:

Rudebeck nr 872

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rudebeck nr 872

Adlad 1675-04-03, introd. s. å.

På riddarhusstamtavlan upptages såsom äldste stamfader för ätterna Rudebeck, Rudbeck och von Rudbeck riddaren Ove Ovesen, jorddrott vid år 1380 över en trakt i Holstein, benämnd Rudbeck, såsom dennes son Peder Ovesen, hertigens av Holstein råd och hovmästare 1420, 1423, och åter såsom dennes son riddaren Laurentz Pedersen, vilken skulle levat 1450, Ingen av dessa finnes dock omnämnd i bevarade urkunder. Som förbindelseled mellan dessa tre och ättens äldste med visshet kände stamfader Johannes eller Jens i Hoptrup har insatts en Jönis (Jens) Laurentsen, som uppgives levat 1489. På den numera förstörda gravsten (om denna se Karlsson, Örebro skolas historia, h. 1, sid. LX, och h. 5, sid. XLII), som bröderna Petrus, Johannes och Jakob Rudbeckius läto lägga på Örebro kyrkogård över sina föräldrar, stadsskrivaren Johan Pedersson Rudbeck och Christina Bose, angivas stadsskrivarens fader Petrus i Rudbeck och farfader Johannes Johannis i Hoptrup. Med utgångspunkt härifrån har den kände forskaren, danske geheimearkivarien A. D. Jörgensen, sedan han uppvisat, att riddarhusstamtavlans uppgifter om de äldsta släktleden endast är ett för den tiden vanligt försök att skaffa en berömd ätt förnämliga förfäder och att de grunda sig på ett missförstått namn hos Hvitfelt vid redogörelsen för deltagarna i förlikningen i Vordingborg 1435, kunnat ur handlingar i danska riksarkivet framlägga bevis för riktigheten av gravstenens uppgifter, och att således såsom ättens med visshet kände äldste stamfader får sättas en Johannes i Hoptrup i likanämnd socken i Nordslesvig. – I Danmark har under 1300- och 1400-talen funnits en adlig ätt Rudbeck, som i vapnet förde en röd mur med tre tinnar i guldfält, men något samband med denna ätt har icke kunnat påvisas. Namnet Rudbeck är icke ovanligt bland borgerskapet i Flensborg.

Rudebeck A87200.jpg

Rudebeck A87201.jpg

Se Rudbeckius för mer information

TAB 5

Paul Rudbeck, adlad Rudebeck, (son av Johannes Johannis Rudbeckius d. ä., tab 1), till Järstorp i likanämnd socken, Jönköpings län, Sjöbol i Östra Torsås socken, Ekeryd i Väckelsångs socken och Skärsjöhult i Elmeboda socken, alla i Kronobergs län. Född 1632-07-21 i Västerås. Student i Uppsala 1648-02-001. Rådman och praeses i kämnärsrätten i Västerås 1655-07-1119, borgmästare där 1657-05-0920. Borgmästare i staden Rönne på Bornholm s. å. 1658-06-0321. Sekreterare i Göta hovrätt 1662-11-08. Assessor därst. 1665-03-30. Tillika underlagman i Närke. Adlad 1675-04-03 (introd. s. å. under nr 872). Reducerad från assessorsämbetet 1679-01-18. Häradshövding i Konga, Uppvidinge och Östra härader 1680-12-18. Åter assessor i hovrätten 1682-10-02. Död 1687-08-29 på Järstorp och begraven i Jönköpings kyrka. 'Hans vapen och epitafium ses i Järstorps kyrka, dit hans lik troligen flyttades.’ Grundade på säteriet Ekeryds ägor Ekefors järnbruk12 efter bergskollegii privil. 1680-10-25. Gift 1655-01-07 med Margareta Nentzelia, född 1638-05-00, död 1703-08-17, dotter av prosten och kyrkoherden i Stora Tuna pastorat av Västerås stift, hovpredikanten Segericus Nentzelius och Margareta Johansdotter Noræa.

Barn:

 • Maria, till Jonsberg i likanämnd socken, Östergötlands län. Född 1656, död 1700 och begraven s. å. 29/7 i Väckelsångs kyrka Kronobergs län16. Gift 1698-08-31 på Ekeryd med häradshövdingen Axel Scharin, adlad von Scharin, i hans 1:a gifte, född 1669, död 1724.
 • Paul, född 1657. Häradshövding. Död 1711. Se Tab. 7
 • Christina, född 1658, död barnlös. Gift med en kaptenlöjtnant Rääf.
 • Peter, född 1660. Regementskvartermästare. Död 1710. Se Tab. 20.
 • Nikolaus, döpt 1662-03-21 Vadstena, död 1671 på Järstorp.
 • Daniel, död ung.
 • Elisabet, död ung.
 • Magdalena, född 1664-02-08, död 1698-04-02. Gift 1689-05-10 på Ekeryd med kaptenen Göran Rosenbielke, i hans 1:a gifte, född 1663, död 1709.
 • Margareta, född 1669-08-05, död 1670-01-18 på Järstorp.
 • Bengt, till Sjöbol och Skärsjöhult samt Änganäs i Nöbbele socken, Kläcklinge i Kalvsviks socken och Fanhult i Virestads socken m. m. (alla i Kronobergs län). Född 1670-12-30 på Järstorp. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1687. Auditör. Erhöll k. tillstånd att resa utomlands 1689. Förnyelse härå 1692-04-12. Gick i utrikes tjänst, vari han slutligen blev generalmajor. Död ogift 1724-02-12 i Stockholm, och begraven s. å. 5/5 i Nöbbele kyrka, där hans vapen uppsattes.2
 • Jakob, född 1673-06-13 på Järstorp, död där 1674 och begraven s. å. 6/2.
 • Israel, född 1675-04-01 på Järstorp, död där s. å.

TAB 6

Johan, (son av Paul Rudbeck, adlad Rudebeck, tab 5), till Järstorp i likanämnd socken, Jönköpings län. Född 1655-10-09 i Västerås. Student i Uppsala1 1667-01-30. Kanslijunkare 1676-02-15. Livdrabant. Kapten vid ett dragonregemente under danska kriget. Död 1683-09-26 enligt påskriften å hans vapen i Järstorps kyrka. Gift med Cecilia Leijoncrantz i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Jöns Skog, adlad Gyllenskog, död 1714), dotter av burggreven i Göteborg Gerhard von Lengercken, adlad Leijoncrantz, och hans 1:a fru Brita Norfelt.

Barn:

 • Brita Maria, var död 1720.12. Gift före12 1711-04-03 med sin styvfaders broder, ryttmästaren Mikael Skog, adlad Silfverskog, född 1671, död 1729.
 • Cecilia Magdalena, till Kläcklinge i Kalvsviks socken, Kronobergs län, död 1741-04-08 på Kläcklinge. Gift 1:o med sin mosters mans brorson, assessorn Erik Sillnæus, adlad Gyllenecker, död 1728. Gift 2:o före 1737-08-16 med överstelöjtnanten Ernst Schrader.12 Hon har förärat en silveroblatask till Kalvsviks kyrka

TAB 7

Paul, (son av Paul Rudbeck, adlad Rudebeck, tab 5), till Jonsberg i likanämnd socken, Östergötlands län samt Huseby i Skatelövs socken och Ekeryd i Väckelsångs socken, båda i Kronobergs län. Född 1657-08-07 i Västerås. Student i Uppsala1 1667-01-30. Häradshövding i Konga, Uppvidinge och Östra härader i Småland 16821. Avträdde 1706-01-07 tjänsten till sin måg Gust. Berghman. Död 1711-03-17 på Huseby och begraven s. å. 31/8 i Väckelsång, men ligger jämte sin 2:a fru begraven i friherrliga Ulfsparreska graven i Häradshammars kyrka Östergötlands län. 'Han och hans broder Peter upptoge ånyo Huseby bruk, därå de 1689 fingo privilegium.’ Gift 1:o med Christina Magdalena Rosenhand, död 1686-07-09 och begraven 1687-02-06, dotter av regeringsrådet Simon Mathei, adlad Rosenhand, och Catharina Regina Schlegel. Gift 2:o 1692-01-12 med friherrinnan Christina Ulfsparre af Broxvik, född 1666, död 1717-11-15 på Jonsberg, dotter av landshövdingen friherre Åke Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru friherrinnan Christina Stake.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1685 på Ekeryd, begraven 1686-01-07.
 • 1. Maria Christina, döpt 1686-02-13 på Ekeryd, död 1757-02-20 på Sjöbol12 i Östra Torsås socken och begraven s. å. 24/5 i Hovmantorps kyrka Kronobergs län, där hennes epitafium uppsattes. Gift med häradshövdingen Gustaf Berghman, född 1680, död 1735.
 • 2. Åke, född 1693-01-01 på Ekeryd, död där s. å. 6/7.
 • 2. Paul, född 1694. Ryttmästare. Död 1729. Se Tab. 8
 • 2. Anna Elisabet, döpt 1697-02-01 på Ekeryd, död 1719-05-28 i Skällviks socken, Östergötlands län. Gift med lagmannen Daniel Sparrsköld, i hans 1:a gifte, född 1686 död 1739.
 • 2. Christina Magdalena, född 1700-02-28 på Ekeryd, begraven s. å. 5/817.
 • 2. Ebba begravd i Väckelsång 1702-10-1718

TAB 8

Paul, (son av Paul, tab 7), till Jonsberg. Född 1694-10-09 Ekeryd. Volontär vid livdragonregementet 1711. Kornett därst. 1712-07-29. Konfirm.fullm.3 1716-02-10. Kapten vid Bohusläns dragonregemente s. å. Kapten vid livdragonregementet. Ryttmästare vid livregementet till häst 1719-11-14. Död 1729-01-30 på Jonsberg i likanämnd socken, Östergötlands län. Gift 1715-04-26 Sjöryd med friherrinnan Beata Sofia Mörner af Morlanda, född 1694-09-24, död 1761-03-05 på Jonsberg, dotter av överstelöjtnanten friherre Hans Mörner af Morlanda, och hans 2:a fru Helena Fleming.

Barn:

 • Johan, född 1716. Kammarherre. Död 1782. Se Tab. 9
 • Bengt, född 1721-03-12 på Jonsberg, död s. å.
 • Anna Maria, född 1723-08-22 på Jonsberg, död 1769-04-25 Hovgren Gift 1751-11-12 på Jonsberg med överstelöjtnanten friherre Per Hummerhielm, född 1710, död 1779.

TAB 9

Johan, (son av Paul, tab 8), till Johannisberg och Sjöryd, båda i Flisby socken, Jönköpings län och Ekeryd i Väckelsångs socken, Kronobergs län. Född 1716-01-20 på Sjöryd. Student i Uppsala1 1731-03-08. Kammarherre. Död 1782-05-06 på Johannisberg. Gift 1764-03-16 i Flisby socken, Jönköpings län med Ebba Eleonora von Gertten i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1750-02-01 i Lofta socken, Kalmar län, med majoren friherre Vilhelm Armfelt, född 1715, död 1761), född 1730-11-00 Berga, död 1798-07-07, dotter av överstelöjtnanten Johan von Gertten, och Juliana de Besche.

Barn:

 • Adolf. Löjtnant. Död ogift före fadern.

TAB 10

Paul, (son av Paul, tab 8), till Jonsberg i likanämnd socken, Östergötlands län och Strömsberg. Född 1717-06-04 på Jonsberg. Student i Uppsala1 1731-03-08. Volontär vid livgardet 1732. Rustmästare därst. 1734. Förare s. å. Sergeant 1736. Fänrik 1741-08-07. Löjtnant 1746-08-11. Avsked 1747-11-03 med majors karaktär. Död 1778-10-20 på Jonsberg. Bevistade kriget i Finland. Gift 1747-08-27 med Charlotta Natt och Dag, född 1730-03-06, död 1779-11-11 på Jonsberg, dotter av löjtnanten Erik Gustaf Natt och Dag, och Beata Gustava Stålhandske.

Barn:

 • Paul Erik, född 1748-12-10. Volontär vid livregementet. Levde sedan utan tjänst. Död barnlös 1789-10-23 på sin gård Marby i Arnö socken, Uppsala län. Gift 1774-09-04 Ytterby med Hedvig Augusta Sparfvenfeldt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1761-06-11 i Stockholm med överstelöjtnanten greve Knut Posse, född 1719, död 1771), född 1731-05-14, död 1810-03-18 i Stockholm, dotter av hovstallmästaren Johan Henrik Sparfvenfeldt, och grevinnan Christina Johanna Lillienstedt.
 • Beata Sofia, född 1750-10-02 på Jonsberg, död 1795-04-25 Husby. Gift 1768-08-04 med vice häradshövdingen Jakob Magnus Wallöf, f, 1720, död 1801-12-18 i Stockholm.
 • Jakob Magnus, född 1752. Underlöjtnant. Död 1788. Se Tab. 11
 • Ulrika Gustava Johanna, född 1754-08-02, död änka 1801-01-08. Gift 1:o 1777-09-16 på Jonsberg med extra ordinarie skvadronspredikanten vid Östgöta kavalleriregemente Per Lindgren, född 1747, död 1780-01-15 i Djäknetorp i Jonsbergs socken. Gift 2:o 1781-03-29 med mönsterskrivaren vid Östgöta kavalleriregemente Johan Kindahl, född 1755-05-28 i Kristbergs socken, Östergötlands län15, död 1796-04-01 i Vadstena.5
 • Carl Otto, född 1760. Kornett. Död 1825. Se Tab. 14

TAB 11

Jakob Magnus, (son av Paul, tab 10), född 1752-03-17 (16/6). Volontär i Karlskrona 1768-11-08. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1769-08-18. Kadett vid artilleriet 1771. Underlöjtnant därst. 1772-07-15. Avsked 1775-06-30. Död 1788 i Finland under kriget. Gift 1775-05-14 på Råskog11 i Nurmijärvi socken med Agneta Sofia von Essen, född 1757, död 1826-11-13, dotter av kaptenen Carl Johan von Essen, och Catharina Sofia Adlercreutz B

Barn:

 • Carl Erik Emanuel, född 1776. Major. Död 1819. Se Tab. 12.
 • Catharina Charlotta, född 1777-09-09, på Råskog11, 1780-02-19 på Jonsberg.
 • Sofia Lovisa, född 1778-12-11 på Råskog11, död 1780-05-10 på Jonsberg.
 • Anna Lovisa, född 1780-06-07 på Jonsberg, död där s. å. 9/6.
 • Paul Gustaf, född 1781-12-16 på Jonsberg. Furir vid änkedrottningens livregemente 1797-09-24. Avsked 1801-01-28.
 • Jakob Emanuel, född 1783-11-05, död 1784-01-25 i Skällviks socken, Östergötlands län.
 • Ebba Dorotea, född 1785-05-01 i Norrköping, död 1865-03-06 i Stockholm. Gift 1810-03-06 Tunarp med kaptenen friherre Gustaf Verner von Schwerin, född 1774, död 1842.
 • Hedvig Sofia, född 1787-05-27 Röksta, död ogift 1818-01-29 i Fridene socken, Skaraborgs län.

TAB 12

Carl Erik Emanuel, (son av Jakob Magnus, tab 11), född 1776-02-08 Råskog Sergeant vid Nylands dragonregemente 1794-12-24. Förare vid änkedrottningens livregemente 1795-03-01. Fänrik vid Stackelbergska regementet 1796-02-21 (14/3). Livdrabant 1802-05-12. Avsked och löjtnant i armén 1806-05-27. Kapten i armén 1808-06-18 och kompanichef vid 1. Västmanlands bataljon av Söder-Västmanlands lantvärnsbrigad. GMtf 1810. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1812-03-10. Placerad på Gotlands nationalbeväring s. å. 15/9. Majors avsked 1815. Död 1819-02-03 Hedvigslund. Han bevistade finska kriget 1808–1809. Gift 1:o 1803-01-30 i Stockholm (Livg.) med Johanna Maria Gisselkors, från vilken han 1810-08-04 blev skild. Gift 2:o 1813-07-09 med Hedvig Maria Fåhræus, född 1786-09-04, död 1855-12-27 i Sproge socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Hablingbo pastorat av Visby stift, teol. doktorn, filosofie magister Olof Fåhræus och Johanna Margareta Lindström.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf Erik, född 1803-04-10 i Stockholm (Livg.)13. Sjöman. Död 1827.
 • 1. Carl Otto Emanuel, född 1804. Arbetare. Död 1832. Se Tab. 13.
 • 2. Henrietta Johanna Charlotta, född 1813, död 1814.
 • 2. Bernhardina Maria Johanna Sofia, född 1815-05-29 på Hedvigslund, död 1898-05-02. Gift 1850-10-13 på nämnda egendom med sjökaptenen Anders Peter Westberg, född 1809-02-05 Bjärges, död 1883-06-06 på sin egendom Sandäskes i Sanda socken, Gotlands län.
 • 2. Carl Johan Olof Oskar, född 1816-07-21, död 1828-11-28 i Visby.
 • 2. Josefina Olavia Emelie Carolina, född 1817-11-28 på Hedvigslund, död 1912-07-14 i Djursholm. Gift 1845-10-26 på Hedvigslund med handlanden i Visby, före detta löjtnanten vid flottan Carl Georg Längstadius, född 1809-08-19 i Karlskrona, död 1890-10-02 i Stockholm.

TAB 13

Carl Otto Emanuel, (son av Carl Erik Emanuel, tab 12), född 1804-06-3014 på Norrsättra, Fresta sn, Stockholms län. Bomullsarbetare. Död 1832-09-19 i Katarina förs i Stockholm. Gift med Christina Danielsdotter Norell.6

Barn:

 • Carl Johan Olof Oskar, född 1829-12-31 i Stockholm. [6]

TAB 14

Carl Otto, (son av Paul, tab 10), född 1760-01-06. Kornett. Död 1825-08-27 i Linköping. Gift 1785-05-05 i Norrköping med Sofia Mariana Båth, född 1764-07-01 i Ystad7, död 1841-11-13 i Linköping, dotter av tullförvaltaren i Norrköping Peter Båth och Sofia Elisabet Toll, syster till herrarna Toll, natural. Toll.

Barn:

 • Sofia Charlotta, född 1786-03-06 Torvinge, död ogift 1841-05-14 i Linköping.
 • Beata Maria, född 1788-04-21 på Staby i Rystads socken, Östergötlands län, död 1844-07-28 i Vists prästgård Östergötlands län. Gift 1807-12-06 med kaptenen vid arméns flottas Sveaborgseskader J. G. Åhmansson.
 • Paul Otto, född 1789. Tullinspektor. Död 1848. Se Tab. 15
 • Fredrika Elisabet, född 1790-04-25 på Staby, död ogift 1850-06-08 i Linköping.
 • Caroline Marie, född 1791-07-08 på Staby. Kammarfru hos kronprinsessan Josefina. Död ogift 1836-02-07 i Linköping.
 • Christina, född 1793-05-25 på Distorp i Rystads socken, död 1800-10-14 i Norrköping.
 • Peter Erik, född 1796. Prost och kyrkoherde. Död 1862. Se Tab. 17.
 • Olof Gustaf, född 1799-10-17 på Bergsäter i Motala socken, Östergötland. Handlande i New York.
 • Petronella Lovisa Christina, född 1802-11-08 på Bergsäter. Stiftsjungfru. Död ogift 1887-06-29 i Gränna.
 • Carl Adolf, född 1806-05-18, död 1807-05-31.

TAB 15

Paul Otto, (son av Carl Otto, tab 14), född 1789-04-08 på Staby i Rystads socken, Östergötlands län. Postskrivare 1807-12-21. Volontär vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1813. Fältväbel därst. s. å. 6/3. Avsked 1816-01-24. Tullinspektor i Askersund 1825. Hovkamrerare. Död 1848-05-31 i Askersund. Gift där 1832-06-17 med Margareta Dorotea Schiultz, född 1807-07-21 i Askersund, död där 1879-04-24, dotter av rådmannen Fredrik Vilhelm Schiultz och Catharina Margareta Hoberg.

Barn:

 • Teodor Olivier, född 1832-10-07 i Askersund. Student i Uppsala 1850-12-07. Furir vid Närkes regemente 1851-03-24. Officersexamen 1852-10-13. Avsked 1854-02-07. Sergeant vid Svea artilleriregemente s. å. 27/2. Officersexamen vid regementet s. å. 13/4. Underlöjtnant därst. s. å. 7/12. Löjtnant 1860-04-17. Besiktningsofficer vid kronans kruttillverkning s. å. 8/9. Kapten 1871-05-05. Företog studieresa till krutfabriker i Belgien, England, Frankrike, Italien och Tyskland 1876-02-17. RSO s. å. 15/5. Avsked 1882-10-27. Död ogift 1905-05-13 i Stockholm.
 • Evald Otto, född 1839. Ingenjör. Död 1920. Se Tab. 16.

TAB 16

Evald Otto, (son av Paul Otto, tab 15), född 1839-03-07 i Askersund. Genomgick Fria konsternas akademi. Ingenjör. Död 1920-07-20 i Askersund. Gift där 1893-02-28 med Lucia Carolina Björkman, född 1862-12-19 i nämnda stad, dotter av bagarmästaren därst. Carl Peter Björkman och Sofia Zetterling.

Barn:

 • Carl Oliver, född 1899-02-09 i Askersund. Huvudman 1920. Tandtekniker i San Francisco. Gift 1935-04-13 i San Fransisco, Calif., USA., med Margareta Hovelsrud, från Norge, född 1902-02-04 i Miami, Flor., USA.

TAB 17

Peter'' Erik, (son av Carl Otto, tab 14), född 1796-12-1 i Rystads socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1817. Filosofie magister 1824. Docent i romersk vältalighet 1826. Prästvigd 1827. Svensk pastor vid S:t Hedvigs eller tyska förs i Norrköping 1828-08-13. Inspektor vid Ebersteinska skolan s. å. och ordförande i dess styrelse 1829. Kyrkoherde i Vists pastorat av Linköpings stift 1831. Prost 1841. Kyrkoherde i Åby och Ödeshögs försars pastorat av nämnda stift 1853-08-26. LNO 1854-12-18. Kontraktsprost 1862. Död 1862-12-27 i Stora Åby prästgård, Östergötlands län. Gift 1:o 1830-06-06 i Hällestads prästgård, Östergötlands län med Sigrid Gustava Brydolf, född 1811-05-19 i nämnda prästgård, död 1841-05-31 i Vists prästgård, dotter av prosten Erik Gustaf Brydolf och Adriana Christina Norberg. Gift 2:o 1842-08-23 i Vists prostgård med Beata Charlotta Duvær, född 1801-05-04 i Rumskulla prästgård Kalmar län, död 1879-04-16 i Ödeshögs socken, Östergötlands län, dotter av kyrkoherden Lars Gabriel Duvær och Charlotta Juliana Meurling.

Barn:

 • 1. Sigrid Hilma Sofia, född 1831-09-07 i Norrköping. Privatlärarinna 1860–1866. Föreståndarinna för Majornas elementarläroverk för flickor i Göteborg 1866–1869. Grundare av och föreståndarinna för Sigrid Rudebecks elementarskola för flickor i Göteborg 1869–1904. GMiqml 1906-07-00. Död ogift 1924-02-27 i Engelbrekts förs, Stockholm. Ägde husen nr 6 och 8 Bellmansgatan i Göteborg.
 • 1. Agnes Dorotea, född 1833-05-23 i Norrköping, död ogift 1912-03-17 i Västra förs, Jönköping.
 • 1. Axel Erik Teofil, född 1834-12-18 i Vists prästgård. Studerade vid ett handelsinstitut i Tyskland 1851–1852. Handelsbokhållare i Göteborg 1853–1860. Köpman där 1860–1867. Död ogift 1903-11-20 i Stockholm. Ägde tillsammans med brodern Bernhard Sandby egendom i Hagebyhöga socken, Östergötlands län 1866–1870 och ensamt Orrnäs i Ödeshögs socken, Östergötlands län 1868–1874, Molnby i Vallentuna socken, Stockholms län 1871–1882, Skålhamra i Täby socken, Stockholms län 1875–1881 och sedan 1896 Aspberg i Segerstads socken, Värmlands län. Arrenderade Ravnäs i Konungsunds socken, Östergötlands län 1882–1890, Sörstad i Vikingstads socken, Östergötlands län 1889–1891 och Hjällö i Södra Fågelås socken, Skaraborgs län 1891–1896.
 • 1. Ebba Adriana Fredrika, född 1836-03-04 i Vists prästgård, död 1919-10-30 i Linköping domkyrkoförs. Gift 1873-07-27 i Sandby med spannmålshandlaren Herman Hugo Blomqvist, född 1834, död 1906.
 • 1. Lars Peter Fredrik, född 1837. Hovstallmästare. Död 1914. Se Tab. 18.
 • 1. Bernhard Alfred Olof, född 1840-01-18 i Vists prästgård. Student i Uppsala 1856. Filosofie kandidat 1862 och examen till rättegångsverken 1865-05-22. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Död 1924-12-30 i Stockholm. Ägde husen nr 13 B vid Bergsgatan och nr 24 vid Hantverkaregatan i Stockholm. Död 1924-12-30 i Locarno (Kungsholms förs, Stockholm, db 530). Gift 1872-12-20 i Linköping med Hedda Olga Petronella Wetterbergh, född 1852-10-24 Getå, död 1936-04-22 i Kungsholms förs, Stockholm (db 107), begraven i Linköpings domkyrkoförs, dotter av fältläkaren Carl Anton Wetterbergh och Hedda Fredrika Brydolf.
 • 1. Gustaf Hjalmar Constantin, född 1841-05-21 i Vists prästgård. Först elev vid Degerfors bruk i Värmland, sedan lantbrukselev i Närke. Egen lantbrukare 1863–1915. Arrenderade Stora Tollstad i Sjögestads socken, Östergötlands län och ägde Drögshult i Nykils socken, Östergötlands län. Kommunalstämmans ordförande i sistnämnda socken i åtta år. Initiativtagare till Sjögestads andelsmejeri, det första andelsmejeriet i Östergötland. Död 1917-09-25 i Linköpings domkyrkoförs. Gift 1873-12-05 i Hagebyhöga socken, Östergötlands län med Hanna Maria Grönqvist, född 1846-07-26 i Gladhammars socken, Kalmar län, död 1921-12-02 i Linköpings domkyrkoförs och begraven i Ny kils socken, Östergötlands län, dotter av kyrkoherden Johan Peter Grönqvist och Charlotta Arney.
 • 2. Amalia Ulrika Ottilia, född 1843-03-15 i Vists prostgård. Stiftsjungfru. Sjukgymnast sedan 1883. Död ogift 1923-10-09 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] och begraven i St. Åby socken.
 • 2. Hedvig Mariana Charlotta, född 1845-03-24 i Vists prostgård. Stiftsjungfru. Död 1925-07-12 i Vikens socken, Malmöhus län. Gift 1867-07-09 i Göteborg med vice häradshövdingen Fredrik Viktor Agaton Kalén, från vilken hon 1886 blev skild, född 1831-12-06 i Hagebyhöga prostgård, Östergötlands län, död 1905.

TAB 18

Lars Peter Fredrik, (son av Per Erik, tab 17), född 1837-06-01 i Vists prästgård. Kadett vid Karlberg 1851-09-15. Utexaminerad 1858-05-18. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente s. å. 4/6. Löjtnant därst. 1862-03-27. RFrHL 1875-01-20. Stallmästare hos konungen 1879-01-21. Ryttmästare s. å. 30/5. RSO 1880-12-01. RNS:tOO 1882-08-19. RRS:tAO3kl s. d. KSVFO2kl s. å. 24/8. KBadZLO2kl s. å. 30/12. KPrKO 1884-04-08. KMonS:tCO s. å. 23/6. KPCO 1887-02-09. KSAO2kl 1888-09-19. KPrKrO2kl s. å. 17/10. JUSO3kl 1889-06-01. KBZLO1kl s. å. 14/7. KNassAdO1kl s. å. 31/7. Hovstallmästare hos konungen s. å. 30/11. Avsked från regementet 1890-01-24. KÖFrJO m kr s. å. 3/10. KVO 2kl 1891-12-01. KSVFO1kI 1893-09-30. KVO1kl 1894-12-01. RPrKrO2kl m kr 1895-08-03. SiamVEO 2kl 1897-07-00. OIIJmt s. å. 18/9. KDDO1gr s. å. 29/12. Död 1914-01-04 i Kungl. hovförs, Stockholm. Gift 1871-03-17 i Ystad med Eva Thomasine Wiberg, född 1845-03-26 i Kristianstad, död 1922-04-27 i Kungl. hovförs, Stockholm ]], dotter av grosshandlaren Håkan Wiberg och Louise Södergren.

Barn:

 • Per Erik, född 1872-09-02 i Hälsingborg. Köpman i Buenos-Ayres i Sydamerika 1895. Död 1900-09-00 i Rio de Janeiro.
 • Axel Robert Stellan, född 1875-11-18 i Hälsingborg, död där 1876-03-01.
 • Nils Fredrik Louis, född 1877. Hovmarskalk. Se Tab. 19.

TAB 19

Nils Fredrik Louis, (son av Lars Per Fredrik, tab 18), född 1877-01-25 i Malmö. Mogenhetsexamen i Stockholm 1895-12-07. Volontär vid livgardet till häst 1896-03-01. Sergeant i regementet 1897-08-08. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Kammarpage hos konungen s. å. 25/9. Fanjunkare 1898-08-15. Utexaminerad från krigsskolan s. å. 30/11. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 9/12. Löjtnant därst. 1904-12-31. Kommenderad till italienska ridskolan i Pinerolo 1904-10-10–1905-08-01 och vid italienska dragonregementet Nizza Cavalleria nr 1 1905-08-05–1905-10-06. Kommenderad till italienska ridskolans fortsättningskurs vid Tor di Quinto s. å. 10/10–20/12. Italienska kavalleriets hederssabel 1906-02-10. RItKrO s. å. 25/8. Lärare vid ridskolan 1906-10-05–1907-06-30, och 1907-10-05–1908-06-30. KBadZLO2kl m ekl. 1909-07-13. Ordonnansofficer hos hertigen av Södermanland 1910-03-18. RRS:tStO 3kl s. å. 20/12. Kammarherre, tjänstg. hos hertigen och hertiginnan av Södermanland 1911-01-23. Avsked från regementet med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv s. å. 2/6. Åtföljde hertigparet av Södermanland på dess resa till Siam, Cambodja, Indien m. m. 1911–1912. SiamKrO2kl 1911-12-05 och SiamKrMG s. d. StOff av CambodgeO 1912-01-16. OffFrHL s. å. 17/6. RRS:tStO2kl och RJubGM 1913-05-28. RVO s. å. 6/6. KItKrO s. å. 30/11. Ryttmästare i livgardets till häst reserv 1914-10-16. Extra adjutant i IVästra arméfördelningens stab 1914-10-08–1915-03-01 och 1916-04-14–1916-06-15. Kammarherre, tjänstg. hos kronprinsen 1915-03-01. KDDO2gr s. å. 23/7. Hovmarskalk, tjänstg. hos kronprinsen 1916-03-01. Chef för hertigens av Södermanland hovstat s. d. RNO 1917-06-06. PrRKM2 och 3kl 1918-04-11. KStbVO 1kl 1920-09-09. ÖRKHt1kl med krigsdek. s. å. 15/5. Ordförande i styrelsen för Konung Oscar II:s minne 1922-02-02. StOffNedONO 1922-09-04. KStbEmpO1kl 1923-11-02. KNO2kl 1921-06-06. RSO 1924-06-06. KFrHL 1925-10-30. KNO1kl 1926-05-12. Åtföljde kronprinsparet på dess resa till U. S. A., Japan, Kina, Indien, Egypten m. m. 1926–1927. Gift 1913-10-28 i Stockholm med friherrinnan Carin Helen Astrid von Platen, född 1893-05-31 i Göteborg. Åtföljde såsom t. f. hovdam hos kronprinsessan kronprinsparet på dess resa till Japan, Kina, Indien, Egypten m. m. 1926–1927, JHKrO4kl 1926-09-13, dotter av förste hovstallmästaren friherre Carl Gustaf von Platen, och Carin Olga Wijk.

Barn:

 • Carl Fredrik Vilhelm Paul Olof, född 1914-08-05 i Stockholm
 • Gustaf Adolf Nils Fredrik, född 1916-09-25
 • Margareta Sigrid Olga Thomasine, född 1921-01-26. Död 1934-04-08 i Bella Lui Miontana-Vermela, Schweiz.

TAB 20

Peter, (son av Paul Rudbeck, adlad Rudebeck, tab 5), till Jonsberg i likanämnd socken, Östergötlands län samt Huseby i Skatelövs socken och Fanhult i Virestads socken, båda i Kronobergs län. Född 1660-06-30 Vadstena. Student i Uppsala 1674-02-12. Kornett vid Kruuses kavalleriregemente. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1685. Regementskvartermästare därst. s. å. 4/9. Avsked 1689-03-11. Död 1710-03-14 och begraven s. å. 28/4 i Skatelövs kyrka, till vilken han givit altartavlan. Fornforskare, upptecknare av visor och sagor, författare till »Småländska Antiquiteter» (manuskr.). Gift med Anna Liwensten, född tvilling 1669, död 1740-03-23 på Huseby och begraven s. å. 27/3 i Skatelövs kyrka, dotter av överstelöjtnanten Tomas Liwensten, natural. Liwensten, och Maria Stierna.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1691-05-03, död ogift s. å. på Huseby och begraven s. å. 26/7.
 • Brita Christina, begraven i Hjortsberga kyrka, Kronobergs län. Gift 1714-04-11 på Huseby med majoren Hans Gustaf Rappe, född 1691, död 1756.
 • Paul. Student i Uppsala1 1710-04-18. Död ung.
 • Tomas Georg, född 1695. Kapten. Död 1740. Se Tab. 21
 • Per Gabriel, döpt 1696-06-01 Ekeryd, död ung.
 • Isak Johan, född 1697. Kapten. Död 1782. Se Tab. 32
 • Ulrika Eleonora, död ung.
 • Marta Magdalena, född 1700-02-20 begraven 1701-04-29.
 • Catharina Benedikta, döpt 1701-08-25 på Huseby, död 1766-03-29 Jätsberg. Gift 1739-05-31 på Huseby med ryttmästaren Bengt Uggla, i hans 3:e gifte, född 1693, död 1747.
 • Christina Magdalena, döpt 1703-10-07 på Huseby, död änka 1771-02-15 i Stockholm. Gift 1734-12-17 i Hinneryds socken, Kronobergs län med inspektören Sjöberg.
 • Anna Elisabet, född 1704-12-21 på Huseby, död 1778-02-04 Svanås. Gift 1736-01-11 på Huseby med assessorn, med. doktor Johan Rothman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Lovisa Christina Fernström, död 1734), född 1684-02-24 i Växjö, död där 1763-07-19.
 • Carl Magnus, död 1708-02-12 på Huseby.

TAB 21

Tomas Georg, (son av Peter, tab 20), till Fanhult i Virestads socken och Benestad i Aringsås socken, båda i Kronobergs län. Född 1695-04-15. Student i Uppsala1 1710-04-18. Förare vid Kronobergs regemente s. å. Fänrik därst. 1711. Löjtnant vid skånska stånddragonregementet 1712-03-21. Sekundlöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1714-08-10. Konfirm.fullm. 1715-10-21. Sekundryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst 1717-10-21. Avsked från regementet 1719-05-23. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1720-03-07. Kapten vid Kronobergs regemente 1727-05-16. Avsked 1728-05-23. Död 1740-02-04 Huseby och begraven s. å. 27/2 i Skatelövs kyrka. Gift 1722-09-28 på Huseby med Eleonora Leijoncrona i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1741-12-28 på Fanhult med ryttmästaren Johan Gustaf Ekelund, född 1687, död 1753-09-10), född 1700, död 1770-04-11 Guttorp, dotter av envoyén Christoffer Leijoncrona, och Françoise Hwittkell.

Barn:

 • Peter, född 1723. Hovjunkare. Död 1799. Se Tab. 22
 • Christoffer Georg, till Huseby, född där 1725-05-20. Student i Lund8 1741-02-24. Volontär vid Kronobergs regemente 1742-02-01. Furir därst. 1743-03-26. Förare 1744-11-06. Sergeant 1748-02-24. Transp. till Kalmar regemente 1749-08-31. Fänrik därst. s. å. 24/10. Löjtnant 1752-06-11. Kapten 1765-11-27. RSO 1770-04-28. Död barnlös 1776-05-09 Kråkerum Gift 1763-05-25 Barkestorp med Lovisa Dorotea von Essen af Zellie i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1779-08-24 på Barkestorp med översten Jakob Leonard König, född 1728, död 1804), född 1732-10-27 (21/1) på Barkestorp, död 1799-11-17 i Karlskrona, dotter av generalmajoren Georg Didrik von Essen af Zellie, och Beata Braun, adlad Braunerhielm.
 • Carl Fredrik, född 1727. Löjtnant. Död 1793. Se Tab. 27.
 • Gustaf Johan, född 1729-12-22 på Benestad, död där 1737-08-14.
 • Françoise, född 1731-04-27 på Benestad, död 1785-04-14 på Berg i likanämnd socken, Kronobergs län. Gift 1745-12-29 på Kråkerum med kaptenen vid Kronobergs regemente Israel Bexell, född 1709-02-12, död 1763-06-23 på Berg.
 • Hedvig Eleonora, född 1733-06-16, död ogift 1751-08-01 på Kråkerum.
 • Anna Margareta, född 1735-08-02 på Benestad, död 1815-04-26 Kulltorp och begraven s. å. 7/5. Gift 1752-04-24 på Kråkerum med överjägmästaren Carl Fredrik Huldt, adlad Hultenheim, född 1726, död 1787.

TAB 22

Peter, (son av Tomas Georg, tab 21), till Fanhult i Virestads socken, Kronobergs län. Född 1723-07-21 på Huseby i Skatelövs socken, Kronobergs län. Arklimästare vid amiralitetet. Avsked. Hovjunkare. Död 1799-12-19 på Fanhult. Gift 1756-02-04 Kyrkeby med Magdalena Ädelberg, född 1733-12-21 på Fliseryd i sistnämnda socken, död 1816-03-26 på Fanhult, dotter av amiralitetskaptenen Teodor Johan Ädelberg, och Ursula Sofia Hammarhjelm.

Barn:

 • Eleonora Teodora, född 1756-10-15 på Kyrkeby, död 1829-04-18. Gift 1786-04-07 Barkhult s socken med arklimästaren och bataljonsadjutanten Jöns Fanborg, född 1758, död 1835-06-24.
 • Françoise, född 1758-01-17 på Fanhult, död änka 1831-07-26 på nämnda egendom, som hon innehade. Gift 1780-09-01 i Virestads socken med fänriken Christian Gustaf Rosentwist, född 1756.
 • Tomas Johan, född 1760. Major. Död 1836. Se Tab. 23
 • Peter, född 1762-11-12 på Fanhult, död där 1763-02-20.
 • Anna Sofia, född 1764-04-07 på Fanhult. Reste ur landet 1786 och efterlystes för arv 1811.
 • Charlotta Gustava, född 1767-05-11 på Fanhult, död ogift 1789-06-13 på nämnda egendom.

TAB 23

Tomas Johan, (son av Peter, tab 22), född 1760-08-12 på Fanhult. Kom i tjänst 1774-08-08. Sergeant vid Kalmar regemente s. å. 2/10. Fältväbel därst. 1779-06-01. Fänrik 1783-03-19. Löjtnant 1793-02-01. Kapten 1796-04-20. Major i armén 1800-11-16. RSO 1801-11-23. Avsked ur krigstjänsten 1810-03-27. Död 1836-10-19 Stubbemåla. Gift 1786-12-23 i Mönsterås socken med Ulrika Christina Ehrenström, född 1759-12-10 Gelebo

Barn:

 • Carolina Magdalena, född 1787-09-26 på Stubbemåla, död där 1791-06-26.
 • Carl Peter, född 1789-01-29 på Stubbemåla. Sergeant vid Kalmar regemente 1796-06-24. Avsked 1807-09-10: mönsterskrivare vid Smålands dragonregemente 1808-09-21. Död ogift 1816-05-22 på Fanhult.
 • Nils Albrekt, född 1790. Fänrik. Död 1874. Se Tab. 24

TAB 24

Nils Albrekt, (son av Tomas Johan, tab 23), född 1790-07-12 Stubbemåla gd), Kalmar län. Förare vid Kalmar regemente. Fänrik vid Jönköpings lantvärnsbrigad 1808-06-29. Fänrik i armén 1811. Avsked. Död 1874-07-02. Gift i Mönsterås (Mönsterås husförhörslängd) 1849-01-26 med Anna Sofia Larsson, född 1822-08-14 i Mönsterås förs, död 1886-05-14 i Mönsterås (Mönsterås husförhörslängd), dotter av torparen Lars Nilsson och Maja Stina Eriksdotter.

Barn:

 • Jakob Emanuel, född 1851. Lantbrukare. Död 1930. Se Tab. 25.
 • Maria Magdalena (Marta), född 1856-06-05 på Oknebäck i Mönsterås socken. Gift 1876-11-17 på Rötsla i Törnsfalls socken, Kalmar län med lantbrukaren Sven Anton Nilsson, född 1842-09-28 Forshult, död 1926-10-27.

TAB 25

Jakob Emanuel, (son av Nils Albrekt, tab 24), född 1851-04-15. Ägde Oknebäck i Mönsterås socken, Kalmar län. Död där 1930-09-11. Gift 1885-04-29 i Mönsterås med Clara Sofia Ålund, född 1864-12-05 i Ålems socken, Kalmar län.

Barn:

 • Signe Gerda Sofia, född 1886-04-17 i Mönsterås, död där 1889-05-11.
 • Erik Albrekt Emanuel, född 1888. Maskinarbetare. Se Tab. 26.
 • En dödfödd dotter 1890-04-13 i Mönsterås.
 • Elis Gunnar Constantin, född 1891-06-28 på Oknebäck. Trädgårdsmästare
 • Berta Gunhild Paulina, född 1894-01-25 på Oknebäck. Gift 1915-02-27 med maskinarbetaren Erik Henning-Öhman född 1888-05-06.
 • Verna Edit Frideborg, född 1896-02-07 på Oknebäck, död där 1897-01-26.
 • Folke Mauritz, född 1897-12-02 på Oknebäck. Lantbrukare.
 • Karin Valborg Linnea, född 1900-04-14 i Mönsterås socken. Gift 1924-05-10 med hotellvaktmästaren Harald Svante Svensson född 1900-09-17 i Söderåkra förs, Kalmar län
 • Nils Jakob Valter, född 1903-05-19 i Mönsterås förs, Kalmar län. Hotellvaktmästare.
 • Jarl Ragnar Valdemar, född 1906-09-01. Trädgårdselev.
 • Anna Clara Henriette, född 1911-12-10 på Oknebäck, Mönsterås förs, Kalmar län. Gift 1940-10-13 med metallarbetaren Karl Erik Simon Pettersson, född 1915-10-28 i Malma förs, Västmanlands län.

TAB 26

Eric Albrecht Emanuel, (son av Jakob Emanuel, tab 25), född 1888-03-10 Oknebäck. Agronom. Trädgårdsmästare. Maskinarbetare, sedan lantbrukare. Gift 1913-12-09 i Mönsterås socken Kalmar län med Anna Cecilia Sofia Johansson, född 1894-06-10.

Barn:

 • Ernst Olle Bernhard, född 1914-09-21 på Oknebäck.
 • Anna Lisa Linnea, född 1916-10-14 på Oknebäck i Mönsterås förs, Kalmar län.
 • Brita Signe Sofia, född 1919-06-19 Oknebäck.
 • Karin Stina Cecilia, född 1922-04-08 Oknebäck.
 • Kajsa Maj-Britt Elisabeth, född 1929-03-23 i Mönsterås förs, Kalmar län.

TAB 27

Carl Fredrik, (son av Tomas Georg, tab 21), född 1727-12-17 Huseby. Student i Lund8 1741-02-24. Volontär vid Kronobergs regemente 1745. Förare därst. 1748-02-24. Avsked 1750-05-14. Fänrik vid Kalmar regemente s. å. 19/9. Löjtnants avsked 1757-10-00. Död 1793-03-10 på sin egendom Hulta i Eds socken, Kalmar län. Gift 1754-03-17 Kråkerum med sin kusin Beata Lilliehorn, född 1736-08-26 på Kråkerum, död 1778, dotter av majoren Peter Berg, adlad Lilliehorn D, och hans 2:a fru Dorotea Leijoncrona.

Barn:

 • Dorotea Eleonora, född 1756, död 1763-07-12 på Kråkerum.
 • Beata Fredrika, född 1757-05-26 på Kråkerum, död där s. å. 18/9.
 • Beata Ulrika, född 1758-09-05 på Kråkerum, död där 1765-09-21.
 • Hedvig, född 1760-01-16 på Kråkerum, död 1795-05-29 Sticklinge. Gift 1783 med fabrikören och godsägaren Adolf Fredrik Lyttkens i hans 1:a gifte (gift 2:o 1797-02-16 med Ulrika Spaldencreutz i hennes 1:a gifte, från vilken han 1816 blev skild, född 1751-07-14 i Gusums socken, Östergötlands län, död 1827-02-01, dotter av lagmannen Gustaf Spalding, adlad Spaldencreutz, och Altéa Johanna Adelswärd. Gift 3:o 1820-06-08 med Eva Olava Gustava Rudbeck i hennes 2:a gifte, född 1789-06-29 Bredsjö, död 1875-03-27 på Skedala i Snöstorps socken, Hallands län, dotter av majoren Olof Peter Rotenburg Rudbeck, och friherrinnan Maria Charlotta Lybecker), född 1753, död 1823.
 • Carl Fredrik, född 1761-05-13 på Kråkerum, död där 1762-06-00.
 • Gustaf Vilhelm, född 1762-11-10 Halltorp, död 1763-03-04.
 • Carolina, född 1764-01-13 Björnö. Gift 1784-11-14 med sin faders sysslings son, hovpredikanten Abraham Georg von Castanie, född 1752, död 1800.
 • Tomas Fredrik, född 1767. Löjtnant. Död 1843. Se Tab. 28.
 • Charlotta Beata, född 1770-07-06 på Kråkerum, död där 1774-08-10.

TAB 28

Tomas Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 27), född 1767-12-25 på Kråkerum. Volontär vid Kalmar regemente 1771-01-01. Kadett vid volontärregementet i Karlskrona 1779-02-26. Kornett vid livregementet till häst 1781-12-19. Löjtnant vid Kalmar regemente 1789-04-22. Avsked 1793-01-25. Död 1843-12-20 på Älverhult i Döderhults socken, Kalmar län. Gift 1795-03-15 Byestad med Margareta Sofia Netherwood, född tvilling 1768-05-28 på Norra Skaghult i Villstads socken, Jönköpings län, död 1859-12-07 på Älverhult, dotter av kaptenen Magnus Vilhelm Netherwood, och Anna Elisabet Stålhammar.

Barn:

 • Tomas Vilhelm, född 1796-01-04. Volontär vid Smålands grenadjärbataljon 1813-01-07. Förare därst. 1815-06-03. Fanjunkare 1821-05-20. Avsked 1824-04-15. Död ogift 1855-01-24 på Älverhult.
 • Carl Edvard, född 1798. Fanjunkare. Död 1860. Se Tab. 29

TAB 29

Carl Edvard, (son av Tomas Fredrik, tab 28), född 1798-12-30 Älverhult. Rustmästare vid Kalmar regemente 1815-12-08. Fanjunkare därst. Avsked. Död 1860-08-22 på Älverhult. Gift 1821-09-23 Kärrhult med sin kusin, stiftsjungfrun Ebba Amalia von Castanie, född 1792-07-21, död 1840-02-07 Kumlemar Trolovad med Cajsa Lena Hultman, som 1842-04-27 blev kyrkotagen som hans hustru, född 1819-05-01 1 i Fliseryd.

Barn:

1*Alfred Fredrik Georg, född 1822-01-11 på Kärrhult, liksom bröderna. Volontär vid Smålands husarregemente. Död 1842-01-23.

1*Adam Edvard Rudolf, född 1826-04-12.

1*Mauritz Abraham Adolf, född 1830. Sjökapten. Död 1907. Se Tab. 30.

1*Frans Oskar Eugen, född 1835-06-12, död 1836 på Kärrhult.

TAB 30

Mauritz Abraham Adolf, (son av Carl Edvard, tab 29), född 1830-02-24 Kärrhult. Sjökapten. Död 1907-02-12 på sin egendom Kristiansborg i Förlösa socken, Kalmar län. Gift 1856-06-24 i Mönsterås förs, med Maria Elise Ekerot, född 1830-08-24 på Fälle i Mönsterås socken, Kalmar län ]], död 1920-01-07 i Förlösa socken ]], dotter av handlanden Carl Gustaf Ekerot och Vilhelmina Dorotea Sjöström.

Barn:

 • Ida Vilhelmina Rosalie Maria, född 1857-04-03 Älverhult, liksom syskonen. Musiklärarinna. Död 1936-06-27 i Förlösa förs, Kalmar län (db 8).
 • Johan Axel Mauritz (John), född 1858-04-08. Kontorist. Död ogift 1888-03-18 i Döderhults socken.
 • Emil Gustaf Rudolf, född 1860-01-19. Gick till sjöss 1876. Styrmansexamen 1881. Sjökaptens- och ångfartygsbefälhavareexamen 1886. Ångbåtsbefälhavare på Kongofloden under flera år från 1894. Återkom till Sverige. Död ogift 1930-03-06 i Villa Dalen i Förlösa socken, Kalmar län.
 • Helmina Ebba Sofia, född 1861-01-12. Död ogift 1924-08-11 i Villa Dalen.
 • Agnes Sigrid Elise, född 1862-11-15, död 1876-12-01 i Döderhults socken.
 • Alfred Mauritz, född 1864-02-08, död s. d. på Älverhult.
 • Georg Mauritz, född 1865-03-16. Överflyttade till Nordamerika. Direktör för Swedish American Bank i San Francisco.
 • Gerda Viola Elfrida, född 1867-10-25.

TAB 31

Tor Ivar Baltzar, (son av Mauritz Abraham Adolf, tab 30), född 1873-03-27 Älverhult. Lantbruksinspektor och förvaltare i Förlösa socken, Kalmar län. Ägde en tid från 1914 Högebo i Mortorps socken, Kalmar län. Gift 1914-05-02 i Dörby socken, Kalmar län med Anna Signe Adolfina Holm, född 1885-04-10. Död 1916-05-26 på Villa Solhem i Dörby socken, dotter av trädgårdskonsulenten Carl Holm och Karin Merkel.

Barn:

 • Birgit, född 1912-09-06 i Kalmar stads förs. Tandsköterska.
 • Tor Georg Mauritz, född 1915-05-02 Högebo. Studerande

TAB 31.5

Carl Fabian Edvard, (son av Carl Edvard, tab 20), född 1842-03-10 i Torp Mönsterås förs, Kalmar län. Handelsbokhållare. Död 1888-12-02 i Kalmar. Gift 1866-03-18 i Kalmar förs,med Maria Sofia Sjöberg, född 1840-03-26, död 1895-11-09 i Stockholm.

Barn:

 • Gustaf, född 1867-09-13 i Kalmar. Död 1868-01-23.
 • Axel, född 1868-11-07 i Kalmar.
 • Carin, född 1872-04-08 i Kalmar. Gift 1896-09-26 med ingenjören Hjalmar August Arwin, född 1871-04-28, död 1927-12-19.
 • Beda, född 1875-08-09 i Kalmar.
 • Bertha, född 1878-12-12 i Kalmar. Kontorist. Död 1902-10-30 i Stockholm.

TAB 31.5A

Carl, (son av Carl Fabian Edvard, tab 31.5), född 1866-06-10 i Kalmar. Sjökapten. Död 1910-04-12. Gift 1899-05-10 i Göteborg med Hulda Gustava Westergren, född 1869-09-25 i Mellby.

Barn:

 • Karin Margareta, född 1900-07-31 i Göteborg. Kontorist.

TAB 31.5B

Herman, (son av Carl Fabian Edvard, tab 31.5), född 1873-07-12 i Kalmar. Farm. kandidat examen 1893-01-25. Apotekarexamen 1902-05-16. Apotekare i Vaxholm 1922-09-27. Ordförande i föreningen farmaceuternas sparkassa. Gift 1906-06-10 i Stockholm med Tyra Maria Boije, född 1881-08-23 i Stockholm, dotter av guldsmeden Johan Amandus Boije och Hilda Augusta Fredrika Tressfeldt.

Barn:

 • Karin Fredrika, född 1907-08-25 i Frustuna förs, Södermanlands län. Död 1908-07-21 därst. och begraves 1908-07-27 å Norra kyrkogården i Stockholm
 • Folke, född 1909-09-04

TAB 32

Isak Johan, (son av Peter, tab 20), till Svanås i Ormesberga socken, Kronobergs län. Född 1697. Student i Uppsala 1710-04-18. Hovjunkare 1722-11-12. Regementskvartermästare vid Kronobergs regemente 1733-05-05. Kapten därst. 1744-06-08. Avsked 1750-03-30. Död 1782-05-01 på Svanås. Gift 1732-02-15 med Maria Charlotta Teet, född 1712-02-20, död 1760-05-06 på Svanås, dotter av hovmarskalken Johan Teet, och hans 1:a fru Hedvig Ulrika Schönberg.

Barn:

 • Hedvig Margareta, född 1732-05-14 Huseby, död 1779-09-18 i Kumlaby Ridaregård i Visingsö socken, Jönköpings län. Gift med lektorn vid Visingsö gymnasium, professorn Sven Peter Liljenroth, född 1722 i Bäckaby socken, Jönköpings län, död 1801-05-21 i Kumlaby Ridaregård.
 • Helena Christina, född 1733-05-25 på Huseby, död 1788-01-15 på Svanås. Gift 1771-05-22 på Svanås med sin syssling, överstelöjtnanten Bengt Gustaf von Castanie, i hans 2:a gifte, född 1720, död 1799.
 • Anna Margareta, född 1734-09-08 på Huseby, död ogift 1793-05-26 Lidbohult och begraven i Ormesberga kyrka
 • Catharina Charlotta, född 1736-05-19 på Huseby, död ogift 1816-04-19 Prästeboda
 • Eleonora, född 1738-11-21 Hagstad, död 1819-10-06 på Farsta. Gift 1760-12-21 med auditören vid Hessensteinska regementet, assessorn Carl Adam Falkman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1749-07-27 i Dunkers socken, Söd., med Margareta Charlotta Herlin), född 1718-03-22, död 1800-02-03 Gemmatorp och begraven i Ormesberga.9
 • Mariana, född 1741-08-04, död 1790-07-14 på Lidbohult. Gift 1772-11-27 med lagmannen i Tio härads lagsaga, ledamoten av Högsta domstolen, RNO, Jonas Stockenberg, född 1744-12-04, död 1807-04-22.
 • Benedikta, född 1749-12-19, död ogift 1831-01-26 på Svanås.

TAB 33

Johan, (son av Isak Johan, tab 32), född 1749-05-03 på kaptensbostället Tofta i Tävelsås socken, Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1750-10-02. Förare 1767-01-09. Livdrabant 1768-04-08. Fänrik vid Kronobergs regemente 1770-02-27. Löjtnant därst. 1776-08-19. Stabskapten vid Kalmar regemente 1783-02-12. RSO 1788-07-21. Major i regementet 1789-06-02. Avsked 1794-06-23. Död 1839-10-22 Svanås. Gift 1790-12-26 Stjärnvik

Barn:

 • Mariana, född 1791-09-21 i Eksjö, död 1799-02-28 på Svanås.
 • Johan Mauritz (Jan-Mauritz), född 1792. Överstelöjtnant. Död 1881 Se Tab. 34.
 • Charlotta Beata Barbara, född 1795-12-05 i Växjö. Stiftsjungfru. Död ogift 1861-04-16 på Svanås.
 • Salomon Sebastian, född 1797-01-04 på Svanås. Sergeant vid Kronobergs regemente 1811-11-01. Kadett vid Karlberg 1812-09-25. Utexaminerad 1815-09-25. Fänrik vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 3/10. Löjtnant och adjutant därst. 1816-03-28. Kapten i armén 1831-02-12. T f regementskvartermästare 1841-03-30. Kapten s. å. 18/10. RSO 1843-07-04. Avsked 1847-03-23. Död ogift 1872-03-21 i Växjö.
 • Arvid Fredrik, född 1798-09-21 på Svanås, död där 1814-07-29.
 • Edvard Ulrik, född 1803. Generalmajor. Död 1898. Se Tab. 35

TAB 34

Johan Mauritz (Jan-Mauritz), (son av Johan, tab 33), född 1792-12-08 i Eksjö. Kadett vid Karlberg 1805-09-30. Utexaminerad 1809-03-28. Fänrik vid Kronobergs regemente s. å. 9/4. Löjtnant i armén 1814-05-14. 2. Löjtnant på stat 1815-04-18. Kapten i generalstaben 1818-05-11. 1. Löjtnant vid regementet 1821-10-19. Stabskapten 1822-06-11. RSO 1824-07-04. 2. Kapten vid regementet 1825-02-01. Genom byte brigadadjutant vid 9. infanteribrigaden s. å. 29/11. Major i armén 1830-12-21. 3. Major vid regementet 1837-04-14. Överstelöjtnant i armén 1842-12-03. 2. Major vid regementet 1847-04-20. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén och i generalstaben 1848-06-02. CXIVJoh:s med. 1855. Död 1881-02-06 på sin egendom Svanås. Gift 1830-08-27 Tunarp med sin kusin Barbara Sofia von Krusenstjerna, född 1794-10-21 på Tunarp, död 1870-02-28 på Svanås och begraven på Ormesberga kyrkogård, dotter av översten Mauritz Salomon von Krusenstierna, och Anna Magdalena Grubbe.

Barn:

 • Johan Carl Mauritz, född 1835-05-06 och död 1838 10'/11 på Svanås.
 • Anna Ulrika Magdalena (Ulla), född 1836-08-27 och död ogift 1872-01-23 på Svanås.

TAB 35

Edvard Ulrik, (son av Johan, tab 33), född 1803-08-05 på Svanås. Fanjunkare vid Kronobergs regemente 1817-10-16. Officersexamen 1819-11-15. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 12/10. Löjtnant därst. 1828-10-22. Kapten 1832-06-30. Företog en resa till Österrike, Preussen, Bajern och Hannover för att studera dessa länders fältartilleri 1846. RSO 1848-11-27. Major 1849-12-18. Adjungerad ledamot av artillerikommittén 1850–1854. LKrVA 1851-10-27. Överste och chef för Svea artilleriregemente 1853-05-19. Ledamot av krigshovrätten 1858-05-04–1860-12-12. KSO1kl 1859-04-28. Generalmajor 1860-05-04. T. f. generalfälttygmästare och chef för artilleriet s. å. juli–aug. Avsked från chefsbefattningen vid Svea artilleriregemente med rätt att kvarstå såsom generalmajor i armén s. å. 21/12. Överintendent och chef för Djurgården s. å. 31/12. Ledamot av direktionen för konungens hospital 1862-06-13–1885-05-00. Sistnämnda direktions ordförande 1864-05-24. Militärledamot av konungens högsta domstol 1866-01-03–1873-01-18. Avsked ur krigstjänsten 1879-12-05. Avsked från chefskap för Djurgården s. å. 8/12. Hedersledamot av sällskapet Agriculteurs de France 1880. Död 1898-06-28 i Växjö. Gift 1838-10-06 i Stockholm med Carolina Lovisa Meurk, född 1818-09-31 i nämnda stad, död 1890-02-19 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Carl Josua Meurk och Beata Lovisa Winckler.

Barn:

 • Johan Carl Edvard, född 1839-07-09. Död 1853-03-02 i Stockholm.
 • Gustaf Mauritz Ulrik, född 1842. Landshövding. Död 1913. Se Tab. 36.

TAB 36

Gustaf Mauritz Ulrik, (son av Edvard Ulrik, tab 35), född 1842-04-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1861-12-07. Examen till rättegångsverken 1866-05-26. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 6/6. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 16/6. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt s. å. 20/6. Auskultant i Stockholms rådstuvurätt s. å. 8/6. Auskultant i Göta hovrätt 1867-05-18. T. f. Domhavande i Västra Värends domsaga 1868 sept. Vice häradshövding s. å. 1/10. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1869-04-23. T. f. sekreterare i krigshovrätten s. å. Vice auditör vid livgardet till häst 1869. T. f. notarie i fångvårdsstyrelsen 1869. Biträdande domare i civila ärenden och brottmål vid Stockholms rådstuvurätt 1869. Extra länsnotarie i Värmlands län 1870-02-14. Länsnotarie därst. 1870-09-27. T. f. Landssekreterare under en del av åren 1870–1873. Avsked från vice auditörsbetattningen 1870. Vice auditör vid Värmlands. Fältjägarkår s. å. 28/12. Auditör vid nämnda kår 1873-09-02–1881-02-05. Avsked från länsnotarietjänsten 1873-12-20. T. f. Domhavande i Fryksdals domsaga 1870 och 1874-01-12–1881-02-04. Häradshövding i nämnda domsaga 1881-02-04. Statsrevisor 1890. Ledamot av riksdagens första kammare 1891-07-22–1902 och 1906–1910. RNO s. å. 1/12. Statsrevisor och ordförande i statsrevisionen 1894. Ledamot i kommittén för utredning av rågan om åtgärder för uppfostran av minderåriga förbrytare 1896-10-16. Ledamot av kommittén rörande begränsning av den kommunala rösträtten på landet s. å. 6/11. KVO 2kl 1897-09-18. Ordförande i konstitutionsutskottet vid riksdagarna 1900–1901. Landshövding i Västernorrlands län 1901-11-22. KNO1kl 1903-12-01. Avsked från landshövdingämbetet 1909-05-22. Död 1913-05-21 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Ägde Svanås och Älvkullen i Sunne socken, Värmlands län. Gift 1871-04-29 i Uppsala med Lovisa Christina Vilhelmina Lagerbring B, född 1846-09-22 Bredsjö, död 1926-02-07 i Engelbrekts förs, Stockholm, dotter av översten friherre Carl Gustaf Lagerbring, och Lovisa Johanna von Kræmer.

Barn:

 • Carl Gustaf Edvard, född 1872. Bankdirektör. Se Tab. 37.
 • Märta Lovisa, född 1873-06-12 i Karlstad. Stiftsjungfru. Gift 1905-07-12 med rektorn vid västra realskolan i Göteborg, filosofie kandidat Erik Andreas Johansson, född 1874-02-21 i Härnösand
 • Elsa Maria, född 1874-09-06 i Karlstad, död 1939. Gift 1905-11-09 i Stockholm (Hänösands domkyrkoförs, vb) med häradshövdingen Carl Vilhelm Anrep, född 1869.
 • Louise, född 1876-08-29 i Karlstad, död 1909-04-01 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1895-08-11 i Sunne kyrka Värmlands län med kanslisekreteraren greve Bengt Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa, i hans 1:a gifte, född 1866, död 1935.
 • Sven Johan Mauritz, född 1878. Överstelöjtnant. Död 1930. Se Tab. 38.
 • Edit Ulrika (Ulla), född 1881-05-30 i Karlstad. Bibliotekarie

TAB 37

Carl Gustaf Edvard, (son av Gustaf Mauritz Ulrik, tab 36), född 1872-04-26 i Karlstad. Mogenhetsexamen därst. 1890. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1891-11-18. Jur. utr. kandidat 1900-12-05. Advokat i Gävle 1903. Ombudsman hos bankaktiebolag Södra Sverige i Hälsingborg 1904. Kassadirektör därst. 1905. Verkställande direktör vid aktiebolag Svenska handelsbankens avdelningscentral i sistnämnda stad 1921. RVO 1926-06-06. Gift 1:o 1904-05-19 i Stockholm med Märta Liljenroth född 1879-03-22, död 1907-03-15 i Hälsingborg, dotter av fängelsedirektören Frans Liljenroth och Georgina Beckman. Gift 2:o 1913-01-06 i St. Mellösa prästgård Örebro län, med Judit Ingeborg Catharina Brandel, född 1888-06-12 i Örebro, dotter av kyrkoherden i Stora Mellösa pastorat av Strängnäs stift, kontraktsprosten Anders Gustaf Brandel och Selma Dorotea Mellström.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1906-03-22 i Hälsingborg
 • 1. Eva Märta, född 1907-03-02. Stiftsjungfru
 • 2. Gustaf Edvard, född 1913-10-30
 • 2. Ulla Louise Dorotea, född 1915-04-06 i Hälsingborg

TAB 38

Sven Johan Mauritz, (son av Gustaf Mauritz Ulrik, tab 36), född 1878-08-17 i Karlstad. Volontär vid Värmlands regemente 1897-04-10. Mogenhetsexamen i Karlstad s. å. 8/6. Korpral 1898-08-01. Sergeant s. å. 23/8. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1899-08-16. Officersexamen s. å. 25/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1903-05-01. Intendentsaspirant 1906-10-15. Intendentsexamen 1908-07-29. Underintendent vid intendenturkåren 1909-03-26. Intendent av 2 kl. därst. s. å. 22/10 och av 1. kl. 1914-05-01. Kapten vid nämnda kår 1914-12-23. RSO 1920-06-06. Major vid samma kår och chef för arméns förråd i Boden 1922-01-23. Fördelningsintendent vid södra arméfördelningen 1926-01-05. Överstelöjtnant vid kåren 1927-04-14. Död 1930-07-10 i Oslo (Hälsingborgs Maria förs, db). Gift 1905-06-10 i Stockholm med Anna Maria Löfgren, född 1881-12-21 i Vänersborg, dotter av överstelöjtnanten Carl Fritiof Löfgren och Maria Lovisa Sofia Carolina Granström.

Barn:

 • Birger, född 1906-05-31 i Stockholm.
 • Gustaf Mauritz, född 1909-03-03 i Österhaninge socken, Stockholms län.
 • Lars Olof, född 1911-02-24 vid Malmslätt i Kärna socken, Östergötlands län.

TAB 39

Olof, (son av Paul Rudbeck, adlad Rudebeck, tab 5), till Järstorp i likanämnd7 socken, Jönköpings län och Beckershov i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län. Född 1666-05-23 i Småland. Volontär vid fortifikationen 1682. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1683. Konstapel därst. 1684. Fyrverkare 1685. Fick 1688 permission att gå i utländsk tjänst. Löjtnant vid Tiesenhausens svenska infanteriregemente i Holland s. å. Regementskvartermästare därst. s. å. Ingenjör hos prins Fredrik Joakim av Holstein 1689. Fänrik vid artilleriet (under sin frånvaro i utländsk tjänst) 1690. Återkom hem 1693. Löjtnant vid artilleriet i Malmö s. å. 20/9. Kapten därst. 1698-11-15. Död 1700-04-21 och begraven i Järstorps kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift, ’utan lysning och präst, ty han hade förut under äktenskapslöfte hävdat taffeltäckaren Olof Grams dotter Catharina,’ med Catharina Rosensköld, död 1729-11-11 Ekeryd, dotter av häradshövdingen Peder Pederson Rosensköld, och Christina Lode från Livland.

Barn:

 • Paul Gustaf, död barn.

TAB 40

Carl, (son av Paul Rudbeck, adlad Rudebeck, tab 5), född 1667-09-08 på Järstorp. Volontär vid livgardet 1682. Underfyrverkare vid artilleriet 1686. Sergeant därst. 1688. Volontär vid livländska artilleriet 1692. Fänrik vid artilleriet i Göteborg 1693-12-29. Löjtnant därst. 1700-03-10. Kapten vid artilleriet i Neumünde 1704-08-08. Major och kommendant på Neumünde skans. Död där 1709 under belägringen. Gift 1:o med Anna Catharina Stråle af Sjöared, född 1679-09-08 Hökfors, död 1705 i Neumünde, dotter av överstelöjtnanten Magnus Stråle af Sjöared, och Elisabet Schildt. Gift 2:o med friherrinnan Brita Mellin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1716 med kaptenlöjtnanten vid norra skånska kavalleriregementet Christoffer Magnus Dahlberg), levde 1734, dotter av översten Gustaf Adolf Mellin, friherre Mellin, och hans 1:a fru, friherrinnan Margareta Creutz.

Barn:

 • 1. Maria Elisabet, född 1696-11-30 på Sandviks gästgivaregård i Småland, död 1777-04-24 på Hermanstorp i Nöbbele socken, Kronobergs län. Gift 1:o 1714-12-27 i Tuna socken, Kalmar län med löjtnanten vid amiralitetet Carl Lorentsson Stenfelt. Gift 2:o före 1734 med fältskären Johan Mak, född 1697, död 1741-11-12 på Väderlanda Hallagård i Nöbbele socken.
 • 1. Magnus Georg, född 1698. Löjtnant. Död 1763. Se Tab. 41.
 • 1. Anna Magdalena, född 1699 på Strålsnäs i Åsbo socken, Östergötlands län, död där 1707.
 • 2. Två barn, döda små.

TAB 41

Magnus Georg, (son av Carl, tab 40), till Änganäs i Nöbbele socken, Kronobergs län. Född 1698-11-14 Strålsnäs. Volontär vid Kalmar regemente 1712-10-02. Rustmästare vid västra skånska infanteriregementet 1714-11-00. Sergeant därst. 1715-10-12. Sekundfänrik 1718-02-24. Premiärfänrik 1719-12-29. Avsked 1722-05-04. Löjtnants karaktär 1734-11-08 med rang från 1722-05-04. Död 1763-10-27 Hemsebo. Gift 1718-09-14 på Kulltorp i Tuna socken med sin syssling Adama Johanna Stålhammar, född 1702-01-09 Syserum

Barn:

 • Anna Catharina, född 1720-08-24 på Kulltorp, död där s. å. 28/12.
 • Per Gabriel, född 1721-02-07 på Kulltorp, död 1724-11-01 Juxtorp
 • Carl Bengt, född 1723-12-10 på Juxtorp, död där 1724-11-13.
 • Adam, född 1725-10-27 på Juxtorp, död 1726-12-23 och begraven i Schildtska graven i Tuna kyrka
 • Magnus Georg, född 1727-10-15 på Hemsebo. Livdrabant. Död 1745-07-21 Sundsholm
 • Eva Elisabet, född 1729-11-25 på Hemsebo, död 1739-02-23 på Änganäs.
 • Paul Gustaf, född 1732-07-02 på Änganäs, död 1733 på Juxtorp och begraven i Schildtska graven i Tuna kyrka.
 • Catharina Maria, född 1734-09-30 på Änganäs, död där 1742-10-09.
 • Anna Sofia, född 1736-03-27 på Änganäs, död 1796-06-02 Skatebo och begraven s. å. 10/6. Gift 1:o 1751-10-25 på Hemsebo med sin syssling, majoren Carl Joakim von Castanie, född 1721, död 1778. Gift 2:o 1780-12-24 på Änganäs, 'då hon vigdes av sin son, hovpredikanten Abraham Georg von Castanie, med översten Erik Gustaf Silfversparre, nr 90, i hans 2:a gifte, född 1719, död 1795.
 • Carl Adam, född 1739. Kapten. Död 1797. Se Tab. 42
 • Peter Gustaf, född 1741-02-09 på Änganäs, död där s. å. 13/4.
 • Otto Vilhelm, född 1743-05-23 på Sundsholm, död s. å. 20/9 på Änganäs.

TAB 42

Carl Adam, (son av Magnus Georg, tab 41), till Kulltorp i Tuna socken, Kalmar län. Född 1739-01-25 på Änganäs i Nöbbele socken, Kronobergs län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1752-06-15. Kornett därst. 1758-11-30. Adjutant 1764-08-14. Avsked 1773-06-08. Löjtnant vid Kalmar regemente 1789-03-06. Kapten vid Ölands frikår s. å. 1/9. Kapten vid Kalmar regemente 1791-05-11. Död 1797-07-28. Gift 1:o 1759-10-23 på Dämshult i Asby socken, Östergötlands län med sin syssling Edla Margareta Rääf i Småland, från vilken han blev skild, född 1739-02-06 på Dämshult, död 1801-03-27 Ödesjö Gift 2:o 1780-02-08 Syserum med Carolina Pihl, född 175(4), död 1784-01-17 på Syserum. Gift 3:o 1784-10-03 på Gårdveda i likanämnd7 socken, Kalmar län med Elisabet Fredrika Braun, född 1752-07-02 på Bosgården i sistnämnda socken, död 1812-10-16 Ruda, dotter av överjägmästaren Cornelius Alexander Braun, och Christina Elisabet Mörner.

Barn:

 • 1. Magnus Georg, född 1760-10-26 på Kulltorp, död där 1761-02-11.
 • 1. Johanna Maria, född 1762-04-04 på Kulltorp, död där s. å. 9/7.
 • 1. Adam, född 1764. Löjtnant. Död 1822. Se Tab. 43
 • 1. Eva, född 1767-03-02 på Kulltorp, död där 1770-01-11.
 • 1. Paulina, född 1768-12-15 på Kulltorp. Gift 1:o 1784-09-28 på Möckelhult med sin faders syssling, löjtnanten Johan Georg Stenfelt, född 1749, död 1802. Gift 2:o 1805-12-26 på Möckelhult med lantbrukaren Jonas Fredrik Rosberg, född 1777, död 1819-03-14 på nämnda egendom. Gift 3:o 1821-10-23 med hemmansägaren Magnus Magnusson.
 • 2. Adrian, född 1780-03-03 på Kulltorp, död där s. å. 26/7.
 • 2. Johanna Charlotta, född 1781-05-16 på Kulltorp. Gift 1802-05-14 Källunda med frälseinspektoren därst. Anders Magnus Wickman.
 • 2. Magnus Johan, född 1782-10-25 på Kulltorp, död där 1784-11-19.
 • 2. Sofia Carolina, född 1784-01-15 på Kulltorp.
 • 3. Christina Fredrika, född 1785-08-11 på Gårdveda, död 1796-01-03 på kaptensbostället Dobbekulla i Kristdala socken, Kalmar län.
 • 3. Cornelia Vilhelmina, född 1786-12-17 på Gårdveda, död 1796-04-27 på Dobbekulla.

TAB 43

Adam, (son av Carl Adam, tab 42), född 1764-03-26 på Kulltorp. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1783-06-06. Korpral därst. 1785-06-18. Kvartermästare 1787-06-16. Fänrik vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1793-07-08. Löjtnant därst. 1799-07-16. Avsked 1810-05-29. Död 1822-03-21 på Skänninge gästgivargård. Han bevistade finska kriget 1788–1790 och därunder slaget vid Svensksund 1790 och affären vid Korkeasaari s. å. i juli samt erhöll hederstecknet för tapperhet till sjöss s. å. 7/8 samt blev under kriget i Pommern 1807 fransk krigsfånge. Gift 1:o 1787-10-10 med Brita Maria Gomér, från vilken han 1797 blev skild, född 1756-12-03, död 1843-01-13, dotter av kyrkoherden i Rystads pastorat av Linköpings stift Anders Gomerus och hans 2:a fru Beata Ulrika Fock. Gift 2:o 1812-05-01 Vidingsjö med Anna Christina Wallin, död 1856-01-30 i Skänninge.

Barn:

 • 1. Adam Anders, född 1788. Fänrik. Död 1862. Se Tab. 44.
 • 1. Lovisa Ulrika, född 1790-01-09 Enshult, död 1876-05-18 i Motala. Gift 1:o 1819-03-21 med inspektören Gustaf Gabriel Kraft, född 1783, död 1843. Gift 2:o 1844-05-19 i Motala med gjutmästaren Anders Fredrik Kjellgren i hans 2:a gifte.

TAB 44

Adam Anders, (son av Adam, tab 43), född 1788-08-23 8 Enshult. Volontär vid livgrenadjärregementet 1793-05-05. Sergeant därst. 1805-10-26. Fältväbel 1808-05-16. Avsked 1813-03-06. Fänriks karaktär s. å. Död 1862-01-13 i Hogstads socken, Östergötlands län. Han bevistade finska kriget 1808–1809. Gift 1813-10-13 i Åsbo socken, Östergötlands län med Eva Christina Ahlfort, född 1787-09-27 i nyssnämnda socken, död 1873-05-21 i Vists socken, Östergötlands län, dotter av arklimästaren Gustaf Adolf Ahlfort och Catharina Lovisa von Gertten.

Barn:

 • Johanna Fredrika, född 1814-04-28 i Åsbo socken, död 1879-10-10 i Stockholm. Gift 1845-02-24 i nämnda stad med hattmakaren Carl Johan Ekholm, död där 1867-08-16.
 • Johan Fredrik, född 1817-05-25 i Vallerstads socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1838. Prästvigd i Linköping 1840-12-21. Pastorsadjunkt i Örtomta av Linköpings stift s. d., i Ekebyborna 1842 och i Gårdby s. å. Vice pastor därst. 1844. Pastorsadjunkt i Östra Skrukeby 1846. Vice pastor i Gistad 1847. Lärare i Gistads sockenskola s. å. Komminister i Vist 1854-01-20. Pastoralexamen 1855. Vice pastor i Vist 1865–1867. Brunnspredikant i Söderköping 1871. Död barnlös 1889-06-20 i Vists socken. Gift 1:o 1843-08-28 Åkerby med Antoinetta Elisabet Sofia von Röök, född 1801-07-06 död 1865-08-28 i Vists socken, Östergötlands län, dotter av majoren Carl Fredrik von Röök, och Christina Catharina Åderman. Gift 2:o 1867-05-10 i Söderköping med Selma Sofia Johanna Maria Charlotta Cedercrona, född 1831-06-24 Ängelholm, död 1904-02-08 i Linköping, dotter av överstelöjtnanten Johan Ulrik Cedercrona, och friherrinnan Magdalena Sofia Rehbinder.
 • Clara Ulrika, född 1819-04-27 Fallsberg, död 1856-12-25. Gift 1847-09-27 med viktualiehandlanden i Stockholm Anders Gustaf Bergström, född 1819, död 1853-02-15.
 • Matilda Gustava, född 1822-05-28 i Åsbo socken. Gift 1867-10-24 i Vists socken med organisten och skolläraren i Hov, Östergötlands län Sven Magnus Svensson, född 1819-11-22 i Strå socken, Östergötlands län.

TAB 45

Carl, (son av Carl Adam, tab 42), född 1765. Student i Uppsala1 1783-02-14. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1770. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1788. Fältväbel därst. 1789. Fänrik s. å. 21/11. Sekundadjutant 1791-02-10. Löjtnant 1792-03-16. Kapten 1808-02-16. Död s. å. 28/12 i Lemlands by på Åland. Han bevistade finska kriget 1788–1790 och därunder affärerna vid Fredrikshamn 1788 och vid Anjala 1789, bataljen vid Uttismalm och affärerna vid Liikkala och Värälä 1789 samt bataljerna vid Valkeala och Keltis baracker 1790. Gift 1798-06-24 med sin kusin Christina Beata von Castanie, född 1772-05-22 Änganäs, död 1848-11-14 i Ljunga socken, Kronobergs län, dotter av majoren Carl Joakim von Castanie, och hans 1:a fru Anna Sofia Rudebeck.

Barn:

 • Margareta Sofia, född 1798-09-06 i Össjö Svensgården i Södra Ljunga socken, Kronobergs län, död där 1800-08-03.
 • Petronella Lovisa, född 1801-03-12 på Össjö Svensgården, död 1845-10-26. Gift 1816-11-10 med sin kusin, majoren Adolf Fredrik Stenfelt, född 1790, död 1848.
 • Carolina Christina, född 1806-05-01 Mjäryd

TAB 46

Gustaf, (son av Paul Rudbeck, adlad Rudebeck, tab 5), till Kråkesjö i Ljuders socken, Kronobergs län. Född 1672. Student i Lund10 1691-11-20. Kaptenlöjtnant vid Kronobergs regemente 1709-12-12. Sekundkapten därst. 1710-02-07. Död s. å. 28/4 i ståndkvarteret Torrlösa under kriget i Skåne. Ägde jämte brodern Paul Lessebo järn- och pappersbruk i Hovmantorps socken intill 170912. Gift med Elsa Nilsdotter Kresting född 1676 i Lund, död 1744-04-30 på Kråkesjö och begraven s. å. 20/5.

Barn:

 • Maria, döpt 1694-01-10 i Lund, levde 175412. Gift 1:o 1713 med uppbördsskrivaren Johan Strömman12. Gift 2:o före 173612 med löjtnanten Gustaf Ingelman, född 1690, död 1775-03-15 på Kråkesjö Östergård. Tre barn, döda späda.
 • Paul Gustaf, född 1699. Löjtnant. Död 1761. Se Tab. 47
 • Elsa, född 1702, död 1711 på Kråkesjö och begraven s. å.
 • Magdalena Sofia, född 1705, död 1748-05-01 på Sanden i Hjälmseryds socken, Jönköpings län och begraven s. å. 13/5. Gift 1730-10-06 Kläcklingeholm med löjtnanten vid Jönköpings regemente Magnus Hiertberg, född 1690, död 1757-03-27 på Sanden.
 • Ebba Elisabet. Gift 1731-08-24 i Hjärtlanda socken, Jönköpings län med hovrättskommissarien Erland Limæus.
 • Elsa Benedikta. Gift med komministern N. N. Lindelius.
 • Gustaf Olof, född posthumus 1710-08-06 på Kråkesjö, död där s. å. och begraven s. å. 16/10.

TAB 47

Paul Gustaf, (son av Gustaf, tab 46), till Kråkesjö samt Gåsemåla i Algutsboda socken, Kronobergs län. Döpt 1699-05-10 i Lund8. Sergeant vid Kronobergs regemente 1717-10-26. Fänrik därst. 1719-11-16. Löjtnants avsked 1734-03-15. Död 1761-07-08 i Gårdsby socken, Kronobergs län. Gift 1:o 1725-12-28 på Gåsemåla med Catharina Elisabet Gärffelt, född 1709, död 1758-03-13 på Kråkesjö, dotter av kaptenen Johan Carl Gärffelt, och Anna Catharina Schenfelt. Gift 2:o med Maria Hedengran i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överkrigskommissarien Johan Norrbin, född 1676, död 1752-10-17 på Tveta Södergård12 i Gårdsby socken), död 1775-04-18 i Hedemora.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1727. Löjtnant. Död 1790. Se Tab. 48
 • 1. Bengt Johan, född 1728-11-15 på Kråkesjö. Konstapel vid amiralitetet. Död ogift 1751 i Västindien.
 • 1. Paul Gustaf, född 1730-07-31 på Kråkesjö. Arklimästare vid amiralitetet. Död 1747 i Karlskrona.
 • 1. Catharina Beata, född 1731-11-24 på Kråkesjö, död där s. å. 8/12.
 • 1. Anna Elisabet, född 1733-04-15 på Gåsamåla, död där s. å. 5/5.
 • 1. Otto Fredrik, född 1734-12-26. Volontär vid amiralitetet. Död ogift 1762 i Surinam.
 • 1. Elsa Margareta, född 1736-02-25 på Kråkesjö, död 1763-12-17 Gåvestatorp Gift 1759-09-18 på Kråkesjö med mönsterskrivaren Daniel Anders Hager i hans 1:a gifte (gift 2:o 1767-07-19 Sunnerön, med Anna Christina Emmertz, dotter av löjtnanten Abraham Emmertz och Emerentia Schröder)12.
 • 1. Anna Magdalena, född 1738-04-14 på Kråkesjö. Gift där 1756-12-28 med fältväbeln Carl Alexander Schönberg, född 1724-12-26 Lönsbygd, död 1789-08-16.
 • 1. Maria Christina, född 1739-05-13 på Kråkesjö. Gift där 1755-05-25 med sergeanten vid Kalmar regemente Olof Segert Meurling, född 1725-02-28.
 • 1. Ulrika Sofia, född 1740-05-20 på Kråkesjö, död där s. å. 20/10
 • 1. Ulrika Sofia, född 1741-08-06 på Kråkesjö, död 1810-10-19 Grisnäs Gift 1759-09-18 på Kråkesjö med kornetten vid Smålands kavalleriregemente Anders Johan Meurling, född 1738-11-22, död 1802-06-30 Tofta
 • 1. Peter Olof, född 1742-11-25 på Kråkesjö, död där 1743-02-28.
 • 1. Eva Elisabet, född 1744-04-02 på Kråkesjö, död där s. å. 28/7.
 • 1. Magnus Georg, född 1745-07-03 på Kråkesjö, död där s. å. 9/12.
 • 1. Eva Lovisa, född 1746, död s. å.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1748-01-16 på Kråkesjö, död där s. å. 23/3.
 • 1. Paul Georg, född 1750-09-26 på Kråkesjö, död där 1751-01-21.

TAB 48

Carl Gustaf, (son av Paul Gustaf, tab 47), till Kråkesjö. Född där 1727-07-12. Arklimästare vid amiralitetet8 1748-11-04. Löjtnant därst. Död 1790-08-09 på nämnda sin egendom. Gift 1:o 1762-01-26 i Kalmar med Margareta Sofia Gallatz, född 1728, död 1772-08-16 på Kråkesjö, dotter av råd- och handelsmannen i nämnda stad Mikael Gallatz och Anna Marta Mühlenbruch12. Gift 2:o 1778-03-01 Sibbahult med Anna Asping i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Nils4 Hallberg, född 16864, död4 1774-02-03), född 1724, död 1794-01-06 i Karlskrona.

Barn:

 • 1. Catharina Gustava, född 1762, död 1766-03-05 på Kråkesjö.
 • 1. Carl Volmar, född 1764-11-10 Gisamåla, död där och begraven s. å. 2/12.
 • 1. Catharina Gustava, född 1766-05-12 på Kråkesjö. Gift där 1786-11-10 med fänriken Erik Gustaf Hjelm, född 1753-12-15 i Långasjö socken, Kronobergs län, död 1808-09-03 Askaremåla
 • 1. Anna Fredrika, född 1768-05-30 på Kråkesjö, död 1819-07-10 på Gisemåla. Gift 1790-10-05 på nämnda egendom med löjtnanten Erik Gustaf Tornerefelt, född 1769, död 1804.
 • 1. Cornelia Margareta, född 1770-03-12 på Kråkesjö. Gift 1791-07-19 i Ljuders socken med skogvaktaren Per Olof Stenbeck.
 • 1. Margareta Sofia, född 1772-08-16 på Kråkesjö, död 1855-05-29 på Gisamåla. Gift 1821-06-19 på Kråkesjö med kaptenen Elias Samuel von Porath, nr 1381, född 1771, död 1841.

Källor

1Um. 2At (Sch). 3Lk. 4At (So), 5Sön. 6RA (bouppt.). 7A. W. Lundberg, Ur skånska Båtsläktens häfder (1905). 8At (P). 9Vsn. 10Lsn. 11Nurmijärvi kyrkoarkiv. 12Medd. av P. G. Vejde, Växiö. 13 Svea Livg. förs. (AB) C:2 s. 43. 14 Fresta (AB) CI:2 s. 110. 15 Kristberg (E) C:4 s. 484. 16 Väckelsång (G) LIb:1 s. 78, Mantalslängd (G) 1701 s. 2186. 17 Väckelsång (G) C:2 s. 197. 18 Väckelsång (G) C:2 s. 203. 19 Svea hovrätt, advokatfiskalens arkiv EXIe:2264 fol. 230 v., 262 r. 20 Svea hovrätt, advokatfiskalens arkiv EXIe:2266 fol. 14 v. 21 Riksregistraturet volym 320 fol. 1146 r.

A. D. Jörgensen, En berömt svensk slægt fra Nordslesvig (Rudbæk) i Sønderjydske Aarbeger 1890.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: