:

Oxenstierna af Korsholm och Wasa nr 8

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Oxenstierna af Korsholm och Wasa

Grevlig 1651-03-26, introd. 1652.

TAB 1

Gabriel Oxenstierna (son Bengt Oxenstierna se Oxenstierna af Eka och Lindö) av född 1586-03-18 på Lindholmen, † 1656-12-12 på Edsberg i Sollentuna. Greve till Korsholm och Wasa, friherre till Mörby i Fasterna socken och till Lindholmen i Strö socken. År 1606 kammarjunkare vid Carl IX:s hov. Sedan han 1611 med utmärkelse deltagit i kriget mot danskarna, utnämndes han s. å. till guvernör över Reval med Estland, upphöjdes 1617 till riksråd och förordnades fyra dagar därefter till överste-tygmästare. Liksom sina kusiner, blev han 1621, då konungen drog ut i polska kriget, ledamot av regeringen, vari han även 1622 och sedermera insattes. Utnämndes 1627 till hovrättsråd och lagman i Värmland. Erhöll 1634 i förmyndarregeringen posten såsom riksskattemästare och president i Räkningskammaren. Denna befattning skötte han emellertid på ett för rikskanslern mindre tillfredsställande sätt. Särskilt klandrades han för att genom bristande kontroll ha underlättat de stora bedrägerier, som under hans förvaltning förekommit i kammaren. Sedan drottningen själv övertagit regeringen, befordrades han 1645 till guvernör över Livland, från vilken befattning han 1647 på egen begäran entledigades, upphöjdes 1651 till greve, med Mustasaari samt Lill- och Storkyro socknar i Finland till grevskap, och utnämndes 1652 till riksamiral och president i Amiralitetskollegium. Följande året erhöll han i förläning Korsholms kungsgård i Österbotten, med särskilt föreläggande att skriva sig greve af Korsholm och Vasa. Hans kusin rikskanslern aktade honom icke högt vare sig såsom ämbetsman eller människa. När rikskanslerns son var betänkt på att fria till en av riksskattemästarnas döttrar, avrådde honom fadern och yttrade: »Skattmästaren är varken i ämbetet eller som enskild berömvärd. Girigheten förleder honom till mycket opassande och gifver anledning till tadel, tvister och trätor som ökas dagligen.» Gift 1610-10-07 i Stockholm med Anna Banér, dotter av riksrådet och hovmarskalken Gustaf Axelsson Banér och grevinnan Christina Sture Natt och Dag.

Barn:

 • Sigrid Oxenstierna, född 1612-09-13 i Ingå prästgård i Nyland, † 1651-05-15 på Edsberg. Gift 1640-11-11 på Edsberg med sin syssling, landshövdingen, greve Ture Oxenstierna.
 • Christina Oxenstierna, född 1613-09-01 på Revals slott, † ogift 1685.
 • Beata Oxenstierna, född 1615-05-05 på Mörby, † ogift 1689-07-28 på Beateberg.
 • Gustaf Oxenstierna, född 1616-08-13 på Revals slott, † 1617-09-07.
 • Margareta Oxenstierna, född 1617-11-09 på Revals slott, † 1653-09-24 i Visby. Gift 1645-07-16 i Stockholm med riksrådet, riksjägmästaren, överståthållaren och friherren Axel Carlsson Sparre.
 • Gabriel Oxenstierna, född 1619, † 1673. Se Tab. 2.
 • Anna Oxenstierna, född 1620-05-04 på Mörby, † 1691-08-10 i Stockholm. Gift 1658-08-09 i Wismar med fältmarskalken och ambassadören, burggreven Christoffer Delphicus Dohna.
 • Maria Eleonora Oxenstierna, född 1621-10-27 i Stockholm, † 1623-07-06 på Mörby.
 • Bengt Oxenstierna, född 1623, † 1702. Se Tab. 3.
 • Catharina Oxenstierna, född 1624-11-29 på Mörby, † ogift och begraven i Fasternas kyrka. Levde 1695 och var då mycket sjuk.
 • Gustaf Oxenstierna, född 1626, † 1693. Se Tab. 4.

Oxenstierna%20Korsholm%20Wa%20G800.png

TAB 2

Gabriel (översiktstab. 2, son av Gabriel Oxenstierna, greve Oxenstierna af Korsholm och Wasa, Tab. 1), greve till Korsholm och Wasa, friherre till Mörby och Lindholmen, herre till Rosersberg, Edsberg och Koporie. Född 1619-03-06 på Revals slott. Vistades vid armén i Tyskland 1639–16431. Häradshövding i Lappvesi härad i Finland 1644. Överste för Upplands regemente s. å. 31/8–1645-03-04. Hovmarskalk 1645-03-07–1650-12-002. Häradshövding i Nedre Satakunda i Finland 1647-12-05. Riksjägmästare 1650-11-27. Riksråd 1653-10-03. Lagman i Värmland 1657-03-31. Riksmarskalk s. å. Död 1673-06-12 och begraven 1674-05-24 i Storkyrkan i Stockholm. Han deltog i försvaret av Värmland vid danskarnas infall därst. 1644. Följde Carl X Gustaf i fält i Polen och Danmark samt körde konungens släde över Bälten.2. Gift 1644-05-01 i Stockholm med Maria Christiana, boren grevedotter av Löwenstein och Scharffeneck, född 1625, död 1672-10-07 på Stockholms slott, sedan hon på tredje året varit sängliggande, dotter av översten i svensk och venetiansk tjänst, överkommendanten i Erfurt, greve Georg Ludvig Eberhardsson till Löwenstein och Scharffeneck, och Elisabet Juliana, greve Georgs av Erpach, till Breuberg, dotter. 'Grevinna Oxenstierna, född Löwenstein, skall enligt Anectodes de Suède hava lämnat greve Arv. Wittenberg underrättelse om en tillställning emot hertig, sedermera konung Carl Gustaf, vilken därigenom fick kunskap därom och tog sig till vara.'

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1648. Överste. Död 1697. Se Tab. 3.
 • Gabriel, född 1652-05-30 i Stockholm, död 1656-04-12 av mässlingen på Rosersberg och begraven s. å. 31/8 i Riddarholmskyrkan. Hans vapen med påskrift uppsattes i Fasterna kyrka.
 • Carl Ludvig, född 1655-04-17 i Stockholm, död 1656-12-01. Hans vapen med påskrift uppsattes i Fasterna kyrka .
 • Gabriel, född 1656. Kammarherre. Död 1719. Se Tab. 4.
 • Christian Ludvig, född 1660-01-01 i Göteborg1, död där1 s. å. 2/3.
 • Christiana Juliana, född 1661-09-23 på Stockholms slott, död 1701-02-27 i Stockholm i barnsäng och begraven i Storkyrkan. Gift 1691-12-02 utan sina anförvanters vetskap och samtycke och varöver de mycket förtörnades, med d. v. pastorn vid fransk-lutherska kyrkan i Stockholm, slutligen teol. doktorn och generalsuperintendenten i Livland Nikolaus Bergius, född 1658-12-04 i Reval, död 1706-04-05 i Pernau, med vilken hon hade tre söner och en dotter, som alla dogo i späda barndomen, och till vilken hon testamenterade sin kvarlåtenskap. 'Hon var ganska andäktig och lät genom en sedan bortfaren tysk präst vid namn Melkior Gebaur viga sig.'
 • Anna Lovisa, född 1664-05-28 på Stockholms slott, död ogift i kopporna 1681-06-03 i Danzig, dit hon följt sin faster och uppfostrarinna, grevinnan Dohna, samt begraven s. å. 20/11 i Gyllenstiernska graven i Maria kyrka i nämnda stad.
 • Fredrik Axel, född 1667-05-18 i Stockholm, 'uppkallad efter kurfursten av Brandenburg, vars minister Laur. Georg von Crockow bar honom till dopet, samt efter rikskansleren Axel Oxenstierna och Axel Banèr'. Död ogift 1692 i slutet av året i Brüssel.1

TAB 3

Gustaf Adolf (översiktstab. 2, son av Gabriel, Tab. 2), född 1648-09-03 på Stockholms slott och hade drottning Christina och änkedrottning Maria Eleonora till faddrar samt uppkallad efter konung Gustaf II Adolf. Student i Heidelberg 16653. Tjänstg. kammarherre hos konungen1 1671-03-22. Överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1677-02-17. Avsked 1678. Överste. Död 1697-12-09. Gift 1680-02-04 i Stockholm med grevinnan Christina Douglas, född 1652, död 1712-04-00, dotter av riksrådet och fältmarskalken Robert Douglas, greve Douglas, och Hedvig Mörner.

Barn:

 • Gabriel Adolf, född 1681-05-11 i Stockholm. Löjtnant vid M. Stenbocks dragonregemente 1704-08-08. Kapten därst. s. å. 1/12. Kapten vid livgardet 1708-10-00. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Hedvig Vilhelmina, född 1682-05-06 (17/5), död 1758-01-04 i Stockholm och ligger begraven i en med svart kläde överdragen ekkista i Wasaborgska graven i Riddarholmskyrkan, där ock hennes man vilar. Gift 1720-03-14 med riksrådet och fältmarskalken Carl Gustaf Dücker, friherre och greve Dücker nr 61, i hans 2:a gifte, född 1663, död 1732. Hon bar till dopet sedermera konung Gustaf III och alla dess syskon.
 • Robert Gustaf, född 1683, död som barn.
 • Vilhelm, död ung.
 • Carl Ulrik, döpt 1689-01-04 i Stockholm.
 • Ulrika Eleonora, döpt 1691-05-26 i Stockholm Hovförsamlingen, död 1756 (bouppt.). Gift 1714-02-25 med generallöjtnanten, friherre Gabriel Ribbing af Zernava, född 1679, död 1742.
 • Christina Lovisa, döpt 1694-09-00 i Stockholm, död 1729-05-12. Gift 1719-12-15 med översten, friherre Carl Johan Wrangel af Ludenhoff, i hans 1:a gifte, född 1687, död 1742.

TAB 4

Gabriel (översiktstab. 4, son av Gabriel, Tab. 2), född 1656-11-26 (12/11) i Marienburg i Preussen. Kornett vid livre:gt till häst 1679-04-23. Avsked 1682-05-10. Kammarherre. Död 1719-05-15. Gift1 1682-09-30 med friherrinnan Magdalena Catharina Stake, född 1667-11-19, död 1722-06-24, dotter av kaptenlöjtnanten, friherre Erik Stake, och Ebba Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Catharina, född 1684-02-17, död 1722-11-07. Gift 1720-12-14 med generalmajoren, greve Anton Adolf af Wasaborg, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1748.
 • Christina Brita, född 1686-05-00, död strax.
 • Ebba Lovisa, född 1688-07-25 på Martorp, död 1774-11-05 Restad. Hon har givit tvenne silverljusstakar till Säby kyrka. Gift 1727-07-24 med majoren Gustaf Uggla, född 1687, död 1741.
 • Christiana Magdalena, född 1689-09-29 i Stockholm1, död ogift 1777-03-10 Klosterås .
 • Anna Margareta, född 1691-07-31 på Martorp, död 1692-08-00
 • Gabriel, född 1692-09-30, död 1693-03-00.
 • Elisabet Christiana, född 1694-12-13, död 1695-03-00.
 • Charlotta Juliana, född 1696-09-24 på Hällekis, död ogift 1787-09-09 på Forsby i österåkers socken, Södermanlands län.
 • Göran, född 1699. Generalmajor. Död 1788. Se Tab. 5.
 • Gabriel Ludvig, född 1700-08-24. Furir vid Smålands femmänningsinfanteriregemente. Fänrik därst. 1718-10-25. Död 1719-02-24.
 • Eva, född 1701-11-03 på Martorp, död 1702-04-00.
 • Erik, född 1703-09-08, död 1704-03-00.
 • Brita Christina, född 1705-02-26, död 1764-03-08 på Forsby samt ligger jämte sin man begraven i Österåkers kyrka. Gift 1728-09-17 med kammarherren, greve Ulrik Nils Gyldenstolpe, född 1689, död 1768.
 • Maria Elisabet, född 1706-05-11, död 1712-05-11.

TAB 5

Göran (översiktstab. 3, son av Gabriel, Tab. 4), till Skenäs i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Född 1699-09-07 på Martorp. Sergeant vid Smålands femmänningsregemente 1717-08-00. Fänrik därst. s. å. 25/10. Löjtnant vid Sparres regemente i fransk tjänst 1720-03-18. Avsked ur franska tjänsten 1732-09-12. Fänrik vid Södermanlands regemente 1728-05-02. Löjtnants karaktär s. å. 1/6. Kapten 1741-08-23. Tjänstfrihet 1744-01-18. Löjtnants indelning vid sistnämnda regemente s. å. 19/12. Majors karaktär 1746-12-09. Överste samt kommendant på Karlstens fästning 1747-05-08. RSO 1748-09-26. Generalmajor av infanteriet 1756-11-16. Avsked 1761. Död 1788-09-23 på Skenäs. 'Han bevistade fälttåget i Norge 1718 och blev under belägringen av Fredrikshall nämnd till officer den 25 okt. Var även med i finska kriget på 1740-talet och blev därunder vid Villmanstrand den 23 aug. 1741 blesserad i högra handen och handleden, så att armen sedan blev lam och styv, varjämte han blev fången hos ryssarna, ur vilken fångenskap han återkom i juli 1743.'. Gift 1749-07-11 på Skenäs med grevinnan Sara Gyllenborg, född 1726-06-24 död 1812-02-12 på Skenäs, dotter av riksrådet, greve Johan Gyllenborg, och Margareta Eleonora von Beijer.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1750. Riksmarskalk. Död 1818. Se Tab. 6.
 • Axel Fredrik, född 1753. Hovrättsråd. Död 1841. Se Tab. 7.
 • Göran Ludvig, född 1756-07-04 på Skenäs. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1769. Kvartermästare därst. 1770-01-24. Page hos konungen 1772-02-20. Fänrik vid livgardet 1774-07-13. Löjtnant därst. 1778-10-09. Transp, till kapten vid Österbottens regemente 1782-10-08. Major därst. 1785-04-20. RSO 1790-05-02. Avsked 1793-08-26. Död barnlös 1804-10-01 i Stockholm och begr i Oxenstiernska graven i Roslagsbro kyrka. Vitter författare. Erhöll svenska akademiens högsta pris för sina Lefvernes-beskrifningar öfver ... M. Stenbock och .... hertigen af Villars, tryckt i Akademiens Handlingar ifrån 1786, d. 3, samt utgav en översättning af R. M. Roches Klosterbarnen (1802). Bevistade kriget i Finland 1788 och 1789. Gift 1791-09-27 på Stora Ekeby i Rytterns socken, Västmanlands län med Fredrika Cronstedt, född 1762-12-14 på Nisshytte bruk i Säters socken, Kopparbergs län, död 1831-10-28 Amsta, dotter av bergmästaren Axel Fredrik Cronstedt A, och Gertrud Charlotta Söderhielm.
 • Jakob Gustaf, född 1760-06-10 Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Page hos änkedrottningen 1772-11-03. Volontär vid fortifikationen 1774-03-04. Stabsfänrik vid Hälsinge regemente 1777-02-26. Premiärlöjtnant därst. 1778-02-04. Kapten 1785-04-20. Kavaljer hos kronprinsen 1786. Överstekammarjunkare 1792-05-07. Avsked från förutn. kaptensbeställning 1794-01-13. RNO 1795-11-02. KNO 1800-06-14. Chef för Hälsinge lantvärn 1808. Död barnlös 1824-09-29 på sin egendom Röneholm i Edebo socken, Stockholms län och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Bro kyrka. Han bevistade riksdagarna i Gävle 1792 och i Norrköping 1800. Gift 1788-05-08 med Carolina Wadenstierna, född 1762-0?-30 statsfru hos drottningen 1800-08-04. Död 1848-04-30 på Röneholm, dotter av statssekreteraren Carl Erik Wadenstierna, och hans 1:a fru Jakobina Sofia Psilanderhielm (von Seulenberg), nr 1788.

TAB 6

Johan Gabriel (översiktstab. 4–5, son av Göran, Tab. 5), till Värnberg i Roslagsbro socken, Stockholms län, som han fick till fideikommiss i testamente efter sin morfaders svägerska, grevinnan Vendela Helena Gyllenborg, född Oxenstierna af Croneborg. Född 1750-07-19 på Skenäs. Student i Uppsala4 1762-10-11. Hovjunkare 1766. Kansliexamen 1767. Extra ordinarie tjänsteman i k kansliet s. å. Kanslist därst. 1768. Kanslijunkare i presidentskontoret 1769. T. f. kommissionssekreterare i Wien 1770. Kommissionssekreterare därst. 1772. Hemkallad 1774. Kammarherre hos konungen s. å. 19/8. RNO 1778-09-01. KNO samt en av rikets herrar 1782-09-01. Men kallelsebrevet fick, på hans underdåniga anhållan, tills vidare förbliva oöppnat. Överstekammarjunkare 1783-09-26. Extra ordinarie ledamot av kanslikollegium samt ledamot av pommerska och Wismarska beredningen 1785-02-13. En av de aderton i svenska akademien 1786-03-20. Riksråd s å. 12/4 och intog därvid i rådet sitt ställe efter datum av kallelsebrevet till rikets herre. Kanslipresident s. å. Entledigad från rådsämbetet 1789-05-15. Drottningens överstemarskalk s. d. Nedlade även kanslipresidentsskapet s. å. 14/11. RoKavKMO 1790-11-22. Ledamot av regeringen s. å. under konungens frånvaro i kriget med Ryssland. Åter regeringsledamot 1791 under konungens resa till Aachen och Spaa. T. f. riksmarskalk under riksdagen i Gävle 1792. Riksmarskalk s. å. 25/2. Ledamot av regeringen s. å 17/3 under konungens sista sjukdom. Ledamot av allmänna statsberedningen s. å. 2/7. Ledamot av regeringen under konung Gustaf IV Adolfs resor 1798-07-02 och 1799-09-??. Avsked från riksmarskalksämbetet 1801-07-20. Ordenskansler 1802-03-18. Ledamot av kanslersgillet s. å. 6/4. LVA 1804-02-22. RCXIII:sO 1811-05-27. Död 1818-07-29 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Bro kyrka. 'Han försvarade 1767-09-07 under sin studietid i Uppsala och under kanslirådet Inres presidium teser i anledning av drottning Lovisa Ulrikas uppgift, varför stora män i krigskunskap, statsklokhet och vetenskaper uppkommit mer i det ena än i det andra tidevarvet, varvid deras majestäter samt akademiens kansler, kronprinsen Gustaf, voro närvarande. Antogs vid 1769 års riksdag till kanslist och protokollist i mindre sekreta deputationen. Förordnades 1773 att, i lika värdighet av minister plénipotentiaire med greve Barck, jämte honom på konungens vägnar mottaga av kejsaren investituren av Pommern. Gjorde 1778 en resa till Berlin, Dresden, Leipzig, Hassel, Braunschweig, Hannover och Hamburg i hemliga och för konungen enskilda underhandlingar, som till dennes nöje utfördes. Avsändes till Köpenhamn att notificera konungens andra sons, hertigen av Småland Carl Gustafs födelse och att låta honom inskrivas i den danska genealogien såsom arvsrättsägande prins och var då ackrediterad minister plénipotentiaire tillika med envoyén, friherre Sprengtporten. Emottog vid 1786 års riksdag såsom t. f. rikskansler de tre ofrälse stånden vid prövandet av deras fullmakter samt sändes, jämte riksrådet och överståthållaren, friherre Carl Sparre, från konungen till riddarhuset för att överlägga med ridderskapet och adeln om passvolansen för armén. Introducerade s. å. på konungens vägnar greve Carl Axel Wachtmeister såsom riksdrots i hovrätten. Åtföljde konungen 1788 till fälttåget i Finland såsom chef för utrikes ärendena. Bevistade för ätten riksdagarna 1778, 1809 och 1810, då han var ordförande i ekonomi- och besvärsutskottet samt 1815, då han var ordförande i riddarhus utskottet. Har gjort sig känd såsom en av sin tids förnämsta skalder och äro hans skrifter på vers och prosa tillsammans tryckta i fyra volymer under titel: Arbeten av Johan Gabriel Oxenstierna. Bland hans skrifter må slutligen förnämligast nämnas hans Äreminne över konung Gustaf III, med vilken han från sin första ankomst till dess hov ägde lyckan att leva i verklig vänskap, samt hans skaldestycke Skördarna.'. Gift 1791-10-30 i Stockholm med Lovisa Christina Wachschlager, född 1767-08-29 i nämnda stad, död där 1809-10-10 dotter av hovmarskalken Gustaf Wachschlager, och Christina Holmcreutz. Son. Gustaf Göran Gabriel, till Värnberg samt Lennartsnäs i Näs socken, Uppsala län. Född 1793-12-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1810–1814. Fanjunkare vid Svea livgarde 1814-02-07. Konstit. fänrik därst. s. å. 21/8. Konfirm.fullm. s. å. 28/6. Kavaljer hos arvfursten Oskar 1815-02-11. Löjtnant vid förutn. garde 1819-05-05. Kammarherre hos kronprins Oskar 1822. Kapten vid gardet 1825-08-29. Avsked därifrån 1826-09-28 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Avsked ur krigstjänsten 1834-04-26. Underceremonimästare vid KMO och RNO 1836-05-19. Överkammarherre hos drottning Josefina 1844-12-14. Avsked från underceremonimästarebefattningen 1850-04-29. Ceremonimästare vid KMO och KmstkNO 1858-04-28. Död ogift 1860-03-31 i Stockholm och ligger begraven i familjegraven i Roslagsbro kyrka .

