:

Lewenhaupt nr 2

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Lewenhaupt nr 2

Grevlig 1568-10-05, introducerad 1625.

Om ättens härstamning se friherrliga ätten Leijonhufvud. Sten Eriksson (Leijonhufvud), som blivit friherre vid konung Erik XIV:s kröning 1561, upphöjdes på dödsbädden till greve, vilken värdighet bekräftades för hans änka 1569-12-25. Redan den första grevens barn började skriva sig Lewenkopf, snart utbytt mot Löwenhaupt och Lewenhaupt. Namnet Leijonhufvud har använts av ett par av de första generationernas kvinnliga medlemmar, men manliga medlemmar av den grevliga ätten hava endast undantagsvis skrivit sig så, ehuru den svenska namnformen länge använts av andra.

Lewenhaupt G200.png

Lewenhaupt G201.png

TAB 1

Sten Eriksson, friherre och greve [Lewenhaupt], (son av Erik Abrahamsson, se friherrlig ätten Leijonhufvud, tab 3), friherre till Gräfsnäs i Erska socken och Oplo i Magra socken, (båda i Älvsborgs län), herre till Käggleholm i Ödeby socken, Örebro län mm. Född 1518-08-15. Krigsråd 1538. Erhöll 1538-12-14 befallning att mottaga de ankomna landsknektarna. Erhöll i förläning 1539-05-19 Eskilstuna kloster med därunder lydande landbor och 1539-10-01 Västerrekarne. Riksråd 1539. Erhöll donation på all biskopssaköre och biskopsgästning i sin förläning 1540-01-00. Överstekrigsråd 1540. Mönsterherre 1540. Överste regerings- och sekreteråd 1540. Riddare 1540. Fullmäktig 1540-09-08 vid mötet i Kalmar med de danska sändebuden angående gemensamt försvar mot fienden. Fördrag härom avslutat 1540-11-01. Erhöll Österrekarne i förläning 1541. Fullmäktig 1541-08-10 vid mötet med de danska riksråden vid Brömsebro ang. fredsförbund på 50 år, avslutat 1541-09-14. Sändebud till konungen av Frankrike 1542-01-25 och avslutade 1542 traktaten i Montiers sur Saulx och 1542-07-10 traktaten i Ligny samt återkom vid midsommartiden 1543 till Sverige. Mönsterherre 1544-09-22. Hövidsman i Småland 1545 och förordnad 1545-01-22 att hålla konungsräfst i Småland. Erhöll förläning på biskopssaköre och biskopsgästning i Gäsene härad 1546-03-18. Fick uppdrag att förhandla med allmogen i åtskilliga landsändar 1547. Erhöll befallning 1547-10-21 att samla och utrusta krigsfolk med anledning av danskarnes fientliga avsikter. Erhöll i förläning Jönköpings stad med Vista, Tveta, Norra Vedbo, Västra, Östbo och Mo härader 1549-03-29. Fick 1549-04-12 överinseendet över det nyantagna krigsfolket i Västergötland. Erhöll Visingsö i förläning 1550-04-19 och 1550-05-23 alla Nydala klosters landbor på behaglig tid. Hövidsman på Jönköpings slott och ståthållare över Småland 1556. Legat till Danmark (At (L)) 1556-06-14 och till Ryssland 1556-10-24. Erhöll överste befallningen på Viborg 1556-12-25. Legat till drottningen av England 1559-07-26. De kungliga prinsessornas överste råd och hovmästare 1561-01-16. Friherre 1561-06-29 och erhöll S:t Salvatorskedjan 1561-06-29. Legat till Danmark 1561-12-26. Föreståndare för hertig Carls furstendöme 1562-07-29. Legat till lantgreven av Hessen 1563-01-05, men blev på ditresan 1563-02-00 fängslad i Danmark, varifrån han först 1565 återkom. Rikskammerling 1566. En av ledarna i hertigarnas uppror mot konung Erik 1568. Sårad 1568-09-27 vid konungens fängslande och död 1568-10-05 i Stockholm. Erhöll på sin dödsbädd löfte om grevlig värdighet. Ligger jämte sin fru begraven i Uppsala domkyrka, varest över dem varit uppsatt en präktig gravvård av marmor, prydd med varderas 16 anors vapen. 'Var en i rikets angelägna värv mycket brukad man och stod i stor nåd hos konung Gustaf I, vid vars dödsbädd han var närvarande, ävensom till en början hos konung Erik XIV. Kastades på ogrundade misstankar och efter Göran Perssons inrådan 1567 i fängelse i Uppsala, varur han kort därefter lösgavs.' Gift 1548-10-07 i Stockholm med Ebba Månsdotter (Lilliehöök), född 1529-01-13 på Oplo, grevinna till Raseborg 1569-07-10 och erhöll 1569-12-25 donation på Raseborgs slott mm såsom grevskap. Erhöll 1571-06-25 såsom tillökning i grevskapet Ingå socken, Tötare bol i Lojo socken och Ekenäs stad med ladugård, kvarnar mm, allt i Finland. Erhöll Vilske härad i förläning 1594-05-30. Död 1609-09-29 Lerjeholm och begraven 1610-03-18 i Uppsala domkyrka, dotter av riddaren och riksrådet Måns Bryntesson (Lilliehöök af Fårdala) och Brita Jönsdotter (Roos af Ervalla). Hon kallades vanligen på grund av sin härsklystnad och manhaftighet grev Ebba.

Barn:

 • Margareta, född 1549-09-16 på Gräfsnäs, död ogift 1586 och begraven 1589 i Uppsala domkyrka. Hon var en kort tid tillämnad brud åt Erik XIV och blev trolovad 1585 med riksrådet, friherre Pontus De la Gardie, som 1585 drunknade.
 • Erik, född 1550-11-16 på Gräfsnäs, död späd.
 • Edla, född 1552-01-30 på Gräfsnäs, död 1586-09-30 Vinäs och begraven 1587-06-18 i Eds kyrka. (At (L)) Gift 1580-07-24 på Gräfsnäs (At (L)) med riksrådet och generalkrigsöversten, friherre Mauritz Birgersson Grip, till Vinäs och Tärna, död före 1591-06-26 Villnäs
 • Axel, född 1554. Riksråd. Död 1619. Se Tab. 2
 • Carl, född 1555-09-09 på Jönköpings slott. Död mycket hastigt 1562-02-00 Hörningsholm, under Ture Bielkes bröllop med Sigrid Sture.
 • Sten, född 1556, död späd.
 • Anna, född 1558-08-13 på Jönköpings slott, död 1599-01-19 och begraven 1600-05-25 i Uppsala domkyrka. Gift 1598-03-14 på Gräfsnäs med kammarherren Erik Turesson Bielke, född 1564, död 1599.
 • Mauritz, född 1559. Riksdrots. Död 1607. Se Tab. 74
 • Elisabet, född 1561-03-09 i Stockholm, död efter 1612-03-02. Gift. 1598-03-14 på Gräfsnäs med sin systers svåger, rikskansleren Svante Bielke, friherre Bielke, född 1567, död 1609.
 • Abraham, född 156(3?), död späd.
 • Brita, född 1567-04-23 på Käggleholm, död 1611-05-20 och begraven i Västerås domkyrka. Gift 1594-11-19 på Gräfsnäs med riksdrotset, greve Magnus Brahe, i hans 1:a gifte, född 1564, död 1633.

TAB 2

Axel, (son av Sten Eriksson, tab 1), greve till Raseborg, friherre till Gräfsnäs och Käggleholm, pantherre till Jönköping, herre till Oplo, Rossheim i Elsass, Rollingen (nu Raville i Luxemburg) mm. Född 1554-02-11 i Jönköping. Student i Frankfurt a. d. O. 1571 (At (L)) och i Padua 1572-02-22. Häradshövding i Oppunda härad, Södermanlands län 1576-08-08. Riddare. Erhöll Stenerud med fem andra hertig Carls arvegårdar i Västergötland i förläning 1580-11-11. Antagen i konungens tjänst med lika lön som de förnämsta vid hovet 1581-09-00. Tillerkändes Raseborgs grevskap 1585-05-11. Erhöll Bjärke härad i förläning 1585-05-14. Riksråd 1586. Ståthållare över Finland och Österbotten 1587-01-21. Förnyad förläning på Bjärke härad med Långareds socken 1587-07-28. Erhöll förläning på Raseborgs grevskap att ensam behålla med titel, stånd och ränta 1587-07-28. Ytterligare stadfästelse å grevskapet och fastställelse av grevevapnet 1587-09-05. Lagman i norra Finlands lagsaga. Legat till fredstraktaten med Ryssland i Narva 1589-08-27. Fråndömd sitt ämbete och alla sina förläningar 1589-12-15, vilka han dock återfick 1590-11-00. Erhöll 1595-03-18 årliga räntan av Barne härad i rådsherrelön. Erhöll 1595-12-01 Jönköpings stad och fyra härader i Småland såsom pant för en fordran hos kronan. Av konung Sigismund 1597-05-07 avsatt från riksråds och regementsrådsämbetena på grund av sitt deltagande i Arboga möte. Erhöll hertig Carls försvarelsebrev på grevskapet Raseborg 1597-10-15 andliga och världsliga ständer i Västergötland vald till lagman, och 1597-12-12 av hertig Carl därtill utnämnd. Ståthållare över Västergötland och befälhavare över krigsfolket i Västergötland 1598-06-27. Erhöll hertig Carls brev 1599-02-05 att behålla Orrholmen och Etaks gårdar samt Vartofta och Laske härader till dess han återfått sitt grevskap. Frånkändes av hertig Carl grevskapet Raseborg 1600-06-13. Lämnade Sverige 1600 och bosatte sig på sitt gods Rossheim i Elsass. Erhöll Gressweiler i Elsass såsom mansläh 1602. Inköpte 1609-06-10, jämte sin hustru, för 31.000 floriner den del av herrskapet Raville, som hade tillhört hennes avlidne broder, friherre Tomas zu Criechingen (At (L)). Återkom 1613-08-00 till Sverige och bosatte sig på Gräfsnäs, men vägrades 1613-09-05 av konungen tillstånd därtill, reste då till Norge samt pantförskrev 1613-11-13 sina efter mormodern ärvda norska gods. Tillbragte sina sista år på sina tyska gods. Död före 1619-09-17, troligen på Rossheim. 'Han var av ett oroligt, hetsigt, högdraget och hårt sinnelag, men eljes en kunnig och uppriktig man samt låg nästan beständigt i fejd än med den ena, än med den andra av sina fränder, konungarna Johan III, Sigismund, Carl IX och Gustaf II Adolf. Fick till grevevapen en fyrdelad sköld, uti första och fjärde halvt förgyllda och halvt försilvrade fältet ett lejon, vars övre del var röd i det förgyllda och nedre del blå i det försilvrade fältet, hållande i ramen en svart orm samt uti andra och tredje blå fältet en gyllene leopard med svarta spräcklor samt mittpå skölden stamvapnet tre lejonhuvuden i blått fält, ovanpå skölden en grevekrona och däröver tvenne öppna tornerhjälmar med ett rött lejon utur en krona på den främre, och på den andra en leopard samt hjälmtäcket guld, silver, blått och rött. Hans yngre son och äldste sonens Barn tillökade sedermera vapnet med fält- och hjälmprydnader, härrörande från tyska besittningar.' Gift 1:o 1579-07-08 på Falkenstein i Pfalz, varvid giftermålskontraktet underskrevs av bland andra hertig Carl, brodern Mauritz Lewenhaupt, pfalzgreven Georg Johan och grevarna Emich och Sebastian af Falkenstein, med Sidonia von Daun, grevinna zu Falkenstein, född 1549, död 1588-06 i Finland, dotter av Johan von Daun, greve zu Falkenstein och Ursula Wild- och Rheingrevinna zu Salm-Kyrburg. Gift 2:o 1590 på sommaren med Magdalena, friherrina zu Criechingen und Pyttlingen, levde änka, dotter av (At (L)) Wyrich, friherre zu Criechingen und Puttlingen och Antoinette Wild- och Rheingrevinna zu Salm-Kyrburg.

Barn:

 • 1. Ebba, född 1580-06-00 på Gräfsnäs, död på Gräfsnäs 1580-06-00.
 • 1. Maria, född 1581-08-06 på Gripsholm, död 1581.
 • 1. Sten, född 1582 på Gräfsnäs, döpt på Gräfsnäs 1583-02-00, död späd.
 • 1. Johan Casimir, född 1583. Guvernör. Död 1634. Se Tab. 3
 • 1. Ludvig, född 1584-11-29 på Gräfsnäs, död ung.

TAB 3

Johan Casimir, (son av Axel, tab 2), greve till Raseborg samt Falkenstein i Nedre Pfalz, friherre till Reipoltzkirchen, också i Pfalz, och Käggleholm, herre till Gräfsnäs, Koberg i Lagmansereds socken, Älvsborgs län, Vinäs i Eds socken, och Kasimirsborg i Gamleby socken, (båda i Kalmar län). Född 1583-08-10 på Gräfsnäs. Följde fadern då denne 1600 lämnade Sverige. Officer i kejserlig tjänst och deltog i flera fälttåg i Ungern mot turkarne. Återkom 1613. Fick 1614-02-27 änkedrottning Christinas försvarelsebrev och 1614-07-15 konungens tillstånd att förbliva i riket. Avgav 1614-12-12 sin skriftliga trohetsförsäkran. Erhöll 1614-12-19. Rättighet att uppbära räntan av sina fädernegods. Erhöll 1619-01-24 befallning att vara konungen följaktig på resan åt danska gränsen och 1619-09-17 tillstånd att tillika med brodern Sten utresa för att med styvmodern skifta arvet efter fadern. Introducerad 1625 under nr 2 bland grevar. Tillerkändes genom kejserlig dom grevskapet Falkenstein 1628-12-31 och genom kurfurstens av Köln dom herrskapet Bretzenheim 1629-07-27. Tillika med brodern av hertigen av Lothringen belönad med grevskapet Falkenstein 1629-08-14. Änkedrottning Maria Eleonoras råd och tillförordnad guvernör över bemälda änkedrottnings livgeding 1634-02-03. Guvernör över bemälda änkedrottnings livgeding 1634-04-04. Död 1634-08-18 på Vinäs och begraven 1635-06-24 i Uppsala domkyrka. Hans och hans frus epitafium uppsattes i Västra Eds kyrka. Gift 1616-10-06 på Nyköpings slott med sin kusin, friherrinnan Sidonia Grip, född 1585-04-21 på Vinäs, död på Vinäs 1652-07-20 och begraven 1652-10-03 i Uppsala domkyrka, dotter av riksrådet, friherre Mauritz Grip, till Vinäs och Tärna, och grevinnan Edla Lewenhaupt.

Barn:

 • En son, född 1617 på Vinäs, död på Vinäs 1617 och begraven i Västra Eds kyrka
 • Gustaf Adolf, född 1619. Riksråd och fältmarskalk. Död 1656. Se Tab. 4.
 • Carl Mauritz, född 1620. Riksråd och fältmarskalk. Död 1666. Se Tab. 6.
 • Ludvig Wierich, född 1622. Riksråd och general. Död 1668. Se Tab. 24.
 • Edla, död späd.
 • Elisabet, död späd.
 • Axel, född 1626. Överkammarherre och överste. Död 1669. Se Tab. 72.

TAB 4

Gustaf Adolf, (son av Johan Casimir, tab 3), greve till Raseborg och Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen och Käggleholm samt Vinberg Hallands län, herre till Gräfsnäs, Bretzenheim i Pfalz, Sagnitz i Livland, Himmelspfort i Bremen, Hässelbyholm i Fogdö socken, Södermanlands län, Östad i Fogdö socken, Älvsborgs län och Reberga i Marka socken, Skaraborgs län, mm. Född 1619-03-24 på Vinäs. Student i Uppsala 1635-05-28 och i Leiden 1637-10-27. Tilldömdes 1636-07-09 av Svea hovrätt grevskapet Raseborg och de arvegods, som farbrodern, greve Sten innehaft. Volontär vid grevens av Solms regemente i holländsk tjänst 1637, varest han kvarstannade till 1640. Erhöll bekräftelse på besittningsrätten av Raseborgs grevskap 1640-04-15. Kapten vid fältmarskalken Lennart Torstenssons regemente, det gamla blå kallat, 1642. Överstelöjtnant vid ett tyskt regemente till fot 1643. Överste för ett tyskt regemente till fot 1643. Överste för Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1644-12-31. Generalmajor av infanteriet 1645-05-27. Överste för dalregementet 1645-07-30. Erhöll exspektans på amtet Piritz i Pommern 1646-05-28 och tilldömdes 1646-09-20 jämte medarvingar av överrätten i Lothringen grevskapet Falkenstein. Tillerkändes 1647-04-14 vid Westfaliska fredstraktaten sin rätt till grevskapet Falkenstein, friherrskapet Reipoltzkirchen och herrskapet Bretzenheim. Kommendant på Nienburg an der Weser och befälhavare över trupperna i Westfalen 1647-09-23. Erhöll klostret Himmelspfort i Bremen i donation 1647-10-25. Generallöjtnant av infanteriet 1648-04-17. Avsked från överstebeställningen vid dalregementet 1650-05-31. Riksråd 1650-09-30 och krigsråd 1650-12-07. General över kavalleriet och infanteriet i Finland 1651-04-25. Friherre till Vinberg 1652-02-18. Lagman i Tio häraders lagsaga 1652-07-31. Fältmarskalkslöjtnant 1652. Fältmarskalk över den finska och livländska armén 1655-04-14. Vice generalguvernör i Riga och över Livland 1656. Beordrad att förrätta generalmönstringen i Finland 1656-01-17. Högste befälhavare över armén i Finland 1656-07-05. Död 1656-11-29 i fältlägret i Rautus socken i Viborgs län i Finland efter elva dagars sjukdom samt i en kostbar blykista begraven 1657-07-19 med stor ståt i Riddarholmskyrkan i Stockholm. 'Han gjorde under sin studietid resor till Frankrike och Italien samt deltog 1637 såsom volontär vid grevens av Solms regemente i belägringen av Breda i Holland, ävensom 1640 i belägringen av Arras i Flandern. Bevistade riksdagarna 1642 och 1650, då han båda gångerna genom sin hetta kom i ordväxling med lantmarskalkarna, vilket, synnerligast vid riksdagen 1642, då han påstod herreklassens företräde, förorsakade mycket buller och oro. Var en tapper krigare och lycklig anförare. Kommenderade i slaget vid Leipzig 1642-10-23 Torstenssonska regementet, sedan överstelöjtnanten blivit dödligen sårad och majoren skjuten, men fick själv sjutton svåra sår och skott, så att han blev liggande bland de döda på valplatsen och med litet liv upptagen. Tvang, efter blott åtta dagars belägring, det starka slottet Hof att giva sig och bevistade belägringen och erövringen av Eger. Överraskade 1655 staden Dünaburg i Livland, som han erövrade från polackerna. Fick 1656 befallning att upprätta en ny armé i Finland och åtaga sig försvarsverket I Finland, då han undsatte Kexholm och tvang ryssarna att draga sig ifrån Kexholm och Nyen.' Gift 1648-03-21 på Stockholms slott med hovfröken, grevinnan Christina Catharina De la Gardie i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1658-06-11 med riksrådet och fältmarskalken, friherre Gustaf Otto Stenbock, greve Stenbock, i hans 2:a gifte, född 1614, död 1685), född 1632-10-07 i Stockholm, död 1704-11-15 Runsa och begraven i Riddarholmskyrkan, men sedan gravsatt i Sture-Stenbocksgraven i Strängnäs domkyrka, dotter av riksrådet och general-fältherren, friherre Jakob De la Gardie, greve De la Gardie, och grevinnan Ebba Brahe.

Barn:

 • Jakob Casimir, greve till Raseborg och Falkenstein, friherre till Gräfsnäs och Vinberg. Född 1649-06-01 i Wismar. Student i Uppsala 1658-09-22. Död 1659-05-28 i Stockholm och begraven 1660-01-11 i Riddarholmskyrkan, varest hans vapen uppsattes.
 • Christina, till Lindö i Kärrbo socken, Västmanlands län, Reberga mm. Född 1650-11-08, död 1716-04-18 i Stockholm och begraven 1716-04-29 i Riddarholmskyrkan. Gift 1671-05-09 i Stockholm med amiralitetskaptenen, friherre Henrik Fleming af Lais, född 1644, död 167(5).
 • Gustaf Mauritz, född 1651. Överste. Död 1700. Se Tab. 5
 • Carl Magnus, född 1653-07-03 i Stockholm, död 1653-11-10 och begraven 1654 i Uppsala domkyrka, där hans vapen med latinsk påskrift uppsattes och till kyrkan gavs 187 daler kopparmynt.
 • Ebba Charlotta, till Östad mm. Född 1654, död 1720-01-18 Vibyholm. Hon blev förlovad 1673 med kammarherren, greve Vilhelm Douglas, som dog 1674, innan bröllop hann äga rum. Gift 1676-11-01 i Stockholm med överstelöjtnanten, friherre Gustaf Carl Banér, född 1652, död 1697.

TAB 5

Gustaf Mauritz, (son av Gustaf Adolf, tab 4), greve till Raseborg och Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Rossheim, Winnweiler och Bretzenheim, alla i Tyskland, samt Gräfsnäs, Tärnö i Husby-Oppunda socken och Hesselbyholm I Fogdö socken, (båda i Södermanlands län), ävensom Mellingeholm i Frötuna socken, Stockholms län, Sagnitz, Wallmushof och Köhnhot. Född 1651-10-11. Student i Uppsala 1658-09-22 och i Heidelberg 1665. Kammarherre hos konungen 1671-11-00. Kapten vid livgardet 1672-07-15. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1673-11-26. Överste 1676-12-23 för ett av honom själv värvat dragonregemente, vilket reducerades 1679-10-08. Tillerkändes 1683-07-21 på ättens vägnar Bretzenheim genom dom av parlamentet i Metz. Överste för ett svenskt regemente i holländsk tjänst 1688-09-26. Överste för bremiska kavalleriregementet 1691-05-26 Död 1700-03-05 i Stade i Bremen, jordfäst i S:ta Mariakyrkan i Bremen och begraven 1701-03-05 i Lewenhauptska graven i Riddarholmskyrkan, där hans vapen med latinsk påskrift finnes. 'Han bevistade med sitt regemente dragoner kriget i Skåne. Från honom reducerades på 1680-talet Raseborgs grevskap i Finland och Vinbergs friherrskap i Halland.' Gift 1:o 1673-11-15 i Stockholm med sin styvsyster, grevinnan Magdalena Catharina Stenbock, född 1652-01-23, död 1676-10-28 i barnsäng i Stockholm och begraven 1677-04-22 i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet och riksamiralen, friherre Gustaf Otto Stenbock, greve Stenbock, och hans 1:a fru, friherrinnan Brita Horn af Åminne. Gift 2:o 1678-04-16 i Stockholm med friherrinnan Görvel Sparre, död 1691-03-00 i Holland och begraven 1692-09-29 i Riddarholmskyrkan, dotter av landshövdingen Erik Carlsson Sparre, friherre Sparre, och Elisabet Banér, friherrinna Banér. Gift 3:o 1693-01-25 i Stockholm med grevinnan Charlotta Eleonora Dohna, född 1660-06-23 i Stockholm, död i Stockholm 1735-11-25 och begraven 1735-12-04 i Riddarholmskyrkan, dotter av fältmarskalken, burggreven Christoffer Delpicus von Dohna, naturaliserad greve Dohna, och grevinnan Anna Oxenstierna af Korsholm och Wasa

Barn:

 • 1. Christina Catharina, född 1671-08-18 i Stockholm. Hovfröken 1695. Död i barnsäng 1714-07-29, i Stockholm och begraven 1714-08-10 i Riddarholmskyrkan. Hon blev 1699 förlovad med generaladjutanten, friherre Knut Leijonhufvud, som stupade vid Narva 1700. Gift 1713-01-20 på Stockholms slott med generalmajoren Otto Vilhelm Staël von Holstein, friherre Staël von Holstein, i hans 1:a gifte, född 1668, död 1730.
 • 1. Gustaf Adolf, greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Bretzenheim, Wallmushof och Köhnhof. Döpt 1675-10-03 i Wismar. Fänrik vid ett av de svenska regementerna i holländsk tjänst. Avsked vid ett av de svenska regementerna i holländsk tjänst 1698. Fänrik vid konungens av England garde, avsked 1700. Erhöll 1700-03-21 för ätten hertigens av Lothringen investitur på grevskapet Falkenstein. Kapten vid Skaraborgs regemente 1700-04-30. Kapten vid Upplands ståndsdragonregemente 1700-09-05. Generaladjutant av infanteriet vid generalmajor A. W. Schlippenbachs armé i Livland 1702-01-03. Överstelöjtnant vid Upplands ståndsdragonregemente 1702-03-00. Överstelöjtnant och chef för livländska dragonregementet 1703. Konfirmationsfullmakt 1703-08-17. Av generalmajor Schlippenbach utnämnd till överste för ett regemente, som skulle av honom själv uppsättas 1705-01-08, men kapitulationen blev ej av konungen konfirmerad. Överstelöjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1706-10-28. Konfirmationsfullmakt 1707-01-02. Stupade 1708-09-29 i slaget vid Liesna. Mistade 1702-07-19 i träffningen vid Hummelhof halva högra foten genom en kanonkula.
 • 1. Carl, greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Bretzenheim. Född 1676-10-00 i Stockholm. Fänrik vid ett svenskt regemente i holländsk tjänst 1690. Löjtnant vid Nils Bielkes regemente därstädes 1693-11-11. Kapten vid Sparres regemente i Holland 1694. Kornett vid bremiska kavalleriregementet 1697-07-00. Avsked ur holländsk tjänst 1698-03-00. Livdrabant 1700-06-05. Korpral vid livdrabanterna 1703-12-14. Överstelöjtnant vid Magnus Stenbocks dragonregemente 1704-11-07. Död ogift 1711-07-09 i Moskva under rysk fångenskap, vari han råkade 1709 vid Poltava, och begraven i den sk gamla Lutherska kyrkan i Moskva.
 • 2. Erik Mauritz, greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Bretzenheim. Född 1679. Fick 1696-04-07 kunglig permission att resa utrikes och blev fänrik vid Sparres svenska regemente i Holland. Löjtnant i fransk tjänst. Kornett vid bremiska kavalleriregementet 1697-07-13. Livdrabant 1700-04-03. Överstelöjtnant vid Magnus Stenbocks dragonregemente 1703-11-20. Konfirmationsfullmakt 1704-01-02. Sårad 1704-10-31 vid Fraustadt. Död 1704-11-01 i Tillendorf. 'Han var en ganska tapper officer.'
 • 2. Magdalena, till Hesselbyholm. Född 1680-03-15. Hovfröken hos riksänkedrottningen 1712–1714. Död 1756-09-06 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i eget gravkor i Fogdö kyrka i Södermanland, till vilken hon skänkte en silverkanna. Gift 1714-08-24 med överståthållaren Mikael Törnflycht, friherre (och greve) Törnflycht, född 1683, död 1738.
 • 2. Axel Johan, greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Tärnö. Döpt 1683-05-01 i Stockholm. Student i Strassburg 1700-02-10. Löjtnant vid Gyllenstiernas bremiska infanteriregemente 1700-10-07. Konfirmationsfullmakt 1701-04-25. Kaptenlöjtnant vid Gyllenstiernas bremiska infanteriregemente 1703-08-28. Kapten 1705-02-20. Erhöll 1705-05-04 tillstånd att begiva sig till konungens armé. Kapten vid M. Stenbocks dragonregemente 1705-07-28. Stupade ogift 1709-01-07 vid stormningen av Veprik.
 • 2. Ulrika Elisabet, till Tärnö. Född 1691-03-15 i Holland, död 1734-11-19 Tärnö och begraven 1734-12-03 i Husby-Oppunda kyrka. Gift 1712 med översten Bengt Horn af Rantzien, friherre Horn af Rantzien, i hans 1:a gifte, född 1692, död 1738.
 • 3. Christoffer Vilhelm, född 1693-10-21, i Bremen, död i Bremen 1693.
 • 3. Charlotta Christina, född 1695-04-15 i Stade, död 1731. Gift 1715-01-07 i Königsberg med preussiske kammarherren och amtshauptmannen, friherre Carl Emil von Kettler, född 1691-04-11 död 1727-08-14.
 • 3. Lovisa Anna, född 1696-07-20 på Tärnö, död 1696-11-00 i Stockholm.
 • 3. Christoffer Bengt, född 1697-08-21 i Stockholm, död 1697-11-26.
 • 3. Fredrika Eleonora, till Gräfsnäs, född 1698-04-20 i Stockholm, död ogift 1723-10-22 i Stockholm och begraven 1723-11-05 i Riddarholmskyrkan

TAB 6

Carl Mauritz, (son av Johan Casimir, tab 3), greve till Raseborg och Falkenstein, friherre till Vinberg och Reipoltzkirchen, herre till Vinäs, Bretzenheim, Eksjöhovgård, Tjolöholm, Hagbyholm, Dal, Tholsburg i Estland, Edshult, Övedskloster, Jokkis i Tavastehus län, Lemsjöholm i Lemo socken och Brinkkala i Kakskertu kapellsocken, Finland, samt Stensnäs i Ukna socken och Röhäll i Hannäs socken (båda i Kalmar län), Örhem, Rossared i Fjärås socken, Hallands län, mm. Född 1620-05-15 på Vinäs. Student i Uppsala 1635-05-02 och i Leiden 1638. Ryttmästare och chef för fältmarskalken Gustaf Horns livkompani till häst 1644-04-16. Överste för svenska och finska adelsfanan 1645-02-15. Tillika överste för ett tyskt regemente till häst vid svenska armén i Tyskland 1646-10-06. Generalmajor av kavalleriet 1651-05-31. Riksråd 1653-10-03. Krigsråd 1654-05-20. Överste för ett regemente tyska ryttare 1655-02-01. Högste befälhavare för de i Värmland stående trupperna 1657-06-01. Generallöjtnant av kavalleriet 1658-06-06. Erhöll uppdrag 1659-10-07 att sätta Kalmar i försvarstillstånd. Erhöll 1660-01-30 befälet över expeditionen mot Norge. Generalguvernör över Finland 1664-03-16, men avsade sig kort därpå denna befattning. Fältmarskalk 1665-07-25. President i krigskollegium 1665-10-17. Död 1666-12-12 i Stockholm efter tre dagars sjukdom och begraven 1667-12-04 i en kostbar blykista med en kristusbild på locket, starkt förgylld, i Riddarhomskyrkan, där hans vapen ses. Gift 1:o 1646-12-08 med drottning Christinas hovjungfru Dorotea Wrangel, född 1627-04-14 i Marienburg, död 1654-06-29 i Stockholm (At (L)) och begraven 1654-12-10 i en präktig tennkista i Riddarholmskyrkan i drottning Christinas närvaro, dotter av översten för ett regemente till häst Hans Hansson Wrangel, till Elstfer, Tholsburg och Wrangelshof (av samma släktgren som friherrliga ätterna Wrangel af Lindeberg och Wrangel af Ludenhof, nr 41 och 55) och Hillevi Posse. Gift 2:o 1657-01-19 i Wismar, då hon fick Vinäs i morgongåva, med Anna Maria Cruus af Edeby, friherrinna Cruus af Gudhem, född 1642-03-25 i Stockholm, död 1716-06-18 på Vinäs och begraven i en kopparkista med en kristusbild gå locket i Lewenhauptska graven i Riddarholmskyrkan, dotter av kammarrådet Johan Cruus af Edeby, och grevinnan Catharina Oxenstierna av Södermöre, nr 4. Hon erhöll 1667-08-14 godset Nitau i Livland såsom ersättning för Tholsburg, som genom Kungl Maj:ts dom 1664-12-14 frånkänts hennes man och tilldömts hans första fru Dorotea Wrangels arvingar.

Barn:

 • 2. Sofia, född 1658, död 1661 och begraven 1661-03-24 i Riddarholmskyrkan
 • 2. Sidonia Juliana, född 1659-03-08 i lägret utanför Köpenhamn, död 1737-11-10 Sätuna och begraven 1738-01-04 i Björklinge kyrka. Gift 1687-06-08 i Stockholm med översten, friherre Gustaf Cruus af Gudhem, född 1649. Död 1692.
 • 2. Axel Johan, född 1660. Vice amiral. Död 1717. Se Tab. 7
 • 2. Anna Catharina, född 1661-04-11 i Stockholm, död 1740-10-15 Kasby, jordfäst i Lagga kyrka och därefter gravsatt i familjegraven i Riddarholmskyrkan 1740-11-29. Gift 1686-06-26, på Nynäs i hemlighet och utan konungens tillstånd, dock icke emot sin moders vilja, med sin kusin, generallöjtnanten, greve Gustaf Fredrik Lewenhaupt, född 1658, död 1723. 'De reste kort efter giftermålet ur riket och blevo av Svea hovrätt, med ogillande av giftermålet, dömda att bota 500 daler silvermynt. Hon följde sedan sin man under hans resor och krigsfärder ända till Morea och Arkipelagen, oftast under sjuklighet och var flera gånger i yttersta livsfara. Talade tyska, franska, italienska och grekiska så färdigt som sitt modersmål.'
 • 2. Carl Gustaf, född 1662. Geheimeråd och general. Död 1703. Se Tab. 8.
 • 2. Brita Dorotea, född 1663-06-23 på Eksjöhovgård i Vallsjö socken, Jönköpings län, död 1730-10-27 i Jönköping. Gift 1690-06-16 Häringe, enligt Kungl Maj:ts tillstånd, med sin kusin och sin systers svåger, riksrådet, generalen och guvernören, greve Adam Ludvig Lewenhaupt, född 1659, död 1719. Deras namn ses på ett antipendium i Gottröra kyrka i Roslagen.
 • 2. Sten Casimir, greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Övedskloster. Född 1664-12-20 i Stockholm. Student i Uppsala 1672-06-30, där han 1683 höll en latinsk oration med anledning av prins Gustafs födelse. Kapten vid Brandenburg-Beyreuthska hjälptrupperna till Venedig 1687-03-02. Överstelöjtnant vid Brandenburg-Beyreuthska hjälptrupperna till Venedig 1687. Död ogift 1687-11-17 i staden Cattaro i Dalmatien och är där begraven.
 • 2. Mauritz, född 1666. Generalmajor. Död 1735. Se Tab. 23

TAB 7

Axel Johan, (son av Carl Mauritz, tab 6), greve till Raseborg och Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Ed, Jokkis, Edshult och Runsa. Född 1660-04-30. Student i Uppsala 1672-01-30. Överlöjtnant vid flottan 1677-05-20 svårt sårad i sjöslaget 1677-07-01. Skeppskapten 1677. Amiralitetskapten. Schoutbynacht 1686-10-25. Avsked 1691-05-16 med tillstånd att gå i utrikes tjänst och var först i fransk tjänst vid den under greve d'Estrées befäl stående flottan, gick sedan i venetiansk tjänst och deltog i en expedition till Morea och Arkipelagen. Bevistade därefter en Malteserriddarnas expedition mot Alger. Schoutbynacht vid Göteborgseskadern 1711-11-09 av rådet tillförordnad vice amiral för denna eskader 1711-11-09. Ordförande i amiralitetsrätten i Göteborg 1711. Konfirmationsfullmakt som vice amiral och kommendant en chef lör Göteborgseskadern 1712-02-23. Assessor i amiralitetskollegium 1716-03-23. Död 1717-02-26 på Edshult och begraven i Vinäsgraven i Eds kyrka, Kalmar län, till vilken kyrka han och hans fru givit en förgylld silverkalk med patén. Gift 1686-12-05 i Stockholm, då hon fick Jokkis i morgongåva, med grevinnan Charlotta Maria Stenbock, född 1667-10-12, död 1740-12-23 i Stockholm, dotter av riksrådet och riksamiralen, friherre Gustaf Otto Stenbock, greve Stenbock, och hans 2:a fru grevinnan Christina Catharina De la Gardie.

Barn:

 • Carl Mauritz, född 1687-08-28 i Karlskrona, död i Karlskrona 1687-11-02
 • Anna Maria, född 1688-09-07 levde ännu 1760. Gift 1716-12-23 på Edshult med ryttmästaren, friherre Carl Ulrik Meijendorff von Yxkull, född 1690, död 1730.
 • Gustaf Otto, greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Urville och Les Mesnils i Lothringen. Född 1690-07-21. Fänrik vid livgardet 1710-11-20. Löjtnant vid livgardet 1711-09-07. Av senaten permitterad till Tyskland (At (L)) 1711-09-10. Kapten vid regementet Royal Allemand i fransk tjänst 1714-02-24 övergick 1723 till katolska läran. Överste i fransk tjänst. Kammarherre hos konung Stanislaus av Polen, hertig av Lothringen. Hade avsked från fransk krigstjänst 1753. KNO 1757-11-21. RFrS:tLouisO. Död 1762-04-27 Urville Han avstod 1724-04-29 sin rättighet i grevskapet Falkenstein till hertigen av Lothringen mot en årlig pension av 3,000 livres. Gift 1730-05-25 i Courcelles-Chaussy i Lothringen med Claude Nicole Le Goullon i hennes 2:a gifte (gift 1:o med guvernören i Saarlouis Mathieu Gentard de Gontin, herre till Urville) född 16(78), död 1763 i Metz och begraven 1763-11-07 i Saint-Eucaire i Metz, dotter av David Le Goullon, herre till Landonvillers och Anne du Coulan de Belleger.
 • Sten Casimir, greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen. Född 1692-04-19. Fänrik vid livgardet 1710-11-03. Kommenderad att överföra rekryter till Riga. Död 1710-12-00, på skeppet utanför Dünamünde.
 • Sidonia Juliana, till Jokkis. Född 1695-04-04 på Edshult, död 1735-01-23 i Åbo och begraven 1735-05-02 i Åbo domkyrka. 'Hon åtföljde ofta sin man på hans resor i Sverige, Tyskland och Finland och måste tio gånger flytta sitt bo.' Gift 1718-10-05 i Stockholm med generalmajoren, friherre Johan Henrik Hamilton af Hageby, född 1692, död 1736.
 • Christina Charlotta, född 1700-12-18 död 1701-01-22 och begraven 1701-02-24 i Eds kyrka

TAB 8

Carl Gustaf, (son av Carl Mauritz, tab 6), greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Övedskloster i Övedskloster socken, Malmöhus län, Lidö i Vätö socken, Stockholms län och Kasmyra, samt genom sitt gifte medägare i Bederkesa och Agathenburg i Bremen, Perdoel och Nimpten i Holstein samt Rothenburg och Borstellsdorf. Född 1662-05-17. Student i Uppsala 1672-01-30. Kapten vid Carl Königsmarcks regemente i fransk tjänst. Avsked 1689. Överstelöjtnant i hannoveransk tjänst 1690-01-00. Överste i hannoveransk tjänst 1690. Överste för ett nyuppsatt infanteriregemente i hertigens av Celle tjänst 1692-01-24. Överste för greve Filip Königsmarcks före detta regemente i hannoveransk tjänst 1694. Sachsisk verklig kammarherre 1695. Sachsisk överste av infanteriet 1695-05-09. Sachsisk generalmajor av kavalleriet och överste för generalmajor Schackmans kyrassiärregemente 1695-10-21. Kreishauptman i kurkretsen 1695-12-24. Överste för fältmarskalken vid Schönings regemente 1696. Sachisisk envoyé i Sverige 1696, till konungen av England 1696. Och till Hannover 1697. Sachsiskt geheimeråd 1696-10-11. Envoyé till Stockholm 1696. Sachsisk generallöjtnant av kavalleriet 1699-02-03. Chef för grand-mousquetairegardet 1699-03-22–1700. Geheimekrigsråd och generalkrigskommissarie 1700. Avsked från grand-mousquetairegardet 1700. General av infanteriet 1701-08-18. Anhöll 1701 om avsked ur sachsisk-polsk tjänst, vilket avslogs 1701-12-22 med förbud att lämna Sachsens gränser, men med löfte att ej användas mot Sverige. Avsked ur sachsiskpolsk tjänst 1702. Död 1703-03-25 i Hamburg, bisatt i domkyrkan i Hamburg och sedan begraven i Königsmarckska graven i Marienkirche i Stade. 'Han gjorde med 8,000 man sachsiska trupper 1695 och 1696 års fälttåg i Ungern mot turkarna. Kom 1700, när kriget utbrast mellan konung Carl XII och kurfursten, i konungens onåd för det han ej lämnade sachsiska tjänsten och förfogade sig hem till Sverige, samt blev 1703-04-25 såsom med förrädiska stämplingar befunnen, dömd från liv, ära och gods', men hade redan månaden förut avlidit. Domen annullerades efter Carl XII:s död. Gift 1689-02-05 i Wrangelska huset i Stockholm, i konungens och bägge drottningarnas övervaro, med grevinnan Amalia Villhelmina von Königsmarck, född 1663-08-20 i Stade, återkom till Sverige 1722. Död 1740-01-13 på Övedskloster och begraven 1740-02-07 i Öveds kyrka, Malmöhus län, dotter av rikstygmästaren och generallöjtnanten, greve Conrad Christoffer von Königsmarck, och Maria Christina Wrangel, friherrinna Wrangel af Lindeberg.

Barn:

 • Emilia Aurora, född 1690-06-00 i Stade, död späd (före 1697) och begraven i Königsmarckska graven i Marienkirche i Stade.
 • Charles Emil, född 1691. General. Död 1743. Se Tab. 9
 • Ulrika Augusta, född tvilling 1691-03-28 i Stockholm, död 1718 och begraven i Königsmarckska graven i Marienkirche i Stade, men 1735 flyttad till Öveds kyrka. Gift 1717-08-09 i Hamburg med översten Jakob Axel Staël von Holstein, i hans 1:a gifte, född 1680, död 1730.
 • Fredrik Königsmarck, född 1696. Överste. Död 1770. Se Tab. 22.
 • August Casimir, född 1697-10-26 i Dresden, död ung.
 • Amalia Aurora, född 1700-04-27 i Dresden, död i Dresden 1700
 • Herminius Gustaf, född 1701-09-14 i Dresden, död i Dresden 1702-04-13.
 • Tre barn, döda späda.

TAB 9

Charles Emil, (son av Carl Gustaf, tab 8), greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Övedskloster, Svansjö, Vomb, Åsum, Röhäll, Ed och Wormsö. Född tvilling 1691-03-28 i Stockholm. Volontär vid generallöjtnanten, friherre Sparres regemente i Brabant 1708. Kapten vid översten, greve von der Naths regemente i holsteinsk tjänst 1709. Överadjutant hos generallöjtnanten, friherre Sparres regemente i Brabant 1709. Överstelöjtnant vid von Schwerins bremiska dragonregemente 1710-12-20. Konfirmationsfullmakt 1711-08-12. Överstelöjtnant vid Marschalks verdiska dragonregemente 1711-08-28. Konfirmationsfullmakt 1712-03-07. Överste för rügenska infanteriregemente 1715-11-20. Löjtnant vid livdrabanterna 1716-11-03. Envoyé en mission spéciale till Wien 1720. Generalmajor av kavalleriet 1722-05-28. Överstelöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1725-01-14. Överste vid vid södra skånska kavalleriregementet 1729-02-27. Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1734. Generallöjtnant av kavalleriet 1740-06-30. General av kavalleriet 1740-09-05. Åter lantmarskalk 1741. General en chef över hela svenska armén i Finland 1741-08-21. Av riksens ständers kommission dömd från liv, ära och gods, enär han »otvungen övergivit fästning, pass, land och städer» 1743-06-20. 'Rymde ur fängelset på Kastenhof natten mellan 1743-07-30 och 1743-07-31, men blev förrådd och 1743-08-03 på befallning gripen på en jakt i båtsmanskläder, tillika med tre sina drängar, mellan Stockholm och Vaxholm. Halshuggen på sandbacken vid Norrtull i Stockholm 1743-08-04 och hans lik sedermera begraven i Övedsklosters kyrka i Skåne. 'Under sin utländska tjänst bevistade han slaget vid Malplaquet ävensom 1710 års fälttåg i Brabant, vid allierade armén. Anförde med mandom Marschalks dragoner i slaget vid Gadebusch år 1712 och blev 1713 vid Tönningen fången, men lösgiven 1714-08-00. Kommenderade arriärgardet vid reträtten över Alte-Fehr 1715 och blev då blesserad i huvudet, men införde likväl under ständigt kamperande med de belägrande sin trupp lyckligen till Stralsund. Åter fången vid Stralsund 1715-12-00. Återkom 1716-10-00. Följde konung Carl XII från 1716 till dess död 1718. Över greve Lewenhaupt lät ridderskapet och adeln 1734 slå en medalj för hans bemödanden vid nya lagens fastställande.' Han försålde 1720-04-30 sin andel i Falkenstein och 1722-05-28 sin andel i Reipoltzkirchen. Gift 1720-06-28 med grevinnan Beata Cronhielm af Hakunge, född 1700-07-17, död 1728-02-16 på Övedskloster och begraven 1728-03-06 i Öveds kyrka, dotter av riksrådet, friherre Salomon Cronhielm, greve Cronhielm af Hakunge, och friherrinnan Charlotta Sparre.

Barn:

 • Charles Emil, född 1721. Generalmajor och en av rikets herrar. Död 1796. Se Tab. 10.
 • Ulrika Charlotta, född 1722-12-30 på Övedskloster, död 1760-06-29 Kasimirsborg och begraven 1760-07-02, i Eds kyrka. Gift 1744-04-02 på Övedskloster med sin faders syssling, generallöjtnanten, greve Mauritz Casimir Lewenhaupt i hans 1:a gifte, född 1711, död 1781.
 • Adam, född 1725. Maréchal de camp. Död 1775. Se Tab. 13
 • Amalia Beata, född 1726-04-27 på Övedskloster, död på Övedskloster 1810-11-30 och begraven 1811-01-09 i Öveds kyrka. Gift 1746-08-12 Maltesholm s län med översten Hans Ramel, friherre Ramel, född 1724, död 1799.
 • Axel, född 1727-08-00, död 1728-02-00 på Övedskloster och begraven 1728-02-12 i Öveds kyrka

TAB 10

Charles Emil, (son av Charles Emil, tab 9), till Vinäs och Wormsö. Född 1721-04-28. Student i Lund 1734-02-07. Volontär vid Bengt Horns värvade regemente 1732. Underofficer 1734. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1737-03-10. Löjtnant vid livdragonregementet 1742-05-12. Konfirmationsfullmakt 1742-08-19. Överadjutant 1748-02-09 med turberäkning från 1741-09-01. RSO 1770-04-28. Avsked från överadjutantsbeställningen med överstes karaktär 1770-11-16. KSO 1772-09-12. Kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren 1773-03-28. Avsked från livdrabantkåren 1775-05-22. Generalmajor av kavalleriet. En av rikets herrar 1778-12-27. RoKavKMO 1786-11-27. Lantmarskalk vid 1789 års riksdag i Stockholm. Död 1796-03-29 på Vinäs och begraven 1796-05-20 i Eds kyrka. 'Hans porträtt finnes ej bland de övriga lantmarskalkarnas emedan ridderskapet och adeln var missnöjd med säkerhetsakten och övriga förhållanden under riksdagen'. Gift 1749-11-02 Vibyholm med grevinnan Ulrika Christina Bonde af Säfstaholm, född 1730-04-17 på Vibyholm, död 1764-04-10 på Vinäs, dotter av kammarherren, greve Gustaf Ulf Bonde af Säfstaholm, och friherrinnan Hedvig Sofia Banér.

Barn:

 • Charles Emil, född 1750. Kammarherre. Död 1811. Se Tab. 11
 • Beata Sofia, född 1754-05-07 på Vinäs, död 1826-02-04. Gift 1791-06-22 på Vinas med majoren Johan Gustaf Freijtag, född 1753, död 1838.
 • Hedvig Amalia, född 1757-08-21 på Vinäs, död 1786-05-03 i Stockholm. Gift 1776-12-28 på Vibyholm med sin kusin, överhovstallmästaren, greve Adolf Fredrik Lewenhaupt i hans 2:a gifte, född 1745, död 1791.

TAB 11

Charles Emil, (son av Charles Emil, tab 10,) till Vinäs, Nygård, Gursten, Kasimirsborg och Gammelgård (alla i Kalmar län). Född 1750-08-22 på Vibyholm. Student i Uppsala 1763-10-04. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1764. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1768-06-24. Livdrabant 1770-02-27. Underlöjtnant vid regementet Royal Bavière i fransk tjänst 1772-03-12. Underlöjtnant vid grenadjärkompaniet vid regementet Royal Bavière i fransk tjänst 1774-01-31. Löjtnant i svenska armén 1775-08-09. Löjtnant vid regementet Royal Bavière i fransk tjänst 1776-06-16. Avsked från franska tjänsten 1777. Vice korpral vid livdrabantkåren och ryttmästare i armén 1778-05-18. Kammarherre hos drottningen 1778-07-21. Levde i övrigt på sina gods. Död 1811-09-13 av slag Kulltorp under en resa och begraven i Eds kyrka. Gift 1778-07-21 i Strassburg med sin kusin, grevinnan Carolina Juliana Anna Ulrika Lewenhaupt, född 1754-04-20 i Oberbronn. Statsfru och överhovmästarinna vid svenska hovet. Död 1826-12-29 i Linköping, dotter av maréchal de camps, greve Adam Lewenhaupt och baronessan Carolina Christina Anna Louise Sinclair.

Barn:

 • Carolina Sofia Amalia Eleonora, född 1782-09-07. Statsfru hos drottningen 1811. Tjänstfri 1818. Död 1851-03-14 i Stockholm och begraven 1851-03-27 i Riddarholmskyrkan. Gift 1810-07-17 i Stockholm med kabinettskammarherren och generalmajoren, friherre Sixten David Sparre, född 1787, död 1843.
 • Sofia Magdalena, född 1784-02-17 i Stockholm. Statsfru hos drottningen 1825. Tjänstfri 1839. Död 1849-03-29 i Västervik och begraven i Riddarholmskyrkan. Gift 1809-08-03 i Stockholm med sin både kusin och syssling, överstekammarherren och en av rikets herrar, greve Gustaf Lewenhaupt, född 1780, död 1844.
 • Charles Emil, född 1787. Löjtnant. Död 1823. Se Tab. 12

TAB 12

Charles Emil, (son av Charles Emil, tab 11), till Vinäs. Född 1787-09-11 i Stockholm. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1811-08-13. Avsked 1813-01-12. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1821-05-08. Död 1823-06-09 på Vinäs och begraven 1823-08-24 i Eds kyrka. Gift 1814-09-11 med Beata Margareta Charlotta Rotkirch, född 1792-02-28 på Traneberg i Otterstads förs, Skaraborgs län, död 1857-01-30 i Västervik, dotter av kaptenen Carl Gustaf Rotkirch, och Catharina Sofia von Becker.

Barn:

 • Carolina, född 1815-06-21 på Vinäs, död 1893-05-19 i Västervik. Gift 1830-08-12 i Linköping med kammarherren, friherre David Bleckert Casimir Sparre, född 1795, död 1866.
 • Sofie Julie, född 1817-01-25 på Vinäs, död 1900-02-14 i Västervik. Gift 1832-10-14 Kasimirsborg med överstekammarjunkaren, friherre Erik Fredrik Knutsson Sparre, född 1798, död 1876.

TAB 13

Adam, (son av Charles Emil, tab 9), till Oberbronn och Niederbronn i Elsass, Hagenbach i Lothringen samt hälften av Övedskloster och Svansjö. Född 1725-02-09 på Övedskloster. Student i Lund 1740-11-28. Fänrik vid generalmajor Bousquets värvade infanteriregemente 1741-08-13 och vid livgardet 1742-01-02. Konfirmationsfullmakt 1742-05-02. Gick 1742 i fransk tjänst och blev generaladjutant hos sin faders kusin, marskalken av Frankrike, greve Moritz av Sachsen. Bataljonschef vid regementet Monthureux 1742-03-01. Överste réformé à la suite vid infanteriregementet de Saxe 1745-08-20. Aide-major général vid franska armén 1747. Avsked ur svensk tjänst 1747-03-02. Tillstånd att kvarstå i svenska armén och njuta sin tur 1747-04-21. RSO 1750-04-17. Överste för regementet Madame la Dauphine 1753-04-11. Brigadier vid franska infanteriet 1758-05-01. RFrOPlemér 1760-04-04. Överste för regementet Royal Bavière 1760-08-15. KmstkSO 1760-11-24. Maréchal de camp i Frankrike 1761-02-20. Död 1775-06-16 i Paris. Han bevistade 1745 belägringarna av Tournay, Oudenarde, Dendermonde och Aht samt slaget vid Fontenoy, 1746 belägringen av Antwerpen och slaget vid Raucoux, 1747 belägringarna av L'Ecluse och Sasse le Gand m fl samt stormningarna av Bergen op Zoom och Fort Lillo, 1748 belägringen av Maastricht, 1758 slaget vid Lutternberg, 1759 slaget vid Bergen och anfallet på Minden samt 1760 slaget vid Corbach. Gift 1751-05-16 i Oberbronn med sin syssling, baronessan Carolina Christina Anna Louise Sinclair till Ober- och Niederbronn, född 1733-10-02 på Oberbronn, död 1809-05-05 i Strassburg, dotter av generallöjtnanten i fransk tjänst, kammarherren hos konung Stanislaus, baron Ludvig Sinclair, till Ober- och Niederbronn, och grevinnan Magdalena Sofia Augusta Lewenhaupt.

Barn:

 • Auguste Frédéric Charles Louis, född 1752. Överste. Död 1809. Se Tab. 14.
 • Carolina Juliana Anna Ulrika, född 1754-04-20 på Oberbronn. Hovfröken hos drottningen 1771-08-20. Kammarfröken hos hertiginnan av Södermanland 1774-03-30. Tjänstfri 1776. Statsfru hos drottning Sofia Magdalena 1781-09-12. Tjänstfri 1795-05-24. Hovmästarinna hos kronprinsessan 1810-11-06. Erhöll 1815-01-28 samma värdighet och företrädesrättigheter som av ålder tillhört rikets råds fruar. Överhovmästarinna hos drottningen 1818. Död 1826-12-29 i Linköping. Gift 1778-07-25 i Strassburg med sin kusin, kammarherren, greve Charles Emil Lewenhaupt, född 1750, död 1811. Magdalena Lovisa Gustava, född 1755-10-11 på Oberbronn. Hovfröken hos drottningen 1771-08-20. Hovfröken hos hertiginnan av Södermanland 1774-03-30. Avsked 1776 och reste till sin moder i Strassburg. Död ogift 1811-03-06 i Strassburg.
 • Charles Adam, född 1760. Ryttmästare. Död 1821. Se Tab. 15

TAB 14

Auguste Frédéric Charles Louis, (son av Adam, tab 13), till Oberbronn. Född 1752-10-27 på Oberbronn. Student i Strassburg. Underlöjtnant vid regementet Royal Bavière 1769-02-11. Löjtnant vid regementet Royal Bavière 1769-07-14. Kapten à la suite vid infanteriregementet La Mark 1772-08-04. Sous-aide-major infanteriregementet La Mark 1775-05-23. Sekundkapten vid regementet Royal Bavière 1776-06-16. Kapten vid regementet Royal Bavière 1778-08-24. Överste i franska armén, placerad vid regementet Royal Alsace 1780-01-20. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i svenska armén 1780-08-21. Sekundöverste för regementet Royal Alsace 1784-03-28. RFrOPlemér 1787-02-04. På indragningsstat 1790. Tjänstlös 1793-04-01 chef för nationalgardet i arrondissementet Saar-union. Commissaire-directeur över allmänna arbeten för nationalgardet i arrondissementet Saar-union. Maire över nationalgardet i arrondissementet Saar-union 1800. Hade överinseende över konvojer och inkvarteringar i 35 kommuner. Attacherad under tre månader hos franska ambassadören Joseph Bonaparte under fredsförhandlingarna i Luneville 1800–1801. Återfick löneförmåner som chef de brigade reformé 1800-05-05. Avsked från mairebeställningen 1802. Se Biografica. Död 1809-09-00 i Strassburg och begraven på S:te Hélènekyrkogården i Strassburg Gift 1787-01-01 i Saar-Union med Madeleine Vilhelmine de Lègner, född 1767, död 1819-12-21 i Strassburg och begraven på S:te Hélènekyrkogården i Strassburg, dotter av husarryttmästaren i fransk tjänst Zacharias de Lègner och friherrinnan Marie Christine Henriette von Buttlar.

Barn:

 • Augusta Carolina Charlotte Louise, född 1788-07-02 i Saar-Union, död 1856-05-30 på Oberbronn. Gift 1810-12-04 i Saar-Union med översten i fransk tjänst, greve Carl August von Stralenheim-Wasaborg, född 1780-10-12 i Dietschweiler, död 1842-05-26 på Oberbronn, som på sitt fädernes möderne härstammade från svenska grevliga ätten af Wasaborg.

TAB 15

Charles Adam, (son av Adam, tab 13), till Oberbronn, Niederbronn och Achenheim. Född 1760-11-06 i Strassburg. Volontär vid regementet Royal Alsace. Underlöjtnant vid regementet Royal Alsace 1775-07-01. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1776-03-27. Löjtnant vid regementet Royal Alsace 1778-07-01. Avsked ur fransk tjänst 1779. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1782-04-03. Placerad vid konungens eget värvade regemente 1785-04-07. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente 1786-11-14. Kapten 1788-04-30. RSO 1790-03-26. Ryttmästare vid svenska adelsfanan 1795-12-20. Död 1821-09-04 genom drunkning vid Achenheim nära Strassburg och begraven på S:te Hélènekyrkogården i Strassburg Bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1811-01-14 i Buchsweiler med grevinnan Christiana Louise von Stralenheim-Wasaborg, född 1782-01-07 i Dietschweiler, död 1857-11-07 i Strassburg och begraven på S:te Hélènekyrkogården i Strassburg, dotter av franska generallöjtnanten, greve Gustaf Henning von Stralenheim-Wasaborg och friherrinnan Marie Louise von Esebeck.

Barn:

 • Charles Auguste, född 1812. Kammarherre. Död 1897. Se Tab. 16.

TAB 16

Charles Auguste, (son av Charles Adam, tab 15), till Oberbronn och Achenheim. Född 1812-04-04 i Zweibrücken. Bachelier-ès-lettres vid universitetet i Strassburg 1829. Jur. lic. vid universitetet i Strassburg 1833. Student i Berlin 1835. Student i Uppsala 1836-11-18. Svensk undersåte 1838-05-18, sedan åter fransk undersåte och bosatt på sina egendomar i Elsass. Svensk kammarherre 1865-01-28. Åter svensk medborgare 1872-06-07 och avlade tro och huldhetsed inför överståthållarämbetet i Stockholm 1872-06-29. Död 1897-06-02 i Västervik och begraven på Ukna kyrkogård, Kalmar län. Ägde lantegendom i Oberbronns m fl socknar i Elsass, hus i Strassburg samt huset nr 27–37 Norrtullsgatan i Stockholm och gård i Västervik. Gift 1:o 1840-07-20 i Hamburg med sin kusins dotter, stiftsjungfrun, friherrinnan Cecilia Agnes Fredrika Emerentia Christina Margareta Beatrix Sparre, född 1818-05-31 på Nygård i Lofta socken, Kalmar län, död 1849-12-10 i Strassburg och begraven på S:te Hélénekyrkogården i Strassburg, dotter av kabinettskammarherren, friherre Sixten David Sparre, och grevinnan Carolina Sofia Amalia Eleonora Lewenhaupt. Gift 2:o 1851-09-01 i Oberbronns kyrka i Elsass med den 1:a fruns syster, stiftsjungfrun, friherrinnan Adelaide Hortense Angelique Dorotea Isabella Nancy Anna Sparre, född 1820-07-23 på Nygård, död 1899-01-15 i Västervik.

Barn:

 • 1. Charles Adam Sixten Casimir Erik, född 1841. Kammarherre. Död 1918. Se Tab. 17.
 • 1. Gustaf Adolf Sixten Axel August, född 1844-07-18 i Strassburg i Elsass. Bachelier-ès-lettres vid Strassburg universitet 1862-11-13. Student i Uppsala 1863-02-26. Jur. preliminärexamen 1865-12-14 och kansliexamen 1867-09-16. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1867-09-24. Examen till rättegångsverken 1869-01-28. Auskultant i Svea hovrätt 1869-03-00. Attaché i Paris 1869-03-11. Svensk medborgare 1869. Tillförordnad andre sekreterare i utrikesdepartementet 1871-03-08. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1871-10-05. RBLeopO 1872-11-08. Härold vid KMO 1873-05-05. Tillförordnad legationssekreterare i Köpenhamn 1876-11-24. RDDO 1877-05-08. Legationssekreterare i S:t Petersburg 1877-09-10. Kansliråd och chef för utrikesdepartementets politiska avdelning 1879-07-11. RRS:tStO2kl 1879-08-20. RNO 1880-11-22. TMO2kl 1882-07-22. JOUS4kl 1883-03-15. RNS:tOO 1884-05-15. Legationsråd i Paris 1884-11-15. Chargé d'affaires i Paris 1889-11-01. OffFrHL 1890-11-04. Chargé d'affaires i Wien 1890-11-22. Avgick i särskilt uppdrag till Rom 1892-07-00. StOffGrFrO 1894-06-07. Avgick i särskilt uppdrag till Belgrad 1894-11-04. StkSerbTO 1894-11-11. KNO2kl 1894-12-01. Tillförordnad envoyé i Wien 1895-07-12. KNS:tOO1kl 1896-01-21. KFrHL 1896-07-25. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid beskickningen i Wien 1896-10-16. KNO1kl 1898-12-01. Död 1904-12-27 i Tamaris-sur-mer i Frankrike och begraven på Ukna kyrkogård. Ägde genom sitt gifte Löckerum i Ukna socken, Kalmar län. Gift 1883-08-30 i Ukna kyrka med grevinnan Anna Adèle Louise Stackelberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1910-07-06 i Nacka förs Stockholm ]] med Carl Gustaf Bogeman, född 1884), född 1862-05-03 Stensnäs
 • 1. Sixten Oskar Cècile Charles Emile, född 1849. Överste. Död 1916. Se Tab. 19.

TAB 17

Charles Adam Sixten Casimir Erik, (son av Charles Auguste, tab 16), född 1841-10-17 i Strassburg. Fanjunkare vid livregementets husarkår 1858-11-01. Officersexamen 1860-02-25. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1860-08-21. Genomgick gymnastiska Centralinstitutets militärinstruktörskurs 1860–1861. Elev vid ridskolan i Saumur 1861–1862-11-24 och 1865–1866-10-30. Löjtnant 1868-10-30. Kammarherre hos änkedrottning Josefina 1870-10-27. Svensk undersåte 1872-11-19. Avlade tro- och huldhetsed inför Kungl Maj:ts befallningshavande i Örebro län 1873-05-30. Ryttmästare 1881-10-03. RSO 1883-11-30. Major 1889-08-05. Avsked 1891-11-20. RNO 1901-03-14. Död 1918-10-12 i Engelbrekts Stockholm och begraven på nya kyrkogården i Stockholm. Ägde Gustavsvik i Lerbo socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1868-08-10 i slottskapellet Ericsberg med friherrinnan Ingeborg Vilhelmina Sofia Charlotta Bonde, från vilken han blev skild, född 1848-07-28 på Ericsberg, död 1921-05-28 på Gustavsvik och begraven på Lerbo kyrkogård, Lerbo förs Södermanland. Dotter av överstekammarherren, friherre Carl Jedvard Bonde, och grevinnan Vilhelmina Sofia Charlotta Lewenhaupt. Gift 2:o 1913-12-08 i Hedvig Eleonora Stockholm med Ebba Amalia Wettervik, född 1865-05-21. Död 1941-06-01 i Hedvig Eleonora förs (db nr 122) Stockholm. Dotter av grosshandlaren Anton Leonard Wettervik och Fredrika Charlotta Margareta Lindström.

Barn:

 • 1. Cecilia Vilhelmina Sofia Adelaide Ingeborg Charlotta, född 1869-08-31 på Ericsberg. Stiftsjungfru. Tillförordnad statsfru hos kronprinsessan Viktoria 1905-11-02. GVSbm 1906-09-20. OIISGbmt 1907-06-06. Statsfru hos drottning Viktoria 1908-01-10. Gift 1:o 1895-09-21 på Gustavsvik med kaptenen friherre Henrik Vilhelm Falkenberg af Trystorp, i hans 2:a gifte, född 1855, död 1901. Gift 2:o 1908-12-14 på Stockholms slott (Vadsbro förs Södermanlands län vb) med kammarherren Adolf Göran af Klercker B, född 1872. Före detta kommendörkapten.
 • 1. Carl Gustaf Sixten, född 1871-04-19 på Ericsberg. Lantbrukselev vid Aplerums lantbruksskola, Kalmar län 1889–1890, vid Åby i Östergötland 1890–1891, vid Forssjö bruk under Ericsberg 1891–1892, vid Nislevgaard på Fyen, Danmark 1892–1893, vid Lundby 1898. Lantbrukare. Utskriven från Kungsholms förs Stockholm, till Danmark 1906-10-01. Bosatt i Köpenhamn 1925. Död 1929-01-09 i Köpenhamn. Gift 1905-06-17 i Fredriksbergs kyrka i Köpenhamn med Agnete Marie Elisabet Otterström, född 1870-07-14 i Köpenhamn. Dotter av danske vattenbyggnadsdirektören konferensrådet Christian Otterström och Anna Carolina Clausen.
 • 1. Gustaf Mauritz Claes, född 1872-08-08 på Ericsberg, död 1873-02-27 i Örebro och begraven i Ericsbergsgraven i Stora Malms kyrka, Södermanlands län.
 • 1. Charles Emil Erik, född 1880-07-18 på Rosenborg vid Södertälje, död 1921-04-04 Romanäs och begraven på Lerbo kyrkogård.
 • 1. Gustaf Adolf Axel, född 1885. Löjtnant. Se Tab. 18

TAB 18

Gustaf Adolf Axel, (son av Charles Adam Sixten Casimir Erik, tab 17), född 1885-06-01, Gustavsvik. Mogenhetsexamen i Nyköping 1904-06-14. Volontär vid fortifikationen 1904-06-17. Elev vid Karlberg 1905-11-05. Utexaminerad 1906-11-30. Underlöjtnant 1906-12-14. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolan 1907-10-01–1910-08-06. Löjtnant 1909-12-17. Regementskvartermästare 1911-11-01–1915-06-25. Överförd på övergångsstat 1927-06-03 fr.o.m. 1928-01-01. Kapten i armén 1928-12-14. Äger Gustavsvik sedan 1921. Död 1934-10-09 Gustavsvik (db nr 9). Gift 1:o 1913-07-24 i Landskrona förs, ]] med Hilda Elisabet (Lizzie) Hejll, från vilken han 1918-03-07 blev skild, född 1891-02-21 i Landskrona. Dotter av direktören Carolus Hejll och Hilda Hillerström. Gift 2:o 1918-12-07 Gustavsvik ]] med Elsa Maria Hejll, född 1895-10-29 i Landskrona. Dotter av bankdirektören Cornelius Hejll och hans 2:a hustru Sigrid Ellen Rosenberg.

Barn:

 • 2. Carl Gustaf Adam, född 1919-07-06 Gustavsvik,
 • 2. Gustaf Mauritz Casimir, född 1922-05-01 på Gustavsvik

TAB 19

Sixten Oskar Cécile Charles Emile, (son av Charles Auguste, tab 16), född 1849-11-26 i Strassburg. Kadett vid Karlberg 1865-11-01. Avgick från krigsskolan 1870-08-09 för att inträda i fransk tjänst. Volontär vid 2. franska gardesregementet 1870 och deltog därunder i fransk-tyska kriget 1870–1871. Korpral vid 2. franska gardesregementet 1870-10-09. Sergeant 2. franska gardesregementet 1871-01-10. Fanjunkare vid Svea livgarde 1871-04-29. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1871-08-25. Fransk GMtf 1871-09-07. Svensk undersåte 1872-07-12 och avlade 1873-07-07 tro- och huldhetsed inför Kungl Maj:ts befallningshavande i Örebro län. Löjtnant vid vid Närkes regemente 1878-09-27. RFrHL 1880-09-18. Regementskvartermästare 1881-09-01. Kapten i regementet 1889-02-01. Kapten och kompanichef vid livregementet till fot 1894. RSO 1894-04-23. Major vid Göta livgarde 1897-03-12. SiamKrO 1897-07-20. KItS:tMLO 1897-12-03. Överstelöjtnant och 1. major vid 1. livgrenadjärregementet 1901-11-29. Överste och chef för södra skånska infanteriregementet 1904-07-01. KSO2kl 1906-12-01. KFrHL 1908. Avsked 1912-03-29. KSO1kl 1912-06-06. Överste i IV arméfördelningens reserv 1914-12-31. Död 1916-10-14 i Engelbrekts förs, Stockholms län och begraven på nya kyrkogården i Stockholm. Gift 1877-07-19 Säbylund med friherrinnan Julie Aurore De Geer af Finspång, född 1855-07-19 på Säbylund. Dotter av kaptenen friherre Hjalmar Rudolf Gerard De Geer af Finspång och Ebba Lidman.

Barn:

 • Ebba Cecilia Margareta, född 1878-05-05 i Örebro, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1905-04-19 i Malmö med byrådirektören, friherre Knut Axel Leijonhufvud, från vilken hon 1924-04-02 blev skild, född 1871. Gift 2:o 1924-05-29 i S:ta Klara förs Stockholms län med professorn vid universitetet i Uppsala, LVS, fil. doktor Filip Åkerblom, född 1869-09-02 i Örnsköldsvik. Död 1942-07-24 i Abisko i Jukkasjärvi socken, Norrbottens län. Jukkasjärvi förs.
 • Carl Gustaf, född 1879 i Örebro. Major. Se Tab. 20
 • Charles August, född 1881 i Örebro. Kapten. Död 1936. Se Tab. 21.
 • Cecilia Christina Adelaide Aurore, född 1884-10-22 i Örebro. Stiftsjungfru. Gift 1908-10-28 i S:t Patri Malmö med hovjägmästaren, greve Corfitz Hans Beck-Friis, född 1881. Död 1940-05-01 å Börringe kloster, Börringe förs Malmöhus län.

TAB 20

Carl Gustaf Sixtensson, (son av Sixten Oskar Cécile Charles Emile, tab 19), född 1879-08-20 i Örebro. Mogenhetsexamen vid Södermalms allmäna läroverk i Stockholm 1899-12-11. Officersvolontär vid livgardet till häst 1900-01-20. Sergeant vid livgardet till häst 1901-07-22. Elev vid krigsskolan 1901-09-26. Fanjunkare 1902-08-28. Utexaminerad 1902-11-28 Underlöjtnant vid livgardet till häst 1902-12-05. Ordonnansofficer hos hertigen av Skåne 1906-05-02–1917. OIISGbmt 1907-07-06. RPrKrO4kl 1908. Löjtnant 1908-12-18. RRS:tAO3kl 1909-06-26 GV:sOIM 1912. Genomgick ridskolan i Saumur 1913–1914. RDDO 1915. Ryttmästare 1918-01-30. Adjutant hos kronprinsen 1918-02-05. Chef för kavalleriets studentskvadron 1922–1924. RSO 1923-06-06. RVO 1925-06-06. RBLeopO 1926-11-02. Ryttmästare vid livregementet till häst 1927-06-27. Major i armén 1928-04-20. GV:sJmt 1928-06-16. Avsked 1929-12-31 fr.o.m 1930-01-20. Tjänstg. kammarherre hos HKH Kronprinsen 1932-08-27. RNO 1934-06-06. Kassakontrollant vid KMO 1935. KNO2kl 1941-06-06. Kamrer i KMO 1941-11-07. Ryttmästaren i Livregementets till häst reserv. Skattmästare i Johanniterorden i Sverige. Gift 1927-01-15 i Oscars Stockholm med Margit Amalia Matilda Friberg född 1904-03-29 i Jakobs och Johannes förs, Stockholms län. Dotter av direktören Gustaf Leonard Friberg och Emma Celinda Åström.

Barn:

 • Carl Sixten Gustafsson, född 1928-01-02 i Stockholm.
 • Gustaf-Adolf Gustafsson, född 1929-02-15 i Stockholm.
 • Margareta Cecilia, född 1930-04-07 Oscars förs, Stockholms län.

TAB 21

Charles Auguste Sixtensson, (son av Sixten Oskar Cécile Charles Emile, tab 19), född 1881-02-25 i Örebro. Smfbg 1901-04-12. Mogenhetsexamen vid Södermalms allmänna läroverk i Stockholm 1901-05-18. Officersvolontär vid 2. Svea artilleriregemente 1901-05-25. Sergeant vid 2. Svea artilleriregemente. Elev vid krigsskolan 1902-10-02. Transporterad till 1. Svea artilleriregemente 1903-02-01. Styckjunkare i regementet 1903. Utexaminerad 1903-12-02. Underlöjtnant vid 1. Svea artilleriregemente 1903-12-11. Löjtnant vid 1. Svea artilleriregemente 1906-08-15. GV:sOlM 1912. Lärare i ridning vid generalstaben 1914–1915. Biträdande lärare i hästkännedom och ridning vid krigsskolan 1915–1917-04-30. Kapten 1915-12-31. Avsked från beställning på stat med tillstånd att kvarstå i regementet 1917-06-20. Verkställande direktör för livförsäkringsaktiebolag Nordpolen 1917–1918. Kapten på reservstat 1918-11-27. Verkställande direktör för svenska sprängämnesföreningen 1920. RSO 1926-06-06. Avsked ur krigstjänsten 1931-02-26. Död 1936-04-23 p Mörby (Djursholm, Danderyds förs Stockholms län db nr 19). Gift 1910-02-23 i Oskarskyrkan i Stockholm, Oscars med grevinnan Louise Hamilton, född 1890-03-17 i Kristianstads garnison förs i hennes 1:a gifte. Dotter av överstelöjtnanten, greve Gustaf Archibald Hamilton, och friherrinnan Henriette Julie Ehrensvärd. (Gift 2:o 1940-10-14 med kommerserådet Knut Abel Gunnar Dillner, född 1875-05-10 i Säter, död 1942-04-16 i Djursholm, i hans 3:e gifte (Danderyds förs Djursholm vb), gift 1:e 1903-10-24 med Astri Margareta Lucie Stenberg, född 1879, död 1918, dotter av grosshandlaren Axel Stenberg och Lucie Wennerström. Gift 2:o 1920 med Sigrid Håkansson i hennes 2:a gifte, född 1884. Död 1938. Dotter av kontraktsprosten Otto Håkansson och Sofia Norberg.) Dotter av överstelöjtnanten i Vendes artilleriregementes reserv greve Gustaf Archibald Hamilton och friherrinnan Henriette Julie Ehrensvärd.

Barn:

 • Charles-Louise Sixten Nils, född 1910-11-10 i Svea artilleriregementes förs
 • Gustaf Mauritz, född tvilling 1914-02-17 i k. svea artilleriregementes förs
 • Louise Birgitta, född tvilling 1914-02-17 i Svea artilleriregementes förs.
 • Carl Adam, född 1918-02-04 i Stockholm.

TAB 22

Fredrik Königsmarck, (son av Carl Gustaf, tab 8), greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Agathenburg i Bremen och Torsjö, i Solberga socken, Malmöhus län, född 1696-04-14 i Dresden. Volontär vid Vellingks regemente 1710. Underofficer vid greve Nils Gyllenstiernas regemente 1711. Fänrik vid wismarska infanteriregementet 1712-07-20. Adjutant hos kommendanten i Stade 1712. Tillfångatagen 1712-08-00 vid Stades kapitulation och utväxlad 1713-01-07. Kapten vid bremiska dragonregementet 1713-03-17. Konfirmationsfullmakt 1715-06-13. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1718-11-00. Stabsadjutant vid generalitetet av armén mot Norge 1718-11-14. Korpral vid drabanterna 1719-06-22. Överstes avsked 1733-03-05 RSO 1770-04-28. Död 1770-10-17 i Stockholm. Han försålde 1722-11-02 sin och broderns andel i Reipoltzkirchen och 1724-04-30 sin andel i Falkenstein. Gift 1728-11-13 på Övedskloster med Maria Cecilia Dorotea von Maltzan, av pommersk adel, död 1767-04-19.

Barn:

 • Lovisa Antoinetta Vilhelmina Königsmarck, född 1732-01-01, död ogift 1805-11-17 på Torsjö, som hon tillsammans med systern ägde sedan 1770.
 • Amalia Dorotea, född 1733, död 1736 och begraven 1736-03-13 i Öveds kyrka
 • Christina Johanna, född 1734-08-17, död ogift 1801-08-07 på Torsjö.
 • Fredrik Vilhelm Filip, född 1736-05-00, död ogift 1764-11-03 på Torsjö.

TAB 23

Mauritz, (son av Carl Mauritz, tab 6), greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Bretzenheim, Vinäs, Tjolöholm i Fjärås socken, Hallands län, Stensnäs i Ukna socken, Kalmar län och Håberg i Flo socken, Skaraborgs län. Född 1666-07-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1672-01-30. Volontär vid livgardet 1684. Pikenerare vid livgardet 1685. Fänrik 1686-07-05. Kapten vid Nils Bielkes infanterireg. 1688-08-10. Kapten vid drottningens livregemente till fot 1695-08-26, vid Södermanlands regemente 1697-02-09. Avsked 1699-03-02 och gick i utrikes tjänst. Överstelöjtnant vid grand mousquetaire garde du corps i Polen 1699. Avsked ur polsk tjänst med generalmajors titel 1701-11-07. Tjänstgjorde 1702 i kejserliga armén och bevistade Landaus belägring. Återflyttade 1725 till Sverige och blev 1729 ägare av Vinäs. Död 1735 Stensnäs och begraven 1735-05-20 Vinäsgraven i Eds kyrka, Kalmar län. Dömdes 1703-04-25 av Svea hovrätt, lika med brodern Carl Gustaf, att för det han icke återvänt i landets tjänst utan fört avog sköld mot fäderneslandet att mista liv, ära och gods, vilken dom sedermera annulerades. Försålde 1700 till brodern Carl Gustaf sin andel i Falkenstein och Bretzenheim med förbehåll att fortfarande få föra titeln, och 1724-01-29 sin andel i och sina anspråk på Reipoltzkirchen. Gift 1:o 1690-04-10 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Eleonora Sparre, Sterncreutzordensdam 1725-05-03, från vilken han blev skild. Död omkring 1732 i Breslau, dotter av rikstygmästaren Peder Larsson Sparre, friherre (och fransk greve) Sparre, och grevinnan Ebba Margareta De la Gardie. Gift 2:o 1723 med Birgitta Sibylla Francisca von Praunheim, född 1697, dotter av Johan Georg Vilhelm von Praunheim och Anna Margareta von Cronburg.

Barn:

 • 2. Eleonora Josefa, född 1724-03-19. Blev nunna i ett kloster i Frankrike. Bodde efter klostrens upphävande i Trier.
 • 2. Charlotta Henrietta, född 1725-06-08. Blev nunna i ett kloster i Frankrike. Bodde efter klostrens upphävande i Trier.

TAB 24

Ludvig Wierich, (son av Johan Casimir, tab 3), greve till Raseborg och Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, Vinberg och Käggleholm, herre till Charlottenborg i Vinnerstads socken, Östergötlands län, Kasimirsborg i Gamleby socken, Kalmar län Johannesberg i Gottröra socken, Stockholms län, Boserup i Risekatslösa socken, Malmöhus län och Gimma i Valstads socken, Skaraborgs län. Född 1622-08-25 Hästholm s socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1635-05-28, i Leiden 1639. Ryttmästare och chet för fältmarskalken Gust. Horns livkompani till häst 1645-03-12. Överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns regemente till häst 1645-11-30. Överste för Östgöta kavalleriregemente 1648-06-00. Fången 1656-06-21 vid Warschaus uppgivande och tvärt emot ingånget ackord förd till Zamoisc. Lösgiven på paroll 1657-12-00. Generalmajor av kavalleriet 1659-01-24. General av kavalleriet 1664-08-31. Riksråd 1666-10-12. Krigsråd 1667-02-15. Befriad från tjänstgöring som riksråd 1667-07-12. Död 1668-04-16 på Charlottenborg och begraven jämte hustrun 1669-09-03 i Linköpings domkyrka. Gift 1650-03-12 på Neuenstein med grevinnan Charlotta Susanna Maria zu Hohenlohe-Neuenstein und Gleichen, född 1626-09-28 på Neuenstein. Död 1666-04-24 på Charlottenborg, dotter av svenska generalståthållaren över Franken, riksgreve Krafft zu Hohenlohe-Neuenstein und Gleichen och pfalzgrevinnan Sofia zu Zweibrücken-Birkenfeld, hertiginna av Bajern.

Barn:

 • Sten, döpt 1651-09-23 på Vinäs, död späd.
 • Krafft Casimir, född 1652-11-22 på Charlottenborg, död 1656-02-00 och begraven i Linköpings domkyrka
 • En dotter, född 1654-03-18 på Charlottenborg, död späd.
 • Hedvig Eleonora, född 1655 på Charlottenborg, död 1656 och begraven i Linköpings domkyrka
 • Eva, född 1657-09-09 i Zamoisc. Hovfröken hos änkedrottningen 1671-05-27. Död 1729-10-08 och begraven 1730-01-30 i Nynäsgraven i Bälinge kyrka, Södermanlands län. Gift med landshövdingen, friherre Conrad Gyllenstierna af Ulaborg, i hans 2:a gifte, född 1645, död 1684.
 • Adam Ludvig, född 1659. Riksråd och general. Död 1719. Se Tab. 25.
 • Gustaf Fredrik. Generallöjtnant. Död 1723. Se Tab. 26
 • Carl Julius, född 1664. Generalmajor. Död 1726. Se Tab. 27

TAB 25

Adam Ludvig (översiktstab 12–13, son av Ludvig Wierich, tab 24), greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Bretzenheim, Johannisberg, Charlottenborg, Eksjöhovgård, Gimma och Säby. Född 1659-04-00 i svenska lägret utanför Köpenhamn. Student i Lund 1671, i Uppsala 1675-11-23 och i Rostock 1680. Disputant i Rostock 1682-05-18. Ambassadkavaljer vid Conrad Gyllenstiernas ambassad till Moskva 1684. Reste till Frankrike. Kornett vid Nils Bielkes kavalleriregemente i bajersk tjänst 1685-02-28. Kaptenlöjtnant vid Nils Bielkes kavalleriregemente i bajersk tjänst 1685-09-12. Ryttmästare 1686. Avsked vid regementets upplösning 1688. Major vid överste Nieroths svenska regemente i nederländsk tjänst 1688-09-26. Överstelöjtnant vid greve Bengt Oxenstiernas svenska regemente i nederländsk tjänst 1691-04-13. Överste för greve Abraham Brahes före detta regemente i nederländsk tjänst 1697-03-12. Avsked ur nederländsk tjänst 1698-03-00. Överste för Upplands, Västmanlands och Dala tremänningsinfanteriregemente 1700-07-16. Generalmajor av infanteriet 1703-04-14. Tillika vice guvernör över Kurland, Pilten och Semgallen samt befälhavare över svenska trupperna därstädes. Generallöjtnant av infanteriet 1705-08-10. General av infanteriet 1706-01-05. Guvernör över Riga och omkringliggande fästningar 1706-01-06. General en chef över den i Livland, Kurland, och Litauen stående armén 1706. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Moskva. Riksråd 1718-12-30 död 1719-02-12 i rysk fångenskap i Moskva och begraven 1722-05-29 med mycken högtidlighet i Lewenhauptska graven i Riddarholmskyrkan, där hans vapen med påskrift ses. 'Var en tapper krigare och skicklig härförare samt en av konung Carl XIIs yppersta generaler. Vann 1705-07-16 segern vid Gemauerthof över den tre gånger manstarkare ryska armén under fältmarskalken Sjeremetiev samt tog 13 kanoner och många andra segertecken, över vilken drabbning en medalj blev slagen. Förlorade däremot, lämnad i sticket, slaget vid Liesna 1708-09-29. Understödde under fångenskapen med mycken ömhet sina behövande fångne landsmän, samt översatte från franska en engelsk pastors Rich. Lucas' Evangelii Sedolära, sedermera tryckt i Stockholm 1720 och omtryckt dels 1754, dels 1783, samt sammanskrev sin levernebeskrivning, vilken sedan trycktes i Stockholm 1757. Talade väl latin, vadan han ock i början vid svenska armén kallades den latinska översten.' Gift 1690-06-16 med kungligt tillstånd, på Häringe i Västerhaninge socken, Stockholms län med sin kusin samt sin broders svägerska, grevinnan Brita Dorotea Lewenhaupt, född 1663-06-28, död 1730-10-27 i Jönköping och begraven i Linköpings domkyrka, dotter av riksrådet och fältmarskalken, greve Carl Mauritz Lewenhaupt, och hans 2:a fru Anna Maria Cruus af Edeby, friherrinna Cruus af Gudhem.

Barn:

 • Fredrika Henrietta Albertina Anna Maria, född 1691-06-25 i Brüssel, död 1766-02-18 Västerby och begraven i Vista kyrka. Gift 1719-01-13 i Nyköping med presidenten, friherre Germund Cederhielm, i hans 2:a gifte, född 1661, död 1741.
 • Charlotta Susanna Maria Dorotea, född 1692, död 1774-03-11 Stensnäs. Gift 1725 på Bjärka Säby i Vists socken, Östergötlands län med överstelöjtnanten Carl Gustaf Boije af Gennäs, född 1697, död 1769.
 • Sidonia Juliana, döpt 1696-02-27 i Stockholm, död späd.
 • Catharina Sofia, född 1698-07-03 Charlottenborg s socken, Östergötlands län, död 1772-05-28 Kläckeberga. Gift 1:o 1728-02-28 på Charlottenborg med hovrättsrådet, friherre Hans Georg Strömfelt, i hans 1:a gifte, född 1676, död 1733. Gift 2:o 1738-02-00 på Bjärka Säby med presidenten, friherre Carl Gustaf Cronhjort, född 1694, död 1777.

TAB 26

Gustaf Fredrik, (son av Ludvig Wierich, tab 24), greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen samt herre till Bretzenheim, Kasby i Lagga socken, Stockholms län och Kasimirsborg i Gamleby socken, Kalmar län. Student i Lund 1671, i Uppsala 1675-11-23 och i Rostock 1680. Disputant i Rostock 1682-05-17 »de bello». Ambassadkavaljer vid Conrad Gyllenstiernas ambassad till Moskva 1681. Ryttmästare i fransk tjänst 1687. Avsked därifrån. Överste för det av honom själv värvade och uppsatta regementet Hohenlohe und Gleichen i venetiansk tjänst 1691. Brigadier för ett kavalleriregemente och ett infanteriregemente i venetiansk tjänst. Ingick ny kapitulation med republiken Venedig 1696-08-04. Avsked ur venetiansk tjänst 1697. Överste för Västgöta tre- och femmänningsregemente till häst 1701-01-09. Generalmajor 1710-05-23. Avsked från överstebeställningen 1717-12-07. Konfirmationsfullmakt som generalmajor 1719-01-02, generallöjtnant 1719-06-18. Död 1723-02-10 och begraven 1726-06-05 i Riddarholmskyrkan. 'Vid återkomsten från sina studier och utländska resor 1686 gifte hans sig utan konungens tillstånd med sin kusin, varför han 1686-10-00 med sin fru måste lämna Sverige till år 1698, då de äntligen och efter många faror och äventyr till fäderneslandet fingo återvända. Stred på Morea käckt mot turkarna och begåvades vid avskedet ur venetianska tjänsten med en guldkedja, som räckte ned till fötterna samt 600 dukaters årlig pension, med villkor likväl, att vart 10:e år visa sig i Venedig. Deltog med mycken tapperhet i slagen vid Hälsingborg och Gadebusch.' Gift 1686-07-10 Nynäs med sin kusin, grevinnan Anna Catharina Lewenhaupt, född 1661-04-11 i Stockholm, död 1740-10-15 på Kasby och begraven 1740-11-06 i Lagga kyrka samt nedsatt 1740-11-29 i Lewenhauptska familjegraven i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet och fältmarskalken, greve Carl Mauritz Lewenhaupt och hans 2:a fru Anna Maria Cruus af Edeby, friherrinna Cruus af Gudhem.

Barn:

 • Christian Ludwig Marius, född 1688-02-07 Bretzenheim Död 1692 i Venedig och begraven i Frankfurt am Main.
 • Carl Fredrik François, greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Kasimirsborg. Född 1689-04-17 i Meissenheim. Ryttare vid Västgöta tre- och femmänningsregemente till häst 1704. Underofficer vid Västgöta tre- och femmänningsregemente till häst 1704. Kornett 1704-12-20. Ryttmästare 1709-08-27. Major 1710-07-06. Erhöll tillstånd att resa utrikes 1713-10-13. Avsked ur svenska krigstjänsten 1717. Återkom efter 1736 till Sverige. RSO 1751-12-01. Död barnlös 1753-02-16 på Kasimirsborg och begraven i Eds kyrka Han försålde 1731-01-24 villkorligt sin del i Falkenstein, Reipoltzkirchen och Bretzenheim samt avstod 1735-09-02 sina rättigheter i dessa till hertigen av Lothringen. Gift 1742-09-16 i S:t Veits sockenkyrka i Krems med markisinnan Isabella Jakoba d'Andreoli i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1715 med kaptenen i spansk tjänst, Chevalier de Homberg, död 1723), född 1696 (1700-12-16?) i Milano, död 1754-12-31 på Kasimirsborg, 54 år 15 dagar gammal, begraven 1755-01-10 hos sin man i Eds kyrka, dotter av markis Jakob Filip d'Andreoli från Milano och baronessan Maria Adriana de Mej från Brabant.
 • Charlotta Maria Susanna, född 1690 i Frankfurt am Main, död i Frankfurt am Main 1690.
 • Eva Maria, född 1697-01-13 i Frankfurt am Main, död 1754-12-30 på Krokeks gästgivargård i Krokeks socken, Östergötlands län efter olyckshändelse genom hästarnas skenande utför Sudarsbacken, och ligger jämte sin man begraven i Lewenhauptska familjegraven i Riddarholmskyrkan. Gift 1741-09-23 på Kasimirsborg med presidenten (friherre) Gabriel Gyllengrip, född 1687, död 1753.

TAB 27,

Carl Julius, (son av Ludvig Wierich, tab 24), greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Bretzenheim, Boserup, Stäflö och Sörby. Född 1664-01-02 på Charl ottenborg. Student i Lund 1671, i Uppsala 1675-11-23 och i Rostock 1680. Musketerare vid livgardet 1681. Pikenerare i Rostock 1682. Korpral 1683. Underofficer 1683. Fänrik 1683. Kapten vid drottningens livregemente till fot 1687-08-23. Erhöll 1690-02-18 permission att gå i utländsk tjänst. Major vid guvernörsregementet i Wismar 1695-08-28. Kommendant i Güstrow 1697-12-20 överstelöjtnant vid vid guvernörsregementet i Wismar 1701-06-24. Överste för wismarska infanteriregementet 1709-07-11. Konfirmationsfullmakt 1710-11-22. Av rådet utnämnd till överkommendant i Stade 1710-07-12 men innehade endast en kort tid befattningen, emedan konungen utnämnde en annan. Avsked för sjuklighet 1714-03-25 samt bosatte sig på slottet i Winnweiler, huvudorten i grevskapet Falkenstein. Generalmajor av infanteriet 1719-01-02. Död 1726-06-03 i Stockholm och begraven 1726-06-11 i Linköpings domkyrka. Gift 1:o 1691-05-21 i Stockholm med friherrinnan Anna Christina Posse af Säby, död 1702-03-13 i Wismar, dotter av landshövdingen Mauritz Nilsson Posse, friherre Posse af Säby, och hans 2:a fru, friherrinnan Maria Gyllenstierna af Lundholm. Gift 2:o 1706-07-07 i Stockholm med friherrinnan Christina. Gustaviana Horn af Marienborg, född 1681-09-22 i Stockholm, död 1744-03-15 på Reipoltzkirchen och där begraven, dotter av amirallöjtnanten och amiralitetsrådet, friherre Gustaf Horn af Marienborg, och friherrinnan Jakobina Catharina Lilliehöök.

Barn:

 • 1. Ludvig Wierich. Greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Bretzenheim, Bleckhem och Vicksjö. Född 1695-09-05. Korpral vid svenska livregementet till fot 1709. Fänrik vid svenska livregementet 1710-04-18. Löjtnant vid wismarska infanteriregementet 1711-06-11. Kaptenlöjtnant vid wismarska infanteriregementet 1712-08-00. Kapten 1713. Geheimeråd hos markgreven av Brandenburg-Ansbach. Överhovmästare hos densamme. Kammarherre hos kurfursten Carl Philip av Pfalz. Generalmajor i kurpfalzisk tjänst. Död barnlös 1735-10-28 i Breslau. Gift 1734 med Johanna Maximiliana von Widlack und Gallowitz, död 1735-12-25. På Pasterwitz, bisatt 1735 i kyrkan i Jakschenau, dotter av assessorn i lanträtten i furstendömena Oppeln och Ratibor Adam Jakob von Widlack und Gallowitz till Usicz och Wendrin och Anna Justina von Skronski.
 • 1. Catharina Charlotta, död ogift 1710 under resa från Karlskrona till Travemünde.
 • 1. Anna Maria, död ogift 1739 på Reipoltzkirchen.
 • 1. Magdalena Sofia Augusta, döpt 1699-03-09 i Güstrow, död 1766-01-05 i Strassburg. Gift 1:o 1732-11-12 på Reipoltzkirchen med generallöjtnanten i fransk tjänst, kammarherren hos konung Stanislaus, friherre Ludvig Sinclair, till Ober- och Niederbronn, i hans 2:a gifte (gift 1:o med grevinnan Ester Juliana von Leiningen-Westerburg), född 1738-08-16 i Strassburg. Gift 2:o 1740-01-05 med riksgreve Fredrik Teodor Ludvig zu Leiningen-Dachsburg-Güntersblum, till Dachsburg, Falkenburg, Güntersblum och Heidesheim, född 1715-09-07 död 1774-09-22.
 • 1. Carolina, döpt 1700-07-08 i Güstrow, död på 1770-talet. Gift 1743-04-15 med sin sysslings svåger, maréchal de camp, friherre Jakob Ludvig Hamilton af Hageby, född 1698, död 1768.
 • 1. Juliana, född 1701-10-00 i Wismar, levde ogift ännu 1767 i Strassburg.
 • 2. Nils Julius, född 1708. Överhovstallmästare. Död 1776. Se Tab. 28.
 • 2. Brita Eleonora Sofia Lovisa, född tvilling 1709-08-07, död ogift 1784-03-25 Claestorp och begraven i Stromberg-Lewenhauptska gravkoret vid Östra Vingåkers kyrka
 • 2. Gustaf Adolf Johan, född tvilling 1709-08-07, död 1724-09-04 på Reipoltzkirchen och begraven 1724-09-05 i kyrkan på Reipoltzkirchen.
 • 2. Ulrika Catharina, född tvilling 1710-07-12 i Stockholm. Hovfröken hos drottningen 1726-12-12. Hovmästarinna 1754-02-19. Avsked 1761. Död 1777-03-20 på Claestorp och begraven i eget gravkor vid Östra Vingåkers kyrka. Gift 1732-01-03 med riksrådet, greve Claes Stromberg, född 1699, död 1782.
 • 2. Carl Adam, född tvilling 1710-07-12 i Stockholm. Student i Jena. Geheimeråd hos markgreven av Brandenburg-Bayreuth 1743. KBrandenbRÖO. Brandenburgsk-bayreuthsk envoyé en mission spéciale till storbritanniska hovet 1745 och till danska hovet 1746. Död ogift 1746-12-23 i Rendsburg.
 • 2. Mauritz Casimir, född 1711. Generallöjtnant. Död 1781. Se Tab. 29.
 • 2. Leopoldina Sidonia, född 1712-03-20 på Winnweiler, död ogift 1732-02-15 på Reipoltzkirchen och begraven 1732-02-19 i kyrkan på Reipoltzkirchen.
 • 2. En dotter, född 1713-04-09 på Winnweiler, död späd.
 • 2. Charlotta Christina, född 1714-03-25 på Winnweiler, död späd.
 • 2. Catharina Maria, född 1715-03-08 på Winnweiler, död späd.
 • 2. En dödfödd dotter 1716-02-12 på Winnweiler.
 • 2. Sten Axel, född tvilling 1716-02-12 på Winnweiler, död på Winnweiler 1717-07-30. Och begraven 1717 i kyrkan i Reipoltzkirchen.
 • 2. Charlotta Christina, född 1717-02-20 på Winnweiler, död på Winnweiler (At (L)) 1719-03-20.
 • 2. Carl Filip Erik, född 1718-02-12 på Winnweiler, död på Winnweiler (At (L)) 1720-06-28.

TAB 28

Nils Julius, (son av Carl Julius, tab 27), greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Bretzenheim, Stäflö och Toppila. Född 1708-05-21 i Wismar. Underofficer vid lantgrevens av Hessen-Kassel garde (At (L)). Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst (At (L)) 1729-06-19. Kapten reformé vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst (At (L)) 1733-11-05. Avsked (At (L)) 1734-05-10. Regeringsråd hos markgreven av Brandenburg-Bayreuth. StkBrandenb. RÖO. Geheimeråd hos markgreve Fredrik av Brandenburg-Bayreuth och överstemarskalk hos markgrevinnan Fredrika, född prinsessa av Preussen 1743-09-16. Tillika amtshauptman i Kulmbach 1744-01-01. Envoyé en mission spéciale till Berlin som representant för markgrevinnan vid prinsessan Lovisa Ulrikas bröllop med kronprins Adolf Fredrik av Sverige 1744. Envoyé en mission spéciale till kurfursten av Köln 1744-11-00–1745-02-00. Avstod 1749-02-01 för sig och brodern Casimir sina anspråk på Falkenstein till kejsaren för 12,000 rhenska gulden, vilken förlikning av kejsaren ratificerades 1749-02-19 Överhovstallmästare hos markgreven av Brandenburg-Bayreuth 1750-04-16. Geheimeråd och överhovstallmästare hos markgreve Fredrik Christian av Brandunburg-Bayreuth 1763-06-28. Försålde Reipoltzkirchen till greve Filip Andreas von Ellrodt för 140,000 rhenska gulden 1763-11-28. Avsked från sina befattningar i brandenburg-bayreuthsk tjänst 1769-02-24. Död 1776-04-19 i Nürnberg och begraven 1776-04-29 på S:t Johannes kyrkogård i Nürnberg. Han överenskom 1741-01-17 med sina yngre bröder om primogeniturrättens införande i släktens tyska besittningar. Gift 1741-02-09 på Grumbach med grevinnan Vilhelmina Lovisa zu Salm-Grumbach, wildgrevinna zu Dhaun und Kyrburg, rheingrevinna zum Stein, född 1706-02-03 på Grumbach, död 1780-02-05 på Björnö i Åby socken, Kalmar län och begraven i Åby kyrka, dotter av Carl Ludvig Fredrik, wildgreve zu Dhaun und Kyrburg, rheingreve zum Stein, greve zu Salm, mm, och furstinnan Vilhelmina Henriette zu Nassau-Usingen.

Barn:

 • Christina Vilhelmina Sofia Louise, till Lausnitz och Neunhofen, båda i Thüringen. Född 1742-08-04 på Reipoltzkirchen, inneh. bayreutska Damenorden. Död 1813-04-26 på Lausnitz och begraven på Neunhofens kyrkogård. Gift 1:o 1763-12-07 i Bayreuth med brandenburg-bayreuthska geheimestatsministern mm, riksgreve Fredrik Vilhelm von Ellrodt, till Lausnitz, Neudrossenfeld och Neunhofen, född 1737-08-24 i Bayreuth, död 1765-05-23. Gift 2:o 1777-11-05 på Lausnitz med sachsiska hovrådet Johan Nikolaus von Mader, född 1742-06-20 på Mengersdorf vid Bayreuth, död 1827-05-09 på Lausnitz.
 • Fredrika Francisca Charlotta, född 1743-10-25 på Reipoltzkirchen, död 1757.
 • Ulrika Eleonora Louise, född 1745-02-07 på Reipoltzkirchen, död på Reipoltzkirchen 1745-02-00 och begraven i kyrkan i Reipoltzkirchen.

TAB 29

Mauritz Casimir, (son av Carl Julius, tab 27), greve till Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, herre till Kasby i Lagga socken, Stockholms län och Kasimirsborg i Gamleby socken, Kalmar län. Född 1711-07-11 i Stade. Volontär i Österrikisk tjänst 1732. Fänrik i Österrikisk tjänst 1732. Grenadjärunderlöjtnant vid fältmarskalken, greve von Harrachs regemente 1733. Grenadjärpremiärlöjtnant vid fältmarskalken, greve von Harrachs regemente 1735. Grenadjärkapten 1738. Avsked ur Österrikisk tjänst 1741. Återkom till Sverige 1742-02-00. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregemente 1742-09-21. RSO 1748-11-07. Major vid södra skånska kavalleriregemente 1751-08-31. Överstelöjtnant vid södra skånska kavalleriregemente 1756-12-18 och förde regementet under pommerska kriget. Överste i armén 1762-06-29. Överste för gula husarregementet 1764-03-12. Erhöll 1764-04-10 turberäkning såsom överste från 1761-04-03. Vid regementets reducerande 1766 flyttad på extra stat. Överste för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1768-01-26. Överste för Bohusläns dragonregemente 1769-03-01. Generalmajor av kavalleriet 1772-09-12. KSO 1772-09-12. Avsked från överstebeställningen vid Bohusläns regemente och kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren 1775-08-08. Generallöjtnant 1776-10-16 KmstkSO 1776-11-25. Död 1781-11-21 på Kasby, jordfäst 1781-11-21 i Lagga kyrka och gravsatt 1781-12-21 i Riddarholmskyrkan. Han bevistade under sin Österrikiska tjänstgöring fem kampanjer i Italien, fyra i Ungern och en i Schlesien. I Italien hade han varit med bl a i bataljerna vid Parma, Guastalla och Colorno samt vid passagen över Secho, i Ungern i slagen vid Cornia och Mehadia, varest han blev svårt sårad, samt belägringarna av Nissa och Uchissa och inbrottet i Valakiet. Under det schlesiska fälttåget blev han tillika med sex grenadjärkompanier fången vid Namslau och efter fyra månader utväxlad. Gift 1:o 1744-03-02 Övedskloster med sin sysslings dotter, grevinnan Ulrika Charlotta Lewenhaupt, född 1722-12-20 på Övedskloster, död 1760-06-29 på Kasimirsborg och begraven 1760-07-02 i Eds kyrka, dotter av general-en-chef, greve Charles Emil Lewenhaupt och grevinnan Beata Cronhielm af Hakunge. Gift 2:o 1771-09-17 Julita med sin en annan sysslings dotter, friherrinnan Anna Palbitzki i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1751-08-14 på Julita med presidenten Niklas Oelreich, adlad von Oelreich, född 1699, död 1770), född 1736-05-29. Död 1803-12-18 Axnäs, dotter av friherre Gustaf Adolf Palbitzki, och lady Anna Sutherland-Duffus.

Barn:

 • 1. Adolf Fredrik, född 1745. Överhovstallmästare. Död 1791. Se Tab. 30.
 • 1. Charles Emil, döpt 1746-06-24 Svabesholm s län, död på Svabesholm 1751-02-00 och begraven i Öveds kyrka
 • 1. Adam Ludvig, född 1748. Generallöjtnant. Död 1808. Se Tab. 31.
 • 1. Amalia Beata Gustaviana, född 1749-04-27 på Svabesholm. Hovmästarinna hos hertiginnan av Södermanland 1780. Död 1804-09-04 på Övedskloster. Gift 1777-04-08 på Claestorp i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län med sin kusin, riksrådet, friherre Malte Ramel, född 1747, död 1824.
 • 1. Sten Casimir, född 1750-05-26 på Svabesholm. Student i Uppsala 1763-12-24. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1763. Kvartermästare vid gula husarregementet 1764-05-12. Livdrabant 1766-12-10. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1770-02-14. Stabslöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1770-05-22. Löjtnant 1772-10-01. Stabskapten 1773-10-12. Hovkavaljer hos hertiginnan av Södermanland (At (L)) 1775-11-20. Korpral vid livdrabantkåren och major i armén 1776-04-26. Major vid karelska lätta dragonregementet 1778-01-14. Överstelöjtnant vid karelska lätta dragonregementet 1780-12-20. Hovkavaljer hos hertigen av Södermanland 1781. Överstelöjtnant vid livdragonregementet 1781-02-12. Överste i armén och kaptenlöjtnant i survivance vid livdrabantkåren 1789-02-20. RSO 1790-05-02. Död ogift 1794-04-09 på Fållökna i Lilla Malma socken, Södermanlands län.
 • 1. Charles Emil, född 1751. Generalmajor. Död 1832. Se Tab. 33
 • 1. Gustaf Julius, född 1753. Överste. Död 1820. Se Tab. 43
 • 1. Ulrika Charlotta, död 1756 på Kasimirsborg.
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1756-10-16 på Kasimirsborg, död på Kasimirsborg 1757-01-17.
 • 1. Claes Axel, född 1757. Kapten. Död 1808. Se Tab. 50
 • 2. Ludvig Wierich, född 1772. Major. Död 1853. Se Tab. 63

TAB 30

Adolf Fredrik, (son av Mauritz Casimir, tab 29), född 1745-01-17 Svabesholm s län. Student i Uppsala. Kadett vid amiralitetet i Karlskrona 1756. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1756. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1757. Konstituerad fänrik vid kronprinsens regemente 1758. Stabsfänrik vid kronprinsens regemente 1759-06-18. Tjänstgjorde såsom kornett vid södra skånska kavalleriregementet under fälttågen i Pommern 1759 och 1760. Permission till utländsk tjänst 1763-08-08. Fänrik vid kronprinsens regemente 1766-12-19. Kapten vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst 1767-12-13. Löjtnant vid kronprinsens regemente 1769-05-03. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1769-09-19. Stabskapten vid Bohusläns dragonregemente 1771-06-26. Hovstallmästare 1771-12-06. RSO 1772-08-28. Överhovstallmästare 1772-09-15. KNO och ceremonimästare vid KMO 1773-11-22. Kapten i Bohusläns regemente 1774-02-23. Major i armén 1774-04-13. Envoyé en mission spéciale till ryska hovet (At (L)) 1775-05-26. Överstelöjtnant i armén 1777-06-06. RoKavKMO 1778-12-27. Överstelöjtnant vid Mörnerska husarregementet 1779-02-10. Överste i armén 1781-12-12. Förordnad att närmast generallöjtnant Psilanderhielm föra befälet över de i Bohuslän sammandragna trupperna 1789-04-27. Ledamot av krigskollegium för rättegångsärendena rör. armén 1789-09-23. Generalmajor 1790-01-24. Död 1791-06-20 i Stralsund. Gift 1:o 1773-04-11 Ekolsund med hovfröken, grevinnan Sofia Charlotta von Fersen, född 1751-09-15 i Stockholm, död I Stockholm 1774-07-29, dotter av en av rikets herrar, överhovjägmästaren, greve Carl Reinhold von Fersen, och friherrinnan Charlotta Fredrika Sparre. Gift 2:o 1775-12-22 på Vibyholm i Årdala socken, Södermanlands län med sin kusin på mödernet, grevinnan Hedvig Amalia Lewenhaupt, född 1757-08-21 Vinäs, död 1786-05-03 i Stockholm, dotter av en av rikets herrar, generalmajoren greve Charles Emil Lewenhaupt och grevinnan Ulrika Christina Bonde af Säfstaholm.

Barn:

 • 2. Hedvig Sofia Charlotta Amalia, född 1778-06-21 i Stockholm. Hovfröken hos konungens trolovade, prinsessan Louise Charlotte av Mecklenburg. Död 1858-03-23 i Neuchâtel. Gift 1:o 1801-04-07 på Tullesbo i Öveds socken, Malmöhus län med konteramiralen, greve Hans Fredrik Wachtmeister af Johannishus, i hans 2:a gifte, född 1752, död 1807. Gift 2:o 1808-08-14 på Öveds kloster med kaptenen Georg Alexander Dardel, adlad Dardel, född 1775, död 1863.
 • 2. Gustaf, till Kasimirsborg i Gamleby socken, Kalmar län. Född 1780-01-27 i Stockholm. Överhovstallmästare i survivance efter fadern 1780-01-30. Överhovstallmästare 1791-06-28. Kornett vid livregementet 1794-01-12. Student i Uppsala 1795-04-14. Överadjutant och major i armén 1800-10-20. Avsked från kornettsbeställningen 1801-02-16. Tjänstfri från överhovstallmästarbefattningen 1807-12-30. RSO 1817-10-07. Ceremonimästare i survivance vid KMO samt KNO 1818-11-23. Överstekammarherre 1818. Avsked ur generalstaben 1819-08-03. RoKavKMO 1829-08-31. Därtill dubbad 1832-05-19. En av rikets herrar 1837-08-21. Död barnlös 1844-05-11 i Västervik och begraven 1844 i Riddarholmskyrkan. Gift 1809-08-03 i Stockholm med sin både kusin och syssling, statsfrun, grevinnan Sofia Magdalena Lewenhaupt, född 1784-02-17 i Stockholm, död 1849-03-29 i Västervik, dotter av kammarherren, greve Charles Emil Lewenhaupt och grevinnan Carolina Juliana Anna Ulrika Lewenhaupt.
 • 2. Ulrika Johanna, född 1781-08-04 i Stockholm, död I Stockholm 1866-12-22 och begraven 1866-12-29. Gift 1801-06-23 på Tullesbo med sin moders kusin, överstekammarjunkaren, greve Fredrik Ulf Bonde af Björnö, född 1774, död 1852.
 • 2. Charles Emil, född 1784-09-22 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1794-09-30. Utexaminerad 1800-09-30. Fänrik vid örlogsflottan 1800-10-20. Stupade 1801-02-19 på fregatten Ulla Fersen, då denna borttogs av engelska fregatten Dryade vid Cork i Irland.
 • 2. Carolina, född 1786-04-29 i Stockholm, död i Stockholm 1786-05-01.

TAB 31

Adam Ludvig, (son av Mauritz Casimir, tab 29), född 1748-03-11 Svabesholm s län. Student i Uppsala 1763-12-24. Vaktmästare vid gula husarregementet 1764. Kvartermästare 1765. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1767. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1768-08-08. Stabslöjtnant 1771-06-26. Underlöjtnant vid regementet Royal Bavière i fransk tjänst 1772-03-12. Sous-aide-major vid regementet Royal Bavière i fransk tjänst 1772-07-14. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1774-02-23. Hovkavaljer hos hertigen av Södermanland 1775-11-20. Avsked ur fransk tjänst 1777-05-00. Överadjutant hos konungen och major i armén 1778-08-19. Premiäradjutant vid livdrabantkåren och överstelöjtnant i armén 1779-02-10. Kaptenlöjtnant i survivance vid livdrabantkåren 1780-05-31 tjänstf. kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren och överste i armén 1780-06-12. Kaptenlöjtnant för Svea kompani av livdrabantkåren 1781-11-30. Överste för Jämtlands regemente 1785-06-29. Beordrad 1789-04-27 att såsom överste tjänstgöra vid Psilanderhielms armé i Bohuslän. RSO 1790-05-02. Erhöll stora Svensksundsmedaljen 1791-02-13. Överste för Upplands infanteriregemente 1791-03-30. Generalmajor 1792-05-15. Avsked från överstebeställningen vid Upplands regemente 1794-12-18. KSO 1797-11-01. Generallöjtnant i armén 1799-11-16. KmstkSO 1801-05-28. Avsked från kaptenlöjtnantsbeställningen vid drabanterna 1802-11-07. Död 1808-03-13 i Uppsala och begraven 1808 på Uppsala kyrkogård. Ägde Kasby i Lagga socken, Stockholms län. Gift 1794-09-19, med Anna Charlotta Petersen, adlad af Petersens, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1771-11-07 med en av rikets herrar, fältmarskalken, friherre Vilhelm Mauritz Klingspor, greve Klingspor, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1744, död 1814), född 1755-03-01 död 1810-12-15 i Stockholm, dotter av direktören Herman Lorentzson Petersen och hans 2:a hustru Charlotta Bedoire.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1795. Kornett. Död 1861. Se Tab. 32
 • Adam Ludvig, född 1797, död 1799.

TAB 32

Gustaf Adolf, (son av Adam Ludvig, tab 31), född 1795-12-13 i Uppsala. Student i Uppsala 1809-04-28. Kansliexamen 1812-05-00. Volontär vid livregementets husarkår 1813. Examen till rättegångsverken 1813-12-03. Kornett 1813-12-15. 1. adjutant 1816-03-19. Avsked ur krigstjänsten 1818-12-19. Död 1861-01-13 i Kasby, som han ägde, och begraven på Uppsala kyrkogård. Gift 1820-12-02 i Stockholm med stiftsjungfrun Ebba Gustava Bergenstråhle, född 1795-06-22, döpt 1795-07-26 Sigridsholm, död 1832-06-28 på Kasby i barnsäng och begraven på Uppsala kyrkogård, dotter av hovjägmästaren Gustaf Adolf Bergenstråhle, nr 1096, och hans 1:a fru Christina Charlotta Huldt.

Barn:

 • Charlotta Ebba Amalia, född 1821-09-28 i Stockholm, död i Stockholm 1821-11-09.
 • Charlotta Amalia Matilda, född 1823-08-05 på Kasby, död ogift 1884-01-04 i Uppsala och begraven på därvarande kyrkogård. Hon arrenderade Lurbo i Näs socken, Uppsala län 1872–1884.
 • Ebba Margareta, född 1825-07-13 och död 1834-01-23 på Kasby.
 • Ulrika Sofia, född 1826-12-11 på Kasby, död på Kasby 1902-11-11 och begraven på Lagga kyrkogård. Gift 1855-04-26 i Uppsala med majoren, friherre Lars Fredrik Stiernstedt, född 1810, död 1881.
 • Vilhelmina Augusta (Mina), född 1829-08-06 på Kasby, död på Kasby 1906-05-12 och begraven på Uppsala kyrkogård. Hon ägde Kasby. Gift 1859-10-18, på Kasby med possessionaten, friherre Carl Oskar Ture Pfeiff, född 1825, död 1888.
 • Adolfina, född 1832-06-23 och död 1833-07-02 på Kasby, begraven på Lagga kyrkogård.

TAB 33

Charles Emil, (son av Mauritz Casimir, tab 29), född 1751-07-08 Svabesholm s län. Student i Uppsala 1763-12-24. Volontär och vaktmästare vid gula husarregementet 1764. Underofficer 1767. Fältväbel vid Nylands dragonregemente 1768-02-26. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1769-04-01. Stabskornett vid Bohusläns dragonregemente 1770-02-27. Löjtnant 1774-02-23. Kapten 1775-09-20. Korpral vid livdrabantkåren 1777-04-30. Sekundmajor vid Mörnerska husarregementet 1785-04-12. Premiärmajor vid Mörnerska husarregementet 1791-08-24. Överstelöjtnant i armén 1792-12-12 och vid regementet 1793-05-27. Kaptenlöjtnant i survivance i livdrabantkåren 1795-12-22. Överste i armén 1795-12-22. RSO 1797-11-01. Överstelöjtnant vid Västgöta dragonregemente 1802-03-24. Kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren 1802-11-19. Chef för Älvsborgs lantvärnsbrigad 1808-04-07. KSO 1813-01-28. KmstkSO 1815-01-28. Generalmajors n. h. o. v. 1818-05-11. Död 1832-08-15 i Alingsås och begraven i Alingsås. Ägde Nolhaga i Alingsås landsförs Gift 1781-12-24 i Alingsås med friherrinnan Christina Maria Alströmer, född 1762-10-30 i Alingsås, död i Alingsås 1840-01-12, dotter av kommerserådet Patrik Alströmer, friherre Alströmer, och hans 1:a fru friherrinnan Christina Maria Ollonberg.

Barn:

 • Christina Maria, född 1782-08-11, död 1783.
 • Mauritz Casimir, född 1784-09-25 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1794-09-24. Utexaminerad 1800-09-29. Stabskornett vid Mörnerska husarregementet 1800-10-20. Löjtnant Stabskornett vid Mörnerska husarregementet 1803-06-08. Ryttmästare 1810-05-01. Regementskvartermästare 1812-07-28. Major i armén 1814-11-16. Major vid Cederströmska husarerna 1815-06-06. Kommendant i Hälsingborg. Duellerade 1816-09-22 vid Lundehus utanför Köpenhamn med schweiziske översten, baron Ludvig Rudolf Muller d'Aarwangen och blev därvid skjuten i bröstet. Död 1816-10-01 i Köpenhamn och begraven på Alingsås kyrkogård. Han bevistade 1806, 1807 och 1809 års kampanjer i Pommern och blev 1809 tillfångatagen och internerad i Strassburg men lösgiven 1809, ävensom 1813 och 1814 års kampanjer i Tyskland och Norge.
 • Adolf, född 1785-11-02 i Alingsås, död i Alingsås 1786-02-01 och begraven på därvarande kyrkogård.
 • Ulrika Amalia (Ulla), född 1787-04-11 i Alingsås, död 1869-05-02 Dingelvik. Ägde Dingelvik och Billingsfors i Laxarby socken, Älvsborgs län. Gift 1816-07-14 Kulla-Gunnarstorp med sin faders kusin och sin fasters svåger, hovmarskalken, friherre Charles Emil Ramel, född 1750, död 1826.
 • Christina Maria, född 1790-01-21 i Alingsås, död 1845-09-14 Tomb Gift 1823-09-19 i Alingsås med norska statsministern Mattias Otto Leth Sommerhielm i hans 3:e gifte (gift 1:o 1791-07-15 med Fredrika Dorotea Sehested, döpt 1764-09-19 i Ebeltoft, död 1799-02-09 dotter av kornetten vid danska livgardet till häst Jens Fredrik Sehested och Charlotta Amalia von der Osten. Gift 2:o 1800 med Henriette Hermine Fugelberg, född 1778 i Laurvik, död 1819), född 1764-08-22 i Kolding, död 1827-11-15 i Stockholm.
 • Carl Adam, född 1791-12-02 i Alingsås. Student i Lund 1808-11-01. Kansliexamen 1810-12-15. Examen till rättegångsverken 1812. Auskultant i Svea hovrätt 1812. Kammarherre hos drottningen 1816. Drunknade ogift 1816-06-25 i Brunnsviken utanför Frescati och begraven på Solna kyrkogård.
 • Adolf Patrik, född 1794. Kabinettskammarherre och landshövding. Död 1871. Se Tab. 34.
 • Charles Emil, född 1797. Major. Död 1871. Se Tab. 35
 • Gustaf Adolf, född 1799. Major. Död 1883. Se Tab. 38
 • Hedvig Sofia, född 1801-07-29 i Alingsås, död 1883-12-07 i Landskrona och begraven på Billingsfors kyrkogård, Älvsborgs län. Gift 1824-12-24 i Alingsås med brukspatronen baron Henry Révérony de S:t Cyr i hans 2:a gifte (gift 1:o 1817-11-09 med Carolina Gripenstedt, född 1795-08-03, död 1820-07-25 i Halmstad, dotter av översten Johan Teodor Gripenstedt, och grevinnan Carolina Posse), född 1792-08-04 död 1857-08-23 på Dingelvik.
 • Malte, född 1806-05-24 i Alingsås, död i Alingsås 1806-06-04.

TAB 34

Adolf Patrik, (son av Charles Emil, tab 33), född 1794-06-22 Nolhaga Examen teologicum 1809. Kadett vid Karlberg 1809-10-03. Utexaminerad 1812-09-15. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1812-09-25. Löjtnant vid skånska karabinjärregementet 1816-10-08 ordonnansofficer hos konungen 1819-08-06. Ryttmästare i armén 1822-03-05. Kapten vid Västgötadals regemente 1824-03-30. Major i armén 1827-07-04. Major och chef för Hallands infanteribataljon 1829-06-16. Adjutant hos konungen 1829-06-24. RSO 1832-07-04. Överstelöjtnant i armén 1836-03-12. Kabinettskammarherre 1839-05-27. Landshövding i Hallands län 1843-01-16. Överste i armén samt avsked från förutnämnd chefsplats 1843-04-08. KNO 1854-12-18. CXIV Joh:s medalj 1855-07-16. Avsked från landshövdingämbetet 1860-03-30. Död 1871-10-21 i Lund och begraven på därvarande kyrkogård. Ägde Nolhaga. Gift 1823-08-30 Viderup med friherrinnan Amalia Eleonora Ramel, född 1802-07-17 på Viderup, död 1877-01-14 i Lund och begraven på därvarande kyrkogård, dotter av kaptenen, friherre Otto Ramel, och hans 1:a fru, friherrinnan Vivika Ulrika Sture.

Barn:

 • Amalia Christina Ulrika, född 1824-09-23 i Alingsås, liksom syskonen, död i Alingsås 1826-03-24.
 • Charles Emil, född 1826-02-03 i Alingsås. Kadett vid Karlberg 1840-03-01. Utexaminerad 1844-04-23. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1844-05-07. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1850-04-17. Generalstabsofficer 1854-04-04. Adjutant vid livgardesbrigaden 1854-12-12. Kapten i armén 1857-10-06 kapten vid Göta artilleriregemente 1858-08-31. RDDO 1859-09-21. Batterichef 1860. OffBLeopO 1860. RSO 1866-05-03. Major vid regementet 1872-12-20. Överstelöjtnant 1876-07-29. Död ogift 1878-06-29 i Göteborg och begraven på nya kyrkogården i Göteborg.
 • Adolf Otto, född 1826-12-18 i Alingsås. Kadett vid Karlberg 1840-10-01. Utexaminerad 1849-03-24. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1849-03-30. Död ogift 1849-12-10 å korvetten Najaden under segling från Bahia till Pernambuco.
 • Amalia, född 1828-08-11 i Alingsås, död 1902-12-01 i Stockholm och begraven på Bäcks kyrkogård, Skaraborgs län. Gift 1851-10-02 på Halmstads slott med ryttmästaren, greve Gustaf Ludvig Hamilton, född 1817 i Alingsås, död 1863.

TAB 35

Charles Emil, (son av Charles Emil, tab 33), född 1797-04-23 i Alingsås. Kadett vid Karlberg 1811-02-23. Utexaminerad 1814-05-07. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1814-05-17. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1821-05-08 och vid livbeväringsregementet 1824-03-09. Kapten vid Älvsborgs regemente och vid livbeväringsregementet 1825-03-02. Major 1833-02-09. RSO 1836-07-04. Chef för Hallands infanteribataljon 1843-04-08. Avsked ur krigstjänsten 1846-04-15. CXIV Joh:s medalj 1855-07-16. Död 1871-05-08, Runstorp s socken, Östergötlands län och begraven på Kimstads kyrkogård. Ägde Ribbingsberg i Södra Härene socken, Alefors i Alingsås socken, (båda i Älvsborgs län) samt Runstorp och Dingelvik. Gift 1834-10-21 i Linköping med Aurora Vilhelmina af Segerström, född 1813-10-08 Nordsjö, död 1884-03-04 i Uppsala och begraven på Kimstads kyrkogård, dotter av krigsrådet Johan af Segerström, och Maria Lovisa Burén.

Barn:

 • Carl Johan, född 1835. Major. Död 1920. Se Tab. 36
 • Casimir Mauritz, född 1838-06-24, Forsnäs. Kadett vid Karlberg 1854-05-02, utexaminerad 1860-02-29. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1860-03-06. Löjtnant 1866-08-07. Död ogift 1867-08-15 på Runstorp och begraven på Kimstads kyrkogård.
 • Ebba Aurora Maria, född 1841-07-05 på Forsnäs, död 1910-10-05 i Hedvig Eleonora förs Stockholm och begraven på Kimstads kyrkogård. Gift 1884-02-12 i Uppsala med häradshövdingen Erik Vilhelm Casimir Planting-Gyllenbåga, född 1831, död 1917.
 • Märta Amalia, född 1843-05-14 i Alingsås, död 1891-05-02 i Västerås och begraven på därvarande kyrkogård. Gift 1873-07-20 på Runstorp med kaptenen, greve Ludvig Johan Casimir Lewenhaupt, i hans 1:a gifte, född 1843, död 1894.

TAB 36

Carl Johan, (son av Charles Emil, tab 35), född 1835-10-02 i Linköping. Furir vid Västgötadals regemente 1852-02-12. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1853-01-25. Student i Lund 1853-05-27 och i Uppsala 1853-12-12. Fanjunkare 1854-05-23. Officersexamen 1854-12-16. Underlöjtnant vid vid Västgötadals regemente 1855-01-17. Transporterad såsom underlöjtnant till livregementets husarkår 1856-10-28. Löjtnant 1859-02-22. Genomgick ridskolan i Saumur 1860–1861. Ryttmästare i livregementets husarkår 1876-11-04. Ryttmästare vid kåren 1878-08-24. RSO 1879-12-01. Major i armén 1888-04-23. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i kårens reserv 1888-05-11. Avsked ur krigstjänsten 1898-10-21. Död 1920-02-19 i Hedvig Eleonora förs Stockholm ]] och begraven på Hyltinge kyrkogård, Södermanlands län. Gift 1:o 1863-09-24 Mantorp med friherrinnan Sofia Elisabet Napoleona Carolina Palmqvist, född 1839-05-22 Hellerö. Död 1867-01-03 i Örebro, dotter av löjtnanten, friherre Carl Magnus Napoleon Palmqvist, och Hedvig Burén [se adliga ätten nr 2231]. Gift 2:o 1874-09-20 på Katrineberg i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län med Julia Regina Turinna Uggla, född 1848-06-07 Säffle, död 1910-06-08 i Oscars förs Stockholm ]] och begraven 1910-06-12 på Hyltinge kyrkogård dotter av majoren Carl Fredrik Uggla, och Lovisa Regina Örn.

Barn:

 • 1. Carl Adam Ludvig, född 1864-07-13 på Mantorp. Volontär vid Svea livgarde 1886-05-26. Avsked 1887-07-03. Assistent vid doktor Kellgrens sjukgymnastikinstitut i London 1891-11-01–1895-09-15. Innehade därefter en tid gymnastikinstitut i Bordeaux. Ägde tillika med sin helsyster en tid 1/2 i Mantorp.
 • 1. Hedvig Aurora, född 1865-09-11 i Örebro. Död 1933-03-05 i Oscars förs Stockholm. Gift 1893-09-16 i Nyköpings östra kyrka med kammarherren och kanslirådet Josias Montgomery A, född 1862.
 • 1. Charles Emil Johan Casimir, född 1866-12-26 i Örebro, död i Örebro 1884-02-16 och begraven på Kimstads kyrkogård.
 • 2. Johanna Turinna (Anna), född 1875-10-01, i Örebro, död 1917-09-27 på Sparreholm ]] i Hyltinge socken och begraven på Sparreholm Gift 1895-09-26 i Haga kyrka i Göteborg med kammarherren, RVO, Emil Quensel Robert Dickson, född 1867-06-09 Fimmersta. Äger Sparreholm i Hyltinge socken.
 • 2. Ebba Carolina Louise, född 1879-09-09 i Örebro.
 • 2. Sigrid Aurora Eva Margareta, född 1881-04-06 i Örebro.
 • 2. Carl-Gustaf Mauritz Ture, född 1884. Major. Se Tab. 37

TAB 37

Carl-Gustaf Mauritz Ture, (son av Carl Johan, tab 36), född 1884-01-07 i Örebro. Mogenhetsexamen vid högre realläroverket i Stockholm 1902-05-14. Officersvolontär vid livregementets dragoner 1902-05-28. Elev vid krigsskolan 1903-09-00. Utexaminerad 1904-11-28. Underlöjtnant vid livregementets dragoner 1904-12-08. Löjtnant vid livregementets dragoner 1906-12-14. Elev vid ridskolan i Saumur 1907-10-09–1908-08-05. Genomgick krigshögskolan 1909–1911. GV:sOlM 1912. RItKrO 1913-07-05. Aspirant vid Generalstaben 1912–1914. Ledarmot av Sveriges olympiska kommitté för ridsport 1912, 1920 och 1924. RItKrO 1913-07-05. Tjänstgjorde vid belgiska armén 1913. RBelgMK2kl. RBMK. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1916-02-04. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1916-12-09. Ryttmästare i livregementets dragonkår 1917-07-20, och vid regementet 1922-10-27. Tjänstg. vid franska generalstaben 1921. Representant vid olympiska kongresser i Lausanne 1921, i Paris 1921, 1925 och 1927. Sekreterare i jockeyklubben 1921–1927. Byråchef vid järnvägsstyrelsens militärbyrå 1920-11-01–1922-10-30 och 1925-10-15–1926-10-20. Skvadronschef 1922–1924. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1924-10-24. RSO 1925-06-06. Överadjutant och major i generalstaben 1926-07-26. Transporterad till major i och ryttmästare vid livregementets husarer 1926-10-26. På övergångsstat 1926-11-01. Anställd i Svenska tändsticksbolaget 1926-11-01. RVO 1931-06-06. Chef för tändsticksmonopolet i Ungern 1931. Avsked från majorsbeställningen på övergångsstat 1933-12-21 fr.o.m 1934-01-08. GM. Död 1935-05-11 i Oscars förs Stockholm och begraven i Dicksonska graven i Hyltinge förs Södermanlands län. Se biografica i "Vem är det?". Gift 1911-07-25 i Ausås kyrka, Kristianstads län med friherrinnan Hedvig Christina Gyllenstierna af Lundholm, född 1889-01-26 Gedsholm. Dotter av kammarherren, friherre Axel Gyllenstierna af Lundholm, och grevinnan Hedvig Snoilsky.

Barn:

 • Carl-Mauritz Axel Ture, född 1913-01-14 i Oscars förs Stockholms län.
 • Carl-Johan Nils Emanuel (Joja), född 1916-07-07 Spannarp län
 • Hedvig Margareta, född 1923-04-02 i Stockholm.

TAB 38

Gustaf Adolf, (son av Charles Emil, tab 33), född 1799-12-02 Nolhaga Utexaminerad 1816-09-21. Kornett vid Cederströmska husarregementet 1816-08-27. Löjtnant och adjutant vid kronprinsens husarregemente 1823-04-22. Ordonnansofficer hos konungen 1831-01-26. Ryttmästare i armén 1836-07-04 och i regementet 1840-08-13. Major i armén 1842-01-28. Adjutant hos konungen 1842-06-00. RSO 1843-02-06. Avsked ur krigstjänsten 1848-10-31. Död 1883-04-26 Hälsingborg och begraven på Hälsingborg kyrkogård. Ägde Marieberg vid Halmstad och hus i Hälsingborg. Gift 1834-04-04 Herrevadskloster s län med Maria von Geijer, född 1812-12-07 i Hälsingborg. Död i Hälsingborg 1893-06-18, dotter av ståthållaren och översten Carl Emanuel Geijer, adlad von Geijer, och Maria Christina Follin.

Barn:

 • Carl, född 1835. Utrikesminister. Död 1906. Se Tab. 39
 • Maria Lovisa (Marie-Louise), född 1838-03-20 på Herrevadskloster. Död 1888-05-19 Spannarp s län till följd av ett fall ur en vagn vid hästarnas skenande och begraven 1888-05-25 å Ausås kyrkogård. Gift 1861-09-06 i Halmstads kyrka med kammarherren, friherre Magnus Robert Barnekow, i hans 1:a gifte, född 1831. Död 1911.
 • Hedvig Christina Ulrika, född 1841-07-01 i Malmö. Hovfröken hos drottning Lovisa 1863-10-31. Statsfru i Kungl Maj:ts hov 1872-01-28. Tjänstfri 1872. Död 1930-03-12. Gift 1869-03-01 i Hälsingborg med generallöjtnanten Gustaf Anton Bråkenhielm, född 1837, död 1922.
 • Axel Gustaf, född 1844-08-21, i Malmö, död ogift 1897-06-02 i Hälsingborg och begraven på gamla kyrkogården i Hälsingborg.
 • Casimir Patrik, född 1846. Regementsintendent. Död 1907. Se Tab. 42.
 • Sigrid Elisabet Margareta Amalia, född 1853-04-02 på Marieberg vid Halmstad, död 1927-09-25 Pålsjö Gift 1875-04-08 i Hälsingborg med majoren i armén, ryttmästaren i skånska dragonregementets reserv, RSO, Anders Gustaf Follin, född 1834-02-20 i Hälsingborg, död 1915-06-16 på Pålsjö.

TAB 39

Carl, (son av Gustaf Adolf, tab 38), född 1835-03-19 på Herrevadskloster. Student i Lund 1851-05-21. Kansliexamen 1855-12-07. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1856-03-06 och i kommerskollegium 1856-04-15. Notarie hos ridderskapet och adeln vid riksdagen 1856–1858. Tjänstgörande kammarjunkare 1857-02-02. Attaché i Paris 1858-09-06, och i London 1859-04-16. Tillförordnad andre sekreterare i utrikesdepartementet 1859-07-30. Utnämnd 1861-01-05. Tillförordnad legationssekreterare i S:t Petersburg 1862-12-20. Kammarherre 1863-05-03, utnämnd legationssekreterare 1863-06-02. Expeditionssekreterare och chef för utrikesdepartementets politiska avdelning 1866-07-06. RRS:tStO2kl 1866-06-07. Arkivarie vid KMO och RNO 1866-11-26. KDDO 2gr 1869-07-28. Tillförordnad chargé d'affaires i London 1869-07-09–1869-10-09 och i Washington 1869-10-28–1870-12-27. Chef för handels- och konsulatavdelningen 1870-05-20. Tillförordnad chargé d'affaires i Wien 1871-02-24–1871-06-17 och 1871-11-16–1872-12-15. KÖLeopO 1872-12-19. Kabinettssekreterare 1873-07-19. Åtföljde konungen på hans resa till Ryssland 1875-07-00. RRS:tStO1kl 1875-08-11. Envoyé i Washington 1876-03-06. Tillika tillförordnad generalkonsul i Washington 1876-03-10. KNO1kl 1876-03-14. Av amerikanska och spanska regeringarna utsedd till skiljedomare i skiljedomskommissionen i Washington 1880-06-03–1883-02-22. KNS:tOO 1881-01-21. KmstkNO 1883-11-30. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Paris 1884-09-30. Minister för utrikes ärendena 1889-10-12. StOffFrHL 1889-10-29. RPrRÖO1kl 1890-07-29. KmstkNS:tOO 1890-12-01. RoKavKMO 1891-12-01. TOO1kl 1892. StkGrFrO 1895-05-09. Avsked från utrikesministersämbetet 1895-06-01. Tillförordnad envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i London 1895-07-12 Fullmakt på detta ämbete 1896-10-16. Avsked 1902-10-03. Död 1906-12-10 i Hälsingborg. Ägde hus i Hälsingborg stad. Gift 1874-12-03 i Stockholm med Edla Lovisa Carolina Augusta Wirsén, född 1851-10-31 i Stockholm. SpMarieLouiseO 1883-03-24. EngMM 1901. Överhovmästarinna hos drottningen 1908-12-17. Död 1939-02-23 i Brunnby förs Malmöhus län (db nr 7). Se biografica i "Vem är det". Dotter av majoren, greve Carl Emil Wirsén, och friherrinnan Ebba Lovisa De Geer af Leufsta. Äger Stubbarp i Brunnby socken, Malmöhus län.

Barn:

 • Erik Axel, född 1877. Major. Död 1914. Se Tab. 41

TAB 40

Gustaf Adolf, (son av Carl, tab 39), född 1875-10-20 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1895-05-29. Student i Lund 1895-09-10. Officersvolontär vid skånska husarregementet 1896-05-05, sergeant vid skånska husarregementet 1897-08-23. Elev vid krigsskolan 1897-09-00. Fanjunkare 1898-08-15. Utexaminerad 1898-11-30. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1898-12-09. Attaché vid beskickningen i London 1902-05-06–1902-08-12. Genomgick krigshögskolan 1902–1904. Löjtnant vid skånska husarregementet 1903-03-13. TOO4kl 1906-02-02. 2. adjutant vid I. arméfördelningens stab 1908-11-01–1912-12-31 Regementskvartermästare 1913-05-15–1917-10-31. Ryttmästare vid regementet 1914-09-18. Skvadronschef 1917-12-11–1922-10-13. RSO 1919-06-06. Tjänstgjorde i franska armén, 6. dragonregementet i Vincennes, 1921-03-01–1921-06-10. ÖRKHt2kl m krigsdek. 1921-12-15. Major i skånska husarregementet 1922-10-13. Chef för regementets detachement i Uppsala 1922-10-14–1924-08-13. Major vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid Norrlands dragonregemente 1924-08-09. Överstelöjtnant i armén 1926-10-26. Överstelöjtnant vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid Norrlands dragonregemente 1927-01-14. Överste och chef för skånska kavalleriregementet 1927-05-20. KSO2kl 1931-06-06. KSO1kl 1933-06-16. Avsked 1935-02-01 fr.o.m 1935-10-21. Överste i I. arméfördelningens reserv. Gift 1906-01-09 i Hälsingborg med friherrinnan Ebba Elisabet Ramel nr 295, född 1886-02-20 i S:t Petersburg. Dotter av före detta envoyén i Konstantinopel friherre Charles Emil Ramel, och Hildur Elisabet Ekström.

Barn:

 • Sigrid Elisabet Augusta, född 1907-07-28 i Hälsingborg
 • Hildur Märta Marianne, född 1909-09-29 i Hälsingborgs stadsförs.
 • Axel Charles Emil, född 1917-05-27 i Hälsingborg.

TAB 41

Erik Axel, (son av Carl, tab 39), född 1877-08-22 i Washington. Volontär vid skånska husarregementet 1898-04-12. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1898-05-27. Korpral 1899-07-28. Sergeant vid regementet 1899-08-20. Elev vid krigsskolan 1899-09-25. Fanjunkare 1900-08-13. Utexaminerad 1900-11-26. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1900-12-07. Löjtnant vid skånska husarregementet 1904-02-26. 2. Regementsadjutant 1904-11-01. Genomgick ridskolan i Hannover 1905-10-01–1907-10-01. Instruktör och major vid persiska gendarmeriet 1911. PersSLO 1913. Stupade 1914-04-19 i under strid vid Koureh i Persien och begraven på Hälsingborgs kyrkogård (Uppsala k. Uppl. artilleriregementes förs db). Gift 1910-06-16 ombord å ångaren Confidence, tre och en halv eng. mil från ön Inchkeit, yttersta punkten av skotska kusten vid Edinburgh med Marie Caroline Vilhelmine Ottilie Franciska Weiss från tyskland i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1921-08-15 Stubbarp (Oscars förs Stockholm vb) med sekreteraren och direktören Axel Gustaf Adolf Lindström, från vilken hon 1926-09-02 blev skild gm Stockholms rådhusrätts utslag 1926-09-02 f), född 1883-09-14 i Hannover. Dotter av Ernst Martin Weiss och Dorotea Carolina Weiss.

Barn:

 • Odöpt dotter, född 1910-09-02 i Uppsala
 • Carl Claes Erik, född 1912-06-14 i Teheran, Persien,
 • Björn Carl-Axel, född 1914-01-07 i Teheran, Persien.

TAB 42

Casimir Patrik, (son av Gustaf Adolf, tab 38), född 1846-05-29 i Malmö. Fanjunkare vid husarregementet konung Carl XV 1865-07-10. Officersexamen 1867-04-30, underlöjtnant vid husarregementet 1869-07-30. Avsked 1873-05-09, intendentsexamen 1884-07-16. Underlöjtnant i husarregementets reserv 1885-02-06. Regementsintendent vid Smålands husarregemente 1885-12-18. Avsked ur reserven 1886. Intendent av 1. klass vid intendenturkåren och 1. regementsintendent vid Svea ingenjörbataljon 1893-12-30 RVO 1898-12-01. Död 1907-12-26 i Stockholm. Gift 1874-06-03 i Hälsingborg med Anna Cecilia Aminoff, född 1846-07-10 i Stockholm, död i Stockholm 1902-11-29, dotter av översten Ivan Feodor Aminoff, och Emilia Charlotta De la Grange, nr 1245.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1876-02-12 Kalvesta. Brukselev på Uddeholms bruk 1892. Sjukgymnast först i London, sedan i New York. Bokhållare vid Hagfors järnverk 1895–1899.
 • Ivan Casimir, född 1886-04-01 i Eksjö. Mogenhetsexamen 1907-05-18. Officersvolontär vid skånska husarregemente. Avsked 1909. Affärsman i Paris. Död 1940. Gift 1919-07-17 i kyrkan Saint-Jean-Baptiste de la Salle i Paris med Elisabet Rosalie Savoye, född 1899-08-10 i Bailleul, Frankrike. Dotter av grosshandlaren Cassien Gregoire Savoye och Emma Léonie Boucquey.

TAB 43

Gustaf Julius, (son av Mauritz Casimir, tab 29), född 1753-08-19 Kasimirsborg. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1769-08-29. Student vid Uppsala universitet 1770-03-13. Fältväbel vid vid Bohusläns dragonregemente 1770-10-29. Sergeant vid livgardet 1772-08-18. Fänrik vid Bohusläns dragonregemente 1772-09-16. Löjtnant 1775-08-21. Kapten 1781-06-25. Major vid Västgötadals regemente 1784-10-18. RSO 1788-07-21. Överstelöjtnant i armén 1789-09-02 och vid regementet 1792-08-10. Överste och chef för regementet 1793-03-10. Avsked 1796-10-26. Död 1820-01-14 i sin vagn, nära Kavlas i Hömbs socken, Skaraborgs län under en resa och begraven på Kumla kyrkogård, Örebro län. Han bevistade finska kriget 1788–90 samt var därunder med på flottan i slaget vid Hogland och blev blesserad i träffningen vid Korhois. Gift 1:o 1784-12-24 Göteborg med sin broders svägerska, friherrinnan Anna Helena Alströmer, född 1764-11-18 i Alingsås, död i barnsäng 1792-12-13 Forstena, dotter av kommerserådet Patrik Alströmer, friherre Alströmer, och hans 1:a fru, friherrinnan Christina Maria Ollonberg. Gift 2:o 1794-08-31 med friherrinnan Gustava Fredrika von Essen, född 1762-09-21, 1838-08-25 Säbylund

Barn:

 • 1. Sten Casimir, född 1786-09-28 på Forstena. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1801-09-23. Fänrik i arméns flotta 1801-10-06 och vid densamma 1801-12-18. Löjtnant i arméns flotta 1808-12-08. Kapten i flottorna 1810-05-01 död ogift 1815-01-13 i Strömstad.
 • 1. Ulrika Christina Amalia, född 1788-11-17 på Forstena, död 1804-11-05 i Alingsås.
 • 1. Gustaf (Gösta), född 1791. Major. Död 1873. Se Tab. 44.
 • 1. Anna Hedvig, född 1792-12-11 på Forstena, död 1833-07-24 Ovesholm s län och begraven 1833-08-02 i Träne kyrka. Gift 1810-04-11 på Karlberg med överstekammarjunkaren, friherre Henning Gustaf Wrangel af Adinal, född 1780, död 1833.
 • 2. Fredrik August, född 1795-07-03. Död 1798-12-01 i Skara.
 • 2. Charlotta, född 1798-05-27 i Skara, död ogift 1869-12-08 i Stockholm. Innehade som fideikommiss Säbylund i Kumla socken, Örebro län.

TAB 44

Gustaf (Gösta), (son av Gustaf Julius, tab 43), född 1791-09-07 Forstena. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1807-12-20. Officersexamen 1808-03-00. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1812-04-22. Kapten i armén 1815-02-28 med tjänstgöring vid Gotlands nationalbeväring. Kapten i arméns generalstab 1817-03-18. RSO 1821-08-21. Kapten vid livbeväringsregemenet 1823-06-10. Avsked från regementet och major i armén 1825-03-29. Major vid generalstaben 1827-12-19. Avsked ur krigstjänsten 1830-04-29. Carl XIV Joh:s medalj 1855. Död 1873-02-26 på Karlslund vid Västerås och begraven i Gäddeholmsgraven i Irsta kyrka. Innehade genom sitt 1:a gifte Gäddeholms fideikommissegendom i Irsta socken, Västmanlands län samt ägde Ymsjöholm i Bäcks socken, Skaraborgs län och genom sitt 2:a gifte Hällefors bruk i Hällefors bruk socken, Örebro län. Blev 1808-06-00 fången i Norge. Gift 1:o 1824-09-09 på Gäddeholm med friherrinnan Ottiliana Henrietta Cronstedt, född 1802-02-26 på Gäddeholm, död 1835-10-09 på Ymsjöholm och begraven på Bäcks kyrkogård, dotter av löjtnanten, friherre Carl Fredrik Cronstedt, och friherrinnan Elisabet Eufrosyne Gyllenstierna af Lundholm. Gift 2:o 1840-05-10 På Hällefors bruk med sin 1:a frus kusin, friherrinnan Eva Augusta Cronstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1825-09-01 på Axbergshammar i Axbergs socken, Örebro län med kammarherren Carl Gustaf Heijkenskjöld, född 1792, död 1833), född 1797-08-06 på Axbergshammar död 1877-04-19 på Karlslund och begraven i Heijkenskjöldska graven på Hällefors kyrkogård, Örebro län, dotter av majoren, friherre Jakob Otto Cronstedt, och friherrinnan Ulrika Eleonora Wrangel af Sauss.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1825. Underlöjtnant. Död 1863. Se Tab. 45.
 • 1. Axel Emil, född 1826. Löjtnant. Död 1900. Se Tab. 48.
 • 1. Anna Elisabet Gustava Margareta, född 1828-10-20, död 1838-08-19 Säbylund
 • 1. Ottiliana Charlotta Amalia, född 1829-12-19, död 1840-09-28 på Ymsjöholm.
 • 1. Märta Hedvig Sofia, född 1832-10-04 på Ymsjöholm, död 1905-11-24 i Ängelholm och begraven 1905-12-03 på Johannes kyrkogård i Stockholm. Gift 1853-01-14 på Karlslund med justitiestatsministern Axel Gustaf Adlercreutz B, född 1821, död 1880.

TAB 45

Carl Gustaf, (son av Gustaf, tab 44), född 1825-07-01 Ymsjöholm. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1843-02-10. Studentexamen 1843-06-00. Officersexamen 1845-05-20. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1845 2187. Avsked 1849-01-26 död 1863-03-25 på Gäddeholm och begraven i Gäddeholmsgraven i Irsta kyrka, Västmanlands län. Innehade efter modern Gäddeholms och Aggarö fideikommiss och ägde Gryta i Kärrbo socken, Västmanlands län. Gift 1848-08-18 på Ymsjöholm med friherrinnan Charlotta Elisabet von Essen, född 1827-06-25 Friggesby, död 1895-08-10 på Gäddeholm och begraven i Gäddeholmsgraven i Irsta kyrka, dotter av överstelöjtnanten, friherre Ture Gustaf von Essen, och friherrinnan Ulrika Charlotta Cronstedt.

Barn:

 • Gustaf Erik, född 1849-07-31 på Gäddeholm. Mogenhetsexamen i Uppsala 1870-06-15. Student vid Uppsala universitet 1871-02-09. Hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut 1871-11-01–1872-11-01. Nämndeman i Siende häradsrätt 1892-05-08. Ledamot av riksdagens första kammare 1892-09-28–1911-09-28. RVO 1900-12-01. LLA 1904. RNO 1908-06-16. Död 1928-03-08 på Gäddeholm ]] och begraven på Irsta kyrkogård. Innehade Gäddeholms och Aggarö fideikommiss och ägde gård i Västerås. Gift 1881-08-23 i Hargs kyrka, Stockholms län med stiftsjungfrun, friherrinnan Eva Lovisa Beck-Friis, född 1858-02-16 i Stockholm. Död 1940-02-26 i Oscars förs Stockholms län (db nr 66). Dotter av hovmarskalken, friherre Joakim Tavast Beck-Friis, och friherrinnan Ebba Gustava Eva Carolina Oxenstierna af Eka och Lindö.
 • Ulrika Ottiliana (Ulla), född 1856-05-19 på Gäddeholm. Gift 1876-03-14 på Karlsberg vid Västerås med generalmajoren och generalfälttygmästaren, greve John Raoul Hamilton, född 1834, död 1904.
 • Eva Charlotta, född 1858-05-12 på Gäddeholm. Skytte GM 1904-11-00. GM 1912-09-16. Död 1924-04-18 i Malmö (Uppsala domkyrkoförs db) och begraven på Irsta kyrkogård. Gift 1879-04-03 i Västerås domkyrka med statsrådet och landshövdingen i Kopparbergs län, KmstKNO, mm, Claes Rikard Wersäll, född 1848-11-17 i Skara, död 1919-12-19 på Haga i Svinngarns socken, Uppsala län och begraven på Irsta kyrkogård.
 • Reinhold Abraham, född 1861-03-23 på Gäddeholm. Mogenhetsexamen 1881. Anställd vid Napiers & Sons varv i Glasgow 1882–1889. Mariningenjör i Wilmington i Delaware i Nordamerika. Död barnlös 1891-04-13 i Wilmington och begraven i Gäddeholmsgraven i Irsta kyrka. Gift 1891-04-02 i Wilmington med Ellen Bayard i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1897-02-17 i Paris med arkitekten Gustaf Mauritz Haggren, från vilken hon blev skild, född 1859-02-12 i Skara), född 1869-06-03 i Wilmington. Död 1932 i Baltimore, MD, USA, och begraven på kyrkogården vid Old Swedes´Church i Wilmington, DE, USA. Se biografica. Dotter av nordamerikanske ambassadören Thomas Francis Bayard och Louisa Lee.

TAB 46

Carl Axel, (son av Carl Gustaf, tab 45), född 1853-11-21 på Gäddeholm. Mogenhetsexamen i Uppsala 1873-05-23. Volontär vid Svea artilleriregemente 1873-06-11 Avsked 1875. Volontär vid livregementets husarkår 1875-11-26. Elev vid krigsskolan 1874-07-14. Utexaminerad 1875-10-10. Underlöjtnant 1875-11-26. Genomgick krigshögskolan 1878–1880. Repetitör vid krigsskolan 1881–1882. Åtföljde den utomordentliga beskickningen till S:t Petersburg vid kejsar Alexander II:s av Ryssland begravning 1882-03-00. RRS:tAO3kl 1882-05-07. Ordonnansofficer hos inspektören för kavalleriet 1881-10-07–1885-12-01. 1. Regementsadjutant 1883-07-06. Löjtnant 1883-09-06. Kammarherre hos drottningen 1886-12-01. RVO 1891-12-01. Ryttmästare och regementskvartermästare 1892-03-10. RSO 1897-09-18. OIISJmt 1897-09-18. KDDO2gr 1897-10-06. RNO1900-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1903-12-18. Major i armén 1904-12-02. Avsked ur krigstjänsten 1906-12-21. OIISGbmt 1907-07-06 Död 1936-03-09 på Gäddeholm, Irsta socken, Västmanlands län. Gift 1882-08-31 i Växjö domkyrka med Elin Wennerberg, född 1858-03-20 i Skara. Dotter av statsrådet och landshövdingen Gunnar Wennerberg och grevinnan Hedvig Sofia Cronstedt af Fullerö.

Barn:

 • Sten Gustaf (Carlsson) (Gösta), född 1883-08-03 i Örebro, död 1890-08-30 i Stockholm och begraven å Irsta kyrkogård.
 • Knut Erik (Carlsson), född 1886. Ryttmästare. Se Tab. 47
 • Hedvig Charlotta (Hedda), född 1888-06-22 på Karlberg vid Västerås.

TAB 47

Knut Erik Carlsson, (son av Carl Axel, tab 46), född 1886-01-25 på Karlsberg vid Västerås. Mogenhetsexamen i Örebro 1904-05-31. Volontär vid livregementets dragoner 1904-06-09. Elev vid krigsskolan 1905-10-05. Fanjunkare i regementet 1906-08-21. Utexaminerad 1906-11-30 Underlöjtnant vid livregementets dragoner 1906-12-14. Löjtnant vid livregementets dragoner 1910-05-21. GV:sOlM 1912. RItKrO 1913. Adjutant vid 9. infanteribrigadens stab 1914–1916. Genomgick krigshögskolan 1915–1917. Extra elev vid skogshögskolan 1918. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1919-08-20. Ryttmästare i regementets reserv 1921-12-02. Ordförande i Kärrbo sockens fattigvårdsstyrelse 1923–1928. Ordförandesuppleant i hästpremieringsnämnderna för fjärde distriktet 1923–1928 och i Kärrbo sockens barnavårdsnämnd 1926–1928. Ordförande i Västmanlands läns hästavelsförening sedan 1926 och i Västmanlands travklubb sedan 1927. Arrenderade Aggarö säteri samt Täby och Gryta, alla i Kärrbo socken, Västmanlands län, 1919–1928 samt innehar Gäddeholms och Aggarö fideikommissegendomar i Irsta och Kärrbo socknar, Västmanlands län sedan 1928. Ryttmästare i livregementet till häst reserv 1930-01-16. RSO 1936-06-06. Kammarherre 1930-12-31. Kyrkvärd i Irsta förs Västmanlands län. RJohO. Gift 1910-06-27 Söderö s socken Östergötlands län med friherrinnan Eva Elisabet Marianne Beck-Friis, nr 278, född 1888-11-10 i livgrenad. till häst förs Stockholm. Dotter av överstekammarjunkaren kammarherren, friherre Johan Gabriel Beck-Friis, och friherrinnan Anna Sofia Elisabet Adelswärd.

Barn:

 • Gösta Knutsson, född 1912-02-25 i Stockholm.
 • Ebba Sidonia Elisabet, född 1913-12-11 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1936-04-08 i Irsta kyrka, Västmanlands län (vb nr 3) med löjtnanten vid Livregementets husarer Folke Fredrik Carl Linton, född 1906-05-22 i Göteborgs Garnisonsförs, Göteborg och Bohus län. Officersex vid Karlberg 1927. Utb vid ridskolan i Strömsholm. Ryttmästare vid livregementets husarer 1928. Fältflygarutb i Ljungbyhed 1933-1934. Jaktkurs i Västerås. Flygvapnets signalofficersskola. Jaktflygare vid F 1. Lärare på jaktkurs. Avd chef vid arméns underofficersskola i Uppsala 1936.
 • Carl Erik Knutsson, född 1917-06-04 i Stockholm.
 • Johan Greger Knutsson, född 1920-12-16 på Täby i Kärrbo förs Västmanlands län. Officersaspirant vid livregementet till häst.

TAB 48

Axel Emil, (son av Gustaf, tab 44), född 1826-12-05 Friggesby. Student i Uppsala 1844. Furir vid Skaraborgs regemente 1844-08-08. Elev vid militärskolan i Örebro 1844. Officersexamen vid militärskolan i Örebro 1844-12-17. Avsked från Skaraborgs regemente 1845-02-07. Furir vid Värmlands fältjägarregemente 1845-02-12. Kompletterade studentexamen i latin 1845-12-16. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1846-02-19. Studerade vid bergsskolan i Falun 1847-01-20–1848-05-05. Löjtnant 1850-05-18. Avsked ur krigstjänsten 1854-08-11. Död 1900-03-23 på sin villa Monte Cavallo vid Kalmar, jordfäst 1900-03-29 i Kalmar domkyrka och därefter gravsatt på Helleberga kyrkogård, Kronobergs län. Ägde del i Ymsjöholm 1835-10-09–1849, ägde Skye i Uråsa socken, Kronobergs län 1854–1874 och gård i Uppsala 1877–1881 samt Gullaskruv i Hälleberga socken sedan 1883-09-08, Höneskruv och Silvereke i Älghults socken, (alla i Kronobergs län) samt villan Monte Cavallo vid Kalmar sedan 1890-05-15. Gift 1855-06-15 Lidhem med friherrinnan Ida Anna Maria Henreitte Caroline Taube af Odenkat, född 1835-06-15 på Lidhem, död 1906-01-25 i Stockholm och begraven på Hälleberga kyrkogård, dotter av majoren, friherre Carl Evert Fredrik Taube af Odenkat, och Hedvig Carolina Christina Barchæus.

Barn:

 • Ellen Augusta Hedvig Carolina, född 1856-05-20 på Skye, död ogift 1891-11-01 Bremen och begraven på Hälleberga kyrkogård.
 • Carl-Gustaf Axel Hedley, född 1858-07-11 på Skye. Volontär vid Smålands husarregemente 1876-05-20. Mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 1877-12-12. Vice korpral 1878-06-08. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-10-31. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1879-11-28. Löjtnant 1887-05-06. Ryttmästare i regementet 1900-12-07 och vid regementet 1901-03-30. RSO 1901-05-15. Avsked från beställning på stat med inträde i regementets reserv 1908-07-23. Avsked ur krigstjänsten 1923-07-11. Död 1931-11-24 i Växjö.
 • Hedvig Ida Anna Amalia, född 1860-12-06 på Skye, död 1897-08-14 på villan Monte Cavallo vid Kalmar och begraven i Fleetwoodska familjegraven på Växjö kyrkogård. Gift 1888-04-03 Orrefors
 • Sten Gustaf Evert, född 1863-03-18 på Skye. Mogenhetsexamen i Uppsala 1882. Student vid Uppsala universitetet 1882. Fil. kand. 1884-12-13. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen 1886-02-26. Amanuens i domänstyrelsen 1886-10-15. Sekreterare i den svensk-ryska kommissionen för utredning av frågan om den framtida dispositionen av det regala laxfisket i Torneå älv 1890-12-31. Avsked från amanuensbefattningen 1894-01-24. Död ogift 1917-02-28 i Bielefeld i Tyskland och begraven i Bielefeld. Har från trycket utgivit »Förslag til omreglering av svenska statens skogsväsende» (1893). Död 02-27 i Kungsholms förs, Stockholm.
 • Hanna Elisabet Hedvig Charlotta, född 1865-05-30 på Skye, död 1922-02-13 i Stockholm och begraven i Leijonhufvudska familjegraven på Lillkyrka kyrkogård. Gift 1887-09-08 på Orrefors med översten, friherre Broder Sten Leijonhufvud, född 1852.

TAB 49

Axel, (son av Gustaf Julius, tab 43), född 1796-07-02 Forstena. Kadett vid Karlberg 1809-10-07. Utexaminerad 1812-09-15. Fänrik vid Närkes regemente 1812-07-14. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. GMtf. Löjtnant 1817-12-16. Kapten 1828-05-17. RSO 1837-01-28. Major i armén 1839-12-07. Avsked ur krigstjänsten 1843-06-12. Ordförande 1847-03-05–1855-09-21 i Mälarprovinsernas ensk. bank, i vilkens stiftande, liksom i Örebro enskilda banks, han tog verksam del. Ordförande i Trögds hushållningsnämnd 1847–1857. Ledamot av Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1850–1856. C XIV Joh:s medalj 1855-07-16. Död 1863-11-01 i Uppsala och begraven på därvarande kyrkogård. Ägde gård i Uppsala. Gift 1844-07-25 Vik med friherrinnan Eugenia Carolina. Desideria von Essen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1834-12-30 i Stockholm med kabinettskammarherren, friherre Axel Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1799, död 1839), född 1811-01-18 i Stockholm, död 1894-03-15 i Uppsala och begraven å Uppsala kyrkogård, dotter av en av rikets herrar, friherre Hans Henrik von Essen, greve von Essen, och hans 2:a fru, friherrinnan Charlotta Hedvig von Krassow. Grevinnan Lewenhaupt, född von Essen, innehade Säbylunds fideikommiss i Kumla m fl socknar, Örebro län samt ägde Eka i Lillkyrka socken, Uppsala län.

Barn:

 • Axel Henrik Casimir, född 1846-04-30 på Eka, död på Eka 1846-08-22 och begraven på Lillkyrka kyrkogård.
 • Hans Gustaf Axel, född 1847-09-08 på Eka. Mogenhetsexamen i Uppsala 1868-05-23. Student vid Uppsala universitet 1868-09-21–1870. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1871. Avgången därifrån 1872. Arrenderade Eka 1873–1878 och Säbylund 1878–1882. Död 1882-11-19 på Säbylund och begraven på Kumla kyrkogård. Gift 1874-09-01 Edeby med Mariana Lovisa Augusta von Eckermann i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1886-12-15 på Säbylund med godsägaren Helmer Ludvig Uno Normelli, född 1852-05-09, död 1903-10-13, död 1851-10-22 på Edeby. Dotter av kammarherren Anton Ture Fredrik von Eckermann och grevinnan Ulrika Eleonora Amalia Lewenhaupt.
 • Carl Harald Eugène, född 1849-06-07 på Eka. Mogenhetsexamen i Uppsala 1868-05-23. Student vid Uppsala universitet 1868-09-21. Fil. kand. 1876-01-27. Extra ordinarie amanuens vid universitetsbiblioteket i Uppsala 1876-02-12. Tredje amanuens 1882-06-28. Sekreterare i svenska litteratursällskapet och utgivare av dess tidskrift sedan 1883-04-29. Andre amanuens 1884-02-21. Förste amanuens 1884-06-30. Fil. hedersdoktor vid jubelfesten med anledning av Uppsala mötes 300-åriga minne 1893-09-06. LHVS 1894-05-22. Ordförande i Upplands fornminnesförening 1894-02-17. Ledamot i kommittén för Uppsala län till befordran av det med konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 avsedda ändamål 1895-11-18. Avsked från amanuensbefattningen 1897-01-26. Bibliotekaries vid universiteten n. h. o. v. 1897-02-05 LSkS 1899-03-30. RNO 1902-12-01. Ordförande i styrelsen för Örebro tekniska skola 1903-06-10. HLVHA 1908. KNO2kl 1925-12-15. Död 1927-02-11 på Säbylund och begraven på Kumla kyrkogård. Har från trycket utgivit åtskilliga, huvudsakligen litteraturhistoriska och biografiska arbeten, bland annat: »Anteckningar om Upplands nation i Upsala från 1830» (1877), »Johan Gabriel Werwing» (1880), »Bref från Leopold till J. Lindblom» (1886–1889), »Johan Heysig-Ridderstierna» (1889–1893) och »Bref rörande teatern under Gustaf III 1788–1792» (1891–1894). Innehade Säbylunds fideikommiss samt ägde gård i Uppsala. Se biografica i Vem är det. Gift 1876-04-05 i Uppsala med Anna Maria Helena (Ellen) Mesterton, född 1853-06-02 i Stockholm, död 1907-11-26 på Ulricehamns sanatorium och begraven på Kumla kyrkogård, dotter av professorn, med. doktor Carl Benedikt Mesterton och Johanna Maria Weman.
 • Charlotta Gustava, född 1851-05-01 på Eka, död 1887-06-14 på Vik och begraven på Västra Åkers kyrkogård. Gift 1880-10-07 i Uppsala med sin kusin, kammarherren, friherre Carl von Essen, född 1841, död 1896.

TAB 50

Claes Axel, (son av Mauritz Casimir, tab 29), till Claestorp i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län, vilket han fick till fideikommiss 1782 i testamente efter sin fasters man, riksrådet, greve Claes Strömberg, som till honom stått fadder. Född 1757-12-02 Kasimirsborg. Ridpage hos konungen 1774-04-13. Genomgick ridskolan i Turin. Kornett vid livdragonregementet 1775-06-25. Löjtnant vid livdragonregementet 1778-05-26. Stabsadjutant hos konungen och kapten i armén 1778-05-07. Löjtnant vid lätta dragonkåren 1781-03-21. Kapten vid lätta dragonkåren 1782-12-20. Regementskvartermästare 1783-03-03. Avsked 1789-02-23. Död 1808-02-13 i Stockholm och begraven i Stromberg-Lewenhauptska gravkoret vid Östra Vingåkers kyrka. Gift 1783-10-14 på Stockholms slott med hovfröken, friherrinnan Marianne Eleonora Koskull, född 1765-06-29, död 1823-05-18 i Stockholm, dotter av ryttmästaren, friherre Anders. Gustaf Koskull, och friherrinnan Catharina Charlotta Koskull.

Barn:

 • Claes Casimir, född 1784. Överstekammarjunkare. Död 1848. Se Tab. 51.
 • Ulrika Charlotta Amalia, född 1786-05-23, död 1790-07-11 på Claestorp och begraven i Stromberg-Lewenhauptska gravkoret vid Östra Vingåkers kyrka
 • Marianne, född 1787, död 1791-07-11 på Claestorp och begraven i Stromberg-Lewenhauptska gravkoret vid Östra Vingåkers kyrka.
 • Sten Mauritz, född 1788-05-23 på Claestorp, död på Claestorp 1788-05-24 och begraven i Stromberg-Lewenhauptska gravkoret vid Östra Vingåkers kyrka
 • Mauritz Axel, född 1791. Riksmarskalk. Död 1868. Se Tab. 61
 • Marianne Ulrika, född 1796-03-18. Kammarfröken hos kronprinsessan 1823. Död ogift 1838-01-23.
 • Erik August, född 1799. Överstekammarjunkare. Död 1874. Se tab 62,

TAB 51

Claes Casimir, (son av Claes Axel, tab 50), till Claestorps fideikommiss, Barksäter och Carlshov. Född 1784-07-19 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1794-09-22. Officersexamen 1797-08-26. Fänrik vid livgrenadjärregementets rusthållsfördelning 1802-10-06 Löjtnant vid livregementetsbrigadens grenadjärkår 1808-02-19. Bevistade 1808 och 1809 års krig mot Norge. Avsked med tillstånd att kvarstå i kåren 1809-05-28. Kammarherre hos drottningen 1809-05-28. Avsked ur krigstjänsten 1810-09-18. Överstekammarjunkare 1826-05-11. RNO 1829-07-04. Korresp. LLA 1829-07-10. Död 1848-02-06 på Claestorp och begraven 1848-02-19 i Stromberg-Lewenhauptska gravkoret vid Östra Vingåkers kyrka. Gift 1813-01-09 Börringekloster med friherrinnan Vilhelmina Christina Beck-Friis, född 1794-06-02 i Malmö, död 1876-10-03 Sierhagen

Barn:

 • Marianne Lovisa Ulrika Vilhelmina, född 1813-11-23 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1878-03-10 i Stockholm och begraven i Lewenhauptska gravkoret vid Östra Vingåkers kyrka
 • Claes Ludvig, född 1814-12-23 på Claestorp, död på Claestorp 1815-01-10 och begraven i Lewenhauptska gravkoret vid Östra Vingåkers kyrka
 • Claes Magnus, född 1816-01-16 på Claestorp. Student i Uppsala 1826-10-13. Fanjunkare vid livgardet till häst 1827-12-20. Fanjunkare vid livregementets husarkår 1832-12-14. Officersexamen 1834. Kornett vid livregementets husarkår 1834-02-15. Elev vid preussiska lantbruksinstitutet i Möglin 1836-10-29–1837-06-18. Underlöjtnant 1840-08-29. Avsked från lön med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i kåren 1842-05-14. Löjtnant 1843-02-25. Avsked ur krigstjänsten 1844-04-10. Hovjägmästare 1855-05-31. Vice président honoraire i »L'Académie nationale agricole, manufacturière et commerciale» i Paris 1859-01-19. Förste hovjägmästare 1859-05-03. Ordförande i Svenska jägarförbundet 1859–1876. RNO 1860-11-26. KVO 1864-01-23. LLA 1865-02-11. StkDDO 1872-08-30. KNO1kl 1873-05-14. Ledamot av riksdagens första kammare 1874-09-22. KNS:tOO1kl 1875-01-21. Överhovjägmästare 1875-12-01 RPrKrO1kl 1878-02-20. KmstkVO 1878-11-30. HLLA 1879-12-23. Död barnlös 1882-04-01 i Stockholm, jordfäst 1882-04-08 i Jakobs kyrka och begraven på Östra Vingåkers kyrkogård. Innehade Claestorps fideikommiss samt ägde genom sitt gifte Hornsberg i Tryserums socken, Kalmar län.. Gift 1844-02-25 Fågelvik, död 1885-08-20 på Hornsberg och begraven på Östra Vingåkers kyrkogård, dotter av generalmajoren Gustaf Bergenstråhle, friherre Bergenstråhle, och friherrinnan Fredrika Vilhelmina Lybecker.
 • Vilhelmina Sofia Charlotta (Mina), född 1817-07-10 på Claestorp. Hovfröken hos drottningen 1844-09-26. Tjänstf. hovmästarinna hos hertiginnan av Östergötland 1859-06-01. Överhovmästarinna hos drottningen 1860-11-06. Tjänstfri vid hovet 1869-05-15. Död 1899-07-10 Gustavsvik och begraven i St. Malms kyrka, Södermanlands län. Gift 1846-02-15 på Claestorp med överstekammarherren, friherre Carl Jedvard Bonde, född 1813, död 1895.
 • Sten Axel, född 1819. Löjtnant. Död 1877. Se Tab. 52
 • Adam Casimir Ludvig, född 1820. Överkammarherre. Död 1895. Se Tab. 56.
 • Ulrika Eleonora Amalia (Ulla), född 1823-06-28 på Claestorp, död 1909-03-19 i Stockholm (Ripsa förs Södermanlands län), jordfäst 1909-03-24 i Östermalms kyrka i Stockholm och begraven på Ripsa kyrkogård. Ägde Edeby i Ripsa socken, Södermanlands län. Gift 1843-01-05 på Claestorp med kammarherren Anton Ture Fredrik von Eckermann, född 1812-01-12 i Reval, död 1867-12-05 i Nyköping och begraven å Ripsa kyrkogård.
 • Mauritz Emil August, född 1826. Kaptenlöjtnant. Död 1908. Se Tab. 57.
 • Margareta Erika, född 1828-07-06 på Claestorp, död 1830-05-09 i Stockholm och begraven i Östra Vingåkers kyrka.
 • Augusta Aurora Cecilia, född 1830-01-01 i Stockholm. Hovfröken hos kronprinsessan 1851-11-24. Död 1902-03-03 i Kiel och begraven 1902-03-07 i Altenkrempe kyrka i Holstein. Gift 1855-08-27 på Edeby med danske ministern vid svensk-norska hoven, geheimekonferensrådet, RDElefO, RoKavKMO mm, länsgreve Wulff Henrik Bernhard von Scheel-Plessen, född 1809-02-16, död 1876-07-07 Sierhagen
 • Carl Gustaf Conrad Erik, född 1834. Kapten. Död 1908. Se Tab. 59.

TAB 52

Sten Axel, (son av Claes Casimir, tab 51), född 1819-01-30 på Claestorp. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1827-12-24. Inskriven vid Uppsala universitet 1829-03-24. Kvartermästare vid livregementets husarkår 1829-03-30, studentexamen 1835-06-10. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1838-10-17. Transporterad såsom underlöjtnant till 2. livgardet 1840-03-02. Löjtnant 1845-11-13. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1846-01-14. RFrHL 1849-05-24. Avsked ur krigstjänsten 1855-05-30. RDDO 1860-08-05. RVO 1865-05-03. Disponent för Värmbols trämassefabrik i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län 1871–1877. KVO1kl 1873-05-14. Juryman vid världsexpositionen i Wien 1873. Grundade 1858 samt ägde till 1865 Landskrona yllefabrik. Grundade 1865 samt ägde till 1874 Malmö yllefabrik. Död 1877-03-24 på Krämbols bruk i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län och begraven i Lewenhauptska gravkoret vid Östra Vingåkers sockens kyrka. Gift 1853-04-26 i Stockholm med Augusta Elisabet Pauli, född 1834-12-28 i Stockholm, död 1860-04-05 i Landskrona, dotter av grosshandlaren Johan August Pauli och Hedvig Carolina Elisabet Schméer.

Barn:

 • Claes Axel August, född 1854. Kabinettskammarherre. Se Tab. 53
 • Augusta Vilhelmina Carolina (Mina), född 1856-02-13 i Stockholm, död 1896-03-03 i Hälsingborg och begraven på Östra Vingåkers kyrkogård. Gift 1874-08-27 i Malmö med kammarherren, ryttmästaren i kronprinsens husarregemente, RSO mm, Roland Mont d'Or Norderling, född 1843-12-22 i Stockholm, död i Stockholm 1901-07-29 och begraven på Östra Vingåkers kyrkogård.

TAB 53

Claes Axel August, (son av Sten Axel, tab 52), född 1854-04-03 i Stockholm. Volontär vid livregementets husarkår 1873-02-01. Mogenhetsexamen i Gävle 1875-05-19. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexaminerad 1876-11-11. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1876-11-24. Löjtnant 1884-07-10. Åtföljde den utomordentliga beskickningen till shahen av Persien 1890. OffRumKrO 1890-06-22 PersSLO3kl 1890-06-01. TMO3kl 1890-04-24. Avsked från beställning på stat med tillstånd att som löjtnant kvarstå i kåren 1891-07-18. Ryttmästare 1892-03-10. Avsked 1894-06-08. Kammarherre hos kronprinsen 1894-12-01. Erhöll tillstånd att såsom ryttmästare inträda i livregementets husarers reserv 1895-04-10. OIISmt 1897-09-18. RJohO 1900-03-06. RSO 1900-07-09. Avsked ur regementets reserv 1903-12-31. GVSbm 1906-09-20. RVO 1907-12-01. Kabinettskammarherre 1908-01-09. KSAO1kl 1908. KinDrakOIIkl1gr 1908-03-02. KFrHL 1908-07-24. RPrKrO2kl m kr 1908-08-03. RNO 1909-06-06. RRS:tStO1kl 1909-06-26. KDDO1gr 1911-03-06. GV:sO1M1912. KNO2kl 1915-06-06. KNO1kl 1918-06-06. R-R JohO 1920-10-15. Förste vice ordförande i Johanniterorden i Sverige 1920. KVO1kl 1923-06-06. StkStbVO 1923. StkDDO 1924-11-14. StkBLeopIIO 1926-11-02. GV:sJmt 1928-06-16. StkSpMCO 1928-09-14. Arr. Krämbol åren 1877–1884. Innehar Claestorps fideikommiss sedan 1884 samt har ägt hälften av husen nr 17 Lilla Nygatan och nr 16 Mariagatan i Stockholm samt hus i Malmö. Se biografica i Vem är det. Död 1932-06-04 på Claestorp (Ö. Vingåkers förs Södermanlands län db). Gift 1879-09-13 Sjöholm med sin kusin, grevinnan Lovisa Carolina Charlotta Lewenhaupt, född 1856-10-23 i Stockholm, dotter av överkammarherren, greve Adam Casimir Ludvig Lewenhaupt och grevinnan Charlotta Aurora Emilia Gyldenstolpe.

Barn:

 • Claes Adam Sten, född 1880. Hovjägmästare. Se Tab. 54
 • Sten Mauritz Carl, född 1882-02-27 på Krämbol.
 • Adam Ludvig Gustaf, född 1883-04-27 i Örebro, död 1883-06-25 på Krämbol
 • Axel Adam August, född 1893-09-23 på Claestorp, död 1910-03-14.

TAB 54

Claes Adam Sten, (son av Claes Axel August, tab 53), född 1880-08-12 Krämbol. Mogenhetsexamen i Nyköping 1901-06-01. Student i Uppsala 1901-10-11 Jur. fil. examen 1902-05-30. Jur. utredning kand. 1908-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1909-01-19. Attaché vid beskickningen i Paris 1909-02-00–1909-05-00. Medarbetare i red. av Sveriges ridderskaps och adelskalender 1911. Ordförande i Östra Vingåkers sockens taxeringsnämnd sedan 1913-11-00. Ordförande i Västra Södermanlands lantbruksklubb 1916-11-24–1924-11-24 och i Östra Vingåkers sockens kommunalnämnd 1917-12-26–1924-10-00. Tjänstgörande hovjägmästare 1917-12-31 RJohO 1918-02-25. Utgivare av Sveriges ridderskaps och adels kalender sedan 1918. RVO 1924-06-06. Skattmästare i Södermanlands läns hushållningssällskap 1924-08-26. Ordförande i Oppunda härads hushållningsgille 1926-04-10. GV:sJmt 1928-06-16. Ordf. i Svenska fåravelsföreningen 1932. KVO2kl 1936-06-06. Tjänstg förste hovjägmästare 1937-12-31. KVO1kl 1939-06-06. Överhovjägmästare och chef för hovjägmästaristaten 1940-12-31. KDDO2gr. GM. SM. Arr. Krämbol i Ö. Vingåkers förs, Södermanlands län 1910-03-14–1921-03-14 och äger hus i Nyköping sedan 1925-07-01. Gift 1910-05-31 i Stockholm (Visnums förs, Värmlands län vb) med friherrinnan Ebba Fredrika Virginia Falkenberg af Trystorp, född 1889-04-29 i Stockholm. Dotter av kaptenen, friherre Conrad Henrik Falkenberg af Trystorp, och friherrinnan Ebba Aurora Charlotta Åkerhielm af Margretelund.

Barn:

 • Ulla Ebba Louise Charlotte Virginia, född 1911-04-12 i Stockholm
 • Claes Henrik, född 1912-10-31 i Stockholm.
 • Sten Adam Claes, född 1917-07-20 i Stockholm.

TAB 55

Gustaf Adolf, (son av Claes Axel August, tab 53), född 1886-09-21 Claestorp. Studentexamen och mogenhetsexamen i Stockholm 1908-05-22.

Barn:

 • 1. Claes-Axel Fredrik, född 1918-09-01 i Stockholm.

TAB 56

Adam Casimir Ludvig, (son av Claes Casimir, tab 51), född 1820-11-01 på Claestorp. Inskriven vid Uppsala universitet 1833-11-05. Studentexamen 1836-02-14. Sergeant vid skånska dragonregementet 1837-02-14. Underofficers- och kavalleriofficersexamen å Herrevadskloster 1838-04-30 och linjeofficersexamen i Stockholm 1838-12-23. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1839-02-21. Löjtnant 1849-06-15. Kommenderad att såsom adjutant tjänstgöra hos kronprinsen under lägren å Ladugårdsgärdet åren 1850 och 1851. Tjänstgörande kammarherre hos kronprinsen 1851-02-03. LSkS 1854-03-07. Tjänstgjorde i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1854-11-22–1858-11-00. Suppleant i riddarhusdirektionen 1857-03-14. Avsked som löjtnant på stat med tillstånd att såsom löjtnant utan lön kvarstå i regementet 1858-02-23. Underceremonimästare i survivans vid KMO och RNO 1858-06-19. RDDO 1858-08-03. Ryttmästare i regementet 1858-09-21. Ledamot av riddarhusdirektionen 1858-10-25. Adjutant hos kronprinsen-regenten 1859-01-28. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1859-06-04. Överkammarherre hos drottning Lovisa 1859-08-05. Adjutant utan tjänstgöringsskyldighet hos Konungen 1859-08-06. Avsked från underceremonimästarbefattningen i survivans vid KMO 1860-01-02 Major i armén 1860-05-04 tjänstgjorde såsom adjutant hos konungen under övningslägret på Ljungbyhed och var därunder även anställd hos konung Fredrik VII av Danmark 1860. StkDDO 1860-06-23. KNS:tOO1kl 1860-08-06. Ledamot av direktionen över allmänna institutet för dövstumma och blinda 1862-03-15. Banérförare i survivans vid KMO och KNO1kl 1863-05-03. Avsked ur krigstjänsten 1864-02-09. StOff MexGuadO 1864-12-14. LFrKA:s inköpsnämnd 1862, 1865 och 1868. Erhöll drottning Lovisas minnesmedalj att å bröstet bäras 1871-10-18. Underkansler vid KMO och KmstkNO 1871-12-14 stiftare av svenska autografsällskapet och ledamot av dess styrelse från 1876-01-20. Hedersledamot av Södermanlands fornminnesförening 1877-04-28 HLVHA 1883-06-02. Uppvaktade hos konungen och drottningen av Sachsen vid deras besök i Sverige sommaren 1888. StkSAO 1888-08-16. Död 1895-03-13 på Sjöholm och begraven på Östra Vingåkers kyrkogård. Ägde Sjöholm sedan 1859. Gift 1852-12-06 i Stockholm med grevinnan Charlotta Aurora Emilia (Lotten) Gyldenstolpe, br 35, född 1827-11-08 Vik, död 1899-10-12 på Sjöholm och begraven på Östra Vingåkers kyrkogård, dotter av riksmarskalken greve Adolf Fredrik Nils Gyldenstolpe, och hans 1:a fru, friherrinnan Henrietta Charlotta von Essen.

Barn:

 • Charlotta Vilhelmina Marianne Caroline, född 1855-05-16 i Klara förs, Stockholm. Äger sedan 1899 halva Sjöholm med underlydande.
 • Louise Carolina Charlotta, född 1856-10-23 i Stockholm. Död 1933-04-21 å Claestorp, Vingåkers socken, Södermanlands län. Gift 1879-09-13 på Sjöholm med sin kusin, kabinettskammarherren, greve Claes Axel August Lewenhaupt, född 1854. Död 1932-09-04.
 • Claes Adam Carl, född 1859-01-06 i Stockholm. Volontär vid livregementets husarkår 1876-02-01. Mogenhetsexamen vid Stockholms ateneum 1877-06-01. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Utexaminerad 1878-10-25. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1878-11-22. Löjtnant 1888-09-05. Ordonnansofficer vid 4. militärdistriktets stab 1882-06-01–1888-12-31. Attaché vid svensk-norska beskickningen i Washington 1889–1890. Ryttmästare i regementet och regementskvartermästare 1897-03-26. Ryttmästare vid regementet 1898-10-07. RSO 1899-12-01. KFrSvSO 1908. Avsked ur krigstjänsten 1909-08-13. StOffTunNIO 1909 Arrenderade en tid sedan 1891 Fostorp i Östra Vingåkers socken. Skriftställare (jakt- och reseskildrare). Se biografica i Vem är det?. Död 1937-08-22 i Solna socken, Stockholms län (Ö. Vingåkers socken, Södermanlands län db nr 21). Gift 1890-10-29 i New York med Lily Kate Elisabet Wilson född 1864-11-19 i New York. Dotter av mr James Wilson och Kate Cutter Moffatt.
 • Adam Ludvig Carl, född 1861-12-05 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Stockholms ateneum 1881-05-16. Student i Uppsala 1881-09-17. Jur. preliminärexamen 1885-01-31. Student i Lund 1885-10-09. Kansliexamen 1888-01-30. Amanuens i lantförsvarsdepartementet 1888-02-16. Amanuens i finansdepartementet 1888-02-16. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1888-05-29. Amanuens hos SkS 1889. Härold vid KMO 1892-11-28. Kammarherre hos änkehertiginnan av Dalarne 1895-01-09. Tillförordnad registrator vid KMO 1896-11-23. LSkS 1896-12-17. KSEO2kl 1896-12-21. KAnhABjO2kl 1897-07-16. OII:s Jmt 1897-09-18. Registrator vid KMO och RNO 1899-05-15. Riksheraldiker 1903-09-18. Bevistade 1904 hertigens av Anhalt begravning såsom representant för hertiginnan av Dalarne. SchwartzbHK1kl 1904-06-23. Amanuens i riksarkivet 1904-09-16. Riddarhusgenealog 1905-09-30–1908. Introduktör för främmande sändebud 1905-11-17. KAnhABjO1kl 1906-07-04. KDDO2gr 1906-07-07. OIISGbmt 1907-06-06. Medlem 1908-01-30 av den utomordentliga beskickning, som vid hoven i Dresden, Konstantinopel och Bukarest tillkännagav konung Oskar II:s frånfälle och konung Gustaf V:s tronbestigning. KSAO1kl 1908-02-03. TMO1kl 1908-02-15. StOffRumSO 1908-02-19. KinDrakOIIkl1gr 1908-03-02. KFrHL 1908-07-24. RPrKrO2kl m kr 1908-08-03. RRS:tStO2kl m kr 1908-08-08. Bevistade 1908 änkehertiginnans av Anhalt begravning som representant för hertiginnan av Dalarne. Avsked från registratorsbefattningen vid KMO 1908-11-22. RRS:tStO1kl 1909-06-26. Andre arkivarie i riksarkivet 1910-01-01. PersSLO1kl 1910-02-18. KNO2kl 1911-06-06. StOffItKrO 1913-07-05. Hovmarskalk 1915-12-31. Avsked från andre arkivariebefattningen 1917-02-16. Förste arkivarie över stat 1917-02-16. RJohO 1918-02-25. Underkansler i survivans vid KMO samt KNO1kl 1918-04-27. KFinlVRO1kl 1919-06-26. R-RJohO 1920-10-15. MLetA 1921-12-31. StOff NedONO 1922-09-11. TunNIO1kl 1923-01-30. Underkansler vid KMO 1923-12-08. StkBLeopIIO 1926-11-02. Ledamot av 1927 års fanutredningskommitté. Överstekammarjunkare 1928-06-16. GV:sJmt 1928-06-16. Uppvaktade hos konungen av Spanien vid dennes besök i Sverige 1928. StkSpMCO 1928-09-19. Avsked från befattningen som introduktör för främmande sändebud 1928-11-09. Har bl a utgivit Calendaria Caroli IX (1903), Sveriges ridderskaps och adels kalender (1905–1917), Leonard Kaggs dagbok (1912), Carl XII:s officerare (1920–21), mm. Äger sedan 1899 halva Sjöholm med underlydande i Östra Vingåkers, Västra Vingåkers och Stora Malms socknar, Södermanlands län. Stormästare i Timmermansordenen 1928. 1931-04-28 K.m stk av NOs 1931-10-02 entl. på ansökan från riksheraldikerämbetet. Promoverad till hedersdoktor i Stockholm 1936-05-29. Överstekammarherre 1940-12-31. Gift 1910-12-29 i Oscars förs, Stockholm ]] med Hedvig Sofia Möller i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1889-12-03 i Göteborg med grosshandlaren Edvard Francke, född 1863-09-13 i Stockholm, död 1906-05-21 i Nauheim), född 1867-06-05 i Uddevalla. Dotter av regementsskrivaren Carl Vilhelm Magnus Möller och Anna Liljenroth. Grevinnan Lewenhaupt äger sedan 1900 Skärholmen i Huddinge socken, Stockholms län och hus i Stockholm.

TAB 57

Mauritz Emil August, (son av Claes Casimir, tab 51), född 1826-07-10 på Claestorp. Elev på briggen Oskar 1840-09-01–1842-08-06. Examen i humaniora 1842-10-01. Konstapelsexamen 1843-04-08 och skepparexamen 1843-04-13. Tjänstgjorde å engelska skeppet Glentanner på dess resa kring jorden 1843-08-13–1844-11-26. Styrmansexamen 1846-04-02. Officersexamen 1847-05-18. Underlöjtnant vid flottan 1847-06-21. Premiärlöjtnant 1855-11-02. Kaptenlöjtnant 1864-05-10. Överflyttad till flottans indragningsstat 1866-10-01. Disponent för Gustavs och Karlbergs kopparverks bolag i Jämtlands län 1867–1870. Disponent för Värmbols fabriksaktiebolag, Södermanlands län sedan 1871. Statsrevisor åren 1874–1876 och statsrevisionens ordförande 1876. RNO 1876-12-01. RSO 1881-12-01, ordförande i Oppunda härads sparbank 1881–1886. Ledamot av Södermanlands läns landsting 1884–1885. Död 1908-11-10 på Beckershov och begraven på Östra Vingåkers kyrkogård. Ägde Beckershov i Östra Vingåkers socken sedan 1868. Gift 1858-12-06 i Stockholm med sin broders svägerska, grevinnan Charlotta Henrietta Carolina Gyldenstolpe, född 1829-01-04 på Vik, död 1871-06-11 på Beckershov och begraven på Östra Vingåkers kyrkogård, dotter av riksmarskalken, greve Adolf Fredrik Nils Gyldenstolpe, och hans 1:a fru, friherrinnan Henrietta Charlotta von Essen.

Barn:

 • Carl Mauritz Claes, född 1859. Direktör. Död 1908. Se Tab. 58.
 • Charlotta Vilhelmina Marianne (Lotten), född 1861-03-20 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1895-05-29 på Beckershov med ryttmästaren, greve Johan Adolf Louis Stackelberg, född 1850, död 1906.
 • Augusta Marianne Charlotta, född 1862-03-03 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Carl Gustaf Claes, född 1864-07-09 i Göteborg. Volontär vid Närkes regemente 1881-10-23. Avsked 1883-05-08. Mogenhetsexamen vid realläroverket i Stockholm 1883-12-09. Volontär vid livregementets husarkår 1883-12-21. Sergeant 1885-05-26. Elev vid krigsskolan 1885-07-20. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1886-10-29. Genomgick ridkurs i Saumur 1891–1892. Löjtnant 1892-12-02. Ordonnansofficer hos inspektören för kavalleriet 1895-09-03–1898-03-16. Ordonnansofficer vid III. arméfördelningens stab 1900-07-18. Adjutant vid sagda stab 1902-01-01–1903-10-05. Regementskvartermästare vid regementet 1904-01-01–1906-08-20. Ryttmästare 1905-03-10. RSO 1906-12-01. Major i armén 1913-04-14. Major i livregementets husarkår 1914-10-30. Avsked med kvarstående i regementets reserv 1915-09-23. PrRKM3kl 1919-11-20.
 • Carolina Ulrika Charlotta, född 1865-03-18 i Göteborg. Stiftsjungfru.
 • Marianne Augusta Charlotta Eugenia, född 1868-04-10 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1891-09-24 på Beckershov med majoren, friherre Fredrik Haraldsson Strömfelt, född 1863.

TAB 58

Carl Mauritz Claes, (son av Mauritz Emil August, tab 57), född 1859-11-03 i Stockholm. Volontär vid Södermanlands regemente 1879-03-26. Avsked 1883-05-14. Studerade lantbruk vid Trystorp 1883–1884 och vid Bjärka-Säby 1884–1885. Förvaltare vid Beckershov 1885–1892. Styrelseledamot i Oppunda härads sparbank 1885–1890. Verkställande direktör vid Hörda torvströfabriksaktiebolag 1892-01-08–1895-04-29. Kassadirektör i kommanditbolaget Lantmanna- och kreditkassan D. Aronowitsch & C:o i Stockholm 1898. Död 1908-03-05 i Stockholm och begraven på Östra Vingåkers kyrkogård. Gift 1892-06-09 i Haga kyrka i Göteborg med Hedda Johanna Magdalena Bildt, från vilken han 1907-07-01 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1910-08-03 på slottet Holzen i Bayern med påvliga och bayerska kammarherren, ryttmästaren i bayersk tjänst, mm, greve Ludvig Maximilian Ferdinand Frans Xaver Fischler von Treuberg, född 1876-01-30 på Holzen), född 1871-02-01 i Uddevalla, dotter av majoren Axel Ferdinand Bildt, och Hedda Catharina Bagge.

Barn:

 • Ebba Helena Carolina, född 1894-01-15 på Hörda i Ormesberga socken

TAB 59

Carl Gustaf Conrad Erik, (son av Claes Casimir, tab 51), född 1834-02-10 på Claestorp. Kadett vid Karlberg 1850-01-11. Kammarpage hos konung Oskar I 1853. Utexaminerad från krigsakademien 1855-12-15. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1856-01-12. Löjtnant 1860-07-04. Överbefälhavare för Vingåkers frivilliga skarpskytteförening 1863-12-22–1868-08-26. Stabsadjutant i 5. militärdistriktets stab 1870-09-30 –1873-12-22. Kapten 1872-07-12. Ledamot av Uppsala läns hushållningssällskap 1873-01-20, hedersledamot 1897-01-26. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1874-05-08. RSO 1879-12-01 LLA 1881-02-21. Ordförande i Bro och Håbo hushållningsnämnd 1886–1897. Styrelseledamot i Mälarprovinsernas hypoteksförening 1887–1907. Avsked ur armén 1888-01-27. RNO 1894-01-21. KVO2kl 1900-12-01. KAnhABjO2kl 1900-12-29. Död 1908-09-14 på Aske och begraven på Håtuna kyrkogård. Ägde Forsbacka i Valbo socken, Gävleborgs län 1869–1872 samt sedan 1872 Aske i Håtuna socken, Uppsala län. Gift 1869-08-10 i Stockholm med Olga Anna Margareta af NordinA, född 1847-11-03 i S:t Petersburg, död 1895-01-18 på Aske och begraven å Håtuna kyrkogård dotter av generalmajoren Gustaf af Nordin, A, och ryska furstinnan Helena Sergevna Stcherbatov.

Barn:

 • Claes Gustaf August, född 1870. Hovjägmästare. Se Tab. 60.
 • Vilhelmina Anna Charlotta, född 1871-08-24 på Forsbacka. Gift 1893-05-02 på Aske med ryttmästaren, friherre Reinhold Henriksson von Essen, född 1861.

TAB 60

Claes Gustaf August, (son av Carl Gustaf Conrad Erik, tab 59), född 1870-06-05 Forsbacka. Elev vid sjökrigsskolan 1886-10-01. Utexaminerad 1893-10-27. Underlöjtnant vid flottan 1893-11-04. Löjtnant vid flottan 1897-01-29. TunNIO4kl 1897-03-05. Elev vid sjökrigshögskolan 1898. Utexaminerad 1900-04-23. Adjutant hos varvschefen vid flottans huvudstation i Karlskrona 1902–1903. Kapten vid flottan 1902-12-31. Avsked med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i flottan 1903-06-13. Avsked från flottan med tillstånd att kvarstå såsom kapten i flottans reserv 1906-06-13. Redaktör av svenska jägarförbundets nya tidskrift 1907-04-19–1913 och sekreterare i svenska jägarförbundet 1907-04-19–1912. Hovjägmästare 1911-06-06. Åtföljde 1911 hertigen och hertiginnan av Södermanland till kröningen i Siam. SiamKrO2kl m kr och KrMG 1911. StOffCambO 1912. RVO 1914-09-30. Styrelseledamot i Mälarprovinsernas hypoteksförening 1917. RJohO 1918. RSO 1920-06-06. Avsked ur flottans reserv 1926. KDDO2gr 1926-10-10. KVO2kl 1928-06-16. GV:sJmt 1928-06-16. Skriftställare. Gift 1900-10-10 i Stockholm med Ingeborg Nordenfeldt, född 1872-02-05 på Björneborgs bruk i Visnums socken, Värmlands län. Död 1940-12-05 i Håtuna förs, Uppsala län (db nr 10). Dotter av kammarherren Olof Nordenfeldt, och Matilda Carolina Sofia Biel.

Barn:

 • Claes Gustaf Carl Olof, född 1902-04-29 i Karlskrona. Död 1906-02-09 i Stockholm och begraven på Håtuna kyrkogård.
 • Erik Oskar Sten Reinhold, född 1903-10-11 på Stora Väst-Tibble i Bro socken, Uppsala län.
 • Gerda Anna Margareta, född 1905-08-09 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1929-06-19 i Håtuna förs, Uppsala län med friherre Carl Henrik von Essen
 • Ingeborg Ulla (Susan), född 1907-04-22 på Aske. Gift 1931-05-16 i Håtuna socken med löjtnanten vid flottan, friherre Oskar Magnus af Ugglas, född 1901-02-20.
 • Louise Anna Cecilia, född 1909-03-01 på Aske, Håtuna förs, Uppsala län. Gift 1935-05-17 i Håtuna socken (vb 1), med löjtnanten vid kavalleriet Gösta Vilhelm Mauritz Pauli, född 1900-04-28.


TAB 61

Mauritz Axel, (son av Claes Axel, tab 50), född 1791-07-05 på Claestorp. Student i Lund 1804-09-26. Teol. examen 1805-04-12. Jur. examen 1807-12-10. Kansliexamen 1808-12-15. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsen 1809. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1811-02-05. Officersexamen 1811-05-02. Stabsfänrik vid livregementets grenadjärkår 1812-05-09. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1813-01-09 och var honom följaktlig under kriget mot Napoleon. 2. Löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1813-02-23. Konstituerad kapten vid Hallands infanteribataljon 1813-07-20. RRS:tV1O4kl 1814. Kapten vid Hallands infanteribataljon 1816-01-09. Adjutant hos kronprinsen 1817-07-04. Major i armén 1817-11-11. RSO 1818-05-20. 1. adjutant hos konungen och 3. major vid Södermanlands regemente 1821-05-08. 2. Major vid Södermanlands regemente 1822-04-23. Kabinettskammarherre 1822-06-30. Överstelöjtnant i armén 1822-08-14. Överstelöjtnant och 1. major vid Södermanlands regemente 1824-09-14. Ledamot av krigshovrätten 1824-11-00. Överste i armén 1824-12-01. Tillförordnad befälhavare för Södermanlands regemente 1827-04-08–1829-04-08. Envoyé en mission spéciale till preussiska hovet för att notificera prinsessan Sofia Albertinas död 1829. RPrJohO 1829. Chef för livbeväringsregementet 1832-12-22. Generaladjutant i armén 1835-11-04. RRS:tStO2kl m kr 1838-07-12. Överstekammarherre i survivans 1839-06-22. Ordförande i direktionen för arméns pensionskassa 1839-11-00. Ceremonimästare i survivans vid KMO och KNO 1840-10-29. Envoyé en mission spéciale till S:t Petersburg 1841-05-00. RRS:tAO1kl m br 1841-05-21 Tillförordnad överståthållare i Stockholm 1842-10-29. Generalmajor 1843-02-06. Överstekammarherre 1844-12-14. Entledigad från överståthållarbefattningen 1844-12-28. Överofficiant vid KMO med survivans å banérförarämbetet 1846-04-28. RCXIII:sO 1847-01-28. Ordförande i krigshovrätten 1852-05-26. RoKavKMO 1853-04-28. C XIV Joh:s medalj 1855-07-16. StkFrHL 1856-09-00. Riksmarskalk och till följd därav en av rikets herrar 1857-12-18. Avsked från ordförandebefattningen i krigshovrätten och chefsbeställningen för livbeväringsregementet 1858-04-27. KmstkNS:tOO 1859-08-15. Avsked från riksmarskalksämbetet 1860-04-16. Död 1868-01-12 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan. Gift 1819-02-23 i Stockholm med (finska friherrinnan) Anna Charlotta Elisabet Hisinger, född 1796-02-17 på Fagerviks bruk i Finland, 1864-10-05 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Mikael Hisinger (finsk friherre Hisinger), nr 2002, och Anna Sofia Wijnbladh.

Barn:

 • Marianne Sofia Aurora Matilda, född 1820-01-07 i Stockholm, död i Stockholm 1888-03-01 och begraven på Öveds kyrkogård, Malmöhus län. Gift 1843-05-30 i Stockholm med löjtnanten greve Magnus Gabriel De la Gardie, född 1809, död 1851.
 • Vilhelmina Charlotta Amalia, född 1821-03-13, död 1851 i Stockholm och begraven i Lewenhauptska familjegraven i Riddarholmskyrkan. Gift 1850-06-03 i i Stockholm med markis Guido Nicolo Sigismondo d'Erizzo dei Bandini från Italien i hans 1:a gifte (gift 2:o 1864 med Margareta Falk, född 1843 i Leksands socken, omg. 1881 med greve Domenico Zuccereda, död 1907), född 1824, död 1876-06-11 i Italien.
 • Carolina Eugenia Josefina, född 1824-05-25 i Stockholm, död 1911-09-30 i Örebro ]] och begraven på Äsleds kyrkogård, Skaraborgs län. Gift 1849-05-15 i Stockholm med kammarherren och majoren Per Henrik Scheffer, i hans 2:a gifte, född 1813, död 1863.
 • Carl Magnus Casimir, född 1827-07-23 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1841-04-07. Utexaminerad 1847-02-24. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1847-03-02. Löjtnant vid 2. livgardet 1852-12-11. Kammarherre hos änkedrottningen 1853-05-18. Adjutant hos konungen 1859-03-01 RPrRÖO3kl 1861-01-18. 1. adjutant vid 2. livgardet 1861-01-29. Kapten vid 2. livgardet 1861-07-16. Ledamot av direktionen över arméns pensionskassa 1862-06-18. Regementskvartermästare 1863-10-27. RNS:tOO 1864-11-05. Stadsfullmäktig i Stockholm 1866-1900. Fullmäktig i riksbanken 1865–1890 och dess ordförande 1872-04-22. RNO 1868-06-03. Ledamot av direktionen över frimurarebarnhuset 1868-12-09. RSO 1870-06-11. Ledamot av riksdagens första kammare 1875–1893. Ledamot av direktionen över Drottninghuset 1877-11-02. Avsked från regementet 1880-06-04. KNO1kl 1880-12-01. Död ogift 1905-04-11 i Stockholm och begraven på nya kyrkogården i Stockholm.

TAB 62

Erik August, (son av Claes Axel, tab 50), född 1799-05-02. Student i Lund 1810. Kadett vid Karlberg 1812-05-03. Utexaminerad 1815-09-25. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1815-05-02. Stabsfänrik 1817-03-26. Löjtnant och regementsadjutant vid livregementets grenadjärkår 1819-02-16. Ordonnansofficer hos konungen 1819-08-06. Kapten i armén 1823-07-04. Adjutant hos konungen 1824-07-04. Kapten vid livbeväringsregementet 1825-03-29. Kabinettskammarherre 1826-05-11. Major i armén 1826-05-11. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1827-05-16. RSO 1827-07-04. Överstelöjtnant i armén 1835. Chef för konungens enskilda byrå 1836–1872. RGrFrO m guldkors 1837. RRS:tAO2kl m br 1838-06-12 Överste i armén 1840-03-10. Överstekammarjunkare 1840-10-29. KSpICO 1842. Erhöll SO riddarkors i juveler 1843-02-06 vid konung C XIV Joh:s 25-åriga regeringsjubileum. RNS:tOO 1853-05-03. Ceremonimästare vid KMO och KmstkNO 1853-06-25 C XIV Joh:s medalj 1855-06-16. Avsked ur krigstjänsten 1856-12-05. Ordförande i riddarhusdirektionen 1857-11-18–1860-04-21. Sekreterare vid KMO 1858-04-28. Åter 1860 vald till ordförande i riddarhusdirektionen, men frånsade sig detta förtroende. TMO1kl 1863. StkNS:tOO 1865-01-28 Avsked från sekreterarämbetet vid KMO 1865-11-27. Död 1874-01-18 i Stockholm och begraven på nya kyrkogården I Stockholm Gift 1840-10-29 i Stockholm med grevinnan Charlotte Emilie Gyldenstolpe, född 1809-12-25 i Stockholm, död i Stockholm 1874-11-14 och begraven på nya kyrkogården, dotter av överstekammarjunkaren, greve Carl Edvard Gyldenstolpe, och friherrinnan Vilhelmina De Geer af Leufsta.

Barn:

 • Marianne Vilhelmina Ulrika Charlotta, född 1841-08-12 i Stockholm, död i Stockholm 1896-02-14, och begraven på nya kyrkogården i Stockholm. Gift 1865-10-10 i Stockholm med kammarherren, greve Gustaf Axel Hamilton, född 1833, död 1902.
 • Charlotta Augusta, född 1847-08-19 i Stockholm, död ogift 1875-06-16 i Stockholm och begraven på nya kyrkogården i Stockholm.

TAB 63

Ludvig Wierich, (son av Mauritz Casimir, tab 29), född 1772-07-25 i Stockholm. Kornett i lätta dragonkåren 1781-11-07. Sekundkornett vid lätta dragonkåren 1789-05-26. Bevistade 1789 och 1790 års kampanjer i Finland. Löjtnant 1792-05-15. Stabskapten 1793-01-25. Ryttmästare vid livhusarregementet 1795-05-11. Sekundmajor vid Södermanlands regemente 1796-10-29. RSO 1802-12-09. Bevistade 1805 och 1806 kriget i Pommern och 1808 kriget mot Danmark. Avsked från regementet 1809-02-09 med tillstånd att såsom major kvarstå i armén. Avsked från krigstjänsten 1810-05-15. Död 1853-04-21 Julita och begraven i Julita kyrka. Gift 1800-09-24 på Julita med sin kusin, friherrinnan Ebla Margareta Palbitzki, född 1781-07-13 på Hålbonäs i Sköldinge socken, Södermanlands län, död 1840-12-24 i Köping och begraven i Julita kyrka, dotter av kornetten, friherre Adam Palbitzki, och Magdalena Dorotea Moréen.

Barn:

 • Adam Casimir, född 1801-09-15 på Julita, död på Julita 1805-07-04 och begraven i Julita kyrka
 • Ludvig August, född 1802-08-03 på Julita, död på Julita 1803-03-15 och begraven i Julita kyrka
 • Adolf Wierich, född 1807. Kapten. Död 1880. Se Tab. 64
 • Anna Dorotea Amalia, född 1809-08-14 på Torsberga majorsboställe i Stenkvista socken, Södermanlands län, död 1869-10-18 i Köping och begraven å Näshulta kyrkogård. Gift 1836-01-14 på Julita med kaptenen Nils Carl von Oelreich, född 1792, död 1863.
 • Fabian Mattias Emil, född 1812. Underlöjtnant. Död 1844. Se Tab. 69.
 • Beata Augusta, född 1815-01-06 på Julita, död på Julita 1819-02-16 och begraven i Julita kyrka
 • Ebla Marianne, född 1816-01-25 Valskog, död på Valskog 1817-03-16.
 • Knut Axel, född 1818-01-13 på Julita, död på Julita 1818 och begraven i Julita kyrka

TAB 64

Adolf Wierich, (son av Ludvig Wierich, tab 63), född 1807-03-03 på Julita. Student i Uppsala 1822-03-08. Mogenhetsexamen i Uppsala 1823-04-07. Teol. examen 1824-04-15. Förare vid livregementsbrigadens grenadjärkår 1826-04-28. Fänrik vid livregementsbrigadens grenadjärkår 1827-04-25. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1830-12-21. 2. Löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1834-08-07. 1. Löjtnant 1839-11-22. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1848-06-19. Död 1880-08-13 i Uppsala och begraven på Julita kyrkogård. Gift 1841-10-12 Olstorp med Augusta Carolina af Segerström, född 1810-07-13 Kungs-Norrby, död 1886-01-18 på Åängen i Näshulta socken, Södermanlands län, dotter av krigsrådet Johan af Segerström, och Maria Lovisa Burén (se adliga ätten nr 2231).

Barn:

 • Ludvig Johan Casimir, född 1843. Kapten. Död 1894. Se Tab. 65.
 • Adolf Mattias Emil, född 1844. Kapten. Död 1921. Se Tab. 67
 • Ebba (Amelie) Maria Beata Amalia, född 1845-12-16 på Charlottenberg vid Köping, död 1899-03-13 på Åängen och begraven på Näshulta kyrkogård. Gift 1874-11-05 i Stockholm med majoren Nils Adolf von Oelreich, född 1840, död 1912.
 • Carl August Mauritz, född 1847-10-25 på Charlottenberg, död 1853-02-13 i Köping och begraven i Julita kyrka
 • Eva Augusta Charlotta Aurora, född 1850-05-18 på Charlottenberg, död ogift 1923-03-16 i Stockholm och begraven på Julita kyrkogård.

TAB 65

Ludvig Johan Casimir, (son av Adolf Wierich, tab 64), född 1843-07-02 i Köping. Kadett vid Karlberg 1859-05-02. Utexaminerad 1864-12-09. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1864-12-20. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1869. Avgången därifrån 1870. Elev vid Torpunga i Torpa socken, Västmanlands län 1871. Löjtnant 1875-07-02. Ordförande i Västmanlands läns hästförsäkringsbolags styrelse 1877. Ledamot i i Västmanlands läns hushållningssällskaps förvaltnings utskott 1881. Ordförande i kommittén för premiering av ladugårdar i Västmanlands län 1881. Ordförande i Västmanlands läns kreatursskötarskola 1881. Kapten 1886-08-18. Regementskvartermästare 1886-08-18–1889-09-05. RSO 1886-12-01. Död 1894-12-22 i Västerås och begraven å dåvarande nya kyrkogård. Ägde Malma i Badelunda socken, Västmanlands län sedan 1873. Gift 1:o 1873-07-20 Runstorp s socken, Östergötlands län med grevinnan Märta Amalia Lewenhaupt, född 1843-05-14 i Alingsås, död 1891-05-02 i Västerås och begraven på där varande nya kyrkogård, dotter av majoren, greve Charles Emil Lewenhaupt och Aurora Vilhelmina af Segerström. Gift 2:o 1893-09-25 i Björksta kyrka, Västmanlands län med Sofia Johanna Gripenstedt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1871-07-27 i Stockholm med kammarherren, jur. kand. Peder Olof Bröndsted Treschow, av dansk adlig ätt, född 1843-01-21 i Laurvig i Norge, död 1881-12-01, Tidö, född 1849-08-12 Nynäs, död 1907-02-03 dotter av statsrådet Johan Teodor Gripenstedt, friherre Gripenstedt, och Eva Sofia Charlotta Anckarsvärd A. Grevinnan Lewenhaupt, född Gripenstedt, ägde Hidingsta i Norrbyås socken, Örebro län sedan 1888 och Målhammar i Björksta socken, Västmanlands län sedan 1891.

Barn:

 • 1. Casimir Wierich Charles Emil Casimirssen, född 1874. Överstelöjtnant. Se Tab. 66.
 • 1. Ebba Sidonia, född 1875-11-13 på Malma (Badelunda förs, Västmanlands län. Var under flera år anställd hos prins Erik, hertig av Västmanland.
 • 1. Charles Emil, född 1879-01-21 på Malma, död på Malma 1882-01-06 och begraven på Badelunda kyrkogård.
 • 1. Märta Amalia (Malin), född 1880-06-05 på Malma. Elev vid gymnastiska centralinstitutet 1899. Utexaminerad gymnastikdirektör 1901. Praktiserande sjukgymnast först i London, sedan i Stockholm.
 • 1. En son, född 1881-08-29 på Malma, död 1881-08-29 och begraven på Badelunda kyrkogård.

TAB 66

Casimir Wierich Charles Emil, (son av Ludvig Johan Casimir, tab 65), född 1874-08-09 Malma. Mogenhetsexamen i Västerås 1892-06-09. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1892-06-15. Sergeant vid 1. livgrenadjärregementet 1893-06-17. Elev vid krigsskolan 1893-08-01. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1894-11-23. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1898-07-08. Genomgick krigshögskolan 1898-09-24–1900-07-08. 2. Regementsadjutant 1900-09-30–1902-12-31. Adjutant vid II arméfördelningens stab 1903-01-01–1905-09-30. Kapten vid 2. livgrenadjärregementet 1907-11-01. RSO 1915-06-06. Brigadkvartermästare vid 3. infanteribrigaden 1916-01-17. Major i armén 1916-08-31. Major vid norra skånska infanteriregementet 1916-12-09. REngBEO 1921-05-11. Överstelöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1923-02-23. 1929-08-10 avsked. 1929-08-10 Överste i armén. Överste i IV militärområdets reserv. OffStbEmpO. Gift 1901-09-26 i Barsebäcks kyrka, Malmöhus län med grevinnan Hedvig Louise Amalia Hamilton, född 1880-12-27 på Barsebäck. Dotter av godsägaren greve Adolf Gustaf Wathier Hamilton, och friherrinnan Mechthild Hedvig Johanna Leijonhufvud.

Barn:

 • Greger Casimir Casimirsson, född 1902-08-04 på Barsebäck.
 • Gustaf Wathier Casimirsson (Gösta), född 1905-07-25, Danbyholm.
 • Hedvig Märta Louise, född 1910-08-03 på Danbyholm (Björkviks förs, Södermanlands län fb). Gift 1934-08-09 i Barsebäcks socken Malmöhus län (Matteus förs, Stockholm vb nr 276) med med. dr. André Felix Paul Bouniol från Paris, född 1911-05-03.

TAB 67

Adolf Mattias Emil, (son av Adolf Wierich, tab 64), född 1844-12-09 Charlottenberg. Kadett vid Karlberg 1859-05-02. Utexaminerad 1865-05-31. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1865-06-09. 2. regementsadjutant 1866-09-04. Löjtnant 1871-08-15. Kapten 1882-10-27. Suppleant i statens hästpremieringsnämnder 1887-03-11. Ledamot i statens hästpremieringsnämnder från 1887-12-16. RSO 1888-12-01. Kapten vid livregementet till fot 1893-01-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1895-06-28. Kommunalordförande i Nedre Ulleruds socken 1891. Avsked ur krigstjänsten 1900-03-09. Ledamot av styrelsen för Fryxell-Langensköldska stiftelsen 1901. RNO 1908-06-16. Försäkringsaktiebolag Sveas stora GM 1920-08-06 död 1921-05-09 i Karlstad och begraven på Nedre Ulleruds kyrkogård. Gift 1869-08-08 Katrineberg med Louise Örn, född 1850-10-20 Mölnbacka

Barn:

 • Ebba Augusta, född 1870-04-15 Löved. Gift 1895-10-15 på Mölnbacka med länsveterinären Axel Ivar Sterner, född 1861-01-21 Åkatorp, död 1922-04-15 i Vänersborg och där begraven
 • Anna Lovisa (Lisen), född 1871-06-30 på Löved. Gift 1901-11-07 på Katrineberg med provinsialläkaren, RNO, med. lic. Frans Viktor Asklin, född 1865-10-30 Råstorp s socken, Älvsborgs län. Död 1936-12-21 i Mariefred.
 • Hedvig Margareta Sidonia, född 1873-02-18 på Löved, död 1922-02-14 i Vasa förs, Göteborg. Gift 1898-06-07 på Katrineberg med godsägaren Charles Olof Myhberg, född 1870-01-28 Eriksberg
 • Erik Gustaf Adolf, född 1878. Egendomsägare. Se Tab. 68
 • Mauritz Gustaf, född 1882-07-19 på Löved, död 1892-02-11 i Örebro och begraven på Nedre Ulleruds kyrkogård.

TAB 68

Erik Gustaf Adolf, (son av Adolf Mattias Emil, tab 67), född 1878-04-08 Löved. Elev vid Örebro och Karlstads högre allmäna läroverk 1890–1894. Lantbrukselev i Tyskland 1894–1896. Genomgick Göteborgs privata handelsskola. Elev vid Hj. Bergs gymnastikinstitut i Paris 1901. Direktör för eget gymnastikinstitut i Paris 1902-1909. Direktör för Instituto de Gimnasia y massaje Medico Sueco i Havanna, Kuba 1909–1912. Gymnastikinstitut i Frankrike 1912–1914. Innehade anställning i ungerska statens militära och civila sjukhustjänst samt vid privata sjukhus i Budapest 1916–1919. Återvände till Sverige 1920. Ägde Håkanhult i Holsljunga socken, Älvsborgs län sedan 1922. Gift 1:o 1904-06-22 i kyrkan S:t Ferdinand des Ternes i Paris med Amelie Matilde Ysabel de los Dolores Yzquierdo från vilken han 1920 blev skild, född 1877-11-19 i Havanna, dotter av advokaten, jur. doktor José Rafael Yzquierdo och Matilde Orihuela. Gift 2:o 1922-12-12 i Vasa förs, Göteborg med Signhild Tod, född 1872-10-27 i Göteborgs domkyrkoförs. Dotter av fabrikören William Tod och Augusta Matilda Carlman.

Barn:

 • 1. Graziella Matilde Luisa Antonia, född 1911-04-09 i Havanna.

TAB 69

Fabian Mattias Emil, (son av Ludvig Wierich, tab 63), född 1812-11-07 Julita. Kadett vid Karlberg 1826-11-11. Utexaminerad 1836-06-10. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1836-06-28. Död 1844-04-02 i Köping och begraven på Julita kyrkogård. Gift 1843-06-08 i Stockholm med Justina Margareta Trafvenfelt, född 1816-12-06 Sunnersta, död 1898-01-19 i Stockholm och begraven på Julita kyrkogård, dotter av majoren Lars Ludvig Trafvenfelt, och Vendla Christina Borell.

Barn:

 • Ludvig Fabian Mattias Emil, född 1844. Kapten. Död 1918. Se Tab. 70.

TAB 70

Ludvig Fabian Mattias Emil, (son av Fabian Mattias Emil, tab 69) född 1844-09-08 Malma. Furir vid 2. livgardet 1863-10-10. Studentexamen 1864-11-26. Avsked 1864-05-01. Furir vid livregementets grenadjärkår 1864-05-03. Avsked 1865-12-05. Officersexamen 1866-05-10. Furir vid Svea livgarde 1866-05-29. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1866-07-04. Löjtnant 1872-07-05. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1876-03-31. Avsked ur armén 1876-12-08. Löjtnant i Svea livgardes reserv 1881-04-01 kapten i armén 1881-12-01. Avsked ur krigstjänsten 1890-04-01. KVenBO 1901-11-12. Död 1918-05-14 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] och begraven på Julita kyrkogård, Julita förs, Södermanlands län. Ägde 1/3 av Julita 1851–1876, Kjulsta i Stigtomta socken, Södermanlands län 1879-1891 och plantagen Valencia i Nicaragua 1900. Gift 1885-11-12 i Brighton (England) med Ida Felicia Georgine Louise Gosling, född 1859-08-29 i London. Dotter av engelske envoyén Sir Audley Charles Gosling och grevinnan Augusta Sofia Vilhelmina Ida Gyldenstolpe

Barn:

 • Erik Emil Audley, född 1886. Plantageägare. Se Tab. 71
 • Gustaf Louis Wierich, född 1888-05-26 i Stockholm, död 1890-12-25 på Fridays Hill House, Haslemere, England och begraven på kyrkogården vid Fernhurst i Surrey, England.

TAB 71

Erik Emil Audley, (son av Ludvig Fabian Mattias Emil, tab 70), född 1886-09-05 Kjulsta. Ägde en tid Effingham Manor i England samt genom sin första hustru plantagerna La Jota och Liparita i Californien samt ägde hus i London. Ordf. i British Knapen Ltd. Direktör i Société Anonyme de Matérial de Construction. Översättare. Gift 1:o 1912-07-08 i Trinity Church i London med Azalea Carolina Keyes, född 1884-07-19 i San Francisco, Carlifornien. Död 1925-01-14 i London, dotter av Winfield Scott Keyes och Flora Hastings. Gift 2:o 1927-06-11 i kyrkan S:t Clemens Dane i London med Dora Florence Crockett, i hennes 2:a gifte, född 1889-02-28. Dotter av fabriksägaren Sir James Crochett och Susanna Rose White.

Barn:

 • 1. Jan-Casimir Erik Emil, född 1916-04-01 i London.
 • 2. Karin Franceska Dora Margareta, född 1930-02-18 i London.


TAB 72

Axel, (son av Johan Casimir, tab 3), greve till Raseborg och Falkenstein, friherre till Reipoltzkirchen, Käggleholm och Vinberg, herre till Bretzenheim, Koberg och Oplo. Född 1626-09-00. Student i Uppsala 1643-10-07. Kammarherre hos drottningen 1650. Överstelöjtnant vid dalregementet 1651. Överste för Upplands regemente 1651-10-20. Erhöll donation på gods i Kopparbergs län 1652-07-20. Överkammarherre hos drottningen 1653-01-00. (At (L)). Erhöll investitur på grevskapet Falkenstein 1654. Hertigens av Lothringen sändebud 1654-11-30 till Sverige för att lyckönska konung Carl X Gustaf till tronbestigningen. Avsked från överstebeställningen 1657. Död 1668-01-17 Koberg och begraven 1669 i Erska kyrka, Älvsborgs län. Gift 1656-02-16 med sin kusins dotter grevinnan Maria Elisabet zu Manderscheid, Kayl und Blanckenheim, född 1631, död 1693-02-02 i Göteborg, jordfäst 1693-02-14 i Tyska kyrkan i Göteborg och därefter gravsatt i Erska kyrka, dotter av riksgreve Filip Diedrich zu Manderscheid, Kayl, Dhaun und Blanckenheim och grevinnan Elisabet Amalia Lewenhaupt.

Barn:

 • Hedvig Eleonora, född 1657, död 1699 och begraven 1699-11-30 i Tyska kyrkan i Göteborg. Hon avstod tillsammans med systern 1693-03-23, från arvsanspråken på Manderscheidska godsen mot en summa av 4,000 Reichsthaler. (At (L)) Gift 1675-10-24 i Stockholm med ryttmästaren, friherre Ture Bielke, född 1652, död 1677.
 • En son, född 1658-04-21 på Winnweiler, levde 1662-03-00, död späd.
 • Sidonia, född 1659, död 1660-12-26 under en resa från Winnweiler till Frankfurt.
 • Sten, född 1660-07-00, död 1660-12-26 under en resa från Winnweiler till Frankfurt.
 • Gustaf, född 1661, död 1662-03-01 på Reipoltzkirchen.
 • Carl, född 1662 före mars, död späd.
 • Eva, född 1664-02-02 på Manderscheid, död 1732-04-16 Julita och begraven 1732-04-29 i Julita kyrka. Gift 1697-02-14 med friherre Alexander Palbitzki, i hans 2:a gifte, född 1660. Död 1724.
 • Tre barn, döda späda.

TAB 73

Sten, (son av Axel, tab 2), greve till Raseborg, Falkenstein, Manderscheid, Blanckenheim, Virneburg och Roncy, friherre till Gräfsnäs och Reipoltzkirchen, herre till Bretzenheim, Schonberg, Alt Bamberg, Neu Bamberg, Winnweiler, Westhofen och Rixstadt. Född 1586-01-14 i Ekenäs i Finland. Avgav 1608-07-23 sin skriftliga trohetsed till konung Carl IX. Erhöll 1608-09-14 restitution på sin faders arvegods. Erhöll donation på grevskapet Raseborg 1610-04-12 och konfirmerad därå med lindrad rusttjänst 1612-04-07. Tillstånd att på någon tid begiva sig till Tyskland 1612-04-07. Ärvde 1615 grevskapet Manderscheid. Erhöll 1619-09-17 tillstånd att begiva sig utrikes för att skifta arvet efter fadern. Återkom till Sverige och bodde på Gräfsnäs ännu 1624-03-00. Av spanske konungen stadfästad vid grevskapet Manderscheid 1624-06-18. Erhöll kejsar Ferdinands salva gardia för grevskapet Manderscheid och sina övriga tyska besittningar 1626-10-26. Död 1645-01-18. »Var av ett häftigt och våldsamt sinnelag, att konung Gustaf II Adolf i ett brev av 1614 säger att han hatt mera att göra med honom än med halva Finland, varest hela socknar klagade över hans övervåld. Tog ock egenmäktigt en gård från en adelsman i Västergötland och då han blev stämd för sina våldsamheter, inställde han sig icke för rätten. 1635-07-01 belades hans grevskap Raseborg och arvegods i Sverige med kvarstad och 1636-07-09 dömde Svea hovrätt honom grevskapet förlustig och tillerkände hans brorson detsamma.» Han bodde de senare åren på slottet Manderscheid. Bretzenheim tillerkändes honom och hans medarvingar 1635-08-17. Gift 1606-06-19 på Virneburg med grevinnan Magdalena su Manderscheid-Virneburg, född 1574-05-21, död 1639-04-28, dotter av riksgreve Joakim zu Manderscheid, Virneburg, Cronenburg och Roncy och grevinnan Magdalena zu Nassau-Wiesbaden.

Barn:

 • Elisabet Amalia, arvgrevinna till Falkenstein och Manderscheid, friherrinna till Reipoltzkirchen, fru till Bretzenheim mm. Född 1607-05-21, död 1647-07-13 På Kayl. Gift 1628-08-04 på Kayl med spanske konungens generallöjtnant i Luxemburg och Chiny, krigsrådet och översten, riksgreve Filip Diedrich zu Manderscheid, Kayl, Dhaun und Blanckenheim, född 1596-03-30, död 1653-05-25.
 • Carl Adolf, arvgreve till Manderscheid, Virneburg, Blanckenheim och Roucy, greve till Raseborg, friherre till Gräfsnäs och Käggleholm, herre till Sleiden, Kerpen, Cronenburg och Saffeburg. Född 1609-08-00 på Gräfsnäs, död på Gräfsnäs 1623 och begraven i Erska kyrka
 • Joakim Filip, arvgreve till Manderscheid, Virneburg, Blanckenheim och Roucy, greve till Raseborg, friherre till Gräfsnäs och Käggleholm, herre till Sleiden, Kerpen, Cronenburg och Saffeburg. Född 1611, död 1613-07-13 på Raseborg och begraven i Ingå kyrka i Nylands län i Finland, där hans gravsten finnes.
 • Maria Claudia, grevinna till Manderscheid och Raseborg, friherrinna till Gräfsnäs, död 1623 och begraven i Erska kyrka

TAB 74

Mauritz, (son av Sten Eriksson, tab 1), greve till Raseborg, friherre till Gräfsnäs, herre till Käggleholm. Född 1559-09-10 på Kärra. Antagen i hertig Carls hov och var honom följaktig på bröllopsresan till Heidelberg. Var 1579–1580 i tjänst hos kurfursten Ludvig VI av Pfalz samt gjorde därefter en resa genom Frankrike, Italien och Tyskland. Hertig Carls råd 1584. Häradshövding i Oppunda härad 1584-07-26. Hertig Carls ställföreträdare 1585 vid konung Johan III:s bröllop. Tillförordnad lagman i Södermanland 1588-01-25. Hertig Carls legat till konungen av Polen 1588-07-09 och till hertigen av Holstein 1592-07-27. Lagman i Närke 1595-08-14. Erhöll Glanshammars socken i förläning 1595-08-20. Erhöll Rinkaby socken såsom pant för en fordran hos kronan 1596-08-01. Hertig Carls fullmäktig till konung Sigismund på Stegeborg 1598-09-15. Ståthållare på Västerås slott och över Västmanland, Dalarne och Kopparbergslagen 1598. Erhöll uppdrag att hava tillsyn över bergsbruken 1599-03-15. Erhöll Raseborgs grevskap i donation 1600-12-10. Ståthållare på Reval och över Estland 1601. Erhöll Gräfsnäs, Ulvsby mm i förläning 1601-11-05. Riksråd 1602-05-27. Riksdrots 1602-06-17. Fullmäktig att underhandla om stillestånd och fred med Polen 1602-09-13. Ledamot av regeringen under konungens frånvaro 1605-07-12. Död 1607-11-23 på Käggleholm i Ödeby socken, Örebro län och begraven 1608-02-17 i eget gravkor i Örebro stads kyrka, där hans gravsten och epitafium finnas. 'Han var 1582 en av hertig Carls mest betydande medhållare samt vedersakare av liturgien. Emottog 1592 på gränsen hertigens brud Christina av Holstein. Tillställde 1594 en förlikning mellan hertigen och sin broder Axel och skickades 1598, jämte tvenne andra hertigens hovråd till konung Sigismund, som då var på Stegeborg för att mäkla en förlikning dem emellan, vilket dock var förgäves. Var slutligen en av de olyckliga riksrådens domare i Linköping 1600. Om honom har konung Carl IX i sin almanacka antecknat: »1608-02-17 begrovs i Örebro den förnämsta och förståndigaste herre och man i riksens råd, greve Morits till Raseborg och Kaggeholm, den mig ifrån min ungdom troligen tjent haver»'. Gift 1592-09-03 på Nyköpings slott med Amalia von Hatzfeld, hovjungtru hos hertiginnan Maria av Södermanland, född furstinna av Pfalz, död 1628-08-23 på Käggleholm och begraven 1629-02-20 i mannens gravkor i Örebro stads kyrka, dotter av Vilhelm von Hatzfeld och Sibylla von Rodenhausen.

Barn:

 • Ebba, grevinna till Raseborg, fru till Käggleholm, Eksjöhovgård, Tullgarn mm. Född 1595. Hovmästarinna för drottning Christina 1633, död 1654-01-25 på Tullgarn och begraven 1655 i Sturegraven i Uppsala domkyrka. Hon gav 1633 till Uppsala domkyrka hundra riksdaler till storklockans omgjutning, 1645 till Ödeby kyrka en silvervinkanna, märkt med begynnelsebokstäverna till hennes och hennes mäns namn jämte allas deras vapen samt 1653 i testamente till Uppsala domkyrka en silverljuskrona jämte räntor av frälsegods i Småland till orgor och predikstol. Gjorde sin måg riksrådet, greve Johan Axelsson Oxenstierna af Södermöre till sin universalarvinge. Gift 1:o 1613-11-28 i Stockholm med hertig Johans av Östergötland råd och kansler, greve Svante Sture (se Natt och Dag), född 1587, död 1616. Gift 2:o 1618-02-08 på Käggleholm med riksrådet och generalguvernören Claes Horn af Kanckas, född 1583, död 1632.

Källor

Adam Lewenhaupt, Stamtaflor (1908).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: