Lilliehöök af Gälared och Kolbäck nr 66

Från Adelsvapen-Wiki

0066.jpg

Adliga ätten Lilliehöök AF GÄLARED OCH KOLBÄCK nr 66

Gammal frälsesläkt, introducerad 1625.

Äldre tiders genealoger, bl a Utter, begynna släkten Lilliehööks stamtavla med en Peder, vars son skall varit En Magnus Pedersson, som uppgives hava levat 1430. Ännu längre tillbaka går riddarhusstamtavlan, å vilken nämnde Peder, där kallad »Peder Magnusson den gamle », säges hava levat 1390 och haft till fader en Magnus Pedersson, vilken skulle levat 1350 och jämväl varit fader till tvenne andra söner Gunnar och Folke. Denne Magnus Pedersson omtalas likväl ej i bevarade urkunder en Magnus Pedersson förekommer visserligen 1384 i Kållareds härad i Västergötland och 1388 bortgiver konung Albrekt gods i Kållands härad, som tillhört Magnus Pedersson, »konungens uppenbare fiende», men dennes sigill är ej känt och beträffande hans antecknade söner må anföras: att Gunnar, som enligt riddarhusstamtavlan uppgives varit »curatus» (kyrkoherde) i Stenstada, i själva verket innehade sagda befattning i »Saeristadhe » (nu Särestad) i Skara stift. Han omnämnes i en handling av 1391-10-09 och kallas där endast Gunnar. Av omskriften å ett hans ännu i behåll varande sigill synes, att hans faders namn verkligen varit Magnus. Hans vapen utgöres av en halv lilja och en fågel (Lilliehöökska vapnet). Det bör dock anmärkas, att detta vapen icke uteslutande varit ätten Lilliehööks sköldemärke, ty även ätterna Kafle och Lake samt andra icke namngivna ätter från medeltiden förde nästan samma vapen. Om Magnus Pederssons andre son Folke känner man intet. Den ende Folke Magnusson från Västergötland, som omnämnes i bevarade samtida handlingar, förde en fyrdelad sköld med ros. Hans son däremot, väpnaren och häradshövdingen i Barne härad Birger Folkesson (1408–1446), förde liljehöksvapnet (sannolikt upptaget mödernevapen). En Peder Magnusson, den ende med detta namn från Västergötland, vilken namnes i handlingar från 1300-talet (1378-06-11) kan ju möjligen vara densamme som den i riddarhusgenealogierna anförde, som uppgives hava varit gift med fru Edla Torbjörnsdotter. Då man vet, att en Magnus Pedersson och en Peder Torbjörnsson år 1398-04-04 sålde ett gods till deras gemensamme frände och »maak», herr Gustaf Magnusson, kan man härav endast antaga, att ett slags släktskap förefanns mellan ifrågavarande Peder Torbjörnsson och Magnus Pedersson, men något bevis för att Magnus Pedersson tillhörde släkten Lilliehöök är det ej. Man torde därför få börja den gemensamma stamtavlan för de olika grenarna av släkten Lilliehöök med en Magnus, som uppgives levat 1430. Hans namn synes dock ej förekomma i bevarade samtida handlingar. Åtminstone äger riksarkivet intet pergamentsbrev vari han nämnes. Däremot omtalas 1447-04-25 (RA) en Erengisle Jakobsson av vapen, vars sigill innehåller en fågel stående på ett i avtrycket knappt skönjbart föremål och som kallar en Benkta Magnusdotter sin »älskliga hustru». Såsom deras son omtalas samtidigt Karl Erengislesson, vars sigill tydligt innehåller en halv lilja med en därpå stående fågel. En annan person, som förde liljehöksvapnet, namnes 1478-08-15 (U. B.), nämligen häradshövdingen i Vartofta härad Tord Jeppesson (Jakobsson), som då beseglar en handling. Varken han, Erengisle Jakobsson eller Karl Erengislesson kunna med säkerhet uppföras på den Lilliehöökska stamtavlan. Ovannämnde Magnus' son, »Peder Magnusson den unge», är den förste med någon säkerhet kände stamfadern för ätten Lilliehöök. Sonen Bertil Pedersson, som skrev sig till Kolbäck eller Kolbäckstorp i Bergstena socken, Älvsborgs län hade minst tre söner Birger, Brynte och Peder. Birger, som i likhet med fadern skrev sig till Kolbäck, och Brynte, som skrev sig till Upplo (Oplo), blevo stamfader för de nu levande släktgrenarna, medan Peder icke synes haft avkomlingar. Med Brynte Bertilssons sonsöner, Anders Pedersson till Fårdala (riksråd, liksom sonen Nils Andersson till Fårdala) och Nils Pedersson till Gälared, delade sig denna gren i tvenne ättegrenar. Vid riddarhusets inrättande representerades släkten av medlemmar från samtliga tre grenar, Kolbäcksgrenen, Fårdalagrenen och Gälaredsgrenen, varvid Johan Nilsson till Fårdala och Knut Nilsson till Klastorp (söner till Nils Andersson) såsom varande riksrådsättlingar introducerades i dåvarande riddar klassen (andra klassen) och efter lottkastning erhöllo nr 1, medan representanterna för de båda andra grenarna, Peder Christoffersson till Kolbäck och Nils Knutsson till Gälared, introducerades i svenneklassen (tredje klassen) under gemensamt nummer 33 (vilket sedan ändrats till 66). I förteckningen över »Sääten och ordningen på Ridderhusedt» vid riksdagen 1632 upptagas de båda ätterna Lilliehöök under namnen Lilliehöök al Fårdala och Lilliehöök af Gälared, vilket senare namn sedermera vid riddarhusgenealogiernas uppläggande helt naturligt fått tillägget » och Kolbäck». Visserligen är Gälaredsgrenen närmare besläktad med Fårdalagrenen än med Kolbäcksgrenen, men något som helst fog för att, såsom senare skett, hänföra Gälaredsgrenen till ätten Lilliehöök af Fårdala såsom varande en gren av denna, finnes icke (grenarnas stiftare voro ju bröder). Liksom Nils Knutsson till Gälared under riddarhusets första år hava hans efterkommande under hela 1600-och 1700-talen vid riksdagarna representerat ätten Lilliehöök af Gälared och Kolbäck. Att det oaktat här nedan under denna ätt allenast Kolbäcksgrenen upptagits, beror på skäl, som närmare anföras i historiken för ätten Lilliehöök af Fårdala. Stamfadern Bertil Birgersson till Kolbäck uppgives även haft en fjärde son Erik Bertilsson, väpnare 1490–1500. En ättling till denne vid namn Jakob Jöransson till Ölanda uppträdde vid riksdagen 1633 under påstående att han tillhörde släkten Lilliehöök, och då namnet bestreds honom såväl vid denna riksdag som 1634 och 1638 av övriga medlemmar av släkten, inlämnade han en av kungliga sekreteraren Andreas Bure upprättad släkttavla för styrkandet av sina anspråk. Han intogs sedermera på riddarhuset och hans släktgren, den sk Istrums eller Ölandagrenen, som utdog 1727, introducerades under det för Kolbäcks- och Gälaredsgrenarna gemensamma numret 33 (sedermera nr 66). Bures uppgifter om denne Erik Bertilsson och Istrumsgrenens genom lionom påstådda härstamning från Bertil Pedersson kunna dock näppeligen godtagas. Enligt ännu bevarade handlingar ägdes Djupsås i Essunga socken, Skaraborgs län, som uppgives hava tillhört Erik Bertilsson, i Sten Stures tid (1497) av väpnaren Erik Bengtsson, vars sköldemärke liknade Ribbingesläktens (Ss.), och stamgodset Istrum var 1489 sätesgård för väpnaren Sven Andersson (ej Eriksson). (Ss.) Det kan måhända antagas, att Istrumsgrenen härstammar från denne, men Jöran Knutsson är grenens förste med säkerhet kände stamfader.

Lilliehöök Gälar Kolb A66A00.jpg


TAB 1

Magnus Pedersson. (Utter.)

Barn:

 • Peder Magnusson. Gift med fru Bengta, Peder Bondes dotter. (Utter.)

Barn:

 • Ingrid Pedersdotter. Var 1493-05-03 gift med väpnaren Karl Erengislesson, som i vapnet förde en fågel på en halv lilja (liljehöksvapnet) i hans 2:a gifte (gift 1:o före 1462-05-09 med Kristina Kristiernsdotter, som levde 1485-05-22 i hennes 2:a gifte, dotter av väpnaren Kristiern Gregersson [lejonhufvud] och Märta Pedersdotter [bockhorn]).

TAB 2

Bertil Pedersson, (son av Peder Magnusson, tab 1), till Kolbäck (Kolbäckstorp) i Bergstena socken, Älvsborgs län, som han synes hava erhållit genom sitt gifte. Den förste med full visshet kände stamfadern för ätterna Lilliehöök. Förde i vapnet en halv lilja med en därpå stående fågel. Var häradshövding i Bjärke härad 1462 och ännu 1486-11-09 och i Kållands härad 1462 och ännu 1494-04-08. Kallas »friboren man» 1467-07-07. Bevittnar ett sin hustrus systerson Harald Lakes hustrus gåvobrev 1474-08-11. Var närvarande vid ett lagmansting i Skara 1484-07-06 då han kallas »ärlig och välbördig man». [(RHKn.)] Gift (1463) (RHKn.) med Gunilla Torbjörnsdotter, dotter av Torbjörn Jonsson (gumsehufvud), även kallad Torbjörn Slätt, och Ingrid Björnsdotter (ett sjöblad).

Barn:

 • Peder Bertilsson, till Upplo i Magra socken, Älvsborgs län. Förde liljehöksvapnet. Var död 1485. [(RHKn.)] Gift före 1473-03-17 med Bengta Bengtsdotter. Hon stadfäster sin syster Katarinas, Karl Lakes hustru, gåva av en gård till Vadstena kloster 1479-02-23. Bortbyter 1485, då änka, till Harald Lake sin gård Börtesleff (nu Bursie) i Väne härad, som hon ärvt efter sin moder, varvid bl a svärfadern Bertil Pedersson beseglar. [(RHKn.)]
 • Brynte Bertilsson. Väpnare och häradshövding. Blev stamfader för Fårdala och Gälaredsgrenarna. Se adliga ätten Lilliehöök af" Fårdala, tab 1.

TAB 3

Birger Bertilsson, (son av Bertil Pedersson, tab 2), till Kolbäck. Var 1497 (RHKn.) väpnare. Gift 1:o med Kristina Tordsdotter, dotter av Tord Svensson (Store) och Kerstin Håkansdotter. Gift 2:o 1510-11-25 på Kolbäck (morgongåva) med Anna Jonsdotter.

Barn:

 • 1. Brita Birgersdotter. Gift med Greger Birgersson, som uppräknas bland det rusttjänstpliktiga frälset i Västergötland 1526–1533.
 • 1. Brynte Birgersson. Dödad 1510 i Skåne.
 • 1. Erik Birgersson, död ogift.

TAB 4

Tuve Birgersson, (son av Birger Bertilsson, tab 3), till Kolbäck. Uppräknas bland det rusttjänstpliktiga frälset i Västergötland 1526–1535. Var bisittare i konungens nämnd i Skara (GIr.) 1526-03-01. Bevistade 1527 Västerås herremöte. Hade Alfhems kungsgård i förläning 1528 och innehade samtidigt häradsrätten i Ale och Flundre härader, tills den bortgavs åt annan man (GIr.) 1529-09-12. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-07-30 och ständernas bevillning 1561-04-16. Levde 1564, men död före 1568. (Fs.) Gift med Kerstin Eriksdotter (Oxenstierna).

Barn:

 • Birger Tuvesson, till Visttorp (Slättered) i Visttorp socken, Skaraborgs län 1568. (Fs.) Gift med Cecilia Bröms i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Sven Torbjörnsson i Hovmantorp. Gift 3:o med Per Bengtsson Berg. Gift 4:o med kyrkoherden i Hovmantorps pastorat av Växjö stift Sven Torkilli), dotter av Lars Bröms och Margareta Drake, av gamla Drakesläkten.
 • Christina Tuvesdotter. Gift med Carl Persson.
 • Carin Tuvesdotter. Gift med Sven Larsson.
 • Christer Tuvesson.
 • Tuve Tuvesson.

TAB 5

Måns Tuvesson, (son av Tuve Birgersson, tab 4), till Kolbäck samt Lygnö i Bälinge socken, Älvsborgs län, Älvshult i Ellinge socken, Älvsborgs län och Häggetorp i Dala socken, Skaraborgs län, vilken sistnämnda egendom han erhöll genom sitt gifte. Underskrev trohetsförsäkran till konung Johan 1568 (Hra.). Bevistade riksdagen i Stockholm 1582 (Hra.). Levde ännu 1586, då han upptages i ett register över Sveriges adel. (Hra.) Gift med Elin Sting, dotter av slottsloven på Leckö Sven Sting, till Häggetorp och Siggestorp (av gamla Sting-släkten, som i vapnet förde en röd arm med en kniv i handen) och Märta Hansdotter (af Först enasläkt en, nr 2).

Barn:

 • Carin Månsdotter, till Lygnö och Alvshult, som levde 1619. Gift med Håkan Larsson, adlad Dufva (i Västergötland, nr 183) i hans 2:a gifte, som levde 1634.
 • Märta Månsdotter, levde änka 1647. Gift 1:o med ryttmästaren Bengt Knutsson (Hård af Torestorp, nr 60), död 1611. Gift 2:o med Anders Nilsson, Grimstorp.
 • Hans Månsson, till Kolbäck. Levde 1613, då han kontribuerade till Älvsborgs lösen (Hs.). Död barnlös. Gift med sin broders svägerska Märta Henriksdotter, död 1626, dotter av Henrik Jönsson (Gyllensparre) och Margareta Carlsdotter (Store).

TAB 6

Christoffer Månsson, (son av Måns Tuvesson, tab 5), till Häggetorp i Dala socken, Skaraborgs län. Levde 1625. Gift 1:o med Maria Henriksdotter, dotter av Henrik Jönsson (Gyllensparre), och Margareta Carlsdotter (Store). Gift 2:o med sin fränka Brita Andersdotter, dotter av Anders Persson (Lind i Västergötland), och hans 2:a fru Ragnhild Eriksdotter (liljehök).

Barn:

 • 1. Helena Christoffersdotter.
 • 1. Måns Christoffersson Lilliehöök, död 1634. Se Tab. 7.
 • 1. Margareta Christoffersdotter, levde änka 1633. Gift med Lars Nilsson Kafle, i hans 2:a gifte, död 1633.
 • 2. Carin Christoffersdotter, född 1609, död ogift 1680 och begraven 1680-06-27 i Sandhems förs, Skaraborgs län.
 • 2. Bengt Christoffersson Lilliehöök, född 1612. Landshövding. Död 1665. Se Tab. 8.

TAB 7

Måns Christoffersson Lilliehöök, (son av Christoffer Månsson, tab 6), till Påvarp (Påtorp) i Dala socken, Skaraborgs län. Sålde sitt arvegods Skarabo i Dala socken 1626-01-23 till sin svåger Lars Kafle för 140 daler (M.) och sin arvepart i Hedegården under Kolbäck i Bergstena socken, Älvsborgs län 1629-09-03 till Johan Drake till Intorp (M.). Död 1634. Gift med Anna Eriksdotter, som levde änka 1635.

Barn:

 • Maria (?) Månsdotter. Gift (Hs.) 1:o med Jöns Ruuth i Västergötland, nr 271, död 1676. Gift 2:o med ryttmästaren Erik Bengtsson Ulfsköld, i hans 1:a gifte, död 1712.

TAB 8

Bengt Christoffersson Lilliehöök, (son av Christoffer Månsson, tab 6), till Grimstorp i Sandhems socken, Skaraborgs län, Hof i Sandhems socken, Älvsborgs län samt Bjerme i Vessige socken och Hjuleberg i Abilds socken (båda i Hall.). Född 1612. Var kaptenlöjtnant vid Peder Ribbings västgötaregemente (Skaraborgs) 1637–1639. Kapten 1642. Kommendant på Laholms slott 1644. Major vid överste Måns Isaksson Silfverhielms regemente 1645-02-22. Var major vid Christoffer Ekeblads (Älvsborgs) regemente 1647. Överstelöjtnant vid Nils Kaggs (Västgötadals) regemente 1649–1653. Kommendant i Halmstad 1653–1655-05-01. Överste för Älvsborgs regemente 1655-05-00. Avsked från Älvsborgs regementet 1656-00-08. Kommendant i Halmstad 1657 och på Bohus 1658-03-18. Landshövding i Halland 1658-04-08. Död 1665-02-23 och ligger jämte sin fru begraven i egen byggd familjegrav i Abilds kyrka, på vars östra mur stå hans och hans frus i sten uthuggna sköldemärken. (Nh.) 'Han har såsom huvudman för ätten år 1649 bland adeln underskrivit ständernas beslut.' Gift 1649-10-08 med Anna Ekeblad, född 1628-05-29 Stola ), död 1685-04-19 på Hjuleberg och begraven 1685-10-17) i Abilds kyrka, dotter av översten Christoffer Ekeblad, och Brita Uggla.

Barn:

 • Johan, född 1652. Ryttmästare. Död 1697. Se Tab. 9
 • Leonard, till Grimstorp. Student i Uppsala 1663-10-01. Hovjunkare hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Fänrik vid livgardet 1676-04-18. Löjtnant vid livgardet död ogift och begraven 1676-11-05 i Sandhems socken.
 • Brita, till Grimstorp. Född 1655-08-16 på Stola, död 1735-04-24 och ligger jämte sin man begraven i Hova kyrka i Västergötland. Gift 1680-06-28 på Grimstorp med generalmajoren Per Hård af Segerstad, född 1653, död 1729.
 • Märta, till Hof. Född 1663, död 1736, jordfäst 1736-05-03 i Slöta socken, Skaraborgs län och därefter nedsatt i sin grav i Sandhems kyrka. Gift 1690-05-18 Saleby
 • Margareta, till Bjerme. Född 1664, död 1716-07-31 på Malma i Västra Ryds socken, Östergötlands län och begraven 1716-10-09. Gift 1687-01-03 på Grimstorp med majoren Lennart Bock af Näs, född 1661, död 1734.

TAB 9

Johan, (son av Bengt Christoffersson Lilliehöök, tab 8), till Hjuleberg och Grimstorp, samt Tunarp i Sandhems socken, Skaraborgs län. Född 1652-11-20 på Grimstorp. Student i Uppsala (Hs.) 1666-11-13. I holländsk tjänst 1669–1671-12-01. Löjtnant vid Lybeckers regemente 1674-11-23. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1678-09-11. Avsked 1679. Död 1697-04-20 på Hjuleberg och ligger jämte sin fru begraven i kopparkistor i Abilds kyrka, varest hans vapen uppsattes (Medd av prof. Fr. Lilliehöök.). Gift 1682-09-17 på Tunarp med sin syssling samt svågers kusin Ingeborg Bonde, till Tunarp, född 1651-10-05 Storeberg, död 1683-09-13 på Grimstorp, jordfäst 1683-07-19 i Sandhems kyrka (Medd av prof. Fr. Lilliehöök.) och begraven 1684-09-14 i Abilds kyrka, dotter av majoren Carl Filip Bonde, och Maria Elisabet Uggla.

Barn:

TAB 10

Bengt, (son av Johan, tab 9), till Hjuleberg i Abilds socken, Hallands län och Slättered i Visttorps socken, Skaraborgs län. Född 1683-07-02 Grimstorp. Student i Lund 1695-09-20. Pikenerare vid livgardet 1696-01-08. Avsked 1699-07-15. Korpral vid änkedrottningens livregemente till häst 1699 . Kornett vid änkedrottningens livregemente 1700-07-19. Sekundlöjtnant 1703-08-31. Premiärlöjtnant 1706-10-22. Ryttmästare vid adelsfanan 1710-02-23. Konfirmationsfullmakt 1711-12-11. Avsked 1716-08-17. Majors karaktär 1720-12-03. Död 1727-04-10 och begraven i Abilds kyrka, där hans vapen uppsattes (Medd av prof. Fr. Lilliehöök.). Gift (Medd av prof. Fr. Lilliehöök.) 1709-01-09 med friherrinnan Lunetta Maria Kruuse af Verchou, född 1688, död 1728-10-25 på Hjuleberg, dotter av översten, friherre Carl Gustaf Kruuse af Verchou, och Anna Sinclair.

Barn:

 • Carl Johan, född 1709-10-16. Volontär vid överste Ribbings garnisonsregemente i Göteborg 1727. Korpral vid livregementet till häst 1733. Löjtnant vid tyska ifanteriregementet i Frankrike, sedan Royal Suédois kallat, 1734. Kapten vid Royal Suédois 1742. Överstelöjtnant vid regementet Royal Pologne 1747-12-01. RSO 1748-11-07. Överstes fullmakt i fransk tjänst 1754. Överstelöjtnant i svenska armén 1754-12-00. Ogift dödsskjuten 1757-11-05 i slaget vid Rossbach. 'Han bevistade med tapperhet alla franska arméns kampanjer under hans tjänstetid, skickades 1741 såsom kurir till Sverige och 1742 såsom kurir till tyska kejsaren Carl VII i Frankfurt am Main.' Ingeborg Gustaviana, född 1710-12-17. Stiftsjungfru. Ogift 1791-10-10 på Slättered, sedan hon testamenerat 100 r:dr till Visttorps sockens fattiga.
 • Bengt Henning, född 1712-10-28, död 1713-08-14.
 • Bengt Henning, född 1714-07-17, död 1715-04-18.
 • Lennart Gabriel, till Slättered. Född 1715-11-19. Student i Lund 1732 (Sgn.). Livdrabant. Löjtnant i armén. Ryttmästare. Död ogift 1799-02-24 på Slättered. Anna Beata, född 1716-12-21 på Hjuleberg, död ogift 1792-11-23 på Slättered.
 • Hans Adolf, född 1718. Ryttmästare. Död 1792. Se rab. 11.
 • David Vilhelm, född 1721. Kapten. Död 1778. Se Tab. 5
 • Fredrik Malkolm, född 1722. Kapten. Död 1796. Se Tab. 26
 • Johan, född 1725-09-14 på Hjuleberg. Student i Lund (At (P.)) 1738-02-22. Sjöartillerikonstapel vid amiralitetet (At (P.)) 1757-12-15. Löjtnants karaktär 1760-07-21. Död ogift 1779-02-18 på Hjuleberg.
 • Christian Ludvig, född 1727-02-13 på Hjuleberg, död på Hjuleberg 1727-11-21 och begraven 1727-12-01.

TAB 11

Hans Adolf, (son av Bengt, tab 10), till Hjuleberg. Född i Hjuleberg 1718-09-15. Volontär vid amiralitetseskadern i Göteborg 1734. Underofficer vid grenadjärgardet i Sachsen 1737. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1739. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregementet 1743. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1747-07-02. Stabslöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1753-09-27. Ryttmästares avsked 1757-08-11. Död 1792-01-16 på Hjuleberg. Gift 1751-02-26 på Bränne i Torups socken, Hallands län med baronessan Barbara Eleonora von Blumenthal, född 1723-01-13 på Bränne, död 1780-05-12 på Hjuleberg, dotter av majoren i svensk tjänst, baron Carl Ludvig von Blumenthal från Brandenburg, och Dorotea Elisabet Isensen.

Barn:

 • Bengt Ludvig, född 1751. Major. Död 1838. Se Tab. 12
 • Lovisa Dorotea, född 1754-03-19 på Hjuleberg, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död ogift 1832-06-26 Knobesholm
 • Carl Henrik, född 1755-11-27 på Hjuleberg, död 1758-02-26 på Hjuleberg och begraven 1758-03-05.
 • Carolina Juliana, född 1758-07-02 på Hjuleberg död ogift 1836-06-21 på Knobesholm.
 • Carl Henrik, född 1760-04-29 på Hjuleberg. Student i Lund 1773. Underofficer 1781-03-01. Adjutant vid Jönköpings regemente 1781-12-05. Stabslöjtnant vid Jönköpings regemente 1784-10-18. Stabskapten 1788-07-22. Avsked 1793-08-26. Död barnlös 1820-10-04 på sin egendom Bjerrome i Vessige socken, Hallands län, i vars kyrka en tavla med hans och hans frus initialer och vapen är uppsatt (Medd av prof. Fr. Lilliehöök.). Bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1791-07-24 på Bjerrome egendom med Christina Margareta von Rajalin, född 1754-11-22, död 1832 28711 på Bjerrome, dotter av kommendören Olof von Rajalin, och Märta Cecilia Uggla.

TAB 12

Bengt Ludvig, (son av Hans Adolf, tab 11), till Hjuleberg. Född där 1751-11-07. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1767-08-20. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1768-09-24. Stabskornett vid norra skånska kavalleriregementet 1771-06-03. Student i Lund 1773. Löjtnant 1778-02-18. Stabsryttmästare 1783-03-19. RSO 1790-08-21. Major 1798-06-29. Avsked 1801-06-16. Död 1838-03-07 på Hjuleberg. Gift 1810-06-21 i Stockholm med Anna Charlotta Lagerheim, B, född 1789-07-29, död 1829-11-26 på Hjuleberg och begraven 1829-12-04, dotter av presidenten Olof Elias Weidman, adlad och friherre Lagerheim, och hans 1:a fru Catharina Apiarie.

Barn:

 • Emilia Eleonora, född 1811-08-01 på Hjuleberg. Stiftsjungfru. Död ogift 1904-12-22 i Vittskövle socken, (Kristianstads län).
 • Adolf Ludvig, född 1812. Löjtnant. Död 1874. Se Tab. 13.

TAB 13

Adolf Ludvig, (son av Bengt Ludvig, tab 12), född 1812-11-15 på Hjuleberg. Student i Lund 1827 (Sgn.). Kvartermästare vid skånska dragonregementet 1829-03-01. Kornett vid skånska dragonregementet 1829-08-08. Officersexamen 1839-09-29. Löjtnant 1840-09-19. Regementskvartermästare 1845-12-11. Deltog under dansk-tyska kriget i stormningen av Fredriksstad" 1850-09-29–1850-10-04. RDDO 1850-11-19. RFrHL 1853. Avsked ur krigstjänsten 1854-11-14. Bosatte sig i Paris, där han ägnade sig åt litterär verksamhet. Död i Paris 1874-02-12. Han ägde den gamla familjeegendomen Hjuleberg i Abilds socken, Hallands län. Gift 1853-06-19 i Paris med Marie-Anne-Marguerite Kelly, från Irland, född 1835, död 1880.

Barn:

 • Ingeborg, född 1855, död 1873 i Paris.

TAB 14

Bengt, (son av Bengt, tab 10), till Bränne i Torups socken, Hallands län. Död 1719-12-18 på Hjuleberg. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1734-01-10. Furir vid Älvsborgs regemente 1739-12-15. Sergeant vid Bohusläns dragonregementet 1740. Adjutant 1742-08-19. Fänrik 1743-01-07. Löjtnant 1746-09-10. Kapten 1750-06-26. RSO 1757-04-23. Major 1762-05-26. Död 1767-01-23 på Bränne. Gift 1751-02-26 med sin broders svägerska, baronessan Charlotta Dorotea von Blumenthal, född 1719, död 1801 1872 Gustavsberg

Barn:

 • Lunetta Dorotea, född 1753-07-18 på Bränne, död på Bränne 1780-03-18. Gift 1776-11-19 på Bränne egendom med ryttmästaren Johan Gustaf von Schantz, nr 1355, i hans 1:a gifte, född 1746, död 1811.

TAB 15

David Vilhelm, (son av Bengt, tab 10), född 1731-05-15 på Hjuleberg. Volontär vid artilleriet i Göteborg 1738-04-11. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1741. Förare vid Älvsborgs regementet 1743. Sergeant 1743-02-00. Fänrik 1743-06-13. Löjtnant 1749-03-21. Regementskvartermästare 1750-08-21. Kapten 1752-10-30. RSO 1761-11-23. Avsked 1762-05-26. Död 1778-05-01 Bohult. Gift 1776-08-09 på Bränne i Torups socken, (Hallands län med Maria Elisabet Wilhelms i hennes 1:a gifte (gift 3:o 1783-05-04 på Bohult med ryttmästaren Per Georg Gyllenhammar, i hans 1:a gifte, född 1746, död 1808), född 1745-09-05 i Göteborg, död 1786-10-31 på Bohult, dotter av överstelöjtnanten Mårten Wilhelms och Hedvig Catharina Wernie, nr 874.

Barn:

 • David Vilhelm, född 1773. Överstelöjtnant. Död 1846. Se Tab. 16.
 • Lunetta Catharina, född 1777-03-28 på Bränne. Stiftsjungfru. Död ogift 1826-11-28 på Långås.
 • Bengt Martin, född 1778-09-20 på Bohult, död på Bohult 1778-10-26.

TAB 16

David Vilhelm, (son av David Vilhelm, tab 15), född 1773-04-13 Bränne. Sergeant 1791. Fänrik vid dalregementet 1791-12-20. Understallmästare hos hertig Carl 1794-05-07. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1795-12-18. Löjtnant vid livregementsbrigadens lätta dragonkår 1795-11-22. Ryttmästare 1803-07-20 vid livregementsbrigaden, då benämnt livregementsbrigadens husarkår. Major i regementet 1809-02-15. RSO 1809-07-02. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementet 1810-09-05. Överstelöjtnants avsked 1818-01-07. KVO 1833-09-23 1846-07-26 Sannum. Gift 1802-12-04 i Abilds prästgård, Hallands län med Catharina Brag, född 1773, död 1843-06-29 på Sannum.

Barn:

 • Samuel, född 1805-03-22 i Fägre socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1819-09-25. Avgången 1821-11-12. Beridare vid hofstallet 1824-04-24. Kornett i armén och stallmästare vid livregementets dragonkår 1826-07-05. Löjtnant i armén 1829-07-18. Ryttmästare i armén 1841-05-24. RSO 1850-06-26. Avsked från stallmästarbefattningen 1858-02-23. Död ogift 1859-07-10 i Köpenhamn.
 • David Vilhelm, född 1806. Major. Död 1877. Se Tab. 17
 • Lennart Gabriel, född 1808-02-14. Student i Uppsala 1825. Auskultant i Göta hovrätt 1827-06-08. Kammarjunkare 1830-06-02 vice häradshövding 1831-10-17. Häradshövdings n. h. o. v. 1833-06-15. Landssekreterare i Blekinge län 1837-12-13. Kammarherre 1838-08-10. Död barnlös 1847-03-27 på Sannum. Gift 1838-07-29 i Jönköping med stiftsjungfrun Christina Louise Regina Hedenstierna, född 1813-09-21 i Jönköping, död 1888-12-12 Hovmantorp s socken, Skaraborgs län, dotter av lagmannen Anders Otto Hedens! ierna, nr 1753, och Gustava Lovisa De Geer.
 • Vilhelm, född 1809-08-13. Hovjunkare. Död ogift 1867-09-03 på Hovmantorp.
 • Carl August, född 1811. Kapten. Död 1864. Se Tab. 34
 • Anna Maria, född 1813-09-00, död 1814-03-03 på Boda, Skaraborgs län.
 • Elisabet, född 1815-03-25, död 1877-09-26 i Ekeby socken, Örebro län. Gift 1847-04-18 på Sannum med godsägaren Viktor Müntzing, född 1820-10-29 på Ekeby, död 1895-09-10 på Uddagärden vid Skövde.

TAB 17

David Vilhelm, (son av David Vilhelm, tab 16), född 1806-09-20 Röll. Kadett vid Karlberg 1822-10-16. Utexaminerad 1826-03-16. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1826-04-18. Postman vid Trollhätte kanalbyggnad 1829–1832. Löjtnant 1833-09-28. Lantmäteriexamen 1834-05 Lantmäteriauskultant 1834-06-10. Arbetschef vid Säffle kanal 1835–1837. Kapten i armén 1837-10-10. Kapten vid flottans mekaniska kår 1838-03-02. Mekanikus vid Säffle kanal 1845–1877. Chef för västra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1845-12-19–1877. Major vid flottans mekaniska kår 1846-02-12. Major vid väg- och vatten byggnadskåren 1851-12-22. RVO 1854-12-18 RNO 1866-07-03. Död 1877-05-20 vid Säffle 1 By socken, Värmlands län. Gift 1849-12-31 Mässvik med Fredrika Sofia von Axelson, född 1825-04-13 på Mässvik, död 1899-09-21 i Säffle, dotter av majoren Johan Fredrik von Axelson, och Sofia Charlotta Lennartsson.

Barn:

 • Carl Johan Vilhelm, född 1851. Major. Död 1931. Se Tab. 18.
 • David Herman Leonard, född 1854. Disponent. Död 1893. Se Tab. 33.
 • Fredrik Gustaf Samuel, född 1857 8712 vid Säffle. Volontär vid Värmlands regemente 1873-12-12. Mogenhets examen i Karlstad 1876-06-00. Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-23. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1877-11-09. Död ogift 1881-07-17 vid Säffle.

TAB 18

Carl Johan Vilhelm, (son av David Vilhelm, tab 17), född 1851-07-12 vid Säffle. Furir vid Värmlands regemente 1871-01-26. Avsked 1871-09-01. Kadett vid Karlberg 1871-12-01. Utexaminerad 1874-11-30. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1874-12-11. Löjtnant 1885-08-08. Kapten 1897-02-05. RSO 1897-09-18. Disponent och uppbördsman vid Säffle kanalbolag 1893-02-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementes reserv 1904-08-19. Major i armén 1912-06-06. Avsked ur krigstjänsten 1918-04-12. Död 1921-08-08 i Karlstad (Säffle förs, Värmlands län db). Arrenderade Norrbro i Bro socken, Värmlands län 1878-03-14–1894-03-14. Gift 1881-01-18 i Stockholm med friherrinnan Elin Marianne Emilia Uggla, född 1858-09-05 i Marstrand. Dotter av överinspektören, friherre Evald Julius Ebbe Uggla, och Emilia Fredrika Elisabet Aminoff.

Barn:

 • Gustaf David Vilhelmsson, född 1882. Kommendörkapten. Se Tab. 19.
 • Johan (John) Vilhelmsson, född 1883. Ingenjör. Se Tab. 20
 • Vilhelm Evald Knut Vilhelmsson, född 1885. Kommendörkapten. Se Tab. 21.
 • Malkolm (Mac) Vilhelmsson, född 1889. Extra jägmästare. Se Tab. 22.

TAB 19

Gustaf David Vilhelmsson, (son av Carl Johan Vilhelm, tab 18), född 1882-07-01 Norrbro. Elev vid sjökrigsskolan. Sjöofficersexamen 1902-10-27. Underlöjtnant vid flottan 1902-10-31. Löjtnant vid Flottan 1904-10-28. Genomgick sjökrigshögskolans allmänna kurs 1908–1909. TunN IO3kl 1908. RRS:tStO3kl 1909-06-00. RPrRÖO4kl 1910. Kapten 1911-10-27. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i flottan 1913-07-18. Erhöll tillstånd att återinträda i tjänst 1913-12-19. Marinattaché vid beskickningen i S:t Petersburg 1913-12-19–1918-04-26. RRS:tAO3kl 1914. RFFrK3kl 1919. Kommendörkapten av 2. graden vid flottan 1920-09-25. OffBKrO 1921. RSO 1923-06-04. Kommendörkapten av 1. graden i marinen 1926-06-29. På övergångsstat 1926-06-29 fr.o.m 1926-07-15. Sekreterare i Svenska jägareförbundets Stockholmsavdelning 1929–1939. Ledarmot av förbundets styrelse 1931–1938. Dess skattmästare från 1931. Avsked ur krigstjänsten 1937-09-24 fr.o.m 1937-10-01. SM. Gift 1905-10-21 i Oscarskyrkan i Stockholm med Anna Carolina Agnes Elisabeth Holm, född 1884-02-01 Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av vice häradshövdingen Gustaf Birger Anders Holm och Anna Norin.

Barn:

 • Ebba Agnes Carin Elisabet Gustafsdotter,
 • Gustaf Vilhelm Malkolm (Mac) Gustafsson,
 • Märta Gustafsdotter,
 • Gustaf David Gustafsson,
 • Anna Elin Gustafsdotter,


TAB 20

Johan Vilhelmsson (John), (son av Carl Johan Vilhelm, tab 18), född 1883-09-17 Norrbro. Genomgick Chalmers tekniska läroanstalt 1899–1902 och kön. techn. Hochschule i Stuttgart 1904–1907. Bitr. ingenjör hos aktiebolag Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm, 1907–1908 och hos järnvägsstyrelsens byggnadsbyrå 1908–1922. Verkställande direktör i Säffle kanalbolag 1922. Gift 1913-12-10 i Danderyds förs Djursholm med Laurentia Göransson, född 1883-03-29 i Gävle. Dotter av fabrikören Lars Göransson och Margareta Elisabet Berg.

Barn:

 • Ulf Vilhelm Johansson,
 • Elin Margareta,
 • Gunnel Sofia Margareta
 • Blenda Margareta,

TAB 21

Vilhelm Evald Knut Vilhelmsson, (son av Carl Johan Vilhelm, tab 18), född 1885-01-13 Norrbro. Kadett vid sjökrigsskolan 1899–1905. Underlöjtnant vid flottan 1905-08-18. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i flottan 1906-12-21–1908-10-01. Löjtnant i flottan 1907-08-31. RRS:tSt O3kl 1909. Genomgick sjökrigshögskolan 1910–1913. RPrRÖO4kl 1912. Adjutant hos stationsbefälhavaren i Karlskrona 1913–1917. Kapter 1915-12-31. Chef för 3. skeppsgossekompaniet 1917–1918. RJohO 1917. Marinattaché vid beskickninger i Berlin och Köpenhamn 1919-10-01–1923-09-30. Tjänstgöring i marinstaben 1919–1925. RDDO 1922-03-01. R-RJohO 1923. OffItKrO 1923. RVO 1923-12-08. Off VenBO 1924. TRKHt. RSO 1926-06-06. Kommendörkapten av 2. graden i flottan 1927-10-07 och vid flottan 1928-06-01. Kommendörkapten av 1. graden i marinen 1933-12-08. KDDO2gr. KMarOAO. Gift 1:o 1911-09-12 i Berlin med Margarete Johanna Hermine Anna Hahn, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1928-12-08 i Paris (Hedvig Eleonora förs, Stockholm vb) med generalmajoren m. m. Henri Leopold de Champs, i hans 2:a gifte, född 1869-06-21 i Stockholm), född 1888-01-21 i Hohenhinburg i Westfalen. Dotter av kaptenen Adolf Hahn och Hermine Ribbert. Från vilken han blev skild gm Stockholms rr:s utslag 1927-12-08. Gift 2:o 1928-09-01 i Svenska kyrkan i London med Margareta Sonja Charlotta (Greta) Geyron, född 1900-11-24 i Stockholm. Dotter av köpmannen i Carl Oskar Vilhelm Geyron och Jenny Charlotta Geyron.

Barn:

 • 1. Vilhelm Vilhelmsson

TAB 22

Malkolm Vilhelmsson (Mac), (son av Carl Johan Vilhelm, tab 18), född 1889-10-06 Norrbro. Studentexamen i Karlstad 1909-12-07. Elev vid Ombergs skogsskola 1913-10-01. Utexaminerad därifrån 1914-08-31. Elev vid skogshögskolan 1914-10-05. Utexaminerad 1917-02-25. Extra jägmästare i västra distriktet 1917-03-03. Extra skogsingenjör i mellersta distriktet 1917. Assistent å Dalslands och Uddevalla revir 1918–1921. Tillförordnad jägmästare i Uddevalla revir 1919-07-12–1921-01-19. Skogsindelningsassistent i västra distriktet sedan 1921. Extra ordinarie tjänsteman i domänverket 1927-07-01. SkmG. SkytteRM. Kompanichef i landstormen 1928. Assistent i Kinna revir 1928. Gift 1918-08-23 i Karlstads stadsförs med Signe Matilda Östman, född 1894-10-10 i Göteborg. Dotter av kassadirektören Carl Axel Östman och Gerda Liedqvist

Barn:

 • Carl Bertil Malcolmsson,
 • Claes Vilhelm Malcolmsson,
 • Kerstin Gunilla Malcolmsdotter,

TAB 23

David Herman Leonard, (son av David Vilhelm, tab 17), född 1854-07-01 vid Säffle. Elev vid tekniska skolan i Borås 1873. Utexaminerad 1876. Disponent för Säffle kanal 1877 samt slussinspektör för Säffle kanal. Död 1893-01-12 vid Säffle, där han ägde hus. Gift 1880-09-08 i Uddevalla med Alma Constantia Appeltoft, född 1846-03-29 i Visby domkyrkoförs,död 1891-02-25 vid Säffle, dotter av med. dr Carl Fredrik Appeltoft och Charlotta Fredrika Wentzell.

Barn:

 • Alma Sofia (Evy), född 1881-08-06 i Säffle. Stiftsjungfru. Gift 1905-12-07 i Rättvik med telegrafassistent en Carl Otto Lago Wernstedt, född 1876.
 • David Bertil, född 1882-09-09 i Säffle, död i Säffle 1882-10-02.
 • Elin, född 1884-06-22 i Säffle. Stiftsjungfru. Gift 1903-06-09 i Göteborg med grosshandlanden i Göteborg Elias Kaleb Weibull, född 1876-09-04 i Göteborg.

TAB 24

Carl August, (son av David Vilhelm, tab 16), född 1811-01-09 Boda. Rustmästare vid Värmlands regemente 1827-01-05. Furir vid Värmlands regemente 1827-06-16. Fänrik vid Värmlands regemente 1829-05-16. Officersexamen 1829 4710. Löjtnant vid Värmlands regemente 1834-09-27. Kapten vid Värmlands regemente. 1841-05-05. RSO 1854-12-18. Avsked ur krigstjänsten 1858-04-09. Död 1864-12-30 på sin egendom Sötåsen i Fredsbergs socken, Skaraborgs län, som han inköpte 1858. Gift 1:o 1845-09-06 på Fagersta bruk i Västanfors socken, Västmanlands län med Ingrid Emerentia Charlotta von Stockenström, född 1824 2478 på Fagersta, död 1848-08-02 i Göteborg, dotter av bruksägaren Salomon von Stockenström, och Sofia Lovisa Steenman. Gift 2:o 1853-09-03 Råda med Maria Moberger, född 1830-06-18 på Sötåsen egendom, död 1875-01-20 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Carl Vilhelm, född 1846 12710, död 1856-12-15.
 • 1. August Leonard, född 1848-02-09, död 1848-06-22.
 • 2. Lovisa Catharina, född 1854-06-30 Hjältin, död 1869-09-22 i Stockholm.
 • 2. August Leonard, född 1856-03-24, död 1857.
 • 2. Maria Elisabet Charlotta, född 1858-01-27 på Hjältin. Död 1932-06-14 på S:t Eriks sjukhus, Stockholm (db nr 550) jordfäst i Stockholm och begraven i Undenäs förs, Skaraborgslän. Gift 1885-04-28 på Sötåsen med grosshandlaren Carl viktor Louis Wester, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1915-07-13 i London med grevinnan Catharina Emilia Charlotta Ottiliana Cronhielm af Hakunge, född 1886-08-31 i Stockholm, dotter av kaptenen, greve Gustaf Otto Cronhielm af Hakunge, och Christina Fredrika Charlotta Gahn), född 1862-10-31 i Karlskrona.
 • 2. Johan Bertil, född 1859-09-20 på Sötåsen. Elev vid Örebro tekniska skola 1876–1878. Lantbrukselev 1878–1880. Förvaltare vid Timsfors sågverk och lantegendomar i Markaryds socken, Kronobergs län 1891–1898. Arrendator av och delägare i Sötåsen 1880–1889. Verkställande direktör för Haparanda trävaruaktiebolag 1903–1904. Disponent för Tranås elektricitets- och vattenverk 1905–1915. Verkställande direktör och disponent för trävaruaktiebolag Takten i Västmanland 1910–1914. Syssloman vid Tranås sjukhus sedan 1919 och tillika vid Svartåregleringen sedan 1925. Död 1933-05-14 i Tranås (Undenäs förs, Skaraborgs län db 41). Gift 1894-05-29 i Fägre prästgård med Davida Hortensia Virginia Moberger, född 1864-03-12 i Oppmanna prästgård, Kristianstads län. Dotter av kyrkoherden Erik David Moberger och Hilda Gustava Danielsson.
 • 2. David Samuel, född 1861. Major. Död 1922. Se Tab. 25

TAB 25

David Samuel, (son av Carl August, tab 24), född 1861-06-12 på Sötåsen. Volontär vid Närkes regemente 1879-02-19. Mogenhetsexamen i Örebro 1880-06-04. Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Avgången därifrån 1881-06-01. Åter elev 1881-09-01. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1882-11-17. Vice rit- och gymnastiklärare vid Askersunds lägre läroverk 1885. Löjtnant 1890-03-07. Transporterad som löjtnant till Jämtlands fältjägarregemente 1893-05-06. Kapten vid Jämtlands fältjägarregemente 1899-04-07. RSO 1903-12-01. Avsked 1913-04-25. Major i armén 1919-09-20. Död 1922-03-04 i Mariestad (Undanäs förs, Skaraborgs län db). Gift 1886-01-16 i Stockholm med Jenny Elna Sofia Norrbin, född 1864-08-28 i Stockholm. Död 1934-12-31 å Maria sjukhus, S:t Görans förs (db nr 361), Stockholm och begraven i Undenäs socken, Skaraborgs län. Dotter av ingenjören Johan Henrik Norrbin och Eva Emma Christina Charlotta Blomqvist.

Barn:

 • Dagmar Eva Maria, född 1886-10-26 i Askersund liksom systrarna. Mogenhetsexamen 1904-05-18. Gift 1906-11-15 i Östersund med maskiningenjören vid statens järnvägar Johan Ludvig Looström, född 1878-06-26 i Stockholm.
 • Torborg Birgitta, född 1888-09-15 i Askersund, död 1893-10-03 i Askersund.
 • Siri Ragna Tertia, född 1892-07-08 i Askersund.
 • Anna Lisa, född 1897-08-30 i Askersund. Gift 1928-10-26 i Gustaf Vasa Stockholm med professorn vid Karolinska institutet med. dr Einar Hammarsten, i hans 2:a gifte. (gift 1:o 1918-06-04 med Greta Norrbin, född 1896-03-22. Gift 3:o med leg läkaren Ingrid Margareta Hochberg) Född 1889-01-04 i Norrköping.

TAB 26

Fredrik Malkolm, (son av Bengt, tab 10), till Lindhult i Stavsinge socken och Långås i Morups socken (båda i Hall.), född 1722-08-26 Hjuleberg. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1736. Sergeant vid överste Zanders regemente i Göteborg 1736. Student i Lund (At (P.)) 1738-02-22, fänrik vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1743. Premiärlöjtnant i fransk tjänst 1744. Fänrik vid Hessensteinska regementet i Sverige 1745-10-02. Kapten i fransk tjänst 1746. Kapten vid regementet Royal Pologne 1748. Löjtnant vid garnisonsregegementet i Göteborg 1750-04-25. RSO 1751-12-04. Avsked ur franska tjänsten 1754. Död 1796-03-11 på Lindhult. 'Han bevistade under franska tjänsten fälttågen i Elsass och Flandern och var med vid Weissenberg, Donauwerth, Wasserburg, Kirckhausen, Richershofen och Pfaffenhofen samt bataljen vid Rocoux.' Gift 1756-11-24 i Agnetorps socken, Skaraborgs län med (friherrinnan) Charlotta von Mentzer, född 1729-12-05 i Jönköping, död 1806-02-27 på Långås, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen (friherre) Johan von Mentzer, och Catharina Charlotta Falkenberg af Trystorp

Barn:

 • Carl Johan, född 1758. Kapten. Död 1829. Se Tab. 27
 • Lunetta Johanna, född 1759-11-08, död ogift 1847-03-16 på Långås. Ägde Långås tillsammans med systern Catharina Charlotta.
 • Bengt, född 1761 1471, död 1761-01-23.
 • Catharina Charlotta, född 1763-11-09, död ogift 1836-08-14 på Långås.
 • Ture Gabriel, född 1765-05-02, död 1765-08-28.
 • Ture Gabriel, född 1766-03-21, död 1766-07-17.
 • Gustaf Fredrik, född 1767-04-23, död 1767-10-18.
 • Fredrik Vilhelm, född 1768-06-10, död 1770-03-26 på Lindhult.
 • Gustaf Adolf, född 1769. Major. Död 1836. Se Tab. 38
 • Hugo Malkolm, född 1771-01-14, död 1773-05-15.
 • Ture Gabriel, född 1773. Kornett. Död 1843. Se Tab. 54
 • Fredrika Charlotta, född 1775-01-21 på Lindhult.
 • Stiftsjungfru. Död 1793-01-22 på Långås egendom.

TAB 27

Carl Johan, (son av Fredrik Malkolm, tab 26), till Lindhult och Torebo i Stavsinge socken, Hallands län. Född 1758-11-09 på Lindhult. Volontär vid Upplands regemente 1769-05-16. Sergeant vid Västgötadals regemente 1771-05-28. Fänrik vid Västgöta regemente 1772-02-26. Löjtnant 1778-01-28. Kapten 1783-09-17. RSO 1788-07-21. Avsked 1792-11-28. Död 1829-02-14 på Lindhult. Han bevistade finska kriget 1788–1790 och därunder på örlogsflottan slaget vid Hogland. Gift 1788-05-10 Lövås s socken, Älvsborgs län med friherrinnan Ulrika Charlotta Ribbing af Koberg, född 1761-07-25, död 1826-05-15 på Lindhult, dotter av majoren, friherre Ture Ribbing af Koberg, och hans 1:a fru friherrinnan Hedvig Juliana Roos.

Barn:

 • Charlotta, född 1789-07-05 i Lidköping. Stiftsjungfru. Död 1875-06-27 i Lidköping. Gift 1817-01-06 på Lindhult med kammarjunkaren Nils Svante Reenstierna, född 1794, död 1856.
 • Juliana (Julie), född 1790-09-19 på kaptensbostället Halvardsbyn i Örs socken, Älvsborgs län. Stiftsjungfru. Död 1871-12-14 i Stockholm. Gift 1:o 1819 på Lindhult med löjtnanten, friherre Johan Henrik von Düben, född 1782, död 1826. Gift 2:o 1830-02-20 Ribbingstorp med majoren Henrik Ludvig Hammarberg, från vilken hon blev skild, född 1803, död 1882.
 • Malkolm, född 1791-10-05 på Halvardsbyn. Kadett vid Karlberg 1804-10-16. Utexaminerad 1808-04-11. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1808-04-21. Sekundlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1810-09-18. Premiärlöjtnant 1812-04-09. Kapten 1815-01-17. Död ogift 1816-01-19 nära Gälared i Hillareds socken, Älvsborgs län.
 • Hedvig, född 1793-09-26. Stiftsjungfru. Död ogift 1829-02-18, jordfäst samtidigt med fadern 1829-03-03 i Stavsinge kyrka och begraven på Abilds kyrkogård.
 • Carl, född 1798. Kammarjunkare. Död 1848. Se Tab. 28
 • Bengt, född 1803-07-23. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1819-05-16. Underlöjtnant vid Göta artilleriregementet 1820-11-30. Löjtnant 1830-10-28. Kapten 1837-02-10. Kadettofficer vid Karlberg 1843. Död ogift 1850-02-26 på Karlberg.

TAB 28

Carl, (son av Carl Johan, tab 27), till Lindhult och Torebo, vilka han köpte 1826-06-06. Född 1798-06-02 på Lindhult. Student i Lund 1813 (Sgn.). Volontär och extra rustmästare vid andra gardet 1814. Rustmästare vid andra gardet 1815-03-25 och vid livregementsbrigadens grenadjärkår 1815-04-17. Fänrik vid livregementsbrigadens grenadjärkår 1816-04-23. Kammarjunkare 1818-05-11. Löjtnant vid Bohusläns regemente 1818-12-19. Kapten i armen 1828-04-10. Avsked med tillstånd att kvarstå som kapten i armén 1828-04-10. Avsked ur krigstjänsten 1838-01-19. Död 1848-07-22 i Varberg. Gift 1826-09-24 i Göteborg med Anna Sofia Bagge, född 1796-08-13 i Göteborg, död 1864-00-15 på Lindhult, dotter av grosshandlaren Carl Bagge och Catharina Elisa Beckman.

Barn:

 • En son, dödfödd 1827-08-00.
 • Carl Johan, född 1828. Kaptenlöjtnant. Död 1896. Se Tab. 29
 • Fredrik Malkolm, född 1830. Stationsinspektor. Död 1901. Se Tab. 33.
 • Ulrika Catharina Charlotta Elisabet (Ulla), född 1832-09-24 på Lindhult. Stiftsjungfru. Död 1901-04-03 i Frillesås socken, Hallands län. Gift 1860-09-11 på Lindhult med kontraktsprosten, kyrkoherden i Frillesås pastorat av Göteborgs stift, LVO, Carl Fredrik Svensson, född 1825-01-04 i Göteborg, död 1895-04-15 i Frillesås prästgård.
 • Axel Pontus, född 1836-09-03 på Lindhult. Kadett vid Karlberg 1851-04-05. Utexaminerad 1857-04-21. Sekundlöjtnant vid kungliga m:ts flotta 1857-05-12. Löjtnant 1866-10-01. Kapten 1872-04-05. Adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1875-10-10. LÖS 1876-02-23. RGrFrO 1877. Adjutant hos konungen 1879-01-21. RSO 1880-01-21. RDDO 1882-06-24. Kommendörkapten av 2. graden 1884-09-12. Chef för 2. graden kommandoexpedition 1884-10-01. Suppleant i krigshovrätten 1886-10-22. RPdaCO 1886. Kommendörkapten av 1. klassen 1888-09-21. KItKrO 1888. RFrHL 1888. Ledamot i reglementskommittén 1888–1889. KBadZLO2kl 1889. LKrVA 1890. Kommendör i flottan 1892-04-01. Överadjutant hos konungen 1892-04-21. Död barnlös 1893-06-02 i Stockholm. Inköpte Lindhult och Torebo 1880-04-06. Gift 1865-01-03 Susegården med Maria Amalia Carolina Kuylenstierna, född 1846-10-16 på Susegården, död 1900-04-07 i Stockholm, dotter av kammarherren Carl Johan Gammal Kuylenstierna, och Charlotta Fredrika Eufrosyne Ehrenborg.

TAB 29

Carl Johan, (son av Carl, tab 28), född 1828-11-27 på Lindhult. Kadett vid Karlberg 1843-09-06. Utexaminerad 1847-12-11. Sekundlöjtnant vid Kungliga M:ts flotta 1847-12-17. Examinator vid navigationsskolan i Göteborg 1852. Erhöll 1852-06-05 tre års permission för att tjänstgöra på svenska och norska handelsfartyg. Andre styrman på fregattskeppet Oskar I 1852. Befälhavare på fregattskeppet Oskar I 1853-11-06–1856-04-19 på resor från Göteborg till Australien och Ostindien. Premiärlöjtnant 1856-05-21. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös premiärlöjtnant i flottan 1859-02-22. Avsked med kaptenlöjtnants namn heder och värdighet 1862-03-04. Föreståndare för Lindhults lantbruksskola 1870–1879. Död 1896-01-22 i Falkenberg. Ägde åren 1858–1878 Stavsjö och Lindhult samt 1863–1878 Ramsjöholm, alla i Stavsinge socken. Gift 1858-08-10 Hällerup med Gustava Charlotta Fredrika Rosenblad, född 1831-03-27 på Haglösa i Slågarps socken, Malmöhus län, död 1907-11-27 på Lindhult, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Rosenblad B, och Julie Augusta Silfverskiöld.

Barn:

 • Carl Johan Fredrik Julius, född 1859. Major. Död 1934. Se Tab. 30.
 • Carl Johan Fredrik Malkolm, född 1860. Professor. Död 1930. Se Tab. 31.
 • Carl Johan Axel Pontus, född 1862-06-28, på Lindhult. Elev vid Örebro tekniska skola 1879–1882. Elev vid Trälleborgs lantbruksskola 1884. Studerade lantbruk i Skottland, Frankrike, Belgien och Tyskland 1884–1886. Förvaltare på Lindhult 1887. Ägde Lindhults egendom tillsammans med sina syskon sedan 1900. Nämndeman i Hallands län. Död barnlös 1905-01-15 i Falkenberg. Gift 1901-08-10 i Vänersborg med Berta Malvina Hallberg, född 1862-10-06 i Vänersborg. Dotter av skomakarmästaren och stadsfullmäktigen i Vänrsborg Anders Hallberg och Anna Christina Nyberg.
 • Sofie Julie Christine Louise Vilhelmine Charlotte, född 1864-04-29 på Lindhult, död 1911-07-27 i Närkes-Kils prästgård och förs, Örebro län. Gift 1887-09-06 på Lindhult med kontraktsprosten, kyrkoherden i Kils och Gräve pastorat av Strängnäs stift, LNO, LVO, teol. doktor Johan Wahlfisk, född 1842-08-15 i Askers socken, Örebro län, död 1921-06-01 i Närkes-Kils prästgård.

TAB 30

Carl Johan Fredrik Julius, (son av Carl Johan, tab 29), född 1859-05-27 på Lindhult. Volontär vid Älvsborgs regemente 1878-02-22. Avsked 1879 1878. Volontär vid Bohusläns regemente 1879-09-28. Mogenhetsexamen i Halmstad 1880-05-30. Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Utexaminerad 1881-10-31. Avsked från Bohusläns regemente 1881-11-07. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1881-11-25. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1894-02-02. Kapten i armén 1901-12-05. Kapten vid Älvsborgs regemente 1904-03-26. RSO 1904-07-09. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1910-10-14. Major i armén 1917-03-09. Ägde tillsammans med brodern Carl Johan Fredrik Malkolm Lindhult och Torebo i Stavsinge socken, Hallands län 1905-08-22–1914-01-15. Död 1934-01-21 å Falkenbergs länslasarett (db 8). Gift 1898-09-11 Fristadshed s socken, Älvsborgs län med Signe Wästfelt, född 1876-10-10 Trollebo. Dotter av överstelöjtnanten Nils Ludvig Vilhelm Wästfelt, och grevinnan Gertrud Sofia Christina Taube.

Barn:

 • Kerstin Margareta, född 1902-05-13 på Lindhult.
 • Carl Axel, född 1904-03-15 på Lindhult.
 • Nils Gustaf Fredrik Malkolm,
 • Gertrud Birgitta Sofia (Britt-Sofie),
 • Elena Ingrid Maria (Ing-Marie),

TAB 31

Carl Johan Fredrik Malkolm, (son av Carl Johan, tab 29), född 1860-04-14 på Lindhult. Elev vid Örebro tekniska skola 1878–1882. Elev vid tekniska högskolan 1883-09-13. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1886-06-10. Ingenjör vid Nordamerikas förenta staters örlogsvarv i New York 1889-05-18–1893-07-25. Lärare i ångfartygskonstruktion vid tekniska högskolan i Stockholm 1893-11-01–1898 och assistent vid tekniska högskolan i Stockholm 1896–1898. Konsulterande ingenjör 1893. Besiktningsman för fartyg i Stockholm 1896. Sekreterare i allmänna konst- och industriutställningens tekniska utskott 1896-02-05. Lärare i skeppsbyggnadskonst och maskinlära vid sjökrigshögskolan 1898-05-13–1910-02-04. Lektor i skeppsbyggnadskonst vid tekniska högskolan 1898-11-17. RrVO 1909-06-06. Professor i skeppsbyggnadslära vid tekniska högskolan 1911-09-29. RNO 1919-06-06. Avsked från professuren 1925-02-27. KVO2kl 1925-09-19. Uppfinnare. Ägare Lindhult och Torebo i Slavsinge socken, Hallands län sedan 1914-01-15 och hus i Stockholm sedan 1925-03-19. Ledarmot av styrelsen för avdel. som utgivit flera tekniska skrifter 1919–1921. Medarbetare i Uppfinningarnas bok. Biogr. i Väd? Död 1930-01-04 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1890-10-01 i Stockholm med Elise Hector, född 1869-08-30 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], dotter av sjökaptenen Detlof Zakarias Reinhold Hector och Albertina Gustava Kahl.

Barn:

 • Bertil Malkolm Fredriksson, född 1891-07-15 i Brooklyn, New York. Godsförvaltare. Se Tab. 32.

TAB 32

Bertil Malkolm Fredriksson, (son av Carl Johan Fredrik Malkolm, tab 31), född 1891-07-15 i Brooklyn, New York. Mogenhetsexamen 1910-12-16. Studentexamen i Stockholm 1910-12-16. Volontär vid Hallands regemente 1911-04-27. GMbg 1911-08-00. Volontär vid Svea livgarde 1912-05-29. Officersexamen 1913-12-20. Underlöjtnant Svea livgarde 1913-12-31. Löjtnant 1917-09-07. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1917-10-18. Avsked ur reserven 1920-02-20. Förvaltare vid Lindhult och Torebo i Stafsinge förs, Hallands län, sedan 1916. Gift 1916-07-29 i Klara förs, Stockholm ]] med Karin Maria Bergin, född 1892-09-11 i Klara förs, Stockholm. Dotter av bankiren John Bergin och Sigrid Maria Sundquist.

Barn:

 • Bengt Fredrik Bertilsson,
 • Lennart Fredrik Bertilsson,

TAB 33

Fredrik Malkolm, (son av Carl, tab 28), född 1830-05-27 på Lindhult. Studerade lantbruk i Tyskland 1849–1852. Förvaltare vid Lindhult 1855–1858. Ägde Ramsjöholm i Stavsinge socken, Hallands län 1859–1863 och arrenderade Lindhults egendom 1863–1869. Anställd vid Halmstad–Jönköpings järnväg 1872. Stationsinspektor vid Halmstads station 1876. Förflyttad i enahanda egenskap till Malmbäcks station 1885. Avsked 1896. Död 1901-11-30 på Lindhult. Gift 1856-06-21 med Henriette Dittmann, född 1829-02-21 Sönderbyhof

Barn:

 • Sofia Margareta Eleonora, född 1857-03-21 på Lindhult. Död 1935-12-18 i Varberg (db 103). Begraven å Stafsinge Kyrkogård, Hallands län. Gift 1884-09-11 i Halmstads kyrka med överstelöjtnanten Carl Reinhold Elias Leijonancker, född 1854, död 1903.

TAB 34

Bengt, (son av Fredrik Malkolm, tab 26), född 1762-06-07. Sergeant 1780. Fänrik vid von Saltzasregemente 1780-06-07. Stabslöjtnant vid Stedingkska regementet 1785-12-14. Avsked med kaptens karaktär 1792-04-18. Död 1842-10-14 På Hammar i Bro socken, Värmlands län. Gift 1792-05-01 med Magdalena Justina von Eckstedt, född 1760-06-06, död 1844-03-12, dotter av överstelöjtnanten Erik Gustaf Ekstedt, adlad von Eckstedt, och Ulrika Eleonora Gadde.

Barn:

 • Gustaf Malkolm, född 1794. Kapten. Död 1850. Se Tab. 35
 • Johan Julius, född 1795. Major. Död 1869. Se Tab. 36
 • Hedvig Citarlotta Ulrika, född 1797-11-04 på Hammar, död som barn.
 • Augusta Maria, född 1801-02-26 på Hammar. Stiftsjungfru. Död 1875-08-23 i Göteborg. Gift 1823-03-09 på Hammar med kaptenen, friherre Hans Fredrik Kruuse af Verchou, född 1792. Död 1880.

TAB 35

Gustaf Malkolm, (son av Bengt, tab 34), till Skönnebols fideikommiss i Södra Ny socken, Värmlands län, som han ärvde efter sin morbror. Född 1794-01-14 i Värmland. Korpral vid livregementets husarkår 1806-12-16. Fänrik vid Värmlands regemente 1812-07-14. Stabslöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1816-10-22. Löjtnant vid Värmlands regemente 1819-08-03. Kaptens n. h. o. v. 1822-03-26. Död 1850-01-31 på Skönnebol. Gift på Skönnebol 1822-03-10 med friherrinnan Sofia Margareta von Nolcken, född 1804-01-22 på Färjestad i Grava socken, Värmlands län, död 1873-11-18 på Skönnebol, dotter av landshövdingen, friherre Arvid von Nolcken, och Hedvig Maria Lovisa von Schantz.

Barn:

 • Sofia Magdalena Maria, född 1823-02-02 på Skönnebol, liksom syskonen, död 1908-07-24 i Säffle (By förs, Värmlands län db). Gift 1843-12-25 Brosäter med kaptenen vid Värmlands regemente, RVO, Carl Mauritz Bratt, född 1815-05-09 Forsvik, död 1880-01-22 på Gårdsjö i Östra Emterviks socken, Värmlands län.
 • Claes Bengt Arvid, född 1826-06-20 på Skönnebol, död 1832-03-19 på Skönnebol.
 • Augusta Matilda, född 1825-06-18 på Skönebol, död 1901-12-15 i Arvika. Gift 1853-08-24 på Skönnebol med majoren i armén, kaptenen vid Hallands infanteribataljon, RSO med med, Adam Afze Afzelius, född 1815-05-02 i Uppsala, död 1898-06-10 Billingsberg
 • Malkolm Julius, född 1828-10-07 på Skönebol. Kadett vid Karlberg 1841-10-01. Utexaminerad 1849-04-18. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarkår 1849-04-24. Avsked ur krigstjänsten 1854-04-27. Död ogift 1906-06-06 på Skönnebol, vilket han innehade sedan 1850.
 • Jacquette Josefina, född 1833-01-19 på Skönebol, död 1874-04-30 i Skövde. Gift 1865-08-23 på Skönnebol med överstelöjtnanten i Armén, majoren vid Västgöta regemente, RSO, RNS:tOO m. m. Gustaf Johan Adolf Blüm, född 1820-02-02 i Linköping, död i Linköping 1903-05-03.

TAB 36

Johan Julius, (son av Bengt, tab 34), till Hamnars fideikommiss i Bro socken, Värmlands län, som han ärvt efter sin moder. Född i Värmland 1795-06-28. Volontär vid Värmlands fältjägarregemente 1813-06-14. Sergeant vid Värmlands fältjägarregemente. Placerad 1814-10-07 och konfirmerad underlöjtnant 1814-11-08. Löjtnant 1819-10-12. Kapten 1834-05-15. RSO 1839-12-01. Avsked med majors n. h. o. v. 1841-05-05. CXIV Joh:s medalj 1855. Död 1869-06-04 på Hammar och ligger jämte sin fru begraven på Bro kyrkogård. Gift 1850-08-02 Hög med Hedvig Gustava Chevalier, född 1823-06-27 i Karlskrona amiralitets förs Död 1903-07-02 i Bro socken, Värmlands län, dotter av gymnastikläraren Seorges Chevalier, i hans 1:a gifte, från Frankrike och Christina Maria Klinggren.

Barn:

 • Julia Magdalena, född 1851-05-17 på Hammar, död 1898-03-13 i Karlstad och ligger jämte sin man begraven på Bro kyrkogård. Gift 1883-12-02 på Hammar med godsägaren Carl Gustaf Emanuel Bratt, född 1846-06-06 på Skönnebol, död 1894-03-24 Brosäter
 • Bengt Johan Julius, född 1852-12-26 och död 1854-03-10 på Hammar och begraven på Bro kyrkogård.
 • Bengt Carl Julius, född tvilling 1855. Kapten. Död 1915. Se Tab. 37.
 • Julia Christina Sofia, född tvilling 1855-10-06 på Hammar.
 • Hedvig Fredrika Julia, född 1860-12-05 och död 1861-01-13 på Hammar och begraven på Bro kyrkogård.
 • Anna Julia, född 1864-10-22 och död 1865-07-08 på Hammar och begraven på Bro kyrkogård.

TAB 37

Bengt Carl Julius, (son av Johan Julius, tab 36), född tvilling 1855-10-06 på Hammar. Volontär vid Värmlands fältjägarkår 1873-05-02. Avsked 1875-03-16. Volontär vid Värmlands regemente 1875-04-24. Mogenhetsexamen i Karlstad 1876-06-10. Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-27. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1877-11-09. Transporterad till Värmlands fältjägarkår 1877-12-21. Löjtnant vid Värmlands fältjägarkår 1884-06-04. Kapten 1892-08-05. RSO 1898-12-01. Kapten vid Vaxholms grenadjärregemente 1901-12-05. Avsked från regementet 1908-07-23. Befälhavare för Karlstads landstormsområde nr 50 A 1908-08-06. Kapten vid Värmlands regementets reserv 1908-11-13. Befälhavare för Filipstads rullföringsområde nr 51 1913-09-11, var under flera år ordförande i kommunalstämman m. m. i Bro socken. Död 1915-01-14 i Filipstad ]] och begraven i familjegraven på Bro kyrkogård. Innehade Hammars fideikommissegendom efter faderns död 1869 till 1912-03-01, då fideikommisset försåldes och förvandlades till fideikommisskapital. Gift 1887-02-22 i Skövde med sin kusins dotter Jacquette Sofia Charlotta Blüm, född 1866-05-13 på Årtan i Segerstads socken, Värmlands län, död 1902-04-20 i Karlstad och begraven i familjegraven på Bro kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Johan Adolf Blum och Jacquette Josefina Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Bengt Gustaf Adolf Julius Bengtsson, född 1890-02-04 på Hammar, liksom bröderna. Mogenhetsexamen i Karlstad 1909-06-08. Anställd vid Värmlands brandstodsbolag i Karlstad 1909-11-01–1910-05-31, vid aktiebolag Stockholms handelsbank 1910-08-01–1911-04-30 och vid aktiebolag Föreningsbanken i Stockholm 1911-05-10–1912-03-31. Elev vid statens järnvägar 1915-02-05. Kontorsskrivare vid statens järnvägar 1917-01-01. Tjänstgjorde vid I distriktets kansli i Stockholm. Sekreterare hos stiftelsen Musikkulturens främjande 1928-05-01 Inneh. efter faderns död 1915 Hammars fideikommisskapital. Gift 1935-06-24 i svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn med Karin Elisabet Ljunggren, född 1893-08-24 i Kungsholms förs, Stockholm, dotter av direktören John Vilhelm Ljunggren och Emma Constantia Johansson.
 • Erik Bertil Bengtsson, född 1892-02-15 Hammar. Realskolexamen i Karlstad. Först anställd vid försäkringsaktiebolag Ocean i Göteborg. Visades sedan flera år i Argentina. Extra tjänsteman vid Nordmark Klarälvens järnväg i Hagfors 1927-09-01. Ordinarie tjänsteman vid Nordmark Klarälvens järnväg 1928-01-01. Gift 1930-04-19 i Films förs, Uppsala län med lärarinnan Johanna Sofia Enlund, född 1885-03-15 i Hagfors. Dotter av folkskolläraren Per enlund och hans hustru Colliander.
 • Axel Stellan Bengtsson, född 1895-09-20 på Hammar, död 1897-02-18 på Hammar och begraven på Bro kyrkogård.
 • Åke Bengtsson, född 1897-12-18 Hammar. Äg. och bebor Silkestad. Realskoleexamen i Karlstad 1916-05-29. Utexaminerad från Filip Holmqvists handelsinstitut i Göteborg 1917-07-05. Vistades i Argentina 1918–1920 och i Norge 1921–1925. Skogsteknisk examen vid Aas högre lantbruksskola i Norge 1924-03-02. Utexaminerad från Varpnäs lantbruksinstitut i Nors socken, Värmlands län 1927-10-24. Inspektor vid Sättra gård i Munsö socken, Stockholms län 1927-11-01. Gift 1931-12-30 i Karlstads stadsförs (vb 222) med sömmerskan Hilda Augusta Johansson, född 1900-08-17 i Värmland.

TAB 38

Gustaf Adolf, (son av Fredrik Malkolm, tab 26), född 1769-08-20 Lindhult. Volontär vid Nylands dragonregemente 1780-04-30. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1781-05-23. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1782-04-03. Sekundlöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1787-05-30. Transporterad till Närkes och Värmlands regemente 1793-01-25. Stabskapten vid Närkes och Värmlands regemente 1795-05-08. Major i armén 1808-02-15. Avsked 1810-03-27. Död 1836-08-08 Bua. Han bevistade kriget i Finland 1789–1790. 'Var 1805 sekundant vid en duell och måste därför rymma ur riket, men fick 1805 lejd och hemkom.' Gift 1798-09-25 Ås med Johanna Gustava Silfverswärd, född 1763-11-06 på Ås, död 1855-01-19 Odenstad, dotter av fänriken Erik Ludvig Silfverswärd, och friherrinnan Elisabet Ulrika Uggla.

Barn:

 • Ulrika Charlotta, född 1799-01-28. Stiftsjungfru. Död 1886-03-30 i Hjo. Gift 1833-01-05 på Bua med majoren Johan Pontus Lagerberg, född 1804, död 1862.
 • Johanna Fredrika, född 1800-10-25, död 1801-01-25 på Eketorp i Södra Råda socken, Värmlands län.
 • Fredrik Gustaf, född 1802. Major. Död 1884. Se Tab. 39

TAB 39

Fredrik Gustaf, (son av Gustaf Adolf, tab 38), född 1803-07-09 Sörbro. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1819-06-04. Underlöjtnant vid Göta artilleriregementet 1820-11-30. Löjtnant 1830-10-28. Kapten 1837-03-03. Kapten vid Värmlands regemente 1840-12-21. RSO 1843-07-04. Regementskvartermästare 1844-11-14. Major 1847-09-10. Avsked 1850-06-01. Död 1884-05-04 i Stockholm. Gift 1828-01-05 i Ny socken, Värmlands län med friherrinnan Augusta Fredrika Charlotta von Nolcken, född 1805-07-13 på Färjestad vid Karlstad, död 1874-12-10 på Sanna vid Karlstad, dotter av landshövdingen, friherre Arvid von Nolcken, och Hedvig Maria Lovisa von Schantz.

Barn:

 • Gustaf Arvid, född 1829. Major. Död 1922. Se Tab. 40
 • Axel Fredrik, född 1830. Överste. Död 1904. Se Tab. 44
 • Carl Pontus, född 1832. Major. Död 1913. Se Tab. 47
 • Bengt Conrad, född 1833-10-11 i Göteborg. Överflyttade till Nordamerika. Död 1888-08-25 i Hanford Tularo i Kalifornien.
 • Johanna Maria Sofia, född 1834-11-01 i Göteborg, död 1928-10-30 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1856-05-02 Odenstad med överstelöjtnanten i armén, majoren vid Värmlands regemente, RSO, Alfred Axel Adolf Blüm, född 1825-10-16 i Linköping, död 1880-03-25 i Paris.
 • Johan Adolf, född 1836-08-21 i Göteborg. Anställd i handelsflottan. Död 1861 under hösten då det fartyg, å vilket han var anställd, förliste i kinesiskt farvatten.
 • Augusta Amalia, född 1838-04-27 i Göteborg, död ogift 1918-02-06 i Karlstad.
 • Anna Charlotta, född 1843-04-07 Odenstad, död 1915-10-09 i Karlstad. Gift 1861-09-26 på Odenstad med auditören vid Värmlands regemente, vice häradshövdingen, KVO2kI, RNO med med, Frans Fredrik Maechel, född 1823-07-11 i Västervik, död 1915-10-09 i Karlstad.
 • Hjalmar Hugo, född 1845. Marinöverdirektör. Död 1912. Se Tab. 51.
 • Carl Malkolm, född 1847. Förste hovmarskalk. Död 1928. Se Tab. 53.

TAB 40

Gustaf Arvid, (son av Fredrik Gustaf, tab 39), född 1829-03-18 i Göteborg. Furir vid Värmlands regemente 1845-04-20. Student i Uppsala 1847-06-08. Avsked från furirbeställningen 1847-09-22. Furir vid Värmlands fältjägarregemente 1848-07-04. Officersexamen 1849-02-24. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1849-03-20. Löjtnant 1854-09-19. Biträdande ingenjör vid Gävle–Dala järnvägsbyggnad 1855–1861. Kapten 1868-09-15. Ledamot av Gävleborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1870–1905, erhöll sällskapets GM 1898, dess hedersledamot 1906. 2. Major 1871-05-19. RVO 1871-08-30. RSO 1872-05-27. Avsked 1874-04-10. Ledamot av direktionen för livränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Gävleborgs län 1878. Ledamot av direktionen för Gävle–Dala hypoteksförening 1882 och dess vice ordförande. KVO2kl 1900-12-01. Disponent för Hofors aktiebolag. Ordförande i styrelserna för Krylbo–Norbergs och Kärrgruvan–Klackbergs järnvägar. Död 1922-02-27 i Uppsala domkyrkoförs. Gift 1862-09-18 i Gävle med Gunilla Wærn, född 1840-10-30 Andersfors,. Död 1922-02-02 i Uppsala domkyrkoförs ]], dotter av bruksägaren, fil. doktor Leonard Magnus Wærn och Margareta Gahn.

Barn:

 • Sigrid, född 1863-06-17 Västerberg, död 1893-04-26 i Stockholm. Gift 1887-09-18 Hofors med generallots-direktören, KmstkNO, KVO1kl, RSO, GMbg, m. m. Daniel Ulrik Vilhelm Linder i hans 1:a gifte (gift 2:o 1895-08-18 på Odensviholm i Odensvi socken, Kalmar län, med friherrinnan Elin Maria Pfeiff, född 1872-10-16 i L:a Malma socken, Södermanlands län, dotter av friherre Alexander Teodor Pfeiff, och friherrinnan Ottilia Carolina Fredrika Fleetwood), född 1855-08-08 i Uppsala, död 1924-03-13 i Stockholm.
 • Conrad, född 1864-11-12 på Västerberg, död 1881-01-02 på Hofors.
 • Cecilia, född 1866-12-03 Västerberg Död 1929-02-23 i Oscars förs, Stockholm (db 52). Gift 1891-06-06 Kungsgården lic. Carl Yngve Sahlin, född 1861-09-02 i Lund. Död 1936-01-11 å Aspuddens sjukhem, Brännkyrka förs, (Oscars kyrka, Stockholm db 8).
 • Anna, född 1868-12-09 på Västerberg, död 1899-11-04 i Falun. Gift 1889-07-19 Hofors ) med lektorn vid högre allmän läroverket å Östermalm i Stockholm, RNO, fil. doktor Enar Vilhelm Sahlin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1901-01-02 med Rigmor Nettelbladt, född 1878-02-08, dotter av kamreraren Oskar Conrad Nettelbladt och Matilda Groth), född 1862-09-19 i Lund.
 • Gunilla Margareta (Gunhild), född 1879-02-26 på Hofors. Gift 1904-10-05 i Stockholm med överstelöjtnanten i armén majoren vid Smålands artilleriregemente, RSO m. m. Gösta Johan Hazelius, född 1875-02-24 i Falun, död 1922-12-31 i Jönköping

TAB 41

Bertil, (son av Gustaf Arvid, tab 40), född 1870-06-23 Västerberg. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente 1888-06-02. Mogenhetsexamen i Gävle 1889-06-05. Sergeant 1890-05-31. Elev vid krigsskolan 1890-07-23. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1891-10-28. Löjtnant vid Svea artilleriregementet 1896-09-18. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörshögskolans högre artillerikurs 1898-05-07. Repetitör vid artilleri- och ingenjörshögskolans högre artillerikurs 1898-09-14–1900-06-30. Informationsofficer vid regementet 1900-10-01–1901-09-30. Artilleristabsofficer 1903-10-01–1909-05-30. Kapten 1905-02-03. RSO 1912-06-06. Major vid Smålands artilleriregemente 1913-08-29. RVO 1914-09-30. Överstelöjtnant vid artilleriregemente 1916-12-01. Överstelöjtnant och chef för Gotlands artillerikår 1919-03-28. Överste i armén 1922-07-07. KSO2kl 1925-09-19. På övergångsstat 1926-09-04. KSO1kl 1928-09-16. Överste i reserven 1928. Avsked 1930-06-20 fr.o. m 1928-06-24. Gift 1912-04-18 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Eleonora Maria Berndes, född 1887-01-24 i Stockholm, dotter av brukspatronen Gustaf Fredrik Berndes och Elin Sofia Petterson.

Barn:

 • Cecilia,
 • Bertil Bertilsson,
 • Viveka,
 • Agneta,
 • Malkolm Bertilsson,

TAB 42

Gösta, (son av Gustaf Arvid, tab 40), född 1871-09-19 Västerberg. Volontär vid Hälsinge regemente 1888-09-21. Mogenhetsexamen vid Gävle högre allmänna läroverk 1889-06-05. Sergeant 1890-06-26. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente 1891-11-13. Transporterad som underlöjtnant till Svea livgarde 1892-09-03. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1894–1896. Löjtnant vid nämnda livgarde 1896-11-06. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1903-10-08. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1904-09-30. Kapten i regementet 1905-09-06. Lärare i taktik vid krigshögskolan 1905-10-01–1910. Tillförordnad stabschef vid militärbefälet på Gotland 1906-10-25-1909. Kapten vid Norrbottens regemente 1909-08-13. RFrHL 1911. Överadjutant och major vid generalstaben 1912-04-26. Stabschef vid VI. arméfördelningen 1912–1914. RVO 1912-09-30. RSO 1913-06-04. LKrVA 1913. Överadjutant och överstelöjtnant i generalstaben 1915-02-19. Stabschef hos inspektören för infanteriet 1915. Chef för krigshögskolan 1915-10-29–1917. Överadjutant och överste i generalstaben 1917-11-13. Överste och chef för Jämtlands fältjägarregemente 1917-12-21. RNO 1917-06-06. Chef för 11. infanteribrigaden 1920-11-26–1921-06-04 och ånyo 1923-02-09–1927. KNS:tOO2kl 1921-02-16. KSO2kl 1921-06-06. OffFrHL 1923. KSO1kl 1923-12-08. Generalmajor och militär befälhavare i övre Norrland 1927-05-20. KFinlVRO1kl 1927. Chef för Östra arméfördelningen och överkommendant för Stockholms garnison 1930-04-16. General löjtnant i armén 1934-12-21. KmstkSO 1935-06-06. Avsked 1936-01-31 fr.o.m 1936-10-01. Ordförande i Svenska skytteförbundens överstyrelse 1936-10-01. Gift 1901-09-24 i Gävle med Gerda Eva Anna Helena Gabriella Hansson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bruksdisponenten Per Eriksson, från vilken hon blev skild, född 1851-10-22, död 1928-06-18 i Stockholm), född 1872-09-13 i Stockholm, död 1927-05-12 i Östersund ]], och begraven i Frösö förs, Jämtlands län. Dotter av grosshandlaren Lars Peter Hansson och Sofia Josefina Lagercrantz. Gift 2:o 1929-07-18 i Misterhults förs, Kalmar län (Kungsholms förs, Stockholm vb) med Irma Maria Pagel, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1924-06-23 i Köpenhamn med höradshövdingen i Jämtlands Västra domsaga Carl Soldan Ridderstad, född 1870-05-20 i Väddö förs, Stockholm, död 1926-10-09 i Stockholm), född 1894-10-12. Dotter av köpmannen Pettersson.

Barn:

 • 1. Gösta Göstasson
 • 1. Gunilla,
 • 2. Gustaf Axel Göstasson

TAB 43

Lennart, (son av Gustaf Arvid, tab 40), född 1872-09-09 Västerberg Volontär vid Göta artilleriregemente 1890-06-04. Mogenhetsexamen 1890-05-20. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1892-05-02. Elev vid krigsskolan 1892-08-16. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid 1. Göta artilleriregemente 1893-11-17. Transporterad som underlöjtnant till 2. Svea artilleriregemente 1894-09-13. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolan 1896– 1898 och krigshögskolan 1898–1900. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1898-06-03. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1903-12-04. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben samt kapten i Upplands artilleriregemente 1905-06-02. Lärare i krigskonst vid artilleri- och ingenjörshögskolan 1909-01-01–1910. RRS:tAO3kl 1909. Kapten vid Upplands artilleriregemente 1910-08-31. Major i armén 1913-09-12. Överadjutant och major vid generalstaben 1914-03-28. RSO 1914-09-30. LKrVA 1915. RVO 1916-06-06. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 1916-07-28. Överstelöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1917-12-04. Överste i armén 1919-12-19. Tillförordnad chef för Vendes artilleriregemente 1920-04-17–1920-07-04 och 1921-09-01–1922. Lärare vid taktiska kursen 1921 och 1922. Överste och chef för Vendes artilleriregemente 1922-09-16. KSO2kl 1922-11-25. KSO1kl 1926-06-04. Överste och brigadchef vid östra arméfördelningen 1927-05-20. Inspektör för militärläroverken 1928. GV:sJmt 1928-06-16. Generalmajor i armén 1930-05-23. Ledarmot i direktionen för Gymnastiska centralinstitutet 1930. Utnämnd och förordnad till chef för Västra arméfördelningen 1932-10-14 fr.o.m 1932-11-04. Avsked från sistn. befattning 1937-03-13 fr.o.m 1937-10-01. Generallöjtnant i armén 04-30. KmstKSO 1937-06-05. Gift 1904-01-04 på Forsbacka bruk i Valbo socken, Gävleborgs län med Signe Emma Ulrika Lundeberg, född 1883-02-20. Dotter av före detta statsministern, bruksägaren Christian Lundeberg och Anna Charlotta Josefina Elfbrink.

Barn:

 • Bengt Lennartsson,
 • Anna Lennartsdotter (Anna-Lena),
 • Svante Lennartsson,
 • Folke Lennartsson,
 • Christer Lennartsson,

TAB 44

Axel Fredrik (son av Fredrik Gustaf, tab 39), född 1830-12-28 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1846-02-02. Utexaminerad 1853-02-09. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1853-02-15. Transporterad som underlöjtnant till Värmlands fältjägarkår 1855-03-01 löjtnant 1857-08-04. Kapten 1874-05-01. RSO 1877-12-01. Major i kåren 1878-12-20 och vid kåren 1881-07-07. Överstelöjtnant och i major vid Älvsborgs regemente 1885-07-03 Överstelöjtnant och chef för Värmlands fältjägarkår 1887-11-04. Överste i armén 1892-04-22. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1894-01-26. KSO2kl 1894-12-01. Avsked 1900-11-30. Död 1904-05-15 i Karlstad. Gift 1857-04-22 Ström med Hilda Christina Evers, född 1835-10-01 i Göteborg, död 1912-12-23 i Karlstad ]], dotter av grosshandlaren Assmund Henry Evers och Christina S. von Siewers.

Barn:

 • Axel Gregory, född 1858. Före detta kapten. Se tab 45
 • Christina (Stina), född 1859-05-20 Rosenborg. Död 1935-05-20 i Oscars förs, Stockholm (db 222). Begraven i Karlstad (db 130).
 • Agnes, född 1860-04-26 på Rosenborg. Död 1938-10-02 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 217). Gift 1880-08-21 på Lilla Våxnäs vid Karlstad med översten i armén, före detta överstelöjtnanten vid Skaraborgs regemente, RSO m. m. Claes Christian August Bratt i hans 2:a gift (gift 1:o 1875-09-27 på Stömne bruk i Stavsnäs socken, Värmlands län, med Olga Catharina Ekelund, född 1851-11-13 Fredriksberg. Död 1937-10-13 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 288). Begraven i Solna socken, Stockholms län.
 • Alice, född 1864-08-01 på Rosenborg. Död 1939-05-21 i Stockholm. Gift 1889-11-19 i Karlstad med kabinettskammarherren, ordföranden bland fullmäktige i jernkontoret, före detta verkställande direktören för Uddeholms aktiebolag m. m. före detta kaptenen vid 1. Göta artilleriregemente, KNO1kl, KVO1kl, RSO m. m. August Herlenius, född 1861-12-22 vid Edsvalla bruk i Nors socken, Värmlands län. Död 1930-02-28 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 46).
 • Carl, född 1868-10-24 på Rosenborg. Mogenhetsexamen i Karlstad 1887-06-03. Volontär vid Värmlands fältjägarkår 1887-06-08. Sergeant 1888-05-29. Elev vid krigsskolan 1888-07-18. Utexaminerad 1889 24710. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarkår 1889-11-08. Aspirant vid generalstaben 1895-04-20. Löjtnant 1897-11-05. Notarie i järnvägsstyrelsen 1901-12-00. Löjtnant vid Vaxholms grenadjärregemente 1901-12-05. Kapten vid Vaxholms grenadjärregementet 1907-02-08. Död ogift 1913-05-14 i Solna socken, Oscars förs, Stockholms län.
 • Carin, född 1873-12-11 i Karlstad, död 1891-10-22 i Enköping.

TAB 45

Axel Gregory, (son av Axel Fredrik, tab 44), född 1858-03-13 på Ström vid Lilla Edet i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län. Volontär vid Göta artilleriregemente 1876-01-10. Mogenhetsexamen i Uppsala 1878-06-28. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-11-01. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1879-11-21. Genomgick Artilleri- och ingenjörshögskolan å Marieberg 1884. Löjtnant 1885-12-04. Anställd i sachsiska armén 1888–1889. RSAO2kl 1889-09-21. Transporterad till reservartilleriet 1891-09-11. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1892–1893. Kapten vid 1. Göta artilleriregemente 1894-09-13. RSO 1899-12-01. Avsked 1900-01-19. Ägde Ryningsberg i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län 1898–1913 och Tisenhult i Skedevi socken, Östergötlands län 1917–1927. Gift 1886-04-02 i Göteborg med Zoë Elisabet Dickson, nr 2340, född 1863-11-11 i Göteborg, död 1925-10-14 Tisenhult. Dotter av grosshandlaren, fil. doktor friherre Oskar Dickson, och grevinnan Marika Julia von Rosen.

Barn:

 • Malcolm Oskar Gregory, född 1887-01-26 på Bokedalen vid Jonsered i Lerums förs, Älvsborgs län. Studentexamen 1906-06-16. Volontär vid Svea livgarde 1906-06-19. Officersexamen 1908-12-04. Underlöjtnant vid nämnda livgarde 1908-12-31. RRS:tStO3kl 1909. Löjtnant 1910-12-31. Avsked 1920-09-10. Direktör. Gift 1923-06-20 med Paula Amalia Greta Eneström, född 1900-03-24. Dotter av affärsmannen Edgar Casper August Eneström och Ester Romare.

Barn:

 • Marfa Zoë, född 1889-06-16 i Dresden. Gift 1923-07-04 på Tisenhult i Skedevi förs, Östergötlands län, med överstelöjtnanten i armén, greve Göran Edvard Henning Posse, nr 51, i hans 2:a gifte, (gift 1:o 1906-07-15 i slottskapellet med Elsa Viktoria Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1882-05-14 i Stockholm, död 1919-03-27 i Uppsala och där begraven. Dotter av hovmarskalken Carl Malcolm Lilliehöök af Gälared och Kolbäck och Anna Margareta Ekelund), född 1868-11-07.

TAB 46

Hugo, (son av Axel Fredrik, tab 44), född 1870-09-14 Rosenborg. Mogenhetsexamen i Karlstad 1888-05-20. Volontär vid Bohusläns regemente 1888-06-06. Sergeant vid Bohusläns regementet 1889-06-02. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1890-10-27. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1890-11-14. Löjtnant vid Bohusläns regementet 1890-06-07. Brandchef i Kristinehamn 1898–1899. Kapten vid Bohusläns regemente 1904-04-08. Ordförande i verkställande utskottet för Göteborgs och Bohusläns skytteförbund 1907–1915 och för Bohus landstormsförbund sedan 1916. Direktörs- och trafikchefsassistent vid Göteborgs spårvägar 1909– 1914. RSO 1911-06-06. Major vid Bohusläns regemente 1915-12-03. RVO 1916-06-06. Överstelöjtnant i armén och vid regementet 1921-01-28. Avsked med inträde i regementets reserv 1925-09-11. Ledamot av Sveriges landstormsföreningars överstyrelse 1921–1927. Gift 1902-04-21 i Karlstad med Ida Emelie Weinberg, född 1879-09-12 Svaneholm. Dotter av bruksägaren Adolf Weinberg och Augusta Regina Nordenfelt.

Barn:

 • Märta, född 1903-03-28 i Göteborg, liksom syskonen.
 • Margareta (Mita), född tvilling 1907-10-11 i Göteborg
 • Nils, född tvilling 1907-10-11 i Göteborg.

TAB 47

Carl Pontus, (son av Fredrik Gustaf, tab 39), född 1832-08-22 i Göteborg. Furir vid Värmlands regemente 1850-03-18. Avsked 1852-04-28. Furir vid Västgötadals regemente 1852-05-21. Avsked 1853-05-10. Student i Lund 1853-05-27. Ånyo furir vid Västgötadals regemente 1853-07-25. Officersexamen 1854-04-15. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1854-05-09. Löjtnant 1858-08-31. Kapten 1877-02-26. RSO 1878-12-01. Major i armén 1884-03-21. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1884-03-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1897-08-13. Avsked ur krigstjänsten 1906-12-21. Död 1913-12-01 i Göteborgs domkyrkoförs,. Gift 1863-08-01 Forsvik ]] med Emma Augusta Amalia Bratt, född 1836-12-23 Forsvik. Död 1923-06-10 i Haga förs, (Vasa förs, db), Göteborg. Dotter av kaptenen Christian Bratt och Eva Maria Carolina Dahlgren.

Barn:

 • Christian Fredrik Pontus, född 1864-06-27 på Björserud i Frändefors socken, Älvsborgs län. Försäkringsagent. Död 1909-11-15 i Göteborgs domkyrkoförs,.

TAB 48

Claes Sixten (son av Fredrik Gustaf, tab 39), född 1841-11-09 Odenstad. Kadett vid Karlberg 1857-02-26. Utexaminerad 1861-11-15. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1861-11-26. Löjtnant 1867-06-06. Regementskvartermästare 1872-07-05. Kapten 1878-07-04. Verkställande direktör i Bohusläns enskilda banks avdelningskontor i Lysekil 1884-01-01. RSO 1884-12-01. Major 1888-08-29. Verkställande direktör i aktiebolag Västkusten 1893-07-01. Överstelöjtnant och 1. major 1895-04-10. Överste i armén 1899-05-05. Avsked från beställningen på stat med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1899-05-05. Avsked ur krigstjänsten 1900-05-25. RNO 1909-06-06. Ordförande i stadsfullmäktige i Lysekil. Ordförande i styrelsen för Munkedals aktiebolag. Död 1929 i S:t Matteus förs, Stockholm (db 106) och begraven i Solna socken, Stockholms län. Gift 1876-11-08 Onsjö med Amalia Augusta Natalia Haij, född 1855-08-28 Gäddebäck. Död 1921-10-13 i Stockholm, Matteus förs, ]] och Solna förs,. Dotter av godsägaren, friherre Erik Vollrat Vilhelm Haij, och Anna Charlotta Vilhelmina Wennerqvist.

Barn:

 • Anna Sofia Charlotta, född 1877-09-24 i Uddevalla. Stiftsjungfru. Gift 1906-11-30 i Göteborg med ingenjören vid Stockholms vattenledningsverk Erik Teodor Alrutz, född 1873-03-11 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Erik Gustaf, född 1878. Överstelöjtnant. Se Tab. 49
 • Ellen Augusta, född 1880-05-22 i Uddevalla. Stiftsjungfru. Död 1887-04-24 i Lysekil.
 • Adolf Vilhelm, född 1882-01-25 i Uddevalla. Tullförvaltare. Se Tab. 50.
 • Ebba Elisabet, född 1884-08-06 i Lysekil.

TAB 49

Erik Gustaf, (son av Claes Sixten, tab 48), född 1878-10-11 i Uddevalla. Mogenhetsexamen 1899-06-06. Volontär vid Bohusläns regemente 1899-06-13. Officersaspirant vid Bohusläns regemente 1899-06-18. Sergeant 1900-08-18. Elev vid krigsskolan 1900-09-25. Fanjunkare 1901-08-16. Utexaminerad 1901-11-27. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1901-12-05. Intendentsaspirant 1903-10-01. Intendentsexamen 1905-10-25. Intendent vid intendenturkåren 1906-10-05. Regementsintendent vid Smålands husarregemente 1907-12-30–1912-10-12 och vid Svea livgarde 1912-10-16–1923-07-15. Lärare vid militärförvaltningskursen 1913–1923. Kapten vid intendenturkåren 1914-12-23. Tjänstgöring vid intendenturstaben 1916–1923. Lärare vid krigshögskolan 1916 –1923. RSO 1922-06-06. ÖRKHt med krigsdekoration 1922-06-17. Major vid intendentur kåren 1923-06-01. Fästningsintendent vid kommendantskapet i Boden 1923-10-08–1927-10-14. RVO 1925-09-19. Överstelöjtnant vid intendenturkåren 1927-12-22 fr.o.m 1928-01-01. Fördelningsintendent vid Östra arméfördelningen 1928-07-01–1930. Styrelseledarmot och vice ordförande i aktiebolaget Kreditbanken 1929. Chef för arméförvaltningens intendentdepartements underhållsbyrå 1930-05-30–1939. Överste i armén 1933-10-20. Överste i intendentutkåren 1935-04-18. Överste vid samma kår 1936-06-12. KSO2kl 1936-11-14. Avsked 1939-01-28 fr.o.m 1939-04-01. KSO1kl 1939-11-15. Gift 1908-04-21 i Engelbrekts förs, Stockholm med Anna Flora Maria Enell, född 1885-12-07 i Stockholm. Dotter av bankdirektören Otto Alfred Rikard Enell och Maria Matilda Charlotta Forsell.

Barn:

 • Sten Casimir,
 • Bengt Otto Claes,

TAB 50

Adolf Vilhelm, (son av Claes Sixten, tab 48), född 1882-01-25 i Uddevalla. Mogenhetsexamen. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket. Kammarskrivare vid tullkammaren i Lysekil 1912-02-27. Transporterad till tullkammaren i Nyköping 1920-09-15. Tullförvaltare av klass 4 med placering i Piteå 1927-08-22. Tullkontrollör 1931-11-14. Gift 1922-11-04 i Stockholm (Staffans förs, Gävle vb) med Edith Augusta Wihlborg, född 1894-06-21. Död 1931-01-08 i Piteå stadsförs,.

Barn:

 • Ebba Margareta,
 • Erik Malkolm
 • Claes Vilhelm


TAB 51

Hjalmar Hugo, (son av Fredrik Gustaf, tab 39), född 1845-03-13 Odenstad. Elev vid Lindahl & Runers mekaniska verkstad i Gävle 1861–1862. Elev vid tekniska högskolan 1862. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1865-06-07. Anställd hos Mausley Sons & Field sjömaskinsverkstad i London 1865–1866. Ritare vid dess skeppsbyggeriavdelning 1866–1867. Konstruktör hos Emery Press comp. i New York 1867–1868. Biträdande superintendent hos firman John Jewett & Sons i New York 1868–1872. Konstruktör vid Motala verkstad 1872–1874. Maskiningenjör vid Gävle–Dala järnväg 1874–1876. Ingenjör i flottans konstruktionsbyrå 1877-01-01 och vid mariningenjörstaten 1877-11-09. Verkstadsföreståndare vd flottans station i Stockholm 1882-10-07. Lärare i ångmaskinslära vid sjökrigsskolan 1886-08-18. RVO 1887-12-01. Direktör vid New York 1889-09-19. Chef för ingenjörsdeparlementet vid Karlskrona station 1889-10-01. LÖS 1889-11-06. RÖJKrO2kl 1890-10-09. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag rörande sjökrigsmaterielen 1892-09-19. Ledamot av riksdagens andra kammare 1893–1896. LKrVA 1893-10-17. Överdirektörsassistent 1896-06-01. Direktör vid mariningenjörstaten 1898-08-11. Till förordnad chef och överdirektör mariningenjör 1898-08-11. KVO 2kl 1901-01-21. KVO1kl 1903-12-01. KDDO 2 gr. 1905-07-24. Marindirektör av 1. graden vid mariningenjörkåren 1905-12-15. Marinöverdirektör och chef för mariningenjörkåren 1905-12-15. Avsked 1910-03-08. Ledande direktör vid Luth & Roséns och Ludvigsbergs verkstäder från 1910. HLÖS. Död 1912-10-12 Broxvik (Skeppsholms förs, Stockholm db). Gift 1878-09-17 i Stockholm med Ingeborg Emilia Augusta Enell, född 1857-01-26 i Karlstorps socken,, Jönköpings län. Dotter av regementsskrivaren Anton Gustaf Enell och Hedvig Jacquette Nordenskjöld.

Barn:

 • Hugo Adolf, född tvilling 1881-05-12 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm. 1902-05-21. Elev vid krigsskolan 1902-09-00. Underlöjtnant i Göta artillerireg:ts reserv 1906-12-14. Extra ordinarie tjänsteman i Stockholms stads drätselnämnd 1907. Kontorsbiträde i Stockholms stads drätselnämnd 1911. Löjtnant i Göta artilleri regementets reserv 1913-10-31. Död 1931-12-15 å Röda korsets sjukhem, Oscars förs, Stockholm (db 259).
 • Gustaf Fredrik, född tvilling 1881-05-12 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1904-05-19. Korrespondent. Död gift 1917-07-10 i Stockholm.
 • Ingeborg Sofia, född 1882-09-17 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1912-04-03 i Skeppsholmskyrkan, Oscars förs, Stockholm med kammarherren Lars Olin Mauritz Taube von Block,, född 1875.
 • Johan Conrad (John), född 1885-09-17 i Stockholm, död i Stockholm 1889-04-10.
 • Erik Conrad, född 1892-05-28 Karlskrona. Mogenhetsexamen 1913-05-09. Volontär vid Svea livgardet 1913-05-27. Transporterad till Älvsborgs regemente 1914-07-01. Officersexamen 1915-12-21. Fänrik vid Vaxholms grenadjärregemente 1914-12-31. Löjtnant vid Vaxholms grenadjärregementet 1917-12-21. Död ogift 1923-02-21 i Boden (Vaxholms stadsförs, db) till följd av olyckshändelse under flygning.
 • John Malkolm, född 1894-06-16 i Karlskrona. Mogenhetsexamen 1912-05-13. Volontär vid Upplands artilleriregemente 1913-01-21. Officersexamen 1915-12-20. Fänrik i Boden-Karlsborgs artilleriregemente 1916-01-21. Underlöjtnant vid artilleriregemente 1918-02-08. Löjtnant artilleriregementet 1918-09-13. Löjtnant vid Karlsborgs artillerikår 1919-12-05. På övergångsstat 1925-11-13. Transporterad till Smålands arméartilleriregementes övergångsstat 1928-02-03. Död 1929-07-09 å Stockholms hospital, Oscars förs, Stockholm (db 156) och begraven å Galärvarvets kyrkogård.

TAB 52

Hugo Allan, (son av Hjalmar Hugo, tab 51), född 1879-08-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1898-05-20. Artillerist vid 2. Svea artilleriregemente 1898-05-18. Officersvolontär vid 2. Svea artilleriregementet 1899-05-18. Elev vid krigsskolan 1900. Utexaminerad 1901-11-27. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1901-12-05. Genomgick allmänna artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1902–1904-05-02 och högre artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1905–1907. Löjtnant vid Upplands artilleriregemente 1905-06-02. Kapten vid Upplands artilleriregemente 1915-03-19. RSO 1922-06-04. På övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m 1928-01-01. Avsked 1929-08-12. Gift 1917-06-26 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] med Maria Claudia (Maja) Tornberg, född 1890-05-09 Stensjö. Dotter av kaptenen vid livgrenadjärer med majors n.h.o.v Emil Anton Tornberg och Claudia de Marseille.

Barn:

 • Bengt Gösta Hugosson,
 • Erik Allan Hugosson,

TAB 53

Carl Malkolm, (son av Fredrik Gustaf, tab 39), född 1847-01-07 Odenstad. Kadett vid Karlberg 1862-01-20. Kammarpage hos änkedrottningen 1863. Utexaminerad 1865-12-09. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1865-12-21. Löjtnant 1872-12-06. Regementskvartermästare 1872-12-06. Tjänstgöring i tyska armén vid 33. preussiska fusiljärregementet 1873 –1874. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1876-06-16. Åtföljde densamme under en resa till de flesta länder i Europa 1878-10-00–1879-10-00. RPrRÖO4kl 1878 -07-00. RPrKrO3kl 1879. RFrHL 1879. RWaldMfO 3kl 1879. RItS:tMLO 1879. RÖJKrO3kl 1879. RBLeopO 1879. RNassGLO4kl 1879. RWurtFrO1kl 1879. RMVKrO 1879. OffRumSO 1879. TOO4kl 1879. RPrRÖO3kl 1881-03-00. Kapten i armén 1881-09-02. Kammarherre hos kronprinsen 1881-09-12. KBadZLO2kl 1881-09-20. RNO 1882-11-25. Hovmarskalk hos kronprinsen 1882-06-06. Kapten vid regementet 1883-07-06. KPdaCO 1883. KSEO1kl 1886. Eng.MM 1887. RSO 1888-12-01. KSAO1kl 1888. RPrKrO2kl 1888. Erhöll NO:s riddartecken i briljanter 1889-05-02. StkBadZLO 1889-05-06. KDDO2gr 1889-10-15. KNO1kl 1892-01-21. RPrRÖO2kl m stj 1893-07-00. RPrRÖO2kl m kr. br 1895-07-00. Avsked från regementet 1897-01-29. OII:sJmt 1897-09-18. Ceremonimästare vid KMO 1899–1913. KAnhABjO1kl 1901. Stk DDO 1903-10-31. KmstkNO 1904-12-01. StkBad BI:sZO 1906. GVSbm 1906-09-20. OIISGbmt 1907-06-06. RRVÖO 1907. Förste hovmarskalk 1907-12-27, tjästgöring hos konungen 1908–1911. StkStbVO 1908. TOO1kl 1908. StOffFrHL 1908. RPrRÖO1kl 1908. StkRumSO 1910. SlkItS:tMLO 1910. Ståthållare på Stockholms och Drottningsholms slott 1911-12-12–1919-12-31. Tillförordnad ståthållare på Gripsholms slott 1911-12-12–1927, på Rosersbergs slott 1911-12-12–1919-12-31 och på Strömsholms slott 1915–1919. Stk NS:tOO 1918-09-16. StkFinlVRO 1920. Biogr. i VÄD. Död 1928-08-01 i Stockholm och begraven i Uppsala domkyrko förs, (db 291). Gift 1881-07-15 i Åmåls kyrka med Anna Margareta Ekelund, född 1855-09-30 på Fredriksberg vid Åmål, i Åmåls förs. Dotter av regementsläkaren Daniel Ekelund och Anna Hedvig Frisell.

Barn:

 • Elsa Viktoria, född 1882-05-14 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1919-03-27 i Uppsala. Gift 1906-07-15 i slottskapellet i Stockholm med översten, greve Göran Edvard Henning Posse, i hans 1:a gifte, född 1868.
 • Gustaf Malkolm (Gösta), född 1884-05-25 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1903-05-16. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente 1903-06-02. Sergeant vid 1. Svea artilleriregemente och kadett vid Karlberg 1905. Styckjunkare 1906. Officersexamen 1906-11-30. Underlöjtnant vid artilleriregementet 1906-12-14. Löjtnant vid artilleriregementet 1910-10-21. GV:sO1M 1912. RFrSvSO 1913. Löjtnant på reservstat vid artilleriregementet 1917-12-11. Kapten på reservstat 1917-12-21. Guldmedaljör i modern femkamp vid OS i Stockholm 1912. Gift 1922-11-08 i Gustavskyrkan i Köpenhamn med Anna Dorotea de Fine Blaauw i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1910-05-17 med direktören Magnus Liljewalch från vilken hon blev skild, född 1878-02-26 i Stockholm), född 1891-12-21 enl. Dafa i Tacoma, Nordamerika. Dotter av konsuln Dirk Blaauw och Marie de Fine Berger.

TAB 54

Ture Gabriel, (son av Fredrik Malkolm, tab 26), född 1773-05-06 Lindhult. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1784. Kvartermästare vid Västgöta kavallriregementet 1785-09-21. Sekundadjutant 1785-12-14. Kornett vid adelsfanan 1791-05-19. Avsked 1805-04-16. Död 1843-04-23 på Lindhult. Gift 1810-12-27 på Gårdsjö i Östra Emterviks socken, Värmlands län med Johanna Carolina Stuart, född 1790-09-28 i Borås, död 1846-04-15, dotter av underlöjtnanten Carl Stuart, och Maria Carolina Kjempe.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1811-11-20, död 1812-01-20.
 • Malkolm, född 1814-02-12, död 1822-04-18.
 • Oskar, född 1815-06-26, död 1815-06-27.
 • Henning, född 181(7). Sjöfarande. Var vid faderns död 25 år och hade vid moderns död ej på flere år låtit höra av sig.
 • Gustaf, född 1819-04-09, död 1819-08-23.
 • Turinna Matilda, född 1821-12-22 Tamstorp, död 1905-07-09 i Stockholm. Gift 1856-01-28 Hammar med sin kusins son, löjtnanten, friherre Carl Benedictus Fredrik Kruuse af Verchou, född 1824, död 1884.

TAB 55

Bengt, (son av Bengt Christoffersson Lilliehöök, tab 8), till Dannemarka i Korsberga socken och Slättered i Visttorps socken, (båda i Skaraborgs län). Född 1660. Student i Lund 1668-11-21. Volontär vid generalmajor Rancks skvadron 1675. Underofficer vid generalmajor Rancks skvadron 1675. Löjtnant vid Kalmar regemente 1677. Avsked 1678. Ryttare vid Joh. Ugglas regemente 1678. Kornett vid skånska adelsfanan 1681-05-06. Löjtnant vid skånska adelsfanan 1685-03-19. Ryttmästare 1703-03-20. Major vid ett regemente finska dragoner i Livland 1704. Död 1713-04-30 i Fågelås socken, Skaraborgs län och begraven 1713-05-31. Gift med Brita Hård af Segerstad, född 1672-02-21, död 1733-06-24, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Johan Hård af Segerstad, och hans 2:a fru friherrinnan Carin Stake.

Barn:

 • Johan, född 1699. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1715-01-19. Fänrik vid Närkes och Värmlands regementet 1716-07-19. Sekundlöjtnant 1718-08-04. Premiärlöjtnant 1719-12-31. Regementskvartermästare 1740-04-01. Död ogift 1742-06-01 i Finland.
 • Anna Catharina, döpt 1700-12-04, död ogift 1772-04-14 Maglö s län.
 • Bengt, född 1702. Överstelöjtnant. Död 1774. Se Tab. 56
 • Christoffer, född 1704, död 1704
 • Gustaviana, född 1705, död 1708-01-24 i Grevbäcks socken, Skaraborgs län.
 • Brita Magdalena, född 1705, död 1783-01-16 på Söran i Korsberga socken, Skaraborgs län. Gift 1736-01-20 på Dannemarka med ryttmästaren Henrik Ridderfelt, i hans 2:a gifte, född 1692, död 1745.
 • Ingeborg, född 1708, död 1782-06-06. Gift 1:o 1727-03-06 med löjtnanten Christoffer Walkendorff, född 1697, död 1730. Gift 2:o 1736-04-15 på Maglö med kamreraren Jöns Ehrenborg, född 1704, död 1768.

TAB 56

Bengt, (son av Bengt, tab 55), till Dannemarka i Korsberga socken, Skaraborgs län. Döpt 1702-02-09 på Slätten i Visttorp socken, Skaraborgs län. Ordonnans vid livskvadronen 1716. Friryttare vid livskvadronen 1717-01-03. Kvartermästare 1718-11-20. Kornetts karaktär 1721-12-22. Livdrabant 1722-01-02. Vice korpral vid livdrabant kåren 1734 -12-00. Korpral vid livdrabant kåren 1741-08-00. Genom byte löjtnant vid livregementet till häst 1745-03-21. Avsked med överstelöjtnants karaktär (Blr.) 1745-04-12. Död 1774-10-04 Solberga. Gift med Margareta Charlotta Gyllenadler, född 1714, död 1777-12-09 på Solberga, dotter av lagmannen Johan Gyllenadler, och hans 2:a fru Maria Danckwardt-Lillieström.

Barn:

 • Brita Maria, född 1744 på Dannemarka och döpt 1744-10-13, död på Dannemarka 1777-10-26. Gift 1763-09-08 på Dannemarka med ryttmästaren Axel Natt och Dag, född 1731, död 1779.
 • Johan, född 1746-08-12 på Dannemarka, död på Dannemarka 1746-12-29.

TAB 57

Ture, (son av Bengt, tab 55), född 1709-08-14. Volontär vid Adlerfelts regemente 1722-02-03. Rustmästare vid Adlerfelts regementet 1722. Furir 1723-05-03. Förare 1724-05-14. Förare vid Skaraborgs regemente 1728. Fänrik vid Skaraborgs regementet 1733-05-05. Löjtnant 1742-05-06. Regementskvartermästare 1750-09-19. Kapten 1752-10-30. RSO 1755-01-13. Avsked 1761-07-14. Död 1785-12-07 Tissås. Bevistade bl a pommerska kriget. Gift 1746-12-28 Salaholm med Christina Margareta Uggla, döpt 1720-01-13 på Tissås, död på Tissås 1793-05-07, dotter av ryttmästaren Bengt Uggla, och Maria Elisabet Drakenberg.

Barn:

 • Johan, född 1750-01-13 Rävshult, död 1750-11-03.
 • Brita Johanna, född 1751-09-19 på Rävshult, död på Rävshult 1752-03-20.
 • Catharina, död som barn.
 • Eva Mariana, född 1753-10-16 Årtekärr, död 1819-09-29 Påarp. Gift 1773-03-09 på Tissås med sin moders kusin Carl Erik Drakenberg, född 1745, död 1826.
 • Carl Adam, född 1755. Livdrabant. Död 1804. Se Tab. 59

TAB 58

Bengt, (son av Ture, tab 57), född 1748-02-23 Rävshult. Volontär vid Skaraborgs regemente 1756-03-29. Furir 1766-03-16. Livdrabant 1767-02-17. Löjtnant i armén 1774-03-16 och vid Bohusläns dragonregemente 1774 30711. Stabskapten 1777-09-23. Kapten vid Älvsborgs regemente 1783-09-11. Major vid Älvsborgs regementet 1786-09-20. RSO 1789-07-17. Avsked 1790-03-25. Död 1832-03-26 Ingelstad. Ägde Maglö i Mellby socken, Kristianstads län sedan 1799. Gift 1786-04-23 på Tissås i Härna socken, Älvsborgs län med sin moders kusin och sin systers svägerska Beata Margareta Drakenberg, född 1749-12-31 Kårtorp, död 1821-01-17 Åryd, dotter av Johan Georg Drakenberg, och hans 2:a fru friherrinnan Sigrid Helena Kagg.

Barn:

 • Ingeborg Christina Helena, född 1793-06-18 på Örneberg i Timmele socken, Älvsborgs län, död 1870-01-27 i Växjö. Gift 1815-07-21 Maglö s län med översten Volmar Johan Silfversparre, född 1780, död 1855.

TAB 59

Carl Adam, (son av Ture, tab 57), född 1755-10-30 på Ärtekärri Ransbergs socken, Skaraborgs län. Volontär vid Älvsborgs regemente 1765. Rustmästare vid Älvsborgs regementet 1771-09-20. Livdrabant 1778-01-14. Avsked 1795-05-11. Död 1804-12-01 Tissås. Gift 1791-10-18 Mollungen ) med Anna Maria Reenstierna, född 1759-01-04, död 1855-07-14 på Sjötorp, dotter av ryttmästaren Svante Reenstierna, och friherrinnan Catharina Åkerhielm af Riombacka, nr 233.

Barn:

 • Catharina Margareta (Karin), född 1792-08-23. Stiftsjungfru. Död 1892-02-15 Ed. Gift 1820-06-24 på Mollungen med överjägmästaren Carl Johan Åstrand, född 1793-02-14 i Hults socken, Jönköpings län, död 1861-01-17 på Ed.
 • Anna Magdalena, född 1793-12-22. Stiftsjungfru. Död 1876-05-04 på Ed. Gift 1820-06-24 på Mollungen med kronobefallningsmannen Magnus Almqvist i hans 2:a gifte (gift 1:o 1807-06-24 med Anna Sara Almqvist, född 1782-04-08 död 1819-04-29, dotter av landssekreteraren Anders Almqvist och Eva Elisabet Sundler), född 1779-05-28, död 1848-06-24.
 • Eva Sofia, född 1795-09-24. Stiftsjungfru. Död 1852-05-25. Gift 1826-06-24 med kyrkoherden i Eds pastorat av Karlstads stift Lars Daniel Hammarén, som hon 1827 övergav, född 1779-10-26 i Åmål, död 1833-04-05 i Eds prästgård. [(Hm.)].
 • Vilhelmina Charlotta, född 1798-01-04. Stiftsjungfru. Död 1850-02-21 i Göteborg. Gift 1828-02-22 på Mollungen med sin kusin, kaptenen Carl Erik Drakenberg, född 1787, död 1867.

TAB 60

Jöran Tuvesson, (son av Tuve Birgersson, tab 4), till Halla i Jungs socken, Skaraborgs län. Underskrev adelns trohetsförsäkran 1560-07-30 och ständernas bevillning (Hra.) 1561-04-16. Gift med Byreta Torstensdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1574 med ofrälse mannen Bengt Tordsson till Vittene), dotter av Torsten Nilsson Krumme (tre gäddtänder) och Ingrid Arvidsdotter. [(RHD.)].

Barn:

TAB 61

Hans Jöransson, (son av Jöran Tuvesson, tab 160), till Vittene i Lena socken, Älvsborgs län, vilken egendom han ärvde efter modern. Ägde även del i möderneegendomen Blombacka i Vinkels socken, (Skaraborgs län), till vilken han även skrev sig. Upplages i registret över Sveriges rikes adel (Hra.) 1586-11-04. Död 1594 enligt gravsten i Vinköls kyrka. (M.) Gift med Anna Carlsdotter Lake, död 1634 och begraven i Vinköl (M.), dotter av ryttmästaren Carl Lake och hans 1:a fru Märta Krabbe (af Svaneby, nr 46).

 • Barn (M.):
 • Jöran Hansson. Ryttmästare vid Västgöta ryttare. Stupade 1611-09-21 vid Kungsbacka (Vallda) under kriget mot Danmark.
 • Brita Hansdotter, till Blombacka, som hon och hennes systrar efter farmoderns systers, fru Ingeborg Torstensdotter Krummes död gemensamt innehade, samt Styrshult i Korsberga socken, Skaraborgs län, som hon erhöll i testamente efter mannen. Född 1574, död 1665-03-08 på Styrshult. (Personalier At (Sch).) Gift med Markus Börjesson Papegoja, död 1647.
 • Carin Hansdotter, till Vittene och Blombacka. Död 1648-11-23 och begraven jämte mannen i Lena kyrka. Gift 1621 med översten för Västgötadals regemente Vilhelm von Saltzburg, död 1648-06-26 över 70 år gammal.
 • Margareta Hansdotter, till Vittene och Blombacka. Gift med Börje Olofsson, levde 1651 (G. H. (medd. av lektor J. Stårck).).

TAB 62

Christoffer Jöransson, (son av Jöran Tuvesson, tab 60), till Höberg i Vånga socken, Skaraborgs län, Kolbäck och Stensberga i Vånga socken, som han tillbytte sig av kronan (Stårckska släktboken.) 1607-07-17. Död 1626 (M.) och begraven i Vånga kyrka. (M.) Gift med Christina Pedersdotter, död 1636, dotter av slottsloven Peder Carlsson (Store) och hans 1:a fru Anna Isaksdotter (halvhjort).

Barn:

 • Kerstin Lilliehöök, död omkring 1640. Gift med ryttmästaren och häradshövdingen Jon Pedersson Stàrck, nr 233, död 1622 eller 1623.
 • Peder Christoffersson Lilliehöök, född 1590. Löjtnant. Död 1666. Se Tab. 63.
 • Elin Lilliehöök, levde änka 1647 (G. H. (medd. av lektor J. Stårck).). Gift före 1636-09-26 med kaptenen Antonius Cleophas, i hans 2:a gitte (G. H. (medd. av lektor J. Stårck).).
 • Jöran Lilliehöök, född 1597, död 1676. Se Tab. 64

TAB 63

Peder Christoffersson Lilliehöök, (son av Christoffer Jöransson, tab 62), till Höberg, Berga och Kolbäck samt Vittene, vartill han tillöste sig bördsrätten (M.) 1649-11-02. Född 1590-09-21 på Kolbäck. Page hos hertig Carl 1602. Hovjunkare 1606. Åtföljde 1608 med konungens medgivande en »fransk herre» till Frankrike och blev där i fyra år. Kornett vid ryttmästaren Jon Pedersson Stårcks ryttare 1612. Löjtnant vid adelsfanan och »tillhörde krigsmakten i 30 år» (till 1642). Introducerad på riddarhuset 1625 under nr 33, vilket sedan ändrades till 66. Död 1666-03-28 »i häftig bröstsjukdom» och begraven i Vånga kyrka. Av tretton barn, som han hatt i sina två äktenskap, överlevdes han endast av en son.[(M.)] Gift 1:o 1617 (M.) med Brita Soop, född 1587-02-24, död 1631-06-06, dotter av riksrådet och ståthållaren. Hans Åkesson (Soop) och Elin Kagg. Gift 2:o 1636-02-16 Intorp s socken, Älvsborgs län med Christina Drake af Intorp, som levde änka 1669, dotter av ståthållaren Axel Drake, af Intorp, nr 82, och hans 1:a fru Elisabet Larsdotter.

Barn:

 • 1. Christoffer. Stupade ogift i Polen.
 • 1. Fyra barn, döda före fadern.
 • 2. Anna, död före 1666. Gift 1659 med ryttmästaren Bengt Hierta, i hans 1:a gifte, född 1638, död 1696. 2. En son, överlevde fadern.
 • 2. Två söner och fyra döttrar, döda före fadern.

TAB 64

Jöran Lilliehöök, (son av Cristoffer Jöransson, tab 62), född, enligt egen uppgift, 'ett år före Stångebro slag' (1597). Enligt personalurna 'förridare', men uppgives av sonen varit kammarherre. Död 1676. Gift med Sara Haraldsdotter, dotter av bonden Harald Bengtsson i Edsvara socken, Skaraborgs län.

Barn:

 • Christoffer, levde 1690.
 • Kerstin, född omkring 1670. Levde 1690.

TAB 65

Erik Bertilsson, (son av Bertil Pedersson, tab 2), till Velanda i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län. Gift med Elin Bengtsdotter Ulf.

Barn:

 • Elin Eriksdotter. Gift med Henrik Svensson.
 • Sven Eriksson.
 • Peder Eriksson, till Råbäck i Medelplana socken, Skaraborgs län.
 • Ingeborg Eriksdotter. Gift med Henrik Nilsson Svenske (Lilliebielke, nr 273).

Istrums eller Ölanda ättegren.


TAB 66

Sven Andersson (se historiken), till Istrum i Istrums socken, Skaraborgs län 1489 (Ss.). Väpnare.

 • ? Barn:
 • Knut Svensson, till Istrum samt Ölanda i Istrums socken. Måhända densamme Knut Svensson som bl a sattes i slottsloven på Älvsborgs slott 1524-10-07. Uppräknas bland det rusttjänstpliktiga frälset i Västergötland 1526–1535 (GIr.). Bevistade riksdagen i Västerås 1527 (Hra.) med tillägget »i Istrim». Måhända den Knut Svensson, som var konungens budbärare till Måns Bryntesson och Ture Eriksson (GIr.) 1529-05-21 och hade konungens uppdrag till Västgötaherrarna (GIr.) 1529-05-29. Uppgives varit häradshövding i Frökinds härad 1546, men nämnes icke därefter.

Barn:

 • Anna Knutsdotter. Gift 1:o med Nils Mattsson (Hinsebergssläkten, nr 41), som levde 1560. Gift 2:o med Nils Larsson, som skrev sig till Ölanda enligt en frälselängd omkring 1586 (Fs.) och till Istrum enligt registret över Sveriges rikes adel (Hra.) 1586-11-04.
 • Barbro Knutsdotter. Gift med Anders Bengtsson Krabbe (av Svaneby, nr 46).

TAB 67

Jöran Knutsson, (son av Knut Svensson, tab 66), till Ölanda, enligt registret över Sveriges rikes adel (Hra.) 1586-11-04. Bevisade vid en borgrätt i »Frönsberg» i Västergötland (KA, reduktionskommiss. dokum. (O.A.).) 1571-01-31 med Västgöta ryttare gent emot Nils Larsson på Ölanda med brev att nämnda gård Ölanda var hans rätta möderne. Arvskifte förrättades efter honom 1630-08-26 vid lagmanstinget i Skara. (M.) Gift 1:o med Anna Jönsdotter (G. H. (medd. av lektor J. Stårck).). Gift 2:o med N N.

Barn:

 • 1. Knut Jöransson, till Regumatorp i Sjögerstads socken, Skaraborgs län. Död 1651-09 på Regumatorp. Gift före 1634 med Elin Håkansdotter, som överlevde mannen, dotter av Håkan Larsson, adlad Dufva (i Västergötland, nr 183) och hans 1:a fru Brita Svensdotter (Stålhandske i Västergötland, nr 66).
 • 1. En dotter, var död 1641. (G. H. (medd. av lektor J. Stårck).) Gift före 1630 (G. H. (medd. av lektor J. Stårck).) med Jöran Börjesson Papegoja, död 1658.
 • 2. Sigrid, levde 1632. Gift med Anders N.N.

TAB 68

Jakob Jöransson Lilliehöök, (son av Jöran Knutsson, tab 67), till Ölanda. Antog namnet Lilliehöök, vilket bestreds honom vid riksdagarna 1633, 1634 och 1638, men blev sedermera introducerad. Bevistade riksdagen 1656, men var död 1664-11-16. Begraven i Eggby kyrka, Skaraborgs län. Gift med Dorotea Catharina Blom (Blume) från Norge, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med hauptmannen Anders Stålhandske i Västergötland, nr 66).

Barn:

 • Anders, till Ölanda. Född 1650-02-00. Fänrik vid Upplands regemente 1674-07-08. Löjtnant vid Upplands regemente 1675 (Personalier At (Sch).). Stadsmajor i Göteborg 1711-06-23. Avsked 1716-06-00. Gift före 1686-03-19 med Christina Bagge af Söderby i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1680 med överstelöjtnanten Henrik Henriksson Sass, i hans 2:a gifte), död 1730-05-18 på Köpinge i Fors socken, Älvsborgs län, dotter av ryttmästaren Gustaf Bagge af Söderby, och Elisabet Nieroth.
 • Maria. Var kammarjungfru (hovfröken) hos riksdrotset greve Magn. Gabr. De la Gardies furstinna. Död ogift 1736-03-00. Hon ägde Ölanda, vilket 1742 av hennes arvingar såldes till fru Maria Chr. Bruce, född Nordenberg. 'Hon angavs 1683 för oskickligt leverne med bemälte herres hovmästare, sedermera kaptenen Henrik Conrad Turteltaube, såsom ock att hava olovligen ur huset tagit diamanter och pärlor m. m.'
 • Anna, levde 1680, var död 1681-05-16. Gift före 1675 med ryttmästaren Antonius Cleophas, levde 1682.
 • Johan, till Ölanda. Var korpral vid änkedrottningens livregemente 1680. Kornett vid änkedrottningens livregementet 1688-07-08. Löjtnant 1700-05-23. Avsked 1701-07-05. Död barnlös. Gift med Annika Lake, född 1651, död 1741-04-21 Skogsered, dotter av kornetten Leonard Lake, och hans 1:a fru Anna Hierta.

TAB 69

Jöran, (son av Jakob Jöransson Lilliehöök, tab 68), till Ölanda samt Vrem i Kville socken, Göteborgs och Bohus län och Lindhov i Lindbergs socken, Hallands län. Ryttare vid änkedrottningens livregemente till häst 1674. Fänrik vid Duréels dragonskvadron 1675. Löjtnant vid Duréels dragonskvadron 1677. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1678-02-18. Kaptenlöjtnant vid änkedrottningens livregementet 1687-11-22. Ryttmästare 1689-07-04. Major 1700-08-01. Överstelöjtnant 1704-05-06. Överstes avsked 1713-05-14. Död 1727-08-14 och begraven i Eggby kyrka. Med honom utgick denna gren av ätten. Gift med grevinnan Margareta Sabina von Ascheberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Christian Bildt, till Vrem, född 1645-02-24, död 1672-06-08, broder till Knut Bildt, naturaliserade Bildt), född 1652-11-25, död 1738-02-04, dotter av kungliga rådet, fältmarskalken och generalguvernören Rutger von Ascheberg, friherre och greve Ascheberg, nr 23, och Maria Eleonora von Busseck, genannt München.

Barn:

 • Clara Sabina, född 1687-05-13, död 1758-10-10 på Vallen i Våxtorps socken, Hallands län. Gift 1714-07-14 med överstelöjtnanten Magnus Fredrik Meck, natural, Meck, född 1680, död 1727.
 • Magdalena Eleonora, född 1689-11-19, död 1780-10-03 Ed. Hon gav 1735 altartavlan till Våxtorps kyrka såsom testamente efter sin man. Gift 1728-02-05 med generalmajoren Liberi Rosenstierna, friherre Rosenstierna, nr 172, i hans 2:a gifte, född 1679, död 1732.


Källor

 • 13.Schöldström, Svenskarne under dannebrogen.
 • 22.Bn.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.