:

Liljencrantz nr 2011

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Liljencrantz nr 2011 †

Adlad 1768-01-20, introd. 1774. Utdöd 1798-04-13.


1Um. 2As. 3At (Sch).

TAB 1

Sven Andersson Westerman, död på 1640-talet. Järnkrämare i Stockholm. Död 1673-05-00 och begraven s. å. 25/5. Gift 1670 med Christina Larsdotter Willman i hennes 1:a gifte (gift 2:o med järnkrämaren Anders Larsson Banck, död 1708-08-11), död 1711, dotter av kyrkoherden i Tofteryds pastorat av Växjö stift Lars Willman och Magdalena Larsdotter. [Öä].

Barn:

  • Anders Svensson Westerman, född 1672-03-06 i Stockholm. Student i Uppsala1 1684-02-28 och i Dorpat 1690. Filosofie kandidat 1694. Prästvigd 1697-05-17. Pastorsadjunkt i Jakobs församl. i Stockholm 1698-12-13. Promov. filosofie magister 1699-09-14. Extra ordinarie pastor vid livgardet 1703-01-24 regementspastor därst. 1705-10-02. Prost och kyrkoherde i Gävle 1726-06-25. Död 1739. Han åtföljde 1705 gardets rekryter till Polen och blev 1709-07-01 fången vid Perevolotjna samt förd till Solvytjegodsk, varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet [Hm]. Gift 1:o 1703-06-04 med Inga Lysing, född 1679-08-17, död 1705-12-17, dotter av kyrkoherden i Jakobs och Johannes församl. i Stockholm, hovpredikanten Anders Lysing och hans 3:e hustru Emerentia Rydelia [Hm|. Gift 2:o 1723-02-14 med Maria Christina Gyllenkrook, född 1691, död 1758-06-09 i Närtuna socken Stockholms län och begraven s. å. 20/6, dotter av assessorn Anders Gyllenkrook, nr 862, och Beata Wallenstierna.

Barn:

  • 2. Sven Westerman, adlad och (friherre) Liljencrantz, född 1727, död 1797. Se Tab. 2.
  • 2. Johan Westerman, adlad, friherre och greve Liljencrantz, född 1730, död 1815. Se friherrliga och grevl. ätterna Liljencrantz, Tab. 1.

TAB 2

Sven Westerman, adlad (och adopt. friherre) Liljencrantz (son av Anders Svensson Westerman, Tab. 1), till Hesselbyholm i Fogdö socken och Heby med Ytterby i Gåsinge och Dillnäs snr (alla i Södermanlands län). Född 1727-05-30. Student i Uppsala1 1737-02-24. Auskultant i Svea hovrätt 1748. Vice auditör vid Upplands regemente 1750. Vice häradshövding 1752. Sekreterare i sjöförsäkringsöverrätten 1760. Assessor i förutn. hovrätt 1762-06-29. Adlad jämte sin broder 1768-01-20 (introd. 1774 under nr 2011). Hovrättsråd2 1770-10-30 genom byte lagman i Uppland2 1771-01-31. Avsked med landshövdings n. h. o. v. 2 1775-03-17. Friherre 1778-12-27 på drottningens kyrkogångsdag och adopt. på broderns friherrevärdighet (ej introd.). Död 1797-12-10 på Hesselbyholm. Han gjorde 1796 Hesselbyholm och Heby till fideikommisser för sin äldsta kvarlevande son efter vars, i anseende till hans sjuklighet, snart förutsedda död, dessa egendomar skulle efter lottning emellan de tre äldsta brorsönerna, tillfalla tvänne av dem. Gift 1:o 1775-08-20 på Skeppsta bruk i Gåsinge socken Södermanlands län med Agneta Maria Transchiöld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1754-05-19 på Arnöberg i Arnö socken, Upps., med kaptenen Sven Fredrik Uggla, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1728, död 1808), född 1728-11-08, död 1777-01-17 på Skeppsta bruk, dotter av kammarherren Conrad Ludvig Transchiöld, och Anna Elisabet Gripenstierna. Gift 2:o med friherrinnan Anna Margareta Cedercreutz, född 1732-12-30, död 1788-01-21 på Hesselbyholm, dotter av kammarherren, friherre Lars Fredrik Cedercreutz, och Catharina Siljeström.

Barn:

  • 1. Johan Ludvig, till Hesselbyholms och Heby fideikommisser. Född 1766-02-13 i Stockholm. Sergeant vid Åbo läns regemente 1777-05-06. Fänrik därst. s. å. 6/6. Löjtnant i regementet 1779-10-06. Kapten vid regementet 1786-09-21. Avsked 1792-08-10. Död ogift 1798-04-13 i Stockholm och slöt ätten samt begraven i Björklinge kyrka3 Uppsala län. Bevistade finska kriget 1789–1790.
  • 1. Sven Conrad, född 1768-03-11. Kornett vid livdragonregementet 1781-12-12. Död 1787-11-19 på Hesselbyholm.
  • 1. Ulrika Charlotta, född 1772, död 1774-04-02 på Skeppsta bruk.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: