:

Von Wallvijk nr 1551

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Wallvijk nr 1551 †

Adlad 1718-04-03, introd. 1719. Utdöd 1792-10-03.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Stiernvall, nr 1810.

Litteratur: Hülphers, Abrah. Abr:son, Ättartal öfver den svenska slägten Wallwik, Wästerås 1765.


1Um. 2 At (Sch). 3 Lüdeke, Denkmal der Wiedereröffnung der deutschen Kirche in Stockholm (1823), s. 429. 4 At (RA). 4 Al.

TAB 1

Claes Eriksson. Bergsman vid Stora Kopparberget. Kronoarrendator av Kopparbergslagen 1621-11-08 och på Kopparbergsmännens vägnar av Gästrikland5 1628-02-05 (prolongation av kontraktet 1630-11-20)5. Ägde Stråtenbo och Vilkesbacka i Aspeboda socken, Kopparbergs län. Död 1651-09-00 (»något före Mårmässotiden 8/9»). Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1630 med Elisabet Tersera, född 1602 i Leksands prostgård, död 1675, dotter av prosten och kyrkoherden i Leksand Elavus Engelberti Terserus och hans 1:a hustru Anna Danielsdotter (Svinhufvud i Västergötland, nr 199) samt faster till Elof och Petrus Terserus, adlad Tersér (eller Terschère), nr 1048.

Barn:

 • 2. Jöns Claesson Wallvik, född 1631-10-00 på Stråtenbo. Rådman i Falun 1659-11-07. Syndikus (stadssekreterare) 1661-02-28. Assessor i Svea hovrätt 1674. Död 1691-02-13 i Stockholm. 'Han gjorde åren 1666–68 en vidlyftig resa igenom Europa i anledning därav, att en rik bergsman sagt honom i ett större sällskap, att det vore nyttigare att ha sett världen på andra sidan Stockholm än att vara lärd. Blev, då han den 6 febr. 1673 under konung Carl XI:s vistande i Falun höll på gruvsalen ett tal till konungen, av honom sä fördelaktigt känd, att han året därpå kallades till hovrättsassessor, vid vilken tjänst han sedan förblev, undanbedjande sig både adelskap och en lagmanssyssla.’ Gift 1662-09-01 med Magdalena Rudbeckia, född 1647-09-11 i Västerås, död 1726-02-24 i Linköping och där begraven s. å. 6/3 samt sedan nedsatt i Rudbeckska graven i Västerås domkyrka, dotter av biskopen i Västerås doktor Nikolaus Johannis Rudbeckius och hans 1:a hustru Catharina Nentzelia samt brorsdotter till assessorn Paul Rudbeck, adlad Rudebeck.

Barn:

 • Johan Wallvik, adlad von Wallvijk, född 1673. Kammarrevisionsråd. Död 1748. Se Tab. 2.
 • Erik Wallvik, adlad Stiernvall, född 1685. Hovrättsråd. Död 1729. Se adliga ätten Stiernvall, Tab. 1.

TAB 2

Johan Wallvik, adlad von Wallvijk (son av Jöns Claesson Wallvik, Tab. 1), född 1673-11-23 i Falun. Skrivare på landskontoret i Åbo 1692. Häradsskrivare i Nedre Satakunta härad i Finland och tillika likvidationskommissarie i Åbo hovrätt 1693-07-08. Kammarskrivare i svenska kontoret i kammarkollegium 1695-09-28. Kammarskrivare i tull- och licentkontoret. Kammarförvant därst. 1701-10-09. Kamrerare i generalsjötullskontoret för utrikes provinserna 1702-03-19 och i tull- och licentkontoret 1711-02-11. Tillika kamrerare i kommerskollegium 1713. Assessor i kammarrevisionen 1718-04-02. Adlad s. å. 3/4 (introd. 1719 under nr 1551). Kammarrevisionsråd 1727-07-11. Avsked 1747-05-15 död 1748-06-12. Han köpte 1746 Ogesta, Kängsta och Herrö, alla i Ösmo socken, Stockholms län. Gift 1709-01-17 med Christina Regina Danckwardt-Lillieström, född 1683-08-04, död 1769-04-16 i Stockholm, dotter av översten Jakob Danckwardt-Lillieström, och Magdalena Christiernin.

Barn:

 • Claes Jakob, född 1709. Lagman. Död 1777. Se Tab. 3
 • Johan (friherre och greve von Wallvijk), till Bisslinge i Eds socken, Stockholms län. L, 1710-11-17. Student i Uppsala1 1724-02-11. Extra ordinarie vid landskontoret i Linköping 1730. Auskultant i kammarrevisionen 1731-10-05 och tillika i kammarkollegium s. å. Extra ordinarie kanslist i kammarrevisionen 1732-10-09. Kammarskrivare därst. 1733-02-05. Revisor 1738-08-30. Tillika riddarhuskamrerare 1745-10-23. Assessor i nämnda revision 1747-05-15. Kammarrevisionsråd 1749-10-31. Statskommissarie 1756-12-14. RNO 1763-11-21. Riksråd 1765-09-11. KNO 1769-11-27. Friherre 1770-05-14 (ej introd.). RoKavKMO s. å. 26/11. Därtill dubbad 1772-04-28. Greve 1771-10-15 (ej heller såsom sådan introd.). Död barnlös 1776-09-27 på Bisslinge och begraven i Klara förs. i Stockholm. Han entledigades 1772-08-22 från riksrådsämbetet efter 1772 års revolution, men inkallades ånyo i rådet samma dag. Gift 1750-08-07 med Anna Catharina Swart i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1735-11-14 i Göteborg med kaptenlöjtnanten Peter von Utfall, född 1711, död 1743), född 1715-12-03, död 1785-02-04 i Stockholm, dotter av amiralitetskammarrådet Börje Swart och Maria Christina Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, samt syster till landshövdingen Carl Fredrik Swart, adlad Nordenstam.
 • Magdalena Regina, född 1711-12-01, död 1712-07-20.
 • Elisabet, född 1712-12-09, död 1749-02-03. Gift 1732-07-18 i Sahalahti socken i Finland med kaptenen Fredrik von Qvanten, född 1699. Död 1743.
 • Nils Fredrik, född 1715-05-19 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1733-12-04. Underofficer därst. 1734-11-03. Bataljonsadjutant 1741-08-13. Löjtnant vid Savolaks regemente 1742-01-02. Kapten därst. 1747-05-20. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1751-12-18. Major i armén 1760-04-25. RSO s. å. 28/4. Premiärmajor vid regementet 1767-11-28. Överstelöjtnant därst. 1769-10-04 och vid Jämtlands dragonregemente 1772-07-08. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1773-05-03. Död barnlös 1788-12-21 På Ala-Lemo gård i S:t Karins socken i Finland och begraven 1789-01-09. Han bevistade finska kriget i början av 1740-talet och pommerska kriget 1757–1762. Gift 1743-08-07 med Margareta Medéen, född 1723-12-21, död 1791-05-07 Torlaks
 • Carl, född 1718-06-08. Sergeant vid livgardet. Fänriks avsked. Kallas i dödsannonsen för löjtnant. Intagen på Vadstena krigsmanshus. Död barnlös 1774-04-23 i Stockholm Adolf Fredriks förs. i Stockholm. Gift 1748-12-14 Djursnäs med Agneta Ekholm, som var död 1765.
 • Christina Regina, född 1721-07-29, död 1787-01-02 i Nousis prästgård i Finland. Gift 1:o 1737-12-20 med löjtnanten friherre Carl Fredrik Creutz, från vilken hon 1745-06-12 blev skild4, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1755. Gift 2:o 1746-05-16 Ogesta sekreteraren Abraham Sahlstedt i hans 2:a gifte (gift 1:o 1738 med Catharina Beijning, död 1743-09-12 i Stockholm), född 1716-05-20, död 1776-10-27 i Stockholm, som var kusin till överstelöjtnanten Jakob Sahlstedt, adlad Salsvärd.

TAB 3

Claes Jakob (son av Johan Wallvik, adlad von Wallvijk, Tab. 2), född 1709-10-22. Student i Uppsala1 1724-02-11. Auskultant i underrätterna i Stockholm. Auskultant i kammarrevisionen 1731-10-05 och i Svea hovrätt 1732-01-06. Kanslist i nämnda revision s. å. 20/10. Kammarskrivare 1737-03-03. Vice häradshövding s. å. 27/4. Häradshövding i Våla och Tjurbo härader i Västmanland 1747-05-02. Lagmans titel 1762. Död 1777-04-14 i Stockholm. Gift 1759-10-25 med Anna Christina Schönberg, född 1724-08-23, död 1772-09-09 i Sala, dotter av hovjägmästaren Anders Schönberg, och friherrinnan Gustava Johanna von Friesendorff.

Barn:

 • Johan Jakob, född 1761-03-01, död s. å. 3/3.
 • Claes Jakob, född 1763-12-18. Sergeant vid änkedrottningens livreg 1778-02-16. Fänrik därst4 s. å. 17/3. Löjtnants avsked 1783-05-28. Död barnlös 1792-10-03 på sin gård Nystrand vid Sala och slöt ätten. Gift 1788-10-16 i Uppsala med Margareta Catharina Waldius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1796-06-01 på Nystrand2 med statskommissarien, RNO, Emanuel Widegren i hans 2:a gifte [gift 1:o 1782 med Hedda Sofia Arrhenius, född 1758-11-08 i Stockholm, död där 1793-02-02, dotter av kanslerssekreteraren vid Uppsala universitet Jakob Arrhenius och Birgitta Sofia Georgii]3, född 1759 i Västervik, död 1818-09-20 i Stockholm)3, född 1762, död 1819-04-08 dotter av prosten och kyrkoherden i Torstuna pastorat av Västerås stift magister Erik Waldius (som i sitt 1:a gifte hade hans moster) och hans 2:a hustru Anna Catharina Hydrén.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: