:

Uggla nr 69

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Uggla nr 69

Friherrlig 1676-04-17, introd. 1680.

Uggla F6900.png

TAB 1

Claes Uggla, friherre Uggla, (son av Johan Claesson Uggla, se adliga ätten Uggla nr 100, tab 90), friherre till Averstad i Ölseruds socken, samt till Sund i By socken, och Uggleberg i Huggenäs socken, (alla i Värml.). Född omkr. 1614 på fädernegården Averstad. Fick 1634 följa friherre Erik Gyllenstierna på en beskickning till Moskva och 1635 riksrådet Axel Sparre i ett liknande ärende till Warschau. Frivillig (volontär) på den av Claes Fleming kommenderade flottan under kriget mot Danmark 1644 och bevistade s. å. 1/7 sjöslaget vid Fehmern. Efter fredsslutet med Danmark musketerare vid svenska armén i Tyskland 1645. Pikenerarekorpral och sergeant vid överste Ermes, sedan generalmajor Paykulls regemente. Fänrik därst. 1648. Väckte vid belägringen av Prag s. å. genom sin tapperhet pfalzgreve Carl Gustafs synnerliga uppmärksamhet. Kaptenlöjtnant och hovjunkare hos pfalzgreve s. å. Företog, sedan regementet upplösts 1649, en utländsk resa. Kapten vid livgardet 1650. Följde regementet till Polen 1655. Major vid regementet 1656. Övergick vid danska krigets utbrott 1657 i flottans tjänst. Major vid amiralitetet s. å. 17/3. Major i C. Gift Wrangels flotta i okt. 1658 och utmärkte sig synnerligen vid sjöslaget i Öresund mot holländska flottan s. å. 9/11. Major i Gustaf Wrangels eskader i juni 1659 till s. å. 7/8, då eskadern upplöstes. Amirallöjtnant 1660-07-01, vistades därefter tre år i Lybeck för att övervaka byggandet av krigsskepp för svenska flottans räkning. Amiral 1670-07-27. Tillika häradshövding i Finspångaläns, Memmmgs och Bråbo härader i Östergötland samt Tuhundra härad i Västmanland 1674-05-04. Amiralitetsråd s. å. 10/12. Chef för fjärde eskadern av Stenbocks flotta i okt. 1675. Friherre 1676-04-17 (sönerna introd. 1680 under nr 69). Chef för andra eskadern i Lorentz Creutz' flotta i maj 1676 och inlade stor förtjänst under striden med danskholländska flottan utanför Ystad s. å. 26/5. Övertog i sjöslaget vid Ölands södra udde s. å. 1/6, sedan Creutz med sitt fartyg Stora Kronan gått under, befälet över flottan på sitt skepp Svärdet, som kort därefter, omringat av femton fientliga skepp, under amiralerna Tromp och Juel, råkade i brand. Försvarade sig dock ännu i tre timmar samt störtade sig, strax innan skeppet sprang i luften, sist av de sina, från det brinnande skeppet i havet, där han omkom. Hans namn jämte årtalet 1658 anbragtes 1878 på sjökrigs skolans hus på Skeppsholmen. Gift 1673 med Christina Maria Sparre af Rossvik i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalmajoren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, friherre Roos, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1722), född 1655-10-01, död på 1690-talet, dotter av kammarherren Johan Sparre af Rossvik, och Emerentia Stake. 'Då hon förlovat sig med Roos, förebrådde henne konung Carl XI på skämt för det hon ville gifta sig med en korpral, sedan hon förut varit gift med en så stor amiral, vartill hon svarade, att hon satte mera värde på en levande korpral än en död amiral samt att om Roos, såsom hon hoppades, gjorde sig konungens nåd värdig, han kunde en gång bli general.'

Barn:

 • Johan, född 1674. Amiralitetskapten. Död 1736. Se Tab. 2
 • Margareta Emerentia, döpt 1675-10-22 i Stockholm, död 1676 (själaringning s: å. 21/5 i Jakobs kyrka ).
 • Claes, född posthumus 1677-02-02 på Sparreholm1 i Hyltinge socken, Södermanlands län. Student i Uppsala2 1688-03-10. Pikenerare vid livgardet 1692. Furir därst. 1693-10-14. Fänrik 1696-06-22. Död ogift 1697-06-02. Han var förlovad med Helena Christina Bagge af Söderby, till vilken han testamenterade en tredjedel i gården Svärtesta.

TAB 2

Johan, (son av Claes Uggla2 friherre Uggla, tab 1), till Averstad, Uggleberg och Sund. Född 1674-05-00 på Averstad1. Student i Uppsala2 1688-03-10 och i Dorpat 1691. Konstapel vid amiralitetet. Underlöjtnant därst. 1700-03-26. Överlöjtnant 1703-03-10. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Extra ordinarie kapten 1709-09-13. Skeppskapten 1710-12-17. Konfirm.fullm. 1712-12-22. Amiralitetskapten. Avsked 1714-08-22. Död 1736, troligen på Averstad och ligger jämte sin fru begraven på Millesviks kyrkogård Värmlands län. Gift 1703-04-01 med Maria Eleonora Tigerhielm, död 1744, dotter av sekreteraren Bengt Gustaf Karlström, adlad Tigerhielm, och Maria Regina Leijoncrona.

Barn:

 • Barbro Helena, född 1705-10-16, död 1790-06-23 Hönsäter. Gift 1725-06-29 med löjtnanten Johan Jakob I.ind af Hageby, nr 212, född 1700, död 1766.
 • Claes, död ung.
 • Johan Gustaf, född 1709. Fänrik. Död 1786. Se Tab. 3

TAB 3

Johan Gustaf, (son av Johan, tab 2), till Averstad, Uggleberg och Sund samt Ås i Ölseruds socken, Värmlands län. Född 1709-10-31. Student i Uppsala2 1724-06-17. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1733-06-11. Avsked 1741-05-26. Död 1786-07-12 Sund. Han levde efter avskedstagandet på sina lantegendomar. Gift 1733-02-26 med Ebba Christina Gadde, född 1718-04-02, död 1781-09-16 på Sund, dotter av översten Gustaf Gadde, adlad Gadde, och Ebba Magdalena Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1734. Landshövding. Död 1798. Se Tab. 4.
 • Ebba Eleonora, född 1735-09-01, död 1747-04-03.
 • Christina Charlotta, född 1736-09-04 död 1747-04-02.
 • Claes, född 1737-05-22, död s. å. 29/10.
 • Claes Henrik, döpt 1738-03-26 på kungsgården Ettack i Velinge socken, Skaraborgs län.
 • Gustava Johanna, född 1739-10-13 Knistad, död 1740-03-31.
 • Elisabet Ulrika, född 1741-02-25 på Knistad, död 1822-05-12 på Södra Skåne i Nors socken, Värmlands län. Gift 1758 med sin irände, fänriken Erik Ludvig Silfverswärd, född 1731, död 1788.
 • Maria Regina, född 1742-07-02 på Knistad, död s. d.
 • Maria Beata, född 1743-10-05 på Knistad, död 1812-03-08 Säffle. Gift 1783-07-06 på Sund med majoren friherre Johan Vilhelm von Rajalin, född 1755, död 1817.
 • Claes, född 1744-09-13, död 1745-02-13.
 • Adolf Fredrik, född 1745-12-21. Vice lantjägare i Näs härad3 Värmlands län 1769-09-04 hov- och jaktjunkare 1770-12-24. Död barnlös 1819-03-18 på sin egendom Brene i Huggenäs socken, (Värml. Gift 1:o 1780-12-31 med Brita Johanna Hierzéel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1760 med kaptenen Otto Vilhelm von Kothen, född 1727, död 1779), född 1738, död 1791-11-27 på Brene, dotter av krigskommissarien Johan Henrik Hierzeel och Elisabet Catharina Bratt. Gift 2:o 1794-09-22 på Säffle med sin systers svägerska friherrinnan Anna Maria von Rajalin, född 1759-11-19 i Karlskrona, död 1821-09-02 på Brene, dotter av landshövdingen Johan von Rajalin, friherre von Rajalin, och Barbara Eleonora von Gertten.
 • Magdalena Fredrika, född 1747-03-17, död 1827-06-19 Bäck Gift 1766-12-28 på Sund med kammarherren friherre Alexander Adolf Palbitzki, född 1740, död 1823.
 • Carl Henrik, född 1748. Ryttmästare. Död 1832. Se Tab. 11.
 • Ebba Christina, född 1750-04-02, död 1835-01-01 Säverud Gift 1788-06-20 på Södra Skåne med majoren friherre Ture Ribbing af Koberg, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1790.
 • Erik Conrad, född 1751. Överstelöjtnant. Död 1816. Se Tab. 12.
 • Claes, född 1753-12-17 på Averstad. Sergeant vid änkedrottningens regemente 1773. Kammarpage hos änkedrottningen 1774. Sergeant vid Västmanlands regemente 1775. Fänrik vid Västgötadals regemente 1776-12-18. Död ogift 1783-03-03 på Aspeberg i Segerstads socken, Värmlands län.

TAB 4

Johan Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 3), till Averstad. Född 1734-07-25. Volontär vid Hamiltonska regementet 1749-02-27. Student i Uppsala2 1750-08-14. Fänrik vid nämnda regemente 1755-12-05. Placerad på Östgöta infanteriregemente 1758-05-07. Fänrik vid Spensiska regementet 1758-12-04. Löjtnant därst. 1761-06-22. Avsked ur krigstjänsten 1769-06-27. Tjänstgörande kammarherre hos konung Adolf Fredrik s. å. 30/4. RSO 1770-04-28. Tjänstgörande kammarherre hos drottningen 1771-02-13–1773-06-30. Tillstånd att åter inträda i sin förra löjtnantstur 1774-07-28. Major i armén 1775-02-22. Kontrollör över brandorderna s. å. Vice landshövding i Karlstads län 1779-02-11. Generalkrigskommissarie för trupperna i Värmland 1788. Ord. landshövding i sistnämnda län s. å. Avsked därifrån 1793-05-07. Död 1798-05-23 på Averstad. Han bevistade hela pommerska kriget från 1757 till 1761. Gift 1783-12-05 Råbäck med friherrinnan Johanna Gustava Vilhelmina Fock, född 1761-07-01 Grimstorp, död 1822-05-05 på Averstad, dotter av landshövdingen Jakob Constantin Fock, friherre Fock, och Catharina Magdalena Hård af Segerstad.

Barn:

 • Jean Jakob Gustaf, född 1784-09-15 i Karlstad, död där 1787-04-02.
 • Carin, född 1785-12-11 i Karlstad, död där 1786-05-13.
 • Carl Ulrik, född 1787-03-01 i Karlstad, död 1796-02-02 på Averstad.
 • Johanna Gustava, född 1789-04-10 (levde 1798 vid bouppteckningen efter fadern, men var död vid arvskiftet s. å. 24/9).
 • Ebba Catharina, född 1790-06-14 i Karlstad, död 1800-06-09 på Averstad.
 • Johan Gustaf, född 1792. Kapten. Död 1865. Se Tab. 5.
 • Jakob Göran, född 1794-07-24 på Averstad. Kvartermästare vid Västgöta dragonregemente 1806-08-26. Fanjunkare vid livregementsbrigadens grenadjärkår 1811-09-27. Fänrik vid Västgöta regemente 1812-08-04. GMtf. Avsked 1815-05-27. Gick sedan i österrikisk krigstjänst. Kallas korpral därst. i bouppt. efter modern 1822-07-31. Sedermera löjtnant. Avsked. Död 1854-11-09 Militärhospitalet

TAB 5

Johan Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 4), född 1792-03-07 i Karlstad. Student i Uppsala 18014. Kadett vid Karlberg 1806-05-19. Utexaminerad 1812-03-20. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 30/3. Löjtnant därst. 1813-02-12. Kaptens avsked 1818-07-14. CXIV Joh:smed. 1854. Död 1865-10-08 i Göteborg. Gift 1:o 1816 Sund med sin kusin, friherrinnan Fredrika Mariana Uggla, född 1793-09-19 på sistnämnda egendom, död 1839-01-04 Remmene, dotter av ryttmästaren friherre Carl Henrik Uggla och Eva Juliana Lilliestråle. Gift 2:o 1841-10-12 Vi med Charlotta Elisabet Wolffelt, född 1802-03-27 i Appuna socken, Östergötlands län, död 1866-11-06 i Linköping, dotter av majoren Fredrik Magnus Wolffelt, och Catharina Elisabet Weidling.

Barn:

 • 1. Carl Johan Constantin, född 1817-08-21 på Remmene, död där 1825-07-03.
 • 1. Gustava Juliana Fredrika, född 1819-01-14 på Remmene, död ogift 1879-08-09 i Åmål.
 • 1. Ebba Catharina, född 1820-12-28 på Remmene, död ogift 1876-04-13 på Norrbro 10/4 Bro socken, Värmlands län.
 • 1. Charlotta Henrietta Sofia, född 1821-12-19 på Remmene, död där 1825-07-20.
 • 1. Claes Gustaf Gottfrid, född 1823-04-23, död 1824-03-14 på Remmene.
 • 1. Evald Julius Ebbe, född 1824. Överinspektör. Död 1892. Se Tab. 6.
 • 1. Carl Henrik, född 1826-08-09, död 1828-02-29 på Remmene.
 • 1. Eva Magdalena Regina, född 1829-01-25 död ogift 1855-05-23.
 • 1. Mariana (Marianne), född 1831-09-20 på Remmene, död 1915-02-28 i Linköping. Gift 1:o 1853-11-03 på Karstorp i Skövde socken, med kaptenen friherre Carl Reinhold Adelswärd, född 1817, död 1863. Gift 2:o 1865-05-30 (30/3) Adelsnäs med majoren i armén, före detta kaptenen vid första livgrenadjärregementet, RSO, Johan Henrik Segersteen, född 1812-03-04, död 1884-01-21 Hamra s socken, Östergötlands län
 • 2. Fritz Gustaf Otto Evert, född 1842-08-15, död 1843-03-18.

TAB 6

Evald Julius Ebbe, (son av Johan Gustaf, tab 5), född 1824-12-06 Remmene. Kadett vid Karlberg 1838-10-01. Avgången därifrån 1840-09-01. Inträdde i statens tjänst 1844. Tullinspektor i Arvika 1849. Tullförvaltare i Falun 1851. Tullförvaltare i Marstrand 1852-12-31. RVO 1862-01-28. Överinspektör vid hamnbevakningsinspektionen i Göteborg 1864-04-08. RNS:tOO 1865-11-03. Tullförvaltare i Gävle 1867-02-15. Transp. till enahanda tjänst i Hälsingborg 1869-10-05. RDDO 1878-04-06. Överinspektör vid tullbevakningsinspektionen i Stockholm och chef för kustbevakningen i Stockholms skärgård 1880-05-21. LLA 1881. Avsked 1891-09-18. Död 1892-04-29 i Stockholm. Gift 1854-05-31 i Åmål med Emilia Fredrika Elisabet Aminoff nr 456, född 1829-09-05 på kaptensbostället Norrål i Västra Färnebo socken, Västmanlands län, död 1897-04-21 i Stockholm, dotter av översten Gregorius Aminoff, och Hedvig Fredrika Lagerborg.

Barn:

 • Emilia Fredrika, född 1855-03-19 i Marstrand, död 1898-09-21 i Norrköping. Gift 1875-04-21 i Stockholm med kontrollören vid packhusinspektionen i Stockholm Josef Fritz Eugen Follin, från vilken hon 1889-02-05 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Ebba Vilhelmina ver Haage, född 1854-06-01 död 1923), född 1842-02-18 i Hälsingborg, död 1907-12-07 Stockholm.
 • Emilie, född 1856-09-16 i Marstrand. Död 1938-11-15 i Hälsingborg, Maria förs. Gift 1880-10-20 i Stockholm med en av de 18 i svenska akademien, skriftställaren Carl Gustaf Verner von Heidenstam, från vilken hon 1893-10-14 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1859.
 • Evald Johan Gregorius, född 1861. Direktör. Död 1931. Se Tab. 7.
 • Charlotta Sigrid Emilia, född 1862-12-22 i Marstrand, död 1921-01-07 i Uppsala. Gift 1895-11-23 i Stockholm med disponenten för Joh. Thermænius & Sons mekaniska verkstad i Hallsberg Fredrik Samuel Thermænius, från vilken hon 1911-06-21, blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1912-04-24 med Alice Margot Ekbom, född 1884-11-14), född 1868-02-19 i Torshälla, död 1917-12-31 i Hallsberg.
 • Carl'' Gustaf Evald, född 1864. Trafikchef. Död 1927. Se Tab. 9.
 • Maria Emilia, född 1869-01-19 i Gävle. Stiftsjungfru. Död 1893-12-19 i Neuchâtel. Gift 1892-05-31 i Stockholm med redaktören Otto-Auguste Dardel, se adliga ätten Dardel, i hans 1:a gifte, född 1864, död 1927.

TAB 7

Evald Johan Gregorius, (son av Evald Julius Ebbe, tab 6), född 1861-07-19 i Marstrand. Volontär vid Värmlands regemente 1877-10-23. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1880-06-11. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881-10-31. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarkår s. å. 25/11. Genomgick krigshögskolan 1884–1886 och gymnastiska centralinstitutet 1886–1887. Repetitör vid krigshögskolan 1888-09-15–1891. Löjtnant 1889-05-01. Aspirant vid generalstaben 1891–1893. Transp. till Jämtlands fältjägarregemente 1894-04-20. Lärare i topografi vid krigsskolan 1894-09-10–1898. Styrelseledamot i aktiebolag Stockholms köpmannabank 1896. Kapten 1897-04-23. Styrelseledamot i livförsäkringsabol:t Thulé 1897. Jourh. direktör därst. 1902 och ordförande i styrelsen 1925. Styrelseledamot i Stockholms intecknlngsgarantiaktiebolag 1900–1918. Avsked ur regementet med tillstånd att kvarstå i dess reserv 1902-04-25. RSO s. å. 1/12. Avsked ur krigstjänsten 1903-11-27. RNO 1927-06-06. Pro Patrias större GM för 40 års tjänst i Livförsäkringsaktiebolag Thule 1931-07-19. Död 1931-10-23 i Stockholm. Gift där 1885-11-26. Elisabet Lovisa Bång, född 1863-03-16 i Gävle, dotter av bruksägaren Johan August Bång och Louise Ulrika Luth.

Barn:

 • Elsa Louise Emilia, född 1886-11-23 i Stockholm. Stiftsjungfru: GV:sJmt 1928-06-16. SMsjv. Off ÖRKHt med krigsdek. UngRKHt. PrRKM2 o. 3kl. TRKHt2kl. Gift 1927-04-27 i Köpenhamn med ryttmästaren i t. v. skånska husarregementets reserv, RNO, RVO, GV:sJmt, m. m., Hans Hädar Herrman Egnell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1913-08-23 Hedensberg, med grevinnan Harriet Dagmar Hamilton, från vilken han 1927-01-26 blev skild, född 1890-01-07 på Hedensberg, dotter av godsägaren greve Malkolm Alexander Hugo Hamilton, och Constance Isabella Giesecke), född 1885-05-28 i Eskilstuna.
 • Evald Evaldsson, född 1888. Filosofie doktor. Se Tab. 8
 • Göran Evaldsson, född 1889-12-28 i Stockholm. Mogenhetsexam därst. 1908-05-23. Student vid Uppsala universitet s. å. och vid Lunds universitet 1911-01-17. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1917–1918. Tjänsteman hos Alb. Söderberg & C:os intressenters aktiebolag 1918. Lantbrukselev. Död 1919-03-04 i Stockholm.

TAB 8

Evald Evaldsson, (son av Evald Johan Gregorius, tab 7), född 1888-08-04 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1908-05-22. Student i Uppsala s. å. 25/9. Konsthistoriker och arkeolog. Extra ordinarie amanuens vid Uppsala universitets konstmuseum 1916. Filosofie kandidat 1917-12-15. Amanuens vid nämnda museum 1918–1921. Anställd vid svenska porträttarkivet 1919. Filosofie licentiat 1922-12-15. Amanuens vid nationalmuseum 1924-09-15. Promov. filosofie doktor i Uppsala 1928-05-31. RVO 1929-06-06. Tjänstg. vid slottssamlingarna 1930-10-04–1933-04-01. RJohO 1933-01-30. Amanuens över stat vid Nationalmuseum s. å. 1/4. Kommunalfullmäktig i Kimstads socken, Östergötlands län 1935–1939. Äg. Runstorp i Kimstads socken, Östergötlands län sedan 1933-04-01. Har utgivit ett flertal konsthistoriska arbeten. Gift 1914-10-03 i Tönsbergs stads kyrka i Norge med Kitty Thoresen, född 1884-10-25 i nämnda stad, dotter av bankdirektören Peter Thoresen och Katharina Virginie Hvistendahl.

Barn:

 • Elisabet Catharina, född 1915-08-19 i Uppsala
 • Evald Göran Evaldsson, född 1920-05-27 i Uppsala.

TAB 9

Carl'' Gustaf Evald, (son av Evald Julius Ebbe, tab 6), född 1864-09-25 i Göteborg. Elev vid tekniska högskolan 1884 och vid Manchester techn. College 1885. Filare och ritare å mekanisk verkstad 1884. Elev vid Beyer, Peacocks & C:os lokomotivverkstad i Manchester i England 1885. Elev vid London – North Western Railway 1888. Maskindirektörsassistent vid Luleå – Ofotens järnvägsbyggnad s. å. Maskiningenjör vid statens järnvägsbyggnader 1890. Ban- och maskiningenjör vid Skåne – Hallands järnväg 1893. Maskiningenjör med tjänstgöring såsom verkmästare i tredje distriktet av statens järnvägstrafik 1896. Erhöll 1898-06-00 rätt att såsom personlig titel bibehålla benämningen maskiningenjör. Trafikchef vid Hälsingborg – RÅ – Ramlösa järnväg 1900-06-00. Maskininspektör vid statens järnvägar 1901-12-00. Avsked 1905-10-00. Verkst. direktör för aktiebolag Ramlösa hälsobrunn 1906. Död 1927-12-23 i Ramlösa (Hälsingborgs Maria förs, db). Gift 1:o 1892-08-18 i Luleå med Minna Emilia Waldenström, född 1870-10-07 i nämnda stad, död 1910-03-31 i Hälsingborg,. Dotter av lanträntmästaren Fritiof Waldenström och Gustava Aline Hedenberg, se adliga ätten von Hedenberg. Gift 2:o 1914-05-11 i Köpenhamn (Hälsningborgs stadsförs, vb) med Elin Marta Elisabet Hoff, född 1887-04-26 i Hälsingborg, dotter av borgmästaren Gustaf Ferdinand Hoff och Natalia Emilia Christina Thurin.

Barn:

 • 1. Maria Minna Emilia, född 1894-01-21 i Hälsingborg. Stiftsjungfru. Död 1895-06-13 i nämnda stad.
 • 1. Carin Margareta, född 1897-02-27 i Hälsingborg. Gift 1923-12-08 i Ramlösa, med Förste stadsläkaren Lund, RVO, m. m., med. licentiat Johan Ernst August Bogislav Carstens-Johansson, född 1892-01-02 i Högseröds socken, Malmöhus län.
 • 1. Knut Fritiof, född 1899-09-10 i Hälsingborg. Bosatt i Flamand, Canada.

TAB 10

Sven Evald, (son av Carl Gustaf Evald, tab 9), född 1896-02-19 i Hälsingborg. Lantbrukselev 1913–1917. Genomgick Vilands lantbruksskola 1917–1918. Inspektor Fjärestadsgården s socken, Malmöhus län 1918–1920, på Lykkegaard, Jylland, 1921–1922, på svärfaderns gård Truelsgaard, Fyen, 1922–1923, Assartorp 1923–1925. Föreståndare för Ramlösa brunns nederlag i Malmö 1925–1928 och Rådaholms nederlag därst. sedan 1928. Gift 1926-06-23 i Roskilde med Maren'' Andersen, född 1894-04-25 i Sönder Neraa, Danmark, dotter av godsägaren Anders Andersen och Ane Paulsen.

Barn:

 • Ingrid Elisabet Ane Emilia, född 1931-07-01 i Malmö.

TAB 11

Carl Henrik, (son av Johan Gustaf, tab 3), till Sund i By socken, Värmlands län. Född 1748-11-08 Averstad. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1762-09-00. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1764-03-29. Korpral vid förstn. regemente 1765-09-04. Livdrabant 1770-11-16. Löjtnant i armén 1776-03-06. Avsked med ryttmästares karaktär 1786-10-10. Död 1832-12-12 på Sund. Gift 1786 med Eva Juliana Lilliestråle i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1773-11-09 Kärne, med hovjägmästaren Carl Ulrik Olivecrona, i hans 2:a gifte, född 1732, död 1779), född 1757-04-26, död 1824-06-12, dotter av majoren Carl Peter Bröms, adlad Lilliestråle, och Eva Sofia Flach.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1788-05-30, död ogift 1829-06-30 på Sund.
 • Eva Charlotta, född 1789-04-29, död 1881-01-29 i Åmål. Gift 1834-08-24 med majoren Johan Vilhelm von Heland, i hans 3:e gifte, född 1785, död 1850.
 • Johan Carl Gustaf, född 1790-10-06. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1797-07-31. Fänrik vid Värmlands regemente 1810-05-01. Löjtnant därst. 1812-07-14. Kapten i armén 1832-10-20 och vid regementet 1833-12-07. Majors avsked 1834-02-15. Död troligen barnlös 1856-06-09 på den gamla familjeegendomen Sund, som efter hans död utbjöds till salu. Gift 1855-09-26 i By socken, (Värml) med Stina Jansson i hennes 1:a gifte, född 1823-10-15 i Örs förs (Älvsborgs län), dotter av hemmansägaren Jan Andersson och Brita Henriksdotter i hennes 1:a gifte. (Stina gifte sig 2:a 1860-04-22 i Åmåls stadsförs med telegrafkommisarien Carl Fredrik Bergström). Se Biografica.
 • Fredrika Mariana, född 1793-09-19 på Sund, död 1839-01-04 Remmene. Gift 1816 med sin kusin, kaptenen friherre Johan Gustaf Uggla i hans 1:a gifte, född 1792, död 1865.

TAB 12

Erik Conrad, (son av Johan Gustaf, tab 3), född 1751-07-25. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1767-11-08. Rustmästare därst. 1769-06-12. Förare vid Gyllengranats regemente 1770-04-08. Sekundadjutant därst. 1772-07-17. Regementsadjutant s. å. 16/9. Fänrik 1773. Livdrabant 1778-01-14. Löjtnant 10/4 armén s. å. 8/4. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1780-01-30. Kapten därst. 1783-09-17. Major vid adelsfaneregementet 1788-01-08. Överstelöjtnant därst. 1802-12-04. Död 1816-05-27 Sund Gift 1784-10-15 Ekebyholm med grevinnan Catharina Ebba Horn af Åminne, född 1756-07-18, död 1818-05-25 i Stockholm, dotter av generalmajoren och presidenten friherre Gustaf Adolf Horn af Åminne, greve Horn af Åminne, och Anna Christina Höijer.

Barn:

 • Ebba Gustava Charlotta, född 1785-09-26 på Sund, död 1844-07-11 i Stockholm. Gift 1818-11-08 med sin syssling, landshövdingen greve Claes Fredrik Horn af Åminne, född 1791, död 1865.
 • Claes Carl Emil, född 1787-06-28 på Önaholm i Tveta socken, Värmlands län, död 1788-07-30 på Aspeberg.
 • Ulrika Augusta, född 1789-09-16 Aspeberg s socken, Värmlands län, död 1820-07-16 på Falkenå i Kräklinge socken, hos nyssn. sin syster och svåger. Gift 1:o 1811-06-30 på Aspeberg med majoren Per Christoffer Anckarsvärd, B, född 1779, död 1814. Gift 2:o 1819-05-28 med den förres broder, kaptenen Johan Otto Mikael Anckarsvärd, B, i hans 1:a gifte, född 1791, död 1827.
 • Louisa Antoinetta, född 1793-02-23, död 1817-12-08. Gift 1813 med majoren Carl Axel Rangel, adlad och adopt. von Post, i hans 1:a gifte, född 1778, död 1824.

Källor

1SH. Liber caus, vol. 135, p. 6 (OA). 2Um. 3Sj. 4At (Sch)

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: