Store nr 79

Från Adelsvapen-Wiki

0079.jpg

Adlig †

Gammal frälsesläkt, introducerad 1625, † ej långt efter 1657.

Under det gemensamma ättenamnet Store sammanförs på riddarhusgenealogien minst tre skilda ätter, nämligen den s. k. Blå- eller Aspenäsätten (Tab. 1–16 hos Anrep), Arvid Björnssons [o: Jönssons] ätt (Tab. 23–27), från vilken utgått ätterna Stenbock och Drake af Intorp, samt den egentliga Storeätten (Tab. 17–22 och 28–37). Blå- eller Aspenäsätten utslocknade i mitten av 1400-talet och förde i vapnet en så kallad [Lejonörn] har bevisligen inget samband med de två andra ätterna, vilka båda förde det så kallade Storevapnet, [En Sparre över en Stjärna]. Mellan dessa två ätter har varken agnatisk eller kognatisk samhörighet kunnat påvisas. Tvärtom jämte det fakta att Arvid Jönssons ätt i sitt första kända släktled endast förde en Sparre i vapnet och att den sexuddiga stjärnan infogades först senare och då i anslutning till Arvid Jönssons giftermål i en släkt som förde en sexuddig stjärna i skölden. Den egentliga Storeätten vars första kända medlemmar vanligtvis förde endast en Sparre i skölden. Längre fram i tiden och av okänd anledning infogades en femuddig stjärna under Sparren. Dessa fakta anses styrkt som bevis för att de båda ätterna inte har någon som helst släktkoppling till varandra. Den ytterst okritiskt sammanställda riddarhusgenealogien över den egentliga Storeätten har på ett iögonfallande sätt släktled dubbelräknats och personer infogats endast på grund av namnlikhet. En av orsakerna till detta är att ätten under medeltiden tillhörde det lägre frälset och därför lämnat mycket få spår efter sig i urkunderna.


1RHKn. 2At (L), 3Ss. 4GIr. 5Hh, del 3. 6M. 7Hra. 8Fs. 9SH liber caus. Vol. 9 (OA). 10SH liber caus. Vol. 73 (OA), 11At (Sch). 12Medd. av P. G. Vejde.

TAB 1

Sven Store. Utfärdade Haganäs mot Trollåsa i Håcksviks sn/P vilken han erhållit med sin hustru1. Hans sigill visar Storevapnet (stjärnan är dock otydlig). Kan möjligen vara identisk med väpnaren Sven Tordsson som 1434-06-21 uppträder som sigillbeseglare1 (sigillet borta). Enligt släktböckerna gifte hans änka om sig med en Lasse Tordsson vars son Tord Larsson hade dottern Kerstin som var gift med Birger Bertilsson Lilliehöök och Jöns Tordsson (Anrep, Tab. 19).2

Barn:

TAB 2

Tord Svensson Store till Tvärred i likanämnda socken, Älvsborgs län. Var väpnare1 1453-01-22, då han uppträdde som faste vid väpnaren Nanne Kärlings morgongåva till sin hustru Kristina Kristiernsdotter Leijonhufvud. Köpte1 1462-05-09 en gård Västatorp i Floby socken, Skaraborgs län av Greger Kristiernsson Leijonhufvud vilken då kallar honom »sin älskeliga måg». Förde endast en Sparre i vapnet. Gift 1:o med en syster eller dotter till Greger Kristiernsson Leijonhufvud. Gift 2:o med Kristina Håkansdotter, vilken levde änka i Tvärred 1493 och 1496. Dotter till Håkan Eriksson i Risa.

Barn:

 • Sven Tordsson Store. Kyrkoherde i Yllestads pastorat av Skara stift. Levde 1496.
 • Ragnhild Tordsdotter Store. Gift med Knut Arvidsson.
 • Kerstin Tordsdotter Store (enl. andra uppgifter dotter av Tord Larsson).2 Gift med väpnaren Birger Bertilsson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck. Hans 2:a gifte 1510-11-25 på Kolbäck (morgongåva) med Anna Jonsdotter.
 • Knut Tordsson Store. Var väpnare 1471-02-25, då han höll på skaftet när väpnaren Peder Nilsson på Öresten gav sin hustru morgongåva.1

TAB 3

Björn Svensson Store i Torestorp i Svenljunga socken, Älvsborgs län. Levde 1465. Gift med Kerstin Johansdotter.

Barn:

 • Tord Björnsson Store. Hövitsman. Se Tab. 4.
 • Kerstin Björnsdotter Store. Gift.

TAB 4

Tord Björnsson Store, † omkr. 1508. Till Torestorp samt Högalid i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län. Kallas välboren sven 1473-01-02, då han kärade väpnaren Björn Bengtsson till Hällekis [halvt djur] om farfaderns egendom Trollåsa1 som »hans föräldrar i många år åtalat». Nämnes i ett flertal brev från 1480- och 1490-talen1. Satt främst i nämnden på Kinds häradsting3 1491-05-14. Han förde [sparren utan stjärna] i skölden på sned2 [vinkelhake] och får ej blandas ihop med sin samtida namne Tord Björnsson i Bragnem (1487–1516), som i vapnet förde två sparrar utan stjärna. De besegla varandras brev och voro troligen befryndade. Gift med Christina Krabbe af Svaneby. Dotter till Bengt Krabbe till Kärra i Hallands län och Gunnild Gunnarsdotter Gylta.

Barn:

 • Carl Tordsson Store. Se Tab. 5.
 • Karin Tordsdotter Store. Gift med väpnaren Peder Hård af Segerstad.
 • Anna Tordsdotter Store. Gift med Johan Larsson Bölja till Eskilstorp.

TAB 5

Carl Tordsson Store till Högalid och Torestorp. Bevistade Västerås riksdag 15274. Upptagen bland det rusttjänstsskyldiga frälset i Västergötland 1528, 1534 och 15354. Beseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560. Deltog i mönstringen med västgötafrälset 15625. Levde ännu 1571.6 Gift med Märta Ribbing. Dotter till häradshövdingen Knut Ribbing och Kerstin Gustafsdotter [en stjärna].

Barn:

 • Margareta Carlsdotter Store. Gift med Henrik Jönsson Gyllensparre.
 • Peder Carlsson Store. Slottslov. Se Tab. 6.
 • Carin Carlsdotter Store. Gift med häradshövdingen Nils Pedersson till Gälared Lilliehöök af Fårdala.
 • Nils Carlsson Store till Torestorp. Beseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 15605. Upptages i registret över Sveriges adel 15867. Levde ännu6 1598-01-25. Gift 1585-10-01 med Ingrid Jönsdotter Lilliesparre, † före 1610-09-22, dotter av fältöversten Jöns Olofsson Lilliesparre af Fylleskog och Ingeborg Gylta.
 • ? Märta Carlsdotter Store. Gift med ryttmästare Ragvald Mattsson Hierta i hans 2:a gifte.

TAB 6

Peder Carlsson Store till Högalid, som fadern överlåt till honom redan under sin livstid8 (efter 1562, men före 1568). I slottsloven på Gullberg7 1573-03-19, † före 1598-01-23, då arvskifte hölls efter honom och hans 1:a hustru9. Förde det s. k. Storevapnet (en Sparre över femuddig stjärna). Gift 1:o med Anna Isaksdotter, dotter av slottsloven Isak Birgersson till Elmteryd [halvhjort] och Estrid Pedersdotter Stierna. Gift 2:o med Elin Mattsdotter levde 1598, men var † 1616. Dotter till slottsloven Mattias Nilsson Kagg och hans 1:a fru Elin Lindormsdotter Forstenasläkten.

Barn i 1:a giftet:

 • Knut Pedersson Store, † före 1598-01-25 då halvsyskonen delade lösörena efter honom.9
 • Christina Pedersdotter Store, † 1636. Gift med Christoffer Jöransson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, † 1626.
 • Erik Pedersson Store. Se Tab. 7.
 • Signild Pedersdotter Store i Tåsthult i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län. [6]
 • Estrid Pedersdotter Store, † ogift 1636 före 1/9, då arvskifte hölls efter henne.
 • Brita Pederssdotter Store. Hon fick av sin 1:a man i morgongåva Syreda gård i Norra Solberga numera Flisby sn/F som hon 1636-03-12 sålde till sin svåger kyrkoherden i Flisby i Linköpings stift Daniel Benedicti. Hon omnämns 1661 och kallas då Brita Store till Eskås i Norra Sandsjö sn/F. Zacharias Bengtsson levde på Syreda 1630. Gift 1:a efter 1616 med kaptenen Zakarias Bengtsson, slagen i Tyskland. Gift 2:o 1633 med Esbjörn Svensson Bock af Näs i hans 2:a gifte, från vilken hon efter bara några månaders äktenskap blev skild på grund av lösaktighet.[10]

Barn i 2:a giftet:

 • Matts Pedersson Store, † 1654. Se Tab. 8
 • Anna Pedersdotter Store, † 1667 före 22/8. Innehade säteriet Kil i Söne sn 1622. Gift efter 1598 med Bengt Andersson Hård af Torestorp, † omkr. 1615.
 • Märta Pedersdotter Store, levde som änka ännu 1655.6 Gift med Jöns Eriksson Krabbe till Råö i Onsala sn/N, † mellan 1624 och 1633.
 • Ingeborg Pedersdotter Store, levde 1647-11-20, men var † 1648-09-14. Gift 1:o med Erik Nilsson Sting i hans 2:a gifte. Gift 2:o med löjtnanten Lars Håkansson Håkansson Dufva i Västergötland i hans 2:a gifte, † 1647.
 • Marina Pedersdotter Store, † före 1616.6
 • Catharina Pedersdotter Store född posthumt, begravd 1653-07-17 i Sexdrega kyrka Älvsborgs län. Gift efter 1637 med ryttmästaren Måns Kijl i hans 2:a gifte.

TAB 7

Erik Pedersson Store till Hallabo i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län. Levde 1610, men var † 1616. Gift6 1587-08-13 med Margareta Christersdotter, begravd6 1616-07-15. Dotter till kung Eriks köksmästare Christer Pedersson till Hattsjöhult [halvhjort] och Anna Brodersdotter Buth.

Barn:

 • Elin Eriksdotter Store, † 1654-12-03 på Hallabo och begraven i särskilt gravkor (numera försvunnet) på Ambjörnarps kyrkogård. Gift efter 1616 med Johan Hård af Segerstad, † 1645.
 • Anna Eriksdotter Store, † före 1621. Gift före 1616 med Isak Olofsson Lilliesparre af Fylleskog i hans 1:a gifte, † omkr. 1625.

TAB 8

Matts Persson Store till Högalid i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län. Innehade säteriet Töllestorp i Kalv sn 1622. Satt i Kinds härads nämnd under åren 1609–1628 samt 1643 och 1646, varunder »i fogdens stad» åren 1613 och 16236. Introducerad 1625 på ättens vägnar under nr 46, vilket sedan ändrades till nr 79. † 1654. Arvskifte efter honom och hans hustru förrättades 1657-07-10. Gift med Märta Uggla, som levde 1648, dotter av slottsbefallningsmannen Claes Arvidsson Uggla och Estrid Knutsdotter Hård af Torestorp.

Barn:

 • Elin Mattsdotter Store, begravd 1682-06-09 i Forsheda/F, Västbo hd. Gift 1:o med Göran Olofsson Lilliesparre af Fylleskog, † 1649. Officer vid amiralitetet 1627. Gift 2:o med Nils Andersson Stiernelodh.
 • Estrid Mattsdotter Store, begravd 1686-02-28 i Kulltorp sn. Det upprättades inventarium efter henne 1685-12-06. Hennes namn jämte årtalet 1668 står på den större klockan i Kulltorps kyrka Jönköpings län. Gift 1650 efter kungligt tillstånd med sin syssling Anders Hård af Torestorp, † 1667.
 • Marina Mattsdotter Store, † 1674-02-10. Gift omkring 1640 med regementskvartermästaren Johan Botvidsson Gyllensting, † 1689.
 • Kerstin Mattsdotter Store, † 1684-01-17 på Högalid och begraven i släktens gravkor på Ambjörnarps kyrkogård. Gift 1653 efter 17/6 eller 1654 med överstelöjtnant Isak Stark född 1610, † 1667 i hans 2:a gifte,
 • Anna Mattsdotter Store, † ogift före 1657-07-01.
 • Per Mattsson Store. Var mindre vetande. Levde 1657-08-08, men † ung och slöt ätten på svärdssidan, då vapnet sönderslogs.11
 • Carl Mattsson Store född 16366, † ung.

Utan känt samband

 • Erik Store Löjtnant vid M.G. De la Gardies infanteriregemente 1660.
 • Henrik Store. Fänrik vid Erik Ulfsparres regemente 1635.

Källor