Stuart nr 86

Från Adelsvapen-Wiki

0086.jpg

Adlig

Natural. och introd. 1625.

Enligt intyg daterade 1579-10-12 och 1585-06-14 skall ätten ha tillhört en gren som skrev sig till Ochiltree. Av den urgamla skotska adelssläkt Stuart även Stewart och Steuart vilka genom arv kom i besittning först av Skottlands och sedan även av Englands kungakrona.

Stuart A8600.png

TAB 1

Tomas Stuart (översiktstab. 1). Av huset Ochiltree i Skottland.

Barn:

 • Anders Stuart av Ochiltree. Riddare. Gift med Brita Douglas.

Barn:

 • Johannes Stuart av Ochiltree. Riddare. Följde 1558 med drottning Maria av Skottland till Frankrike, där han blev överste för ett infanteriregemente hos konung Frans II. Återvände 1560 efter denne konungs död, med drottningen till Skottland och Edinburg, bibehållande lönen såsom pension. Gift med Agneta Forbes, dotter av Robert Forbes och Anna Sinclaire.

Barn:

 • Hans Stuart. Generalfältkvartermästare. Död 1618. Se Tab. 2.
 • Anders Stuart den äldre. Överste. Död 1640. Se Tab. 43

TAB 2

Hans Stuart, (son av Johannes Stuart, Tab. 1), till Hendlunda (nu Hedenlunda) och Ekskogen i Vadsbro socken och Råckelsta i Helgesta socken (båda i Söd.) samt Lida i Kvillinge socken, Östergötlands län m. m. Född i Skottland. Inkom till Sverige och blev ryttmästare i konung Eriks XIV:s sold. Kom sedan i hertig Carls av Södermanland tjänst. Dennes kammarjunkare 1604. Överste för ett av honom i Skottland värvat regemente. Generalfältkvartermästare och generalkrigskommissarie samt generalmönsterherre över allt främmande krigsfolk i Sverige 1609. Död 1618-10-00 och ligger jämte sin fru begraven i Vadsbro kyrka, där deras gravsten ses. 'Han tillbragte sin ungdom i Frankrike under studiers idkande och besökte sedan Tyskland och andra länder. Begav sig 1565 åter från Edinburg och ämnade sig till Danzig, men fartyget, varpå han var, uppbringades av danskarna till Varberg, där han, såsom misstänkt att ha velat begiva sig i svensk krigstjänst, fängsligen kvarhölls. Blev s. å. den 28 aug., då Varberg med storm intogs av svenskarna, fråntagen en icke obetydlig summa penningar och själv förd fången till Uppsala, varest han äntligen genom i svensk tjänst varande skottars bemedling blev frigiven. Erhöll 1579 den 12 okt. från Edinburg storkansleren av Skottland greve Collins av Ergadie, greve Robert Stuarts av Levenax och Anders Stuarts av Ochiltree, såsom huvudmän för sina ätter, på latin skrivna samt till konung Johan III och hertig Carl ställda öppna bevis om sin adliga härkomst av samma stam å fädernet, som de själva, ävensom att han jämväl å mödernet var av adlig släkt, vilket intyg trenne andra förnäma skottar bestyrkt, varjämte han den 14 juni 1585 fick skotska konungen Jakob VI Stuarts öppna, på pergament skrivna latinska brev, daterat a Regia Nostra Sancruciana (Holy Rood House i Edinburg), varigenom bemälde konung på sin blodsfrändes, skotska rikskanslern greven av Arran Jakob Stuarts ansökning tillåter hans närskylde, denne Johan Stuart och dess ättlingar att nyttja »sin skotska släkts familjevapen, dock för åtskillnads skull tillagda, dels mitt i vapnet ett himmelsblått fält utmärkt med tre silverstjärnor och dels tre andra silverstjärnor, vilande på hjälmen, som höjer sig ovanför», etc., såsom det heter i brevet, vilket tillika bevittnar hans adliga härkomst. Benådades 1579 av hertig Carl med några skattehemman i Södermanland, vilka han 1582 emot 1 1/4 hemman Hendlunda till kronan återlämnade samt 1610-03-28 efter återkomsten från ryska fälttåget, till evärdlig egendom under frälserätt för sig, hustru och manliga bröstarvingar 10 1/2 i Oppunda härad i Södermanland på åtskilliga ställen belägna hemman, dock att därav skulle hållas en varaktig och väl stofferad karl till häst. Gift med Kerstin Eriksdotter, död 1622-03-00 (1633-03-07 enl. gravstenen i Vadsbro kyrka )1, dotter av befallningsmannen på Örebro Erik Pedersson Soop och Anna Carlsdotter Månesköld af Seglinge.

Barn:

 • Anders den yngre, född 1589. Kammarherre. Död 1679. Se Tab. 3
 • Ingeborg.
 • Anna, död 1670-02-20 på Stavsäter. Gift 1633 med sin kusin, överstelöjtnanten Johan Adolf Stuart, född 1603, död 1666.
 • Märta, levde änka 1651-07-00.2 Gift med överstelöjtnanten Anton Ydron i hans 2:a gifte, död 1631 och således moder till Johan och Carl Didron, natural. Didron.
 • David, född 1595. Kammarherre. Död 1657. Se Tab. 20

TAB 3

Anders den yngre, (son av Hans Stuart, Tab. 2), till Hedenlunda i Vadsbro socken och Fågelsund i Bettna socken (båda i Söd.) samt Ek och Tumtorp. Född3 1589-06-19 på Hedenlunda. Kammarherre hos drottning Christina den äldre. Introd. 1625 jämte yngre brodern David under nr 86. Död 1679-05-19 på Hedenlunda och begraven i Vadsbro kyrka, där hans vapen och gravsten, bägge med sexton anors vapen och påskrifter, finnas. 'Han gav den 4 jan. 1648 halva frälsehemmanet Hagetorp till Vadsbro kyrka och Guds ords tjänares boning samt förordnade 1667-11-30 (Andersmässodagen), att fem tunnor säd därav årligen skulle utgå till socknens fattiga.' Gift 1652 med Margareta Hansdotter Heideman, som levde i dec. 167613, och var syster till majoren Pancras Heideman samt änka efter guldsmeden i Nyköping David Reiff. 'Han hade redan år 1627 inlåtit sig i kärlekshandel med henne, som såmedelst födde honom nedanstående barn, men han lät viga sig vid henne, sedan han den 7 febr. 1652 därtill erhållit drottning Christinas tillståndsbrev, vari även medgavs, att barnen skulle anses för äkta och lika med andra av adel och ha rättighet till arv. Fick för detta sitt gifte många tvister med sina anhöriga och hans brorson Hans klandrade detsamma på riddarhuset vid 1652 års riksdag samt gjorde fru Margareta åtskilliga ohemula beskyllningar, för vilket allt Anders Stuart ville honom lagligen tilltala.'

Barn:

 • Johan Anders, född 1628. Kammarherre. Död 1669. Se Tab. 4
 • Brita Maria, till Ek i Frustuna socken, Södermanlands län, som hon sålde i början av 1870-talet och, sedan köpet gått tillbaka, ånyo avhände sig. Levde 1689. Gift 1:o 1660-01-06 på Hedenlunda med majoren Johan Lilliecrona, född 1619, död 1672. Gift 2:o5 1676-07-09 med kaptenen Magnus Jakob Rosenschantz, i hans 1:a gifte, död 1709.

TAB 4

Johan Anders, (son av Anders den yngre. Tab. 3), till Hedenlunda och Ökna, båda i Vadsbro socken, samt Fågelsund i Bettna socken (alla i Söd.). Född 1628-07-00 samt döpt den 22 i s. m. Skedvi. Var först i tjänst hos greve Johan Oxenstierna till dennes död 1657 och hemförde hans lik till Stockholm4. Blev sedan konung Carl X Gustafs kammarherre. Död 1669-05-05 på Hedenlunda och ligger jämte sin fru begraven i Vadsbro kyrka, där deras gravsten samt hans vapen ses. 'Honom vägrade ridderskapet och adeln, oaktat drottning Christinas förut omtalade legitimationsbrev, tillträde på riddarhuset, varöver förklaring av regeringen 1664 infordrades. Han sökte ock 1667 extension på berörda brev för sin fru och barn, vilket s. å. 18/9 avslogs.' Gift 1659-10-10 på Hedenlunda4 med Anna von der Knop (Öknatyskan kallad), född i Hamburg4, död 1694-01-06, dotter av överstelöjtnanten Johan von der Knop. 'Hon hade i sin ungdom inkommit till Sverige. Hennes adelskap, som hon med grevinnan Occa Johanna Ripperdas intyg sökt styrka, blev henne bestritt av mannens släktingar, vilka tillvällade sig fasta arvet efter hennes svärfader, men konung Carl XI förklarade slutligen, att hennes obevista härkomst icke skulle ligga hennes barn i deras adelskap och adliga rättigheter i vägen.'

Barn:

 • Johan Didrik, döpt 1662-07-17 i Stockholm. Underofficer vid Modées regemente. Död ung och ogift.
 • Fredrik Carl. Löjtnant. Se Tab. 5.
 • Brita Maria, den yngre Öknatyskan kallad. Död 1712-12-29 i Vadsbro socken. Hon fick 1698 Ellmora och Ökna i testamente efter sin man, men försålde sedan Ökna. Gift 1696-02-08 med Casper Johan von Pegauberg, född 1653, död 1698.
 • Hans. Kapten. Död omkr. 1719. Se Tab. 17.
 • Jakob. Löjtnant. Död 1730. Se Tab. 19.

TAB 5

Fredrik Carl, (son av Johan Anders, Tab. 4), till Pungsund i Gryts socken, Södermanlands län, i vilken egendom han fick en andel genom sitt gifte och där han en tid på 1890-talet var bosatt. Soldat vid livgardet 1679. Förare vid Södermanlands regemente 1681-03-18. Fältväbel därstädes 1686. Fänrik 1689-05-04. Löjtnants avsked 1700-07-31. Löjtnant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703-03-02. Efter avskedstagande ur krigstjänsten inspektor vid Ymsjöholm i Bäcks socken, Skaraborgs län. Ligger jämte sin fru begraven på Fredsbergs kyrkogård Skaraborgs län. Gift 1686 på Pungsund med Ebba Bagghufvud, död 1750-12-13 Månsarud

Barn:

 • Gabriel Carl, född 168(7). Fältväbel. Död 1756. Se Tab. 6.
 • Maria. Gift med kaptenen Gabriel Hök.
 • En son, död 1699-05-07 Hovgården
 • Brita, född 1700-01-28 på Hovgården, levde änka 1769 Haddeboda
 • Magdalena Margareta, född 1701-12-25 i Gryts socken, död 1782-05-02 i Mariefred. Gift med komministern i nämnda stad Anders Wallenius, död 1748.
 • Carl, född 1706. Volontär. Död 1744. Se Tab. 9
 • Arvid.
 • Sara.
 • Anders, född 1711. Rådman. Död 1773. Se Tab. 12
 • David, född 1712. Död 1751-04-26 på Månsarud.

TAB 6

Gabriel Carl Stuart (son av Fredrik Carl, Tab. 5). Furir vid Södermanlands regemente 1709-12-00. Förare därstädes 1711-12-00. Sergeant 1712-05-00. Fältväbel 1717-08-09. Avsked 1718. Hejderidare i Södermanland. Död 1756-01-26 Annerbäck och begraven s. å. 6/2. Gift 1716-02-08 med Ingeborg Maria Lang, född 1693, död 1766-05-07 på Annerbäck och begraven s. å. 16/5, dotter av kamreraren Peter Lang och Elisabet Marheim samt syster till bankokommissarien Augustin Marheim, adlad Mannerheim.

Barn:

 • Elisabet Maria Stuart döpt 1717-10-25 Kårtorp. Död 1766-05-02 på Annerbäck. Gift 1:o 1746-11-16 på Annerbäck med bokhållaren vid Tärnö Nils Netzelius. Gift 2:o 1758-03-29 på Fada med salpetersjuderiverkmästare Eskil Månsson Lindberg i hans 2:a gifte, död14 1758-10-13. Gift 3:o 1762-06-09 på Ämteberga i Tuna sn med livdrabanten och löjtnanten Peter Ruus, född 1723-12-09, död 1791-11-07 i Stockholm. Hans 2:a gifte 1768-05-13 på Hovet med Brita Catharina Planting-Gyllenbåga född 1743-03-02, † 1819-02-23 i Klara/A.
 • Anna Christina, född 1723-10-04, i Svärta socken, Södermanlands län. Gift 1758-01-03 på Annerbäck med hejderidaren i Södermanlands län, hovjägaren Carl Björkstrand.
 • Hedvig Margareta, född 1726-10-16 i Svärta socken, Södermanlands län, död 1783-04-22 i Västerås. Gift 1751-12-26 på Annerbäck med inspektören vid Stjärnholm, sedan vid Gäddeholm i Irsta socken, Västmanlands län Erik Johan Rinman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1784 med Helena Hallström, född 1751), född 1726, död 1797-02-22 på Gäddeholm.
 • Carl Peter, född 1732. Hovrättsnotarie. Död 1777. Se Tab. 7.
 • Erik Gustaf, född 1736. Underkonduktör. Död 1782. Se Tab. 8.

TAB 7

Carl Peter, (son av Gabriel Carl, Tab. 6), född 1732-03-19. Student i Uppsala6 1754-03-02. Auskultant i Svea hovrätt 1760-06-12. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet 1761-12-05. Vice notarie vid civilprotokollet 1764-06-19. Förrättade kanslistsysslan vid riddarhuskansliet 1765–1766 samt var protokollist vid riksens ständers urskillningsdeputation vid samma års riksdag. Kanslist i nämnda hovrätt 1766-12-22. T. f. notarie 1773-02-22. Förordnad att förrätta domaresyssla s. å. 5/8 och 1774-02-23. Notarie i hovrätten s. å. 4/5. Död 1777-08-16 Fröberga. Han blev efter föregången undersökning av riddarhusdeputationen av ridderskapet och adeln 1762-06-26 erkänd för ättens huvudman. Gift 1769-12-21 i Stockholm med Beata Sofia Brommia i hennes 1:a gifte (gift 2:o med sin svägerskas broder Gerhard Adolf Lönngren, född 1752).7

Barn:

 • Carolina Fredrika, född 1770-12-03.
 • Chrisman August, född 1773-07-13, död före fadern.
 • Maria Beata, född 1775, död s. å. 5/8 på Fröberga.
 • Carl Emanuel, född 1777, död s. å. 15/6 på Fröberga.

TAB 8

Erik Gustaf, (son av Gabriel Carl, Tab. 6), född 1736-10-20. Student i Uppsala. Underkonduktör vid fortifikationsstaten. Död 1782-04-02 i Västerås. Gift 1765-12-08 i Stockholm med Margareta Elisabet Lenngren, född 1745, död 1827-12-17 i Nyköping, dotter av7 boktryckerifaktorn vid Harg utanför Nyköping Fredrik Lenngren och Magdalena Törnbohm.

Barn:

 • Carl Erik, född 1766-09-09 Lundång. Kadett vid amiralitetet. Död ogift 1787-09-15 i Stockholm.
 • Per Vilhelm, född 1768. Antagen i krigstjänst 1789. Fänrik vid arméns flotta 1790-03-06. Struken ur rullorna 1805-07-22 såsom utebliven. Död barnlös 1813-01-15 i Nyköping. Han reste i yngre åren dels på svenska dels på engelska köpmansfartyg samt gjorde, vid flottan sjötågen i Finland 1789 och 1790. Gift 1804-09-17 i Julita prästgård Södermanlands län med Sara Ottiliana Holm, född 1775, död 1822-05-18 i Nyköping.
 • Anders, född 1769. Fänrik vid amiralitetet. Död före 1813.
 • Gustaf, död 1773-07-00 i Nyköping.
 • Maria Magdalena, född 1776, död 1814-06-16 i Nyköping. Gift 1802-12-30 på Ludvika bruk i Grangärde socken, Kopparbergs län med fänriken friherre Carl Otto Cedercreutz, i hans 2:a gifte, född 1768, död 1837.
 • Gabriel Fredrik, född 1779-03-05 Annerbäck
 • Gabriel, född 1781-12-04, död s. å. 5/12.

TAB 9

Carl, (son av Fredrik Carl, Tab. 5), född 1706 Ymsjöholm. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1730-08-25. Avsked 1731-01-00. Volontär vid livregementet till häst. Död 1744 och ligger jämte sin fru begraven på Halna kyrkogård Skaraborgs län. Gift med Catharina Lund.

Barn:

 • Carl, född 1738-08-11 i Undenäs socken Skaraborgs län.

TAB 10

Johan, (son av Carl, Tab. 9), född 1739-08-18 i Holms socken, Uppsala län. Korpral vid livregementet till häst. Avsked. Namn och heder av kornett i armén 1774-12-14. Död 1779-12-30 Testeby. Gift 1770-07-28 i Munktorps prästgård Västmanlands län med Johanna Axelsson, född 1741-06-243, död 1775-04-11 i Boda.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1773. Förare. Död 1842. Se Tab. 11

TAB 11

Johan Gustaf, (son av Johan, Tab. 10), född 1773-09-02. Rustmästare vid Upplands regemente 1777-02-20. Förare därstädes 1778-01-30. Avsked 1795-05-04. Död 1842-09-06 Testeby. Gift 1800 med Johanna Maria Elisabet Holmberg, död 1849-05-19.

Barn:

 • Johanna Maria, född 1801-06-11, död 1853-02-27. Gift med Johan Erik Lindevall.
 • Amalia Vilhelmina, född 1806-11-15, död änka 1883-01-23 på Testeby. Gift 1828-01-06 med hemmansägaren Johan Åkerlind.

TAB 12

Anders, (son av Fredrik Carl, Tab. 5), född 1711-11-18. Handlande i Borås. Rådman därstädes död 1773-03-13. Gift 1742-04-13 i Borås med Anna Christina Brovall, född 1721, död 1772-05-25 i nämnda stad, dotter av råd- och handelsmannen därstädes Lars Andersson Brovall och Ingrid Arvidsdotter Palm.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1743-10-22 i Borås, liksom syskonen, död 1747-01-17 och begraven i Borås kyrka
 • Ebba Elisabet, född 1746-01-30, död 1747-01-01 och begraven i Borås kyrka
 • Carl, född 1748-03-19, död 1749-04-09.
 • Adolf Gustaf, född 1750-06-14, död 1753-09-17.
 • Emanuel, född 1752-11-10. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1770-04-01. Furir därstädes s. å. 24/4. Förare s. å. 30/6. Sergeant 1771-09-02. Fältväbel s. å. 1/6. Fänrik s. å. 12/6. Löjtnant 1776-10-08. Kapten 1783-08-28. Sekundmajor 1796-10-28. RSO 1797-11-01. Premiärmajor s. å. 8/12. Transp. till Göta artilleriregemente 1800. Avsked 1801-10-27. Död ogift 1826-04-10 på Gubbero vid Göteborg.
 • Eva Elisabet, född 1755-01-28, död 1827-01-21 i Tuns socken, Skaraborgs län. Gift 1775-12-29 med handlanden Niklas Longberg.
 • Carl, född 1759-08-03, död 1762-05-09.
 • Carl, född 1763. Underlöjtnant. Död 1836. Se Tab. 14

TAB 13

Lars, (son av Anders, Tab. 12), född 1757-03-04 i Borås. Student i Uppsala 1773. Elev å apoteket i Hälsingborg 1774. Farmaciestudiosiexamen 1780. Apotekarexamen 1783-06-03. Föreståndare för apoteket i Västervik 1788–1792. Assessors karaktär 1789-08-03. Inköpte apoteket Vasen i Linköping 1792 och fick privilegium på detsamma 1795-09-17. Sålde nämnda apotek 1802 och flyttade till sin egendom säteriet Hallstad i Tjärstads socken, Östergötlands län. Död där 1826-05-04. Gift 1792-11-27 i Stockholm med Sara Catharina Berger, född 1772-05-28, död 1838-03-03, dotter av sidenfabrikören i Stockholm Peter Carlsson Berger och Catharina Margareta Berggraf.

Barn:

 • Per Anders, född 1793-10-07 i Linköping. Vice häradshövding. Död barnlös 1857-11-04 i nämnda stad. Gift 1831-09-04 Åkerby med stiftsjungfrun Anna Magdalena Elisabet Albertina von Röök, från vilken han 1838 blev skild, född 1803-12-12 Gisslarp, död 1885-04-27 i Söderköping, dotter av lagmannen Gustaf von Röök, och Ulrika Thalena Boij.
 • Anna Catharina (Carin), född 1795-01-27 i Linköping, död ogift 1884-12-01 i nämnda stad.
 • Emanuel, född 1796-03-17 i Linköping, död där 1797-07-06.
 • Beata Sofia, född 1800-02-14 i Linköping, död där 1895-11-01. Gift 1825-07-06 på Hallstad med vice pastorn och komministern i Slaka församling av Linköpings stift Georg Gideon Calén, född 1792-08-21 i Kettilstads socken, Östergötlands län, död 1861-02-20 Haddorp
 • Charlotta Albertina, född 1802-01-24 i Linköping, död 1872-03-03 i Vimmerby. Gift 1828-10-07 på Hallstad med kronolänsmannen i Tunaläns, Sevede och Aspelands härads fögderi av Kalmar län, inspektören Gustaf Erik Ekelöf, född 1805-04-25, död 1869-03-02 i Vimmerby.
 • Alexander, född 1803-04-19 på Hallstad. Student i Uppsala 1823. Hovrättsexamen 1828. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Lantmäteriexamen 1836. Lantmäteriauskultant s. å. Vice kommissionslantmätare i Östergötlands län 1840. Död ogift 1859-02-18 i Västra Husby prästgård Östergötlands län.
 • Fredrika, född 1804-07-12 på Hallstad, död 1877-10-08 i Linköping. Gift 1845-08-15 med kyrkoherden i Västra Husby pastorat av Linköpings stift Carl Anders Brodin, född 1796-07-01 i Vimarka i Vårdsbergs socken, Östergötlands län, död 1867-07-28 i Västra Husby prästgård.
 • Fredrik, född 1812-05-29 på Hallstad, död där s. å. 14/6. (Han kallas i kyrkboken Fredrik vid sin födelse och Henrik vid sin död.)

TAB 14

Carl, (son av Anders, Tab. 12). Född 1763-07-11. Antagen i krigstjänst 1788. Fänrik (underlöjtnant) vid amiralitetet s. å. 28/10. Struken ur rullorna såsom utebliven 1805-07-22. Död 1836-07-17 i Borås. Gift där 1789-05-05 med Maria Carolina Kjempe, född 1767, död 1844-02-07 i nämnda stad, dotter av handlanden Johannes Kjempe och Anna Christina Nortman.

Barn:

 • Anna Christina, född 1788-08-08 i Borås, död ogift 1864-01-09 i Skara.
 • Anders Emanuel, född 1792-10-07 Nyboholm. Bruksförvaltare. Död barnlös 1839-04-22 i Flo socken, Skaraborgs län. Gift 1827-04-27 på Sällerhög i Asklanda socken, Älvsborgs län med Christina Margareta Longberg, född 1785-01-10, död 1870-07-20 i Lidköping.
 • Lars, född 1796-06-30 i Borås, död där 1800-05-09.
 • Carl Gustaf, född 1809. Lantbrukare. Död 1888. Se Tab. l5

TAB 15

Carl Gustaf, (son av Carl, Tab. 14), född 1809-07-25. Först bruksförvaltare, sedan lantbrukare. Arrenderade en tid Hästra Jönköpings län och ägde sedan en tid Häradsköp i Åkers socken, Jönköpings län. Död 1888-02-04 i Skillingaryd i Tofteryds socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1830-10-12 Tidaholm med grevinnan Matilda Carolina von Seth, född 1802-03-06 på Bratteborg i Byarums socken, Jönköpings län, död 1840-01-27, dotter av löjtnanten greve Gabriel von Seth, och hans 2:a fru Catharina Maria Cederstam. Gift 2:o med Emma Matilda Hellman, född 1808-01-19 i Lösen förs., Blek. ]], död 1860-08-04 i Gränna. Dotter av ryttmästren Adolf Hellman och Anna Maria Trägårdh. Gift 3:o 1863-06-10 (enl. pä i Skillingaryd?) med Augusta Vilhelmina Reimers, född 1837-08-28 i Göteborgs domkyrkoförs. ]], död 1886-05-06 i Tofteryds förs, Jönk. ]] , dotter av handlanden Ander Reimers och Amelia Fredrika Wallborg.

Barn:

 • 2. Alice, född 1844-06-06, död s. d.
 • 2. Agnes, född 1846-03-16, död ogift 1879-02-17 i Chur i Graubünden.
 • 3. Gerda Elisabet, född 1868-12-19 på Häradsköp. Gift 1904-03-31 i Odensjö kyrka Kronobergs län med arkitekten Christer Bonefelt i hans 2:a gifte, född 1859-06-19 Död 1934.
 • 3. Carl Anders, född 1870. Godsägare. Se Tab. 16
 • 3. Gustaf Emanuel, född 1875-02-23 på Häradsköp. Volontär vid Kronobergs regemente 1895. Stationsskrivare. Vid Uppsala Gävle järnväg 1901-01-01. Förste stationsskrivare i Gävle 1915-04-01. Stationsinspektor i Skutskär 1918-05-01. GMnor 1935-06-06. Gift 1906-12-11 i Stockholm med Gurli Gustava Elisabet Wahlin, född 1880-10-03 i Gävle, dotter av köpmannen Gustaf Wahlin och Hanna Ohlin.
 • 3. Agnes, född 1879-11-16 i Skillingaryd. Gift 1915-03-26 i Göteborgs domk.förs. med kronojägaren Sigurd Alvén från vilken hon 1920-07-20 blev skild, född 1885-01-20.

TAB 16

Carl Anders, (son av Carl Gustaf, Tab. 15), född 1870-10-02 Häradsköp. Arrenderade Rinnebäck i Stora Harrie socken, Malmöhus län 1893–1894 och Röksholm i Torrlösa socken, Malmöhus län 1894–1896 samt Ängaryd i Säby socken, Jönköpings län 1904–1908. Ägde Rottninge i Nykyrka socken, Södermanlands län 1910–1918 och äg. Follökna i Lilla Malma socken, Södermanlands län sedan 1920. Gift 1:o 1892-04-29 i Lund med Anna Martina Persson, från vilken han 1899-11-29 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1904-03-31 i Odensjö socken med ingenjören Johan Erik Robert von Porat, från vilken hon 1917-04-10 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1856, död 1930), född 1874-05-02 i Lunds domkyrkoförs., dotter av timmerhandlaren Ola Persson och Maria Claesson. Gift 2:o 1904-03-16 i Skänninge med Anna Valborg Danckwardt-Lillieström, från vilken han 1906-11-21 blev skild, född 1877-04-04 Solberga, dotter av godsägaren Erik Gustaf Axel Danckwardt-Lillieström, och Augusta Matilda Floderus.

Barn:

 • Maria Elisabeth, född 1891-12-23 i Köpenhamn. Gift 1919-08-09 i Tranås förs. Krist. (Engelholms förs., vb) med godsägaren Nils Teodor Persson-Ryberg. Född 1884-11-09 i Fågeltofta förs., Krist.
 • 1. Brita Nanna Augusta Elisabet, född 1893-06-08 på Rinnebäck, död 1931-03-01 i Göteborg, Gamlestadens förs. Gift 1925-08-06 i svenska kyrkan i Köpenhamn med ingenjören vid svenska kullagerfabriken i Göteborg Oskar Carl Gustaf Warne, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1935-09-08 i Stockholm, S:t Görans förs., med dansösen Signe Maria Malmberg), född 1888-05-21 i Önums socken, Skaraborgs län.
 • 1. Carl Jakob (Jacques), född 1895-01-15 i Lund. Överflyttade i 1920-11-00 till Argentina och blev farmare därstädes Bosatt i Buenos Aires. Affärsman. Gift 1:o 1935-08-19 i Hönefoss i Norge med norska undersåten Käthy Rumi, från vilken han blev skild genom Köpenhamns overpresidiums sekretariats utslag 1941-10-14. Född 1883-06-09 i Hönefoss i Norge. Dotter av apotekaren Runi och Ovidia Jacobsen.

TAB 17

Hans Stuart, (son av Johan Anders, Tab. 4). Gemen vid livgardet 1684. Underofficer vid Vellingks svenska regemente i Holland 1686. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1695-08-08. Fänrik därstädes 1702-08-20. Löjtnant 1710-02-26. Sekundkapten 1712-09-19. Kapten 1716-07-19. Avsked 1717-04-16. Död omkr. 1719. Han bevistade slaget vid Gadebusch och blev fången vid Tönningens kapitulation 1713-05-16 samt återkom 1716. Gift med Elisabet Margareta Örnström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1720 med korpralen vid Fersens dragonregemente Christoffer Köpper), levde änka 1741 på Bergskog8 i Östra Sunds socken, Värmlands län.

Barn:

 • Anna Magdalena, född 1703-10-14 Nääs, levde 1741. Gift med sergeanten Carl Bohman.
 • Gustaf Adolf, född 1705. Bruksskogvaktare. Död 1786. Se Tab. 18.
 • Johan Reinhold, född 1707-02-09 på Nääs. Var död 1741.
 • Elsa Beata Stuart, † 1746-01-29 i Pajala/NB. Gift 1735-02-25 i Ramsberg med direktören vid bergsverket i Luleå Anders Fellenius. Hans 2:a gifte 1748-01-03 i Kalix/NB med Catharina Hegg född 1704-03-05, † 1763-08-30 i Råneå. Dotter till komministern i Jokkmokk Peter Hegg
 • Ett barn, född 1712-01-01 Ölmskog död barn.
 • Ulrika Margareta, född 1714-08-14 på Ölmskog, död där 1717-11-26.
 • Hans Gustaf, född 1717-01-19 på Ölmskog, död där s. å. 3/12.

TAB 18

Gustaf Adolf, (son av Hans, Tab. 17). Född 1705-09-20 på Nääs. Skogvaktare vid Ädelfors' bruk i Alsheda socken, Jönköpings län. Död 1786-02-23 i nämnda socken. Gift 1:o 1740-06-24 på Ädelfors med Catharina Cane, född 1715, död 1759-09-01 i Alsheda socken. Gift 2:o 1760-09-23 i Germunderyd i nämnda socken med Margareta Catharina Ring, född 1727, död 1773-08-13 i Alsheda by.

Barn:

 • 1. Maria Elisabet, född 1741-05-08 Gyafors
 • 1. Maria Christina, född 1742-09-14 på Ädelfors.
 • 1. Anna Lena, född 1744-07-06 Torsgård
 • 1. Gustaf Adolf, född 1746-02-07 i Alsheda socken, död ung.
 • 1. Johan, född 1747-08-28 i Alsheda socken.
 • 1. Margareta Catharina, född 1750-05-18 i Alsheda socken.
 • 1. Margareta Catharina, född 1753-06-21 i Alsheda socken.
 • 1. Anna Magdalena, född 1757-12-28 i Alsheda socken.
 • 1. Elsa Beata, född 1759-09-01 i Alsheda socken, död s. å. 4/10.

TAB 19

Jakob, (son av Johan Anders, Tab. 4). Kom i krigstjänst 1679. Förare vid Södermanlands regemente 1690-07-04. Sergeant därstädes 1702-01-24. Avsked s. å. 3/2. Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703-03-02. Löjtnant därstädes s. å. 9/7. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. Avsked 1711-04-26. Erhöll 1715-08-01 pension att uppbäras vid Södermanlands regemente. Död 1730-06-21 i Frustuna socken, Södermanlands län. Gift med sin farbrors frus brorsdotter Brita Lilliecrona, född 1664, död 1732-06-03 på Kräppinge, dotter av överstelöjtnanten Casper Lilliecrona, och friherrinnan Anna Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • Maria Brita. Gift 1727-10-01 i Åkers socken, Södermanlands län med fänriken vid Södermanlands regemente Gustaf Helmuth Wendel, född 1692 i Östergötland, levde 1741.

TAB 20

David Stuart född 1595-05-18, död 1657-03-29 (påskdagen) enl. påskriften å hans vapen i Hyltinge kyrka, där han troligen ligger begraven. Arvskifte efter honom hölls på Råckelsta9 s. å. 5/7. (Son av Hans Stuart, Tab. 2), till Råckelsta i Helgesta socken, Valsund och Ramsberg, båda i Hyltinge socken (alla i Söd.) samt Farsta i Ytterjärna socken, Stockholms län. Student i Uppsala 16116. Introd. 1625 under nr 86. Var 1629 major på skeppen som kryssade utanför Danzig. Kammarherre hos drottning Christina. Han åtnjöt 1611 såsom student stipendium av regeringen. Ärvde Valsund efter sina föräldrar. Köpte och tillbytte sig för sin första frus gård Fåstorp, hela Råckelsta och erhöll Ramsberg i testamente efter henne. Testamenterade 1646 den i nov. Råckelsta till sin senare fru såsom morgongåva och till hennes barn samt Valsund och Ramsberg till sina barn med första giftet. Förlikte sig 1653-09-05 och 1655-04-02 med sin enda broder Anders i anseende till hans ofrälse gifte och avstod sitt anspråk på arv efter honom. Gift 1:o 1622-03-16 med Anna Kruse af Elghammar, död 1640 men arvskifte förrättades efter henne först 1652-08-0010. Morgongåvebrev 17/3 1653 till förmån för Anna Kruse af Elghammar. Dotter till lagman Måns Sigvardsson Kruse af Elghammar och hans 2:a hustru Anna Gylle. Gift 2:o 1641 med Beata Chesnecophera Lillieram till Agnhammar och Långbro, död 1683 och begravd s. å. 11/3 i Riddarholmskyrkan. Dotter till hovkansler doktor Nikolaus Chesnecopherus och Marta Anckar. Hennes 2:a gifte 1659-12-14 med biskopen i Strängnäs Johannes Matthiae Upplänning vars barn adlades Oljeqvist. Fru Beata Lillieram blev i en tvist om hennes adelskap med sin styvmåg Gustaf Adolf Clodt den 11 december 1658 av Svea hovrätt förklarad ofrälse, men hon och hennes systrar fick sedan den 15 september 1660 kungens stadfästelse på deras adelskap.

Barn i 1:a giftet:

 • Hans Stuart student i Uppsala6 1644-09-25. Levde utan tjänst. Han gjorde 1652 på riddarhuset ohemula beskyllningar emot sin farbroders fru.
 • Brita Stuart, död i barnsäng 1668-02-22 i Stockholm och jordfäst i Jakobs kyrka, men sedan gravsatt i Nikolaikyrkan i Reval. Gift 1648-12-08 då drottning Christina höll hennes bröllop, med lantmarskalken i Livland Gustaf Adolf Clodt von Jürgensburg i hans 1:a gifte, född 1621, död 1681, fader till generallöjtnanten och lantrådet och friherre Johan Adolf Clodt von Jürgensburg.
 • Anna Stuart, död 1688-02-16 och begravd 1689-11-13 i Östra Ljungby socken. Gift 1662-08-13 i Stockholm med överstelöjtnanten Ernst Johan Lode från Livland i hans 1:a gifte, född 1637, död 1700.
 • Magnus Stuart. Student i Uppsala6 1644-09-25. Levde 1646, men var död 1652-08-009
 • Kerstin Stuart, död 1647-08-10 i Stockholm och begravd s. å. 5/9 i Klara kyrka. Gift 1647-04-24 med regeringsrådet Sven Mårtensson Strussberg, i hans 1:a gifte.
 • Märta Beata Stuart född 1642, död 1673 och begravd 1674-03-22 i Jakobs kyrka i Stockholm. Till Långbro i Brännkyrka socken, Stockholms län samt Ramsberg och Västergården i Erikstads socken, Älvsborgs län. Gift 1658-11-00 i nämnda stad med assessor och häradshövding Erik Pedersson Rosenholm född 1613, död 1672, i hans 2:a gifte.
 • Johan Robert Stuart född 1643. Kammarherre. Död 1697. Se Tab. 21.
 • Carl Magnus Stuart friherre Stuart. Generallöjtnant och fortifikationsdirektör. Död 1705. Se friherrliga ätten Stuart.

TAB 21

Johan Robert Stuart född 1643-03-07 Ramsberg, död 1698-01-27 på Ankarsnäs enligt huvudbaneret i Korsberga kyrka. (son till David Stuart, Tab. 20), till Råckelsta samt Agnhammar i Grums socken Värmlands län och Ankarsnäs i Korsberga socken, Jönköpings län.Löjtnant vid livgardet 1658. Kammarjunkare hos pfalzgreven hertig Adolf Johan på Stegeborg 1661. Kammarherre. Gift 1:o med sin styvsyster Anna Johansdotter Oljeqvist född 1639-06-21 på Grönö/S. Dotter till biskopen i Strängnäs doktor Johannes Matthiae Upplänning och hans 1:a hustru Catharina Nilsdotter Bohm. Gift 2:o med Beata Gyllenanckar, död 1733-12-27 på Västra Agnhammar och begraven 1734-01-09 i Grums kyrka, dotter av landshövdingen Gabriel Gyllenanckar och Maria Sparre af Rossvik.

Barn i 1:a giftet:

 • Hans Vilhelm Stuart född 1664-01-18, död 1672-06-03 enl. gravstenen i Hyltinge kyrka
 • Adolf Stuart. Kapten. Död utrikes.
 • David Stuart född på Rockelstad. Sergeant vid livgardet 1685-02-08. Fänrik därstädes 1688-10-01. Död ogift 1695-01-06.
 • Charlotta Stuart, död före 1694. Gift före 1685 med majoren Anders Johan Storm, i hans 1:a gifte, död 1729.
 • Brita Stuart, död ogift 1697.
 • Anna Maria Stuart, död ogift.
 • Carl Gustaf Stuart. Page hos drottningen 1687. Fänrik vid stralsundska infanteriregementet 1691. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1692. Konfirm.fullm. 1694-03-29. Löjtnant därstädes 1696-11-05. Kapten 1702-01-10. Död barnlös 170(7). Gift med Anna Maria Franc i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1723-04-25 i Brunneby socken, Ög., med översten Johan Falkenhagen, född 1663, död 1728), född 1683-03-17, död 1766-02-27 i Ruda.

Barn i 2:a giftet:

 • Gabriel Johan Stuart född 1685. Regementskvartermästare. Död 1733. Se Tab. 22.
 • Henrik Stuart född 1685, död ung.
 • Johan Robert Stuart född 1686. Konduktör vid fortifikationen 1704-12-06. Avsked 1707-06-00. Löjtnant vid Seulenbergs tyska infanteribataljon 1708-10-00. Kapten vid Södermanlands regemente 1709-10-07. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1710-10-22. Generaladjutant vid greve Stenbocks armé 1712-02-09. Överstelöjtnant vid Oxenstiernas regemente i Zweibrücken. Död ogift i Zweibrücken.
 • Maria Beata Stuart till Hamra i Vårdnäs socken, Östergötlands län, vilket hon ärvde efter sin mans och enda dotters död och som hon sedan testamenterade till sin broders son Carl Johan Stuart. Född 1688, död 1758-06-20 på Hamra. Gift 1720-11-30 i Habo socken, Skaraborgs län med kanslisten i kungliga kansliet Carl Henrik von Müllern, till Hamra, var död 1727.
 • Alexander Stuart född 1692. Major. Död 1753. Se Tab. 41
 • Christina Stuart, död ung.

TAB 22

Gabriel Johan, (son av Johan Robert, Tab. 21), till Åbylund i Strå socken, Östergötlands län. Född 1685-01-01. Volontär vid fortifikationen. Konduktör därstädes 1704-12-06. Regementskvartermästare vid Skaraborgs regemente 1709-11-20. Avsked 1711-03-09. Död 1733-08-10 på Åbylund och begraven s. å. 21/8 i Strå socken. Gift 1715-08-21 på Valåsens bruk i Karlskoga socken, Örebro län med Margareta Ysing i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1741-02-19 i Strå socken med kaptenen Magnus Storckenfeldt, i hans 1:a gifte, född 1677, död 1747), död 1742, dotter av brukspatronen på Valåsen Johan Ysing och Karin Persdotter.

Barn:

 • Carl Johan, född 1716. Löjtnant. Död 1784. Se Tab. 23
 • Gerhard Gabriel, född 1717. Major. Död 1799. Se Tab. 24
 • Peter Magnus, född 1719-04-24, död s. å. 19/5.
 • Beata Catharina, född 1720-04-27, död ogift 1804-10-01 på Alster i likan, socken, Värmlands län.
 • Ulrika Margareta, född 1722-10-18, död 1797-01-23 Ornäs. Gift med lanthushållaren, k. sekreteraren Nils Ullbom, född 1719-08-19.
 • David Peter, född 1724-07-30. Rustmästare vid generalmajor Bousquets infanteriregemente. Död ogift 1770-09-26 på Anneberg i Botilsäters socken, Värmlands län.
 • Christina Maria Stuart född 1725-07-25, † 1792-10-05. Gift 1761-10-06 i Strängnäs med lektorn i matematik vid Strängnäs gymnasium, filosofie magister Erik Jonae Mose, född 1712-12-31 i Kumla socken, Örebro län, död 1764 före 16/8 [11]
 • Fredrik Magnus, född 1729. Major. Död 1798. Se Tab. 30
 • Maria Brita, född 1732-12-13 Agnhammar. Död änka 1791-06-19 i Strängnäs. Gift 1774-04-23 med apologisten filosofie magister Per Ekbom, född 1729, död 1788-11-16.

TAB 23

Carl Johan, (son av Gabriel Johan, Tab. 22), till Hamra i Vårdnäs' socken, Östergötlands län, som han 1758 fick i testamente efter sin faster, Maria Beata Stuart. Född 1716-08-08 Agnhammar. Styckjunkare vid artilleriet. Löjtnants avsked. Död 1784-06-17 Tomta Gift 1754-09-22 på Bålnäs i Malexanders socken, Östergötlands län med Anna Agneta Stråle af Sjöared, född 1725, död 1760-05-23, dotter av kaptenen Johan Carl Stråle af Sjöared, och hans 1:a fru friherrinnan Barbro Christina Gripenhielm.

Barn:

 • Christina Beata, född 1755-09-30 i Vårdnäs' socken, död där s. å. 29/12.
 • Elisabet Margareta, född 1757-02-11 på Hamra, död där 1820-11-18. Gift 1776-05-02 med löjtnanten Carl Adolf von Rohr, född 1744, död 1825.
 • Anna Maria, född 1759-06-24 och död s. å. 18/12 på Hamra.

TAB 24

Gerhard Gabriel, (son av Gabriel Johan, Tab. 22), till Sällerhög i Asklanda socken, Älvsborgs län. Född 1717-08-10 på Agnhammar. Student i Uppsala. Volontär vid livgardet 1738-05-01. Furir därstädes 1739-11-13. Sergeant 1743-05-04. Bataljonsadjutant 1745. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike s. å. 1/10. Löjtnant en second därstädes 1746-11-12. Löjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg 1751-08-31. Kapten därstädes 1765-06-17. RSO 1770-05-05. Major 1778-09-06. Avsked 1780-04-26. Död 1799-06-18 på Sällerhög. Han bevistade finska kriget på 1740-talet samt under sin tjänst i Frankrike fälttåget i Flandern och belägringen av Mastricht. Gift 1768-06-00 i Göteborg med Catharina Maria Hästesko af Målagård, född 1750-03-30, död 1800-12-21 på Sällerhög, dotter av kaptenen Carl Hästesko af Målagård, och hans 1:a fru Charlotta Kamp.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1769, död ogift 1791-04-19 Trustorp
 • Carl Gabriel, född 1771. Major. Död 1820. Se Tab. 25
 • Charlotta Lovisa, född 1772-08-10, död 1841-04-23 på Sällerhög. Gift där 1802-03-07 med kaptenen Anders Johan Lilliehöök af Fårdala, född 1763, död 1821.

TAB 25

Carl Gabriel, (son av Gerhard Gabriel, Tab. 24), född 1771-02-24 i Göteborg. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1784. Sergeant därstädes 1785-05-06. Fänrik s. å. 27/9. Löjtnant 1790-08-23. Stabskapten 1792-07-15. Majors avsked 1802-06-05. Död 1820-02-26 på sin egendom Herrestad i Botilsäters socken, Värmlands län. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1798-09-25 Ås med Elisabet Maria Silfverswärd, född 1767-07-13 på Ås, död 1845-01-07 i Karlskrona, dotter av fänriken Erik Ludvig Silfverswärd, och friherrinnan Elisabet Ulrika Uggla.

Barn:

 • Ulrika Charlotta, född 1799-11-18, död i barnsäng 1830-12-16 Skönnebol. Gift 1826-08-10 med fänriken Sven Lagerberg, född 1781, död 1840.
 • Carl Gerhard Gustaf, född 1806. Kaptenlöjtnant och postmästare. Död 1881. Se Tab. 26.

TAB 26

Carl Gerhard Gustaf, (son av Carl Gabriel, Tab. 25), född 1806-05-31 Gårdsjö. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1830-02-06. Premiärlöjtnant därstädes 1836-04-30. Kaptenlöjtnant 1840-03-02. RSO 1859-01-28. Avsked 1863-07-10. Postmästare i Skänninge s. d. Avsked 1877-03-02. Död 1881-05-06 Bråneryd. Gift 1:o 1842-12-13 i Karlskrona med Lovisa Maria Johanna Kihlgren, född 1816-09-26 i nämnda stad, död där 1847-10-21, dotter av amiralitetskrigskommissarien Christian Aron Kihlgren och Susanna Stevenius. Gift 2:o 1850-01-23 i samma stad med Maria'' Lovisa Cöster, född 1826-02-04 i Stockholm, död där 1892-04-30, dotter av apotekaren, assessorn Olof Johan Cöster och hans 3:e fru Marie-Louise Masreliez.

Barn:

 • 1. Maria Susanna, född 1843-11-04 i Karlskrona, död där s. å. 26/12.
 • 1. Carolina Lovisa, född 1845-08-15 i Karlskrona. Död 1939-03-21 i Strömsbro. Gift 1873-01-12 i Skänninge med lotsfördelningschefen i Gotlands lotsfördelning, lotskaptenen, RVO, Anders Viktor Berggren, född 1840-10-22 i Gävle, död 1922-06-23 i Stockholm.
 • 1. Carl Ernst Gerhard Christian, född 1847-10-12 i Karlskrona. T. f. extra mariningenjör 1881-12-30. T. f. mariningenjör 1892-09-02. RVO 1893-12-01. LÖS s. å. Verkstadsföreståndare vid flottans station i Karlskrona. Skeppsmätare i nämnda stad. Avsked därifrån 1896-05-13. Ingenjör vid marinstaten s. å. 7/8. T. f. direktör därstädes 1900-09-21. Död 1902-01-21 i Stockholm. Gift 1873-10-21 med Hilma Holmgren, född 1849-04-11, död 1900-04-04 i Stockholm.
 • 2. Johan Edvard Gerhardsson, född 1850. Jägmästare. Död 1903. Se Tab. 27.
 • 2. Gustaf Gerhardsson, född 1851-12-12 i Karlskrona, död 1867-06-24 genom drunkning i Skänninge.
 • 2. Ulrika Maria (Ulla), född 1853-09-12 i Karlskrona, död ogift 1902-03-31 i Stockholm.
 • 2. Gerhard Pontus Gerhardsson, född 1865. Postmästare. Död 1902. Se Tab. 29.

TAB 27

Johan Edvard Gerhardsson (översiktstab. 14A, son av Carl Gerhard Gustaf, Tab. 26), född 1850-11-22 i Karlskrona. Elev vid skogsinstitutet 1871-06-01. Utexaminerad 1873-06-01. Extra jägmästare i Västbo revir s. å. 29/9 och i Jönköpings revir 1876-08-14. Lärare i skogshushållning och fältmätning vid Johannisbergs lantbruksskola i Småland 1876–1882. Förestod Jönköpings läns hushållningssällskaps skogsodlingar i nämnda län 1876-04-01–1880-04-01. Amanuens i skogsstyrelsen 1880-12-31. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen 1883-01-01. Amanuens i nämnda styrelse s. å. 26/5. T. f. jägmästare i Falbygds revir 1884-11-21–1890-12-31, i Vartofta revir 1891-02-06–1/10 och i Daga revir 1892-01-22–31/8 lärare i skogshushållning vid Skaraborgs läns lantbruksskola å Klagstorp 1886-09-01–1891-11-01. Förestod nämnda läns hushållningssällskaps skogsodlingar i samma län 1891. Jägmästare i Dalslands revir 1892-08-31 förestod Älvsborgs läns hushållningssällskaps skogsodlingar i nämnda län 1893–1897. Död 1903-01-25 i Vänersborg. Gift 1890-06-08 på Rustorp i Järstorps socken, Jönköpings län med Tolla Teodora Evelina von Hennigs, född 1860-12-05 i Stockholm, dotter av majoren Carl Fredrik Emanuel von Hennigs och Charlotta Fredrika Friedländer.

Barn:

 • Bertil Edvardsson, född 1891. Löjtnant. Se Tab. 28
 • Maud Edvardsdotter, född 1897-05-22 i Vänersborg. Folkskollärarinna.

TAB 28

Bertil Edvardsson (översiktstab. 14A, son av Johan Edward Gerhardsson, Tab. 27), född 1891-04-06 i Skövde. Studentexamen 1910-06-16. Volontär s. å. 18/6. Officersexamen 1912-12-19. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 31/12. Löjtnant därstädes 1916-02-25. Intendentsaspirant 1924-10-15. T. f. intendent vid Västgöta regemente 1926-10-15. Kapten i regementet 1927-12-09. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1927-06-27. Kapten i armén och transporterad till Skaraborgs regemente 1928-01-01. Kompanichef 1928. Kapten vid regementet 1930-06-30. RSO 1933-06-16. Gift 1916-05-20 i Stockholm, Jacobs förs. ]] med Gabriella'' Wretman, född 1893-09-17. Dotter av rådmannen Johan Wretman och Eva Catharina Charlotta Natt och Dag.

Barn:

 • Jacob Bertilsson
 • Edvard Bertilsson
 • Ulla Gabriella Bertilsdotter

TAB 29

Gerhard Pontus Gerhardsson Stuart, (son av Carl Gerhard Gustaf, Tab. 26), född 1855-06-02 i Karlskrona. Postskrivare i Skänninge 1870–1873. Extra ordinarie postexpeditör 1873-12-04. T. f. postmästare under en del av åren 1876–1893. Extra biträde 1874-05-30. Postexpeditör i Motala 1882-11-02. Postmästare i Tomelilla 1894-01-18. Död 1902-05-18 i Tomelilla och gravsatt i Skänninge kyrkogård. Gift 1890-05-18 i Motala med Ebba Carolina Matilda Pereswetoff-Morath, född 1863-09-24 i nämnda köping, död 1937-06-04 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs (db nr 129) och begr i Solna, Stockholm. Dotter av kammarherren Carl Vilhelm Pereswetoff-Morath, och Ebba Ulrika Forsgrén.

Barn:

 • Carl-Gustaf Gerhardsson, född 1892-04-07 i Motala. Filosofie kandidat 1920. Död barnlös 1924-07-20 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Gift 1920-11-24 i Seglora kyrka i Stockholm med Florence Ebba Wærn, född 1895-01-04 i Stockholm. Dotter av revisionssekreteraren Verner Rudolf Pius Wærn och Anna Maria Matilda Wikström.

TAB 30

Fredrik Magnus, (son av Gabriel Johan, Tab. 22), till Alster i Karlstads landsförsaml. Värmlands län. Född 1729-12-16 i Grums socken, Värmlands län. Kadett vid artilleriet 1750-07-10. Sergeant därstädes s. å. 24/12. Styckjunkare 1753-12-21. Underlöjtnant 1756-08-05. Löjtnant 1763-06-27. Genom byte löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1767-04-07. Kapten därstädes 1773-07-22. RSO 1779-01-24. Sekundmajor 1781-05-22. Avsked 1785-09-27. Major och chef för Närkes och Värmlands jägarbataljon 1789-08-01. Avsked 1794-01-13. Död 1798-10-12 på Alster och begraven på Östra Fågelviks kyrkogård Värmlands län. Gift 1769 med Hedvig Ulrika Lundstedt. Född 1751-03-11, död 1804-11-16 i Karlstad, dotter av bergmästaren och brukspatronen Gustaf Olofsson Lundstedt och hans 1:a hustru Hedvig Jonasdotter Bratt.

Barn:

 • Gustaf Magnus, född 1771. Protokollssekreterare. Död 1858. Se Tab. 31.
 • Catharina Lovisa, född 1773-04-09 i Karlstad, död 1842-11-28 Lönhult s socken, Värmlands län. Gift 1:o 1803 med Johan Gustaf Uggla, född 1763, död 1814. Gift 2:o 1817-01-26 på Lönhult med hemmansägaren därstädes Claes Gustaf Nanfelt, född 1794-07-12, i Närke, död 1869-11-23 i Lilla Årsås i Segerstads socken. [12]
 • Ulrika Margareta, född 1778-06-01 på Alster, död 1860-04-29. Gift 1:o 1804-03-23 i Karlstad med brukskamreraren Carl Gustaf Ljungqvist, född 1760, död 1809-09-22 i Karlstad12. Gift 2:o 1812 med majoren Crispin Ekman, född 1774-07-30 i Gillberga socken, Värmlands län, död 1818.
 • Fredrik Adolf, född 1783. Sekreterare. Död 1863. Se Tab. 40

TAB 31

Gustaf Magnus, (son av Fredrik Magnus, Tab. 30), född 1771-07-27 på kaptensbostället Tostebol i Ny socken, Värmlands län. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1785-05-01. Student i Uppsala s. å. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 27/9. Jur. examen i Uppsala 1788. Avsked från fänriksbeställningen 1789. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen av k. kansliet 1790-01-26. Kopist i nämnda expedition s. å. Sekreterare i direktionen över den då inrättade krigsakademien 1792-09-28. Vice ceremonimästare i k. m:ts hov 1793-06-29. Kanslist i krigsexpeditionen 1794-06-17. Härold vid NO s. å. 24/11. Registrator i nämnda expedition 1799. Avsked från nyssn. sekreterarbefattning 1800-02-10. Protokollssekreterare i krigsexpeditionen s. d. Härold vid KMO s. å. 24/11. Avsked därifrån 1802-04-28. RNO s. d. Bevistade 1800, 1809, 1815 och 1818 års riksdagar och var därunder ledamot av bankoutskottets finansavdelning. Avsked från protokollssekreterarbeställningen 1809-08-01. Registrator i generaltullstyrelsen 1825. Avsked därifrån 1831. Död 1858-05-18 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård. 'Han bevistade 1789 års krigskampanj i Finland samt ägde en tid större bruks- och landegendomar i Värmland, där han gjorde många anläggningar och stora nyodlingar.' Gift 1:o 1800-02-22 i Stockholm med Maria Benedikta Rasch, från vilken han 1811 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1814 med förste expeditionssekreteraren i pommerska expeditionen Johan Gustaf Grevilli, född 1773, död 1823-10-27), född 1778-02-02 i Stockholm, död där 1853-05-02 och begraven på Solna kyrkogård, dotter av notarien i kammarkollegium Hans Joakim Rasch och Johanna Margareta Catharina Sandmark. Gift 2:o 1812-08-19 på Forsvik i Botilsäters socken, Värmlands län med Anna'' Lovisa Bratt, född 1789-09-12 Stegelsrud, död 1867-10-06 Herr-Järva, dotter av vice häradshövdingen Lars Gustaf Bratt och Sofia Teresia Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Fredrik Christoffer, född 1801. Kammarråd. Död 1851. Se Tab. 32.
 • 1. Carl Gustaf, född 1802. Sekreterare. Död 1873. Se Tab. 33.
 • 2. Fredrika Carolina, född 1814-04-22 på Alster i likan, socken, Värmlands län, död ogift 1886-12-26 i Stockholm.
 • 2. Amalia, född 1816-11-27 på Alster, död 1819-08-05 i Karlstad.
 • 2. Gustaf Magnus, född 1818-04-04 på Sölje i Stavnäs socken, Värmlands län. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm. Sist grosshandlare i Stockholm. Död där 1888-10-03. Gift 1856-02-29 i Eksjö med Jenny Josefina Justelius, född 1825-08-15, död 1857-01-07 i Norrköping, dotter av rådmannen i Eksjö Nils Erik Justelius och Christina Margareta Lagergréen.
 • 2. Robert Edvard, född 1820. Brukspatron. Död 1854. Se Tab. 35.
 • 2. Rikard Vilhelm, född 1824-05-03 i Stockholm. Grosshandlare därstädes Delägare i Wentzelholms glasbruk i Rumskulla socken, Kalmar län. Disponent därstädes 1861. Död ogift 1875-11-17 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård.
 • 2. Ludvig Teodor, född 1826. Auditör. Död 1893. Se Tab. 36.
 • 2. August Leonard, född 1828. Kamrerare. Död 1905. Se Tab. 37.
 • 2. Ulrika Teresia (Ulla), född 1832-03-14 Velamsund. Inträdde i ränte- och kapitalförsäkringsanstaltens i Stockholm tjänst 1868. Kassakontrollant därstädes 1869. Död ogift 1902-03-27 i Stockholm.

TAB 32

Fredrik Christoffer Stuart, (son av Gustaf Magnus, Tab. 31), född 1801-02-10 på Alster. Student i Uppsala 1820. Extra ordinarie kanslist i justitiefördelningen av k. kansliet 1822. Kopist därstädes 1826-10-14, och i kammarkollegium 1832. Notarie därstädes 1835. Kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1840-12-21. Protokollssekreterare därstädes 1811-11-30. Kammarråd 1842-05-07. Medlem av 1845 års statsrevision. RNO 1846-11-23. Upphovsman till bildandet av Stockholms läns hushållningssällskap och dess förste ordförande 1847-11-04–1850-01-30. Död 1851-03-06 i Stockholm och begraven på Salems kyrkogård Södermanlands län. Bevistade fem riksdagar och av dessa utskottsledamot vid fyra. Gift 1836-07-05 Lyttskär i Finland med Märta Charlotta Wallenstråle, född 1806-08-10 på Lyttskär, död 1882-02-12 i Stockholm, dotter av kaptenen Fredrik Frans Wallenstråle, och (friherrinnan) Catharina Maria Charlotta de Carnall, A. Kammarrådinnan Stuart ägde jämte sina söner Glasberga sätesgård vid Södertälje samt Talbv i Salems socken, Stockholms län.

Barn:

 • Fredrik Gustaf August, född 1838-07-13 Huvudsta. Brukspatron. Död 1869-09-10 på Glasberga.
 • Carl Edvard, född 1839-12-11 i Stockholm. Furir vid Värmlands fältjägarregemente 1860-06-20. Student i Uppsala s. å. 15/12. Officersexamen 1862-02-19. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring s. å. 13/5. Löjtnant därstädes 1868-09-08. Avsked s. å. 31/12. Död 1911-08-19 i Stockholm (Södertälje landsförs., db). Ägde Glasberga och Talby.

TAB 33

Carl Gustaf, (son av Gustaf Magnus, Tab. 31), född 1802-08-24 på Alster i likan, socken Värmlands län. Student i Uppsala 1820. Examen till rättegångsverken 1822. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen av k. m:ts kansli s. å. Extra ordinarie kanslist i riksgäldskontoret 1823-03-27. Kopist 1825-04-20. Kanslist i riksgäldskontoret 1827. Kanslist i kammarrätten s. å. 29/6. Kanslist i krigsexpeditionen 1831-12-22. Registrator och aktuarie i riksgäldskontoret 1831. Avsked från kammarrätten 1833 och från krigsexpeditionen s. å. Kommissarie i nämnda kontor 1835. Sekreterare hos fullmäktige i riksgäldskontoret 1840. Sekreterare hos statsutskottets riksgäldsavdelning under riksdagarna 1840–1860. Sekreterare hos statsrevisionens riksgäldsavdelning under statsrevisionerna 1841–1863. Ledamot i kommittén för avgivande av betänkande angående förenkling i beskattningsväsendet samt uppbörds- och redogörelseverket 1846-02-06. RNO 1847-05-26. Ledamot i kommittén för avgivande av förslag till författning angående utgörande av allmänna bevillningen samt i kommittén för avgivande av förslag till civilstatens pensionsväsende 1858-06-19. KVO 1872-01-28. Död 1873-05-08 i Stockholm. Gift där 1840-06-21 med Maria Lovisa Sofia Koschell, född 1819-06-21 i nämnda stad, död 1893-02-04 i Rom, dotter av grosshandlaren Gabriel Verner Koschell och Carolina Ulrika Göthe.

Barn:

 • Carl Verner, född 1841-05-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1862-05-00. Underkonduktör vid ingenjörkåren, sedan fortifikationen, s. å. 22/7. Konduktör därstädes. Elev vid fria konsternas akademi 1863-10-01. Ingenjörsofficersexamen 1864-09-23. Underlöjtnant s. å. 4/10. Löjtnant 1870-10-21. Kapten 1873-08-19. T. f. regementsintendent vid Andra livgardet 1875. RVO 1878-07-06. Avsked 1884-08-22. Överflyttade till Nordamerika. Död ogift 1921-09-12 i Newyork.
 • Gustaf Vilhelm, född 1843-01-17 i Stockholm, död 1863-12-25 i Uppsala.
 • Johan Magnus, född 1844. Riddarhussekreterare. Död 1920. Se Tab. 34.
 • Robert Georg, född 1845-05-01 i Stockholm. Extra sjökadett 1858. Kadett vid Karlberg 1860-09-01. Utexaminerad 1868-05-30. Underlöjtnant vid flottan s. å. 4/6. Löjtnant 1875-04-30. Död ogift 1879-06-06 i Stockholm.
 • Emil Gerhard, född 1847-09-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1870-05-17. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken. Död ogift 1875-02-03 i Bordeaux.
 • Maria-Lovisa, född 1854-08-29 i Stockholm.

TAB 34

Johan Magnus Stuart (Johan), (son av Carl Gustaf, Tab. 33), född 1844-04-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1863-09-10. Examen till rättegångsverken 1871-01-28. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 3/2. Extra ordinarie notarie därstädes s. å. 6/3. Vice häradshövding 1872-12-18. Extra ordinarie notarie i statskontoret 1873-06-26. Kanslist och notarie i statsutskottet under riksdagarna 1873–1889. Sekreterare hos den s. k. landstatskommittén 1874-11-15, som 1875-11-13 avgav sitt betänkande. Extra ordinarie kanslist i fångvårdsstyrelsen 1876-02-11. Notarie hos riksdagens revisorer 1877–1882. Sekreterare vid Oskar-Josefinaföreningen 1878-10-08 sekreterare i den internationella penitentiärkongressens lokalkommitté och i kongressens skandinaviska sektion s. å. Amanuens i fångvårdsstyrelsen 1879-01-01. T. f. förste riddarhuskanslist 1880-12-01. Sekreterare hos riksdagens revisorer 1883–1913. Riddarhuskanslist 1884-06-10. RVO 1885-12-01. RPdaCO 1886. Härold vid KMO 1888-11-26. Riddarhussekreterare 1890-01-07. Sekreterare i statsutskottet 1890–1913. RNO 1892-11-28. KVO2kl 1900-12-01. KNO2kl 1909-06-06. Avsked med pension från riddarhussekreterarbefattningen 1910-11-05. Beviljades av 1913 års riksdag pension och erhöll s. å. 27/5 av statsutskottet en hedersgåva av silver med följande inskription »Till Johan Magnus Stuart av Riksdagens statsutskott 1913. Med tack för 40-årig högt skattad medverkan vid Statsutskottets arbeten». KVO1kl 1917-06-06. Biogr. i Väd? Död 1920-08-28 i Stockholm, Oscars förs. ]] och begraven s. å. 3/9 på Solna kyrkogård. Gift 1906-07-30 i Söderköping med Hanna Mariana Hjerpe, född 1865-08-24 i Odensåkers socken, Skaraborgs län. Död 1939-05-19 i Odensåkers förs. Skaraborgs län. Dotter av lanbr. Johan Peter Hjerpe och Ann-Marie Olofsdotter.

Barn:

 • Elsa Mariana (Marianne), RHD protokoll 1911-09-16, född 1889-04-25 i Stockholm. Studentexamen 1909-05-19. Biträde hos socialstyrelsen. Musikskriftställarinna, tonsättarinna. Kanslibetr. 1910. URKFm. ÖRKHt. UMM. Musikkritiker i Stockholms pressen. Föredragshållare i skilda kulturella ämnen. Gift 1932-06-19 i Odensåkers kyrka Skaraborgs län med kammarskrivaren i tullverket Carl Gustaf Richard Bergström, född 1884-01-07 i Johannes förs., Stockholm.

TAB 35

Robert Edvard, (son av Gustaf Magnus, Tab. 31), född 1820-12-28 Nolby. Ägare av Långviks glasbruk i Norrland. Död 1854-09-30 i Stockholm Klara förs. i Stockholm och begraven i Lingska graven på Annelund vid Stockholm. Gift 1851-06-12 i Stockholm i Klara förs., Stockholm ]] med Emma Ling, född 1828-03-06 i Klara förs., , Stockholms län ]], död 1909-05-26 på Karlsudd (Uppsala domk. förs., db), dotter av professorn Per Henrik Ling och Charlotta Catharina Nettelbladt.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1852-07-08 på Långvik, död 1853-06-05 i Piteå och begraven på Piteå landsförsaml:s kyrkogård i Norrbotten.
 • Hildur Carolina, född 1854-01-22 på Långvik vid Piteå. Gift 1877-08-19 i Solna kyrka Stockholms län med generaldirektören Claes Mauritz Linroth född 1848, död 1926.

TAB 36

Ludvig Teodor, (son av Gustaf Magnus, Tab. 31), född 1826-05-19 i Stockholm. Student i Uppsala 1847. Examen till rättegångsverken 1851-12-02. Kameralexamen s. å. 5/12. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 13/12. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 16/12. Extra ordinarie notarie 1852-06-14. Vice häradshövding 1855-10-12. Kamrerare, sekreterare och ombudsman i ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm 1857-07-01. Auditör vid livgardet till häst 1860-07-04. Ledamot i överstyrelsen för nämnda anstalt 1865. RVO 1869-07-29. RNO 1873-05-14. Kontorschef 1874. Ordförande i direktionen för Stockholms stads brandförsäkringskontor s. å. Ledamot av styrelsen för Skandinaviska kreditabol:s avdelningskontor i Stockholm 1875. Avsked från auditörstjänsten 1881-12-30. Ledamot av riddarhusdirektionen 1883-11-11. Föreståndare vid ovann. kapitalförsäkringsanstalt 1884. Ledamot i styrelsen för Södertälje kanal- och slussverksbyggnad 1889. KVO2kl 1890-12-01. Död 1893-05-17 i Stockholm. Ägde huset nr 64 vid Drottninggatan och nr 3 vid Slöjdgatan i nämnda stad. Gift 1862-06-05 i Stockholm med Malvina Cecilia Palm, född 1841-05-12 i nämnda stad, död 1922-05-24 i Stockholm (Solna förs., db), dotter av grosshandlaren Sven Ulrik Palm och Sofia Elisabet Ekholm. Änkefru Stuart, född Palm, ägde tillsammans med barnen ovann. hus.

Barn:

 • Sven Ludvig, född 1863-02-23 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1881-05-21. Student i Uppsala s. d. Extra ordinarie kammarskrivare i riksgäldskontoret 1883-08-23. Extra ordinarie kontorsskrivare i allmänna brandförsäkringsverket för byggnader på landet s. å. Kontorsskrivare därstädes 1886. Förste bokhållare därstädes 1890–1895. Kammarskrivare i riksgäldskontoret 1895-11-21. Avsked 1912-02-29. Ägde tillsammans med syskonen hus i Stockholm. Död 1937-12-12 i Stockholm, Klara förs (db nr 103) och begr i Solna, Stockholm.
 • Gustaf Alfred, född 1864-11-03 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1883-05-18. Student i Uppsala s. å. 14/9. Preliminärexamen 1884-05-31 och examen till rättegångsverken 1893-05-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 2/6. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt s. å. 21/8. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 29/8. T. f. domare i Medelsta härads domsaga Blekinge län under en del av åren 1895 och 1896. Amanuens i sjöförsvarsdepartementet 1897-05-24. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads brandförsäkringskontor sedan 1901. Sekreterare i kyrkogårdsnämnden i Stockholm 1903–1915. Föredragande i regeringsrätten 1909–1920. Kanslisekreterare i k. m:ts kansli 1910-12-30. Kanslisekreterare i sjöförsvarsdepartementet 1915-01-22. RVO 1917-06-06. Kansliråd i k. m:ts kansli s. å. 7/12. Förste kanslisekreterare i nämnda departement s. å. 21/12 och i försvarsdepartementet 1920-06-30. Sekreterare och ombudsman i ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm 1923–1930. Ledamot av överstyrelsen för ränte- och kapitalförsäkringsanstalten 1930. Avsked från förste kanslisekreterarbefattningen 1931-10-09. Kansliråds titel.
 • Edit Cecilia, född 1866-10-18 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1927-06-10 i Sånga socken, Stockholms län. Gift 1903-04-21 i Stockholm med kyrkoherden i Sånga och Skå församl:s pastorat av ärkestiftet, LNO, teol. kandidat Carl Herman Palm, född 1863-05-18 i Kyrketorps socken, Skaraborgs län.
 • John Allan, född 1870-04-16 och död 1882-01-03 i Stockholm.
 • Einar Magnus, född 1872-02-10 i Stockholm. Volontär vid livgardet till häst 1889-07-05. Mogenhetsexamen 1891-05-19. Sergeant vid nämnda regemente 1892-06-06. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 17/11. Löjtnant därstädes 1898-06-03. TMO4kl 1908. RPrRÖO4kl. Ryttmästare 1909-12-17. Död ogift 1910-11-15 i Stockholm, K. Livgard. till häst.
 • Valter Edvard, född 1875-03-25 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1894-05-22. Student i Uppsala s. å. 17/9. Jur. filosofie examen 1896-09-15. Tjänsteman hos olycksfallsförsäkringsaktiebolag Skandinavien 1899-01-01. Kamrer därstädes 1918.
 • Carl Gerald, född 1881-01-07 och död 1885-02-12 i Stockholm.

TAB 37

August Leonard, (son av Gustaf Magnus, Tab. 31), född 1828-01-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1848-02-10. Kameralexamen 1850. Extra ordinarie kammarskrivare i förvaltningen för sjöärendena s. å. 2/7. Extra ordinarie kontorsskrivare i riksgäldskontoret 1851-01-16. Kammarskrivare därstädes 1858-04-29. Bokhållare 1860-12-20. Kamrerare vid Stockholms läns sparbank 1862–1874. Kamrerare i riksgäldskontoret 1873-01-16. RVO 1881-12-01. Ledamot av direktionen för nämnda sparbank 1886. RNO 1890-12-01. Avsked från kamrerarbefattningen 1891-08-01. Död 1905-02-23 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård. Gift 1861-09-14 i Stockholm med Charlotta Henrietta Beskow, född 1834-03-27 på Östra Lundby i Munktorps socken, Västmanlands län ]], död 1909-04-27 i Uppsala ]], dotter av sjökaptenen Jakob Beskow och Ulrika Maria Norman.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1862-10-21 i Adolf Fredriks förs., Stockholm. Gift 1891-11-14 med landsarkivarien i Uppsala, RNO, LSkS, filosofie doktorn Gustaf Oskar Berg. Född 1852-10-22 i nämnda stad, död 1929-06-30 i Uppsala.

TAB 38

Harald Stuart (son av August Leonard, Tab. 37) född 1868-07-30 på Dalarö, Stockholms län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1888-05-19. Elev vid Ombergs skogsskola 1889-07-01. Utexaminerad 1890-06-15. Elev vid skogsinstitutet s. å. 15/7. Utexaminerad 1892-06-15. Extra jägmästare i Bergslagsdistriktet 1893-09-17. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen 1894-01-15. Skogsförvaltare vid Vrethammars bruk i Ramsbergs socken, Örebro län s. å. 1/11. Assistent i Köpings revir 1897-01-21. Disponent vid nämnda bruk 1899-11-01. Konsulterande skogsförvaltare vid Kolsva, Surahammars, Gravendals, Riddarhytte och Högfors-Persbo skogar i Västmanland 1900–1920. Jägmästare i Örebro revir 1913-12-12. RVO 1921-06-06. Ordförande i Ramsbergs sockens kommunalfullmäktige 1922 och i socknens. Vägstyrelse 1927. Ägde Vrethammars bruk sedan 1924. Gift 1:o 1895-01-04 i Stockholm med Edit Carolina Rhenström, född 1870-12-01 Alvastra s socken, Östergötlands län, död 1935-03-01 i Ramsberg, Ör. och där begr, dotter av lantbrukaren Per Rhenström och Eda Rosin. Gift 2:o 1936-06-01 i Östra Fågelvik, Värml. med Irma Elisabet von Post, född 1894-02-11. Dotter av bruksdisponenten Oscar Carl Adolf Teodor von Post och Maria Elisabet Hübinette.

Barn:

 • Allan August Haraldsson, född 1895. Löjtnant. Se Tab. 39.
 • Ester Maria Haraldsdotter, född 1896-11-04 på Vrethammar (Vreta kloster), liksom syskonen. Gift 1917-05-26 i Nikolaikyrkan i Örebro (Ramsbergs förs., Ör) med skogsförvaltaren vid Eriksbergs fideikommiss och Forssjö trävaruaktiebolag, extra jägmästaren Carl Isak Henrik Cedergren, född 1887-06-27 i Ljusdals socken, Gävleborgs län.
 • Aina Ulrika Haraldsdotter, född 1898-03-14 i Ramsberg, Örebro län. Biträde hos skolöverstyrelsen 1919-12-31. Gift 1922-04-15 i Ramsbergs kyrka med t. f. förste kanslisekreteraren i kommunikationsdepartementet filosofie kandidat Erik Axel Westling, född 1897-10-10 i Örebro. Landshövding.
 • Sten Magnus Haraldsson, född 1903-06-19. Student i Uppsala 1923-05-22. Elev vid tekniska högskolan 1924. Förvaltare vid Vrethammars bruk 1930-01-01. Död 1933-01-09 på Vrethammar.

TAB 39

Allan August Haraldsson, (son av Harald, Tab. 38), född 1895-10-02 på Vrethammars bruk i Ramsbergs förs., Ör. Studentexamen 1917-05-21. Officersaspirant vid Upplands artilleriregemente s. å. 19/10. Konstapel 1918-06-28. Officersaspirant vid Smålands artilleriregemente s. å. 1/8. Furir därstädes s. å. 31/8. Officersexamen 1919-12-18. Fänrik vid sistnämnda regemente 1920-02-06. Underlöjtnant därstädes 1922-02-17. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörhögskolans allm. artillerikurs s. å. 23/8. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1924-05-10. Löjtnant vid regementet s. å. 1/7. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutets gymnastiklärarkurs 1925-06-10 och från dess gymnastikdirektörskurs 1926-06-10. Kommenderad till franska arméns fäkt- och gymnastikskola i Joinville-le-Pont 1926-10-20–1927-05-30. Löjtnant vid Smålands arméartilleriregemente 1927-06-27 fr.o.m. 1928-01-01. Genomgick signalofficerskurs 1929-11-12–1930-04-13. IdrGM. Kapten i regementet 1934-11-23 och vid regementet 1937-09-11. RSO 1940-06-06. Major vid Smålands arméartilleriregemente 1942-10-01. Gift 1923-10-06 i Kristinekyrkan i Jönköping med Rut Maria Jonsson, född 1902-01-14 i Jönköping, Sofia förs. Dotter av tandläkaren Axel Jonsson och Rut Söderberg.

Barn:

 • Walter Harald Allansson
 • Sten-Gabriel Axel Allansson
 • Maud Kerstin Marianne Allansdotter

TAB 40

Fredrik Adolf, (son av Fredrik Magnus, Tab. 30), född 1783-10-27 Alster s landsförsaml. Student i Uppsala 1801. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1803. K. sekreterare. Sedan lantbrukare 1808 och från 1818 bosatt i Arvika. Död där 1863-08-07. Ägde del i Alsters säteri. Gift med Catharina Christoffersdotter, född 1789-12-11, död 1861-06-29 i Arvika.

Barn:

 • Adolf Mauritz, född 1814-09-27 Karlsbol. Urfabrikör i Arvika. Död där 1885-03-13.
 • August, född 1815-08-13 Nygård Svarvare. Död ogift 1892-01-16 Mellansjö (Arvika stadförs).
 • Hedvig Ulrika, född 1817-04-17 på Nygård, död ogift 1895-02-06 på Mellansjö.
 • Gustava, född 1818-09-19 på bostället Gustås i Arvika socken. Skollärarinna. Död ogift 1881-06-23.
 • Sofia, född 1820-01-12 på Gustås. Skollärarinna. Död ogift 1900-06-03 på Mellansjö.
 • Catharina Fredrika, född 1823-04-03 på Gustås. Lärarinna. Död ogift 1887-12-28 i Arvika.
 • Fredrik Magnus, född 1827-05-18 i Arvika köping. Student i Uppsala 1855. Filosofie kandidat därstädes 1870. Förestod tillsammans med sina systrar en flickpension i Arvika. Död ogift 1892-01-14 på Mellansjö (Arvika stadförs).
 • Teodor Alexis, född 1830-11-12 i Arvika köping. Elev vid Arboga mekaniska verkstad 1856. Handlande och byggmästare i Rexed i Gunnarskogs socken 1872. Död ogift 1904-01-28 å nämnda ställe.
 • Qvintus Decimus, född 1834-05-23 i Arvika köping, död s. å. 11/6.

TAB 41

Alexander, (son av Johan Robert, Tab. 21), till Ödmundtorp i Näshults socken, Jönköpings län. Född 1692 i Uppland. Musketerare vid bergsregementet 1706. Underofficer därstädes Fänrik vid Kronobergs regemente 1711-03-11. Konfirm.fullm. 1715-06-03 löjtnant vid nämnda regemente 1717-08-08. Löjtnant vid Smålands äntergastregemente 1718-01-30. Avsked 1719-01-30. Kaptenlöjtnant vid Kronobergs regemente s. å. 20/12. Kapten därstädes Majors avsked 1728-03-21. Död 1753-01-06 på Ödmundtorp. Gift 1722-01-07 Fagerhult med friherrinnan Elisabet Rehbinder, född 1695-03-29 Åkesberg, död 1751-06-21 på Ödmundtorp, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen friherre Reinhold Rehbinder, och hans 1:a fru Catharina Maria Fitinghoff.

Barn:

 • Beata Catharina, född 1723-04-02 Skärvudde, död ogift.
 • Johan Reinhold, född 1724. Löjtnant. Död 1763. Se Tab. 42.
 • Ulrika Eleonora, född 1734-06-11 i Näshults socken, död 1816. Gift 1757-10-19 på Ödmundtorp med löjtnanten Jakob Lorentz Ridderborg, född 1726, död 1789.

TAB 42

Johan Reinhold, (son av Alexander, Tab. 41), till Ödmundtorp. Född 1724-07-15. Löjtnant vid amiralitetet. Omkom vådligen 1763-05-13 i Näshults socken. Gift med Carolina Ulrika Ulfsax, född 1739-06-09 i Skirö socken, Jönköpings län, död 1810-05-22 på sitt ägande hemman Torpa i Ökna socken, Jönköpings län, dotter av majoren Carl Magnus Ulfsax, och Ulrika Margareta Nyman.

Barn:

 • Carl Alexander, till Vallby i Skirö socken. Född 1757-09-04 på Ödmundtorp, liksom syskonen. Inskriven i Växjö skola 1767-10-04. Förare vid garnisonsregementet i Göteborg 1772-04-30. Sergeant därstädes 1776-04-18. Fältväbel 1777-09-19. Fänrik vid Västgötadals regemente s. å. 17/12. Löjtnant därstädes 1783-09-17. Genom byte stabslöjtnant vid Kalmar regemente 1784-06-11. Löjtnant därstädes s. å. 20/12. Stabskapten 1785-12-14. Avsked 1790-05-07. Död ogift 1816-06-15 Byvärma. Han fick genom sin moders morfar, kornetten Johan Nymans testamente Vallby med underliggande till fideikommiss, vilket efter hans död övergick på hans äldsta syster och nu innehaves. Av huvudmannen för ätten Bråkenhielm.
 • Fredrika Elisabet, född 1759-08-26, död s. å. 13/12 på Ödmundtorp.
 • Ulrika Margareta, född 1760-12-30, död 1842-04-30 på Byvärma. Gift 1791-05-20 på Ödmundtorp med prosten Per Bråkenhielm, född 1754, död 1835.
 • Catharina Margareta, född posthuma 1763-09-06, död 1824. Gift 1793-12-24 i Näshults kyrka med kyrkoherden i Frinnaryds pastorat av Linköpings stift, fältprosten Anders Gabriel Fast, född 1762-07-14 i Vadstena, död 1837-12-02 i Frinnaryds prästgård Jönköpings län.

TAB 43

Anders Stuart den äldre, (son av Johannes Stuart, Tab. 1), till Stavsäter (varav en del fick namn av Stuartssäter) i Vists socken och Lida i Kvillinge socken (båda i Ög.). Född i Skottland och hade lord Anders Stuart till gudfader. Inkom till Sverige och blev kammar- och hovjunkare hos hertig Carl 1592. Erhöll 1599-12-10 av Carl IX i donation Ledingelunda (Lagerlunda) i Kärna socken, Östergötlands län, vilket gods förverkats av Töres Haraldsson (Stålhandske). Befallningsman Fellin Ståthållare på Dorpat 1602. Häradshövding i Norra Möre härad i Kalmar län 1604-06-16. Överste för Östgöta fotfolk 1605-07-29. Legat till Ryssland 1611. Hovmästare hos pfalzgreven Johan Casimir 1633. Död 1640-12-27 och begraven i Vists kyrka. Hans namn förekommer i samtida handlingar vanligast under formen Stywert. Hans barn skrev sig Stuart. Gift i Livland med Elisabet Anrep, dotter av Adolf Anrep och Gertrud von Nieroth.

Barn:

 • Carl Stuart född i början av 1600-talet. Levde 1637, men var död ogift 1640.
 • Johan Adolf Stuart till Stuartsäter född 1603-06-01 I Dorpat3. Fänrik vid Östgöta regemente till fot 1626. Kapten 1628. Regementskvartermästare 1631. Överstelöjtnant och kommendant på Johannisberg. Död barnlös 1666-04-30 på Stuartsäter och begraven i Vists kyrka, till vilken en kalk skänktes efter honom.3 Han lät emot sina föräldrars samtycke viga sig med sitt syskonbarn, varför han enl. riksrådets beslut av den 15 april 1633 skulle böta till domkyrkan. Gift 1633 med sin kusin Anna Stuart född på 1590-talet, död 1670-02-20 på Stavsäter. Dotter till generalmönsterherre Hans Stuart och Brita Eriksdotter Soop. Johan Adolf Stuart och hans hustru Anna Stuart avstod 1659-01-12 arvsrätten efter hennes bror Anders Stuart. För mer info se Bergshammarsamlingen pergamentbrev 1632-03-17.
 • ?Anders Stuart. Fänrik vid Östgöta fotfolk 1630. Död 1637 i fält (?identisk med Carl).
 • Christina Stuart. Gift 1640 med översten Herbert Gladtstone, adlad Gladtsten, i hans 2:a gifte, född 1600, död 1648.
 • Catharina Stuart född 1622, död 1699 Borggård s socken, Östergötlands län och begraven s. å. 18/5. Gift med kornetten Anders Rosenstråle, född 1617, död 1673.

Utan känt samband

Carl Erik Stuart, † före 1785. Konduktör. Gift med N.N. Lengren

Barn:

 • Anders Stuart född 1773-07-11, levde 1785.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Carl Szabad: Supplement 2008 till Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • 1At (Sch) enl. Peringsköld Mon. Suderm. 2SH liber caus, vol. 101, p. 2 (OA). 3At (Sch). 4SH liber caus, vol. 130, p. 7 (OA). 5At (P). 6UM. 7Öä X, sid. 372. 8Lk. 9SH liber caus, vol. 107, p. 2 (OA). 10SH liber caus, vol. 103, p. 3 (OA), 11Medd av 1. Amanuensen F. H. Morssing. 12Medd. av domprosten C. Västra Bromander, Karlstad, 13SH liber caus, vol. 130, pars 7 (OA), 14Jönåkers härads lagfartsprot. (OA).