:

Ulfsparre af Broxvik nr 37

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Ulfsparre AF BROXVIK nr 37 †

Friherrlig 1653-02-18, introd. 1654. Utdöd 1820-07-10.

Ulfsparre%20af%20Broxvik%20F3700.jpg

TAB 1

Åke Ulfsparre af Broxvik, friherre Ulfsparre at Broxvik (son av Hans Eriksson Ulfsparre, se adliga ätten Ulfsparre af Broxvik nr 9, Tab. 87), friherre till Broxvik samt herre till Jonsberg i likanämnd socken Östergötlands län och Älvgärde i Rasbo socken Uppsala län. Född 1597-04-13 Broxvik Student i Rostock 1608-10-00 och i Uppsala3 1609-05-05. Var hovjunkare 1620. Fänrik vid Östgöta landsregemente s. å. Kapten vid Mannerskölds regemente 1622. Kvartermästare därst. 1623. Kapten vid fältherrens livfana 1625. Kapten vid Åke Oxenstiernas regemente 1626. Dragonkapten 1627. Kapten vid Upplands regemente 1629. Överstelöjtnant vid Östgöta regemente till fot 1630. Överste för Hälsinge regemente 1630–1639 [1]. Amiral och riksamiralens assistent 1640-09-18–1645-09-22. Vice amiral i Erik Rynings flotta 1641. Chef för 2. eskadern i Rynings flotta 1642 och i Claes Flemings flotta 1644. Chef för 3. eskadern i Rynings flotta 1645[2]. Landshövding i Gotlands län 1645-09-22–1648. Riksråd och amiralitetsråd 1648-06-17, förordnad att verkställa generalmönstring i Södermanland, Östergötland, Småland, på Öland och Gotland2 1652-02-24. Friherre 1653-02-18 jämte farbroderns sonson Göran Eriksson Ulfsparre samt skulle skriva sig friherre till Broxvik (introd. 1654 under nr 37). Förordnad att verkställa generalmönstring i Södermanland, Östergötland och Småland2 1655-02-20. Chef för 2. eskadern i C. Gift Wrangels flotta s. å. 2. Död 1657-07-27 på Jonsberg och begraven 1658-10-24 i Riddarholmskyrkan på samma gång som hustrun. Sorgfanor med inskriptioner över honom ses i Uppsala domkyrka. 'Han har 1657 givit en altartavla av täcljsten till den av fadern år 1609 byggda Jonsbergs kyrka, där även hans och hans frus vapen ses, samt ävenledes altartavlan till Häradshammars kyrka .’. Gift 163(1) med Margareta Kyle, död före 1658-09-20 och begraven s. å. 24/10 i Riddarholmskyrkan, dotter av Claes Hansson Kyle, och Hillevi Posse.

Barn:

 • Hans, död årsgammal.
 • Hans, född 163(2). Generalmajor. Död 1688. Se Tab. 2.
 • Claes, född 1634. Kammarherre. Död 1683. Se Tab. 5.
 • Elin (Helena), född 1641-09-17 i Stockholm, död 1689-04-09 Johannislund. Gift 1:o med löjtnanten Samuel Enander. Gift 2:o 1663 med sin syssling och sin broders svåger, generalmajoren Gustaf Ulfsparre af Broxvik, i hans 1:a gifte, född 1634, död 1710.
 • Gustaf. Student i Uppsala 1649-09-004. Löjtnant vid dalregementet 1659. Kammarherre5 1663-07-16. Överste i fransk tjänst. Slagen på 1670-talet. Han förförde 1664 fröken friherrinnan Hebbla Banér, för vilket han förvisades från hovet och miste sin kammar-herretjänst samt av Svea hovrätt den 18 mars 1665 dömdes att vara biltog i sex år, varjämte konsistorium s. å. dömde honom att taga henne till hustru.
 • Jakob, född 1643-02-12 på Älvgärde. Student i Uppsala 1649-09-004. Död 1659-05-23 i Stockholm och 'begraven i Uppsala domkyrka, där en sorgfana över honom uppsattes.’ [En Jakob Ulfsparre begraven 1660-09-30 i Riddarholmskyrkan .]
 • Hillevi, levde jämte mannen 1675. Gift 1669-08-26 med Nils Ribbing.

TAB 2

Hans (son av Åke Ulfsparre af Broxvik, friherre Ulfsparre af Broxvik, Tab. 1), till Broxvik i Jonsbergs socken Östergötlands län, som före hans tid hette Ribbingstorp, samt Sörby i Varvs socken Östergötlands län. Född omkr. 1632. Student i Uppsala4 1645-06-04. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1660. Överste för detsamma 1667-03-06. Avsked 1673. Generalmajor. Död 1688. Hans och hans frus samt dottern Märtas lik nedsattes 1690-01-19 i familjegraven i Skedevi kyrka Östergötlands län. Han sköt 1673 i duell ihjäl generalmajoren Erik Drake, vilken den 23 jan. s. å. skriftligen utmanat honom, men fick 1674 vid konung Carl XI:s kröning pardon, varvid dock genom konungens brev av den 5 nov. 1675 Drakes änkas rätt blev henne öppen lämnad. Från honom reducerades 1683 Broxvik, eftersom hans farfar år 1642 blott givit kronans donations-gods i utbyte, men han återfick det i donation på livstid, varefter räntan vid hans död återföll till kronan. Gift 1659-06-16 i Stockholm med sin syssling Märta Ulfsparre af Broxvik, född 1629-11-04, död 1669, dotter av ståthållaren Johan Månsson Ulfsparre af Broxvik, och hans 2:a fru Brita Lilliesparre af Fylleskog.

Barn:

 • Margareta, född 1660, död ogift 1743-08-28 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka .
 • Johan Jakob, född 1665-04-25 på Broxvik. Student i Uppsala4 1676-11-20. Volontär vid livgardet 1681. Sergeant därst. 1683-04-06. Fältväbel 1686. Fänrik 1687-09-06. Löjtnant 1690-03-22. Kapten 1697-05-31. Död ogift 1697-08-06 och begraven s. å. 21/12 i Jakobs kyrka .7 'Han var en gudfruktig, dygdig och älskvärd officer, enligt de skrivna personalierna över honom i Palmskiölds genealogiska samlingar.’
 • Claes. Student i Uppsala4 1676-11-20. Löjtnant vid överste Redbusch's infanteriregemente i Tyskland. Död ogift.
 • Brita, död 1731-02-02. Gift 1709-04-02 med översten friherre Åke Rålamb, i hans 3:e gifte, född 1651, död 1718.
 • Hans, död 1674.i Norrköping och begraven s. å. 26/4.
 • Carl Gustaf. Dragon vid Jämtlands regemente 1686. Underofficer därst. 1692. Kadett vid Tiesenhausens svenska infanteriregemente i Holland s. å. Soldat vid Greders tyska regemente i fransk tjänst 1693. Fänrik därst. 1694. Fänrik vid livgardet s. å. 6/1. Livdrabant 1700-04-03. Korpral vid livdrabantkåren s. å. 14/9. Överstelöjtnant vid dalregementet 1706-06-12. Överste för Skaraborgs regemente 1709-01-14. Stupade ogift s. å. 28/6 i slaget vid Poltava.
 • Märta, född 1669, död ogift före 1690.

TAB 3

Åke (son av Hans, Tab. 2), född 16625. Student i Uppsala4 1676-11-20. Volontär vid amiralitetet 1677–1680. Kadett i fransk tjänst 1682. Avsked 1685. Volontär vid överste Greders dragonregemente i holländsk tjänst s. å. Kvartermästare därst. Löjtnant vid överste Nettelhorsts regemente i lüneburgisk tjänst 1688. Kapten därst. 1691. Fyrverkarkapten i Stockholm 1694. Kapten vid guvernörsregementet i Riga 1697-05-31, vilket han var ännu 1703. Gift med Catharina Elisabet von Münkhausen, av tysk adel.

Barn:

 • Carl, född 1689, död ung.
 • Elisabet, född 1690, död ung.
 • Hans Otto, född 1692. Kapten. Död 1732. Se Tab. 4.
 • Margareta Fredrika, född 1693, död 1729-12-30. Gift 1720-02-24 i Stockholm med överstelöjtnanten friherre Abraham Leijonhufvud, född 1698, död 1756.
 • Catharina, född 1694, död ung.

TAB 4

Hans Otto (son av Åke, Tab. 3), född 1692-08-23. Page vid hovet. Musketerare vid livgardet 1712-03-14. Förare därst. s. å. 1/4. Fänrik s. å. 1/7. Konfirm.fullm. dat. Bender 1711-11-10. Löjtnant 1716-01-03.3 Regementskvartermästare 1719-07-14. Kapten 1723. Död 1732-03-06 och begraven i Lillkyrka socken Örebro län. Han bevistade belägringen av Fredrikshall 1718. Gift 1717-09-06 i Stockholm7 med Barbara Magdalena von Rosen, död 1765-03-20 i Stockholm, dotter av översten och lantrådet Hans von Rosen och grevinnan Brita Stenbock, samt syster till riksrådet Gustaf Fredrik von Rosen, natural., friherre och greve von Rosen.

Barn:

 • Åke Gustaf, född tvilling 1717 och döpt s. å. 13/9 i Stockholm7 (Livg.), död s. å.
 • Maria Brita, född tvilling 1717 och döpt s. å. 13/9 i Stockholm7 (Livg.), död ogift 1742.
 • Hans Didrik, född 1718-12-09 i Stockholm7, död s. å.
 • Fredrik Viktor, född 1720-03-22 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1733. Sergeant därst. 1736. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745-10-01. Sekundlöjtnant därst. 1746-11-12. Grenadjärlöjtnant vid greve Forsens franska regemente 1747. Premiärlöjtnant därst. 1748-02-04. Avsked ur franska tjänsten 1752-11-28. Konstit. löjtnant vid dalregementet 1757-10-20. Löjtnant därst. 1760-12-09. Avsked 1768-06-07. Död ogift 1790-03-15 i Stockholm. 'Han bevistade kriget i Finland på 1740-talet. Kampanjen i Flandern 1747 och 1748 under sin tjänst i Frankrike samt pommerska kriget 1758–60.’
 • Carl, född 1721-08-28 Skogberga. Först page, sedan hovjunkare. Död ogift 1751 i Stockholm och begraven s. å. 25/3 i Jakobs kyrka .

TAB 5

Claes (son av Åke Ulfsparre af Rroxvik, friherre Ulfsparre af Broxvik, Tab. 1), till Spellinge i Västra Hargs socken Östergötlands län. Född 1634. Student i Uppsala4 1645-06-04 kammarherre. Död 1683-07-30 enl. hans vapen, som uppsattes i Västra Hargs kyrka. Gift med friherrinnan Anna Augusta Leijonsköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1660-10-10 i Stockholm med landshövdingen Erik von der Linde, friherre von der Linde, född 1611, död 1666), döpt 1643-12-08 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död 1726-03-00, dotter av vice presidenten Mårten Augustinsson, adlad och friherre Leijonsköld, och Brita Larsdotter Sneckenfelt. 'Hon skrev sig friherrinna till Älvkarleby och Dalborg, fru till Spellinge och Vallhov.’

Barn:

 • Erik, född Spellingetomta Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1699-07-13. Fänrik vid guvernörsregementet i Wismar 1700-03-23. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente s. å. 31/8. Sekundkapten därst. 1703-06-26. Premiärkapten 1706. Avsked 1707-03-16. Åter i tjänst som major vid regementet 1709-11-08. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1710-02-04. Avsked 1711-04-26. Död barnlös 1712-03-16 i Linköping och begraven s. å. 20/3. Gift med grevinnan Hedvig Christina Spens i hennes 1:a gifte (gift 2:o med lagmannen Daniel Sparrsköld, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1739), född 1690, död 1758-01-21 Stavsäter, dotter av k. rådet och presidenten friherre Jakob Spens, greve Spens, och friherrinnan Beata Bonde.
 • Sven. Page hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Fänrik vid stralsundska infanteriregementet 1691-07-01. Löjtnant därst. 1694-11-28. Död barnlös. Gift 1699-03-31 med Jakobina Helena Stegman, dotter av översten Jakob Stegman, adlad Stegman, och hans 2:a fru Helena Rosenberg.
 • Margareta. Gift med ryttmästaren Anders Sundien, som levde 1734.

TAB 6

Hans (son av Claes, Tab. 5), till Spellinge i Västra Hargs socken Östergötlands län. Döpt 1672-11-19 i Stockholm. Volontär vid amiralitetet 1690-05-29. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1691-02-00. Fänrik därst. 1694-06-01. Löjtnant 1699-11-18. Kapten 1700-12-17. Kompanichef 1706-02-27. Död 1708-08-07. Gift med Margareta Uggla, född 1678, död 1750-04-09 på Sjöberg i Björsäters socken Skaraborgs län, dotter av kaptenen Bengt Uggla, och hans 1:a fru Brita Elisabet Lagercrantz.

Barn:

 • Claes Gustaf. Kom i tjänst 1713. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente. Sekundkornett därst. 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Död ogift 1725.
 • Anna Christina, född 1699, död 1725 på Gälsebo i Mölltorps socken Skaraborgs län och begraven s. å. 26/9. Gift med kaptenen Nils Gabriel Danckwardt-Lillieström, i hans 1:a gifte, född 1702, död 1744.
 • Bengt, död ung.

TAB 7

Erik (son av Åke Ulfsparre af Broxvik, friherre Ulfsparre af Broxvik, Tab. 1), herre till Ökna i Floda socken Södermanlands län och Hängelö i Ånimskogs socken Älvsborgs län, vilka han erhöll genom sitt första gifte. Student i Uppsala4 1645-06-04. Överlöjtnant vid amiralitetet 1654-12-11. Skeppskapten 1658-09-15. Avsked 1664-04-16. Major. Död 1694-01-00 i Stockholm (själaringning s. å. 27/1 i Jakobs kyrka ). Gift 1:o med sin sysslings änka Elisabet Månesköld af Norge i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Måns Ulfsparre af Broxvik, död 1659), död 1685 i Stockholm (själaringning s. å. 4/10 i Jakobs kyrka ), dotter av kaptenen Henrik Persson Månesköld af Norge, och Märta Lillie af Ökna. Gift 2:o med Catharina Gyllenanckar i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1696 med ryttmästaren Axel Rosenquist av Åkershult, nr 164, död 1713), döpt 1655-03-29 på Stockholms slott. Hon gjorde sitt testamente 1718-03-27 och levde ännu 1719, då hon sålde sin gård Åby i Tjureda socken Kronobergs län, som hon ärvt efter fadern 1669, dotter av landshövdingen Gabriel Gyllenanckar, och Maria Sparre af Rossvik.

Barn:

 • 1. Hans, född 1664-12-20 på Ökna, död dagen därpå och begraven i Floda kyrka .
 • 1. En dotter (Elisabet?), död 1669. [28]
 • 1. Hans Henrik. Student i Uppsala4 1676-03-01. Tjänade först vid livgardet. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1684-06-10. Löjtnant därst. 1687-03-31. Avsked 1690-04-30. Ogift ihjälstucken i Hamburg.
 • 1. Göran. Student i Uppsala4 1676-03-01. Pikenerare vid livgardet 1685-09-01. Sergeant därst. 1688. Fänrik 1689-06-21. Löjtnant 1696-06-22. Stupade barnlös 1700-11-20 i slaget vid Narva. Gift s. å. 10/4 med friherrinnan Agneta Brita Mörner af Tuna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1716-09-11 Håtunaholm, med majoren Jakob Wallrave, död 1726), född 1675-05-26 i Wismar, dotter av översten friherre Lars Axel Mörner af Tuna, och friherrinnan Ebba Berendes.

TAB 8

Måns (son av Erik, Tab. 7). Student i Uppsala4 1676-03-01. Fänrik vid Västerbottens regemente 1678-11-01. Löjtnant vid Jämtlands regemente. Kapten därst. 1681-07-00. Konfirm.fullm. 1682-10-25. Död 1707-05-06. Gift med sin kusin friherrinnan Margareta Ulfsparre af Broxvik, död 1706-10-23, dotter av landshövdingen friherre Åke Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru friherrinnan Christina Stake.

Barn:

 • Erik, till Höryda i Härlunda socken Skaraborgs län. Född 1683. 7/4 I Jämtland. Gemen vid gamla gardet 1701. Korpral därst. 1702. 1. Musketörskorpral 1704-01-01. Fänrik vid Södermanlands regemente s. å. 29/9. Löjtnant därst. 1708-05-02. Kaptens karaktär 1722-10-01. Majors avsked 1724-07-31. Överstelöjtnants karaktär. Död barnlös 1738-07-10 på Höryda. Han blev den i juli 1709 fången vid Perevolotjna och förd till Tobolsk, därifrån han ej återkom förr än 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1724-04-19 i Härlunda socken med Anna Brita Hierta, född 1683-12-20, död 1738, dotter av generalmajoren Lars Hierta, och hans 1:a fru Magdalena Uggla.
 • Anna Elisabet, död 1760 Såtenäs. Gift 1723-04-16 med kaptenen greve Carl Stenbock, i hans 2:a gifte, född 1685, död 1723.
 • Christina Margareta, död ogift 1754-06-05.
 • Märta, död 1752-03-26 och begraven s. å. 15/5 i Götherhielmska graven i Viby kyrka Östergötlands län. Gift 1745-08-27 Skorteby
 • Magdalena, död 1755. Gift med komministern i Odensåkers församling av Skara stift Nils Wennermark, död 1748-04-26.
 • Charlotta.

TAB 9

Åke (son av Måns, Tab. 8), född 1691-02-14 på Lassbyn i Brunflo socken Jämtlands län. Soldat vid Jämtlands regemente 1707-06-17. Förare därst. 1708-04-10. Sergeant 1709-12-28. Fänrik 1711-07-17. Konfirm.fullm. 1717-04-06. Löjtnant 1718-05-03. Avvek 1730 till Norge och vistades sedan i Livland och därefter i Ryssland, varest han levde ännu 1732-09-00. Gift 1714-08-00 med Anna Maria Planting-Bergloo, född 1690-01-02, död 1760-05-18, dotter av generalmajoren Mikael Planting, adlad Planting-Bergloo, och hans 1:a fru Armika Skeckta.

Barn:

 • Armika, född 1715-01-24, död ung.
 • Magnus, född 1716-01-23. Volontär vid gardet 1732. Kornett vid konung Stanislai av Polen. Livdragonregemente 1734-01-08. Löjtnant därst. s. å. 6/7. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1735-03-06. Kapten vid förutn. dragonregemente s. å. 4/5: löjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg 1736-11-17. Avsked 1743-02-14. Major i dansk tjänst s. å. 6/9. Kapten vid konungens av Danmark drabantkår s. å. 13/9. Generaladjutant i kejserlig tjänst 1744. Överstelöjtnant i dansk tjänst 1745-03-08. Död ogift 1746-10-00 i Aachen av sina vid Prag erhållna blessyrer. 'Han duellerade den 29 mars 1743 med majoren vid Kronobergs regemente friherre Carl Gust. Cronhjort och måste därför taga sin tillflykt i danska ministern greve Berkentins hus.’
 • Åke, död 1738.
 • Göran Reinhold, född 1721. Kaptenlöjtnant. Död 1757. Se Tab. 11.
 • Fredrik Johan, född 1723-06-14. Volontär vid garni- sonsregementet i Göteborg 1740. Därifrån avsked 1741-04-10. Volontär vid livgardet s. å. Livdrabant s. å. 22/7. Konfirm.fullm. s. å. 15/8. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1742. Kapten vid regementet Royal Sué- dois i Frankrike 1745-10-01. RFrOPlemér 1762. Vice korpral vid drabantkåren 1763-12-08. RSO 1767-11-23. Löjtnant vid livregementet till häst 1769-12-20. Major i fransk tjänst. Avsked från livregementet 1779-04-23. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente. Död ogift 1802-09-08 Loviseholm, sedan han 1799-07-01 testamenterat sin kvarlåtenskap till generalen Carl Gideon Sinclair.
 • Erik, född 1725-03-28. Volontär vid amiralitetet 1741-07-01. Död ogift 1746-05-04.
 • Börje Mikael, född 1726. Major. Död 1773. Se Tab. 12.

TAB 10

Carl (son av Åke, Tab. 9), född 1718-01-01 i Fors' socken Jämtlands län. Volontär vid Upplands regemente 1736-06-02 och vid artilleriet i Stockholm s. å. 3/9. Lärfyrverkare därst. 1737-09-03. Livdrabant 1739-02-23. Sekundlöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1742-03-22. Konfirm.fullm. s. å. 19/8. Fänrik vid förstn, regemente 1745-06-10. Löjtnant därst. 1748-12-31. Kaptens avsked 1749-08-19. Avhände sig själv livet i sinnessvaghet 1771-09-10 på sin egendom Vrå i Uppland. Han bevistade fälttågen. I Skåne och Finland 1741–1742. Gift 1743-01-18 i Giresta socken Uppsala län med Magdalena Christina Trafvenfelt, född 1710-05-13, död 1783-08-24 i Stockholm, dotter av generaladjutanten och överjägmästaren Erik Trafvenfelt, och hans 2:a fru Christina Catharina Strömsköld.

Barn:

 • Erik Carl, född 1748-01-06 Mälby, död där 1749-02-15.
 • Anna Sofia, född 1749-09-23 på Mälby, död där 1751-04-25.

TAB 11

Göran Reinhold (son av Åke, Tab. 9), född 1721-07-22 volontär vid amiralitetet i Stockholm 1734-12-29 arklimästare därst. 1737-06-29. Underofficer 1741-06-20. Konstit. löjtnant vid galäreskadern s. å. 21/5. Konstapel vid amiralitetet s. å. 20/6. Löjtnant 1743-03-18. Konstit. kaptenlöjtnant s. å. 2/4. Kaptenlöjtnant 1752-12-11. Död 1757-08-29. Han bevistade finska kriget på 1740-talet och därunder aktionen vid Korpo ström den 20 maj 1743. Gift 1746-08-22 Markeby med sin moders kusin Maria Christina Skeckta i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1729-09-30 i Stockholm med sin kusin, kornetten Carl Gustaf Willemsens, död omkr. 1744), född 1706-12-02 Lövhamra, död 1757, dotter av överstelöjtnanten Magnus Israel Skeckta, och Maria Agneta Örnestedt.

Barn:

 • Anna Maria, född 1748-08-26, död 1799-06-06 i Sundsvall. Gift 1776-11-19 Vrå med kaptenen, RSO, RFrOPlemér, Martin Johansson von Schoultz, född 1725-03-31 i Stockholm, död 1791-04-25 i Sundsvall.

TAB 12

Börje Mikael (son av Åke, Tab. 9), född 1726-12-03. Page vid k. hovet8 1741-07-27. Volontär vid prins Gustafs regemente 1743. Underofficer därst. 1744-06-30. Fänrik 1748-12-13. Löjtnant vid generalmajor Lantingshausens regemente 1750-09-17. Stabskapten vid Cronhielms regemente 1755-06-12. Kapten därst. 1757-10-10. RSO 1767-11-23. Major i armén 1772-09-13. Död 1773-09-30 på Sveaborg. Gift 1765-10-22 Kulla von Arbin, i hans 2:a gifte, född 1739, död 1828), född 1746-07-02 på Kullo, död 1802-08-21 på Sveaborg, dotter av majoren Anders Erik Stiernschantz, och hans 2:a fru Beata Lovisa Silfverhielm.

Barn:

 • Erik Magnus, född 1766. Kapten. Död 1809. Se Tab. 13.
 • Carl Gustaf, född 1769-07-24 på Kulla, död där s. å. 29/7.
 • Fredrik Reinhold, född 1771-08-22, död s. å.

TAB 13

Erik Magnus (son av Börje Mikael, Tab. 12), född 1766-07-19 Kulla Volontär vid Nylands och Tavastehus läns regemente 1774-12-27. Rustmästare vid Flemingska (sedermera Stackelbergska och därefter Jägerhornska) regementet 1778-01-20. Fänrik därst. s. å. 28/1. Sekundadjutant vid sistnämnda regemente 1786-04-12. Löjtnant därst. s. å. 14/12. Kapten i armén 1794-06-23. Stabskapten vid regementet s. å. 26/11. Regementskvartermästare. Död 1809-05-08 Harsböle Han bevistade finska kriget 1788 och var därunder med vid Fredrikshamn, Högfors, Broby och Sutela. Gift 1:o 1795-06-19 Otnäs Gift 2:o 1800-12-24 Lahdentaka friherre Boije af Gennäs, och hans 1:a fru Sofia Margareta Boije af Gennäs.

Barn:

 • 1. Agneta Lovisa Fredrika, född 1795-10-23 på Otnäs. Stiftsjungfru. Död 1824-10-22 Malmgård Gift 1816-05-30 med sin frände, auskultanten greve Carl Gustaf Creutz, i hans 1:a gifte, född 1787, död 1851.
 • 1. Börje Fredrik, född 1797-03-12 i Lovisa, död 1810-09-15 i Borgå.
 • 2. Christina Erika Charlotta, född 1801-08-09, död ogift 1855-05-01 i Lovisa.
 • 2. Sofia Elisabet Gustava, född 1802-11-15, död 1803-02-16.
 • 2. Axel Magnus Gustaf, född 1804-03-23, död 1805-03-09 på Jorda rusthåll i Lappträsk socken.
 • 2. Margareta Henrietta, född 1807-06-20.

TAB 14

Anders (son av Åke, Tab. 9), född 1729-10-26 Fors' socken Jämtlands län. Volontär vid Upplands regemente 1746-10-30. Fältväbel därst. 1751-06-28. Konstit. adjutant (fänrik) 1757-11-04. Sekundadjutant 1758-06-03. Premiäradjutant 1759-09-10. Löjtnant 1768-07-12. Avsked 1774-12-20, död 1785-06-14 på Kydingeholm i Alunda socken Uppsala län. Han bevistade pommerska kriget på 1750-och 60-talen. Gift 1768-05-31 i Torstuna by i likanämnd socken Västmanlands län med Johanna Helena Röök, född 1749, död 1781-05-27 på Kydingeholm, dotter av kamreraren Jakob Röök och Elisabet Cederholm samt syster till herrarna Röök, adlade von Röök.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1769-09-02. Volontär vid Upplands regemente 1771-10-18. Sergeant därst. 1774-03-11. Fänrik 1780-04-11. Löjtnant därst. 1791-12-20. Kapten 1796-04-20. Död ogift 1797-09-24 på Krokstads fänriksboställe i Vidbo socken Stockholms län och begraven i Uppsala.
 • Börje Magnus, född 1770-10-29, död 1789-07-02 på Kydingeholm.
 • Gustaf, född 1771-12-30. Död 1772-05-04.
 • Anna Charlotta, född 1773-04-23, död 1774-08-26.
 • Jakob Anders, född 1774-06-13 på Kydingeholm. Sergeant vid Upplands regemente 1786-03-16. Fänrik därst. s. å. 12/4. Stabslöjtnant 1796-04-29. Stabskapten 1805-05-04. Avsked 1810-04-10. Död ogift 1820-07-10 vid Dannemora hälsobrunn Uppsala län och slöt ätten på svärdssidan. Han bevistade 1788–1790 års finska krig och var därunder bland annat med i det senare sjöslaget vid Svensksund. Bevistade därefter krigen 1808–1809 i Norge och Finland. Ägde Kydingeholm och Ora i Faringe socken Stockholms län m. m.
 • Gustaf Reinhold, född 1775-05-31 på Kydingeholm. Sergeant vid Upplands regemente 1791-03-14. Stabsfänrik därst. s. å. 24/4. Löjtnant 1807-12-11. Stupade 1808-06-25 vid Hjärpsäter i Norge under kriget. Bevistade kriget i Pommern 1807.
 • Åke Vilhelm, född 1777-02-06, död s. å. 17/12.
 • Johan Ludvig, född 1778-06-02, död 1783-11-16 på Kydingeholm.
 • Göran Otto, född 1780-04-01 på Kydingeholm. Kadett vid artilleriet 1782-01-10. Underlöjtnant därst. 1784-12-07. Fänrik vid Stackelbergska regementet 1798-08-06, avsked med tillstånd att kvarstå såsom fänrik i armén 1801-06-15. Kallas i bouppt. löjtnant. Död ogift 1810-04-30 på Kydingeholm.

TAB 15

Åke (son av Åke Ulfsparre at Broxvik, friherre Ulfsparre at Broxvik, Tab. 1), till Jonsberg och Vänersnäs i Näs socken Värmlands län. Student i Uppsala4 1645-06-04. Fänrik vid Södermanlands regemente 1655-06-06. Kapten vid Västerbottens regemente 1658-09-06. Major därst. 1665-01-16. Överstelöjtnant 1667-05-18. Överste för Jämtlands dragonregemente 1680-07-12. Vice landshövding i Gävleborgs län och Västernorrland 1683-07-23. Landshövding i Kronobergs län 1687-09-16. Död 1701-07-09 i Växjö och ligger jämte sin 2:a fru begraven i kopparkistor i en av honom år 1686 murad grav under koret i Häradshammars kyrka Östergötlands län. 'Från honom reducerades Jonsberg, vilket han dock 1684 emot andra gods åter tillbytte sig. Han förskaffade sig besittningsrätt till Broxvik Östergötlands län, som därpå 1690 blev berustat, men vilket han sedermera 1697 försålde. Hans namn ses på klockan i Jonsbergs kyrka, gjuten 1691.’ Gift 1:o 1661-03-31 i Stockholm med friherrinnan Kerstin Stake född 1640, död 1677 och begraven 1678-09-08 i Österplana kyrka Skaraborgs län, dotter av riksrådet och generallöjtnanten Harald Stake, friherre Stake, och hans 1:a fru Magdalena Sparre af Rossvik. Gift 2:o 1680-07-18 med Maria Elisabet Falkenberg af Bålby, född 1638-03-09, död 1693, dotter av landshövdingen Melker von Falkenberg, natural. Falkenberg at Bålby, nr 105, och Elisabet von Löben. Gift 3:o 1694-01-21 i Stockholm med friherrinnan Anna Elisabet Posse af Hedensund, född 1665-06-12 Hällekis, död 1704-11-16 i Stockholm och begraven s. å. 4/12 i Klara kyrka, dotter av riksrådet och presidenten friherre Gustaf Posse af Hedensund, och hans 2:a fru Märta Berendes, friherrinna Berendes.

Barn:

 • 1. Maria Magdalena, död 1693-11-01 Österby och begraven 1694-02-18 i Odensvi kyrka Västmanlands län. Gift på 1680-talet med översten Bengt Ribbing, i hans 1:a gifte, död 1722.
 • 1. Margareta, död 1706-10-23. Gift med sin kusin, majoren friherre Måns Ulfsparre af Broxvik, död 1707.
 • 1. Christina, född 1666, död 1717-11-15 på Jonsberg och ligger jämte sin man begraven i Ulfsparreska graven i Häradshammars kyrka. Gift 1692-01-12 med häradshövdingen Paul Rudebeck, i hans 2:a gifte, född 1657, död 1711.
 • 1. Hedvig, född 1667, död 1753-02-19 och ligger jämte sin man begraven i Hammarskjöldska graven i Tuna kyrka Kalmar län. Gift 1687-07-28 på Frösö kungsgård i Frösö socken Jämtlands län med översten Carl Gustaf Hammarskjöld, född. 1662, död 1729.
 • 1. Hillevi, döpt 1669-06-16 på Jonsberg.
 • 1. Ebba, född 1673-08-03 på Jonsberg, död ogift 1741-02-22 på sin ärvda egendom Vänersnäs.
 • 1. Åke, född 1677-07-02 död 1688-11-29.
 • 1. Elsa Elisabet, född 1675-04-06 på Jonsberg, död 1748-02-29 Skorteby och begraven i Jonsbergs kyrka. Gift 1:o 1700-10-13 med kaptenen Göran Rosenbielke, i hans 2:a gifte, född 1663, död 1709. Gift 2:o 1712-08-18 Kläcklingeholm med kaptenen Johan Hierta, död s. å. Gift 3:o 1714-04-15 med majoren Filip Joakim Eberhard von Ebbertz, natural. von Ebbertz, född 1673, död 1745.

TAB 16

Göran Ulfsparre af Broxvik, friherre Ulfsparre af Broxvik (son av Erik Ulfsparre at Broxvik, se adliga ätten Ulfsparre af Broxvik, Tab. 81), friherre till Häradssäter (nu Herresäter) i Värna socken Östergötlands län samt Näs, Nyborg, Månstorp, Slädene, Smedeby och Rösten. Född 1617-04-00. Student i Uppsala 1632-11-004. Överste i tyska kriget för ett värvat regemente till häst 1645 och för ett tyskt regemente, också till häst, 1647. Friherre 1653-02-18 tillika med sin faders kusin Åke Hansson Ulfsparre och skulle skriva sig friherre till Häradssäter (introd. 1654 under nr 37). Landshövding i Kalmar län och på Öland 1655-07-02. Död 1656-03-18 i Kalmar utan söner och slöt således själv sin friherrliga ättegren, vadan Häradssäter enl. konung Carl XI:s brev av den 16 okt. 1675 hemföll till kronan samt reducerades 1684-06-23 och förklarades för en kungsgård. Landshövdingen friherre Göran Ulfsparre har år 1652 skänkt Biblia Regia Hispanica till Linköpings gymnasiebibliotek. Gift med Christina Sparre, friherrina Sparre, född 1620-04-11, död 1662-07-01 i Stockholm, dotter av riksrådet Lars Eriksson Sparre (nr 7) och hans 1:a fru Märta Banér.

Barn:

 • En son, född 1649-12-00, död barn före fadern.
 • Märta Christina, född 1654-09-20 Nyborg, död 1671-02-12 i barnsäng i Viborg och begraven s. å. 20/8 i Riddarholmskyrkan. Gift 1669-11-18 i Stockholm med landshövdingen friherre Conrad Gyllenstierna af Ulaborg, i hans 1:a gifte, född 1638. Död 1684.

Källor

1Kugelberg, Första livgrenadjärregementets historia, D. 5 (1930). 2Zf. 3de Brun, Holmiana et alia.4 Um. 5At (RA), 6Riddarholmskyrkans arkiv. 7At (Sch). 8SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: