:

Ulf af Horsnäs nr 56

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ulf af Horsnäs nr 56 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1625. Utdöd 1795-01-22.

Det urgamla sköldemärke, som utgöres av en tillbakaseende ulv (rättare panter), fördes under hela medeltiden av en gren av Folkungaätten. Den förste kände bäraren av denna vapenbild var riddaren Filip Ulfsson (1296–1331), vilkens fader, riddaren Ulf Karlsson (död 1281) var sonson till jarlen Karl den döve (död 1220) och brorson till jarlen Ulf Fasi (död 1247) samt konung Magnus Ladulås' frände och en av hans förnämsta män. Filip Ulfsson förde ännu 1309 fädernevapnet en vingad stråle, men alla hans senare sigill visa den tillbakaseende ulven, måhända möderne vapnet. Med hans söner, halvbröderna Ulf (1325–1350) och Bengt (1341–1381) Filipssöner delade sig ätten i två huvudgrenar. Ulfs ättegren utdog troligen i slutet av 1400-talet med Stefan Ulfsson till Stensta i Söderbykarls socken, Stockholm, död 1478, riksråd samt lagman i Västmanland liksom fadern Ulf Stefansson (1405–1436), Ulfs sonson. Bengt Filipssons son, riddaren och riksrådet Gottskalk Bengtsson (1383–1453) hade sonsönerna Arend Bengtsson (1445–1471), riddare och riksråd, Knut Bengtsson (1453–1470), riddare, och Sten Bengtsson (1453). Med Arends söner Bengt Arendsson, till Ekolsund, riksråd 1501–inpå 1530-talet (levde ännu 1535), och Johan Arendsson till Sjöholm9 riksråd 1501–1523 och lagman i Södermanland, var ättens storhetstid slut. Den fortlevde dock ännu till slutet av 1500-talet. Riddaren Knut Bengtsson, som efter faderns, väpnaren och riksrådet Bengt Gottskalksson, och brodern Stens död ärvde Stäflö i Åby socken, Kalmar län och bodde därstädes, hade sonen Bengt Knutsson (1496) och sonsonen Sten Bengtsson, gift 1533 med Kerstin Anundsdotter (Ulfsax), vilka likaledes bodde där. Med den sistnämndes två söner, fänriken vid Östgöta ryttare Claes Stensson, som stupade i slaget vid Axtorna 1565-10-20, och ryttmästaren för den ena smålandsfanan (1563–1571) Anund Stensson till Stäflö, som levde 1579, men synes hava varit död 1586, försvinner ätten ur hävderna. Anund Stensson var troligen barnlös, ty han testamenterade Stäflö till sin systers man, fältöversten och befallningsmannen på Vadstena slott Johan Siggesson till Svartingstorp i Åby socken, Kalmar län. Adlad 1572-09-25, men ej introd. (död barnlös), farfars broder till kaptenen Anders Siggesson, adlad Falkengren, nr 343.

Om och på vad sätt ätten Ulf af Horsnäs, som 1625 introducerades med det gamla förnämliga ättemärket den tillbakaseende ulven och obestridligen tillhörde det äldre frälset, möjligen varit befryndad med medeltidsätten, har icke kunnat utrönas. Ättens med säkerhet kände stamfader var, enligt vad som framgår av k. brevet 1587-05-04, den östgötske frälsemannen Gudmund Sunesson (ej Lars Gudmundsson såsom riddarhusgenealogien uppgiver), vilken levde i medlet av 1400-talet. Visserligen vill Peter Ulf (tab 11) i en inlaga, som han insände till riddarhusdirektionen 1664-05-07 (se de icke tryckta allegatema till 1664 års riksdagsprotokoll riddarhusarkivet), och vari han yrkade9 att ättens medlemmar såsom varande riksrådsättlingar måtte uppflyttas i riddarklassen, göra gällande, att ätten härstammade från Arend Bengtssons gren av den gamla medeltidsätten, men innehållet utgöres endast av påståenden utan bevis, och de knapphändiga uppgifter, som han lämnar om sina förfäder, äro bevisligen felaktiga. De släkttavlor, som uppgjorts över medeltidsätten, såväl i äldre tid av Peringsköld som på 1800-talet av K. H. Karlsson (Svenska Autografsällskapets tidskrift, del I), lämna icke rum för någon dylik härstamning vare sig på fädernet eller mödernet.


TAB 1

Gudmund Sunesson till Överstad i Askaby socken, Östergötlands län. Levde i medlet av 1400-talet och ännu på 1480-talet, då han skänkte till Askeby kloster ett belopp att utgå årligen från hans frälsehemman Västerby i Skärkinds socken, Östergötlands län.

Barn:

 • Peder Gudmundsson.

Barn:

 • Gudmund Pedersson till Örbyhus i Vendels socken, Uppsala län, som han erhöll genom sitt gifte, men tvangs att avstå, först halva gården till sin svåger Didrik Myntmästare genom konung Gustafs dom 1525-04-22 och därefter, sedan konungen tillbytt sig svågerns andel, även den andra hälften till konungen s. å. i sept. mot vederlag av två gårdar i Östergötland och tre gårdar vid Uppsala12. Skrev sig till Ekenäs i Örtomta socken, Östergötlands län 1531-09-29, då rådet dömde till förlikning mellan honom och hans svåger, i Brita Vasas 2:a gifte, Matts Persson Upplänning i en arvstvist på deras hustrurs vägnar1. Skall ha ägt Skravestad i Örtomta socken. Uppräknas bland det rusttjänstskyldiga frälset i Östergötland vid vapensynen i Linköping2 1537-01-15, men namns inte därefter. Han uppges ha fört ett halvt lejon i vapnet.3. Gift med Märta Christersdotter Vasa levde ännu 1531 riksrådet samt hövidsman på Kalmar slott Christer Johansson Vasa och Dordi Knutsdotter Banér. Om hennes tvivelaktiga börd se: Historiskt Bibliotek 1877 del 4, ss. 400–402.

Barn:

 • Christer Gudmundsson. Se Tab. 2.
 • Johan Gudmundsson. Skeppshövidsman. Död 1570. Se Tab. 3
 • Erik Gudmundsson. Ryttmästare. Död 1564. Se Tab. 5

TAB 2

Christer Gudmundsson (son av Gudmund Pedersson, tab 1), till Skravestad i Örtomta socken och Elltorp4 (nu Sjöberga) i Björsäters socken båda i Östergötlands län. Var närvarande vid mönstringen med frälset i Östergötland 15625. Avgav trohetsförsäkran till hertig Johan 1568-08-006. Avlämnade godsförteckning till 1579 års rustning4. Synes hava levat ännu 1586-11-00, då han upptages i registret över Sveriges adel. Gift med Ingeborg Johansdotter.

Barn:

 • Johan Christersson, till Skravestad, som han dock synes hava avstått till kusinen Erik Eriksson, som skrev sig till nämnda egendom 15906, Elltorp (Sjöberga) samt Gravsjöhult i Marbäcks socken, Jönköpings län, major vid adelsfaneregementet under konung Carl IX:s tid. Gift med Beata Andersdotter, dotter av ryttmästaren Anders Eriksson (Rosenstråle) och Brita Christersdotter (Siöblad).

Barn:

 • Märta Johansdotter Ulf, född 1598. Levde ännu 1678 men var21 död 1681-08-10. Gift 1620-01-30 Doverstorp med översten Matts Kagg, född 1590, död 1629.

TAB 3

Johan Gudmundsson (son av Gudmund Pedersson, tab 1), till Hällerstad i Östra Ryds socken, Brånnestad i Gistads socken samt Torlunda och Klinga i Löts socken alla i Östergötlands län, vilka gårdar han och hans bröder 1561-12-01 erhöllo av konung Erik för det vederlag i Fittja by i Lagunda härad Uppsala län, som rådet tilldömt deras moder för Örby7. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560 och ständernas bevillning 1561 (då han skrev sig till Skravestad). Var närvarande vid mönstringen med frälset i Östergötland 15635. Skepps-hövidsman. Död 1570-06-15 på skeppet Engeln och begraven s. å. 13/7 i Österhaninge kyrka Stockholms län, där hans sköld med Ulfvapnet och påskrift uppsattes. Gift 1560-10-21 med sin svägerskas syster Kerstin Marbo i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1575-06-12 på Hällerstad9 med häradshövdingen Tyge Larsson, adlad Gyllencreutz, i hans 1:a gifte, död 1625), död 16038, dotter av slottsloven på Stegeborg, kammarrådet Truls Andersson Skrivare (Marbo) till Ravanäs, som i vapnet förde en halv lilja och en stjärna, och hans 3:e fru Karin Eriksdotter Slätte (nr 97).

Barn:

 • Märta Johansdotter. Gift 1:o med Johan Bengtsson till Värnäs i Värna socken, Östergötlands län. Gift 2:o med10 Niklas Rask.
 • Beata Johansdotter, död 1580-09-24 på Hällerstad i pesten och begraven i Östra Ryds kyrka
 • Ingeborg Johansdotter, död 160(2?) 20/11. Gift med vice presidenten Jöns Nilsson Jacobsköld, nr 85, i hans 1:a gifte, född omkr. 1569, död 1633.
 • Malin Johansdotter, levde vid arvsfördelningen efter fadern 1582. [8]

TAB 4

Christer Johansson (son av Johan Gudmundsson, tab 3), till Hällerstad, som efter faderns död innehafts av modern som morgongåvogods till 1587, då han erhöll godset, som han dock pantsatte till riksrådet friherre Göran Gera. Upptages i registret över Sveriges adel 15866. Död 1600 och begraven i Östra Ryds kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Elsa Göransdotter11 (från Tyskland), som levde 1606.10

 • Barn8:
 • Clara Christersdotter. Gift med Lars Björnsson. Makarna sålde 1609-11-00 en gård i Östersta i Ekebyborna socken, Östergötlands län till Tyge Larsson Gyllencreutz.
 • Beata Christersdotter. Sålde 1606-05-04 med sin moders samtycke en gård i Ellåker i Vimmerby socken, Kalmar län till Tyge Larsson Gyllencreutz.11. Gift efter 1606 men före 1609 med Olof Jakobsson.

TAB 5

Erik Gudmundsson (son av Gudmund Pedersson, tab 1), till Låstad i Furingstads socken, Östergötlands län och Vrangsjö i Marbäcks socken, Jönköpings län. Ryttmästare under konung Eriks tid. Var närvarande vid mönstringen med frälset i Östergötland 15626. Död 1564 på Vrangsjö till följd av ett skottsår, som han erhöll i striden vid Ronneby, och begraven i Marbäcks kyrka. Gift 1555 med Ingeborg Marbo i hennes 1:a gifte (gift 2:o med fogden Jöns Eriksson (Rosenstråle) i hans 2:a gifte)10, dotter av slottsfogden på Stegeborg, kammarrådet Truls Andersson. Skrivare (Marbo), till Ravanäs, som i vapnet förde en halv lilja och en stjärna, och hans 3:e fru Karin Eriksdotter Slatte.

Barn:

 • Kort (Wolf). Hovjunkare 1586. Löjtnant vid Östgöta ryttare 1590. Deltog i nämnda års fälttåg till Ivangorod och Novgorod och måste under återmarschen till Finland på grund av sjukdom kvarlämnas i Viborg. Död där 1591-02-28. Gift med Kerstin N. N., som efterlevde. [12]
 • Gustaf Eriksson Ulf. Fänrik. Död 1601. Se Tab. 6
 • Kerstin Eriksdotter Ulf, till Låstad, som hon sannolikt ärvde efter mormodern. Levde 1620. Gift 1692-01-0024 med13 krigskommissarien och sekreteraren Henrik Mattsson Huggut, adlad av konung Johan III 1583-01-08, i hans 3:e gifte (gift 1:o med Karin Nilsdotter, syster till Anders Nilsson till Tali [Sabelfana], adlad 1563-06-16. Gift 2:o 1583-12-08 med Cecilia Johansdotter, död 1590-05-00 Bjurböle
 • Erik Eriksson Ulf, född 1564. Hovjunkare. Se Tab. 7

TAB 6

Gustaf Eriksson Ulf (son av Erik Gudmundsson, tab 5), till Vrangsjö i Marbäcks socken, Jönköpings län och Sköldstad i Vikingstads socken, Östergötlands län. Upptages i registret över Sveriges adel 15866. Fänrik vid Östgöta ryttare 1591-03-01–159812. Död 1601 vid Wenden under kriget i Livland.13. Gift 1587 Söderby med Margareta Slatte i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren vid Smålands ryttare Ingemar Vastesson, adlad 1631-08-09 men ej introd., stupade 1632-11-06 i slaget vid Lützen), levde ännu 1634-09-14, men kallas salig i juni 1636, dotter av häradshövdingen Verner Slatte och Carin Kyle.

Barn:

 • Erik, död ung före 1623.
 • Johan, död ung före 1623.
 • Carin, död ogift 1623.
 • Ingeborg, till Sköldatad. Hon och hennes man läto 1640 uppsätta ett monument i Vikingstads kyrka över förenämnda hennes syskon. Gift med Jöns Bosson Bjugg, adlad Lilliestierna.
 • Sigrid, till Vrangsjö. Död efter mannen. Gift 1618-06-29 i i Stockholm med hovmästaren Johan Dücker, natural. Dücker, född 1581, död 1651.

TAB 7

Erik Eriksson Ulf (son av Erik Gudmundsson, tab 5), till Horsnäs (nu Katrineholm) i Marbäcks socken, Jönköpings län, som han erhöll genom sitt första gifte, och Låstad i Furingstads socken, Östergötlands län. Född posthumus 1564 Åby under moderns flykt för i Småland kringströvande danska partier. Page hos riksrådet Hogenskild Bielke. Hovjunkare hos konung Johan III 1579, därefter officer vid konungens livfana till 1590. Upptages i registret över Sveriges adel 15866. Bevistade riksdagen i i Stockholm 1590 och underskrev ständernas förklaring med avseende på de anklagade rådsherrarna och den ryska fejden s. å. 7/3, då han skrev sig till Skravestad6 i Örtomta socken, Östergötlands län. Deltog på hertig Carls sida i slaget vid Stångebro 1598 och därefter i ryska och danska krigen. Erhöll efter freden med Danmark 1613 avsked och nedsatte sig på sina gårdar. Död 1657-12-25 och begraven i Furingstads kyrka, där hans huvuldbanér uppsattes och varest ätten haft familjegrav. Gift 1:o 1590 med Märta Kafle, död 1626, dotter av Matts Larsson Katle (nr 70) och Christina Pedersdotter (Siöblad). Gift 2:o 1628 med Brita Uggla i hennes 2:a gifte (gift 1:o med slottsfogden Bengt Larsson Dufva [i Västergötland, nr 169], född 1552, död 1621), död 1644, dotter av häradshövdingen Mickel Arvidsson (Uggla) och hans 1:a fru Märta Knutsdotter (Hård af Torestorp, nr 60). Gift 3:o 1645-11-25 (morgongåva)22 med friherrinnan Ebba Gyllenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o omkr. 1636 med Christoffer Stråle af Sjöared i hans 2:a gifte, död omkr. 1640), dotter av riksamiralen och presidenten friherre Göran Gyllenstierna (af Lundholm, nr 3) och Ingeborg Claesdotter (Bielkenstierna). Hon säges obarmhärtigt hava lämnat sin man i hans höga ålder, innan första året gått till ända.22

Barn:

 • 1. Johan Eriksson Ulf, till Horsnäs. Född 1590. Introd. 1625 på ättens vägnar under nr 22, vilket sedan ändrades till nr 56. Död 1673 och begraven i Marbäcks kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1620 med Anna Björnram, född 1593, död 1663 på Horsnäs och begraven s. å. 7/4 dotter av ståthållaren Nils Hansson (Björnram), till Hässelby i Lofta socken, Kalmar län och Anna Bröms.
 • 1. Gustaf Eriksson Ulf. Var broder till Knut Eriksson Ulf16. Gift med Anna Andersdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 135. Löjtnanten vid Smålands ryttare Anders Hansson, död 1638, vars barn blevo adlade Ramsvärd), som levde 1672, men var död 1677, dotter av Anders Bengtsson (ett hjärta, genomborrat av en pil), till Björnskog och Brunseryd, brorson till slottsfogden Anders Svensson, adlad Stråle (af Ekna, nr 87) och Elin Jonsdotter (halvhjort).
 • 1. Carin Eriksdotter Ulf, till Sjöryd i Björkö socken, Jönköpings län, som hon och hennes man 1654 köpt av Peder Jakobsson (Björnram), född 1596, död 1662-12-20,. Gift 1627 med kaptenen Johan Johansson Duse (nr 119), som levde 1671.
 • 1. Mattias Eriksson Ulf, född 1601. Ryttmästare. Död 1662. Se Tab. 10.
 • 1. Anna Eriksdotter Ulf, död före 1664. Gift med befallningsmannen Guldbrand Olofsson, adlad Årrhane.
 • 1. Peder Eriksson Ulf. Gift14 före 1635-05-05 med Ingrid Persdotter.
 • 1. Elisabet Eriksdotter Ulf. Gift 1661-07-15 med Peder Svensson.15
 • 1. Märta Eriksdotter Ulf.
 • 1. Gunilla Eriksdotter Ulf, levde 1664. Gift med Herman Kåse, död 1646.

TAB 8

Knut Eriksson Ulf (son av Erik Eriksson Ulf, tab 7), till Hamra i Svinhults socken, som han bebyggde till säteri 163817, och Tranberga i Torpa socken, som han köpte av kronan 1642 alla i Östergötlands län. Kapten. Död före 1683. Gift 1:o med Christina Brötz, död 1677 på Tranberga och begraven s. å. 24/6 i Torpa kyrka på samma gång som sonen Jonas. Gift 2:o med Catharina Armsköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1637-06-05 med kornetten Jonas Staffansson), född 1615, död 1698-02-07 Sånnarp, dotter av ryttmästaren Göran Andersson, adlad Armsköld, och Margareta Månsdotter (Stiernbjelke).

Barn:

 • 1. Märta, född 1633, död 1704 på sin gård Nannarp i Adelövs socken, Jönköpings län. Gift med löjtnanten Georg Christoffersson Kule, till Ekeryd i Flisby socken, Jönköpings län, född 1609 i Tyskland, död 1702 i Adelövs socken.
 • 1. Margareta, levde 1689.
 • 1. Catharina. Hon gav 1689 en altarduk och 1697 ett kalkkläde till Asby kyrka. Levde ännu 1700. Gift 135. Ryttmästaren Christian Fredrik von Sandersleben, till Redeby i Asby socken, död före 1683. [18]
 • 1. Jonas, född 1643 på Hamra. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Död 1677-01-14 på Tranberga och begraven s. å. 24/6 i Torpa kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift.19
 • 1. Anders, född 1646. Löjtnant. Död 1705. Se Tab. 9

TAB 9

Anders (son av Knut Eriksson Ulf, tab 8), till Tranberga och Falla i Torpa socken, Östergötlands län. Född 1646-11-11. Löjtnant vid Jönköpings regemente. Död 1705-05-28 på Tranberga och begraven s. å. 2/10 i Torpa kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1679-02-16 med Anna Rääf i Småland, död 1700 Falla å. 9/3, dotter av löjtnanten Bengt Rääf i Småland, och Elin Bock af Näs. Gift 2:o 1704-10-12 Gölberga med Maria Elisabet Ulfsax i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kommendören Mauritz Grubbe, född 1680, död 1736), född 1678, död 1752-04-28 Sjöviken, dotter av löjtnanten Per Ulfsax, och hans 2:a fru Anna Armsköld.

Barn:

 • 1. Göran, född 1679-12-16 i Asby socken, Östergötlands län, död 1681-02-02 i Torpa socken.
 • 1. Edla Catharina, född 1681-10-28, begraven 1740-02-12 i Malexanders kyrka Östergötlands län. Gift 1:o 1699-08-30 (morgongåvobrev) på Falla25 med löjtnanten Baltzar Christian Leijonsten, död 1703. Gift 2:o med löjtnanten Göran Armsköld, född 1668, död 1738.

TAB 10

Mattias Eriksson Ulf (son av Erik Eriksson Ulf, tab 7), till Sjöryd (nu Johannisberg) i Flisby socken och Luttersjö i Solberga socken båda i Jönköpings län, vilka han erhöll genom sitt första gifte, Grimstad i Drothems socken, Östergötlands län, som han fick med sin andra hustru, samt fädernegården Låstad i Furingstads socken, Östergötlands län. Född 1601. Ryttmästare. Död 1662-12-26 på Låstad och begraven i Furingstads kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Anna Pedersdotter, dotter av frälsemannen Per Persson (halvhjort) till Sjöeryd, och Botilda Arvidsdotter (Kåse). Gift 2:o 1645 Näs med Maria Geete, döpt 1625-12-04 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm, död 1697 på Låstad och begraven s. å. 7/5 i Furingstads kyrka, dotter av vice presidenten Erik Eriksson Tranevardus, adlad Geete, och hans 2:a fru Märta Bock af Näs. 'På deras bröllop hade alla närvarande djurnamn, nämligen brudens fader Erik Geet, hennes morbroder Bengt Bock och hans fru Anna Uggla, bröllopsmarskalken Axel Rääf, förridarna Bröms Gyllenmärs, Måns Drake och hans bröder, Årrhanar, kyrkoherden i Adelöv Björn Gudmundsson, landshövdingen Bengt Bagge och Torkel Gris voro ock bjudna, vilket allt givit anledning till en besynnerlig bröllopsskrift.'

Barn:

 • 1. Märta. Gift 1650 med regementskvartermästaren Olof Håkansson Bälling.
 • 1. Ett barn, född 1636, begraven s. å. 10/5 i Flisby socken, Jönköpings län.
 • 1. Elisabet, döpt 1637-09-13 på Luttersjö, död 1697. Gift 1666 med löjtnanten Lars Lohm i hans 1:a gifte (gift 2:o 1701 med änkan Anna Nilsdotter, som överlevde honom)20, född 1636, död 1724 och begraven s. å. 12/4 i Höreda socken, Jönköpings län.
 • 1. Peter. Ansökte 1664 om ättens uppflyttande i riddarklassen, men utan framgång. Kallas på vapnet i Bjärnå kyrka i Finland fordom lagman i Visingsborgs län9. Död 1681 Hevonpää Gift före 1675 med Catharina Gyllenhierta, död 1693 och begraven 1694-09-24 i Pemars kyrka, dotter av majoren Johan Christersson Gyllenhierta, och Margareta Frille, av finsk uradel.
 • 1. Anna. Gift före 1663 med kaptenen Henrik Andersson, adlad Stiernelodh.
 • 1. Ingeborg. Gift med löjtnanten Anders Westerman.
 • 1. Christina, döpt 1646-02-23 i Flisby socken, död 1697-08-21. Gift 1669-09-29 med överstelöjtnanten Anders Jönsson Trälod, adlad Ridderlod 1677-10-22, men ej introd., född 1629, död 1714 i Kalmar.
 • 2. Catharina, döpt 1649-12-30 i Flisby socken.
 • 2. Carl Gustaf, född 1659. Löjtnant. Död 1700. Se Tab. 18.

TAB 11

Gustaf (son av Mattias Eriksson Ulf, tab 10), till Sjöryd (nu Johannisberg) i Flisby socken, Jönköpings län. Löjtnant. Död 1708-03-22 Låstad s socken, Östergötlands län. Gift med? Christina Bruce, dotter av överstelöjtnanten Robert Bruce, vars barn blevo natural. Bruce, och Margareta Muschamp.

Barn:

 • En son, död 1663 på Sjöryd och begraven s. å. 15/11 i Flisby socken.
 • Catharina, döpt 1663-09-24 på Sjöryd.
 • Hedvig, döpt 1668-03-08 på Sjöryd, levde ogift 1688.
 • Mattias, döpt 1677-06-24 på Sjöryd. Begraven s. å. 16/12.
 • Maria, levde 1688.
 • Mattias, död ogift.
 • Robert, död ogift.
 • Elisabet, död som barn.

TAB 12

Johan (son av Mattias Eriksson Ulf, tab 10), till Låstad i Furingstads socken, Östergötlands län och Vinö i Lotta socken, Kalmar län. Regementsadjutant. Löjtnant. Död 1720-08-11 på Låstad. Gift 1687-10-23 på Vinö med Anna Tornerefelt, född 1657, död 1717-10-00, drunknade i Låstadsskären, sannolikt dotter av ryttmästaren Anders Tornerefelt, och Sigrid Ulfsax.

Barn:

 • Ebba Maria, döpt 1689-11-20 på Vinö.
 • Gustaf Adolf, född 1694. Underlöjtnant. Död 1736. Se Tab. 16.

TAB 13

Erik Carl (son av Johan, tab 12), till Låstad och Vinö. Född 1688. Levde på sina gods. Död 1738-04-12 på Vinö. Gift 1:o 1712-10-21 med Vendla Tornerefelt, född 1690-02-10, dotter av ryttmästaren Per Magnus Tornerefelt, och Margareta Elisabet von Schröer. Gift 2:o med Anna Sofia Ulfsax, född 1687-11-17, död 1734-11-08 på Vinö, dotter av kaptenen Gustaf Ulfsax, och hans 1:a fru Catharina Maria Storckenfeldt.

Barn:

 • 1. Johan Peter, född 1714-10-28 på Vinö. 'Han var ej vid sina sinnens fulla bruk och skall hava skjutit ihjäl inspektören på Vinö- och Blekhemsgodsen, varför han blev insatt på en fästning på bekännelse.'
 • 2. Gustaf Mattias, född 1722. Kornett. Död 1764. Se Tab. 14
 • 2. Carl Magnus, född 1724-06-05 på Vinö, död ogift 1748-03-30 på nämnda egendom.
 • 2. Erik Samuel, född 1726-01-12 på Vinö, död där s. å. 25/4.
 • 2. Anna Catharina, född 1728-07-30, på Vinö, död ogift 1748-04-23 på nämnda egendom.

TAB 14

Gustaf Mattias (son av Erik Carl, tab 13), till Vinö samt Blekhem i Tomställs socken, Kalmar län, född 1722-07-29 på Vinö. Kornetts karaktär. Död 1764-03-05 Farsta. Gift 1746-03-07 på Vinö med Christina Olofsdotter Stubbe, död 1758.

Barn:

 • Erik Carl, född 1746-12-24 på Vinö, liksom bröderna, död där 1748-01-30.
 • Carl Magnus, född 1748. Intendent. Död 1788. Se Tab. 15
 • Erik Carl, född 1753-01-27, död 1758 på Danvikens barnhus vid Stockholm.

TAB 15

Carl Magnus (son av Gustaf Mattias, tab 14), född 1748-11-21 på Vinö. Extra skrivare i riksens ständers bank. Kontorsskrivare därst. Intendent vid Stora barnhuset i Stockholm. Död där 1788-08-01. Gift 1781-10-00 i nämnda stad med Maria Christina Dahl, död 1792-12-24.

Barn:

 • Charlotta Sofia, född 1782-11-02 i Stockholm, död där 1783-08-04.
 • Carl Vilhelm, född 1785-08-01 i i Stockholm, död där 1795-01-22 och utgick ätten med honom.

TAB 16

Gustaf Adolf (son av Johan, tab 12), döpt 1694-11-05 Vinö. Volontär vid amiralitetet 1710. Underskeppare därst. 1716-02-28. Extra ordinarie underlöjtnant s. å. 26/3. Underlöjtnant 1717-07-03. Död 1736-10-13. Gift 1719-12-28 Landsjö s socken, Östergötlands län med Christina Palmstruch, född 1690-10-27, levde änka 1739, dotter av bankokommissarien Gerhard Palmstruch, och hans 1:a fru Catharina Elisabet von Rosen.

Barn:

 • Gerhard Axel, född 1721-04-07 Låstad s socken, Östergötlands län, liksom syskonen.
 • Anna Catharina, född 1722-12-24.
 • Beata Elisabet, född 1724-03-04.
 • Gustaviana, född 1725-05-14. Begraven 1726-02-13.
 • Törne Johan, född 1727. Direktör. Död 1756. Se Tab. 17.

TAB 17

Törne Johan (son av Gustaf Adolf, tab 16), född 1727-03-31 Låstad s socken, Östergötlands län. Direktör. Bevistade för ätten 1755 års riksdag. Död 1756-06-23. Gift med Christina Koch i hennes 1:a gifte (gift 2:o med manufakturisten Nikolaes Josef Isbeque).

Barn:

 • Anna Maria, född 1749. Död 1791. Gift 1773-11-04 i Visby ]] med Carl Norström, segelmakare, född 1739, död 1799-12-12 (Visby).
 • Helena Catharina, född posthuma 1756.

TAB 18

Carl Gustaf (son av Mattias Eriksson Ulf, tab 10), till Låstad. Född 1659 Grimstad. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1700-01-18 på Låstad. Gift där 1697-05-07 med Christina Bagge af Berga i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1701 med kommendören Abraham von Schröer, i hans 3:e gifte, född 1653, död 1723), död 1738 Giresta, dotter av översten Erik Ragge af Berga, nr 118, och Maria Elisabet Fleming.

Barn:

 • Maria, född tvilling 1698-11-12 på Låstad, död s. å. 18/11.
 • Christina, född tvilling 1698-11-12 på Låstad, död s. d.

Utan känt samband

 • V. junker Knut Ulfs son Mattias, döpt 1666-05-13 Horsnäs

Källor

1GIr. 2 Hh, del 3, sid. 3. 3 Registret till GIr 1525 (1864). 4 Fs. 5 Hh, del 3, sid. 38. 6 Hra. 7 Hh, del 13, 1, sid. 13. 8 Ka, Gamla byten, nr 202 (OA). 9 At (Sch). 10 At (So). 11 KA, Anna Eriksdotter Cruus' förbrutna godsakt (OA). 12 Al. I, sid. 63. 13 Af. 14 Västra härads dombok, 15 Marbäcks kyrkoarkiv. 16 GH (HF). 17 Ry, del 3, sid. 181. 18 Ry, del 4, sid. 233. 19 Ry, del 4, sid. 241. 20 Lk. 21 Bankekinds härads dombok född 12 nov. 1685 (OA). 22 GH (H. F.). 23 Rf. 24 Vff II: 4–5, sid. 44, not 1. 25 Medd. av konsul Harald Ehrenborg.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: