:

Reenstierna nr 818

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Reenstierna nr 818

Adlad 1669-04-02, introd. 1672.

Ätten, som förut hette Momma, är bördig från Nederländerna, varest namnet förekommer redan i slutet av 1300-talet. Den var en katolsk patriciersläkt, som i vapnet förde en på tvären delad sköld, i vars övre blå tålt synes en siska i silver samt i dess nedre, svart, två korslagda gyllene smideshammare. Släktens medlemmar ägnade sig åt bl. a. bruksrörelse, vapentillverkning, boktryckarekonst, skeppsbyggen samt handel och sjöfart. De ägde stora handelshus och industriella anläggningar i Amsterdam, Antwerpen, Brügge, Gent m. fl. städer. De voro med vid grundandet av holländska såväl Ostindiska som Västindiska kompaniet. Två medlemmar av släkten deltogo i en av de första expeditionerna till Java. Etter reformationens insteg i Nederländerna övergingo åtskilliga av de i norra staterna bosatta Momma-familjerna till protestantismen. Flera medlemmar av dessa deltogo i nederländska frihetskriget, särskilt vid försvaret av Leiden 1574. På 1560-talet hade några av de protestantiska släktmedlemmarne utvandrat till Rhenprovinserna. Det är sannolikt, att nedannämnda Willem Momma i Aachen tillhörde en av dessa familjer, av vilka för övrigt medlemmar sedan återinflyttade till Holland. Några Mommafamiljer finnas fortfarande där.

Reenstierna A81800.jpg

TAB 1

Willem Momma,, född på 1500-talet. Borgare i Aachen. Död där 1631. Hans äldste son Willem Mommas sonsons son Peter Momma (död 1772) blev 1738 boktryckare i Stockholm och dennes son Vilhelm Momma var den förste utgivaren av tidningen Dagligt Allehanda, som började utgivas 1769. Gift 1:o med Sara van Theenen, död omkr. 1620. Gift 2:o med Maria Baur, som 1638 levde i Eschweiler.

Barn:

 • 2. Abraham Momma, adlad Reenstierna, född 1623, död 1690. Se Tab. 2.
 • 2. Jakob Momma, adlad Reenstierna, född omkr. 1625, död 1678. Se Tab. 3.

TAB 2

Abraham Momma, adlad Reenstierna, (son av Willem Momma, tab 1), född 1623-05-21 i hertigdömet Jülich. Uppfostrades i Amsterdam. Inflyttade till Sverige 1644, där han blev handlande i Stockholm och bruksägare i Västerbotten och Västmanland. Ledamot av myntkommissionerna1 1663-11-02 och 1666-09-18. Extra ordinarie kommissarie i generalkommersekollegium1 1667-04-19. Adlad 1669-04-02 jämte brodern Jakob (introd. 1672 under nr 818). Manufakturkommissarie i nämnda kollegium 1672-04-24. Avgick 16761. Död 1690-07-10 på Färna bruk i Gunnilbo socken Västmanlands län och begraven i Solna kyrka Stockholms län, där hans vapen ses. 'Han och hans broder Jakob uppsökte och iståndsatte åtskilliga bergverk i riket, särdeles Kengis i Västerbotten, där de inrättade järnhammare, gårmakeri, blecksmideri och andra manufakturer samt Junosuando och Svappavaara kopparfyndigheter, båda i Lappmarken. Erhöllo 1674-11-24 k. m:ts tillstånd att själva utmynta kopparn från Svappavaara (plåtarna hade i värdestämpeln brödernas initialer AR). Verken måste slutligen med förlust övergivas huvudsakligen beroende på att de holländska förlagslånen upphörde under kriget mellan Nederländerna och Frankrike i början av 1670-talet. Båda bröderna företogo resor i de lappländska obygderna. Under en av dessa, år 1654, färdades Abraham uppför Torneälv, över Torneträsk och fjällen ända till västerhavet, troligen den äldsta expedition av detta slag, som utförts av en icke-lapp. Resans resultat meddelades till rikskansleren Axel Oxenstierna. De läto i Lappmarken upprensa Torneälv och andra strömmar. Uppröja och anlägga vägar över myrar och kärr, underhålla präst och skolmästare, varigenom lappska folket blev undervisat i den evangeliska religionen. Ännu i dag förekommer i Lappmarken uttrycket: det var i Mommas tid. Försträckte kronan stora penningsummor och införde salt under engelska och nederländska sjökriget. Abraham Reenstierna har dessutom upprättat en karta över en segelleds anläggande mellan Mälaren och Västerhavet, vilken karta han inlämnade till regeringen under konung Carl XI:s minderårighet'. Gift 1658-11-28 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm2 med Ingrid Johansdotter, död 1686-04-10 och begraven s. å. 17/10 i Jakobs kyrka i Stockholm, dotter av faktorn och borgmästaren i Söderhamn Johan Eskilsson och hans 1:a hustru Anna Mårtensdotter Rödbeck.

Barn:

 • Johan Vilhelm, döpt 1659-08-11 i Stockholm. Student i Uppsala3 1673-11-06. Hovjunkare hos riksänkedrottningen Hedvig Eleonora. Död ogift 1692-01-17 i nämnda stad och begraven i faderns grav i Solna kyrka, där hans vapen ses.
 • Anna Maria, född 1662, död 1729-04-15 på Jönsarbo i Heds socken Västmanlands län och begraven s. å. 20/5 i Schönströmska graven i Heds kyrka 4. Ägde Jönsarbo och Karmansbo bruksegendomar i nämnda socken. Gift 1:o 1689-05-14 i Stockholm med assessorn Peter Svedberg, adlad Schönström, i hans 2:a gifte, född 1644, död 1692. Gift 2:o 1694-09-16 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm2 med översten Nils Djurklo, adlad Djurklow, i hans 2:a gifte, f, 1641, död 1714.
 • Mårten. Student i Uppsala3 1673-11-06. Brukspatron. Överjägmästare i Västmanland samt Stora Kopparbergs län 1719-12-02. Död ogift 1725-04-21 och slöt denna ättegren på svärdssidan samt begraven i Schönströmska graven i Heds kyrka Västmanlands län.
 • Abraham. Student i Uppsala3 1673-11-06. Fänrik vid greve Otto Vilh. von Königsmarcks garde i venetiansk tjänst5. Död av hetsig feber 1687 före 19/9 i Neapel.5
 • Catharina, död 1704 i Arboga och begraven s. å. 9/10. Gift 1:o 16946 med assessorn Lars Andersson Hylthén i hans 3:e gifte, född 16(40), död 1697, fader till borgmästaren Anders Hylthén, adlad von Hylteen, och landshövdingen Samuel Hyltéen, adlad och friherre von Hylteen. Gift 2:o 1701-03-31 i Arboga7 med borgmästaren därst. Johan Petre i hans 1:a gifte (gift 2:o 1705-09-18 i Arboga7 med Anna Catharina Christiernin, född omkr. 1683, död 1726-07-30, dotter av bruksägaren Erik Christiersson och Agneta von Glahn samt syster till assessorn Carl Christiernin, adlad von Christiersson)8, född 1661, död 1726-08-31 i Arboga.8
 • Elisabet, döpt 1667-07-02 i Stockholm, död ogift 1744-08-01 Hälle
 • Helena, död 1697. Gift 1695-10-13 i Västerfärnebo socken med brukspatronen Jakob Börstet i hans 1:a gifte (gift 2:o 1705 med Christina Hallander), född 1665-09-07 i Stockholm, död 1738-02-19 Stabäck

TAB 3

Jakob Momma, adlad Reenstierna, (son av Willem Momma, tab 1), född omkr. 16258. Inflyttade till Sverige 16479 och blev handelsman i Stockholm och brukspatron. Extra ordinarie kommissarie i kommerskollegium1 1665-03-16. Adlad 1669-04-02 jämte sin broder Abraham (introd. 1672 under nr 818). Död 1678-03-27 i Norrköping1 och begraven 1680-01-11 i Norrköpings tyska kyrka. 'Han deltog i sin broder Abrahams riksnyttiga företag och tjänade, liksom denne, kronan med betydliga penningförsträckningar. Köpte 1666 av Jean De Geer Norrköpings mässingsbruk för 52,000 rdr. Var 1667–1674 administratör över drottning Christinas underhållsländer Gotland och Ösel. Anlade under denna tid bl. a. ett större skeppsbyggeri vid Slite samt tjärbrännerier på Ösel. Ägde fem stora med kanoner bestyckade fartyg samt del i ett sjätte. Anlade vid Färna bruk i Västmanland, vari han och brodern voro delägare, år 1678 ett ankarsmide och 1685 en takplåtshammare'. Gift 16519 med Elisabet Kock, som kallade sig Cronström, född 1631, död 1720, dotter av myntmästaren och direktören Markus Danielsson Kock och Elisabet von Eijck samt syster till kammarrådet Isak Kock, adlad Cronström.

Barn:

 • Markus, till Hagevik (nu Johannisberg) i Tjällmo socken Östergötlands län. Döpt 1652-11-27 i Stockholm. Student i Uppsala3 1665-11-21. Brukspatron. Död barnlös 1694 och begraven i S:t Hedvigs kyrka i Norrköping. Gift 1687-01-19 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm2 med Christina Schletzer i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kommissarien och sidenfabrikören i Stockholm Valentin Toutin i hans 1:a gifte, född omkr. 1679, död 1710)8, död 1704, dotter av generalmajoren och krigsrådet Adolf Fredrik Schletzer, adlad Schletzer, och Elisabet Robertsson (von Struan), nr 231.
 • Elisabet, döpt 1655-05-04 i Stockholm, död ung.
 • Abraham, född 1656. Ryttmästare. Död 1693. Se Tab. 4
 • Isak, född 1657. Hovjunkare. Död 1684. Se Tab. 40
 • Jakob, friherre och greve Reenstierna, född 1659, död 1716. Se grevl. ätten Reenstierna, tab1.
 • Maria, döpt 1660-09-09 i Stockholm, död 1723 och begraven s. å. 23/4 i Tyska kyrkan i Norrköping. Gift 1686-07-25 i nämnda stad med bergmästaren i Södermanland Mårten Persson Snack, född 1657-02-04 i Uppsala, död 1687-12-00.
 • Elisabet, döpt 1662-05-11 i Stockholm, död ogift 1676-08-009.
 • Vilhelm, döpt 1664-03-24 i Stockholm, död ung.
 • Abel, född 1665. Hovjunkare. Död 1723. Se Tab. 41

TAB 4

Abraham, (son av Jakob Momma, adlad Reenstierna, tab 3), till Halla i Hällums socken Skaraborgs län. Född 1656-07-04. Student i Uppsala3 1665-11-21. Kornett vid livregementet till häst 1676-07-18. Löjtnant därst. 1677. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1679. Död 1693-08-12 vid Medevi surbrunn och begraven 1694-06-24 i Tyska kyrkan i Norrköping. Gift 1685-03-06 med Metta Hierta, född 1653, död 1733-04-18, dotter av generalmajoren Per Hierta, och Märta Lindelöf af Kedom (Rylanda och Häggetorpssläkten, nr 129).

Barn:

 • Metta Elisabet, född 1686-01-22 Sjötorp, död 1736-07-00 Ribbingstorp och begraven s. å. 5/8 i Naums socken. Gift 1:o 1703 med majoren, friherre Carl Gustaf Wrangel af Lindeberg, död 1705. Gift 2:o 1711-04-23 på Ribbingstorp med översten Arnold Niklas Burguer, adlad von Burguer, född 1685, död 1724.
 • Anna Maria, född 1687-03-24, död 1773-06-18 Bolbynäs. Gift 1713-07-26 med kaptenen Isak Gabriel Silfverhielm, född 1691, död 1744.
 • Per, född 1688-06-15 Rangeltorp. Student i Uppsala3 1704-10-10. Korpral vid livgardet 1705. Sergeant därst. Fänrik 1707-08-14. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Han bevistade slaget vid Holovzin.
 • Johan, född 1689, död ung.

TAB 5

Jakob, (son av Abraham, tab 4), till Halla i Hällums socken och Ribbingsfors i Amnehärads socken (båda i Skarab.). Född 1690-10-27 Rangeltorp. Student i Uppsala3 1704-10-10. Sekundlöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1711-04-14. Kapten vid Västgötadals regemente s. å. 30/10 avsked 1712-05-00. Död 1772-01-17 Hinnerstorp s socken Skaraborgs län. Gift 1:o 1711 med Metta Magdalena Uggla, död 1759-04-03, dotter av ryttmästaren Sven Uggla, och Anna Lillie af Aspenäs. Gift 2:o 1763-10-05 Stallaholm med Beata Eleonora Hård af Segerstad i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1753-12-30 i Tängene socken, Skarab., med löjtnanten Åke Belfrage, född 1722, död 1760), född 1730-06-09 Hedåker, död där 1817-08-26, dotter av kaptenen Lennart Hård af Segerstad, och Elisabet Olbers.

Barn:

 • 1. Abraham, född 1712. Löjtnant. Död 1795. Se Tab. 6
 • 1. Svante, född 1713. Ryttmästare. Död 1784. Se Tab. 9
 • 1. Jakob, född 1714. Ryttmästare. Död 1796. Se Tab. 23
 • 1. Metta, född 1716-04-14 Knapegården, död 1799-06-31 på Sparsäter i Sparlösa socken Skaraborgs län. Gift 1746-06-24 med majoren, friherre Gustaf Adolf Fleetwood, i hans 2:a gifte, född 1682, död 1757.
 • 1. Carl Johan, född 1717-03-21 på Knapegården, död 1720-03-00.
 • 1. Anna Maria, född 1718, död 1772-03-11 på Lundby. Gift 1743-03-15 med kommendören Axel Didrik Stålhandske, i hans 1:a gifte, född 1713, död 1785.
 • 1. Per, född 1719-03-10, död s. å.
 • 1. Catharina, född 1721, död barn.
 • 1. Abel, född tvilling 1722. Kapten. Död 1789. Se Tab. 38
 • 1. Margareta, född tvilling 1722-08-18, död strax.
 • 1. Magdalena, född 1723, död 1751-08-24 Hubbestad. Gift 1744-09-02 på Halla med ryttmästaren Carl Adam Bonde, född 1716, död 1759.
 • 1. Elisabet, född 1724, död 1804-06-19 på Remmingstorp i Istrums socken Skaraborgs län. Gift 1750-10-26 i Skarstads socken Skaraborgs län med ryttmästaren Gustaf Ulrik Karlström, född 1718, död 1799.
 • 1. Eva Catharina, född 1726, död 1801-12-21 på Katrineberg Skaraborgs län. Gift 1751-07-12 Russelbacka med löjtnanten Gideon Kafle, född 1717, död 1796.

TAB 6

Abraham (son av Jakob, tab 5), till Sjöeryd i Tofteryds socken Jönköpings län. Född 1712-10-24 På Knapegården. Student i Lund 172410. Underofficer vid Älvsborgs regemente 1743. Fänrik därst. s. å. 30/3 löjtnant 1748-04-30. Avsked 1750 med karaktär av löjtnant vid livgardet. Död 1795-04-13 på Sjöeryd. Han bevistade 1743 sjöexpeditionen till Finland och därunder aktionen vid Korpo ström ävensom s. å. kampanjerna i Dalarna och Bohuslän. Gift 1747-12-26 med friherinnan Catharina Maria von Köhler, född 1727-01-06, död 1801-02-04 på majorsbostället Tolarp i Ödestuga socken Jönköpings län, dotter av ryttmästaren, friherre Magnus Gabriel von Köhler, och friherrinnan Helena Hummerhielm.

Barn:

 • Märta Helena, född 1753-09-16 på Håkentorp i Hovs socken Älvsborgs län, död 1841-01-12 Årsta. Gift 1775-06-06 i nämnda stad med ryttmästaren Christian Henrik von Schnell, född 1733-12-24, död 1811-01-06 på Årsta.
 • Johan Abraham, född 1758. Hovjägmästare. Död 1844. Se Tab. 7.
 • Eva Catharina, född 1763-04-23 på Håkentorp, död 1833-09-29 Olstorp. Gift 1783-11-13 på Sjöeryd med översten, friherre Carl Johan Fleetwood, född 1757, död 1834.

TAB 7

Johan Abraham, (son av Abraham, tab 6), född 1758-09-25 Håkentorp. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1769-03-04. Sergeant vid Wachtmeisters regemente s. å. 13/6. Korpral s. å. 5/7. Kvartermästare vid adelsfaneregementet 1772-02-20. Kornett därst. 1777-03-19. Löjtnant 1796-05-01. Ryttmästares avsked 1801-01-31. Överjägmästare i Jönköpings län 1808-12-03. Hovjägmästare 1813-01-11. Avsked från överjägmästarebeställningen 1814-11-02. Död 1844-11-11 i Stockholm. Gift 1788-08-19 med Magdalena Carolina Papke, född 1762-11-30, död 1823-01-25, dotter av hovpredikanten, prosten och kyrkoherden i Västra Vingåkers pastorat av Strängnäs stift, teol. doktor Carl Papke och Magdalena Steen.

Barn:

 • Catharina Magdalena, född 1793-09-29 på Sjöeryd i Toftaryds socken Jönköpings län, död 1852-08-18. Gift 1835-08-25 med fanjunkaren Gustaf Fredrik von Gegerfelt, född 1783, död 1862.
 • Christina Charlotta, född 1796-07-24, död 1876-06-04 Kilsby. Gift 1820-10-15 i Stockholm med majoren vid topografiska kåren, översten i armén, postmästaren i Örebro, RSO, Johan Henrik Lemke, född 1778-02-17 Lemkelä i Finland, död 1851-12-10 i Örebro.
 • Abraham, född 1801-03-19 Havsjö. Fick nöddop.
 • Abraham Alexander, född 1803. Kammarherre. Död 1858. Se Tab. 8.
 • Fyra barn dessutom, som dogo genast och utan att komma till dopet.

TAB 8

Abraham Alexander, (son av Johan Abraham, tab 7), född 1803-11-21 Havsjö. Student i Uppsala 1820-02-14. Hovrättsexamen 1821-12-00. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 21/12. Vice hovnotarie i övre borgrätten 1822-06-01. Extra ordinarie kanslist vid riddarhuset s. å. 16/9. E. notarie i hovrättens kriminalprotokoll 1823-02-07. Hovjunkare s. å. 9/6. Kanslist i justitiefördelningen av k. kansliet s. å. 26/10. Vice notarie vid hovrättens civilprotokoll 1824-03-04. Andre riddarhuskanslist 1825-06-16. Kammarjunkare 1826-05-11. Kopist i nämnda justitiefördelning 1828-10-25. Härold vid VO 1829-08-31. Riddarhusfiskal och ombudsman vid Vadstena adliga jungfrustift 1831-04-07. Kammarherre 1833-01-28. Härold vid KMO 1840-11-23. Rikshärold 1851-08-14. RNO s. d. Avsked från rikshäroldsbefattningen 1855-04-28. Död 1858-04-16 i Stockholm hastigt av slag. Ägde Årsta i Brännkyrka socken Stockholms län och Sjölunda i Säterbo socken Västmanlands län, vilket senare han dock några år före sin död försålde. Gift 1831-08-30 i Stockholm med Sofia Elisabet Carolina Mannerstråle, född 1814-08-30, död 1838-02-05, dotter av Jakob Henrik Mannerstråle, och Carolina Magdalena Scharff.

Barn:

 • Carolina, född 1833-06-06 i Stockholm Klara förs i Stockholm, död 1873-01-11 i nämnda stad Maria förs i Stockholm. Gift 1853-03-30 i sistnämnda församl. med medicinalrådet, KVO1kl, RNO, med. doktorn Alfred Hilarion Wistrand, född 1819-10-09 Årby, död 1874-01-10 i Stockholm och jämte sin fru begraven å Norra kyrkogården.
 • Sofia, född 1834-08-28, död 1835-11-17.
 • Abraham, född 1836-10-01, död 1837-12-05.

TAB 9

Svante, (son av Jakob, tab 5), född 1713-09-16 Knapegården. Student i Lund 172910. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1732. Korpral därst. 1735. Adjutant 1740-07-10. Kornett 1741-08-07. Löjtnant 1743-03-29. Regementskvartermästare 1747-10-20. Ryttmästare 1749-06-06. Avsked 1750-08-21. Död 1784-01-15 på sin sätesgård Mollungen i Ods socken Älvsborgs län. Gift där 1744-11-16 med friherrinnan Sara Catharina Åkerhielm af Blombacka, född 1724-03-28, död 1795-11-11 på Mollungen, dotter av generalen Lars Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Blombacka, och Margareta Göthenstierna.

Barn:

 • Jakob, 1745-09-07, död 1760-05-02.
 • Margareta, född 1746-09-04 och död 1747-03-04 på Lundby i likanämnd socken Skaraborgs län.
 • Margareta, född 1747-12-24 på Lundby, död 1835-10-29 i Skara. Gift 1775-10-03 på Mollungen med kaptenen Gustaf von Wachenfeldt, nr 1743, född 1744, död 1802.
 • Metta, född 1749-02-12 på Lundby, död 1814-01-15 på Stora Apelnäs i Roasjö socken Älvsborgs län. Gift 1:o 1769-09-29 på Mollungen med ryttmästaren Carl Mannerfelt, född 1739, död 1771. Gift 2:o 1772-09-27 på Mollungen med kaptenen Adolf Fredrik von Döbeln, född 1743, död 1795. Gift 3:o 1796-03-12 med kyrkoherden i Tunhems pastorat av Skara stift, kontraktsprosten Gustaf Segerdahl i hans 2:a gifte (gift 1:o 1762 med Anna Christina Scheibe, död 1789, dotter av ryttmästaren Alexander Johan Scheibe)11, född 1729-01-07 i Acklinga prästgård Skaraborgs län, död 1798-03-15 i Västra Tunhems prästgård.
 • Lars, född 1750. Ryttmästare. Död 1840. Se Tab. 10
 • Abraham, född 1751-09-24, död 1752-08-04.
 • Magdalena, född 1753-06-13, död 1755-03-14.
 • Samuel, född 1754. Levde utan tjänst. Död 1807. Se Tab. 18
 • Carl Johan, född 1756. Levde utan tjänst. Död 1823. Se Tab. 21.
 • Catharina Magdalena, född 1757-11-06, död 1839-03-24. Gift 1786-06-18 med sin kusin, ryttmästaren Jakob Karlström, född 1755, död 1826.
 • Anna Maria, född 1759-01-04, död 1855-07-14 Sjötorp. Gift 1791-10-18 på Mollungen med löjtnanten Carl Adam Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, nr 66, född 1755, död 1804.
 • Eva Elisabet, född 1761-05-31, död ogift 1847-04-18.
 • Svante, född 1762-09-16, död s. å. i dec.

TAB 10

Lars, (son av Svante, tab 9), född 1750-08-07 Ingared. Volontär (korpral) vid Västgöta kavalleriregemente 1768-09-20. Kvartermästare därst. 1771-08-01. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet s. å. 29/11. Kornett därst. s. å. 11/12. Stabslöjtnant 1778-03-11. Stabsryttmästare 1784-12-20. Avsked 1791-12-20. Död 1840-09-27 Rangeltorp. Gift 1:o 1791-03-04 på Bjärsgård i Gråmanstorps socken Kristianstads län med friherrinnan Maria Sofia Gyllenstierna af Lundholm, född 1764-08-04, död 1798-11-15 (4/11) på Stora Halla i Hällums socken Skaraborgs län, dotter av majoren, friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm, och hans 2:a fru Maria Henrietta Ehrenborg. Gift 2:o 1805-12-27 på överstelöjtnantsbostället Lilla Bjurum i Vättlösa socken Skaraborgs län med sin kusins dotter, friherrinnan Charlotta Fleetwood, född 1785-01-07 i Horns socken Skaraborgs län, död 1859-07-03 i Skövde, dotter av översten, friherre Harald Georg Fleetwood, och friherrinnan Christina Charlotta Fock.

Barn:

 • 1. Catharina'' Maria, född tvilling 1791-11-03 på Stora Halla, död 1882-09-19 Suntetorp. Gift 1811-03-28 på Stora Halla med sin syssling och tillika sin styvmoders broder, ryttmästaren, friherre Adolf Georg Fleetwood, född 1783, död 1866.
 • 1. En dödfödd dotter, född tvilling 1791-11-03.
 • 1. Vilhelmina, född 1792-12-26 på Stora Halla, död där s. å. 31/12.
 • 1. Nils Svante, född 1794. Kammarjunkare. Död 1856. Se Tab. 11.
 • 1. Carl Christoffer, född 1796-03-18 på Stora Halla, död där s. å. 27/3.
 • 1. Carl Samuel, född 1798-11-11 på Stora Halla, död där s. å. 14/11.
 • 2. Christina Charlotta, född 1806-10-13 på Stora Halla, död där 1807-01-07.
 • 2. Harald Göran, född 1808. Kapten. Död 1889. Se Tab. 13.
 • 2. Lars Adolf, född 1809-02-07 på Stora Halla. Rustmästare vid dalregementet 1824-10-22. Fänrik därst. 1825-07-19 och vid Västgötadals regemente 1830-03-06. Löjtnant 1834-10-04. Avsked 1846-06-03. Död ogift 1885-05-08 på Trollhättan i Önums socken.
 • 2. Carl Samuel, född 1810-08-07 på Stora Halla. Levde utan tjänst. Död ogift 1855-01-03.
 • 2. Jakob Miles, född 1811-08-24 på Stora Halla, död där s. å. 30/8.
 • 2. Sofia Charlotta Catharina, född 1812-09-12 på Stora Halla, död där 1813-02-10.
 • 2. Catharina Charlotta Henrika, född 1815-06-01 på Stora Halla, död 1912-03-06 Skiringe. Gift 1841-07-20 på Rangeltorp med löjtnanten, friherre Axel Vilhelm von Knorring, i hans 2:a gifte, född 1806, död 1887.
 • 2. Margareta Ulrika Eleonora, född 1817-07-22 på Stora Halla, död 1899-06-07 i Fägre prästgård Skaraborgs län. Gift 1840-02-25 på Rangeltorp med löjtnanten vid Hälsinge regemente Per Johan Ternstedt, född 1806-09-26 Påarp, död 1883-09-27 Herrstorp

TAB 11

Nils Svante, (son av Lars. tab 10), född 1794-07-28 på Stora Halla i Hällums socken Skaraborgs län. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1811-12-01. Kornett därst. 1812-05-26. Avsked 1815-06-06. Kammarjunkare. Död 1856-10-29 i Lidköping. Gift 1817-01-06 Lindhult med stiftsjungfrun Charlotta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1789-07-05 på nämnda egendom, död 1875-06-27, i Lidköping, dotter av kaptenen Carl Johan Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och friherrinnan Ulrika Charlotta Ribbing af Koberg.

Barn:

 • Lars Johan Malkolm, född 1818. Förste hovmarskalk. Död 1891. Se Tab. 12.
 • Maria Sofia Ulrika, född 1819-07-16 Ribbingstorp. Död 1910-03-15 i Stockholm. Gift 1847-03-19 i Lidköping med kaptenen Ferdinand Detlof Bogislaus Wästfelt, född 1809, död 1888.
 • Lars Axel, född 1820-08-20, på Ribbingstorp. Furir vid Skaraborgs regemente 1838-09-15. Officersexamen 1839-05-07. Fanjunkare 1840-05-16. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 10/7. Löjtnant 1846-06-12. Kapten 1861-05-14. RSO 1865-05-03. 3. Major 1872-05-24. Överstelöjtnant i armén 1878-05-18. Avsked från regementet s. å. 24/5. Avsked ur armén 1885-02-20. Död 1892-02-24 i Skövde. Gift 1852-05-09 i Lidköping med Hedvig Johanna Maria Sofia Wästfelt, född 1826-04-02 i Uppsala, död 1892-04-26 i Skövde, dotter av ryttmästaren Per Gustaf Wästfelt, och friherrinnan Märta Catharina Fleetwood.
 • Carl Johan, född 1823-07-15 på Ribbingstorp. Furir vid Västgöta regemente. Död 1839-09-12 på nämnda egendom.

TAB 12

Lars Johan Malkolm, (son av Nils Svante, tab 11), född 1818-03-03 Grimmestorp. Student i Lund 1834-06-25. Konstapel vid Göta artilleriregemente 1835-03-30. Sergeant s. å. 2/12. Officersexamen 1836-04-12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 7/9. Löjtnant 1846-02-12. Generalstabsofficer 1851-05-02. Adjutant i 3. militärdistriktets stab 1851-05-15–1852-07-01. Kapten i regementet 1855-06-20. Major 1860-05-29. Rso 1863-01-28. Ledamot av lantförsvarskommittén 1863-10-27–1865. Överstelöjtnant i armén och t. f. guvernör för krigsakademien, vilken befattning sedan förändrades till chefskap för krigsskolan, 1865-04-04. LKrVA 1866. Överste i armén 1868-09-15. Kabinettskammarherre 1872-10-21. Överstelöjtnant vid regementet 1873-12-19. Avsked från chefsämbetet vid krigsskolan 1875-11-05. KSO1kl s. d. Avsked ur krigstjänsten 1876-07-07. Tjänstg. förste hovmarskalk 1878-08-25. RRS:tAO1kl m br 1879. StkRumSO s. å. KNO 1kl 1880-12-01. Tjänstfri vid hovet 1881-06-15. Kmstk NO 1887-12-01. Skattmästare vid KMO 1888-11-26–1890-11-24. Död 1891-07-01 i Stockholm. Ägde huset nr 11 vid Regeringsgatan i nämnda stad. Gift 1855-05-02 i Göteborg med Carolina Amalia Lindström, född 1827-01-30 i sistnämnda stad, död 1904-04-24 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Erik Gustaf Lindström och Carolina Johanna Linderot. Fru Reenstierna, född Lindström, ägde Flämslätt i Äggby socken Skaraborgs län samt ovannämnda hus.

Barn:

 • Anna Charlotta Carolina, född 1856-04-10 i Göteborg, död 1919-08-27 Björnstorp. Gift 1875-01-04 på Karlbergs slott med kammarherren, friherre Axel Ture Gustaf Gyllenkrok, född 1848, död 1921.
 • Ebba Maria Albertina, född 1859-03-19 i Göteborg. Gift 1878-10-09 Stockholm med godsägaren greve Corfitz Christian Beck-Friis, född 1853, död 1911.

TAB 13

Harald Göran, (son av Lars, tab 10), född 1808-02-13 på Stora Halla i Hällums socken Skaraborgs län. Sergeant vid Bohusläns regemente 1826-05-01. Fänrik därst. 1828-04-10. Löjtnant 1835-07-22. Kapten 1847-02-02. Avsked 1858-04-27. Död 1889-08-17 på Sörby i likan2 socken Skaraborgs län. Gift 1842-01-27 Alebäcken med Sofia Charlotta Dorotea Palmcrantz, född 1813-04-29 i Skövde, död 1891-07-10 på Sörby, dotter av kaptenen Per Niklas Palmcrantz, och hans 1:a fru Johanna Sofia Treffenberg.

Barn:

 • Amalia Ulrika Charlotta, född 1842-12-24 Säm. Äger Björkhagen i Sörby socken. Död 1936-10-02 i Sörby förs (Skarab.) (db 4).
 • Knut Georg, född 1844. Stadsingeniör och före detta kommissionslantmätare. Se Tab. 14.
 • Carl Gustaf, född 1846. Major. Död 1916. Se Tab. 16
 • Sofia Georgina, född 1847-07-19 vid Fjällbacka, död 1924-02-06 i Stockholm och begraven s. å. 12/2 i Eds kyrka. Gift 1881-06-16 på Ranten vid Falköping med förvaltaren Albert Rudolf Roos af Hjelmsäter, född 1838, död 1931.
 • Marie Louise, född 1850-12-02, död 1856-06-21.
 • Märta Dorotea, född 1855-01-13 på Prästryd i Alingsås socken Älvsborgs län. död 1940-02-26 i Alingsås. Gift 1876-05-02 i Hejdene i Molla socken Älvsborgs län med sin kusin, sergeanten vid Älvsborgs regemente Gotthard Teodor Ternstedt, född 1855-04-10 i Långared i Murums socken Älvsborgs län, död 1909-02-22 Fataburen

TAB 14

Knut Georg, (son av Harald Göran, tab 13), född 1844-07-22 Säm. Inträdesexamen till Chalmerska tekniska läroanstalten i Göteborg 1860-10-17. Utexaminerad 1863-06-13. Underkonduktör vid fortifikationen 1870-08-31. Lantmäteriexamen och konstit. till lantmäteriauskultant 1873-03-29. Kommissionslantmätare i Älvsborgs län s. å. 16/6. Född född kassör i Göteborg och å Karlstens fästning 1875-08-03. Konstit. till fortifikationskassör och förrådsförvaltare vid fortifikationen 1876-01-31. Lantmäterimedhjälpare i Göteborgs och Bohus län 1879-08-04. Intendentsaspirant vid intendenturen 1882-07-04. Regementsintendentsexamen 1883-08-22. Vice kommissionslantmätare i Göteborgs och Bohus län 1886-04-13. Kommissionslantmätare i nämnda län 1894-08-09. Fortifikationskassör och förrådsförvaltare vid fälttelegrafkåren. Avsked från sistnämnda befattningar 1906-02-28. Avsked från kommissionslantmätarebefattningen 1911-10-19. Stadsingenjör i Kungälv 1915-02-15. Inneh. lantmäteri tekniska byrån i Göteborg och Kungälv. död 1944-05-22 på Lyckorna (Ljungs förs, Göt. o. B., db nr 13). Gift 1878-05-23 i Karlstens slottsförsaml. med Emilia Matilda Fries, född 1852-12-22 på Åkers styckebruk i Åkers socken ]] Södermanlands län, död 1921-07-11 på Villa Granlid i Lyckorna Göteborgs och Bohus län (Kungälvs förs, db) Ljungs förs, Göteborg, db), dotter av överstelöjtnanten Conrad Leonard Fries och Matilda Elisabet Forsberg.

Barn:

 • Lars Johan Magnus, född 1879-06-16 i Marstrand. Kontorist i Göteborg.
 • Nils Harald Georg, född 1887. Kammarskrivare. Se Tab. 15.
 • Carl'' Ivar Malkolm, född tvilling 1891-08-22 på villa Granlid i Lyckorna Göteborgs och Bohus län. Genomgick Göteborgs högre handelsinstitut. Ritare vid sjökarteverket. Död ogift 1918-11-09 i Stockholm, Maria (Ljungs förs Göteb. o. B. db).
 • En dödfödd son 1891-08-22 i Göteborg.

TAB 15

Nils Harald Georg, (son av Knut Georg, tab 14), född 1887-08-27 i Marstrand. Mogenhetsexamen i Göteborg 1908. Extra ordinarie kammarskrivare vid packhusinspektionen i sistnämnda stad s. å. Student vid Göteborgs högskola 1909-01-18. E. kammarskrivare därst. 1919-05-03. Gift 1927-10-09 i Göteborg (Oscar Fredriks med Margareta Elisabet Englund född 1900-08-26

Barn:

 • Ingrid Emilia Margareta, född 1929-07-26 i Göteborg, Vasa förs.

TAB 16

Carl Gustaf, (son av Harald Göran, tab 13), född 1846-04-02 Säm. Utexaminerad från Chalmerska institutet 1862. Kadett vid Karlberg 1866-10-01. Utexaminerad 1869-05-15. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente s. å. 25/5. Transp. till Hallands infanteribataljon 1870-07-13. Gymnastiklärare vid Trälleborgs lägre allm. läroverk 1875-07-28. Löjtnant 1880-08-06. Gymnastiklärare vid elementarläroverket i Varberg 1881-12-28. Kapten 1886-04-02. RSO 1889-12-01. Major i armén 1899-06-02. Kapten i Vaxholms grenadjärreg:s reserv 1901-12-05. Död 1916-02-26 i Örgryte socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1875-07-10 i Karlstad med Augusta Sofia Berg, född 1855-05-23 i nämnda stad, död 1941-01-15 i Göteborg (Örgryte förs, Göt. o. Boh. db nr 31), dotter av handlanden Johan Vilhelm Berg och Lovisa Gustava Hallman.

Barn:

 • Anna Lovisa, född 1882-05-28 i Halmstad, död 1905-01-12.
 • Hedvig Ulrika, född 1884-06-21 och död s. å. 29/7, i Halmstad.

TAB 17

Erik Mårten, (son av Carl Gustaf, tab 16), född 1876-07-28 i Trälleborg. Affärsbiträde. Lokomotiveldare (1903). Lokomotivförare vid Landskrona– Lund–Trälleborgs järnvägar 1920-05-00. Järnvägstjänsteman, pension 1940. Gift 1900-06-04 i Stockholm Adolf Fredriks förs i Stockholm (Landskrona stadsförs vb nr 47) med Hildegard Gardina Malmqvist född 1880-10-14 i Landskrona stadsförs, dotter av styrmannen Carl Gustaf Malmqvist och Hilda Maria Petersson.

Barn:

 • Doris Maria Erika, född 1901-02-04 i Stockholm. Konstnärinna, startade 1943 målarskola i Lund till 1968, porträttkonstn. Gift 1926-07-18 i Trälleborgs kyrka Landskrona förs vb) med köpmannen i Landskrona Joel Artur'' Söderberg född 1899-05-31 i Kävlinge socken Malmöhus län, död 1943-02-28.
 • Ebba Hildegard Louise, född 1903-11-17 i Hälsingborg. Gift 1928-06-04 i Malmö S:t Pauli med kamreraren i brand- och livförsäkringsbol. Leire i Stockholm Esaias Botvid Holmer, född 1892-10-17 i Glumslövs socken Malmöhus län

TAB 18

Samuel (son av Svante, tab 9), född 1754-10-15 i Ods socken Älvsborgs län. Levde utan tjänst. Död 1807-10-28 på Hälleberg i Hällums socken Skaraborgs län. Gift 1785-06-03 Sundholmen med Eva Margareta Falkenberg af Bålby, född 1760-12-04 i Svenljunga socken Älvsborgs län, död 1836-05-03 i Alingsås, dotter av majoren Carl Gustaf Falkenberg af Bålby, och Ebba Maria Rutensparre.

Barn:

 • Tvenne dödfödda döttrar 1786-03-13 på Hälleberg.
 • Catharina Maria, född 1787-06-03 på Hälleberg, liksom syskonen, död 1865-10-08 i Västervik. Gift 1809-05-21 på Hälleberg med auditören vid Bohusläns regemente, borgmästaren i Västervik Johan Peter Wancke, född 1771-12-16 i Kristianstad, död 1848-07-25 i Västervik.
 • Eva Beata, född 1788-12-175 död ogift 1870-02-02 i Uppsala.
 • Svante Gustaf, född tvilling 1790. Major och postmästare. Död 1846. Se Tab. 19
 • Margareta Elisabet, född tvilling 1790-08-23, död 1793-12-04 på Hälleberg.
 • Jakob Charles Emil, född 1792-09-20 död 1793-05-29 på Hälleberg.
 • Lars Samuel, född 1797. Löjtnant. Död 1851. Se Tab. 20

TAB 19

Svante Gustaf, (son av Samuel, tab 18), född tvilling 1790-08-23 på Hälleberg. Kadett vid Karlberg12 1803-12-20. Utexaminerad12 1809-03-28. Kornett vid Västgöta regemente s. å. 9/4. Löjtnant därst. 1813-03-03. Deltog i slaget vid Leipzig 1813 och i fälttåget i Norge 1814. GMtf 1814. Kapten 1821-02-20. Rso 1838-03-14. Avsked från regementet 1842-10-22. Major i armén s. d. Postmästare i Malmköping 1846-08-03. Död s. å. 24/8 i Stockholm. Han ägde en tid Gudhammar i Hova socken Skaraborgs län. Gift 1824-09-19 Simmatorp med friherrinnan Henrietta Regina von Köhler, född 1790-07-22 Riksten, död 1856-03-17, dotter av vice presidenten, friherre Axel Johan von Köhler, och hans 2:a fru Carolina Brita Carleson B.

Barn:

 • Josefina Birgitta Margareta, född 1825-08-30 Munkatorp, död ogift 1907-12-10 i Stockholm.
 • Henrietta, född 1826-10-26 på Gudhammar, död ogift 1885-06-23 i Stockholm.
 • Sofia Constantia, född 1828-08-26 på Gudhammar, död ogift 1921-07-24 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Eugène Axel Samuel, född 1830-06-06 på Gudhammar. Var någon tid anställd såsom skrivbiträde i överståthållarämbetet. Död ogift 1906-11-03 i Stockholm.

TAB 20

Lars Samuel, (son av Samuel, tab 18), född 1797-08-27 Hälleberg. Kadett vid Karlberg12 1812-09-28. Utexaminerad12 1816-09-21. Fänrik vid Bohusläns regemente s. å. 1/10. Löjtnant därst. 1822-05-17. Avsked 1829-01-22. Död 1851-10-19 i Skara. Gift 1825-08-28 i Tanums socken Göteborgs och Bohus län med sin farbrors frus kusin Margareta Eufrosyne Simmingsköld, född 1801-06-19 i nämnda socken, död 1873-12-29 i Skara, dotter av kornetten Carl Gustaf Simmingsköld, och hans 2:a fru Margareta Eufrosyne Buhrman.

Barn:

 • Sofia Charlotta Eufrosyne, född 1826-06-15, död 1828-03-09.
 • Lars Samuel Nils Charles Emil, född 1829-07-06 i Longs socken13 Skaraborgs län, död 1833-03-03.
 • Evelina Maria Margareta, född 1833-10-16 Odensberg, död 1898-04-01 Larvsprästgård Skaraborgs län. Gift 1863-06-16 i Skara med kyrkoherden i Larvs pastorat av Skara stift, filosofie doktorn Lars Johan Olander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1899-10-10 i Alingsås med Augusta Lovisa Möller, född 1856-10-10 på Habo i Larvs socken, död 1927-12-00 i Göteborg, dotter av löjtnanten Lars Fredrik Möller och Marie Louise Ullén), född 1829-09-15 Backgården, död 1900-09-24 i Larvs prästgård.

TAB 21

Carl Johan (son av Svante, tab 9), född 1756-03-11. Levde utan tjänst på sin egendom Ängabo i Alingsås landsförsaml. Död där 1823-12-13. Gift med sin farbroders frus brorsdotter Inger Maria Simmingsköld, född 1766-04-09 Högärdet, död 1837-01-28, i Hjo, dotter av majoren Daniel Alexander Simmingsköld, och Beata Vilhelmina Natt och Dag.

Barn:

 • Catharina Vilhelmina, född 1789-04-21 i Skärstads socken13 Skaraborgs län, död ogift 1820-01-31.
 • Maria Sofia, född 1790-05-03, död ogift 1851-09-09 i Hjo.
 • Svante Alexander, född 1791-10-09. Auskultant i Göta hovrätt 1809-04-20. Vice häradshövding 1812-10-21. Häradshövdings tur och befordringsrätt 1817-03-11. Auditör vid kronoarbetskåren å Karlsborg. Död barnlös 1852-02-28 i Hjo. Gift 1816-12-05 i Ryda socken13 Skaraborgs län med Sara Maria Ammelgren, född 1796-06-23, död 1874-01-09 i Göteborg, dotter av majoren vid Västgötadals regemente Jonas Burchard Ammelgren och Christina Engel af Geijerstam.
 • Magdalena Elisabet, född 1793-03-27, död ogift 1819-12-13.
 • Charlotta Maria, född 1794-11-23, död ogift 1849-04-28 i Hjo.
 • Beata Dorotea Albertina, född 1798-08-14 i Ryda socken13, död där13 1799-04-19.
 • Anton Didrik Leonard, född 1801. Överjägmästare. Död 1829. Se Tab. 22.

TAB 22

Anton Didrik Leonard, (son av Carl Johan, tab 21), född 1801-06-25 i Ryda socken13 Skaraborgs län. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1818-01-03. Sergeant därst. 1819-03-12. Fanjunkare 1821-04-25. Avsked 1823-02-15. Lanthushållare. Överjägmästare. Död 1829-02-08 i Gökhems socken Skaraborgs län. Ägde Orresäter i Bergs socken Skaraborgs län. Gift 1824-08-27 med Eva Leijer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1834-12-21 med kaptenen, friherre Axel Vilhelm von Knorring, i hans 1:a gifte, född 1806, död 1887), född 1799-11-22 (22/4) Gäddeberg, död 1839-09-27 Ulvängen, dotter av kaptenen vid Skaraborgs regemente Jesper Emanuel Leijer och Brita Elisabet Häger.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1825-07-09 på Orresäter, död 1912-10-05 i Hjo. Gift 1:o 1849-11-19 i Fågelås socken Skaraborgs län med underlöjtnanten Fredrik Adolf Grubbe, född 1816, död 1853. Gift 2:o 1855-09-30 i Hjo med rådmannen och handlanden därst. Carl Henrik Sjöstedt, född 1821-08-08 i Skara, död 1912-03-18 i Hjo.
 • Johanna Sofia Charlotta, född 1826-12-25 på Orresäter, död ogift 1909-08-10 i Stockholm, Gustaf Vasa förs.

TAB 23

Jakob, (son av Jakob, tab 5), till Ulås och Lundboholm, båda i Våxtorps socken Jönköpings län. Född 1714-10-07 Knapegården. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1733. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1736. Kvartermästare därst. 1741. Kornett 1744-12-19. Löjtnant 1749-12-29. Ryttmästare 1752-10-30. RSO 1761-11-23. Avsked 1762-05-26. Död 1796-05-14 på Lundboholm. Han bevistade finska kriget på 1740-talet. Gift 1747-08-07 med friherrinnan Helena Albertina von Knorring, född 1725-10-19, död 1800-10-02 på Ulås, dotter av lagmannen, friherre Göran Anton Albert von Knorring, och Gertrud Tham.

Barn:

 • Metta Elisabet, född 1748-06-02, död 1759-12-25.
 • Gertrud Christina, född 1749-08-19. Död ogift 1840-08-30 i Våxtorps socken.
 • Göran Albert, född 1750-09-07, död 1761-04-01 Huskvarna och begraven s. å. 7/4.
 • Magdalena Carolina, född 1751-10-13, död 1835-05-22 i Linneryds socken Kronobergs län. Gift 1788-09-18 med hertigens av Södermanland livdrabant Erik Gustaf Handberg, född 1757-05-13, död 1842-10-06.
 • Eleonora Catharina, född 1752-12-06, död 1753-04-28.
 • Jakob Markus, född 1754. Major. Död 1829. Se Tab. 24
 • Fredrik Ludvig, född 1755-07-31 på Lundboholm. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1769-12-24. Korpral därst. 1775-08-30. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1777-06-06. Löjtnant därst. 1783-06-06. Ryttmästare 1791-12-20. Avsked 1803-07-23. Död ogift 1814-11-23 på Ulås. Han bevistade finska kriget 1788–1790.
 • Abraham, född 1756-09-29, död 1759-03-24.
 • Isak, född 1757-12-08. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Död 1775-12-02 på Lundboholm.
 • Carl Adolf, född 1759. Löjtnant. Död 1833. Se Tab. 25
 • Elisabet Catharina, född 1760-06-24, död ogift 1835-01-07.
 • Anna Maria, född 1762-12-11. Död 1824-09-01. Gift 1792 med kaptenen Carl Gustaf Ridderstedt, född 1763, död 1809.
 • Abraham Ulrik, född 1764-12-29. Inskriven i Växjö läroverk 1777-09-14. Död ogift 1791-07-00.
 • Libert, född 1766. Fänrik. Död 1808. Se Tab. 26
 • Metta Beata, född 1767-09-17. Gift 1800-10-19 med överinspektören Christoffer Jönsson.
 • Svante Albert, född 1770. Sekreterare. Död 1844. Se Tab. 37

TAB 24

Jakob Markus, (son av Jakob, tab 23), född 1754-04-15 på Lundboholm. Korpral vid Kronobergs regemente 1764-09-14. Furir därst. 1770-09-20. Förare 1773-09-30. Sergeant 1774-12-16. Sergeant vid änkedrottningens livregemente och den i Stockholm förlagda bataljonen 1775-07-30. Fänrik därst. s. å. 8/11. Transp. till fänrik vid Kalmar regemente 1777-12-03. Löjtnant därst. 1783-06-02. Kapten och regementskvartermästare 1788-07-22. Major i armén 1795-04-13. RSO 1797-11-01. Avsked ur krigstjänsten s. å. 24/12. Död 1829-04-01 i Hjolshammar. Gift 1792-11-17 med friherrinnan Catharina Charlotta Gyllengranat, född 1759-05-08 Tynningsö, död 1800-05-17 Lundboholm, dotter av generalmajoren, friherre Hans Gustaf Gyllengranat, och friherrinnan Anna Beata Wrede af Elimä.

Barn:

 • Anna Helena, född 1798-08-14, död ogift 1817-09-28 Åsen
 • Gustava Beata Charlotta Jakobina, född 1799-08-02 (21/10) På Lundboholm, död 1864-03-29 (9/11) i Ljungby socken Kronobergs län. Gift 1821-09-11 (1820-05-20) på Åsen med sin kusin, ingenjören Lars Adolf Ridderstedt, född 1798, död 1853.

TAB 25

Carl Adolf, (son av Jakob, tab 23), född 1759-03-24. Volontär vid Kronobergs regemente 1764-09-04. Sergeant därst. 1775-06-29. Fänrik 1776-12-19. Fänrik vid Jönköpings regemente 1782-01-30. Löjtnant därst. 1784-10-18. Avsked 1786-12-21. Död 1833-12-22 i Stockholm. Gift 1799-12-16 i Skärstads socken13 Skaraborgs län med Helena Beata Drake, född 1771-05-05 i Finland, död 1830-09-06 i Stockholm Klara förs i Stockholm.

Barn:

 • Carolina Adolfina, född 1808-10-04 Sunnaryd. Stiftsjungfru. Död ogift 1871-01-26 i Stockholm (Finska förs).

TAB 26

Libert, (son av Jakob, tab 2?.), född 1766-06-15. Inskriven i Växjö läroverk 1777-09-14. Fänrik vid flottan 1790-03-04. Deltog i Viborgska gatloppet. Död 1808-04-12 på Ulås Trädgården i Våxtorps socken Jönköpings län. Gift 1806-11-26 med Anna Brita Jaensson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810 på Ulås med kronofogden Lars Fredrik Meurling, född 1785-02-18 Eddaryd, död 1847-04-26 på Ulås), född 1781 i Varberg, död 1847-11-02 på Ulås och ligger jämte sin 2:a man begraven på Våxtorps kyrkogård, dotter av en sadelmakare [As].

Barn:

 • Gustaf Napoleon, född 1806. Tyg-, ammunitions- och gevärsförrådsförvaltare. Död 1887. Se Tab. 27
 • Josefina Helena Jakobina, född 1807-10-24 Ulås, död 1904-02-06. Gift 1845-01-29 på förstn. egendom med godsägaren och apotekaren Carl August Leidenfrost, född 1804-06-01 i Vimmerby, död 1876-06-05 Kvarngården s socken Jönköpings län, Änkefru Leidenfrost, född Reenstierna, ägde sistnämnda egendom.

TAB 27

Gustaf Napoleon, (son av Libert, tab 26), född 1806-09-24 Ulås. Inskriven i Växjö läroverk 1815-03-18. Sergeant vid Smålands infanteribataljon 1823-12-01. Landskontorist vid Jönköpings landskontor 1828-10-01. Tygskrivare vid Jönköpings artilleriförråder 1829-11-19. Tygvaktare därst. 1830-07-23. Vågmästare vid Jönköpings stads kronovåg 1832-08-00. Tyg-, ammunitions- och gevärsförrådsförvaltare å Karlsborgs fästning 1843-11-02. Död 1887-05-31 i Jönköping och jämte hustrun begraven å därvarande västra kyrkogård. Gift 1831-02-13 i nämnda stad med Sofia Apollonia Dahlgren, född 1810-11-29 i nämnda stad, död 1877-12-22 på Karlsborg, dotter av fabrikören Anders Dahlgren och Sara Wetterlind.

Barn:

 • Tyko Libert, född 1832. Praktiserande läkare. Död 1890. Se Tab. 28.
 • Ture Gustaf, född 1834. Apotekare. Död 1899. Se Tab. 29.
 • Hilda Augusta, född 1835-10-20 i Jönköping, död 1927-03-17 i Varberg. Gift 1863-10-20 i Värnamo med grosshandlaren i Halmstad Johan Molander, född 1838-03-18 i Tranemo, död 1915.
 • Johan Nikolaus, född 1838. Maskiningenjör. Död 1879. Se Tab. 33.
 • Magnus Viktor, född 1840-03-22 och död s. å. 30/4 i Jönköping.
 • Beda Ulrika, född 1841-05-11 i Jönköping, död 1874-05-12 Rud. Gift 1873-07-15 på Karlsborg med lantbrukaren Per Johan Almqvist, född 1837, död 1877-03-16 på Rud.
 • Lars Magnus, född 1843. Maskininspektor. Död 1925. Se Tab. 34.
 • Sixtus Gotthard, född 1848. Ingenjör. Se Tab. 36

TAB 28

Tyko Libert, (son av Gustaf Napoleon, tab 27), född 1832-08-11 i Jönköping. Student i Uppsala 1854. Med. filosofie examen 1857 och med. kandidat 1860. Överflyttade till Charleston, Sydkarolina, i Nordamerika och deltog såsom läkare vid 15th South Carolina Regiment i amerikanska kriget 1861–1865. Var sedan praktiserande läkare i Charleston. Död där 1890-11-12. Gift 1878 med Catharina Rebecka (Kati) Wieters, född 1849 i Tyskland, död 1933.

Barn:

 • Otto Fredrik, född 1879-05-21 i Charleston, liksom syskonen. Superintendent vid Wieters bomullsplantager i Charleston. Gift 1905 med Louise Muellen. Se Tab. 28 A.
 • Augusta Beda Catharina, född 1881-06-30. Gift 1905 med stadsmäklaren i Charleston William F. Lesemann.
 • Tyko Libert, född 1883-05-14. Anställd hos Oil Standard C:o i Charleston. Se Tab. 28 B.
 • Olga Sofia Rebecka, född 1885, död 1903.
 • John Lars, född 1890-10-18.

TAB 28 A

Otto Frederick, (son av Tyko Libert tab 28) född 1879-05-21 i Carleston, S. C., USA superintendent vid Vieters bomullsplantager i Charleston. Död 1929. Gift 1905 med Beulah Louise Mueller, född 1884-08-28,

Barn:

 • Ruth Kathryn, född 1906-03-02. Sjuksköterska.
 • Beulah Claire, född 1907-07-21 författarinna, f d läkarsekreterare.
 • Ottalie Louise, född 1909-10-29 posttjänsteman. Gift 1931-04-02 med Herman Spencer Means född 1905-12-16
 • Elsa May, född 1911-12-26. Gift 1941-05-27 med Vincent James Bouronich, mariningenjör, född 1911-11-21
 • Otto Frederick, född 1915-01-14.
 • Rhoda Rebecca, född 1918-05-19. Banktjänsteman. Gift 1941-09-06 med Kenneth Morton, född 1919-07-22

TAB 28 B

Tycho Libert, (son av Tyko Libert tab 28) född 1883-05-14 tjänsteman i Standard Oil Co, Charleston, S. C., USA. Gift 1:o 1904-06-02 med Helen Rachel Cunningham född 1883-08-25

Barn:

 • Olga, född 1905-08-25. Lärarinna. Gift 1933-01-05 med skräddaren Harold Tietjen Rugheimer (Charleston, S. C., USA) född 1897
 • Helen Irving, född 1919-06-08. Gift 1939-12-23 med Winston Henry Carrington, född 1909-10-28, consulting civil and mining engineer

TAB 28 C

Henry Wieters sr, (son av Tyko Libert tab 28), född 1887-12-18. Kamrer (Brooklyn, NY, USA). Gift 1:o 1922-08-18 med Edna Henrietta Klee, född 1893-08-18

Barn:

 • Henry Wieters jr, född 1928-10-12.

TAB 29

Ture Gustaf, (son av Gustaf Napoleon, tab 27), född 1834-03-29 i Jönköping. Elev på apoteket i Gränna 1849-09-29. Farm. Stud. examen i Jönköping 1853-05-12. Laborant och receptarie på apoteket i Kristianstad 1855-07-01. Tjänstg. på apoteket i Ronneby sommaren 1855. Tjänstg. på apoteket Enhörningen i Stockholm 1855–1856-10-00. Inskrevs vid farm. Institutet 1856 höstterminen. Apotekarexamen 1859-12-10 förestod filialapoteket i Vrigstad 1860–1866. Erhöll personligt privilegium å en apoteksanläggning i övre Fryksdals distrikt i Värmlands län från 1867-02-15. Anlade en sådan i Torsby s. å. 1/12. Landstingsman för Övre Fryksdalen 1879–1880. Död 1899-02-08 i Stockholm. Gift 1863-10-30 i Värnamo med Selma Maria Ekengren, född 1839-06-17 i nämnda socken, död 1918-01-29 i Stockholm, Gustaf Vasa förs, dotter av bruksförvaltaren Per Johan Ekengren och Andrietta Andersson.

Barn:

 • Gustaf Libert, född 1864. Maskiningenjör. Se Tab. 30
 • Selma Maria, född 1865-11-11 i Vrigstad, död s. å. 12/11.
 • Ture Torsten Herman, född 1868. Verkmästare. Se Tab. 32.
 • Signe Selma Sofia, född 1869-08-29 i Torsby. död 1945-05-13 i Stockholm (Bromma kbfd. Sth. db nr 170). Stiftsjungfru.
 • Agnes Valborg Maria, född 1871-12-25 och död 1872-02-26 i Torsby.

TAB 30

Gustaf Libert, (son av Ture Gustaf, tab 29), född 1864-10-05 i Vrigstads socken Jönköpings län. Ullsorterare vid Conshohockens garnfabriker i Pennsylvanien. Ingenjör vid elektrisk-teknisk verkstad i Boston, Mass.,. Chef för kartong- och järnvägsbiljettaktiebolag i Winchester. Superintendent för Autoking Vehicle C:o därst. 1900. Maskiningenjör i Edgewater, New Jersey. Gift 1895 med Berta Natalia Hamnqvist från vilken han 1903 blev skild, född 1872-07-04 i Vänersborg, död 1916, dotter av grosshandlaren N. N. Hamnqvist och Malvina Wennerstrand.

Barn:

 • Estella Signe Maria, född 1897-08-02 i Boston. Ej i Ak -36. Gift 1922 med Nils Peter Olson född 1896-02-23 i Sverige
 • Vesta, född 1898-12-04 i Boston. Gift 1925-05-20 med tandläkaren i Boston Louis John Bafalis född 1888-05-20.

TAB 31

Per Ivar, (son av Ture Gustaf, tab 29), född 1867-02-20 i Göteborg. Äger »Svenska apoteket» i Boston, Mass., U. S. A. Och hus i Dorchester, Mass. död 1941-01-16 i Boston Mass., USA. Gift 1900-07-11 i Winchester, Mass., med Svea Fransyska Person, född 1878-06-20 i Göteborg, dotter av fabrikören Gustaf Persson o. Mathilda f. Olson.

Barn:

 • Greta Ingeborg, född 1901-05-06 i Savin Hill, Dorchester. Gift 1928-11-25 i Providence R. I., med direktören Frank Herbert Bicknell, född 1903-02-04 i Winchester, manager retail store, Canton, Maine, USA.
 • Carin Viola, född 1906-04-27 i Savin Hill. Privatsekreterare i Boston.

TAB 32

Ture Torsten Herman (son av Ture Gustaf, tab 29), född 1868-07-29 i Torsby i Fryksände socken Värmlands län. Överflyttade till Nordamerika. Först bokhållare vid Pennsylvania järnväg, sedan verkmästare vid Caupets yllefabriker i Lowell, Mass. Äg. hus i nämnda stad. Död 1935-09-21 i Boston, Mass. Gift 1:o 1894-09-21 1895 i Lowell, Mass., USA med Elisabet Emberg, i hs 1:a gifte, född 1870-02-04 i Höganäs, död 1913-10-12 i Lowell, Mass., USA, dotter av Daniel Emberg o. Anna, f. Johnsson. Gift 2:o 1924-02-08 i Lowell Mass., USA med Gerda Maria Johansson, född 1890-01-18

Barn:

 • 1. Selma Maria Anna, född 1896-03-17 i Lowell, liksom syskonen. Gift 1922-09-25 i Lowell, Mass., USA med trädgårdsarkitekten i Arlington, Mass., Elmer Emanuel Andersson född 1891-10-02 i Woburnton, Mass., USA, son av Gustav o. Anderson o. Hannah, f. Stockenburg.
 • Signe Elisabet, född 1898-03-07. Gift 1924-09-15 med blomsterhandlaren Wilbur Adolf Olson (Arlington Mass. USA) född 1896-11-28,
 • Norma Eleonora, född 1900-07-09. Gift 1921-07-26 i Nashau New Hampshire, USA med automobile designer John Herbert Allen Leggert, född 1888-06-17 i Worcester, Mass., USA, död 1926-07-15 i Lowell, Mass., USA, son av John Legett o. Emma.
 • Torsten Hilding, född 1903-07-14. Ingenjör hos Shells oljebolag i Boston. Se Tab. 32 A.
 • Earl Gustaf född 1905-08-04. Försäkringsagent i Boston. Död 1935-02-04 genom olyckshändelse i Alberta, Georgia, USA.
 • John Daniel, född 1911-04-29 i Lowell, Mass., USA. Död 1911-05-04 i Lowell, Mass., USA.
 • 2. Sonya Virginia, född 1925-12-03 i Lowell, Mass., USA. Saleslady. Gift 1944-05-06 i Oklahoma City, Okl., USA med Robert Everett Lee, builder and superintendent for contractor, född 1923-11-23 i Salem, Mass, USA, son av Robert Everett Lee o. Edith, f. Koford.

TAB 32 A

Torsten Hilding, (son av Ture Torsten Herman tab32), född 1903-07-14 valuation engineer, Arlington, Mass., USA. Gift 1929-05-29 med teckningsläraren Helen Gertrude Davidson (Hartford,Conn., USA), född 1905-03-08.

Barn:

 • Helen Davidson, född 1930-03-01.
 • Donald Hilding, född 1932-05-05.
 • Joan Mayberry, född 1934-04-03. Läkarsekreterare.
 • Eric Torsten

TAB 33

Johan Nikolaus (John), (son av Gustaf Napoleon, tab 27), född 1838-06-13 i Jönköping. Utexaminerad från Chalmerska institutet i Göteborg 1857. Repetitör i matematik därst. 1856–1857. Anställd vid Motala mekaniska verkstad. Överflyttade till Nordamerika och hade anställning dels hos John Ericson i New York och var därunder en av dennes assistenter vid konstruktionen av Monitor, och dels vid statens vapenfabrik i Springfield i Massachusetts under kriget 1861–1865. Hemkom efter tio år och blev maskiningenjör vid statens järnvägar 1869. Död 1879-12-06 i London under en resa. Gift 1876-06-15 Ekensholm med Hilda Ingeborg Malvina Gabriella Runsten i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1889-06-16 i New York med ingenjören Carl Sven Bråkenhielm, född 1855, död 1889), född 1853-12-25 i Sollefteå ]] , död 1928-12-25 i Lund, dotter av kyrkoherden Jonas Bernhard Runsten och Hilda Ingeborg (Ottilia) Löfvander .

Barn:

 • Astrid, född 1877-06-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1900-10-09 i Stockholm med fältläkaren i fältläkarkårens reserv RNO, RVO, GV:sO1M, med. licentiat och filosofie kandidat Axel Johan Gabriel Wahlstedt, född 1867-01-11 i Kristianstad.
 • Viva Alfsol Ottilia, född 1879-03-21 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1913-02-19 i Blacksta socken Södermanlands län (Sthlm Engelbrekts förs, vb) med kaptenen vid Södermanlands regemente Carl August Westerlund, född 1872-04-30 i Falun, död 1913-04-17 i Malmköping.

TAB 34

Lars Magnus, (son av Gustaf Napoleon, tab 27), född 1843-02-16 i Jönköping. Överflyttade till Nordamerika 1859. Tjänstg. som frivillig i Nordstaternas flotta 1861-05-24–1862-05-23. Deltog vid intagandet av New-Orleans och Pensacola. Var sedan anställd vid vapenfabriker, örlogsvarv m. m. Acting 3rd assistentengineer (ingenjörunderlöjtnant) vid West Gulf Squadron (under amiral Farraguts befäl) 1864-03-11–1868-10-16. Deltog därunder vid intagandet av Mobile 1865. Plantageägare vid Charleston 1869–1872. Återvände till Sverige och blev verkmästare vid statens järnvägar 1877. RVO 1906-12-01. Maskininspektor 1908-01-01. Avsked s. å. 1/4. Död 1925-05-20 i Kristinehamn. Gift 1877-09-25 i Fryele kyrka Jönköpings län med Anna Maria Helena Tidander, född 1852-04-11 i Ryssby socken Kronobergs län, död 1919-02-07 i Kristinehamn, dotter av kyrkoherden Carl Johan Tidander och Brita Charlotta Lemchen.

Barn:

 • Arvid Gustaf, född 1878-09-17 i Kristinehamn. Död 1898-02-06 genom drunkning under skridskoåkning på sjön Boren.
 • Carl Gunnar, född 1879-11-26 i Kristinehamn. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1896-08-00. Avgången 1898-05-00. Tjänsteman i aktiebolag Stockholms handelsbank 1898–1904, i Sydsvenska kreditaktiebolag 1904–1907, i bankaktiebolag Stockholm-Övre Norrland 1907–1911, i aktiebolag Norrlandsbanken 1911–1917 och i aktiebolag Svenska handelsbanken sedan 1917.
 • John Libert, född 1882-10-16 i Kristinehamn. Student i Uppsala 1901-09-02. Med. filosofie examen 1902-09-15. Med. kandidat 1906-11-30. Karantänsläkare vid Fejan 1908-11-02–s. å. 31/12. Assistent vid statsmedicinska anstaltens medicinskt bakteriologiska avdelning 1906-06-16–1910-06-15 samt 1912-01-01–1915-08-31, laborator därst. 1918-01-01–31/12. Asisstent vid patologiska institutionen i Uppsala 1910-09-01–1911-07-31. Med. licentiat vid karolinska institutet 1911-11-04. Med. doktor i Uppsala 1913-05-31. Amanuens vid Karolinska institutets syfilidol. Klinik 1913-10-10–1915-02-15. Tjänstgjorde som läkare under världskriget i Breslau, Wien, Konstantinopel m. fl. städer 1915-09-15–1917-03-31. Docent vid Karolinska institutet 1917-06-26. T. f. professor och överläkare vid Karolinska institutets syfilidol. Klinik. PrRKM3kl 1918. Läkare vid Stockholms norra poliklinik för könssjukdomar 1919-01-01. RPrJK2kl 1920. TurkRHalvM3kl med krigsdek. s. å. BrasGM m gkedja s. å. OffÖRKHt med krigsdek. 1921. RumRKHt1kl s. å. RVO s. å. 15/12. BulgRKHt1kl 1922. Sveriges ombud vid internat. Spetälskekongressen i Strassburg 1923. PolRKHt2kl s. å. RFrHL 1924. Svenska läkaresällskapets jubileumspris med jubileumsmed. 1924. Professors n. h. o. v. s. å. 31/12. OffBulgS:tAO 1926. UngRKHt1kl s. å. StOffTunNIO s. å. Franska akad:s Méd. Zambacopris s. å. Föreståndare för spetälskevården i riket 1926-05-10. Statens kontrollant över serumtillverkningen 1927-07-01. Sveriges ombud vid internat. Kongressen för tropisk medicin och hygien i Kairo 1928. EgyptNilO2kl 1929. KPS:tJO m kr 1930. Hedersledamot och ledamot av ett tjugutal lärda sällskap. Studieresor med offentl. Understöd i fyra världsdelar. Har av trycket utg. Ett 40-tal vetenskapliga arbeten. Proffessorn i hygien och bakteriologi vid universitetet i Uppsala 1933-03-31. Ansked med utgången av ok. 1947. KN02kl 1949-06-04.
 • Elin Brita Sofia, född 1884-05-14 i Kristinehamn. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen 1913.
 • Ejnar Gotthard, född 1885-10-10 i Kristinehamn. Utexaminerad från Örebro tekniska gymnasium 1906-06-07. Ritare vid statens järnvägars maskinavdelning i Göteborg 1907-06-01. Ritare vid järnvägsstyrelsens maskinbyrå 1911-05-30. Underingenjör vid maskinavdelningen i Stockholm 1917-12-31 och vid järnvägsstyrelsens maskinbyrå 1929-01-01. Gift 1915-04-05 i Norrköping Norra med Ester Maria Eklund, född 1887-05-14 i sistnämnda stad, dotter av tjänstemannen Emil Eklund och Augusta Johanna Wallman.
 • Lilly Josefina, född 1888-10-08 i Kristinehamn. Anställd i patent- och registreringsverket.
 • Sigfrid, född 1889-08-18 i Väckelsångs socken Kronobergs län, död s. å. 11/11 i Kristinehamn.

TAB 35

Allan Tyko, (son av Lars Magnus, tab 34), född 1893-12-25 i Kristinehamn. Studentexamen i Stockholm 1913-05-15. Volontär vid Svea livgarde s. å. 23/5. Korpral därst. 1914-06-13. Korpral i norra skånska infanteriregementet s. å. 11/7. Distinktionskorpral därst. s. å. 1/10. Elev vid krigsskolan s. å. 7/10. Fanjunkare 1915-09-05. Utexam. s.å. dec. 20. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-01-31. Attaché vid beskickningen i Prag 1921-09-01–1922-03-31. Filosofie kandidat i Lund 1922-05-31. Bitr. militärattaché i Warschau 1923-10-17–1924-05-05. RPolOPolRest 1924-05-02. RTjslVLO 1929-06-05. Tjänstg. vid generalstaben. Kapten i regementet 1930-11-28. Kapten vid reg:tet 1935-06-07. Fil. lic. exam. (slaviska språk) vid Lunds universitet 1936-03-31. RSO s.å. juni 6. Förordnad såsom kapten vid Arméstaben 1941-07-01. Entledigad från detta förordnande 1942-10-01. Förordnad såsom lärare i ryska språket vid Krigshögskolan 1942-10-01 t.o.m. 1943-09-30. Gift 1920-12-28 i Hälsingborg (Landskrona förs vb) med stiftsjungfrun Stina Anna Clara Axelsdotter Fock född 1902-11-28 i nämnda stad, död 1933-03-14 i Sthlm., i Hedv. El. förs, dotter av ryttmästaren vid Skånska husarreg:tet Axel Carl Evald Fock B, och Vilhelmine Elisabet Ståhle.

Barn:

 • Ulf Axel Magnus, född 1921-11-06 i Prag.

TAB 36

Sixtus Gotthard, (son av Gustaf Napoleon, tab 27), född 1848-05-05 i Jönköping. Studerade vid Chalmerska institutet i Göteborg 1863–1865. Överflyttade till Nordamerika. Verkmästare vid Conshohockens garnfabriker i Pennsylvanien. Ingenjör i Milwaukee, Wisc. Gift 1899-12-26 med Emma Jeanne Laudon, född 1862-10-13.

Barn:

 • Robert Gustaf, född 1901-07-11.
 • Ralf Sigurd, född 1904-06-14.

TAB 37

Svante Albert, (son av Jakob, tab 23), född 1770-01-27 på Lundboholm17 i Våxtorps socken Jönköpings län. Student i Lund 178617. Jur. examen 1789-05-22. Auskultant i Göta hovrätt. Sekreterare. Död 1844-04-08. Gift 1804-04-13 med Maria Christina Boheman, född 1772-10-05, död 1858-03-15 i Värnamo.

Barn:

 • Fredrik, född 1796-10-05 i Våxtorps socken. Rustmästare vid Jönköpings regemente 1816-07-22. Furir därst. 1818-06-17. Avsked 1820-10-17. Utflyttade till Nordamerika och avhördes senast 1829.
 • Carl Albert, född 1798-02-19 Åsen. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1817-05-16. Död före fadern.
 • Christina Albertina, född 1799-12-20 på Lundboholm, död ogift 1889-04-01 i Värnamo.
 • Jakob Albert Markus, född 1804-12-24 på Drömminge i Våxtorps socken, död före fadern.
 • Hans Christian, född 1805, död 1818-01-02.
 • Catharina Charlotta, född 1810-03-12 på Lundboholm, död ogift 1900-11-21 i Värnamo.
 • Maria Helena Gustava, född 1813-03-12 på Lundboholm, död ogift 1882-05-02 i Värnamo.

TAB 38

Abel, (son av Jakob, tab 5), tvilling 1722-08-18. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1741. Korpral därst. 1743-06-26. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1747-11-05. Löjtnant därst. 1750-05-15. Regementskvartermästare med kaptens karaktär 1759-12-07 stabskapten 1765-11-27. Avsked 1771-02-04. Död 1789-10-01 Konungsberg. Gift 1757-11-11 med Hedvig Catharina Simmingsköld, född 1734-08-01, död 1818-04-07 dotter av löjtnanten Carl Alexander Simmingsköld, och Ingrid Maria Bildt.

Barn:

 • Metta Maria, född 1758-06-28. Död 1845-03-07 Kyrkebo. Gift 1784-01-01 Mollungen med sin farbroders svåger, ryttmästaren, friherre Carl Vilhelm Åkerhielm af Blombacka, född 1735, död 1806.
 • Daniel Alexander, född 1759. Löjtnant. Död 1850. Se Tab. 39.
 • Ingjerd Catharina, född 1760-12-10, död ogift 1824-05-02.
 • Alexander Carl, född 1764-09-22, död 1766-04-24.

TAB 39

Daniel Alexander, (son av Abel, tab 38), född 1759-10-06 Konungsberg. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1778-06-10. Kornett därst. 1780-01-21. Avsked 1788-03-10. Löjtnant vid Skaraborgs frikår s. å. Löjtnants karaktär 1797-07-05. Död 1850-12-03 i Varberg. Bodde Gåsevadholm. Gift 1810-10-06 med Anna Laurentia Tulin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en kapten Gadd), född 1776, död 1861-03-14 i Varberg.

Barn:

 • En dotter, begraven 1818-08-18 i Varberg.

TAB 40

Isak, (son av Jakob Momma, adlad Reenstierna, tab 3), döpt 1657-08-22 i Stockholm. Student i Uppsala3 1672-09-28 och i Leipzig 167415. Företog jämte brodern Jakob vidsträckta resor i Holland, England och Frankrike under 1670-talet9. Hovjunkare hos drottning Ulrika Eleonora d. Ä. Död 1684 och begraven 1685-03-08 i S:t Hedvigs kyrka i Norrköping. Gift 1683-04-22 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm2 enl. k. tillstånd 1682-12-29 med Maria Toutin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1688-06-24 i Stockholm, Nik., med kaptenen Peter Murman, adlad Mannerstedt, i hans 1:a gifte, född 1656, död 1739), född 1666, död 1704, dotter av hovjuvelerare i Stockholm Valentin Toutin och Gertrud Uttenhofen.8

Barn:

 • Elisabet, född 1683, död 1749. Gift 1:o 1711 med inspektören vid stora järnvågen i Stockholm Daniel Müller i hans 3:e gifte (gift 1:o 1696 med Maria Köpke i hennes 3:e gifte, född 1650, död 1705, dotter av hovbildhuggaren Johan Köpke och Hedvig Marmelsteen. Gift 2:o med Elisabet Schmidt från England), född 1672, död 1726. Gift 2:o med handlanden i Stockholm Anders Stockenström, född 1700, död 1763 [Öä].
 • Sara, döpt 1684-02-11 i Stockholm.

TAB 41

Abel, (son av Jakob Momma, adlad Reenstierna, tab 3), född 1665. Student i Uppsala3 1672-09-28. Hovjunkare hos konung Carl XI. Död 1723-12-04 i Stockholm.16 'Han ärvde efter fadern Norrköpings mässingsbruk, vilket 1704 bortgick för skuld till riksbanken, som även satte sig i besittning av halva Gusums mässingsbruk, i anseende till ägarens, Steinhausens, borgen för Reenstierna, som blev satt i arrest, men sedan i följd av k. m:ts brev av 1713-05-13 lösgiven'. Gift med Anna Björn i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725-07-11 i Stockholm med kaptenen Levin Christoffer von Blixen, född 1697, död 1757), född 1688, död 1767-02-06 i Stockholm, dotter av fänriken Nils Björn. Hon ägde Harg i Odensala socken och Ärvinge i Spånga socken (båda i Sth.) samt husen nr 128 Stora Nygatan och nr 27 Drottninggatan i Stockholm.

Barn:

 • Abel, född 1709 i Stockholm, liksom syskonen, död där 1710-07-00 i pesten.
 • Isak, född 1712-03-06. Student i Uppsala2 1729-03-24. Auskultant vid Stockholms rådhus- och kämnärsrätter samt i Svea hovrätt 1732. Extra ordinarie notarie i referendariekontoret i kammarkollegium 1733. Amanuens i advokatfiskalskontoret i nämnda hovrätt s. å. Auditör vid dalregementet 1734-09-23. Sekreterare i kammarrevisionen 1737-09-19. Genom tjänstebyte advokatfiskal därst. s. å. 3/10. Död 1743-04-23 i Stockholm.
 • Elisabet Charlotta, född 1714-10-18, död 1790-02-26 i Stockholm. Gift där 1728-08-29 med kaptenen Lars Henrik Hästesko-Fortuna, från vilken hon 1757-01-18 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1699, död 1780.
 • Magdalena, född 1717-08-02, död 1744-05-16 i Stockholm. Gift 1736-04-06 med inspektören vid packhuset i Stockholm Samuel Samuelsson Ziervogel, född 1700-12-26 i Stockholm, död där 1739 och begraven s. å. 8/10 i Katarina församl.

Källor

Vierteljahrschrift für Wappen, Ziegel und Familienkunde, XXX Jahrg. (1902). H. F. Macco, Niederreinische, besonders Aachener Emigranten in Nimwegen, 17:e Jahrh. P. Sondén, Bröderna Momma-Reenstiema (i Ht 1911, s. 143–180).


1Ak. 2Wn. 3Um. 4Medd. av brukspatron L. L. Lorichs, Bernshammar. 5At (L.). 6Öä IX, s. 120. 7Arboga kyrkoarkiv. 8Öä. 9At (So.). 10Svgn. 11Hm. 12Hc. 13RHHj. 14As. 15De Brun, Holmiana et alia. 16Storkyrkans i Sth. arkiv. 17At (P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: