:

Lilliecrona nr 254

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lilliecrona nr 254

Adlad 1637-07-17, introducerad 1638.

Lilliecrona A25400.png

TAB 1

Nikolaus Kenig Rådsherre i staden Jägerndorf i Schlesien. Gift med Susanna Roessler.

Barn:

 • Casper Kenig, adlad Lilliecrona, till Lina i Västertälje socken, Stockholms län. Född 1586-03-15 i Jägerndorf. Kom 1603 till Sverige och blev antagen såsom dräng hos konung Carl IX, uppvaktande honom hemma, på resor och i fält, till densammes död. Hovapotekare 1609-06-27. Kammartjänare hos konung Gustaf II Adolf. Hovapotekare hos Gustaf II Adolf 1612-05-18. Hovköksmästare 1622. Avsked 1623 (LS.). Följde sedan konungen i tyska kriget. Krigskommissarie i Tyskland 1631. Adlad 1637-07-17 (introducerad 1638-01-17 under nr 254). Adelskapet stadfästat 1645-07-16. Död 1646-12-23 i Stockholm och begraven 1647-03-21 i Södertälje kyrka. Han följde konung Gustaf II Adolfs lik från slagfältet vid Lützen till Wolgast. Samlade en ansenlig förmögenhet och gav sina barn en god uppfostran, men måtte varit nog njugg att bidraga till riddarhusets byggnad, emedan rikskansleren Axel Oxenstierna vid 1638 års riksdag yttrade sig, att Lilliecrona borde därtill giva 2,000 rdr, eftersom han på ett bräde fått 24,000 rdr, eller ock icke vara värdig att inkomma på riddarhuset.’ Gift 1617-05-12 med Brita Johansdotter, begraven 1653-06-10 i Stockholm, dotter av drottning Christina den äldres kamrerare Johan Jakobsson och Anna Börjesdotter Canthera, som var faster till Lars Bertilsson Canther, adlad Cantersten, och Nils Andersson Cantherus, adlad Canterhielm.

Barn:

 • Carl, född 1620. Hovjunkare 1645-12-20. Häradshövding i Norunda härad. Död ogift 1674.
 • Maria, född 1621, död 1647 efter barnsäng. Gift 1646-02-20 på Lina med underståthållaren Reinhold Leuhusen, adlad Leuhusen, i hans 2:a gifte, född 1601, död 1655.
 • Susanna, född 1622, död 1659-11-30 mycket hastigt, varande inom tvenne timmar frisk, sjuk och död. Gift 1642-05-31 med livmedikus doktor Andreas Sparman, adlad Palmcron, nr 371, i hans 2:a gifte, född 1609, död 1658.
 • Gustaf, född 1623. Kungligt råd och president samt därför uppflyttad i riddarklassen. Död 1687. Se adliga ätten Lilliecrona.
 • Christer, född 1624. Student i Uppsala 1639-05-18. Stipendiat i generalbergsamtet 1644 (Ab.). Hovjunkare 1645. Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1648-08-15. Bergmästare vid Salberget 1651-12-23. Avsked (Ab.) 1657-07-07. Död barnlös. 'Strax efter giftermålet lät han sälja allt sitt så löst som fast och begav sig bort utan hustruns vetskap, ännu 1673 hade han ej återkommit, hustrun hade av hans bröder hört att han var död.’ Gift 1661 med Sara Hjort till Hallstad i Björksta socken, Västmanlands län i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Josua Arentsson (At (Sch).) Örnflycht), levde 1673, dotter av sekreteraren, mäster Daniel Tordsson Hjort, adlad Hjort (Hjortvipa) 1606, men ej introducerad, och Kerstin Torskenstierna, likaledes av en ointroducerad adlig ätt [SK]
 • Casper, född 1625. Överstelöjtnant. Se Tab. 4
 • Birgitta, född 1632 i Stockholm, död 1673-10-18 och ligger jämte sin man begraven i Bettna kyrka, Södermanlands län. Gift med guvernören och lagmannen Lennart Ribbing, född 1631, död 1697.

TAB 2

Johan, (son av Casper Kenig, adlad Lilliecrona, tab 1), till Lina i Västertälje socken, Stockholms län och Fågelsund i Bettna socken, Södermanlands län. Född 1619 på Lina. Var 1638 fänrik vid von Vels regemente. Löjtnant vid bergsregementet. Kapten vid bergsregementet 1655-11-00 och ännu 1657. Major. Död 1672-11-15 i Stockholm och begraven i Lilliecronska familjegraven i Södertälje kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1660-01-06 på Hedenlunda (At (P.).) i Vadsbro socken, Södermanlands län med Brita Maria Stuart i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Magnus Jakob Rosenschantz, i hans 1:a gifte, död 1709), levde 1689, dotter av kammarherren Anders Stuart den yngre, nr 86, och Margareta Hejdeman.

Barn:

 • Gustaf. Fänrik vid Bielkes dragonregemente. Död ung.

TAB 3

Anders, (son av Johan, tab 2). Sergeant vid livgardet. Gift med Margareta Abrahamsdotter.

Barn:

 • Johan, född 1688-04-24 i Svista by i Klosters socken, Södermanlands län.

TAB 4

Casper, (son av Casper Kenig, adlad Lilliecrona, tab 1), till Lina och Hallstad. Född 1625. Student i Uppsala 1644-09-06. Tjänade som löjtnant vid Erik Drakes kavalleriregemente under Carl X Gustafs polska krig. Reform. ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1669 . Avskedad 1672 . Ryttmästare vid Östgöta kavalleri 1675–1677 . Överstelöjtnant (?). Gift 1657 med friherrinnan Anna Gyllenstierna af Lundholm, som enligt kunglig m:ts brev av den 17 augusti 1664 blev förklarad för frälse, fast hennes moder genom Svea hovrätts dom blivit förklarad för ofrälse, född 1638, dotter av friherre Gustaf Gyllenstierna af Lundholm, och Juliana Bonnat. Deras barn försålde fädernegården Lina.

Barn:

 • Lars, döpt 1658-09-12 i Jakobs förs, Stockholm.
 • Gustaf, född 1660. Överstelöjtnant. Död 1748. Se Tab. 5.
 • Brita, född 1664, död 1732-06-03 på Kräppinge. Gift med sin farbrors frus brorson, löjtnanten Jakob Stuart, nr 86, död 1730.
 • Juliana Maria. Gift med sin broders svåger, majoren Lennart Uggla, i hans 2:a gifte, död 1726.
 • Carl, till Hallstad. Död i Hallstad 1692-08-25.
 • Christian Libert, döpt 1675-04-05 i Hjorteds socken, Kalmar län. Furir (sergeant) vid Västmanlands regemente 1700-04-00. Fänrik vid Västmanlands regemente 1700-12-07. Stupade troligen redan 1700 i slaget vid Narva.

TAB 5

Gustaf, (son av Casper, tab 4), född 1660. Volontär vid livgardet 1680 . Furir vid svenska livregementet till fot 1683. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1687-01-30. Löjtnant 1694-05-27. Kapten 1701-04-09. Major 1709-12-09. Konfirmationsfullmakt 1710-11-22. Överstelöjtnant 1716-10-06. Kommendant på sjökastellerna Kungsholm och Drottningskär vid Karlskrona 1718-05-29. Död 1748-02-22 på Kungsholms sjökastell. Gift 1705-12-10 i Varberg med Brita Catharina Gripenwaldt, född 1683 i Locknevi socken, Kalmar län, död 1737-06-10 på Kungsholms sjökastell, dotter av överstelöjtnanten Magnus Gripenwaldt, och Armika Leijoncrantz.

Barn:

 • Anna Armika, född 1706, död 1786-09-18 på Lönnegärde i Gunnarps socken, Hallands län. Gift 1745-08-11 på Kungsholms sjökastell med prosten och kyrkoherden i Gällareds pastorat av Göteborgs stift Gabriel Dryander, född 1703, död 1757-02-15.
 • Magnus Gustaf, född 1708-02-22 i Göteborg, död i Göteborg 1712 och begraven 1712-05-11.
 • Casimir Vilhelm, född 1718. Kapten. Död 1762. Se Tab. 6
 • Maria, döpt 1720-11-25 på Kungsholms sjökastell.
 • Alexander Magnus, döpt 1722-04-26 på Kungsholms sjökastell, begraven 1722-05-27.
 • Juliana Eleonora, döpt 1723-05-11 på Kungsholms sjökastell, död 1788-09-06 Läggevi. Gift 1747-04-07 på Kungsholms sjökastell med kaptenen Ulrik Teodor Lilliehorn D, född 1723, död 1769.

TAB 6

Casimir Vilhelm, (son av Gustaf, tab 5), född 1718-01-27 och uppkallad efter prinsen av Hessen-Homburg, som bar honom till dopet. Fänrik vid Rutensparreska infanteriregementet 1740-07-10. Löjtnant vid Rutensparreska infanteriregementet 1747-11-03. Kapten vid brandvakten i Stockholm. Död 1762-03-04 i Gällareds prästgård, Hallands län. Bevistade fälttåget i Finland 1741. Gift med Christina Holm, dotter av artillerikaptenen Sven Holm.

Barn:

 • Ulrika Charlotta, död 1802-01-04. Gift 1781-01-26 Bjerrome med fänriken Johan Fredrik von Wachenfeldt, född 1748, död 1817.

TAB 7

Casper Johan, (son av Casper, tab 4). Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1682-06-28. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1684-12-19. Regementskvartermästare 1699-01-29. Kapten 1700-06-28. Död 1701-01-13 i vinterkvarteret i Sadalla. Gift 1687 med Agneta Rosenbielke, född 1670, död 1720 Västbro och begraven 1720-04-08, dotter av generaladjutanten Bengt Rosenbielke, och Christina Hildring.

Barn:

 • Gustaf, född 1688 i Värmland. Kom i tjänst 1703 . Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1708-05-00. Sekundfänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1708-10-10. Löjtnants avsked 1724-03-13. Död barnlös 1766-02-23 i By socken, Värmlands län. Han blev fången vid Perevolotjna den 1709-07-01 och förd till Sabaksar, varifrån han ej hemkom förrän 1722. Gift med Anna Margareta Rutensköld, född 1683, död 1750, dotter av överstelöjtnanten Sten Rutensköld, och Christina Krabbe af Svaneby.
 • Anna Margareta, levde 1719. Gift med kaptenlöjtnanten vid Hälsinge regemente Constantin Johan Rubzoff, död 1710-12-00 , broder till herrarna Rubzoff, naturaliserad Rubzoff.
 • Juliana Maria, död 1723. Gift 1711-01-18 i Bro socken, Värmlands län med kaptenen Christian Vilhelm Beijer, adlad Beijerhielm, nr 1902, född 1685, död 1746.
 • Christina Catharina, född 1698-01-13 Torp, död ogift.

TAB 8

Bengt Georg, (son av Casper Johan, tab 7). Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1714-06-01. Avgången 1715 . Kallas major vid hustruns död. Gift 1714 med Ebba Christina Löwenhielm, döpt 1694-07-25, död änka 1776-05-25, dotter av hovrättsrådet Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm, och friherrinnan Maria Cederhielm.

Barn:

 • Casper, född 1716-12-31 Nästerud. Antagen i tjänst vid amiralitetet. Död ogift.
 • Gudmund Johan, född 1718. Stadsmajor. Död 1762. Se Tab. 9
 • Maria Elisabet, död änka 1803 Ökne och begraven 1803-05-15. Gift 1743-12-18 i Gillberga socken med bruksförvaltaren Anders Persson Hammarberg.
 • Bengt Gustaf, född 1721-03-28 på Nästerud.

TAB 9

Gudmund Johan, (son av Bengt Georg, tab 8), till Fulltofta i Fulltofta socken och Södertu i Lyby socken, båda i Malmöhus län. Född 1718-10-07 Nästerud. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1744. Löjtnant vid Hamiltonska regementet 1747-08-27. Kapten och regementskvartermästare 1749-11-09. Stadsmajor i Malmö 1751-02-26. RSO. Död 1763-01-01 på Fulltofta och begraven 1763-01-19 i Fulltofta kyrka. Gift 1753-07-24 på Fulltofta med Maria Catharina Cock i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1741-04-28 Ousbyholm, med majoren Nils Tigerschiöld, född 1702, död 1750), född 1722-02-07, död 1766-06-02 på Södertu, dotter av justitierådet Georg Cock, och Margareta Beata von Engelbrechten B.

Barn:

 • Ebba Margareta, född 1754-05-10, död ogift 1798-06-11 i Växjö.
 • Carl Georg, född 1755. Fänrik. Död 1821. Se Tab. 10
 • Maria Charlotta, född 1756-05-19 i Malmö, död 1809-06-09 i Växjö. Gift 1784-09-28 Oby med kaptenen Mattias Salomon Königsfelt, född 1736, död 1797.
 • Agneta, född 1757-12-19 i Malmö, död 1757.
 • Elisabet, döpt 1759-07-07 på Södertu, död 1762-12-22 och begraven 1763-01-19 i Fulltofta kyrka 1763-01-19.
 • Agneta, född 1761-01-10 på Södertu, död 1761 och begraven 1762-02-03.

TAB 10

Carl Georg, (son av Gudmund Johan, tab 9), till Södertu i Lyby socken Malmöhus län. Född på Södertu i Lyby socken 1755-05-20. Volontär vid konungens regemente 1770-10-30. Sergeant vid konungens regemente 1772-03-24. Fänriks n h. o v. (At (P.).) 1779-08-10. Död 1821-11-14 i Lund. Gift 1:o 1783-05-02 på Södertu med Botilla Nordström, död 1790-12-06, dotter av ryttaren Christen Nordström och Hanna Olasdotter. Gift 2:o 1793 (lyste 3:e ggn 1793-09-20 i Röddinge kyrka, Malmöhus län) med Johanna Carolina Dahlman, född 1771, död 1854-06-27 i Lund, dotter av kommissarien Mikael Dahlman och Margareta Hagerman.

Barn:

 • 1. Maria Catharina, född 1784-05-04 på Södertu, liksom syskonen, död 1833-07-15 i Ängelholm. Gift 1:o 1803-12-16 på Södertu med kvartermästaren vid skånska karabinjärregementet Jean Jonas Hagerman, född 1775-07-24 i Vittskövle socken, Kristianstads län, död 1814-07-14. Gift 2:o 1815-07-18 i Döderhults prästgård, Kalmar län med kyrkoherden i Ålems pastorat av Kalmar stift, kontraktsprosten Johan Fredrik Bruhn i hans 2:a gifte (gift 1:o 1784 med Hermana Catharina Werner, död 1814-11-04, dotter av teol. lektorn och vice kontraktsprosten i Norra Möre kontrakt av Kalmar stift Georg Werner och Margareta Sofia Schröder) (Hm.), född 1746-01-18 i Kalmar (Hm.), död 1823-03-16.
 • 1. Elsa Christina, född 1785-08-10 på Södertu, död 1858-08-24 i Oskarshamn. Gift 1807-09-09 på Södertu med kyrkoherden i Döderhults pastorat av Kalmar stift, kontraktsprosten Emanuel Bäckström, född 1771-07-29 på mönsterskrivarebostället Storegård i Vissefjärda socken, Kalmar län (Hm.), död (Hm.) 1837-05-28.
 • 1. Sofia Magdalena, född 1787 på Södertu, död ogift 1872-02-02 i Lunds stadsförs
 • 1. Gustaf Adolf, född 1788 på Södertu. Major. Död 1866. Se Tab. 11.
 • 1. Margareta Charlotta, född 1790-02-27 på Södertu, död ogift 1874-02-09 i Lund.
 • 2. Johan Fredrik, född 1793-12-01 på Södertu, död 1795-11-04 på Södertu.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1794-11-10 på Södertu. Student i Lund. Jur. examen 1807. Kansliexamen 1810. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1811-10-04. Kopist i krigsexpeditionen 1815-01-13. Auditör vid skånska karabinjärregementet 1815-07-11. Handsekreterare hos fältmarskalken Toll. Avsked 1820-03-07. Reste därpå till Amerika, men återvände snart därifrån och blev utgivare av Skånska Korrespondenten. Anställd i tidningen Aftonbladets redaktion i Stockholm över tio år. Död ogift 1856-10-03 i Oskarshamn. Han har författat bl a den i två delar åren 1849 och 1850 anonymt utgivna biografien »Fältmarskalken greve Johan Christopher Toll» samt dagbok under riksdagen 1840–1841, vilken under titeln »Bakom Riksdagens kulisser» trycktes 1917 [Psd].
 • 2. Johanna Fredrika, född 1796-09-08 på Södertu, död ogift 1867-06-11 i Lund.
 • 2. Ottiliana Vilhelmina, född 1799-09-14 på Södertu, död 1878-07-18 i Lund. Gift 1826-11-29 med kyrkoherden i Köpinge och Lyngsjö försar av Lunds stift, hovpredikanten Christian Roth i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sofia Krook, dotter av kyrkoherden Anders Krook och Laurentia Risberg), född 1785-08-29 i Lund, död 1839-11-22.
 • 2. Gudmund Mattias Salomon, född 1806-09-26 på Södertu. Student i Lund 1822-06-18. Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente 1822-07-30. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1823-04-22. Stabsfänrik vid Kronobergs regemente 1829-04-04. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1831-06-09. Kapten 1841-02-01. Kompanichef 1846-03-19. 3. major 1848-08-22. RSO 1848-11-27. Överstelöjtnant och 1. major 1854-04-18. RDDO 1860-06-24. Avsked ur krigstjänsten 1864-02-09. Död 1888-05-01 i Växjö. Gift i Växjö 1842-03-09, med Louise Westbom, död 1818-07-01 i Örs socken, Kronobergs län, död 1865-01-21, Linnebjörke, fosterdotter till postinspektoren i Växjö Johan Fredrik Westbom och Charlotta Catharina Sjödin.

TAB 11

Gustaf Adolf Gösta, (son av Carl Georg, tab 10), född 1788-08-10 Södertu. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1803-06-13. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1804-12-20. Adjutant 1809-06-26. Löjtnant 1811-05-14. Ryttmästare 1816-10-08. Regementskvartermästare 1816-12-07. Avsked 1821-02-13. Majors n. h. o. v. 1821-02-20. Död 1866-08-21 i Ängelholm. Gift 1812-08-02 på Ousbyholm i Hörby socken, Malmöhus län med Maria Lovisa Toll, född 1790-11-27 på Bronas i Härene socken, Skaraborgs län, död 1872-02-29 i Ängelholm, dotter av kaptenen Carl Gustaf Toll C, och hans 1:a fru Anna Charlotta Flach.

Barn:

 • Carl Johan Christoffer, född 1813-09-26 i Lund. Student i Lund. Död i Lund 1841-05-10.
 • Per Gustaf Gösta, född 1814-10-02 i Lund. Student i Lund 1830. Hovrättsexamen 1837. Auskultant hovrätten över Skåne och Blekinge 1837. Vice häradshövding 1841. Häradshövding i Albo och Gärds härads domsaga i Kristianstads län 1853-07-07. RNO 1864-01-28. Avsked 1889-11-20. Död ogift 1891-08-28 i Lund.
 • Nils Georg, född 1816-05-30 i Lund. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1832-12-11. Officersexamen 1834-08-26. Kornett vid vid skånska husarregementet 1834-08-26. Löjtnant 1843-11-01. Ryttmästare 1854-06-06. RSO 1862-01-28. RDDO 1862-04-16. Major 1864-09-07. Kammarherre 1868-10-27. Överstelöjtnant 1873-05-12. Avsked från regementet 1878-02-01. Död ogift 1881-02-21 i Stockholm.
 • Anna Maria Lovisa, född 1817-04-17 och död 1817-05-31 i Lund.
 • Maria Lovisa Charlotta, född 1819-04-28 och död 1819-12-08 i Lund.
 • Adolf Ludvig, född 1820. Kapten. Död 1892. Se Tab. 3.
 • Axel Reinhold, född 1821-08-28 på Höghult i Välinge socken, Malmöhus län. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1836-04-16. Furir 1837-06-16. Fanjunkare 1841-01-01 Officersexamen 1842-12-20. Underlöjtnant vid vid södra skånska infanteriregementet 1843-03-11. Löjtnant 1848-07-05. Kapten 1859-07-02. RSO 1869-07-28. Avsked 1874-01-30. Död ogift 1886-09-25 Farstorp. Arrenderade Hishult i Harlösa socken, Malmöhus län.
 • Casper Fredrik, född 1825-02-05 och död 1825-04-20 på Höghult.
 • Sofia Natalia, född 1826 på Höghult, död ogift 1902-04-03 i Ängelholm.
 • Casper Gudmund, född 1828-06-13, död 1828-08-10.
 • Adam Florus, född 1830. Kapten. Död 1878. Se tab 15
 • Casper, född 1831-06-15 på Höghult. Student i Lund 1849. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1849-03-11. Officersexamen 1850. Underlöjtnant 1851-07-05. Löjtnant 1856-08-02. Avsked från regementet med kaptens n. h. o. v. 1863-05-15. Styrelseledamot i Onsjö härads sparbank 1883-11-30. RVO 1883-11-30. Ordförande i Onsjö härads sparbank. Död 1892-08-20 på Farstorp, som han arrenderade. Gift 1860-09-07 Fulltofta med Vilhelmina Eleonora Jacqueline Wernstedt, född 1819-12-03 Trollebo, död 1904-12-10 i Vadstena, dotter av överstelöjtnanten Carl Vilhelm Wernstedt, nr 78, och hans 1:a fru, friherrinnan Beata Magdalena Falkenberg af Trystorp.
 • Maria Catharina, född 1834-11-17, död 1851-12-28 i Ängelholm.

TAB 12

Adolf Ludvig, (son av Gustaf Adolf, tab 11), född 1820-07-20 Höghult. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1837-03-31. Furir 1840-06-22. Studentexamen 1843-12-18 och officersexamen 1845-05-22. Fanjunkare 1846-06-17. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1847-01-26. Löjtnant 1855-10-03. Kapten 1867-05-03. RSO 1872-05-27. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1878-05-18. Avsked ur armén 1885-12-18. Död 1892-12-01 i Jämshögs socken, Blekinge län. Gift 1849-09-29 i Väsby prästgård, Malmöhus län med Erika Fredrika Laurentia Werlin, född 1824-02-27 i Väsby prästgård Malmöhus län ]], död 1904-06-05 i Lund, dotter av kyrkoherden i Väsby pastorat av Lunds stift, prosten Nils Werlin och Brita Catharina Suell.

Barn:

 • Ebba Hedda Adolfina, född 1850-08-12 i Köpinge (pastor i Väsby) och död 1852-07-14 i Väsby prästgård.
 • Carin Maria Charlotta, född 1852-05-25 i Väsby socken. (Pastor i Väsby). Död 1867-07-09 i Ängelholm.
 • Ebba Gerda, född 1853-08-30 i Väsby socken ]], död 1857-08-07 Häljared
 • Nils Gustaf (Gösta), född 1855-09-02, i Väsby socken. Anställd i svenska handelsflottan samt avlade sjökaptensexamen och överflyttade sedermera till Lima i Sydamerika. Officer i peruanska flottan. Död 1902-01-25 ombord å en ångare i Largus hamn i Brasilien.
 • Erik Adolf, född 1858-09-18 på Häljared. Mogenhetsexamen 1878-06-08. Student i Lund 1878-10-09. Preliminärexamen 1880-05-29. Examen till rättegångsverken 1885-12-15 och kansliexamen 1886-12-15. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1886-01-15. Verksam som advokat i Ängelholm sedan 1892. Kontrollör vid sockerfabriken i Ängelholm. Död ogift 1909-11-23 i Ängelholm.
 • Axel Casper Reinhold, född 1860. Grosshandlare. Se Tab. 13.
 • Ebba Jacquelina Sofia, född 1865-12-17 i Ängelholm. död 1945-04-18 i Barkåkra förs Kristianstad län (db nr 8).
 • Gerda Maria, född 1868-03-31 i Ängelholm.

TAB 13

Axel Casper Reinhold, (son av Adolf Ludvig, tab 12), född 1860-12-18 i Hjärnarps socken, Kristianstads län. Grosshandlare i Köpenhamn. Död 1937. Gift 1890-09-12 i Jakobs kyrka i Köpenhamn med Ludovika Catharina (Vika) Lichtenberg, född 1868-04-18 i Köpenhamn, dotter av kaptenen och grosshandlaren Teodor Lichtenberg och Hilda Olsén.

Barn:

 • Ebba Maria, född 1891-08-10 på Kratgården i Hjörlunda pastorat på Själland. Död ? Gift 1925-02-17 i Köpenhamn, Svenska Gustafskyrkan ]] med grosshandlaren i Köpenhamn Halvar Andreas Brock Hoffmeyer, född 1883-02-21 i Aarhus (enl. pastor i Sv. Gustafsförsaml. i Köpenhamn).
 • Carl Axel Teodor, född 1893. Civilingenjör. Se Tab. 14.

TAB 14

Carl Axel Teodor, (son av Axel Casper Reinhold, tab 13), född 1893-09-07 i Köpenhamn. Huvudman 1952. Studentexamen i Köpenhamn 1911-06-18. Gift 1922-07-28 i Hällerups kyrka med Dagny Christa Hven, född 1896-11-11 i Köpenhamn, dotter av fullmäktig Christian Marius Claudius Rasmussen och Camilla Maria Henriette Nielsen.

Barn:

 • Grete Dagny, , född 1923-06-09 i Köpenhamn. Gift 1945-06-23 med Knud Schmidt Rasmussen, född 1919-08-25.
 • Bent Axel, född 1927-03-26 i Skovshoved på Själland. Se Tab. 14A.
 • Anders Casper, född 1930-11-09 på Skovshoved å Själland, Danmark. Se Tab. 14B.

TAB 15

Adam Florus, (son av Gustaf Adolf, tab 11), född 1830-11-11 Höghult. Furir vid Kronobergs regemente 1848-11-01. Studentexamen i Lund 1848-12-20. Officersexamen 1850-03-25. Fanjunkare 1851-01-02. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1852-04-06. Löjtnant 1855-04-12. Kapten 1870-08-02. RSO 1874-12-01. Död 1878-01-29 på Kvinhult i Traheryds socken, Kronobergs län. Gift 1856-05-26 på Agdatorp i Nättraby socken, Blekinge län med Hilda Margareta Catharina Schmith i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1885-06-07 i Lund med teckningsläraren vid högre allmän läroverket i Lund. Johan Jakob Silvén, född 1851-08-31 i Korsbyn i Silleruds socken, Värmlands län), född 1836-09-15, i Karlskrona, tyska förs, död 1918-02-09 Hästö, dotter av apotekaren Salomon Adrian Smith och Hilda Dorotea Hagström. Fru Silvén, född Smith, ägde någon tid Kvinhult. Barn:

 • Axel Florus, född 1857-07-09 på Brunsmåla i Nöbbele socken, Kronobergs län. Mogenhetsexamen 1876-05-20. Student i Lund 1876. Jur. preliminärexamen 1877. Kansliexamen och examen till rättegångsverken 1881-12-14. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1883-02-02. Vice häradshövding 1884-05-30. Advokat i Karlskrona sedan 1885. Död i Karlskrona 1904-11-20.
 • Hilma Maria, född 1859-04-25 på Brunsmåla, död ogift 1889-07-30 Farstorp
 • Casper Henning, född 1861. Extra jägmästare. Död 1933. Se Tab. 16.
 • Anna Cecilia, född 1862-11-17 på Göljahult i Linneryds socken, Kronobergs län. Skrivbiträde på lotskontoret i Norrköping 1887. Död 1928-10-20 i Lund. Gift 1896-10-20 i Norrköping med häradsskrivaren i Sjöbo distrikt, före detta kronofogden Anders Wettermark, född 1865-02-07 i Växjö.
 • Selma Elvira, född 1864-07-29 Ulvanäs, död på Ulvanäs 1865-10-06.
 • Ellen Teresia, född 1866-02-13 på Ulvanäs. Gift 1888-10-24 i Karlskrona stadsförs med förste lantmätaren i Jämtlands län, civilingenjören Hugo Ruuth, född 1856-01-07 i Neder-Luleå, död 1905-06-11 i Östersund.
 • Ture Gustaf, född 1868. Ingenjör. död 1940. Se Tab. 17.
 • Carl Osvald, född 1870-12-08 Tingsmåla. Tjänsteman vid Växjö–Karlskrona järnväg. Stationsinspektor vid Vikbolandets järnväg. Har överflyttat till Nordamerika.
 • Knut Emil Florus, född 1874. Distriktslantmätare. Se Tab. 18.
 • Conrad Eugen, född 1876. Lantbrukare. Död 1929. Se Tab. 19.

TAB 16

Casper Henning, (son av Adam Florus, tab 15), född 1861-02-14 Brunsmåla. Död 1933-08-22 i Söderåkra förs, Kalmar län (db 34). Mogenhetsexamen 1880. Elev vid skogsinstitutet 1881-06-01. Utexaminerad 1883-06-01. Extra jägmästare i Åhus revir 1884-02-14. Assistent i Åhus revir 1890-11-06. Assistent hos överjägmästaren i södra distriktet 1891-02-05. Extra jägmästare i södra distriktet 1894-09-20. Assistent i Malmöhus revir 1900-06-07. Länsjägmästare i Malmöhus län och sekreterare hos skogsvårdsstyrelsen i Malmö 1904. Lärare vid Västraby lantbruksskola. Avförd ur domänstyrelsens matrikel över skogsstaten 1913-04-02. Gift 1897-09-02 i Ramlösa med Melanie Nanny Sidonia Wendt, från vilken han 1905 blev skild, född 1869-07-09 i Hamburg, dotter av rentiern Hermann Wendt och Matilda Grundies.

Barn:

 • En dödfödd dotter 1898-08-17 i Fulltofta socken, Malmöhus län.

TAB 17

Ture Gustaf, (son av Adam Florus, tab 15), född 1870-04-24 enl sonen Conrad Thure. Född 1869 enl. annan uppgift fr. densamme Tingsmåla. Ingenjör. Överflyttat till Nya Zeeland, där en tid han hade anställning som lantmätare. Äger och beb. farmen Izotsha i Natal, Sydafrika. död 1940-10-19 i Uvongo Beach, Sydafrika. Gift 1911-07-21 i Adelaide, Australien [1907-05-14] med Elizabeth Myra, född Ritchie enl sonen Conrad Thure, (Neezer) ''', i hennes 2:a gifte (g 1:o... m Neser i Kimberley South Africa, född 1880-05-01 (1881-05-02) i Natal, Sydafrika).

Barn:

 • Conrad Thure, , född 1912-08-06.
 • Joan Myra, , född 1914-07-01 i Bräkne Hoby förs, Blekinge län. Gift 1940-09-10 med kyrkoherde Andrew Brandt (Claremont, Cape, South Africa), född 1909-07-16.

TAB 17A

Gustaf Colin, (son av Thure Gustaf tab 17), född 1908-05-02. Gift 1938-05-08 med Dorothy May Lanham, född 1909-08-14.

Barn:

 • Rita Dorothy, född 1939-02-06<.
 • Nan, född 1941-10-28.
 • Peter Gustaf Lanham

TAB 18

Knut Emil Florus, (son av Adam Florus, tab 15), född 1874-06-22 Tingsmåla. Lantmäteriexamen 1900-05-05. Vice kommissionslantmätare i Blekinge län 1907-04-30. Extra lantmätare i Jönköpings län 1909-12-31. Distriktslantmätare i Värnamo distrikt 1915-03-30. Transporterad till Västbo distrikt 1920. Avsked 1939-05-12. Gift 1905-06-02 i Stockholm med Gerda Christina Lundberg, från vilken han blev skild genom Södertälje rådhusrätts utslag 1940-01-29, född 1885-06-26 i Nordmaling. dotter av lantbrukaren Per Victor Tehnlund och Kristina Lundberg. Gift 2:o 1940-11-24 på Limmared (Tranemo förs, Älvsborgs län, vb nr. 10) med Annie Elvira Hultgren i hennes andra gifte (gift 1:o 1910-06-24 i Jönköping med stadskamreraren i Värnamo Karl Anders Ossian Källoff, född 1874-10-09 i Hinneryd, död 1925-06-28 i Värnamo), född 1877-09-05 i Jönköping. Hushållerska, dotter av handlanden Frans Hultgren och Albertina Bergsten.

Barn:

 • 1. Gerda Gull Marge(i)t Florusdotter, född 1906-04-09 på Källby i Källby förs, Skaraborgs län.
 • 1. Stig Gunnar Pehr Jacob Florusson, född 1908-07-14 i Sölvesborgs stadsförs. Död 1909-05-10.
 • 1. Kerstin Margaretha Elisabeth Florusdotter, , född 1913-10-24 i Jönköpings Östra förs. Gift 1:o 1940-04-30 i Kungsholms kyrka i Stockholm (Oscars förs, Stockholm vb nr. 190) med civilingenjören Nils Åke Påhlman från vilken hon blev skild gm Stockholms RR:s, 3:e avd., dom 1951-10-08, född 1909-10-25 i Gävle.
 • 1. Torsten Casimir Vilhelm Florusson, född 1921-01-04< i Jönköping. Se Tab. 18A.

TAB 19

Conrad Eugen, (son av Adam Florus, tab 15), född 1876-06-13 Kvinhult. Arrenderade Slättarp i Bodarps socken, Malmöhus län 1905-03-14–1920-03-14 och Hyllie boställe i Hyllie socken, Malmöhus län 1919-03-14–1923-03-14. Nämndeman i Oxie och Skytts domsaga 1915–1920. Ägde Bubbetorp i Rödeby socken, Blekinge län 1923–1924. Död 1929-08-05 i Kroka, Söderåkra socken, Kalmar län. Gift 1905-07-12 på Katrinetorp i Bunkeflo socken, Malmöhus län med Emmy Larsen, född 1877-03-06 på Hyllie boställe, död 1940-09-30 i Djursvik, Söderåkra socken, Kalmar län (Söderåkra förs, Kalmar län, db nr 58), dotter av godsägaren August Larsen och Emilia Maar.

Barn:

 • Emmy Brita Hilda Emelie Conradsdotter, född 1906-08-12 i Slättarp, liksom systrarna. Stiftsjungfru. Elev vid röda korset. Död 1943-02-14 (Bromma förs, Stockholm, db nr 199).
 • Emmy Elsa Armika Conradsdotter, född 1909-04-29 i Slättarp, Bodarps förs, Malmöhus län.
 • Emmy Blenda Augusta Jacqueline Conradsdotter, född 1910-05-27 i Slättarp (Bodarps förs, Malmöhus län, fb). Gift 1939-01-06 i Katolska Eugeniakyrkan med Alphonse Maria Jozef Bousse, född 1912-05-14 i Etterbeck, Belgien. Dr. phil. Arkivarie vid Archives Générales du Royaume, Bryssels. Direktör för Rijksarchief i Antwerpen, Belgien.
 • Emmy Stina Myra Conradsdotter, född 1912-04-11 i Slättarp (Bodarps förs, Malmöhus län, fb). Gift 1943-10-24 i Kalmar slottskyrka (Gryts förs, Södermanlands län, vb nr 10) med affärsbiträdet Ernst Gunnar Carlsson, född 1911-09-21.
 • Emmy Lisa Margareta Conradsdotter, född 1915-11-13 i Slättarp. (Bodarps förs, Malmöhus län, fb). Gift 1942-04-04 i Kalmar slottskyrka (vb 52) med kanslisten John Erik Sigurd Wilén, född 1915-07-22 i Kalmar län.

Källor

9 SH. liber caus., vol. 113, p. 5 (OA). 10 SH. liber caus., vol. 114, p. 7 (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: