:

Von Gertten nr 749

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von_Gertten nr 749
Vapensköld för adliga ätten von_Gertten nr 749

Adliga ätten von Gertten nr 749

En gren av ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland under nr 63 bland adelsmän 1818-01-23, men denna gren utgick på manssidan 1869. Den nu levande grenen av ätten är bosatt i Finland men är därstädes ej immatrikulerad. Av denna gren hava numera ett par medlemmar överflyttat till Sverige och blivit svenska undersåtar.

TAB 1

Berend von Gertten. Var 1601 borgare i Reval. Rådman 1608 och borgmästare därst. 1609-12-11. Begraven 1627-03-01 i sin egen murade grav i S:t Nikolai kyrka i nämnda stad. Gift med Margareta von Rees.

Barn:

 • Berend von Gertten, adlad von Gertten. Se tab 2.
 • Vilhelm von Gertten, adlad von Gertten. Var 1634 och ännu 1635 fänrik vid Alexander von Essens regemente. Var 1638 kapten därst. Major. Adlad 1647-01-22 jämte sin broder Conrad (introd. jämte övriga adlade av släkten 1668 under nr 749). Överste. Död ogift och begraven 1668-05-17 i Åbo domkyrka1 samt slöt således själv sin ättegren.
 • Conrad von Gertten, adlad von Gertten. Se tab 4.
 • Hans von Gertten. Se Tab. 5.

TAB 2

Berend von Gertten, adlad von Gertten (son av Berend von Gertten, tab 1). Född i Reval. Överstelöjtnant vid Björneborgs regemente. Adlad 1643-09-20. Överste för Savolaks infanteriregemente 1646-07-20. Lantråd i Estland och generalmajor. Död 1665 i Stockholm. Gift 1634-11-26 i Reval med Elisabet Wachtmeister, dotter av översten och lantrådet Claes Hansson Wachtmeister och Elisabet Wrangel till Sauss.

Barn:

 • Bernt Johan. Se Tab. 3.
 • Margareta Elisabet, död före 1663. Gift med generallöjtnanten Johan Galle i Finland i hans 1:a gifte.
 • Anna Helena, född 1640, död 1709 Liesniemi. Gift omkr. 1660 med översten Gustaf Horn af Kanckas.

TAB 3

Bernt Johan (son av Berend von Gertten, adlad von Gertten, tab 2). Överstelöjtnant. Död 1677-07-14 i slaget vid Landskrona utan söner och slöt således äldsta ättegrenen. Gift 1676-02-22 med friherrinnan Maria Elisabet Kruse af Kajbala i hennes 1:a gifte, dotter av generallöjtnanten Erik Siwardsson Kruse af Kajbala och Catharina Horn af Kanckas.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1670, död 1731-04-25. Gift 1:o 1696 med ryttmästaren Gustaf Magnus de la Motte. Gift 2:o 1706-08-01 med löjtnanten Claes Johan Brand. Gift 3:o 1724 med majoren Henrik Pilrot.

TAB 4

Conrad von Gertten, adlad von Gertten (son av Berend von Gertten, tab 1). Adlad 1647-01-22 jämte brodern Vilhelm. Överstelöjtnant vid Savolaks infanteriregemente. Död 1670-11-08. Gift 1:o med Margareta von Schlippenbach. Gift 2:o 1652-10-13 i Reval med Elisabet Wartman.

Barn i gifte 1:o

 • Anna Margareta, död Lahtis Gift med löjtnanten Mikael Everhart Jordan.

Barn i gifte 2:o

 • Conrad Johan. Student i Åbo 1670. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1677-07-06. Avsked 1679-05-16. Kallas löjtnant 169818. Var död 1708.


TAB 5

Hans von Gertten (son av Berend von Gertten, tab 1). Kapten. Gift med Lucia von Spreckelsen.

Barn:

 • Peter von Gertten, adlad von Gertten. Se tab 6.
 • Mauritz von Gertten, adlad von Gertten, född 1635. Se Tab. 14.
 • Hans von Gertten, adlad von Gertten. Regementskvartermästare vid Viborgs läns infanteriregemente. Kapten därst. 1659-12-08. Bevistade fälttågen i Polen 1656–1659 och blev med brodern Peter fången vid Goldingen 1659. Ransonerad 1631. Adlad 1663-08-06 jämte sina bröder (introd. jämte övriga adlade av släkten 1668 under nr 749). Levde 1682-08-13. Död barnlös och slöt således själv sin adl. ättegren. Gift med Christina Lind, dotter av bergsfogden i Nora bergslag Knut Larsson och hans 2:a hustru Christina Andersdotter Lind.
 • Conrad von Gertten, adlad von Gertten. Se tab 20.

TAB 6

Peter von Gertten, adlad von Gertten (översiktstab 2, son av Hans von Gertten, tab 5), till Juustila och Jyrkilä i Viborgs socken och län, samt särskilda gods i Kurkijoki och Räisälä snr i Kexholms län15. Överstelöjtnant. Var fänrik vid Savolaks infanteriregemente 165312. Adlad s. å. 18/10 (introd. 1668 jämte övriga adlade av släkten under nr 749). Kapten vid nämnda regemente12 1654-04-23. Major därst. 1658-06-01. 1670-12-08. Död 1671-08-13 Viborg och begraven i Siikaniemi kyrka vid nämnda stad, varest hans vapen uppsattes. Han deltog i fälttåget i Polen, blev fången vid Goldingen 1659 på samma gång som brodern Hans och var ännu 1661 icke frigiven. Fick under Norrköpings besluts villkor Toholaks i Suonenjoki socken 1667-03-14 samt konfirmation på sin hustrus arvgods Juustila 1668-08-28 [Rf]. Gift med Agneta Rosenbröijer i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Anders Skarpenberg i hans 1:a gifte)18, död 1697-09-00, dotter av borgmästaren Anton Bröijer, adlad Rosenbröijer, och Elisabet Morgenstierna, nr 339.

Barn:

 • Margareta Elisabet. Gift med kaptenen vid Viborgs läns infanteriregemente Frans Henrik Klick.
 • Anna Maria. Gift med kornetten Peter Gode, adlad Godenhjelm, nr 1217, död 1695.
 • Peter Johan. Fänrik vid Otto Reinhold Taubes finska infanteriregemente3 1674-09-07. Död ung.

TAB 7

Bernt Vilhelm (översiktstab 2, son av Peter von Gertten, adlad von Gertten, tab 6), född 1656 i Karelen. Rustmästare vid Viborgs läns infanteriregemente 1683. Korpral vid von der Pahlens kavalleriregemente 1685. Fänrik vid karelska dragonregementet 1688-08-18. Löjtnant därst. 1695-10-04. Avsked 1700-05-14. Kapten vid finska stånddragonregementet4 1705-07-11. Död 1710-06-00 och begraven i Sääminge kyrka i Savolaks. Gift med Christina Gertruda von Gagenholtz, död 1741-04-15 och begraven i Saarisgraven i Tammela kyrka18 i Tavastland, dotter av löjtnanten Peter von Gagenholtz, till Laskovits i Ingermanland, som 1695-04-04 blev adlad men ej introd.5, och Sofia Cronman.

Barn:

 • Peter, född 1692. Förare vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente. Fänrik därst.4. Stupade ogift 1714-02-19 i slaget vid Storkyro.
 • Catharina Elisabet, död 1729-12-28 i barnsäng i Tyrvis socken i Åbo län. Gift med löjtnanten Johan Simon Colerus i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elsa Margareta Mulinus, född 1699-11-01)4, född 1685 i Livland, död 1765 i Messaby socken i Tavastehus län och begraven16 s. å. 24/4.

TAB 8

Bernt Vilhelm (översiktstab 3, son av Bernt Vilhelm, tab 7), till Kuurila i Kalvola socken. Född 1690-07-25 på Juustila i Viborgs socken. Volontär vid karelska dragonregementet 1705. Fången 1710 vid Viborg. Rymde 1714. Sergeant vid Nylands infanteriregemente s. å. 30/3. Fältväbel därst. s. å. 12/6. Fänrik 1717-04-04. Löjtnant 1718-02-10. Regementskvartermästare 1742-03-26. Kapten 1742-08-10. Konfirm.fullm. 1744-09-25. Avsked 1750. Död 1763-03-27 på Kuurila och i Sääksmäki kyrka [Lk]. Gift 1723-12-28 i Sääksmäki socken med Anna Tammelin, född 1702, död 1759-01-04 och s. å. 25/1 i Sääksmäki kyrka15, dotter av häradshövdingen Gabriel Tammelin och Anna Christina Losköld.

Barn:

 • Gabriel Vilhelm, född 1726-07-09 på Kuurila. Sergeant vid Nylands infanteriregemente. Död ogift 1757-05-02.
 • Carl Mauritz, född 1728-05-24 på Kuurila. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1749. Sergeant därst. 1762-03-00. Avsked 1766-10-01. Fänriks titel. Död ogift 1807-01-27 på Kuurila.
 • Anna Christina, född 1730-03-29, död ogift 1750-11-20.
 • Henrik Axel, född 1733, död 1748-04-04 på Brattnäs i Borgå socken [Wä].
 • Catharina Elisabet, född 1734-09-12 Tammela socken18, död 1763-03-00. Gift 1761-01-16 med sergeanten vid livgardet Fredrik Söderman.
 • Herman Reinhold, född 1736-07-22 i Tammela socken, död där 1739-05-09.[18]
 • Peter, född 1742-10-28 i Tammela socken. [18]

TAB 9

Bernt Johan (översiktstab 3, son av Bernt Vilhelm, tab 8), född 1724-11-21 på Kuurila. Mönsterskrivare vid Nylands infanteriregemente 1731-07-10. Furir därst. 1742-05-12. Förare 1743-09-23. Sergeant 1745-03-01. Fänrik 1749-09-05. Löjtnant 1759-09-20. Kapten 1766-06-30. RSO 1767-11-23. Majors avsked 1777-08-19. Död 1795-05-16 på Kuurila. Han blev 1759 vid Anklam i Pommern skjuten genom båda knäna. Gift 1762-06-29 på Gunnarskulla i Kyrkslätts socken i Nylands län med Beata Eleonora Ögnelood, född 1734-07-07, död 1808-08-22 på Terro i Lempäälä socken, dotter av majoren Jakob Anders Ögnelood, och Christina Maria Jägerhorn af Spurila.

Barn:

 • Anna Christina, född 1764-01-12, död 1838-05-06 på Hongola i Urdiala socken. Gift på Kuurila med stabskaptenen vid Björneborgs regemente Jakob Vilhelm von Pfaler, född 1756-11-07 på Kassila i Birkkala socken, död 1804-03-18 på Riddarla i Kiikka kapell av Tyrvis socken.6
 • Johan Vilhelm, född 1765-02-18, död s. å. 10/3.
 • Bernhard Johan, född 1766-04-11. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1766. Sergeant 1780-10-17. Fänrik 1783-05-26. Dödsskjuten ogift 1790-05-20 vid Värälä.
 • Beata Sofia, född 1768-09-30, död s. å. 10/12.
 • Hedvig Eleonora, född 1773-10-26, död 1808-08-22 i Kalvola socken.15. Gift 1799-10-10 på Kuurila med kaptenen Magnus Lagermarck, född 1767, död 1811.

TAB 10

Mauritz Johan (översiktstab 4, son av Bernt Vilhelm, tab 7), till Stor-Poikko i Kimito socken i Åbo län. Född 1696-04-00 (1699-02-12 enl. meritförteckn.) på Järvenpää i Karelen. Överste. Volontär vid Viborgs infanteriregemente 1712-12-00. Rustmästare därst. 1713-12-00. Furir vid Nylands infanteriregemente 1714-07-00. Förare därst. 1715. Sergeant 1717. Fänrik 1718-02-10 (20/2). Löjtnant 1732-04-01. Regementskvartermästare 1742-04-19. Kapten 1744-12-21. Riksdagsfullmäktig för regementet 1746. Major 1747-04-16. RSO 1748-11-07. Vid Jönköpings regemente3 1754-12-30 med tur från 1752-06-11, och vid Kronobergs regemente3 1757-06-14. Överstes avsked3 1762-04-01. Död 1774-03-01 på Stor-Poikko. Gift 1:o 1729 med Brita Maria Sinclair, född 1707-04-03, död 1731-05-19 och begraven i Lojo kyrka i Nyland, dotter av generalmajoren Carl Anders Sinclair, och Barbara Christina von Schwartzenhoff. Gift 2:o 1736-06-06 i Åbo19 med Agnes Margareta Wallenstierna, född 1713-08-17, död 1759-08-16 i Annerstads socken Kronobergs län och begraven s. å. 25/8, dotter av hovrättsrådet Olof Wallenstierna, och hans 1:a fru Agnes Margareta Ribe.

Barn:

 • 1. Barbro Christina, född 1729-11-21, död 1731-04-16.
 • 2. Christina Augusta, född 1737-05-15, död 1808-12-26 i Åbo. Gift med majoren Johan Bengt Aminoff, född 1730, död 1769.
 • 2. Eva Charlotta, född 1738-06-30, död 1795-03-01 på Kirjala20 i Pargas socken. Gift 1766-04-01 med kaptenen Johan Fredrik Ruuth, född 1734, död 1808.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1741-05-22[14]
 • 2. Carl Ulrik, född 1743-11-22 i Åbo. [19]
 • 2. Anna Fredrika, född 1748-10-04, död 1804-05-08 i Åbo15. Gift 1780-05-21 i Rimito socken16 med kaptenen vid livdragonregementet, RSO Daniel Tollet i hans 2:a gifte (gift 1:o med Eva Gustava Neunstedt, född 1746-01-01, död 1779, dotter av landsfiskalen Erik Neunstedt och Sofia Juliana Austrell)16, född 1727-02-16 i Vittis socken, död 1784-05-09 på Taatis i Merimasku socken i Åbo län.
 • 2. Olof Johan, född 1750-07-06 på Kuggom i Pernå socken, död där s. å. 20/8.[17]
 • 2. Lovisa Ulrika, född 1753-03-08 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm, död där s. å. i april.
 • 2. Hedvig Eleonora, Södra 1756-01-17 på Kuggom, död där s. å. 20/2.[17]

TAB 11

Carl Mauritz (översiktstab 4, son av Mauritz Johan, tab 10), född 1731-04-23 på Paloniemi rusthåll i Lojo socken i Nyland. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1742. Förare därst. 1746-05-04. Sergeant 1747. Fänrik vid Nylands regemente 1748-12-31. Löjtnant därst. 1750-08-21 och vid Västmanlands regemente 1754-03-21. Stabsadjutant hos generallöjtnant Stierneld3 1759-01-03. RSO3 1760-04-28. Förrättade regementskvartermästaresysslan vid regementet 1761 och 17623. Kapten i armén 1763-12-01. Stabskapten vid regementet3 1763-12-08. Kapten vid prins Fredrik Adolfs regemente 1765-03-18. Major i armén 1770-03-27. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Sekundmajor vid änkedrottningens livregemente 1774-11-16. Premiärmajor därst.3 1778-02-11. Överstelöjtnant3 1784-09-14. Avsked3 1784-10-25. Död 1798-08-05 i Linköping. Över honom lät hans fosterson, översten Johan Adam von Gertten, uppresa en minnesvård. Gift 1763-12-27 på Lambohov i Slaka socken Östergötlands län med sin morbroders styvdotter Hedvig Rosenstierna, född 1735-11-25 på Kvistrum i Gärdserums socken Kalmar län, död 1772-04-27, dotter av majoren Olof Rosenstierna, och Sofia Reuter af Skälboö.

Barn:

 • Fredrik Mauritz, född 1764-10-13 på Lambohov, död 1765-06-10.
 • Carl Johan, född 1767-03-04, död s. å. 14/12 i Linköping.

TAB 12

Carl Gustaf (översiktstab 5, son av Bernt Vilhelm, tab 7), född 1703-04-02 på Tervois i Karelen (Tervus i Kronobergs el. Kurkijoki socken?). Volontär vid Nylands infanteriregemente 1723. Underofficer därst. 1729. Fänrik 1755-06-12. Avsked 1759-11-20. Död 1765-06-21. Han bevistade finska kriget 1741–42 och pommerska kriget 1756–1760, då han blev fången vid Anklam i jan. 1760.3. Gift 1745-03-26 med Anna Lovisa Rennerfelt, född 1712-09-28, död 1801-05-27 i Lojo socken, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Rennerfelt, och Margareta Gyllenbögel.

Barn:

 • Mauritz Vilhelm, född 1746-02-06 i Sjundeå socken i Nyland. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1754-03-01. Rustmästare därst. 1762. Furir 1766. Förare 1767-10-10. Sergeant 1772-06-09. Fänrik 1776-05-08. Löjtnant, 1786-04-12. Avsked s. å. 20/8. Kapten. Död 1813-03-28 i Nummis kapell av Lojo socken. Gift 1785-03-17 på Haga i Sääksmäki socken6 med Brigitta Sofia Wunsch, född 1745-08-20, död 1816-12-17 på Koskis i Pungalaitio socken, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Wunsch, av en tysk adlig ätt, och Elisabet Tammelin [Wä].
 • Carl Gustaf, född 1750-09-24 i Sjundeå socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1764-09-18. Korpral därst. 1767-05-23. Rustmästare s. å. 11/10. Furir 1771-10-10. Sergeant 1776-06-26. Fänriks avsked 1782-12-20. Död 1795-08-21.

TAB 13

Conrad (översiktstab 2, son av Bernt Vilhelm, tab 7), född 1706. Förare. Drunknade 1732. Gift14 1727-10-09 med Juliana Helsing.

Barn:

 • Anna Christina, född posthuma 1733-01-00.

TAB 14

Mauritz von Gertten, adlad von Gertten (översiktstab 6, son av Hans von Gertten, tab 5), född 1635-03-26 i Estland. Överstelöjtnant. Volontär vid Österbottens regemente 1652. Underofficer därst. s. å. Förare 1653. Kapten 1657. Adlad 1663-08-06 jämte sina yngre bröder (introd. 1668 jämte övriga adlade av släkten under nr 749). Major vid Nylands läns infanteriregemente 1675-05-08. Vid Viborgs läns infanterireg 1680-07-12. Överste för regementet 1687-07-04. Drunknade 1688-10-00 jämte sin fru och en dotter under färd mellan Narva och Reval [Rf]. Gift 1:o med Elisabet Hastfer, död 1667-01-07. Gift 2:o 1669-08-26 i Narva med Anna Möller, död 1688 på samma gång som mannen, dotter av landshövdingen Arent Möller, och hans 1:a fru Barbro Stiernfelt eller Grubbe.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, född 1658 i Riga, död ogift 1679-03-03.
 • 1. Hedvig Helena, född 1661 i Riga, död 1662-01-05.
 • 1. Benedikt Johan, född 1663-01-14. Kapten i fransk tjänst.
 • 2. Sabina Elisabet, född 1674-07-25, drunknade 1688-10-00 på samma gång som föräldrarna.
 • 2. Carl Christoffer7. Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-13. Löjtnant därst. 1701-05-29. Kaptenlöjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1705-06-28. Konfirm.fullm. 1706-11-05. Kapten därst. s. å. 3/11. Konfirm.fullm. 1707-11-07. Major vid Kalmar regemente 1709-10-21. Konfirm. fullm. 1711-02-08. Överstelöjtnant därst. 1715-09-29. Överste för Jämtlands regemente 1717-12-07. Generaladjutant 1718. Död 1719-01-02 i fjällen, ihjälfrusen vid Jämtländska arméns återmarsch från Norge [Lk].

TAB 15

Arent Johan (översiktstab 6, son av Mauritz von Gertten, adlad von Gertten, tab 14), född 1670-05-04. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1689-06-00. Fänrik vid von Funckens regemente s. å. i dec. Regementskvartermästare vid karelska kavalleriregementet 1700-03-23. Kapten vid Hälsinge regemente s. å. 13/11. Stadsmajor i Mitau 1703-06-27. Major vid regementet 1707-04-30. Konfirm. fullm. s. å. 8/6. Överstelöjtnant 1708-12-04. Stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava [Lk]. Gift 1697-09-29 i Stockholm med Dorotea Helena Lode, död före 1729 i Kurland, ? dotter av ryttmästaren Gustaf Lode från Finland, nr 173, och hans 1:a fru Dorotea von Berg.

Barn:

 • Catharina Dorotea, döpt 1698-09-11 i Stockholm. Gustaf Mauritz, döpt 1699-10-07 i Stockholm. Löjtnant i fransk tjänst.
 • Adam Fromhold. Var konstapel vid artilleriet i Stockholm 1726.8

TAB 16

Carl Mauritz (översiktstab 6, son av Mauritz von Gertten, adlad von Gertten, tab 14), till Slattefors i Landeryds socken Östergötlands län. Född 1672-05-02 på sin mödernegård Utdala i Oppeby socken Östergötlands län. Volontär vid livgardet 1688-04-07. Fänrik vid Hälsinge regemente 1689-03-02. Löjtnant därst. 1697-07-06. Regementskvartermästare 1700-12-06. Sekundkapten 1701-05-25. Premiärkapten4 s. å. 23/11. Avsked 1706-09-004. Major vid Skaraborgs regemente 1709-10-04. Därst. 1710-01-08. Kommendant på Ny Elfsborg s. å. 21/2. Överstelöjtnant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1712-10-17. Konfirm.fullm.4 1713-05-12. Död 1721-04-10 på Slattefors och s. å. 20/4 i Landeryds kyrka. Gift 1698-12-28 på Malmö i Kvillinge socken Östergötlands län med Anna Bär, född 1671-05-09, död 1729-03-18 på Slattefors, dotter av amiralen Johan Bär, adlad Bär, och Anna Christina Slatte.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1704-03-18 på Malmö, död strax och begraven i Kvillinge kyrka.
 • Arent Gustaf, född 1707-05-23 på Slattefors. Kom i tjänst 1724 vid Horns värvade garnisonsregemente i Malmö. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1728-03-29. Fänrik därst. 1732-11-10. Löjtnant 1741-11-06. Död ogift 1742-08-03, då han tjänstgjorde på galärflottan under kriget 1741–1743.
 • Arvid Per, döpt 1710-03-27 på Slattefors, död 1739 och begraven s. å. 12/4.
 • Anna Maria, född 1712-04-14 på Älvsborg, död 1766-04-01.på Kvarn i Kristbergs socken Östergötlands län. Gift 1743 med brukspatronen Johan Victorin på Kvarns bruk i hans 3:e gifte (gift 1:o 1701 med Sara Elisabet Mathon, döpt 1681-12-12 i Risinge socken, Ög., död 1726-08-16 på Kvarns bruk, dotter av bruksägaren Daniel Mathon och Anna Flemmingsdotter. Gift 2:o 1729 med Eleonora Montgommerie, död 1733. Dotter av överstelöjtnanten David Christoffer Montgommerie och Emerentia Rosenstråle, samt syster till majoren Carl Gustaf Montgommerie, vars söner adopt. och natural. Montgomery B)9, född 1674-08-10, död 1757-06-10 på Kvarns bruk.
 • Claes Conrad, född 1714-05-20 på Slattefors, död där 1715-03-11.

TAB 17

Jean Mauritz (översiktstab 8, son av Carl Mauritz, tab 16), född 1700-05-11 på Malmö i Kristbergs socken Östergötlands län. Volontär 1715-07-24. Rustmästare vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente s. å. Furir därst. 1716-02-18. Förare 1717-11-27. Fänrik 1718-02-24. Exspektant. Löjtnants titel 1723. Exspektant vid Närkes och Värmlands regemente 1743. Död 1761-10-26 i Svinstads socken Östergötlands län. Han försålde sin ärvda egendom Slattetors. Gift 1:o 1731-10-24 på Utdala i Oppeby socken Östergötlands län med sin faders kusin Barbro Christina Möller, död 1747-05-17 i Askeby socken Östergötlands län och begraven s. å. 22/?, dotter av löjtnanten Simon Adam Möller, och Beata Drake af Hagelsrum. Gift 2:o 1759-06-10 i Svinstads socken med Catharina Johansdotter i hennes 2:a gifte, född 1702, död 1761-10-18.

Barn:

 • 1. Anna Beata född tvilling 1732-08-19 på Slattetors, död där s. å. i sept. och begraven 16/9.
 • 1. Märta Catharina, född tvilling 1732-08-19 på Slattefors, död s. d.
 • 1. Anna Beata, född 1734-01-09 på Slattefors, död där s. å. 2/3.
 • 1. Carl Adam, död före fadern.
 • 1. Maria Sabina född 1738-05-28 på Utdala, död ogift 1819-09-24 i Strängnäs, sedan hon flera år varit blind.
 • 1. Anna Christina, född 1741-09-13 i Askeby socken, död 1826-03-09 på överstebostället Herresäter i Värna socken Östergötlands län. Gift 1769-09-14 på Stensta i Fellingsbro socken Örebro län med prosten och kyrkoherden i Jäders pastorat av Strängnäs stift, teol. doktor Mattias Johannis Jung i hans 2:a gifte (gift 1:o med Johanna Christina Kruskopf, född 1722 död 1766), född 1706-03-06 i Jäders prästgård Södermanlands län, död där 1789-12-12 [Hm].

TAB 18

Carl Benedikt (översiktstab 6, son av Carl Mauritz, tab 16), född 1708-06-15 på Slattefors i Landeryds socken Östergötlands län. Underofficer vid Östgöta infanteriregemente. Livdrabant 1734-04-09. Död 1742-12-08 på Kvarns bruk i Kristbergs socken Östergötlands län. Gift 1738-06-20 med sin systers styvdotter Brita Vendela Victorin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1753-06-19 med bruksägaren Erland Cassel i hans 1:a gifte, född 1723, död 1779), född 1711-09-26 på Kvarn, död 1776-07-30 på Lunnevad i Sjögestads socken Östergötlands län, dotter av bruksägaren Johan Victorin och hans 1:a hustru Sara Elisabet Mathon.

Barn:

 • Carl Johan, född 1739-04-03 på Spång i Kristbergs socken. Korpral. Död 1758 på Spång och begraven s. å. 8/2.
 • Anna Elisabet, född 1740-09-18, död 1771-09-02 på Mellan Sperringe i Västerlösa socken Östergötlands län. Gift 1767-02-22 på Lunnevad med tingsnotarien Jonas Utterbaum.
 • Maria Eleonora, född 1742-07-11 på Spång, död där 1743-03-29.

TAB 19

Gustaf Vilhelm (översiktstab 7, son av Mauritz von Gertten, adlad von Gertten, tab 14), född 1679-01-19 i Narva. Arklimästare vid flottan i Karlskrona 1693-09-00. Kadett på holländska flottan 1694. Konstapel 1697-04-27. Underlöjtnant vid amiralitetet 1700-03-20. Överlöjtnant därst. s. å. 2/5. Extra ordinarie skeppskapten s. å. 12/6. Ord. skeppskapten 1703-04-23. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Kommendör 1715-08-06. Schoutbynacht 1730-12-11. Vice amiral 1736-03-29. Kommendant i Karlskrona 1737-10-18. Amiral och amiralitetsråd 1738-04-13. Kallades 1739 till riksråd, men undanbad sig detta ämbete. RSO 1748-04-16. KmstkSO s. å. 17/4. Död 1754-01-21 i Karlskrona. Hans huvudbaner uppsattes i Kristianopels kyrka. Han kommenderade skeppet Nordstjernan i striden vid Kolberger Heide 1715-04-24 samt råkade efter ett tappert försvar och sedan skeppet stött på grund i dansk fångenskap, varifrån han hemkom i juli 1719 [Lk]. Gift 1707-12-17 med friherrinnan Anna Maria von Otter, född 1686-03-20, död 1754-06-17 i Karlskrona och begraven i Kristianopels kyrka, dotter av landshövdingen Salomon Otter adlad och friherre von Otter, och Barbara Schaeij.

Barn:

 • Salomon, född 1709-09-06 i Karlskrona. Löjtnant vid amiralitetet. Drunknade ogift 1731-11-17 vid Smyrna.
 • Anna Barbara, född 1711-07-16, död 1712-09-07.
 • Mauritz, född 1712-08-04. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1740-01-08 och begraven i Kristianopels kyrka.
 • Sofia Lovisa, född 1713-09-25 i Karlskrona, död 1719-09-02.
 • Anna Maria, född 1715-11-03 Karlskrona, död där 1747-09-25 och begraven i Kristianopels kyrka. Gift 1737-12-16 i nämnda stad med amiralen och amiralitetsrådet Mauritz Adolf von Krusenstierna, i hans 1:a gifte, född 1707, död 1794.
 • Barbara Eleonora, född 1720-07-25 i Karlskrona, död där 1794-02-23 och begraven i Nättraby kyrka. Gift 1752-11-10 i nämnda stad med vice amiralen och landshövdingen Johan von Rajalin, friherre von Rajalin, född 1715, död 1786.
 • Gustaf, född 1722-12-08 i Karlskrona. Fänrik vid Willebrands värvade infanteriregemente 1740-10-22. Löjtnant därst. 1742-05-08 kapten vid garnisonsregementet i Göteborg. Död ogift 1750-11-12.
 • Carl Fredrik, född 1725-03-17. Konstapel vid amiralitetet. Arklimästare vid flottan16. Död 1741-07-05 i Fredrikshamn och där begraven.16
 • Johan Vilhelm, född 1727-01-23 i Karlskrona. Volontär vid amiralitetet 1739. Arklimästare därst. 1743-04-11. Konstapel 1744-04-28. Löjtnant 1746-09-10. Kaptenlöjtnant 1749-11-22. Kapten 1754-05-04. RSO 1760. Major vid 1. volontärregementet 1763-07-11. Kommendörkapten 1765-11-27. Kommendör 1773-09-22 konteramiral 1774-01-20 och chef för örlogseskadern. Död barnlös 1779-09-17 på skeppet Sofia Magdalena under hemresa från Bornholm till Karlskrona och begraven s. å. 21/9 i Karlskrona. Gift där 1755-09-02 med grevinnan Beata Sofia Sparre af Söfdeborg, född 1735-11-18 i nämnda stad, död där 1821-05-30, dotter av amiralen och presidenten greve Erik Arvid Sparre af Söfdeborg, och friherrinnan Charlotta Eleonora Siöblad.

TAB 20

Conrad von Gertten, adlad von Gertten (son av Hans von Gertten, tab 5). Löjtnant vid överste Patrik Ogilvies regemente finska knektar 1660. Adlad 1663-08-06 jämte sina bröder Mauritz och Hans. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1664. Kapten 1675. Dödsskjuten 1677-09-05 tillika med sin äldste son under belägringen av Stettin. Gift med Agneta Catharina Hillebard, dotter av överstelöjtnanten Erik Axelsson, adlad Hillebard och Catharina von Witten af Stensjö.

Barn:

 • En son, död 1677-09-05 på samma gång som fadern.
 • Hans Christoffer. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1677-01-00. Kapten därst. s. å. 18/9. Avsked. Hovkvartermästare. Erhöll 1701-09-13 i förläning två hemman i Värmdö socken Stockholms län. Var död 1719. Gift 1:o 1684-02-05 i Eskilstuna med Hedvig Eleonora Drakensköld i hennes 2:a gifte, dotter av husgerådsmästaren Anders Andersson, adlad Drakensköld och Anna Matsdotter. Gift 2:o med Elsa Utterhielm, dotter av assessorn Magnus Utter, adlad Utterhielm och hans 1:a fru Brita Göransdotter.
 • Bernt, kapten. Se Tab. 21.
 • Magnus, född 1667. Se Tab. 28.
 • Erik. Se Tab. 43.
 • Mauritz Georg. Volontär vid Jönköpings regemente 1687. Fältväbel därst. 1694. Fänrik 1700-12-24. Konfirm.fullm. 1701-04-25. Fördubblingslöjtnant 1704-05-10. Premiärlöjtnant s. å. 6/12. Rymde 1706-05-15 i kvarteret Motoll från regementet, för förbrytelse och otidighet mot sin kapten. Fångades s. å. av kalmucker och bortfördes i träldom. Rymde 1711 och återinträdde s. å. i tjänst. Fången 1713-05-10 vid Tönningen. Rymde men ertappades av tatarer samt såldes till Arkangel som slav. Rymde därifrån 1727 med en skeppare till Holland och kom slutligen på 1730-talet åter till Sverige. Död 1749-02-01 Pilås. Gift 1740-04-29 med Maria Christina Ehrenschantz i hennes 1:a gifte, dotter av sergeanten Per Ehrenschantz och Margareta Hedvig Klingspor.

TAB 21

Bernt (översiktstab 9, son av Conrad von Gertten, adlad von Gertten, tab 20). Volontär vid Jönköpings regemente 1672. Korpral därst. s. å. Förare 1674. Sergeant 1677. Fänrik 1678. Löjtnant 1688-04-25. Kaptenlöjtnant 1699-09-26. Kapten 1700-04-30. Konfirm.fullm. 1701-10-25. Död 1703-01-00 i Polen. Gift med Anna Catharina Eketrä, död 1694 på Orreda i Flisby socken Jönköpings län och begraven 1695-01-06, dotter av majoren Johan Eketrä, och Maria Lindegren.

Barn:

 • Nils Conrad, döpt 1685-04-26 på Gisshult i Solberga socken Jönköpings län. Kom i tjänst vid Jönköpings regemente 1697. Sekundfänrik därst. 1706-03-29. Premiärfänrik 1707-02-29. Löjtnants karaktär 1723-08-08 med rang från 1722-06-26. Löjtnant 1734-09-23. Kaptens avsked 1741-12-02. Död ogift 1762-11-15 på Berga i Högsby socken Kalmar län. Han bevistade belägringen av Thorn 1703 och blev fången 1709-07-01 vid Perevolotjna samt förd till Galitj, varifrån han hemkom 1722 [Lk].
 • ? Maria Elisabet. Gift 1718-04-27 på Fastorp i Tofteryds socken Jönköpings län med kvartermästaren Johan Berggren.
 • ? Hans. Rekryt vid livgardet 1703. Underrotmästare 1705-05-07. Sergeant. Sekundfänrik därst. 1707-10-23. Massakrerad av kalmucker 1708-09-15 under marschen ej långt från Steritz.
 • Axel. Löjtnant vid Jönköpings regemente3 1710-02-10. Död 1712-03-21.

TAB 22

Johan (översiktstab 9, son av Bernt, tab 21), till Berga i Högsby socken och Ottinge i Lofta socken (båda i Kalm.). Född 1687-07-12. Volontär vid garnisonen i Wismar 1697. Förare 1700. Sergeant 1702. Fältväbel 1703. Regementsadjutant vid Jönköpings regemente 1704-08-30. Löjtnant därst. 1706-08-08. Regementskvartermästare 1708-12-28. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1712. Kapten vid livdragonregementet s. å. 15/4. Överstelöjtnants karaktär 1721-02-25. Död 1744-03-17 på Berga och begraven i Högsby kyrka i Småland, varest hans vapen uppsattes [Lk]. Gift 1715-12-27 på Ottinge med Juliana de Besche, född 1699-12-24, död 1765-03-26 på Forsby i Västra Eds socken Kalmar län, dotter av bruksägaren Isak de Besche, och Christina Sabina von Berchner.

Barn:

 • Bernt Isak, född 1717-09-30 på Berga. Förare vid livgardet. Död 1738-08-14.
 • Anna Christina, född 1718, död 1775-01-23 på Forsby. Gift 1742-02-28 i Stockholm med hovauditören Jakob Valtinsson (broder till herrarna Valtinsson, adlade Adlerstam), i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1714-10-28, död 1774-04-11.
 • Juliana Johanna, född 1720-05-15 på Berga, död ogift 1792-08-13 på Mauritsberg i Östra Husby socken Östergötlands län.
 • Johan, född 1721-09-20. Volontär vid livgardet 1741. Förare därst. 1742. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1746-06-23. Löjtnant därst. 1750-09-19. Ryttmästare 1756-10-14. RSO 1761. Sekundmajor 1764-06-26. Överstelöjtnant3 1773-11-01. Avsked 1774-06-27. Död barnlös 1778-07-11 på Gölberga i Skirö socken Jönköpings län. Gift där 1775-08-15 med Anna Brita Fröberg i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1734-06-09 med regementskvartermästaren vid Smålands kavalleriregemente Johan Erik Bergenström i hans 2:a gifte, född 1687, död 1736. Gift 2:o med kaptenen Johan Utterbom, född 1700-12-24, död 1774-04-25 på Gölberga)10, född 1716-02-14. Död 1785-07-13 på Gölberga, dotter av ryttmästaren Per Jonsson Fröberg (fader till översten Erik Fröberg, adlad Fröberg) och hans 2:a hustru Agneta Ulfsax.
 • Eva Juliana, döpt 1726-08-12 på Berga, död 1748-05-10 på Solberga i Döderhults socken Kalmar län. Gift 1741-03-31 med löjtnanten Carl Gustaf Gyllenspetz, i hans 1:a gifte, född 1718, död 1768.
 • Ebba Eleonora, född 1730-11-00 på Berga, död 1798-07-07. Gift 1:o 1750-02-01 i Lofta socken med majoren, friherre Vilhelm Armfelt, född 1715, död 1761. Gift 2:o 1764-03-16 med kammarherren Johan Rudebeck, född 1716, död 1782.
 • ? Eleonora, född 1733-09-14. Död änka 1798-08-15 i Loftahammars socken Kalmar län. Gift med en Cederborg.
 • Samuel, döpt 1735-07-20 på Berga.

TAB 23

Carl Fredrik (översiktstab 11, son av Johan, tab 22), född 1722. Volontär vid Kalmar regemente. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente. Löjtnant i hessisk tjänst. Död 1779-08-26 i Näsby socken Jönköpings län och begraven s. å. 4/7. Gift 1766-03-09.i Vallsjö socken Jönköpings län med Maria Hemmingsdotter, född 1742-10-20 i Björkö socken Jönköpings län, död 1806-04-08 på Moaryd i Hults socken Jönköpings län.

Barn:

 • Juliana Maria, född 1766-10-12 på Södra Hulta i Vallsjö socken, död s. å. 26/10.
 • Carl Johan, född 1767-08-25 på Broby Östergård i Lannaskede socken Jönköpings län. Var 1787 understyrman.
 • Elisabet Christina, född 1771-01-08 i Brånahemmet i Lannaskede socken.
 • Peter, född 1774-04-25 i Hultet i Lannaskede socken. Var skeppsgosse vid örlogsflottan 1789. Död ung.
 • Johan Fredrik, född 1779-10-27 på Bengtsbo i Näsby socken. Kom 1796 till en handlande i Karlshamn. Levde 1801.

TAB 24

Ulrik Conrad (översiktstab 12, son av Johan, tab 22), född 1723-11-07 på Berga i Högsby socken Kalmar län. Löjtnant vid artilleriet. Död 1775-05-00. Gift 1755-12-24 i Gottröra socken Stockholms län med Catharina Helena Lind, född 1725, död 1805-12-21 i Stockholm.

Barn:

 • Juliana, född 1756-12-13 i Kyrkbyn i Gottröra socken, död ogift 1830-05-14 i Stockholm.
 • Carl Mauritz. Page hos drottning Lovisa Ulrika. Död utrikes.
 • Ulrika Charlotta, född 1759-06-18 i Kyrkbyn, död 1810-12-12 i Stockholm. Gift 1789-10-04 med ingenjören vid lantmäterikontoret. Löjtnanten vid fortifikationen Fredrik Adolf Wibling, född 1756-03-10, död 1805-10-30 i Stockholm.
 • Brigitta Sofia, född 1763-12-01 i Kyrkbyn.
 • Johan Adam, född 1764-12-10 i Kyrkbyn. Volontär vid livgardet 1779-03-20. Rustmästare därst. 1781-11-29. Furir 1782-03-28. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1783-06-26. Fänrik därst. 1788-08-20. Fänrik vid Kajana bataljon 1793-10-02. Kornett vid adelsfanan 1796-10-26. Avsked 1812-02-25. Överjägmästares n. h. o. v. 1818-05-11. Död 1822-02-01 på Bergane i Steneby socken Älvsborgs län. Gift 1796-11-22 på Haga på Visingsö med Johanna Christina Seippel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1789-12-25 på Visingsborg på Visingsö med ryttmästaren Carl Gabriel Klingstedt, i hans 2:a gifte, född 1734, död 1793), född 1769-03-04, död 1799, dotter av kronolänsmannen Johan Georg Seippel och Brigitta Petronella Sahlbeck.
 • Mikael, född 1769-10-07. Styckjunkare vid Vendes artilleriregemente. Underlöjtnants avsked. Död ogift 1843-06-02 i Västerås.

TAB 25

Axel Reinhold (översiktstab 13, son av Johan, tab 22), född 1724. Korpral vid adelsfanan 1743. Livdrabant 1749-06-06. Avsked 1766-06-18. Kapten i sachsisk tjänst. Död 1794-05-17 på Östanå i Åsbo socken Östergötlands län. Gift 1759-11-02 på Stjärnsand i Malexanders socken Östergötlands län med Anna Hedvig Gripensköld, född 1732-04-19 på Stjärnsand, död 1803-11-29 i Gränna och begraven s. å. 6/12, dotter av majoren Carl Gustaf Gripensköld, och Maria Margareta Makeléer.

Barn:

 • Jonas, född 1760-12-21 på Stjärnsand, död s. å. 22/12.
 • Catharina Lovisa, född 1762-07-08 i Åsbo socken, död 1816-05-03. Gift 1785-10-02 på Östanå med arklimästaren Gustaf Adolf Ahlfort, född 1753, död 1824.
 • Johan Gustaf, född 1767-02-21 i Åsbo socken. Volontär. Död 1785-05-20 på Östanå.

TAB 26

Adam (översiktstab 14, son av Johan, tab 22), född 1728. Volontär vid livgardet 1745-11-25. Rustmästare därst. 1746-07-08. Sergeant s. å. 20/10. Avsked 1747-11-04. Fänrik vid Österbottens regemente 1749-08-09. Löjtnant därst. 1761-05-05. Kapten 1764-09-05. Död 1772-08-12. Gift 1764-09-05 med Eva Christina Hollender i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1746-03-06 i Uleåborg med handlanden i nämnda stad Mikael Wacklin, död 1763)16, född 1729-10-15 i Uleåborg18, död 1814-12-01 i Piteå, dotter av fänriken vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente Petter Hollender och Brita Pilkar.6

Barn:

 • Juliana Johanna, född 1765-07-28, död 1766-03-02.
 • Johan Adam, född 1767-04-28. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1776-06-20. Sergeant därst. 1779-04-30. Fänrik 1780-06-12. Löjtnant 1787-12-10. Kammarpage hos konung Gustaf III s. å. Kapten vid storamiralens regemente3 1789-05-15. Major vid adelsfanan6 och tillika korpral vid hertig Carls drabanter 1790-10-07. Kvartermästare därst. och överstelöjtnant i armén 1793-12-13. RSO 1797-11-01. Intendent vid livregementets passevolansverk s. å. 6/12. Överadjutant 1801-11-26. Ledamot av målare- och bildhuggarakademien 1803-01-21. Avsked från kvartermästarebeställningen s. å. 27/12. Överstelöjtnant vid generalstaben. Generalintendent vid reservarmén under Armfelts befäl 1808-03-06. Avsked från intendentskapet vid livregementets passevolansverk 1817-03-04. Ståthållare på Strömsholms slott 1817-07-04. Avsked ur generalstaben med överstes titel 1818-09-28. LKrVA och LLA. Avsked från ståthållarämbetet 1832-05-21. Död ogift 1835-12-26 på Stensborg vid Eskilstuna. Ägde Stora Ekeby i Rytterns socken Västmanlands län 1803–1833. Han var en framstående landskapsmålare samt efterlämnade en vacker tavelsamling.
 • Ulrika Charlotta, född 1769-06-01, död 1771-05-19.
 • Sofia Magdalena, född 1771-01-03, död 1826-01-19 i Piteå. Gift 1790-12-12 med konrektorn vid Torneå skola, magister Andreas Erici Lönnberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1783 med Margareta Beata Nordvall, född 1761, död 1789)11, född 1744 i Överkalix, död 1809 i Piteå.

TAB 27

Emil Adam (översiktstab 14, son av Adam, tab 26), född 1772-08-08. Antagen i krigstjänst 1787. Fänrik vid Kajana bataljon 1789-08-04. Löjtnant därst. 1790-02-04. Löjtnant vid Värmlands jägarebataljon 1792-08-10. Kapten därst. 1795-04-07. RSO 1802-12-09. Major s. å. 16/12. Avsked från regementet 1808-02-16. Inspektör för jägaretrupperna 1807. Avsked därifrån 1809-06-29. Överstelöjtnant och överadjutant s. d. Avsked 1810-02-20. Död 1844-11-25 på Apertin i Kils socken, Värmlands län. Gift där 1809-06-18 med grevinnan Charlotta Ulrika Catharina Löwenhielm, född 1786-04-01 på Lång i Grums socken Värmlands län. Målarinna. Död 1875-05-29 på Apertin samt begraven i familjegraven vid Kils gamla kyrka. Dotter av kaptenen greve Carl Gustaf Löwenhielm, och Agneta Sofia Wrangel.

Barn:

 • Sara Augusta, född 1810-05-20 på Björsbyholm i Sunne socken Värmlands län, död 1860-08-10 på Våxnäs vid Karlstad. Gift 1830-07-28 på Apertin med generallöjtnanten Otto August Malmborg, adlad Malmborg, född 1795, död 1864.
 • Emilia Charlotta, född 1811-09-12 på Björsbyholm, död 1894-09-20 på Svaneholm i Svanskogs socken Älvsborgs län. Gift 1839-12-12 på Apertin med brukspatronen Carl Gustaf Uggla, född 1808, död 1879.
 • Carl Adam, född 1812-08-01 på Björsbyholm. Fanjunkare 1831-03-18. Fänrik vid Svea livgarde 1831-06-09 och vid Värmlands regemente 1833-03-02. Löjtnant därst. 1834-09-27. Död ogift 1839-05-07 på Apertin genom en sorglig händelse.
 • Eva Lovisa, född 1814-01-01 på Björsbyholm, död 1818-01-20.
 • Juliana, född 1816-01-22 på Björsbyholm, död 1826-03-11.

TAB 28

Magnus (översiktstab 15, son av Conrad von Gertten, adlad von Gertten, tab 20), till Torarp i Svenarums socken samt Gäddeviksholm och Ekeryd, båda i Flisby socken (alla i Jönk.). Född 1667-08-18 på Kyrketorp i Korsberga socken Jönköpings län. Volontär vid Jönköpings infanteriregemente 1686. Förare därst. 16874. Sergeant 16904. Fänrik 1692-09-15. Löjtnant 1700-05-03. Fördubblingskapten 1703-05-20. Avsked 1704-08-20. Majors karaktär. Död 1739-03-1 på Torarp och begraven s. å. 30/3. Gift med Märta Oxehufvud, född 1668-04-19, död 1725-09-24 på Torarp och begraven s. å. 1/11, dotter av majoren Anders Oxehufvud, och Anna Hård af Segerstad.

Barn:

 • Olof Otto, född 1706-01-29 på Glömminge i Norra Solberga socken Jönköpings län, död där s. å. och begraven s. å. 1/5.

TAB 29

Bernt Conrad (översiktstab 15, son av Magnus, tab 28), född 1700. Volontär vid Smålands kavalleriregemente. Kornett vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1718-04-07. Kornett vid Upplands ståndsdragonregemente 1719. Kornett vid adelsfanan 1720-09-03. Löjtnants avsked4 1727-04-07. Död 1770-11-01 på Svenstorp i Svenarums socken Jönköpings län Han och brodern voro ägare av Torarps säterirusthåll i nämnda socken. Gift 1732-03-12 i Stockholm med Elisabet Eleonora Blume (Blom), född 1712, död 1768-03-13 på Fiskeby i Svenarum socken, dotter av överstelöjtnanten vid livregementet Johan Blume och Eleonora Pfeiff. 'Hon reste från man och barn och hade 1755-10-30 varit borta i 7 år utan att någon visste var hon fanns.'

Barn:

 • Johan Magnus, döpt 1733-09-28 i Pemars socken i Finland, död 1735 och begraven s. å. 7/12 i Pemars kyrka.
 • Anders Johan, född 1738-02-14 på Solberga i Döderhults socken Kalmar län. Levde utan tjänst. Död ogift 1776-03-21 på sin sätesgård Torarp.
 • Bernt, född tvilling 1740-01-25 på Solberga, död där s. å. 1/3.
 • Märta Eleonora född tvilling 1740-01-25 på Solberga, död där s. å. 1/3.
 • Märta Margareta, född 1742-08-19 på Torarp, död där 1743-09-30.
 • Magnus, född 1743-11-10 på Torarp, död där 1746-08-08.
 • Ulrika Sofia, född 1745, död 1802-12-07 på Tvillingsberg i Algutsboda socken Kronobergs län. Gift 1:o 1764-07-15 på Torarp med löjtnanten, greve Svante Creutz, född 1736, död 1766. Gift 2:o 1771-05-13 på Fiskeby med vice korpralen vid Smålands kavalleriregemente, sedermera länsmannen Johan Erland Schröder.
 • Märta Elisabet född 1748-02-00 död s. å. 19/5 på Torarp och begraven s. å. 26/5.

TAB 30

Erik Otto (översiktstab 16, son av Bernt Conrad, tab 29), född 1746-08-19 på Torarp. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1761-03-18. Korpral därst. 1768-07-08. Kvartermästare 1773. Kornett 1776-06-19. Livdrabant 1779-02-10. Löjtnant i armén 1789-03-20. Vice korprals (ryttmästare) avsked 1794-08-25. Död 1812-04-24 på Skramstad i Gamleby socken Kalmar län. Gift 1769-03-29 i Nävelsjö socken Jönköpings län med Sofia Gustava von Sticht, döpt 1747-10-07 på Bjurvik i Nävelsjö socken, död 1810-03-15 i Vimmerby, dotter av ryttmästaren Adolf Johan von Sticht och Anna Maria Silfversparre.

Barn:

 • Lena Maria Elisabet, född 1771-02-17 på Torarp, död ogift 1799-12-12 Vimmerby.
 • Conrad Adolf, född 1781-02-16 på Torarp. Sergeant vid livgrenadjärregementets rothållsdivision 1797-05-22. Fanjunkare vid livgrenadjärregementet 1808. Fänriks avsked 1815-08-04. Död ogift 1832-09-15 på Ekeby i Rytterns socken Västmanlands län.
 • Claes Ulrik, född 1786-12-11 på Torarp. Sergeant vid Jämtlands fältjägare 1805. Underlöjtnant därst. 1809-02-15. 2. Löjtnant 1812-12-14. Konfirm.fullm. 1813-02-12. Kaptens titel 1817-09-16. Kapten 1822-05-17. 2. Major 1827-04-25. Död ogift 1832-10-01 i Vadstena. Han bevistade kriget i Norge med utmärkt beröm och erhöll därför tapperhetsmedaljen.
 • Johan Anton, född 1788-07-23 på Torarp. Fanjunkare vid livgrenadjärregementet. Död 1798-10-17 i Vimmerby.

TAB 31

Georg Gustaf (översiktstab 16, son av Erik Otto, tab 30), född 1775-02-24 i Vrigstads socken Jönköpings län. Major. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 17823. Kadett vid Haapaniemi 17873. Förare vid nämnda regemente3 1789-02-04. Sergeant därst.3 1791-05-04. Åter kadett vid Haapaniemi3 1791-09-01. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente 1792-11-23. Utexaminerad från Haapaniemi 1795-06-24. Löjtnant i armén 1802-07-07. Löjtnant vid Savolaks fotjägarregemente 1804-10-07. GMtf 1808. Kapten i armén 1809-06-26. RSO 1810-05-04. Kapten vid Södermanlands regemente 1811-03-19. Majors avsked 1812-03-03. Bosatte sig sedan i Finland och immatrikulerades på riddarhuset därst. under nr 63 bland adelsmän. Död 1856-12-04 på Eko i Gustaf Adolfs socken i S:t Michels län. Gift 1805-07-25 på Koskipää i Gustaf Adolfs socken med Vendela Fredrika Tandefelt, född 1777-12-09, död 1867-12-12 på Eko, dotter av kaptenen Otto Tandefelt, och Benedikta Fredrika Toll.

Barn:

 • Otto Robert Claes Gustaf, född 1805-12-12 på Eko. Student i Åbo 1821-06-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1824-12-20. Extra ordinarie notarie därst. 1826-06-21. Extra ordinarie kopist i kejs. senatens för Finland justitiedepartement 1827-08-20 och i dess ekonomidepartement 1828-02-19. Vice häradshövding 1830-12-20. Kopist i senatens allm. kansli 1832-07-21. Avsked 1834 och begav sig på utrikes resor. Rättegångsbiträde vid finska passexpeditionen i S:t Petersburg 1836-03-13. Kollegiisekreterares titel 1837-01-12. Anställd vid S:t Petersburgska adressexpeditionens utrikes avd. och tillika arkivarie vid krigsgeneralguvernörens i S:t Petersburg kansli s. å. 13/1. Bordschef vid adressexpeditionens utrikes avdelning 1839-04-09. Titulärråd 1840-02-04. Kollegiiassessor 1842-11-22. Adjoint hos chefen för adressexpeditionens utrikes avd. 1843-06-14. RRS:tSt O3kl 1844-12-18. RPrRÖO4kl 1848-01-21. Hovråd s. å. 6/2 med anciennitet från 1845-11-22. Kollegiiråd 1849-04-16 med anciennitet från 1848-11-22. RVO 1849-02-27. RSEO s. å. 18/2. RBayKrO 1854-04-02. RRS:tAO2kl 1855-12-22. RDDO s. å. 28/12. RPrRÖO 3kl 1856-01-00. RFrHL 1857-06-30. RÖFrJO s. å. 21/12. Avsked 1859-06-18. Statsråds n. h. o. v. s. å. 12/9. RRS:tAO2kl m kejs kr s. å. 16/12. Död ogift 1869-02-28 på Eko [Wä].

TAB 32

Carl Otto (översiktstab 16, son av Erik Otto, tab 30), född 1779-10-10 på Torarp i Svenarums socken Jönköpings län. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1794-09-09. Fänrik därst. 1797-11-03. Löjtnant 1810-06-26. Kapten 1811-06-04. Avsked s. å. 3/12. Död 1851-12-21 på Väster-Oxnö i Torö kapellförsaml. Stockholms län. Gift 1811-01-22 på Åby i Horns socken Östergötlands län med Brita Catharina Tenger, född 1789-03-14 i Västervik, död 1849-06-30 i Linköping, dotter av grosshandlaren i Västervik Anders Tenger och Christina Elisabet Hellwigh.

Barn:

 • Emilie Christina Sofia, född 1811-11-06, död 1857-10-06 i Göteborg. Gift 1842-12-25 i Stockholm med apotekaren, sedermera grosshandlaren i sistnämnda stad Fredrik Christian Landgren i hans 1:a gifte (gift 2:o 1858 med Maria Christina Wåhlstedt, född 1825, död 1859-07-13. Gift 3:o med Emelie Wåhlstedt, född 1835-09-19, död 1915-05-26), född 1815-11-15, död 1889-12-00
 • Gustaf Mauritz, född 1814-01-06 på Åby. Mekaniker. Död ogift 1857-06-15 i Stockholm.
 • Carl Johan, född 1816-05-05, reste utrikes. Drunknade ogift 1846 i Västindien.
 • Mariana Charlotta Eufrosyne, född 1822-09-28 på Ekenäs i Örtomta socken Östergötlands län, död 1823-11-09.
 • Carolina'' Matilda Catharina, född 1824-10-24 på Ekenäs, död 1900-02-00 i Västerås. Gift 1853-05-05 i Linköping med slottsläkaren vid Strömsholm, med. doktorn Carl Rudolf Åkerman, född 1825-07-26 i Västerås, död 1870-01-25 på Strömsholm.

TAB 33

Erik Otto (översiktstab 17, son av Carl Otto, tab 32), född 1818-06-07. Godsägare. Farm. stud. examen och konditionerade på apoteket Lejonet i Stockholm. Anställd vid tidningen Dagligt Allehanda 1848–1849. Kassör och bokförare vid tidningen Stockholms Dagblad i nämnda stad till 1869, då han överflyttade till Finland, där han genom testamente av sin kusin, statsrådet Otto Robert Claes Gustaf von Gertten, blev ägare av större fastigheter. Död 1876-05-03 på Eko i Gustaf Adolfs socken i Finland. Blev finsk undersåte 1872-12-10 men tog ej immatrikulation på riddarhuset i Finland. Gift 1861-07-24 i Stockholm med Charlotta Sofia Janson, född 1832-10-03, död 1928-03-01 i Gustaf Adolfs socken. Dotter av egendomsägaren Johan Fredrik Janson och Elisabet Danielsson. Änkefru von Gertten ägde Fredriksgård i Gustaf Adolfs socken.

Barn:

TAB 34

Carl Erik (översiktstab 17, son av Erik Otto, tab 33), född 1858-11-17 i Stockholm. (R H D prot. 1862-03-13). Godsägare. Död 1885-07-17 på sin egendom Koskipää i Finland. Gift där 1880-08-05 i Gustaf Adolfs socken med Anna Helena Winter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1892-08-29 i Gustaf Adolfs socken med agronomen Carl Artur Boisman, född 1863-04-25), född 1859-10-23 i Gustaf Adolfs socken. Död 1927-12-09 i Gustaf Adolf socken. Dotter av kyrkoherden i nämnda församl. Adolf Magnus Winter och Julia Malvina Bonsdorff.

Barn:

 • Carl Gustaf Otto, född 1885-01-03 på Koskipää, som han ägde men försålde. Student i Helsingfors 1903-05-22. Med. kandidat 1912-05-31. T. f. kommunalläkare i Pöytis socken. Död där 1919-01-21. Gift 1913-01-03 i Gustaf Adolf socken med Saima Elisabet Nyman, från vilken han 1918-10-05 blev skild, född 1891-02-11 (EÄ 1891-02-01)[18] i Helsingfors, dotter av skomakaren Konstantin Hurma (Nyman) och Amanda Helminen.

TAB 35

Carl Otto Fredrik (son av Erik Otto, tab 33), född 1861-02-15 i Stockholm. Ägde Eko i Gustaf Adolfs socken i Finland. Död 1909-04-19 i Åbo. Gift 1883-08-07 i Stockholm med Carolina Sofia (Lilly) Berg, född 1864-04-05 i nämnda stad, död 1949-05-09 (Matteus, Sth, db nr 199), dotter av apotekaren Christian Ludvig Berg och Charlotta Skullt. Hon överflyttade jämte sönerna till Sverige.

Barn:

 • Carin Sofia, född 1885-05-01 på Eko, död där 1900-08-25.
 • Margareta Gurli Alice, född 1890-08-26 på Eko. Sångpedagog. Död 1989-03-24 i Finland. Gift 1913-06-10 i Helsingfors med delägaren i Arthur Söderholms juridiska byrå i Helsingfors, vice häradshövdingen Carl Gunnar Almqvist, född 1888-04-25 i Åbo. Död 1933-08-02 i Helsingfors. Son av senatorn, v. häradshövdingen Karl Alexander Almqvist och Johanna Lindroth.

TAB 36

Erik'' Otto Christian (översiktstab 17, son av Carl Otto Fredrik, tab 35), född 1884-04-04 i Hartola l. (Gustaf Adolfs förs) (EÄ på Eko i Gustaf Adolfs socken) i Finland. Kadett i Fredrikshamn 1899-06-18. Avgick vid kadettkårens indragning 1903. Elev vid Kronobergs högre lantbruksinstitut. Utexaminerad. Anställd hos aktiebolag Aksel Alander och sedermera hos Arthur Söderholms juridiska byrås fastighetsavdelning i Helsingfors. Anställd vid Skånska inteckningsaktiebolag i Malmö 1921. Agronom. Fastighetsmäklare. Död 1960-02-28 i Malmö, S:t Johannes förs (db). Gift 1:o 1908-09-26 i Åbo, Finland med Tyra Friberg.från vilken han 1929-11-08 blev skild i Helsingfors, född 1883-05-25 i Åbo, Finland. Död 1973-06-26 i (Helsingfors) Finland. Dotter av affärsmannen och länsmannen Karl Axel Friberg och Fanny Wibell. Gift 2:o 1929-12-21 i Malmö (S:t Petri förs vb nr 197) med Lydia Maria Ahlström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kamreraren Fritz Julius Pålsson. Död 1924-02-02), född 1889-09-11 i Malmö, S:t Pauli förs Död 1974-09-24 i Malmö, S:t Johannes förs Dotter av vagnsmörjaren Jöns Jönsson Ahlström och Cecilia Lundqvist.

Barn:

 • 1. Carin (EÄ Sofia) Eriksdotter, född 1909-12-02 i Helsingfors, liksom syskonen.
 • 1. Ebba Eriksdotter, född 1911-05-22.
 • 1. Carl-Erik Eriksson, född 1916-07-14 i Helsingfors.
 • 1. Per-Otto Eriksson, född 1917-08-19 i Helsingfors.
 • 2. Kerstin Sofia., född 1927-01-03 i Malmö, S:t Pauli förs
 • 2. Eric Otto, född 1928-03-10 i Malmö, S:t Pauli förs (pastor i Malmö Kirsebergs förs)
 • 2. Carl Gustaf Fredrik (Gösta), född 1929-10-30 i Malmö, S:t Petri förs
 • 2. Anders Hampus Eric, född 1931-01-25 i Malmö (S:t Petri förs fb nr 15).


TAB 36 1/2

Nils-Bertil (översiktstab 17, son av Carl Otto Fredrik tab 35.) Född 1895-12-23 i Hartola förs, Finland. (Gustaf Adolfs). Hemmansägare. Svensk medborgare. Affärsresande. Fänrik. Död 1944-10-22 i Östersund. Åkers förs, Jönk. (db nr 18). Gift 1:o 1925-04-18 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, (vb) med Anna Cecilia Thomasine Svedlund, från vilken han blev skild genom Göteborgs rådhusrätts utslag 1929-02-23, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med direktören August Valdemar Waerngren), född 1883-03-23. Dotter av konsertsångaren Johan Hjalmar Svedlund och Anna Matilda Bodén. Gift 2:o 1929-04-28 i Månsarps kyrka i förs med samma namn, Jönk. med Anna Elisabeth (Lisa) Ek, född 1898-08-14 i Jönköping (fb). Dotter av vaktkonstapeln och fastighetsägaren Johan Gustaf Andersson (Ek) och Emma Kristina Andersson.

Barn:

 • 2. Maud Ingrid Elisabeth, född 1930-02-07 i Månsarps förs, Jönk.
 • 2. Birgit Ann-Marie, född 1934-03-12 i Åsenhöga förs, Jönk.
 • 2. Ulla Kristina, född 1937-05-09 i Gustaf Adolfs förs, Skarab.
 • 2. Monika Gunvor, född 1939-06-05 i Gustaf Adolfs förs, Skarab.

TAB 37

Anders Hampus Adolf (översiktstab 17, son av Carl Otto, tab 32), född 1820-07-05 i Linköping. Bruksbokhållare vid Löfsta bruk i Östra Löfsta socken Uppsala län, sedan lantbrukare i Bollnäs socken Gävleborgs län till 1870-09-00 (i juli, sannolikt), då han överflyttade till Finland och bosatte sig på Koskipää i Gustaf Adolfs socken i nämnda land. Död där 1900-08-18. Gift 1858-07-08 (i juli sannolikt) i Bollnäs förs, Gävleborgs län med Brita Persdotter (EÄ Brigitta Pettersson).(vb), född 1835-02-23 (EÄ 1835-02-22) i Bollnäs, död 1923-12-14 i Gustaf Adolfs socken, dotter av hemmansägaren, nämndemannen Per Persson (EÄ Per Persson) och Anna Larsdotter.

Barn:

 • Per Adolf, född 1859-03-26 i Bollnäs socken. Studentexamen i Helsingfors 1879-06-06. Rättsexamen 1885-02-19. Auskultant i Vasa hovrätt s. å. 13/4. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1887-10-25. Vice häradshövding s. å. 20/12. Extra ordinarie kopist i senatens justitiedepartement 1888-04-02. Kammarförvant i fångvårdsstyrelsen i Helsingfors 1891-03-13. RRS:tStO 3kl 1903-04-19. Tillika kanslist i överstyrelsen för allm. byggnaderna 1906-01-19. Död 1908-07-04 på Koskipää. Gift 1896-12-03 i Gustaf Adolfs socken med Agnes Alexandra Qvist, född 1874-02-03 i Helsingfors. Död 1962-04-07 i Helsingfors (Hartola [Gustav Adolfs (förs, St. Michels stifts, Finl., db, s. 244). Dotter av fabrikören Gustaf Adolf Qvist och Alexandra Grén.
 • Anna Matilda, född 1860-11-02 i Bollnäs. Död 1950-11-22 (pastor i Helsingfors Norra sv. förs) Gift 1910-07-09 med affärsmannen Carl Otto Saxelin, i hans 2:a gifte, född 1848-01-22 i Tavastehus. Död 1938-05-19 (pastor i Helsingfors Norra sv. förs) i Hartola.
 • Carolina Fredrika, född 1870-01-03 på Strömsholm i Kolbäcks socken Västmanlands län. Död 1940-06-21 i Hartola (pastor i Hartola förs).
 • Hedvig Emelie Cecilia, född 1876-11-22 på Koskipää, död där 1879-05-18.

TAB 38

Carl Otto (översiktstab 17, son av Anders Hampus Adolf, tab 37), född 1863-07-20 i Bollnäs socken. Student i Helsingfors 1883-06-02. Domarexamen 1891-03-04. Auskultant i Viborgs hovrätt s. å. 11/3. Vice häradshövding 1894-05-21. Borgmästare i Heinola 1901-04-19. Drunknade 1908-06-22 i närheten av nämnda stad. Gift 1892-06-08 i Heinola med Agnes Adler, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1921-12-12 med Gustaf Adolf Ruth, inspektor, född 1857-10-27, död 1937-10-26), född 1869-09-20, död 1939-10-29 i Helsingfors Norra svenska förs Dotter av häradshövdingen Axel Edvard Adler och Ahna Forsblom.

Barn:

 • Carl Gunnar, född 1893-08-14 på Koskipää, död där 1894-07-08.
 • Hjördis Ragnhild, född 1895-08-27 på Koskipää.
 • Saga Ingeborg, född 1897-01-08 på Koskipää. Student i Helsingfors 1917-05-29. Gift 1925-04-09 med arkitekten Ernfrid Leonard Landén, född 1897-05-01.
 • Agnes Margit, född 1899-09-20 på Hinnisniemi i Gustaf Adolfs socken, Hartola. Gift 1926-06-27 med ingenjören Per Gustaf Estlander, född 1899-05-30.
 • Signe Valborg Maria, född 1900-12-12 på Vandala i Gustaf Adolfs socken. Död 1905-10-23 i Heinola.
 • Carl Sven Fjalar, född 1902-09-14 i Heinola.
 • Carl Gunnar, född 1904-05-11 i Heinola.
 • Per-Erik, född 1905-12-18 i Heinola.

TAB 39

Carl Göran von Gertten (son av Magnus von Gertten, tab 28), döpt 1701-10-04 Glömminge. Löjtnant vid adelsfanan. Död 1763. Gift 1724-06-14 Åkerholm med friherrinnan Barbro Christina Creutz, dotter av överstelöjtnanten, friherre Claes Creutz och friherrinnan Agnes Christina Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • Märta Christina, född 1725-07-16 på Glömminge, död där 1744-05-05.
 • Ebba Eleonora, född 1726-08-22.
 • Anders Magnus. Se Tab. 40.
 • Gustaf Reinhold, född 1729. Se Tab. 41.
 • Magdalena Sofia, född 1731-01-26 på Åkerholm. Gift 1748-08-05 på Glömminge med kaptenen Gustaf Adolf Svanhals i hans 1:a gifte, broder till översten Fredrik Svanhals, adlad Gyllensvaan.
 • Carl Hans, född 1733. Se Tab. 42.
 • Agnes Christina, född och död 1734 på Glömminge.

TAB 40

Anders Magnus von Gertten (son av Carl Göran von Gertten, tab 39). Fältväbel. Gift 1765-11-05 i Nävelsjö socken med Catharina Ulrika Ridderborg i hennes 1:a gifte, dotter av löjtnanten Jakob Ridderborg och Charlotta Amalia Ostermeijer.

Barn:

 • Axel Georg, född 1767-09-17 Bäckefall. Överstelöjtnant vid örlogsflottan 1814-06-14. Död barnlös 1824-10-22 i Karlskrona. Gift 1811-11-05 med Eva Magdalena Wollin, dotter av konteramiralen Lars Wollin och Fredrika Liedbeck.

TAB 41

Gustaf Reinhold von Gertten (son av Carl Göran von Gertten, tab 39), född 1729-06-29 Havsvik. Kapten. Död före 1768-01-08 på Glömminge. Gift med Hedvig Christina Norberg i hennes 1:a gifte, dotter av engelska kommendanten i New York, kaptenen Johan Norberg och Beata Solia Mannerstedt.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1766-05-20 på Glömminge, död 1823-10-28. Gift 1794-09-12 på Erstavik med ryttmästaren Adam Johan Lagerberg.
 • Hedvig Gustava, född 1767-12-03 på Glömminge, död 1832. Gift 1792-01-29 i Höreda kyrka i Småland med prosten och kyrkoherden i Höreda och Medelby församl:s pastorat Carl Anders Hertzman.

TAB 42

Carl Hans von Gertten (son av Carl Göran von Gertten, tab 39). Född 1733-02-06 på Glömminge i Norra Solberga socken. Kvartermästare. Död 1793-01-10 på Alarp. Gift 1764 med Christina Bengtsdotter.

Barn:

 • Märta Christina, född 1765-05-10, död 1826-12-30 i Flisby socken Jönköpings län. Gift 1809-07-23 på Alarp med fänriken vid livgrenadjärregementet Carl Johan Hadorph (broder till förste expeditionssekreteraren Daniel Hadorph).
 • Hedvig, född 1767-03-11 på Alarp, död 1785-12-24 och begraven i Barkeryds kyrka .
 • Carl Gustaf, född 1774-07-25 på Alarp. Livdrabant hos hertig Carl. Kallas vid sin död kornett. Död barnlös 1809-05-02 på Alarp. Gift 1793-09-27 i Barkeryds socken med Christina Catharina Wettermarck i hennes 1:a gifte.
 • Johan Fredrik, född 1779-09-27 Bengtsbo, död som barn.

TAB 43

Erik (översiktstab 9, son av Conrad von Gertten, adlad von Gertten, tab 20). Var 1699 sergeant vid Jönköpings regemente. Fänrik därst. 1700-08-14. Löjtnant 1702-07-02. Konfirm.fullm. s. å. 30/9. Sekundkapten 1704-08-30. Premiärkapten. Stupade troligen 1709-06-28 i slaget vid Poltava, enär han ej finnes upptagen å den av major Oxe 1711 hemsända fånglistan [Lk]. –. Gift 1699-12-29 på Grunnevad i Valstads socken Skaraborgs län med Catharina Örnecrantz, född 1682, död 1706 på Gursten i Lofta socken Kalmar län, dotter av kaptenen och jägmästaren Gabriel Örnecrantz, och Gunilla Rosenstråle.

Barn:

 • Catharina Agneta, född 1703-02-05 på Gursten. Död 1729-03-30 i Lofta socken och begraven s. å. 5/4. Gift 1722-12-18 på Stumperyd i Norra Solberga socken Jönköpings län med löjtnanten Erik Gustaf Klöfverskjöld, i hans 1:a gifte, född 1698, död 1759.

Utan känd härstamning

 • 1. Peter von Gertten, gift 1738-11-01 i Karlskrona med Beata Maria Lind i hennes 2:a gifte.
 • 2. Välboren fru Brita Elisabet von Gertten, gift 1707-12-22 i Stockholm Maria förs i Stockholm med kamreraren Johan Günther.
 • 3. Margareta Catharina von Gertten, född 1703-12-25 i Stockholm, död 1763-05-15 på Vallby i Skirö socken Jönköpings län, gift där med kornetten vid Östgöta kavalleriregemente Johan Nyman.
 • 4. Margareta Catharina von Gertten, född 1714, död ogift 1794-05-27 i Karlskrona.
 • 5. Majorskan Agneta von Gertten, död 1737-08-30 i Mönsterås socken Kalmar län.

Källor

1Rf. 2Noraskogs arkiv I s. 15. 3KrAB. 4Lk. 5SK. 6Wä. 7At (RA). 8RHG. 9Öä. 10Pt. V s. 183. 11Pt III s. 102. 12Geneal. samf. i Finland årsskrift 1924. 13At (P). 14Medd. av före detta statsarkivarien J. W. Ruuth, Helsingfors. 15Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors. 16Wilskman, Släktbok. 17Pernå kyrkbok. 18Medd. av friherre Tor Carpelan. 19Åbo. 20Pargas kyrkoarkiv.

Jully Ramsay. Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: