:

Ulfsax nr 107

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ulfsax nr 107

Gammal frälsesläkt, introd. 1625.

Släkten torde hava sitt ursprung från Småland. Vapenbilden, som av Klingspor angives vara en ullsax, förefaller dock, att döma av dess utseende i de äldsta bevarade sigillen från 1447 samt 1470- och 1480-talen – snarare vara, såsom också ättenamnet skrives, en ulv (varg)- eller rävsax. Även i Uppland uppträda i senare hälften av 1400-talet frälsemän, som förde ulvsaxvapnet – väpnaren Jöns Olsson i Väsby 1472 och 1478, som förut varit borgare i Stockholm, gift med Birgitta Eriksdotter, och hennes broder väpnaren och häradshövdingen i Långhundra Johan Eriksson i Hakunge 1475 och 14851, som uppgives hava varit systerson till ärkebiskopen Jakob Ulfsson2, samt de två sistnämndas farbroder, dekanen vid Uppsala domkyrka Birgerus Johannis, död 1479 den 2 april, vars gravsten med ulvsaxvapnet funnits i sistnämnda domkyrka3 – men sambandet mellan dessa och smålandssläkten har icke kunnat utredas.


Ulfsax A10700.jpg

TAB 1

Peder Simonsson Var väpnare 1445. Skiftade jämte Ödgisle Petersson arv med svågern Anders Andersson (tre rutor) 1447-01-31 Slestad efter svärmodern Katarina Esbjörnsdotter och beseglade då med ulfsaxvapnet. Sålde jämte hustrun jord i Strå socken Östergötlands län till nämnda sin svåger s. å. 1/3.[1]. Gift med Birgitta Jonsdotter (ett fyrfotat djur), dotter av Jöns Get och Katarina Esbjörnsdotter i

Barn:

 • Jöns Pedersson, till Häringe i Bolmsö socken Jönköpings län, som han ägde redan 14782. Var väpnare 147922. Beseglade med ulfsaxvapnet 1486-03-12 och 1488 (svågerns, riksrådets och riddaren Gustaf Olofssons morgongåvobrev)!. Levde 1510. Gift före 1486 med Märta Olofsdotter, dotter av väpnaren, riksrådet och häradshövdingen i Sunnerbo Olof Jönsson (äldre stenbockssläkten) till Erikstad och Margit Henekadotter.

Barn5

 • Estrid Jönsdotter.
 • Cecilia Jönsdotter. Gift med väpnaren Klaus Filippesson till Mälsåker, som förde en trana i vapnet,6 död 1506.
 • Peder Jönsson Ulfsax. Ståthållare. Se Tab. 3
 • Ingrid Jönsdotter. Gift [1:o med Bo Andersson (Oxehufvud, nr 102), död 1526. Gift 2:o] med Anders Vårdberg.
 • Brita Jönsdotter. Gift med väpnaren Jöns Henriksson (Gyllensparre).
 • Bothild Jönsdotter. Gift med Bengt Knutsson.

TAB 2

Anund Jönsson, (son av Jöns Pedersson, tab 1), till Byerum (i Åby socken, Kalm.?). Levde 1520, men död före 1526. Gift före 1514-01-18 med Carin Hansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1526 med häradshövdingen Harald Knutsson (Soop), död 1530. Gift 3:o före 1536 med lagmannen i Västergötland Olof Pedersson till Stora Bjurum, som fick frälse- och sköldebrev 1541-07-29 med en avhuggen Örnfot i skölden och på hjälmen, levde 1554), död före 1554-07-25, då arvskifte förrättades efter henne på Stora Bjurum, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen i Närke Hans Åkesson (Tott) och Kerstin Eriksdotter (Gyllenstierna af Lundholm).

Barn:

 • Kerstin Anundsdotter, levde 1554-07-25 vid arvskiftet efter modern. Gift 1533-08-03 på Nyköpings slott med häradshövdingen Sten Bengtsson (tillbakaseende ulv) till Stäflö i Åby socken Kalmar län. 1556 rymde hon till Tyskland med tysken Jöran pipare

TAB 3

Peder Jönsson Ulfsax, (son av Jöns Pedersson, tab 1), till Håringe. Kallas i överste Claes Claesson Ugglas personalia ståthållare på Kalmar, men återfinnes ej hos Sylvander. Beseglar brev med ulfsaxvapnet 1532-06-24. Anklagades för bristande rusttjänst16 1538-11-20. Var den förste, som upptog namnet Ulfsax efter vapnet. Gift 1:o med Christina Ribbing, dotter av häradshövdingen Knut Pedersson Ribbing och Kerstin Göstafsdotter (en stjärna). Gift 2:o med Estrid Drake, dotter av väpnaren och häradshövdingen i Västbo härad Olof Christersson Drake (av gamla Draksläkten), som i vapnet förde en flygande röd drake, och Märta Arvidsdotter (Drake af Intorp).

Barn:

 • 1. Jöns, till Håringe. Bevistade herredagen i Vadstena 1521-08-00, då Gustaf Vasa valdes till riksföreståndare. Hövidsman för smålänningar vid belägringen av Stockholm 1522. Stupade ogift 1525-07-20 vid stormningen och intagandet av Kalmar slott.4
 • 2. Märta, till Håringe. Levde 1560. Gift med amiralen och ståthållaren Knut Bengtsson Hård (af Torestorp, nr 60).
 • 2. Estrid, död ogift.
 • 2. Lindorm den äldre. Löjtnant. Död 1565. Se Tab. 4
 • 2. Beata. Levde 1560. Gift med ståthållaren i Södra Halland Olof Arvidsson.

TAB 4

Lindorm den äldre, (son av Peder Jönsson Ulfsax, tab 3), Hattsjöhult i Sandsjö socken, Jönköpings län och Osaby i Tofta (nu Tävelsås) socken, Kronobergs län, vilka han erhöll genom sitt gifte, samt Trehörna Södragård i Urhults socken, Tubbatorp i Örs socken och Skogsnäs i Linneryds socken8 (alla i Kron.). Kallas konungens småsven16 1557-06-09. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30, då han skrev sig till Hattsajöhult, och ständernas bevillning 1561-04-15, då han skrev sig till Osaby. Fick 1560-04-01 förläningsbrev på två prebendehemman i Osaby22. Bevistade mönstringarna med smålandsfrälset 1562 och 15631. Återfick genom konung Eriks nämnds dom 1563-03-15 gårdarna Stomsryd och Västberga i Värnamo socken Jönköpings län, vilka varit hans hustrus mormoders morgongåva, men av konung Gustaf vederkänts från hans hustrus förra man Måns Olsson6. Löjtnant vid västra Smålands fana7. Stupade 1565-10-20 i slaget vid Axtorna. Gift före 1559 med Kerstin Gabrielsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Måns Olsson till Osaby, som levde 1553. Gift 3:o tidigast 1567 med häradshövdingen Joen Nilsson (Rosenquist af Åkershult) i hans 1:a gifte, död 1599 eller 1600), dotter av häradshövdingen i Uppvidinge Gabriel Körning (son) och Märta Jakobsdotter. Hon återbekom genom konung Eriks brev 1567-07-24 flera gårdar i Kinnevalds och Konga härader i Småland.6

Barn:

 • Nils.24 Sannolikt var »den gamla kvinnan» Brita Nilsdotter Ullsax, som kyrkoherden i Hultsjö pastorat omnämner i ett brev till domkapitlet i Växjö 1677-02-28, en dotter till honom.22
 • Margareta, död 1622-08-20 Älmteryd. Var före 1577 trolovad med herr Göstaf Arvidsson till Lina.22. Gift sedan 1:o med slottsloven på Kronoberg Nils Isacsson (halv hjort), till Äpplaholm, som levde 158822. Gift 2:o före 1595 med Christiern Knutsson Lillie (at Greger Mattssons ätt, nr 6), död 1624.

TAB 5

Per, (son av Lindorm den äldre, tab 4), till Osaby och Häringe samt Trehörna Södragård, Tubbatorp och Skogsnäs m. m. Kallas junker. Upptages i registret över Sveriges adel 15869. Bevistade riksdagen i Stockholm 1590 och underskrev dess beslut och arvsföreningen9. Deltog i striderna mellan konung Sigismund och hertig Carl på den förres sida och utstod redan 1596 jämte sin familj svår förföljelse från hertigens sida. Följde konungen till Polen 1598, då alla hans gods, 180 gårdar, indrogos till kronan och bortgåvos 1606-11-28 till amiralen Anund Hansson, sedan en del, sorti varit pantsatt, blivit återlöst enligt k. brevet s. å. 11/11. Instämdes till riksdagen i Linköping 1600, men infann sig icke. Död i Polen efter 1606. Gift med Brita Nilsdotter, fängslad och torterad 1596 på grund av misstankar att hava mördat en djäkne på sin gård. Ånyo fängslad med anledning av ett mannens brev till Gustaf Stenbock 1603-03-20 och efter upptäckten av västgötaherrarnas stämplingar på hösten s. å. förd till hertigen i Kalmar och där avrättad s. å. 10, dotter av hövidsmannen Nils Persson (Silfversparre) och Estrid Gustafsdotter Stiernbielke.

Barn:

 • Lindorm eller Lennart den yngre. Junker. Död 1638. Se Tab. 6
 • Kerstin. Gift med kaptenen vid Kronobergs regemente William Man, till Hagstad i Kalvs viks socken, Kronobergs län, som han 1621-11-12 erhöll i donation8, född 1590, död 1632 eller 1633.

TAB 6

Lindorm eller Lennart den yngre, (son av Per, tab 5), till Osaby i Tävelsås socken, Getnö i Allmundsryds socken och Trehörna Södragård i Urshults sn; (alla i Kron.), vilka fädernegårdar han återfick före 1617. Kallas på Strålegenealogien för överstelöjtnant. Men återfinnes icke i något smålandsregementes rullor och kallas i handlingarna aldrig annat än junker. Bodde 1606 på mödernegården Holma i Lemnhults socken Kronobergs län och angavs då för förrädeliga brev, som han fått från sin fader i Polen, men ej uppenbarat, varför han måste rymma ur riket.' Synes fått nåd och återkommit före 1617. Var en vild sälle, som jämte bröderna gjorde sig skyldig till upprepade våldshandlingar mot sina underlydande8. Blev, sedan det uppenbarats, att han anstiftat och låtit utföra ett mord på underfogden Sven Bosson i Stenslanda, fängslad på Osaby och förd till Jönköping för rannsakning 1638. Av Göta hovrätt dömd till döden s. å. 27/6 och avrättad s. å. i sept. i nämnda stad. Gift före 1611 med Catharina Stråle af Ekna i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Per Jönsson (Gyllensparre)), död 1635 omkr. 1/7, dotter av slottsfogden Anders Svensson, adlad Stråle (af Ekna) och Anna Olofsdotter.

Barn:

 • Kerstin. Gift 1634 med löjtnanten Olof Andersson Siöblad, född 1605, död 1695.
 • Anna. Gift19 1647-10-23 med majoren Törne Andersson, adlad Tornerefelt, i hans 3:e gifte, död 1683.
 • Maria, levde änka 1674. Gift 1:o med överstelöjtnanten Claude de Laval, adlad de Laval, född 1689 (1685), död 1646. Gift 2:o med översten David Dach, adlad Dachsberg, i hans 2:a gifte, död 1667.
 • Anders. Ogift ihjälslagen före 163722 i Växjö av översten Lars Gamb, som tog till flykten'.
 • Sofia, död 1686-05-23 (pingstdagen) Forssa s socken Östergötlands län. Hon och hennes senare man skänkte 1665 en predikstol till Rappestads kyrka Östergötlands län. Gift 1:o före 1641-01-06, då hon och hennes man sålde hennes frälse- och arvegods Skjur i Tofta socken och Trehörna i Urshults socken till Jöns Gyllensparre och hans fru22, med löjtnanten Georg Nyman, som stupade vid Plaen i Tyskland. Gift 2:o före 1652-05-22 med ryttmästaren Magnus Storck, adlad Storckenfeldt, i hans 2:a gifte, död 1685.
 • Elisabet. Ärvde Getnö, som hon ägde ännu 1689. Gift före 1651 med N. N. [8].
 • Brita, död 1677-05-02. Gift 1638 med ryttmästaren Arvid Nilsson Gyllenållon, i hans 2:a gifte, född 1593, död 1678.
 • Susanna, till Värebol i Väckelsångs socken8 Kronobergs län. Levde änka 1694. Gift 1670, då makarna gjorde ömsesidigt testamente, med majoren Jöns Eriksson, adlad Silfwerbrand, i hans 3:e gifte, död 1693.

TAB 7

Per, (son av Lindorm eller Lennart den yngre, tab 6), till Osaby och Trehörna Södragård. Fänrik vid Västmanlands regemente 1636-06-30. Kaptenlöjtnant därst. 1638-03-00. Kapten 1640-02-16. Major 1643-05-17. Överstelöjtnant 1656-09-00. Avsked 1659-11-14. Död efter 1677 men före 1686 och begraven i sakristian i Tofta (nu rivna) kyrka, där hans epitafium och vapen funnits, och vilken kyrka han och hans senare fru år 1661 låtit måla enligt en skrift över sakristidörren. Han fick 1649-11-15 och 1650-09-15 av drottning Christina tillsammans aderton hemman i Småland i donation, emot det att han skulle avstå den lönefordran han förmenade sig hava för sina tjänster i Tyskland, men vilka hemman sedermera reducerades. Deltog i tyska och polska krigen samt fälttåget mot Danmark 1657, då han bevistade träffningarna vid Genevadsbro och Hjärtums kyrka. Gift 1:o med Maria Lood i Småland, dotter av underståthållaren Peder Månsson6 adlad Lood (i Småland), nr 157, och Anna Kåse. Gift 2:o före 1664 med Anna Rääf i Småland, död före 1677-09-26, men då ännu obegraven22, dotter av överstelöjtnanten Axel Pedersson Rääf i Småland, och Hebbla Drake af Hagelsrum. Gift 3:o 1677-10-01 i Växjö22 med Catharina Hillebard i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1697 med ryttmästaren Edvard Vilhelm von Rechenberg, av en adlad, men ej introd. ätt, i hans 2:a gifte [gift 1:o 1668-03-08 med Anna Runneberg), född 1641-08-13 i Vadstena, död 1696-08-31, dotter av tygmästaren Håkan Arvidsson och Brita Larsdotter, samt syster till Arvid Runneberg, adlad von Runneberg, död 1702-05-03 och begraven i Hästveda kyrka, Krist.), död 1705-02-20 och begraven i Hästveda kyrka, dotter av överstelöjtnanten och kommendanten Erik Axelsson, adlad Hille- bard, nr 629, och Catharina von Witten af Stensjö.

Barn:

 • 1. Helena, döpt 1650-11-21 Eknö
 • 1. Per, född 1655. Löjtnant. Död 1720. Se Tab. 8
 • 1. Göran. Reste omkring år 1690 till Holland och kom aldrig åter.
 • Brita, död 1737-05-14 på Osaby. Gift före 1689-12-01 med majoren och kommendanten Gustaf Tröst, adlad Gyllentrost, född 1645, död 1704.
 • Catharina. Gift före 1681 med löjtnanten Johan Örnecrantz, född 1657, död 1689.

TAB 8

Per, (son av Per, tab 7), till Osaby. Född 1655-02-16. Löjtnant i utrikes tjänst. Död 1720-11-21 på Osaby och begraven 1721-01-15 i Ulfsaxska graven i sakristian i Tofta kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1683 med Catharina Bock af Näs, född 1661-09-11 på Sjögård, död 1744-01-23 och begraven på Valstads kyrkogård Skaraborgs län, dotter av kaptenen Lennart Bock af Näs, och Elisabet Hillebard.

Barn:

 • Elisabet, till Osaby. Född 1895-10-24 o, död 1740-08-01 på Osaby. Gift där 1:o 1719-11-29 med löjtnanten Axel Lillie af Greger Mattssons ätt, nr 6, född 1693, död 1728. Gift 2:o 1730-03-06 på nämnda egendom med kaptenen vid Kronobergs regemente Nils Iflander i hans 1:a gifte, född 1690, död 1778, fader till majoren Carl Fredrik Iflander, adlad Segerstråle.
 • Marta, död ogift 1757-02-04 Grunnevad s socken.

TAB 9

Gustaf, (son av Per, tab 5), till Skäggeby (nu Karlsjö) i Alseda socken Jönköpings län, kapten. Introd. 1625 å ättens vägnar under nr 78, vilket sedermera ändrats till nr 107. Levde ännu 165011. Död före 1656 på Skäggeby. Han blev 1606 av konung Carl IX tvungen att gåi landsflykt, men återkom sedan. Gift med Eliana Rääf i Småland, död 1667-12-00 på Skäggeby, dotter av översten Peder Rääf i Småland, och Anna Axelsdotter Lillie af Greger Mattssons ätt. Ram:

 • Erik. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1635. Löjtnant därst. 1641–1642.[12]
 • Gabriel, till Skäggeby samt Mörsebo i Nye socken22 Jönköpings län. Var löjtnant vid Kronobergs regemente 1642. Kaptenlöjtnant därst. 1645. Levde 1660, men var död 1662. Gift med Margareta Silfverhielm [i hennes 2:a gifte (gift? 1:o med Peter Loos)], död 1651, dotter av assessorn Isak Henriksson Silfverhielm, och hans 1:a fru Anna Göransdotter (Ulfsparre af Broxvik).
 • Anna, levde 1682. Gift med kaptenen Sigge Falkengreen, nr 343, som levde 1682-01-00 [23]
 • En dotter. Gift med Per Eriksson Haane i Rottne kvarn.

TAB 10

Per, (son av Gustaf, tab 9), till Skäggeby. Född 1620. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1641. Löjtnant därst. 1644. Kapten 1655. Död 1658 i Elbing. Gift med Anna Margareta von Trautenberg, dotter av N. N. von Trautenberg och Margareta von Rotschin.

Barn:

 • Sidonia. Gift efter 1673-02-02 med Magnus Storckenfeldt, i hans 1:a gifte, död 1710.

TAB 11

Gustaf, (son av Per, tab 10), till Skäggeby samt Mörsebo i Nye socken Jönköpings län, vilken sistnämnda egendom han försålde23. Född 1651. Fältväbel vid Kalmar regemente 1695-06-03. Fänrik därst. 1701-05-01. Löjtnant 1704-12-29. Konfirm.fullm. 1705-05-16. Sekundkapten 1708-05-03. Död 1709-01-00 i Ukraina efter amputation av sina förfrusna fötter. Gift 1:o 1681-06-14 Forssa s socken Östergötlands län med sin syssling Catharina Maria Storckenfeldt, död 1688, dotter av ryttmästaren Magnus Storck, adlad Storckenfeldt, och hans 2:a fru Sofia Ulfsax. Gift 2:o 1689 med Margareta Leijonram, död 1718-06-04, dotter av överstelöjtnanten Jonas Tordsson, adlad Leijonram, och Margareta N. N.

Barn:

 • 1. Per, född 1682-12-16 på Skäggeby. Gick i krigstjänst. Död ogift 1702-08-00 vid Krakau enligt en anteckning å en med hans anors vapen målad trätavla Åby
 • 1. Anna Sofia, född 1687-11-17, död 1734-11-08 Vinö. Gift med Erik Carl Ulf af Horsnäs, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1738.
 • 2. Hedvig, född 1690-11-05, död ogift.
 • 2. Ulrika, född tvilling 1693-12-12 på Skäggeby, död 1751-03-19 Flenshult. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1723-03-31 i nämnda socken med sin faders sysslings son, regementskvartermästaren Per Gabriel Ulfsax, född 1671, död 1731.
 • 2. Eva, född tvilling 1693-12-12 på Skäggeby, död där 1694-02-25.
 • 2. Carl Magnus, född 1696. Major. Död 1756. Se Tab. 12

TAB 12

Carl Magnus, (son av Gustaf, tab 11), till Skäggeby, efter honom sedan kallat Karlsjö. Född där 1696-07-11. Rustmästare vid Kalmar regemente 1710-03-11. Förare därst. 1711-03-11. Fänrik 1717-08-01. Löjtnant 1742-01-13. Majors avsked 1749-10-24. Död 1756-01-09 på Skäggeby och begraven i Alseda kyrka. Han bevistade norska fälttåget 1718 och därunder belägringen av Fredrikshall. Gift 1735-03-25 Vallby med Ulrika Margareta Nyman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1764-06-24 på Karlsjö med löjtnanten vid Kalmar regemente Fromhold Evert Wulfsson), född 1721, död änka 1775-11-20 på Torpa storgård i Ökna socken Jönköpings län, dotter av kornetten vid Östgöta kavalleriregemente Johan Nyman, vilken gjorde Vallby till fideikommiss (innehaves nu av ätten Bråkenhielm) och Margareta Catharina von Gertten.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1736-01-10 på Skäggeby21, död tre kvarts år gammal.
 • Carl, död ett och ett halvt år gammal.
 • Catharina Margareta, född 1738-01-20 på Skäggeby, död där 1789-01-14. Gift 1753-07-05 på nämnda egendom (Karlsjö) med provinsialläkaren i Jönköpings län Lars Magnus Klase, född 1722-12-09 i Växjö, död 1766-02-02 i Stockholm.
 • Carolina Ulrika, född 1739-06-09 på Vallby, död 1810-05-22 på sin egendom Torpa storgård. Gift 1756 med löjtnanten Johan Reinhold Stuart, född 1724, död 1763.
 • Ett barn, född 1740-07-19 på Skäggeby, död s. d.

TAB 13

Nils, (son av Per, tab 5), till möderneegendomen Holma i Lemnhults socken Jönköpings län och fäderneegendomen Tubbatorp i Örs socken, Kronobergs län samt Rosgård i Västra Hargs socken, Östergötlands län. Kornett. Död 1648-11-13 och begraven i Västra Hargs kyrka, varest hans vapen uppsattes. 'Han begick dråp på bonden Gudmund Nilsson 1640 och blev därför av Göta hovrätt dömd från livet, men av drottning Christina benådad 1641 den 29 okt. med villkor att tillfredsställa målsäganden, bota 100 daler smt för konungssaken och stå uppenbar kyrkoplikt.' Gift 1617 (eller 1622 ?) 14/6 (säkert före 1623-01-04 Ekna med Marit Andersdotter Stråle till Kråkenäs i Gårdsby socken, Kronobergs län, levde 1642, dotter av slottshövidsmannen Anders Svensson, adlad Stråle (af Ekna, nr 87) och Anna Olofsdotter.

Barn:

 • ?Brynte.
 • ?Måns. 'Ogift avlivad i Jönköping för att han 1656 lejde sin dräng, friskytten Jon Eskilsson att ihjälskjuta sin granne Jöns Grip.'
 • Sigrid, död 1707 Gelebo och begraven s. å. 22/12. Gift19 1647-10-23 med ryttmästaren Anders Tornerefelt, i hans 2:a gifte, död 1681.
 • Estrid, född 1624, död 1699-02-23 i Lemnhults socken och kallas då i kyrkoboken stavkvinna. Gift, men med vilken är ej känt.

TAB 14

Per, (son av Nils, tab 13), till Holma i Lemnhults socken och Gölberga i Skirö socken (båda i Jönk.), Ekhult och Boda, båda i Fliseryds socken Kalmar län samt Hökanäs i Älghults socken Kronobergs län, vilken sistnämnda egendom han köpte22 1686-02-12. Född 1619 på Holma. Fänrik vid Kronobergs regemente 1640. Löjtnant därst. 1644–1646. Reformerad löjtnant 1646–1654. Åter i aktiv tjänst vid regementet som fänrik 1656. Löjtnant därst. 1657. Avgången från regementet 1658. [?Ånyo fänrik vid nämnda regemente 1678. Löjtnant därst. 1679. Avsked 1682]. Levde 1686-02-12 men var död 168822 på Holma och begraven i Lemnhults kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o före 1642 med Brita Sabelsköld, dotter av majoren Carl Jönsson, adlad Sabelsköld, och hans 1:a fru Magdalena Sträng. Gift 2:o med Anna Armsköld, död 1698, dotter av kaptenlöjtnanten Olof Armsköld, och Agneta Patkull.

Barn:

 • 1. Catharina Maria. Gift19 1660-10-02 med sin fasters svåger, kornetten Magnus Tornerefelt, i hans 1:a gifte, född 1626, död 1671.
 • 1. Magdalena6 levde ännu 1712. Gift 1:o 1673 efter 21/4 med22 ryttmästaren Erik Gyllensparre, nr 146, död 1677. Gift 2:o 1681-01-25 i Högsby socken Kalmar län med löjtnanten vid Smålands kavalleriregemente Anders Campbell, död 1708-04-14 i Fliseryds socken.
 • 1. Nils, född 1647. Ryttare. Död 1697. Se Tab. 29
 • 1. Zakarias, död ogift utrikes.
 • 1. Märta. Gift 1687-10-16 i Ljuders socken Kronobergs län med sin broders och sin morbrors svåger fältväbeln Carl Gustaf Stråle af Ekna, född 1662, död 1730.
 • 1. Lennart. Tjänade först i fyra år hos fältmarskalken greve Carl Mauritz Lewenhaupt. Fältväbel vid Kronobergs regemente 1672. Fänrik därst. 1674-12-12. Död barnlös 1677 på ön Ven under kriget mot Danmark. Gift 1675-08-01 i Ljuders socken med Magdalena Stråle af Ekna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1681 med kaptenen Anders Billing, adlad Billingberg, född 1649, död 1709), död 1758-06-04 Skruv
 • 2. Anna Maria. Gift 1699-06-18 på Gölberga med kaptenen vid Smålands femmänningsinfanteriregemente Abraham Moberg, född 1684-11-06, död 1747.
 • 2. Maria Elisabet, född 1678, död 1752-04-26 Sjöviken. Gift 1:o 1704-10-12 på Gölberga med löjtnanten Anders Ulf af Horsnäs, i hans 2:a gifte, född 1646, död 1705. Gift 2:o med kommendören Mauritz Grubbe, född 1680, död 1736.
 • 2. Brita Catharina, född 1679, död 1722-04-16 Horveryd s socken Jönköpings län. Gift 1712-03-18 med löjtnanten och kommissarien Lars Gabriel Forsmark i hans 1:a gifte (gift 2:o 1726-03-26 Allatorp med Beata Catharina Rosenbielke, död 1727-06-15 på Horveryd, dotter av kaptenen Carl Gustaf Rosenbielke, och Helena Margareta Frijs).
 • 2. Anders den yngre, född 1682. Inskriven i Växjö skola 1692-05-14. Död i Polen.
 • 2. Agneta, född 1685, död 1751-02-29 Fröreda och begraven s. å. 1/5 i Järeda kyrka. Gift 1:o 1714-03-10 på Gölberga med ryttmästaren Per Jonsson Fröberg i hans 2:a gifte, född 1647. Död 1725 samt fader till översten Erik Fröberg, adlad Fröberg. Gift 2:o 1726-12-16 Germunderyd med sekundryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Johan Henrik von Thielen, född 1689 i Pommern.

TAB 15

Anders, (son av Per, tab 14), till Gölberga i Skirö socken och Gerekulla i Lemnhults socken, som fadern tillbytt sig av Lars Enhörning och Anders bebyggde till säteri14 (båda i Jönk.). Var enl. faderns brev till Carl Gustaf Wrangel 1667-08-15, i Skoklostersaml., äldre än brodern Nils13. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1660. Kvartermästare därst. 1671. Avsked 1676-04-02. Löjtnant vid Ramsvärds regemente s. å. 1/7. Död 1677-01-00 av sår, erhållna i slaget vid Lund 1676-02-04 och begraven i Lemnhults kyrka. Gift med Estrid Sabelfelt, till Örsholm i Örs socken Kronobergs län, född 1645, död 1711-01-05 på Gerekulla, dotter av överstelöjtnanten Zakarias Nilsson Sabel, adlad Sabelfelt, och Carin Stråle af Ekna.

Barn:

 • Magnus, född 1668. Överstelöjtnant. Död 1741. Se Tab. 17
 • Carl Gustaf, född 1670. Löjtnant. Död 1717. Se Tab. 27
 • Maria Elisabet, född 1672, levde ännu 1741-12-00. Gift 1695 på Gerekulla med löjtnanten vid Kronobergs regemente Alexander Ogilwie, död 1703-12-12.

TAB 16

Zakarias, (son av Anders, tab 15), till Gerekulla i Lemnhults socken Jönköpings län. Underofficer vid Kalmar regemente 1684. Sergeant därst. 1694-08-14. Fältväbel 1702-06-09. Fänrik 1703-03-20. Löjtnant 1705-05-16. Sekundkapten 1708-05-03. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Mördad 1721-01-10 i Tomsk i Sibirien. Gift 1691-02-22 Salebo med Margareta Enhörning, född 1665 på Salebo, levde 173813, dotter av fänriken Leonard Enhörning, och Christina Silfversparre.

Barn:

 • Catharina Margareta, döpt 1693-03-23 i Näshults socken Jönköpings län. Korpralsänka. Död 1739-05-22 i Sjöghult i Näshults socken.
 • Estrid Helena, född 1697, död 1764-01-15 på Gerekulla. Gift före 172222 med regementsadjutanten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente Sven Linde, född 1696, död 1747-06-16 på Gerekulla.

TAB 17

Magnus, (son av Anders, tab 15), till Tubbatorp och Örsholm, båda i Örs socken, vilka han ärvde efter modern8, samt Ekna i Tjureda socken, vilken han fick genom sitt andra gifte (alla i Kron.). Född 1668-11-15 Gölberga. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1694-02-23. Furir därst. 1695-12-16. Förare 1699-09-00. Sergeant 1700-04-30. Fänrik s. å. 23/12. Konfirm.fullm. 1701-04-25. Löjtnant 1703-05-26. Sekundkapten 1705-04-17. Fången vid Poltava 1709-06-23. Hemkom 1723-05-00. Majors karaktär s. å. 29/8. Överstelöjtnants avsked 1732-09-11. Död 1741-03-05 på Ekna. 'Han var de fyra sista åren av sin levnad rörd av slag, men lät det oaktat ofta bära sig till kyrkan.'. Gift 1:o 1697-04-11 på Helgåkra i Jäts socken Kronobergs län med sin broders hustrus halvsyster Christina Maria Tranefelt, från vilken han 1706-04-18 blev skild22, dotter av kaptenen Johan Mickelsson Trana, adlad Tranefelt, och Maria Eketrä. Gift 2:o 1728 med Maria Stråle af Ekna, som ärvde den gamla familjegården Ekna, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1712 med ryttmästaren vid södra skånska kavalleriregementet Anders Otto Renner, död 1714-07-16 efter ett slagsmål med löjtnanten Justus Weijer nära Glimåkra by i Skåne), född 168(9), död 1766-05-23 på Ekna, dotter av löjtnanten Olof Stråle af Ekna, och Christina Magdalena Hård af Torestorp, nr 60.

Barn:

 • 1. Estrid Maria, född 1697-12-00 begraven 1698-03-27.
 • 1. En son, begraven 1699-05-14.
 • 1. Anders, begraven 1701-11-00 i Jäts socken.
 • 2. Anders Magnus, född 1724. Kapten. Död 1795. Se Tab. 18
 • 2. Estrid Margareta, död fyra eller fem år gammal.
 • 2. Carl Gustaf, född 1728-01-03 på Strättö i Ryssby socken Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1740, vid Smålands kavalleriregemente 1747. Korpral vid sistnämnda regemente 1748-03-16. Kornett därst. 1750-09-19. Löjtnant 1758-04-25. Regementskvartermästare 1762-03-06. Ryttmästare 1764-06-26. RSO 1770-04-28 avsked 1771-11-20. Död barnlös 1797-06-09 på Ekna. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet. Gift 1772-06-02 på Ekna med Brita Catharina Grönvall, född 1754, dotter av kornetten Paul Grönvall och Margareta Lithovius.
 • 2. Christina Magdalena, född 1729-01-00, död 1793-09-25 Skavenäs Gift 1750-03-25 på Ekna med sin kusin, jägmästaren Gabriel Strålenhielm, född 1714, död 1768.

TAB 18

Anders Magnus, (son av Magnus, tab 17), till Kläcklinge i Kalvsviks socken Kronobergs län. Född 1724-02-01 Ekna. Volontär vid Kronobergs regemente 1739. Furir därst. 1741-03-11. Förare 1742-02-01. Sergeant 1749-12-29. Fänrik i armén 1756-04-10. Stabslöjtnant vid regementet 1764-12-07. Kapten därst. 1772-09-16. Avsked 1777-12-17. Död 1795-03-29 på Kläcklinge. 'Han bevistade riksdagarna från 1756 till 1772 såsom caput familias men med orätt, varför han gemenligen kallades Caput Ulfsax. Anklagades vid 1765 års riksdag för att hava talat försmädligen om lantmarskalken Ture Gustaf Rudbeck och biskop Serenius, men frikändes enligt Svea hovrätts utslag den 13 mars 1767.' Gift 1748-07-24 med Maria Christina Lithovia, född 1725-08-00, död 1785-10-28 på Kläcklinge, dotter av domprosten i Göteborg Isak Lithovius och Margareta Bure.

Barn:

 • Magnus Lorentz, född 1749. Fänrik. Död 1796. Se Tab. 19.
 • Isak, född 1750-09-16, död s. å. i dec.
 • Adolf Fredrik, född 1751-09-02, död s. å. i dec.
 • Adolf Fredrik, född 1752-09-13 Gynkelstorp, död där 1755-09-00
 • Maria Christina, född 1753-08-17, död s. m.
 • Maria, född 1757-05-24 på Gynkelstorp, död s. å. 5/7.
 • Carolina Gustava, född 1758, död 1759-02-15.
 • Carolina Gustava, född 1760-04-23 på Gynkelstorp, död s. å. 25/6.
 • Maria Beata, född 176(1), död strax efter dopet.

TAB 19

Magnus Lorentz, (son av Anders Magnus, tab 18), till Kläcklinge. Född 1749-10-12 Borsna. Volontär vid Kronobergs regemente 1760. Furir därst. s. å. 30/7. Sergeant 1765-10-01. Livdrabant 1766-09-23. Fänrik vid nämnda regemente 1767-01-16 och vid konungens eget värvade regemente 1776-11-06. Avsked s. å. 18/12. Död 1796-12-31 på Kläcklinge. G, 1769-12-08 Ös med Maria Elisabet Wickenberg, född 1750-10-15 på Os, död 1829-05-17 Gerekulla, dotter av mantalskommissarien Hans Peter Wickenberg och Maria Margareta Barck.

Barn:

 • Christina Magdalena, född 1770-04-11 på Os, död där 1772 och begraven s. å. 6/7.
 • Christina Gustava, född 1773-10-30 på Os. Gift 1797-11-03 med kronofogden Anders Gabriel Branting i hans 2:a gifte (gift 1:o 1784 med sin syssling Catharina Eleonora Krusell, dotter av kvartermästaren Nils Ludvig Krusell och hans 1:a fru Dorotea Christina Netherwood), född 1759-03-21 Silkesnäs, död 1819 på Kläcklinge.
 • Anders Hans, född 1776-05-04 på Os. Kornett och livdrabant 1800-07-12. Död ogift 1801-12-16 i Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1778 på Kläcklinge, död 1779-09-17.
 • Per, född 1780. K. sekreterare. Död 1842. Se Tab. 20
 • Gustaf Adolf, född 1783-06-27 på Os.
 • Lovisa Ulrika, född 1784-09-23 på Kläcklinge, död 1856-08-26. Gift 1812-03-03 på Kläcklinge med regementspastorn vid Kalmar regemente Sven Andersson Aulander, född 1782-03-26 i Alseda socken20 Jönköpings län. Död 1838 i Växjö.
 • Fredrik Gabriel, född 1788. Mantalskommissarie. Död 1864. Se Tab. 23.
 • Amalia Benedikta, född 1789-04-05 på Kläcklinge.

TAB 20

Per, (son av Magnus Lorens, tab 19), född 1780-09-16 Os. Inskriven i Växjö skola 1792-10-18. K. sekreterare. Död 1842-08-02 på Lerike i Tjureda socken Kronobergs län. Gift 1809-04-03 på Marianeborg med Gustava Vilhelmina Löwenadler, född 1788-07-28 i Djursdala socken, Kalmar län, död 1849-04-04 i Vimmerby, dotter av kaptenen vid Österbottens regemente Axel Adam Löwenadler och Anna Magdalena Pauli.

Barn:

 • Axel Magnus, född 1810. Furir. Död 1838. Se Tab. 21
 • Anders Frans Oskar, född 1810, död 1812-01-23.
 • Carolina, född 1811, död 1818-11-18.
 • Amalia Maria, född 1813-12-20 på Benjaminstorp i Uråsa socken Kronobergs län, död ogift 1895-09-18 i Vimmerby.
 • Elisabet Carolina, född 1816-01-24, död 1818-11-18.
 • Adolf Fredrik, född 1819. Färgerifabrikör. Död 1868. Se Tab. 22.
 • Carl Johan, död barn.
 • Amanda Sofia, född 1822-07-14 i Växjö, död ogift 1862-08-07

TAB 21

Axel Magnus, (son av Per, tab 20), född 1810-02-05 i Karlsvik. Furir vid Kalmar regemente 1827-12-28. Avsked 1834-02-10. Död 1838-10-31 i Vimmerby. Gift 1832 i Vimmerby med Helena Sofia Poutschan i hennes 1:a gifte, född 1810 i nämnda stad, död där 1876.

Barn:

 • Axelia Gustava, född 1834-05-06 i Vimmerby, död 1907-06-23. Gift där 1857-06-01 med urfabrikören Per Elof Lidén, född 1834-08-02 i Västkinde socken på Gotland.
 • Per Axel Efraim, född 1837-02-13 och död 1839-08-13 i Vimmerby.

TAB 22

Adolf Fredrik, (son av Per. tab 20), född 1819-10-11 Madöholm. Färgarlärling och gesäll i Stockholm. Mästare i Växjö 1848. Flyttade 1857 till Fredriksborgs färgeri i Aringsås socken Kronobergs län. Färgerifabrikör i Stockholm 1858. Bokhållare i nämnda stads drätselkommission 1859. Avsked från sistnämnda tjänst. Död 1868-06-17 i Stockholm. Gift där 1844-10-26 med Lovisa Birgitta Engvall, född 1817-06-10 i nämnda stad, död där 1866-02-17, dotter av trädgårdsmästaren Mattias Engvall och Catharina Andersdotter. 2: O 1868-05-19 i Stockholm med Hedvig Carolina Lagerquist, född 1840, död 1869-08-23 i nämnda stad.

Barn:

 • 1. Amanda Fredrika Adolfina, född 1841-12-25 i Katarina förs, Stockholm. Död 1925-10-26 i Chicago, Il, USA. Gift med Charles L Stubbs (tidigare Stub), född 1855-05-17 i Bergen, Norge. Hava överflyttat till Chicago. Skogsarbetare.
 • 1. Amalia Maria Lovisa, född 1843-12-03 i Stockholm Katarina förs i Stockholm. Död 1935-10-29 i Stockholm, Brännkyrka (db 285). Gift 1:o 1867-04-15 av Söndags Nisse Johan Gustaf Schultz, född 1839-02-23 i Urshults socken Kronobergs län, död 1869-11-28 i Stockholm. Gift 2:o 1886-03-14 med gjutmästaren Oskar Teodor Karlson, född 1849-05-04, död 1918.
 • 1. Adelaide Sofia Angelika, född 1846-04-09 i Stockholm Katarina förs i Stockholm, död där 1847-09-08 och begraven på Katarina kyrkogård.
 • 1. Nikoline, född 1849-08-20 i Växjö, död 1924-05-07 i Stockholm Maria förs i Stockholm och begraven i Vimmerby. Gift 1872-10-22 i Vimmerby med postmästaren i nämnda stad Johan Martin Malmgren, född 1839-12-08 i Kalmar, död 1897-12-31 i Vimmerby. Änkefru Malmgren, född Ulfsax, ägde gård i sistnämnda stad.
 • 1. Knut Axel, född 1852-03-24 i Växjö. Utflyttade till Australien. Har icke avhörts sedan 1878, då han var föreståndare för ett industriellt företag i Suorabaja på Java.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1854-06-23 i Växjö. Överflyttade till Australien och bodde 1885 i Sidney återvände till Sverige. Handelstöreståndare. Troligen 1921-09-27 genom drunkning i Sollentuna socken, Stockholms län och begraven där 1922-06-15.
 • 1. Hugo Johan Constantin, född 1857-01-20 i Växjö, död 1860-10-29 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm och begraven på nya kyrkogården.

TAB 23

Fredrik Gabriel, (son av Magnus Lorens, tab 19) född 1788-02-15 Kläcklinge. Mantalskommissarie i Konga och Uppvidinge härader av Kronobergs län. K. sekreterares titel. Död 1864-12-22 på sin egendom Skavenäs Mattisgården i Tjureda socken Kronobergs län, vilken han köpte av svärföräldrarna. Gift där 1814-12-08 med sin syssling Gustava Maria Scheibe, född 1784-09-24 på nämnda egendom, död där 1858-11-25, dotter av kvartermästaren vid adelsfaneregementet Alexander Scheibe, av samma släkt som Scheibeska grenen av adliga ätten Ridderborg, och Catharina Eleonora Strålenhielm.

Barn:

 • Johan Magnus, född 1816. Hemmansbrukare. Död 1848. Se Tab. 24.

TAB 24

Johan Magnus, (son av Fredrik Gabriel, tab 23 född 1816-01-07 på Skavenäs Mattisgården. Brukade nämnda hemman. Död där 1848-05-27. Gift 1839-12-31 på Eknaholms ägor i Tjureda socken Kronobergs län med Maria Jonasdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1859-10-20 med hemmansägaren Johan Nilsson i Borlanda Dusagården i Söraby socken, Kron.), född 1818-08-26, dotter av torparen vid Eknaholm Jonas Persson och Elin Nilsdotter.

Barn:

 • Christina Emerentia, född 1840-09-29 på Mattisgården, död där s. å. 13/12.
 • Christina Sofia, född. 1842-01-16 på Mattisgården, död. Gift 1857-09-20 på Mattisgården med hemma ren Magnus Johansson, född 1828-07-15 på Söraby smedsgården i Söraby socken, död 1898.
 • Carl Alexander, född 1847. Jordbrukare. Se Tab. 25

TAB 25

Carl Alexander, (son av Johan Magnus, tab 24), född 1847-08-20 på Skavenäs Mattisgården. Jordbrukare. Överflyttade till Nordamerika. Gift 1871-03-05 med Anna Christina Danielsdotter, född 1847-01-26, död 1916-08-27 i Söraby socken Kronobergs län.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1871-03-24. Har överflyttat till Nordamerika.
 • Johan Fredrik, född 1873-05-25 och död s. å. 6/6 i Söraby socken.
 • Helga Sofia, född 1874-09-23 och död 1891-02-05 i Söraby socken.

TAB 26

Johan Fredrik, (son av Carl Alexander, tab 25), född 1880-08-23 i Söraby socken Kronobergs län. Arbetare vid Braås ångsåg i Drevs socken, Kronobergs län. Kusk därst. Gift 1909-08-15 i Sjösås förs, Kronoberg med Nanny Selma Christina Bång, född 1888-02-11.

Barn:

 • Flavy Dagny Elisabet, född 1910-02-08 vid Braås, liksom syskonen. Gift 1928-03-10 i Sjösås' socken med sågarbetaren Nils Johan Georg Petersson, född 1904-09-02.
 • Anna Rosalie Halvina, född 1912-05-14 (Sjösås förs, Kron. fb). Gift 1931-04-11 i Sjösås förs, Kronobergs län (vb 4) med sågarbetaren Edvard Hilding Verner Petersson (antagit namnet Edvik), född 1906-07-30 i Kronobergs län. F d lagerarbetare.
 • Carl Gösta Fredrik, född 1918-08-16.

TAB 27

Carl Gustaf, (son av Anders, tab 15), född 1670. Furir vid Kronobergs regemente 1695-05-00. Förare därst. s. å. 13/12. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1699-09-00. Kvartermästare därst. 1701-01-02. Sekundkornett s. å. 7/9. Sekundlöjtnant vid Kronobergs regemente. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Död 1717 under fångenskapen i Tobolsk. Gift 1696-06-21 Gemmatorp med Brita Christina Siöblad, född 1664, död 1754 Humlaryd å. 3/4 i familjegraven i Lekaryds kyrka, dotter av löjtnanten Per Siöblad, och Maria Eketrä.

Barn:

 • Anders Magnus, född 1697. Volontär. Död 1713. Se Tab. 28.
 • Christina Juliana, född 1699-03-29 Fetebo, begraven 1701-03-17 i Lekaryds kyrka.
 • Marta Catharina (enl. dopb. Marta Juliana)21, född 1701-06-01 i Lekaryds socken21, död 1716 och begraven s. å. 14/10 i Lekaryds kyrka

TAB 28

Anders Magnus (son av Carl Gustaf, tab 27 , född 1697-04-30 Helgåkra. Volontär vid Kronobergs regemente. Död 1713-04-13 på Gemmatorp i Lekaryds socken Kronobergs län. – Trolovad 1712 vid midsommartid med Catharina Tranefelt (gift 1713 med ryttmästaren vid Upplands tremänningskavalleriregemente Johan Carl Nedell), född 1688, levde änka 1746, dotter av kaptenen Verner Tranefelt, och hans 1:a fru Catharina Appelbom.

Barn:

 • Anders Magnus, född posthumus 1713-04-26 på Gemmatorp, död s. å. 22 före 8/6.

TAB 29

Nils, (son av Per, tab 14), till Holma i Lemnhults socken Jönköpings län och Flenshult i Karlstorps socken Kalmar län, vilka han ärvt efter sin moder. Född 1647-12-12. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 166713. Avsked och levde sedan utan tjänst på sina egendomar. Död 1697-11-16 och begraven i Lemnhults kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1679 med Margareta de la Grange, i hennes andra gifte (gift 1:o 1671 med Gabriel Tornerefelt). dotter av Aron de la Grange och Karin Bröms.

Barn:

 • 1. Per Gabriel, född 1671. Kapten. Död 1731. Se Tab. 30
 • 2. Margareta, född 1680-09-16 och död 1681-01-23 på Flenshult.
 • 2. Anna, född 1681-10-13 och död 1682-02-22 på Flenshult.
 • 2. Nils, född 1683, död 1693-02-28 i Karlstorps socken. [15]
 • 2. Carl, född 1686-10-13 på Flenshult, död ogift utrikes.
 • 2. Brita Maria, född 1688-02-26 på Flenshult, död 1747. Gift 1712-02-18 med kornetten vid Smålands kavalleriregemente Albrekt Mzowinski från Polen, död före 1739.
 • 2. Leonard, född 1689-09-02 på Holma, död där s. å. 7/9.
 • 2. Magnus, född 1692-02-09 på Holma, död barn.
 • 2. Lars Magnus, född 1694. Kornett. Död 1747. Se Tab. 33
 • 2. Nils, född 1697, död 1698.

TAB 30

Per Gabriel, (son av Nils, tab 29), till Flenshult i Karlstorps socken Kalmar län. Född 1671. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1702-10-01. Sekundkornett vid södra skånska kavallerireg:t 1708-02-20. Regementskvartermästare vid benderska dragonregementet 1714-09-00. Fången vid Stresow 1715-11-05. Hemkom 1717. Placerad på södra skånska kavalleriregementet 1718-06-28. Avsked 1719-09-30. Död 1731-05-01 på Flenshult och begraven s. å. 16/5 i familjegraven i Karlstorps kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1723-03-31 i Karlstorps socken med sin faders sysslings dotter Ulrika Ulfsax i hennes 2:a gifte, född tvilling 1693-12-12 på Skäggeby (sedan Karlsjö) i Alseda socken Jönköpings län, död 1751-03-19 på Flenshult, dotter av kaptenen Gustaf Ulfsax och hans 2:a fru Margareta Leijonram.

Barn:

 • Margareta, född 1723-10-11 på Flenshult, död där 1724-02-08.
 • Margareta Elisabet, född 1725-02-26 på Flenshult, död ogift 1790-06-25 Bölö
 • Gustaf Gabriel, född 1727. Underlöjtnant. Död 1809. Se Tab. 31.
 • Brita Sofia, född 1729. Död ogift 1813-05-14 på Bölö.
 • Nils Carl, född 1731. Sergeant. Död 1781. Se Tab. 32

TAB 31

Gustaf Gabriel, (son av Per Gabriel, tab 30), född 1727-05-03 på Flenshult. Volontär vid Kalmar regemente 1743-01-24. Korpral därst. 1744-10-10. Förare 1752-12-09. Sergeant 1757-04-23. Sekundfänrik 1758-05-02. Underlöjtnant vid artilleriet 1767-07-15. Avsked s. å. 9/12. Död 1809-01-01 Bockstad. Han bevistade sjuåriga pommerska kriget och blev därunder fången av preussarna vid Demmin den 18 jan. 1759 samt förd först till Stettin och sedan till Magdeburg, varifrån han ej blev utväxlad förr än den 10 maj 1762.' Gift 1:o 1751-01-27 Hagelsrum med Elisabet Eleonora Braun, född 1712-04-20 i Nykils socken Östergötlands län, död 1753-02-16 på Flenshult i barnsäng, dotter av kommendören Jakob Brun, adlad Braun, och Eleonora Benedikta von Post. Gift 2:o 1762-11-16 på Lilla Bäckaby i Gårdveda socken Kalmar län med Sara Christina Drangel, född 1736-10-00, död 1819-11-22 Bölö

Barn:

 • 1. Eleonora Jakobina, född 1753-02-02 på Flenshult, död 1792-03-13 i Vimmerby i barnsäng. Gift 1772-04-11 Farstorp med ryttmästaren Lars Klöfverskjöld, i hans 2:a gifte, född 1742, död 1782. Gift 2:o 1788-01-29 Aleglo med löjtnanten Fredrik Stålhammar, i, hans 1:a gifte, född 1737, död 1817.

TAB 32

Nils Carl, (son av Per Gabriel, tab 30), till Bölö i Karlstorps socken Kalmar län. Född 1731-01-15 på Flenshult i nämnda socken. Förare vid Kalmar regemente 1757-04-23. Sergeant därst. 1758-06-08. Avsked 1760-11-20. Död 1781-02-17 på Bölö. Gift 1758-07-27 på nämnda egendom med Christina Beata Pihl, född 1740-10-03 död 1811-12-29 på Bölö, erkänd dotter av översten Johan Fredrik Lorich (av samma släkt som adliga ätten Lorichs).

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1759-08-22 på Bölö, liksom syskonen, död där s. å. 29/8.
 • Ulrika Gustava, född 1760-09-30, död ogift 1793-06-16 Varvestorp
 • Carl Fredrik, född 1761-12-19, död 1762-01-22 på Bölö.
 • Beata Sofia, född 1763-02-11.
 • Fredrika Catharina, född 1764-01-30, död ogift 1846-12-28 på Bölö.
 • Carl Leonard, född 1765-06-07, död s. å. 28/6 på Bölö.
 • Carl Leonard, född 1766-09-03. Volontär vid Kalmar regemente 1777-06-01. Sergeant därst. 1783-07-16. Konstit. fänrik 1790-06-03. Fänrik på stat 1791-12-20. Löjtnant 1797-12-24. Död barnlös 1806-07-08 Kulhult. Gift 1806-07-01 Tyllinge med Carolina Magdalena Klingspor i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-11-18 Vanstad, död 1863-05-01), född 1786-03-14 Björka, dotter av kaptenen Staffan Klingspor, och friherrinnan Christina Duwall.
 • Ottiliana Margareta, född 1768-05-04, död ogift 1846-07-13 på Bölö.
 • Peter Gabriel, född 1769-07-18, död 1771-01-15 på Bölö.
 • Christina Lovisa, född 1770-12-20, död ogift 1800-12-16 på Os bruk i Gällaryds socken Jönköpings län.
 • Eva Jakobina, född 1772-07-23, död ogift 1838-08-11 på Bölö.
 • Johanna Maria, född 1773-11-23, död 1778-08-05 på Bölö.
 • Eleonora Petronella, född 1774-12-25 död ogift 1847-04-07 på Bölö.
 • Fredrik Adolf, född 1776-05-01. Furir vid Kalmar regemente 1791-10-07. Fältväbel därst. 1795-06-11. Fänrik 1801-10-05. Löjtnants avsked 1812-06-16. Död ogift 1864-02-07 på sin egendom Bölö.
 • Per Gustaf, född 1777-11-12, död 1779-07-06 på Bölö.
 • Nils Otto, född 1779-02-02 död s. å. 24/6 på Bölö.
 • Nils Gabriel, född 1781-07-31, död 1784-12-30 på Bölö.

TAB 33

Lars Magnus, (son av Nils, tab 29), född 1694-02-25 Flenshult. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1712. Kvartermästare därst. Kornett 1718-03-06. Avsked 1719-09-30. Död 1747-03-15 på Flenshult. Gift 1717-06-23 i Kråkshults socken Jönköpings län med Maria Bergencrona, född 1687, död 1777-10-01 i Säby socken Jönköpings län, dotter av ryttmästaren Johan Gabriel Berg, adlad Bergencrona 1719, men ej introd., och hans 1:a fru Agneta Nylander.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1717-09-07 Näs å. 13/12.
 • Agneta Margareta, född 1719-03-31 på Näs. Död 1748-01-25 Gettersryd s socken Jönköpings län. Gift 1745-04-10 i Karlstorps socken med kronofogden i Vrigstad Nils Unbeck i hans 1:a gifte (gift 2:o 1749 med Sara Almqvist, dotter av landskamrerare n Anders Almqvist och hans 1:a hustru Brita Sofia Hallonqvist) född 1705, död 1780-08-26 i Vrigstads socken.
 • Johan Lorentz, född 1721-08-12 på Näs, död där 1722-02-20.
 • Eva Catharina, född 1723-01-30 på Flenshult, död ogift 1799-01-17 Varvestorp
 • Lars Fredrik, född 1725-04-29 på Flenshult, död där s. å. 5/6.
 • Charlotta Maria, född 1726-05-07, död 1727-01-26.
 • Charlotta Maria, född 1727-05-27, död s. å. 28/8.
 • Maria Sofia, död 1728-01-13 på Flenshult.
 • Nils Jakob, född 1729. Ryttmästare. Död 1799. Se Tab. 34.
 • Brita Maria, född 1731-12-15, död 1732-04-27.

TAB 34

Nils Jakob, (son av Lars Magnus, tab 33), född 1729-01-07 Flenshult. Kom i tjänst 1749-06-18. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1754-04-01. Kornett därst. 1758-08-25. Livdrabant 1772-04-08. Löjtnant i armén s. å. Ryttmästares avsked 1777-11-14. Död 1799-11-12 på sin egendom Varvestorp i Säby socken Jönköpings län. Gift 1:o 1775-06-20 med Sara Lovisa Juringius, född 1743-06-30 i Säby komministergård Jönköpings län, död 1781-02-13 på Boda, dotter av komministern i Säby förs av Linköpings stift Nikolaus Juringius och Hedvig Catharina Schultz. Gift 2:o 1794-03-11 Mossaryd med Eva Lagercrantz, född 1762-05-29 Hallabo, död 1823-04-17 Svenstorp, dotter av kaptenen Jakob Lagercrantz, och Inga Christina Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Johan Jakob, född 1777. Överstelöjtnant. Död 1855. Se Tab. 35.
 • 1. Lorentz Magnus, född 1778. Komminister. Död 1842. Se Tab. 36.
 • 1. Catharina Maria, född 1779-09-25, död 1780-11-16.

TAB 35

Johan Jakob, (son av Nils Jakob, tab 34), född 1777-08-11. Kadett vid Karlberg 1792-12-12. Utexaminerad 1797-03-16. Fänrik vid arméns flotta s. å. 8/12. Adjutant vid Jönköpings regemente 1799-02-12. Stabslöjtnant därst. 1808-05-13. Stabskapten 1812-07-14. GMtf 1813. RSO 1819-06-24. Major i armén 1822-01-26. Avsked från regementet med överstelöjtnants n. h. o. v. och med tillstånd att kvarstå i armén 1828-04-21. Död 1855-12-24 i Eksjö. Gift 1837-12-29 i Säby socken Jönköpings län med Lovisa Ljung, född 1811-01-23 i Lommaryds socken Jönköpings län, död 1886-10-08 i Risinge komministergård i Risinge socken Östergötlands län.

Barn:

 • Nils Johan Gerhard, född 1838-09-24 i Säby socken. Inspektor Bjärsby. Död ogift 1895-10-16 i Eksjö.
 • Claes Magnus Ferdinand, född 1846-01-01 i Säby socken. Sergeant. Död ogift 1887-10-14 i Tranås.
 • Hilda Lovisa Eva Catharina, född 1850-11-24 i Eksjö. Död 1938-02-28 i Stockholm, Kungsholms förs (db nr 39). Gift 1876-08-30 i Hults socken med kyrkoherden i Jonsbergs pastorat av Linköpings stift Conrad Leonard Asproth, född 1848-12-05 Käringehult, död 1914-03-04.

TAB 36

Lorentz Magnus, (son av Nils Jakob, tab 34), född 1778-09-18 i Säby socken. Student i Uppsala 1801. Präst- vigd 1803. Adjunkt i Rappestads pastorat 1805. Komminister i Hogstads förs av Linköpings stift 1813. Död 1842-04-20. Gift 1814-09-20 i Rappestads prästgård Östergötlands län med Hedvig Sofia Hanström, född 1782, död 1843-07-04, dotter av prosten och kyrkoherden i Rappestads och Sjögestads försars pastorat av Linköpings stift Johan Hanström och Hedvig Beata Hofström.

Barn:

 • Johan Rikard, född 1818-02-08 Krakstad s socken, död s. d.
 • Frans Viktor, född 1820-03-27 på Kråkstad, död där s. å. 10/7.

TAB 37

Gustaf, (son av Per, tab 14), till Margrevehult i Norra Sandsjö socken Jönköpings län. Döpt 1655-06-14 i Rumskulla socken Kalmar län. Kornett vid Smålands ryttare 1678. Avsked 1683-08-11. Död 1705-01-09 på Margrevehult. Gift med Agneta von Nieroth, död 1718-12-27 på Margrevehult.

Barn:

 • Brita Margareta, död 1747-09-14 Bodanäs. Gift 1719-08-26 på Margrevehult med dragonkorpralen Johan Mikael Klein.

TAB 38

Johan Peter, (son av Gustaf, tab 37). Var korpral vid Gyllenstiernas regemente 171321. Sergeant vid småländska äntergastregementet. Avsked vid regementets indragning 1719-12-01. Död 1746-05-11 i Högsrums socken Kalmar län. Gift med Anna Brita Kafle, född 169(0), död 1776-01-27 på torpet Sandlid under Ekekull i Skede socken Jönköpings län, dotter av fänriken Knut Kafle, och Maria Eufrosyne von Hagendorn.

Barn:

 • Gustaf Magnus, född 1719. Arklimästare. Död 1794. Se Tab. 39.
 • Agneta Vendla, född 1725-06-15 Råsa, död ogift.
 • Anna Catharina, född 1728-03-24 Ömmastorp
 • Catharina Maria, född 1730, död ogift 1800-12-26 Kyrketorp
 • Johan. Reste utrikes och lät sedan ej höra av sig.
 • Alexander, född 1739. Löjtnant. Död 1813. Se Tab. 41

TAB 39

Gustaf Magnus, (son av Johan Peter, tab 38), född 1719-12-00 Ekeberg. Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona. Död 1794-09-03 i Ronneby. Gift 1752-02-07 i Karlskrona med Anna Christina Schulow, född 1725-12-26 i Karlskrona, död 1807-02-02 i Ronneby, dotter av löjtnanten Sven Schulow.

Barn:

 • Sven Peter, född 1753-07-01 i Karlskrona, liksom syskonen, begraven där 1754-02-08.
 • Ulrika Christina, född 1754, död ung.
 • Christoffer Anders, född 1755-04-12, död ung.
 • Brita Maria, född 1757-09-24, död ogift 1827-05-07 i Karlskrona.
 • Märta Christina, döpt 1761-11-20, död 1754-01-24 i Karlskrona.
 • Gustaviana, född 1765-03-24, död 1825-05-24 i Karlskrona. Gift där 1786-01-27 med arklimästaren Carl Gustaf Stridbeck, född 1762-01-16 i Torsås socken Kalmar län, död 1828-11-30 i Karlskrona.21
 • Anna Catharina, född 1767-03-03, död s. å. 10/5 i Karlskrona.

TAB 40

Hans Mårten, (son av Johan Peter, tab 38), född 1722-10-25 Råsa. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1739-08-01. I rysk-holsteinsk tjänst 1752–1762. Förare vid Kalmar regemente 1765. Avsked 1774-04-09. Gick sedan i rysk tjänst. Gift med Johanna Catharina Österman.

Barn:

 • Gustaf Alexander, född 1775-03-01 i Stockholm.
 • En son och en dotter, född tvillingar i Ryssland.

TAB 41

Alexander, (son av Johan Peter, tab 38), född 1739-10-15. Volontär vid amiralitetet 1756-06-24. Avsked 1757. Volontär vid Kalmar regemente 1758-05-00. Underofficer därst. s. å. i sept. Fanjunkare vid gula husarregementet 1761-11-15. Reducerad 1762-12-00. Förare vid Spens'ska regementet 1763-01-00. Fanjunkare vid polska krongardet 1764-08-00. Fänrik därst. 1766-08-01. Löjtnant 1772-05-19. Avsked ur polsk tjänst 1773-09-17. Fänrik i svenska armén 1777-01-22. Löjtnant därst. 1789-02-09. Löjtnant vid Ölands frikår. Död 1813-09-07. Gift 1777-08-20 på Kyrketorp i Södra Solberga socken Jönköpings län med Beata Christina Stråle af Ekna, född 1750-06-01 på nämnda egendom, död där 1800-03-12, dotter av fältväbeln Leonard Stråle af Ekna, och Brita Catharina Gunnér.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1778. Major. Död 1836. Se Tab. 42
 • Anna Augustina Juliana, född 1781-02-24 på Kyrketorp, död 1839-08-18 i Linköping. Gift 1801-04-03 i Alseda socken Jönköpings län med korpralen vid Smålands kavalleriregemente Lars Gabriel Blom, född 1782-11-24.
 • Benedikta Charlotta, född 1784 18/? på Kyrketorp, död 1816-07-26 i Jönköping. Gift 1802-10-12 Holsbyholm sfiskalen, hovkamreraren Gustaf Erik Storck i hans 2:a gifte (gift 1:o 1786-02-21 i Korsberga socken, Jönk., med Birgitta Christina Höjqvist), född 1766, död 1824-06-25, i Jönköping.
 • Leonard Magnus, född 1792-07-08 på Kyrketorp. Volontär vid Smålands dragonregemente 1808-03-11. Sekundkorpral därst. s. å. 5/6. Rustmästare vid Smålands infanteribataljon 1812. Förare därst. 1815-04-19. Fanjunkare 1819-05-09. Avsked 1844-06-25. Underlöjtnant i armén s. å. 16/10. CXIVJoh:s medalj 1855. Död barnlös 1884-05-09 på sin egendom Dollby i Hultsjö socken Jönköpings län. Gift 1:o 1826-12-12 på Dollby med Johanna Sofia Laurell, född 1783, död 1864-03-27 på nämnda egendom, dotter av vice kronofogden Jonas Georg Laurell och Ulrika Cederqvist. Gift 2:o 1874-09-18 med Christina Ulrika Charlotta Colliander i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1851 i Kalmar med läraren vid Kalmar gymnasium, filosofie doktorn Otto Mauritz Hammarberg, född 1812-03-11 i Fliseryd, död 1857-09-16 i Kalmar), född 1823-09-19 i Vislanda socken Kronobergs län, död 1896-04-02 på Dollby, dotter av sekreteraren Nils Samuel Colliander och Charlotta Christina Laurell.

TAB 42

Gustaf Adolf, (son av Alexander, tab 41), född 1778-06-13 Kyrketorp. Volontär vid örlogsflottan 1790. Page vid hovet17 1791-02-09. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Utexaminerad 1797-03-16. Fänrik vid arméns flotta s. å. 20/2. Kammarpage hos drottningen17 s. å. 9/9. Löjtnant vid Göta garde 1800-11-06. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1806-12-08. Kapten därst. 1808-02-16. RSO 1809-06-29. 3. Major vid regementet 1812-07-28. Avsked 1815-04-04. Död 1836-07-22 Dollby. Gift 1807-01-20 på Norraby Söregård i Söraby socken Kronobergs län med Christina Magdalena Hedvig Renner, född 1788-05-29 i Rottne socken Kronobergs län, död 1822-03-12 på Ekna i Tjureda socken Kronobergs län, dotter av kaptenen Magnus Gustaf Renner och Hedvig Ljungblom.

Barn:

 • Gustaf Adolf Vilhelm, född 1807-11-23 på Ekna, liksom syskonen, död där 1808-09-09.
 • En son, född 1808, död späd.
 • Aurora Adolfina, född 1810-10-08, Slätthögs förs, Kron. Stiftsjungfru. Död 1875-10-16 i Karlskrona. Gift 1833-07-21 i Söraby kyrka med förste lantmätaren i Blekinge län, RVO, Johan Adolf Holmberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1812 med Sofia Magdalena Klint, född 1789, död 1831, dotter av tullförvaltaren i Karlskrona Anders Klint och Dorotea Söderberg),18 född 1791-03-11 Holmeshult, död 1882 i Ronneby.
 • Eleonora Hedvig Vilhelmina, född 1811-11-15. Stiftsjungfru. Död 1874-08-11 i Växjö. Gift 1830-05-02 i Söraby kyrka med kyrkoherden i Vrigstads pastorat av Växjö stift, kontraktsprosten Nils Ulrik Bergqvist, född 1787-01-24 vid Diö järnbruk i Stenbrohults socken Kronobergs län, död 1856-11-30 i Vrigstads prästgård.
 • Emelie Augusta, född 1812-09-27. Stiftsjungfru. Död 1858-11-04 i Växjö. Gift 1831-12-26 i Söraby kyrka med regementsläkaren vid Kronobergs regemente, fältläkaren i 2. militärdistriktet, RVO, med. doktorn och kir. magister Sven Niklas Selldén i hans 1:a gifte (gift 2:o 1861-03-21 med friherrinnan Mariana Erika Christina von Otter född 1822-09-21 på Holmen i Korsberga socken, Jönk., död 1869-05-09 i Växjö, dotter av lagmannen, friherre Carl Arvid von Otter, och friherrinnan Elsa Christina Ehrenkrona), född 1806-12-18 i Brunskogs prästgård Värmlands län, död 1882-05-18 i Växjö.
 • Gustava Constantia, född 1813-12-03, död 1869-05-11 i Växjö. Gift 1838-03-30 med handlanden och rådmannen i nämnda stad Carl Fredrik Ekström, född 1813-09-21, död 1895-02-14.
 • Adolf August, född 1814-11-02, död 1815-03-22 på Ekna.
 • Sofie Julie, född 1815-10-20. Stiftsjungfru. Död 1830-03-01 på Norraby Söregården.
 • Gustaf Alexander, född 1816. Kofferdistyrman. Död 1894. Se Tab. 43.
 • Teodor Adolf, född 1817. Kapten. Död 1888. Se Tab. 48.
 • Carl Renner, född 1822. Sekreterare. Död 1905. Se Tab. 50.

TAB 43

Gustaf Alexander, (son av Gustaf Adolf, tab 42), född 1816-11-02 Ekna. Styrman i handelsflottan. Död 1894 7/6 i Skatelövs förs, Kron. ]], då han hittades död utmed vägen i närheten av Tingsryds by i Tingsås socken Kronobergs län och begraven å Tingsås kyrkogård. Gift 1:o 1847-04-05 Dollby med Gustava Eleonora Storck, död 1859-01-16. Gift 2:o 1861-10-27 i Slätthögs socken Kronobergs län med Stina Jonasdotter Snäll i hennes 2:a gifte, född 1837-06-22 i sistnämnda socken, död 1902-05-23 i Skatelövs förs, Kron. ]], dotter av torparen Jonas Snäll och Brita Persdotter.

Barn:

 • 1. Elvira Johanna Charlotta, född 1847-12-18 på Dollby, död 1918-02-07 i Växjö. Gift 1872-09-24 på Lilla Segerstad i Reftele socken Jönköpings län med postmästaren i Gislaved i Båraryds socken Jönköpings län, materialförvaltaren vid flottans station i Göteborg Abelard Kellmodin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1826-11-03 med Margareta Ulrika Innes, född 1801-03-30, död 1844-02-09), född 1801-09-24, död 1878-08-16 i Gislaved.
 • 1. Emilia Gustava Alexandra, född 1850-10-10 Brunseryd. Död 1932-01-22 i Hultsjö socken (Jönk.).
 • 2. Gustaf Adolf, född 1862-02-27 i Slätthögs socken, död 1870-08-05.
 • 2. Oskar Valfrid Leonard, född 1864. Bruksarbetare. Se Tab. 44.
 • 2. Elisabet Eleonora, född 1866-03-16 (enl. PÄ i Strängnäs) i Slätthögs socken. Gift 1891-11-01 i Strängnäs med snickaren Lars August Larsson född 1863-11-24 i Sunne socken Värmlands län. Död 1909-05-20 i Strängnäs förs.
 • 2. Aurora Adolfina, född 1868-05-14 i Slätthögs socken, död ogift 1928-08-15 i Växjö.
 • 2. Carl Heribert, född 1871. Plåtslagare. Se Tab. 45.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1874-09-21, i Hjortsberga socken Kronobergs län. Arbetare. Död 1938-04-08 i Moheda prästgård, Karlberg, Moheda förs, Kron. (db nr 13). Gift 1904-07-22 i Moheda socken Kronobergs län med Ingrid Cajsa Elisabet Carlsdotter, född 1872-08-14. Död 1937-01-20 i Moheda socken (db 5).

TAB 44

Oskar Valfrid Leonard, (son av Gustaf Alexander, tab 43), född 1864-02-29 i Slätthögs socken Kronobergs län. Arbetare i Halmstad. Bruksarbetare vid Fagersta i Västanfors socken, Västmanlands län. Gift 1900-11-03 i Västanfors socken med Anna Matilda Norström, född 1873-01-29 i Norbergs socken, Västmanlands län. Dotter av soldaten Anders Norström och Christina Elisabet Söderström.

Barn:

 • Edith Elisabeth' , född 1900-02-08 i Västanfors socken, Vm, liksom syskonen. Gift 1923-07-21 i Västanfors socken, Vm med valsverksarbetaren Per August'' Andersson, född 1891-07-31.
 • Karin Elisabet Aurora, född 1901-10-12 i Västanfors förs, Vm. Död 1904-05-22 i därst. (Västanfors socken).
 • Karl Oskar Folke, född 1904-08-01. Valsverksarbetare.
 • Karin Magda Christina, född 1906-09-09.
 • Gunhild Märta Teresia, född 1908-10-02 i Västanfors förs
 • Gustaf Oskar Herbert, född 1911-07-12 vid Fagersta i Västanfors förs
 • Sonja Doris Lysia, född 1916-12-13 vid Fagersta i Västanfors förs

TAB 45

Carl Heribert, (son av Gustaf Alexander, tab 43), född 1871-08-24 i Slätthögs förs, Kronobergs län. Reparatör i Karlshamn. Gift 1894-11-24 i Karlshamn med Ida Matilda Petersdotter, född 1874-11-10 i Hällaryds förs, Blekinge län. Dotter av torparen Peter Persson och Johanna Håkansdotter.

Barn:

 • Siri Linnéa, född 1895-02-10 i Karlshamn. Gift 1916-12-23 i Karlshamn, Järnshögs förs, Blekinge län med Mauritz'' Svensson, född 1890-11-22 i Asarums förs Blek.
 • Gunnar Leonard, född 1896 i Karlshamn. Montör. Se Tab. 46.
 • Gustaf Adolf, född. 1898 i Karlshamn. Stationskarl. Se Tab. 47.
 • Ture Vilhelm, född 1900-09-03 i Asarums socken, Blekinge län. Förste kontorsbiträde vid Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg. Gift 1926-12-06 i Karlshamn med Elin Gunborg Magnusson, född 1904-07-31 i Karlshamn, Blekinge län. Dotter av nålaren Johan Vilhelm Magnusson och Emma Olsson.
 • Viola Regina, född 1904-04-17 i Karlshamn, död därst. 1910-04-12.
 • Greta Matilda, född 1906-04-29 i Karlshamn. Gift där 1930-05-04 med poliskonstapeln Erik Rikard Dahlbom född 1904-01-01 i Asarums socken, Blek.
 • Carl Ulrik Sixten, född 1909-04-24 i Karlshamns förs. Elektrisk montör i Muskegon, Mich., U.S.A. Gift där 1932-03-28 med Juanita Stewens, född 1914 i nämnda stad. Se Tab. 47 1/2.
 • Erik Bruce Alexander, född 1913-08-11 i Karlshamn. Reparatör.

TAB 46

Gunnar Leonard, (son av Carl Heribert, tab 45), född 1896-09-25 i Karlshamn, Blekinge län. Elektrisk montör. Ingenjör. Montageinspektör. Gift 1:o 1920-06-24 i Karlshamn (Hälsingborgs stads förs Malm. vb nr 164) (nämnda stad) med Rut Astrid Ingeborg Olsson i hennes 1:a gifte från vilken han blev skild genom Hälsingborgs rådhusrätts utslag 1938-12-30, född 1899-07-22 i Hälsingborgs stads förs. Dotter av järnvägstjänstemannen Carl Edvard Olsson och Berta Carolina Gustafsdotter, född Olofsson. Gift 2:o 1939-07-29 i Oslo (Stockholm, S:ta Clara förs, vb nr 68) med Ragna Hjördis Guldbrandsen från Norge i h:s 2:a gifte (gift 1:o med Josef Andersen fr. vilken hon blev skild), född 1900-12-24 i Kongsvinger. Dotter av järnv. tj.m. Thorvald Guldbrandsen o. h. h. Karen, född Olsdatter.

Barn:

 • Rune Gunnar, född 1921-08-11 i Lund.
 • Gunvor, född 1923-02-14 i Hälsingborgs stadsförs.

TAB 47

Gustaf Adolf, (son av Carl Heribert, tab 45), född 1898-12-08 i Karlshamn, Blekinge län. Stationskarl vid Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg. Trafikbiträde. Gift 1927-06-12 i Karlshamn med Emmy Matilda Vilhelmina Magnusson född 1899-02-26 i Karlshamn. Dotter av målaren Johan Vilhelm Magnusson och Emmy Olsson.

Barn:

 • Gun Marianne, född 1933-03-07 i Karlshamns förs. Affärsbiträde.

TAB 47 1/2

Carl Ulrik Sixten, (son av Carl Heribert tab 45), född 1909-04-24 i Karlshamns förs. Elektrisk montör i Muskegon, Mich., USA. Verkmästare. Gift (där) 1932-03-28 i Muskegon, Mich., USA med Juanita'' Stewens, född 1914 i Muskegon, Mich., USA.

Barn:

 • Bruce Karl, född 1934-11-24 i Muskegon, Mich, USA.

TAB 48

Teodor Adolf, (son av Gustaf Adolf, tab 42), född 1817-09-19 Ekna. Furir vid Kronobergs regemente 1835-09-01. Officersexamen 1837-10-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1838-01-19. Löjtnant därst. 1846-03-19. Kapten 1858-07-17. Avsked 1867-11-26. Död 1888-11-14 i Växjö. Gift 1:o 1851-08-20 med Anna Catharina Rafqvist i hennes 2:a gifte (gift 1:o med tullkontrollören Peter Reinhardt, född 1791 på Hven, död 1832), född 1810-08-19, död 1872-02-03. Gift 2:o 1873-08-17 i Växjö med Christine Brauer, född 1849-05-29 i Ljuders socken Kronobergs län, död 1918-01-23 i Växjö, dotter av bruksarbetaren Peter Brauer och Ingrid Månsdotter .

Barn:

 • 2. Teodor Leonard Arkadius, född 1873-01-01 i Växjö. Telefonarbetare. Död ogift 1921-01-16 i nämnda stad.
 • 2. Carl Adolf Emanuel, född 1874-08-20 i Växjö. Gift 1912-01-21 i New York med Elmina Charlotte Johansson, född 1879-11-07 i Valla socken Göteborgs och Bohus län.
 • 2. Ernst Rudolf, född 1876. Folkskollärare. Se Tab. 49.
 • 2. Rut Constance, född 1880-07-30 i Hovmantorps socken Kronobergs län. Överflyttade till Nordamerika. Död 1911-08-20 i Brooklyn, U.S.A.
 • 2. Rosalie Honorine, född 1883-04-19 i Hovmantorps socken. Gift 1911-10-14 i Växjö med förste bokhållaren vid Smålands m. fl. provinsers hypoteksförening Sven Svensson född 1882-12-03 i Jönköping.

TAB 49

Ernst Rudolf, (son av Teodor Adolf, tab 48), född 1876-10-07 i Ljuders socken Kronobergs län. Bokhållare i Växjö. Folkskollärarexamen 1903. Folkskollärare. Avsked. Gift 1909-04-16 i Visnums-Kil förs , Värmlands län med Hilda Maria Andersdotter, född 1883-11-28 i Amnehärads socken Skaraborgs län, dotter av hemmansägaren Anders Gustaf Svensson och Johanna Elisdotter.

Barn:

 • Greta Astrid Maria, född 1908-11-10 i Örebro, Nicolai förs. Gift 1938-07-24 i Göteborg, Johannebergs förs med Nils Oskar Helge Engström, född 1908-05-12.
 • Carin Lilly Ingegerd, född 1910-02-13 i Bodafors, Frykeruds socken, Värmlands län. Småskollärarinna. Gift 1942-06-22 i Söderköping med förste stationsskrivaren Oscar Sigurd Tobias Lindell, född 1888-11-02.

TAB 50

Carl Renner, (son av Gustaf Adolf, tab 42), född 1822-02-15 Ekna. Student i Uppsala 1841. Kameralexamen 1845 och examen till rättegångsverken s. å. 30/5. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 17/9. Extra ordinarie notarie s. å. 29/9. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium s. å. Extra ordinarie kanslist i fångvårdsstyrelsen 1846-07-16. Vice notarie 1847-05-31. Kanslist i kammarkollegium 1853-09-30. Kanslist i fångvårdsstyrelsen 1855-05-15. Registrator 1864-03-04. Sekreterare 1865-10-03. RVO 1874-12-02. RNO 1892-03-26. Avsked från sekreterarbefattningen s. d. Död 1905-10-02 i Stockholm. Gift 1864-10-22 i Stockholm med Matilda'' Augusta Modée, född 1838-11-30 i nämnda stad, död där, Matteus 1917-03-21.

Barn:

 • Emilie Augusta, född 1865-06-03 i Stockholm, död ogift 1919-10-13 i nämnda stad, Engelbrekts förs.
 • Carl Albert, född 1867-01-03 i Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1885-05-18. Student i Uppsala 1886-02-09. Jur. preliminärexamen 1887-01-31 och examen till rättegångsverken 1892-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 20/12. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt 1893-01-13. Advokat i Stockholm. Död ogift 1918-12-23 i nämnda stad, Brännkyrka förs.
 • Jenny Matilda, född 1869-04-08 i Stockholm, död ogift 1901-07-06 i nämnda stad.
 • Elin Maria, född 1872-02-16 i Stockholm. Gift där 1892-05-25 med verkställande direktören för aktiebolag Centraltryckeriet, RVO, Erik Oldenburg, från vilken hon 1923-11-21 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1924-05-11 med Anna Kristina Hedenström i hennes 2:a gifte, född 1870-01-30), född 1867-02-23 i nämnda stad.
 • Hedvig Alice, född 1879-07-13 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1909-10-21 i nämnda stad, Gustaf Vasa med avdelningschefen Ernst Emil Vilhelm Hedenstierna, född 1879.

Utan känd härledning

 • 1) Hedvig Catharina Ulfsax, död ogift 1755-08-30 i Virserums socken Kalmar län.
 • 2) Ulrika Ulfsax, död 1764-03-03 i Skede socken Jönköpings län, 18 år gammal.

Källor

1RHKn. 2 Ss. 3 Peringsköld, Monnmenta Uppl., sid. 215. 4 Sylvander, Kalmar stads och slotts historia. 5 Pt 1901, sid. 140. 6 Hh. 7 Hk, 8 Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929). 9 Hra. 10 Vff II, h. 2–3, sid. 32 not 2. 11 Ridd. o. Ad. Prot. 12 Kugelberg, Första livgrenadjärregementets historia (1930). 13 At (So). 14 Db för Östra härad (HF). 15 At (S). 16 GIr. 17 SAB. 18 El. 19 Östra, härads dombok den 11 juli 1685 (OÄ). 20 Lå. 21 Medd. av Västra Ljungfors. 22 Medd. av P. Gift Vejde. 23 Östra härads dombok (OA). 24 Ka, Förbrutna godsakter nr 200.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: