anställd hos Siemens & Schuckert 1914. Enskild verksamhet 1915. Studieresor i Tyskland 1916. Chef för Ormestorps kraftverk i Broby socken Kristianstads län 1916–1931. ÖrKHt2kl 1921-10-06. PrRKBrM s. å. 31/12. Ledamot av kyrkorådet i Broby socken 1926, dess vice ordförande 1928–1931, kyrkvärd därst. 1926–1931. Sekreterare i Ljungbyheds landstormsförening 1926–1931. Landstormsunderlöjtnant 1930-11-10. Verkst. direktör för Sigma aktiebolag. Landstorms SM 1932-04-12. RVO 1932-11-22. Landstormslöjtnant 1933-01-10. Landstormskapten 1934. Gift 1916-12-29 i Höganäs bruksförss kyrka Malmöhus län med Maria Charlotta Sofia (Moa) Nordenfeldt, född 1888-07-11 i Åhus förs, Kristianstads län. Dotter av disponenten och kaptenen Åke Hjalmar Nordenfelt, och Ulrika Charlotta Christina Maria Mannerskantz, A.
 • 2. Pontus Albertsson, född 1889-02-21 på Beateberg i Rö förs, Stockholms län. Död 1931-12-10 i Djursholm, Danderyds förs, Stockholms län.
 • 2. Axel Albertsson, född 1892-06-22 på Beateberg, Rö förs, Stockholms län. Mogenhetsexamen vid Palmgrenska skolan i Stockholm 1912. Affärsman i Riga. Gift 1935-11-05 Kellamäggi Äg o beb Skogsholm, Hovmantorp, Kronobergs län sedan 1941. Dotter av godsäg Georges Rehsche o Anna Rosenpflanger.
 • 2. Elsa Maria, född 1893-11-22. Gift 1926-02-09 i Danderyds kyrka Stockholms län med Carl Tage Boye från vilken hon blev skild genom Södra Roslags domsagas häradsrätts utslag 1936-12-10, född 1893-12-08. Jur kand. Assessor i Svea hovrätt.

TAB 234

Erik Albertsson, (son av Albert Axel, tab 233), född 1878-01-05 i Stockholm. Volontär vid livregementets dragoner 1896-04-08. Mogenhetsexamen 1896-05-28. Sergeant 1897-08-13. Elev vid krigsskolan 1897-09-25. Fanjunkare 1898-08-10. Utexaminerad 1898-11-30. Underlöjtnant i nämnda regemente 1898-12-09. Löjtnant därst 1904-03-26. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads brandförsäkringskontor 1904-10-22–1920. Ryttmästare i nämnda regemente 1914-09-18. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare inträda i regementets reserv 1919-09-05. Verkst. direktör i militärsällskapet i Stockholm. RRS:tStO3kl 1909-06-28. GV:sO1M 1912. RSO 1919-06-06. Gift 1901-09-24 med friherrinnan Sofie'' Klingspor, född 1880-04-06 Ekenäs. Död 1938-02-06 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av hovmarskalken greve Filip Otto Leonard Klingspor, och Ida Maria Sjögreen.

Barn:

 • Birgit, född 1902-10-25 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Jerker Eriksson, född 1905-09-01 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Sven Eriksson, född 1908-06-20 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Nils Eriksson

TAB 235

Erik Reinhold, (son av Carl Reinhold, tab 205), född 1732-05-15 Sem. Furir vid Skaraborgs regemente 1745-12-18. Förare därst. 1748. Volontär vid livregementet till häst 1754-09-00. Sekundkorpral därst. 1757. Korpral 1758-06-01. Tjänstgjorde 1761 vid Sprengtportens frikår. Konstit. kornett vid livregementet 1762-03-30. Kornett därst. 1765-04-06. Löjtnant 1776-10-09. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1779-08-23. Död 1803-06-08 i Stockholm hos sin dotter Eva. Bevistade kriget i Pommern. 'Han var en besynnerlig människa och reste en gång till Stockholm med tre sina döttrar, Agneta, Gustava och Anna, dem han avlämnade på Hötorget under föregivande att skaffa rum, men kom sedermera icke åter till dem.' Gift 1:o 1754-11-15 Almetorp med Agneta Birgitta Bagge af Söderby, född 1736-05-02 Sjögerås, död 1775-05-15 Boda, dotter av possessionaten Leonard Bagge af Söderby, och Brita Margareta Ahlefelt. Gift 2:o 1776-05-16 med Brita Christina Hård af Segerstad, född 1750 på Bjärsjö, död 1790-09-23 i Skövde, dotter av livdrabanten Gustaf Hård af Segerstad, och (hans kusin) Gustava Johanna Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Birgitta Lovisa, född 1755-04-09 på Almetorp, död 1756-02-07 Högsäng
 • 1. Elsa Maria, född 1757-04-12 Kylsäter
 • 1. Eva Susanna, född 1760-12-18 på Riddarhagen i Fägre socken, död ogift 1840-05-05 i Stockholm, varest hon under många år höll småbarnsskola i Katarina förs
 • 1. Carolina Johanna, född 1763-06-04 på Riddarhagen.
 • 1. Agneta Elisabet, född 1765-05-05, på Riddarhagen, död 1812-10-06 i Stockholm. Gift 1797-08-29 i nämnda stad med bagaren därst. Carl August Landby. 'Hon upptogs, då fadern lämnade henne på Hötorget, hos en greve De la Gardie.'
 • 1. Brita Lovisa, född 1766-11-17 (7/1) på Riddarhagen, död troligen i Karlstad, där hon skall hava haft skola.
 • 1. Elsa Maria, född 1768-09-14 på Riddarhagen, död där s. å. 21/10.
 • 1. Carl Erik, född 1771-01-15 (15/11) på Riddarhagen, död 1773.
 • 2. Elsa Christina, född 1776-10-10 på Boda, död där 1777-01-03.
 • 2. Hedvig Gustava, född 1777-12-01 på Boda, död 1858-03-31 i Stockholm och begraven på Maria kyrkogård. Gift 1805-02-03 i Stockholm med kronoinspektoren vid Tanto bränneri i nämnda stad, sedan revisionskommissarien i statskontoret, överkommissarien Hans Krook, död 1834 i Stockholm. 'Hon upptogs, då fadern lämnade henne, av sin sedermera blivande svärmoder.'
 • 2. Anna Fredrika, född 1780-10-13 på Boda, död 1862-07-06 på Danviks änkehus vid Stockholm och begraven på Danviks kyrkogård. Gift 1804-04-29 i nämnda stad med bokhållaren vid Kungsholms glasbruk Claes Georg Bäckström, 'som 1806 måste vid den då för tiden bekanta glasbruksproeessen rymma ur landet, då han över Gävle och England begav sig till Amerika, varifrån han icke lät höra av sig, men spordes det sedermera att han under namnet Göran Göransson skall hava etablerat sig i Filadelfia såsom handlande eller bankir. Hon blev, då fadern lämnade henne, upptagen hos disponenten för nämnda glasbruk, överste Bergencreutz, och skulle gitta sig med dennes son, som var adjutant hos konung Gustaf IV Adolf, men han sjuknade och dog efter andra lysningen. Hade med sin man en enda dotter, vilken blev i späd ålder tagen till sina farföräldrar, kassören Bäckströms på Söderfors bruk. Uppehöll sig efter mannens bortresa genom förfärdigandet av huvudbonader och dylikt. Tillhandlade sig sedan en liten lägenhet i Brännkyrka socken och kom därefter, då detta hennes hem uppbrunnit genom vådeld, till Hörningsnäs i Huddinge socken, vilket hon innehade genom ett skenköp av ägarna, men efter några år försålde.'
 • 2. Beata Christina, född 1786-03-04, död 1849-06-10 i Stockholm. Gift 1:o 1810-06-03 med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente, överstelöjtnanten vid tyska legionen Conrad Adam Bleumer, född 1775-04-20 i Kristinehamn, död 1818-08-15 Stockholm. Gift 2:o 1820-02-05 i nämnda stad med stadskirurgen därst., assessorn Martin Christoffer Jentzen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1796 med Ulrika Röhl i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1780 med hovkirurgen Joakim Martin Pettersson, född 1745 i Barth, död 1794-07-27 i Stockholm], född 1758, död 1805, dotter av kronobagaren Elias Röhl och Maria Hedvig Hansen), född 1768-03-01 i Barth i Pommern, död 1848-07-17 i Stockholm.

Utan känd härledning

 • 1) Catharina Charlotta Uggla, född 1723-09-13. Gift med kornetten Joakim Vilhelm von Düben, född 1728, död 1765.
 • 2) Helena Christina Uggla, född 1736, död ogift 1796-03-16 i Stockholm.
 • 3) Maria Uggla, född 1750-01-09. Stiftsjungfru 1758-05-02. Gift med N. N.
 • 4) Maria Christina Uggla, född 1751. Död ogift 1804-12-28 på Oretorp.
 • 5) Christina Maria Uggla, född 1779-11-20, död 1822-01-19 Salo (Uppgives hava varit dotter av en Knut Fredriksson Uggla.). Gift 1804-10-10 i Janakkala socken med kaptenen Carl August Standertskjöld, i hans 1:a gifte, född 1776, död 1825.
 • 6) Helena Uggla, död 1751-02-28 Hommanäs Gift 1730 i Stockholm (Finska förs) med majoren Stefan Löfving i hans 2:a gifte, född 1689-12-24 i Närvä, död 1777-10-22 på Hommanäs.[29]
 • 7) Sara Brita Uggla, gift (1806) med tygvaktmästaren och kassören vid flottans Åboeskader Carl Filip Östman.[39]

Källor

1Medd. av bibliotekarien Arvid Uggla, Uppsala. 2 K. H. Karlsson, Knut Håkansson Hands och hans hustru Märta Arvidsdotter Drakes släkt, i Pt, årg. 3 (1901). 3 Hh, del 3, sid. 7. 4 GIr. 5 Hh, del 13: 1. sid. 120. 6 Hra. 7 Vff I, h. 1, sid. 36. 8 Vff II, h. 2–5, sid. 72. 9 Edén, Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden (1899, 1901). 10 Ridd. o. Ad. Protokoll. 11 KA, Redaktionskommissionens inkomna handlingar för Uppland, nr 902 (OA). 12 Blr. 13 Al. 14 At (S). 15 Um. 16 Hk. 17 SH, liber caus, vol. 99, p, 1 (OA). 18 SH, liber caus, vol 70 (OA). 19 M. 20 Personalier, At (Sch). 21 At (Sch). 22 Hs. 23 Lk. 24 Rf. 25 Zf. 26 Vä. 27 O. Durchman, Ätten von Hausen i Geneal. Samfundets i Finland årsskrift 1924. 28 At (RA). 29 Sj. 30 SAB. 31 Personalier över majoren Erik Uggla, At (Sch). 32 SK. 33 Hm. 34 Lagergren, Släkten Roman. 35 Svn. 36 Öä, del 8, sid. 526. 37 Trögds härads lagfartsprotok. den 21 febr. 1765 (OA). 38 Näs härads dombok Värmlands län 1661 och 1663 (OA). 39 Medd. av frih. Tor Carpelan. 40 Tryckt bröllopsskrift. 41 Pojo kyrkoarkiv.

 1. Nås C:4 1821 nr 46 qv, AID v131334a.b500. Meddelat av Bertil Strömberg

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: