Schildt nr 282

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Schildt nr 282

Adliga ätten Schildt nr 282

Natural. 1642, introducerad 1642.

Riddarhusstamtavlan för ätten Schildt, uppgjord sannolikt i slutet av 1700-talet, företer ett sannskyldigt kaos i uppgifterna rörande de äldre släktleden och har med de källor, som numera stå till buds, endast i vissa delar kunnat läggas till rätta. För att förbinda de då talrikt i Sverige och Finland levande medlemmarna av släkten Schildt med den naturaliserade Jurgen Schildt, har åt denne givits fem söner, nämligen Göran, Georg, Gustaf, Adam och Volmar. Av det numera i Svea hovrätt funna arvskiftet av 1665-12-05 efter Jurgen Schildt framgår dock, att han efterlämnade förutom döttrar endast två söner, Jurgen och Adam. De på riddarhusstamtavlan upptagna sönerna Göran och Georg äro tydligen en och samma person (arvskiftets Jurgen), vilket även antydes på en konceptgenealogi i riddarhuset. Denne Georgs ättegren synes hava utdött redan 1762, medan brodern Adams ättegren fortlevde fram till våra dagar, men nu även är utgången. Gustaf och Volmar Schildt, om vilkas inbördes släktskap intet är känt, tillhörde med all sannolikhet samma livländska släkt, från vilken den naturaliserade Jurgen Schildt var härkommen, men sambandet kan numera icke utredas. Volmars ättegren utdog redan i medlet av 1700-talet. Gustaf blev stamfader för den nu i Sverige levande ätten Schildt. Den med orätt såsom son till Gustaf på riddarhusstamtavlan insatte Carl Johan Schildt, från vilken den nu levande finska ättegrenen Schildt härstammar, torde med all sannolikhet hava inkommit till Finland direkt Österifrån och vara identisk med amtmannen i Ingermanland Johan Schildts år 1675 födde son Johan. Nämnas bör, att i Finland samtidigt med denna ättegren av den livländska släkten Schildt en annan ättegren funnits, som möjligen ännu fortlever i bondestånd. Denna gren härstammar (Wä.) från kaptenen Ernst Henrik Schildt, vilken bevisligen var kusin till Gustaf Schildts son Carl Ulrik. Ernst Henriks till namnet okände fader var gift med en likaledes till namnet okänd dotter av fänriken Ernst von Nandelstadt, tillhörande en livländsk adlig ätt, vars son majoren Jost Vilhelm von Nandelstadt blev jämte sina kusiner naturaliserad svensk adelsman 1693, men ej introducerad (ätten immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 228).

Ätten, av vilken grenar skrivit och skriva sig von Schildt, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 under nr 24 bland adelsmän.

TAB 1

Christoffer Schildt. (översiktstab 1). Uppgives varit bördig från Bayern och hava inflyttat till Sesswegen i Livland. Gift med Sofia Wilchau.

Barn:

 • Barthold Schildt. Officer i polsk tjänst (generalmajor av kavalleriet?). Fången i Ryssland under kriget mot detta land på 1580-talet. (von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands.) Gift med (von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands.) Catharina (?) Walmes, dotter av Jurgen Walmes till Walmeshof (Taubenhof) i Schwaneburgs socken, Livland.

Barn:

 • Jurgen Schildt, naturaliserad Schildt, till Oselshof i Lindens socken, Livland, Edeby och Lambsdorfshof i Lindens socken, Livland, Edeby (Af.) och Årby i Rasbokils socken, Uppsala län och Numlaks i Finland, vilka han fick genom sitt gifte, samt Syserum i Tuna socken, Kalmar län och Kulltorp i Tuna socken, Kalmar län, vilka han köpte till frälse av kronan 1636 (Hs.). Överstelöjtnant vid ett tyskt kavalleriregemente. Naturaliserad svensk adelsman och introducerad 1642-02-14 under nr 282. Överste. Död 1662-02-11 och begraven 1662-06-29 i Rasbokils kyrka (At (So).). Arvskifte hölls efter honom (Liber caus, vol. 136, p. 9 (OA).) 1665-12-05. Han erhöll 1639 i donation Oselshof (Schiltenhof), vilket förut varit förlänat till hans svärfader Axel Mattsson Cruus, och köpte 1645 Lambsdorfshof (von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands.) samt erhöll å båda konfirmation 1645-07-20. Godsen undergingo sedermera reduktionen, men blevo 1727 restituerade till arvingarna, som dock omedelbart försålde dem. Gift 1641-02-23 på Karkus (Liber caus, vol. 136, p. 9 (OA).) i Lindens socken, Livland, med Anna Axelsdotter Cruus i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1664 (At (RA) med överstelöjtnanten Peder Stråle af Sjöared, född 1645, död 1684), död före 1672-09-01 (arvskifte efter henne hölls 1674-12-16) (Liber caus, vol. 136, p. 9 (OA).), dotter av ryttmästaren Axel Mattsson Cruus af Harfvila, nr 2 (Cruus af Edeby), och Anna Skoo (Hästesko af Målagård).

Barn:

 • Catharina, född 1642-02-05 på Årby, död 1691-03-05 på Fornby i Rasbokils socken. Gift 1659-07-10 med översten Vilhelm Mauritz von Post, född 1625, död 1677.
 • Johan. Student i Uppsala 1649-09-00 [Um.], död före fadern.
 • Georg, född 1644. Kapten och assessor. Se Tab. 2
 • Sofia, död ogift före 1667-06-16, då byte hölls efter henne mellan syskonen. [Liber caus, vol. 136, p. 9 (OA).]
 • Maria, död 1707-05-01 och ligger jämte sin man begraven i Rasbokils kyrka. Gift 1672-09-15 med majoren Gustaf Planting-Gyllenbåga, född 1644, död 1698.
 • Elisabet. Gift efter (Liber caus, vol. 136, p. 9 (OA).) 1667-06-16, men före 1678-10-21 med överstelöjtnanten Magnus Stråle af Sjöared, född 1644, död 1708.
 • Adam, född 1655. Ryttmästare. Död 1714. Se Tab. 4

TAB 2

Georg (översiktstab 2, son av Jurgen Schildt, naturaliserad Schildt, tab 1), född 1644. Student i Uppsala 1649-09-00. (Lk.). Löjtnant vid Grubbenhielms regemente i Skåne 1667-05-01. Var 1680 kaptenlöjtnant. Kapten. Assessor vid Kokenhusenska lanträtten i Livland (i Dorpats hovrätt?). Död (Rasbo dombok 1704-06-05 (OA).) före 1704-06-05. Gift 1:o med Anna Barbro Bankow, död 1680, dotter av kaptenlöjtnanten vid adelns rusttjänst i Livland Otto (von) Bancou, adlad Bankow 1662-11-05, men ej introducerad, och Ebba Leussner, likaledes av en adlad, men ej introducerad ätt. Gift 2:o 1691-04-15 på Totebo i Hjorteds socken, Kalmar län med Ingeborg Zelow, döpt 1642-04-13 på Kristersnäs i Hjorteds socken, död 1696, dotter av överstelöjtnanten Christer Zelow, naturaliserad Zelow, och friherrinnan Christina Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • 1. Gustaf. Överstelöjtnant. Död 1714. Se Tab. 3
 • 1. Anna Sofia, levde 1725. Gift 1:o med ryttmästaren vid livländska kavalleriregementet Johan Evald von Scharenberg. Gift 2:o med kaptenen vid Kronobergs regemente (Lk.) Gerhard von Frederichs, levde 1731.
 • 1. Barthold Otto. Förare vid Upplands regemente. Sekundfänrik vid Upplands regemente 1701-09-27. Premiärfänrik 1703-01-22. Löjtnant 1703-06-01. Stupade 1706 i Sachsen. Gift med Catharina Rotenburg, dotter av jägmästaren Carl Fredrik Rotenburg, adlad Rotenburg, och Christina Rudbeckia. De synas haft en son. (Rasbo dombok 1704-06-05 (OA).)
 • 1. Henrik Adam. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Kvartermästare Smålands kavalleriregemente. Kornett 1701-09-01. Död barnlös 1704 i Sachsen.
 • 1. Barbro Catharina, född 1677, död 1761 och begraven 1761-09-26 i Gladhammars socken, Kalmar län. Gift 1711-08-23 på Totebo med borgmästaren i Vimmerby, tit. häradshövdingen Peter Hjertstedt, född 1682-03-18 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län, död 1760-09-11 på Gunnekulla i Frödinge socken, Kalmar län.
 • 1. Elisabet Margareta. Gift 1714-06-17 i Rasbokils socken med regementskvartermästaren vid Upplands regemente, majoren Johan Råborg, född omkring 1678 i Uppland.

TAB 3

Gustaf (översiktstab 2, son av Georg, tab 2). Överstelöjtnant (finnes ej hos Lk). Död 1714. Gift med Helena Burguer, dotter av kaptenen Johan Burguer och Anna von Eeijen samt syster till överstelöjtnanten Bengt Anders Burguer, adlad von Burguer.

Barn:

 • Carl, född 1713-04-13. Löjtnant i fransk tjänst vid brigadjären Leucks regemente 1734. Aide-major vid regementets 1. bataljon 1736. Livdrabant 1740-03-04. Vice korpral vid livdrabantkåren 1741-08-21. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1747-07-28. Överstelöjtnant i fransk tjänst. Major vid adelsfaneregementet 1761. Död ogift 1762-03-21 i Växjö på resa från Skåne till Stockholm. Mot honom gjorde riddarhusfiskalen Cedercrona det påståendet, att han ej tillhörde den introducerade ätten Schildt, men hans härkomst stadgades av riddarhusdeputationen genom beslut av den 16 sept. 1743.

TAB 4

Adam (översiktstab 3, son av Jurgen Schildt, naturaliserad Schildt, tab 1), till Kulltorp i Tuna socken, Kalmar län och Syserum i Tuna socken, Kalmar län. Född 1655-07-14 på Årby i Rasbokils socken, Uppsala län. Student i Uppsala (Um.) 1661-06-20. Var 1672 hovjunkare hos rikskansleren Magn. Gab. de la Gardie. Fänrik vid Upplands regemente 1672-12-12. Löjtnant vid riksänkedrottningens regemente till häst. Ryttmästare. Död 1714-03-24 på Syserum och begraven i Tuna kyrka. Han ägde på 1670-talet fädernegården Edeby i Rasbokils socken, Uppsala län och på grund av sitt första gifte Skälby i Breds socken, Uppsala län, som han sålde på 1690-talet. (Af.) Gift 1:o med Brita Catharina Oxe, död 1697-12-16 på Syserum, dotter av fänriken Anders Oxe, och hans 1:a fru Helena Utter. Gift 2:o 1698-09-07 på Hjortö i Hjorteds socken, Kalmar län med Brita Christina Rosenholtz, död på Hjortö i Hjorteds socken, Kalmar län 1727 och begraven 1727-02-08 i Hjorteds kyrka, dotter av majoren Claes Holtz, adlad Rosenholtz, och Brita Kagg.

Barn:

 • 1. Anna Brita, född 1676-09-10, död 1740 på Lilla Bäckaby i Gårdveda socken, Kalmar län. Gift 1:o med kronobefallningsmannen och häradsfogden i Aspelands härad i Småland Johan Daniel Drangel i hans 3:e gifte (gift 1:o med Anna Bruun. Gift 2:o med Anna Rosensvärd), född 1658, död 1729-12-01 i Gårdveda socken. Gift 2:o med majoren Lars Fix, adlad Fixenhielm, i hans 2:a gifte, född 1675, död 1741.
 • 1. Göran Vilhelm, född 1679. (Wä.)
 • 1. Helena Catharina, född 1680. (Wä.)
 • 1. Anders Johan, född 1682. Kornett. Död 1729. Se Tab. 5
 • 1. Axel Christian, född 1682-11-05 i Helsingfors (Wä.). Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente. Sekundkornett vid Smålands kavalleriregemente 1701-09-07. Död 1701-10-10 i Grubin.
 • 1. Eva Elisabet, född 1683-11-01, död 1745-06-03 på Lökaryd i Svennarums socken, Jönköpings län. Gift 1699-11-29 i Tuna socken med överstelöjtnanten Per Gabriel Stålhammar, född 1677, död 1739.
 • 1. Christina Margareta, född 1685-02-00, död 1733-07-14 på Hökhult i Tuna socken. Gift 1724-11-18 på Lilla Bäckaby med majoren Erik Lillja, död 1734.
 • 1. Georg Gustaf, född 1687. Major. Död 1743. Se Tab. 7
 • 1. Catharina Beata, född 1689-03-02, död 1761-06-06 på Skälsebo i Tuna socken. Gift med sin systers styvson, löjtnanten vid Kalmar regemente Hans Henrik Drangel, född omkring 1694, begraven 1726-03-08 i Tuna kyrka. (At (P).)
 • 2. Carl Ludvig, född 1700. Kapten. Död 1760. Se Tab. 12
 • 2. Elisabet, född 1702-05-09, död 1752-01-09 på Andersbo i Hjorteds socken. Gift 1724-12-10 på Hjortö med löjtnanten i holsteinsk tjänst, sedan överlantjägaren i Kalmar län Anders Johan Sandberg, född 1698, död 1755-08-13 i Hjorteds socken.
 • 2. Axel Christoffer, född 1704. Kammarherre hos hertigen av Holstein, Carl Peter Ulrik, sedermera kejsar Peter III i Ryssland. Generallöjtnant i rysk tjänst. Död i Kiev. (Wä.) Han återfick 1727 ättens stamgods Oselshof (Schiltenhof) i Lindens socken, Livland, men sålde det efter några år. (von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands.) Gift, men barnlös.

TAB 5

Anders Johan (översiktstab 3, son av Adam, tab 4), född 1682-01-08. Hantlangare vid artilleriet 1701. Lärkonstapel vid artilleriet 1702-06-02. Konstapel 1702-12-19. Styckjunkare 1703. Kornett vid Kruses dragonskvadron 1705-05-16. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1707. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom från fångenskapen 1722. Drunknade 1729-12-00 på resa från Riga. Gift 1716-02-00 under fångenskapen med Margareta Elisabet Aejmelæa, dotter av en kyrkoherde Aejmelæus.

Barn:

 • Anders Johan, född 1716.
 • Eva Catharina, född 1717-06-13 i Sibirien, död 1785-02-03 på Ånhult i Virserums socken, Kalmar län. Gift 1744-06-26 på Kulltorp i Tuna socken, Kalmar län med kornetten och livdrabanten samt lantjägaren i Kalmar län Claes Wetterstrand, född 1714-08-19 i Hjorteds socken (Sj.) Kalmar län, död efter 1785-02-03 på Ånhult.
 • Adam, född 1719. Fänrik. Död 1767. Se Tab. 6
 • Edla Margareta, född 1727-01-31. Gift 1747-03-29 i Tuna socken med handelsmannen i Vimmerby Jakob Olof Hillman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1743-12-18 på Syserum i Tuna socken med Anna Brita Bolin), född 1718, död 1786-12-12 på Fryefall i Tuna socken.

TAB 6

Adam (översiktstab 3, son av Anders Johan, tab 5), till Syserum i Tuna socken, Kalmar län, i vilken egendom han ägde hälften (Hs.). Född 1719-09-05 i Sibirien. Fänrik. Död 1767-04-29 på Byrum i Tuna socken. Gift 1:o 1743-12-27, i Eds socken, Kalmar län med sin kusin Brita Christina Stålhammar i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1724 med löjtnanten Peter Stasse, född 1697, död 1742 i Tuna socken), född 1704, död 1756-02-10 i Tuna socken, dotter av överstelöjtnanten Per Gabriel Stålhammar, och Eva Elisabet Schildt. Gift 2:o 1760-08-19 i Frödinge prästgård Kalmar län med Maria Charlotta Brandelius, död 1789-06-14 dotter av kyrkoherden i Frödinge pastorat av Kalmar stift Nils Brandelius och Catharina Margareta Björn.

Barn:

 • 1. Anders Johan, född 1744-08-29 i Baljerum, död 1747-04-08, på Syserum och begraven 1747-05-12.
 • 2. Johan Axel, född 1761-08-31 på Syserum, död på Syserum 1762-02-26.
 • 2. Catharina Margareta, född 1763-03-09 på Syserum, död 1833-03-28 i Tuna i Ryssby socken, Kalmar län. Gift 1785-07-07 på Byrum med sin syssling, ryttmästaren Vilhelm Adolf Schildt, född 1759, död 1819.
 • 2. Adama Charlotta, född 1766-04-26 på Syserum, död 1829-11-20 på Svenslund i Ryssby socken. Gift 1792-12-28 på Byrum med fanjunkaren vid Smålands grenadjärbataljon Sven Söderberg, född 1769-07-04, död 1830-04-18.

TAB 7

Georg Gustaf (översiktstab 4, son av Adam, tab 4), till Syserum, född 1687-06-05. Korpral vid Västgöta stånddragonregemente 1703. Rustmästare Västgöta stånddragonregemente 1704. Sergeant 1706. Kornett 1709-09-12. Löjtnant 1710-06-16. Kapten 1711-11-20. Tjänstlös 1717 vid regementets sammanslagning med livdragonregementet. Avsked med majors karaktär 1721-03-16. Död 1743-08-04 på Syserum. Gift 1711-08-07 på Hult i Naglums socken, Älvsborgs län med Ulrika Eleonora Belfrage, född tvilling 1683-01-27, död 1767-02-07 på Syserum, dotter av överstelöjtnanten Henrik Johan Belfrage, och Maria Stöltenhielm.

Barn:

 • Henrik Gustaf, född 1712. Livdrabant. Död 1760. Se Tab. 8
 • Brita Catharina, född 1713-12-16 i Västergötland, död 1750-09-23 på Kulltorp i Tuna socken, Kalmar län. Gift 1745-03-22 på Syserum med löjtnanten och livdrabanten Johan Pihl i hans 1:a gifte, född 1717-12-31 i Karlskrona, död 1769-02-16 i Stockholm.
 • Anna Maria, född 1715-12-04, död ogift 1793-02-27 på Molid i Tuna socken, Kalmar län.
 • Axel Johan, född 1717-03-09 på Syserum (1726-03-08 »dog en liten herre från Syserum»).
 • Elisabet Ulrika, född 1718-07-30 på Syserum, död ogift 1794-01-17 på Molid.
 • Helena Christina, född 1720-05-22 på Syserum, död 1754-05-19 på Adriansnäs i Misterhults socken, Kalmar län. Gift 1750-06-29 på Syserum med translatorn Christer Adrian Rosenmüller, i hans 3:e gifte, född 1717, död 1785.
 • Eva Margareta, född 1722-08-18, död änka 1799-02-02 på Målen i Ramkvilla socken, Jönköpings län. Gift med fänriken vid Kalmar regemente Carl Ulrik Lönroth, född 1727-03-14, död 1803-10-03.
 • Per Göran, född 1723. Löjtnant. Död 1795. Se Tab. 9
 • Göran Vilhelm, född 1725-08-11. Överste i holsteinsk tjänst. Död barnlös 1793-03-04 på Kråkemåla i Misterhults socken, Kalmar län och begraven 1793-03-08. Gift 1771-07-21 på Hökfors i Tuna socken, Kalmar län med Anna Brita Freidenfelt, född 1735-09-18 på Ramsås i Agunnaryds socken, Kronobergs län, död 1813-06-10 i Totemåla i Långasjö socken, Kronobergs län, dotter av överstelöjtnanten Christoffer Reinhold Freidenfelt, och hans 2:a fru Brita Elisabet Blomensköld.

Ett barn, född 1727-02-04 på Syserum.

TAB 8

Henrik Gustaf (översiktstab 4, son av Georg Gustaf, tab 7), född 1712-08-12. Kunglig livdrabant. Död 1760-08-23 och begraven 1760-09-03 i Tuna socken, Kalmar län. Gift 1745-12-03 i Mönsterås socken med Hedvig Hult, döpt 1729-07-23 på Berg i Mönsterås socken, död 1806-11-08 i Målebrötta i Tuna socken och begraven 1806-11-14,.dotter av kaptenen Gustaf.Hult och Sigrid Bongenhjelm, nr 1352.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, född 1747-01-25 på.Berg i Mönsterås socken. Gift 1770-08-21 på Sandbäckshult i Ålems socken, Kalmar län med bataljonsfältskåren Fredrik Ludvig Keijser.
 • Gustava Maria, född 1748-08-10 på Kulltorp i Tuna socken, Kalmar län, död ogift 1825-12-14 i Tuna socken och begraven 1825-12-23.
 • Brita Elisabet, född 1750-01-00 på Hult i Tuna socken, död 1830-11-11 i Ryssby socken, Kalmar län. Gift 1777-11-04 på Sandbäckshult med stadsläkaren i Kalmar Johan Jakob Wasserman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Margareta Edler, dotter av vice häradshövdingen Nils Edler och Engelbrita Anséen), född 1743-06-29, i Furingstads socken, Östergötlands län, död 1797 i Kalmar.
 • Göran Gustaf, född 1753-08-18.på Hult, begraven 1754-01-15 i Tuna kyrka.

TAB 9

Per Göran (översiktstab 5, son av Georg Gustaf, tab 7), född 1723-10-23. Kornett och livdrabant. Löjtnant. Död 1795-01-24. Gift 1749-11-13 på Syserum i Tuna socken, Kalmar län med sin syssling Johanna Catharina Braun, född 1716, död 1800-05-13 i Tuna socken, dotter av översten Jakob Brun, adlad Braun, och Eleonora Benedikta von Post.

Barn:

 • Göran Axel, född 1750. Major. Död 1803. Se Tab. 10
 • Catharina Johanna, född 1752-09-30 på Näs i Kråkshults socken, Jönköpings län, död ogift 1819-01-26 i Karlstorps socken, Jönköpings län.
 • Anna Magdalena, född 1754-01-13, död 1754-05-16 på Näs i Kråkshults socken, Jönköpings län.
 • Jakob Johan, född 1755-05-31, död 1756-01-15 på Näs i Kråkshults socken, Jönköpings län.
 • Anna Magdalena, född 1757-11-10, död 1757-12-23 på Näs i Kråkshults socken, Jönköpings län.
 • Vilhelm Adolf, född 1759. Ryttmästare. Död 1819 på Näs i Kråkshults socken, Jönköpings län. Se Tab. 11

TAB 10

Göran Axel (översiktstab 5, son av Per Göran, tab 9), född 1750-10-20 på Väderum i Tuna socken, Kalmar län. Volontär vid Kalmar regemente 1760-10-30. Förare vid Kalmar regemente 1771-10-02. Sergeants karaktär 1772-07-30. Fältväbel 1776-06-22. Fänriks karaktär 1779-02-10. Stabslöjtnant 1788-07-22. Stabskapten 1792-12-18. Majors avsked 1796-04-20. Död 1803-03-01 i Stockholm. Gift 1773-04-18 på Farstorp i Kråkshults socken, Jönköpings län med Ulrika Westerstrand, född 1752-08-19 på Nynäs i Hjorteds socken, Kalmar län, dotter av kyrkoherden i Hjorteds pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten Sven Albert Westerstrand och Anna Margareta Sackensköld, samt faster till presidenten Per Westerstrand, adlad Westerstrand.

Barn:

 • Jonas, född 1773-08-26 på Farstorp, död som barn.
 • Albertina, född 1774-08-04 på Farstorp, död på Farstorp 1774-12-05.
 • Elisabet Ulrika, född 1775-11-21.
 • Anna Magdalena, född 1777-01-09.
 • Johanna Eleonora, född 1778-11-04 i Edshults socken, Jönköpings län. Gift 1794-12-28 på Kolshult i Karlstorps socken, Jönköpings län med löjtnanten Lars Lindquist, död 1821 på Slagsta i Botkyrka socken, Stockholms län.
 • Albertina Vilhelmina, född 1780-01-19.
 • Fredrika Carolina, född 1781-08-27 på Fagerbäck i Gårdveda socken, Kalmar län.
 • Daniel Abraham, född 1784-09-06 på Fagerbäck, död på Fagerbäck 1784-12-27.

TAB 11

Vilhelm Adolf (översiktstab 5, son av Per Göran, tab 9), född 1759-03-08 på Näs i Kråkshults socken, Jönköpings län. Antagen i tjänst 1775-10-19. Korpral vid Smålands lätta kavalleriregemente 1777-09-11. Kornett vid Smålands lätta kavalleriregemente 1789-04-28. Löjtnant 1799-07-16. Ryttmästares avsked 1801-11-29. Död 1819-05-04 i Ryssby socken, Kronobergs län. Gift 1785-07-07 på Byrum i Tuna socken med sin syssling Catharina Margareta Schildt, född 1763-03-09 på Syserum i Tuna socken, Kalmar län, död 1833-03-28 i Tuna i Ryssby socken, dotter av fänriken Adam Schildt och hans 2:a fru Maria Charlotta Brandelius.

Barn:

 • Johanna Maria, född 1785-07-07 på Byrum. Gift 1812-10-04 med drängen Isak Svensson i Smedjemåla.
 • Per Göran, född 1787-04-22 på Byrum. Furir vid Vendes artilleriregemente 1805-02-19. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1805-05-01. Styckjunkare 1809-10-26. Avsked 1815-12-02.
 • Adam Johan, född 1789-04-24 på Byrum, död 1789-12-11.
 • Mauritz Vilhelm, född 1792-08-10 på Byrum, död på Byrum 1792-08-22.
 • Eleonora Benedikta, född 1793-08-22, på Byrum, död 1867-01-25 i Ryssby socken. Gift 1812-10-10 med soldaten Johan Lantz.
 • Vilhelm Mauritz, född.1795-12-05.på Byrum, död.på Byrum 1796-03-16.
 • Catharina Charlotta, född 1797-07-16 på Byrum, död 1803-02-17 på Strättö i Ryssby socken, Kronobergs län.
 • Vilhelmina Margareta, född 1802-06-21, på Strättö, död 1807-02-04 på Tunatorp i Ryssby socken.
 • Axel Gustaf, född 1805-04-28 på Hesslebacken i Ryssby socken, död 1807-02-01 på Tunatorp.

TAB 12

Carl Ludvig (översiktstab 6, son av Adam, tab 4), född 1700-11-08 på Hjorte i Hjorteds socken, Kalmar län. Kom i krigstjänst 1716 (Sj.). Avsked såsom underofficer 1720 (Sj.). Kapten i holsteinsk tjänst. Avsked från holsteinsk tjänst. Överlantjägare i Kalmar län (Sj.) 1737-06-27. Avsked därifrån före 1751 (Sj.). Död 1760-01-27 på Hjortö. Gift 1:o 1719 med Ingeborg Margareta Gyllenfelt, född 1683, död 1748 på Hjortö och begraven 1748-07-01, dotter av kvartermästaren Olof Nilsson Gottfelt, adlad Gyllenfelt, och hans 1:a fru Barbara Sofia Sölfverlood. Gift 2:o 1749-01-15 på Hjortö med Anna Beata Brynum från England, född 1729, död 1800-06-04 på Hjortö, dotter av kaptenen N. N. Brynum.

Barn:

 • 2. Axelina Christina, född 1749-05-09 på Hjortö, död på Hjortö 1772-01-24. Gift 1768-04-06 på Hjortö med ryttmästaren Lars Klöfverskjöld, i hans 1:a gifte, född 1742, död 1782.
 • 2. Adam Axel, född 1751. Löjtnant. Död 1827. Se Tab. 13
 • 2. Helena Charlotta, född posthuma 1760-03-26 på Hjortö, död 1842-03-24 på Marieholm i Döderhults socken, Kalmar län. Gift 1774-04-28 på Hjortö med andre lantmätaren i Kalmar län Alexander Roswall, född 1733-04-21, död 1819-02-28 på Falla i Vimmerby socken, Kalmar län.

TAB 13

Adam Axel (översiktstab 5, son av Carl Ludvig, tab 12), född 1751-03-01 på Hjortö. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1771-03-20. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1773-04-10. Kvartermästare 1774-08-15. Kornett 1780-05-01. Löjtnant vid livgrenadjärreggementets rusthållsdivision 1794-05-18. Död 1827-11-14. Gift 1:o 1780-06-11 i Djursdala socken, Kalmar län med Helena Sofia Widinghoff i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1771-10-29 med hovauditören Nils Erik Löfling, född 1732, död 1779-03-22), född 1750, död 1810-08-01 på Tyrvalds i Klinte socken, Gotlands län, dotter av ryttmästaren Johan Ernst Widinghoff och Helena Maria Giös, 2:o 1812-07-10 på Åsa i Köpings socken, Kalmar län med Anna Maria Strömbom i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradshövdingen i Ölands domsaga Josef Dahlgren, född 1760-06-02, död 1808-05-09 på Lundegård i Köpings socken (Oö.), född 1768, död 1842-04-25 på Rosenfors i Köpings socken.

Barn:

 • 1. Axel Ludvig, född 1781 på Hjortö. Hovmarskalk. Död 1846. Se Tab. 14
 • 1. Nils Malkolm, född 1782 på Hjortö. Lantmätare. Död 1822. Se Tab. 16
 • 1. Beata Charlotta, född 1783-11-02 på Hjortö, död på Hjortö 1785-04-28.
 • 1. Helena Lovisa, född 1785-01-11, död 1785-04-26 på Hjortö.
 • 1. Carl Ludvig, född 1788-01-20, död 1788-02-10 på Hjortö.
 • 1. Carl Adam, född 1788-12-13 på Hjortö. Student i Uppsala 1805 (At (Sch.)). Fänrik vid Gotlands nationalbeväring 1811-08-21. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1812-03-03. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1815-03-14. Kapten och regementskvartermästare vid 2. livgrenadjärregementet 1826-04-18. RSO 1839-07-04. Avsked 1846-01-30. Död barnlös 1852-10-09 på Adelsbiten i Västra Husby socken, Östergötlands län. Gift 1826-11-15 i Motala socken med Hedvig Rydberg, född 1802-08-10 i Varvs socken, Östergötlands län, död 1869-01-10 på Berga i Slaka socken, Östergötlands län, dotter av inspektören Jonas Rydberg.
 • 1. Helena Christina, född 1792-03-06, död ogift 1837-11-02 i Norrköping.

TAB 14

Axel Ludvig (översiktstab 6A, son av Adam Axel, tab 13), född 1781-08-15 på Hjortö i Hjorteds socken, Kalmar län. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1785. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1786-04-12. Löjtnant vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1810-06-26. Kapten vid 2. livgrenadjärregementet 1812-03-24. Avsked 1817-11-04. Kammarherre 1817-01-28. Hovmarskalk. Död 1846-12-15. Gift 1816-11-15 med friherrinnan Görvel Juliana Ribbing af Koberg, född 1796-12-23, död 1836-10-30 i Norrköping, dotter av majoren friherre Bengt Ribbing af Koberg, och friherrinnan Catharina Görvel Örnfelt.

Barn:

 • Bengt Axel Robert Ludvig, född 1817. Ståthållare. Död 1880. Se Tab. 15

TAB 15

Bengt Axel Robert Ludvig (översiktstab 6A, son av Axel Ludvig, tab 14), född 1817-09-04 på Hovsta i Björkviks socken, Södermanlands län. Furir vid 2. livgrenadjärregementet 1835-05-14. Avsked 1839-04-09. Officersexamen 1839-12-15. Sergeant vid livregementets husarkår 1840-02-15. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1840-10-17. Löjtnant 1852-07-02. Regementskvartermästare 1857-11-03. Ryttmästare i kåren 1857-11-24. Adjutant hos konungen 1860-01-28. RDDO 1860-06-30. RNS:tOO 1860-08-06. RSO 1865-01-28. TunNIO2kl.1865-07-25. Kabinettskammarherre.1866-05-03. RPrKrO2kl 1867-08-21. OffFrHL 1867-08-10. StOffLEkkrO 1867-08-17. KDDO2gr.1868-03-31. KDDO1gr 1868-08-06. TMO3kl 1869-05-00. Major i armén 1871-03-10. Tjänstfri vid hovet 1872. Ståthållare på Rosersbergs slott 1875-06-18. Avsked från livregementets husarkår 1875-10-29. Död 1880-12-25, i Stockholm. Gift 1843-09-21 på Fredriksdal vid Hälsingborg med grevinnan Eva Sofia Henrietta Hamilton, född 1818-12-07 på Tågerup i Saxtorps socken, Malmöhus län, död 1903-04-08 i Stockholm, dotter av kammarherren greve Adolf Jakob Carl Hamilton, och friherrinnan Eva Charlotta Beck-Friis.

Barn:

 • Axel Adolf Ludvig, född 1844-06-11, död 1847-01-28 i Örebro.
 • Eva Julia Harriet, född 1847-06-01 i Hälsingborg, död ogift 1931-06-25 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, (db).
 • Louisa Desideria Elisabet, född 1849-03-31 i Örebro, död i Örebro 1849-04-05.
 • Hedvig Charlotta Vilhelmina, född 1850-06-07 i Hälsingborg, död 1863-09-11 på Ullavi i Sköllersta socken, Örebro län.

TAB 16

Nils Malkolm (översiktstab 6, son av Adam Axel, tab 13), född 1782-11-13 på Hjortö i Hjorteds socken, Kalmar län. Lantmäteriexamen 1805 (El.). Tjänstgjort vid storskiftes- och avvittringsverket 1812–1815 (El.). Vice storskifteslantmätare i Kopparbergs län 1816 (El.). Död 1822-07-15 i Sala. Gift 1815-02-05 med Sofia Jeanette Örner, född 1784, död 1848-12-09 i Stockholm, dotter av andre lantmätaren i Västmanland Magnus Örner och Helena Catharina Hillberg.

Barn:

 • Axel Johan Olof, levde vid faderns död.

TAB 17

Peter Fredrik August (översiktstab 6, son av Carl Ludvig, tab 12), född 1757-11-12 på Hjortö. Var 1782 kadett vid artilleriet. Antog kejserlig rysk tjänst 1783 och avhördes ej vidare. Gift 1782-05-07 på Hjortö med Ulrika Roswall, född 1745, död 1797-05-14 på Knutstorp i Hjorteds socken.

Barn:

 • Carl Johan, född 1782-10-25 på Ekhult i Frödinge socken, Kalmar län.

TAB 18

Volmar Schildt (översiktstab 7, se historiken). Till Anderstorp (nu Loviseberg) i Östra Eneby socken, Östergötlands län, som han erhöll med sin fru. Fänrik vid Skåne Bohus dragonregemente 1674-07-15. Löjtnant vid Skåne Bohus dragonregemente 1675. Kapten. Gift med Brita Utter, född 16(45), död 1732-07-20 på Anderstorp, dotter av ståthållaren Johan Pedersson Utter, adlad Utter, och hans 2:a fru Carin Oxe.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1678. Major. Död 1732. Se Tab. 19
 • Volmar Johan, till Anderstorp. Född 1684. Rustmästare vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1700. Förare vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1703. Sergeant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1704. Fältväbel 1705. Fänrik 1708-03-00. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722. Kaptens karaktär 1722-08-08 med sergeants indelning vid Östgöta infanteriregemente 1727. Majors avsked 1740-12-11. Död barnlös 1747-11-24 på Anderstorp. Gift 1727-11-22 på Leonardsberg i Östra Eneby socken, Östergötlands län med Elsa Margareta Appelgren, dotter av hovjunkaren Arvid Appelgren, och Margareta Brita Duréel.
 • Maria Catharina. Gift 1:o 1718-10-23 på Anderstorp med inspektören Lars Spilhammar, död 1721-06-28 på Anderstorp. Gift 2:o 1722-09-27 på Anderstorp med kaptenen Mattias Mårten Körning, född 1689, död före 1750.

TAB 19

Johan Henrik (översiktstab 9, son av Volmar.Schildt, tab.18), född 1678 i Köpenhamn: page hos drottningen 1687–1689. Utrikes resor. Volontär vid änkedrottningens livregemente i Pommern 1697. Foderherre vid artilleriet 1700. Avsked 1704 och gick i utländsk tjänst. Kapten vid artilleriet 1713-10-13. Konfirmationsfullmakt 1717-08-22. Tygkapten i Göteborg 1717-08-22. Majors avsked 1719-11-18. Död 1732-08-20, på Bispmotala i Motala socken, Östergötlands län. Gift med Eva Maria Lohreman, född 1685, dotter av arkiatern, med. doktor Gustaf Lohrman, adlad Lohreman, och Sofia Catharina Huswedel.

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1704, död ung.
 • Hedvig Christina, född 1706, död 1780-01-12 i Kattarps prästgård Malmöhus län. Gift 1727-12-31 på Bispmotala med löjtnanten Johan von Gisler, född 1694, död 1756.
 • Carl Gustaf, född 1709, död ung.
 • Anders Johan, född 1711. Korpral. Död 1755. Se Tab. 20
 • Ulrika Eleonora, född 1715, död ogift 1801-11-04 på Långbro.
 • Anna Maria, döpt 1718-09-20 i Göteborg, död änka 1806-02-02 i Stockholm. Gift med en strumpfabrikör. Johan Gustaf, född 1721-09-20 på Bispmotala. Volontär vid artilleriet i Stockholm 1735-05-00. Furir vid Willebrands regemente 1743. Fänriks karaktär 1749-11-22. Fänrik vid Åbo läns regemente 1758-12-05. Löjtnant. Död barnlös 1762-09-26 i Motala socken. Gift med Hedvig Helena von Essen af Zellie i hennes 2:a gifte, död 1752-10-15, dotter av löjtnanten Otto Lorentz von Essen af Zellie, och Eva Juliana Möller (swärd, nr 645).

TAB 20

Anders Johan (översiktstab 9, son av Johan Henrik, tab 19), född 1715. Var 1737 korpral vid livregementet. Korpral vid livgardet. Död 1755-08-20 på Riddarhagen i Fägre socken, Skaraborgs län. Gift 1737-07-17 med Märta Elisabet Stenfelt.

Barn:

 • Eva Ulrika, född 1738-10-04 i Väderlanda i Nöbbele socken, Kronobergs län. Gift 1757-03-02 med föraren Adam Gustaf Stenfelt, född 1720, död 1792.
 • Maria Johanna, född 1740-10-17 på Väderlanda, död på Väderlanda 1742-04-14.
 • Carl Johan, född.1743-10-03 på Väderlanda, död på Väderlanda 1743-11-03.
 • Hedvig Johanna, född 1745-09-24 på Riddarhagen.
 • Maria Elisabet, född 1750-07-16 på Riddarhagen, död 1826-04-14 på Tofta. Gift 1770-06-21 på Hermanstorp i Nöbbele socken med fänriken Gustaf Adolf Gyllensvärd, nr 240, född 1731, död 1790.
 • Andreetta Johanna, född 1752-05-01 på Riddarhagen, död 1798-03-15 i Väderlanda. Gift 1777-05-06 på Hermanstorp med guldsmeden i Växjö Olof Ekelund.
 • Henrik Gustaf, född 1754-08-09 på Riddarhagen.

TAB 21

Gustaf Schildt (översiktstab 7, se historiken), född i Riga (Lena kyrkoarkiv.) (enligt riddarhusgeneal. 1656, men enligt annan uppgift 1645 och enligt Lena sockens dödbok vid sin död »några och 90 år gammal»). Var 1695 löjtnant. Död 1736-05-09 i Uppsala och begraven 1736-05-16 i Lena kyrka, Uppsala län. Han hade tjänat under Carl XI för fänrik och åtnjöt underhåll på ett kronohemman i Hållsta i Lena socken i många år. (Lena kyrkoarkiv.) Gift med Anna Christina Ost von Weijdenost, av en würtembergsk adlig ätt.

Barn:

 • Maria Elisabet. Gift med komministern i Lena förs av ärkestiftet Johan Bredenius, död 1713.
 • Anna Christina, begraven 1747-09-24 i Stockholm (Danviken). Gift 1726 med kornetten Carl Gustaf Hökeflycht, i hans 1:a gifte, född 1691, död 1771.
 • Carl Ulrik, född 1695. Fänrik. Död 1743. Se Tab. 22
 • Barbro Catharina. Gift 1727-05-00 i Lena socken med pappersmakaren från Hakarps socken, Jönköpings län Olof Kihlgren [Lena kyrkoarkiv].

TAB 22

Carl Ulrik (översiktstab 10, son av Gustaf, tab 21), född 1695-06-20 i Tensta socken, Uppsala län. Volontär vid Upplands regemente 1714-05-06. Förare vid Upplands regemente 1715-04. Sergeant 1717-05-02. Fänrik 1718-09-13. Avsked 1719-09-30. Död 1743 och begraven i Bälinge kyrka, Uppsala län. 'Han innehade ättens säte vid riksdagen 1742.' Gift 1722 med Hedvig Christina Krook, född 1703, död 1753-07-05 i Pernå socken (Wä.), Finland, dotter av arrendatorn Johan Krook och Maria Sprint.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1726, död änka 1789-06-14, på Byrum i Tuna socken, Kalmar län. Gift 1:o 1745-10-29 i Pernå sn (Wä.) med fänriken vid Nylands infanteriregemente Alexander Magnus Gustafsson. Gift 2:o 1773-03-30 med fänriken vid Nylands infanteriregemente Henrik Anton Gottsman, i hans 2:a gifte, född 1724-02-09, död 1778. (Medd. av frih. Tor Carpelan.)
 • Carl Reinhold, född 1728. Mönsterskrivare vid Tavastehus regemente (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1742-02-10. Avsked (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1743-07-23. Död 1743.
 • Hedvig Christina, född 1734-04-03, död 1804-10-02 på Littälä i Tohmajärvi socken. Gift 1758-02-07 i Iittis socken med kyrkoherden i Tohmajärvi förs, prosten Jakob Alopæus, född 1726-07-23 i Hirvensalmi socken, död 1798-08-09 i Tohmajärvi socken.
 • Johan Peter, född 1735. Major. Död 1789. Se Tab. 23
 • Beata Sofia, född 1740-05-25 i Pernå socken, död änka 1819-01-31 i Helsingfors. Gift 1761 med handlanden i Helsingfors Carl Magnus Sunn, född 1734-07-16, död 1796-02-12.

TAB 23

Johan Peter (översiktstab 10, son av Carl Ulrik, tab 22), född 1735-04-05. Student i Åbo 1752 (Lå.). Volontär vid artilleriet 1754-01-00. Furir vid garnisonsregementet i Göteborg 1755-06-00. Sergeant vid kronprinsens regemente 1757-07-00. Sekundadjutant vid Västerbottens regemente 1760-03-07. Fänrik vid Västerbottens regemente 1762-05-26. Löjtnant 1773-10-22. Kapten 1779-04-23. Major 1786-09-21. Död 1789-03-10 under fälttåget i Finland. Gift 1760 med Christina Elisabet Brunneman, född 1740, död 1795-11-10 på löjtnantsbostället Anholmen i Västerbotten, dotter av handlanden i Gartz på Rügen N. N. Brunneman.

Barn:

 • Carl Johan, född 1760-12-24, död 1762-07-22.
 • Anna Christina, född 1763-03-22, död 1787-02-00. Gift 1782-05-13 med kaptenen vid Västerbottens regemente Lars Moback i hans 1:a gifte (gift 2:o 1787-11-12 med Brita Sofia Schjåltz, från vilken han 1792-09-04 blev skild, i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1800-01-11 i Stockholm med generallöjtnanten Vilhelm Mauritz Pauli, född 1730, död 1800], född 1760-09-11 i Dingtuna socken, Västmanlands län, död 1845-09-30 i Stockholm, dotter av frälseinspektoren Per Schjåltz och Anna Brita Berg. Gift 3:o 1795-08-30 med Ulrika Catharina Hedman, född 1766-02-11, dotter av kyrkoherden i Vasa Per Hedman och Hedvig Ulrika Spöring), född 1754-06-02.
 • Johan Peter, född 1764-12-23, död 1766-01-05.
 • Carl Johan, född 1766-02-14, död 1766-02-26 i Nederkalix socken, Västerbottens län.
 • Johanna Elisabet, född 1767-01-16 i Nederkalix socken, död som barn.
 • Eva Maria, född 1768-02-21 i Nederkalix socken, död i Nederkalix socken 1768-03-04.
 • Johanna Elisabet, född 1769-05-27 på Johannisberg i Nederkalix socken, död 1821-08-03, i Luleå. Gift med borgmästaren i Luleå Olof Ruthberg, född 1763-12-23, död 1823-02-25 i Luleå. [Medd. av f. d. postmästaren H. Lagergren.]
 • Johan Peter, född 1770-11-10 i Nederkalix socken, död i Nederkalix socken 1770-12-18.
 • Carl Ulrik, född 1772. Överstelöjtnant. Död 1828. Se Tab. 24
 • Margareta Fredrika, född 1773-02-06, i Nederkalix socken.
 • Magdalena, född 1777, död 1828-04-20 i Luleå. Gift 1804-06-03 på Ulriksberg i Lövångers socken, Västerbottens län med kaptenen Gabriel Peter Gyllengahm, född 1773, död 1828.

TAB 24

Carl Ulrik (översiktstab 11, son av Johan Peter, tab 23), född 1772-01-13 i Nederkalix socken, Västerbottens län. Volontär vid Västerbottens regemente 1774-06-27. Förare vid Västerbottens regemente 1780-06-28. Stabsfänrik 1785-04-20. Löjtnant 1789-07-07. Kapten 1795-07-08. Major 1808-03-08. RSO 1809-05-19. Överstelöjtnant i armén 1814-10-07. Avsked 1819-02-16. Död 1828-01-28 i Skellefteå. Han bevistade finska kriget 1808 och fick därunder en kontusion i huvudet i striden vid Pulkkila 1808-05-02. Deltog även i kriget mot Norge 1814. Gift 1793-01-27 i Luleå landsförs med Christina Catharina Hollsten, född 1774-12-18, död 1866-09-20, dotter av prosten och kyrkoherden i Luleå Jonas Hollsten och hans 2:a hustru Anna Christina Rhen.

Barn:

 • Johan Ulrik, född 1793. Kapten. Död 1835. Se Tab. 25
 • Carl Jonas, född tvilling 1795, död 1796-02-25.
 • Per Agaton, född tvilling 1795, död 1796-02-26.

TAB 25

Johan Ulrik (översiktstab 11, son av Carl Ulrik, tab 24), född 1793-10-13. Volontär vid Västerbottens regemente 1802-05-20. Korpral vid Västerbottens regemente 1807-06-30. Sergeant 1808-07-16. Furir 1811-05-15. 1. Adjutant 1811-08-28. Löjtnant i armén 1817. Stabslöjtnant 1817-08-12. 2. Kapten 1826-09-21. Stabskapten 1830-08-14. Död 1835-05-05. Gift 1815-12-14 i Skellefteå med Helena Margareta Ström, född 1792-12-10 i Härnösand, död 1880-01-15 i Umeå, dotter av prosten och kyrkoherden Nils Mikael Ström och hans 1:a hustru Hedvig Maria Hesselgren.

Barn:

 • Carl Johan, född 1817. Major. Död 1886. Se Tab. 26
 • Julia, född 1818-04-29 i Skellefteå, död ogift 1897-01-11 i Hudiksvall och begraven å Hudiksvalls nya kyrkogård.
 • Oskar, född 1820. Sjökapten. Död 1863. Se Tab. 29
 • August, född 1822-01-03 i Skellefteå. Elev å apoteket Korpen i Stockholm 1839. Farm. stud. examen 1843-05-03. Konditionerade därefter å Vingåkers apotek i tre år, å apoteket i Umeå två år och å apoteket i Skellefteå ett år. Apotekarexamen 1853-05-14. Anställd å apoteket i Skellefteå 1853. Konditionerade å apoteket i Hudiksvall 1854–1856. Föreståndare för filialapoteket i Järvsö 1856. Inköpte apoteket i Skara 1856. Erhöll privilegium å apoteket i Skara 1857-12-30. Sålde detta apotek 1862-08-12. Inköpte apoteket i Umeå med dess filial i Nysätra 1862-02-07. Erhöll privilegium å apoteket i Umeå med dess filial i Nysätra 1864-03-11. Sålde dem 1874-08-12. Död 1883-06-30 i Umeå. Gift 1857-08-16 i Hudiksvall med Christina Elisabet (Lisette) Forsströmsson, född 1821-07-22, i Hudiksvall, död i Hudiksvall 1900-07-18, dotter av vice konsuln Georg Forsströmsson och Christina Catharina Tröne.
 • Mauritz, född 1823. Rådman. Död 1894. Se Tab. 31
 • Ernst, född 1824-06-02. Handelsbokhållare. Död 1848-02-06.
 • Catharina Maria (Carin), född 1825-12-05 i Skellefteå, död 1911-12-26 i Hudiksvall. Gift 1849-08-24 i Skellefteå med borgmästaren Nils Henrik Oskar Schmidt, se friherrliga ätten af Schmidt, född 1817, död 1875.
 • Helena Matilda, född 1826-11-22 i Skellefteå, död 1910-03-10 i Hudiksvall. Gift 1853-07-28 i Hudiksvall med adjunkten vid allmänna läroverket i Hudiksvall Jakob Hallgren, född 1812-05-08 i Ljusdals socken, Gävleborgs län, död 1874-07-24 i Hudiksvall.
 • Nils Peter Ulrik, född 1828-02-18 i Skellefteå. Skeppsklarerare. Död i Skellefteå 1862-01-07 och begraven å Skellefteå kyrkogård.
 • Conrad, född 1829. Vice konsul. Död 1895. Se Tab. 34

TAB 26

Carl Johan (översiktstab 12, son av Johan Ulrik, tab 25), född 1817-01-08 i Skellefteå. Rustmästare vid Västerbottens fältjägarregemente 1832-10-31. Volontär 1834-06-10. Fanjunkare 1836-03-25. Linjeofficersexamen 1838-02-28. Underlöjtnant vid Västerbottens fältjägarregemente 1838-06-23. 2. löjtnant 1843-02-03. Regementskommissarie 1843-05-26. 1. löjtnant 1846-04-21. Kapten 1859-07-02. RSO 1862-01-28. Ledamot av stadsfullmäktige i Umeå på 1860- och 1870-talen. Major i armén 1867-05-28. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1867-05-28. Död 1886-07-24 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården i Stockholm. Gift 1844-05-12 i Umeå med Catharina Magdalena (Malin) Wall, född 1824-01-01 i Umeå, (fb), död 1899-02-27 i Västervik, dotter av bruksägaren Erik Natanael Wall och Helena Catharina Montell.

Barn:

 • Jenny Helena Erika, född 1844-11-29 i Umeå, död 1876-05-11 i Burträsks socken, Västerbottens län. Gift 1868-08-24 i Umeå med kronolänsmannen i Burträsks socken Nils Fredrik Hakvin Hallgren i hans 1:a gifte (gift 2:o med Ingeborg Skogh), född 1832, död 1906-07-04 i Burträsk.
 • Johan Helmer Eugen, född 1846-08-09. Bokhållare. Död ogift.1880-05-09 i Umeå.
 • Naema Maria, född 1848-04-13 i Umeå, död 1925-02-01 i Stockholm. Gift 1878-05-14 i Umeå med apotekaren i nämnda stad Oskar Fredrik Pettersson, född 1843-05-05 i Västerfärnebo socken, Västmanlands län, död 1920-07-12 i Stockholm.
 • Tekla Olivia, född 1850-02-01 i Umeå, död 1922-09-07 i Stockholm (Västerviks förs, db). Gift 1872-10-10 i Umeå med häradsskrivaren i Tjusts fögderi i Kalmar län, RVO, Fredrik August Lind, född 1841-08-10 i Umeå landsförs, död 1901-04-11 i Norrköping.
 • Carl Hugo, född 1851-10-12 i Umeå. Mogenhetsexamen i Umeå 1871-06-08. Volontär vid Västerbottens regemente 1872. Till förordnad adjunkt vid högre elementarläroverket i Umeå under vårterminen 1872. Kadett vid Karlberg 1872-08-06. Avgången från krigsakademien 1872-10-19. Student i Uppsala 1873-02-18. Jur. preliminärexamen 1873-11-15 och kansliexamen 1876-09-15. Extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegium 1876-11-24. Notarie 1884-12-30. Adjungerad ledamot i kammarkollegium 1887–1889 och 1890–1897. RVO 1900-12-01. Avsked 1918. Död barnlös 1920-05-22 i Stockholm, Oscars förs, (db). Gift 1894-10-05 i Västervik med Augusta Josefina Edling, född 1856-11-29 på Hagby i Almunge socken, Uppsala län, (fb), död 1954-07-03 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, db nr 136), dotter av inspektören Mattias Edling och Britta Olsdotter (EÄ Birgitta Olsson).
 • Ehrenfried, född 1855. Handlande. Död 1884. Se Tab. 27
 • Aline, född 1858-02-08 i Umeå, död ogift 1899-02-09 i Stockholm.
 • Anna Isabella, född 1860-07-30 i Umeå, död ogift 1924-07-23 i Stockholm, Oscars förs, (db).

TAB 27

Ehrenfried (översiktstab 12, son av Carl Johan, tab 26), född 1855-07-09 i Umeå. Handlande i Husum i Grundsunda socken, Västranorrlands län. Död i Husum i Grundsunda socken, Västranorrlands län 1884-07-19 och begraven å Grundsunda kyrkogård. Gift 1877-10-12 i Björna socken, Västranorrlands län med Tekla Augusta Öman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1888-11-25 i Grundsunda socken med bagaren Knut Malkolm Falk, född 1866-09-08, död 1898), född 1851-01-30 i Grundsunda socken, död 1929, dotter av skolläraren Gillis Ulrik Fredrik Öman och Emilie Johanna Huss.

Barn:

 • Naema Johanna, född 1878-08-01 och död.1882-06-24.i Husum.
 • Tekla Signe, född 1880-03-15 och död 1880-09-16 i Husum.
 • Carl Fredrik Ehrenfried, född 1881-05-26 och död 1887-09-02 i Husum.

TAB 28

Axel Birger (översiktstab 12, son av Ehrenfrid, tab 27), född 1882-10-21 i Husum i Grundsunda förs, Västernorrlands län. Bagare i Husum. Död 1939-05-16 i Grundsunda förs, Västernorrlands län. Gift 1:o 1912-03-10 med Jenny Kristina (EÄ Christina) Öberg, från vilken han 1914 blev skild, född 1886-01-01, död 1916-10-31 i Grundsunda förs, Västernorrlands län. Gift 2:o 1920-10-03 med Betty Maria Hägglund, född 1891-05-02 i Grundsunda förs, Västernorrlands län,

Barn:

 • 1. Knut Gustaf Gillis Ehrenfried (EÄ Ernfrid), född 1912-03-29 i Husum i Grundsunda förs, Västernorrlands län.
 • 2. Gurli Linnéa, född 1921-04-08 i Husum i Grundsunda förs, Västernorrlands län


TAB 29

Oskar (översiktstab 11, son av Johan Ulrik, tab 25), född 1820-06-03, i Skellefteå. Sjökapten. Död 1863 i Stockholm och begraven å Katarina kyrkogård i Stockholm. Gift 1851-08-07 i Stockholm med Christina Fredrika Arfvidsson, född 1820-12-28 i nämnda stad, död 1899-07-01 i Umeå, dotter av Lars Arfvidsson och Margareta Christina Hagman.

Barn:

 • Oskar Ferdinand, född 1845. Major. Död 1929. Se Tab. 30
 • Maria Fredrika, född 1852-11-16 i Stockholm, Katarina förs, Stockholm. Folkskollärarinneexamen i Stockholm 1873. Folkskollärarinna i Matteus folkskola i Stockholm 1883. Död ogift 1915-03-25 i Stockholm.
 • Alma Helena, född 1856-04-14 i Stockholm i Katarina förs, Stockholm, död ogift 1915-07-01 i Gustaf Vasa förs, (db), i Stockholm.

TAB 30

Oskar Ferdinand (översiktstab 11, son av Oskar, tab 29), född 1845-08-13 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Umeå 1866-06-12. Elev vid Krigsskolan 1866-09-01. (EÄ Kadett vid Karlberg 1866-09-01.) Utexaminerad 1868-10-05. Underlöjtnant vid Västerbottens fältjägarkår 1868-11-06. Löjtnant 1870-06-10. Genomgick Gymnastiska centralinstitutet 1871–1873. Vikarierande gymnastiklärare vid Umeå högre elementarläroverk 1874. Chef för brandkåren i Umeå 1884–1885. Kapten 1884-10-10. RSO 1889-02-01. Chef för Skellefteå brandkår 1893–1896. Major i Västerbottens regemente 1896-04-17 och vid regementet 1896-05-29. Revisorssuppleant vid granskningen av riksbankens avdelningskontors i Umeå räkenskaper 1897–1898. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementet 1901-06-28. Befälhavare för Umeå norra rullföringsområde 1902–1910. Kontrollant vid Bankaktiebolag Stockholm – Öfre Norrlands avdelningskontor i Vindeln 1906–1913. Verkställande direktör i Umeå byggnadsaktiebolag från 1914. Död 1929-06-07 i Umeå stadsförs, (db). Gift 1901-06-11 i Stockholm med Sally Naima Alfrida Zethræus, född 1870-10-29, död 1929-01-15 i Umeå stadsförs, (db), dotter av kommissionslantmätaren Johan Jakob Ludvig Zethræus och Clara Johanna Dahlqvist.

Barn:

 • Anne-Julie, född 1902-04-04 i Stockholm, Katarina förs, (fb nr 374), död 1902-09-15 på Umeå lasarett (Degerfors, Västerbottens län, db).
 • Bengt Oskar, född 1903-10-09 i Degerfors förs, (EÄ socken), Västerbottens län,
 • Göran, född 1905-09-25 i Degerfors förs, Västerbottens län.
 • Margaretha (EÄ Margareta) Oscarsdotter (EÄ Oskarsdotter), född 1908-10-01 i Degerfors förs, Västerbottens län, (fb),


TAB 31

Mauritz (översiktstab 13, son av Johan Ulrik, tab 25), född 1823-05-09 på kaptensbostället Storkåge i Skellefteå socken, Västerbottens län. Erhöll burskap såsom köpman i Umeå 1844. Ledamot av kommittén för Städernas bolag för försäkring av lösegendom 1857. Ledamot av stadsfullmäktige i Umeå 1863. Rådman 1864. En av stiftarna av Västerbottens enskilda bank och medlem av dess styrelse 1867–1880. Medlem av styrelsen för Västerbottens läns sparbank 1866–1893. Medlem av direktionen för Västerbottens läns södra lasarett 1875–1889. Ordförande i nämnda kommitté 1880. Vice ordförande i Västerbottens läns sparbank styrelse 1884–1888. Död 1894-10-20 i Umeå och begraven å Umeå kyrkogård. Gift 1:o 1846-10-20 i Umeå med Amalia Furberg, född 1814, på Storkåge, dp 1814-04-22, (fb), död 1855-11-06 i Umeå, dotter av inspektören Johan Furberg och Eva Persdotter. Gift 2:o 1857-02-10 i Umeå med Hedvig Eleonora (Hedda) Håkansson, född 1834-04-05, (fb) (EÄ 1834-03-05) i Umeå, död 1892-11-17 i Enköping och begraven å Umeå kyrkogård, dotter av bokbindaren (bokhandlaren) Johan Gustaf Håkansson och Sofia Maria Nygren.

Barn:

 • 1. Johan Mauritz, född 1847-09-23 i Umeå. Mogenhetsexamen i Umeå 1867-06-00. Student i Uppsala 1867. Jur. preliminärexamen 1870 och kansliexamen 1873-09-13. Extra ordinarie kammarskrivare vid landskontoret i Umeå 1873-10-17. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullkammaren i nämnda stad 1874-03-17, vid packhusinspektionen samt vid kassörs- och konfiskationskontoret i Stockholm 1874-10-30. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1874-12-14. Extra ordinarie notarie i generaltullstyrelsens kansli 1876. Extra ordinarie kammarskrivare vid dess kontor 1876-02-14. Tulluppsyningsman i Umeå 1879-09-05. Hamnmästare i Umeå 1880–1887. Auktionskammarföreståndare i Umeå 1884–1887. Överuppsyningsman i Nordmaling 1888-03-13. Förordnad häradsskrivare under uppbörden 1891-02-02. Död ogift 1911-05-20 i Umeå.
 • 1. Helena Adelina, född 1849-12-31 i Umeå, död 1921-09-20 i Umeå (db). Gift i Umeå 1876-08-22 med kronolänsmannen i Byske i Västerbottens län Alfred August Lindahl, född 1849-02-08 i Vännäs socken, Västerbottens län, död 1889-02-13 i Byske.
 • 2. Maria, född 1857-11-21 i Umeå, död 1936-08-20 i Umeå (db 83) och där begraven. Gift i Umeå 1881-11-10 med översten och chefen för Norrbottens regemente, KSO 2kl, RVO, Magnus Alsterlund i hans 2:a gifte (gift 1:o 1866 i Umeå med Hulda Carolina Tunell, född 1838, död 1876, dotter av förste lantmätaren Anders Tunell och Catharina Christina Carlsson), född 1837-09-30 på Hallanda i Alsters socken, Värmlands län, död 1899-12-03 i Luleå.
 • 2. Hedvig Rosina, född 1860-01-30 i Umeå, död i Umeå 1860-08-24.
 • 2. Ernst Helge, född 1861-08-12 i Umeå. Mogenhetsexamen i Umeå 1880-06-07. Student i Uppsala 1881-09-27. Jur. preliminärexamen 1883-09-15 och examen till rättegångsverken 1894-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1894-12-20. Förvaltade domarämbetet i Medelpads östra domsaga under två månader 1899–1901 och i Ångermanlands södra domsaga sex månader 1905–1907. Tillförordnad länsnotarie i Västernorrlands län 1901-12-17. Tillförordnad rådman och notarius publicus i Härnösand 1902–1909-03-08. Sekreterare hos länets landsting från 1907. Extra länsnotarie i Västernorrlands län 1908-05-15. Andre länsnotarie Västernorrlands län 1808-12-30 och länsnotarie 1911-04-24. Kronofogde i Norra Ångermanlands nedre fögderi 1912-06-29. Död ogift.1914-10-14.i Stockholm.
 • 2. Elon Manfred, född 1863-08-28 i Umeå. Volontär vid Västerbottens fältjägarkår 1880-03-27, mogenhetsexamen i Umeå 1885-06-12. Sergeant i kåren 1886-06-04. Elev vid krigsskolan 1886-07-18. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant i Västerbottens fältjägarkår 1887-11-04. Transporterad till trängbataljonen 1888-05-05. Löjtnant vid Svea trängbataljon 1893-07-07. Kapten vid 2. Svea trängkår 1904-02-26. RSO 1907-12-01. Död barnlös 1928-10-30 i Sala, (db). Gift 1896-10-18 i Stockholm med Catharina Norberg, från vilken han 1911-06-22, blev skild, född 1858-12-18 i Gräsmarks socken, Värmlands län, (fb), död 1940-02-19 (Katarina förs i Stockholm, db), dotter av hemmansägaren (skogsförvaltaren) Nils Nilsson (EÄ Norberg) och Marit Olsson (EÄ Green).
 • 2. Evert William, född 1865. Fältläkare. Se Tab. 32
 • 2. Signe Hedvig Rosina, född 1868-10-25 i Umeå. Stiftsjungfru. Död 1953-11-30 (Gustaf Vasa förs, Stockholm, db)
 • 2. Einar Abraham, född 1870-05-18 och död 1878-09-23 i Umeå.
 • 2. Einar Abraham Mauritz, född 1878-11-30 och död 1880-07-08 i Umeå.

TAB 32

Evert William (översiktstab 13, son av Mauritz, tab 31), född 1865-12-28 i Umeå. Mogenhetsexamen i Umeå 1885-06-12. Student i Uppsala 1885-06-12. Med. filosofie examen 1887-11-09. Med. kandidat vid karolinska institutet i Stockholm 1892-05-31. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1894-10-01–1895-03-31. Stipendiat av andra klassen i fältläkarkåren 1895-04-01. Extra läkare vid 1. Göta artilleriregemente 1895-09-11–1895-09-20. Extra läkare vid Västernorrlands regemente 1896-05-11–1896-09-20 och vid Gotlands infanteriregemente 1897-05-18–1897-07-21. Med. licentiat vid karolinska institutet i Stockholm 1898-05-28. Legitimerad läkare 1898-06-01. Bataljonsläkare vid Göta trängbataljon, sedan Göta trängkår 1899-12-30. Genomgick militärläkarkursen 1903. Tjänstgjort vid Garnisons-Spital nr 1 i Wien 1908. ÖMM 1909. Militärläkarstipendiat. Utrikes studieresor 1911 och 1918. RVO 1914-09-30. Regementsläkare vid Göta trängkår 1915-05-14. Avsked 1925-12-29. Fältläkare i fältläkarkårens reserv 1925-12-29. Gift 1898-09-23 i Visby med Ellen Augusta Klingvall, född 1869-12-02 i Visby, (fb), dotter av handlanden Peter Tyko Klingvall och Ida Sofia Adriana Elisabet Berglund.

Barn:

 • Evert Casimir Tyko Mauritz, född 1899. Med. doktor. Se Tab. 33
 • Birgit, född 1901-02-01 på Karlsborg, död på Karlsborg 1901-02-26.
 • Adam Volmer Evertsson, född 1905-04-03 på Karlsborg, död på Karlsborg 1905-05-27.

TAB 33

Evert Casimir Tyko Mauritz (översiktstab 13, son av Evert William, tab 32), född 1899-10-08 i Mora förs, (EÄ socken) Kopparbergs län. Studentexamen i Skövde 1917-05-00. Amanuens vid Farmakologiska institutionen i Uppsala 1920-01-00–1920-12-00. Med. kandidat examen i Uppsala 1920-05-00. Extra ordinarie amanuens vid Karolinska institutets gynekologiska klinik vid Sabbatsberg. Med. licentiat examen i Stockholm 1925. Tillförordnad och ordinarie andre underläkare vid Länslasarettet i Umeå 1925-05-11. Gift 1927-03-14 i Karlsborg med Anna Sofia Catharina Wretling, född 1903-04-30 i Umeå, dotter av fabrikören Otto Wretling och Frida Bergman.

Barn:

 • Evert Evertsson, född 1928-01-09 i Umeå.
 • Gunilla Evertsdotter, född 1930-08-07 i Uppsala domk. förs,
 • Bo Evertsson, född 1932-11-11 i Uppsala.
 • Ulrika Evertsdotter, född 1938-06-10 i Finspong i Risinge förs, Östergötlands län.

TAB 34

Conrad (översiktstab 14, son av Johan Ulrik, tab 25), född 1829-11-02 på Storkåge vid Skellefteå.

Barn:

 • Ester Sofia Helena, född 1862-02-11 i Umeå, död 1941-09-07 i Stockholm. Gift i Umeå 1889-10-15 med vinhandlaren i Stockholm Johan Emanuel Söderholm, född 1848-10-10 i Gävle, död 1917-03-05 i Stockholm.
 • Ernst Vilhelm, född 1864-02-05 i Umeå, död 1938-06-17, (Kungsholms förs, Stockholm, db nr 148). Mogenhetsexamen i Umeå 1883-06-05. Student i Uppsala 1883. Med. filosofie examen 1886-01-28. Med. kandidat vid karolinska institutet i Stockholm 1892-11-30 och med. licentiat i Stockholm 1905-09-00. Amanuens vid Stockholms stads allmäna försörjningsinrättnings sjukhus 1906. Underläkare Stockholms stads allmänna försörjningsinrättnings sjukhus 1907–1909 och vid provisoriska sjukhuset 1909–1910. Stadsläkare i Piteå 1910. Järnvägsläkare. Skolläkare i Piteå 1929. Pensionerad 1934-04-00.
 • Ebba Matilda Cecilia, född 1865-11-25 i Umeå, död 1934-10-20 i Piteå landsförs, (db 98). Gift i Umeå 1891-10-04 med bruksägaren på Strömbacka vid Piteå, tyske vice konsuln Carl Arvid Hedqvist, född 1865-03-06, i Öjebyn i Piteå landsförs Död 1933.
 • Gustaf Conrad, född 1867. Död 1933-05-10. Major. Se Tab. 35
 • Valdemar, född 1869. Köpman. Död 1910. Se Tab. 36
 • Tyra Sofia Adelaide, född 1873-03-23 i Umeå, död i Umeå 1927-04-11. Gift i Umeå 1894-06-20 med majoren i armén, kaptenen vid Västerbottens regemente, RSO, Olof Robert Öhman, född 1864-08-18 i Skellefteå, död 1920-11-19 i Umeå.

TAB 35

Gustaf Conrad (översiktstab 14, son av Conrad, tab 34), född 1867-01-29 i Umeå, död 1933-05-10 i Sundsvall (db 105). Volontär vid Västerbottens fältjägarkår 1885-04-14. Mogenhetsexamen i Umeå 1887-06-07. Sergeant 1888-06-04. Elev vid krigsskolan 1888-07-18. Underlöjtnant i Västerbottens fältjägarkår 1889-11-22 och vid kåren 1893-05-20. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1894-08-06. Kungl maj:ts ombud i styrelsen för Västerbottens skytteförbund 1901-05-10. Kapten 1904-12-02. RSO 1910-06-06. SkytteGM 1915-10-00. RPrKrO 3kl 1917-11-11. Överkontrollör vid brännvins- och malttillverkningen i riket 1919-06-19. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1919-09-26. RVO 1924-06-06. GMbr 1924-07-01. Gift 1900-11-26 i Stockholm med Maria Lovisa Amalia af Trolle, , född 1876-03-25 i Brunflo socken, död 1941-10-25 i Karlstad (Bromma förs, Stockholm, db nr 346), dotter av byggmästaren Nils Henning Viktor af Trolle, och hans 2:a fru Gustava Charlotta Bergström.

Barn:

 • Ernst Jörgen Gösta, född 1901-08-29 i Umeå. Se Tab. 35A
 • Conrad Jurgen Volmar, född 1903-01-30 i Umeå, död 1961-11-11 i Stockholm, Engelbrekts förs, (db). Studentexamen i Umeå 1920-05-17. Sjökadett 1920-06-15. Avsked 1923-10-10. Officersaspirant vid Bodens artilleriregemente 1923-10-26. Officersexamen 1925-12-17. Fänrik vid regementet 1925-12-31. Underlöjtnant vid regementet 1927-12-30. Löjtnant 1930-07-30. Kapten vid regementet 1937-09-11. Gift 1934-05-07 i Stockholm, Engelbrekts förs, (vb 80) med Anna-Greta Åkerlindh, född 1910-10-06
 • Nils Jurgen Gunnar, född 1906-08-03 i Umeå.

TAB 35A

Ernst Jörgen Gösta, (översiktstab 14, son av Gustaf Conrad, tab 35), född 1901-08-29 i Umeå. Studentexamen 1921. Officersaspirant vid Värmlands regemente 1921-10-04. Officersexamen 1923-12-15. Fänrik vid Värmlands regemente 1923-12-31. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1925-12-31. Löjtnant i regementet 1926-10-26 och vid regementet 1927-06-27 fr.o.m. 1928-01-01. LanstSM 1936-05-00. Kapten i regementet 1938-12-16 och vid regementet 1940-08-01. EÖK5kl. RTjslVLO. Gift 1930-07-31 (EÄ 1930-07-21) i Hamm, Westfalen (Standesamt vb nr 278), med Friederike (Friedel) Vilhelmine Julie Clara Köhler från Tyskland, född 1906-10-16 i Hamm, Westfalen, Tyskland (Standesamt fb nr 1189), dotter av slaktarmästaren, affärsinnehavaren Heinrich Friedrich August Köhler och Anna Husemeyer. (EÄ järnhandlaren Henrik August Vilhelm Köhler och Emma Louise Husemeijer).

Barn:

 • Heinz Jürgen Gustaf, född 1934-02-26 i Karlstad (Stockholm, S:a Clara förs:s fb nr 14).
 • Ernst Wolmar Gösta, född 1940-04-18 i Karlstad.

TAB 36

Valdemar (översiktstab 14, son av Conrad, tab 34), född 1869-08-19 i Umeå. Mogenhetsexamen i Umeå 1888. Köpman i Umeå 1896-12-15 under firma Vald. Schildt. Död 1910-03-28 i Stockholm. Gift 1897-09-28 på Leuvsta bruk i Österlövsta socken, Uppsala län med Anna Lovisa Lindberg, född 1858-10-16 på Alkvättern i Bjurkärns socken, Örebro län, (fb), död 1931-03-01 i Stockholm, S:t Görans förs, (db), dotter av bruksförvaltaren Carl Olof Lindberg och Elida Aurora Hamberg.

Barn:

 • En dödfödd dotter 1898-10-17.
 • Tyra, född 1899-12-26 i Umeå. Studentexamen i Uppsala 1918. Gymnastikdirektörsexamen vid gymnastiska centralinstitutet 1921. Lärare i gymnastik vid Barnskolan i Askersund 1925-08-01 och vid samskolan i Ängelholm 1926-10-18.
 • Marianne, född 1901-01-12 i Landsf Umeå, Västerbottens län. Död 1996-01-13 i Västerleds förs, Stockholm. Gift 1922-03-04 i Uppsala (Stockholm, Kungsholmens förs, vb) med tjänstemannen i aktiebolag Saltsjökvarn Sven Ivar Thomée, född 1884-11-05.
 • Elida, född 1902-05-15 i Umeå. Affärsinnehavarinna. Bageriidkerska. Se Biografica. Gift 1935-04-17 i Kungsholms förs, Stockholm (vb 58) med musikdirektören Nils Birger Söderström, född 1894-06-20. Tonsättare. Organist. Lärare vid Solbacka läroverk.

Den finska ättegrenen.

TAB 37

Johan Schildt (översiktstab 7). Amtman i Ingermanland.

Barn:

 • Johan, döpt 1675-11-27 i Narva S:t Johannis förs Fänrik. Död i början av 1700-talet. Gift med Helena Thesleff, måhända dotter av mantalskommissarien Mårten Thesleff och Helena Hollsten.

Barn:

 • Georg Johan, född 1704. Löjtnant. Död 1787. Se Tab. 38

TAB 38

Georg Johan (översiktstab 7, son av Johan, tab 37), född 1704-03-06 i Viborgs län. Korpral vid Tavastehus regemente 1728-03-08. Rustmästare vid Tavastehus regemente 1735-09-09. Sergeant 1743-10-02. Fänrik 1752-10-30. Transporterad till Björnbergska regementet 1764-03-08. Löjtnant. Död 1787-11-18 på sin hustrus gård Alastalo rusthåll i Sappis by i Hauho socken. Gift med Anna Herkepæus, född 1720, död 1779, dotter av skolrektorn i Helsingfors, utnämnd kyrkoherden i Jämsä förs Christoffer Herkepæus och Helena Hagert.

Barn:

 • Christoffer, född 1748. Kapten. Död 1828. Se Tab. 39
 • Anna Lena, döpt 1750-07-07, död 1754-06-03.
 • Carolus, född 1752-01-08 i Jämsä socken, död späd.
 • Ebba Christina, född 1754-04-15, död 1754-06-28.
 • Anders Johannes, född 1757-01-12 död 1757-07-20.
 • Hedvig, född 1758-04-30, död ogift 1840-12-31 i Sappis.
 • Ebba Maria, född 1763, död ogift 1851-10-05 på Alastalo.

TAB 39

Christoffer (översiktstab 8, son av Georg Johan, tab 38), född 1748-11-21 i Jämsä socken. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1764-08-28. Korpral vid änkedrottningens livregemente 1765-11-02. Furir 1769-11-01. Sergeant 1772-10-15. Fältväbel 1773-08-26. Bataljonsadjutant vid Nylandsbrigadens infanteriregemente 1778-07-20. Sekundadjutant vid Nylandsbrigadens infanteriregemente 1778-01-20. Löjtnant 1786-04-12. Kapten 1795-08-23. Avsked 1799-06-03. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-07. Död 1828-06-10 på Sappis gård i Hauho socken. Gift 1779-09-28 i Lampis socken med Hedvig Catharina Björkell, född 1754, död 1831-11-16 på Sappis, dotter av häradsskrivaren Johan Jakob Björkell och hans 1:a hustru Christina Elisabet Florin.

Barn:

 • Volmar Johan, född 1780. Kapten. Död 1838. Se Tab. 40
 • Ernst Christoffer, född 1782. Kapten. Död 1846. Se Tab. 46
 • Gustava Lovisa, född 1784-02-18, död 1784-02-23.
 • Georg Vilhelm, född 1786-09-17. Volontär vid Tavastehus infanteriregemente 1795. Furir vid finska artilleriregementet 1797-01-05. Sergeant vid finska artilleriregementet 1800-06-11. Vargeringsfänrik vid Nylandsbrigadens infanteriregemente 1802-09-22. Adjutant vid Tavastehus läns regementes jägarbataljon 1807-08-18. Bevistade finska kriget 1808–1809. Löjtnant i armén 1809-02-09. Avsked ur svenska tjänsten med kaptens grad 1810-07-18. Död ogift 1863-12-29 på Alastalo i Hauho socken. [Wä.]
 • Gustava Albertina, född 1789-09-24 på Alastalo, död 1869-01-19 i Hauho socken. Gift 1828-06-01 med kronolänsmannen Johan Fredrik Schmidt, född 1787, död 1832-12-22 på Fredsvik i Hauho socken. [Wä.]
 • Hedvig Christina, född 1792-05-15, död 1792-09-20.

TAB 40

Volmar Johan (översiktstab 8, son av Christoffer, tab 39), född 1780-08-29 i Hauho socken. Volontär vid Nylands läns infanteriregemente 1783. Sergeant vid Nylands läns infanteriregemente 1788-06-05. Stabsfänrik 1796-10-26. Löjtnant 1804-02-07. Bevistade kriget i Pommern 1807 och blev därunder sårad i axeln vid Stralsund 1807-08-06 samt finska kriget 1808–1809. Kaptens avsked ur den svenska tjänsten 1810. Död 1838-05-05 på Tanttila gästgivargård i Lampis socken under en resa. Gift 1804-12-26 på Pernasaari i Laukas socken med Eva Fredrika Wadenstierna, född 1783-01-17, död 1854-09-10 i Jyväskylä, dotter av överstelöjtnanten Carl Vilhelm Wadenstierna, och Eva Catharina Toll.

Barn:

 • Carl Volmar Christoffer, född 1806-10-28 i Laukas socken, död 1807.
 • Catharina Fredrika, född 1809-03-24 i Laukas socken, död 1878-05-11 i Helsingfors. Gift 1838-09-09, med godsägaren Gustaf Adolf Fredrik Tigerstedt, född 1813, död 1878.
 • Volmar Styrbjörn, född 1810 i Laukas socken. Provinsialläkare. Död.1893. Se Tab. 41
 • Vilhelmina Sofia Albertina, född 1812 i i Laukas socken, död 1849-03-01 i Helsingfors. Gift 1838-09-09 med professorn vid universitetet i Helsingfors, med. doktor Erik Alexander Ingman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1850 med Eva Vilhelmina Perander, född 1827-01-29, död 1853-07-05, dotter av Nils Johan Perander och Gustava Charlotta Savenius), född 1810-02-14 i Lochteå socken, död 1858-05-14 i Helsingfors.
 • Fredrik Carl Gillis, född 1814-02-27 i Laukas socken, död.1815-03-01 på Pernasaari.
 • Eva Charlotta, född 1816-05-24 i Laukas socken, död 1819-09-16.
 • Andreetta Gustava, född 1821-08-27 i Laukas socken, död 1859-01-27 i Laukas socken. Gift 1846-08-27 med godsägaren Jakob Gustaf Belitz, född 1825-07-05, död 1896-09-14 i Jyväskylä.

TAB 41

Volmar Styrbjörn (översiktstab 8, son av Volmar Johan, tab 40), född 1810-07-31 på Pernasaari i Laukas socken. Student i Åbo 1825-12-01. Filosofie kandidat i Helsingfors 1833-06-17 och promoverad filosofie magister 1836-06-21. Med. kandidat 1836-06-13 och med. licentiat 1838-04-30. Läkare vid collegium medicum 1838-05-15. Provinsialläkare i Saarijärvi, sedermera Jyväskylä distrikt 1839-06-05. Promov. med. och kirurg. doktor 1840-07-12. Tillika lasarettsläkare i Jyväskylä 1850-07-22. RRS:tStO3kl 1857-04-15. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1879-12-19. Jubelmagister vid promotionen i Helsingfors 1886-05-31. Avsked 1888-12-17. Utmärkelsetecken för 50 års tjänst 1888-11-19. Död 1893-05-08 i Jyväskylä. Gift 1841-01-01 i Sysmä socken med sin syssling Matilda Fredrika Vilhelmina Wadenstierna, född 1821-11-01, död 1904-06-06 dotter av vice häradshövdingen Otto Vilhelm Magnus Wadenstierna, och hans 1:a fru Elisabet Vilhelmina Boisman.

Barn:

 • Otto Volmar Viini, född 1842-09-23, död 1843-09-10.
 • Ilma Sofia Fredrika, född 1844-02-23, död 1850-05-30 i Jyväskylä.
 • Aina Matilda, född 1845-12-23, död ogift 1865-08-24 i Jyväskylä.
 • Volmar Onni Vilhelm, född 1849-09-20, död 1850-08-29.
 • Volmar Onni, född 1851. Senator. Död 1913. Se Tab. 42
 • Ilma Vilhelmina, född 1853-03-27 död 1853-04-02.
 • Saima Siviä Vilhelmina, född 1854-12-26 i Jyväskylä, död 1932-06-17 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1880-08-12 med före detta överläraren vid finska normallyceet i Helsingfors, professorn, filosofie doktorn Adolf Voldemar Streng, född 1852-05-09 i Räisälä socken.
 • Ilma Ihanelma Fredrika, född 1856-12-08 i Jyväskylä, död 1929-08-30 i Jyväskylä. Gift i Jyväskylä 1878-08-08 med häradshövdingen i Kajana domsaga Frans Mikael Severin Holsti, född 1847-10-01 i Tavastehus, död 1912-08-23 i Kajana.
 • Silmä Hilja Elisabet, född 1861-01-25, död 1863-06-07.
 • Jalo Aatos Viini Vilhelm, född 1864. Godsägare. Se Tab. 43

TAB 42

Volmar Onni (son av Volmar Styrbjörn, tab 41), född 1851-07-03 i Jyväskylä. Student i Helsingfors 1870-06-16. Sedan lantbrukare. Boställsinspektör i Heinola och S:t Michels härader 1883. Inspektör för mejeriskolan på Hovila. Lantbruksråds titel 1895-04-14. Boställsinspektör i S:t Michels läns distrikt 1895-05-07. Avsked 1899-07-13. Senator och ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement samt chef för dess jordbruksexpedition 1905-12-01. Avsked 1909-04-13. Död 1913-04-23 i Helsingfors och begraven i Sysmä. Ägde Hovila, Ilola och Vintturi i Sysmä socken. Gift 1876-08-02 i Kumo socken med sin kusin Matilda Natalia Fredrika Tigerstedt, född 1849-09-10, död 1932-09-12 i Sysmä socken, dotter av godsägaren Gustaf Adolf Fredrik Tigerstedt, och Catharina Fredrika Schildt.

Barn:

 • Aina Matilda Fredrika, född 1877-06-07 på Hovila, död 1906-02-21 på Ainola i Sysmä socken. Gift 1899-11-14 på Hovila med agronomen Julias Oskar Sjöstedt, född 1870-12-05 i Vichtis socken, död 1915-02-01 i Helsingfors.
 • Volmar Onni Gustaf, född 1879-04-10 på Hovila. Utexaminerad från Kronobergs högre lantbruksinstitut 1901-10-23 och från Mustiala lantbruks- och mejeriinstituts mejeriavdelning 1902-10-17. Övertog därefter förvaltningen av Ilola gård och förvaltar även Vintturi gård. Gift 1920-08-21 i Helsingfors med Magnhild Kerstin Sofia Tigerstedt, född 1888-04-16 i S:t Michel, dotter av överstelöjtnanten Edvard Severin Tigerstedt, och Märta Sofia Tigerstedt.
 • Fanny Ilona Vilhelmina, född 1884-06-29 på Hovila. Först folkhögskollärarinna, sedan föreståndare för Suopelto poststation.
 • Marta Hilja Katriina (Katri), född 1890-01-19 i Sysmä socken. Student i Helsingfors 1909-05-22. Kassörska vid Finlands turist- och resebyrå i Helsingfors. Kamrerare vid sparbanken i Sysmä. Gift 1918-08-17 på Ilola med agronomen Lauri Viljo Roos, född 1890-09-19 i Nurmes socken.

TAB 43

Jalo Aatos Viini Vilhelm (son av Volmar Styrbjörn, tab 41), född 1864-05-22 i Jyväskylä. Student i Helsingfors 1885-06-04. Sedan lantbrukare. Ordförande i Mellersta Finlands lantbrukssällskap 1900. Medlem av förvaltningsrådet för aktiebolag Andelskassornas centralkreditanstalt och suppleant i förvaltningsrådet för Andelsbolaget Hankkija. Lantbruksråd 1924-12-23. FFrMM. Finska skyddskårernas förtjänstkors. Äger Nisula i Jyväskylä socken och hus i Jyväskylä stad samt har ägt Ukonniemi i nämnda socken. Gift 1:o 1890-06-22 på Storby i Sysmä socken med Dagmar Helmina Alexandra Maria Streng, född 1865-06-15 på Ranta i Sysmä socken, död 1902-05-29 i Helsingfors, dotter av översten Henrik Viktor Streng och Ottilia Carolina Vilhelmina Schulman. Gift 2:o 1914-10-21 på Uusi Olkkola i Sysmä socken med sin första frus syster Ida Lovisa Streng, född 1875-08-27 på Storby, död 1931-02-25 i Helsingfors.

Barn:

 • 1. Paavo Lauri Volmari, född 1891. Agronom. Se Tab. 44
 • 1. Jalo Heikki Ilmari, född 1894-03-28 på Nisula. Student i Helsingfors 1914-06-08. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Stupade ogift 1918 i Messuby under belägringen av Tammerfors.
 • 1. Volmar Yrjö Vilhelmi, född 1899. Löjtnant. Se Tab. 45

TAB 44

Paavo Lauri Volmari (son av Jalo Aatos Viini Vilhelm, tab 43), född 1891-07-01 på Nisula i Jyväskylä socken. Student i Helsingfors 1914-06-03. Filosofie kandidat 1920-12-06. Agronomiexamen 1921-05-10. Sekreterare i Keski-Suomen maamiljelyssenaa 1921-05-10 och lantbrukskonsulent i Keski-Suomen maamiljelyssenaa 1921-12-19–1923. Promov. filosofie magister 1923-05-31. Förvaltar Nisula. Gift 1:o 1918-02-10 i Jyväskylä med Eini Halonen, född 1894-08-04 i Sordavala, död 1918-11-03 i Sysmä, dotter av fabrikören Abel Halonen och Ida Pulli. Gift 2:o 1924-05-24 i Jyväskylä med odontologie licentiat Aune Talvikki Koskimies, född 1899-12-11 i Nykarleby, dotter av seminarierektorn Ivar Eliel Koskimies (Forsman) och Hildur Sandström.

Barn:

 • Volmar Vilhelm Ilmari, född 1925-07-13.
 • Hildur Helmine Maria, född 1926-07-21 i Jyväskylä socken.

TAB 45

Volmar Yrjö Vilhelmi (son av Jalo Aatos Viini Vilhelm, tab 43), född 1899-07-31 i Jyväskylä. Deltog i Finlands frihetskrig 1918 samt blev sårad vid Tammerfors 1918-04-03. FFrK1kl. FFrMMsp. Med. för Tammerfors intagande. Sergeant 1918-06-11. Skyddskårskompanichef 1919-05-07. Student i Helsingfors 1919-05-07. Adjutant hos chefen för 2. bataljonen av skyddskårsregementet i Jyväskylä. Elev vid Finlands kadettskola 1920–1922. Fänrik vid fältartilleriregementet 1922-03-30. Löjtnant vid fältartilleriregementet 1924-05-16. Avsked med kaptens grad och överförd till reserven 1928-08-20. Förvaltar Uusi Olkkola i Sysmä socken, som han äger tillsammans med brodern. Gift 1926-01-03 med odontologie kandidat Jenny Alice (Liisa) Wäänänen, född 1901-02-15, dotter av parcellägaren Juhani Wäänänen och Emma Nygård.

Barn:

 • Laura Dagmar Emilia, född 1927-07-14, död 1928-01-12.
 • Eva Fredrika Maria, född 1929-03-12 i Jyväskylä.
 • Anni Helena Elisabet, född 1930-08-15 i Lahtis socken.

TAB 46

Ernst Christoffer (översiktstab 8, son av Christoffer, tab 39), född 1782-03-14 i Hauho socken. Sergeant vid Tavastehus jägarkår 1795-05-15. Rustmästare 1796-03-25. Stabsfänrik vid Nylands län infanteriregemente 1796-10-26. Löjtnant vid Nylands län infanteriregemente 1804-02-07. Bevistade kriget i Pommern 1807 och finska krget 1808–1809. GMtf 1809. Kaptens avsked 1810-06-19. Död 1846-07-23 i Lampis socken. Gift 1809-12-26 i Laukas socken med sin broders svägerska Charlotta Sofia Wadenstierna, född 1785-07-24, död 1856-07-27 i Heinola, dotter av överstelöjtnanten Carl Vilhelm Wadenstierna, och Eva Catharina Toll.

Barn:

 • Carl Julius, född 1810-10-17 i Laukas socken. Furir vid 2. finska infanteriregementet 1824-10-31. Placerad på 4. finska skarpskyttebataljonen 1827. Äldre underofficer på 4. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-17. Avsked 1828-02-27. Porteépéefänrik vid villmanstrandska infanteriregementet. Fänrik vid 45. jägarregementet 1833-01-03. Transporterad till viborgska infanteriregementet 1833-10-29. Underlöjtnants avsked 1834-12-14. Åter i tjänst som fänrik vid narvska jägarregementet 1838-01-07. Underlöjtnant vid narvska jägarregementet 1840-03-27. Löjtnant 1844-04-27. Stabskapten 1846-04-28. Avsked 1847-04-01. Död ogift 1847 i Ryssland.
 • Selma Catharina Sofia, född 1812-05-25 i Lampis socken, död 1894-05-06 i Kaavi socken. Gift 1832-06-24 i Lampis socken med kyrkoherden i Kaavi, prosten Johan Adolf Ottelin, född 1798-04-05 i Elimä socken, död 1886-01-22 i Kaavi prästgård.
 • Bernt Vilhelm Christoffer, född 1813. Länsforstmästareadjoint. Död 1892. Se Tab. 47
 • Fredrika Emelie, född 1815-05-21, död 1892-10-16 i Viborg. Gift 1841-07-06 med lagmannen Anders Israel Cajander, född 1811-02-24 i Rantasalmi socken, död 1901-12-18 i Viborg.
 • Bror Ernst Hannibal, född 1817. Rektor. Död 1880. Se Tab. 56

TAB 47

Bernt Vilhelm Christoffer (översiktstab 8, son av Ernst Christoffer, tab 46), född 1813-11-02 i Lampis socken. Student i Helsingfors 1832-06-06. Elev vid lantmäteriet 1832-10-25. Lantmäteriauskultant 1834-12-20, vice lantmätare 1844-06-18. Länsforstmästareadjoint i Tavastehus län 1853-08-23. Avsked 1861-09-03. Sedan lantbrukare. Död 1892-03-17 på Heikkilä i Orimattila socken. Gift 1841-05-13 på Ansio i Padasjoki socken med Hedvig Flora Brummer, född 1821-06-11, i Padasjoki socken, död 1886-08-17 på Ansio, dotter av rustmästaren vid Tavastehus jägarbataljon Casper Reinhold Brummer och Vendla Sofia Floor.

Barn:

 • Guntiof Vilhelm Hildemar, född 1848. Godsägare. Död 1912. Se Tab. 48
 • Inez Sofia Rosalie, född 1850-06-30 i Padasjoki socken, död i Padasjoki socken 1850-09-14.
 • Emil Amatius, född 1852. Godsägare. Död 1930. Se Tab. 50
 • Uno Vilhelm, född 1854-12-02 i Padasjoki socken, död i Padasjoki socken 1859-11-16.
 • Ilma Sofia Emilia, född 1857-01-28 i Padasjoki socken, död 1859-11-03 på Kariniemi i Padasjoki socken.
 • Yrjö Vilhelm Edvard, född 1859. Före detta godsägare. Se Tab. 51
 • Lilli Vilhelm, född 1860. Affärsman. Död 1927. Se Tab. 54
 • Hedvig Sofia Emilia, född 1863-06-04 i Orimattila socken, död i Orimattila socken 1865-02-07.

TAB 48

Guntiof Vilhelm Hildemar (son av Bernt Vilhelm Christoffer, tab 47), född 1848-07-10 i Padasjoki socken. Ägde först Kariniemi, sedan Ansio gård i nämnda socken. Död 1912-12-14 på Ansio. Gift 1883-07-05 i Luopiois med Eugenie Helena Regnell, född 1865-05-29 i Luopiois, död 1903 på Ansio, dotter av godsägaren Abraham Olof Regnell och Helena Riihimäki.

Barn:

 • Eugenie, född 1884-04-22.i Padasjoki socken, död i Padasjoki socken 1884-04-30.
 • Hildur Helena, född 1886-06-11 på Ansio. Gift 1909-12-18 i Helsingfors' tyska kyrka med äldre lektorn vid svenska normallyceum i Helsingfors, filosofie doktor Edvin Johannes Renholm, född 1883-11-05 i Helsingfors.
 • Arla Astrid (Atti), född 1891-11-30 i Padasjoki socken. Anställd vid Helsingfors stads vattenledningsverk. Gift 1928-04-08 i Helsingfors med vice häradshövdingen Kaarlo Aleksander Kyti, född 1889-03-17 i Tammerfors.
 • Valter Vilhelm Olof, född 1893-12-25 i Padasjoki socken. Affärsman i Tammerfors.
 • Ragna Flora, född 1895-09-09 i Padasjoki socken. Var en tid anställd vid Helsingfors' stads vattenledningsverk. Död 1932-03-17 i Helsingfors. Gift 1920-03-25 med disponenten Martin Vilho Schildt, från vilken hon 1928 blev skild, född 1890-10-19 i Lappo socken.
 • Heidi Elisabet, född 1897-07-06 i Padasjoki socken. Biträdande kanslist vid Helsingfors stads byggnadsinspektions kontor 1918. Gift 1922-08-13 med direktören Erik Viktor Nevanlinna, född 1901-03-02 i Joensuu.
 • Eira Maria (Eja), född 1899-02-23 på Ansio. Gift 1923-01-29 med forstmästaren Yrjö Alfred Dahlström, född 1896-10-06 i Tammerfors, död.1924-03-16.
 • Eino Vilhelm Torsten, född 1901-04-21. Deltog i Finlands frihetskrig. FFrMM m ros o sp. Reservkornett 1922-03-01. Död ogift 1928-06-30 i Helsingfors och begraven i Padasjoki.

TAB 49

Ario Vilhelm (son av Guntiof Vilhelm Hildemar, tab 48), född 1888-08-29 på Ansio. Student i Helsingfors 1908-12-11. Förvaltare av fäderneegendomen Ansio, sedan ägare av densamma. FFrM2kl och MM m ros o sp. Gift 1920-03-27 på Karrila i Birkkala socken med Helmi Elina Thuneberg, född 1894-04-02 i Birkkala socken, dotter av godsägaren och kommunalrådet Otto Albert Thuneberg och Fanny Elina Selin.

Barn:

 • Ario Otto Vilhelm, född tvilling 1921-06-24, i Padasjoki socken.
 • Rainer Olavi Gustaf Vilhelm, född tvilling 1921-06-24 i Padasjoki socken.
 • Elinor Kirsti Eugenia, född 1926-03-13 i Padasjoki socken.

TAB 50

Emil Amatius (son av Bernt Vilhelm Christoffer, tab 47), född 1852-11-04 i Padasjoki socken. Ägde Härkölä i Vichtis socken, vilket han sålde 1900. Död 1930-04-20 i Helsingfors. Ägde hus i Helsingfors. Gift 1885-12-27 i Orimattila socken med Johanna Sofia (Hanna) Malmberg, född 1858-07-17 i Åbo, död 1927-04-13 i Helsingfors, dotter av kofferdikaptenen Manasse Malmberg och Edla Sofia Rosberg.

Barn:

 • Elna Hedvig Johanna, född 1894-09-10 i Helsingfors, död i Helsingfors 1894-09-14.
 • Bertel Erik Vilhelm, född 1895-08-20 och död 1907-02-04 i Helsingfors.
 • Bernt Olof Hjalmar, född 1897-01-12 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1915-05-15. Död ogift 1919-05-04 i Helsingfors.

TAB 51

Yrjö Vilhelm Edvard (son av Bernt Vilhelm Christoffer, tab 47), född 1859-03-18 i Padasjoki socken. Ägde Paaso gård i Heinola socken, vilken han sedermera försålde. Ägde hus i Helsingfors. Gift 1886-03-06 på Sommarnäs i Orimattila socken med Helmi Hortensia Grönroos, född 1865-07-14 i Kuopio, död 1929-06-26 i Heinola, dotter av kommissionslantmätaren Erik Johan Grönroos och Charlotta Augusta Forsell.

Barn:

 • Alli Augusta Hedvig Helena, född 1887-03-05 på Paaso gård i Heinola socken, liksom syskonen, död 1888-10-13 i Heinola stad.
 • Jarl Onni Vilhelm, född 1890-02-28 död 1897-12-08 på Paaso.
 • Bernt Erik Mattias (Matti), född 1897-07-24. Bokhållare vid postverket i Finland.
 • Bror Lars (Lasse), född 1899. Kronolänsman. Se Tab. 53
 • Benjamin (Benni), född 1901-04-11. Student i Helsingfors 1921-05-31. Lantmäteriexamen 1927-04-11. Extra ordinarie lantmäteriingenjör i Åbo och Björneborgs län 1928-05-25. Förrättningsingenjör 1929. Reservingenjörlöjtnant 1930-05-29. Gift 1931-06-18 i Helsingfors med Saima Maria Hakalehti, född 1895-07-10 i Helsingfors, dotter av universitetsskrivaren Carl August Haglund och Carolina Vilhelmina Englund.
 • Bruno Jonas Christoffer, född 1902-03-29. Bevistade Finlands frihetskrig 1918 samt därefter striderna i Olonets. Stupade 1919-06-30 å fronten vid Wilgajoki.
 • Björn Vilhelm (Otso), född 1904-01-12. Student i Helsingfors 1923-05-25. Reservfänrik 1924-11-09. Ingenjörsexamen 1929-12-09.
 • Bjarne Vilhelm, född 1905-10-06, död 1905-11-29.
 • Bertel Johannes (Hannes), född 1907-06-24. Studentexamen 1926-05-31. Forstexamen 1929-11-23.
 • Bjarne Olof Jakobus, född 1909-07-25, död 1910-05-27.

TAB 52

Börje Emil (son av Yrjö Vilhelm Edvard, tab 51), född 1890-05-17 på Paaso gård i Heinola socken. Student i Helsingfors 1910-10-03. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1917. Kronolänsman i Storkyro socken 1918 samt i Mustasaari och Kvevlaks socknar 1919. Kronofogde i Ulvsby härad 1921-07-28. Gift 1918-06-02 i Helsingfors med Sylvia Berta Zuleima Lindblad, född 1890-04-08 i Heinola, dotter av translator Artur Lindblad och Adolfina Nordström.

Barn:

 • Tyra Mirjam Margareta, född 1921-03-03 i Vasa.
 • Eva Helena, född 1923-06-29 i Vasa.
 • Helmer Yrjö Artturi, född 1925-04-23 i Ulvsby socken.

TAB 53

Bror Lars (Lasse), (son av Yrjö Vilhelm Edvard, tab 51), född 1899-12-05 på Paaso gård. Biträdande kronolänsman i Hongenjoki socken 1927-03-15. Gift 1928-07-05 i Björneborg med Maria Helena (Carin) Lindholm, född 1905-02-03 i Björneborg, dotter av sjökaptenen Carl August Constantin Lindholm och Emilia Josefina Åhrman.

Barn:

 • Eira Kaija, född 1929-04-28 i Hongenjoki socken.
 • Tapio Bruno Vilhelm, född 1930-11-06 i Hongenjoki socken.

TAB 54

Lilli Vilhelm (son av Bernt Vilhelm Christoffer, tab 47), född 1860-11-25 på Ansio i Padasjoki socken. Student i Helsingfors 1882-09-13. Köpte 1899 en kreditupplysningsbyrå i Helsingfors. Död 1927-05-19 i Helsingfors och begraven i Padasjoki socken. Gift 1899-11-11 på Kankaanpää i Orimattila socken med Naema Dagmar Charlotta Stiernvall, född 1869-03-18 på Sommarnäs i Orimattila socken, dotter av kollegiiregistratorn Gustaf Fredrik Manfred Stiernvall, nr 1810, och Alexandra Serafia Ottilia Kumlander.

Barn:

 • Majda Hedvig, född 1900-08-14 i Borgå. Student i Helsingfors 1918-05-17. Extra ordinarie kammarskrivare i tullstyrelsen i Finland. FinlVRMed med guldkors 1929-02-28.
 • Rolf Vilhelm Christoffer, född 1902. Löjtnant. Se Tab. 55

TAB 55

Rolf Vilhelm Christoffer (son av Lilli Vilhelm, tab 54), född 1902-09-27 i Borgå. Elev vid Finlands kadettskola 1922–1924. Fänrik vid gardesjägarbataljonen 1924-10-16. Överförd till velocipedbataljonen 1924-12-01. Löjtnant vid velocipedbataljonen 1926-05-29. Överförd till gardesjägarbataljonen 1929-10-01. Gift 1927-06-24 i Raivola socken med Märta Alice född Brehmer, född 1909-05-29 i Kexholm, dotter av provinsialläkaren, med. licentiat Verner Akates Brehmer och hans 1:a hustru Anna Bremer.

Barn:

 • Sten Vilhelm, född 1928-05-17 i Helsingfors.
 • Bo Vilhelm, född 1930-06-03 i Vasa.
 • Rabbe Wilhelm Akates, född 1932-06-13.

TAB 56

Bror Ernst Hannibal (översiktstab 8, son av Ernst Christoffer, tab 46), född 1817-02-13 i Lampis socken. Student i Helsingfors 1834-04-07. Filosofie kandidat i Helsingfors 1838-12-15. Tillförordnad kollega vid Helsingfors skola 1840-04-29. Promov. filosofie magister 1840-07-20. Tillförordnad rysk språklärare vid Kuopio skola 1841-01-01. Tillförordnad konrektor vid Kuopio skola 1843-02-01, konrektor 1843-03-15. Rektor vid högre elementarskolan i Heinola 1848-05-17. Prästvigd i Borgå 1854-06-21. Pastoralexamen i Borgå 1855-06-09. LRS:tStO3kl 1861-05-05. Tjänstfri med anledning av skolans indragning 1877. Död 1880-02-04 på Virranniemi i Valkeala socken. Gift 1845-07-04 i Borgå med sin svågers brorsdotter Ida Eleonora Ottelin, född 1825-07-21 i Borgå, död i Borgå 1907-10-19, dotter av biskopen i Borgå stift Carl Gustaf Ottelin och Johanna Fredrika Wallenstierna.

Barn:

 • Milma Sofia, född 1846-05-01 i Kuopio.
 • Georg Valdemar, född 1847-09-30, död 1849-06-16 på Bosgård i Borgå socken.
 • Ida Johanna, född 1848-09-25, död 1851-08-06 på Bosgård.
 • Carl Hjalmar Fabian, född 1849. Kommerseråd. Död.1925. Se Tab. 57
 • Hugo Hamilkar, född 1851-06-12 i Heinola, död 1851-10-19.
 • Ernst, född 1852. Provinsialläkare. Död 1915. Se Tab. 58
 • Berta Maria, född 1854-06-26 i Mäntsälä socken, död 1855-02-24.
 • Artur Abraham Christoffer, född 1855. Stadskassör. Död 1890. Se tab.60.
 • Onni Johanna, född 1856-10-21, död 1860-09-25.
 • Anna Emilia, född 1858-06-14 i Borgå socken. Gift 1879-08-25 med sin broders svåger, statsrådet Mauritz Emil Fredrik Hallberg, född 1851-08-02 i Stockholm, död 1924-02-27 i Helsingfors.
 • Fanny Matilda, född 1859-08-27 i Borgå socken.
 • Osma Alfred, född 1861. Före detta tullförvaltare. Se Tab. 62
 • Agnes Vilhelmina, född 1866-04-13, död 1869-10-30.

TAB 57

Carl Hjalmar Fabian (son av Bror Ernst Hannibal, tab 56), född 1849-11-18 i Heinola. Student i Helsingfors 1868-05-25. Köpman i Helsingfors (firma Schildt & Hallberg). Kommerseråds titel 1907-05-05. Extra ordinarie dansk generalkonsul i Finland 1908–1918-07-05. Vice ordförande i direktionen för högre svenska handelsläroverket i Helsingfors 1909. Ordförande i Helsingfors handelsförening och i finska handelsdelegationen. Ordförande i Nordiska aktiebankens förvaltningsråd. Stadsfullmäktig i Helsingfors. KDDO2gr 1918-07-05. Död 1925-05-07 i Helsingfors. Gift 1876-08-20 i Borgå socken med Hilma Maria Charlotta Hallberg, född 1853-03-08 i Stockholm, död 1921-03-21 i Helsingfors, dotter av tobaksfabrikören i Stockholm Carl Fredrik Hallberg och Charlotta Christina Morin. Fru Schildt, född Hallberg, var en både praktiskt och idellt anlagd personlighet, som intog ett bemärkt rum inom kulturarbetet. Hon organiserade det kvinnliga hemslöjdsarbetet, grundade en yrkesskola för flickor, utövade stor välgörenhet och stiftade flera fonder på olika områden.

Barn:

 • Dagny Maria, född 1878-10-19 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1896-12-16. Död 1930-10-19 i Helsingfors. Gift 1902-03-26 i Helsingfors med överläraren vid normallyceet i Helsingfors, filosofie magister Jakob Einar Meinander, född 1873-04-11.
 • Estrid (EÄ Estrild) Maria, född 1880-04-19 i Helsingfors, död ogift 1905-06-12 i Helsingfors.
 • Bror Ragnar, född 1884-03-14 i Helsingfors, död 1884-11-13 i Helsingfors.
 • Margit Maria, född 1889-02-09 i Helsingfors, död 1904-04-28 i Helsingfors.
 • Mildred Maria, född 1891-09-27 i Helsingfors. Gift 1921-04-17 i Helsingfors med med. och kirurg, doktorn Oswald Åke Ingman, född 1889-04-14, i Åbo.
 • Ragna Maria, född 1895-01-07 i Helsingfors, död 1903-07-21 i Bad Nauheim i Hessen och begraven i Helsingfors.

TAB 58

Ernst (son av Bror Ernst Hannibal, tab 56), född 1852-10-06 i Heinola. Student i Helsingfors 1871-09-16. Filosofie kandidat 1874-12-19 och promoverad filosofie magister 1877-05-31. Med. kandidat 1877-12-20. Med. licentiat 1881-12-30. Extra läkare vid medicinalstyrelsen i Finland 1882-08-11. Tillförordnad andre stadsläkare i Björneborg 1883-10-20. Andre stadsläkare i Björneborg 1884-11-11 och förste stadsläkare 1891-11-17. Tillika järnvägsläkare å sträckan Harjavalta–Björneborg 1896-04-21. Provinsialläkare i Björneborgs distrikt 1899-04-11 och i Helsingfors distrikt 1902-11-24. Avsked 1904-01-21. Död 1915-06-05 i Helsingfors. Gift 1885-08-15 i Björneborg med Jenny Johanna Rosenlew, född 1865-08-01 i Björneborg, dotter av kommerserådet Fredrik Vilhelm Rosenlew, nr 1009, och Emma Carolina Björkman.

Barn:

 • Carin, född 1886-10-16 i Björneborg. Gift 1908-11-05 i Helsingfors med disponenten för Helsingfors' asfaltaktiebolag, ingenjören Axel Oskar Lång, född 1877-10-06.
 • Ernst Boris, född 1889 i Björneborg. Disponent. Se Tab. 59
 • Ingrid, född 1893-05-17 i Björneborg. Gift 1:o 1916-02-03 i Helsingfors med banktjänstemannen Fredrik Vilhelm Bertel Wahlfors, från vilken hon 1916-11-09 blev skild, född 1890-11-20. Gift 2:o 1917-07-30 med godsägaren greve Bernhard Alexander Stewen-Steinheil, finska grevliga ätten nr 7, född 1890-02-20 i Kiev.

TAB 59

Ernst Boris (son av Ernst, tab 58), född 1889-12-13 i Björneborg. Student i Helsingfors 1910-09-16. Agronomieexamen 1917-04-03. Förvaltare av Harviala gods i Vånå socken. Disponent för aktiebolag Harviala. Gift 1922-10-10 i Stockholm med Inga Elisabet Westberg, född 1895-08-15 i Aino socken, Västernorrlands län, dotter av disponenten Knut R. Westberg och Lisa Westberg.

Barn:

 • Jenny Madeleine Elisabet, född 1923-11-04 i Helsingfors.
 • Inga Gunilla Elisabet, född 1925-05-25 i Helsingfors.

TAB 60

Artur Abraham Christoffer (son av Bror Ernst Hannibal, tab 56), född 1855-08-23 i Heinola. Student i Helsingfors 1874-01-27. Filosofie kandidat 1877-12-21. Andre stadsbokhållare i Helsingfors 1883. Filosofie magister 1886-12-00. Stadskassör i i Helsingfors 1887-06-21. Död i Helsingfors 1890-11-21. Gift 1885-10-03 i Åbo med Ofelia Adelaide Strömberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1894-10-21 med börsmäklaren i Helsingfors Artur Vilhelm Grönberg, från vilken hon 1919 blev skild, född 1871-11-04), född 1862-06-09 i Antby i Pernå socken, dotter av skräddarmästaren Carl Vilhelm Strömberg och Gustava Lovisa Illberg,

Barn:

 • Irma Johanna, född 1886-06-28 i Helsingfors. Köpte 1907 en leksaksaffär i nämnda stad. Sedan musiklärarinna, anställd vid Holger Schildts förlagsaktiebolag.
 • Ernst Runar, född 1888. Filosofie magister. Författare. Död 1925. Se Tab. 61

TAB 61

Ernst Runar (son av Artur Abraham Christoffer, tab 60), född 1888-10-26 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1906-05-14. Amanuens vid universitetsbiblioteket i Helsingfors 1909. Filosofie kandidat 1910-05-21 och promoverad filosofie magister 1910-05-31. Prokurist i bokförlagsfirman Holger Schildt 1917, sedan underdirektör i bokförlagsfirman Holger Schildt, – 1924. Suppleant i finska riddarhusdirektionen 1919-03-28. Död 1925-09-29 i Helsingfors för egen hand. Författare och skald. Gift 1914-05-03 i Helsingfors med Emilia Matilda (Mila) Heikel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ingenjören Volter Fredrik Grönqvist, från vilken hon 1912 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1875), född 1885-06-02 i Helsingfors, död 1965-04-14 i Helsingfors, dotter av professorn, med. licentiat Oskar August Heikel och friherrinan Maria Matilda von Kothen.

Barn:

 • Oskar Ernst Christoffer, född 1915-08-30 i Helsingfors.
 • Gustaf Ernst Göran, född 1917-03-11 i Helsingfors.
 • Monika, född 1920-04-07 i Lovisa.

TAB 62. (Wä.)

Osma Alfred (son av Bror Ernst Hannibal, tab 56), född 1861-05-20 i Heinola. Student i Helsingfors 1881-05-27. Tillförordnad kontorsskrivare vid tullkammaren i Borgå 1884. Kammarskrivare i tullstyrelsen 1886-11-26. Kassör vid tullkammaren i Helsingfors 1888-03-09. RRS:tStO3kl 1907-05-05. Riddarhusrevisorssuppleant 1922–1928. Tullförvaltare i Helsingfors 1925-04-30. Avsked 1928-10-31. Död 1937 (Finlands adelskalender). Gift 1886-06-10 i Borgå med Aina Maria Söderström, född 1864-09-25 i Borgå, dotter av handlanden i Borgå, vice konsuln Gustaf Leopold Söderström och Hilda Winter.

Barn:

TAB 63

Holger (son av Osma Alfred, tab 62), född 1889-03-28 i Helsingfors. Bokhandlare i Borgå 1914. Verkställande direktör i bokförlagsfirman Holger Schildts förlagsaktiebolag i Helsingfors. Död 1964-07-13 i Stockholm, Finska förs, (db). Gift 1:o 1913-05-25 i Helsningfors med Maria Matilde Schaupp, född 1894-02-14, död 1948-03-17 (Finska förs, Stockholm, (db nr 4), dotter av ingenjören August Schaupp och Maria Lescher. Gift 2:o 1949-06-09 (S. Clara förs, Stockholm, vb nr 35) med Elvan Karin Karlsson, född 1908-05-15 i Västernorrlands län

Barn:

 • Ernst Henrik, född 1914-07-10 i Borgå.
 • Ernst Jürgen, född 1922-01-27, död 1923-01-01.
 • Ernst Jürgen, född 1923-11-22 i Helsingfors.

TAB 64

Sigurd Ernst (son av Osma Alfred, tab 62), född 1892-08-28 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1913-05-15. Affärsman. Gift 1920-07-18 i Helsingfors med friherrinnan Eva Constance Silfverhielm, från vilken han 1922 blev skild, född 1899-07-04 i Helsingfors, död i Helsingfors 1926-01-02, dotter av majoren friherre Gustaf Adolf Silfverhielm, och hans 1:a fru Ingrid Vilhelmina Ekelund.

Barn:

 • Solveig Eleonora, född 1921-09-13 i Helsingfors. Ägde Sannäs säteri i Borgå socken, vilket såldes 1927.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.