:

Ekestubbe nr 285

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ekestubbe nr 285 †

Adlad 1639-09-06, introducerad 1642. Utdöd 1907-04-27.

Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset 1818 under nr 25 bland adelsmän.

Ekestubbe A28500.jpg

TAB 1

Simon Eriksson, till Olkkala i Vichtis socken, Finland. Var länsman i Vichtis 1552 och omnämnes ännu 1559.

Barn:

 • Bertil Simonsson, till Olkkala. Var länsman och gästgivare i Vichtis socken ännu 1591 samt domhavande i Sääksmäki härad 1586.

Barn:

 • Lars Bertilsson, till Olkkala. Var underlagman i Söderfinne lagsaga 1619–1634. Kallad till ledamot av Åbo hovrätt 1623-10-07, och var närvarande vid dess första sammanträde samt fortfor sedermera att såsom adjungerad ledamot bevista hovrättens sammanträden till år 1630. Levde ännu 1640, då han omtalas i karelska lagsagans dombok såsom fordom underlagman Lars Bertilsson i Vichtis. Gift 1:o med Brita Henriksdotter, dotter av Henrik Hansson (Ekelöf) och Dordi Larsdotter (Teet). Gift 2:o med Margareta Knutsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en präst vid namn Anders). Åt denna sin hustru inköpte Lars Bertilsson 1630-01-21 Vanhala Ylöstalo rusthåll, Vichtis socken till änkesäte, vilket sedermera ärvdes av hans en yngre son Johan Larsson, som var gift med sin styvsyster Kerstin Andersdotter.

Barn:

 • 1. Henrik Larsson, adlad Ekestubbe, till Olkkala samt Bollböle säteri, Pargas socken, som han erhöll genom sitt andra gifte. Ryttare vid överste Ekholts regemente 1621. Korpral vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1623. Sergeant vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1623. Kornett 1625. Löjtnant 1630. Ryttmästare vid Stålhandskes regemente. Adlad 1639-09-06 (introducerad 1642 under nr 285). Major 1644. Avsked på grund av sjuklighet 1644. Föreslagen till assessor i Åbo hovrätt 1646 men blev icke utnämnd. Erhöll stadfästelse på adelskapet 1649-08-23. Kallas 1649-08-30 ryttmästare, fordom major. Kommendant på Åbo slott 1656 till sin död. Bevistade landskapsmötet i Helsingfors 1657. Död 1660 på Olkkala och begraven 1661 i Vichtis kyrka. I sin ansökan om adelskap berättar han, att hans förfäder allt ifrån konung Gustaf I:s tid gjort rusttjänst. Att fyra hans farbröder, vilka stupat för rikets fiender, ridit för de gårdar som tillfallit honom i arv och att han på mödernet var härkommen från ätten Ekelöf, anhållandes att få upptaga ståthållaren Henrik Olofsson Stubbes vapen, en ekestubbe och på hjälmen ett svärd med två eklöv, eftersom han var hans närmaste anförvant på svärdssidan och ingen var övrig som förde samma vapen. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1634-08-18 med Margareta Lemnius, född 1612. Död 1681-05-00. Dotter av konung Carl IX:s kammarjunkare Stephan Lemnius och hans 2:a fru N. N. Stålarm.

Barn:

 • 1. Lars. Korpral vid Tavastehus läns regemente 1654. Död 1656 i Polen.
 • 1. En son. Ryttmästare vid Wrangels livregemente. Stupade i Polen.
 • 1. Anna, död omkring 1660 och begraven i Lojo kyrka. Gift 1653 med överstelöjtnanten Carl Rennier, adlad Rennerfelt, nr 572, i hans 2:a gifte, död 1696.
 • 1. Brita, död 1695-03-30 och begraven i Sysmä kyrka. Gift 1:o med ryttmästaren Arvid Henriksson, adlad Tandefelt, död 1657. Gift 2:o med löjtnanten David Reeth (nr 598), död 1690.
 • 1. Elisabet, död 1696 på Kirvelä, Vichtis socken och begraven 1697. Gift med löjtnanten Lorens Bagge.
 • 1. Maria, levde 1670 på Nuoramois, Sysmä socken. Gift 1:o med kornetten Henrik Tomasson, adlad Hjortfelt, död 1656. Gift 2:o med ryttmästaren vid finska adelsfanan Arvid Orre.
 • 2. Henrik, född 1641. Ryttmästare. Död 1694. Se Tab. 2
 • 2. Agneta, död 1685. Gift 1681-10-14 (kungligt tillstånd till giftermålet 1682-10-24) med kaptenen vid Tavastehus infanteriregemente, stadsmajoren i Närvä Lars Bertilsson i hans 1:a gifte, född 162(6), död 1704-02-07 i Narva.
 • 2. Catharina, född 1654, död 1695-05-25 och begraven i Idensalmi kyrka. Gift 1678-06-26 på Ivangorod med överstelöjtnanten Johan Meurman, adlad von Meurman, i hans 1:a gifte, född 1654, död 1740.
 • 2. Margareta. Gift med ryttmästaren Jakob Sabelhierta, död 1712.
 • 2. Dorotea, begraven 1725-02-25 i Vichtis kyrka. Hon ägde Kirvelä säteri, Vichtis socken. Gift 1:o 1672 med sin kusin kaptenen Henrik Hästesko-Fortuna, född 1640, död 1681, för vilket giftermål konsistorium i Åbo pålade dem en plikt av 80 daler silvermynt. Gift 2:o omkring 1684 med kornetten vid överste Vellingks regemente Lydert Tostman, som på grund av detta äktenskap fick löfte om adelskap 1686-10-20.
 • 2. Gunilla, levde 1688. Gift med fänriken Nils Huggut, i hans 2:a gifte.
 • 2. Ingeborg, till Åby, Borgå socken. Hon efterlevde mannen. Gift 1680-06-27 i Hollola prästgård med kyrkoherden i Hollola prästgård Johan Andreæ Orræus, död 1688 i Viborg under en resa.
 • 2. Helena, begraven 1674 i Vichtis kyrka

TAB 2

Henrik (son av Henrik Larsson, adlad Ekestubbe, Tab. 1), till Olkkala. Född 1641. Student i Åbo 1654. Furir vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1658. Kvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1658. Korpral 1659. Kornett (KrAB.) 1666-09-18. Löjtnant 1674. Ryttmästare 1684. Bevistade riksdagen i Stockholm 1693 och drunknade under hemfärden till Finland mellan Eckerö och Grisslehamn 1694-01-25. Han fick 1663-07-10 konfirmation på fädernegodset Olkkala, samt ägde även Åby, Borgå socken och genom sitt gifte Karsby, Tenala socken. Gift 1:o före 1666 med Christina Gyllenhierta, begraven 1678-10-13 i Tenala. Dotter av majoren Christer Gyllenhierta, och hans 1:a fru Margareta Bengtsdotter. Gift 2:o 1683 med Elisabet Gezelia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1695-08-31 med majoren och lagmannen Christian Joakim Schmiedefelt, i hans 1:a gifte, född 1672, död 1721), död 1696 och begraven 1696-11-30 i Vichtis kyrka. Dotter av biskopen i Åbo doktor Johannes Gezelius den äldre och hans 1:a fru Gertrud Gutheim samt fars faster till lagmannen Johan Gezelius, adlad Olivecreutz.

Barn:

 • 1. Anna Christina, död ogift 1748.
 • 1. Christian Henrik, född 1670. Överstelöjtnant. Död 1731. Se Tab. 3.
 • 1. Beata Sofia, född 1671, levde 1690.
 • 1. Gustaf, född 1672. Var i kejserlig tjänst. Död ogift.
 • 1. Gunilla, född 1673, död ogift 1700-05-26 på Olkkala och begraven 1700-06-01 i Vichtis kyrka
 • 1. Helena Elisabet, född 1675-01-23, död ogift 1697-07-15 och begraven 1697-10-08 i Vichtis kyrka
 • 1. Märta Catharina, död 1742-12-13 i Iittis socken, 65 år gammal. Gift 1698 med föraren Carl Gustaf Johansson Reen, född omkring 1673, död före 1722-02-26 [Medd. av legationsrådet E. Välikangas enl. Sysmä domb. och Iittis kyrkob.].
 • 1. Carl, född 1677. Kornett. Död 1756. Se Tab. 4
 • 1. Henrik. Adjutant vid karelska lantdragonskvadronen. Stupade ogift 1708-09-29 vid Liesna.
 • 2. Ernst Johan, född 1683. Kommendör. Död 1767. Se Tab. 11
 • 2. Lars, begraven 1686-12-07 i Tenala.
 • 2. Lars, född 168(7). Student i Åbo 1699. Stipendiat i Åbo 1701–1706. Student i Uppsala (Um.) 1703-11-01. Responderade 1702 i Åbo och 1704 i Stockholm. Löjtnant vid livdragonregementet. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • 2. Fredrik Reinhold, döpt 1688-06-25 på Karsby, död 1702-03-25 på Karuna gård och begraven i Sagu kyrka
 • 2. Axel Gotthard, död 1690 på Olkkala och begraven 1690-11-09 i Vichtis kyrka
 • 2. Jakob Johan, död på Olkkala och begraven 1692-01-15 i Vichtis kyrka

TAB 3

Christian Henrik (son av Henrik, Tab. 2), till Karsby, Tenala socken, Nylands län. Född 1670. Musketerare vid garnisonen i Riga 1683. Transporterad till Tavastehus infanteriregemente 1685. Fältväbel vid Tavastehus infanteriregemente 1686. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1696. Regementsadjutant vid Nylands kavalleriregemente 1700. Löjtnant vid karelska lantdragonskvadronen 1700-07-03. Löjtnant vid Nylands kavalleriregemente 1700-08-00. Kapten vid finska ståndsdragonregementet 1701-01-09. Kapten vid Österbottens ståndsdragonskvadron 1701. Överstelöjtnant för uppbådsmanskapet i Raseborgs län 1710-03-00. Överstelöjtnant för enrollerade allmogen på Dal 1718-06-10. Avsked 1720-09-03. Död 1731 och begraven 1732-07-10 i Tenala kyrka. Gift 1:o 1698-10-11 med sin styvmors syster Maria Gezelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1679 med ryttmästaren Gustaf Sölfverklinga, född 1646, död 1679). Död 1700 och begraven 1700-11-11 i Tenala kyrka. Dotter av biskopen i Åbo stift doktor Johannes Gezelius den äldre och hans 1:a fru Gertrud Gutheim. Gift 2:o 1726-05-02 (morgongåvobrev) (Åbo hovrätts arkiv (medd. av hovrättsregistrator W. Wickström, Åbo).) med Anna Hedvig Klick i hennes 2:a gifte (gift 1:o omkring 1700 med kommendören Hans Körning, i hans 2:a gifte, död 1726). Död 1730 och begraven 1730-09-26 i Stockholm. Dotter av överstelöjtnanten Hans Vilhelm von Klick, och Anna Gyllenstake. Han hade med Beata Sofia Gripenberg under äktenskapslöfte nedanstående.

Barn:

 • Erik, till Karsby samt Eriksdal och Åby, Borgå socken. Född 1704-05-09 i Tenala socken. Legitimerad av Åbo konsistorium. Stipendiat vid Åbo universitet. Var fyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1728 och sergeant vid artilleriet i Stralsund 1733. Löjtnants avsked. Död ogift 1745 på Karsby. Han stiftade de Ekestubbeska stipendierna vid Åbo akademi.

Dessutom har han fyra barn med en Brita Larsdotter ("med vilken han avlat trenne barn och ett fjärde var på väg") enligt Uppsala domkapitels protokoll från 1714-11-17 (se https://www.adelsvapen.com/genealogi/Fil:Ekestubbe-barn.jpg).

 • Anna Christina Ekestubbe, född 1715 i Vaxholm (oä) (Vaxholm (AB) CI:1 (1699-1736) Bild 60 / sid 53 (AID: v91659.b60.s53, NAD: SE/SSA/1583)

TAB 4

Carl (son av Henrik, Tab. 2), till Olkkala. Född 1677. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1698. Fänrik vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1700-11-03. Kornett vid fördubblingskavalleriregimentet 1705. Löjtnant vid fördubblingskavalleriregimentet 1708. Fänrik vid överste Köhlers regemente 1713. Korpral vid karelska lantdragonregementet 1715. Sergeant 1717. Fältväbel 1717. Kornetts avsked 1720-09-03. Död 1756-02-12 och begraven 1756-07-03 i Vichtis kyrka. Gift med Juliana Sofia Hästesko-Fortuna, född 1708-07-16. Död 1779-07-07 och begraven i Vichtis kyrka. Dotter av majoren Johan Henrik Hästesko-Fortuna, och Agneta von Schlegel.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1727. Överstelöjtnant. Död 1784. Se Tab. 5.
 • Agneta Christina, född 1729-08-24, död 1764-12-28. Gift 1764-03-08 med löjtnanten Mauritz Johan Rennerfelt, i hans 1:a gifte, född 1737, död 1802.
 • Johan Henrik, född 1731-01-29, död 1734-06-19.
 • Helena, född 1733-04-15, död 1756-02-20.
 • Erik, född 1735-04-20, död 1739-09-01.
 • Maria Sofia, född 1737-04-23, död 1737-06-03.
 • Ulrika Juliana, född 1738-04-28, död ogift 1795-03-07 på Olkkala.
 • Hedvig Eleonora, född 1741-02-16, död ogift 1763-08-26.
 • Barbro Sofia, född 1749-12-06 på Olkkala, död 1761-05-12.

TAB 5

Carl Fredrik (son av Carl, Tab. 4), till Olkkala. Född 1727-10-30. Volontär vid Nylands dragonregemente 1746-08-06. Korpral vid Nylands dragonregemente 1749-09-11. Furir 1750-07-16. Fältväbel 1754-08-30. Adjutant 1755-10-04. Placerad på södra skånska kavalleriregementet 1758. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1760-10-14. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1762-03-09. Kapten vid Nylands dragonregemente 1765-11-27. Regementskvartermästare 1768-03-18. Chef för Sääksmäki kompani 1770-06-19. RSO 1772-05-28. Major 1775-10-26. Överstelöjtnants avsked 1778-02-18. Död 1784-03-07 på Olkkala. Gift 1:o 1762-10-01 i Vichtis socken med Sofia Christina Rotkirch i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1750-03-21 med kornetten Lars Lindcrantz, född 1725, död 1757), född 1730-03-24 på Stensböle, Borgå socken, död 1767-02-20 på Olkkala, dotter av kaptenen Johan Wenzel Rotkirch, och Barbro Christina Hästesko-Fortuna. Gift 2:o 1769-08-12 på Hindhår gård, Borgå socken med Anna Elisabet Kraftman, född 1751-02-14. Död 1785-05-15 och begraven i Borgå kyrka. Dotter av lektorn vid Borgå gymnasium, fil. mag. Anders Kraftman och Anna Elisabet Heintzius.

Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1763. Lagman. Död 1821. Se Tab. 6
 • 1. Lovisa Ulrika, född 1764-08-03, död ogift 1819-02-12 på Lampola, Halikko socken, Finland.
 • 1. Barbro Sofia, född 1765-07-13, död 1808-02-03 på Puotila rusthåll, Halikko socken. Gift 1788-10-12 i Vichtis socken med kyrkoherden i Ulfsby pastorat, kontraktsprosten, teol. doktorn Bengt Jakob Ignatius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1809 med Hedvig Avellan, född 1775-01-07. Död 1814-02-12. Dotter av kyrkoherden i Tenala pastorat Johan Avellan och Eva Helena Dickman. Gift 3:o 1815 med Lovisa Catharina Saurén, född 1791-01-18. Död 1848-05-18. Dotter av kyrkoherden i Kalvola pastorat Alexander Saurén och Hedvig Maria Dickman), född 1761-01-16 i Tusby socken, död 1827-11-06 i Ulfsby prästgård.
 • 1. Lars Henrik, född 1766 på Olkkala, döpt 1766-12-21, död 1766-12-25.
 • 2. Anders Henrik, född 1770-08-23 på Olkkala, död 1770-08-25.
 • 2. Anna Elisabet, född 1771-08-14 på Olkkala, död 1771-12-13.
 • 2. Gustaf, född 1772-11-08 på Olkkala, död 1773-09-26.
 • 2. Carolina Fredrika, född 1774-01-15 på Olkkala, död 1843-09-12 i Borgå. Gift i Borgå 1794-06-24 med kaptenen Bernt Gustaf Uggla, född 1764, död 1810.
 • 2. Anna Lovisa, född 1775-01-13 på Olkkala, död 1777-09-04.
 • 2. Maria Juliana, född 1776-12-18 på Olkkala, död 1777-06-11.
 • 2. Adolf Vilhelm, född 1778-03-04 på Olkkala. Student i Åbo 1796-04-06. Auskultant i Åbo hovrätt 1798-12-19. Extra notarie i Åbo hovrätt 1802-06-22. Kanslist i senatens för Finland ekonomidepartement 1809-11-15. Protokollssekreterares n. h. o. v. 1812-12-13. Död ogift 1816-06-01 i Åbo.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1779-05-28 på Olkkala, död 1819-12-13. Gift 1810-08-30 på Nordenlund, Sysmä socken med löjtnanten Anders Conrad Blåfield, född 1777, död 1829.
 • 2. Fredrik Ulrik, född 1781-12-16 på Olkkala. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1793-07-15. Löjtnant vid Savolaks fotjägareregemente 1804-10-09. Kapten i armén 1809-06-26. Kapten vid dalregementet 1811-02-19. Kapten vid södra skånska infanteriregementet 1811-12-10. Död ogift 1814-03-15 i Gärdslövs prästgård, Malmöhus län.

TAB 6

Carl Johan (son av Carl Fredrik, Tab. 5), född 1763-06-16 på Olkkala, Vichtis socken. Student i Åbo 1774. Auskultant i Åbo hovrätt 1780-12-18. Vice notarie i Åbo hovrätt 1783-11-07. Kanslist 1784-06-16. Extra fiskal 1785-02-10. Landssekreterare i Åbo län 1791-01-10. Kanslist och vice advokatfiskal i Åbo hovrätt 1794-07-16. Häradshövding i Piikkis och Halikko övredels domsaga 1795-09-10. Lagmans titel 1812-08-18. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 25 bland adelsmän. Död 1821-01-11 på Lampola, Halikko socken. Gift 1798-11-01 på Domargården i Finland med Margareta Elisabet Rosenlindt, född 1766-10-26. Död 1814-01-08 på Lampola. Dotter av löjtnanten Bernt Johan Rosenlindt, och Johanna Barck.

Barn:

 • Margareta Sofia, född 1799-09-13, död ogift 1875-06-26 i Tavastehus.
 • Carolina Vilhelmina, född 1800-12-18, död ogift 1885-08-01 i Tavastehus.
 • Carl Johan, född 1802. Överste. Död 1849. Se Tab. 7
 • Gustaf Fredrik, född 1803-09-16 i Halikko socken. Student i Åbo 1821-10-08. Auskultant i Åbo hovrätt 1833-06-21. Extra notarie i Åbo hovrätt 1834-12-20. Vice häradshövding 1836-06-21. Häradshövding i Piikkis och Halikko nedredels domsaga 1851-03-12. Död 1858-10-24. Gift 1858-09-28 med Eva Helena Sofia Öhman, född 1828-09-01 i Kaskö, död 1901-12-09 i Åbo, med vilken han hade tre barn, vid vigseln förklarade för äkta, men icke på riddarhuset i Finland immatrikulerade.
 • Albert Vilhelm, född 1806-01-23. Kadett vid 1. kadettkåren i S:t Petersburg 1820-04-22. Avsked därifrån 1824-09-26. Junkare vid 46. jägareregementet 1825-10-15. Fanjunkare vid 46. jägareregementet 1827-09-18. Fänrik 1828-04-08. Underlöjtnant 1831-08-29. Transporterad till Villmanstrandska jägareregementet 1833-10-29. Löjtnants avsked 1834-02-03. Extra ordinarie kammarskrivare vid generaltulldirektionen 1834-09-29. Underlöjtnant vid allmänna fängelset på Sveaborg 1836-06-28. Löjtnant vid allmänna fängelset på Sveaborg 1837-10-24. Förvaltare av kronomagasinet i Lovisa 1850-04-23. Död ogift 1860-06-19 i Helsingfors.
 • Reinhold Ferdinand, född 1807. Postinspektör. Död 1880. Se Tab. 8.
 • Axel Florentin, född 1809. Assessor. Död 1856. Se Tab. 10

TAB 7

Carl Johan (son av Carl Johan, Tab. 6), född 1802-06-21. Fänrik 1820. Transporterad till adelsregementet i S:t Petersburg. Underlöjtnant vid adelsregementet i S:t Petersburg. Löjtnant 1830-05-23. Stabskapten 1833-10-19. RRS:tStO4kl, förändrad 3kl 1835-12-24. Kapten 1835-12-28. Kommenderad till tjänstgöring vid finska kadettkåren 1836. Transporterad till finska kadettkåren såsom kompanichef 1837-06-28. Överstelöjtnant vid finska kadettkåren 1840-11-20 med tur från 1840-07-02. Transporterad till Orloff-Bachtinska kadettkåren såsom bataljonschef 1844-06-19. Överste 1847-02-09. Transporterad till Michailovska kadettkåren i Voronesj 1847-03-31 och till Sevska infanteriregementet 1848-11-05. Död 1849-04-02 i S:t Petersburg. Gift 1836 med Catharina von Ellers.

Barn:

 • Emilie Maria Elisabet, född 1837-06-16 i Fredrikshamn, död 1894-07-26. Gift 1855-01-30 i Reval med fabriksägaren och rådmannen i Reval Julius Pfaff, född 1827-06-30.
 • Alexander Felix Carl, född 1838-07-02 i Fredrikshamn. Kadett i Fredrikshamn 1849-08-08. Underlöjtnant vid 3. grenadjärskarpskyttebataljonen 1857-06-18. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon med fänriks grad 1857-09-12. Underlöjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1859-04-24. Löjtnant 1861-05-05. Stabskapten 1866-09-11. Död ogift 1866-12-16 i Helsingfors.
 • Sofia Catharina Matilda, född 1839-09-17 i Fredrikshamn, död 1844.
 • Adelaide Anna Carolina, född 1844-01-27, död ogift 1864-04-10 i S:t Petersburg.

TAB 8

Reinhold Ferdinand (son av Carl Johan, Tab. 6), född 1807-05-20 i Halikko socken. Student i Åbo 1826-03-06. Ingick i krigstjänst såsom underofficer vid 46. jägareregementet 1828-05-13. Junkare vid 46. jägareregementet 1828-10-26.Porte-épéejunkare 1829-11-13. Fänrik 1831-11-15. Transporterad till Villmanstrandska jägareregementet 1853-10-29. Underlöjtnants avsked 1834-01-27. Extra ordinarie kontorsskrivare vid postkontoret i Helsingfors 1834-11-28. Kontorsskrivare vid postkontoret i Helsingfors 1835-08-28. Erhöll postmästares titel 1840-04-26. Transporterad såsom kontorsskrivare till postkontoret i Tavastehus 1840-10-30. Expeditör vid postkontoret i Helsingfors 1842-04-12. Postförvaltare i Heinola 1846-07-14. Transporterad till Tavastehus 1853-11-22. Postinspektör i Tavastehus län. RRS:tStO3kl 1858-04-29. Avsked 1870-05-31. Död 1880-10-05 i Isjevsk. Gift 1:o 1833-08-16 med friherrinnan Gustava Vilhelmina Silfverhielm, född 1801-07-06. Död 1841-12-15. Dotter av översten, friherre Carl Göran Silfverhielm, och friherrinnan Ulrika Gustava Lovisin. Gift 2:o 1843-03-16 med Lovisa Juliana Standertskjöld, född 1817-07-11, död 1886-10-01 på Jupper gård, Esbo socken, dotter av majoren Henrik Gustaf Standertskjöld, och Johanna von Törne.

Barn:

 • 1. Gustava Vilhelmina Elisabet, född 1834-05-08, död 1916-01-15 i Helsingfors. Gift 1:o 1872 med ryske språkläraren Conrad Gabriel Streng, född 1822-04-29 i Heinola, död 1907-04-24. Gift 2:o 1911-09-03 i Helsingfors med redaktören Carl Hjalmar Lange i hans 2:a gifte, född 1864-06-04. Död 1913-10-28.
 • 1. Carl Axel Reinhold, född 1836-09-11 i Helsingfors, död i Helsingfors 1837-08-03.
 • 2. Sofia Johanna Adelaide (Adéle), född 1844-07-27 i Helsingfors.
 • 2. Voldemar, född 1846-04-29. Sjökadett i S:t Petersburg. Död 1864-01-22.
 • 2. Mauritz, född 1848. Överstelöjtnant. Död 1895. Se Tab. 9.
 • 2. Axel, född 1849-10-21 i Heinola. Student i Helsingfors 1868-06-13. Auskultant i Åbo hovrätt 1873-01-21. Vice häradshövding 1877-12-19. Kanslist vid generalguvernementskansliet i Finland 1878-04-09. RRS:tStO3kl 1881-04-24. Expeditionschefsadjoint vid generalguvernementskansliet i Finland 1883-03-09. RRS:tAO3kl 1886-03-29 och RRS:tStO2kl 1891-04-25. Chef för 2. avdelningen vid generalguvernementskansliet i Finland 1891-05-13. Kansliråds titel 1894-04-29. Chef för 1. avdelningen vid generalguvernementskansliet i Finland 1895-05-28. Hugnad med briljanterad ring 1896-05-26. Statsråds titel 1899-04-30. Överdirektör i Allmänna revisionsrätten 1901-02-05. RRS:tAO2kl 1902-04-27 och RS:tV1O4kl 1906-04-15. Död ogift 1907-04-27 i Helsingfors och utgick ätten med honom på svärdssidan.

TAB 9

Mauritz (son av Reinhold Ferdinand, Tab. 8), född 1848-03-24 i Heinola. Kadett i Fredrikshamn 1859-08-16. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1866-08-20. Transporterad till 2. artilleribrigaden 1871-02-05. Underlöjtnant vid 2. artilleribrigaden 1871-11-12. Placerad på fältfotartilleriet med kommendering till Isjevska gevärsfaktoriet 1872-04-24. Löjtnant 1872-11-18. Stabskapten 1874-11-18. Kapten 1878-01-07. Överstelöjtnants avsked 1884-07-30. Död 1895-12-10 i Helsingfors. Ägde Jupper gård, Esbo socken. Gift 1875-02-08 i Isjevsk med Julia Kondratovitj, född 1855-01-06 i guvernementet Vjatka. Död 1876-07-19 i Samara. Dotter av godsägaren Vasili Kondratovitj.

Barn:

 • Julia (Lula), född 1875-12-21 i Isjevsk. Gift 1899-10-28 i Helsingfors med kammarherren greve Christer Bonde af Björnö, född 1869.

TAB 10

Axel Florentin (son av Carl Johan, Tab. 6), född 1809-06-03, i Halikko socken. Student i Åbo 1827-06-25. Auskultant i Åbo hovrätt 1833-06-21. Extra notarie vid Åbo hovrätt 1834-12-20. Vice häradshövding 1836-06-21. Kanslist i hovrätten 1837-05-30. Registrator i hovrätten 1840-02-29. Extra fiskal 1841-05-04. Notarie 1842-04-13. Protonotarie 1847-11-08. Assessor 1851-10-29. Död 1856-05-26 i Åbo. Gift 1850-03-17 med Anna Aurora Adelaide Armfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1858-02-02 i Åbo med slotts- och lasarettsläkaren i Åbo, med. och kir. doktorn Emanuel Indrenius i hans 2:a gifte, född 1816-12-22 i Fredrikshamn, död 1887-10-30 i Åbo), född 1829-08-23. Död 1894-01-23 i Åbo. Dotter av kaptenen Christoffer Armfelt, och Gustava Aurora Eneskjöld.

Barn:

 • Tekla Aurora, född 1851-04-07. Finländsk stiftsjungfru.
 • Carl Hjalmar, född 1852-10-13, död 1856-02-10 i Åbo.
 • Emilie Elisabet, född 1854-08-15 på Näs säteri, Nylands län, död 1899-01-06 i Åbo. Gift i Åbo 1878-03-18 med överstelöjtnanten vid krigsingenjörskåren i Ryssland, finske friherren Edvard Ferdinand Bergenheim, finska friherrliga ätten nr 201, född 1844-01-29 i Åbo. Död 1893-03-28 i Charkov.
 • Axel Florentin, född 1856-09-04, död 1856.

TAB 11

Ernst Johan (son av Henrik, Tab. 2), till Gladö i Huddinge socken, Stockholms län. Född 1683-09-02 på Karsby, Tenala socken, Finland. Volontär vid amiralitetet 1698-08-23. Konstapelmat vid amiralitetet (Lk.) 1704-12-20. Underlöjtnant 1709-09-13. Konfirmaationsfullmäktige 1712-12-22. Extra ordinarie överlöjtnant (Lk.) 1710-04-15. Extra ordinarie skeppskapten (Lk.) 1714-04-13. Ordinarie skeppskapten 1717-07-03. Var amiralitetskapten 1736. Kommendörs avsked. RSO 1748-11-07. Död 1767-07-23 i Stockholm. Gift 1711-04-16 på Bolltorp, Skönberga socken, Östergötlands län med Christina Anna Catharina Bogeman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1707-08-20 på Bolltorp med assessorn i Åbo hovrätt Ebeling Henrik von Schilling, adlad Palmstedt, men ej introducerad, i hans 3:e gifte, född 1660, död 1709-03-03) (SK.), född 1687-04-10 på Bolltorp. Död 1763-04-12 på Gladö. Dotter av schoutbynachten Johan Bauman, adlad Bogeman, och Christina Svart.

Barn:

 • Johan Leonard, född 1712. Kansliråd. Död 1772. Se Tab. 12
 • Christina Elisabet, född 1714, död 1732 på Sundby, Huddinge socken och begraven 1732-06-29 i Huddinge kyrka
 • Henrik Adolf, döpt 1715-06-26 och död 1715 på Gladö samt begraven 1715-08-24 i Huddinge kyrka
 • Carl Gustaf, född 1716-08-20 på Gladö. Student i Uppsala (Um.) 1730-03-13. Hantlangare vid artilleriet 1732-07-02. Furir vid artilleriet i Stockholm 1734-12-07. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1736-04-05. Överfyrverkare 1740-05-20. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1741-10-10. Kapten vid garnisonsregementet i Göteborg 1746-02-19. Kammarherre (SAB.) 1750-02-15. Major i armén 1759-05-04 med tur från 1757-01-21. Död ogift 1762-04-13 i Nikolai församling, Stockholm. (S:t Nikolai förs. i Sth. kyrkoarkiv.)
 • Anna Catharina, döpt 1718-11-21 på Gladö, död 1722.
 • Georg Gabriel, född 1720-11-20, begraven 1732-10-08 i Huddinge kyrka.
 • Hedvig Maria, född 1721-11-16, död 1791-02-27 på Braberg, Skönberga socken. Gift 1751-04-16 på Sundby med kommendörkaptenen Gustaf Adolf Blix, född 1708, död 1777.
 • Ernst Vilhelm, född 1723, död 1724.
 • Ulrik, född 1726. Kapten. Död 1782. se Tab. 14.
 • Elsa Margareta, född 1727-05-00 på Sundby, död på Sundby 1729 och begraven 1729-01-00.
 • Otto Fredrik, född 1728-12-17, i Vårfrukyrka socken, Uppsala län, död 1730.
 • Eva Lovisa, född 1732-11-30 i Huddinge socken, död 1810-05-02 i Stockholm. Gift 1:o 1760-06-17 på Sundby med ryttmästaren Per Gabriel Falck i hans 2:a gifte (gift 1:o 1746-09-09 på Marsäter, Gryts socken, Östergötlands län, med friherrinnan Hedvig Maria Rehbinder, född 1723-06-29. Död 1757-12-16. Dotter av kaptenen, friherre Reinhold Fromhold Rehbinder, och friherrinnan Maria Margareta Christina Rehbinder) (Öä.), född 1719, död 1769 (Öä.). Gift 2:o 1773-09-12 i Vårfrukyrka socken med hovjägmästaren Fredrik Gripenstierna, friherre Gripenstierna, nr 214, i hans 2:a gifte, född 1728, död 1804.

TAB 12

Johan Leonard (son av Ernst Johan, Tab. 11), född. 1712-09-19. Student i Uppsala (Um.) 1725-10-18. Extra ordinarie kanslist i inrikesexpeditionen 1734. Kommissionssekreterare i Frankfurt am Main 1737. Riddarhuskanslist 1741. Riddarhussekreterare 1747-05-20. Kansliråds fullmakt 1756-11-09. Kansliråd 1757-08-16. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse 1759. RNO 1770-04-28. Död 1772-05-26. Ägde fastighet i Stockholm. Gift 1764-12-00 i Stockholm med Hedvig Maria Eldh i hennes 2:a gifte (gift 1:o med hovkvartermästaren Johan Fredrik Dævel, född 171(8), död 1763. Gift 3:o 1775-03-14 i Stockholm med hovrättsassessorn Carl Niklas Wadström i hans 3:e gifte, född 1708, död 1786) (Öä.), född 1725-07-20 i Stockholm. Död 1789 i Norrköping. Dotter av statskommissarien Nils Nilsson Eldh (brorsons son till landshövdingen Lars Larsson Eldh, adlad och friherre Eldstierna) och Hedvig Magdalena Gottliebsdotter Fichtelius.

Barn:

 • Johanna Christina, född 1766-01-16, död 1843-06-14 i Stockholm. Gift 1784-10-15 i Norrköping med häradshövdingen Paul von Jacobsson, född 1756. Död 1821.

TAB 13

Sven (son av Ernst Johan, Tab. 11), född 1724-10-26. Hantlangare vid artilleriet 1739. Livdrabant 1742-08-17. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1744-04-11. Kapten vid Västmanlands regemente 1746-03-25. Död 1755-02-16 på Norråls kaptensboställe (At(Sch.), Västra Färnebo socken, Västmanlands län. Gift 1747-10-06 på Ängelsberg, Västervåla socken, Västmanlands län med Gertrud Charlotta Söderhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1760-09-23 på Ängelsberg med bergmästaren Axel Fredrik Cronstedt A, född 1722, död 1765. Gift 3:o 1767-09-10 med landshövdingen, friherre Gustaf Gottfried Reuterholm, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1803), född 1728-11-08. Död 1789-11-30 på Stora Ekeby, Rytterns socken, Västmanlands län. Dotter av överstelöjtnanten Lorentz Niklas Söderhielm, och Aletta Maria Cederberg.

Barn:

 • Ernst Niklas, född 1748-08-29 på Norrål, död 1748-09-21.
 • Christina, född 1749-10-09 på Norrål, död 1804-06-10 i Stockholm. Gift 1798-02-22 i Stockholm med kaptenen, friherre Carl August Leijonhufvud, född 1760, död 1841.
 • Lorentz August, född 1750-10-13 på Norrål, död 1752-04-30.
 • Ernst Leonard, född 1752-01-08 på Sörål, Västra Färnebo socken, död 1752-04-30.
 • Adelheid Maria, född 1753-05-11 på Norrål, död på Norrål 1753-09-11.
 • Magdalena Lovisa, född 1754-06-18 på Norrål, död på Norrål 1754-09-19 och begraven 1754-10-03.

TAB 14

Ulrik (son av Ernst Johan, Tab. 11), född 1726-01-11. Kadett vid amiralitetet i Karlskrona 1740-01-28. Lärstyrman vid amiralitetet i Karlskrona 1742-05-00. Medelstyrman 1745-12-31. Livdrabant 1746-04-09. Kapten i armén 1755-01-15. Vice korpral vid livdrabantkåren 1766-10-02. Avsked 1768-04-19. RSO 1770-04-28. Död 1782-05-22 i Stockholm. Gift 1755-03-19 på Kulla Gunnarstorp, Allerums socken, Malmöhus län med Elsa Christina Morman, född 1726-05-09, på Gedsholm, Ekeby socken, Malmöhus län. Död 1807-09-18 på Höstnäs, Karis socken, Finland. Dotter av majoren Anton Johan Morman, och hans 3:e fru Maria Christina Cedercrantz.

Barn:

 • Johan Ludvig, född 1756-02-07 på Svaneholm, Ås socken, Jönköpings län. Volontär vid livgardet 1773-02-00. Sergeant vid livgardet 1774-05-21. Livdrabant 1775-12-02. Fänrik vid Kronobergs regemente 1779-08-10. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1783-05-28. Stabskapten 1789-09-24. RSO 1790-05-02. Död 1790-05-04, sedan högra låret blivit honom avskjutet av en kanonkula i slaget vid Valkeala.
 • Maria Christina, född 1757-10-09 på Svaneholm, död ogift 1812-05-13 på Höstnäs.
 • Adolf Vilhelm, född 1759-03-30 på Svaneholm, död på Svaneholm 1760-01-05.
 • Ulrika, född 1760-06-28 på Svaneholm, död 1761-08-23 och begraven 1761-08-29 i Vårfrukyrka kyrka, Uppsala län.
 • Isak, född 1761-09-03 på Valla säteri, Vårfrukyrka socken. Antogs på prov i riksens ständers bank 1776-11-27, men slutade i riksens ständers bank 1778-06-01 och reste till Ostindien 1778. Extra sergeant vid finska eskadern av arméns flotta 1778-10-09. Underskeppare vid arméns flottas svenska eskader 1786-03-28. Överskeppare vid arméns flottas svenska eskader 1793-04-24. Död 1796-02-07 i Port à Port. Gift 1784-09-18 i Stockholm med Anna Margareta Lundell, född 1753, död 1801-06-21 i Stockholm.
 • Sofia Lovisa, född 1763-12-12, död 1811-12-25 på Suivala, Kärkölä kapellförsamling i Finland. Gift med häradshövdingen i Hollola domsaga Abraham Erik Arckenholtz, född 1759-06-03, död 1818-07-04 på Suivala.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: