:

Hård af Torestorp nr 60

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Hård AF TORESTORP nr 60

Introd. 1625.

Om ättens äldre släktled, se adliga ätten Hård af Segerstad.

Sedan Segerstadsgrenen av den 1625 introducerade ätten Hård blivit uppflyttad i riddarklassen 1650, torde medlemmarna av Mollungens- och Torestorpsgrenarna, i den mån de bevistade riksmötena, hava intagit säte för ätten under dess ursprungliga nummer, 26, till dess vid matrikelregleringen 1719 ätten med detta nummer blev utesluten såsom ansedd tillhörande Segerstadsgrenen. Härav förklaras, att ätten Hård af Torestorp icke förekommer i von Schantz' eller von Stiernmans matriklar, liksom ej heller i någon vapenbok före Klingspors. År 1762 inkom kaptenen Nils Hård (at Torestorp, Tab. 13), som redan dessförinnan tvistat med herrar Hård af Segerstad om säte på riddarhuset, till riddarhusdirektionen med företeende av bevis att han tillhörde Torestorpsgrenen och pretenderade på att återfå ättens gamla nummer (26). Riddarhusdirektionen undersökte saken »och fann, att ännu 1710 ingen annan Hårdätt fanns i matriklarne än Hård af Segerstad», men kapten Hård påstod att ätten var antecknad »i en tryckt Carl XI:s matrikel», varmed han sannolikt åsyftade »Die schwedische Matrikul», tryckt 1683. Bibliotekarien Anders "Wilde i k. biblioteket hördes men förklarade, att han icke kände till någon sådan. Emellertid överlämnades ärendet till riddarhusdeputationen vid 1765–1766 års riksdag, som i avgivet betänkande av den 9 juli 1766 hemställde om nytt nummer i matrikeln för ätten Hård af Torestorp eller nummer 60, »hvilket nu innehatves af den utgångna ätten Ille». Detta bifölls den 24 samma månad av ridderskapet och adeln, som dock på besvär av översten (sedermera landshövdingen, friherre) Lorentz Johan Giös, vars farmor hette Ille resolverade, att Hård at Torestorp skulle erhålla »säte mellan ätterna Hand och Ille i matrikeln, som hädanefter utkommer». Ätten Hård af Torestorps nummer borde således rätteligen betecknas med 60 a. Beträffande ätten Hård af Torestorps vapen annonserade dåvarande huvudmannen för ätten i Inrikes tidningar 1771, nr 31, att han, som låtit måla ny sköld på riddarhuset, med riddarhusdirektionens medgivande »försett den med ett bitecken för att skilja den från Hård af Segerstad: en liten blå fransk lilja mellan hornen på det röda oxhuvudet dock endast i skölden men ej på hjälmen».


TAB 1

Bengt Hård (son av Olof Pedersson, se adliga ätten Hård af Segerstad, Tab. 4), till Mollungen i Ods socken, Älvsborgs län. Väpnare. Känd endast av släktböckerna. Gift med Christina Uddesdotter, dotter av Udde Nilsson från Danmark, som i vapnet förde en halvmåne med en stjärna, och Ingeborg till Häggatorp.

Barn:

 • ?Peder Bengtsson. Pastor i Villstads pastorat av Växjö stift 1541-07-02, då han »synes föra Hårdvapnet» (Djurklou) och å Peder Hårds barns vägnar gjorde ett jordbyte med Bengt Gylta10, och ännu 1545.

TAB 2

Knut Bengtsson (son av Bengt Hård, Tab. 1), till Mollungen samt Ikornatorp (Ekornarp) i Berga socken, Kronobergs län. Var 1558 häradshövding i Sunnerbo härad9. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-07-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Amiral över flottan på Narvas farvatten 1564-07-15. Ståthållare på Kalmar slott s. å. 1/9, i Östergötland 1566-10-25 och över Västergötland, Värmland och Dal 1567-01-14. Förekommer ännu i 1572 års tiondelängd1 »i Ickornatorp». Gift med Märta Pedersdotter, dotter av ståthållaren Peder Jönsson Ulfsax (nr 104) och hans 2:a fru Estrid Drake, av gamla Drake-ätten.

Barn:

 • Märta Knutsdotter. Gift med underlagmannen och kammarrådet Mikael Arvidsson (Uggla), i hans 2:a gifte, död 1620.
 • Carl Knutsson. 'Var jämte svågern Mikael Arvidsson befullmäktigad från Västergötland till herredagen i Vadstena 1598 och påstod, liksom denne, flottans avsändande till Danzig till konung Sigismunds avhämtande, för vilket de skulle fått egenhändigt stryk av hertig Carl.'
 • Estrid, död 1594 på Påarp enligt inskriptionen å hennes och mannens gravsten i Marums kyrka Älvsborgs län. Gift med sin systers svåger, befallningsmannen på Älvsborg Claes Arvidsson (Uggla), i hans 1:a gifte, död 1611.
 • ?Beata. Gift med häradshövdingen Botvid Larsson den yngre Anckar, nr 108, död 1645.

TAB 3

Claes Knutsson (son av Knut Bengtsson, Tab. 2), till Mollungen. Innehade Ods socken, i förläning2 1604-08-10–1605-08-02. Ryttmästare under kriget mot Danmark 1611–1613, varunder överbefälhavaren Jesper Mattsson Krus till honom utfärdade brev3 på fyra gårdar 1611-06-18 »för det han där lät sig dagligen bruka». Var 1617 häradshövding i Frökinds härad3. Levde ännu 1629.3 Han gav Mollungen till morgongåva åt sin första fru, med vilken han hade åtta barn, 3 söner och 5 döttrar3. Gift 1:o med Margareta Bengtsdotter, dotter av häradshövdingen Bengt Carlsson (Lilliestielke) och Märta Olofsdotter (Oxehufvud, nr 102). Gift 2:o med Brita Gustafsdotter Roos af Hjelmsäter, dotter av ryttmästaren Gustaf Eriksson Roos (af Hjelmsäter, nr 51) och Ingeborg Oxe.

Barn:

 • 1. Estrid, levde 1667. Gift med ryttmästaren Anders Lennartsson Svenske, död 1671.
 • 1. Anders, död ung efter modern.
 • 1. Lennart, död ung efter modern.
 • 1. Carl Claesson. Processade med fadern om arvet efter modern 16293. Gift med sin fränka Maria Hård af Segerstad i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Hierta. Gift 3:o med Anders Blome till Halla), dotter av ståthållaren Olof Hård af Segerstad, och Catharina Vogtin von Fronhausen.
 • 1. Anna, död10 1660-12-27. Gift med sin styvmoders broder Erik Gustafsson Roos af Hjelmsäter.
 • 1. En dotter, levde 1629, »döv och dumbe».
 • 1. En dotter, levde 1629.
 • 1. En dotter, död före modern.
 • 2. Bengt Claesson Hård.
 • 2. Gustaf Claesson Hård. Ryttmästare. Se Tab. 4
 • 2. Christina. Donerade 1682-04-24 gården Mohult i Dalstorps socken, Älvsborgs län, som hon 1628 fått av fru Ingeborg Oxe, till sin syster Margareta »mot det att hon blifver hederligen begrafven». Gift med bonden Daniel N. N.[3]
 • 2. Margareta, levde 1695. Gift 1:o med Sven Gyllengren, död före 1668. Gift 2:o 1679-10-25 med kaptenen Bengt Nilsson Ulfsköld, i hans 2:a gifte, död 1695.

TAB 4

Gustaf Claesson Hård (son av Claes Knutsson, Tab. 3), till Farstorp i Nye socken, Jönköpings län. Var kaptenlöjtnant vid Smålands ryttare 16564. Ryttmästare därst. 16574. Anhöll 1662 att få några gårdar i Småland i lön och beställning. Levde 1686. Han blev tvenne gånger fången av danskarna.

 • ?Barn:
 • Christina Magdalena, till Farstorp, född 1653, död 1725. Gift 1674 med löjtnanten Olof Stråle af Ekna, född 1645, död 1722.

TAB 5

Bengt Knutsson (son av Knut Bengtsson, Tab. 2), till Ikornatorp (Ekornarp) i Berga socken, Kronobergs län och Almö i Fågelås socken, Skaraborgs län. Ryttmästare. Stupade 1611 vid Nylödöse och där begraven. Gift 1:o med sin svågers dotter Carin Mikaelsdotter, dotter av kammarrådet Mikael Arvidsson (Uggla) och hans 1:a fru Carin Haraldsdotter (Windrufva). Gift 2:o med Maria Månsdotter, som levde änka 1647 (? i hennes 1:a gifte, omg. med Anders Nilsson till Grimstorp), dotter av Måns Tuvesson (Lilliehöök af Gälared och Kolbäck) och Elin Sting, av gamla Sting-ätten.

Barn:

 • Märta. Gift med majoren Sven Lindormsson Bock af Näs, i hans 1:a gifte, född 1598.
 • Knut. Fänrik vid Smålands fotfolk. Död före 1632-04-22 i Pommern.

TAB 6

Anders Bengtsson (son av Bengt Hård, Tab. 1), till Aggarp i Kulltorps socken, Jönköpings län samt Uddetorp i Borgstena socken, och Solberga i Fänneslunda socken, (båda i Älvsb.). Uppgives vara identisk med den Anders Bengtsson, som var biskopsfogde i Skara, då han antogs i konungens tjänst2 1529-06-12. Fogde i Ås härad2 s. å. 29/7. Kontrakt rör. samma fögderi2 1534-02-24, nytt kontrakt2 1536 (1/5). Avgången 15372. Var troligen häradsskrivare i Vedens härad 15623. Förväxlas troligen ofta med sin samtida Anders Bosson (Oxehufvud) till Säby släktskap och lika vapen. Han gjorde 1556-08-24 på Uddetorp på sin första hustrus vägnar ett jordabyte med Anders Bosson till Säby och 1576-08-28 på Höverö på sin andra hustrus vägnar arvskifte efter sin svärmoder fru Ingeborg3. Gift 1:o med Bengta Mattsdotter, som levde 1556, i hennes 2:a gifte [gift 1:o med Olof Bosson (Oxehufvud, nr 102)], dotter av häradshövdingen Matts Kafle och Märta Lindormsdotter (Vinge). Gift 2:o före 1576 med Bengta Jonsdotter, dotter av hövidsmannen Jon Olofsson (Lilliesparre af Fylleskog) och Ingeborg Bengtsdotter Gylta.

Barn:

 • 1. Christina Andersdotter, död 1570-06-14 och begraven under en uthuggen gravsten i Lerums kyrka Älvsborgs län. Gift med ståthållaren Brynte Birgersson (Lillie af Aspenäs), i hans 1:a gifte, död 1586.

TAB 7

Bengt Andersson Hård (son av Anders Bengtsson, Tab. 6), till Aggarp i Kulltorps socken, Jönköpings län, som han erhöll genom sitt gifte, och Torestorp i Svenljunga socken, Älvsborgs län, som han ärvde efter sin moster, fru Ingrid Jonsdotter. Levde 1611 men var död 16156. Gift efter 15983 med Anna Pedersdotter, död 1667, dotter av slottsloven Peder Carlsson (Store) och hans 2:a fru Elin Mattsdotter (Kagg).

Barn:

 • Elin, död 1677 och begraven i Kinne-Vedums kyrka Skaraborgs län. Gift med sin mosters styvson, löjtnanten Anders Dufva i Västergötland, nr 183, född 1614, död 1659.
 • Bengta, till Kålltorp, Torestorp, Humbla och Rörsås. Död ogift. Arvskifte hölls efter henne 1675-02-16 på Kålltorp.
 • Ingrid, till Kil, levde 1677.

TAB 8

Nils (son av Bengt Andersson Hård, Tab. 7), till Torestorp, Aggarp och Kil. Var 1627 fänrik vid Västgöta regemente. Löjtnant 1629-04-00. Var 1634 kapten vid Welam von Saltzburgs regemente och 1636 vid Jönköpings regemente. Kapten vid Västgötadals regemente s. å. Regementskvartermästare därst. 1643. Major 1645. Död 1648. Gift 1:o med Ingeborg Lake, död före 1635, dotter av ryttmästaren Carl Lake och hans 1:a fru Märta Krabbe (af Svaneby, nr 46). Gift 2:o med Margareta Lucia von Retzdorff, som levde änka 1649.

Barn:

 • 1. Magdalena. Gift 1:o med överstelöjtnanten Göran Posse, i hans 1:a gifte, född 1620, död 1686. Gift 2:o med en ofrälse ryttare.
 • 2. Christina Maria, född 1636-06-27 på Torestorp. Hovjungfru först hos Magnus Gabriel De la Gardies furstinna, sedan hos änkedrottningen Hedvig Eleonora. Död 1701-09-01 Lagerlunda och begraven 1702-07-02 i Linköpings domkyrka. Gift 1662-09-14 i Stockholm med vice presidenten Israel Israelsson Fortelius, adlad Lagerfelt, i hans 2:a gifte, född 1610, död 1684.

TAB 9

Bengt (son av Nils, Tab. 8), till Ekholmen i Gunnarsnäs socken, Älvsborgs län, vari han ägde hälften genom sitt gifte. Var 1651-02-21 fänrik vid Västgötadals regemente5. Kaptenlöjtnant 16575. Reform, löjtnant 16585. Avsked5 1658-05-04. Död före 1675-02-16. Gift med Hamfred Stake, död 1699, dotter av ryttmästaren Gustaf Stake, och Elsa Magdalena Silfversparre. Hon ägde 1685 Gilanda i Rölanda socken, Älvsborgs län.

Barn:

 • Margareta, levde 1679 (ogift) och 1699.
 • Agneta, levde 1699.
 • Fyra döttrar, levde 1699.

TAB 10

Gustaf (son av Bengt, Tab. 9), till Ekholmen. Löjtnant. Gift med Brita Kafle i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Erik Hård af Segerstad, född 1670, död 1699. Gift 3:o med överstelöjtnanten Johan Christer Mörner, född 1671, död 1736), född 1664, död 1738 Ingasäter och begraven s. å. 7/3. Dotter av kaptenlöjtnanten Åke Kafle, och Ebba Soop.

Barn:

 • Elisabet, född 1684, levde ännu 1760. Gift på Ekholmen med kaptenen Harald Belfrage, född 1682, död 1721.
 • Helena. Gift med sin systers svåger kaptenen Carl Belfrage, född 1688, levde 1736.

TAB 11

Erik (son av Nils, Tab. 8), till Torestorp. Död 1671. Gift efter 1656-04-17 med sin fränka Elin Hård af Segerstad, som levde ännu 1696-03-05 på Torestorp, dotter av Johan Hård af Segerstad, och Elin Store.

Barn:

 • Nils, född 1660. Ryttmästare. Död 1716. Se Tab. 12
 • Lennart. Fänrik vid livgardet 1701-02-08. Löjtnant därst. 1704-03-28. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Död 1714-07-02 i Soliwitzioida.
 • Carl Magnus. Rustmästare vid livgardet. Korpral därst. 1704-06-00. Furir 1705-06-16. Sergeant. Sekundfänrik 1707-10-23. Stupade 1708-07-04 vid Holovzin. Hans lönefordran ärvdes av brodern Nils' änka Inga.

TAB 12

Nils (son av Erik, Tab. 11), till Torestorp. Född 1660. Page hos konung Carl XI. Volontär vid tyska regementet till fot 1682-05-04. Korpral därst. s. å. i juli. Förare s. å. i okt. Reform, fänrik s. å. i dec. Premiärfänrik 1683-08-17. Löjtnant 1690-09-17. Regementskvartermästare 1700-03-23. Kapten 1702-01-24. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1709-10-30. Död 1716-01-16 och begraven i Ambjörnarps kyrka Skaraborgs län. Han var med vid Riga och Klissov. Gift 1707-02-19 i Malmö med Ingrid Brun, levde änka ännu 1755 och hade då bott 20 år i Svenljunga socken, Älvsborgs län.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1709. Kornett vid konung Stanislai i Polen dragoner. Död barnlös 1796-04-23 Gammalsjö. Gift 1752-03-13 med Vendela Gyllenpamp i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Jakob Printzensköld, född 1695, död 1749), född 1702-03-00, död 1759-01-07, dotter av majoren Fredrik Gyllenpamp, och Magdalena Tornerefelt.
 • Helena Dorotea, född 1709. Död 1783-09-05 på Traneryd i Säby socken, Jönköpings län. Gift med sin frände, överstelöjtnanten Jesper Abraham Hård af Segerstad, född 1682, död 1733.
 • Christina Margareta, levde änka 1767. Gift 1737-05-20 på Torestorp med kaptenen vid Västgötadals regemente, RSO, Olof Jakob Unge, född 1702, död 1757-05-04.
 • Charlotta Eleonora, död 1797-04-18 Ekebacken. Gift med kommissionslantmätaren i Kristianstads län, konduktören vid fortifikationen Carl Fredrik Rango, från vilken hon blev skild, född 1735-06-05 i Stockholm, död 1789-03-19 i Kristianstad. [7]
 • Nils Lennart, född 171(6), död 1733-04-15 i Önnestads socken, Kristianstads län.[3]

TAB 13

Nils (son av Nils, Tab. 12), född 1707-04-15. Volontär vid bergsregementet 1720. Rustmästare därst. 1724. Furir s. å. Förare vid Skaraborgs infanteriregemente 1728. Avsked 1734, då han ärnade gå i polsk tjänst. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1740. Sergeant därst. 1741. Fänrik vid Jönköpings regemente 1743-09-02. Löjtnant därst. 1750-08-21. Livdrabant 1756-08-25. Anhöll 1761-08-18 från lägret i Moldekow om avsked på grund av sjukdom, ådragen under 4 års fångenskap. Död 1778-11-16 i Stockholm. Bevistade fälttåget i Finland 1741 samt pommerska kriget på 1760-talet. 'Han tvistade vid åtskilliga riksdagar med herrar Hård af Segerstad om säte på riddarhuset, sedan, genom förbiseende vid matrikelregleringen 1719, denna ätt blivit utesluten och ansedd höra till Segerstadsgrenen, men återfick 1766 sitt gamla nummer.' Gift 1:o 1735-11-18 i Stockholm med Juliana Apollonia Löfgren, född 1713, död 1752-08-05 Hästra s socken, Jönköpings län, dotter av landskamreraren i Blekinge och postinspektoren i Karlskrona Samuel Löfgren och Juliana Cecilia Christophers (syster till landshövdingen Teodor Christophers, adlad Ankarcrona, samt kusin till amiralitetskammarrådet Henrik Anders Löfgren, adlad Löfvenskjöld). Gift 2:o 1768-12-06 Västanå med Brita Flyback, döpt 1739-03-23 i Göteborg Tyska förs., i Stockholm, död 1813-04-23 i Stockholm, dotter av handlanden i Göteborg Jonas Flyback och Catharina Margareta Gonander.

Barn:

 • 1. Inga Juliana, född 1736-03-16, död 1809-10-28 i Stockholm. Gift 1763-05-03 i Ulricehamn med kvartermästaren Lars Herman Lagerberg, född 1736, död 1777.
 • 1. Jesper Abraham, född 1737. Löjtnant. Död 1797. Se Tab. 14.
 • 1. Eva Catharina, född 1739, döpt 1740-01-15 Änglarp-Rislagården, död ogift 1814-02-18 Ängaryd
 • 1. Nils Leonard, född 1741. Löjtnant. Död 1815. Se Tab. 15.
 • 1. Sofia Lovisa, född 1743, död ogift 1786-03-12 Sjösa
 • 1. Ulrika Charlotta, född 1745, död före 1813. Gift 1795-11-22 i Föglö prästgård på Åland med prosten och kyrkoherden Gustaf Allenius, född 1730, död 1809.
 • 1. Carolina Fredrika, född 1748, död 1764-02-29 i Ulricehamn.
 • 1. Agneta Teodora, född 1751-01-05 på Hästra, död före 1813.
 • 2. Carl Johan, född 1768-12-08 i Stockholm. Sergeant vid Göteborgseskadern 1789-03-01. GMt 1790-12-06. Rustmästare vid Södermanlands regemente s. å. 20/12. Avsked 1791-12-20. Furir vid Svea artilleriregemente 1797-10-30. Avsked 1798-12-12. Levde 1813. Lärer två gånger varit gift men dog barnlös.
 • 2. Carolina Fredrika, född 1770-12-30 i Stockholm, död ogift 1854-05-05 i nämnda stad.
 • 2. Gustaf Magnus, född 1773. Löjtnant. Död 1842. Se Tab. 18.

TAB 14

Jesper Abraham (son av Nils, Tab. 13), född 1737-12-28 Maden. Löjtnant. Död 1797-08-12 Kvissle. Gift 1770-06-15 med Helena Margareta Gripenmarck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1753-09-23 Häggatorp, med kvartermästaren Axel Erik Ridderbielke, nr 1337, född 1730, död 1765), född 1731-01-20 i Sjogerstads socken, Skaraborgs län, död 1804-03-13, dotter av löjtnanten Gustaf Gripenmarck, och Metta Kafle.

Barn:

 • Carolina Fredrika, född 1770-11-26 Krabbelund s socken, Skaraborgs län, död 1856-04-02 på Ulvekroken i Råda socken, Skaraborgs län. Gift 1798-02-13 på Kvissle med löjtnanten Carl Gustaf Mellbin, född 1768-10-11.

TAB 15

Nils Leonard (son av Nils, Tab. 13), född 1741-09-27 Nässja. Kom i tjänst 1748. Förare 1759-01-30. Fältväbel 1767-09-23. Fänrik vid Jönköpings regemente 1774-06-06. Fänrik vid Södermanlands regemente 1782-04-17. Löjtnants avsked s. å. 15/5. Död 1815-08-01. Han ägde Ängaryd och Romanäs i Säby socken, Jönköpings län. Gift 1771-12-28 i Säby socken med Sara Catharina Juringius, född 1739-12-11 och död 1810-01-21 på Ängaryd, dotter av komministern i Säby Nikolaus Juringius och Hedvig Catharina Schultz.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1773. Kommendörkapten. Död 1827. Se Tab. 16.
 • Adolf, född 1776. Överstelöjtnant. Död 1844. Se Tab. 17
 • Johan Ludvig, född 1778-07-16 Hvartvestorp Antagen i krigstjänst 1780. Rustmästare vid Upplands regemente 1782-01-26. Fänrik därst. 1785-12-14. Examen i artillerivetenskapen 1795-03-28. Underlöjtnant vid Svea artillerireg, s. å. 11/5. Löjtnant därst. 1804-05-01. Dödsskjuten under finska kriget 1808-06-25 vid Vasa i Finland.
 • Nils Fredrik, född 1780-08-19 på Hvarfvestorp. Kofferdistyrman. Reste 1803 utrikes och avhördes icke efter 1815.

TAB 16

Carl Gustaf (son av Nils Leonard, Tab. 15), född 1773-07-23 Hvarfvestorp. Kadett 1785. Fänrik 1788-07-21. Löjtnant vid amiralitetet 1793-12-22. Kapten vid örlogsflottan 1803-06-14. RSO 1809-07-03. Major vid 1. amiralitetsvolontärregementet 1810-05-08. Överstelöjtnant (kommendörkapten) vid K. M:ts flotta 1815-11-21. Död 1827-05-11 i Karlskrona. Gift 1801-08-15 i Nättraby socken, Blekinge län med Fredrika Magdalena Rabin, född 1770-03-20 i Karlskrona, död där 1859-05-26, dotter av tullinspektoren Peter Rabin och Anna Christina Stoltz.

Barn:

 • Carl Leonard, född 1801-08-14 i Mjövik, Nättraby socken, död där s. å. 17/8.
 • Fredrika Catharina, född 1804-02-08 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död 1859-03-24 i nämnda stad. Gift där 1832-03-24 med kaptenen vid 1. livgrenadjärregementet Claes Ulrik Holm, född 1798-05-11, död 1837-11-02.
 • Emilia Christina, född 1805-12-02 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död ogift 1877-09-24 i nämnda stad.
 • Carl Leonard, född 1807-10-17 i Karlskrona, död där 1808-01-29.
 • Carl Johan Donnart, född 1808-10-22 i Karlskrona, död ung.
 • Aurora Carolina, född 1811-06-14 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död där 1840-06-14.
 • Bernhardina Charlotta, född 1814-06-21 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död 1891-02-19 i nämnda stad, Amiralitetsförs. Gift där 1837-08-06 med underlöjtnanten vid ingenjörkåren Otto Reinhold Pettersén (Rosensvärd), av en ointrod. adl. ätt, född 1810-04-09, död 1837-10-28 på Karlbergs lustslott och begraven på Solna kyrkogård.

TAB 17

Adolf (son av Nils Leonard, Tab. 15), född 1776-01-19 på Värvestorp i Säby socken, Jönköpings län. Förare vid dalregementet 1785-12-13. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1791-01-13. Korpral därst. 1793-06-01. Kornett 1796-10-30. Löjtnant 1805-05-25. Ryttmästare vid Smålands dragonregemente 1810-05-15. Major därst. 1811-05-11. RSO 1815-08-12. Överstelöjtnants avsked 1823-04-22. Död 1844-01-10. Gift 1:o 1799-06-04 Lärketorp med Brita Catharina Zetterstedt, född 1782-05-10 i Mjölby socken, död 1806-09-14 på bostället Boda, dotter av löjtnanten Josaphat Zetterstedt och Helena Catharina Cumlin. Gift 2:o 1811-05-17 Nobynäs med Charlotta Maria Carlheim-Gyllensköld, född där 1788-08-26, död 1826-08-14 Östraby, dotter av överstelöjtnanten Svante Mauritz Carlheim-Gyllensköld, och Maria Lovisa Barnekow.

Barn:

 • 1. Brita Catharina Carolina, född 1802-01-20 Ängaryd, död 1873-01-07 i nämnda socken. Gift 1828-09-26 på Östraby med majoren vid Jönköpings regemente, RSO, Adolf Georg Åberg, född 1796-09-27 i Eksjö, död 1878-10-12.
 • 1. Anna Hedvig Charlotta, född 1803-03-25 i Säby socken. Död s. å. 16/9 Fallsberg
 • 1. Magdalena Sofia, född 1804-05-24 i Säby, död där 1805-10-03.
 • 1. Christina, född 1805-11-16 på Östraby. Stiftsjungfru. Död 1885-06-12 i Uppsala. Gift 1825-07-26 på Östraby med majoren Carl Vilhelm Braun, född 1788, död 1839.
 • 2. Mariana Adelina Eleonora, född 1812-03-15 Redeby. Stiftsjungfru, död 1839-11-24 på komministerbostället Stillinge i Gammalkils socken, Östergötlands län. Gift 1829-08-25 på Östraby med komministern i Gammalkils församl. av Linköpings stift Johan Axel Petersson i hans 1:a gifte (gift 2:o 1846-05-15 med Magdalena Evelina Matilda Brogren, född 1811-09-09, död 1854-12-19), född 1793-10-20 i Pelarne socken, Kalmar län, död 1859-01-29 i Gammalkils prästgård.
 • 2. Hedvig Charlotta Lovisa, född 1813-12-30, död 1875-04-07 i Norrköping. Gift 1864-05-31 med fotografen Adolf Emanuel Hjertsäll.
 • 2. Sofia Matilda Fredrika, född 1815-08-29, död 1888-07-18 i Jönköping. Gift med N. N. Hultberg.
 • 2. Nils Adolf Mauritz, född 1820-11-11 i Hults socken, död där 1821-11-24.

TAB 18

Gustaf Magnus (son av Nils, Tab. 13), född 1773-11-18 i Stockholm. Sergeant vid arméns flottas Stockholmseskader 1789-03-30. Styckjunkare 1801-02-13. Flaggkonstapel 1805-10-28. Konstit. underlöjtnant 1809-04-19. Löjtnant vid arméns flotta 1823-07-04. Avsked 1835-05-16. Död 1842-10-16 i Stockholm. Gift 1:o 1797-04-09 med Maria Helena Roscher, död 1799-03-19, dotter av kopparslagaren Roscher 1800-11-02 med den förras syster Lovisa Christina Roscher, född 1779, död 1836-03-17. Gift 3:o 1837-02-25 med Johanna Cecilia Sundberg, född 1809-02-09, död 1888-04-22 i Stockholm.

Barn:

 • 2. Gustaf Leonard, född 1802-09-25, död 1812-01-17.
 • 2. Göran Viktor, född 1814-03-07, död 1822-02-23 i Stockholm.

TAB 19

Johan Adolf (son av Erik, Tab. 11). Var korpral 1696. Kornett vid Smålands kavalleriregemente. Död 1741 Åslabo och begraven s. å. 5/4. Trolovad med Maria Stårck, död 1696-01-13 i barnsäng Ölstorp, dotter av kaptenen Per Stårck, och Christina Hård af Segerstad. Gift med Catharina Christina Pendrich, född 1672, död 1747 i Mossebo socken och begraven s. å. i okt., dotter av överstelöjtnanten Vilhelm Pendrich och hans 2:a fru Elin Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Johan, född 1696. Fänrik. Död 1724 el. 1725. Se Tab. 20
 • 2. Erik Vilhelm. Död ogift utrikes.

TAB 20

Johan (son av Johan Adolf, Tab. 19), till Ölstorp i Östra Bitterna socken, Skaraborgs län. Född där 1696-01-13. Fänrik. Död före 1725-01-28. Ärvde efter sin mormoder även säteriet Arnäsholm i Ljushults socken, Älvsborgs län, men sålde det redan 1715-05-11. Gift med Brita Hök i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1728 med furiren N. N. Schreiber), dotter av kornetten vid Västgöta tremänningskavalleriregemente Bengt Hök och Elin Hierta.

Barn:

 • Märta Christina, född posthuma 1725, död 1742.

TAB 21

Per (son av Johan, Tab. 20), född 1722-10-00. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1736-10-03. Furir vid Älvsborgs regemente 1740-06-00. Förare därst. 1742-11-00. Sergeant 1750-06-00. Död 1782-06-04 i Örby socken, Älvsborgs län. Gift med Barbro Elisabet von Wallwitz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1789-02-15 i Örby socken med torparen Per Andersson i Lunden i nämnda socken), född 1737-07-08, död 1800-07-11 på torpet Lunden14. Dotter av kaptenen Carl von Wallwitz och Metta Christina Gyllenhaal.

Barn:

 • Ulrika Margareta, född 1757-02-17 i Österbitterna socken, Skaraborgs län. Gift 1791 med soldaten Jöns Börjesson Blomberg, född 1759-09-23 i Öxabäcks socken, Älvsborgs län. Båda makarna levde 1820 och voro då bosatta på torpet Börshult i Öxabäcks socken. [14]
 • Carl Johan, född 1759. Korpral. Död 1819. Se Tab. 22
 • Samuel, född 1762. Kronoåbo. Död 1841. Se Tab. 28
 • Brita Christina, född 1766-01-13 Lundsbol Död i Örby socken, Älvsb. Gift 1792-11-25 i nämnda socken med soldaten Per Jätte, född 1765-01-06.
 • Agneta, född 1780-11-00 på Lundsbol, död s. d.

TAB 22

Carl Johan (son av Per, Tab. 21), född 1759-11-19 i Österbitterna socken, Skaraborgs län. Soldat vid Älvsborgs regemente med namnet Seglorin. Korpral vid nämnda regemente 1790-12-18. Avsked 1801-01-18. Död 1819-11-27 vid Hjältorp i Fritsla socken, Älvsborgs län. Gift 1784-03-17 i Fritsla socken med Hedvig Wefwer, född 1755-04-19, död 1841 i Fritsla socken.

Barn:

 • Peter, född 1785-09-03 i Fritsla socken, liksom syskonen, död där s. å. 19/9.
 • Peter, född 1786-08-15, sannolikt död före 1805.
 • Stina, född 1789-02-07, död ogift 1835-08-13 i Fritsla socken.
 • Catharina, född 1793-12-06, död före 1801-05-18.
 • Andreas, född 1795. Torpare. Död 1871. Se Tab. 26
 • Johannes, född 1798-01-29. Bodde ogift 1838 på Seglered Nolgården i Seglora socken, Älvsborgs län. Se Tab. 27.5
 • Catharina, född 1801-05-18. Bodde ogift 1838 på Seglered mellangården i Seglora socken.

TAB 23

Jonas (son av Carl Johan, Tab. 22), född 1791-11-19 i Fritsla socken, Älvsborgs län. Soldat vid Älvsborgs regemente med namnet Fris. Död 1882-02-12 i Kinnarumma socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1816-05-01 i Fritsla socken med Edela Jonsdotter, född 1788-04-30. Gift 2:o med Stina Persdotter, född 1787-12-31, död 1855-09-27 i Kinnarumma socken. Gift 3:o 1860-10-26 i Kinnarumma socken, Älvsb. ]] med Lovisa Andersdotter, född 1822-01-29 i Fägerhult, Länghems socken, Älvsb. ]], död 1906-03-03 i sistnämnda socken. Dotter av Anders Skoglund o. Catrina Hansdotter.

Barn:

 • 1. Johanna, född 1820-01-21 i Fritsla socken liksom helsyskonen, död 1906-08-25 i Kinnarumma socken. Gift med arbetaren Johannes Svensson, född 1816-10-07, död 1889-07-27 i sistnämnda socken.
 • 1. Anna Catharina, född 1823-05-22, död 1900-04-19 i Fritsla socken. Gift med skomakaren August Olofsson, född 1833-09-05, död 1915-11-07.
 • 1. Anna Stina, född 1826-08-05, död 1892-09-27 i Kinnarumma socken. Gift med arbetaren Anders Olofsson, född 1825-10-10, död 1918-10-15.
 • 1. Johannes, född 1828-05-22, död ogift.
 • 3. Gustaf, född 1865-08-12 i Kinnarumma socken, död där 1889-11-19.

TAB 24

Per (son av Jonas, Tab. 23), född 1821-04-25 i Fritsla socken. Soldat vid Älvsborgs regemente med namnet Fris. Död 1907-11-19 i Fritsla socken. Gift 1:o med Anna Catharina Svensdotter, född 1819-04-06, död 1868-02-21. Gift 2:o med Edela Andreasdotter, född 1833-08-24, död 1923-02-16 i Fritsla socken.

Barn:

 • 1. Anna Sofia, född 1845-04-12 (enl. pastor i Fritsla) i Fritsla socken, liksom syskonen. Död 1929-01-28 (Fritsla förs., Älvsb. db 3). Gift där 1871-06-23 med arbetaren Per August Johansson, född 1837-03-20, död 1911-02-18 i Fritsla socken.
 • 1. Emma Christina, född 1848-08-08, död 1909-03-03 i Fritsla socken. Gift där 1871-09-22 med arbetaren Andreas Johansson, född 1849-02-19, död 1878-01-11 i Fritsla socken.
 • 1. Anna Brita, född 1851-02-23 (enl. pastor i Fritsla). Utflyttade till Toarps socken, Älvsborgs län 1879. Död 1925-10-30 i Fritsla förs., Älvsb.,. Textilarb.
 • 1. Christer, född 1854-09-08, död 1855-07-01 i Fritsla socken.
 • 1. Christina, född 1856-09-22. Utflyttade till Borås 1877. Död 1935-03-11 i Borås förs., Älvsb. (db 80). Gift 1882-10-22 i Borås förs., Älvsb. (vb 17) med drängen Erik Edvard Edlund, född 1849-09-29. Död 1932-06-24 (enl. pastor i Caroli förs., Borås, Älvsb.).
 • 1. Ida Maria, född 1859-11-06. Utflyttade till Örby socken, Älvsborgs län 1877.

TAB 25

Carl Oskar (son av Jonas, Tab. 23), född 1861-04-11 i Finnedalen, Kinnarumma socken, Älvsborgs län. Soldat vid Älvsborgs regemente under namnet Palm. Avsked. Torpare på Ömossen under Björketorps skräddaregård i Surteby-Kattunga socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1887-11-18 i Horreds socken, Älvsborgs län med Lotta Karlsdotter, född 1853-08-09 i Surteby socken, död 1903-01-12 i Horreds socken. Gift 2:o 1904-11-25 i sistnämnda socken med Josefina Potentia Augustsdotter, född 1878-10-02 i Kattunga socken.

 • Barn (kalla sig Palm):
 • 1. Carl Ludvig, född 1888-03-05 i Horreds socken. Se Tab. 25A
 • 1. Hilma, född 1889-11-11 i Horreds socken. Utflyttade 1906-11-22 till Örby socken, Älvsborgs län. Utflyttade 1913-08-01 till Nordamerika. Gift med August Johnsson. Död 1939
 • 1. Julia Elisabet, född 1892-01-09 i Horreds socken, död där ogift 1913-08-21.
 • 1. Beda, född 1894-04-07 i Horreds socken. Har utflyttat till Nordamerika. Gift 1:o 1919-01-04 (enl. Göteborg, Annedals förs.) med månadskarlen Severin Alexander Berntsson fr. vilken hon blev skild 1922-02-11. Född 1894-02-17 i Örgryte förs., Göteborg. Gift 2:o 1927-03-11 i Göteborg Annedals förs., med målaren Wilhelm Pfeiffer i hans 2:a gifte, född 1885-06-17 i Haga förs., Göteborg.
 • 1. Emma Charlotta, född 1897-12-24 i Horreds socken. Gift 1925-11-06 i Surteby-Kattunga socken med statdrängen vid Kattunga Reutershof Anders Johan Börjesson, född 1893-05-21 i Kattunga socken.
 • 2. Carl Brynolf, född 1905-04-07 i Horreds socken.
 • 2. Gustaf Harry, född 1911-05-25 i Kattunga socken.
 • 2. Rut Ingeborg Linnéa, född 1918-02-27 i Kattunga socken. Gift 1:o 1939-11-04 i Surteby-Kattunge förs., Älvsb., med metallarb. Karl Magnus Lennart Norman, född 1907-03-03.

TAB 25A

Carl Ludvig, (son av Carl Oskar tab. 25). Född 1888-03-05 i Horreds socken., Älvsb., (fb nr 571). Kallar sig Palm. Utflyttade 1906-11-22 till Hunestads socken, Hallands län och 1921-11-19 därifrån till Göteborg. Snickare, anst. på Gunnareds gård under 35 år. Gift 1928-03-17 med Ester Mandoria Karlsson född 1904-08-26 i Torps förs., Göteborg. o. Boh. Dotter av sjömannen Karl August Johansson o.h.h. Ida Maria född Johansson.

Barn:

 • Elsa Linnéa
 • Göta Ragnhild
 • Ruth Viola
 • Ulla Kajsa
 • Kerstin Margareta

TAB 26

Andreas (son av Carl Johan, Tab. 22), född 1795-04-29 i Fritsla socken. Soldat vid Älvsborgs regemente 1816 med namnet Alt. Avsked. Torpare under Rävlanda västergården i Björketorps socken, Älvsborgs län. Död där 1871-12-24. Gift 1818-06-06 i sistnämnda socken med Stina Johansdotter, född 1792-05-21, död 1869-03-22 i Björketorps socken.

Barn:

 • Sven Fredrik, född 1818-12-27 i Björketorps socken, liksom syskonen, död där 1819-12-12.
 • Johanna, född 1821-08-04, död 1880-05-28 i Björketorps socken. Gift där 1848-04-25 med borgaren Olof Eriksson, död 1892-02-02.
 • Carl Andreasson, född 1825. Åbo. Död 1890. Se Tab. 27
 • Anders Peter, född 1830-11-08. Död 1831-08-11 i Björketorps socken.
 • Anna Brita, född 1833-08-30, död 1834-03-04 i Björketorps socken.
 • Anna Brita, född 1835-02-16, död 1836-05-22 i Björketorps socken.
 • Matilda, född 1837-05-27, död s. å. 29/9.

TAB 27

Carl Andreasson (son av Andreas, Tab. 26), född 1825-05-21 i Björketorps socken, Älvsborgs län. Åbo i Jordås i Bollebygds socken, Älvsborgs län. Död där 1890-01-13. Gift 1858-12-01 med Anna Christina Johansdotter, född 1829-11-20, död 1917-02-03 i Bollebygds socken.

Barn:

 • Beata Albertina, född 1859-03-14 i Bollebygds socken, liksom syskonen. Gift 1:o 1884-10-03 i nämnda socken med hemmansägaren i Jordås Anders Andersson, död 1894-08-02. Gift 2:o 1896-04-10 med hemmansägaren i Jordås Svante Gottfrid Johansson, född 1858-09-16. Död 1934-01-07 i Bollebygd förs., Älvsb.,.
 • Anna Christina Alt, född 1863-11-03. Gift 1895-06-14 i Bollebygds socken med hemmansägaren i Jordås Carl Johan Norin.
 • Carl Johan, född 1865-06-20, död 1882-04-07 i Bollebygds socken.
 • Thilda Alt, född 1868-11-05. Gift 1894-11-30 i Bollebygds socken med hemmansägaren i Jordås Adolf Johansson i hans 1:a gifte
 • Augusta Alt, född 1870-09-09, död 1877-11-19 i Bollebygds socken.
 • Adolf, född 1873-04-18, död 1877-12-04 i Bollebygds socken.
 • Anton, född 1874-04-08, död s. å. 28/4.

TAB 27.5

Johannes, (son av Carl Johan tab. 22), född 1798-01-29 i Fritsla socken, Älvsb. Bodde ogift 1838 på Seglered Nolgården i Seglora socken, Älvsborgs län. Kallade sig Skoglund. Lantbonde i Rya Södergården. Torpare på Harekulla. Fabriksarbetare v. Rydboholm. Död 1874-02-12. Gift 1824-03-19 i Kinnarumma socken, Älvsb. med Stina Svensdotter, född 1803-12-23. Död 1867-04-07. Dotter av Sven Andreas Svensson Fagerlund o. Kerstin Andersdotter.

Barn:

 • Christina, född 1824-08-06 i Rya. Utfl. t. Borås 1839.
 • Anders Peter, född 1826-09-11 i Rya. Fabriksarbetare v. Rydboholms väveri. Död 1899-02-18 v. Rydboholm, Kinnarumma förs., Älvsb.,. Gift 1855-03-10 i Kinnarumma socken, Älvsb. med Anna Christina Johansdotter, född 1828-01-17 i Kinnarumma socken, Älvsb. Död 1911-09-06 i Rydholm, Kinnarumma förs.,. Söner: "Två av deras fem söner, varav den ene gift, överflyttade till U.S.A., en dog ogift, en överfördes till "Bok över obefintliga" och en anmälde utflyttning till Göteborg, men återfinnes ej där."
 • Lisa Johanna, född 1829-02-16 i Rya.
 • Anna Brita, född 1831-12-13 i Rya.
 • Lotta, född 1834-02-02 i Rya.
 • August, född 1836-09-11 på Torpet Harekulla, utvandrade till Amerika 1866-05-25. Gift med Annica Eriksdotter, född 1819-09-16.
 • Johanna Sofia, född 1840-08-03 på Harekulla.
 • Johan Alfrid, född 1842-08-22 på torpet Rönnesjömosse. Gift 1866. Se Tab. 27.5A.
 • Carl Johan, född 1844-05-01 på torpet Rönnesjömosse. Begärde utfl. betyg t. Seglora 1869, men finns ej infl. där.

TAB 27.5A

Johan Alfrid, (son av Johannes tab. 27 1/2), född 1842-08-22 på torpet Rönnesjömosse i Kinnarumma socken, Älvsb. Kallade sig Johansson. Död 1885-01-08 i Ljunglid, Kinna Södregård, Kinna socken, Älvsb. Gift 1866-12-16 med Charlotta Johansdotter, född 1843-02-10 i Kinna. Död 1912-09-16 i Kinna förs., Älvsb.,.

Barn:

 • Josefina, född 1875-09-03, död 1890-12-06 i Kinna.
 • Axel, född 1879-02-16, död ogift 1911-12-13 i Kinna.
 • John Henning, född 1882-03-16. Utflyttad t. Nordamerika 1913-08-29.
 • Johan, född 1885-04-30, 1894-01-01 i Kinna.

TAB 27.5B

Frans Leonard, (son av Johan Alfrid tab 27 1/2A), född 1866-01-14 i Kinna socken, Älvsb. Arbetare. Utflyttade med familjen t. USA 1905. Gift 1895-07-19 i Hysssna förs., Älvsb.

Barn:

 • Johan Edvin, född 1895-09-23 i Kinna förs., Älvsb.,.
 • John Helge, född 1897-06-05 i Kinna förs., Älvsb.,.
 • Helga Charlotta, född 1901-05-17 i Kinna förs., Älvsb.,.

TAB 27.5 C

Ansgarius, (son av Johan Alfrid tab. 27 1/2A), född 1868-02-23 i Kinna socken, Älvsb. Kallade sig Malmberg. Stenarbetare. Gift 1898-11-04 i Örby förs., Älvsb., ]] med Ida Andersdotter, född 1880-04-17. Textilarbetare.

Barn:

 • Anna Linnéa, född 1899-02-14 i Örby förs., Älvsb.,. Gift 1921-02-20 i Kinna förs., Älvsb., med postexpeditören Oskar Vilhelm Lantz, född 1894-03-16 (fr Huggewär, Värml.).

TAB 27.5D

Eckner Wallerius, (son av Johan Alfrid tab 27 1/2A), född 1870-10-28 i Kinna förs., Älvsb. Fastighetsägare. Textilarbetare. Kallade sig Johansson. Gift 1898-02-11 i Örby förs., Älvsb. med Ida Eleonora Kristiansdotter, född 1877-07-11 i Örby förs., Älvsb.

Barn:

 • Elsa Linnéa, född 1898-04-24 i Kinna förs., Älvsb. Gift 1:o 1919-06-06 i Kinna förs. Älvsb., med skorstensfejarmästaren Oscar Wilhelm Petersson, född 1897-07-25 i Borås förs.,. Son av skorstensfejaren August Nikolaus Petersson o. Augusta Andersdotter.
 • Eskil Alarik, född 1900-03-09 i Kinna förs., Älvsb.,. Död 1904-08-04 i Kinna förs., Älvsb.,.
 • Svea Josefina, född 1902-03-23 i Kinna förs., Älvsb. Gift 1925-11-14 i Kinna förs. Älvsb., med fabriksarbetaren Ernst Leonard Johansson, född 1904-02-14 i Borås förs. Son av arbetaren Johan August Johansson o. Emma Kristiansdotter.
 • Rut Astrid, född 1904-01-24 i Kinna förs, Älvsb. Gift 1925-11-14 i Kinna förs., Älvsb., med typografen Agnar Manfred Valdemar Andersson, född 1900-10-20 i Kinna förs., Älvsb.,. Son av Henrik Andersson och Maria Bengtsson.
 • Alice Walborg, född 1906-07-05 i Kinna förs., Älvsb.,. Död 1906-07-05 i Kinna förs. Gift 1927-10-22 i Kinna förs., Älvsb. med appreturarbetaren Fritz Rudolf Arvidsson, född 1897-03-01 i Seglora förs., Älvsb. Son av Johan Arvid Andersson och Augusta Augustdotter.
 • Bror Axel Alarik, född 1909-08-29 i Kinna förs., Älvsb. Gift 1936. Se Tab. 27.5E

TAB 27.5E

Bror Axel Alarik, (son av Eckner Wallerius tab. 27 1/2D), född 1909-08-29 i Kinna förs., Älvsb.. Har antagit släktnamnet Valerius. Textilarbetare. Gift 1936-02-22 i Örby förs., Älvsb. med Brita Linnéa Johansson, född 1918-01-11 i Berghems förs., Älvsb.,. Dotter av jordbruksarbetaren Axel Johansson och Julia Sofia Börjesson.

Barn:

 • Kjell Axel Ekner,

TAB 28

Samuel (son av Per, Tab. 21), född 1762-12-03 Lundsbol. Var ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1787. Sedermera kronoåbo först på Glumse, sedan på Mörkhult, i Öxabäcks socken, Älvsborgs län. Död 1841. Gift 1787-07-15 i sistnämnda socken med Catharina Torbjörnsdotter, född 1759-12-02 i Öxabäcks socken.

Barn:

 • Petronella, född 1788-03-09 i Öxabäcks socken. Gift med soldaten N. N. Kindblom.
 • Helena, född 1794. Gift 1:o med åbon Per Johansson i Säffered i Öxabäcks socken, född 1785-09-27 i nämnda socken. Gift 2:o (före 1820) med åbon Olof Persson i Säffered, född 1790-06-01 i nämnda socken.
 • Andreas, född 1799, död ung.
 • Andreas, född 1802. Kronoåbo. Död 1890. Se Tab. 29
 • Anders, född 1810-09-23, levde 1818, men död före fadern.

TAB 29

Andreas (son av Samuel, Tab. 28), född 1802-09-02 i Öxabäcks socken. Kronoåbo. Död 1890-12-30 i nämnda socken. Gift där 1828-01-01 med Elin Andersdotter, född 1799-08-28 Mörkhult

Barn:

 • Anna Christina, född 1829-10-21 i Öxabäcks socken, liksom systrarne, död där 1914-04-29. Gift där 1857-07-31 med drängen Carl Johan Persson, född 1833-02-16 i nämnda socken, död där 1901-10-01.
 • Johanna Brita, född 1832-06-17, död ogift 1919-02-20 i Öxabäcks socken.
 • Inga Maria, född 1836-07-13, död ogift 1916-03-16 i Öxabäcks socken.

TAB 30

Johan Georg (son av Per, Tab. 21), född 1772-04-04 Lundsbol. Soldat vid Älvsborgs regemente med namnet Sedig, sedan torpare på torpet Husåsen i nämnda socken (1820). Död 1853-09-01 i Örby socken. Gift 1798-08-25 i Örby socken med Maria Nilsdotter, född 1769-01-18, död 1819-11-05 i Örby socken.

Barn:

 • Petronella, född 1798-09-10 i Örby socken, liksom syskonen. Bodde 1820 på torpet Madstena i nämnda socken.
 • Catharina, född 1801-02-15, Levde ogift 1820.
 • Charlotta, född 1803-05-03, Levde 1820.
 • Johannes, född 1812-12-20, utflyttade 1819 till Fritsla socken.

TAB 31

Lennart (son av Per, Tab. 21), född 1777-01-05 på Lundsbol i Örby socken. Soldat vid Älvsborgs regemente under namnet Stolt och bosatt på torpet Skogarevad under Lekvad i Berghems socken, Älvsborgs län. Efter avsked torpare på torpet Skogarevad under Bua i sistnämnda socken. Död 1852-09-12. Gift 1799-12-14 i Berghems socken med Ingeborg Larsdotter, född 1768-01-11 i Hajoms socken, Älvsborgs län, död 1834-10-16 i Berghems socken.

Barn:

 • Brita Christina, född 1801-11-15 Berghems socken, liksom syskonen, död där 1819-07-13.
 • Anna Brita, född 1805-10-20. Gift 1825-12-28, i Berghems socken med torparen Andreas Johansson, född 1795-10-23 i nämnda socken.
 • Lars, född 1810-11-21, död s. å. 25/11.

TAB 32

Lars (son av Johan, Tab. 20), född 1724-04-07 på Ölstorp i Östra Bitterna socken, Skaraborgs län. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1736-09-26. Korpral vid Älvsborgs infanteriregemente 1740-06-05, rustmästare därst. 1742-10-26. Furir 1743-06-10. Förare vid Skaraborgs regemente 1748-03-27. Fältväbel därst. 1750-03-27. Livdrabant 1755-03-19. Löjtnant i armén 1766-08-13. Kaptens avsked 1767-05-07. Död 1786-11-24 Damsholm Gift 1744-09-16 Svinåsen med sin sysslings dotter Charlotta Catharina Hierta, född 1714-08-01, död 1781-05-25 Lunnagården, dotter av ryttmästaren Göran Hierta, och Metta Magdalena Frölich.

Barn:

 • Märta Christina, 1745-11-02 i Ryda socken, Skaraborgs län, död 1811-02-10. Gift 1:o 1784-11-30 med sin moders kusin, löjtnanten Hans Fredrik Frölich, i hans 2:a gifte, född 1740, död 1785. Gift 2:o 1797-10-15 med sergeanten och skogvaktaren, sedan roteringskarlen Johan Erik Fägercrantz, sedan Lillja kallad, född 1770, som 1810 dömdes till 28 dygns vatten och bröd för olovlig förbindelse med sergeanten Johan Henrik Focks hustru Mätta Charlotta Ridderbielke, vilken s. å. dömdes till döden för det hon förgiftat sin man och 2:e sina barn.
 • Carl Gustaf, död ung.
 • Johan Georg, född 1747-01-30 i Ryda socken, död 1750-11-16 Almesåsen
 • Carl Gustaf, född 1750-02-03 i Ryda socken, död 1751-02-08 på Almesåsen.
 • Johan Göran, född 1752. Löjtnant. Död 1838. Se Tab. 33.
 • Ulrik, född 1757-07-08 på Långås.

TAB 33

Johan Göran (son av Lars, Tab. 32), född 1752-09-15 Almesåsen. Volontär vid Älvsborgs regemente 1766-05-16. Rustmästare därst. 1770-02-21. Förare 1774-06-20. Sergeant vid livgardet 1775-01-23. Livdrabant 1776-05-22. Löjtnant i armén 1789-05-20. Avsked 1800-01-13. Bodde i Böne socken. Död där 1838-07-08. Gift 1774-10-11 på Nyckelgärde i Timmele socken, Älvsborgs län med Elisabet Margareta Bagge af Söderby i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1763-09-18 med löjtnanten Alexander Vilhelm Forbes af Lund, född 1722, död 1773), född 1742-08-12, död 1822-06-14, dotter av kaptenen Carl Gustaf Bagge af Söderby, och hans 3:e fru Emerentia Friedenreich.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1774-12-03, död 1788-05-13 genom drunkning vid Storegården i Böne socken, Älvsborgs län.
 • Johan Adolf, född 1777. Underlöjtnant. Död 1846. Se Tab. 34.
 • Jakob Vilhelm, född 1779-05-16. Förare vid Skaraborgs regemente 1798-02-18. Sergeant därst. 1805-06-26. Fänrik. Död ogift 1809-03-21 i Böne socken.
 • Georg Christian, född 1781-05-19, död s. å. 9/9 på Storegården.
 • Catharina Charlotta, född 1783-07-17 på Storegården, död där 1784-03-01.

TAB 34

Johan Adolf (son av Johan Göran, Tab. 33), född 1777-06-06 i Blidsbergs socken, Älvsborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1796-03-06. Förare därst. 1797-03-28. Avsked 1798-06-12. Sergeant vid Göta artilleriregemente s. å. 13/9. Underlöjtnant därst. 1800-09-08. Avsked 1811-12-20. Död 1846-04-25. Gift 1828-09-19 med Margareta Catharina Lenander, död 1840-05-15.

Barn:

 • Johan Ferdinand, född 1829-02-24 på Storegården i Böne socken, Älvsborgs län. Handlande först i Hinnarehult i Horreds socken, Älvsborgs län, sedan i Vasse i samma socken samt i Strömstad. Död ogift 1914-04-23 i Borås. (Horeds förs., Älvsb., db).
 • Catharina Charlotta, född 1831-03-15 på Storegården, död 1910-09-06 i Strömstad. Gift 1859-10-18 i Hössna prästgård Älvsborgs län med häradsskrivaren i Marks fögderi av Älvsborgs län Carl Oskar Jeansén, född 1821-06-18 i Marstrand, död 1897-11-25 i Strömstad.
 • Hedvig Olivia, född 1833-03-23 på Storegården, död ogift 1891-12-28 i Jönköping.
 • Matilda Ottiliana, född 1835-01-20 på Storegården, död 1885-08-21 i Habo prästgård. Gift 1864-06-16 i Hössna prästgård med kontraktsprosten, kyrkoherden i Habo församl. av Skara stift, LVO, Isak Strandh i hans 1:a gifte (gift 2:o 1886-11-23 med Sofia Charlotta Ståhlberg, född 1845-12-25 i Jönköping, död 1927-10-30 i Göteborg, dotter av stadsmäklaren Lars Leonard Ståhlberg och Sofia Amalia Backman), född 1831-06-28 i Ljungarums socken, Jönköpings län, död 1916-03-24 i Habo prästgård.
 • Emilia Estella, född 1837-08-21 på Storegården, död i Nordamerika. Gift 1:o 1863-02-05 i Sätila socken, Älvsborgs län med kammarskrivaren Johan Elis Hammarin, död 1867-10-12 i Tranemo socken, Älvsborgs län. Gift 2:o 1869-04-23 i sistnämnda socken med fabrikören Johan Herman Svensson från Rysshult.

TAB 35

Anders (son av Bengt Andersson Hård, Tab. 7), till Torestorp och Aggarp, båda i Kulltorps socken, Jönköpings län samt Bäckabo i Friggeråkers socken, Skaraborgs län. Page hos Gustaf II Adolf11. Fick 1626-10-30 pass från Livland10. Köpte 1632 Marsjö kvarn3. Bevistade Nils Lilliehööks begravning 1663. Levde ännu12 1667-02-04, men död s. å. 3 Gift 1650 enl. k. tillstånd med sin kusin Estrid Store, 'vars namn jämte årtalet 1668 står på den större klockan i Kulltorps kyrka Jönköpings län', levde änka 1685-01-21, men var död s. å. 6/12, då inventarium efter henne upprättades13, dotter av Matts Persson Store, och Märta Uggla.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1652. Kammarherre. Död 1724. Se Tab. 36
 • Märta Elisabet, bodde såsom änka på Aggarp10 1690-06-11. Ägde Kil i Söne socken, Skaraborgs län, som hon sålde till Adolf Hård 1700.13 Gift med Lars Hjulhammar, död före 1687.
 • Catharina. Gift med löjtnanten Magnus Blanckenfjell, född 1648, död 1690.

TAB 36

Gustaf Adolf (son av Anders, Tab. 35), till Aggarp och Bäckabo samt Kilagården (Lilla Kålltorp) i Gerums socken, Skaraborgs län och Ekholmen i Kulltorps socken, Jönköpings län. Född 1652. Drabant hos konung Carl X Gustaf11. Kammarherre13. Död 1724-05-29 på Ekholmen och begraven s. å. 23/6. Gift med sin fränka Anna Catharina Hård af Segerstad, född 1657, död 1724-03-22 på Ekholmen, dotter av jägmästaren Erik Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Anna Krabbe at Svaneby, nr 46.

Barn:

 • Gustaf, född 1681. Fänrik. Död 1770. Se Tab. 37
 • Estrid Sofia, född 1687-02-14, död 1776-03-29 i Tängs socken, Skaraborgs län. Gift med kaptenen Hans Ulfsparre af Broxvik, i hans 3:e gifte, född 1680, död 1756.
 • Gert Fredrik, född 1689. Kapten. Död 1754. Se Tab. 42
 • Anna Brita, född 1693-07-29, död 1784-05-01 på Lilla Gavlö i Dannäs socken, Jönköpings län och begraven s. å. 13/7. Gift 1715-04-22 med löjtnanten Harald Gyllensvärd, född 1695, död 1765.
 • Erik, född 1694. Volontär vid Älvsborgs regemente 1714. Förare därst. s. å. Sergeant. Fänrik 1717-10-25. Premiärfänrik 1718-06-16. Död ogift 1739 och begraven s. å. 12/8 i Timmele socken, Älvsborgs län.
 • Dorotea Benedikta, döpt 1696-09-15 på Kilagården, död ogift 1724-03-03 på Ekholmen.
 • Märta Helena, döpt 1697-11-19 på Kilagården, död 1778-01-18 Kalsebo. Gift 1725-02-04 med kaptenen Johan von Schwartzenhoff, i hans 2:a gifte, född 1699, död 1773.
 • Charlotta, född 1698, död 1759-11-04 Kålabo. Gift 1726 med löjtnanten Göran Gyllensvärd, född 1680, död 1742.
 • Carl. Född 1699-01-29 på Bäckabo. Sergeant vid Älvsborgs regemente. Död ogift Brunstorp och begraven 1741-01-30.
 • Adelaida, född 1702, död 1720-05-01 i Gerums socken. [10]

TAB 37

Gustaf (son av Gustaf Adolf, Tab. 36). Född 168(1). Fänrik. Död 1770-09-08 på St. Backagården10 i Torbjörntorps socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1720-09-04 på Hällestorp i Vinköls socken, Skaraborgs län med Gertrud Christina Werre, död 1732-06-07 i Falköping, dotter av majoren Georg Niklas Werre och Ingeborg Lake. Gift 2:o 1739-11-23 i Friggeråkers socken, Skaraborgs län med Anna Christina Winge, född 171(9), död 1791-03-21 på St. Backagården.

Barn:

 • 1. Bengt, levde 1764. [10]
 • 1. Axel, född 1723-11-24 på Hällestorp, levde 1764, då han ingått ett oanständigt gifte. Gjordes av fadern arvlös, liksom brodern Bengt.10
 • 2. Johan Gustaf, född 1740. Löjtnant. Död 1797. Se Tab. 38
 • 2. Anna Catharina, född 1742-03-26 i Falköping. Död 1814-02-08. Gift 1762-05-28 i Torbjörntorps socken10 med fänriken Erik Gustaf Ulfsköld, född 1731, död 1798.
 • 2. Helena, född 1749-02-22 på Stora Backagården, död ung.

TAB 38

Johan Gustaf (son av Gustaf, Tab. 37), född 1740-11-22 i Friggeråkers socken, Skaraborgs län. Sergeant med löjtnants avsked. Död 1797-04-09 på sin egendom Ulvarp i Fiflereds socken, Älvsborgs län. Gift 1780-01-01 med Brita Charlotta Wahlborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med bonden Johannes Isaksson, född 1767 i Sandhems socken), född 1756 i Vänersborg.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1782, död 1783-08-01.
 • Adolf Fredrik, född 1784-09-19, död 1786-08-04.
 • Jonas Ulrik, född 1786. Lantbrukare. Död 1860. Se Tab. 39
 • Juliana Charlotta, född 1790-06-26, död före fadern.
 • Gustaf Rogatius, född 1792, död 1809-07-16 på Svenstorp i Sandhems socken, Skaraborgs län.

TAB 39

Jonas Ulrik (son av Johan Gustaf, Tab. 38), född 1786-11-11 i Falköping. Lantbrukare. Död 1860-10-29 i Källunga socken, Älvsborgs län. Gift 1810-04-22 Svenstorp med Ulrika Maria Stenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1805-05-17 död Falköping med garvaregesällen Johan Petersson), född 1786-03-05 i Falköping, död 1864-02-15, dotter av Johan Stenberg och Greta Stina Bånge.

Barn:

 • Johan August, född 1810-11-20 på Svenstorp, liksom syskonen. Arrendator. Död 1877-02-06 i Baltaks socken, Skaraborgs län. Gift 1834-07-04 med Fredrika Gustava Ridderbjelke, född 1792-05-09, död 1886-03-21 i Baltaks socken, dotter av arrendatorn Gabriel Ridderbjelke, och Magdalena Catharina Natt och Dag.
 • Carl Magnus, född 1812-03-21, död 1813-01-03 på Svenstorp.
 • Carl Vollrat, född 1813-10-26, död s. å. 2/11 på Svenstorp.
 • Peter Herman, född 1815-01-24.
 • Johanna Maria, född 1817-01-02, död 1890-01-17 Starrholmen Gift 1839-06-18 med kronojägaren Lars Ågren, född 1796-02-03, död 1876-10-13.
 • Christina Charlotta, född 1819-10-08.
 • Claes Josef, född 1821-09-22. Karduansmakare. Överflyttade till Nordamerika. Död där på 1870-talet.
 • Sofia Ulrika, född 1823, död s. å. 17/12 på Svenstorp.
 • Hedvig Ulrika, född 1824-12-20, död 1876-01-29 på Starrholmen. Gift med handlanden I. Ågren, död 1865.
 • Herman, född 1827-12-22, död 1828-01-20 på Svenstorp.
 • Herman, född 1829-12-23 s. å. 26/4 på Svenstorp.

TAB 40

Anders (son av Gustaf Adolf, Tab. 36), till Kilagården (Lilla Kålltorp) i Gerums socken, Skaraborgs län. Född 1686. Student i Uppsala8 1703-03-03. Volontär vid svenska livregementet till fot 1704. Förare vid Älvsborgs regemente 1705. Sergeant därst. 1706-12-19. Avsked 1709-11-00. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. i dec. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1710-07-20. Sekundkapten därst. 1711-07-20. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714-03-00. Premiärkapten 1719-10-00. Avsked4 1742-05-01. Död 1757-02-17 på Kilagården och begraven s. å. 11/3 i Gerums kyrka. Gift med friherrinnan Huldrika Fägerskiöld, född 1703-08-03 Alebäck, dotter av överstelöjtnanten, friherre Lars Fägerskiöld, och Margareta Hierta.

Barn:

 • Ulrik Gustaf, född 1728. Löjtnant. Död 1800. Se Tab. 41.

TAB 41

Ulrik Gustaf (son av Anders, Tab. 40), född 1728. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente4. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1749-05-15. Löjtnant därst. 1750-08-21. Avsked 1758-07-10. Död 1800-05-22 på sin egendom Kilagården i Gerums socken, Skaraborgs län. Hans och hans frus gravsten med vapen finnes i Synnerby kyrka Skaraborgs län. Gift 1758-07-18 Sparresäter med friherrinnan Eleonora Margareta Fleetwood, född 1738-11-18 på Slättevalla i Lyrestads socken, Skaraborgs län, död 1779-08-17 Almetorp, dotter av majoren, friherre Gustaf Adolf Fleetwood, och hans 1:a fru Anna Uggla.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1759-06-27 på Kilagården, liksom syskonen. Sergeant vid Västgötadals regemente 1777-05-01. Fänrik därst. s. å. 13/5. Löjtnant 1780-12-13. Kapten 1785-04-20. Ogift dödsskjuten 1789-09-01 av en kanonkula, under det han vid reträtten från Högfors försvarade Tionvarpi batteri i Heinelaks by i Finland emot de ryska kanonsluparna, och begraven s. å. 9/9 i Lovisa.
 • Ulrika Eleonora, född 1760-07-11, död helt ung.
 • Anna, född 1763-07-25, död 1845-05-28 Höberg. Gift 1788-01-05 med majoren Leonard Gyllenhaal, född 1754, död 1840.
 • Metta Margareta, född 1765-11-03, död ogift 1787-07-30 på Kilagården.
 • Anders Gustaf, född 1767-11-25. Kadett. Reste 1788 utrikes till sjöss och avhördes ej vidare.

TAB 42

Gert Fredrik (son av Gustaf Adolf, Tab. 36), till Bäckabo i Friggeråkers socken, Skaraborgs län samt Aggarp och Åshuvud (Ekholmen), båda i Kulltorps socken, Jönköpings län. Född 1689. Volontär vid Forsens regemente 1705. Förare vid Älvsborgs regemente 1709. Fältväbel därst. s. å. Fänrik 1710. Löjtnant 1711-07-20. Kapten 1712-08-08. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714. Avsked 1719-09-30. Återinträdde i tjänst. Premiärkapten 1739-06-05. Död 1754-11-03 på Aggarp. Gift med Barbro Justina Pereswetoff-Morath, född 1710-04-04, död 1768-08-14 på Stora Åshuvud, dotter av överstelöjtnanten Alexander Pereswetoff-Morath, och Barbara Gustaviana Staël von Holstein.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1738-02-11 Gyltebacka. Gift 1:o 1760-05-16 på Ekholmen (Åshuvud) med löjtnanten Gustaf Adolf Gyllensting, i hans 3:e gifte, född 1699, död 1772. Gift 2:o 1773-11-03 på Ekholmen med drängen Jöns Jönsson.
 • Barbara Gustaviana, döpt 1740-09-12 Åsen, död på 1820-talet i Kulltorps socken.10 Gift 1760-04-27 på Ekholmen med furiren vid Jönköpings regemente Johan Adolf Wornietz, född 1723, död 1771-05-23 på Aggarp.
 • Fredrik Adolf, döpt 1743-09-23 på Åsen. Sergeant vid Västgötadals regemente. Rustmästare därst. 1768-03-28. Död 1818-06-04 på Stora Åshuvud.
 • Alexander Bogislaus, född 1745-03-24 på Aggarp, död där 1747-01-27.
 • Adeline Sofia, född 1749-09-03 på Aggarp, död 1834-03-08 i Jönköping. Gift 1768-05-15 i Sexdrega socken, Älvsborgs län med fänriken Sven Lindman, född 1732-06-25 i Mjöbäcks socken, Älvsborgs län, död där 1810-04-26.
 • Eva Justina, född 1751-01-30 på Aggarp, död där s. å. 18/10.

Utan känt samband:

 • 1 Carl Johan Hård. Sergeant (sannolikt identisk med Carl Johan under Tab. 13). Gift (1:o) med Margareta Sofia Ringwall (? 2:o med Angela Christina Wickman). Barn: 1. Ulrika Charlotta, född 1795-05-30 i Stockholm. 1. Carl Ludvig, född 1797-09-24 i Stockholm Nikolai förs., i Stockholm, död s. å. 12/12. 2. Carolina Christina Vilhelmina, född 1805, död 1850-01-31 i Stockholm. Gift där 1831-11-26 med handlanden i nämnda stad Erik Hammarin [SRA].
 • 2 Carl Hård (? af Torestorp). Rustmästare vid Skaraborgs regemente. Fänrik därst. 1711-07-11. Död ogift 1712-11-04.

Källor

1Fs. 2Al. 3m. 4KrAB. 5Nh. 6Hs. 7El. 8Um. 9Db för Sunnerbo härad (medd. av kantor P. G. Vejde). 10 Medd. av notarien Erik Hård af Segerstad. 11Geogr. statist. Lexikon (Aggarp). 12UBP. 13At (Sch). 14Vederbörande kyrkoarkiv (genom landsarkivet i Göteborg). 15Fritsla kyrkoarkiv. 16Björketorps och Bollebygds församl. kyrkoarkiv. 17Horreds och Surteby-Kattunga kyrkoarkiv. 18Torestorps kyrkoarkiv.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: