:

Mannerskantz nr 2082

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Mannerskantz nr 2082

Adlad 1772-09-13 introd. 1776 och uppflyttad i riddarklassen 1797.

TAB 1

Johannes Magni (översiktstab. 1). Komminister i Källeryds annexförsaml. av Växjö stift.

Barn:

 • Magnus Johannis Kellander. Kyrkoherde i Vetlanda pastorat av Växjö stift 1649. Riksdagsman 1649 och 16541. Prost. Död 1671. 'Han tog sitt tillnamn av Bogärds källa i Källerö sacellani.'. Gift med Catharina Krokzelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Vetlanda Birgerus Lauréntii), dotter av kapellanen i Krokshult Petrus Krokzelius.

Barn:

 • Petrus Magni Kellander, född 1655 i Vetlanda. Studerade i Växjö och orerade där på gymnasium 1673 och 1674. Student i Lund 1675-10-20. Informator i Malmö. Flydde under krigsoroligheterna till Kristianstad och antogs till mönsterskrivare hos ryttmästaren. Gift Mörner. Student i Uppsala 1678-05-17. Filosofie magister därst. 1682-12-12. Lektor i matematik vid Göteborgs gymnasium s. å. Prästvigd s. å. Kyrkoherde i Lundby pastorat av Göteborgs stift 1685. Riksdagsman och ledamot av sekreta utskottet 1693. Kontraktsprost s. å. Preses vid 1705 års prästmöte. Död 1709-04-05 och begraven i Lundby kyrka [Vsn]. 'Han var en lärd man och stod i mycken nåd hos konung Carl XI, varför han kallades kungaprästen.'. Gift2 1683-08-12 med Catharina Walleria, född 1661-05-07, död 1731, dotter av prosten och kyrkoherden i Högsby pastorat av Kalmar stift Nils Wallerius och Christina Josefsdotter Phrygia.

Barn:

 • Nils Kellander, född 1697-07-01. Student i Uppsala. Stadssekreterare i Jönköping 17233. Borgmästare därst. 17513. Riksdagsman 1741, 1751 och 1760 samt vid flera tillfällen vice lagman. Adjungerad ledamot av Göta hovrätt4 1759-07-17. Död 1771-10-23 och begraven hos sin hustru i släktens grav i Jönköpings östra kapell. Gift 1725-04-22 med Ebba Maria Aurén, född 1705-09-06, död 1759-11-16, dotter av borgmästaren i Jönköping Sven Aurén och Maria Elisabet Johansdotter Wetsef.

Barn:

 • Sven Kellander, adlad Mannerskantz, född 1727, död 1801. Se Se Tab. 1B.
 • Nils Kellander, adlad 'Mannerskantz, född 1738, död 1809. Se Tab. 2.

TAB 1B

Sven Kellander, adlad Mannerskantz (son av Nils Kellander, Tab. 1), född 1727-02-27 i Jönköping. Student i Uppsala 1741-06-15. Volontär vid fortifikationen 1743-06-29. Underkonduktör därst. 1745-07-04. Adjutant vid fortifikationsbrigaden i Stockholm 1747-08-18. Löjtnant 1754-07-29. Kapten 1759-12-07 med tur från 1755-04-14. Kommendant på Varbergs fästning 1764-02-08. RSO 1767-11-28. Adlad 1773-07-11 och intagen i sin broders, Nils Mannerskantz, då först utfärdade adelsbrev (introd. 1776 under nr 2082). Överstelöjtnant 1774-07-28. Avsked 1783-12-19. Död 1801-07-19 Ottersjö. Han var en skicklig och mycket brukad fortifikationsofficer. Gift 1:o 1753-02-22 Eckersholm med Emerentia Elisabet Schéele, född 1732-06-23 död 1788-08-27 i Varberg och begraven därst., dotter av brukspatronen på Eckersholm och Götaström Christian Schéele och Apollonia Pinckhardt samt syster till Adam och Christian Benjamin Schéele, natural. von Schéele. Gift 2:o 1790-04-25 i Ljungby kyrka Hallands län med Ulrika Beata Ehrenpohl i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1748 med kaptenen Vilhelm Olof Muhl, född 1699, död 1773. Gift 2:o 1779-06-09 Hällerup, med domprosten i Göteborg, teol. doktor Olof Ekebom i hans 2:a gifte, född 1746-11-05 i Uddevalla, död 1784-12-24 i Göteborg), född 1733-03-10 på Vallda i likan, socken Hallands län, död 1802-05-15 på Skärbäck i Sibbarps socken Hallands län, dotter av kammarherren Anders Johansson Pohl, adlad Ehrenpohl, och Ulrika Juliana Rutensköld.

Barn:

 • 1. Apollonia Christiana, född 1754-04-22, död ogift 1774-01-13 på Eckersholms bruk hos sin mormoder.
 • 1. Nils Adam, född 1755-09-07 i Varberg, död 1757-06-06 i Falkenberg.
 • 1. Ebba Emerentia, född 1756-10-14, död 1813-12-17 på Näs vid Växjö. Gift 1780-09-17 med sin kusin, löjtnanten Christian Carl von Schéele, född 1758.
 • 1. Lona Catharina, född 1759-04-28.

TAB 2

Nils Kellander, adlad Mannerskantz, (son av Nils Kellander, Tab. 1), född 1738-11-17 i Jönköping. Underkonduktör vid fortifikationen 1755-08-04. Konduktör därst. 1757-10-19. Löjtnant 1767-11-18. Adjutant hos generallöjtnanten Jak. Magn. Sprengtporten 1772. RSO s. å. 12/9. Adlad s. å. 13/9, men adelsbrevet utfärdades ej förrän 1773-07-11, då hans äldre broder Sven däri blev inbegripen (introd. 1776 under nr 2082). Kapten i armén 1772-09-25. Major vid fortifikationen 1775-03-29. Överstelöjtnant i armén 1777-06-06. Överste för finska brigaden av fortifikationen och kommendant på Sveaborg 1780-11-13 generalkvartermästare samt direktör vid fortifikationen och ledamot i krigskollegium 1791-01-11. Generalmajor 1792-03-15. KSO 1797-11-01 och till följd därav uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 2082 A. Generallöjtnant 1799-11-16. KmstkSO 1801-05-28. General 1809. Ledamot av Svenska krigsmannasällskapet. Död 1809-07-16 på Djursholm och slöt på svärdssidan själv sin ättegren, men på hans adl. namn och nummer hade 1802 majoren Carl Råbergh och revisionssekreteraren Johan Fredrik Råbergh blivit adopterade, se vidare Tab. 3. 'General Mannerskantz bevistade under pommerska kriget en träffning och tvenne belägringar samt blev vid Demmius övergång fången hos preussarna och kvarhölls till krigets slut. Skickades under 1772 års revolution av general Sprengtporten i Finland i ett viktigt ärende till konung Gustaf III i Stockholm. Hade överinseendet av fästningsbyggnaderna i Finland och gjorde sig därvid mycket förtjänt.'. Gift 1776-05-28 i Helsingfors med Ulrika Elisabet Taube, född 1755, död 1816-03-18 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Otto Ludvig Taube, och friherrinnan Sofia Elisabet Mellin.

Barn:

 • Sofia Maria, född 1777-05-18. Stiftsjungfru. Död ogift 1831-06-06.
 • Nils Otto, född 1785-08-12, död s. å. 14/8.

TAB 3

De adopterade eller Råberghska ättegrenarna

Håkan Thorsson Skall härstammat av en dansk adl. släkt kallad Raabiergh. Förvaltare vid stora sjötullen i Göteborg: räntmästares fullm. Död 1690-08-22.

Barn:

 • Jonas Råbergh. Lärkonduktör vid fortifikationsstaten i Malmö 1684-12-10. Konduktör vid fortifikationen i Narva 1687-06-23. Löjtnant därst. 1690-12-10. Hemkom ur fångenskapen 1722-08-00. Majors avsked 1723-08-08. Död 1731 i Stockholm. Han blev vid Narvas övergång till ryssarna fången med hustru och barn samt förd till Klinov i Sibirien. Gift med Anna Margareta Eosandra, dotter av generalkvartermästarelöjtnanten Nikolaus Eosander och hans 2:a hustru Christina Gutheim, samt av samma släkt som adl. ätten Göthe, och friherrliga ätten Lillieroot, nr 108.

Barn:

 • Carl Magnus Råbergh, född 1700-08-00. Dragon vid livdragonregementet i Finland 1721. Avsked 1722-10-09. Volontär vid fortifikationen 1726. Underkonduktör därst. 1727-12-01. Löjtnant vid konung Stanislai i Polen grenadjärregemente 1733. Konduktör vid fortifikationen i Sverige 1735-12-12. Löjtnant därst. 1741-05-26. Kapten 1744-06-26. Major 1754-04-05. RSO 1759-04-28. Generalkvartermästarelöjtnant 1763-12-31. Avsked 1764-12-07. Död 1778-11-27 i Kalmar. 'Han blev vid fyra års ålder med föräldrarna förd till Sibirien, varifrån han år 1721 med dem återkom till Sverige. Vistades ifrån år 1722 till 1726 hos sin morbroder, generallöjtnanten och chefen för fortifikationen i sachsisk tjänst, friherre Joh. Fredr. Eosander Göthe. Ägde en ovanligt stark kroppsbyggnad. Blev slutligen en gång i en duell tvärtigenom stucken, men läkt.'. Gift 1743-11-06 med Beata Elisabet Camitz, född 1726-01-06, död 1780-06-03, dotter av överinspektören på Gotland Johan Niklas Camitz och Elisabet Stiernstolpe.

Barn:

 • Carl Råbergh, adlad och adopt. Mannerskantz, född 1747, död 1817. Se Tab. 4.
 • Johan Fredrik Råbergh, adlad och adopt. Mannerskantz, född 1750-05-01 i Kalmar. Volontär vid fortifikationsstaten 1766-07-08. Student i Uppsala 1772-09-30. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1776-06-23. Tillika adjutant vid landskontoret i amiralitetskollegium 1779. Kopist i förutn. expedition 1781-03-14. Kanslist därst. s. å. 30/10. Avsked från sin beställning i nämnda kollegium 1782-01-00. Protokollssekreterare 1788-02-29. Revisionssekreterare 1795-04-21. Adlad 1802-12-09 jämte sin äldre broder Carl och adopterad på generallöjtnanten och kommendören Nils Mannerskantz' adl. namn och nummer, nr 2082 A (introd. 1803-01-08). RNO 1808-04-28. Ledamot av rikets allm. ärenders beredning 1810. Avsked från revisionssekreterarbeställningen 1820-06-30. Död ogift 1831-12-02 Värnanäs och slöt själv sin adl. ättegren.

TAB 4

Carl Råbergh, adlad och adopt. Mannerskantz, (son av Carl Magnus Råbergh, Tab. 3), till Värnanäs i Halltorps socken, Kalmar län, som han inköpte. Född 1747-08-03 i Kalmar. Volontär vid fortifikationen 1765-07-30. Underkonduktör därst. 1767-06-26. Konduktör 1773-03-13. Löjtnant 1778-06-24. Adjutant hos generallöjtnanten Axel Magnus von Arbin till 1783: informationskapten vid fortifikationen 1784-08-25. Avsked med majors n. h. o. v. 1790-03-24. Adlad 1802-12-09 jämte sin yngre broder Johan Fredrik och adopterad på generallöjtnanten och kommendören Nils Mannerskantz' adl. namn och nummer, nr 2082 A (introd. 1803-01-08). RVO 1810-11-26. Död 1817-04-27 på Värnanäs. 'Han var till år 1783 ständigt tjänstgörande adjutant hos generallöjtnanten von Arbin och åtföljde honom på hans resor till rikets alla fästningar. Gjorde fältingenjörstjänst vid konung Gustaf III:s kampementer och manövrer. Reste 1783 utrikes och genomfor i tvenne års tid en stor del av Tyskland, Frankrike och Schweiz samt besåg de flesta fästningar i Elsass, Flandern och Brabant samt bevistade konung Fredrik II:s av Preussen hemliga krigsmanövrer vid Potsdam.'. Gift 1:o 1786-09-03 med Christina Lindeman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med brukspatronen Johan Hierpe), född 1733-11-24, död 1801-10-15 på Värnanäs, dotter av rådmannen i Stockholm Hans Lindeman och Christina Stenman. Gift 2:o 1803-04-17 i Stockholm med stiftsjungfrun Anna Charlotta von Arbin, född 1777-02-13, död 1849-11-15 i Karlskrona, dotter av generallöjtnanten Axel Magnus Arbin, adlad von Arbin, och Adolfina Fredrika Hästesko-Fortuna.

Barn:

 • 2. Christina Charlotta, född 1804-05-15 på Värnanäs. Stiftsjungfru. Död 1870-02-05 i Stockholm. Gift 1827-04-03 på Värnanäs med kammarherren Anton Råfelt, född 1801, död 1863.
 • 2. Fredrika Carolina, född 1806-07-11 på Värnanäs. Stiftsjungfru. Död 1877-06-07 Kollinge. Gift 1844-06-30 på Värnanäs med chefen för Ottenby stuteri på Öland, hovstallmästaren, KVO 1kl, RSO m. m., Jakob Vilhelm Beijer, född 1796-04-20 i Arboga, död 1886-10-14 på Kollinge och begraven i Söderåkra kyrka
 • 2. Beata Sofia Gustava, född 1808-08-26 på Värnanäs. Stiftsjungfru. Död 1886-12-25 på Vedevågs bruk i Lindesbergs socken, Örebro län. Gift 1831-08-16 på Värnanäs med kaptenen Johan Ulfsparre af Broxvik, född 1800, död 1841.
 • 2. Carl Axel, född 1809. Kapten. Död 1888. Se Tab. 5
 • 2. Anna Christina Vilhelmina (Mimmi), född 1811-07-24 på Värnanäs. Stiftsjungfru. Död 1880-07-26 i Jönköping. Gift 1829-09-08 på Värnanäs med kaptenen vid Kalmar regemente, RSO, Baltzar Georg Dahl, född 1799-10-14 i Kalmar, död 1861-07-15 Ulvsborg
 • 2. Adolf Fredrik, född 1817. Ryttmästare och postmästare. Död 1889. Se Tab. 8.

TAB 5

Carl Axel, (son av Carl Råbergh, adlad och adopt. Mannerskantz, Tab. 4), född 1809-11-27 på Värnanäs i Halltorps socken, Kalmar län. Kadett vid Karlberg 1823-11-20. Utexaminerad 1827-08-09. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 8/10. Löjtnant 1837-02-10. Ledamot av Kalmar läns hushållningssällskap (sedan Kalmar läns södra hushållningssällskap) 1884. Ledamot av nämnda sällskaps förvaltningsutskott 1846–1883 (med undantag av åren 1859–1860). Kapten 1847-09-17. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som kapten i armén 1848-11-28. Ovann. Läns hushållningssällskaps vice ordförande 1851–1856 och ordförande 1862–1883. Avsked ur armén 1856-02-14. LLA s. å. Ledamot av kommittén för utredande av Sveriges ekonomiska och finansiella ställning 1858. RNO 1860-05-05. Ledamot av Kalmar läns odelade landsting 1863–1864. Ledamot av samma läns södra landsting 1865–1883. Nämnda landstings ordförande 1865–1870, 1872–1878 och vice ordförande 1879–1883. KVO1kl 1866-07-03. Ledamot av fästningskommittén 1867. Vice talman i riksdagens andra kammare under riksdagarna 1867–1872. Ledamot av riksdagens första kammare 1873–1883. KNO1kl 1874-08-08. HLLA 1875-06-25. Hedersledamot av ovann. hushållningssällskap 1883. Död 1888-01-05 på sin egendom Värnanäs. Från trycket utgav han »Ett ord för dagen om försvaret av en gammal värnpliktsvän» (1877). Gift 1847-07-15 på Karlslund vid Örebro med Agneta Carolina Ulrika Anckarsvärd A, född 1821-01-19 Bysta, död 1903-12-21 i Norrköping, dotter av generaladjutanten, greve Johan August Anckarsvärd, och friherrinnan Sofia Ulrika Bonde.

Barn:

 • Carl August, född 1848-04-26 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1866. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1872. Student i Lund s. å. Död där 1873-02-20.
 • Johan Axel, född 1850-07-12 på Värnanäs, död där 1852-08-26.
 • Ulrika Charlotta Christina Maria, född 1851-05-27 på Värnanäs, död 1917-04-30 i Köpenhamn. Gift 1873-08-21 på Värnanäs med kaptenen Åke Hjalmar Nordenfelt, född 1847, död 1920.
 • Anna Augusta Carolina, född 1852-12-31 på Värnanäs, död där 1853-01-24.
 • Eva Sofia Fredrika, född 1854-01-23 på Värnanäs. Död 1932-12-27 i Hälsingborg (Halltorps förs., Kalmar län db 12) och begraven i Halltorps socken, Kalmar län.
 • Fredrik Mikael, född 1855. Major. Död 1920. Se Tab. 6
 • Johan August, född 1861-08-20 på Värnanäs. Mogenhetsexamen i Kalmar 1879-05-31. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1883-09-13 och examen till rättegångsverken 1891-09-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 15/9 och i Göta hovrätt s. å. 24/9. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt 1894-10-12. Extra ordinarie tjänsteman hos generalpoststyrelsen s. å. 15/10. Extra ordinarie amanuens i kammarkollegium s. å. i okt. Andre stadsnotarie vid rådstuvurätten i Norrköping 1901-09-00. Död ogift 1908-01-08 i Norrköping (S:t Olai förs. db) och begraven på Halltorps kyrkogård.
 • Gustaf Adolf, född 1864-02-10 på Värnanäs, död ogift 1892-12-27 vid Höganäs.

TAB 6

Fredrik Mikael, (son av Carl Axel, Tab. 5), född 1855-11-05 på Värnanäs. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1873-04-06. Mogenhetsexamen i Kalmar 1875-05-27. Sergeant i regementet s. å. 16/6. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1876-10-23. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente s. å. 24/11. Löjtnant 1880-05-21. RÖFrJO 1888-12-19. Kapten 1891-12-04. Tjänstförrättande regementsstallmästare 1892-03-01. Transp. såsom kapten till 2. Svea artilleriregemente 1894-09-13. Regementskvartermästare s. å. 30/9. RSO 1898-12-01. Major i armén 1903-09-10. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i Upplands artilleriregemente reserv 1906-01-19. Avsked ur krigstjänsten 1919-11-27. Död 1920-07-01 på Värnanäs och jordfäst s. å. 6/7 i Halltorps kyrka. Ägde tillsammans med sina syskon Värnanäs. Gift 1890-02-21 i Uppsala domkyrka med Elisabet Carolina Gustava Edelstam, född 1866-06-29 i Stockholm, dotter av landshövdingen Gustaf Jakob Edelstam, och Eva Carolina Gustava von Post. Äg. tillsammans med barnen Värnanäs 1920–1928.

Barn:

 • Hedvig Eva Carolina Elisabet, född 1891-01-11 i Kristianstad, död där 1892-01-25.
 • Carl Gustaf, född 1892-09-28 på Värnanäs, död ogift 1917-07-29 på nämnda egendom, Halltorps förs., Kalmar län.
 • Gertrud Charlotta, född 1894-03-03 i Kristianstad. Stiftsjungfru.
 • Eva Sofia Carolina, född 1895-06-07 på Värnanäs. Stiftsjungfru. Död 1938-12-30 på Värnanäs, Halltorps förs., Kalmar län (db nr 13).
 • Axel Fredrik, född 1897. Löjtnant. Se Tab. 7
 • Christina Elisabet (Kerstin), född 1898-12-24 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1933-07-01 i Halltorps förs., Kalmar län med filosofie magister Bengt Olaus Holmberg, född 1904-11-30 i Göteborgs och Bohus län.

TAB 7

Axel Fredrik, (son av Fredrik Mikael, Tab. 6), född 1897-06-03 i Uppsala. Studentexamen i Kalmar 1914-05-22. Volontär vid Svea livgarde s. å. 31/5. Officersexamen 1916-12-20. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 30/12. Underlöjtnant vid regementet 1919-01-24. Löjtnant därst. 1920-07-16. Löjtnant i regementet s. å. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1922-10-27 fr o m 1922-11-01. Landstingsman 1930. Kapten i samma regementes reserv 1931-11-27. Ledamot av riksdagens första kammare från 1936. LLA 1940. Gift 1923-02-09 i Jakobs kyrka, Stockholm (Frustuna förs., Södermanlands län vb) med stiftsjungfrun Hedvig Emilie Charlotte Nordenfalk, född 1901-12-21 i Stockholm. Dotter av kabinettskammarherren, friherre Johan Axel Nordenfalk, och Hedvig Reuterskiöld.

Barn:

 • Hedvig Christina Elisabet, född 1924-03-13 i Stockholm
 • Anna Charlotta (Anne-Charlotte), född 1930-12-18 i Stockholm

TAB 8

Adolf Fredrik, (son av Carl Råbergh, adlad och adopt. Mannerskantz, Tab. 4), död 1817-03-09 Värnanäs. Kadett vid Karlberg 1832-10-04. Utexaminerad 1837-07-17. Underlöjtnant vid skånska husarregementet s. å. 28/7. Löjtnant 1848-08-14. Ryttmästare 1856-10-28. RSO 1863-06-12. Postmästare i Landskrona 1873-04-04. Avsked ur postverkets tjänst 1885-08-28. Död 1889-02-11 i Göteborg och begraven å Hälsingborgs kyrkogård. Gift 1847-07-01 på Värnanäs med sin kusin, stiftsjungfrun Maria Fredrika Charlotta von Arbin, född 1822-09-21 Hallfreda

Barn:

 • Carl Axel Fredrik, född 1860-10-05 på villan Nyborg vid Hälsingborg. Postskrivare i Landskrona 1881. Extra ordinarie postexpeditör s. å. 2/12. Extra biträde vid postkontoret i Göteborg 1890-09-11. Död ogift 1893-08-03 Tångstad s socken, Östergötlands län och begraven å Hälsingborgs kyrkogård.
 • Johan Adolf Otto, född 1862-02-17 Nytorp, död 1864-02-17 på nämnda egendom och begraven å Glumslövs kyrkogård.

Källor

1Wsb. 2Hm. 3Mr. 4Ogh.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: