:

Pistolekors nr 321

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Pistolekors nr 321

Adlad 1645-02-22, introd. 1647.

I det av skriftställaren, filosofie doktor H. Norra von Pistohlkors utgivna arbetet Nachrichten über die Adelsgeschlechter Scott of Craighall, Pistolekors und von Pistohlkors (1914) uppgives ätten vara en gren av den urgamla skotska ätten Scott of Craighall, vars huvudman bär titeln hertig av Buccleugh. Författaren framhåller i detta arbete, att enligt en snart trehundraårig tradition ättens stamfader Göran Olofsson Scott, som 1645 »till åtskillnad från andra adliga ätterna» naturaliserades med nytt vapen och namnet Pistolekors, skall, liksom den med bibehållande av sitt förra namn och vapen 1650 introducerade översten Jakob Scott, härstammade från Patrik Scott of Craighall (1480–1545), och vidare att Göran Olofsson skall hava räddat konung Gustaf II Adolfs liv vid Stuhm 1629 och till belöning härför under konungens livstid erhållit flera gods i Livland samt sedermera vid adlandet (naturalisationen) erhållit vapnet med de korslagda pistolerna som en erinran om att han vid nämnda tillfälle måst skjuta med båda pistolerna (i kors). – Mot tillförlitligheten av denna tradition, som icke på något sätt kommer till synes i den på 1750-talet till riddarhuset inlämnade originalgenealogien, där stamfadern benämnes endast Jöran Olofsson Pistolekors och som synes varit okänd för dåtidens genealoger i Sverige och Livland (von Stiernman, Rothlieb och Hupel), kan med fog göras följande erinringar. I det 1645-02-22 utfärdade adelsbrevet för »manhaftig» Jöran Olofsson, som enligt ordalydelsen i detsamma själv gjort framställning om erhållande av adlig sköld och privilegier, nämnes denne icke med tillnamnet Scott, och där antydes i övrigt varken om någon skotsk härstamning eller, vid uppräknandet av hans meriter, om någon räddningsbragd av ovan nämnt slag. Någon naturalisation med samtidigt helt nytt vapen har veterligen aldrig förekommit, medan uttrycket »till åtskillnad från andra släkter» går igen i alla adelsbrev från denna tid och ända fram till 1800-talet. Visserligen är den länge gängse berättelsen om överste Erik Soop som konungens räddare vid Stuhm numera vederlagd, och för andra uppgifter om att räddaren varit Hans Wrangel eller översten Callenbach saknas likaledes bevis, men även den av d'Ogier anförda versionen att räddaren varit en (till namnet okänd) svensk ryttare, kan icke gärna sättas i samband med Jöran Olofsson, ty denne var då, om ej löjtnant, likväl sedan många år tillbaka fänrik. Beträffande den av traditionen omnämnda förläningen av gods i Livland är härom intet känt ur bevarade livländska godsurkunder, och det var först genom sonen Eriks förvärv av godset Ruttigfer, vilket han erhöll genom sitt gifte 1662, som ätten blev besutten i Livland. Däremot ägde de båda överstarna Jakob Scott (fader och son) samtidigt flera livländska gods utan att något sammanhang mellan dessa gods' ägare och ätten Pistolekors kan spåras ur godsurkunderna. – Förutom att dessa skäl tala emot ätten Pistolekors' härstamning från Skottland, finnas andra omständigheter, som göra det troligt, att ätten däremot, såsom fru J. Ramsay påvisar, är av finskt ursprung. Göran Olofsson, som veterligen aldrig själv brukat namnet Scott – bland Savolaks' räkenskaper för 1622 finnes bland kvittenser hans namnteckning utan detta tillnamn och med ofrälse bomärke – innehade redan som ung ryttare 1614 genom arv ett hemman Kallislaks i Sääminge socken, gjorde 1615 jordabyte med konung Gustaf Adolf samt erhöll senare förläningar i Finland och godset Padoga i Ingermanland. Fru Ramsay anför vidare, att Göran Olofsson ägde en broder Israel Olofsson (likaledes utan tillnamnet Scott), som 1650 bodde Nybble Israel Olofsson kan således icke hava varit av adel. Det enda stöd, som skulle kunna anföras för gemenskap mellan ätterna Scott och Pistolekors och som för utgivaren av det anförda arbetet tydligen utgör det avgörande beviset härför – är att Erik Göransson Pistolekors beseglat en supplik till M. G. de la Gardie 1667-02-02 med det Scotska vapnet. Härvid är dock att märka, att han under alla andra kända skrivelser från honom använt det Pistolekorsska. Något bevis för att Erik Pistolekors genom arv från fadern erhållit det scotska signetet, kan dock icke dragas av detta enstaka användande av detsamma, isynnerhet som alla andra kända omständigheter tala emot den skotska härstamningen.

Ätten, som efter Finlands förening med Ryssland ej varit representerad i Sverige genom manliga medlemmar, immatrikulerades på riddarhuset i Finland under nr 30 bland adelsmän. Den fortlever numera endast i Tyskland och Östersjöprovinserna, varest den blivit inskriven på riddarhusen i Riga under nr 88 och i Reval under nr 111 med namnet von Pistohlkors.

Pistolekors A32100.jpg

Pistolekors A32101.jpg


TAB 1

Göran Olofsson, adlad Pistolekors, till Partala i Sulkava socken i Finland och Padoga vid Narva (Podoga i Petrovschi pogost i Ingermanland). Född 1596(?). Gjorde redan 1614 rusttjänst för sitt eget hemman Kallislaks i Sääminge socken, Finland. Var rumormästare under Hans Muncks fana, då han 1615-06-09 erhöll konung Gustaf II Adolfs brev på sju mantal i Jokkas socken i utbyte mot två skatter i Sääminge, vilka lågo allt för nära under Nyslott. Fänrik vid Savolaks regemente 1622. Var löjtnant under finska rytteriet (karelska kavalleriregementet) 1630. Erhöll s. å. 22/3 under Norrköpings besluts villkor Läskelä i Jokkas socken, Partala i Sulkava socken och Remekselä i Idensalmi (nu Kiuruvesi) socken. Adlad 1645-02-22 och uppgives då hava tjänat kronan i 44(?) år (introd. 1647 under nr 321). Fick s. d. frälse på sin och sin hustrus arvjord Henula (Eerikkälä) i Sulkava socken och Kallislaks med Lehtiniemi i Sääminge socken. Död 1663 på Kallislaks och begraven i Sulkava kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med N. N., död före mannen. Hon var arvfallen till Eerikkälä frälsegods, och var möjligen dotter av eller befryndad med korpralen Hans Bagge, som 1617 fick frälse på Eerikkälä.

Barn:

 • Israel. Var löjtnant 1639, då hans fader fick tillstånd att till honom överlåta sitt förläningsgods Läskelä. Kallas kapten, då han 1650-02-16 erhöll i förläning Ahvionsaari by i Sääminge socken, varest han uppförde säteri. Kallas kommissarie 1659. Död utrikes före 1662-06-19, då hans broder Abraham fick brev på hans gods i Sääminge socken.
 • Abraham. Page hos drottning Christina till 1651-03-13, då han erhöll respass och rekommendation till fältmarskalken Königsmarck. Ärvde efter fadern Partala och uppförde där säteri. Fick 1662-06-19 rätt att ärva sin broder Israels säteri Ahvionsaari och kallas redan då ryttmästare. Ryttmästare vid Viborgs läns kavalleriregemente 1667-04-18. Major därst. 1675-10-14. Överstelöjtnants avsked 1677-04-26. Kommendant på Nyslott 1680-01-26. Övertog 1682 mot rusttjänst sin broder Eriks reducerade säteri Eerikkälä. Död barnlös 1699 och begraven i Sulkava kyrka, där hans gravsten med hans och hans hustrus namn finnes. Gift före 1662 med Beata Pistolhielm, död omkr. 1690, dotter av översten Erik Persson, adlad Pistolhielm, nr 492.
 • En dotter. Gift före 1648 med Reinhold Georgi.

TAB 2

Johan (son av Göran Olofsson, adlad Pistolekors, tab 1), till Pällilä och Pirttimäki i Puumala socken, vilka han erhöll 1645, med konfirm. 1653-10-27, men som frångingo hans arvingar genom reduktionen 1682. Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente. Löjtnant därst. 1647. Kapten 1651-08-29. Död 1656-08-09 vid Keksholm. Gift med Maria Elisabet Tharmoth, dotter av löjtnanten Hans Tharmoth (broder till Jakob Tharmoth, adlad Tharmoth) och Anna Elisabet von Jordan (syster till Mikael von Jordan, adlad Jordan). Hon var vid mannens död bosatt på sitt fädernegods Hyömäki i Hauho socken.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1643. Överstelöjtnant. Död 1722. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Johan, tab 2), till Partala i Sulkava socken. Född 1643. Page vid hovet. Fänrik vid koloniregementet 1675-10-17 i garnison i Dünamünde. Ryttmästare vid överstelöjtnant Baranoffs skvadron1 1678-02-24. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente1. Konfirm. fullm. 1696-09-23. Generaladjutants avsked1. Major vid Åbo läns tremänningskavalleriregemente 1700-03-03. Överstelöjtnant därst. 1701-03-04. Avsked 1702-09-02. Död 1722-01-17 och begraven i Sulkava kyrka. Gift med Gertrud Maria von der Pahlen, död 1724-01-28, dotter av översten och kommendanten i Pernau Reinhold Vilhelm von der Pahlen.

Barn:

 • Gertrud Maria, född 1700-04-04 på Partala, död ung.
 • Carl Johan, född 1702-06-24 i Sulkava socken. Underofficer vid Savolaks infanteriregemente. Överflyttade till Ryssland. Död i nämnda land. – Troligen identisk med den Carl Pistolekors, som under åren för krigsutbrottet 1741 bodde tjänstlös invid Pitkäkoski såg i ryska delen av Vederlaks socken, död där 1742-10-16, »55 år gammal». Hans hustru Kirstin, hans äldre son och hans dotter dogo vid samma tid. Hans yngre son Carl levde hösten 1745, »på femte året gammal», i Savitaipale socken. [7]
 • Reinhold Vilhelm, född 1704. Underofficer. Se Tab. 4
 • Göran Gustaf, född 1707. Fältväbel. Död 1760. Se Tab. 5.

TAB 4

Reinhold Vilhelm (son av Carl Gustaf, tab 3), född 1704-03-21 Partala Underofficer vid karelska kavalleriregementet. Överflyttade sedermera till Ryssland. Död där. Gift med Catharina Stråhlman, levde änka i Viborg 1756, dotter av handlanden i nämnda stad Hans Stråhlman och Catharina Holst.

Barn:

 • Gertrud Maria, döpt 1725-09-08 i Sulkava socken.
 • Carl Christoffer, döpt 1729-04-14 i Sulkava socken. Kapten i rysk tjänst. Platsmajor i S:t Petersburg. Död ogift på 1770-talet i nämnda stad.
 • Margareta Catharina, född 1737, död 1738-04-00 i Viborg.
 • Anna Elisabet, döpt 1738-02-00 i Viborg.
 • ?Dorotea Maria. Gift 1762-10-22 i Sääminge socken med fänriken Johan Rönholm. [7].

TAB 5

Göran Gustaf (son av Carl Gustaf, tab 3), till Partala. Född där 1707-05-02. Förare vid Savolaks infanteriregemente 1728. Sergeant därst. 1742-03-17. Fältväbel 1746-03-29 död 1760-02-23. Gift 1740-12-13 i Sääminge sn7 med sin sysslings svägerska Catharina Elisabet von Konow, som levde änka 1782 i Leppävirta socken, dotter av majoren Adolf Bernt von Konow och Catharina Belitz.

Barn:

 • Gertrud Elisabet, död 1741-12-14 i S:t Michels socken, två månader gammal. [7]
 • Maria Elisabet, född 1745-04-03 i S:t Michel.
 • Catharina Margareta, född 1746-05-29 i S:t Michel.
 • Brita Beata, född 1747-07-24 i S:t Michel, död där s. å. 14/8.
 • Gertrud Helena, t. f. 1748-07-29 i S:t Michels socken. 7
 • Gustaf Adolf, född 1749. Styckjunkare. Död 1783. Se Tab. 6
 • Abraham Reinhold, född 1752. Volontär vid Savolaks infanteriregemente. Var sannolikt den inspektor Abraham Pistolekors, som död 1799-10-26 Niittylahti 7
 • Anna Lovisa, född 1753. Flyttade 1778-03-05 från Sääminge till S:t Petersburg. 7
 • Otto Fabian, född 1757-04-17, levde 1782.

TAB 6

Gustaf Adolf (son av Göran Gustaf, tab 5), född 1749-06-24 i S:t Michels socken. Volontär vid Savolaks regemente 1762-02-08. Förare därst. 1764-03-02. Kadett vid holsteinska kåren s. å. 14/4. Avsked 1766-02-23. Volontär vid finska fältartilleriet 1767-02-08. Premiärkonstapel därst. s. å. 16/4. Sergeant 1768-10-27. Styckjunkare. Död 1783-10-12 i Tavastehus. 3 Gift 1773-12-28 i Helsinge socken med Hedvig Catharina Segersten, född 1752 . Död Otnäs ) , dotter av korpralen Johan Georg Segersten och Hedvig Ottman.

Barn:

 • Bernt Adolf, född 1774-10-27 i Helsingfors, död 1780-02-20 i Tavastehus. 3
 • ?Carl Christoffer, född 1776-01-13 i Helsinge socken, (Helsingfors?). Skeppsgosse vid skeppsgossekompaniet 1786-04-01. Korpral 1793-05-16. Sergeant vid arméns flottas Sveaborgseskader s. å. 25/11. Reste 1802 såsom sjökapten utrikes och avhördes icke vidare. Gift med Sofia Albertina Holmberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1815-05-15 i Sibbo socken med arrendatorn Alexander Wasselius).
 • Gustaf Fredrik, född 1779-04-13 i Tavastehus3, död där3 1781-05-24.
 • Gustava Juliana, född 1781-10-20 i Tavastehus3, död där 3 1782-02-11.

TAB 7

Adam (son av Carl Gustaf, tab 3), född 1712-09-10 på Partala i Sulkava socken. Volontär vid artilleriet 1735-01-02. Konstapel därst. 1736-03-08. Furir 1741-03-20. Sergeant 1742-08-10. Styckjunkare 1746-10-25. Underlöjtnant 1755-10-04. Löjtnant 1761-06-22. Kaptens avsked 1770-03-06. Död 1785-02-01 på sin egendom Jonsbol i Visnums socken, Värmlands län. Gift 1:o 1747-07-09 med Johanna Elisabet Lindeqvist, född 1723, död 1751-05-18 i Göteborg, dotter av kronobefallningsmannen i Bohuslän N. N. Lindeqvist. Gift 2:o 1762-07-11 med Emerentia Erasmie, dotter av löjtnanten och bruksägaren Gottskalk Erasmie och Hedvig Sofia Bratt.

Barn:

 • 1. Elisabet Maria, döpt 1748-04-06 i Göteborg, död 1749.
 • 1. Carl Adam, döpt 1749-09-06 i Göteborg, död s. å.
 • 1. Maria Margareta, född 1750-12-15 i Göteborg, död 1754.
 • 2. Maria Sofia, född 1763-11-28, död 1826-07-03 på Stöpafors bruk i Västra Sunds socken, Värmlands län. Gift 1789 med kaptenen, friherre Carl Anton Hierta, född 1755, död 1824.
 • 2. Johanna, född 1765-01-17, död 1790-10-19 i Visnums socken,4 Värmlands län. Gift med överstyrmannen vid ostindiska kompaniet Carl Daniel Löthner i hans 1:a gifte (gift 2:o med Christina Elisabet Dimberg, född 1755, död 1799), född 1756, död 1804.

TAB 8

Johan Georg (son av Johan, tab 2), född på 1640- talet. Kapten. Ägde Remekselä i Kiuruvesi socken 1699. Död sannolikt under Carl XII:s krig. Gift med Engel Hedvig von Essen af Zellie, levde änka 1725, dotter av översten Didrik von Essen, natural. von Essen af Zellie, och Anna von Poll.

Barn:

 • Adam. Student i Åbo 1689–16902. Reste i ungdomen utrikes och avhördes ej vidare.
 • Gustaf Johan. Student i Åbo 1689–16902. Reste i ungdomen utrikes och avhördes ej vidare.
 • Anna Maria, född 1686, död 1770-01-27 i Sulkova socken. Gift 1707-01-08 i Rantasalmi socken med ryttmästaren vid karelska kavalleriregementet Nils Nykopp, född 1681 i Viborg, död 1752-03-29 på Eerikkälä.
 • Engel, levde ogift 1735 på Remekselä.
 • Catharina, död ogift.
 • Gertrud Magdalena, levde ännu 1768-10-16. Gift med en adjutant, till namnet obekant.

TAB 9

Jakob (son av Göran Olofsson, adlad Pistolekors, tab 1). Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1646. Löjtnant vid Viborgs läns kavalleriregemente 1649-10-07. Kapten därst. 1657-06-06. Död 1659 om våren och begraven i Sulkava kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med N. N.

Barn:

 • Anna Maria, levde änka 1726. Gift med en fänrik Rosenhoff eller Rosenov. [Möjligen den löjtnantsänka Anna Maria Pistolekors, som död 1742-08-18 i Sääminge socken, »78 är gammal».]7

TAB 10

Erik (son av Göran Olofsson, adlad Pistolekors, tab 1), till Ruttigfer och Gutmannsbach i Livland samt Jeddefer i Fickels, Patzal, Illust och Massau i Hanehls samt Kattentack i Goldenbecks socken, alla i Estland. Född 1628. Volontär vid drottning Christinas garde 1646-01-03. Fänrik vid Kronobergs regemente 1650. Hovjunkare hos drottning Christina 1653. Kaptenlöjtnant vid Helsinge regemente 1654. Kapten vid Kalmar regemente 1655. Major vid von Vickens dragonregemente 1658. Överstelöjtnant 1659. Överstelöjtnant vid skånska infanteriregementet 1662-06-07. Kommendant i Halmstad 1665-03-19. Reducerad 1671. Överstes karaktär och chef för en värvad bataljon s. å. 7/12. Överste för koloniregementet och kommendant i Dünamünde 1674-06-16. Var kommendant i Neumünde 1676-03-21. Överste och kommendant i Pernau 1682. Avsked 1699-06-08. Död 1700-05-13. Han är stamfader för den i Livland levande ättegrenen som kallar sig von Pistohlkors. Gift 1:o med N. N. Knorring i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Georg von Forgel), död 1689. Gift 2:o med Margareta Elisabet von Aderkas i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten och kommendanten i Pernau Gustaf Henrik von Schwengelm, av en i Sverige adlad men ej introd. ätt, i hans 2:a gifte, död 1710-10-00), död 1738-11-19 och begraven i Pistolekorsska familjegraven i Pernau.

Barn:

 • 1. Juliana Elisabet, död 1696. Gift med översten och kommendanten i Pernau Gustaf Henrik von Schwengelm i hans 1:a gifte, död 1710-10-00 i Pernau.
 • 1. Två söner, till namnen obekanta, döda utomlands.
 • 2. Elisabet, död ung.
 • 2. Margareta, död ung.
 • 2. Två döttrar, till namnen obekanta, döda ogifta.

TAB 11

Magnus Gabriel (son av Erik, tab 10), arvherre till Ruttigfer i Saaro socken i Livland. Född i Sverige. Musketerare vid Pistolekors livländska infanteriregemente 1679. Fänrik därst. 1680-03-15. Kaptenlöjtnant 1682-01-29. Kapten 1683-06-01. Erhöll tillstånd att gå i utländsk tjänst 1687-09-26. Anställd vid prinsens av Oranien regemente. Kapten vid Skyttes livländska infanteriregemente. Avsked 1701-11-09. Död 1733. Gift med N. N.

Barn:

 • Erik Fabian, arvherre till Ruttigfer. Född 1690. Ryttmästare i rysk tjänst. Död barnlös 1741-10-12, jordfäst i Oberpahlen och begraven 1742-01-07 i Pernau. Gift 1:o 1717 med Elisabet Sofia von Schultz. Gift 2:o med Eva Elisabet Pistolekors, född omkr. 1693, död 1777-11-28. Hon avträdde såsom änka godset Ruttigfer till sin mans farbroder, mannrichtern Johan Erik von Pistohlkors.
 • Margareta Elisabet. Gift med kaptenen Mikael Henrik von Traubenberg.

TAB 12

Johan Erik (son av Erik, tab 10), till Jeddefer, Patzal, Illust, Massau och Kattentack, alla i Estland, samt efter brorsonens död till Ruttigfer i Livland. Fänrik i svensk tjänst. Manngerichtsassessor i Reval 1727 och mannrichter i Harrien och Wiek 1733. Död 1763-09-16 och begraven s. å. 28/11 i familjegraven i Pernau. Gift 1:o 1721 med baronessan Sofia Helena von Rosen, död 1735-08-01 på Patzal, dotter av lantrådet, baron Hans Didrik von Rosen och Sofia Helena von Hauenschild. Gift 2:o 1736-04-06 i Goldenbecks socken med Anna Sofia Gyllenlood, född 1704-03-28 i Reval, död där 1770-02-22 och begraven s. å. 12/3 i familjegraven i Pernau, dotter av generalmajoren Hans Johan Gyllenlood, och Sofia Elisabet Staël von Holstein.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, döpt 1722-04-02 på Patzal, död 1748-12-03. Gift 1740-09-23 på Tackfer i Pöne socken med mannrichtern Georg Gustaf von Aderkas.
 • 1. Sofia Helena, född 1723-04-10, död 1771-01-00 Sipp Gift 1746-10-14 med kaptenen Georg Johan von Fersen i hans 2:a gifte, död 1764-05-06.
 • 1. Otto Fredrik, född 1727. Levde utan tjänst. Död 1755. Se Tab. 13.
 • 1. Erik Johan, döpt 1728-09-21 i Hanehls socken. Löjtnant vid 2. ryska grenadjärregementet. Död ogift 1756 och begraven s. å. 23/9 i Steenholms kyrka
 • 1. Hans Reinhold, född 1729. Kapten. Död 1769. Se Tab. 33.
 • 1. Moritz Vilhelm, född 1730. Kapten. Död 1783. Se Tab. 36.
 • 1. Christina Vilhelmina, döpt 1731-09-22 i Hanehls socken, död 1789-08-08 i Reval. Gift 1764-12-30 på Patzal med generalmajoren i rysk tjänst Johan Christoffer Schilling von Canstadt, född 1735-04-05 i Reval, död 1770-09-26 i Bender.
 • 1. Adolf Christer, döpt 1733-05-02 i Hanehls socken. Löjtnant i rysk tjänst. Stupade ogift 1758-08-25 i slaget vid Zorndorf.
 • 1. Johanna Charlotta, döpt 1735-05-13 i Hanehls socken, död 1790. Gift 1764-12-30 på Patzal med majoren i rysk tjänst friherre Woldemar Fredrik von Stackelberg.
 • 2. Sofia Elisabet, född 1739-07-23, död 1808-03-16 i Jacobi socken. Gift 1761-03-18 på Sallajöggi med majoren Herman Helmich von Kaulbars, född 1727, död 1800.
 • 2. Anna Louise, döpt 1742-10-23 i Hanehls socken, död 1804-03-26 i Poenals socken. Gift 1760-03-29 i Karusens socken med majoren i rysk tjänst Reinhold Wilhelm von Aderkas, född 1729-05-31 på Tackfer, död där 1814-06-05.

TAB 13

Otto Fredrik (son av Johan Erik, tab 12), döpt 1727-08-28 i Hanehls socken, Estland. Student i Königsberg 1744-08-14 och i Jena 1745-08-28. Levde utan tjänst på sitt gods Ruttigfer i Saaro socken, Livland. Död där 1755-02-13 och begraven s. å. 28/2 i Pernau. Gift 1751-02-28 med friherrinnan Dorotea Elisabet von Ungern-Sternberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1762-03-30 med sin svåger kaptenen Moritz Vilhelm Pistolekors, född 1730, död 1783), född 1735, död 1792-07-04 Jensel

Barn:

 • Conrad Johan, född 1752-03-31 på Jensel, död där 1753-04-05.
 • Magdalena Sofia, född 1753-04-01 på Jensel, död 1756 på Ruttigfer.
 • Otto Fredrik, född 1754. Lantråd. Död 1831. Se Tab. 14.
 • Voldemar Conrad, född 1755. Löjtnant. Död 1801. Se Tab. 31.

TAB 14

Otto Fredrik (son av Otto Fredrik, tab 13), arvherre till Ruttigfer. Född där 1754-03-10. Löjtnant i polsk tjänst vid litauiska gardesregementet till fot 1770-07-25. Fänrik i rysk tjänst 1772-07-31. Löjtnant och adjutant hos generalen, baron Carl von Ungern-Sternberg s. å. Kapten vid schlüsselburgska regementet 1779-09-22. Majors avsked 1781-01-14. Assessor i lanträtten i Fellin 1783-10-17 och kretsdomare därst. 1786. Kretsdeputerad för nämnda rätt 1792 och lantråd 1800-07-13. Oberkirchenvorsteher för dorptska kretsen 1803–1816. Fullmäktig för livländska ridderskapet i Petersburg 1806-07-14. Avsked som lantråd 1818 och erhöll då av ridderskapet en pension. Död 1831-06-10 på Oberpahlen. Gift 1785-12-26 Jensel ätt.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1787-07-28 på Ruttigfer. Kadett vid adliga kadettkåren i Petersburg 1800. Sekundlöjtnant vid ingenjörkåren 1805. Premiärlöjtnant 1809. Stabskapten. Död ogift 1815-10-24 i Petersburg.
 • Otto Fredrik, född 1789. Överstelöjtnant. Död 1843. Se Tab. 15.
 • Vilhelmina Sofia, född 1790-09-19 på Ruttigfer, död ogift 1823-02-02 i adliga jungfrustiftet i Fellin och därst. begraven.
 • Axel Georg Johan Erik, född 1792. Överstelöjtnant. Död 1870. Se Tab. 21.
 • August Vilhelm, född 1793. Ryttmästare. Död 1845. Se Tab. 26.

TAB 15

Otto Fredrik (son av Otto Fredrik, tab 14), till Ruttigfer. Född 1789-03-10 på Navast. Kadett vid adliga kadettkåren i Petersburg 1799. Sekundlöjtnant vid ingenjörskåren 1805. Premiärlöjtnant 1812. Stabskapten 1818. Kapten 1823. Överstelöjtnant 1837. Död 1843-12-08 i Reval och begraven i Kegels kyrka. Gift 1817-01-23 med Helena Carolina von Oettingen, född 1794-08-16 i Kokenkau, död 1857-12-21 i Reval och begraven i mannens grav i Kegels kyrka, dotter av löjtnanten Adolf Vilhelm von Oettingen, av en i Sverige adlad men ej introd. ätt, och Charlotta Christina von Baumgarten.

Barn:

 • Ida Maria, född 1817-12-17 i Petersburg, död där 1850-03-18. Gift 1843-09-10 i Reval med kaptenen Ernst Constantin Julius von Gernet, född 1821-11-02 Uxnorm
 • Alexander Adolf Fredrik, född 1820. Ryttmästare. Död 1896. Se Tab. 16.
 • Vilhelmina (Sofia)Amalia, född 1822-05-20 på Ruttigfer, död 1905-04-28 i Reval. Gift 1857-05-17 i nämnda stad med baron Fredrik Otto Voldemar von Maydell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1849-08-09 med Matilda Elisabet Pistolekors, född 1826-01-16 på Moisama, död 1854-11-28, dotter av ryttmästaren August Vilhelm Pistolekors och Hedvig Matilda von Helmersen), född 1810-03-27 i Reval, död där 1878-05-18.
 • Nikolai Voldemar, född 1828-10-10 på Ruttigfer. Genomgick lantbruksakademien i Hohenheim i Würtemberg 1849–1852. Tillträdde mödernegodset Koppelmann i Kegels socken 1852, ägde dessutom Pühhat och arrenderade Essemäggi i nämnda socken, men måste göra konkurs 1864-03-00. Sedermera tjänsteman vid baltiska järnvägarne. Köpte 1870 lantstället Mötliko vid Ass i Estland. Död barnlös 1884-08-11 på Kemmern vid Riga. Gift 1855-06-10 i Dorpat med Francisca Wilhelmina von Bunge, född 1836-02-25 i Kasan, död 1916-09-28 i Reval, dotter av professorn i Dorpat Alexander von Bunge och hans 1:a fru N. N. von Fuhrman.
 • Anna Johanna, född 1833-01-30 på Koppelmann, död 1904-03-26. Gift 1852-08-08 med geheimerådet, med. doktorn, friherre Peter Magnus Fredrik von Maydell, född 1819-11-06 Tatters

TAB 16

Alexander Adolf Fredrik (son av Otto Fredrik, tab 15), född 1820-03-13 i Petersburg. Officer vid wolhynska ulanregementet 1837, därifrån transp. till hessen-casselska husarregementet och 1839 till smolenska ulanregementet. Deltog i kriget mot Ungern 1848–1849. RRS:tAO 1849. Ryttmästares avsked 1850. Ordnungsgerichts- och kirchspielsgerichtsadjunkt 1854–1863. Död 1896-04-16 på det gamla familjegodset Ruttigfer, som han ägde, och där begraven. Gift 1854-10-29 med Matilda Dorotea von Fehst, född 1832-07-07, död 1907-12-22 i Dorpat, dotter av statsrådet Justus Johan von Fehst och friherrinnan (grevinnan) Carolina Louise Rehbinder.

Barn:

 • René Johan, född 1855-09-11 på Ruttigfer, liksom syskonen, död där s. å. 22/12.
 • Rikard Nikolai Voldemar, född 1856. Tullinspektor. Se Tab. 17.
 • Ellinor Helena Vilhelmina, född 1858-06-12. Gift 1883-02-10 med sin kusin, godsägaren Alexander Ludvig Johan Gustaf Pistolekors, född 1851, död 1904.
 • Artur Otto Alexander, född 1859-07-23. Tjänsteman vid baltiska järnvägarna 1882–1884. Distriktsinspektor vid estländska accisförvaltningen i Wesenberg 1884–1891. Död ogift 1891-11-17 i Rostow a/Don.
 • Eugen Carl Alexander, född 1861-06-01. Kollegieråd. Se Tab. 18.
 • Otto Hamilkar, född 1862-11-04 död 1872-05-23 i Reval.
 • Alma Matilda, född 1864-08-27, död 1865-10-12 på Ruttigfer.
 • Gaston Voldemar Alexander, född 1869. Godsägare. Se Tab. 19.
 • Harry Nikolai Alexander, född 1870. Filosofie doktor. Se Tab. 20.

TAB 17

Rikard Nikolai Voldemar (son av Alexander Adolf Fredrik, tab 16), född 1856-11-29 på Ruttigfer. Frivillig i Kargopolska dragonregementet. Genomgick junkerskolan i Tver. Kornett vid nämnda regemente 1878. Transp. till smolenska ulanregementet 1880. Premiärlöjtnants avsked 1882. Tjänsteman vid tullförvaltningen i Fellin 1883–1885. Distriktsinspektor i Pernau. Direktör för estländska bryggeriägareföreningen 1885. Tillträdde familjegodset Ruttigfer 1896. Gift 1884-01-12 i Reval med Anna (Nina) von Helffreich, född 1858-07-05 i Pavlovsk, död 1928-01-31 i Dorpat, dotter av ryske generalmajoren Fredrik Georg Gotthard von Helffreich och Juliane Vilhelmina Charlotte von Helffreich.

Barn:

 • Matilda Maud Henriette, född 1885-10-18 i Pernau.
 • Ellinor Pauline, född 1886-11-24 i Petersburg, död där 1887-12-02.
 • Göran Alexander, född 1892-10-01 i Petersburg. Volontär vid smolenska ulanregementet 1912. Reservofficer. Student vid Polytechnikum i Riga 1913. Inkallad i krigstjänst vid världskrigets utbrott med placering vid donska kosackregementet 1914. Död 1917-09-10 i Livland.
 • Adolf Viktor Harry, född 1900-07-15 på Ruttigfer. Se Tab. 17 A.

TAB 17 A

Adolf Victor Harry, Chemiker (diplomingenjör). Gift 1929-05-17 i Riga med Herta Frieda Ernestine von Hirschheydt född 1907-01-06 i Riga.

Barn:

 • Alf Patrik
 • Gert Olof
 • Dagmar

TAB 18

Eugen Carl Alexander (son av Alexander Adolf Fredrik, tab 16), född 1861-06-01 på Ruttigfer. Genomgick livländska lantbruksakademien 1883. Student i Dorpat s. å. Filosofie kand 1888. Reservlöjtnant. Arrendator av godset Idsel vid Lemsal. Köpte Immafer jämte Werrefer i Pillistfers socken 1896. Kollegieråds titel 1898. Gift 1893-07-04 på Tignitz med Maria Amalia Elisabet von Stryk, född 1869-09-21 på Tignitz. Dotter av ordnungsrichtern Oskar von Stryk till Haynasch, och Vilhelmina von Cube.

Barn:

 • Oskar Alexander, född 1894-07-03 på Idsel, död ogift 1919-06-29 i Reval.
 • Erika Vilhelmina, född 1897-03-14 på Tignitz.
 • Mary Matilda, född 1899-08-03 på Kumafer.

TAB 18A

Leon Conrad Alexander (översiktstab son av Eugen Carl Alexander, tab 18), född 1895-07-10 på Idsel. Bankprokurist. Gift med Lydia Filser.

Barn:

 • Erik Oskar Johann
 • Nora Elisabeth Mary

TAB 19

Gaston Voldemar Alexander (son av Alexander Adolf Fredrik, tab 16), född 1869-04-06 på Ruttigfer. Elev vid lantbruksskolorna i Tammist och Oethel 1888–1890. Förvaltare av Fersenska godset Ollustfer 1890–1893. Arrenderade efter varandra godsen Eikasch och Idsel 1894–1902. Bosatt i Wenden i Livland sedan 1902. Gift 1898-09-17 i Riga med Ebba von Transehe-Roseneck, född 1869-03-09 på Wattram. Dotter av godsägaren Carlo von Transehe-Roseneck och Vilhelmina von Vegesack.

Barn:

 • Kurt Carlo, född 1899-05-25 på Idsel, liksom brodern.
 • René Roderich, född 1901-07-11. Död 1939-08-26 i Ruttigfer.

TAB 20

Harry Nikolai Alexander (son av Alexander Adolf Fredrik, tab 16), född 1870-06-27 på Ruttigfer. Studentexamen i Fellin 1892-06-00. Se Biografica. Student i Dorpat 1892–1894, i Bonn 1894–1897 och i Heidelberg 1897–1898. Promov. filosofie doktor i Heidelberg 1898-02-00. Anställd vid kejs. livländska handelshögskolan i Dorpat s. å. i maj. Tillika sekreterare hos livländska lantbruksföreningen 1898–1911 och redaktör för dess tidskrift till 1912. Skriftställare. Köpte godset Forbushof vid Dorpat 1901-02-00. Fredsdomare i Dorpat-Werroska distriktet med rang av titulärråd 1904. Gift 1899-02-16 i Jewe med baronessan Jeanne Marguerite Girard de Soucanton från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1921-09-16 i Reval med baron Josef Carl Koskull, född 1874-08-16 i Hasenpoth), född 1877-06-25 i Jewe, dotter av kretsdeputeranden, baron Maurice Girard de Soucanton och Pauline von Stenger.

Barn:

 • Otto'' Fredrik Mauritz Harry, född 1899-12-04 i Dorpat, död där 1918-09-11.

TAB 21

Axel Georg Johan Erik Rubert (son av Otto Fredrik, tab 14), född 1792-03-10 i Reval. Kadett vid 2. kadettkåren i Petersburg 1800. Officersexamen 1811-03-15. Löjtnant vid minskska infanteriregementet 1812-01-01. Premiärlöjtnant därst. s. å. 5/10. Stabskapten 1816-02-27. Kapten 1817-11-01. Major vid grenadjärregementet Konungen av Preussen 1818-04-28. RRS:tAO och RS:tV1O. Överstelöjtnants avsked 1820-12-15. Regeringsråd i Livland. Död 1870-12-12 i Riga. Deltog i kriget mot Napoleon 1812–1815. Gift 1818-10-18 Koltzen

Barn:

 • Alexander, född 1820-04-13 i Oranienbaum. Löjtnant vid orenburgska ulanregementet. Avsked 1843. Ånyo i tjänst. Premiärlöjtnant vid nämnda regemente 1844-10-04. Död ogift 1850-08-13 i Reval och begraven på domkyrkogården i Moik.
 • August Fredrik, född 1822. Överste. Död 1886. Se Tab. 22.
 • Nikolai, född 1823-09-28 i Riga. Volontär vid orenburgska ulanregementet 1839. Död s. å. 29/9 i Borodino.
 • Natalie Helena Augusta, född 1829-06-19 i Riga, död 1912-04-01 i Lausanne. Gift 1:o 1853-06-21 på Koltzen med sin kusin, ryttmästaren August Fredrik Voldemar Pistolekors, från vilken hon 1868-01-24 blev skild, född 1810, död 1891. Gift 2:o i Vercelli m. Romeo Scopello, död 1875 i Turin.
 • Augusta Amalia, född 1839, död 1854-11-19 i Riga.

TAB 22

August Fredrik (son av Axel Georg Johan Erik, tab 21), arvherre till Koltzen och Eykasch. Född 1822-08-04. Se Biografica. Volontär vid orenburgska ulanregementet 1839. Junkare 1840. Kornett 1841-07-07. Löjtnant 1843-07-29. Kommenderad till livgardesgrenadjärregementet 1845-10-08. Kornett vid livgardets ulanregemente 1846-07-14. Löjtnant därst. 1847. Stabsryttmästare 1849. Avsked 1852-04-15. Åter i tjänst vid regementet såsom adjutant åt general von Strandmann 1853-05-23. Adjutant hos kommenderande generaladjutanten von Gruenewaldt 1855-07-07. Överstelöjtnant vid kejsarens livhusarregemente 1856-08-20. Gardesöverstes avsked 1856-11-01. RJohO. Död 1886-11-15 på Koltzen, vilken egendom han övertog 1856. Deltog i ungerska fälttåget 1849 och var under Krimkriget med gardet kommenderad till Polen. Gift 1850-05-25 i Petersburg med Emelie Natalie von Harder, född 1828-02-16, död 1894-04-12 på Lappier.

Barn:

 • Alexander Ludvig Johan Gustaf, född 1851. Godsägare. Död 1904. Se Tab. 23.
 • Erik Gerhard, född 1853. Generalmajor. Se Tab. 24
 • Natalie Augusta Renata (Ada), född 1855-06-12 i Pavlovsk, död 1904-03-08 i Riga. Gift där 1877-05-25 med godsägaren Paul Gustaf Viktor von Transehe-Roseneck, född 1853-03-09 i Nizza. Död 1928-04-15 i Berlin.
 • Augusta Helena Emilia, född 1857-04-11 på Koltzen. Gift 1880-06-05 i Riga med godsägaren, greve Carl August Ferdinand Mellin, född 1835, död 1908.
 • Emelie Charlotta, född 1858-07-29 på Koltzen. Död 1931-04-17 i Freiburg. Gift 1879-01-04 i Riga med verkl. statsrådet, R JohO, baron Voldemar Fredrik Gustaf von Maydell, född 1855-05-26 på Obraszowoje i guvern. Orel, död 1905-08-19 på Haynstein vid Eisenach.
 • August, född 1859 i Frankfurt a/M., död 1873-09-19 på Koltzen.
 • Benedikta Natalie, född 1861-10-13 på Koltzen. Död 1931-02-19 i Darmstadt. Gift 1:o 1884-10-13 med baron Gottfried Fredrik Albert Gustaf Wolff, från vilken hon blev skild, född 1855-01-19 i Walk, död 1911-03-11 i Riga. Gift 2:o 1896-08-20 på Koltzen med godsägaren Otto Ferdinand Charles von Lilienfeld-Toal (Lilliefelt), född 1860, död 1902.
 • Alexei Moritz Johan, född 1865-03-15, död 1867-02-21 på Koltzen.
 • Rikard Gerhard, född 1867-05-16 på Koltzen, död 1886-09-03 i Halle a/Södra och begraven på kyrkogården vid Koltzen.

TAB 23

Alexander Ludvig Johan Gustaf (son av August Fredrik, tab 22), född 1851-03-07 i Petersburg. Studentexamen i Riga. Studerade juridik vid universitetet i Dorpat 1872–1874. Genomgick lantbrukshögskolorna i Hohenheim, Proskau och Tharand i Tyskland 1875–1877. Arrenderade fädernegodset Eykasch 1877. Ägde nämnda gods samt Koltzen och Neubad-Peterskapelle efter faderns död 1886. Köpte Idsel jämte Garschenhof i Loddigers socken 1888. RJohO. Död 1904-07-31 under en resa i Adiamünde. Gift 1883-02-10 på Ruttigfer med sin kusin Ellinor Helena Vilhelmina Pistolekors, död där 1858-06-12, dotter av ryttmästaren Alexander Adolf Fredrik Pistolekors och Matilda Dorotea von Fehst.

Barn:

 • Erik Alexander August, född 1883-12-30 i Riga. Studentexamen därst. 1904. Student i Dorpat 1905–1907. Arrenderade fädernegodsen Eykasch och Koltzen samt ägde efter faderns död Idsel. Död ogift 1912-01-27 på Koltzen.
 • Dagmar Emelie Matilda, född 1884-11-30 och död s. å. 7/12 i Riga.
 • Gottlieb, född 1885-11-20 och död s. å. 23/11 i Riga.
 • Max August, född 1887-02-26 i Riga. Studentexamen därst. 1906. Student i Dorpat 1906–1908. Reservlöjtnant 1908. Studerade därefter lantbruk i Sverige. Kommenderad till tjänstgöring vid 16. tverska dragonregementet i Kaukasus i maj 1911. Död ogift s. å. 12/5 i Zarskoje Kolodzy. Ärvde efter faderns död Koltzen, Eykasch och Neubad-Peterskapelle.
 • Elisabet, född 1888-10-20 och död s. å. 23/10 på Koltzen.
 • Natalie Renata, född 1890-12-07 i Petersburg. Gift 1915-03-26 med överjägmästaren i Neubad Paul Bernhard Teofil Moltrecht.

TAB 24

Erik Gerhard (son av August Fredrik, tab 22), född 1853-11-13. Genomgick kejserliga lyceum i Petersburg. Underofficer vid kejsarens livgarde till häst 1873-09-01. Kornett vid Sumska husarregementet 1875-10-29. Löjtnant vid livgardet till häst 1876-01-10. Bevistade som premiärlöjtnant kejsar Alexanders kröning i Moskva i maj 1883. Stabsryttmästare 1888-04-24. Adjutant hos storfursten Vladimir Alexandrovitj 1894-09-05. Ryttmästare 1895-04-02. RSO 1897. Överste 1898-05-06. Generalmajor 1906. Avsked med pension s. å. Anställd som general för särskilt uppdrag hos inrikesministeriet s. å. Återinträdde som generalmajor i tjänst vid gardeskavalleriet 1907. E-RJohO, RFrHL, m. fl. in- och utländska ordnar. Död 1935-11-08 i Riga. Gift 1:o 1884-05-30 med Olga Valerianovna Karnovitj, från vilken han 1901 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1902-09-27 i Livorno med storfursten Paul Alexandrovitj av Ryssland i hans 2:a gifte (gift 1:o 1889-06-05 i Petersburg med prinsessan Alexandra Georgievna av Grekland, född 1870-08-18, död 1891-09-12), född 1860-09-21 i Zarskoje-Selo), född 1865-12-14 i Petersburg. Hon erhöll efter sitt andra giftermål av konungen av Bajern titeln grevinna av Hohenfelsen 1904 och av kejsaren av Ryssland titeln prinsessa Palei 1915. Se Biografica. Död 1929-11-02 i Paris. Dotter av verkl. ryska statsrådet och kammarherren hos kejsaren Valérien Gavrilovitj Karnovitj. Gift 2:o 1922-08-21 i Petersburg med Marie Michailovna Andreew, i hennes 2:a gifte, född 1873-04-08 (1873-04-10?) i Simbirsk, Ryssland. Bodde efter makens död i Riga och har ej avhörts sedan 2:a världskriget. Dotter av kejserliga ryska verkliga statsrådet Michail Andreew och Nadejda Vladimirnov.

Barn:

 • 1. Alexander, född 1885. Kammarjunkare. Se Tab. 25. Gift 1:o 1908.
 • 1. Olga, född 1886-08-25 i Zarskoje Selo, död 1887-12-26 i Petersburg.
 • 1. Olga, född 1888-10-08 i Petersburg. Gift 1:o 1906-11-12 i St Petersburg med löjtnanten vid ryska livgardet till häst greve Alexander Kreuz, i hans 1:a gifte, från vilken han blev skild 1920, (gift 2:o 1920-09-13 i Berlin med Marie Mazewska i hennes 2:a gifte, född 1894-06-06 i Kiev, Ryssland), född 1883-09-27 i Warschau. Gift 2:o 1922-04-10/23 i Florens Italien med furst Sergej Vladimirovitch Koudaschew, i hans 2:a gifte (gift 1:o med grevinnan Vera Maximilianovna Nieroth, rysk hovfröken, född 1874-07-23. Död 1920-01-26 i Paris), född 1863-09-14 i Kiev, Ryssland. Kejserlig rysk kammarherre. Död 1933-02-28 i Florens, Italien. Son av furst Vladimir Sergivitch Koudaschew och Olga Nikolaievna Horvath i hennes 1:a gifte.
 • 1. Marianne Erikovna (Marina), född 1890-10-30 i Petersburg. Skådespelerska med artistnamnet Marina Fiory. Gift 1:o 1908-07-01 i St Petersburg med löjtnanten vid Grodno-Husars Regemente Peter Petrovitch Durnovo från vilken hon blev skild 1911, född 1885-03-01. Överste i Generalstaben. Son av ryske inrikesministern Peter Nikolaievitch Durnovo och Katherine Grigorievna Akimov. Gift 2:o 1912-07-08 i Zarskoje Selo, Ryssland med löjtnanten vid ryska livgardet till häst Christoffer'' von Derfelden, från vilken hon blev skild i St Petersburg 1917-06-00, född 1888-08-13 i Reval. Överste i Hästgardet. Son av generalen Iwan von Derfelden och Olga Alexejev. Gift 3:o 1917-10-30 i Zarskoje Selo, Ryssland med greve Nikolai Konstantinovitch Zarnekau, i hans 1:a gifte från vilken hon blev skild i Biarritz 1927, född 1886-03-07 i Kutais, Kaucasus. Son av Constantin, hertig av Oldenburg och Agrippina Djaparize.
 • 1. Vladimir, född 1896-12-28. Tillhör ej ätten, son av Olga Valerianovna Karnovitj i hennes 2:a gifte.

TAB 25

Alexander Erkovitch (son av Erik Gerhard, tab 24), född 1885-06-18 i Terijoki socken i Finland, (enligt nya stilen). Elev först vid 3. ryska kadettkåren, sedan vid kejs. pagekåren. Kornett vid ryska livgardet till häst 1905. Avsked 1909. Titulärråd och anställd vid rikskansliet s. å. Kammarjunkare hos kejsaren 1911. Har från 1907 till ryska revolutionen ägt godset Gorapjatniza i guvern. Jaroslav, som han övertog av sin moder. Gift 1908-09-15 med hovfröken Alexandra'' Tanejev, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild 1920, född 1888-11-08. Dotter av statssekreteraren och chefen för kejsarens kansli Alexander Tanejev och Nadejda Illarionovna Tolstoi. Gift 2:o 1920-08-30 i Paris med Marie Sergeievna (Segeevna) Sekeloff, från Ryssland, född 1904-02-18 i St Petersburg, dotter av Sergei (Dimitrievitch) Sokoloff och Antoinette (Nina) Iwanowna Chabro-Wassilevsky.

Barn:

 • Tatjana, född 1910-09-05 i Petershof.
 • Olga, född 1912-12-16 i St Petersburg.
 • Alexandra, född 1914-04-05 i St Petersburg.
 • 2. Georges Alexandrovitch

TAB 26

August Vilhelm (son av Otto Fredrik, tab 14), född 1793-09-11 i Reval. Elev vid adliga kadettkåren i Petersburg 1802. Fänrik vid artilleriet 1812-10-18. Sekundlöjtnant 1813-08-30. RRS:tAO med sabel s. å. 27/10. Adjutant vid artillerikåren 1817 och vid 4. kavallerikårens stat s. å. 1/4. Premiärlöjtnant och regementskvartermästare vid starodubska kyrassiärregementet 1818-06-16. Stabsryttmästare och skvadronkommendör 1819-04-01. Ryttmästare 1827-06-26. Avsked 1823-01-22. Assessor vid ordnungsgericht i Pernau 1824-08-04. Död 1845-02-22 i Reval. Han bevistade kriget mot Napoleon 1812–1814. Arrenderade Moisama i Estland 1824. Köpte Karlsberg i Dorpats socken 1828 men bortförpantade det 1836. Gift 1:o 1823-12-14 på Testama i likanämnd socken, Livland, med Hedvig Matilda von Helmersen, född 1797-07-15 i Reval, död 1837-06-05 i Dorpat, dotter av assessorn Bendict Andreas von Helmersen, av en i Sverige adlad men ej introd. ätt, och Anna Elisabet von Derfelden. Gift 2:o 1840-08-25 med Vilhelmina von Dennheim, född 1797-10-20, död 1889-05-24 i Reval.

Barn:

 • 1. Julius Fredrik Gottlieb Andreas, född 1824. Statsråd. Död 1900. Se Tab. 27.
 • 1. Matilda Elisabet, född 1826-01-16 på Moisama, död 1854-11-28. Gift 1849-08-09 med baron Fredrik Otto Voldemar von Maydell i hans 1:a gifte (gift 2:o 1857-05-17 i Reval med Vilhelmina Amalia Pistolekors, född 1822-05-20 på Ruttigfer, död 1905-04-28 i Reval, dotter av överstelöjtnanten Otto Fredrik Pistolekors och Helena Carolina von Oettingen), född 1810-03-27 i Reval, död där 1878-05-18.
 • 1. Carolina Maria, född 1829-04-19 och död s. å. 26/8 på Karlsberg.
 • 1. Adelaide, född 1831-08-29 på Karlsberg, död 1846-09-11.
 • 1. Edvard Vilhelm Teodor Voldemar, född 1833. Geheimeråd. Död 1908. Se Tab. 29.
 • 1. Alexander Henrik Robert, född 1835-06-16 och död 1837-02-12 i Dorpat.

TAB 27

Julius Fredrik Gottlieb Andreas (son av Otto Fredrik, tab 26), född 1824-03-07 på Testama i likanämnd socken, Livland. Fänrik vid vologdska infanteriregementet 1841-08-10. Löjtnant vid mitauska regementet 1846-02-20. Transp. till kaporiska jägarregementet 1847-02-16. Stabskapten därst. 1853. Kaptens avsked 1856-08-03. Chef för tullförvaltningen i Libau 1857. Chef för tullamtet i Windau och hovråd 1864. Tulldirektör efter vartannat i Mlawa, Radsivilovsk och Tauroggen. Avsked med statsråds titel 1893. Riddare av flera ryska ordnar. Död 1900-05-29 i Libau. Gift 1850-12-20 med Elisabet Susanna von Tiepolt, född 1824-10-06, död 1894-10-17 i Libau.

Barn:

 • Evangeline Vilhelmina Elise Maria, född 1854-07-22 i Libau.
 • Alexandrine Julia Vilhelmina, född 1858-01-17, död ogift 1898-03-20 i Libau.
 • Teodor Fredrik Apollon, född 1860-10-10, död 1868-12-17.
 • Nikolai Voldemar, född 1863-10-09, död 1872-07-20.
 • Eugen Apollon Julius, född 1868. Diplomingenjör. Se Tab. 28.

TAB 28

Eugen Apollon Julius (son av Julius Fredrik Gottlieb Andreas, tab 27), född 1868-07-17. Student vid universitetet i Petersburg. Filosofie kandidat därst. Genomgick institutet för vägkommunikationer och diplomerades därifrån som ingenjör. Anställd vid olika järnvägsbyggnader i Ryssland. Chef för centralförvaltningen i aktiebolag Moskva–Windau–Rybinsker Eisenbahn och tillika docent vid institutet för utbildande av ingenjörer för vägkommunikationerna i Ryssland. Gift 1904 med Alexandra Palasjenko född 1872 i Tiflis, dotter av översten Vasili Palasjenko och Pauline Vassilevskaja.

Barn:

 • Nina, född 1905-11-14.

TAB 29

Edvard Vilhelm Teodor Voldemar (son av August Vilhelm, tab 26), född 1833-06-17 i Dorpat. Fänrik vid jekaterinoslavska grenadjärregementet 1851. Transp. till moskvaska grenadjärregementet 1854 och bevistade belägringen av Sebastopol. Avsked ur krigstjänsten 1858. Ingick i tjänst vid ryska telegrafverket 1862 och var under de följande åren efter vartannat chef för telegrafstationerna i Mariopol, Krementjug, Kiev, Koslov, Nizjnij-Novgorod och Saratov. Chef för post- och telegrafdistriktet i Moskva 1875–1905. Geheimeråd 1904. RRS:tStO1kl, RRS:tV1O1 o. 4kl. RRS:tAO1kl m. m. Död 1908-03-09 i Moskva. Vid firandet 1905 av hans 30-årsjubileum såsom chef för post- och telegrafverket i Moskva, vilket sammanföll med firandet av hans 54-åriga anställning i statstjänst, hyllades han såsom det ryska telegrafverkets fader. Gift 1862-08-05 i Vologda med Leopoldine von Lenz, född 1845-02-10 i Petersburg.

Barn:

 • Alexander August Julius, född 1865. Statsråd. Se Tab. 30.
 • Sofia, född 1866-12-16 och död 1867-12-13 i Krementjug.
 • Teodor Nikolai, född 1868-07-30 i Krementjug, död ogift 1891-05-19 i Moskva.
 • Voldemar Andreas, född 1870-08-17 i Nizjnij Novgorod. Genomgick gymnasiet i Moskva. Reservofficer vid artilleriet. Tjänsteman vid Rjasan–Uraljärnvägen. Järnvägskontrollör i Astrakan 1909.
 • Sofia Hermina, född 1871-11-02 i Nizjnij-Novgorod. Gift 1892-09-06 MED ryske ingenjöröversten Alexander Dubow.
 • Adelaide Maria, född 1873-05-15 i Vologda, död 1876-02-28 i Moskva.
 • Maria, född 1874-10-03, död 1876-03-31 i Moskva.
 • Nikolai, född 1876-05-08 i Moskva, liksom de följande syskonen, död där s. å. 8/8.
 • Nikolai Erik, född 1877-07-08. Genomgick gymnasiet i Moskva. Student vid universitetet därst. Jur. kandidat. Tjänsteman vid rikssparbankens huvudkontor i Moskva. Avdelningschef därst. 1910.
 • Valentin, född 1878-08-17. Genomgick gymnasiet i Moskva. Student därst. Jur. kandidat. Domare vid Moskvas Bezirksgericht 1910.
 • Olga Adelaide, född 1882-04-28. Gift 1904 med advokaten, baron Alexander Nolde.
 • Adelaide Leopoldine, född 1884-06-09. Gift med ingenjören i Saratov Boris Arkadjevitj Serafimovitj.

TAB 30

Alexander August Julius (son av Edvard Vilhelm Teodor Voldemar, tab 29), född 1865-08-08 i Krementjug. Student vid universitetet i Moskva. Jur. kandidat därst. 1891. Auskultant i stadens domstolar 1891–1895. Tjänsteman i kejserliga kansliet 1899. Statsråd. Riddare av flera ordnar. Gift 1892-04-26 med Maria Patrikejeva, född 1874-09-25 i Moskva.

Barn:

 • Maria, född 1893-08-02 i Moskva, liksom syskonen. Död där 1896-10-06.
 • Eugenie, född 1897-10-07.
 • Peter, född tvilling 1899-03-19.
 • Paul, född tvilling 1899-03-19.

TAB 30A

Alexander (son av Alexander August Julius, tab 30), född 1896-10-10. Doktor tekniker. Professor emer. 2 gånger. SovjLenO. SovjOktRevO. SovjRArbFO. 2 gånger SovjHTO. LSovjVA. Gift 1927-01-04 med Tatjana Alexejevna Kotelovitj född 1903-11-03.

Barn:

 • Vera, född 1927-12-02
 • Tatjana, född 1939-08-23

TAB 30B

Pavel, född ? Ingenjör. död 1942. Gift med Ekaterina Alexejevna Sukhareva,

Barn:

 • Georg, född 1927-04-07
 • Lidiya, född 1928-10-05

TAB 31

Voldemar Conrad (son av Otto Fredrik, tab 13), arvherre till Kawa i Oberpahlens socken, Livland. Född 1755-08-26 på Jensel i S:t Bartholomæi socken, Livland. Löjtnant i polsk tjänst vid litauiska gardet, därefter i rysk tjänst vid kasanska regementet. Avsked. Köpte 1781-06-29 godset Kurrista i dorptska distriktet, 1782-02-17 Tuppik i Oberpahlens socken och 1799-04-23 Kibbijerv i Lais socken. Död 1801-06-27 i Freienwalde a. d. Oder. Gift 1776-07-15 med Maria Elisabet von Helmersen, från vilken han 1785 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1785-12-26 med sin frånskilde mans broder, lantrådet Otto Fredrik Pistolekors, född 1754, död 1831), född 1759-01-30, död 1831-11-07 på Oberpahlen, dotter av ordnungsrichtern Bernhard Johan von Helmersen, av en i Sverige adlad men ej introd. ätt.

Barn:

 • Juliana Elisabet, född 1778-09-11 på Kawa, död 1845-09-18 i Reval. Gift 1:o 1798-05-21 med ryske majoren och regeringsrådet Vilhelm von Bluhmen, från vilken hon 1808 blev skild, död 1829-05-28. Gift 2:o 1809-06-07 med hovrådet och kaptenen, friherre Carl Reinhold von Ungern-Sternberg, född 1777, död 1829. Gift 3:o med N. N. von Heck.
 • Voldemar Fredrik, född 1780. Landgerichtsassessor. Död 1850. Se Tab. 32.
 • Carl Vilhelm, född 1783-07-20 på Kawa. Student i Dorpat 1804–1805. Levde utan tjänst. Död ogift 1840-08-28. Han tillträdde 1803 fädernegodset Kawa, men förpantade detsamma 1810 till sin broder.

TAB 32

Voldemar Fredrik (son av Voldemar Conrad, tab 31), arvherre till Kawa och Kurrista. Född 1780-08-01 på Kawa. Fänrik vid tjernigovska infanteriregementet 1799-12-04. Löjtnant vid kejsarens livvakt s. å. Avsked 1800. Kapten vid lantmilisen 1807–1808. RJohO. Löjtnant vid minskska infanteriregementet 1812. Landgerichtsassessor i Pernau s. å. och sedermera kirchspielsrichter i Dorpat. Död 1850-01-19 i Dorpat och begraven i Lais socken. Han köpte Cassinorm i Bartholomæi socken 1817, men sålde det åter 1821, köpte Kardis i Lais socken 1819 och ägde sedermera även godsen Nassau och Waist i Estland. Bortförpantade Kurrista 1806 och Kawa 1810 samt sålde fädernegodsen Kibbijerv 1820 och Kawa 1821. Gift 1807-06-25 med grevinnan Amalia Filippina Augusta Mellin, född 1782-12-06, död 1864-03-30 på Kardis, dotter av generalmajoren, greve Ludvig August Mellin, och friherrinnan Helena Augusta von Mengden.

Barn:

 • Amelie Augusta Natalie, född 1809-11-08 i Riga, död 1840-03-07 på Kardis. Gift 1836-02-26 med Henrik Gustaf Schwede från Tyskland, född 1805-04-28, död omkr. 1848 i Petersburg.
 • August Fredrik Voldemar, född 1810-12-14 på Kawa. Fänrik vid adelsregementet 1829. Löjtnant vid jamburgska ulanregementet 1832. Ryttmästares avsked 1842. Var därefter ordnungsgerichtsadjunkt i Dorpat och assessor vid kretsdomstolen i Werro. Död barnlös 1891-07-29 på Kardis, som han tillträdde 1866. Gift 1853-06-21 Koltzen
 • Elisabet Carolina, född 1813-09-04 på Kawa, död 1858-10-15. Gift 1841-12-22 i Dorpat med ryska verkliga statsrådet, professor Alexander von Bunge i hans 2:a gifte, född 1803-09-24, död 1890-07-06 på Mötliko vid Ass i Estland och begraven i Dorpat.
 • Margareta Helena, född tvilling 1815-01-20 i Petersburg, död 1885 i Dorpat. Gift 1850-01-08 med sin svåger, generalen av kavalleriet, baron Carl Stackelberg i hans 2:a gifte, född 1807, död 1869 i Dorpat.
 • Julia Eleonora, född tvilling 1815-01-20 i Petersburg, död 1848. Gift 1837-01-08 med generalen av kavalleriet, baron Carl Stackelberg i hans 1:a gifte, född 1807, död 1869.

TAB 33

Hans Reinhold (son av Johan Erik, tab 12), till Massau i Hanehls socken, Estland. Född 1729-08-30 på Patzal. Löjtnant vid nizjnijnovgorodska regementet. Svårt sårad i slaget vid Kunersdorf 1759-08-12 och erhöll kaptens avsked. Död 1769-10-11 på Massau. Gift 1762-05-27 med baronessan Eva Juliana von Rosen, född 1740, död 1815-09-01 på Massau, dotter av mannrichtern, baron Henrik von Rosen och Anna von Bock.

Barn:

 • Helena Anna, född 1763-05-01 på Massau, liksom syskonen, död ogift 1802-09-16 på Massau.
 • Louise Sofia, född 1764-08-15, död 1814. Gift 1788-02-17 med majoren Carl Reinhold von Baranoff, död 1816-09-12.
 • Henrik Vilhelm, född 1766-10-11, begraven 1767-01-10 i Hanehls socken.
 • Hans Reinhold, född 1768. Kapten. Död 1830. Se Tab. 34.
 • Juliana Eleonora, född 1769-06-19, död s. å.

TAB 34

Hans Reinhold (son av Hans Reinhold, tab 33), arvherre till Massau. Född där 1768-05-01. Löjtnant vid preobrasjenska gardesregementet. Kaptens avsked 1794-10-25. Hakenrichter. Död 1830-10-24 på Massau, som han 1829 måste sälja. Gift 1794-01-12 på Werpel i likanämnd socken, Estland, med Elisabet Christina Nassokin, född 1769-05-20 på sistnämnda egendom, död 1819-10-05 på Massau, dotter av manngerichtsassessorn Magnus Reinhold Nassokin, och Eva Lovisa von Schulman.

Barn:

 • Reinhold August, född 1795-08-15 på Massau, liksom syskonen. Volontär vid adelsregementet. Fänrik vid nissovska regementet 1814. Premiärlöjtnant 1821. Ryttmästare. Stupade ogift 1829-10-03 under kriget mot Turkiet.
 • Carl Fredrik, född 1796-09-16. Volontär vid adelsregementet 1812. Fänrik vid nissovska regementet 1814-01-12. Löjtnant därst. 1817. Premiärlöjtnant 1821. Stabskapten 1825. Kapten 1830. Major vid 14. jägarregementet 1833. Transp. först till plockska, sedan till krementjugska jägarregementet. Överstelöjtnant 1835-12-25. Avsked för sjuklighet med överstes rang 1838-04-11. Död ogift 1842-07-14 under återresa från baden i utlandet och begraven i Stockholm. Han deltog i kriget mot fransmännen 1815, mot turkarna 1828–1830 och mot Polen 1831 samt innehade ett flertal ordnar och medaljer.
 • Vilhelm Hans, född 1797. Överste. Död 1866. Se Tab. 35.
 • Fredrik Gustaf, född 1799-01-05. I militärtjänst vid jekaterinoslavska grenadjärregementet. Stabskaptens avsked. Återinträdde i tjänst vid regementet. Majors avsked. Kapten vid tiflisska jägarregementet 1841. Död ogift 1864 i Lill Ryssland. Deltog i polska upprorets undertryckande 1831.
 • Juliana Elisabet, född 1800-02-16, död 1867-05-08 Wahenorm Gift 1820-08-13 på Alt-Werpel med sin kusin, godsägaren Reinhold Vilhelm Nassokin, född 1796, död 1840.
 • Otto Ferdinand, född 1802-11-28. Junkare vid 9. jägarregementet 1818-07-00. Sekundlöjtnant 1820. Transp. till narvska husarregementet 1824. Stabsryttmästare 1828. Ryttmästare 1834. Transp. till husarregementet Konungen av Nederländerna 1838. Avsked 1842. Åter i tjänst vid pavlogradska husarregementet. Överstelöjtnants avsked. Riddare av flera ordnar. Död ogift 1886 i Petersburg.
 • Julie Vilhelmina, född 1803-11-24, död ogift 1868-08-16 på Sallentack.
 • Eleonora Sofia, född 1805-10-17, död 1806-08-22 på Massau.
 • Henriette Louise, född 1807-07-21, död 1878. Gift 1834-04-27 på Wahenorm med översten Henrik Carl von Dittmar.
 • Alexander Magnus, född 1808-12-09. Ryttmästare vid kievska husarregementet. Avsked 1851. Ordnungsgerichtsadjunkt i Pernau. Död ogift 1887-05-29 i Riga.
 • Vilhelmina Beata, född 1810-12-28, död ogift 1904-12-00 i Riga.
 • Constantin Moritz, född 1813-06-27, död 1814-04-12 på Massau.

TAB 35

Vilhelm Hans (son av Hans Reinhold, tab 34), född 1797-08-20 på Massau. Junkare vid jekaterinoslavska grenadjärregementet 1815. Löjtnant vid orenburgska ulanregementet 1819. Stabsryttmästare 1828. Ryttmästare 1830. Skvadronschef 1839. Major 1841. Överste 1850. Avsked 1859. Stadskommendant i Novogeorgievsk s. å. RRS:tStO, RRS:tAO, RRS:tGO och RRS:tV1O. Minnesmedalj för krigen 1826–1828 och medalj för 35 års officerstjänst. Död 1866. Gift 1832-04-11 med Petronella Catharina von Sann, född 1813, dotter av ryttmästaren Anton von Sann.

Barn:

 • Elisabet, född 1836, död s. å.
 • Vilhelmina, född 1837-01-23, död 1861. Gift med rektorn och professorn vid universitetet i Odessa N. N. Golowkinski, död 1896.
 • Julie, född 1838, död s. å.
 • Henriette, född 1838-10-02, levde ogift 1913 i Krementjug.
 • Erik, född 1842, död s. å.
 • Constance, född 1846-10-06. Gift med N. N. Mussin-Pusjkin.

TAB 36

Moritz Vilhelm (son av Johan Erik, tab 12), arvherre till Jensel, Habbat, Jeddefer, Patzal och Illust, alla i Estland. Född 1730-09-30. Student i Göttingen och Leipzig. Volontär i rysk tjänst 1748. Sergeant. Löjtnant 1755-04-25. Kapten 1760-06-01. Deltog i sjuåriga kriget och blev sårad i slaget vid Gross Jägerndorf. Transp. till ryska viborgska infanteriregementet 1758. Avsked 1760-07-27 på grund av sår, erhållna i slaget vid Kunersdorf. Död 1783-09-09 på Jensel. Gift 1762-03-30 med sin svägerska, friherrinnan Dorotea Elisabet von Ungern-Sternberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1751-02-28 med godsägaren Otto Fredrik Pistolekors, född 1727, död 1755), född 1735, död 1792-07-04 på Jensel, dotter av lantrådet, friherre Conrad von Ungern-Sternberg, och hans 1:a fru Anna Christina Louise von Bock.

Barn:

 • Anna Dorotea, född 1763-05-11 på Ruttigfer, död efter 1831. Gift 1786-08-20 med generalmajoren, friherre Otto Reinhold von Ungern-Sternberg, född 1759.
 • Margareta Elisabet, född 1764-12-22 på Ruttigfer, död där 1765-04-02.
 • Moritz Vilhelm, född 1767. Löjtnant. Död 1826. Se Tab. 37.
 • Emelie, död 1854. Gift 1808-08-30 i Reval med vice guvernören i Estland och guvernören i Minsk Herman Gustaf von Radingh i hans 2:a gifte, född 1755-02-14, död 1827-03-10 i Petersburg.

TAB 37

Moritz Vilhelm (son av Moritz Vilhelm, tab 36), till Jensel och Habbat. Född 1767-01-02. Junkare vid ismailovska livgardesregementet 1778-12-27. Student i Göttingen och Leipzig 1783–1785. Löjtnants avsked. Död 1826-05-05 Ohtyna Gift 1786-08-20 på Kandel med Henriette Fredrika von Hastfer, född 1771-08-06, död 1805-07-08 på Jensel, dotter av oberlandgerichtsassessor Henrik Gustaf von Hastfer och Fredrika Elisabet von Delwig.

Barn:

 • Vilhelmina Elisabet, född 1787-08-14, död 1789-05-07.
 • Henriette Fredrika, född 1788-08-19 på Jensel. Gift 1813 med jägmästaren i Gdov Fredrik Lorentz von Palm.
 • Emelie Dorotea, född 1790-09-20 på Jensel.
 • Vilhelmina Elisabet, född 1792-10-04 på Jensel, död 1845. Gift 1822-04-07 i Petersburg med översten och kretsmarskalken Herman von Radingh, född 1792, död 1841 i Petersburg.
 • Moritz Vilhelm, född 1794. Generalmajor. Död 1839. Se Tab. 38.
 • Carl Gustaf, född 1795. Generallöjtnant. Död 1876. Se Tab. 41.
 • Adelaide Helene (Adeline), född 1796-08-17 på Jensel, död ogift 1866-04-14 i Petersburg.

TAB 38

Moritz Vilhelm (son av Moritz Vilhelm, tab 37), född 1794-01-15 på Jensel. Junkare vid adliga kadettkåren i Petersburg. Fänrik vid artilleriet 1812. Deltog i kriget mot Napoleon 1812–1814. Stabskapten vid gardet. Överste 1825. Generalmajor. Död 1839-05-01 i Petersburg. Ägde gods i petersburgska och novgorodska guvernementen. Gift med grevinnan Elisabet Razumovskij, född 1802, död 1874, dotter av greve Peter Kirillovitj Razumovskij.

Barn:

 • Peter, född 1822-09-03. Fänrik vid 7. artilleribrigaden 1839. Transp. till jamburgska ulanregementet s. å. 24/10. Löjtnants avsked 1842-10-05. Tjänsteman vid riksränteriet. Kommendant för en artilleripark i novgorodska distriktet 1855. Död 1899-01-25 i Petersburg.
 • Alexander, född 1823-02-25. Rysk generalmajor av kavalleriet och chef för det turkestanska kavalleriet. Riddare av flera ordnar. Död barnlös 1878. Gift med änkan Marie Sjtjedrin.
 • Leonid, född 1825-09-24. Tjänsteman i finansministeriet. Direktor för riksskuldskommissionen med rang av verkl. statsråd 1884. Död 1898-05-08 i Zarskoje Selo och begraven i Pavlovsk. Gift 1889-08-18 i Arensburg med baronessan Marie Selma Freytag von Loringhoven, född 1852-12-09, dotter av lantmarskalken Charles Freytag von Loringhoven och friherrinnan Helena von Buxhoeveden.
 • Constantin, född 1828. General. Död 1877. Se Tab. 39
 • Elisabet, född 1831-09-15, död 1880-07-10. Gift med generalen N. N. Nowoselov.

TAB 39

Constantin (son av Moritz Vilhelm, tab 38) född 1828-02-13. Junkare 1846. Kommenderad till grenadjärartilleribrigaden 1848. Äldste adjutant vid gardeskårens artilleristab 1856. Stabskapten 1861. Batterikommendör vid 2. livgardesbrigaden 1862. Överste 1863. Kommendör för 3. gardesgrenadjärartilleribrigaden 1866. Generalmajor och kommendör för 1. livgardesartilleribrigaden 1867. General i kejsarens svit 1871. Souschef för artilleriet i petersburgska militärdistriktet 1873. Riddare av flera ordnar. Död 1877-09-08 och begraven i Pavlovsk vid Petersburg. Han bevistade Krimkriget och ungerska fälttåget. Ägde godset Poprudki i novgorodska distriktet. Gift med Anna von Holle, född 1836-01-14, död 1905-08-20.

Barn:

 • Anna, född 1858-01-18. Gift 1881-11-00 med löjtnanten Alexander Iwkow, från vilken hon 1909 blev skild.
 • Elisabet, född 1860-05-21.
 • Vera, född 1864, död 1865.

TAB 40

Teodor (son av Constantin, tab 39), född 1856-01-11. Student i Petersburg. Jur. kandidat. Tjänsteman i rikskansliet med rang av geheimeråd 1914. Har ägt godset Poprudki. Gift 1892-01-10 med Olga von Buschen, född 1862-05-27, dotter av generalmajoren och direktorn för kejserliga pagekåren Dmitri von Buschen och Catharina Nelidov.

Barn:

 • Constantin, född 1894-05-07.
 • Sergius, född 1899-10-11.

TAB 41

Carl Gustaf (son av Moritz Vilhelm, tab 37), född 1795-06-27. Rysk överste vid artilleriet. Generallöjtnant. Död 1876. Gift med Elisabet Vasiljevna Perewosjikov.

Barn:

 • Hippolyt, född 1837-12-07. Utexamen från kejs. rättsskolan i Petersburg 1856. Tjänsteman i 1. departementet av kejs. senaten. Kollegiiassessor 1859. Hovråd 1863. Anställd vid organisationskommittén i Polen 1864. Kommissarie i Ljublin och Ostrolensk. Vice guvernör i Ljublin 1867. Kollegieråd 1866. Statsråd 1869. Vice guvernör i Plock 1870. Verkl. statsråd 1874. Avslutade järnvägskonventionen med Preussen 1876. Medlem av Warschauer Palate 1877. Geheimeråd 1896. Preses i Warschaus distriktsdomstol 1898. Juridisk konsulent i senaten. Riddare av flera ordnar. Avsked från sina ämbeten 1909. Död ogift 1913-05-31 i Moskva och begraven i Novodevitjklostret därst.
 • Elisabet, född 1839-09-10, död 1904-03-26 i Büstrezowo i guvern. Pleskov. Gift med verkl. statsrådet Nikolai von der Fliet, född 1840-11-07, död 1896-11-27 i Büstrezowo.
 • Constantin, född 1841. Statsråd. Död 1903. Se Tab. 42
 • Sofia, född 1842-10-26. Gift 1878-02-00 i Petersburg med gardeslöjtnanten Bernhard von Fock, född 1836-03-31 i Strelna, död 1900 på Krim.

TAB 42

Constantin (son av Carl Gustaf, tab 41), född 1841-06-28. Tjänsteman i ett av ministerierna i Petersburg. Statsråds avsked. Död 1903-12-03 i Petersburg och begraven i Novodevitjiklostret därst. Gift med Catharina Gardner.

Barn:

 • Vladimir, född 1867-03-24, död 1887-04-17.

TAB 43

Göran (son av Göran Olofsson, adlad Pistolekors, tab 1), till Aholaks i Sääminge socken, Finland. Ryttmästare vid karelska kavalleriregementet. Major därst. 1667-04-20. Överstelöjtnant 1675-04-14. Överstes avsked 1676-12-24. Död 1693 efter 28/3, men före 28/7 på Aholaks. Han erhöll 1656-06-18 donation på nämnda egendom med konfirm. härå 1662-07-17. Fick 1659-05-27 rätt att besitta Lagerholm i Sääminge socken, som hans 1:a hustrus 1:a man Erik Lagercrantz innehaft, ävensom godset Padoga i Ingermanland. Ägde även säteriet Kallislaks i nämnda socken. Gift 1:o 1658 eller 1659 med Barbara von Strassburg i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1653 med kaptenen Erik Jonsson, adlad Lagercrantz, död 1656), död omkr. 1669, dotter av ryttmästaren Joakim von Strassburg och Margareta Nassokin. Gift 2:o med Elisabet von Zöge, död 1679. Gift 3:o 1679 eller 1680 med Hebla Silfverbögel, död omkr. 1680 (var gift ej fullt ett år), dotter av majoren Henrik Sigfridsson, adlad Silfverbögel, och Ingeborg Grönfelt. Gift 4:o med Dorotea Elisabet von Wulframsdorff, död 1697.

Barn:

 • Gertrud Elisabet, död 1739. Gift 1694 på Aholaks med sin kusins svåger, översten Odert Reinhold von Essen af Zellie, född 1665, död 1714.
 • Sofia Ingeborg, död 1745 Kankas å. 17/9 i Masku kyrka. Gift före 1696 med överstelöjtnanten, friherre Bernt Rehbinder, död 1729.
 • Gustaf. Löjtnant 1696, men nämnes icke därefter. Torde vara identisk med den son, som på genealogierna kallas Göran och uppgives hava utflyttat till Livland.
 • 2. Adam, född 1673. Överste. Död 1718. Se Tab. 44
 • 2. En dotter, död 1675-06-02, tre månader gammal, genom olycksfall.
 • 2. Göran Fredrik, död 1679, sex månader gammal.

TAB 44

Adam (son av Göran, tab 43), till Aholaks. Född 1673. Adjutant vid Erik Pistolekors' regemente 1693. Fänrik därst. 1695-08-01. Major vid finska stånddragonregementet 1700-09-00. Major vid Åbo läns tremänningskavalleriregemente 1702-09-00. Överstelöjtnant 1703-07-20. Avsked 1704-09-00. Överste för Savolaks femmänningsinfanteriregemente 1702-07-21. Fången s. å. 21/9 på sin gård Aholaks. Död 1718-11-00 under fångenskapen i Moskva. [6]. Gift med Gertruda Magdalena von Schwengelm, född 1674, begraven 1729-10-12 i Sääminge socken7, dotter av generalmajoren Gustaf von Schwengelm, av en i Sverige adlad men ej introd. ätt, och hans 2:a fru Juliana Elisabet Pistolekors.

Barn:

 • ?Carl Magnus, född 1700. Rustmästare. Död ogift och begraven 1725-01-24 i Sääminge socken.[7]
 • Georg Gustaf. Reste till Livland. Död ogift i nämnda land.
 • Gertrud Magdalena, född 1703, levde 1762-12-007. Gift 1:o med kornetten Erik Johan von Burghausen, född omkr. 1688, begraven 1735-03-30 i Kerimäki sn7. Gift 2:o före 1738 med fältväbeln vid karelska dragonregementet Nils Johan Nykopp, född 1710-08-18, död 1761-01-10 i Bantasalmi.
 • Adam, född 1705. Levde utan tjänst. Död 1757. Se Tab. 48
 • Johanna, född 1707, begraven 1709-09-29 i Sääminge socken. [7]
 • Anna Christina, född 1709-05-15 i Sääminge sn7, levde 1741. Gift där 1732-10-03 m. 7 Carl Ållongren.
 • Sofia Elisabet, född 1711-05-22 i Sääminge sn7, flyttade till Livland. Levde där ännu 1756. 7 Otto Fabian. Löjtnant. Se Tab. 53.
 • Sofia Juliana. Flyttade till Livland. Levde 1741.

TAB 45

Jakob Johan (son av Adam, tab 44). Sergeant. Död 1749-06-16 Kurkala 7. Gift 1721-02-09 i nämnda socken med Catharina Cremer, död 1744-04-00 på Mönkkölä6 i Sääminge socken, dotter av löjtnanten Jakob Johan Cremer, och Elsa Dorotea Ruuth i Finland.

Barn:

 • Adam Johan, född 1721. Fänrik. Död 1783. Se Tab. 46
 • Ingeborg Helena. Gift 1747-05-24 i Rantasalmi socken med korpralen Johan Christoffer Norring. [7]
 • Eva Elisabet, född tvilling 1726-03-14 i Sääminge sn7, död ogift 1794-05-20 på Katisenlahti5 i Jorois socken.
 • Hedvig Juliana, född tvilling 1726-03-14, död före 1749-12-29. [7]
 • Anna Maria, döpt 1730-09-06 i Sääminge socken, död före 1749-12-22. [7]
 • Jakob Vilhelm, döpt 1732-12-21 i Sääminge socken, död före 1749-12-22. [7]
 • Catharina, döpt 1734-03-11 i Sääminge socken, begraven därst. 1735-06-19. [7]
 • Otto Vilhelm, född 1737-03-05 i Sääminge socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1753. Rustmästare därst. 1754. Förare 1755. Sergeant 1757-08-09. Fänrik 1759-05-04. Premiärlöjtnant vid Savolaks jägarkår 1770-12-11. Kapten därst. 1774-04-13. RSO 1779-01-24. Major s. å. 10/2. Död ogift 1784-03-24.

TAB 46

Adam Johan (son av Jakob Johan, tab 45), född 1721-12-31 i Rantasalmi sn7. Fänrik. Avsked. Död 1783-07-03 på Puomila5 i Jorois socken. Han tvistade vid 1765 och 1769 årens riksdagar om huvudmannarätten med Johan Göransson Pistolekors' ättegren, men förlorade. Gift 1:o 1747-06-07 i Rantasalmi sn7 med Eva Sofia Gyllenecker, född 1763-04-12, dotter av överstelöjtnanten Per Johan Meisner, adlad Gyllenecker, och hans 1:a fru Elisabet Maria Muhl. Gift 2:o 1764-05-01 på Joroisniemi5 i Jorois socken med Catharina Dorotea Weber, född omkr. 1725, död 1767-04-04 i Rantasalmi socken, dotter av2 majoren Conrad Anders Weber och Catharina Charlotta Brase. Gift 3:o 1770-06-17 med Catharina Charlotta Ladau, född 1720-08-01 Edeby, död 1791-03-02, dotter av översten Otto Reinhold Ladow, adlad Ladau, och Hedvig Juliana Wattrang.

Barn:

 • 1. Catharina Lovisa, född2 1748-05-31 i Rantasalmi socken, död 1809-03-01 Rapala Gift 1777-07-20 på Boe5 i Borgå socken med sin kusin, majoren Gabriel Tandefelt, född 1745, död 1797.
 • 1. Ottiliana Ulrika, född 1752-09-23, död ogift 1819-07-11 på Rapala. [2]
 • Johan Conrad, född 1765. Major. Död 1835. Se Tab. 47
 • 2. Charlotta Dorotea, född 1767-04-01, död s. å. 15/4.

TAB 47

Johan Conrad (son av Adam Johan, tab 46), född 1765-04-19 Kurkela Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1774. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1782-05-24. Förare därst. 1783-07-17. Fänrik 1785-06-23. Premiärlöjtnant vid Pielis frijägarekompani av karelska uppsättningen 1789-03-17. Löjtnant i armén 1791-06-28. Placerad som löjtnant på Tavastehus läns infanteriregemente s. å. med anciennitet från 1789-03-17. Kapten i armén 1802-06-28. Majors avsked 1810-10-11. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 30 bland adelsmän. Död 1835-07-06 på Kurkela i Korpilaks socken. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808 1809, erhöll 1808-07-14 vid Lappo en kontusion i huvudet och råkade 1809 vid Sangis i rysk fångenskap. Gift 1790-01-24 Rapala

Barn:

 • Sofia Catharina, född 1791-09-11 på Puomila5 i Jorois socken, död ogift 1868-05-16 på Västerkulla i Korpilaks socken.
 • Lovisa Ulrika, född 1803-08-22 i Iittis socken, död 1874-05-15 i Jyväskylä socken. Gift 1826-03-18 på Kurkela med underofficerskorpralen Gustaf August von Knorring, från vilken hon 1830 blev skild, född 1798, död 1860.

TAB 48

Adam (son av Adam, tab 44), född 1705. Levde utan tjänst på sin gård Aholahti i Sääminge socken, Finland. Begraven 1757-10-09 i nämnda socken7. Gift 1737-09-03 i Heinola med Anna Elisabet Ållongren i Finland, född 1708, död 1750-10-24 i Sääminge sn7, dotter av kaptenen Gustaf Fredrik Ållongren i Finland, och Barbro von Heideman.

Barn:

 • Vendla Sofia, född 1738-06-11 i Sääminge socken, död där 1742-03-21. [7]
 • Adam Fredrik, född 1741. Major. Död 1802. Se Tab. 49
 • Georg Gustaf, född 1744. Löjtnant. Död 1781. Se Tab. 50.

TAB 49

Adam Fredrik (son av Adam, tab 48), till Aholahti. Född 1741-10-27 i Sääminge sn7. Student i Åbo 1755-04-10. Kadett vid holsteinska generalen Försters infanteriregemente i Ryssland 1760. Fänrik därst. 1761. Kapten 1762-12-00. Avsked s. å. Ryttmästare vid arkangelska karabinjärregementet s. å. Transp. till livkyrassiärregementet 1766. Major och bataljonskommendör vid Fredrikshamns garnison 1779. Avsked 1787. Död 1802-12-03 på Niittylahti' och begraven i Sääminge socken. Gift 1765 med Margareta Elisabet von Rohde, född 1742, död 1799-05-18 på Aholahti. 7

Barn:

 • Fredrik Andreas Abraham, född 1767-11-30 i Keksholm.
 • Catharina Elisabet, född 1770-10-04 i Sääminge socken, död 1845-01-29 Pyyvilä Gift 1799-03-20 med sin kusin, löjtnanten Gustaf Magnus Pistolekors, född 1771, död 1836.
 • Amalia Fredrika, född 1773-10-26 i Keksholm.

TAB 50

Georg Gustaf (son av Adam, tab 48), till Niittylahti. Född 1744-12-03 i Sääminge sn7. Kadett vid holsteinska generalen Försters infanteriregemente i Ryssland 1760. Löjtnant därst. 1762. Avsked s. å. Död 1781-04-12 på Niittylahti och begraven i Sääminge socken. Gift 1769-02-26 med Anna Helena Reiher, född 1750-02-01, död 1798-11-26 i Sääminge sn7, dotter av kaptenen Arent Magnus Reiher, och Hedvig Elisabet Aminoff.

Barn:

 • Adam Magnus, född 1770-07-18 i Sääminge socken, liksom syskonen, död där s. å. 3/9. [1]
 • Gustaf Magnus, född 1771. Löjtnant. Död 1836. Se Tab. 51.
 • Gustava Charlotta, född 1774-06-26, död 1811-03-25. Gift 1799 med sin syssling, fänriken Otto Fredrik Pistolekors i hans 1:a gifte, född 1770, död 1823.
 • Hedvig Elisabet, född 1777-04-01, död 1843-04-27 i Viborg. Gift 1:o 1793-06-16 med översten vid rjäsanska infanteriregementet Johan Rosse, död 1811-12-20. Gift 2:o 1824-08-08 i Viborg med statsrådet Herman Bernt Tawast (sedermera Stålarm-Tawast, finska adl. ätten nr 189), född 1768, död 1834.
 • Lovisa Fredrika, född posthuma 1781-09-17, död 1785-11-25 i Sääminge socken.[7]

TAB 51

Gustaf Magnus (son av Georg Gustaf, tab 50), född 1771-10-25 i Sääminge socken. Furir vid rjäsanska infanterireg: 1786. Sergeant därst. s. å. 29/6. Bevistade med ryska armén kriget i Finland 1789 och 1790. Regementsadjutant 1792-09-22. Löjtnant 1797-06-12. Avsked s. å. 10/10. Död 1836-03-03 Niittylahti Gift 1799-03-20 i nämnda socken med sin kusin Catharina Elisabet Pistolekors, född 1770-10-04. Död 1845-01-29 Pyyvilä

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1800-02-08 i Sääminge socken, liksom syskonen, död där s. å. 10/10. [7]
 • Maria Elisabet, född 1801-04-12. [7]
 • Georg Fredrik, född 1802. Kollegieassessor. Död 1872. Se Tab. 52.
 • Natalia Lovisa, född 1805-07-11, död 1868-01-24 Aholahti Gift 1824-08-18 på Niittylahti med expeditionssekreteraren i (svenska) lantförsvarsdepartementet, filosofie mag. Abraham Fabritius, född 1786-12-17, död 1873-07-09 på Aholaks.
 • Alexandra Elisabet, född 1812-09-06, död 1838-06-01 i Heinola. Gift 1834-08-19 på Niittylahti med kamreraren hos senaten i Finland, kammarrådet Johan Reinhold Holmberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1840-07-09 med Adéle Eleonora Johanna Idman, född 1812-12-03, död 1877-06-24, dotter av Nils Johan Idman och Elisabet Eleonora Gardiemeister), född 1797-05-09 i Tavastehus, död 1856-10-25 i S:t Michel.
 • Carl Magnus, född 1813-09-08, död s. å. 16/9 i Sääminge socken.

TAB 52

Georg Fredrik (son av Gustaf Magnus, tab 51), född 1802-10-28 i Sääminge sn7. Kadett vid Haapaniemi (sedermera Fredrikshamn) 1816-10-17. Avgick därifrån 1820-02-25 och inträdde i rysk krigstjänst. Fänrik vid viborgska infanteriregementet s. å. Underlöjtnant därst. Löjtnant 1823. Brigadadjutant 1824. Avsked 1829. Sekreterare vid proviantkommissionen i Viborg. Kollegieassessors titel 1836. Avsked och överflyttade till Sverige 1840. Återflyttade till Finland. Död 1872-03-26 Niittylahti Gift 1:o 1830-11-23 i Viborg med Emelie Sofia Justina Malm, född 1811-01-21, död 1839-05-14 Pyyvilä Gift 2:o 1840-09-13 i Huddinge socken Södermanlands län med Antoinette Fredrika Jägerhorn af Spurila, född 1796-10-01 i Stockholm, död där 1877-09-27, dotter av generallöjtnanten Georg Henrik Jägerhorn af Spurila, och Fredrika Charlotta Hongelin.

Barn:

 • 1. Emilia Georgina, född 1832-06-15 i Viborg, död 1884-05-12 i Nyslott. Gift 1:o 1854-07-18 med postmästaren i Viborg Herman Valdemar Lojander, född 1822-07-12, död 1863-07-17 i Viborg. Gift 2:o 1875-10-13 på Niittylahti med sin svåger handlanden i Borgå Adam Viktor Wulff i hans 3: e gifte, född 1830-03-25 vid Drottningholm i Lovö socken Stockholms län, död 1895-04-04 i Godby i Finströms socken på Åland.
 • 1. Adelaide Maria Elisabet, född 1833-12-16 i Viborg, död 1874-11-17 i Borgå. Gift 1:o 1854-07-18 med lanträntmästaren i S:t Michels län, landskamreraren Per Gustaf Svinhufvud af Qvalstad, i hans 2:a gifte, född 1804, död 1866. Gift 2:o 1872-06-25 på Niittylahti med handlanden i Borgå Adam Viktor Wulff i hans 2:a gifte, född 1830, död 1895.
 • 1. Josefina Augusta, född 1834-12-18 i Viborg, död 1915-01-01 i Stockholm. Gift där 1858-05-17 med kaptenen vid livbeväringsregementet, majoren i armén, RSO Oskar Vilhelm Matton, född 1825-01-19, död 1911-09-15 i Södertälje.
 • 1. Frans Fredrik, född 1836-05-12 och död s. å. 11/6 i Viborg.
 • 1. Emil Fredrik, född 1837-07-22 i Rantasalmi socken. Kadett i Fredrikshamn 1849-08-08. Fänrik vid 1. grenadjärartilleribrigaden 1858-07-12. Underlöjtnant därst. 1861. Löjtnant 1864-09-28. Transp. till 23. artilleribrigaden s. å. 6/10. RRS:tStO3kl 1866-04-00. Stabskapten 1867-09-10. Transp. till turkestanska artilleribrigaden 1868-11-02. Kapten 1871-07-29. RR S:tV1O4klmsvor s. å. och RRS:tStO2kl 1872. Transp. till brest-litovskiska fästningsartilleriet 1875-05-02. Överstelöjtnant vid novogeorgievska fästningsartilleriet 1876-12-01. Återtransp. till brestlitovskiska fästningsartilleriet s. å. 24/12. Transp. till fältfotartilleriet såsom chef för ammunitionsförråden vid aktiva arméns belägringspark 1877-01-14. Bevistade kriget mot Turkiet 1877–1878. RRS:tAO2kl m sv 1877. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen 1878. Kommendör för 1. batteriet av 30. artilleribrigaden s. å. 12/1. Död ogift 1881-03-20 i Minsk.
 • 1. Laura Constance, född 1839-03-01 på Pyyrilä i Rantasalmi socken, död 1927-02-10 i Stockholm. Tonsättarinna. Gift där 1866-06-14 med professorn vid Karolinska institutet i Stockholm, KVO1kl, RNO m. m., med. doktor Nils Vilhelm Netzel, född 1834-11-01 i Stockholm, död där 1914-02-08.

TAB 53

Otto Fabian (son av Adam, tab 44). Sekundfänrik vid Helsinge regemente. Fången. Hemkom efter fredsslutet. Avsked 1724-07-03. Löjtnants karaktär1 s. å. 22/7. Död 1750-10-03 i Sääminge socken. 7. Gift där7 1740-02-17 med Beata Magdalena von Konow, dotter av majoren Adolf Bernt von Konow och Catharina Belitz.

Barn:

 • Bernt Adam, född 1740. Kollegieassessor. Död 1817. Se Tab. 54.
 • Georg Gustaf, född 1743-02-17 i Sääminge sn7. Kyrassiär vid general von Löwens holsteinska regemente i rysk tjänst 1760. Standarjunkare därst. 1762. Sergeant vid moskovska regementet 1765. Regementskvartermästare därst. 1768. Död ogift 1770 i Kiev, mördad av sin dräng.
 • Otto Fabian. Kadett i rysk tjänst vid brigadieren von Zeumers grenadjärbataljon 1761. Vaktmästare vid arkangelska karabinjärregementet 1765. Kornett därst. 1774. Kapten 1787. Majors avsked 1788. Ordnungsrichter i nyslottska kretsen 1790. Död ogift 1796-01-07 i Nyslott och begraven i Sääminge socken.
 • Eva Elisabet, född 1745-01-20 i Sääminge socken, död där s. å. 2/4. [7]

TAB 54

Bernt Adam (son av Otto Fabian, tab 53), till Mönkkälä och Lagerholm i Sääminge socken. Född 1740-08-29 i Sääminge sn7. Kyrassiär i rysk tjänst vid general von Löwens holsteinska regemente 1760. Sergeant vid brigadieren von Zeumers grenadjärbataljon 1761. Löjtnant därst. s. å. i maj. Kapten s. å. 29/6. Avsked s. å. 22/7. Tullnär vid nyslottska gräns- och lanttullen. Bisittare i Viborgs övre lanträtt 1785. Efter dennas indragning kollegieassessors titel 1799-10-08. Död 1817-10-06 i Sääminge socken. Gift 1768-12-03 med Anna Elisabet Lavonius, född 1753-01-21, död 1827-10-30, dotter av kyrkoherden i Sääminge Abraham Lavonius.

Barn:

 • Ebba Beata, född 1769-02-21, död 1855-02-22 i Sordavala. Gift 1:o 1787-03-30 i Sääminge sn7 med hovrådet Fredrik Tawast, född 1753, död 1805. Gift 2:o med borgmästaren i Nyslott, kollegieassessorn Johan Fragander, död 1809-08-16 i Sääminge socken.[7]
 • Otto Fredrik, född 1770. Fänrik. Död 1823. Se Tab. 55
 • Abraham Vilhelm, född 1772-02-14 i Sääminge socken, liksom de följande syskonen7. Kadett vid Haapaniemi 1786. Kolonnförare vid kejs. sviten 1787. Löjtnant vid 3. jägarregementet. Proviantmästare vid proviantstaten 1794. Död ogift i staden Teltzia i Polen.
 • Amalia Charlotta, född 1773-12-25, död 1775-05-14 i Sääminge socken.7
 • Fredrika Elisabet, född 1775-02-27, död 1776-07-19 i Sääminge socken.7
 • Hedvig Albertina, född 1776-08-31.[7]
 • Amalia Elisabet, född 1778-04-13, död 1789-01-15 i Sääminge socken.[7]
 • Bernt Adolf, född 1784. Löjtnant. Död 1857. Se Tab. 57
 • Carl Gustaf, född 1788-04-24.

TAB 55

Otto Fredrik (son av Bernt Adam, tab 54), född 1770-05-30 i Sääminge socken. Sergeant vid rjäsanska infanteriregementet. Fänrik vid Viborgs 4. garnisonsbataljon 1794-11-20. Avsked. Död 1823-10-03 Mönkkälä Gift 1:o 1799 med sin syssling Gustava Charlotta Pistolekors, född 1774-05-26, död 1811-03-25 på Mönkkälä, dotter av löjtnanten Georg Gustaf Pistolekors och Anna Helena Reiher. Gift 2:o med Margareta Sofia Andersin, dotter av kaptenen N. N. Andersin.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1802-02-27 i Sääminge socken, liksom syskonen7, död 1818-12-26.
 • 1. Charlotta Elisabet, född 1803-12-07. [7]
 • 1. Catharina Elisabet Charlotta, född 1804-12-17 död 1885-04-02 i Viborg. Gift 1825 med lantmäteridirektören Jakob Vilhelm Lindberg, född 1802-07-26, död 1869-02-16 Heikurila
 • 1. Hedvig Carolina, född 1807-04-16.[7]
 • 1. Gustaf Adolf, född 1810. Löjtnant. Död 1842. Se Tab. 56.
 • 2. Anna Maria, född 1820-03-18, död 1849-01-29 i Libelits socken. Gift 1843-03-20 i Nyslott med kapellanen i Jorois Fredrik Alexander Hypén i hans 1:a gifte född 1814-07-02 i Jorois socken, död 1877-09-13.

TAB 56

Gustaf Adolf (son av Otto Fredrik, tab 54), född 1810-08-29 i Sääminge sn7. Porte-épéefänrik vid Nyslotts infanteriregemente. Fänrik därst. 1833-01-03. Underlöjtnant 1835-03-30. Transp. till 1. finska linjebataljonen s. å. 28/10. Löjtnant därst. 1842-07-17. Död s. å. 12/9 i Viborg. Gift med Eudokia Antonov, född 1815, död 1879-09-05 i Viborg, dotter av handlanden i nämnda stad Dmitri Antonov.

Barn:

 • Claudia, född 1840-02-25.
 • Constantin, född 1842-06-04, död 1843-02-23.

TAB 57

Bernt Adolf (son av Bernt Adam, tab 54), född 1784-05-25 i Sääminge socken. Underofficer vid rjäsanska infanteriregementet. Fänrik därst. 1797. Underlöjtnant s. å. Löjtnant s. å. 18/11. Avsked 1799-10-30. Död 1857-06-21 Lagerholm Gift 1811-07-28 i Jokkas socken med sin kusin Anna Elisabet Fabritius, född 1788-06-23, död 1874-05-05 i Sääminge socken, dotter av kapellanen i Jokkas, vice pastorn, filosofie mag. Abraham Fabritius och Maria Lavonius.

Barn:

 • Constantin Adolf, född 1812-05-17 i Sääminge socken. Kadett i Fredrikshamn 1827-03-05. Fänrik vid 1. ridande pionjärskvadronen 1832-02-13. Underlöjtnant därst. 1835-03-11. Löjtnant 1840-07-28. Stabskapten 1843-02-23. Kapten 1848-07-27. RRS:tAO3kl 1850-03-01 och 2kl s. å. 14/12 samt erhöll därtill kejs. krona 1853-01-08. Överstelöjtnant 1854-02-08. Chef för voronesj'ska lantstuteriet med placering på armékavalleriet 1858-06-01. Överste 1861-05-05. Död barnlös s. å. 17/9 i Petersburg. Gift med Catharina Gordenin, född 1835-05-02, dotter av tjänstemannen Alexander Gordenin och Barbara Alexandrovna.
 • Anna Sofia, född 1814-05-03 i Sääminge socken, död ogift 1860-02-28.
 • Carolina Maria, född 1816-12-27, död 1894-05-26. Gift 1844-06-23 med kapellanen i Sumiais, vice pastorn Johan Henrik Lagus, född 1816-05-23, död 1896-12-17.
 • Anna Elisabet (Lisette), född 1819-06-16 på Lagerholm. Död ogift 1901-10-28 i Nyslott.
 • Bernt, född 1822. Stabskapten. Död 1886. Se Tab. 58
 • Antoinette, född 1825-02-24 på Lagerholm, död ogift 1893-11-26 i Nyslott.
 • Adolfina, född 1827-06-23, död 1828-04-28.

TAB 58

Bernt (son av Bernt Adolf, tab 57), född 1822-12-22 på Lagerholm. Kadett i Fredrikshamn 1838-08-17. Fänrik vid storfursten Constantin Nikolajevitj' dragonregemente 1848-06-25. Löjtnant därst. 1851-08-01. Transp. till regementets reservdivision 1854-01-06, till jakutska infanteriregementet 1856-07-14 och till ochotska infanteriregementets 4. reservbataljon 1858-01-09. Stabskaptens avsked 1859-01-30. Död 1886-03-05 på Lagerholm. Gift i guvern. Charkov med Elisabet Alexandrov, död 1887 i Charkov, dotter av prästmannen Stefan Alexandrov.

Barn:

 • Nikolai, född 1857-05-18 i Tula. Officer vid ett ryskt regemente. Död ogift 1887 i Charkov.
 • Anna, född 1859. Gift 1878 med prokuratorn i Kursk, ryska verkl. statsrådet Nikolai Simovski, född 1855, död.

TAB 59

Vladimir (Valodja) (son av Bernt, tab 58), född 1856-03-15 i Maspanova församl. i guvern. Charkov. Var först extra tjänsteman vid finska statsjärnvägarna, sedan tjänsteman vid chartæsigillatæ- och sedeltryckeriet i Petersburg. Gift 1:o 1882-08-11 med Maria Novikov, född 1864, död 1907-02-27 i Petersburg. Gift 2:o 1908-02-17 i nämnda stad med Olga Paulov.

Barn:

 • 2. Tamara, född 1910-09-24 i St. Petersburg.

Utan känt samband:

 • »Änkelöjtnantskan» Sofia von Pistolekors, gift 1788-06-19 i Sääminge socken med krigsamvalden Fabian Andersin, född 1741, död 1788-06-23 i Sääminge socken. Sannolikt var hon identisk med änkefru borgmästarinnan Sofia Juliana von Pistolekors, som blev gift 1793-02-19 med löjtnanten Anton Dersjanovski. Hennes 1:a man var artillerilöjtnanten Vasili Ivanov Vesnakoi, som 1776 levde i staden Pskov. [7]

Källor

1Lk. 2Wä. 3Tavastehus kyrkoarkiv. 4Medd. av hovjägmästaren greve C. C son Lewenhaupt. 5Jorois kyrkoarkiv. 6At (RA). 7Medd. av förste amanuensen R. Rosén, Helsingfors.

Nachrichten über die Adelsgeschlechter Scott of Craighall, Pistolekors und von Pistohlkors (1914) J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: