Ribbing nr 15

Från Adelsvapen-Wiki

0015.jpg


Adliga ätten Ribbing nr 15

Gammal frälsesläkt. Introd. 1625.

I en säkert sammanhängande släktledning kan ätten Ribbing icke föras längre tillbaka än till mitten av 1400-talet, men tämligen säkert är, att den leder sitt ursprung från en gammal halländsk ätt med samma namn och vapen, tre sjöblad, två och en ställda, vilket sköldemärke, ett av de äldsta inom den danska adeln, även fördes av tre andra ätter, Kyrning, Porse och Poep, alla bosatta i Halland och Skåne. En Sigvid Knutsson, som, då han 1295 sålde en sin gård i Halmstad, i sitt sigill förde de tre sjöbladen, och som kallas Sigvid Ribbing, då konung Erik Menved 1302 fråndömde honom arvet efter hans broder Arved Ribbing, uppgives vara fader till Sigvid Ribbing, som 1336 tillsammans med Peder Porse m. fl. avslutade en förlikning med staden Lybeck och då kallas hövidsman i Halland. Denne Sigvid, som var gift (före 1341-03-29) med den heliga Birgittas dotter Märta Ulfsdotter i hennes 1:a gifte, nämnes flera gånger i urkunderna, liksom hans söner Peder och Arvid. Peder, som 1378 var svenskt riksråd, gjorde 1379 i Rom sitt testamente före en resa till den heliga graven. Han nämnes ej senare levande. Enligt en berättelse om den heliga Birgittas släkt, nedskriven vid mitten av 1400-talet av Vadstenanunnan Margareta Klausdotter, skall han hava dött på pilgrimsfärden. Före sin död synes han hava blivit riddare, enär han kallas så i ett brev av 1377. Nämnda berättelse säger, att både Peder och Arvid dogo barnlösa och att Arvid drunknade i Uppland. Enligt en något äldre berättelse, avgiven 1428-03-12, av Arvid Skeff, en släkten närstående person, skall däremot Arvid Sigvidsson hava efterlämnat en son med namnet Arvid. Denne säges hava drunknat i Uppland, men några avkomlingar kan han ej hava ägt, då 1428 års vittnesbrev uppgiver, att han ärvdes av sin farbroder Peder. De motsägande uppgifterna torde kunna förklaras så, att Vadstenanunnan i sin berättelse glömt ett mellanled och endast fäst sig vid, att det var en i Uppland drunknad Arvid Ribbing, som dog barnlös. Möjligen har hon fått sin uppgift just från nämnda brev, vars innehåll hon missförstått. Säkert är, att varken Peders eller Arvids släkter fortlevat. Detta framgår även därav, att fru Katarina Knutsdotter (lejon), herr Peder Ribbings halvsyster, 1396-09-29 bekräftade1 hans änkas (fru Kristina Ulfsdotter [Sparre], död 1389) gåva till Vadstena kloster av Skällnora kvarn i Uppland, som var fru Katarinas rätta möderne, men olovligen, utan hennes vetskap, blivit av Peder Ribbing såsom morgongåva givet till hans hustru. Katarina Knutsdotter var således då den heliga Birgittas enda levande arvinge. Hennes ännu i livet varande syster Ingegerd hade nämligen såsom nunna ej vidare arvs- eller bördsrätt. Fru Katarina, änka efter norske riddaren och riksrådet Ogmund Finsson (Hestbøätten), dog barnlös 1407 i Kalmar och systern Ingegerd Knutsdotter, Vadstena klosters abedissa, 1385–1403, dog 1412-09-14 i Vadstena. Hon var den sista av den heliga Birgittas avkomlingar.

En annan Peder Ribbing (Petrus Assersson dictus Ribbing), vilken liksom fadern Asser Mogensen och dennes broder Sigvid Mogensen förde de tre sjöbladen i sigillet, levde även i senare delen av 1300-talet. Han beseglade 1377 konung Olofs handfästning och synes hava levat41 1386-05-03. 1388-07-16 nämnes fru Marine Knutsdotter Peter Ribbings husfru41. Enligt Danmarks Adels Aarbog 1901 voro dessa makar föräldrar till Peder, Lindorm och Knut Ribbing. Peder och Knut beseglade 1390-02-02 och 1392 på Öresten2 i Marks härad Älvsborgs län ett Ingeborg Sigvidsdotters brev samt tillsammans med Lindome 1402-05-04 ett Peder Stigsons brev. Knut Ribbing var 14152 häradshövding i Mark (ett ämbete, vilket, som nedan synes, länge var praktiskt taget ärftligt inom släkten) och gift 2:a med2 Sestrid Nilsdotter (i bjälke) 1417-08-14, då han tillbytte sig Dyrahede i Rackeby socken mot Kullebäck i Ransbergs socken. Han var död före2 1423-03-12 och ägde i ett föregående gifte en enda dotter, gift med Sven Toresson (tjurhuvud). Dottersonen, riddaren Broder Svensson, halshuggen i Söderköping 1436, ärvde alla hans gods42. Peter Ribbing var häradshövding i Mark43 1421-02-03 och då bosatt på Öresten. Lindorm Ribbing var riddare 13972 och var, då han 1402-03-08 jämte riddaren Abraham Brodersson och prästen i Surteby vidimerade ett brev, bosatt på Svanserid3 (nu Svansö) i Torestorps socken i Marks härad, vilket sedan länge stannade inom släkten. Att nedanstående Peder Ribbing var son till endera av de två sistnämnda är sannolikt, men urkundernas uppgifter äro alldeles för knapphändiga för fastställande av själva filiationen.

Släkten har förgrenat sig i grevliga ätten Ribbing samt friherrliga ätterna Ribbing af Koberg och Ribbing af Zernava.

Ribbing A1500.jpg

Ribbing A1501.jpg

TAB A

(??Sigvid),

? Söner:

 • Knut, far till Arvid och Sigvid Knutsson Ribbing, Se tab. B.
 • Bengt, far till Sigvid Bengtsson, Se tab. C.

TAB B

Knut, son (?) till [Sigvid].

Söner:

 • Arvid Ribbing. Var död 1302. Dog barnlös.

TAB B1

Sigvid Knutsson Ribbing, son till Knut (tab. B). Tidigast nämnd 1295. Dömdes före 1302 fredlös, därför att han underlåtit att hörsamma den danske konungens kallelse att inför rätta svara i den arvstvist, som uppstått efter hans bror Arvid. Hade gods i Halmstads och Tönnersjö hd i Halland. Hans arvingar fråndömdes 1302 arv efter honom. Har kanske med rätta identifierats med en Sigvid Oxe av Säm, som 1313 för de tre sjöbladen.

Son:

TAB B2

Jens Ribbing, son till Sigvid Knutsson Ribbing (tab. B1). Mottog omkr. 1330 en scharlakanskappa av hertig Knut Porse av Halland.

?Son:

TAB B3

Sigvid Ribbing. Kallas av Detmar »en iungheling doles modes, van gheslechte des duren hertoghen Knut Porses». Tidigast nämnd 1335. Hövitsman i Södra Halland. Dog tidigast 1345. Gift med Märta Ulfsdotter, dotter till lagmannen Ulf Gudmarsson (lejon) och den heliga Birgitta, omgift med riddaren Knut Algotsson (lejon, Bengt Algotssons ätt).

Barn:

 • 1. Peter Sigvidsson (död 1379), oftast kallad Peter Ribbing, nämns bland kung Albrekts anhängare i stilleståndsfördraget med kung Magnus' anhängare 1371. Han blev riksråd 1375 eller 1376, vallfärdade 1379 till det heliga landet, skrev sitt testamente i Rom och dog på hemvägen i Florens kort efter det att han blivit riddare. Gift med marsken Karl Ulfssons av Tofta halvsyster Kristina Ulfsdotter (Sparre av Tofta) men dog barnlös efter att ha ärvt sin halvbror Arvid Ribbing i Uppland drunknade son Arvid Ribbing
 • 2. Arvid Ribbing.

TAB C

Bengt, son (?) till (Sigvid) (tab. A).

Son:

TAB C1

Sigvid Bengtsson, son till Bengt (tab. C). Uppträder i Västergötland 1314, där han bl. a. är skiljedomare i en tvist mellan domprosten i Skara och två andra personer. Hade jord i Marks hd i Västergötland

Söner:

 • Bengt Sigvidsson. Var en av de fränder till sedermeia hertig Knut Porse av Halland, som 1325 deltog i förlikningen mellan sjöbladsätten och staden Kampen.

TAB C2

Knut Sigvidsson, son till Sigvid Bengtsson (tab. C1). Omtalas i förlikningen mellan sjöbladsätten och staden Kampen strax efter brodern Bengt vid uppräkningen av ättmedlemmarna. Hade två gårdar i Öxnevalla i Marks hd i Västergötland, av vilka åtminstone en var ärvd från fadern. Dog tidigast 1341. Begraven i Värnhems kloster i Västergötland. Var 1341 gift med Elena Abjörnsdotter, vars far är okänd och vars mor tillhörde den äldre Oxenstiernaätten.

Son:

 • Bengt Knutsson. Beseglar 1364 i Lödöse tillsammans med Peter Ribbing, en son till hövitsmannen i Södra Halland Sigvid Ribbing. Hade i Danmark gods i Halland och i Sverige dels gods i Vedbo och Västbo hd samt Värend i Småland, dels de två gårdarna i öxnevalla i Marks hd i. Västergötland, som tidigare hafts av fadern. Dog 1388. En Gudmund Pipa ärvde honom.

TAB C3

Magnus, son (?) till Sigvid Bengtsson (tab. C1).

Söner:

 • Sigvid Magnusson (Sigvid Mogensen). Avger 1351 jämte sin bror Assar en skuldförbindelse till en viss Johan Svensson på fyra mark penningar nytt skånskt mynt och ger denne i pant härför hälften i en kvarn i Åby, benämnd Nykvarn.
 • Assar Magnusson (Asser Mogensen). Se Tab D

TAB D

Assar Magnusson (Ascerus Magni), död tidigast 1351.

barn:

TAB D2

Peder Assarsson Ribbing (Petrus Aaselson Ribbing), död tidigast 1377. (Troligen identisk med Peder Ribbing (död tidigast 1414)

barn:

 • Lindorm Se Tab D2-1 (riddare, död tidigast 1402)
 • Knut Ribbing Se Tab D2-2

TAB D2-2

Knut Ribbing, död tidigast 1417. Häradshövding.

son:

 • ? Peder Ribbing Se Tab 1

TAB 1

Peder Ribbing. Var väpnare44 1438-10-17 och2 1447-09-15, då han beseglade ett Sven Porses brev. Var häradshövding i Mark 146126, 1471 och 1474.2. Gift (enl. Utter) med Märta Bosdotter, dotter av riddaren Bo Stensson (Natt och Dag). [Peder Ribbing kallas 1427-10-28 måg till nämnde riddare2 och av handlingar i Sturearkivet framgår, att han var nära släkt med Bo Stenssons sonson riksföreståndaren Svante Nilsson Sture].

Barn:

 • Knut, till Svanserid (nu Svansö) i Torestorps socken och Fästered i Finnekumla socken (båda i Älvsb.). Beseglade 1481-05-06 ett brev i Hångsdala Skaraborgs län och förde då de tre sjöbladen i sigillet. Var häradshövding i Mark 1485 och 1496-01-03. Kallas väpnare 1493-08-29, då han på sin gård Svanserid gjorde ett jordabyte med Gudhems kloster [2]. Levde 150715. Gift sannolikt efter 1488 med Kerstin Gustafsdotter, som levde 1526, då hon gjorde rusttjänst för Svanserid4, dotter av väpnaren Gustaf Mattsson (en stjärna) och Brita Pedersdotter (Bååt). Kerstin Gustafsdotter sålde37 1488, S:t Hilarii afton, sin gård Fästered till sin frände Arvid Knutsson (Drake af Intorp). Brevet beseglas av brevutfärderskan samt bland andra Broder Buth och Tord Björnsson (Store), men gården återgick sedan till mannen.

Barn:

 • Peder. Blev jämte brodern Lindorm för stämplingar och allmogens uppresning mot konung Kristiern halshuggen 1521-01-23 i Jönköping.
 • Lindorm. I skola i Danzig 1505–150745. Deltog jämte brodern Seved i förlikningen om ett arv37, Tofta 1515-06-05. Skriver brev till Sten Sture d. y. från Västbo härad46 1517-06-18. Anstiftade jämte brodern Peder uppror mot Kristiern II i Västra Småland i dec. 1520. Blev jämte brodern Peder gripen av Ture Jönsson och på konungens befallning halshuggen 1521-01-23 i Jönköping.
 • Seved. Nämnes46 1511-11-11. Höll på spjutet vid Erik Abrahamssons (Leijonhufvud) morgongåva till Ebba Eriksdotter (Vase) 1512-01-19 i Söderköping2. I beskickning till Danmark 151647 skriver brev till Sten Sture d. y.47 1517-06-18. Sändes 1523-04-00 av Gustaf Vasa att övertala skåningarna att giva sig under Sverige. Häradshövding i Mark s. å. 22/10 och erhöll s. d. Limmared i Åsarps socken Älvsborgs län i förläning. Bisittare i konungens nämnd i Skara 1526-03-01. Fick 1526 Marks härad i förläning. Nämnes bland det rusttjänstskyldiga frälset 1528–1529. Var inblandad i västgötaherrarnas uppror 152927 och miste s. å. 3/10 förläningen av Mark utom Örestens ladugård28. Satt i rätten över Måns Bryntesson juni 1529[4]. Död ogift 15308 före 13/2
 • Malin, levde 1561. Gift med hövidsmannen Severin eller Söffrin Kijl (nr 61), död 1553.
 • Christina. Gift med ståthållaren Peder Jönsson Ulfsax (nr 107) i hans 1:a gifte.
 • Sigrid.
 • Märta. Gift med Carl Tordsson (Store).

TAB 2

Nils, (son av Knut, tab 1), till Svanserid och Limmared samt Ribbingstorp i Naums socken Skaraborgs län. Bevistade riksdagen i Västerås 1527. Nämnes bland det rusttjänstskyldiga frälset i Västergötland 1528-08-24. Hade Torestorps socken Älvsborgs län i förläning s. å. Gjorde s. å. 3/10 jordebyte med kronan, då han tillbytte sig Röllersred (Röllese) och Rökas, båda i Torestorps socken, mot sin ärvda del i Eklanda by, vilken lades under Nylödöse. Var, liksom sin broder Seved, inblandad i västgötaherrarnas uppror 152929. Fick Limmareds gods och häradsrätten i Mark i förläning efter brodern Seved 1531-12-14. Underskrev Västerås arvsförening 1544. Lagman (jämte Peder Andersson [Hjorthufvud] till Brandstorp) i Älvsborgs län 1550-04-20. Tillbytte sig Limmared av konung Gustaf 1553-03-10. En av sändebuden till mötet i Älvsborg 1554-04-19. Fullmakt att jämte andra hålla konungsräfst i Västergötland 1558-02-25. Beseglade konung Gustafs testamente 1560-06-30. Och ständernas bevillning 1561-04-15 [4]. Mönstrade med fyra hästar av arvegodsen 1562 och 15635. Ståthållare på Jönköpings slott 1563-07-14, men ovisst om han tillträdde befattningen6. Underskrev arvsföreningen7 1569-01-26. Gjorde jämte hustrun sitt testamente 1576-03-24. Död 1580 och ligger jämte henne begraven på Torestorps kyrkogård. Gift med Anna Olofsdotter, född efter 1503, som på konung Kristierns befallning 1520 fördes fången till Danmark, varifrån hon återkom tillsammans med riksföreståndaren Sten Stures änka Kristina Gyllenstierna 1524. Död 1579-05-12 enl. inskriften på hennes gravsten på Torestorps kyrkogård10, dotter av häradshövdingen Olof Arvidsson (Stenbock) och Karin Haraldsdotter (Lake).

Barn:

 • Knut. Svarade för fodringen i Möre 15428. Beseglade arvsföreningen i Västerås 1544. Var t. f. fogde i Sevede härad någon tid 1544 och på Kronoberg 15458. Fogde i Möre 1547-06-16–15508. Underskrev konung Gustafs testamente 1560-06-13 och ständernas bevillning 1561-04-15. Var icke på mönstringen 1562 och 1563, »då han inga gods hade att mönstra för, ty båda hans föräldrar levde»5. Levde 15655. Död ogift.
 • Christoffer. Skeppshövidsman. Död 1602. Se Tab. 3
 • Anna, död i barnsäng 1561-07-12 och ligger jämte sin man begraven i Åsle kyrka Skaraborgs län. Gift med riddaren och riksrådet Anders Pedersson (Lilliehöök af Fårdala), i hans 1:a gifte, död 1572.
 • Brita, född 1530 på Svanserid, död 1592 (efter 19/2). Gift 1552-09-25 med krigsöversten Lars Pedersson (Hård af Segerstad), död 1563.
 • Catharina, till Svaneholm, levde ännu9 1621-05-23 och troligen ännu 162910, men var död 163310. Gift 1:o 1574-06-20 på Svanserid med krigsöversten och ståthållaren Brynte Birgersson (Lillie af Aspenäs), i hans 2:a gifte, död 1586. Gift 2:o med Arvid Månsson (Stierna), död 1596 före 23/5.
 • Christina, född 1537, död 1593-07-09 och ligger jämte sin man begraven på Synnerby kyrkogård Skaraborgs län. Gift med ståthållaren Arvid Göransson Svan, av en adlad, men ej introd. ätt, född 1542, död 1610-04-08.

TAB 3

Christoffer, (son av Nils, tab 2), till Limmared. Var riksmarsken Lars Siggesson Sparres fogde i Vilske härad 1547-11-004. Konungens brevvisare4 1554-12-01. Underskrev konung Gustafs testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Var icke på mönstring 1562 och 1563, då han inga gods hade att mönstra för ty båda hans föräldrar levde»5, men skrev sig till Karstorp, då han underskrev trohetsförsäkran till hertig Johan7 1568-08-16. Var skeppshövidsman under konung Eriks tid5. Utsedd till en av konung Eriks fångvaktare på rådsmötet i Vadstena 15737. Skrives till Limmared i registret över Sveriges adel 15867. Död 1602-03-18 på Limmared10 och begraven s. å. 18/7 på Torestorps kyrkogård. Gift 1:o med Kerstin Pedersdotter, dotter av lagmannen Peder Andersson (Hjorthufvud) till Brandstorp och Märta Gylta. Gift 2:o med Carin Kagg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Olof Eriksson Stake [nr 110], död 1563), död 1605, dotter av slottsloven Mattias Nilsson Kagg och hans 1:a fru Elin Lindormsdotter (Forstenasläkten nr 2).

Barn:

 • 1. Mauritz. Var kammarjunkare hos konung Johan III 1587. Sedermera landsflyktig med konung Sigismund till Polen.
 • 1. Arvid. Kammarjunkare hos hertig Carl. Död under kriget mot Polen och begraven i Danzig.
 • 2. Anna, född 1576, begraven 1628-09-28, i Bälinge kyrka Södermanlands län. Gift 1600 med Carl Eriksson Gyllenstierna (af Lundholm, nr 3), född 1575, död 1621.

TAB 4

Sven, (son av Knut, tab 1), till Fästered i Finnekumla socken Älvsborgs län och Bjurbäck i likanämnd socken Skaraborgs län. Beseglade Västerås arvsförening 1544-01-13. Erhöll befallning att jämte andra avlöna konungens krigsfolk i Jönköpings och Kronobergs län4 1552-03-26. Underskrev konung Gustafs testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Mönstringsherre jämte Erik Gustafsson (Stenbock) över adelns rusttjänst i Västergötland 1566-02-23. Underskrev trohetsförsäkran till hertig Johan6 1568-08-16. Mönstrade med tre hästar av arvgodsen 1562 och med fyra hästar 15635. Död 1577-10-18 på Fästered och begraven i Gällstads kyrka Älvsborgs län. 'För honom uppbrände danskarna dagen före julaftonen 1570 hans sätesgård Fästered. Hade med sin fru femton barn som voro, enligt hans anteckningar bland Palmskiöldska samlingarna, de nedanstående och vilka allenast en enda gång åto tillsammans vid föräldrarnas bord.'. Gift 1537-06-17 med Anna Gylta, död 1579-02-24 på Fästered, dotter av lagmannen i Tiohärad, riddaren och riksrådet Bengt Persson Gylta, till Påtorp, Hedensö och Simonstorp och Brita Bengtsdotter (Lillie af Greger Mattssons ätt).

Barn:

 • Lindorm, född 1538-03-00 på Fästered. Underskrev konung Gustafs testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Fänrik vid upplandsfanan 1564. Stupade ogift 1565, troligen i aug., i en strid vid Partille, »då jutarne lågo i Älvsborg».
 • Christina, född 1540-03-25 på Fästered. Gift där 1577-07-21 med Gustaf Olofsson Kafle.
 • Bengt, född 1541. Riksråd och lagman. Död 1594. Se Tab. 5
 • Carin, född 1543-02-06 på Fästered. Gift 1:o där 1575-01-16 med Lindorm Gustafsson (sparre över ett blad), till Degeberg, död på 1580-talet. Gift 2:o 1590 med Axel Månsson (Roos af Hjelmsäter).
 • Peder, född 1544. Ståthållare. Död 1604. Se Tab. 6
 • Metta, född 1545-10-13 på Fästered. Gift där 1577-07-21 med sin svågers kusin, slottsloven Erland Larsson Kafle.
 • Gustaf, till Svansö i Bottnaryds socken Älvsborgs län. Född 1548-05-17 på Fästered. Småsven hos greve Svante Sture. Dräng (page) hos konung Erik XIV. Kammarjunkare hos konung Johan III. Död ogift 1592-08-19 på Svansö och begraven i Bottnaryds kyrka. Han vittnade 1567, tillika med Göran Persson, emot Sturarna.
 • Knut, född 1550-06-02 på Fästered, död 1565 för Älvsborg.
 • Seved, född 1552. Riksråd och riksskattmästare. Död 1613. Se Tab. 58.
 • Nils, född 1553-08-01 på Fästered. Levde ogift och tjänstlös. Död 1594 och begraven i Riddarholmskyrkan i Stockholm.
 • Ingrid, född 1555-12-22 på Fästered, död barnlös 1588-09-12. Gift 1580-01-14 i Vadstena klosterkyrka med konung Johan III:s köksmästare, häradshövdingen i Sjuhundra härad Polykarpus Kopp, till Skirvestad, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elin Schack, dotter av Bengt Nilsson till Arnöberg), som 1599 flydde till Polen. 'Vid deras vigsel föll en läktare med mycket folk ned i kyrkan.'
 • Ingeborg, född 1557-06-17 på Fästered, död ogift.
 • Erik, född 1558. Riksråd och lagman. Död 1612. Se Tab. 68
 • Bo, född 1560. Riksråd och landshövding. Död 1640. Se Tab. 72.
 • Brita, född 1561-12-24 på Fästered, död ogift 1588-09-17

TAB 5

Bengt, (son av Sven, tab 4), till Svanserid i Torestorps socken Älvsborgs län, Främmestad i Söne socken Skaraborgs län, Gäddeholm i Irsta socken Västmanlands län och Fånö i Löts socken Uppsala län. Född 1541-07-18 på Fästered. I slottsloven på Kalmar 1568-11-27, det han även var 1569, 1570, 1573, 1579, 1580 och 1583. Lagman på Öland 1582. Riksråd 1588. Lagman i Västmanland, Dalarna och bergslagen 1590-03-19. Död 1594-11-09 i Stockholm, då ett falskt rykte utspriddes, att han genom hertig Carls handåverkan skall fått sin hälsot, samt begraven i Gråmunkeklostret i nämnda stad. 'Han antog sig jämte hertig Carl och riksens råd riksstyrelsen strax efter konung Johan III:s död. Gick i borgen för riksrådet Erik Sparres tro och hörsamhet emot hertigen. Underskrev 1593 den 8 jan. med hertigen och riksens råd en inbördes förening och s. å. den 20 mars Uppsala mötes beslut. Sändes därpå s. å. till Västmanland att för allmogen uppläsa riksrådet Ture Bielkes fullmakt för hans beskickning till Polen. Nyttjades slutligen bland riksens råds utskickade vid en föreställnings görande hos konung Sigismund och förhandlingar med hertig Carl, som han i hemlighet skall varit tillgiven.'. Gift 1576 med friherrinnan Birgitta Gabrielsdotter (Oxenstierna), till Gäddeholm och Fånö, som levde ännu 1621, dotter av riksrådet och riksmarsken Gabriel Christiernsson, friherre till Mörby och Steninge (Oxenstierna af Eka och Lindö), och Beata Eriksdotter Trolle.

Barn:

 • Carin, född 1576-10-22 på Främmestad, död11 1641-11-20 och begraven i Irsta kyrka. Gift 1595-09-14 med sin morbrors svåger, kammarjunkaren Nils Knutsson Posse , i hans 2:a gifte, född 1558, död 1627.
 • Magnus.
 • Anna, död 1649-01-07 på Fånö och ligger jämte sin man begraven i Åsle kyrka Skaraborgs län. Gift 1618-09-13 på Fånö med sin kusins styvson Anders Nilsson Lilliehöök af Fårdala, död 1629.

TAB 6

Peder, (son av Sven, tab 4), till Ulvsnäs i Öggestorps socken Jönköpings län, 'på vilket forna Vadstena klostergods han 1574 fick konung Johan III:s donationsbrev för trogen tjänst och isynnerhet för hovhållningen under konungens bortovaro'. Född 1544-06-02 på Fästered. Blev 1566 konung Erik XIV:s munskänk, men höll sedan en tid vakt över honom under hans fängelsetid. Slottsloven på Vadstena 1577-09-22 i herr Arvid Gustafssons (Stenbock) ställe. Ståthållare därst. 1589-08-12. Slottsloven på Kalmar 1591-07-11. Åter ståthållare på Vadstena 1593. Död 1604-03-29 på Ulvsnäs och begraven s. å. 20/5 i Öggestorps kyrka. 'Han skickades 1593 till Jönköpings län att för allmogen uppläsa riksrådet Ture Bielkes fullmakt för hans beskickning till Polen. Höll hertig Carls parti och bevistade 1599 herremötet i Jönköping samt var en bland dem, som av hertigen förordnades i rätten därstädes, ävensom 1600 en av riksrådens domare i Linköping. Skall 1602, enligt släktens uppgift, blivit Svea rikes råd. Efter honom hölls 1612 den 12 dec. arv- skifte, vilket sedermera 1617 den 16 febr. mellan hans barn i senare giftet blev jämkat, genom det då dem tillfallna arv efter deras moster, jungfru Märta Ulfsparre på Degla. Hans giften och barn voro, enligt hans egenhändiga anteckningar bland Bondeska genealogiska samlingarna, de nedanstående.'. Gift 1:o 1568-06-27 Älmestad s socken Älvsborgs län med Märta Jönsdotter, död 1569-04-22 i barnsäng på Svansö, dotter av slottsfogden Jöns Rossön (Oxehufvud, nr 102), och Brita Håkansdotter (Hand). Gift 2:o 1571-10-21 Broxvik med Brita Eriksdotter, död 1612, dotter av riddaren, riksrådet och ståthållaren Erik Månsson (Ulfsparre af Broxvik, den äldre) och Estrid (Stiernbielke).

Barn:

 • 1. Lindorm, född 1569. Riksråd och ståthållare. Död 1627. Se Tab. 7.
 • 2. Märta, född 1572-08-28 Näs, död 1622-06-03 Malma och begraven i Västra Ryds kyrka. Hon fick vid arvs jämkningen 1617 Råby, Norrby, Solberga, Gjölleryd och Eneby. Om hennes anträd se Pt 1903, s. 145–147. Gift 1596-07-25 på Ulvsnäs med ryttmästaren Lindorm Svensson (Bock af Näs), död 1601.
 • 2. Metta, född 1574-05-10 på Ulvsnäs, död ogift. Hon fick vid arvs jämkningen 1617 Fågelvik, Bogitt, Gramark, Mälby, Målen och Spånhult.
 • 2. Carin, född 1575-08-01 på Ulvsnäs, död före 1651, då arvskifte hölls efter henne.25 Hon fick vid arvsjämkningen 1617 Lagmansgården, Benarp och Spånhult. Gift 1599-01-07 på Ulvsnäs med ståthållaren Bengt Jönsson (Rosenbielke).
 • 2. Erik, född 1577. Kammarjunkare och kommissarie, död 1623. Stamfader för Österby ättegren, varav är Vargarnsgrenen, som åter utgrenat sig i friherrarna af Koberg och grevarna Ribbing. Se Tab. 8.
 • 2. Anna, född 1579-10-13 på Ulvsnäs, död 1661-05-14 och begraven jämte sin 2:a man i Rosenstråleska graven i Kullerstads kyrka Östergötlands län. Hon fick vid arvsjämkningen 1617 Glastorp, Äpplaskog, Stangelsboda och Äggvena. Gift 1:o 1599-01-07 på Ulvsnäs med sin systers svåger Isak Jönsson (Rosenbielke), död 1601. Gift 2:o 1610 med fänriken Erik Andersson Rosenstråle, död 1643.
 • 2. Christoffer, född 1583. Ståthållare. Död 1655 Stamfader för Ulvsnäs ättegren Se Tab. 27.
 • 2. Sven, född 1593-08-03 på Ulvsnäs, död s. d. och begraven två dagar därefter i Öggestorps kyrka Jönköpings län. Gravstenen är avbildad i arbetet Vapen och dräkter (tillägnad Rudolf Cederström 1926), pl. 12.

TAB 7

Lindorm, (son av Peder, tab 6), till Näs i Bjurbäcks socken Skaraborgs län samt Mossebo och Boxholm, båda i Ekebyrinna socken Östergötlands län. Född 1569-04-25 på Svansö. Var 1593 konung Johan III: s hovjunkare. Häradshövding i Seminghundra härad i Uppland 1594-07-14 fick 1603-10-30 i förläning Yllestads socken8 Skaraborgs län och 1609-12-18 Ekeby sn8 Östergötlands län. Hertig Johans av Östergötland hovmästare och råd 1604-03-06. Befallningsman över Vadstena stad, slott och län 1605-02-10. Lagman i Östergötland 1615. Ståthållare på Vadstena slott 1618-06-08 och över Östergötland med Vadstena och Stegeborgs slott samt Norrköping 1621-07-06. Riksråd 1624-03-07. Arrenderade 1626-05-27 Åtvidaberg av kronan8. Död 1627-04-01 enl. sonens anteckning och begraven i Ekeby-(rinna) kyrka, där hans vapen med blotta namnet uppsattes. 'Han sändes 1598 den 24 sept. av hertig Carl med fredsförslag till konung Sigismund, då han dagen därpå uti Stångebro slag, genom att befalla konungens folk ej gå över ån, bidrog till hertigens seger. Bevistade 1607-03-00 konung Carl IX:s kröning i Uppsala och bar därvid Östgötafanan. Ihågkoms i hertig Johans testamente av den 28 aug. 1617 med något silverkärl.'. Gift 1605-01-06 på Stockholms slott med Märta Bonde, född 1583-09-16 på Säckestad i Trästena socken Skaraborgs län, död 1642-12-20 på Mossebo och begraven 1643-07-30, dotter av hertig Carls furstl. råd och marskalk Filip Jönsson Bonde och Carin Ulfsdotter Snakenborg (Bååt).

Barn:

 • Peder, friherre Ribbing af Zernava, född 1606, död 1664. Se friherrliga ätten Ribbing af Zernava, tab 1.
 • Carl, född 1607-08-17 på Vadstena slott, död där 1609-11-05 och begraven s. å. 12/11 i Vadstena klosterkyrka.
 • Agneta, född 1609-06-13 på Vadstena slott, död 1685-06-18 och jordf. 1689-05-12 i Riddarholmskyrkan samt ligger jämte sin man begraven i ett av honom uppbyggt präktigt gravkor vid Floda kyrka Södermanlands län. Hon skänkte ett hus i Stockholm till boställe åt kyrkoherden i Riddarholmen. Gift 1628-03-09 på Mossebo med riksmarsken och generalfältherren Lars Kagg, friherre och greve Kagg, född 1595, död 1661.
 • Märta, född 1611-11-07 död 1617-03-18.
 • Maria, född 1614-02-07 på Boxholm, död 1678 och begraven 1679-03-09 i Rystads kyrka Östergötlands län. Gift 1636-01-10 på Mossebo med riksrådet och generalguvernören Carl Mörner, friherre Mörner af Tuna, född 1605, död 1665.
 • Brita, född 1616, natten till den 19 aug. på Boxholm, död 1685-01-28 Stenhammar. Gift 1644 i Vadstena med riksrådet Johan Rosenhane, friherre Rosenhane, född 1611, död 1661.

Österby ättegren.

TAB 8

Erik, (son av Peder, tab 6), till Österby i Tumbo socken och Vargarn i Lista socken (båda i Söd.), Valsta i Odensvi socken Västmanlands län samt Ro i Mällby socken och Ribbingsfors i Amnehärads socken (båda i Skarab.). Född 1577-04-15 Fästered. Var 1598 löjtnant för konung Sigismunds adel och hovfolk. Konung Carl IX:s kammarjunkare 1605. Var kommissarie för Älvsborgs lösen i Västmanland 1614–161830. Död 1623-07-24 och begraven s. å. 2/11 i Tumbo kyrka, där hans huvudbanér fordom funnits.39 'Han gjorde i unga åren en resa till Tyskland, varifrån han återkom till Ulvsnäs den 2 maj 1597. Lärer vara den, som i riksrådet, greve Abr. Brahes Tidebok kallas unge Erik Ribbing och bevistade på konung Sigismunds sida Stångebro slag den 25 sept. 1598. Var därpå en tid landsflyktig i Polen, men återkom sedan och fick nåd. Förlänades 1605-07-01 med Axel Posses förbrutna sätesgård Ro30. På Erik Ribbings och hans broders Christoffers begäran jämkade riksrådet Bo Ribbing till Säby och Nils Andersson Lilliehöök af Fårdala 1617 den 16 febr.30, vid arvskiftet efter jungfru Märta Ulfsparre på Degla, det jordskifte, som dem och deras syskon emellan den 6 dec. 1612 var upprättat efter deras föräldrar, då han fick på sin lott Djursö, Kartorp, Göslunda, Åsaka, Målen och Möldals kvarn.'. Gift 1606 med Anna Persdotter död 1648, dotter av ståthållaren Per Hansson (af Forstena-släkten), den yngre, och hans 1:a fru Brita Bååt. Anna Persdotter kallas i samtida handlingar flera gånger för Siöblad (efter Forstenavapnet).31

Barn:

 • Christina, till Ribbingsberg i Härene socken Älvsborgs län. Född 1608-03-04. Gift 1629-10-06 på Österby med landshövdingen Melker Wernstedt, nr 78, född 1602, död 1655.
 • Peder, född 1609. Student i Uppsala 1624-05-0012. Död ogift i Tyskland.
 • Marta, till Ribbingshov i Norra Vi socken Östergötlands län. Född 1611, död 166(2). Hon har skänkt till Norra Vi kyrka predikstol, funt och altarkläde. Gift 1:o 1634 med vice presidenten, friherre Svante Horn af Åminne, född 1602, död 1645. Gift 2:o med kaptenlöjtnanten Arvid Drake af Hagelsrum, i hans 1:a gifte, född 1619, död 1687.
 • Ingeborg, född 1612. Gift 1633 med landshövdingen Carl Siggesson Rosendufva, död 1653.
 • Gustaf, född 1613. Landshövding. Död 1693. Se Tab. 9
 • Bengt. Kapten. Död 1642. Stamfader för Vargarns ättegren, varav äro friherrarna af Koberg och grevarna Ribbing. Se Tab. 25
 • Johan, född 1616. Kapten vid Västmanlands infanteriregemente 1641. Stupade 1642-10-20 vid stormningen av Leipzig.11
 • Maria, född 1618. Gift 1651-10-13 med Harald Posse, död 1674.

TAB 9

Gustaf, (son av Erik, tab 8), till Österby och Valsta samt Ribbingebäck i Tibble socken Uppsala län. Född 1613-10-02 på Vargarn (enl. inskrift, nu utplånad, på huvudbaneret)39. Student i Uppsala 1624-05-0012. Reste 1629 utrikes. Kammarherre 1636. Assessor i Svea hovrätt30 1642-02-05 kapten vid amiralitetet 1644. Avsked 1645-10-10. Avsked från förutn. asessorsbeställning 1651. Landshövding i Jönköpings län 1663-06-15. Tillika kommendant på Jönköpings slott 1666. Tillika landshövding över en del av Växjö län 1669-12-09, som då delades mellan Jönköpings och Kalmar län. Avsked med pension 1672-03-30. Död 1693-01-18 (28/1)39 på Österby och begraven s. å. 10/9 i Tumbo kyrka, där hans huvudbanér finnes. Han har skänkt predikstol till Bottnaryds kyrka Jönköpings län. Gift med Christina Pauli, född 1618, död 1651 på Valsta och begraven s. å. 12/10 i Tumbo kyrka, dotter av översten Zakarias Wolfgangsson Paull, adlad Pauli, och Brita Hård af Segerstad.

Barn:

 • Anna, född 1636, död 1695-05-29 på Valsta och jämte sin man begraven s. å. 9/10 i Odensvi kyrka Västmanlands län. Gift med överstelöjtnanten Nils Nilsson, adlad Duréel, död 1694.
 • Gustaf, född 1637. Överste. Död 1691. Se Tab. 10
 • Erik, född 1641-02-19 Vingsleör, enl. huvudbaneret39. Hovjunkare. Död ogift32 1668-07-05 i Uppland i duell13.
 • Axel, född 1643-05-23 i Stockholm32. Löjtnant vid överste Volmar Wrangels regemente till häst32. Kaptenlöjtnant vid nämnda regemente39. Måste lämna tjänsten och landet till följd av en duell med sin överstelöjtnant Zustenow. Uppsöktes sedan av denne i Hamburg och dödades i en ny duell 1668-02-28 och begraven i Tumbo kyrka, där hans vapen uppsattes.32
 • Carl, född 1644. Kornett vid livregementet 1674-05-29. Löjtnant därst. 1675-10-07. Död ogift 1676-08-17 i slaget vid Halmstad, jordfäst s. å. 17/9 i Halmstads kyrka och därefter förd till Odensvi kyrka, där hans huvudbanér fordom fanns.
 • Per. Student i Uppsala 1660-11-0012. Fänrik vid Jämtlands infanteriregemente 1672-12-19. Död 1676 för Stettin.
 • Johan, född 1649-08-05, död 1657-06-02.
 • Brita. Gift 1681-01-11 i Stockholm med sin moders kusin, överjägmästaren Erik Hård af Segerstad, i hans 2:a gifte, född 1621, död 1692.
 • Christina, född på 1850-talet, död 1721-02-24 Skogs-Ekeby. Gift 1673-02-12 på Österby30 med landshövdingen Gotthard Strijk, född 1634, död 1692.

TAB 10

Gustaf, (son av Gustaf, tab 9), till Österby. Född 1637-08-14 Vingsleör enl. huvudbaneret39. Ryttare vid David Sinclairs regemente under polska kriget 1655. Korpral därst. Kvartermästare. Kornett vid livregementet till häst 1658-02-25 löjtnant därst. 1660. Ryttmästare 1673-12-16. Generaladjutant 1676-11-27. Överstes karaktär 1680-04-18. Kommendant på Kalmar slott 1687-11-08. Död där11 1691 12/g och begraven i Tumbo kyrka, där hans huvudbanér finnes.39 'Han bevistade åren 1676 och 77 kriget i Skåne. Fick 1680 försäkran om Smålands kavalleriregemente vid sig yppande ledighet.'. Gift med sin moders kusin Christina Margareta Hård af Segerstad, död 1694, dotter av riksjägmästaren Carl Hård af Segerstad, och Beata Kyle.

Barn:

 • Gustaf. Fänrik vid livgardet 1705-12-21. Löjtnant därst. 1707. Stupade ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava.

TAB 11

Bengt, (son av Gustaf, tab 9), till Valsta. Student i Uppsala12 1659-11-16. Fänrik vid Upplands regemente 1672-07-31. Löjtnant därst. 1673-07-17. Kaptenlöjtnant 1676-01-04. Kapten s. å. 22/12. Major 1678-01-09. Överstelöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1679-09-10. Överste för samma regemente 1705-02-08. Avsked 1710-02-04. Död 1722-09-10 och ligger jämte båda sina fruar begraven i Odensvi kyrka. Gift 1:o på 1680-talet med friherrinnan Maria Magdalena Ulfsparre af Broxvik, född på 1660-talet. Död 1693-11-01 Österby och begraven 1694-02-18 i Odensvi kyrka, dotter av landshövdingen, friherre Åke Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru, friherrinnan Christina Stake. Gift 2:o med grevinnan Maria Sperling född 1671, dotter av k. rådet, fältmarskalken och generalguvernören, friherre Göran Sperling, greve Sperling, och hans 1:a fru Ingeborg Lilliehöök af Fårdala, friherrinna Lilliehöök.

Barn:

 • 1. Christina, död 1686-07-19.
 • 1. Gustaf, född 1687. Överstelöjtnant. Död 1737. Se Tab. 12.
 • 1. Bengt, död 14 år gammal.
 • 1. Åke, 1 3 år gammal.
 • 1. Maria Magdalena, död 1755-05-05. Gift 1730-06-09 i Stockholm med livdrabanten, kornetten vid Upplands tremänningskavalleriregemente Olof Johan Amnell, död 1733-05-19 på Boda och begraven i Odensvi kyrka.40.
 • 2. Göran, född 1696. Student i Uppsala12 1711-11-17. Musketerare vid livgardet 1715-03-10. Förare därst. s. å. 23/7. Sergeant s. å. 8/12. Fänrik 1716-01-03. Löjtnant 1718-10-13. Död ogift 1727-09-16 och begraven i Odensvi kyrka.40. Bevistade belägringen av Fredrikshall.

TAB 12

Gustaf, (son av Bengt, tab 11), till Österby och Valstad. Född 1687 i Jämtland. Student i Uppsala12 1701-01-09. Fänrik vid livgardet 1706-07-21. Löjtnant därst. 1709-02-20. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1724-05-09. Död 1737-02-09. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Solvytjegodsk, varifrån han ej återkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1726 i Livland med Johanna Margareta Berch, född 1697, död 1747-11-00, dotter av majoren Otto Reinhold Bergk och Anna Sofia Brakel samt syster till översten Casper Johan Bergk, natural. Berch.

Barn:

 • Christina Johanna, född 1727-07-26 på Österby, död 1801-11-19 i Kumo socken i Finland. Gift 1752-06-23 på Österby med majoren Frans Henrik von Knorring, natural. von Knorring, född 1712, död 1784.
 • Bengt Reinhold, född 1729. Löjtnant. Död 1794. Se Tab. 13.
 • Magdalena Sofia, född 1730-06-22 på Österby, död 1737-01-31
 • Gustaf Georg, född 1731-09-07 på Österby, död 1741.
 • Carl, född 1732-09-23 på Österby. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1749-04-12. Löjtnant därst. 1754-05-04. Kapten i fransk tjänst30. Kapten i armén 1759-02-23. Dödsskjuten 1760-01-28 vid Anklam under pommerska kriget och begraven i Botkyrka kyrka Stockholms län, där hans vapen och epitafium ses. 'Han var en käck officer.'
 • Anna Sofia, född 1734-10-27, död 1790-10-18 Hovgården och ligger jämte sin man begraven i Goës'ska familjegraven i Munktorps kyrka. Gift 1752-07-07 på Österby med ryttmästaren Axel Fredrik Goës, född 1724, död 1784.
 • Beata Elisabet, född 1735-11-01. Död 1773-07-09 i Vänge socken Uppsala län. Gift 1761-02-05 med hovjunkaren, friherre Claes Ulrik Stromberg, född 1728, död 1784.

TAB 13

Bengt Reinhold, (son av Gustaf, tab 12), till Österby och Hallunda. Född 1729-04-13 på Österby. Kadett vid artilleriet 1746. Sergeant därst. 1748. Överfyrverkare 1749. Underlöjtnant vid artilleriet i Finland s. å. 9/5 och vid artilleriet i Stockholm 1756. Löjtnant 1759-07-23. Avsked 1764. Död 1794-05-05 på Tveta Södregård i Gårdsby socken Kronobergs län. samt begraven på Gårdsby kyrkogård. Tvistade vid 1765 års riksdag om capitisrättigheten med majoren Carl Christoffer Ribbing till Ulvsnäs och dennes äldre broder Arvid Gustaf Ribbing till Stumperyd, samt vann sitt påstående. Hans och hans frus vapen, målade på kopparplåtar, ses i Salems kyrka Stockholms län. Gift 1:o 1763-04-05 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken Kristianstads län med sin kusin Elisabet Charlotta Berch, född 1735-10-28 på nämnda egendom, död 1774-09-18 Hallunda, dotter av översten Casper Johan Bergk, natural. Berch, och Hedvig Sofia Elisabet Gädda. Gift 2:o 1775-12-24 Viksberg Eva Ribbing, född Piper, köpte 1798-05-22 säteriet Kråkenäs i Gårdsby socken Kronobergs län30.

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1763-12-28 på Österby, död där 1768-05-10.
 • 1. Hedvig Sofia, född 1765-08-02 på Österby, död där s. å. 15/8.
 • 1. Casper Johan, född 1767-06-02 på Österby. Student i Uppsala 1783-09-22. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1784-07-28. Kopist därst. s. å. 28/9. Kanslist i riksarkivet 1786-01-05. Död ogift 1789-07-30.
 • 1. Carl Gustaf, född 1769. Major. Död 1827. Se Tab. 14
 • 2. Eva Gustava, född 1783-11-10, död ogift 1862-03-04 Kråkenäs
 • 2. Bo Gustaf, född 1785-11-22 i Stockholm Maria förs i Stockholm. Gymnasist i Växjö 1800. Student i Uppsala 1804. 1/10. Examen till rättegångsverken30 1805-12-05. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Filosofie kandidat i Uppsala30 1811-12-04 promov. filosofie mag. därst. 1812-06-15. Prästvigd i Västerås 1813-06-05 till huspredikant hos excellensen, friherre Th. Klinckowström. Tillika pastorsadjunkt i Jakobs församl. i Stockholm 1814. Teol. kandidat i Uppsala30 1815-06-10. Teol. licentiat därst.30 1817-03-29. Extra ordinarie hovpredikant s. å. 16/5. Notarie i hovkonsistorium 1824-01-26. Ord. hovpredikant 1828-01-19. Kyrkoherde i Stora Mellösa och Norrbyås församl. av Strängnäs stift 1828-12-03. Prosts namn och titel30 1829-06-09. Teol. doktor i Uppsala30 1831-06-14. Död ogift 1850-12-08 i Stora Mellösa prästgård i Närke och begraven på Stora Mellösa kyrkogård.
 • 2. Ulrika Fredrika, född 1789-05-31 på Kråkvik i Huddinge socken30 Stockholms län. Stiftsjungfru. Död 1857-06-18 på Kråkenäs och begraven s. å. 9/7 i Gårdsby socken.

TAB 14

Carl Gustaf, (son av Bengt Reinhold, tab 13), född 1769-06-26 på Österby. Student i Uppsala30 1782–1786-04-12. Antagen i krigstjänst 1783. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet30 s. å. 6/5. Premiäradjutant vid Västmanlands regemente30 1786-04-24. Löjtnant därst. 1792-12-18. Kapten och regementskvartermästare 1793-10-23. Adjutant hos hertig Fredrik Adolf s. å. Majors avsked 1799-12-18. Död 1827-02-15 i Uppsala och ligger jämte sin fru begraven på kyrkogården därst. Han bevistade kriget i Finland 1788–90 och därunder affärerna vid Uttismalm, Valkeala, Värälä, Anjala och Liikkala. Han och hans fru sålde 1815-11-10 Dåvö i Munktorps socken30 Västmanlands län. Gift 1802-02-15 i Västerås med friherrinnan Maria Eleonora Taube af Odenkat, född 1777-10-29, död 1829-05-21 i Uppsala, dotter av ordensbiskopen, friherre Carl Edvard Taube af Odenkat, och Catharina Eleonora Benzelstierna B.

Barn:

 • Eleonora Augusta Charlotta, född 1803-01-27 Dåvö, död ogift 1875-12-25 Sneby
 • Gustaf Edvard, född 1804. Expeditionssekreterare. Död 1882. Se Tab. 15.
 • Carl Christoffer, född tvilling 1805-09-22 på Dåvö, död där 1806-03-09.
 • Axel Gabriel, född tvilling 1805-09-22 på Dåvö, död där 1806-01-09.
 • Ulrika Juliana, född 1809-03-31 på Dåvö, död ogift 1863-02-04 i Stockholm.

TAB 15

Gustaf Edvard, (son av Carl Gustaf, tab 14), född 1804-05-09 på Dåvö. Student i Uppsala 1818. Kansliexamen i Uppsala30 1823-12-08. Extra ordinarie kanslist i riddarhuskansliet s. å. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikexpeditionen30 1824-07-03. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium30 s. å. 3/8 kammarjunkare 1826-05-11. Examen till rättegångsverken i Uppsala30 1827-06-01. Kopist i nämnda expedition 1828-10-18. Kanslist i krigskollegium 1833-02-12–1860-07-06. Kanslist i ecklesiastikdepartementet 1840-07-10. Registrator s. å. 21/12. Protokollssekreterare 1844-07-24. Kammarherre 1851-12-01. T. f. expeditionssekreterare i nämnda departement 1856-12-12. Expeditionssekreterare i k. m:ts kansli 1860-05-04 och i nämnda departement 1861-12-28. RNO 1862-01-28. Avsked från expeditionssekreterartjänsten 1866-11-02. Död 1882-01-30 i Stockholm. Ägde Östra Glimminge i Bolshögs socken Kristianstads län 1857–1882 och Ekhult i Björsäters socken Östergötlands län 1882. Gift 1842-08-12 Södraholm med Hedvig Maria Ribbing, född 1820-03-04 Ulvsnäs, död 1896-01-18 i Stockholm, dotter av häradshövdingen Seved Ribbing, och friherrinnan Christina Vilhelmina Rappe. Änkefru Ribbing, född Ribbing, ägde del i huset nr 5 vid Stora Badstugatan i nämnda stad.

Barn:

 • Maria, född 1843-06-12 i Stockholm, död ogift 1899-06-03 i nämnda stad. Ägde del i huset nr 5 vid Stora Badstugatan i Stockholm.
 • Seved, född 1845. Professor. Död 1921. Se Tab. 16
 • Lennart, född 1847. Filosofie doktor. Död 1924. Se Tab. 18
 • Gustaf, född 1849. F. d. hovrättsråd. Se Tab. 21. Död 1942-03-15.
 • Hedvig Ulrika (Ulla), född 1851-12-18 i Stockholm, död 1911-06-16 Strömsrum. Gift 1873-06-05 i nämnda stad med godsägaren, friherre Christoffer Johan Rappe, född 1843, död 1930.

TAB 16

Seved, (son av Gustaf Edvard, tab 15), född 1845-02-17 i Stockholm. Student i Uppsala 1863-05-06. Med. filosofie examen 1864-09-14. Med. kandidat 1867-05-25. Underläkare vid allm. garnisonssjukhuset i Stockholm sommaren och hösten s. å. E. läkare vid gardesregementenas beväringsmöten somrarna 1867 och 1869. E. läkare vid Värmlands regemente under mötestiden 1868. Med. licentiat 1869-10-23. Amanuens vid allm. barnbördshuset i nämnda stad 1869-11-01–1870-06-15. Amanuens vid Serafimerlasarettets med. avdelning 1870-05-15–1871-08-25. Disp. i Uppsala 1871-05-17. Med. doktor s. å. 1/6. Läkare vid Kristianstads länslasarett och kurhus i Simrishamn 1872-04-15. Extra ordinarie professor i praktisk medicin vid Lunds universitet 1879-05-30. LFS 1880. Ledamot i direktionen för Skånska livränte- och kapitalförsäkringsanstalten 1883. Professor i praktisk medicin 1888-03-19. Överläkare vid medicinska avdelningen av länslasarettet i Lund (1888) 1901. Inspektor för Lunds privata elementarläroverk 1890–1904. Biträde åt skollagskommittén vid behandlingen av skolhygieniska frågor s. å. Stadsfullmäktig i Lund 1893–1914. Ledamot av kyrkomötet 1893, 1898, 1903, 1908 och 1909. Ledamot av Malmöhus läns landsting 1895 och 1897–1909. Ordförande i styrelsen för Malmöhus läns idiotanstalt i Lund 1897. Ledamot av kommittén för jubileumsfondens användande s. å. 6/10. Prorektor vid Lunds universitet 1899, rektor 1904-03-12–1907-05-31. Jur. hedersdoktor i Glasgow 1901, avsked från professorsämbetet 1910-02-25. Teol. hedersdoktor i Lund 1918. Biogr. i Väd? Död 1921-02-14 i Lund. Medicinsk författare och folkföreläsare. Ägde del i Östra Glimminge sedan 1882 samt gård (Spoletorp) i Lund. Gift 1871-08-25 i Klara kyrka i Stockholm med Augusta Maria Aurora De Vylder, född 1842-06-08 i nämnda stad, död 1910-10-14 i Lund ]], dotter av språkläraren Louis De Vylder och Maria Christina Ahlborg.

Barn:

 • Gustaf Sigfrid, född 1873. Agronom. Död 1931. Se Tab. 17.
 • Lännart, född 1876-06-20 i Simrishamn. Mogenhetsexamen i Lund 1893-06-02. Student därst. s. å. 17/8. Filosofie kandidat 1896-01-31. Filosofie licentiat 1903-11-18. Filosofie doktor i Stockholm 1907-06-07. Docent i jämförande anatomi vid Lunds universitet 1909-12-17. Professor i anatomi vid konsthögskolan 1922-05-19. Vetenskaplig och skönlitterär författare samt folkföreläsare. Död 1938-02-01 i Stockholm (S:t Clara förs, Sth. db nr 12).
 • Hedvig Maria, född 1880-08-07 i Lund. död 1907-04-04 (Lund db) i Menton och begraven på norra kyrkogården i Lund. Gift 1904-11-08 i Köpenhamn med Henry Richardson Darcus i hans 2:a gifte (gift 1:o med Edla Maria Henrietta Dahl, född 1865-02-09 i Stockholm, död 1903-12-31 i Menton, dotter av rådmannen Carl Gustaf Dahl och Berta Amanda Maria Sellström), född 1865-12-23 i Londonderry, död 1908-10-13 i London.
 • Estrid Maria, född 1886-02-26 i Lund. Gymnastikdirektörsexamen vid gymnastiska centralinstitutet 1908-06-10. Gymnastiklärarinna vid Lunds läroverk för flickor samt för Malmöhus läns landstingsseminarium och folkskoleseminariet i Lund.

TAB 18

Lennart, (son av Gustaf Edvard, tab 15), född 1847-02-06 i Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1867-05-22. Student i Uppsala s. å. 13/9. Filosofie kandidat 1872-09-13. Disp. pro gradu 1874-05-22. Lärare vid Beskowska skolan i Stockholm 1874-09-00–1877-06-00. Filosofie doktor 1875-05-31. Vik. kollega och sedermera e. lärare vid Jakobs allm. läroverk i sistnämnda stad 1886-01-00–1890-06-00. Kollega vid Östermalms allm. läroverk därst. 1890-05-21–1896-08-14. Lärare vid Djursholms läroverk 1897-09-00–1908. Död 1924-04-28 i Äppelviken i Bromma socken Stockholms län. Arrenderade Ekhult och Skärdala i Björsäters och Örtomta snr Östergötlands län 1879–1884. Ägde Ånkersta i Stora Mellösa socken Örebro län, del i huset nr 5 Stora Badstugatan i Stockholm och villa i Djursholm. Gift 1877-10-02 i Österhaninge kyrka Stockholms län med Viktoria (Tora) Melin, född 1851-04-13 i Österhaninge socken, död 1923-09-14 i Äppelviken, dotter av klockaren, organisten och skolläraren Carl Erik Melin och Carin Berglund.

Barn:

 • Erik, född 1878-06-22 i Södertälje, död 1879-10-18 på Ekhult.
 • Sigurd, född 1879. Generaldirektör. Se Tab. 19. Död 1934.
 • Gustaf, född 1881-05-12 på Ekhult. Ingenjör vid aktiebolag Skånska Cementgjuteriet i Stockholm 1910. Brobyggare. Död ogift 1914-06-15 i Karlstad (Djursholm, Danderyds förs, db).

TAB 24

Zakarias, (son av Gustaf, tab 9). till Österby i Tumbo socken Södermanlands län och Valsta i Odensvi socken Västmanlands län. Löjtnant vid Jämtlands infanteriregemente 1659. Kapten vid Västmanlands regemente 1667-05-09. Överstelöjtnants karaktär 1668-10-24. Häradshövding i Tjust och Tuna län Kalmar län 1674-12-10. Överste 1675. Stupade 1676-12-04 i slaget vid Lund. Gift 1668-11-27 Svartsjö med friherrinnan Maria Skytte af Duderhof, död 1699 och begraven s. å. 2/4 i Mönsterås socken Kalmar län, dotter av presidenten, friherre Jakob Skytte af Duderhof, och Anna Nilsdotter Bielkenstierna.

Barn:

 • Gustaf, till Österby och Valsta samt Em i Mönsterås socken. Född 1671-05-21 Ringsnäs. Död ogift 1691 på flottan och begraven i Ålems kyrka Kalmar län, där hans vapen uppsattes.

Vargarns ättegren.


TAB 25

Bengt, (son av Erik, tab 8), till Vargarn i Lista socken Södermanlands län. Student i Uppsala 1632-12-0012. Fänrik vid Upplands regemente 1638. Kapten därst. 1640. Död 1642-09-16. Gift med Elisabet Kyle i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1652-01-14 på Nyköpings slott med riksrådet och amiralen Claes Stiernsköld, friherre Stiernsköld, i hans 2:a gifte, född 1617, död 1676), död något före 1652-10-06, dotter av skeppskaptenen Erik Hansson Kyle, och Anna Olofsdotter (Rosenbielke).

Barn:

TAB 26

Johan, (son av Bengt, tab 25), till Vargarn samt Kylehov (nu Bo) i Västra Hargs socken Östergötlands län, som han dock sålde till vice presidenten Isr. Lagerfelt. Född 164(2). Student i Uppsala 1653-11-24. Fänrik vid C. C. Königsmarcks regemente i Stade 1666. Löjtnant vid Dohnas regemente s. å. Kapten därst. 1667. Major vid Plantings regemente 1670-04-11. Överstelöjtnant vid överste Bünows dragonregemente 1673. Överste för Östgöta fördubblingskavalleriregemente 1677-10-23. Tillika överste för karelska dragonregementet 1678-11-10. Överste för Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1687. Generalmajor av finska kavalleriet 1700-03-07. Stupade s. å. 20/11 i slaget vid Narva, där han kommenderade kavallerireserven. 'Han förlovade sig först, då han var major med sin styvsyster, friherrinnan Margareta Sofia Stiernsköld, men dagen före bröllopet, vartill även riksänkedrottningen Hedvig Eleonora var bjuden, övergav han alltsammans och begav sig i tysthet till Finland.'. Gift 1:o med friherrinnan Beata Kurck, född på 1640-talet, död på 1670-talet, dotter av riksrådet och presidenten Jöns Knutsson Kurck, friherre Kurck, och hans 2:a fru, friherrinnan Sofia De la Gardie. Gift 2:o 1680-09-29 med sin syssling, friherrinnan Christina Maria Mörner af Tuna, född 1653-06-23 på Mörnersholm, dotter av riksrådet och presidenten Carl Mörner, friherre Mörner af Tuna, och Maria Ribbing.

Barn:

 • 1. Johan, död ung.
 • 1. Bengt, död ung.
 • 1. Beata Christina, död 1712. Gift på 1690-talet med majoren Reinhold Brunow, född 1665, död 1715.
 • 1. Margareta Hedvig, född på 1670-talet, död 1733-05-00. Gift 1697-05-14 med lagmannen Gabriel Gyllengrip, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1726.
 • 2. Bo, född 1683, död 1701-11-18 i Stockholm33.
 • 2. Charlotta, till Eka i Lista socken Södermanlands län, född 1684-11-17, död ogift 1749-12-18 på nämnda egendom.
 • 2. Bengt, friherre Ribbing af Koberg, född 1686 eller 1687, död 1741. Se friherrliga ätten Ribbing af Koberg, tab 1.
 • 2. Carl. Förare vid livgardet. Fänrik därst. 1707-10-24. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död 1721-04-26 under fångenskapen i Tobolsk, sedan han förut hållits fången i Solvytjegodsk.
 • 2. Christina, död ung.
 • 2. Gustaf, död ung.
 • 2. Lennart, död ung.
 • 2. Ulrika, född tvilling 1694-01-00, död strax efter dopet.
 • 2. Hedvig, född tvilling 1694-01-00, död ogift 1761-09-09 på Eka.

TAB 27

Christoffer, (son av Peder, tab 6), till Ulvsnäs i Öggestorps socken Jönköpings län samt Trehörna i likanämnd socken Östergötlands län och Attorp i Ryda socken Skaraborgs län. Född 1583-01-12 på Ulvsnäs. Småsven hos hertig Carl av Södermanland 1594. Assessor i Svea hovrätt 1619-05-07. Ståthållare på Kalmar slott och över dess län 1620. Introd. 1625 å ättens vägnar under nr 15. Ståthållare på Kronoberg och över dess län 1626-06-01. Avsked 1628. Död 1655 och begraven s. å. 22/4 i Öggestorps kyrka, där familjens grav finnes. 'Han följde år 1600, Heliga torsdagen, med ett av de holsteinska sändebuden ut till Tyskland. Erhöll 1617 vid arvsjämkningen mellan honom och hans samsyskon på sin lott Ulvsnäs, Sjögeryd, Krytekvarn, Funnaryd och Möldals kvarn. Underskrev riksdagsbesluten 1627 och 1628. Fick slutligen 1643-12-20 regeringens tillstånd att för sitt gods Trehörna anlägga Trehörna kyrka, vilket drottning Christina sedermera 1652-07-31 stadfästade.'. Gift 1:o med Anna Cruus. Gift 2:o med Estrid Oxehufvud, född 1576-10-04, dotter av ståthållaren Olof Andersson Oxehufvud (nr 102), och Kerstin Månsdotter Stierna.

Barn:

 • 1. Per, till Trehörna. Född 1615 på Ulvsnäs. Fänrik under överste Måns Silfverhielm 1631. Löjtnant därst. 1633. Kapten vid Västgöta regemente 1635. Major därst. 1640. Överstelöjtnant vid Ekeblads (Älvsborgs) regemente 1647. Ogift skjuten genom huvudet11 1648-03-02 under muren vid belägringen av staden Weinsheim i Lüneburg och begraven s. å. 6/8 i Öggestorps kyrka
 • 2. Olof, född 1617. Död ogift 1637 för Lippstadt i Westfalen.
 • 2. Arvid, född 1620. Överste. Död 1678. Se Tab. 28
 • 2. Märta, Var gift.

TAB 28

Arvid, (son av Christoffer, tab 27), till Ulvsnäs och Trehörna samt Mörbylund i Säby socken Jönköpings län. Född 1620-05-14. Tjänade sig upp under fältmarskalken Torstenssons befäl i tyska kriget och blev 1640 kapten vid Georg Fleetwoods regemente. Major vid Östgöta kavalleriregemente 1647-08-21. Överstelöjtnant 1658, på drottning Christinas rekommendation till konung Carl X Gustaf. Överste och chef för tremänningarna i skånska kriget 1675-11-01, på drottning Christinas ytterligare rekommendation. Död 1678-07-13 på Ulvsnäs och begraven 1679-02-07. 'Han bevistade i friherre Gyllenhielms ställe 1649 års riksdag. Uppbyggde 1656 och 57, enligt det fadern av regeringen givna tillstånd, Trehörna kyrka och bildade av Trehörnagodset en särskild socken, varom han hade mycken tvist med konsistorium i Linköping samt fick jus patronatus till förs och anlade i kyrkan en familjegrav, varjämte på nämnda kyrkas större klocka hans och hans frus namn stå, men hans och hans 16 anors vapen uppsattes i Öggestorps kyrka. Gav 1659 klockarebol till Öggestorps förs och 1667 torpet Kolhult till bostad för kyrkoherden i Trehörna. Hade på Ulvsnäs 1667 den 14 och 15 maj drottning Christina till gäst, som till åminnelse därav skrev med en diamant sitt namn jämte en sentens på en fönsterruta i sängkammaren, men vilket minnesmärke uti den å byggnaden 1701 övergångna vådeld gick förlorat. Fick för sina kommissioner med utskrivningar, dem han utan undantag verkställde på undandolda hemman och personer, ovänskap, isynnerhet med greve Magn. Gabr. De la Gardie, landshövdingen And. Lilliehöök, som han sedan mycket tvistade med, samt biskop Terserus, som han hemsökte med en mängd skrivelser, ibland annat om kyrkoherden Hans Gistadius i Trehörna, men vara han den 6 nov. 1677 fick av biskopen ett bittert skriftligt svar. Förde slutligen under 30-åriga kriget en journal, därav fragmenter funnits på Ulvsnäs'. Gift 1651-05-11 på Halmstads slott med friherrinnan Anna Margareta Sperling, som efter mannens död försvarade rättigheten till jus patronatus till Trehörna socken. Född 1635-10-03 i Königsberg, död 1699-07-29 på Trehörna och begraven 1700-01-21, dotter av generalmajoren och guvernören Casper Otto Sperling, friherre Sperling, och Elin Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Lennart, född 1654. Överste. Död 1733. Se Tab. 29
 • Brita, till Sjöeryd i Öggestorps socken. Född 1655-02-03, död 1701 Säby och begraven s. å. 22/6, i Vings kyrka. Gift 1682-01-10 på Ulvsnäs med sin syssling, kaptenen Anders Oxehufvud, nr 102, född 1653, död 1696.
 • Maria, född 1657-04-09, död 1672.
 • Erik, född 1658. Kommendörkapten. Död 1695. Se Tab. 30
 • Christina, född 1659-02-18, död ogift 1728 på Trehörna och begraven s. å. 15/9 i familjegraven i Trehörna kyrka enl. den i Linköping tryckta likpredikan över henne av Fredr. Bagge, där hon kallas patronessa för Trehörna församl.
 • Margareta, till Skedhult i Eksjö landsförsaml. Född 1660-09-16, död 1702-08-31. Gift 1688-02-28 med löjtnanten Magnus Rotkirch, död 1717.
 • Christoffer, född 1661-09-29. Styckjunkare vid artilleriet i Vänersborg 1675-01-01. Död 1676 i Halmstad av fältsjukan.
 • Anna Helena, född 1664-04-04, död 1679-04-24 och begraven 1680-11-14.
 • Estrid, född 1665-09-04 på Ulvsnäs, död ogift 1696-07-24 på Trehörna.
 • Otto, till Trehörna. Född 1667-04-04. Underofficer vid änkedrottningens livregemente 1685. Volontär vid Jönköpings regemente 1688. Fänrik därst. 1689-04-20. Löjtnant 1697-02-26. Kapten 1700-02-14. Död ogift 1703-10-14 i Thorn i Polen. Bevistade belägringen av Namur.

TAB 29

Lennart (översiktstab 21, som av Arvid, tab 28), till Vik i Lekaryds socken och Sjöberg i Öggestorps socken (båda i Jönk.). Född 1654-02-23 på Sperlingsholm34 i Övraby socken (Hall). Korpral vid H. Horns bremiska infanteriregemente35 1672. Fänrik vid Västmanlands regemente 1673-03-01. Bevistade 1674–1675 kriget i Tyskland36. Avsked från armén där35 1675-03-18. Kapten vid Hälsinglands tremänningsinfanteriregemente 1675-10-16. Kapten vid änkedrottningens livregemente till fot 1679-11-12. Major vid drottningens livregemente till fot 1698-08-06. Överstelöjtnant därst. 1701-02-15. Var hösten 1709 t. f. kommendant i Stralsund35. Överste för samma regemente 1709-10-30. Konfirm.fullm.14 1710-11-22. Avsked 1714-12-06. Död 1733-11-24 på vik och begraven s. å. 14/12 i Lekaryds kyrka, 'varest uppsattes hans och hans frus epitafium med latinska och tyska verser och där deras egna och deras barns namn, födelse och dödstider äro antecknade.' Han blev i slaget vid Lund den 4 dec. 1676 illa blesserad. Gift 1685-04-29 på Ribbingsnäs34 med sin faders sysslings dotter Christina Ribbing, född 1663-05-23, död 1744-06-22 på Vik och begraven s. å. 29/6 i Lekaryds kyrka, dotter av översten och lagmannen Lennart Ribbing och Birgitta Lilliecrona.

Barn:

 • Anna Margareta, till Trehörna. Född 1687-06-10 på Mörbylund, död i barnsäng 1729-07-22 i Malmö. Gift 1723-03-10 på Vik med överstelöjtnanten Casper Fredrik von Gröninger, i hans 1:a gifte, född 1687, död 1771.
 • Christoffer, född 1688-12-26 i Malmö. Fänrik vid livgardet 1708-04-00. Död ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Gustaf, född 1694-12-13 på Trehörna. Förare vid drottningens livregemente till fot. Fänrik därst. 1712-04-28. Död ogift s. å. 29/10 i Stralsund, då laboratoriet sprang i luften och begraven i S:t Johannes kyrka därst.

TAB 30

Erik, (son av Arvid, tab 28), till Mörbylund i Säby socken Jönköpings län. Född 1658-08-01. Löjtnant vid amiralitet 1672-11-20. Kapten därst.15. Skjuten 1695-08-10 på skeppet Wachtmeister i en träffning med engelsmännen. Hans vapen med påskrift uppsattes i Öggestorps kyrka, där några hans stridskläder också förvarades i gravhuset. Gift 1690-05-00 i Eksjö med sin sysslings dotter Estrid Beata Oxehufvud i hennes 1:a gifte (gift 2:o med amiralitetskaptenen Gustaf Klöfverskjöld, född 1666, död 1709), död 1716 Korsnäs och begraven s. å. 14/12, dotter av majoren Anders Oxehufvud, nr 102, och Anna Hård af Segerstad.

Barn:

 • Carl Christoffer. Volontär vid amiralitetet. Underlöjtnant därst. 1717-10-07. Kaptens avsked 1737-11-08. Död ogift 1745-01-13 i Karlskrona.
 • Arvid Anders. Lärstyrman vid amiralitetet. Konstapel därst. 1708-12-30. Avsked 1714-11-13. Underlöjtnant vid sluproddarregementet 1717-10-07. Avsked 1720-11-28. Reste 1724 utrikes och dog ogift.
 • Gustaf, död 1716 i Hamburg.

TAB 31

Per, (son av Arvid, tab 28), till Ulvsnäs samt Stumperyd i Solberga socken Jönköpings län. Född 1662-12-29. Korpral vid livgardet 1677. Underofficer därst. 1679. Tjänade sedan fem år i Brabant. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1684-10-06. Kaptenlöjtnant därst. 1694-03-30. Kapten 1698-09-26. Avsked 1700-07-14 för sjuklighet. Död 1727-10-22 på Ulvsnäs och ligger jämte sin fru begraven i Ribbingska graven i Öggestorps kyrka. Han bevistade belägringen av Namur och 1695 års kampanj i Flandern och Brabant. Från honom reducerades Ulvsnäs, som han dock emot vederlag återfick. Gift 1708-05-14 Rödjenäs med sin sysslings dotter och sin broders svägerska Elisabet Oxehufvud, död 1737, dotter av majoren Anders Oxehufvud, nr 102, och Anna Hård af Segerstad.

Barn:

 • Arvid Gustaf, född 1709. Fänrik. Död 1789. Se Tab. 32
 • Carl Christoffer, född 1710. Major. Död 1793. Se Tab. 55

TAB 32

Arvid Gustaf, (son av Per, tab 31), till Stumperyd samt Gäddevik och Guttarp båda i Flisby socken Jönköpings län. Född 1709-07-18 på Ulvsnäs. Sergeant vid garnisonsregementet i Göteborg. Fänriks avsked 1740-09-08. Död 1789-09-25 på Stumperyd och begraven s. å. 7/10. Gift 1744-01-31 med Helena Sabelfelt, född 1721-07-12 i Solikamsk i Sibirien under faderns fångenskap därst., död 1775-06-19 på Stumperyd, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Sabelfelt, och Helena Catharina Pereswetoff-Morath.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1745-02-11 på Stumperyd, död 1836-03-19. Gift 1764-05-11 på nämnda egendom med kornetten Anders Kylander, född 1731-02-10 Åleryd, död 1809-01-27 på Arnäsholm i Ljushults socken Älvsborgs län.
 • Per, född 1747-01-11 på Stumperyd, död där s. å. 19/3.
 • Fredrik, född 1748. Ryttmästare. Död 1815. Se Tab. 33
 • Carl Gustaf, född 1749-03-03 på Stumperyd, död där s. å. 20/4.
 • Johanna Gustava, född 1752-07-15 på Stumperyd. Död som änka 1828-09-12 i Norrköpings S:t Olai förs Gift 1:o 1784-02-17 Gullarp med grosshandlaren och kofferdikaptenen i Norrköping Hans Hansson Schött i hans 2:a gifte (gift 1:o med Ulrika Dureus, född 1741, död 1780-07-19 i Norrköping), född 1732, död 1785-04-30 i nämnda stad. Gift 2:o med N. N. Ridder.
 • Hedvig Charlotta, född 1755-08-14 på Stumperyd, död 1818-10-23 på Gullarp. Gift 1794-12-19 på sistnämnda egendom med Fredrik Adolf Stiernspetz, född 1765, död 1827.
 • Anna Justina, född 1757-09-28 (1758-09-09)16, död 1842-08-20 i Jönköping. Gift 1785-10-28 med prosten och kyrkoherden i Järstorps och Bankeryds församl:s pastorat av Växjö stift Nils Johan Colliander, född 1756-06-24 i Lovisa, Finland, död 1816-03-06. [16]
 • Carl Adolf, född 1760. Överstelöjtnant. Död 1813. Se Tab. 54.

TAB 33

Fredrik, (son av Arvid Gustaf, tab 32), till Stumperyd samt Ulvsnäs fideikommiss, som han, enl. sin farbroder Carl Christoffers testamente, 1793 tillträdde. Född 1748-02-21 på Stumperyd. Volontär vid livgardet 1767. Sergeant därst. s. å. Livdrabant s. å. 7/7. Löjtnant i armén 1779. Ryttmästares avsked 1783-04-30. Död 1815-12-08 på Ulvsnäs. Gift 1786-11-03 Holma med Hedvig Charlotta von Liphart, född 1762-05-29 på Orreda i Flisby socken Jönköpings län, död 1845-05-18 på Holma, dotter av majoren Per Evert Vilhelm von Liphardt, och Charlotta Catharina Drake af Hagelsrum.

Barn:

 • Ester Charlotta, född 1788-01-05 på Stumperyd. Stiftsjungfru. Död 1796-09-21 på Ulvsnäs.
 • Matilda Eleonora, född 1789-10-01 på Stumperyd. Stiftsjungfru. Gift 1812-09-25 på Ulvsnäs med stads- och lasarettsläkaren i Jönköping, assessorn Hans Olof Caspersson, född 1765-12-24 i Roslagsbro socken Stockholms län, död 1846-03-27 i Jönköping.
 • Arvid Gustaf, född 1790-10-05 på Stumperyd, död där s. å. 27/10.
 • Märta Sofia, född 1793-09-13 på Stumperyd. Stiftsjungfru. Död 1846-04-15. Gift 1817-09-14 med sin fasters mans brorson, kaptenen Axel Fredrik Stiernspetz, född 1783, död 1847.
 • Christina Lovisa, född 1796-10-11 på Ulvsnäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1878-08-17 i Jönköping. Ägde hälften i Holma i Järsnäs socken Jönköpings län 1846–1868 samt hela egendomen 1868–1878.
 • Ester, född tvilling 1799-06-08 på Ulvsnäs. Stiftsjungfru. Död 1887-12-21 i Jönköping. Gift 1826-02-05 på Holma med kaptenen, friherre Sebastian von Otter, född 1791, död 1868.
 • Charlotta, född tvilling 1799-06-08 på Ulvsnäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1868-11-08 på Holma. Ägde hälften i sistnämnda egendom.
 • Hedvig Fredrika, född 1802-03-03 på Ulvsnäs. Stiftsjungfru. Död 1869-09-08. Gift 1831-02-18 på Holma med löjtnanten Carl Emil Adolf von Kothen, född 1799, död 1845.
 • Gustava Johanna, född 1804-06-24 på Ulvsnäs. Stiftsjungfru. Död 1888-09-01 i Jönköping. Gift 1832-12-30 på Holma med sin systers svåger, kaptenen Fredrik Leonard Vilhelm von Kothen, född 1796, död 1863.

TAB 34

Per, (son av Arvid Gustaf, tab 32), till Ulvsnäs fideikommiss, som han tillträdde efter brodern, samt Södraholm i Adelövs socken Jönköpings län. Född 1750-03-23 på Stumperyd. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1765-09-28. Sekundkorpral därst. 1767-09-19. Sergeant vid Kalmar regemente 1768-02-20. Livdrabant s. å. 19/4. Fänrik vid Jönköpings regemente 1769-12-20. Stabslöjtnant därst. 1778-02-04. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1784-08-25./8. Död 1829-11-16 på Södraholm och ligger jämte sin fru begraven i Hummelhielmska graven vid Adelövs kyrka Jönköpings län. Gift 1783-09-24 på Södraholm med Anna Elisabet Hummelhielm, född 1767-05-18 Hult, död 1858-12-07 på Södraholm, dotter av ryttmästare Hans Hummelhielm, och Maria Catharina Douglies.

Barn:

 • Seved, född 1784. Häradshövding. Död 1819. Se Tab. 35
 • Maria Dorotea, född 1785-11-20 Eskhult. Stiftsjungfru. Död ogift 1863-11-16 på Södraholm.
 • Anna Eleonora, född 1787-01-22 på Eskhult, död där s. å. 24/1.
 • Bengt, född 1789. Ryttmästare. Död 1866. Se Tab. 36
 • Ebba Sofia, född 1790-08-23 på Eskhult. Stiftsjungfru. Död 1883-03-26 Gripenberg. Gift 1815-12-31 på Södraholm med kammarherren, friherre August Söderling Hermelin, född 1794, död 1865.
 • Per Arvid, född 1794. Häradshövding. Död 1865. Se Tab. 52.
 • Carolina Elisabet, född 1798-10-21 på Näs, död 1799-03-18.

TAB 35

Seved, (son av Per, tab 34), född 1784-10-17 Eskhult Student i Uppsala 1800. Auskultant i Göta hovrätt 1802. Vice häradshövding 1808-04-25. Auditör vid Smålands dragonregemente s. å. 14/10. Avsked 1813-03-09. Häradshövdings karaktär s. å. 30/11. Död 1819-11-04 på Ulvsnäs och begraven i familjegraven i Öggestorps kyrka. Gift 1812-09-06 Strömsrum med stiftsjungfrun, friherrinnan Catharina Vilhelmina Rappe, född 1791-09-06 Tagel, död 1827-08-09 på Kråkerum i Mönsterås socken Kalmar län och begraven på Ålems kyrkogård, dotter av ryttmästaren, friherre Gustaf Johan Rappe, och Hedvig Hammarskjöld.

Barn:

 • Per, född 1813-12-31 på Tagel. Student i Uppsala 1828. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen. Kopist därst. 1843-11-04. Vice häradshövding 1848. Kanslist i, nämnda expedition 1849-10-30. Död ogift 1867-04-10 i Stockholm.
 • Ebba Elisabet, född 1815-04-30 på Tagel. Stiftsjungfru. Död 1901-10-20 i Borås. Gift 1845-09-24 på Södraholm med landskamreraren i Gävleborgs län, RNO, Johan Anders Södermark, född 1816-06-01 i Luleå, död 1893-12-04 i Borås.
 • Sigurd, född 1816-10-22 på Tagel. Student i Uppsala 1835-06-10. Teol. examen s. å. 27/11 och examen i allmänna hushållningslärans första grunder 1837-06-13. Disp. pro exercitio 1838-05-28. Filosofie kandidat 1839-03-27. Disp. pro gradu s. å. Promov. filosofie doktor s. å. 15/6. Docent i praktisk filosofi 1843-04-28. Uppehöll de till etices och politices professionen hörande examina under slutet av vårterminen 1843 och av höstterminen 1845. Förestod professuren i logik och metafysik 1849–1850. Professor i sistnämnda vetenskaper 1850-04-20. Inspektor för Gästrike-Hälsinge nation vid universitetet i Uppsala höstterminen 1851–vårterminen 1867 och för Värmlands nation höstterminen 1852–höstterminen 1885. Filosofiska fakultetens dekanus 1857–1858 och 1872–1873. Universitetets rektor 1858–1859. Inspektor musices 1859–1875. RNO 1861-05-03. Ledamot i direktionen för Uppsala centralhospital 1861–1893. Ledamot av prästeståndet under riksdagen (senare delen) 1862–1863 och 1865–1866. Ordförande bland stadsfullmäktige i Uppsala 1863–1866. Ledamot av Uppsala läns landsting 1863–1874. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1872. Lekmannaombud för Uppsala stift vid allmänna kyrkomötena 1868,1873 och 1878. Ledamot i kommittén för revision av gällande stadga för rikets allm. elementarläroverk 1870-10-21. Ordförande i direktionen för akademiska sjukhuset 1872–1878. Ledamot av riksdagens första kammare 1875–1879. KNOlkl 1877-09-07. Avsked från protessorsämbetet 1885-08-28. Filosofie jubeldoktor 1890-05-31. Död 1899-02-21 i Uppsala. Han har utgivit ett stort antal filosofiska skrifter, varibland må nämnas: De pantheismo (på latin 1849, på svenska 1851, 2:a uppl. 1865, 3:e uppl. 1874), Genetisk framställning av Platos idélära (1858), Grundlinjer till antropologien och logiken (1861), Grundlinjer till filosofiens historia (1864) m. fl. arbeten. Dessutom har han utgivit anteckningar efter E. Gift Geijers Föreläsningar över människans historia (1856), Chr. J. Boströms Föreläsningar i religionsfilosofi (1883) och Föreläsningar i etik (1897) m. m. Gift 1847-07-31 i Södertälje med Hanna Hæffner, född 1820-05-27 i Uppsala, död där 1904-02-05, dotter av kapellmästaren Johan Christian Fredrik Hæffner och hans 2:a fru Anna Magdalena Schylander.
 • Brita Eleonora, född 1817-10-25 på Ulvsnäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1910-01-11 på sin egendom Skareda i Lommaryds socken Jönköpings län.
 • Hedvig Maria, född 1820-03-04 på Ulvsnäs, död 1896-01-18 i Stockholm. Gift 1842-08-12 på Södraholm med expeditionssekreteraren Gustaf Edvard Ribbing, född 1804, död 1882.

TAB 36

Bengt, (son av Per, tab 34), född 1789-03-25 Eskhult. Student i Uppsala. Kornett vid Smålands dragonregemente 1808-02-19. Löjtnant därst. 1815-08-15. Ryttmästare i armén 1819-02-02. Avsked från löjtnantsbeställningen 1823-04-22 och ur krigstjänsten s. å. 27/4. Ordförande i Jönköpings läns hushållningssällskap 1848–1851. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1866-05-29 i Jönköping. Bevistade kriget i Tyskland 1813–1814 samt blev 1817 adjutant hos riksståthållaren i Norge greve Carl Mörner af Tuna. Innehade Ulvsnäs fideikommiss 1827–1866, ägde Lidhult i Rogberga socken Jönköpings län 1832–1866 och Kvarnarp i Adelövs socken Jönköpings län 1860–1866, vilka senare egendomar hans änka ägde 1866–1890. Gift 1825-08-12 Forsnäs med Augusta Christina Schmiterlöw, född 1802-07-24 Olstorp, död 1890-07-18 Riddersberg

Barn:

 • Carl Christoffer, född 1826. Hovmarskalk. Död 1899. Se Tab. 37.
 • Peder Arvid, född 1827. Överstelöjtnant. Död 1908. Se Tab. 44.
 • Seved, född 1828-11-26 på Ulvsnäs, död 1829-05-11.
 • Matilda Elisabet, född 1830-04-15 på Ulvsnäs. Hovfröken hos prinsessan Eugenie 1858–1866. Död 1876-02-09 i Helsingborg. Gift 1866-07-07 på Riddersberg med hovstallmästaren Gillis Fritiof August Boy, i hans 2:a gifte, född 1823, död 1893.
 • Erling, född 1831. Kabinettskammarherre. Död 1893. Se Tab. 50
 • Axel, född 1835-09-23 Riddersberg. Student i Uppsala 1855-12-14. Elev vid Ultuns lantbruksinstitut 1857. Utexamen 1859. Kammarjunkare 1863-01-23. Förvaltare Stavlösa 1867–1868 och på Ulvsnäs fideikommiss 1871–1880. Arrenderade Älvsjö i Brännkyrka socken Stockholms län 1862–1866 och Sjögård i Öggestorps socken Jönköpings län 1874–1893. Död ogift 1893-03-20 på Sjögård.
 • Ebba Augusta Henriette, född 1839-03-31 på Riddersberg. död 1892-03-18 i Stockholm. Gift 1859-07-19 på Liljeholmen vid Jönköping med landshövdingen, greve Gustaf Lagerbielke, nr 115, i hans 2:a gifte, född 1817, död 1895.

TAB 37

Carl Christoffer, (son av Bengt, tab 36), född 1826-08-08 på Ulvsnäs. Student i Uppsala. Jur. filosofie kandidat 1847-05-22. Kansliexamen s. å. 27/10. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet s. d. Fanjunkare vid livbeväringsregementet 1848-02-10. Officersexamen 1849. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1849-07-03. Löjtnant därst. 1854-06-01. Kapten 1865-03-07. Ordförande i Jönköpings läns hushållningssällskap 1871–1876. RSO 1872-05-27. LLA 1874. RNO 1875-12-01. Erhöll Jönköpings läns hushållningssällskaps GM 1876. Major vid Upplands regemente s. å. 22/9. Major vid förstn. bataljon 1879-04-18. Avsked med tillstånd att kvarstå som major i bataljonens reserv 1883-04-20. Hovmarskalk s. å. 15/5. Avsked ur reserven s. å. 21/9. Ledamot av riksdagens första kammare 1871–1880. Död 1899-08-16 på Ulvsnäs. Innehade Ulvsnäs fideikommiss 1866–1899. Gift 1852-07-10 på Nyckelviken på Värmdön med Emma Sofia Murray, född 1829-09-03 i Stockholm, död 1891-04-15 på Ulvsnäs, dotter av grosshandlaren Erik Fredrik Uno Murray och Sofia Charlotta Wenus.

Barn:

 • Christina Charlotta (Lotten), född 1853-04-12 på Ulvsnäs, död 1929-05-04 i Stockholm. Gift 1877-02-27 på Ulvsnäs med vice häradshövdingen Gustaf Herman af Petersens, född 1842, död 1933-08-07.
 • Bengt Erik Lennart, född 1855. Ryttmästare. Död 1908. Se Tab. 38.
 • Bo, född 1858. Överstelöjtnant. Se Tab. 40. Död 1936-04-28.
 • Carl Arvid Adolf, född 1859. Disponent. Se Tab. 41
 • Seved Gustaf Lindorm, född 1862. Läkare. Död 1918. Se Tab. 42.
 • Emma Anna Augusta Eugenia, född 1866-01-20 på Ulvsnäs, död 1924-10-06 i Jönköping. Gift 1893-01-12 på Ulvsnäs med presidenten Carl Evald Leijonmarck, född 1855, död 1926.

TAB 44

Peder Arvid, (son av Bengt, tab 36), född 1827-09-09 på Ulvsnäs. Kadett vid Karlberg 1843-05-10. Utexamen 1847-05-05. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente s. å. 14/5. Löjtnant därst. 1856-05-07. Ryttmästare 1866-07-04. RSO 1871-05-27. Vice ordförande i Jönköpings läns hushållningssällskap 1877–1899. Major 1880-04-02. Överstelöjtnant och 1. major 1881-08-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1885-09-25. Överstelöjtnant i regementets reserv s. å. 13/11. Avsked ur reserven 1892-09-09. KVO2kl 1892-11-30. Ordförande i Svenska mosskulturföreningen. Erhöll nyssn. läns hushållningssällskaps GM 1894. LLA 1899. KVO1kl s. å. 1/12. Död 1908-04-10 Bo och jordfäst s. å. 16/4 i Rogberga socken Jönköpings län. Ägde Riddersberg sedan 1861 och Lidhult sedan 1872, båda i Rogberga socken. Gift 1861-09-12 på Bo med Ebba Sofia Elisabet Charlotta af Petersén, född 1841-12-20 i Stockholm, död 1915-02-28 på Ro ]], dotter av kaptenen Carl Herman af Petersens, och Sofia Carolina Dahlqvist.

Barn:

 • Bengt Carl Arvid, född 1863-02-27 på Riddersberg, liksom syskonen. Volontär vid Jönköpings regemente 1880-04-12. Mogenhetsexamen i Jönköping 1881-05-25. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexamen 1882-10-27. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 17/11. Kompaniofficer vid Karlberg 1892-06-14–1895-06-14. Löjtnant 1893-08-11. Ordonnansofficer vid 2. arméfördelningens stab 1895-11-20. Kapten i armén 1901-04-26 och i nämnda regemente 1902-12-19. RSO 1903-12-01. Major vid regementet 1909-06-18. Överstelöjtnant vid Göta livgarde 1913-04-14. KItKrO s. å. 7/7. Överste i armén 1915-07-02. Överste för Västerbottens regemente s. å. 10/7. R JohO 1918-02-25. Chef för 12. infanteribrigaden 1918-06-17–1921-08-12. KSO2kl 1919-06-06. Överste för Bohusläns regemente 1921-07-30. KSO1kl s. å. 15/12. T. f. chef för 6. infanteribrigaden 1922-02-24. Inspektor för Uddevalla elementarläroverk för flickor 1922-09-07–1923-09-11. Avsked från regementet 1923-02-16. Överste i III. arméfördelningens reserv s. å. Biogr. i Väd? Död barnlös 1927-06-07 i Stockholm, Engelbrekts förs. Gift 1906-11-14 i Skövde med Carolina Josefina (Lilly) Wester, född 1864-07-28 på kaptensbostället Liden i Säters socken Skaraborgs län, dotter av överstelöjtnanten Arvid Teodor Wester och Hildegard Sabina Sofia Matilda Lindencrona.
 • Sven Christoffer, född 1864. Överstelöjtnant. Se Tab. 45.
 • Ebba Sofia Augusta, född 1866-01-12, död 1872-07-02 på Riddersberg.
 • Märta Matilda Fredrika, född 1867-06-30, Rogberga förs, Jönk. Död 1940-02-25 på Nynäs, Ör.
 • Maria Elisabet, född 1869-01-14. Död 1932-11-23 i Örebro (Djursholms och Danderyds förs db 63) och begr i Djursholm. Gift 1899-04-05 på Riddersberg med praktiserande läkaren med. licentiat Carl Viktor Lundström, född 1867-03-15 Cederslund
 • Agnes Matilda, född 1876-05-13. Gift 1904-09-09 i Rogberga kyrka med godsägaren Rudolf Herman Alexander Weibull, född 1878-06-17 i Lund, död 1943-09-07 å Sofieholm (Malmö Fosie förs, Malm., db nr 27).
 • Nils Arvidsson, född 1878. Civilingenjör. Se Tab. 49
 • Axel Fredrik, född 1879-11-01, död 1889-01-09 på Riddersberg.
 • Arvid, född 1882-07-06, död s. d. på Riddersberg.

TAB 50

Erling, (son av Bengt, tab 36), född 1831-05-27 Riddersberg. Student i Uppsala 1847-12-07. Furir vid Svea livgarde 1849-09-28. Officersexamen vid Hazelii läroanstalt för linjeofficerare 1850-03-02. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/10. Löjtnant därst. 1854-03-07. Tjänstg. i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1857-01-01–1859-04-30. Generalstabsofficer 1858-01-08. Adjutant vid 5. militärdistriktets stab s. å. 28/12. Adjutant vid 4. militärdistriktets stab 1859-04-30–1861-09-30. Kammarherre hos prinsessan Eugenie s. å. 1/10. Kapten och regementskvartermästare 1861-07-05. Stabschef vid livgardesbrigaden 1864-12-30 RNS:tOO 1865-06-25. Major i armén 1866-05-03. RSO 1871-05-27. RDDO 1872-11-02. TunNIO. Adjutant hos konungen s. å. 21/10. Föredragande i kommandoärenden hos konungen under dess vistelse i Norge 1873-01-30. 2. Major vid nämnda regemente s. å. 4/4. Bevistade höstmanövern vid franska arméns 4. och 6. kårer 1874. Föredragande i kommandoärenden hos konungen under hans vistelse i Norge s. å. 14/11. Ledamot i direktionen för arméns pensionskassa 1875–1878. Överstelöjtnant i armén 1875-08-24. Förvaltare av prinsessan Eugenies affärer 1877-01-01. Åtföljde konungen till Heidelberg s. å. Sändebud till Berlin för att framföra konungens lyckönskan till kejsaren av Tyskland, tyske kronprinsen och prins Fredrik Carl i anledning av den senares döttrars förmålning med arvprinsen av Meiningen och arvstorhertigen av Oldenburg 1878-02-00. RPrKrO2kl s. å. 22/2. Åtföljde konungen till Heidelberg s. å. Kabinettskammarherre 1879-01-21. Överstelöjtnant och 1. major s. å. 28/3. Uppvaktade konungen och drottningen på deras resa till Karlsruhe med anledning av kronprinsens bröllop 1881-09-00. KBadZLO1kl s. å. 20/9. Överste i armén 1882-03-31. KDDO1gr 1884-12-16. T. f. ståthållare på Ulriksdals och Haga lustslott 1885-01-21. StkTMO s. å. i maj. Kronans ombud vid gardestomternas försäljning s. å. KVO1kl 1886-05-15. Avsked rån regementet med tillstånd att kvarstå som överste i armén s. å. 18/6. Styrelseledamot i Stockholms enskilda bank s. å. RPrKrO2kl m kr 1888. KSAO1kl s. å. i juli. Medlem av teaterkonsortiet 1889. Fullmäktig i riksbanken 1890-03-00. Ståthållare på ovann. lustslott 1891-01-21. Ledamot i riksdagshuskommittén och inspekterande fullmäktig för riksbankens pappersbruk och sedeltryckeri s. å. Avsked ur armén 1892-11-04. Död 1893-05-12 i Stockholm. Ägde Skärsätra å Lidingön Stockholms län 1874–1886 samt huset nr 18 vid Brunkebergsgatan i Stockholm 1860–1885 och huset nr 11 vid Kungsgatan i nämnda stad efter 1886. Gift 1858-02-25 i Stockholm med hovfröken, friherrinnan Antoinette Christina Lagerbielke, född 1829-03-08 i nämnda stad, död där 1900-09-26, dotter av generaladjutanten, greve Axel Lagerbjelke och friherrinnan Carolina Antoinetta Cederström.

Barn:

 • Bengt Axel Eugen, född 1859. Överste. Se Tab. 51

TAB 51

Bengt Axel Eugen, (son av Erling, tab 50), född 1859-08-28 i Stockholm. Volontär vid livregementets husarkår 1875-12-11. Mogenhetsexamen 1877-05-18. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexamen 1878-10-29. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 8/11. Löjtnant därst. 1883-11-23. Tjänstg. hos arvfurstarna 1884-06-11. Åtföljde prins Carl på dennes resa i Indien, Egypten, Palestina och Syrien 1884–1885. RFrHL 1884-10-31. RItKrO 1885-01-29. RRS:tStO3kl s. å. 7/2. RDDO s. å. 10/3. RPrKrO4kl s. å. 9/4. TOO4kl s. å. 4/5. Tjänstg. i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1887-10-18–1888-01-01. Bevistade 7. preussiska husarregementets övningar i Bonn 1889-03-30–18/6, VII. tyska armékårens kombinerade kavalleridivisions övningar i Westfalen s. å. 22/8–4/9 och VII. och X. tyska armékårernas kejsarmanöver i Hannover s. å. 11/9–21/9. RPrRÖO4kl s. å. Ordonnansofficer hos hertigen av Västergötland s. å. 2/12. Ryttmästare i regementet s. å. 16/11 och vid regementet 1895-02-27. Adjutant hos hertigen av Västergötland 1897-09-18. OII:sJmt s. d. RRS:tAO3kl 1898. RSO s. å. 1/12. Major i armén 1902-12-19. T. f. chef för ridskolan s. d. Major i regementet 1904-02-26. LKrVA s. å. 19/4. Överstelöjtnant vid skånska dragonregementet s. å. 16/12. KDDO2gr 1906-09-11. Överste i armén och t. f. chef för skånska husarregementet 1907-01-12. Överste och chef för sistnämnda regemente s. å. 5/6. OIISGbmt s. å. 18/9. KSO2kl 1909-06-06. Avsked från beställning på stat 1912-06-25 och kvarstår såsom såsom överste i 1. (nu södra) arméfördelningens reserv. KDDO1kl s. å. 20/11. KSO1kl 1924-06-06. StOffBKrO s. å. 29/12. GV:sJmt 1928-06-16. KNO1kl 1931-02-04. Biogr. i Väd? Har tillsammans med modern ägt huset nr 11 Kungsgatan i Stockholm. Död 1935-08-04 i Stockholm, Oscars (db 188). Gift 1890-10-28 i Jakobs kyrka i nämnda stad med Clara Lovisa Zethelius, född 1867-03-07 i samma stad, död där 1924-05-14, Oscars förs, dotter av protokollssekreteraren Henrik Filibert Zethelius och Maria Napoleontine Morsing.

Barn:

 • Greta, född 1891-08-18 på ståthållarbostället Beylon å Ulriksdal i Svea Livg:s förs Stiftsjungfru. Gift 1914-01-29 i Stockholm, Oscars med kammarherren, friherre Hugo Douglas Fredrik Hamilton af Hageby, född 1889.
 • Elisabet (Elsa), född 1893-06-11 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1932-02-07 i Stockholm, Oscars förs (db 26) och begr i Solna förs, Sth. Gift 1917-04-16 i nämnda stad, Oscars med ryttmästaren på övergångsstat vid livregementet till häst Robert Archibald Kennedy, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1929-11-21, född 1890-06-24 (gift 3:o 1935-12-29 i Sthlm, Oscars förs/vb/med Helene Buxhoevden i hennes 2:a gifte/gift 1:o Treschow/ född 1907-05-01).

TAB 52

Per Arvid, (son av Per, tab 34), född 1794-03-15 Eskhult. Student i Uppsala 1810. Extra ordinarie notarie i k. kansliet samt Göta hovrätt 1811. Vice häradshövdings fullm. 1819. Häradshövding i Tveta, Mo och Vista häraders domsaga i Jönköpings län 1828-01-16. Död 1865-07-18 på Bråneryd i Hakarps socken Jönköpings län. Ägde sistnämnda egendom ävensom Vissmålen i Rogberga socken, Rönjane, Tofrida och Lekaryd i Svartorps och Lekaryds snr och 1/2 Södraholm i Adelövs socken (allt i Jönk.) samt Gottorp och Tjälkestad Östergötlands län. Hans änka ägde 1865–1875 Bråneryd och Vissmålen. Gift 1830-07-18 i Nors kyrka Värmlands län med stiftsjungfrun Carolina Augusta Ehrencrona, född 1804-02-06 på Södra Edsberg i Segerstads socken Värmlands län, död 1875-11-28 i Jönköping, dotter av häradshövdingen Samuel Gammal Ehrencrona, och Clara Elisabet Flach.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1831-05-05, död 1857-10-11 på Bråneryd.
 • Augusta Maria, född 1832-10-16 på Södraholm, död 1911-01-13 i Växjö. Gift 1858-07-10 på Bråneryd med notarien i Göta hovrätt, vice häradshövdingen Johan Vilhelm Ericsson, född 1831-09-24 i Göteborg, levde 1907, men död före hustrun.
 • Bengt August, född 1833. Notarie. Död 1897. Se Tab. 53.
 • Sofia Amalia, född 1835-03-06. På Södraholm. Studerade målarkonsten i Stockholm, Düsseldorf, Paris och Bruxelles. Död 1894-12-07 i Kristiania. Bland hennes tavlor märkes Ritande gossar (Göteborgs museum).
 • Estrid, född 1836-06-20 Sänninge, död 1900-03-07 i Stockholm. Gift 1858-10-16 på Bråneryd med filosofie doktorn, greve Per Adolf Fredrik Kalling, född 1826, död 1883.
 • Helena Julia, född 1839-06-20, död 1857-09-30 på Bråneryd.
 • Per Arvid, född 1842-02-13. död 1849-12-10.

TAB 53

Bengt August, (son av Per Arvid, tab 52), född 1833-11-30 på Sänninge. Student i Uppsala 1854. Examen till rättegångsverken 1860-05-21. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 30/5. Extra ordinarie notarie s. å. 14/12. Vice häradshövding 1862. Notarie i nämnda hovrätt 1887-01-31. Biträde i landskontorets domänavdelning i Jönköpings län sedan 1888. Död 1897-11-10 i Jönköping. Ägde Södraholm 1866–1886. Gift 1874-01-22 i sistnämnda stad med Hildegard Sofia Christina Ekström, född 1849-12-14 i Stockholm, död 1934-11-24 i Skövde, dotter av landshövdingen Carl Ekström och Hildegard Boheman.

Barn:

 • Elsa Hildegard Augusta, född 1875-01-01 i Jönköping. Skriftställarinna. Död 1935-06-20 å S:t Lars sjukhus i Lund.

TAB 54

Carl Adolf, (son av Arvid Gustaf, tab 32), född 1760-01-10. Volontär vid Jönköpings regemente 1775. Page hos hertig Fredrik Adolf 1776. Reste 1779 till England och blev konstapel vid sjöartilleriet därst. Officer vid holländska marinen. Eskaderkommendant vid kejserliga franska flottan. Överstelöjtnant 1809. Död 1813-02-10 i Rotterdam. 'Han bevistade 1782 den 12 april det stora sjöslaget under engelska amiralen Rodney i Amerika. Blev sedermera av fransmännen fången samt till Frankrike avförd och där kastad i ett uselt fängelse, varifrån han slutligen i det eländigaste tillstånd undkom, irrande landet omkring som en tiggare, kommande slutligen till Rotterdam i Holland, varifrån han en tid idkade sjöfart på Västindien. Kommenderades såsom officer vid holländska marinen med en krigsexpedition till Ostindien, men blev vid Goda hoppsudden av engelsmännen gjord till krigsfånge och förd till England, varifrån han på sitt hedersord återkom till Holland 1796, då han åter började idka kofferdifart till åtskilliga länder samt var 1801 i Göteborg och flyttade 1802 till Amsterdam. Beordrades 1803 att åter tjänstgöra på holländska flottan samt kryssade utmed holländska kusterna för att freda dem för engelsmännen samt uppbringade flera engelska kapare. Deltog 1804 den 16 maj under amiralen Huelt med tapperhet i bataljen vid Vlissingen. Var åren 1805–1809 för Hollands räkning i Frankrike och kommenderade ett regemente sjösoldater. Erhöll 1811 av kejsar Napoleon en pension, som dock aldrig utföll. Hade under sin tjänst på engelska flottan mot amerikanerna blivit blesserad av en muskötkula i ena låret, den han hade kvarsittande till sin död.'. Gift 1:o med Jeannette Alsop från London, från vilken han blev skild 1802. Gift 2:o med Jeanne Hougthon, med vilken han ej hade några barn.

Barn:

 • 1. Georg Fredrik, född 1791. Rymde hemifrån och antog tjänst vid 3. holländska husarregementet. Var 1812 tjänstgörande vid franska armén. Förmodas hava dött i Ryssland.
 • 1. En son, född 1794-05-03, död barn i Rotterdam.

TAB 55

Carl Christoffer, (son av Per, tab 31), till Ulvsnäs och Sjöberg, båda i Öggestorps socken samt Vik i Lekaryds socken (alla i Jönk.). Född 1710-09-09 på Ulvsnäs. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1724. Rustmästare därst. 1725. Förare vid Jönköpings regemente 1726. Sergeant därst. 1728. Adjutant 1735-03-05. Fänrik 1738-04-12. Sekundlöjtnant 1742-05-07. Kapten 1747-10-27. Major 1751-08-17. RSO 1751-12-04. Avsked ur krigstjänsten 1759-05-04. Död 1793-01-22 på Ulvsnäs. 'Han har givit altartavlor till Öggestorps och Lekaryds kyrkor. Anlade 1761 en kniphammare vid Ulvsnäs, vilken gamla familjeegendom han 1779 den 28 dec., med tillagda 41/2 mantal stiftade till fideikommiss, med förbigående av sin äldste son, för manslinjen av Ulvsnäsgrenen av Ribbingeätten, vilket, enär han själv vid dödstimmen icke hade några levande söner och sonsöner förutom ovannämnde son Carl Otto, tillföll hans äldste brorson Fredrik Ribbing.' Gift 1737-09-03 Näs med Catharina Elisabet Lillie af Aspenäs, född 1711-03-04, död 1750-02-01 på Ulvsnäs och begraven s. å. 13/2 i Ribbingska graven i Öggestorps kyrka, dotter av översten Carl Lillie af Aspenäs, och friherrinnan Agneta Hedvig Mörner af Tuna.

Barn:

 • Elisabet, född 1738-07-26 på Ulvsnäs, död 1818-10-04. Gift 1759-08-03 på nämnda egendom med hovjunkaren Erik Magnus Wästfelt, född 1737, död 1800.
 • Carl Otto, född 1739. Fänrik. Död 1807. Se Tab. 56
 • Per, född 1740-11-14 på Ulvsnäs. Volontär vid fortifikationen 1755. Student i Lund 1756-11-0017 konduktör 1758-11-10. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1759-03-27. Löjtnant därst. 1773-08-23. Kapten 1781-05-30. Död barnlös 1790-04-30 i träffningen mot ryssarna vid Kärnäkoski i Finland. Han bevistade även pommerska kriget på 1750- och 60-talen. Gift 1789-01-16 i Bjurbäcks socken med friherrinnan Eva Maria Fock i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1791-11-11 på Bjurbäck i nämnda socken med hovrättsrådet Gustaf Gabriel Silfverhielm, född 1751, död 1813), född 1762-10-27 Grimstorp, död 1822-05-22, dotter av landshövdingen Jakob Constantin Fock, friherre Fock, och Catharina Magdalena Hård af Segerstad.
 • Lennart, född 1741-12-26 på Ulvsnäs, död där 1744-10-24.
 • Christoffer, född 1743-09-19 på Ulvsnäs, död där s. å. 15/10.
 • Bengt, född 1744-11-23 på Ulvsnäs. Volontär vid Jönköpings regemente 1760. Fänrik vid arméns flotta 1762-03-27. Genom byte fänrik vid Jönköpings regemente 1767-12-18. Löjtnant därst. 1774-12-20. Död ogift 1778-07-21 Olovsborg. Revistade pommerska kriget 1761 och 1762.
 • Hedvig, född 1745-12-24 på Ulvsnäs, död där 1746-08-03.
 • Gustaf, född 1747. Ryttmästare. Död 1786. Se Tab. 57
 • Hedvig, född tvilling 1747-01-10 och död s. å. 17/3 på Ulvsnäs.
 • Charlotta, född 1748-06-06 på Ulvsnäs, död barnlös 1828-03-05. Gift 1:o 1766-12-03 på Ulvsnäs med majoren vid Jönköpings regemente Carl Johan Trotzig, född 1732-03-17, död 1789-06-07 Åkersberg. Gift 2:o 1790-11-03 på Glömminge i Solberga socken Jönköpings län med ryttmästaren Johan Carl August Queckfeldt, i hans 2:a gifte, född 1745, död 1826.

TAB 56

Carl Otto, (son av Carl Christoffer, tab 55), till Sjöberg och Vik. Född 1739-06-22. Volontär vid Jönköpings regemente 1750. Student i Lund 1756-11-0017. Fänrik 1758-07-10. Fänrik vid marinen 1767-12-18. Avsked 1768-03-18. Död 1807-12-14 på Vik och begraven s. å. 29/12. Han bevistade pommerska kriget 1757–62 samt delade före sin död sina fastigheter mellan sina mågar. Gift 1762 med Elisabet Henrietta von Lepel från Tyskland, född 1738, död 1806-03-28 på Vik och begraven s. å. 7/4.

Barn:

 • En dödfödd son 1763-11-10 Kåveryd och begraven s. å. 13/11.
 • Carl Christoffer, född 1765-02-28 på Kåveryd. Fanjunkare i preussisk tjänst 1780. Fänrik vid Jönköpings regemente 1787-05-30 död ogift 1789-08-05/8 i Helsingfors under ryska kriget.
 • Hedvig Charlotta, född 1766-06-22 på Kåveryd, död 1835-03-19 på Norra Åkerhult i Långaryds socken Jönköpings län. Gift 1785 med adjutanten Fredrik Otto Trotzig, född 1744-12-29, död 1831-04-17 på nämnda egendom och begraven s. å. 6/5.
 • Hans Georg, född 1768-02-05 på Kåveryd. Fanjunkare i preussisk tjänst 1780. Rustmästare vid Jönköpings regemente 1788-05-24. Död ogift 1790-08-20 i lägret vid Partakoski i Finland under kriget med ryssarna.
 • Elsa Catharina, född 1769-09-21 på Kåveryd, död där 1773-02-20.
 • Fredrika Sofia, född 1771-02-22 på Kåveryd, död 1839-12-20 i Gränna. Gift 1793-11-17 Sjö
 • Henrietta Lovisa, född 1772-05-14 på Kåveryd, död där 1810-09-16. Gift 1791-12-11 med fänriken Daniel von Sivers.
 • Erik Gustaf, född 1774-09-26 på Kåveryd, död 1775-06-10.

TAB 57

Gustaf, (son av Carl Christoffer, tab 55), till Ryfors bruk i Nykyrka socken Skaraborgs län. Född tvilling 1747-01-10 på Ulvsnäs. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1762-04-00. Volontär vid Nassau-Saarbruckens regemente. Löjtnant i österrikisk tjänst 1763-01-15 och i fransk tjänst s. å. Avsked därifrån 1764. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1766-09-19. Livdrabant s. å. 22/10. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1771-06-26. Löjtnant därst. 1773-07-11. Ryttmästare 1777-06-06. Avsked 1778-04-08. Död 1786-01-16. Gift 1779-05-09 i Stora Bjurums kyrka Skaraborgs län med sin syssling, friherrinnan Charlotta Benedikta Lillie, född 1752-11-03 Vänersnäs, död 1825-04-06 på Falla, dotter av kammarherren, friherre Claes Lillie, och grevinnan Charlotta Eriana Stenbock.

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1780-01-21 på Ryfors, död 1848-10-08 Lundboholm. Gift 1803-10-04 på Ryfors med majoren, friherre David Gustaf Lilliecreutz, född 1769, död 1842.

TAB 58

Seved, (son av Sven, tab 4), till Fästered i Finnekumla socken Älvsborgs län, Degla i Lommaryds socken Jönköpings län och Lådby i Kvillinge socken Östergötlands län. Född 1552-03-06 på Fästered. Var 1588 lagmansdomhavande i Västergötland. Erhöll fullm. att mönstra Västgöta ryttare20 s. å. 15/3 och att hava inseende över jakten i Västergötland20 s. å. 28/4. Hovmarskalk 1591-11-03. Häradshövding i Västra härad i Småland 1594-07-13. Riksråd 1602-05-27. Tillika hertig Johans av Östergötland råd 1604-03-06. Riksens översteräntmästare s. å. 26/7. Lagman i Västergötland 1607-03-22. Riksskattmästare 1612-01-08, men fungerade som sådan redan från 1609. Död 1613-09-26 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Riddarholmskyrkan. 'Han underskrev 1582 den 27 juni bland andra av adeln stadgar om konungens rättigheter i furstendömena. Fick 1585-08-09 och 11/8 av konung Johan III några gods i Västergötland. Sändes i jan. 1594 jämte Axel Kurck av riksens råd till hertig Carl af Södermanland med anhållan om bistånd i frågan om evangeliska lärans beskärmande. Skickades s. å. till Västergötland att av allmogen avhämta skriftliga trohetseder för konung Sigismund. Var 1599-02-05 en bland dem av adeln, som av hertig Carl voro förordnade att sitta i rätten i Jönköping, 1600-03-00 i Linköping en av riksrådens domare och 1606 en bland dem, som dömde ärkebiskopen Abraham Angermannus. Bar vid konung Carl IX:s kröning 1607 nyckeln och var 1611 en bland konung Gustaf II Adolf s förmyndare.'. Gift 1585-09-26 Nynäs med Anna Gyllenstierna, död 1605-01-12, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen Erik Carlsson Gyllenstierna (af Lundholm, nr 3) och Carin Nilsdotter (Bielke af Åkerö).

Barn:

 • Erik, född 1586-07-02 på Fästered, död 1611 vid belägringen av Kalmar.36
 • Anna, född 1587-06-28 på Fästered. Kammarjungfru hos drottning Christina d. ä.33. Död 1622-07-25 på Penningby i Länna socken Stockholms län och begraven33 s. å. 20/10 i Sorunda kyrka Stockholms län. Gift 1610-01-28 med ståthållaren och assessorn Bo Gustafsson (Bååt), död 1629.
 • Sven, född 1588. Hovråd. Död 1640. Blev stamfader för Grensholms ättegren. Se Tab. 59.
 • Christina, född 1593-08-09. Kammarjungfru hos drottning Christina d. ä.33. Död 1656-02-19 Sundbyholm och begraven 1657-02-09 i sin mans grav i Strängnäs domkyrka. Hon stadfäste sin mans stipendium för studerande vid Uppsala akademi. Gift 1615-06-00 på Stockholms slott med riksamiralen Carl Carlsson, adlad och friherre Gyllenhielm, född 1574, död 1650.
 • Elisabet, född33 1597-06-28. Kammarjungfru hos drottning Christina d. ä.33. Död 1662-04-24 (enl. annan uppgift11 »nyligen död» 1663-10-16 och då ännu obegraven). Gift 1:o 1620-03-05 med hertig Carl Filip av Södermanland, Närke och Värmland, född 1601-04-23 i Reval, död 1622-01-25 i Narva. Gift 2:o med sin sysslings son, landshövdingen Knut Lilliehöök af Fårdala, född 1603, död 1664.
 • Bengt, född 1599-12-28. Student i Leiden. Död där 162011

Grensholms ättegren.


TAB 59

Sven, (son av Seved, tab 58), till Grensholm i Skrukeby socken Östergötlands län samt Degla och Ladby. Född 1588-12-15 på Fästered. Hovråd hos hertig Johan av Östergötland 1612 och sedermera hertig Carl Filips råd19. Assessor i Åbo hovrätt 1630-06-05, men tillträdde ej denna tjänst19. Död 1640-04-09 på Tisenhult i Skedevi socken Östergötlands län och begraven i Skrukeby kyrka, varest hans och hans 1:a frus vapen uppsattes, varjämte samma vapen med årtalet 1626 äro målade på orgelläktaren. Han bar Östergötlands fana vid konung Gustaf II Adolfs begravning 1634-06-22. Gift 1:o 1614 med Metta Rosengren, född 1597-10-11 på Grensholm, död 1634, dotter av hertig Johans av Östergötland råd och ståthållaren över Östergötland Ture Jakobsson Rosengren till Grensholm, av en 1534 adlad, men ej introd. ätt18, och hans 2:a fru Mechtild Eriksdotter (Ulfsparre af Broxvik). Gift 2:o 1637-10-24 på Harbroholm i Edebo socken Stockholms län med sin farbrors frus brorsdotter Anna Kyle i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Johan Wernstedt, nr 78, född 1590, död 1629), död 1652-06-29 på Sundbyholm i Sundby socken Södermanlands län, dotter av Claes Hansson Kyle, och Hillevi Posse.

Barn:

 • 1. Seved, född 1615. Överstelöjtnant. Död 1647. Se Tab. 60.
 • 1. Ture, född 1617-05-03 på Grensholm, död där s. å. 24/8.
 • 1. Ture, född 1619. Landshövding. Död 1656. Se Tab. 62
 • 1. En dotter, född 1621-12-00 på Grensholm.
 • 1. Gustaf, till Ribbingsholm och Ljusfors, båda i Kullerstads socken Östergötlands län. Född 1623-10-26 på Grensholm. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente21 164(5). Regementskvartermästare därst. 164821. Major 165321. Överstelöjtnant 165521. Transp. till adelsfaneregementet 165721. Död s. å. 5/10 av sår erhållna i striden mot danskarna vid Knäred. Hans lik nedsattes 1658-03-14 jämte brodern Carls i Händelsögraven i S:t Johannes kyrka i Norrköping och hans vapen uppsattes i Skrukeby kyrka. 'Han var förlovad med friherrinnan Anna Christina Skytte af Duderhof.'
 • 1. Anna, kallad »den sköna», till Degla. Född 1625-05-15 (8/5)33 på Grensholm. Hovfröken 1641 hos prinsessan Christina Magdalena af Pfalz, som blev gift med markgreven Fredrik IV av Raden, och följde dem genom Danmark till Stralsund 1642, men återvände på uppfordran av sin faster Christina Ribbing till Sverige 1643. Död 1658-01-27 och begraven s. å. 23/6 i Torsångs kyrka Kopparbergs län. Gift 1648-04-18 med kammarrådet och underståthållaren Jesper Crusebjörn, död 1663.
 • 1. Maria, död 1685-01-06. Gift 1:o med sin styvmoders broder och sin broders svärfader, landshövdingen Hans Kyle, i hans 3:e gifte, född 1605, död 1659. Gift 2:o 1662-04-20 på Harg i likanämnd socken Uppsala län med överstelöjtnanten Jakob von Neüman.
 • 1. Mechtild, död 1692-04-01 på Lilla Ljuna i Hogstads socken Östergötlands län. Gift 1665 med landshövdingen Udde Ödla nr 211, född 1617, död 1668.
 • 1. Lennart, född 1631. Lagman. Död 1697. Se Tab. 65
 • 2. Carl, till Harlinge i Bettna socken Södermanlands län. Född 1638-10-24. Student i Uppsala 1649-09-0012. Löjtnant vid Lorens von der Lindes regemente. Stupade ogift 1657-11-09 vid Hellenstein i Litauen. Hans lik nedsattes på samma gång som brodern Gustafs 1658-03-14 i Händelsögraven i S:t Johannes kyrka i Norrköping och hans vapen uppsattes i Skrukeby kyrka

TAB 60

Seved, (son av Sven, tab 59), till Degla i Lommaryds socken Jönköpings län och Lådby i Kvillinge socken Östergötlands län. Född 1615-02-23 på Grensholm. Var 1638 löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente. Ryttmästare därst. 1642. Överstelöjtnant22 1646-05-30. Död 1647-09-02 efter att hava blivit träffad av en styckekula i slaget vid Tepel i Böhmen s. å. 30/8 och begraven 1648-04-16 i Lommaryds kyrka, 'varest hans och hans frus vapen finnas målade på små tavlor och till vilken kyrka han skänkte ett orgelverk.' Gift 1643-11-26 med sin styvsyster Lucretia Wernstedt, född 1625-03-06 Harboholm, död 1646-03-22 på Degla och begraven s. å. 24/6 i Lommaryds kyrka, dotter av översten Johan Wernstedt, nr 78, och Anna Kyle.

Barn:

 • Märta, till Vrå i Skogs-Tibble socken Uppsala län. Född 1644-10-16 på Lådby, död 1701-06-01 Hessle och begraven s. å. 26/11 i Uppsala domkyrka. 'Hon kom efter föräldrarnas tidiga död först till sin mormoder och sin faders styvmoder, fru Anna Kyle, så till sin faster Mechtild och därefter till sin andra faster Anna samt sist till sin moster Anna Wernstedt.' Gift 1:o 1666-02-05, efter k. tillstånd 1665-10-12, på Marieholms kungsgård i Leksbergs socken Skaraborgs län med sin moders kusin, översten Christoffer Wernstedt, nr 78, född 1632, död 1677, 'som i morgongåva till henne utlovade en sin bästa sätesgård och 1,000 dukater i förbättring'. Gift 2:o 1680-02-15 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm med assessorn Gustaf Blixencron, född 1649, död 1702.
 • Sven, född 1645. Kammarherre. Död 1673. Se Tab. 61

TAB 61

Sven, (son av Seved, tab 60), till Lådby och Berga. Född 1645. Student i Uppsala 1657-04-0012, kammarherre hos drottning Ulrika Eleonora. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1669-08-12. Död 1673-05-05 i Stockholm i duell och begraven i S:t Andreæ kor i Uppsala domkyrka. 'Han och systern fingo 1649-07-06 av drottning Christina donation på gods till deras underhåll och uppfostran.'. Gift 1669-11-24 i Stockholm med friherrinnan Christina Leijonsköld, död 1732-04-12, dotter av kammarrådet Mårten Augustinsson, adlad och friherre Leijonsköld, och Brita Larsdotter Sneckenfelt.

Barn:

 • Seved, född 1670, död 1672-06-08.
 • Carl Mårten, född tvilling 1671-11-00, död s. å.
 • Conrad, född tvilling 1671-11-00, död 1672.
 • Leonard, född 1672, död s. å. Alla ligga begravna i faderns grav i S:t Andreæ kor i Uppsala domkyrka

TAB 62

Ture, (son av Sven, tab 59), till Grensholm samt Ekhamn i Vassunda socken Stockholms län och Ravnäs i Konungsunds socken Östergötlands län. Född 1619-09-01 på Grensholm. Var 1641 kapten vid Erik Hansson Ulfsparres regemente13. Major vid hovregementet (= livgardet) 1644 eller 1645. Överstelöjtnant därst. 1646-04-17. Kommendant på Varbergs slott s. å. 22/4. Landshövding över Öster- och Västerbotten 1650-11-20, vilket ämbete han 1654-01-14 fick befallning att avstå, eftersom Österbotten skulle läggas till Västerbottens hövdingedöme. Död 1656-01-18 på Grensholm och begraven i familjegraven i Skrukeby kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1645-10-26 Frötuna med sin styvmoders brorsdotter Maria Kyle i hennes 1:a gifte (gift 2:o med k. rådet och presidenten Axel Erik Stålarm, friherre och greve Stålarm, född 1630, död 1702), född 1627-03-14 i Stockholm, död 1697-05-14 på Ravnäs, dotter av landshövdingen Hans Kyle, och hans 1:a fru, friherrinnan Vendela Skytte af Duderhof. Hon gav i testamente 1665 efter sin 1:a man predikstol till Skrukeby kyrka

Barn:

 • En dotter, död något före 1647-10-30. [24]
 • Hans. Student i Uppsala12 1662-04-30. Död ung under sina utrikes resor i Angers i Frankrike och där begraven
 • Maria, född 1650-07-01 på Grensholm, levde änka 1674. Gift 1667-08-20 på Frötuna med ryttmästaren Erik Körning, född 1638, död 1672.
 • Sven, född 1652. Lagman och vice landshövding. Död 1711. Se Tab. 63.
 • Ture, till Ribbingsholm i Kullerstads socken Östergötlands län. Född 1654-01-13 på Grensholm. Student i Uppsala12 1662-04-30. Konstapel vid amiralitetet 1671-12-09. Underlöjtnant därst. 1673-09-20 överlöjtnant 1676-04-08. Kapten 1676-11-01. Avsked 1679-12-31. Död barnlös 1697-11-27 på Ribbingsholm och begraven 1698-08-17 i Östra Skrukeby socken. Han blev tillfångatagen av danskarna i sjöslaget mellan Stevn och Falsterbo 1677-07-01. Gift med grevinnan Maria Stenbock, född på 1640-talet, dotter av riksrådet och rikstygmästaren, friherre Erik Stenbock, greve Stenbock, och hans 1:a fru Catharina von Schwerin.

TAB 63

Sven, (son av Ture, tab 62), till Grensholm och Ribbingsholm samt Frötuna i Rasbo sn (Upps.), som han ärvde efter sin moder, men 1704 försålde. Född 1652-01-01 i Mustasaari sn i Österbotten. Student i Uppsala12 1662-04-30. Anställd vid hovet och medföljde på ambassaden 1679 till Danmark. Drottning Ulrika Eleonora den äldres kammarherre. Lagman på Öland 1682-03-06. Tillika lagman i Kalmar län s.å. 26/4. Lagman i Östergötland 1686. Tillika vice landshövding därst. 1711-03-20. Död s.d. och begr. s.å. 4/10 i Ö. Skrukeby kyrka. Gift 1:o 1861-03-17 i Stockholm med friherrinnan Catharina Bielke, född 1662-09-28 i nämnda stad, död där 1689-06-14 i barnsäng och begr. 1690-01-26 i Jakobs kyrka, dotter av riksskattmästaren Sten Bielke, och hans 1:a fru Brita Rosadin, nr 45. Gift 2:o 1692-01-21 i Stockholm med Sigrid Beata Fleming, född 1740-06-26, dotter av landshövdingen Jakob Fleming, och hans 1:a fru, friherrinnan Beata Margareta Bååt.

Barn:

 • 1. Sten, född 1682, död barn.
 • 1. Ture, född 1683. Överstelöjtnant. Se Tab. 64
 • 1. Sten, född 1684, död barn.
 • 1. Maria Eleonora, född 1685, död 1758-06-18 på Ekhult i Björksäters sn (Ög.). Gift något före 1717-04-30 med ryttmästaren Mauritz Gustaf Reuter af Skälboo, nr 158, född 1697.
 • 1. Ulrika Märta, född 1686, död 1721-10-22 på Ribbingsholm. Gift med kaptenen vid Bohusläns dragonreg. Reinhold Gustafsson de Charlière i hans 1:a gifte (gift 2:o 1722-04-11 med Hedvig Kijl, född 1705, död 1769-05-10 på Ribbingsholm, dotter av lagmannen Magnus Jonæ Kijl, adlad Kijl, och Lucia Lampa), född 1690, död 1738 på Ribbingsholm och begr. s.å. 22/12 i Kullerstads kyrka
 • 1. Sten, född 1687, död ung.
 • 1. Brita Christina, född 1688, död ogift 1727 i juli i Stockholm.
 • 1. Carl Fredrik, född tvilling 1689-05-25 i Stockholm, död ung på Grensholm.
 • 1. Axel, född tvilling 1689-05-25 i Stockholm. Kvartermästare vid skånska tremänningskavallerireg:t. Kornett därst. 1705-02-14. Död s.å. 15/5 i nämnda stad och troligen begr. i Skrukeby kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 2. Beata Jacquette, till Myrö i Ringkarleby sn (Ör.). Döpt 1692-12-21 i Stockholm, död där 1760-01-29 och begr. i Sköldinge kyrka (Söd.), där en minnestavla över henne finnes. Hon skänkte 1740-04-01 mantal frälse Ramstena i Ringkarleby till boställe åt komministern därst. Gift 1:o med amiralen och presidenten, friherre Carl Hans Wachtmeister af Björkö, född 1682, död 1731. Gift 2:o 1736-11-22 med överhovjägmästaren, greve Carl Gustaf Spens, i hans 2:a gifte, född 1682, död 1751.
 • 2. Catharina Charlotta, död ogift 1717.

TAB 64

Ture, (son av Sven, tab 63), född 1683 på Grensholm. Begav sig till Frankrike, antog katolska läran och blev slutligen överstelöjtnant i fransk tjänst. Gift med en fransyska vid namn L'Escaliger.

Barn:

 • Birgitta L'Escaliger. Gift med de Rodamet.
 • En son, död ung.

TAB 65

Lennart, (son av Sven, tab 59), till Hariinge i Bettna socken Södermanlands län och Ribbingsnäs i Barkeryds socken Jönköpings län. Född 1631 Grensholm. Student i Uppsala12 1641-10-12. Guvernör på Gotland 1668. Överste för ett värvat infanteriregemente 1675-10-05. Kommendant i Göteborg 1677-10-02 och 1678-02-26. Kallas 1680 åter guvernör på Gotland. Lagman i Kalmar län 1686-11-10 i Sven Ribbings ställe, som fick Östgöta lagsaga. Död 1697-08-15 på Harlinge och begraven 1698-03-27 i Bettna kyrka. Gift med Birgitta Lilliecrona, född 163033 i Stockholm, död 1673-10-18 och begraven i Bettna kyrka, dotter av krigskommissarien Caspar Kenig, adlad Lilliecrona, och Brita Johansdotter.

Barn:

 • Märta, döpt 1659-02-09 i Stockholm, död 1733-02-10 Strömshult och begraven i Bettna kyrka enl. gravstenen därst.33. Gift 1682-01-19 på Ribbingsnäs med kaptenen Per Strömfelt, i hans 2:a gifte.
 • Brita Maria, född 1661-03-28 på Ribbingsnäs, död 1731-01-21 Fors gravstenen i Bettna kyrka.33. Gift 1679-01-14 på Ribbingsnäs med överstelöjtnanten Bengt Kagg, född 1640, död 1685.
 • Christina, född 1663-05-23, död 1744-06-22, Vik och begraven s. å. 29/6 i Lekaryds kyrka. Gift 1685-04-29 med sin faders sysslings son, översten Lennart Ribbing, född 1654, död 1733.
 • Ebba, döpt 1664-11-10 i Stockholm, död barn.
 • Sven, född 1668-12-10 i Visby. Kapten vid Ridderhielms regemente i Riga. Död ogift 1698-01-05 på Harlinge och begraven på samma gång som fadern i Bettna kyrka
 • Ebba, döpt 1670-03-23 i Stockholm, död 1737-03-06 på Granbohult i Hjorteds socken Kalmar län. Gift 1692-08-12 på Ribbingsnäs med kaptenen Gustaf Rosenholtz.
 • Elsa, döpt 1672-06-21 i Stockholm, död ogift 1710 i Hamburg.

TAB 66

Lennart, (son av Lennart, tab 65). Uppgives å riddarhusgenealogien hava levat utan tjänst. Död 1715 i Stralsund. (Han var måhända den Lennart Ribbing, som blev fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1695. Löjtnant därst. 1697-05-04. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1701-03-04. Sekundryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente s. å. 9/4. Premiärryttmästare därst. 1702-01-21. Avsked 1706-06-07).14 Gift med Anna Dahlepil, 'som 1690-11-16 blev förskonad för köpta räntors ersättning i sin livstid för hemmanet Ekarebol i Steneby socken (Elvsb.)' måhända dotter av majoren Lennart Dahlepil, och Elin Lilliebielke, nr 273.

Barn:

 • Sven, död ogift i Tyskland.

TAB 67

Nils, (son av Seved, tab 58), till Fästered i Finnekumla socken Älvsborgs län. Född 1590-04-06. Fänrik vid livgardet 1614. Löjtnant 1615. Var 1616–1618 hopman vid livgardet. Överstelöjtnant vid Rik. Rosencrantz' finska regemente fotfolk 1621-09-17. Överste för ett regemente Österbottens och Norrfinne fotfolk 1623-05-29 och för ett regemente Västgöta fotfolk 1624-03-10. Häradshövding i Vartofta härad i Västergötland 1627-12-17. Förordnades 1633-01-04 ståthållaren Erik Ryning till hjälp på Älvsborg. Slottshauptman på Kalmar 1634-10-30. Ståthållare därst. 1637 och 1638. Avsked 1639-06-04 för sjuklighets skull men rymde dessförinnan ur riket till Danmark för ett dråp, som hans fru begått å en tjänstepiga, vilket ses av k. m:ts citationsbrev till honom den 26 mars 1640. Var död 1641-05-01 och skulle begravas i Lübecks domkyrka. Gift med Anna von Hintzen, död i Lübeck och begraven i Wismar, dotter av en tysk överste von Hintzen i Riga. 'Hon slog först ihjäl en tjänstegosse och sedan en tjänstepiga. Hennes adelskap erkändes det oaktat genom k. m:ts brev av den 8 febr. 1648, då hon levde änka.' Om Anna Hinske (så skrev hon sig själv), se. Gift Djurklou, Lifvet i Kinds härad, s. 65 ff. samt Vff, II, h. 6–7, s. 133 ff.

Barn:

 • Arvid. Var 1642 student i Uppsala.
 • Claes, död ung.
 • Catharina. Hovjungfru hos drottning Christina. 'Levde änka 1683-07-29, då hon fick 1,000 daler silvermynts livstidsgratial, och ännu 1698. Ligger begraven i Riddarholmskyrkan i graven nr 56, nedanför trapporna vid västra dörren, och betalades det till kyrkan i anseende till hennes fattigdom endast 60 daler kopparmynt.'. Gift 1650-03-24 på Stockholms slott med generalen Antonius von Steinberg, friherre och greve von Steinberg, död 1675.
 • Seved, till Fästered. Student i Uppsala" 1642-02-20. Fänrik vid livgardet 1646. Åtföljde M. Gift De la Gardies ambassad till Frankrike s. å. Hemkom s. å. Överstelöjtnant vid adelsfaneregementet 1668-06-12. Död 1672. 'Hans ordspråk var: Jag fruktar min Gud, dricker mitt öl, smeker min hustru och frågar ej efter befordringar. Vilken hans fru skulle varit, är ej känt.'
 • Nils, till Fästered. Student i Uppsala12 1642-02-20. Levde sedan utan tjänst ännu 1675. Död barnlös. Gift 1669-08-26 med friherrinnan Hillevi Ulfsparre af Broxvik, född på 1640-talet, levde 1675, dotter av riksrådet och amiralen Åke Ulfsparre af Broxvik, friherre Ulfsparre af Broxvik, och Margareta Kyle.
 • Gustaf. Levde tjänstlös och ogift. Död vid hög ålder.
 • Görel, skulle gifta sig 1653.

TAB 68

Erik, (son av Sven, tab 4), till Stora Dala i Dala socken Skaraborgs län och Svansö i Bottnaryds socken Älvsborgs län. Född 1558-10-14 på Fästered. Konung Johan III:s köksmästare 1593. Häradshövding i Redvägs härad i Västergötland 1594-03-16. Däruti stadfästad s. å. 17/7. Riksråd 1602-05-27. Lagman i Tio häraders lagsaga s. å. Ståthållare över Västergötland och Dal 1606 jämte Anders Olofsson (Oxehufvud). Guvernör över hela hertig Johans furstendöme Östergötland och Dal 1607-10-04 under det hertigen skulle besöka främmande land. Kallas åren 1610, 1611 och 1612 landsherre i Västergötland. Legat till Danmark 1611. Död 1612-10-22 Säby hos sin broder Bo, dit han fördes sjuk från Hova gästgivargård, då han var på återresan från Danmark, samt begraven 1613-03-21 i Dala kyrka, där sonen Bengt 1646 lät bygga särskilt gravkor.30 (Vid kyrkans rivning hava två stenar över Erik Ribbing, Emerentia Gyllenstierna och Catharina Ribbing samt Bengt Ribbing och Ebba Sparre bevarats å platsen för den äldre kyrkan).38 'Han sändes mot slutet av året 1595 jämte Carl Horn och Sven Somme till riksamiralen Claes Fleming och ständerna i Finland att kungöra dem Söderköpings riksdags beslut. Var 1599 av hertig Carl förordnad att sitta i rätten i Jönköping samt 1600 en av riksrådens domare i Linköping. Bevistade 1607-03-00 konung Carl IX:s kröning i Uppsala och bar därvid spiran.' Gift 1600-07-13 på Fästered med sin broders svägerska Emerentia Gyllenstierna, död 1626-06-10 (enl. gravinskriften)38, som gav en mässhake till Bottnaryds kyrka Jönköpings län, dotter av riddaren, riksrådet och ståthållaren Erik Carlsson Gyllenstierna (af Lundholm, nr 3) och Carin Nilsdotter (Bielke af Åkerö).

Barn:

 • 1. Seved, till Svansö och Vargarn. Fänrik under översten Johan Stake 1656. Kaptenlöjtnant 1658. Sist kapten. Död 1673.
 • 2. Erik, född 1606. Assessor. Död 1665. Se Tab. 69
 • 2. Bengt, född 1609. Landshövding. Död 1653. Se Tab. 71
 • 2. Anna, död 1658 och begraven i Forshems kyrka Skaraborgs län. Gift med landshövdingen Olof Stake, född 1593, död 1664.
 • 2. Catharina, död ogift 1630-06-11 enligt gravinskriften i Dala.38 'Det lärer varit till henne som konung Carl IX:s gemål, drottning Christina, sände till faddergåva en silverkanna och en guldring.'

TAB 69

Erik, (son av Erik, tab 68), till Svansö samt Grävsäter i Hannäs socken Kalmar län. Född 1606-07-08. Page hos konung Gustaf II Adolf 1620. Fänrik vid Nils Ribbings regemente Västgöta fotfolk 1625. Kaptenlöjtnant därst. 1627. Kapten 1629 och deltog med regementet i trettioåriga kriget tills regementet hemkallades. Major. Assessor i Svea hovrätt 1645-09-13. Avsked därifrån 1651-11-01. Kallas även major. Död 1665-12-31.[33] Han gav 1646 en silverkanna med fat och 1652 en mässhake till Bottnaryds kyrka Jönköpings län, där ätten har en grav. Gift 1635-10-25 Säby med sin kusins frus brorsdotter Christina Oxehufvud, född 1615-06-01, död 1693-12-23 Grimstorp, dotter av översten Anders Oxehufvud, nr 102, och Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt.

Barn:

 • Erik, född tvilling 1636-11-11 på Svansö. Löjtnant vid Wulffs regemente. Död ogift 1657 under kriget i Polen.
 • Emerentia, född tvilling 1636-11-11 på Svansjö, död 1715-02-16 Hattsjöhult och begraven s. å. 30/3. Gift med ryttmästaren Lars Hård af Segerstad, död 1691.
 • Anders, född 1639-05-04. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1659, död s. å. ogift på Fyen.
 • Sven, född 1640. Överstelöjtnant. Död 1677. Se Tab. 70
 • Catharina, född 1641-09-03, död ogift 1728-10-03 och begraven s. å. 7/10 i Hjärpås socken Skaraborgs län.
 • Margareta, född 1642-08-17, död ogift 1723 på Russelbacka i Höra socken33 Skaraborgs län.
 • Maria, född 1643-09-30, död 1682. Gift med kaptenen Christian Rotkirch, död 1681.
 • Christina, född 1644-12-12, död ung.
 • Seved, till Svansö och Grävsäter. Född 1648-03-18 på Svansjö. Kapten vid ett tyskt infanteriregemente. Död barnlös 1706-04-15 på Grävsäter och begraven i Hannäs kyrka. Gift 1:o 1694-02-12 med Christina Reuter af Skälboö i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Henrik Wolffensköld, född 1621, död 1674), född 1637-07-30, dotter av översten Lydert Henriksson, adlad Reuter (af Skälboö), nr 158, och Catharina Cruus af Edeby. Gift 2:o 1693-12-07 i Dalhems socken Kalmar län med Brita Pauli, som levde ännu 1723-09-09 på Grävsäter, dotter av majoren Gustaf Adolf Pauli, och Metta Stake.
 • Margareta, född 1653-01-29, död 1723-05-03 på Russelbacka i Hjärpås socken och begraven s. å. 9/5 i Hjärpås kyrka. Gift på 1680-talet med kornetten Erland Kafle, född 1653, död 1729.

TAB 70

Sven, (son av Erik, tab 69), till Svansjö och Grävsäter. Född 1640-01-23 på Svansö (enl. vapnet i Bottnaryds kyrka )33. Student i Uppsala12 1657-04-00. Fänrik vid Västgötadals regemente s. å. i juni. Kaptenlöjtnant därst. 1658. Kapten med kompani 1661. Ånyo kapten 1666-06-23. Major 1675. Överstelöjtnant s. å. 22/8. Död 1677-03-24 i Riga och begraven 1678-09-08 i Österplana kyrka på samma gång som sonen Erik. Hans vapen med påskrift jämte hans 32 anors vapen uppsattes i Bottnaryds kyrka. Gift på 1670-talet med friherrinnan Ingeborg Stake i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1685-01-25 med landshövdingen Arent Carl Silfversparre, född 1646, död 1726), dotter av riksrådet Harald Stake, friherre Stake, och hans 1:a fru Magdalena Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Magdalena, född 1673, död ung.
 • Erik, född 1674, begraven 1678-09-08 i Österplana kyrka.
 • Sven, född 1676. Student i Uppsala12 1690-10-30. Synes hava levat ännu 1716, då han enligt jordeböckerna ägde Svansjö.23

TAB 71

Bengt, (son av Erik, tab 68), till Stora Dala i Dala socken Skaraborgs län och Säby i Visnums socken Värmlands län. Född 1609-11-25 på Stora Dala. Inträdde i krigstjänst 162711. Överstelöjtnant vid Västgöta infanteriregemente. Överste för ett regemente Västgöta knektar 1642. Landshövding i Jönköpings län 1645-05-19. Avsked 1653-01-01. Död s. å. 13/7 på Stora Dala och begraven i Dala äldre, nu rivna kyrka. 'Han köpte 1642 den 24 febr. Suntak i Västergötland av fru Christin Bååt, vilken gård han strax därpå bortbytte till Johan Dufva. Fick 1645 av sina syskon samt fränder Christoffer, Märta, Carin och Anna Ribbing (Peder Svenssons barn) till skänks deras arv i Vallström.'. Gift 1:o 1642-06-29 Vallstanäs med Ebba Sparre, född 1615-02-17 på Knapstrup på Seland, död 1644-07-28 i Stockholm i barnsäng och begraven i forna klosterkyrkan därst., dotter av riksrådet Johan Eriksson Sparre af Rossvik, (nr 7) och hans 1:a fru Anna Urne. Gift 2:o 1652-07-26 med Anna Bonde, född 1622-08-10 Borrö, död 1687-02-09/2 och begraven hos sin man i Dala kyrka, dotter av assessorn Jöns Bonde, och Ingeborg Lilliesparre af Fylleskog.

Barn:

 • 1. Emerentia, till Säby, född 1644-06-17 i Stockholm, död 1670-07-20 i Stade i Bremen och ligger jämte sin man och dennes övriga fruar begraven i Badelunda kyrka Västmanlands län. Gift 1661-08-18 i förstn. stad med riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Henrik Henriksson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, i hans 3:e gifte, född 1618, död 1693.
 • 2. Ingeborg Christina. Gift 1671-07-09 på Stora Dala med överstelöjtnanten, friherre Gabriel Sparre, född 1646, död 1707.

TAB 72

Bo, (son av Sven, tab 4), till Säby i Visnums socken Värmlands län, Alkvättern i Karlskoga socken Örebro län, Årås i Råda socken Värmlands län och Hajom i likanämnd socken Älvsborgs län. Född 1560-10-21. Kammarjunkare hos hertig Carl av Södermanland 1585. Häradshövding i Vadsbo härad i Västergötland 1591-05-28. Hertig Carls furstl. råd 1592. Lagman i Värmland 1593-05-03, då han tillika fick befallning över hela Värmland och Dal, boende på Karlborgs gård, där han ibland höll rådstuga. Ståthållare på Kalmar slott samt över dess stad och län 1599-05-17. Hertig Carls kansliråd och hovråd 1602-05-27. Ståthållare i Värmland 1604–1605. Kommissarie till fredsverket med Ryssland 1605-02-12. Riksråd s. å. Ståthållare över Närke samt hövidsman på Örebro slott och stad 1606-05-04. Kommissarie till mötet med danskarna i Wismar 1608-08-20. Åter ståthållare över Värmland samt å Dal och i Vadsbo och Valla härader i Västergötland 1612. Landshövding i Värmlands län 1624-02-04. Död 1640 och balsamerades samt begraven17 s. å. 20/9 i Visnums gamla kyrka, varifrån hans lik 1757 blev flyttat till den nya, varest hans, hans trenne fruars samt sons väl uthuggna gravsten med inskrift och vapen finnes (Gravstenen avbildad i H. Wadsjö, Gravkonst, 1930). 'Han skall i barndomen ansetts för vanvettig och en dumbe, ända till dess vid arvskiftet efter hans föräldrar omkring år 1577 hans övriga syskon delat all kvarlåtenskapen sig emellan och endast lämnat honom en gammal päls med utlåtelse att den vore god nog åt honom, han då först börjat tala och sagt: Gud ger väl Bo päls och mera gott därtill, vilket, genom att han sedan beflitade sig om skicklighet, också fullkomligen inträffade, så att han blev en rik och förnäm man. Skickades 1591 till Finland att mönstra Södermanlands krigsfolk, vilket han i Helsingfors verkställde. Gjorde 1600 den 12 mars jordaskifte med sin broder Erik Ribbing och fick åtskilliga gods i Värmland och Uppland. Bevistade 1607-03-15 konung Carl IX:s kröning i Uppsala och bar därvid riksäpplet för hans gemål, drottning Christina. Var närvarande vid bemälde konungs död i Nyköping den 30 okt. 1611. Förordnades 1612-01-12 att, jämte Nils Andersson Lilliehöök och under konungens frånvaro, i Stockholm upptaga alla klagomålssaker samt av alla häradshövdingar infordra vissa domböcker. Uppbådade s. å. värmlänningarna, en man av varje gård, och försvarade därmed deras land mot danskarnas inbrott. Jämkade slutligen 1617 den 16 febr., jämte riksrådet Nils Andersson (Lilliehöök) af Fårdala, arvskiftet mellan hans broder Peder Ribbings barn i senare giftet.' Gift 1:o 1600-07-13 Fästered med sina bröders svägerska Mariana Gyllenstierna, död 1602-05-30 på Säby och "begraven s. å. 4/7 på Visnums gamla kyrkogård, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen Erik Carlsson Gyllenstierna (af Lundholm, nr 3), och Carin Nilsdotter (Bielke af Åkerö). Gift 2:o 1605-11-10 Uddetorp med Agneta Lennartsdotter, död 1617-08-28 på Säby, 'vilken han gav i morgongåva Säby, jämte hälften av sina övriga jordagods samt en guldkedja om 70 kronor och 100 slagna daler', dotter av hövidsmannen Lennart Torstensson (Forstenasläkten, nr 2) och Margareta Andersdotter (Ekeblad). Gift 3:o 1619-08-01 på Råbäck i Medelplana socken Skaraborgs län med hovmästarinnan Carin Kyle i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1589 med slottsloven Göran Mauritzson Stake [nr 110], död 1593), död 1623-04-14, 'vilken av honom fick till morgongåva Säby och hälften av sin arvedel samt 400 rdr., dotter av riddaren, riksrådet och ståthållaren Hans Klasson Kyle och hans 2:a fru, friherrinnan Anna Gabrielsdotter (Oxenstierna af Eka och Lindö).

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1601, död s. å. 2/7 och begraven på Visnums gamla kyrkogård.


Källor

Mohlin Allan "Porsesläkten tre sjöblad." PHT 1957 s. 55-82. Danmarks Adels Aarbog 1901.


1Silfverstolpe, Vadstena klosters jordebok (1897). 2RHKn. 3Sb. 4G I r. 5Hh. 6Jönköpings historia I, s. 239. 7Hra. 8Al. 9At (So). 10 M. 11At (So). 12Um. 13At (L). 14Lk. 15Finnes ej i Zf. 16As. 17At (P). 18Sk. 19Wå. 20Sj. 21Stenbock, Östgöta kavalleriregemente. 22At (RA.). 23HB. 24SH liber caus, vol. 110, p. 1 (OA). 25SH liber caus, vol. 117, p. 5 (OA.). 26Dipl. norv. 16, nr 215. 27G I r 6 s. 167 född, s. 400 född och Kyrkohist. årsskrift 1920–21, s. 246. 28Al 2, se 113 född och Kyrkohist. årsskrift 1920–21, s. 246. 29Kyrkohist. årsskrift 1920–21, s. 246. 30Ribbingska huvudmannaarkivet (tillhör nu professor Lännart Ribbing), medd. av sekr. Bengt Hildebrand. 31Pt 1930, s. 208 född 32Enl. vapnet i Tumbo kyrka At (Sch). 33At (Sch). 34Självbiogr. auteckn. av överste Lennart Ribbing i en bibel i Lunds universitetsbibliotek. 35Svr. 36Pt 1910, s. 178. 37R A P. 38Medd. av sekreteraren Bengt Hildebrand. 39A död A (Tumbo kyrka). 40A T A (Odensvi kyrka). 41Repert. efter B, 16, född 444. 42Pt I, s. 162 ff. 43Hh 28, s. 391. 44U B P, tr. i Nordén, Norrköpings medeltid, s. 140. 45R A, brev i Sturearkivet, 46 B S H V, s. 596. 47Grönblad, Nya källor.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.