Jägerhorn af Spurila nr 114

Från Adelsvapen-Wiki

0114.jpg

Adliga ätten Jägerhorn af Spurila nr 114

Finsk frälsesläkt, introducerad 1625.

Riddarhusstamtavlorna upptaga, i enlighet med äldre genealogier, gemensamt ursprung för de tre finska ätterna Jägerhorn af Spurila, Jägerhorn af Storby och Jägerskiöld samt uppsätta som stamfader en helt och hållet mytisk person Rötker Ingesson Jagarhorn, som skulle hava levat vid mitten av 1100-talet. Fru J. Ramsay har dock i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden framhållit, att inga handlingar finnas, som giva stöd för något samband mellan de tre ätterna, vilkas gemensamma vapenbild, jägarhornet, burits av många andra frälsesläkter i Finland. Fru Ramsay har däremot visat, huru riddarhusstamtavlorna med all sannolikhet blivit uppgjorda samt meddelar enligt ännu bevarade urkunder en ätteledning från den verklige Rötker Ingesson, underlagman i Finland 1392–1423, till Claes Kristersson Jägerhorn-Jägerskiöld. – Som Spurila-ätten Jägerhorns förste säkre stamfader kan sättas nedanstående väpnare Peder i Hevonpää. Ätten immatrikulerades 1820-01-22 på riddarhuset i Finland under nr 5 bland adelsman.

TAB 1

Peder i Hevonpää, i Pemars socken. Väpnare. Gift med Kerstin (Britta?) Klasdotter, dotter av lagmannen Klas Henriksson (Horn af Kanckas).

Barn:

 • Margareta Pedersdotter, nunna i Nådendals kloster. Hennes morbroder slottsfogden Krister Klasson (Horn af Kanckas) gav Karinkorva i Sagu socken för hennes underhåll till klostret 1517-03-26.
 • Kerstin Pedersdotter, levde 1566 men icke 1569 och begraven med sin senare man i en stengrav på Kangasala kyrkogård. Gift 1:o med häradshövdingen i Sääksmäki härad, frälsemannen Olof Olofsson, som gav henne ett frälsehemman i Vääksy by i Kangasala socken i morgongåva. Han levde ännu (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.) 1525-08-16. Gift 2:o 1526 med slottsfogden på Åbo Jöns Vestgöte, av gammal frälsesläkt, död omkring 1560.

TAB 2

Krister Pedersson, (son av Peder i Hevonpää, Tab. 1), till Hevonpää i Pemars socken och bemäktigade sig efter Västerås recess 1527 Vartsala i Sagu socken, vilket tillhört hans hustrus förfäder. Flyttade på 1520-talet till Spurila i Pemars socken (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.). Gjorde adlig rusttjänst 1530 och 1537. Död omkring 1540 (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.). Gift med Margareta Jönsdotter, som levde 1550-06-11, dotter av underlagmannen i Södra Finland Jöns Spore till Spurila, av en urgammal finsk frälsesläkt, och hans 2:a fru Margareta Persdotter [Rf.].

Barn:

 • Jöns Kristersson, till Vistala i Pemars socken. Gjorde adlig rusttjänst 1547. Domhavande i Vemo härad 1551 och levde ännu 1556.
 • Claes Kristersson. Löjtnant. Död 1578. Se Tab. 3
 • Anna Kristersdotter, levde 1594. Ägde Pahkavuori säteri i Uskela socken. Gift med Eskil Krämer, ofrälse.
 • Cecilia Kristersdotter, levde änka 1586. Gift före 1550 med amiralen Nils Svensson Hevonpää (Gyllenhierta), död 1565. Genom detta gifte kom Hevonpää till Nils Svensson, vars ättlingar ända till riddarhusets instiftande använde gårdens namn Hevonpää som släktnamn.
 • Olof Kristersson, levde 1549. [ (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.)]

TAB 3

Claes Kristersson, (son av Krister Pedersson, Tab. 2), till Spurila i Pemars socken. Kallas i handlingar »unge Claes Kristersson» till åtskillnad från sin äldre namne amiralen Klas Kristersson Horn. Skytt på Viborgs slott 1561. Hörde till hertig Johans hov på Åbo slott och blev för den skull såsom inblandad i dennes stämplingar av konung Erik XIV:s nämnd dömd till döden 1563-09-00. Benådad 1563. Återfick sina förbrutna gods samt erhöll 1570-09-12 som pant för försträckningar till kronan, Patarautila i Sagu socken samt Nakolinna och Böle i Pemars socken. Löjtnant under hovfanan 1573–1574. Anklagad 1576 att hava 1574 våldtagit sin hustrus syster, Margareta Johansdotter (Stålarm). Insatt på Åbo slott och där 1577 av borgrätt dömd till döden samt avrättad 1578-11-11, sannolikt i Åbo. Gift 1565-01-21, på Drägsby med Anna Johansdotter, död 1595 [J. Ramsay, Skuggor vid vägen (1917), sid. 49], dotter av fogden Johan Olofsson (Stålarm) och Ragnhild Pedersdotter (Ållongren i Finland). Hon erhöll 1581 konfirm. på sin avlidne mans frälsegods.

Barn:

 • Christer Claesson Jägerhorn. Assessor. Död 1633. Se Tab. 4
 • Anna Claesdotter. Gift med sin kusin fänriken Christer Nilsson (Gyllenhierta), i hans 1:a gifte.

TAB 4

Christer Claesson Jägerhorn, (son av Claes Kristersson, Tab. 3), till Spurila och Sattila i Pemars socken samt Hämmäis i Uskela socken. Ryttare 1587. Har bland adeln underskrivit Uppsala mötes beslut 1593 samt finska adelns försäkran i Åbo 1602-01-09 och 1612. Bevistade lantdagen i Helsingfors 1616. Ombud vid gränsregleringen mot Ryssland, därtill förordnad 1617-06-02 och 1621-03-01. Introducerad 1625 å ättens vägnar med namnet Jägerhorn af Spurila. Död 1633-11-01 på Spurila och begraven 1634-11-02 i Pemars kyrka. Gift med Elin Mickelsdotter, som levde 1627 men var död 1632, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fogden Göran Olofsson Galt, av finsk frälsesläkt, i hans 2:a gifte, död omkring 1602), dotter av slottsfogden Mickel Påvelsson, adlad Munck och Margareta Starck.

Barn:

 • Ture. Var vid faderns död 1633 i krigstjänst i utlandet, men hemkom kort därefter. Levde 1635 men död före 1638-10-08.
 • En son, som levde vid faderns död 1633 men var död före 1638-10-03.

TAB 5

Henrik Claesson, (son av Claes Kristersson, Tab. 3), till Loppis i Pemars socken och Pahkavuori i Uskela socken samt, genom sitt gifte, Paltvuori i Töfsala socken. Underskrev finska adelns trohetsförsäkran till hertig Carl 1602-01-09. Ryttare under Anders Larssons fana 1602. Löjtnant vid finska adelsfanan 1606. Prestaf för Colvins skotska regemente 1609. Levde 1618 men var död före 1625. Gift omkring 1600 med Elisabet Ljuster, som levde änka 1625, dotter av slottsfogden Bertil Eriksson (Ljuster) och Margareta Henriksdotter (Gröp eller Kröpelin). Hon fick 1600-05-22, försäkran på sitt ärvda frälsegods Paltvuori.

Barn:

 • Claes Henriksson Jägerhorn. Major. Död 1645. Se Tab. 6
 • Johan Henriksson Jägerhorn, född 1602. Major. Död 1643. Se Tab. 7.
 • Elisabet, död före 1650. Gift före 1638 med kornetten Mårten Hästesko af Målagård, i hans 1:a gifte, död 1672.
 • Hebla, begraven 1677 i Töfsala kyrka. Gift omkring 1640 med Lars Månsson Stiernkors, i hans 2:a gifte.

TAB 6

Claes Henriksson Jägerhorn, (son av Henrik Claesson, Tab. 5). Torde i unga år begivit sig i utländsk krigstjänst. Major vid Tavastehus läns regemente 1634 (At (RA).). Stupade (At (RA).) 1645-04-30 i Türingerwald. Gift med Anna Elisabet Munkhowe eller Korre i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Johan Barkhagen, som stupade 1636 i slaget vid Wittstock), dotter av Elias Munkhowe (? Korre). Hon fick 1669-03-23 50 daler till begravningshjälp för sin ende son.

Barn:

 • Cort Christoffer. For med kungl. permission till utlandet. Löjtnant i spanska armén. Kornett under kejserliga armén mot turkarne. Löjtnant till sjöss i holländsk tjänst under amiral Cornelis Tromp 1665 och 1666. Död ogift och begraven 1669.

TAB 7

Johan Henriksson Jägerhorn, (son av Henrik Claesson, Tab. 6), till Spurila, som han 1638 ärvde efter sina kusiner samt Loppis i Pemars socken, Pahkavuori i Uskela socken, Paltvuori i Töfsala socken och Kopila i Sommarnäs (Somerniemi) kapellsn. Född 1602. Page hos konung Gustaf II Adolf, vilken han följde till dess död 1632. Var 1639 ryttmästare vid Nylands läns rytteri. Major vid Nylands läns rytteri. Stupade 1643-04-16 i en drabbning vid Rendsborg i Holstein. Gift 1639-11-19 i Åbo med sin fränka Hebla Gyllenhierta, död 1689 på Spurila, dotter av ryttmästaren Claes Christersson (Gyllenhierta) och Anna Jakobsdotter (Stubbe).

Barn:

 • Claes, till Härkälä i Somero socken, som han fick genom sitt gifte. Född 1640-08-20. Student i Åbo 1651. Bevistade landskapsmötet i Åbo 1657. Underlagman i norra Finland 1664-11-29. Ledamot av en riddarsynerätt 1668-08-26. Assessor i Åbo hovrätt 1671 och tillika häradshövding i Savolaks övre domsaga 1672. Död barnlös 1675-04-16, bisatt 1675-04-19 och begraven 1676-02-27 i Åbo domkyrka. Gift 1666-04-01 i Åbo med friherrinnan Margareta Grass, född 1650, dotter av landshövdingen Gustaf Grass, friherre Grass, och Margareta de la Motte.
 • Henrik, till Loppis. Född 1642-01-16. Student i Åbo 1651. Höll under sin studietid en »oratio metrica de duce belli». Löjtnant vid Viborgs infanteriregemente 1664-02-00. Konfirmationsfullmakt 1665-07-05. Vistades sedan 1666 i garnison i Riga. Död ogift 1691 i Riga stad.
 • Anna.
 • Felissa.
 • ? Hebla Maria, död ogift och begraven 1670-08-28 i Åbo domkyrka.

TAB 8

Johan, (son av Johan, Tab. 7), till Spurila, Loppis och Kopila. Född 1643-02-28 Student i Åbo 1651. Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente. 1664-08-05. Löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente. (S. B.) 1669-08-14. Kapten 1675 (Rf.). Avsked 1680, då regementet reducerades (Rf.). Död 1712-01-04 och begraven 1712-04-06 i Somero kyrka. (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.) Gift med Christina Munck af Sommernäs, döpt 1655-12-00, död 1698 på Loppis och begraven 1698-10-16 i Pemars kyrka, dotter av översten Anders Munck, adlad Munck af Sommernäs, och hans 2:a fru Maria Eleonora von Preen, nr 215.

Barn:

 • Hebla Helena, född 1679 på Spurila (Rf.), levde änka 1741 å Gårdsböle i Sjundeå socken (RHG.) Gift med löjtnanten vid Åbo läns infanteriregemente Nils Gisselkors, som stupade 1708-09-29, i slaget vid Liesna.
 • Ebba Catharina, född 1680 på Spurila (Rf.), död 1748. Gift redan 1699 med löjtnanten Henrik Johan Rosenlew, i hans 2:a gifte, född 1646, död 1707.
 • Johan Anders, född 1681. Major. Död 1751. Se Tab. 9
 • Claes Henrik, född 1683. Major. Död 1745. Se Tab. 20
 • Carl Gustaf, till Gunnarskulla i Kyrkslätts socken. Född 1684 på Kopila. Ryttare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1702. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1703-10-28. Kvartermästare 1706-04-02. Sekundkornett 1708-07-11. Premiärkornett 1709-10-11. Löjtnant 1715-12-28. Ryttmästare 1718-08-27. Major 1745-06-11,. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid Nylands dragonregemente 1752-01-30. Död barnlös 1761-07-00 i Helsingfors och begraven i Kyrkslätts kyrka. Gift med Charlotta Sofia Ramsay, född 1683, död 1750 på Gunnarskulla, dotter av landshövdingen Anders Erik Ramsay, och Dorotea Sofia Ritter.
 • Hans Christer, född 1687. Kapten. Död 1744. Se Tab. 24
 • Herman Adam, döpt 1690-08-16 på Spurila. Ryttare vid Nylands kavalleriregemente 1708. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1713-03-02. Kornett 1715-12-28. Löjtnant 1718-08-27. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1742-02-12. Död ogift 1753.
 • Christina Maria, född 1693. Gift 1728-03-20 i Somero socken (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.) med majoren Jakob Anders Ögnelood, född 1675, död 1754.
 • Anna Elisabet, född 1694. Gift med kapellanen i Snappertuna kapell av Karis socken Jakob Stigelius.
 • Otto Magnus, döpt 1695-07-02 på Spurila (Rf.). Löjtnant vid livdragonregemenet. Död ogift 1719.
 • Margareta Juliana, född 1697, begraven 1698-10-16 i Pemars kyrka.

TAB 9

Johan Anders, (son av Johan, Tab. 8), till Kopila. Född 1681. Ryttare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1700, för sitt eget rusthåll. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1700. Kvartermästare. Kornett 1701-07-26. Konfirmationsfullmakt 1701-11-07. Sekundlöjtnant 1704-05-18. Premiärlöjtnant 1709-10-11. Kaptenlöjtnant 1713-12-21. Ryttmästare 1715-12-28. Majors avsked 1741-11-17. Död 1751. Var med vid Ingris, Systerbäck, Pälkäne, Storkyro och i norska fälttåget. Gift 1713 med friherrinnan Barbro Juliana von der Pahlen, född 1694, död 1769 före 1769-03-30, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Adolf von der Pahlen, friherre von der Pahlen, och Sofia Helena Forbes.

Barn:

 • Sofia Christina, född 1714. Död 1716.
 • Reinhold Johan, född 1716. Överstelöjtnant. Död 1790. Se Tab. 10.
 • Eva Juliana, född 1719-10-05, död ogift 1761.
 • Carl Henrik, född 1720. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente. Död ogift 1743.
 • Ulrika Eleonora, född 1721, död 1721.
 • Gustaf Christian, född 1722. Underofficer vid Nylands dragonregemente. Död 1742.
 • Fredrik Anders, född 1723. Överstelöjtnant. Död 1801. Se Tab. 18.
 • Barbro Helena, född 1726-05-01, död ogift 1793-03-14 Näs
 • Sofia Catharina, född 1727-08-17, död 1791-11-18. Gift 1750-09-30 med kaptenen Ernst Gustaf von Willebrand, född 1726.

TAB 10

Reinhold Johan, (son av Johan Anders, Tab. 9), till Kopila och Jokkis. Född 1716-05-17. Volontär vid livgardet 1731. Kornett vid konung Stanislai av Polen livdragonregemente 1733. Löjtnant vid konung Stanislai av Polen livdragonregemente 1734. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente (At (KrA).) 1740-07-10. Sekundlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1742-06-09. Premiärlöjtnant 1746-11-11. Kapten 1749-12-29. RSO 1761-11-23. Major 1772-06-03. Överstelöjtnants avsked 1784-04-29. Död 1790-11-19 på Voltis kaptensboställe i Loimijoki socken. Gift 1750-01-04 i Åbo med sin systers svägerska Hedvig Eleonora von Willebrand, född 1725, död 1795-08-20 på Lehtis, dotter av översten Ernst Gustaf von Willebrand, och friherrinnan Eleonora Maria Creutz.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1751. Kapten. Död 1831. Se Tab. 11
 • Eleonora Maria, född 1752-03-25, död 1753.
 • Reinhold Ernst, född 1753. Krigsråd. Död 1821. Se Tab. 15
 • Hedvig Eleonora, född 1754-09-28. Stiftsjungfru. Död 1837-01-02 i Åbo och begraven i S:t Marie socken. Gift 1785-05-15 med lagmannen Johan Adolf Lagerborg, i hans 2:a gifte, född 1753, död 1805.
 • Eva Juliana, född 1757-04-16. Stiftsjungfru. Död ogift 1837-01-04 i Åbo.
 • Ulrika Sofia, född 1758-12-13. Stiftsjungfru. Död 1791-11-22 på Autis. Gift 1790-12-09 på Voltis med vice notarien, friherre Claes Fleming af Liebelitz, född 1759, död 1815.
 • Fredrik Anders, född 1760-06-22 (1760-06-24). Korpral vid Nylands dragonregemente 1769-01-17. Page vid hovet 1776. Stabskornett 1779-02-07. Premiäradjutant 1783-04-03. Löjtnant 1785-03-02. Ryttmästare. Död ogift 1790-03-27 på Voltis.
 • Anna Charlotta, född 1763-12-25. Stiftsjungfru. Död 1799-12-27 Lahtis Gift 1796-05-03 på Ihamäki i Somero socken med majoren, RSO, Mårten Reinhold de Pont i hans 1:a gifte (gift 2:o 1800-07-16, med Fredrika Sofia Munck [af Fulkila, nr 130], född 1766-05-18, död 1834-04-29 på Lahtis, dotter av löjtnanten Carl Fredrik Munck och Brita Magdalena Stubbe), född 1750-09-11 i Somero socken, död 1806-08-04, på Lahtis
 • Lovisa Catharina, född 1764-11-29. Stiftsjungfru. Död ogift 1853-11-04 i Åbo.

TAB 11

Gustaf Johan, (son av Reinhold Johan, Tab. 10), född 1751-01-10 i Jokkis kapellförsamling. Volontär vid Nylands dragonregemente 1764-02-15. Sergeant 1768-02-08. Korpral vid finska lätta dragonkåren 1770-08-08. Fanjunkare vid finska lätta dragonkåren 1772-01-20. Adjutant 1772-04-08. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1772-11-04. Livdrabant 1777-08-19. Löjtnant i armén 1789-05-20. Tjänstgörande drabant vid livdrabantkåren 1799-12-20. Kaptens avsked 1802-08-30. Tullnär i Raumo 1807-07-09. Tullförvaltare i Raumo 1812-06-02. Packhusinspektor i Åbo 1816-06-27. Avsked 1821-08-25. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1820-01-12 under nr 5 bland adelsmän. Död 1831-03-30 i Åbo. Gift 1:o 1777-02-20 Grävsten s socken, Östergötlands län med Maria Helena Johanna Ulfsparre af Broxvik i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1771-12-03 med majoren Johan Henrik Steuch, från vilken hon 1776 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1753), född 1748-12-00, död 1815-09-06 i Raumo, dotter av löjtnanten Erik Ulfsparre af Broxvik, och Magdalena Lilliebielke, nr 273. Gift 2:o 1822-05-07 i Åbo med Justina Reims, född 1790, död 1850-08-31 i Helsingfors.

Barn:

 • 1. Maria Eleonora, född 1778-03-31 i Skeda socken, Östergötlands län, död 1778-07-22, Vargsäter
 • 1. Gustaf Reinhold, född 1779. Major. Död 1833. Se Tab. 12
 • 2. Carl Johan, född 1819. Guvernör. Död 1890. Se Tab. 13

TAB 12

Gustaf Reinhold, (son av Gustaf Johan, Tab. 11), född 1779-08-05 (20/8) Vargsäter. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1783-12-08. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1799-01-18. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1799-03-18. Genom byte fänrik vid Jägerhornska regementet 1802-12-16. Avsked ur svensk tjänst 1808. Ingick 1808-12-02 i rysk tjänst såsom löjtnant vid prinsens av Oranien husarregemente. Bevistade fälttåget i Turkiet 1809–1811. RRS:tAO3kl. Bevistade 1813 och 1814 kriget mot Frankrike, då han vid Görlitz 1813-09-05 blev sårad och fången. RRS:tVlO4kl m ros 1814 samt erhöll medaljen för intagandet av Paris. Stabsryttmästare 1821-07-03. Majors avsked 1824-04-03. Död 1833-08-01 i Borgå. Gift 1808 på Sveaborg med Maria Sofia Östberg, född 1786-05-24, död 1853-07-11 i S:t Petersburg under en resa.

Barn:

 • Amalia Sofia Charlotta, född 1809-01-24, död 1823 i Smolna institut i S:t Petersburg.
 • Carl Gustaf, född tvilling 1825-05-16 i Tusby socken. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Död 1838-06-20.
 • Maria Lovisa, född tvilling 1825-05-16 i Tusby socken, död 1826-02-20.
 • Maria Sofia, född 1827-03-17 i Sibbo socken, död ogift 1857-06-13, i S:t Petersburg under en resa.
 • Johanna Vilhelmina, född 1829-08-29 i Sibbo socken, död 1845-12-27.

TAB 13

Carl Johan, (son av Gustaf Johan, Tab. 11), född 1819-12-14 i Åbo, före föräldrarnas giftermål. Enligt kejserlig resolution legitimerad på riddarhuset i Finland. Student i Helsingfors 1839-06-01. Auskultant i Åbo hovrätt 1843-06-21. Extra notarie vid Åbo hovrätt 1843-12-20. Extra ordinarie kammarskrivare i kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1844-06-25. Vice häradshövding 1847-06-19. Extra ordinarie kopist i senatens justitiedepartement 1847-12-06. Tillförordnad andre vice landssekreterare i Nylands län 1848-06-06 och tillika sekreterare hos vice kanslern för universitetet i Helsingfors 1849-02-27. Äldre vice landssekreterare i Nylands län 1850-04-23. RRS:tStO3kl 1855-12-19. Kanslist i senatens ecklesiastikexpedition 1858-11-23. Transporterad till finansexpeditionen i senaten 1859-01-18. RRS:tAO3kl 1859-09-20. Protokollssekreterare i senatens jordbruksexpedition 1861-01-17. Transporterad till finansexpeditionen 1861-11-29. RRS:tStO2kl 1863-04-29. Erhöll en briljanterad ring 1864-05-24. Referendariesekreterare i finansexpeditionen 1864-12-07. RRS:tAO2kl 1869-03-10. Jämte ordinarie tjänst publikt ombud i Finlands hypoteksförening 1870-07-21. Statsråds titel 1871-03-17. Tillförordnad guvernör i Nylands län 1875-06-21–1875-08-21 och 1877-06-20–1877-8-5. Tillförordnad guvernör i Uleåborgs län 1878-11-00–1879-06-15. RRS:tV1O3kl 1879-04-13. Guvernör i Uleåborgs lån 1879-10-18. RRS:tStO1kl 1882-04-09. Avsked 1883-02-01. Död 1890-06-24, i Helsingfors. Gift 1862-06-22 i Birkkala kyrka med Louise Henriette Angelique von Knorring, född 1837-12-12 i Vasa, död 1896-09-16 i Helsingfors, dotter av häradshövdingen Johan Gustaf von Knorring, och Henriette Elisabet Ehrenstolpe.

Barn:

 • Sigrid Louise Elisabet, född 1863-06-13 i Helsingfors, död i Helsingfors 1876-01-12.
 • John Gustaf, född 1865-06-23 i Helsingfors, död i Helsingfors 1877-05-14.
 • Henriette Hedvig Agate, född 1868-09-01 i Birkkala socken, död ogift 1893-04-17 i Helsingfors.
 • Dagmar Eleonore Angelique, född 1869-12-27 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1894-06-09 med översten Carl Gustaf Ferdinand Björksten, född 1860-08-02 i Helsingfors.
 • Rolf Reinhold, född tvilling 1871-11-20 i Helsingfors, död 1880-03-07 i Uleåborg.
 • Marie Matilde Justine, född tvilling 1871-11-20 i Helsingfors. Död i Helsingfors 1898-01-12. Gift 1893-01-19 i Helsingfors med överstelöjtnanten, friherre Magnus Mikael von Kothen, född 1860.
 • Anna Tyra Emelie, född 1873-08-30 i Birkkala socken. Biträde vid statistiska centralbyrån i Finland 1897. Erhöll en briljanterad brosch 1909-04-11.
 • Ernst Henrik, född 1875-12-05, i Helsingfors. Student i Helsingfors 1896-12-16. Farm. studerande 1906. Provisor 1912-06-04. Apotekare i Nurmis socken 1922-05-04. Gift 1920-07-04 i Helsingfors med Aina Matilda Rokassowskij, född 1877-08-01 i Helsingfors, adoptivdotter till kammarjunkaren vid före detta ryska hovet, friherre Alexander Rokassowskij, finska friherre ätten nr 37, och Agnes Igoni.

TAB 14

Carl George, (son av Carl Johan, Tab. 13), född 1866-12-02 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1886-05-20. Auskultant i Viborgs hovrätt 1891-01-27. Vice häradshövding 1894-05-31. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1894-10-08. Auskultant i Åbo hovrätt 1894-10-17. Extra ordinarie kopist i senatens justitiedepartement 1894-12-07. Kanslist i senatens ecklesiastikexpedition 1906-10-31. Avsked 1916-12-12. Advokat i Helsingfors. Gift 1:o 1896-12-15 i Åbo med Viola Carolina Elisabet Schlüter född 1870-08-19 i Tavastehus, död 1919-03-15, i Helsingfors, dotter av landssekreteraren i Åbo och Björneborgs län Herman Napoleon Schlüter och Alma Adolfina Carolina Kulvik. Gift 2:o 1933 med Ruth Dagmar Silander i hennes 2:a gifte, född 1900-10-11.

Barn:

 • 1. Kerstin Viola Eleonora, född 1897-10-10 i Helsingfors, liksom syskonen. Gift 1921-12-05 i Helsingfors med verkställande direktören, vice häradshövdingen Einar Rotkirch, född 1883.
 • 1. Carl Leopold Johannes, född 1899-12-28. Student i Helsingfors 1919-05-26. Reservfänrik 1921. Tekniker. Anställd vid svenska Amerika-linjens kontor i Minneapolis, Nordamerika.
 • 1. Paul-Erik, född 1904-04-08 student i Helsingfors 1924-05-31. Erhöll diplom supér. vid Alliance française i Paris 1927.
 • 1. Hans Christian, född 1907-05-29. Student i Helsingfors 1926-05-31.
 • 2. Georg Johan Magnus, född 1934.

TAB 15

Reinhold Ernst, (son av Reinhold Johan, Tab. 10), född 1753-08-21. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1761. Furir vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1768-02-08. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1773-06-03. Fältväbel vid Nylands infanteriregemente 1775-12-28. Adjutant vid Kymmenegårds bataljon av Savolaks regemente 1776-02-07. Löjtnant vid Kymmenegårds bataljon av Savolaks regemente 1778-01-21. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1784-04-29. Avsked 1792-08-10. Majors karaktär 1796-10-09. Krigsråds titel 1802-07-39. Död 1821-06-04 på sin gård Yläne i Yläne kapell av Pöytis socken. Gift 1790-03-21, på Yläne med sin sysslings dotter, friherrinnan Eleonora Christina Lybecker, född 1764-04-01, död 1834-08-16 på Yläne, dotter av hovjunkaren, friherre Carl Bleckert Lybecker, och hans 2:a fru Margareta Helena Hising.

Barn:

 • Margareta Eleonora, född 1791-05-25. Stiftsjungfru. Död ogift 1863-07-19 på Yläne.
 • Helena Christina, född 1792-09-04. Stiftsjungfru. Död ogift 1849-10-11 på Yläne.
 • Reinhold Johan, född 1794-05-28. Student i Åbo 1813-02-17. Sergeant på extra stat vid 1. finska jägar-, sedan infanteriregementet 1814-04-05. Adjutant vid infanteriregementet 1814-05-25. Underlöjtnant vid infanteriregementet 1815-08-17. Löjtnant 1820-11-04. Placerad på 1. finska skarpskyttebataljon 1827. Brigadadjutant. Stabskaptens avsked 1831-02-10. Död barnlös 1874-04-24 på sin gård Yläne. Gift på sin gård Yläne 1830-05-13 med sin kusin, friherrinnan Henrietta Christina Lybecker, född 1798-06-22, död 1879-10-17 på Yläne, dotter av majoren, friherre Georg Henrik Lybecker, och hans 1:a fru Margareta Christina Blum.
 • Vendla Sofia, född 1795-10-23. Stiftsjungfru. Död ogift 1863-02-14 på Yläne.
 • Hedvig Fredrika, född 1797-07-13. Stiftsjungfru. Död ogift 1832-08-10 på Yläne.
 • Catharina Charlotta, född 1799-05-29. Stiftsjungfru. Död ogift 1873-07-27 på Yläne.
 • Eva Bleckertina Renata, född 1800-09-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1834-02-25 på Yläne.
 • Bleckert Gustaf, född 1803. Assessor. Död 1879. Se Tab. 16

TAB 16

Bleckert Gustaf, (son av Reinhold Ernst, Tab. 15), född 1803-09-15, på Yläne gård i Yläne kapell av Pöytis socken. Student i Åbo 1820-12-16. Auskultant i Åbo hovrätt 1824-12-20. Extra notarie i Åbo hovrätt 1828-06-21. Extra ordinarie kopist i kejserliga senatens för Finland justitiedepartement 1829-04-14, extra ordinarie kammarskrivare i senatens ekonomidepartement 1832-05-29. Vice häradshövding 1832-06-21. Kopist i senatens prokuratorsexpedition 1833-08-01. Häradshövdings n. h. o. v. (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) 1837-08-07. Kammarskrivare i senatens finansexpedition (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) 1838-05-07. Kanslist i ecklesiastikexpeditionen i senatens finansexpedition (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) 1841-02-09. Tillika andre kamrerare i finska civilstatens änke- och pupillkassa 1844-08-23. Registrator för supplikärendena i senatens ekonomidepartement 1845-11-04. Tillika kamrerare och ombudsman i riddarhusdirektionen 1848-05-22, protokollssekreterare i ecklesiastikexpeditionen 1852-05-11. Assessor i generaltulldirektionen 1854-06-21. RRS:tStO3kl 1856-09-07. Avsked som assessor i generaltulldirektionen 1866-11-21 och erhöll 1866-12-15 utmärkelsetecknet för 40-årig tjänst. Avsade sig 1866 befattningarna i riddarhusdirektionen och änke- och pupillkassan. Flyttade sedan till en från fädernegodset Yläne utbruten lägenhet Kurala. Död på Kurala 1879-02-02. Gift 1837-06-14 i Vasa med Anna Helena Lovisa Schwenzon, född 1816-11-10 i Helsingfors, död 1900-08-04 på Kurala, dotter av översten vid artilleriet Petter Schwenzon och Vilhelmina von Schwanebach.

Barn:

 • Reinhold Ernst Peter, (översiktstab. 4A) född 1838-03-26, i Helsingfors. Student i Helsingfors 1855-10-05. Auskultant i Åbo hovrätt 1860-10-08. Vice häradshövding 1863-06-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1863-09-24. Kopist i senatens justitiedepartement 1864-06-04 och i ekonomidepartementets expedition för jordbruket och allmänna ärendena 1866-05-08. Kanslist i ekonomidepartementets expedition för jordbruket och allmänna ärenden 1870-05-11. Avsked 1873-09-05. Förvaltade därefter en tid fädernegodset Yläne. Anställd hos finska missionssällskapet i Helsingfors 1895–1915. Död ogift 1926-03-27 i Kilo i Esbo socken.
 • Carl Anton Alexander, född 1839. Lantbrukare. Död 1887. Se Tab. 17
 • Constance Vilhelmina Christina, född 1841-10-04 i Helsingfors, död ogift 1901-06-20.
 • Helena Sofia Lovisa, född 1843-08-01 i Helsingfors. Gift 1864-07-30 med generallöjtnanten och guvernören i S:t Michels län Hjalmar Sebastian Nordenstreng, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1857-01-11 i Helsingfors med Hedvig Elisabet Federley, född 1834-12-24, död 1858-09-22 i S:t Karins socken, dotter av senatorn Bernt Federley och Hedvig Fredrika Aurora Richter), född 1826-10-24, död 1890-02-28 i Helsingfors.
 • Fanny Vilhelmina Charlotta, född 1845-07-01 död 1884-05-13 i Helsingfors. Gift 1869-08-10 med referendariesekreteraren i senatens för Finland ecklesiastikexpedition, teol. kand. Gustaf Rancken, född 1837-02-14 i S:t Marie socken, död 1895-07-17 i Helsingfors.
 • (Heddy) Hedvig Eugenie Bleckertina, född 1847-11-04 i Helsingfors. Stiftsjungfru.

TAB 17

Carl Anton Alexander, (son av Bleckert Gustaf, Tab. 16), född 1839-10-01 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1858-09-22. Elev vid Landbohöiskolen i Köpenhamn. Lantbrukare. Död 1887-07-18 Kurala Gift 1877-07-12 i Åbo med Ebba Gustava Falck, från vilken han 1881-07-14 blev skild, född 1849-06-27, död 1918-02-02 i Borgå, dotter av översten Oskar William Falck, finska adlade ätten nr 192, och friherrinnan Johanna Charlotta Mellin.

Barn:

 • Signe Charlotta, född 1878-05-06 i Oripää kapell av Pöytis socken. Lärarinna i Borgå. Gift 1925-08-26 med tidningsmannen, fil. kand. Karl Alexander Björksten, född 1868-06-26.

TAB 18

Fredrik Anders, (son av Johan Anders, Tab. 9), till Näs i Pernå socken. Född 1723. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1741. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1741. Sergeant 1743. Furir 1747. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1749-08-22. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1750-04-25. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1750-08-21. Stabskapten vid Nylands dragonregemente 1752-06-11. Regementskvartermästare 1762-03-09. Kapten 1762-05-26. Major 1765-12-27. RSO 1767-11-23. Premiärmajor vid Karelska skvadronen 1767-12-15. Överstelöjtnants avsked 1771-06-05. Död 1801-11-25 på Näs. Bevistade fälttåget i Finland 1741 och fälttåget i Västerbotten 1743. Gift 1752-09-27 på Näs gård (Pernå församl:s kyrkoarkiv.) med Ulrika Sofia Brunow, född 1734-06-05, död 1803-01-13 på Näs (Pernå församl:s kyrkoarkiv.), dotter av kaptenen Adam Reinhold Brunow, och Eva Sofia Glansenstierna.

Barn:

 • Eva Juliana, född 1753-09-16 i Helsinge socken, död 1837-07-07 Nynäs Gift 1776-04-28 på Näs med sin farfars sysslings sonson, majoren Christer Vilhelm Ramsay, född 1753, död 1796.
 • Fredrika Sofia, född 1755-05-02 i Helsinge socken, död ogift 1808-12-21 i Lovisa.
 • Anders Johan, född 1757. Överstelöjtnant. Död 1825. Se Tab. 19.
 • Carl Reinhold, född 1758-12-28 i Helsinge socken, död 1761.
 • Fredrik Adolf, född 1760-05-02 i Helsinge socken. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1767. Page hos konungen 1775. Adjutant vid Savolaks lätta infanteriregemente 1777-06-06. Fänrik vid livgardet 1777-12-10. Löjtnant och adjutant vid livgardet 1783-04-17. RSO 1789-09-02. Kapten 1790-12-26. Major 1795-04-17. Överste i armén 1799-11-16. Överste för ett värvat regemente (det sk Jägerhornska regementet) i Finland 1801-02-19. Råkade vid Sveaborgs kapitulation 1808 i rysk fångenskap och gick 1808 i rysk tjänst. RRS:tAO1kl 1809-01-13. Landshövding i Kymmenegårds län 1810-03-21. Avsked från landshövdingsämbetet 1812-11-05. Död 1817-12-23 Nykulla Han förklarades 1811-03-26 ovärdig att bära svenskt ordenstecken, emedan han varit delaktig i Sveaborgs uppgivande.
 • Hedvig Eleonora, född 1763-01-13, död ogift 1843-06-20.
 • Ulrika Lovisa, född 1764-01-20, död ogift 1818-08-03 på Nykulla.
 • Dorotea Vilhelmina, född 1770, död ogift 1839-04-18.
 • Barbro Charlotta, född 1772-09-24 på Näs, död ogift 1821-01-05 i Borgå.

TAB 19

Anders Johan, (son av Fredrik Anders, Tab. 18), född 1757-04-08 i Helsinge socken i Nylands län. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1767-03-11. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1771-05-28. Kornett vid karelska dragonregementet 1775-12-13. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1781-09-25. Kapten i armén 1782-08-23. Kapten vid Nylands dragonregemente. Major i armén och överadjutant. Dömdes för förrädiska stämplingar från liv, ära och gods 1789-10-13. Gick i rysk tjänst. Överstelöjtnant i rysk tjänst. RRS:tAO2kl. Död 1825-03-06 i Borgå. 'Han var den som allraförst gav förslaget till det sk Anjalaförbundet, varför han måste flykta över till Ryssland.' Gift 1783-10-18 i Helsingfors med Ulrika Sofia Blomcreutz, född 1754-06-21, död 1830-04-13 Lindnäs

Barn:

 • Ulrika Sofia, född 1784-07-20 i Helsingfors, död 1787-05-17 i Helsinge socken.
 • Johanna Gustava, född 1785-08-23 i Helsingfors, död i Helsingfors (Helsingfors stads kyrkoarkiv.) 1785-10-22.

TAB 20

Claes Henrik, (son av Johan, Tab. 8). Född 1683. Rustmästare vid Åbo läns infanteriregemente 1699-12-17. Förare vid Åbo läns infanteriregemente 1701-03-12. Sergeant 1702-09-09. Fältväbel 1703. Adjutant vid Åbo läns fördubblingsinfanteriregemente 1703. Fänrik vid Åbo läns fördubblingsinfanteriregemente 1704-05-02. Fänrik vid Åbo läns ständiga infanteriregemente 1708. Löjtnant vid sachsiska bataljonen 1709-09-13. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1709-11-06. Sekundkapten vid Närkes och Värmlands regemente 1712-09-19. Premiärkapten 1713-03-16. Konfirmationsfullmakt 1716-07-19. Major 1719-07-10. Major vid Åbo läns infanteriregemente 1741-10-31. Död 1745-04-21 i S:t Michels socken. (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.) Bevistade slagen vid Narva, Düna, Systerbäck, Neva, Gadebusch samt belägringarna av Nyenskans och Viborg. Gift med Brigitta Granfeldt från Dal, född 1683, död 1740 på Kärne i Grava socken, Värmlands län och begraven 1740-06-13, dotter av översten Lars Gran, adlad Granfeldt från Dal, och Maria Gyllenspetz.

Barn:

 • Christina Anna, född 1712, (en änkefru Jägerhorn död 1766-02-19 Bårböle ). (RHG.) Gift 1731-01-01 på Kärne med underofficeren vid Närkes och Värmlands regemente Olof Runner.
 • Lorentz Johan, född 1720. Löjtnant. Död 1751. Se Tab. 21
 • Carl Fredrik, född 1722. Kapten. Död 1793. Se Tab. 22

TAB 21

Lorentz Johan, (son av Claes Henrik, Tab. 20), född 1720-09-04 Kärne. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1735. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1741-11-13. Sekundfänrik 1742-03-22. Löjtnant 1749-04-12. Död 1751-05-09. Gift 1747-03-29 Edsberg s socken, Värmlands län med Elsa Catharina Uggla i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1753-01-25 med majoren Svante Adolf Ekstedt, adlad och adopterad von Eckstedt, född 1716, död 1792), död 1795-07-24 Bråte s socken, dotter av kaptenen Carl Uggla, och Brita Margareta Cremer.

Barn:

 • Carolina Henrika, född 1747-12-21 Karterud s socken. Död ogift 1814-06-01. Hon var trolovad med majoren Carl Ulrik von Eckstedt.
 • Claes, född 1749-02-02, på Karterud. Underofficer 1759-02-10. Student i Uppsala 1759–1760. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1760. Förare vid prins Fredrik Adolfs regemente 1762-08-16. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1764. Rustmästare vid Björnbergska regementet 1765-09-30. Furir vid Björnbergska regementet 1768. Examen såväl i artilleri som fortifikation 1768-04-14. Transporterad till Närkes och Värmlands regemente 1769-10-06. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1770-07-03. Sekundlöjtnant vid änkedrottningens livregemente 1773-03-04. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1774-07-13. Stabskapten 1779-05-12. Avsked 1788-07-13 [ ]. Troligen den »föravskedade kapten» Claes Jägerhorn, som dog 1799-04-28, 47 år gammal i Finströms socken på Åland.14

TAB 22

Carl Fredrik, (son av Claes Henrik, Tab. 20), till Visulaks i S:t Michels socken. Döpt 1722-08-10 Kärne. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1735. Korpral vid Närkes och Värmlands regemente 1737-08-00. Rustmästare 1740-03-00. Furir 1740-11-00. Adjutant vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente 1742-04-08. Fänrik vid Savolaks regemente 1747-01-09. Stabslöjtnant vid Savolaks regemente 1756-10-14. Kapten 1760-03-07. RSO 1770-04-28. Avsked 1772-08-12. Död 1793-03-02. Gift 1746-08-05 i S:t Michels socken (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.) med Elsa Margareta Fieandt, adlad von Fieandt, nr 1920, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fänriken Gustaf Hästesko af Målagård, född 1712, död 1742), född 1718-11-01 i Sibirien, död 1790-07-16, dotter av majoren Johan Henrik Fieandt och Elisabet Sofia Tawaststjerna.

Barn:

 • Georg Henrik, född 1747. Generallöjtnant. Död 1826. Se Tab. 23.
 • Carl Fredrik, född 1749-02-21 i Pieksämäki socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1756-12-00. Furir vid Björnbergska regemenet 1762-06-12. Sekundlöjtnant vid Savolaks jägarregemente 1770-12-11. Stabskapten vid Savolaks jägarregemente 1780-06-12. Major 1793-02-01. RSO 1801-05-28. Premiärmajor vid Savolaks fotjägarregemente 1802-05-06. Död ogift 1806-12-23 i S:t Michels socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.)
 • Cecilia Eleonora, född 1752. Död 1770-05-18 på Visulaks.
 • Sofia Margareta, död 1754-07-02 i S:t Michel [Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.].
 • Claes Magnus, född 1755-03-31 i S:t Michels socken. Volontär vid Savolaks regemente 1761. Sergeant vid Savolaks regemente 1770-09-21. Adjutant vid Savolaks jägarregemente 1775-10-26. Fänrik vid Savolaks jägarregemente 1775-12-20. Löjtnant 1779-04-23. Kapten 1789-04-16. Död 1789-10-00. Av blessyrer, undfångna vid Laitasilta 1789-10-09.
 • Gustaf Reinhold, född 1757-01-09 i S:t Michels socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), död i S:t Michels socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) 1768-05-25.
 • Lorentz Johan, född 1760-06-04 på Visulaks. Vice auditör vid Savolaks regemente 1782-10-01. Auditör vid Savolaks regemente 1785-07-27. Död ogift 1808-05-24 i S:t Michels socken.

TAB 23

Georg Henrik, (son av Carl Fredrik, Tab. 22), född 1747-10-06, i S:t Michels socken. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1758-04-03. Rustmästare vid Savolaks regemente 1762-06-04. Fältväbel vid Savolaks regemente 1766-04-01. Fänrik 1771-06-05. Löjtnant 1775-11-15. Kapten 1780-06-07. Major 1786-09-12. RSO 1788-12-20. Överstelöjtnant i armén 1789-06-13. Överste i armén och generaladjutant av flygeln 1790-01-20. RmstkSO 1790-08-21. Generalmajor 1799-11-16. Överste för Savolaks regemente 1800-06-07. KSO 1801-05-28. Avsked från överstebeställningen 1803-04-15 och ur armén 1804-12-20. Generallöjtnant i armén 1808-06-29. KmstkSO 1809-07-08. Avsked 1812-04-22. Död 1826-08-29 Vårby och begraven 1826-09-17 i Huddinge kyrka. 'Han var bland de utmärktaste befälhavarne under 1788 års krig samt bidrog särdeles till segrarna vid Porrassalmi och Keltis baracker.' Gift 1793-01-20 i Stockholm med Fredrika Charlotta Hongelin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1783 med regementsläkaren vid livgardet, med. doktor Ernst Didrik Salomon, född 1746-10-21 i Stockholm, död 1790-09-27 genom drunkning mellan Åbo och Åland) (S. B.), född 1759 (At (RA).), död 1805-04-12 på Vårby, dotter av sidenfabrikören i Stockholm Jakob Hongelin och Maria Charlotta Nentvig. (At (RA).)

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1793-09-02 i S:t Michels socken, död 1794-08-22.
 • Charlotta Margareta, född 1794-07-18, död 1861-12-25 Tiittala Gift 1812-07-07 på Vårby med majoren Carl Johan Reiher, född 1781, död 1846.
 • Fredrika Henrietta, född tvilling 1795-04-16, död 1795-04-17.
 • Ett dödfött barn, född tvilling 1795-04-16.
 • Antoinetta Fredrika, född 1796-10-01 (1796-10-11) i Stockholm, död i Stockholm 1877-09-27. Gift 1840-09-13 i Huddinge socken, Stockholm med assessorn Georg Fredrik Pistolekors, i hans 2:a gifte, född 1802, död 1872.
 • Claes Henrik, född 1797-11-26 i S:t Michels socken, död 1800-05-13.
 • Carl Magnus, född 1800-11-27 i S:t Michels socken. Artilleriofficersexamen 1815-09-06. Kornett vid livgardet till häst 1815-11-28. Löjtnant vid livgardet 1820-06-24. Ryttmästare 1823-05-06. Major i armén 1833-01-28. Adjutant hos konungen 1834-11-06. Avsked från regementet 1834-11-29. RSO 1838-07-04. Död ogift 1845-03-10 i Stockholm.

TAB 24

Hans Christer, (son av Johan, Tab. 8), till Botby i Helsinge socken. Född 1687 Kopila Ryttare vid Nylands dragonregemente 1706. Korpral vid Nylands dragonregemente 1706-07-01. Kvartermästare 1709-09-18. Kornett 1715-12-28. Löjtnant 1718-08-27. Kapten. Död 1744-09-25. Han bevistade fälttågen i Ingermanland och Finland 1708–1712 samt tåget över norska fjällen 1718. Gift med Gertrud Helena von Köhler, dotter av ryttmästaren Georg Johan von Köhler och Märta Stålhandske, samt faster till majoren Anders Erik von Köhler, naturaliserad von Köhler.

Barn:

 • Christina Helena, född 1717-08-12, död ogift 1788-09-23 Gunnarskulla
 • Hedvig Juliana, född 1720-07-20, död 1787-03-09 på Gunnarskulla. Gift 1755-10-19 med majoren Johan Gabriel Cronstedt A, född 1720, död 1774.
 • Hans Christian, född 1723. Underofficer vid Nylands dragonregemente. Död ogift 1742.
 • Märta Charlotta, född 1725-01-23 på Ruskela (Tusby församl:s kyrkoarkiv.) i Tusby socken i Finland, död 1786-07-13 Skromsta. Gift 1747-11-22 med häradshövdingen Johan Andreas Ingelotz, i hans 2:a gifte, född 1711, död 1762.
 • Claës Georg, född 1726. Stabslöjtnant vid Nylands dragonregemente. Död ogift 1755–18.
 • Carl Magnus, född 1730. Landshövding. Död 1782. Se Tab. 25

TAB 25

Carl Magnus, (son av Hans Christer, Tab. 24), till Botby. Född 1730-05-21. Volontär vid livgardet 1743-02-12. Korpral vid Nylands dragonregemente 1747-06-29. Furir vid Nylands dragonregemente 1749. Sergeant 1750-03-08. Kornett 1750-08-21. Löjtnant 1760-10-14. Kapten 1762-06-23. RSO 1770-04-28. Major 1771-06-19. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Landshövding i Uleåborgs län 1775-06-20. Död 1782-04-28. Han bevistade 1758 och 1759 års krig i Pommern och därunder affärerna vid Fehrbellin och Stenhagen. Gift 1760-12-30 i Håtuna socken, Uppsala län med friherrinnan Anna Antoinetta von Kochen, född 1734-02-07, död 1804-04-16, dotter av hovkanslern Johan Henrik von Kochen, friherre von Kochen, och Maria Antoinetta Hildebrand.

Barn:

 • Maria Antoinetta, född 1761-08-30 på Botby, liksom syskonen (Wä.), död 1852-01-10 Bisslinge. Gift 1801-09-06 Lövstad
 • Florentina Christina, född 1763-08-08, död ogift 1837-05-13 i Stockholm.
 • Anna Lovisa, född 1767-10-24, död 1768-02-01 på Botby.
 • Carolina Helena, född 1770-12-03, död ogift 1819-01-31.
 • 9 KA, morgongåvobrev bland redakt.kommiss. dokument II (O.A.). (fotnot finns ej i texten?)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.