TAB 7

Axel Fredrik (översiktstab. 6, son av Göran, Tab. 5), född 1753-09-15 i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Kadett vid artilleriet 1769-02-08. Volontär vid livgardet s. å. i dec. Sergeant därst. 1770-03-21. Fänrik s. å. 16/7. Kapten i armén 1772-09-03. Löjtnant vid regementet 1774-04-21. Kapten därst. 1779-02-08. Hovrättsråd i Vasa hovrätt 1784-09-06. Ledamot av högsta domstolen 1792-03-05, vilket förordnande upphörde 1793-04-15. Avsked från hovrättsrådsämbetet 1794-05-24. Död 1841-11-01 på Skenäs och ligger begraven i Oxenstiernska graven i Roslagsbro kyrka, Stockholms län. Gift 1785-05-10 med sin sysslings dotter Emerentia Maria Back, död 1818-01-04 Ekebyhov och begraven i Adlerbergska graven i Järfälla kyrka, Stockholms län, dotter av præses i collegium medicum, arkiatern, med. doktor Abraham Bäck och Anna Charlotta Adlerberg B.

Barn:

 • Sara Emerentia, född 1786, död 1787-02-04 i Vasa.
 • Axel Gabriel, född 1787-10-13 i Vasa. Kadett vid Karlberg 1800-10-13. Utexaminerad 1804-09-22. Fänrik vid Bohusläns regemente 1805-04-16. Löjtnant i armén 1807-10-05. RSO 1808-05-05. Kapten i armén s. å. 9/5. Ogift dödsskjuten s. å. 29/6 vid Lervik i Norge samt begraven på Strömstads kyrkogård. 'Han var en hurtig officer.'
 • Bengt Gabriel, född 1789. Major: död 1841. Se Tab. 8.
 • Erik Johan Gabriel, född 1790. Kabinettskammarherre. Död 1843. Se Tab. 9.
 • Göran Abraham Gabriel, född 1794-04-24 i Stockholm. Page hos hertigen av Södermanland 1811-01-13. Furir vid Svea artilleriregemente 1812-02-11. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1826-05-11. Kaptens avsked. Död ogift 1856-02-23 i Linköping och begraven på kyrkogården därst. Han bevistade 1813 och 1814 kriget i Tyskland och Norge och utmärkte sig vid passagen över Kjölbergs bro den 14 aug. sistnämnda år samt erhöll GMtf.
 • Juliana Sofia Gabriella, född 1795-08-23 i Västerhanninge socken, Stockholms län. Stiftsjungfru. Död 1862-05-08 på udsberg i Sollentuna socken, Stockholms län. Gift 1816-11-25 med hov marskalken, friherre Claes Reinhold Rudbeck, född 1791, död 1874.

TAB 8

Bengt Gabriel (översiktstab. 6, son av Axel Fredrik, Tab. 7), född 1789-01-24 i Vasa stad. Arklimästare vid örlogsflottan 1805-05-11. Underlöjtnant vid arméns flotta 1807-08-11. Transp. till fänrik vid Älvsborgs regemente 1808-03-18. Adjutant vid Västmanlands regemente 1810-08-06. Löjtnant därst. 1812-02-2? kapten 1815-02-21. RSO 1826-05-11. Avsked s. å. 20/6 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Ordförande i Västra Vingåkers sparbank. Död 1841-09-24 Skenäs samt ligger jämte sin fru och dotter begraven i familjegraven i Roslagsbro kyrka. Gift 1824-09-28 med sin farbrors frus systerdotter, friherrinnan Augusta Ulrika Mannerheim, född 1792-01-05 Näs, död 1855-12-09 i Stockholm, dotter av Justitieombudsmannen, friherre Lars Augustin Mannerheim, och Sofia Wadenstierna.

Barn:

 • Sofia Emerentia Gabriella, född 1825-08-23 i Rö socken, död ogift 1851-12-30 i Stockholm.

TAB 9

Erik Johan Gabriel (översiktstab. 6, son av Axel Fredrik, Tab. 7), född 1790-06-28 i Söderbykarls socken, Stockholms län. Volontär vid fortifikationen 1807-05-06. Page hos änkedrottning Sofia Magdalena s. å. 1/7. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarbataljon 1809-04-19. Fänrik vid 2. livgardet 1811-01-15. Löjtnant 1814-05-12. GMtf s. d. Löjtnant och adjutant vid nämnda garde 1815-12-12. Kapten i arméns generalstab 1816-04-30. Kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina 1817-02-18 kapten vid gardet 1820-06-24. Major i generalstaben 1821-05-08. 3. Major vid Södermanlands regemente 1822-04-23. RSO 1824-07-17. 2. Major vid sistnämnda regemente s. å. 14/9. Överstelöjtnant i armén 1826-05-11. Kabinettskammarherre s. å. 20/10 avsked från regementet 1828-05-28 med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén. Död 1843-07-10 i Uppsala Han gjorde åren 1813 och 1814 såsom stabsadjutant hos generallöjtnanten, greve Sandels tjänst under fälttågen i Tyskland, Brabant och Norge samt bevistade bataljerna vid Gross-Beeren, Dennewitz, Roslau och Leipzig, blockaden av Maastricht och träffningen vid Issebro. Gift 1820-10-05 Tureholm Södermanlands län med grevinnan Eva Fredrika Bielke, född 1796-02-22 på Sturefors i Vists socken, Östergötlands län, död 1863-03-09 i Stockholm, dotter av kornetten, greve Gustaf Ture Bielke, och Charlotta Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Sofia Albertina Charlotta Maria Gabriella, född 1821-07-12 Åda, död ogift 1864-06-30 i Stockholm.
 • Axel Ture Gabriel, född 1823. Kabinettskammarherre. Död 1875. Se Tab. 10.

TAB 10

Axel Ture Gabriel (översiktstab. 6, son av Erik Johan Gabriel, Tab. 9), född 1823-03-21 Åda Student i Uppsala 1841-06-10. Kansliexamen 1845. Extra ordinarie kanslist i civildepartementets kammarexpedition s. å. 14/?. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1847-03-12. Andre amanuens vid nämnda arkiv 1853-08-23. Amanuens hos samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia 1854. Förste amanuens i riksarkivet 1859-02-18. Bibliotekarie hos kronprinsen-regenten s. å. 1/3. Kammarherre hos kronprinsen-regenten s. å. 15/4. Bibliotekarie hos konungen s. å. 12/8. Registrator vid KMO och RNO 1862-05-03. RRS:tAO3kl s. å. 8/11. Aktuarie vid riksarkivets administrativa avdelning 1865-08-11. Kabinettskammarherre s. å. 30/10. Avsked från ovann. registratorstjänst 1868-06-03. Död 1875-11-23 i Stockholm. Innehade såsom fideikommiss Värnberg i Roslagsbro socken, Stockholms län. Gift 1857-12-10, på Villa Beylon vid Ulriksdal med Josefina Henrika Carolina Charlotta (Lotten) Gyllenhaal, född 1826-06-16 i Uppsala, död 1915-01-09 i Hedvig Elenora förs., Stockholm (db), dotter av statsrådet och generaltulldirektören Carl Henrik Gyllenhaal, friherre Gyllenhaal, och hans 1:a fru, friherrinnan Hedvig Charlotta Rudbeck.

Barn:

 • Erik Carl Gabriel, född 1859. Överste. Död 1913. Se Tab. 11.
 • Gustaf Gabriel, född 1862-09-07 i Stockholm, död 1882-03-02 i Neapel.
 • Eva Beata Gabriella, född 1864-01-26 i Stockholm. Död 1949-04-10 i Lovö förs., Stockholm (db nr 6). Gift 1889-01-04 i Uppsala domkyrka med häradshövdingen Axel Gabriel Adam Reuterskiöld, född 1863.
 • Bengt Gabriel, född 1866. Ständig adjunkt. Se Tab. 13.

TAB 11

Erik Carl Gabriel (översiktstab. 6A, son av Axel Ture Gabriel. Tab. 10), född 1859-02-10 i Stockholm. Volontär vid livregementets husarkår 1874-11-12. Mogenhetsexamen 1877-05-18. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1878-10-29. Underlöjtnant vid nämnda husarkår s. å. 22/11 aspirant vid generalstaben 1884-01-01?–1886-04-01. Löjtnant vid nämnda husarkår 1888-09-05. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben s. d. RItKrO 1889-12-04. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1892-03-10. Anställd vid österrikiska dragonregementet nr 3 »König Albert von Sachsen» 1892-07-14–1894-10-12. Militärattaché i Wien 1893–1894. RÖJKrO3kl 1894. Ryttmästare vid livreg ts husarer 1896-10-20. KÖFrJO 1897-12-00. Stabschef hos inspektören för kavalleriet 1898-05-12. Överadjutant och major vid generalstaben s. å. 28/9. RSO 1899-12-01. LKrVA 1901. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 1902-12-31. T. f. chef för Norrlands dragonregemente 1904-07-29. KNS:tOO2kl s. å. 24/9. Överste i armén s. å. 30/9. KSAO2kl 1905. Överadjutant och överste vid genera staben s. å. 26/5. Överste och sekundchef för livgardet till häst s. å. 22/12. KSO2kl 1907-06-06. KNedONO2kl 1908. TOO2kl s. å. RPrRÖO2kl m eklöv s. å. JOUS3kl 1909. KBadZLO1kl s. å. RRS:tStO2kl m kr s. å. KSO1kl 1912-06-06. StOffSiamKrO s. å. GV:sOlM s. å. Fullmäktig i arméns pensionskassa s. å. RPrKrO2kl m kr 1913. Död 1913-03-10 på Sirishov å Djurgården vid Stockholm (K. Lifgardets till häst förs., db). Innehade såsom fideikommiss Värnberg samt ägde en tredjedel i Tureholm i Trosa landsförsaml. Södermanlands län. Gift 1:o 1882-11-26 i Stockholm med friherrinnan Ebba Elise Åkerhielm af Margretelund, från vilken han 1892 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1894-08-18 i Strängnäs med löjtnanten Wulff Carl Fredrik von Eckermann, född 1860-12-02, död 1903-12-03 Lövsund ), född 1860-12-31 i Köpenhamn, död 1912-09-04 i Stockholm, dotter av förutv. statsministern, friherre Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm af Margretelund, och grevinnan Ebba Aurora Ulrika Gyldenstolpe. Gift 2:o 1896-02-15 i Jakobs kyrka, Stockholm med Siri Eleonora Carolina Wallenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1887-11-03 i Stockholm med löjtnanten Isak Filip Martin Ehrenborg, född 1857, död 1891), född 1868-09-21 på Sirishov. Hed. led. av Skansenfören. 1948, död 1964-12-15 på Sirishov (Oscars förs., Stockholm db), dotter av bankdirektören André Oskar Wallenberg och hans 2:a fru Anna Eleonora Carolina von Sydow.

Barn:

 • 1. Erik Gustaf Gabriel, född 1883-08-02 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1901-05-20. Volontär vid Svea livgarde s. å. 1/6. Korpral 1902-08-01. Sergeant s. å. 2/9. Kadett vid Karlberg s. å. 2/10. Fanjunkare i regementet 1903-08-27. Utexaminerad s. å. 2/12. Underlöjtnant s. å. 11/12. Löjtnant 1905-12-22. Avsked 1909-02-19. Tillstånd att såsom löjtnant inträda i nämnda reg:s reserv 1915-08-19. Död barnlös 1918-05-23, "skottsår i huvudet" i Svea Livg. reg. förs., Stockholm (db). Innehade Värnbergs fideikommiss. Gift 1:o 1907-12-19 i New York med Anna Birgitta Sundberg, från vilken han blev skild, född 1881-03-16. Gift 2:o 1916-10-30 i Matteus förs., Stockholm (vb) med Elvira Christina Österman, född 1892-03-21, död 1918-05-23 "skottsår i huvudet" i Svea Livg. reg. förs., Stockholm (db).
 • 2. Margareta Gabriella, född 1896-10-22 på Sirishov, liksom de följande syskonen. Död 1991-10-04 i Allhelgonaförs., Lund. Gift där 1920-11-11 med förste sekreteraren i utrikesdepartementet, friherre Hans Gustaf Beck-Friis, född 1893, död 1982-04-23 i Lund.
 • 2. Sigrid Eva Gabriella, född 1904-09-06 å Sirishof. Död 1994-06-18 i Oscars förs., Stockholm. Gift 1933-09-11 i Oscars förs., Stockholm (vb nr 173) med godsägaren Hans Oscar Adolf Aminoff, nr 36 från Finland, från vilken hon blev skild 1939-09-26, född 1904-09-14.

TAB 12

Johan Gabriel (översiktstab. 6A, son av Erik Carl Gabriel, Tab. 11), greve, född 1899-08-28 på Sirishov å Djurgården vid Stockholm. Huvudman 1918. Studentexamen i Stockholm 1917-05-11. Sjöofficersexamen 1920-09-27. Fänrik vid flottan s. å. 29/9. Löjtnant därst. 1922-09-27. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1922–1923 och sjökrigsskolan 1925–1926. RItKrO 1926. Fartygschef å vedettbåten Antares 1926. Genomgick torpedkurs vid sjökrigshögskolan 1927–1928. Tjänstg. vid Marinförvaltningens torpedavdelning 1931–1932. Biträdande marinattaché i Paris 1932–1933. VGM 1935-06-06. Kapten i flottan 1935-09-20 fr.o.m. 1935-09-29. Kapten vid flottan 1936-03-20. LÖS 1938. RSO 1941-06-06. Kommendörkapten av andra graden i flotta 1941-09-19. Försvarsattaché i London 1942. SvimfbGM med krans. OffFrSvSO. RFrdeMmar. Stor GM i modern femkamp vid Olympiska spelen 1932. Gift 1:o 1922-09-16 i Hedvig Elenora förs, Stockholm (vb) med Görel Elisabeth Wiel Huitfeldt. Gift 2:o 1946-12-23 i Norrtälje (Skeppsholms förs., Stockholm vb nr 28) med Andrea Anna Maria Bodekull, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1935-04-20 i Karlshamns förs., (vb) med anders Hjalmar Skande, född 1906-08-03, äktensk. uppl. 1946-11-28 genom Linköpings doms. HR:s utslag), född 1910-07-04 i Karlshamns förs., dotter av tullförvaltaren Sven August Svensson och Andrea Carolina Söderlund. Namnet Bodekull senare antaget av barnen.

Barn:

 • 1. Ture-Gabriel, greve, född 1923-06-25 i Stockholm.
 • 1. Christer-Gabriel, greve, född 1925-10-27 i Stockholm.
 • 1. Birgitta Margareta Gabriella, född 1930-09-16 i Roslagsbro förs., Stockholms län (fb). Operasångerska.

TAB 13

Bengt Gabriel (översiktstab. 6B, son av Axel Ture Gabriel, Tab. 10), greve, född 1866-01-25 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1884-05-19. Student i Uppsala s. å. 26/9 (EÄ 16/9). Jur. filosofie examen 1885-12-14 och jur. kandidat 1890-12-13. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 18/12. Vice häradshövding 1894-05-31. Amanuens i finansdepartementet s. å. 19/7. T. f. kanslisekreterare därst. 1902. Kanslisekreterare 1904-10-14. RPrKrO3kl 1906. Avsked 1907-10-04. Prästvigd i Linköpings domkyrka 1925-03-23. Ständig adjunkt, kyrkoadjunkt i Staffans församl., i Gävle 1926-05-01. T. f. kyrkoherde i Teda pastorat och vice pastor i Enköpings Näs församl. 1929-08-01. Se Biogr., i "Vem är det?". Död 1935-06-25 i Stockholm och begraven i Roslags Bro förs., Stockholm (Teda förs., Uppsala db nr 3). Gift 1:o 1895-08-11 i Sunne kyrka, Värmlands län med Louise Rudebeck, född 1876-08-29 i Karlstad, död 1909-04-01 i Engelbrekts förs., Stockholm (db), dotter av häradshövdingen Gustaf Mauritz Ulrik Rudebeck, och Louise Christina Vilhelmina Lagerbring B. Gift 2:o 1914-01-08 i Hedv. Eleonora kyrka, Stockholm (Motala Landsförs., vb) med Ragna Borghild Kamph, från vilken han 1925-02-11 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1925-02-11 i hennes första gifte (gift 2:o 1936-01-07 i Riga (se Oscars förs., Stockholm vb nr 370) med professorn dr art. ing. Eduard Aleksander Janis Weiss, i hans andra gifte, född 1886-07-06 i Riga, död 1966-01-16 i Tyska S:ta Gertruds förs., Stockholm db), född 1889-08-22 i Tuna socken, Tuna förs., Västernorrlands län., dotter av stationsinspektoren Carl Conrad Kamph och Torborg Louise Wollin.

Barn:

 • 1. Gunnar Gabriel, greve, född 1897-06-28 i Stockholm, liksom halvsyskonen. Studentexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 1915-05-11. Student vid Stockholms högskola s. å. Filosofie ämbetsexamen därst. 1919-11-01. Student i Uppsala 1921. Filosofie ämbetsexamen därst. 1923-05-29. Filosofie licentiat 1926-05-28. Disp. s. å. 15/12: docent i teoretisk filosofi vid universitetet i Uppsala s. å. 27/12. Promov. filosofie doktor 1927-09-16. Se Tab. 13A.
 • 2. Erik Carl Gabriel, greve, född 1916-09-20 i Hedvig Elenora förs., Stockholm.
 • 2. Gabriel Bengtsson, född 1921-04-06 i Hedvig Elenora förs., Stockholm (db), död 1933-06-25 i Riga ( Oscars förs., Stockholm db).

TAB 14

Bengt (översiktstab. 7–8, son av Gabriel Oxenstierna, greve Oxenstierna af Korsholm och Wasa, Tab. 1), greve till Korsholm och Wasa, båda i Österbotten, friherre till Mörby i Fasterna socken, Stockholms län och Lindholmen i Strö socken, Skaraborgs län, herre till Rosersberg i Norrsunda socken, Stockholms län samt Koporie och Kattila, båda i Ingermanland. Född 1623-07-16 på Mörby, dp4 s. å. 27/7. Student i Uppsala 1637-04-27. Rektor illustris vid akademien därst. 1643-11-16–1644-07-11. Svensk ministre plénipotentiaire vid exekutionstraktaten i Nürnberg 1650. Legat till kurfursten av Mainz 1651. Legat vid kongressen i Frankfurt am Main s. å. Extraordinarie legat till kejsar Ferdinand III 1652. Den förste presidenten i wismarska tribunalet s. å 11/9. Riksråd och kansliråd 1654-12-09. Generalguvernör över Warschau samt hela Masuren och Högpolen 1655. Generalguvernör över Kulmska palatinatet 1656-10-28. Legat till fredskongressen i Oliva. Återkom 1660 till Sverige. Åter president i wismarska tribunalet 1661-07-30, vilket ämbete han dock ej emottog. Generalguvernör i Livland 1662-06-27. Ånyo förordnad till president i wismarska tribunalet 1665-11-04. Lagman i Ingermanland med Nöteborg samt Kexholms norra och södra län s. å. 12/11. Legat till sammankomsten med de ryska fullmäktige vid Rusa åminne 1666-02-10. Legatus Perpetuus i Tyskland 1669-07-22. Ånyo rikskansliråd 1671-12-19. För fjärde gången president i Wismarska tribunalet 1673-12-20. Ambassadör till romerska kejsaren Leopold i Wien 1674-06-17. Extra ordinarie ambassadör till fredskongressen i Nijmegen 1676. President i k. kansliet 1680-06-00. Kansler vid Åbo universitet 1681-01-19 och vid Uppsala universitet 1686-06-19. Död 1702-07-12 i Stockholm och begraven i eget byggt gravkor i Uppsala domkyrka, där hans epitafium och konterfej uppsattes. Han höll på sitt 8:e år, såsom gymnasist i Åbo, en latinsk oration. Företog 1643 en resa norr omkring Torneå genom Finland, Karelen, Ingermanland, Estland, Livland m. fl. länder, ända ner till Italien, därifrån han återkom 1647. Uppvaktade därpå i några månader drottning Christina, som erbjöd honom bliva överkammarherre, men han hade mera lust för politiska saker och fick i stället tillstånd att bevista westfaliska fredskongressen i Osnabrück och Münster 1648. Blev en utmärkt diplomat och var mycket begagnad, så inom som utomlands, samt otvivelaktigt på sin tid, en av Sveriges lärdaste, klokaste och största män varpå bästa beviset är, att riket i tjugu år fick behålla fred. Stod i mycken nåd, särdeles hos konung Carl XI, som i ett brev, daterat den 27 jan. 1687, säger sig näst Gud hava att tillskriva hans upplysta förstånd för den önskliga freden och beder honom icke tröttna vid sin omvårdnad därom. Bodde såsom generalguvernör över Warschau på slottet därst., betjänades av de polska officianterna och nödgades föra en alldeles k. stat. Emottog 1680 konung Carl XI:s blivande gemål och gjorde tjänst såsom riksmarskalk vid bilägersceremonierna. Har skänkt en silverkanna till Rimbo kyrka, Stockholms län.' över honom lät svenska akademien år 1810 slå en medalj. Gift 1:o 1661-01-27 i Stockholm med friherrinnan Eva Juliana Wachtmeister af Björkö, född 1639-07-28, död 1666-12-08 Verchen Gift 2:o 1667-12-17 i Stockholm med grevinnan Magdalena Stenbock, född 1649-12-14, död 1727-01-24, dotter av riksrådet och rikstygmästaren, friherre Erik Stenbock, greve Stenbock, och hans 1:a fru Catharina von Schwerin av huset Potzaer och Spantekow.

Barn:

 • 1. Anna Margareta, född 1661-12-06 i Stockholm, döpt s. å. 20/12 på Stockholms slott3. Stiftsjungfru i Gondersheims adliga jungfrustift. Död ogift 1695 och begraven i Uppsala domkyrka.
 • 1. Johan, född 1664-04-24 på slottet i Riga, döpt3 s. å. 15/5. Kapten vid amiralitetet 1685-04-09. Död ogift4 1690-10-07 i Karlskrona och begraven i Uppsala domkyrka. Han var 1690 kommenderad på skeppet Bohus i amiral Anckarstiernas eskader, som gick de engelske och holländske till hjälp.'
 • 1. Gabriel, född 1665-05-29 på Riga slott, dp3 s. å. 7/7. Kapten i romersk kejserl. tjänst. Död 1683-06-01 i Wien och begraven i Uppsala domkyrka .
 • 2. Beata Catharina, född 1668-10-04 i Stockholm, döpt s. å. 16/10 i Storkyrkan 3. Död s. å. 1/11 i nämnda stad.
 • 2. Bengt, född 1670-01-18 på Lindholmen. Överstelöjtnant vid och sedan överste för ett svenskt regemente i holländsk tjänst. Brigadier därst. Ogift dödad 1709-05-12 vid Ramillies.
 • 2. Eva Magdalena, född 1671-01-22 på Lindholmen, död 1722-05-11. Gift 1690-03-23 i Stockholm med sin moders kusin, k. rådet och fältmarskalken, greve Magnus Stenbock, född 1664, död 1717.
 • 2. Catharina Charlotta, född 1672-02-18 på Kattila, död ogift 1727-04-30.
 • 2. Eleonora Christina, född 1674-04-08 i Stockholm. Död där 1715-06-13 och begraven i Björkviks kyrka, Södermanlands län. Gift 1706 med presidenten, friherre Johan Rosenhane, i hans 4:e gifte, född 1612, död 1710.
 • 2. Sigrid Juliana, född 1675-05-07 i Wismar, död 1677 i Stockholm, bisatt i Storkyrkan och sedan nedsatt i Uppsala domkyrka.3
 • 2. Ebba Christina, född 1676-08-24 i Nijmegen, död där s. å. 10/11.
 • 2. Erik, född 1678-01-19 i Nijmegen. Löjtnant vid livgardet 1694-06-21. Regementskvartermästare därst. 1697-09-12. Kapten 1700-05-03. Avsked 1705-12-21 med överstelöjtnants pension. Död ogift 1706-01-13 i Wienskowicz i Stor-Polen och begraven s. å. 3/4 i Oxenstiernska gravkoret i Uppsala domkyrka .
 • 2. Axel, född 1679-02-15 i Nijmegen, död 1680-05-00 på Lindholmen och bisatt i Strö kyrka .4
 • 2. Marta Juliana, född 1680-04-06 på Lindholmen, död ogift 1728-02-08.
 • 2. Sigrid Christina, född 1681-12-23 i Stockholm, död 1682-03-17 och begraven i Uppsala domkyrka .
 • 2. Carl, född 1683-03-17 i Stockholm3, död s. å. 17/7 och begraven i Uppsala domkyrka .
 • 2. Ulrik, född 1684-10-19 i Stockholm, död 1685-05-11 och begraven i Uppsala domkyrka .
 • 2. Hedvig Sofia, född 1686-10-10 i Stockholm. Hovfröken hos prinsessan Hedvig Sofia. Död 1735-02-14. Gift 1715-03-27 i Stockholm med sin svågers brorson, generalmajoren, friherre Schering Rosenhane, i hans 1:a gifte, född 1685, död 1738.
 • 2. Carl Fredrik, född 1688-09-17 i Stockholm, död där s. å. 17/1 och bisatt i Norrsunda kyrka samt sedan begraven i Uppsala domkyrka .

TAB 15

Gustaf (översiktstab. 9, son av Gabriel Oxenstierna, greve Oxenstierna af Korsholm och Wasa, Tab. 1), greve till Korsholm och Wasa, friherre till Mörby, herre till Kaster i Ingermanland och Aya i Wendau socken, Livland. Född 1626-03-16 på Mörby, döpt s. å. 2/4. Student i Uppsala4 1637-04-27. Överkammarherre hos drottning Christina 1653-07-30. Överste först för Hälsinge regemente 1654-07-14, sedan för artilleriet. Generalmajor av infanteriet 1657-03-12. Chef för Västgötadals regemente 1658–1660. Rikstygmästare 1668-08-26. Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1672. Riks- och krigsråd 1673-01-08. Lagman i Karelen 1678-03-03. Död 1693-11-18 i Stockholm enl. påskriften å hans vapen i Fasterna kyrka samt begraven s. å. 18/12 i Riddarholmskyrkan. 'Han gjorde i yngre åren resor genom nästan hela Europa. Åtföljde konung Carl X Gustaf på alla hans krigståg. Skickades 1673-06-28 jämte lantråden, friherre Hans Henr. von Tiesenhausen och Gotth. Joh. Buttler samt hovrådet Jon. Klingstedt, såsom fullmyndigt sändebud till ryska hovet i Moskva att tillkännagiva konung Carl XI:s tillträde till regeringen och förnya vänskapen med Ryssland. T. f. generalguvernör i Estland, Livland och Ingermanland 1674-11-16. Hade åren 1675–1677 befattning med försvarsverket i Södermanland. Försålde 1671 Rånäs till sin svägerska, grevinnan Maria Christiana af Löwenstein, samt 1674 större delen av den gamla Oxenstiernska familjeegendomen Mörby till hovmarskalken J. W. Lützow.'. Gift 1:o 1665-05-04 på Stockholms slott med Augusta Maria Babezin, som varit hovjungfru hos drottning Christina, född 1641-05-04 i Husum5 i Holstein, död 1675-08-12 i Reval. Gift 2:o 1679-04-02 i Stockholm med sin sysslings dotter Barbro Cruus af Edeby, friherrinna Cruus af Gudhem, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1659-06-19 i Stockholm med hovstallmästaren Carl Carlsson Sparre, friherre Sparre, född 1632, död 1672), döpt 1643-04-09 i Stockholm, levde änka1 1711, dotter av kammarrådet Johan Jespersson Cruus och grevinnan Catharina Oxenstierna af Södermöre.

Barn:

 • 1. Hedvig Eleonora, född 1666-12-03 i Stockholm, var 1707 bosatt i Wismar, levde ännu 17191. Död ogift. 'Hon måtte hava bebott Mörby.'
 • 1. Anna Augusta, född 1670-11-18, döpt s. å. 20/12 på Stockholms slott, död 1755-07-24 Björkvik och begraven i Östra Ryds kyrka. Gift före 1695-05-01 med sin styvbroder, översten, friherre Axel Sparre, död 1717. 'Hon gav 1754 ett kapital av 2,000 daler kopparmynt till underhållande av Oxenstiernska graven i Fasterna kyrka och en lika summa till understöd åt socknens fattiga.'
 • 1. Gabriel, född 1672-04-11 i Stockholm. Var 1692 i Hamburg. Var 1694 kornett, sedan överstelöjtnant vid markgrevens av Baden livgarde till häst och tjänade där i 13 år, hade pass att bege sig till svenska armén 1707-07-12. Var där 1708-03-00, april och maj. Död i fångenskap 1711-12-28 i Moskva.
 • 1. Gustaf, född 1675. Generalmajor. Död 1723. Se Tab. 16.

TAB 16

Gustaf (översiktstab. 9, son av Gustaf, Tab. 12), till Ållonö i Östra Stenby socken, Östergötlands län. Född 1675-02-30 på Kaster. Fänrik vid C. G. Lewenhaupts regemente i hannoveransk tjänst 1692-02-02. Kapten vid greve von Flietens regemente i sachsisk tjänst 1693-04-00, sedan under generalmajor Jordan till 1697-12-00, då han återvände till Sverige. Kapten vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-13 och vid dalregementet 1703-02-26. Major vid Claes Ekeblads regemente i Elbing 1704-06-20. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1710-04-27. Konfirm.fullm. s. å. 22/11. Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1711-02-16. Överstelöjtnant vid Östgöta och Södermanlands tremänningsinfanteriregemente 1712-02-05. Överste därst. s. å. 30/4. Generalmajor av infanteriet 1719-04-29. Överste för Upplands regemente 1721-01-09. Avsked 1723-08-26. Död s. å. 30/12 i Stockholm under riksdagen och begraven 1724-01-00 i Fasterna kyrka. 'Han togs 1705-09-00 tillfånga i Heilsberg av polska starosten och översten Smielski, men lösgavs s. å. i nov. av konung August, varefter han åter utgick på ett parti. Paraderade med sitt regemente 1719 vid konung Carl XII:s begravning.'. Gift 1700-11-30 på Ållonö med sin faders sysslings dotter, friherrinnan Christina Kurck, född 1670-12-04 och döpt 1671-01-07 i Stockholm, död 1736-04-07 på Ållonö, dotter av riksrådet och generalguvernören, friherre Gustaf Kurck nr 16, och Elsa Beata Banér, friherrinna Banér nr 22. 'Friherrinnan Christina Kurck gav till Stenby kyrka, Östergötlands län en av hennes man utlovad altartavla, prydd på sidorna med Oxenstierna- och Kurckvapnen.'

Barn:

 • Tre söner, döda som barn.
 • Adam Gustaf, född 1710, död s. å. på Ållonö och begraven s. å. 24/12.
 • Elsa Christina, född 1713-05-17 på Ållonö. Död 1754-05-02 i Vrigstads socken, Jönköpings län. Gift där 1734-08-27 med sin syssling, majoren, friherre Gabriel Fredrik Kurck, född 1697, död 1754.
 • Gustaviana Barbro, född 1716-12-27, död 1792-07-08 på Simmatorp i Marums socken, Skaraborgs län. Gift 1736-08-26 med generalmajoren, greve Claes Christoffer Ekeblad, född 1709, död 1769.
 • Eva, född 1718, död 1784-02-24 på hemmanet Lunden i Fors socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1734 med kammartjänaren Johan Vinge, död 1742. Gift 2:o 1753-03-05 på Sörby i nämnda socken, Älvsborgs län med förridaren Christian Carlberg.

Litteratur

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: