:

Forstenasläkten nr 2

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga Forstenasläkten nr 2

Urgammal frälsesläkt, introducerad 1625.

Ätten, som på mödernet härstammade från Abjörnsönernas ätt (se adliga ätten Bagge af Berga). erhöll vid introduktionen namnet Forstenasläkten efter dess dåvarande huvudgård Forstena i Tunhems socken, i Väne härad Älvsborgs län, vilken dock först tämligen sent förvärvats. Denna gård innehades dessförinnan av en ätt som i vapnet till en början förde ett sjöblad, som sedermera ändrades till ett bagghuvud. Av denna äldre Forstena-ätt åro följande kända. Bröderna Åke och Esger Torbjörnssöner uppträda under åren 1415–1435, den senare gift 1418 på Forstena med Ingrid Siggesdotter, dotter av väpnaren Sigge Birgersson, vilken namnes i handlingarna 1405–1417 och i vapnet förde ett bagghuvud, samt tydligen ägt Forstena (han var 1413 bosatt i Väne härad). Båda dessa bröder förde ett oskaftat sjöblad eller hjärta i vapnet. Häradshövdingen i Väne härad Torbjörn Esgersson, tydligen son av Esger, upptog morfaderns vapen, bagghuvudet, vilket han förde 1459 och sedermera, liksom dennes son Gudmund Torbjörnsson, häradshövding efter fadern 1486–1495, med vars dotter Forstena övergick till den yngre Forstena-släkten. Om någon släktskap funnits mellan dessa och Sven Brynjulfsson, vilken förde bagghuvudet, är ej bekant. Ätten har utgrenat sig i grevliga ätten Torstenson, nr 7. En annan gren av ätten har introducerats särskilt med namnet Ultfana.

Forstena-släkten A200.png

TAB 1

Sven Brynjulfsson, till Todene (nu Storeberg) i Tådene socken, samt Saleby i Slöta socken, som han fick med sin hustru (båda i Skaraborgs län). Förde i vapnet ett bagghuvud och levde 1450. Gift efter 1418-03-26 men före 1440-02-15 med Elin Lindormsdotter, dotter av väpnaren Lindorm Jönsson (Sparre över ett blad), till Saleby, och Margareta Sixtensdotter (en bjälke).

Barn:

 • ? Lars Svensson, till Ljusesås (enligt Peringsköld, men ej hos Utter).
 • ? Benkt Svensson (enligt Utter, men ej hos Peringsköld).
 • ? Brita Svensdotter (enligt Utter och Peringsköld).

TAB 2

Hans Svensson (son av Sven Brynjulfsson, tab 1), till Saleby i Slöta socken, och Häggetorp i Dala socken, (båda i Skaraborgs län). Väpnare. Var häradshövding i Kåkinds härad 1488, i Vartofta härad 1489–1494 och i Gudhems härad redan 1490-05-03 till sin död 1506 eller 1507. Hade under sina sista år i förläning Falköpings stad. (Sturearkivet, Danska riksark.) Han upptog mödernevapnet sparren över ett blad. Kallas 1494-02-09 "broder" till Catharina Ingvarsdotter, dotter av väpnaren Ingvar Mickelsson (svarte skåning eller båt) till Traneberg, och änka efter väpnaren och häradshövdingen Magnus Filipsson Bonde, men någon annan släktskap dem emellan än att de voro sysslingar, är icke känd [RHKn]. Gift med Elin (Tomasdotter?) till Häggetorp, som i vapnet torde en sexuddig stjärna.

Barn:

 • Märta Hansdotter. Gift med slottsloven i Leckö Sven Sting, av gamla Stingätten (morfader till Nils Hemmingsson, adlad Sting).
 • ? Ragnhild Hansdotter. Gift med Sven Ingesson, stamfader för Rylanda- och Häggetorpssläkten eller Lindelöf till Kedom, nr 129.

TAB 3

Per Hansson, den äldre (son av Hans Svensson, tab 2), till Valsta i Odensvi socken, Västmanlands län och Österby i Tumbo socken, Södermanlands län. Tjänade först ärkebiskopen Gustaf Trolle och blev vid hans nederlag under reträtten från Uppsala 1521 sårad. Övergick därefter till Gustaf Eriksson Wasa och deltog som dennes hövidsman i befrielsekriget 1522–1523. Intagen i rådet vid riksdagen i Strängnäs 1523 (Hra.). Satt i konungens nämnd (GIr.) 1526-01-23. Förekommer såsom riksråd sista gången vid riksdagen i Strängnäs 1529 (Hra.). Satt i rätten över de upproriska västgötaherrarna 1529. Nämnes utan råds 1531. Var häradshövding i Snefringe härad (RA perg.brev. ) 1532-06-21 och i Åkerbo härad av Västmanlands län (RA perg.brev. ) 1537-06-18. Beseglade Västerås arvsförening 1544-01-13. Död omkring 1545. Han innehade Odensvi socken, i förläning, sannolikt allt ifrån början av Gustaf I:s regering (Al.). Gift med Märta Andersdotter, dotter av väpnaren och häradshövdingen i Åkerbo härad Anders Ragvaldsson (stubbe med 3 liljor), till Valsta, och hans 2:a fru Brigitta Magnusdotter (två vingar).

Barn:

 • Erik Persson, till Österby. Upptages så väl i 1569 års rusttjänstlängd som i 1573 års tiondelängd med sin gård Österby (Fs.). Begraven i Tumbo kyrka Södermanlands län.
 • ? Nils Persson, till Vargarn i Lista socken, Södermanlands län enligt 1562 års rusttjänstlängd (Fs.).

TAB 4

Hans Persson (son av Per Hansson, den äldre, tab 3), till Valsta samt Yxsta i Mellösa socken, Södermanlands län. Knekthövidsman. Erhöll befallning 1552-05-03 att jämte Björn Pedersson (båt) mönstra krigsfolket i Dalarne (GIr.). En av befälhavarne på flottan till England 1559-08-00. Medlem av konung Erik XIV:s nämnd 1562 och 1563 (Erik XIV:s nämnds dagbok i Hh d. 13.). Skeppshövidsman på flottan i striden mot Danmark 1563 (Erik XIV:s nämnds dagbok i Hh d. 13.). Dömd från livet för sitt förhållande under nämnda års sjötåg 1564, men benådad (Erik XIV:s nämnds dagbok i Hh d. 13.). Knekthövidsman över Västmanlands knektar 1564. Stupade i slaget vid Axtorna (Tegel, Erik XIV:s historia.) 1565-10-20. Gift 1552-01-04 i Örebro med Malin Sparre, till Vargarn, i henne 1:a gifte [gift 2:o före 1572 med ståthållaren Erik Jönsson (Lillje af Greger Mattssons ätt, nr 6), död 1597], född 1528-07-29 på Örebro slott, död 1597-02-27 och begraven i Kimstads kyrka Östergötlands län, dotter av riksmarsken Lars Siggesson Sparre den yngre (nr 7) och hans 1:a fru Anna Lindormsdotter (vinge).

Barn:

 • Per Hansson, den yngre. Ståthållare. Se Tab. 5
 • Ingeborg Hansdotter. Levde 1633. Gift med sin syssling Göstaf Joensson (Rylanda- och Häggetorpssläkten eller Lindelöf till Kedom, nr 129), död 1626.

TAB 5

Per Hansson, den yngre (son av Hans Persson, tab 4), till Valsta och Österby samt Moisio i Finland. Hertig Carls hovjunkare. Fogde i Arboga län 1581-09-29–1582 och ånyo 1585–1586. Befallningsman i Arboga samt i Kungsörs län 1593-12-19. Ståthållare över Kungsörs och Arboga län, som han erhöll i förläning 1595-04-01. Ståthållare på Nyslott och över dess län 1599-12-08. Levde ännu 1608 [Al]. Gift 1:o med Brita Bååt, dotter av riksrådet Johan Pedersson (Bååt) och Kerstin Åkesdotter Tott. Gift 2:o med Ingeborg Jakobsdotter, född 1547-04-30 Vi, dotter av riksrådet och ståthållaren i Östergötland Jakob Turesson (Rosengren) till Grensholm och Metta Ryning.

Barn:

 • 1. Anna Persdotter, till Österby, död 1648. Gift 1606 med kammarjunkaren Erik Pedersson Ribbing (nr 15), född 1577, död 1623.
 • 2. Märta Persdotter, till Valsta, död före 1627-09-22 och begraven 1627-10-21 i Odensvi kyrka Västmanlands län. Gift 1:o 1604-08-26 i Viborg med ståthållaren Erik Claesson (Bielkenstierna), född 1579, död 1612. Gift 2:o 1619-08-01 i Nikolai förs, Stockholm med översten Johan Yxkull, i hans 1:a gifte, död efter 1648.

TAB 6

Brun Svensson (son av Sven Brynjulfsson, tab 1), till Häggetorp i Dala socken, Skaraborgs län. Häradshövding i Valla härad i Skaraborgs län 1489 och ännu 1495. Han upptog mödernevapnet: sparren över ett blad. Gift med sin syssling Gyrit Bengtsdotter (Ryting), dotter av väpnaren och häradshövdingen Bengt Dun (sparre), till Häggetorp, och Bengta Åbjörnsdotter (Bagge af Berga).

Barn:

 • Brita Brunsdotter.
 • Gunnar Brunsson.
 • Margareta Brunsdotter.
 • Sven Brunsson. I riksföreståndaren Svante Nilssons tjänst 1505–1508, varvid han bl a var dennes fogde å Eksjöhovgård Jönköpings län 1505 och i Vadsbro Skaraborgs län 1507 samt deltog i belägringen av Kalmar 1508 (Sturearkivet, Danska riksark.). Avstod 1518-02-21 jämte bröderna Lindorm och Torsten till Ture Jönsson (tre rosor) sin bördsrätt till vissa gods (Eriksbergs arkiv.). Var häradshövding i Gudhems härad 1526 (At (Sch).), vilken häradsrätt han redan vid farbrodern Hans Svenssons död 1506 eller 1507 hade utbett sig av herr Svante Nilsson. Nämnes sista gången 1527, då han bevistade Västerås riksdag (GIr.). Gift med Anna.
 • ? Anna Brunsdotter.

TAB 7

Bengt Brunsson (son av Brun Svensson, tab 6). Riksföreståndaren Svante Nilssons sven 1508–1509 och deltog såsom sådan i belägringen av Kalmar (SbV.). Sten Sture den yngres fogde i Dalarne 1518 (Blr.). Konung Kristians fogde i Dalarne 1520 och förföljde i ???sistnämnda egenskap Gustaf Vasa under dennes vandringar i Dalarne (Peder Swarts krönika.). Nämnes 1526 bland rustande uppländska frälseman (GIr.). Bevistade riksdagen född Västerås 1527 (Hra.). Erhöll häradsrätten över Dalarne 1530-11-00 (Dipl. Dalecarl.). Död före 1534. Gift med Anna Stigsdotter, dotter av silverbergsfogden och domaren, i Dalarne. Stig Hansson, till Ornäs, och Carin Olofsdotter (sexuddig stjärna).

Barn:

 • Brun Bengtsson. Tjänade vid Upplands ryttare med 5 hästar 1561 (Blr.). Var löjtnant vid Upplandsfanan 1562 eller 1563 (Blr.). Av våda ihjälskjuten 1565 på ryttmästaren Christoffer Torstenssons (kusinens) gård i Västergötland av en tysk ryttares tjänare, varom rannsakades 1566-01-24 av konung Erik XIV:s nämnd (Erik XIV:s nämnds dagbok i Hh d. 13.).
 • Brita Bengtsdotter. Gift med fogden i Dalarne, sedan borgmästaren i Västerås Nils Ingelsson, en av stamfäderna för adliga ätten Ikornsköld, död efter 1596.
 • ? Margareta Bengtsdotter. Gift med Thise Jönsson.
 • ? Carin Bengtsdotter. Gift med Anders Persson.

TAB 8

Stig Bengtsson (son av Bengt Brunsson, tab 7), till Storgården i Dunkers by och socken, Södermanlands län. Gift med Sofia Nilsdotter (Pt 1920, h. 2–3.), dotter av Nils Larsson på Järna i Gryts socken, Södermanlands län och Märta Eriksdotter (Kuse), som i vapnet förde en halv råbock (Pt 1920, h. 2–3.).

Barn:

TAB 9

Bengt Stigsson (son av Stig Bengtsson, tab 8), till Sunds-Händö i Dunkers socken, som han tillbytte sig mot Storgården. Ägde därjämte från 1612 Boda gård i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län, som han fick genom sitt första gifte. Död 1627 enligt vapnet i Dunkers kyrka (At (Sch).). Sönerna introducerade med namnet Ulffana. Gift 1:o med en dotter till väpnaren Christoffer Persson till Fållökna i Lilla Malma socken, Södermanlands län och N. N. Eriksdotter (Rosenstråle).

Barn:

 • Carl Bengtsson Ulffana. Se adliga ätten Ulffana, tab 1.
 • Nils Bengtsson Ulffana. Se adliga ätten Ulffana, tab 2.

TAB 10

Lindorm Brunsson (son av Brun Svensson, tab 6), till Brönäs i Härene socken, Skaraborgs län. Var häradshövding i Valla härad 1504 (RHKn.). Väpnare och riksråd (Sveriges traktater.) 1512-01-19 samt ännu 1520-10-31, då han deltog i Sveriges rikes råds förklaring att riket tillhörde konung Christiern på grund av arv, icke av val (Sveriges traktater.). Nämnes sedan ej mer. Gift (SbV.) före 1506-07-13 med Carin Siggesdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1492 med frälsemannen Erik Hansson) (Vff I h. 3 s. 18.), född omkring 1471, dotter av riksrådet Sigge Larsson den yngre (Sparre), och hans 1:a fru Brita Bengtsdotter (öra).

Barn:

 • Elin Lindormsdotter. Gift med slottsloven på Leckö Matts Kagg, i hans 1:a gifte.

TAB 11

Göran Lindormsson (son av Lindorm Brunsson, tab 10), till Bronäs. Erhöll Vilske härad i Västergötland i förläning (GIr.) 1526-05-23. Bevistade riksdagen i Västerås 1527 (GIr.). Död före 1529-10-03 då hans änka bytte jord med konung Gustaf (GIr.). Gift med Agneta Nilsdotter i hennes 1:a gifte [gift 2:o med regementsrådet Anders Hansson (Ekeblad), död 1543. Gift 3:o med riddaren och riksrådet Anders Pedersson (Lilliehöök af Fårdala) i hans 2:a gifte, död 1572], dotter av riksrådet Nils Claesson, till Stola, som i vapnet förde en vit upprättstående växande halvmåne i blått fält, och Ebba Arentsdotter (Ulf).

Barn:

 • Ebba Göransdotter, död 1582-03-24 på Såtenäs i Tuns socken, Skaraborgs län och begraven 1582-04-08 i Tuns kyrka. Gift 1:o med (At I: Om Tore Pytings efterkommande.) Erik Andersson (tre ekblad), till Hedåker. Gift 2:o 1552 Hellekis med riksrådet och riddaren Knut Axelsson Posse, död 1595.
 • Anna Göransdotter, död 1591 Berg och begraven 1591-03-29 i Holms kyrka. Gift med (At I: Om Tore Pytings efterkommande.) fogden över Dal Mauritz Olofsson Stake , död 1566.

TAB 12

Torsten Brunsson (son av Brun Svensson, tab 6), till Forstena i Tunhems socken, Älvsborgs län och Häggetorp i Dala socken, Skaraborgs län. Nämnes redan (Eriksbergs arkiv.) 1518-02-21. Beseglade ett Ture Jönssons (tre rosor) gåvobrev (RAP.) 1521-01-13. Var häradshövding i Skånings härad (Vff I h. 2 s. 58.) 1523-11-14. I slottsloven på Älvsborg (GIr.) 1524-10-07. Kallas väpnare (RAP.) 1525-07-25. Bisittare i konungens nämnd i Skara (GIr.) 1526-03-01. Bevistade riksdagen i Västerås 1527 (GIr.). Satt i rätten över de upproriska Västgötaherrarna 1529-06-00. Lagman i Värmland (GIr.) 1529-08-03 och ännu 1534. Ånyo i slottsloven på Älvsborg 1532-10-07. Häradshövding i Åsa härad, vilken häradsrätt gavs till annan person (GIr.) 1537-01-16. Regementsråd i Västergötland 1540. Var ånyo i slottsloven på Älvsborg 1543-05-00 (GIr.). Beseglade Västerås' arvförening 1544. Levde ännu 1545-08-09, då han satt i det regementslandsting som 1545-08-09 hölls i Ny-Lödöse (Peder Swarts krönika.). Han fick genom sitt gifte gården Forstena, efter vilken släkten erhållit sitt namn. Gift med Anna Gudmundsdotter, dotter av häradshövdingen i Väne härad Gudmund Torbjörnsson (bagghuvud), till Forstena, av den äldre Forstenasläkten, och Ragnhild Svensdotter (halv lilja).

Barn:

 • Lennart Torstensson. Knekthövidsman. Död 1564. Se Tab. 15
 • Christoffer Torstensson. Slottsbefallningsman. Se Tab. 17.
 • Ragnhild Torstensdotter. Gift med Carl Torbjörnsson på Gunnarstorp i Västra härad.
 • Gyrith Torstensdotter. Gift med väpnaren Bengt Pedersson Svenske
 • Gudmund Torstensson. Död ogift före 1579.

TAB 13

Göran Torstensson (son av Torsten Brunsson, tab 12), till Forstena och Nygård i Tunhems socken, samt Rölanda i Frändefors socken, Årbol, Åttingsberg och Åttingsåker i Färglanda socken, m fl (alla i Älvsborgs län). Beseglade adelns försäkran om godkännande av Gustaf I:s testamente mm (Hra.) 1560-07-30 och den förnyade trohetsförsäkran till konung Erik 1561 (Hra.). Avgav jämte svågern Bengt Svenske trohetsförsäkran till hertig Johan (Hra.) 1568-08-20. Ryttmästare för Västgöta ryttare 1569. I slottsloven på Gullberg 1573-05-19. Fogde på Dal 1576–1584 (A. Lignell. Beskrivning över Dal.). Levde ännu (Hra.) 1590-03-07, då han undertecknade ständernas förnyelse och förklaring av arvföreningen jämte utsträckning av tronföljden till kvinnolinjen (Hra.). Gift på sin ålderdom (efter 1579) med sin frilla Elin Gudmundsdotter, bonddotter från Börteslevs by i Väne härad.

Barn:

 • Brun Göransson, till Säter i Örs socken, Älvsborgs län 1584. Fogde över Vätle, Ale, Flundre och Väne häraders fögderi 1591–1595. Erhöll konung Sigismund fullmakt 1598-08-29 att vara fogde på Dal, men utan påföljd [Al]. Gift. Hade dottern Anna Brunsdotter.
 • Göran Göransson. Gift. Hade dottern Elin Göransdotter.
 • Gudmund Göransson.
 • Carin Göransdotter. Gift med Per Nilsson Kafle (nr 70) i hans 1:a gifte, död 1645.

TAB 14

Hans Torstensson (son av Torsten Brunsson, tab 12), till Lunden i Vassända socken, i Väne härad samt (A. Lignell. Beskrivning över Dal.) Olsängen i Färgelanda socken, och Steg i Rännelanda socken, (båda i Älvsborgs län). Nämnes såsom vittne (Hildebrand, Sv. historia.) 1558-06-16. Beseglade adelns försäkran om godkännande av Gustaf I:s testamente mm (Hra.) 1560-07-30 och den förnyade trohetsförsäkran till konung Erik 1561 (Hra.). Nämnes bland frälset 1563 (Hra.), men var död 1577 (A. Lignell. Beskrivning över Dal.). Gift med Carin Söfrinsdotter, dotter av Söfrin (Severin) Kijl och Malin Ribbing. (Nr 15).

Barn:

 • Henning Hansson, död ogift före 1579.
 • Gustaf Hansson.
 • Kerstin. Hansdotter. Gift med Christoffer Göransson på Kolbäck (Lilliehöök?).
 • Margareta Hansdotter. Gift med Torkel Grijs (nr 192).
 • Anna Hansdotter.
 • Brita Hansdotter.
 • Carin Hansdotter, död (M.) 1651-07-07. Sannolikt gift med (M.) en medlem av Rylanda- och Häggetorpssläkten eller Lindelöf till Kedom, nr 129.
 • Ingeborg Hansdotter.

TAB 15

Lennart Torstensson (son av Torsten Brunsson, tab 12), till Forstena i Tunhems socken, och Restad i Naglums socken, (båda i Älvsborgs län). Var fogde i Väne härad 1559 (GIr.). Beseglade adelns försäkran om godkännande av Gustaf I:s testamente mm (Hra.) 1560-07-30 samt den förnyade trohetsförsäkran till konung Erik 1561 (Hra.). Hövidsman vid Västgöta fotfolk. Stupade vid belägringen av Bohus slott 1564-02-23. Begraven i Tuns kyrka (At I: Om Tore Pytings efterkommande.) Skaraborgs län. Gift med sin kusins styvdotter Margareta Andersdotter i hennes 1:a gifte [g. Gift 2:o 1573-01-06 med ståthållaren Anders Olofsson (Oxehufvud, nr 102), född 153(7), död 1618], död 1616, dotter av regementsrådet Anders Hansson (Ekeblad) och Agneta Nilsdotter (halvmåne).

Barn:

 • Anders Lennartsson, till Restad och Forstena.
 • Kom vid unga år till hertig Carls hov. Var fältöverste 1593. Häradshövding över Dal 1597-08-09. Ståthållare på Älvsborgs slott och över Ny-Lödöse stad med underlydande län (Gff VII s. 223.) 1599-02-26 (fullmakt 1599-10-12). Fick 1599-03-29 i förläning Bolstads gäll (fyra snr) på Dal. Ryttmästare för hertig Carls egen ryttarefana 1600-03-00. Överste för krigsfolket i Västergötland 1600-05-13. Riksmarsk (Gff VII s. 223.) 1600-07-01. Förnyad fullmakt såsom ståthållare på Älvsborg (Gff VII s. 223.) 1600-07-17. Förde jämte Arvid Stålarm högsta befälet (generalfältöverste) över den svenska styrkan i Livland 1602–1603 och deltog såsom krigsöverste även i 1605 års fälttåg. Stupade 1605-09-17 i slaget vid Kirkholm. Tapper och erfaren hade han väsentlig andel i hertig Carls seger i slaget vid Stångebro 1598. Fick 1604-06-02 brodern Torstens förverkade gods Forstena.
 • Torsten Lennartsson, född 1561. Ståthållare. Död 1631. Se Tab. 16.
 • Agneta Lennartsdotter, död 1617-05-29. Gift 1605-11-10 på Uddfetorp i Borgstena socken, Älvsborgs län med riksrådet Bo Ribbing, i hans 2:a gifte, född 1560, död 1640.
 • Karin Lennartsdotter.
 • Anna Lennartsdotter, begraven i Floby kyrka (Skaraborgs län). Gift med hövidsmannen Carl Bengtsson (Lilliestielke), död 1597.

TAB 16

Torsten Lennartsson (son av Lennart Torstensson, tab 15), till Forstena. Född 1561. Vid unga år kammardräng i konung Sigismunds hov och följde honom till Polen. Var konungens kammarherre 1593. Stred vid hans sida i slaget vid Stångebro 1598 och följde honom efter nederlaget ur landet. Fick genom sin broders bemedling hertig Carls tillstånd att återvända hem 1599. Fogde över Vätle, Ale, Flundre och Väne härad 1602. I slottsloven på Älvsborg (Vff II. h. 1 s. 76.) 1602-06-30 med ny fullmakt 1603-06-30. Övergick ånyo till konung Sigismund och flydde 1603 till Polen. Erhöll tillstånd att återvända hem, sannolikt sommaren 1624. Introducerad å ättens vägnar 1625 under nr 5 i andra klassen, vilket sedan ändrades till nr 2. Död 1631-03-03 på Kestad och begraven 1633-10-27 i Forstenasläktens gravkor invid Tunhems kyrka. Gravstenen över honom och hans fru är nu uppsatt & kyrkans inre vägg (Vff II h. 2–3 s. 77.). Gift 1600 med Märta Posse, död 1627-06-11 dotter av häradshövdingen Nils Axelsson Posse, den äldre, och Anna Kagg.

Barn:

 • Ingeborg Torstensdotter, född 1601-01-14, död 1659-06-05 och ligger jämte sin man begraven i Dalby kyrka Uppsala län. Gift 1618-11-14 i Danzig med sin syssling, riksrådet och presidenten Knut Göransson Posse, friherre Posse af Hedensund, född 1592, död 1664.
 • Lennart Torstensson, greve Torstensson, född 1603, död 1651. Se grevliga ätten Torstensson, tab 1.
 • En son Lennart och två döttrar med namnet Anna dogo unga.

TAB 17

Christoffer Torstensson (son av Torsten Brunsson, tab 12), till Bryggum i Tunhems socken, samt Frändöga (Fråndö) och Kylsäter i Färgelanda socken, (alla i Älvsborgs län) och Ulfstorp i Sparlösa socken, Skaraborgs län. Beseglade den förnyade trohetsförsäkran till konung Erik 1561 (Hra.) och adelns trohetsförsäkran till konung Johan (Hra.) 1569-01-26. Ryttmästare vid Västgöta ryttare 1564– 1567. Fullmakt, jämte andra, att hava tillsyn över befästningsarbetena vid Gullbergs fästning (Gff VII s. 182.) 1570-05-30. Befallningsman på Älvsborgs slott (Off VII s. 187.) 1571-06-24– 1572-03-24. Var i början av år 1573 en av konung Erik XIV:s fångvaktare. Levde ännu 1586-11-04, då han namnes i ett register på Sveriges adel (Hra.). Gift med Brita Stake, dotter av Olof Eriksson Stake och Cecilia Stierna.

Barn:

 • Cecilia Christoffersdotter, död före 1647-02-22. Gift med fogden över Dal Peder Knutsson (Roos af Hjelmsäter).
 • Mauritz Christoffersson, död ung.
 • Torsten Christoffersson. Ståthållare. Se Tab. 19
 • Kerstin Christoffersdotter, död ogift 1645.
 • Anna Christoffersdotter, död 1648 och begraven i Strö kyrka Skaraborgs län. Gift 1580 med sin farbroders styvson, häradshövdingen Johan Andersson (Ekeblad), död 1608.
 • Olof Christoffersson, född 1563. Ståthållare. Död 1647. Se Tab. 20.

TAB 18

Erik Christoffersson (son av Christoffer Torstensson, tab 17) till Frandöga i Färgelanda socken, Älvsborgs län, som han ärvde efter fadern (A. Lignell. Beskrivning över Dal.). Han befalldes av hertig Carl 1595-01-03 att inträffa hos honom i Stockholm 1595-02-09. Levde 1610, men var död 1619, då Frändöga ägdes av hans änka (A. Lignell. Beskrivning över Dal.).

Barn:

 • Harald Eriksson.
 • Karin Eriksdotter.

TAB 19

Torsten Christoffersson (son av Christoffer Torstensson, tab 17), till Lilla Bjurum i Vättlösa socken, och Ulfstorp i Sparlösa socken, (båda i Skaraborgs län). Fänrik vid Västgöta ryttare 1588. Häradshövding i Viste härad 1590-04-28. Konfirmations fullmakt av konung Sigismund 1594-07-17. Ryttmästare för adelsfanan i Västergötland 1596. I slottsloven på Vadstena 1597-03-06. Befallningsman över Västanstång 1598. I slottsloven på Älvsborg (Gff VII s. 224.) 1604-01-03 och ånyo (Gff VII s. 224.) 1605-12-22. Ståthållare på Leckö 1606 (Gff VII s. 224.). Kommissarie till fredsmötet med ryssarna i Systerbäck 1606-07-31. Död 1611-01-19 enligt gravsten i Salems kyrka (At (Sch).) Stockholms län, men synes dock vara död före 1611-01-09, då hans änka erhöll donationsbrev på gods i Västergötland (M.). Gift 1:o med Magdalena Björnsdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1577 med kammarjunkaren Erik Andersson (Ekeblad), död före 1589], död 1598-03-30 och begraven i Vättlösa kyrka, dotter av riksrådet Björn Pedersson (Bååt) och hans 1:a fru Brita Nilsdotter (Grip). Gift 2:o med sin sysslings dotter Ebba Ekeblad, som levde änka 1660, dotter av slottsloven Claes Andersson (Ekeblad) och Brita Kagg.

Barn:

 • 1. Brita Torstensdotter, död kort före 1647-01-16. Gift 1:o med Sven Andersson. Gift 2:o med sin halvbroders svåger, regementskvartermästaren Johan Ulfsparre af Broxvik, i hans 1:a gifte.
 • 2. Christoffer Torstensson, till Ultstorp, Sundby och Levene. Kom i krigstjänst 1623 (M.). Kornett vid upplands ryttare 1626. Löjtnant vid upplands ryttare 1629. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1632. Överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1641. Avsked 1648. Död 1658-01-27 (1658-02-26) och begraven 1658-08-29 i Sparlösa kyrka på samma gång som sin andra fru. Gift 1:o 1635-08-17 på Torp (M.) med Carin Ulfsparre af Broxvik, död 1650 (M.), dotter av ståthållaren Peder Göransson Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru Ebba Andersdotter (Röd). Gift 2:o 1652-09-26 Levene ) Skaraborgs län med sin svägerska Christina Uggla i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Gudmund Ulfsparre af Broxvik, död 1650), född (M.) 1612-11-22, död 1658-03-03, dotter av kammarrådet Göran Uggla, och hans 1:a fru Märta Kafle.
 • 2. Mauritz Torstensson. Officer vid Västgöta ryttare 1630 och 1631 (M.).
 • 2. Anders Torstensson. Officer vid Västgöta ryttare 1630 och 1631 [M].

TAB 20

Olof Christoffersson, (son av Christoffer Torstensson, tab 17), till Degeberg i Rackeby socken, Skaraborgs län och Gårstad (nu Rosenborg) i Eskilsäters socken, Värmlands län. Född 1563. Häradshövding i Kumla härad i Närke 1594. Kammarjunkare hos hertig Carl 1596. I slottsloven på Nyköping och över dess län 1598-01-04. Krigsöverste 1602. Mönstrade Västgöta ryttare 1604. Erhöll fullmakt 1602-08-04 att hava inseende över salpeterbruken och salpetersjudarna, så ock över rör- och hillebard- samt andra krigsammunitionssmeder i riket. Ståthållare på Leckö slott. Ståthållare och hövidsman i Värmland 1606-05-04– 1611. Assessor i Svea hovrätt 1622, avlade sin ed 1622-09-23. Hade Eskilsäters socken, i förläning 1624–1629. Avsked från hovrätten 1626-07-01. Död 1647-02-29 och begraven i Rackeby kyrka, där hans vapen uppsattes. Han erhöll Degeberg genom sitt 1:a gifte och tillbytte sig 1608 Gårstad av fru Ebba Brahe på Sundby [Ash]. Gift 1:0 1603 med jungfru Anna till Degeberg (Vff II h. 2–3 s. 124.), sannolikt dotter till fru Elin Gustafsdotter till Degeberg (Vff II h. 2–3 s. 124.) [gift 1:o med slottsloven Matts Nilsson Kagg), i hennes senare gifte, med vilken är ej känt. Fru Elins föräldrar voro häradshövdingen i Barne härad Gustaf Olofsson, till Degeberg (vilken förde Forstenavapnet) och Anna Mattsdotter (Kafle). Gift 2:o före 1625 med fru Maria Svensdotter, som 1625 ägde gods i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län, vilka då bortbyttes (M.).

Barn:

 • 1. Gustaf Olofsson, till Degeberg, född 160(4), död 1625-03-28 och begraven i Rackeby kyrka, där hans vapen uppsattes (Vff II. h. 1 s. 76.).
 • 1. Christoffer Olofsson.
 • 1. Lennart Olofsson.
 • 1. Brita Olofsdotter, till Degeberg, levde 1668. Gift med Gustaf Persson Bratt af Höglunda, död 1648.

TAB 21

Jon (Joen, Johan) Olofsson, (son av Olof Christoffersson tab 20), fänrik vid Närke-Värmlands regemente 1658, kaptenlöjtnant 1660-08-28. Regemente kvartermäst. 1667-01-22. Kompanichef Karlstads kompani 1671-11-21. Detacherad med ett kompani ur Värmlands regemente vid uppsättningen av Jean Mells infanteriregemente i Tyskland. död 1672 i okt. utanför Bremen. Gift med Birgitta (Brita) Svensdotter Faxelia i hennes 1:a gifte dotter till kyrkoherden i Kila, Värmland, Sven Anundsson Faxelius, död 1664 o h h Catharina Norenia, 1604-1647. Gift 2:o med kyrkoh. i Ed, Dals. Halvard Enander, död 1685.

 • Barn.
 • ("efterlämnade... många barn uti stor vid-löftighet").
 • Catharina född ca 1668. död 1738-04-05 i Mölnerud, Gillberga, Värml. Gift 1:o med magister Petrus Andrae Hofflander, slutl. lektor i grekiska o konrektor i Karlstad död 1697. Gift 2:o med handelsmannen i Borås, Erik Bengtsson.
 • Maria, gift 1:o efter mars 1690 med kyrkoherden i Sillerud, Värmlands län, Nicolaus Jonae Carlrot död 1705. Gift 2:o efter dec 1710 med kyrkoh. i Blomskog, Värmlands län, Andreas Laurentii Lindgren i dennes 2:a gift död 1735.
 • Sara, gift med komministern i By, Värmlands län, Sven Ullholm (Ullgren) i dennes 1:a gift, död juni 1709. Död i barnsäng dec 1699.
 • Sven, född ca 1670, se tab 22.

TAB 22

Sven, (son av Jon Olofsson, tab 21) född c:a 1670, studier vid Karlstads gymn., stud. Åbo 1691, Uppsala (Värmlands län) 1696-09-11, disp. pro gradu 1699-05-10, fil mag. 1700-12-12. Prv. 1699-10-04, vice pastor Edsleskog, adj. Övre o. Nedre Ullerud 1702, reg pastor Västgöta-Dals regemente 1712-05-15, deltog 1716 i fälttåget mot Norge. Kyrkoherde i Åmål 1716-08-21 men kom aldrig att i realiteten tillträda pastoratet, då han under ett drygt halvår tjänstgjorde som nådeårpred. hos företrädarens änka, Elisabet Marg. Skragge. Död 1717 (27/3?). Gift trol i Edsleskog 1701 med Sophia Risell, född 1665-08-30, död 1718 dotter till kh i Edsleskog Petrus Risell och Anna Matsdotter Noreen.

Barn:

 • Anna'' Maria, född 1705-10-20 i Nedre Ullerud, död 1758-08-05, ogift.
 • Jonas, född 1705-01-21 i Nedre Ullerud, bokhållare vid Brandvaktskontoret i Stockholms län., död 175? där.
 • Petrus, född 1707, komminister i Dals-Ed, död 1783. se tab 23.
 • Niclas, född 1709-06-13 i Nedre Ullerud, rådman i Karlstad, död 1764-05-09. (Grenen utslocknad på 1800-talet). se tab 24.
 • Johannes, född 1711-11-01 i Nedre Ullerud. Se Tab. 25.
 • Sara, född 1714, gift med komministern i Eda Laurentius Jonæ Bjur i hans 2:a gift
 • Sven, född 1716, död i Göteborg c:a 1760, soldat vid ett värvat regemente.

TAB 23

Petrus, (son av Sven Dahlman, tab 22), född 1707-06-15 i Nedre Ullerud, studier vid Karlstads gymn. fr 1725, stud. Uppsala 1750-05-05, prv 1752-10-19, sockenadj i Edsleskog, komm. i Ed/Nössemark, Dals., 1742 Sades 1777 vara oförmögen att själv förrätta sitt ämbete. död 1785 april. Gift 1755-05-11 med Christina'' Ullbom, född därst. 1715-11-09, död?, dotter till komm. därst. Laurentius Laurentii Ullbom o Märta Risell.

Barn:

 • Sven, född 1736, bonde i Nedre Ullerud el. Nössemark, död trol. före 1811.
 • Lars, född 1738, död ung.
 • Nils, född 1740, hökare i Uddevalla, död därst. 1785. Gift med Stina Edgren. 2 söner, 1 dotter, se tab 26.
 • Lars, född 1741 död omkr. 1742.
 • Christina'' Sophia, född 1742-07-29 i Håbol, gift med tulluppsyningsmannen Peter Dahlman i Nössemark född 1746 död 1830. Död 1822-03-22 i Nössemark.
 • Johannes, född 1744-11-18 i Håbol, död 1745-03-29.
 • Petrus, född 1746-01-07 i Håbol, bonde i Nössemark. Gift med Åsa Svensdotter.
 • Lars'' Johan, född 1748 el 1750, drunknad 1769.
 • Carl, född 1752, död ung.
 • Anna Märta, död 1755-12-04 i Nössemark, död 1782. Gift med Sten Carl Alsing.

TAB 24

(Nils) Niclas (son av Sven, tab 22) grenen utslocknad på 1800-talet.

TAB 25

Johannes (översiktstab 7, Svenonis. Son av Sven Dahlman, tab 22), född 1711-11-01 i Nedre Ullerud, stud vid Karlstads gymn., stud i Uppsala 1754-02-28, prv. 1742-08-07, komm. i Köla/Järnskog, Värmlands län., 1745, död 1781-01-12 i Köla. Gift 1:o i Köla 1746-01-12 med Maria Ollongren i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannens företr., Nicolaus Jonæ Hollström) död i Köla 1754-02-17. Gift 2:o i Köla 1755-12-28 med Anna Hörstedt född 1725, död 1809-01-12 i Köla, dotter till bruksbokh. vid Älgå hammare Erik Larsson Hörstedt o Margareta Enhörning.

Barn:

 • 1. Sofia'' Sara, född 1747-12-04 i Köla, död? Gift med urmakare Olof Lidberg född 1745-01-18 i Åmål, trol. 1777.
 • 1. Elisabet, född 1749-09-21 i Köla, död?. Gift trol. 1767 med en målare på Mässviks herrgård, Bro.
 • 2. Sven, född 1756-11-08 i Köla, kyrkoh. i Holmedal se tab 27.
 • 2. Erik född 1758-04-07 i Köla. Se tab 28.
 • 2. Greta Maria född 1762-04-07 i Köla, gift 1796-11-09 med faderns andre eftertr. Magnus Svala född 1769 i Karlstad, död 1847 i Köla.
 • 2. Nils, född 1767-07-06 i Köla, hemmansägare i Köla socken, död 1858 okännt var. Se Tab. 29.

TAB 26

Nils, (son av Petrus tab 23) 2 söner, 1 dotter övriga upplysningar saknas

TAB 27

Sven (son av Johannes (Svenonius) Dahlman, tab 25), född 1756-11-08 i Köla, studier vid Karlstads skola stud. i Lund 1776-09-19, prv 1781-11-27, past adj vid Tyska förs, i Karlskrona 1780 extra ordinarie amiralitetspred. vid Amiral, förs Ulrica Pia därst. 1784-06-05. Skeppspred freg. Sprengtporten under exp till S:t Barthélemy 1784–85. Divis. pred örlogssk. Prins Gustaf 1788 och deltog därvid i slaget vid Högland s. å. 17/7 varvid han blev tillfångat., återkom ur fångenskapen 1791, pastoralex. Åbo s. å. 28/4, kyrkoh. i Hoömedal, Värmlands län. 1795-07-01 tilltr 1796-05-01, fältprost h. c. 1815-05-02. Utgav 1786 "Beskrifning om swenska öen Södra Barthélemy uti Westindien". Grundade 1797 tills med reg skrivaren Anders Atterberg, Töcksfors järnbruk. Död 1820-02-05 i Holmedal. Gift 179? med Ulrica Eleonora Burgman, född 1740 i Stockholm, död 1812-01-25 i Holmedal, dotter till stads- och bankomäklaren Johan Gabriel Burgman, i hennes 2:a gift (1:o i Nikolai, Stockholms län 1764-02-07 med järnkrämaren Henrik Rosenberg född 1755 död 1791). Gift 2:o 1815-01-24 i Holmedal med hushållerskan Brita Andersdotter född 1785-06-15 i Karlanda död 1856-05-22 i Holmedal, dotter till bonden Anders Persson o Karin Isaksdotter.

Barn:

 • Carl Johan, född 1815-09-26 i Holmedal, stud i Uppsala 1855, såsom "examinandus" upptagen under Värmlands nation vårterm 1834. Död 1844-12-16 i Holmedal, troligen i sviterna efter ett större "kalas".
 • Oscar, född 1815-10-13 i Holmedal, död 1817 därst.

TAB 28

Erik,, (son av Johannes (Svenonius) Dahlman tab 25.), född 1758-08-14 i Köla, volontär vid Värml. regemente 1776-05-14, förare 1776-12-11, sergeant 1789-10-31, fänrik 1790-05-06, deltog 1788–89 i kriget vid norska gränsen och i Finland 1789–90, dar han bevistadebataljen på Älgsö 1789-09-30 och vid Pardakoski 1790-04-15, avsked 1793-01-25 med kaptens n.h.o.v. Gift 1785 med Anna Elise Svanström född 1761, död 1818, i hennes 2:a gifte död 1831-12-16 i Östmark.

Barn:

 • Sven, född 1793-11-10 i Stavnäs, se tab 30.

TAB 29

Nils, (son av Johannes (Svenonius) Dahlman tab 25.) född 1767-07-06 i Köla, hemmansägare i Hovsten, Köla socken. död 1858. Gift med Karin Bengtsdotter född 1769, död 1830.

Barn:

 • Johan, född 1796, se tab 32.
 • Per, född 1798, se tab 33.
 • Bengt'', född 1804, se tab 34.

TAB 30

Sven, (son av Erik, tab 28), född 1793, komminister i östmark, Karlst. stift, död 1842. Gift 1826 med Ingeborg Sophia Alexandra Fitinghoff i hennes 1:a gifte, född 1806, död 1857.

Barn:

 • Erik'' Otto Conrad, född 1834, se tab 35.

TAB 31

Nils, (son av Erik, tab 28.), född 1797, bruksförvaltare i Adolfsfors, Västmanlands län., flottningschef vid Klarälven, död 1862. Gift 1825 med Christina Bryntesson, född 1806, död 1871.

Barn:

 • Carl'' Edvard, född 1828, se tab 36.
 • Johan'' Adolph, född 1843, se tab 37.

TAB 32

Johan, (son av Nils tab 29.) född 1796. Underlöjtnant, ägde Björkenäs gård. Ny socken, Västmanlands län. Död 1870. Gift 1838 med Christina Olsson av Olebysläkten, född 1815, död 1902.

Barn:

 • Johan'' August (Janne), född 1840, se tab 38.
 • Carl'' Ludvig, född 1844, se tab 39.
 • Alfred'' Fridolph, född 1853, se tab 40.

TAB 33

Per, (son av Nils tab 29.), född 1798. Hemmansägare i Järnskogsboda, Köla socken, Västmanlands län, död 1884. Gift med Karin Olsdotter, född 1801, död 1847.

Barn:

 • Daniel, född 1823, se tab 41.

TAB 34

Bengt, (son av Nils tab 29.) född 1804, hemmansägare i Rud, Arvika landsförs, död 1877. Gift 1826 med Böret Hansdotter född 1804, död 1878.

Barn:

 • Carl, född 1836, se tab 42.

TAB 35

Eric Conrad Otto, (son av Sven, tab 30), född 1834, handlande, egendomsägare i Östmark, död 1892. Gift 1890 med Amalia Birgitta Olsén död 1860, död 1891.

Barn:

 • Karl'' Rune, född 1891 tvilling, se tab 43.
 • Sigrid'' Maria, född 1891, tvilling. Gift 1921 med Gustaf Valdemar Frykberg född 1890, komminister i Långserud, Karlst. stift.

TAB 36

Carl'' Edvard, (son av Nils tab 31) född 1828, kartograf, bitr styresman i rikets ekonomiska kartverk, död 1900. Gift 1853 med Hanna Aurora Elisabeth Tingvall född 1852, musikpedagog, död 1912.

Barn:

 • Axel'' Edvard, född 1854, se tab 44.
 • Berta Elisabeth född 1866. Gift 1897 med Johan Gustaf Emil Sjögren född 1853 tonsättare, död 1918.

TAB 37

Johan'' Adolph (son av Nils tab 31), född 1843, kommissionslantmätare i Umeå, död 1894. Gift 1882 med Maria Evelina Sundberg, död 1855

Barn:

 • Sigrid'' Maria, född 1883, lärarinna
 • Anna'' Elisabet (Anna'' Lisa), född 1885, sjukgymn.
 • Einar'' Adolf, död 1886, korresponent
 • Lilly'' Alexandra, född 1889, kanslibiträde

TAB 38

Johan'' August (Janne)(son av Johan tab 32), född 1840, sågverksägare i Sollefteå död 1892. Gift 1873 med Hilda Ottilia Wilhelmina Flagge, född 1843 död 1926.

Barn:

TAB 39

Carl'' Ludvig, (son av Johan tab 32), född 1844 grosshandlare i Sollefteå, död 1902. Gift 1873 med Sophia Werner, död 1849, död 1881.

Barn:

 • Anna'' Christina, född 1880, förste postexpeditör

TAB 40

Alfred Fridolph, (son av Johan tab 32), född 1853, postmästare i Jönköping, död 1938. Gift 1883 med Erica Charlotta Matilda Eklund född 1862

Barn:

 • Erik Helge Ingemar, född 1884, sjökapten. Gift 1932 med Wilma Andersson född 1887.
 • Gunnar'' Halfdan Torbjörn, född 1887, död 1909.
 • Hervor'' Kristina, född 1889-12-08 postmästare i Huskvarna, död 19??. Gift 1914-01-01 med Walter Michael Radmann född 1874, advokat i Wolgast, Ty. Död 1920.

TAB. 41.


 • Daniel, (son av Per tab 37.) död 1823, hemmansägare i Vännacka, Karlstads socken, Västmanlands län. Död 1887. Gift 1850 med Karin Elofsson född 1826, död 1879.

Barn:

 • Edvin, född 1860, emigrerade 1882 till USA, närm uppg sakn.
 • Anton, född 1863, emigrerade 1890 till USA, närm uppg sakn.

TAB 42

Carl, (son av Bengt tab 34.) född 1836, hemmansäg. i Östra Speked i Arvika landsförs, död 1925. Gift 1866 med Anna Persdotter, Född 1838, död 1908.

Barn:

 • Per'' Johan, född 1866 se tab 50.
 • Klara, född 1877, gift 1912 med Gustaf Adolf Skog, hemmnsäg i Västra speked, Arvika landsförs

TAB 43

Karl'' Rune (son av Erik Otto Conrad tab 35.), tvilling, född 1891, banktjänsteman. Gift 1919 med Sasa Maria Bengtsson född 1895.

Barn:

 • Karl'' Gunnar Ingemar, född 1924-04-13, se tab 51.

TAB 44

Axel Edvard, (son av Carl Edvard tab 36.), född 1854, fil dr, rektor i Karlstad, död 1938. Gift 1882 med Jenny Carolina Alfrida Wiedesheim-Paul, född 1857. Död 1939.

Barn:

 • Paul'' Rune Edvard, född 1884. Direktör, vice konsul. Gift 1:o 1916 med Alfild Maria Elgérus, död 1930. Gift 2:o 1932 dec 21 med Märta (Molly) Elisabeth Hwass.
 • Ingrid'' Elisabeth, född 1889, gymnaskikdir, Gift 1913 med Mårten Hedlund född 1878
 • Signe'' Elisabeth, född 1898-12-11, gift 1920-08-26 med Morgens Torkel Hjalmar Matell, född 1893-10-09, verkst dir, i Bergslagens gemensamma kraftförvaltn.

TAB 45

Bengt, (son av Johan August (Janne) tab 38), född 1874. Sjökapten. Gift 1905 med Ruth Victoria Särenholm i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild 1917 (gift 2:o 1924 med Hampus Gustaf Christer Hult), född 1884.

 • Barn.
 • Nils Bengtsson, död 1906-06-24, sjöingenjör.

TAB 46

Sigurd Werner, (son av Carl Ludvig, tab 39), född 1875. Grosshandlare. Brittisk vicekonsul i Härnösand. Gift 1903 med Sigrid Hamberg född 1878.

 • Barn.
 • Sven Werner född 1905-01-02 i Härnösands förs. Fil kand. Kabinettskammarherre. Tjg hos konung Gustaf VI Adolf. Ambassadör. Bitr verkst direktör i Sveriges industriförbund. KmstkNO. RVO. PionjM. StkNed-ONO. StkTyskRFO2kl. StkIranH YO. StOffChi1AM. KODO1gr. StOffBLeopII:sO. RFVRO1kl. FFrK4kl. Gift 1936-03-10 med Sigrid Brita Susanna Westberg, född 1911-03-25. Översättare. Medl av kyrkofullm. FMM.

TAB 47

Karl Werner, (son av Carl Ludvig tab 39), född 1878 med lic, förste marinläkare. Gift 1912 med Tyra Schröder, död 1874 Barn:

 • Tyra Margareta (Greta), född 1914-06-16, tjänsteman vid Stockholms Enskilda Bank.

TAB 48

Bo Holger, (son av Alfred Fridolph tab 40), född 1894, kapten i luftvärnet, direktör. Gift 1:o 1920 med Karin Engdahl i hennes 1:a gifte, född 1900. Gift 2:o 1925 med Rosa Frommer född 1890, .

Barn:

 • 1. Bengt'' Sören, adopt Järrel, född 1922-10-22. Se Tab. 58.

TAB 49

Gustaf (son av Daniel tab 41), född 1852-10-14 i Byn, Älgå. Handlande i Boda socken, Västmanlands län. Död 1935. Gift 1887 med Anna Lovisa Nilsdotter, född 1862-08-25.

Barn:

 • Berta Eleonora, född 1887. Gift 1906 med Walfrid Olsson Westerlund född 1884. Målare.
 • Astrid Lovisa, född 1891-07-06, gift 1921-12-30 med Axel Emanuel Persson, född 1882, typograf,
 • Elsa Maria, 1895 emigrerade 1912 till USA, död i USA, gift med Johan Gustafsson.
 • Karl Arvid, född 1900, emigrerade 1922 till USA närmare uppg. sakn.

TAB 50

Per Johan, (son av Carl tab 42), född 1866, arrendator i Östra Högvalta, Arvika landsförs, gift 1891 med Maria Cajsa Andersdotter född 1870

Barn:

 • Annie Fredrika, född 1895, död 1914.
 • Elsa Maria, född 1898-06-16, gift 1924-06-25 med David Sigurd Norman, född 1898, byggnadsarbetare
 • Elin Malvine, född 1902-08-11, gift 1924-04-27 med Ernst Algot Helmer Törnblad, född 1902, busschaufför
 • Signe Olivia, född 1908-04-15 född i Arvika Landsförs, gift 1927-08-06 med Markus Lidberg, född 1902-04-14

TAB 52

Axel Elias (Elle), (son av Axel Edvard tab 44), född 1886. Skogschef i Mölnbacka-Trysil AB Gift 1915-03-14 med Edith Josefina Victoria Palmquist född 1889

Barn:

 • Brita Margareta,
 • Willy Elisabeth,
 • Märta Elisabeth,
 • Astrid Margareta,
 • Nils'' Elle Bertil


TAB 59

Gustaf'' Einar, (son av Gustaf tab 49.), född 1889. Dekorationsmålare, emigrerade 1911 till USA. Gift 1:o 191? med Hilma Ingeborg Olsson, född 1893, död 1933. Gift 2:o 1936 med Rebecka Susanna Amalia Isaksson i hennes 2:a gifte, född 1900

Barn:

 • 1. Sven Venzel, född 1918-05-30
 • 1. Eivor, född 1919.

TAB 60

Helmer'' August (son av Gustaf, tab 49), född 1895-10-05 i Älgå förs, Västmanlands län. Handlande i Edane, Brunskogs förs, Västmanlands län. Industriarbetare. Gift 1917-09-06 i Karlstad med Jenny Maria Årman född 1895-11-16 i Brunskogs förs, Värmlands län. Dotter till soldaten Magnus Årman o h h Maria Lovisa Nilsdotter ]]

Barn:

 • Knut Arne, född 1919-05-12.
 • Lena Marie-Louise, född 1932-07-16

TAB 64

Gustaf'' Adolf, född 1905. Järnvägsman. Gift 1934 med Mae Ann Olsson Sjuksköterska i Mason, WI, USA.

Barn:

 • Barbara, född 1934-12-18 i Mason, WI, USA.
 • Shirley, född 1937-11-06 i Mason, WI, USA
 • Marlene, född 1939-12-06 i Mason, WI, USA

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: