Stake nr 110

Från Adelsvapen-Wiki

0110.jpg


Adliga ätten Stake nr 110 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1625. Utdöd 1765-08-31.


 • Den med full visshet kände äldste stamfadern för ätten är häradshövdingen på Dal Amund Stake, död före 1515 (fadersnamnet namnes ingenstädes i bevarade urkunder). Såsom hans fader uppgives på riddarhusgenealogien en väpnare Nils Svensson till Berg, vilken icke kunnat verifieras, men man vet, att Amund haft en broder, vars dotter var gift med Peder Nilsson Danske till Lydinge1 i Stavby socken, Uppsala län. Huruvida till ätten hörde väpnaren och häradshövdingen i Rasbo härad. Uppland, Erik Amundsson till Gran i Rasbo socken, (1447–1485)2, vilken förde ett med Stakeättens nära överensstämmande vapen, har icke ur tillgängliga källor kunnat utredas.

1 Af. 2 RHKn. 3 G. Djurklou, Om arfs- och bördstvisterna efter Eggert Grupendal (i Hist. bibl. 1878). 4 At (Sch). 5 Vff Ih. 1, sid. 54. 6 At 1 sid. 118. 7 Al. 8 Lignell, Beskrivning öfver grefskapet Dal. 10 SH liber caus, vol. 19 (OA). 11 Um. 12 M. 13 At (L). 14 At (P). 15 Riksrådets prot. 3: 180 (1643). 16 G I r. 17 Vff I, h. 4–5, sid. 70. 18 SK. 19 At (KrA). 20 At (S). 21 KA, pergamentsbrev (medd. av P. G. Vejde). 22 SH, liber cans, vol. 135 (OA). 23 KA, köpegodsakt 248 (OA).

Stake%20A11000.jpg

TAB 1

Amund Stake, till Vättungen i Bäcka socken och Berg i Holms socken, (båda i Älvsb.). Fick med sin hustru Hönsäter i Österplana socken, Skaraborgs län, som hon 1472-04-05 erhållit av sin styvfader Eggert Grupendal och som efter dennes död genom lagmansdom 1492-01-16 tilldömts henne3, varefter egendomen kvarblev inom släkten till dess utslocknande. Sålde jämte sin hustru hennes7 gods Utål i Bro socken, Stockholms län till riksföreståndaren Sten Sture3 1477-07-02. Var häradshövding på Dal 1502 och 15052 men ej 150917. Död före 15153. Gift efter 1472 men före 1477 med Birgitta Håkansdotter, som levde änka 1516, dotter av frälsemannen Håkan Svensson, som uppgives varit av Bölje- eller Vångasläkt, och Anna Larsdotter (halv lilja). [3]

Barn:

 • Eggert, död ung.
 • Anna Amundsdotter, var gift 1525-07-25 med Habard Gunnarsson. [2]

TAB 2

Olof (son av Amund Stake, Tab. 1), till Berg i Holms socken, Älvsborgs län samt Håberg i Flo socken, och Råbäck i Österplana socken (båda i Skarab.), vilka han erhöll med sin hustru. Nämnes ingenstädes i offentliga handlingar och synes hava bott på sina gods. Död före 15263, men arvskifte efter honom och brodern Erik förrättades först 1553 på Berg.5. Gift med Hamfrid Toresdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1526-09-00 [morgongåvobrev] med häradshövdingen på Dal [1541] Nils Foborg, som levde 1554),9 dotter av6 Tore Pyting till Håberg (tre stjärnor på en balk) och Malin Ottosdotter till Råbäck.

Barn:

 • Anna, drunknade 1563 vid Hässleby i Tuna socken, Uppsala län. Gift med hövidsmannen Nils Jespersson (Cruus af Edeby), död 1574.

TAB 3

Mauritz (son av Olof, Tab. 2), till Råbäck, Vättungen och Berg samt Onsö i Eds socken, Älvsborgs län förseglade bland adeln arfföreningen i Västerås 1544-01-13. Fogde på Dal 1547-05-08, med ny fullm. 1548-08-06–15617. Fick till underhåll biskopsdelen av tionden i Sundals och Nordals härader 1550-10-14. Underskrev Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Fick i förläning Bolstads gäll i Sundals härad och Ånimskogs socken, i Valbo härad 15657. Gjorde s. å. ett infall i Norge samt skövlade och brände en del av Akershus län. Död 1566 på Håberg och begraven i Flo kyrka6 Gift med Anna Göransdotter, död 1591 på Berg och begraven s. å. 29/3 i Holms kyrka, dotter av Göran Lindormsson (af Forstenasläkten, nr 2) och Agneta Nilsdotter (halvmåne). Hon fick i förläning 1570 all tionden av Bolstads, Frändefors och Örs socknar och innehade 1571–1580 Nordkärr i Holms socken, i pant av kronan.8

Barn:

 • Carin, död 1555.
 • Brita, död ogift.
 • Agneta, levde ogift 1618-11-00.10
 • Hamfrid, levde ogift 1618-11-00, men var död 1620-04-00.10
 • Erik, till Nordkärr. Konung Johan III:s kammarjunkare 1591. Häradshövding i Sjuhundra härad i Uppland 1592-04-03. Däri konfirm. av konung Sigismund 1594-07-14. Död ogift 1624-04-10 och begraven i Holms kyrka, där hans gravsten finnes.
 • Lindorm, till Berg. Född 1566. Häradshövding i Kåkinds härad 1590-04-28 och i Kullings härad 1591-07-03, båda i Västergötland samt i Tierps och Vändels härader i Uppland 1594-05-07. Levde ännu 1638. Död ogift före 1646 och begraven i Holms kyrka, där hans gravsten finnes.

TAB 4

Olof (son av Mauritz, Tab. 3), till Ekholmen och Kyrkebyn (nu Stakelund), båda i Gunnarsnäs socken, Älvsborgs län, vilka han ägde redan 1577, samt Ransberg i Skålleruds socken, Älvsborgs län. Född på 1540-talet. Hade 1572 i förläning Färgelanda och Högsäters snr i Valbo härad7. Fogde på Dal 1591-02-16–15937. Levde 1620-02-00, men var död 1621-06-00.10 Gift 1:o med Carin Larsdotter,10 död barnlös före 1609, dotter av10 underståthållaren Lasse Botvidsson den yngre (Anckar, nr 108) och Anna Bååt. Gift 2:o 16098 (tidigast 1613)10 med Brita Gustafsdotter, som var hans 1:a frus morbroders oäkta dotter, och med vilken han redan under sitt första äktenskap sammanlevat.

Barn:

 • Elisabet.
 • Johan, född 1613. Överste. Död 1657. Se Tab. 6
 • Anders.
 • Anna, död 1633-09-29. Gift med löjtnanten Göran Kafle, i hans 2:a gifte, död 1661.
 • Kerstin, levde ogift 16604, då hon ägde Västerråda i Holms socken, Älvsborgs län.
 • Maria.

TAB 5

Gustaf (son av Olof, Tab. 4), till Ekholmen, Ransberg och Västerråda samt Trantorp i Örby socken, och Gilunda i Rölunda socken, (båda i Älvsb.), ävensom Molnby i Vallentuna socken, och Vidby (Vidbynäs) i Turinge socken, (båda i Sth.), vilka han erhöll genom sitt gifte1. Fänrik vid Västgötadals regemente 1633. Avsked 1638. Sedan ryttmästare. Levde 1664, men var död 1679. Gift med Elsa Magdalena Silfversparre, dotter av Ture Månsson (Silfversparre) och Anna Andersdotter (Rosenstråle).

Barn:

 • Olof, till Ekholmen. Fänrik vid Västgötadals regemente 1652. Löjtnant 1656. Död 1657 under polska kriget.
 • Anna. Gift, men med vilken är ej känt.
 • Hamfrid, död 1699. Gift med kaptenen Bengt Hård af Torestorp, nr 60.
 • Christina. Gift med överstelöjtnanten Anders von Mentzer, född 1626, död 1718.
 • Elsa, död 1715-04-00. Gift med häradshövdingen Johan Plenningsköld, död 168(4).
 • Märta. Gift med sin systers svåger majoren Nils Örnflycht, i hans 1:a gifte, död 1683.

TAB 6

Johan (son av Olof, Tab. 4), till Vättungen i Bäcke socken, Älvsborgs län samt Öjevalla i Åsaka socken, Skaraborgs län, vilket han erhöll genom sitt gifte. Född 1613 fänrik vid Västgötadals regemente 1628. Löjtnant 1630 kapten 1634. Regementskvartermästare 1638 major 1642. Överstelöjtnant 1646. Överste och chef för regementet 1652. Död 1657-09-25 i träffningen vid Hjärtum och begraven 1658-08-11 i Gustavi kyrka i Göteborg. Gift 1635-10-25 med Elisabet Oxehufvud, född 1619-02-10, död något före 1649-11-28 i Görlitz, dotter av överstekvartermästaren Anders Olofsson Oxehufvud, nr 102, och Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt.

Barn:

 • Agneta, död 1654.
 • Olof, född 1641, död ung.
 • Mauritz.
 • Anders.
 • Lennart. Student i Uppsala11 1658-09-29. Fänrik vid Skaraborgs regemente. Död 1670 före 21/10.

TAB 7

Ulrik (son av Johan, Tab. 6), till Öjevalla i Åsaka socken, Skaraborgs län och Kylehov i Hångers socken, Jönköpings län, vilket senare han erhöll genom sitt 1:a gifte. Född 1638. Fänrik vid Västgötadals regemente 1657. Löjtnant därst. 1660-10-08. Regementskvartermästare vid Skaraborgs regemente 1668-04-29. Kapten vid Jönköpings regemente 1671-07-04. Avsked 1675. Död 1703 och ligger jämte sina båda fruar begraven i Kylegraven i Hångers kyrka. Gift 1:o med Elsa Kyle, född 1648-08-00, död 1679-12-00 (enl. likkistplåten i Hångers kyrka ),4 men jordfäst 1681-03-08 i Drakegraven i Jönköpings kyrka, dotter av assessorn Hans Kyle, och Elin Drake af Intorp. Gift 2:o 1681-10-01 Storeberg med Carin Bonde i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1667-09-29 Svansö, med överstelöjtnanten friherre Otto Mörner af Tuna, född 1637, död 1674), född 1641-01-26 Borrö, död 1717-11-01 Källstorp, dotter av assessorn Jöns Bonde, och Ingeborg Lilliesparre af Fylleskog.

Barn:

 • 1. Jonan. Student i Uppsala 11 1677-01-20.
 • 1. Hans. Student i Uppsala11 1677-01-20. Båda sönerna döda före modern. En av dem jordfäst på samma gång som modern.
 • 1. Helena, född 1677, död 1757-03-27 på Källstorp. Gift 1700 med överstelöjtnanten friherre Lars Kagg, född 1661, död 1710.

TAB 8

Göran (son av Mauritz, Tab. 3), till Råbäck i Medelplana socken, Skaraborgs län samt Valloxsäby i Östuna socken, Stockholms län, som han erhöll genom sitt gifte1. Konung Johan III:s kammartjänare 1580 och hans kammarsven 1583. I slottsloven på Vadstena 1588, med ny fullm. 1589-08-12. Död 1593-05-18 enligt gravstenen i Medelplana gamla kyrka.4. Gift 1589 med Carin Kyle i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1619-08-01 på Råbäck med riksrådet och landshövdingen Bo Ribbing, i hans 3:e gifte, född 1560, död 1640), död 1623-04-14, dotter av riddaren, riksrådet och ståthållaren Hans Claesson Kyle, och hans 2:a fru friherrinnan Anna Gabrielsdotter (Oxenstierna af Eka och Lindö).

Barn:

 • Märta.

TAB 9

Hans (son av Göran, Tab. 8), till Råbäck och Valloxsäby samt Olovstorp i Algutstorps socken, Älvsborgs län, som han erhöll genom sitt gifte. Hovmarskalk hos hertig Johan av Östergötland. Död 1624-10-00 på Olovstorp och begraven i Kullings-Skövde kyrka Älvsborgs län, där hans gravsten finnes.12. Gift med Anna Kafle, som levde änka 1647, dotter av Gustaf Olofsson Kafle, och Christina Ribbing.

Barn:

 • Märta.
 • Kerstin.4
 • Mauritz, född 1620. Student i Uppsala11 1636-09-14. Fänrik vid livgardet13 1644-01-01. Löjtnant därst.13 s. å. 23/3. Kaptenlöjtnant s. m.13. Död ogift s. å. 7/4 på hemvägen från Skåne4 och begraven s. å. 6/6 i Kullings-Skövde kyrka ,4 där hans sorgfana finnes.
 • Anna, till Valloxsäby, som hon ärvde efter föräldrarna22 arvsdelning efter henne hölls22 1678-01-05. Gift med Jakob Svinhufvud af Qvalstad, i hans 1:a gifte, född 1626, död 1683.
 • Carin, född 1624, död 1702-03-24 Trantorp. Gift 1648-07-16 på Råbäck med kammarherren Jonan Lillie af Aspenäs, född 1610, död 1671.

TAB 10

Göran (son av Hans, Tab. 9), till Olofstorp i Algutstorps socken och Hjälmared i Alingsås landsförs. (båda i Älvsb.), samt Sundstorp i Hällums socken, Skaraborgs län. Var kapten12 1645-03-23. Död 1655-10-00 och begraven s. å. 2/12 i Kullings-Skövde kyrka. Gift före 1646 med Brita Oxe, död 1683 (efter 14/3, men före 18/6, dotter av landshövdingen Erik Andersson Oxe, och hans 1:a fru Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt.

Barn:

 • Christina, död 1717 och begraven s. å. 7/8 i Lidköping. Gift 1673-06-18 med häradshövdingen Anders Ollonberg, född 1636, död 1694.
 • Brita Maria, död 1673-08-13 på Sundstorp. Gift med kornetten Erik Dreffensköld, död 1674.
 • Anna Margareta, född 1664, död 1737. Gift 1:o 1687 med ryttmästaren Bengt Hierta, i hans 3:e gifte, född 1638, död 1696. Gift 2:o med ryttmästaren Jakob Udd, adlad Mannerstierna, född 1655, död 1705. Gift 3:o med ryttmästaren Bengt Rutensköld.

TAB 11

Hans (son av Göran, Tab. 10), till Olovstorp. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1672-02-14 på Olovstorp och begraven i Vättlösa kyrka Skaraborgs län, där hans huvudbaner finnes.4 Gift med sin fränka Margareta Stake, som efterlevde med många barn ännu 1685, dotter av landshövdingen Olof Stake och Anna Ribbing.

Barn:

 • Anna.
 • Olof.
 • Lage.
 • Emerentia.

TAB 12

Gustaf (son av Hans, Tab. 9), till Råbäck i Medelplana socken, Skaraborgs län och Björnebol i Erikstads socken, Älvsborgs län. Kapten vid Måns Isakssons regemente 164412. Död 1644-04-28 i Landskrona12 under kriget mot Danmark samt hemförd och begraven i Medelplana kyrka12. Gift med sin kusins svägerska Märta Oxehufvud i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Carl Drake af Hagelsrum, död 1658. Gift 3:o med assessorn Gabriel Gyllengrip, i hans 2:a gifte, död 1685), född 1621-03-04, död 1694-01-01 Salaholm, dotter av överstekvartermästaren Anders Olofsson Oxehufvud, nr 102, och Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt.

Barn:

 • Anders, född 1642. Assessor. Död 1682. Se Tab. 13
 • Lennart, född posthumus 1644-12-28 på Björnebol4. Student i Uppsala11 1658-09-29. Fänrik vid Hälsinge regemente 1667-09-13. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1670-10-19. Major över »ett kompani Västgöta infanteri». Död 1683-06-24 på Råbäck enligt hans huvudbaner i Medelplana gamla kyrka.4

TAB 13

Anders (son av Gustaf, Tab. 12), till Björnebol samt Stinggården i Häggesleds socken, Skaraborgs län. Född 1642-09-02 på Björnebol4. Assessor. Död 1682-06-24 enl. hans huvudbaner i Medelplana gamla kyrka.4. Gift 1:o m, sin styvfaders syster Gertrud Gyllengrip i hennes 2:a gifte (gift 1:o med regementskvartermästaren Johan Ulfsparre af Broxvik), död 1668 före 3/8, dotter av assessorn Anders Christoffersson Grip (Gyllengrip) och hans 1:a fru Ebba Soop. Gift 2:o med Anna Christina Posse, dotter av ryttmästaren Harald Posse, och Märta Ribbing.

Barn:

 • 2. Gustaf, född 1672-01-07 Salaholm. Fänrik vid Västgöta infanteriregemente. Död 1691-07-18 och begraven 1692-04-03 i Lidköpings kyrka, där hans vapen uppsattes.

TAB 14

Mauritz (son av Anders, Tab. 13), till Råbäck, som han ärvde efter farbrodern, Stinggården samt Almetorp i Lavads socken, Skaraborgs län. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1701-07-15. Sekundlöjtnant därst. 1702-10-20. Premiärlöjtnant 1703-05-16. Avsked s. å. 31/10. Död 1728. Gift 1:o med friherrinnan Catharina Elisabet Strömberg, född 1677-01-21, död 1702, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Alexander Brattman, adlad och friherre Strömberg, nr 118, och Eva Elisabet Palmgren. Gift 2:o 170(4) med Magdalena Rutensköld, född 1667, död 1717 på Stinggården och begraven s. å. 15/3 i Häggesleds kyrka, dotter av överstelöjtnanten Göran Rutensköld, och Margareta Silfverswärd. Gift 3:o med Märta Christina Bagge af Söderby, född 1676, död 1750-01-29 på Högås i Färgelanda socken, Älvsborgs län, dotter av ryttmästaren Gustaf Bagge af Söderby, och Elisabet Nieroth.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1698, död 1780-07-17 på Anneholm i Byarums socken, Jönköpings län. Gift 1719-06-17 med löjtnanten vid Kalmar regemente Henrik Herman von Vicken, född 1697-05-27 i Landskrona, död 1735-09-21, farbroder till herrarna von Vicken, natural. von Vicken, nr 830.
 • 1. Elisabet Christina, född 1699, död 1744-07-28 Skiverstad Gift 1:o med fänriken Ulrik Adolf Silfverbrand, nr 508, död 1737. Gift 2:o 1738-04-04 Husnäs med majoren Ture Gustaf Bäfverfelt, nr 515, född 1717, död 1798.
 • 1. Anders Gabriel, född 1700-07-28 på Stinggården.
 • 1. Märta, född 1701 på Stinggården, död där 1706 och begraven s. å. 18/4 i Häggesleds kyrka
 • 2. Harald Georg, född 1705-08-21 på Stinggården, död där 1706 och begraven s. å. 18/4 i Häggesleds kyrka
 • 2. Alexander Gustaf, född tvilling 1707 på Stinggården och döpt s. å. 17/2, död där s. å. och begraven s. å. 24/11 i Häggesleds kyrka
 • 2. Lennart Johan, född tvilling 1707. Fänrik. Död 1742. Se Tab. 15.
 • 2. Carl Magnus, född 1708-09-25 på Stinggården. Volontär vid Kalmar regemente 1727-10-07. Rustmästare därst. 1728. Furir 1733. Förare 1736. Fältväbel 1739. Adjutant 1740-03-23. Fänrik 1741-10-14, löjtnant 1746-06-19. Kapten 1750-06-19. Major 1761-06-22. RSO s. å. 23/11. Död ogift 1765-08-31 på Täppesås' boställe vid Eksjö och slöt ätten på svärdssidan.
 • 2. Maria Catharina, döpt 1710-12-31 på Stinggården, död där 1711 och begraven s. å. 6/1 i Häggesleds kyrka
 • 2. Harald Georg, född 1713-08-27 på Stinggården. Sergeant. Död ogift 1739.

TAB 15

Lennart Johan (son av Mauritz, Tab. 14), till Almetorp i Lavads socken, Skaraborgs län. Född tvilling 1707 på Stinggården i Häggesleds socken, Älvsborgs län och döpt s. å. 17/2. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1726-03-00. Underofficer därst. s. å. i okt. Avsked 1727. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg s. å. Underofficer därst. s. å. i nov. Sergeant vid Västgötadals regemente 1733. Adjutant vid Hamiltons värvade infanteriregemente 1741-08-07. Fänrik därst. Död 1742-06-09 i Vänersborg. Gift 1732-04-30 med sin styvmoders systerdotter Margareta Lilliebielke, född 1704, levde änka 1754 med tre barn, dotter av ryttmästaren Henrik Lilliebielke, nr 273, och hans 2:a fru Elsa Margareta Bagge af Söderby.

Barn:

 • Mauritz, född 1733, död barn.
 • Evert, född 1734, död barn.
 • Henrik Gustaf, född 1735-05-13 i Romele socken, Älvsborgs län, död där s. å. 25/9.
 • Carl Gustaf, född 1736-07-26 i Romele socken. Antog först tjänst i svenska sjöstaten. Gick sedan i engelsk tjänst. Omkom därunder 1759, då det skepp, på vilket han befann sig, sprang i luften.
 • Magdalena Eleonora, född 1739-03-15 i Romele socken.
 • Nils Gustaf, född 1741-05-03 död ung efter 1754.

TAB 16

Eggert (son av Mauritz, Tab. 3), till Ekarebol i Bolstads socken, Älvsborgs län, vilket han ägde 15778. Väpnare och skrev sig till Engelsnäs 1591-01-23, då han gjorde jordabyte med konung Johan21. Var hertig Carls hovjunkare 1593. Död s. å. och begraven i Nyköpings västra kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1587-08-13 på Nyköpings slott, 'på bemälde hertigs föranstaltande', med Elin Siöblad, dotter av ståthållaren Peder Christersson Siöblad och hans 1:a fru Anna Andersdotter.

Barn:

 • Elin, död före fadern.

TAB 17

Nils (son av Mauritz, Tab. 3), till Lövås i Gestads socken, Älvsborgs län, som han tillbytt sig undan skatten för två sina egna hemman Berg i Bolstads socken, och Västanväga i Järns socken, Älvsborgs län, vara han erhöll tillståndsbrev8 1594-07-13. Hovjunkare14. Häradshövding i Uppvidinge härad i Småland 1594-07-17. Död omkr. 1618. Gift 1595-09-14 med friherrinnan Kerstin Oxenstierna, vilken såsom änka innehade Lövås 1619–16268, dotter av ståthållaren friherre Erik Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1) och friherrinnan Bengta Gera.

Barn:

 • Mauritz, till Lövås. Var 1626 kornett vid Upplands ryttare (livregementet till häst). Löjtnant därst. 1627. Ryttmästare 1628. Bevistade tyska kriget från 1631. Ogift ihjälslagen 1633 före 2/9 av Axel Turesson Silfversparre.15
 • Anna, levde änka 1668. Gift 1620-09-24 på Lövås med kaptenen Nils Posse, den yngre, död 1664.
 • Gustaf. Fänrik vid Johan Banérs kompani av Östgöta fotfolk 1622–1624. Löjtnant vid Nils Ribbings västgötaregemente 1624. Löjtnant vid Göran Cunninghams västgötaregemente (Västgötadals regemente) 1625. Kapten därst. 1627–1631. Överlevde brodern Mauritz 163315. Död före 1643 ?

TAB 18

Erik (son av Amund Stake, Tab. 1), till Hönsäter i Österplana socken, Skaraborgs län samt Ulvstorp i Sparlösa socken, Skaraborgs län, vilket han erhöll genom sitt gifte. Häradshövding på Dal17 1522-09-12. Erhöll Eds, Laxarby och Tisselskogs socknar på Dal i förläning 1524-10-06, bisittare i konungens nämnd i Skara 1526-03-01. Erhöll såsom konungens ämbetsman på Dal befallning att söka förmå dalborna att hjälpa till med arbetet på fästet Karlsborg och att biträda Jakob Krumme att försvara Viken mot norrmännen s. å. i juni. Upptages bland det rusttjänstskyldiga frälset i Västergötland 1526–1537. Bevistade riksdagen i Västerås 1527. Satt i rätten över de upproriska västgötaherrarna i Strängnäs 1529. Synes dock varit misstänkt för delaktighet i uppresningen, ty han tillhörde de benådade frälsemannen som avlade förnyad trohetsed s. å. 4/10. Deltog i rådsmötet i Örebro 1531. Erhöll brev på konungssakerna av egna landbor s. å. 7/2 samt brev på några herr Ture Jönssons gods till vilka han är rätt bördsman 1532-10-07. Köpte gods av konungen, varå han erhöll brev å evärdlig ägo för sig och medarvingar 1533-02-02. I slottsloven på Leckö 1534-02-21. Deltog i vapensynen i Linköping 1537-01-15. Nämnes icke därefter i offentliga handlingar. Drunknade i Vänern före 1553, då arvskifte efter honom och brodern Olof förrättades. [16]. Gift med Cecilia Andersdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Carl Lake [nr 53]), dotter av häradshövdingen i Vedens härad Anders Pedersson (Stierna) och Kerstin Esbjörnsdotter (båt).

Barn:

 • Kerstin, död 1566 i pesten, tillika med mannen. Gift med ståthållaren över Västergötland, Värmland och Dal Peder Kart, adlad18 1555-05-07, död 1566.

TAB 19

Olof (son av Erik, Tab. 18), till Hönsäter och Ulvstorp. Fick i förläning Värnhems klosters landbor 1537-05-05, som han dock miste 1543, då han i vederlag erhöll kyrkolandbor i Kåkinds härad7. Fogde i Uppland 1552-02-26–15547. Fogde i Östersysslet i Värmland 1554-12-15–15617. Hövidsman över knektar från Värmland och Dal16 1556-09-16. Förseglade konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Ryttmästare för en fana Västgöta ryttare 1561. Stupade 1563 utanför Halmstad under danska fejden och ligger jämte sin fru begraven i Österplana kyrka4. Gift med Carin Mattsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ståthållaren Christoffer Nilsson Ribbing [nr 15], död 1602), död 1605, dotter av slottsloven Mattias Nilsson Kagg och hans 1:a fru Elin Lindormsdotter (af Forstenasläkten, nr 2).

Barn:

 • Brita. Gift med befallningsmannen Christoffer Torstensson (af Forstenasläkten, nr 2).
 • Erik. Furstl. Råd och ståthållare. Död 1598. Se Tab. 20.
 • Harald. Student i Rostock 1578-09-0014. Död ogift 1582.
 • Elin, död ogift.
 • Kerstin eller Cecilia, död ogift.

TAB 20

Erik (son av Olof, Tab. 19), till Hönsäter i Österplana socken, Skaraborgs län, Forsby i Knivsta socken, Stockholms län samt Maltorp i Våxtorps socken, Kalmar län och Brännegården i Säters socken, Skaraborgs län, av vilka han erhöll de tre sistnämnda genom sitt gifte. Var 1594 hertig Carls kammarjunkare. Bemälde hertigs marskalk s. å. Hans furstl. råd och ståthållare över Vadsbo härad i Västergötland samt på Dalsland 1595. Ståthållare över Älvsborg och Nylöse stad med underliggande län 1597-03-29. Åter ståthållare därst. 1598-08-08. Död s. å. 29/8 enl. huvudbaneret i Medelplana gamla kyrka.4 'Han stod i mycken nåd hos hertig Carl. Bjöds 1589 den 30 juli av honom att bevista dess förra gemåls begravning och den 22 juni 1592 att möta den senare gemålen i Jönköping. Skickades av samma hertig år 1594 till riksens råd i frågan om katolska religionsfriheten.'. Gift 1588 med Ingeborg Posse, död 1651-09-04 och begraven 1652-02-08 i Österplana kyrka, dotter av häradshövdingen Lage Axelsson Posse och hans 1:a fru Ingeborg Krumme.

Barn:

 • Anna, född 1591-05-12 på Hönsäter, död 1672-03-26 enligt inskriptionen å hennes kopparlikkista i Sandhems kyrka Skaraborgs län. Gift med landshövdingen Jakob Uggla, död 1654.20
 • Olof, född 1593. Landshövding. Död 1664. Se Tab. 21
 • Margareta, ligger jämte sin man och hans 1:a fru begraven i Fägreds kyrka Skaraborgs län. Gift 1616-06-10 (morgongåvobrev) med översten och slottsloven Ulf Bonde, i hans 2:a gifte, född 1585, död 1657.
 • Christina, död ogift före 1629.4
 • Harald, friherre Stake, född 1598. Riksråd och guvernör. Död 1677. Se friherrliga ätten Stake, Tab. 1.

TAB 21

Olof (son av Erik, Tab. 20), till Forsby och Brännegården samt Årnäs i Forshems socken, Skaraborgs län, vilket senare han erhöll genom sitt gifte, samt, enligt epitafier i Forshems kyrka,4 Lunden, Ökna och Martorp. Född 1593-07-24 på Hönsäter. Kornett vid Otto von Scheidings fana Västgöta ryttare 1613. Hovjunkare 1614. Ryttmästare för ett kompani av nämnda ryttare 1623-07-10. Introd. 1625 på ättens vägnar under nr 82, vilket nummer sedan förändrades till 110. Överstelöjtnant för nio kompanier av samma ryttare 1629-01-20. Överste för adelsfanan 1633-04-06. Landshövding i Värmland och på Dal 1639-03-16. Avsked 1648-12-05. Död 1664-11-21 på Årnäs och begraven i Forshems kyrka. 'Han utdrev den 12 april 1644 ur Värmland med 200 ryttare 2,000 infallna danskar.' Gift med Anna Ribbing, död 1658 och begraven i Forshems kyrka, dotter av riksrådet Erik Svensson Ribbing, och hans 2:a fru Emerentia Gyllenstierna (nr 3).

Barn:

 • Anna död som barn.
 • Gustaf, död som barn.
 • Emerentia, till Årnäs, som hon erhöll vid arvskiftet efter fadern 1665-11-0023 född 1626-09-20 död 1676-01-18 och ligger jämte sin man begraven i Gladhammars kyrka Kalmar län, till vilken hon givit en tornklocka, på vilken hennes namn står. Gift 1644-07-29 (morgongåvobrev) med sin farbrors svåger, kammarherren Johan Sparre af Rossvik, född 1616, död 1655.
 • Margareta, levde 1685. Gift med löjtnanten Hans Stake, död 1672.
 • Catharina. Gift med överstelöjtnanten Otto von Scheiding. född 1623, död 1691.
 • Mätta, död 1692-06-06 Tyllinge och begraven s. å. 25/9 i Dalhems kyrka. Gift 1:o 1660-02-05 på Årnäs med majoren Gustaf Adolf Pauli, född 1629, död 1666. Gift 2:o 1667 med landshövdingen Arent Möller, i hans 2:a gifte, född 1621, död 1692.
 • Erik. Student i Uppsala 1647-02-0011, sedan i Paris. Var 1657 löjtnant vid Upplands ryttare. Generalauditör. Död ogift.
 • Lage. Student i Uppsala 1647-02-0011, sedan i Paris. Död 1659-01-0019.
 • Sven, född 1693-10-12 på Årnäs. Student i Uppsala11 1656-01-23. Död 1662-03-24 på Sparreholm och begraven i föräldrarnas grav i Forshems kyrka

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.