:

Planting-Gyllenbåga nr 263

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Planting sedemera Planting-Gyllenbåga nr 263 †

Adlad 1637-06-24, introd. 1640. Ätten utslocknad 1966.

Planting P-Gyllenbåga A26300.jpg

TAB 1

Joen Planting Skall hava inkommit från Prag och bosatte sig i Uppland. Ryttmästare vid en fana Upplands ryttare omkr. 1610 och erhöll 1613-01-27 konfirm. på sex gårdar i Uppland, som han redan förut haft i förläning. Gift med Marta von Maydell, dotter av mecklenburgska hovjunkaren Henrik von Maydell och Helena Brunckhoff.

Barn:

 • Joen Planting, adlad Planting, till Hindraböle i Pojo socken i Finland samt Vi och Ekilla, båda i övergrans socken Uppsala län, som han 1637-06-24 fick i förläning. Var 1599 ryttare med tre hästar vid Nils Germundssons fana. Var kvartermästare vid adelsfaneregementet 1604-11-27 och erhöll då förläning i Finland av några gårdar, bland dem Hindraböle. Överflyttade omkr. 1610 till Sverige och tog tjänst vid Upplandsfanan. Övergick i början av 1620-talet till flottan och var 1625 skeppskapten. Adlad 1637-06-24 (introd. 1640 under nr 263). Död 1645. 'Han blev av drottning Christinas förmyndarregering adlad för det han en långlig tid förhållit sig såsom en tapper krigsman samt intygat, att salig konungen (Gustaf II Adolf) honom adelskap tillsagt.' Genom en förlikning, som ingicks 1614-04-12 Torlaks 1619 tillvann han sig Tursunperä. Med sin hustru ärvde han Askais i Lemo socken, Seitlaks i Borgå socken och Kimokallio i Vemo socken. 1616-09-15 ärvde han Järstenatorpen och en utjord Tibble i Enköpingstrakten efter hustruns styvfader Lars Jonsson i Enögla (i Vårfrukyrka socken, Uppsala län). Omkring 1622 ägde han dessutom Aby i Övergrans socken, vilket han på 1630-talet bortbytte mot Vi och Ekilla. Vid adlandet upptog han den utdöda Boga-ättens vapen, och hans barn antogo, för att skilja sig från de övriga ätterna Planting, även mödernenamnet, efter tidens sed ändrat till Gyllenboga. Ättemedlemmar skrevo sig dock under 1600- och 1700-talen vanligen endast Planting. Gift 1602 med Anna Johansdotter Boga, som var död 1647-10-10, då arvskifte förrättades över henne och mannen, dotter av Johan Joensson (tre liggande pilbågar), adlad 1584-05-09 men ej introd. och Hebla Johansdotter (Stålarm).

Barn:

 • Erik, född 1603. Generalmajor. Död 1679. Se Tab. 2
 • Anna, levde änka. Gift med ryttmästaren vid Upplands ryttare (livregementet till häst) Erik Månsson, som levde 1682.
 • Gustaf. Överstelöjtnant. Död 1670. Se Tab. 8

TAB 2

Erik, (son av Joen Planting, adlad Planting, Tab. 1), till Vi i övergrans socken och Mälby i Giresta socken, vilket han erhöll i donation 1644-03-23, båda i Uppsala län. Född 1603 'under en resa på sjön emellan Stockholm och Finland'. Ryttare vid Upplands ryttare (livregementet till häst) omkr. 1620. Var korpral 1628 och kornett 1631. Löjtnant 1632. Ryttmästare 1635. Major 1647. Överstelöjtnant 1651. Befriades 1656-05-27 från erläggande av fjärdeparten av sin förläning. Överste för det regemente, som uppsattes i det erövrade Trondhjems län 1658. Efter förlusten därav s. å. chef för ett kavallerireg, i Jämtland, som bar hans namn, till 1660, då regementet avdankades. Överste för Upplands ryttare 1664-04-06 och för adelsfaneregementet 1667-11-26. Erhöll 1668-06-29 Hustugu hemman i Giresta socken i förläning enligt Norrköpings besluts villkor. Avsked från regementet 1674-06-23 generalmajor av kavalleriet s. å. 10/11. Död 1679 i början av året på Mälby och begraven i Giresta kyrka, där hans vapen uppsattes. Han följde regementet till Livland 1625 och deltog i slaget vid Kokenhusen 1626. Bevistade trettioåriga kriget från 1631 och stred bl a i slaget vid Lützen 1632 samt vid Glogau, Olmütz och Leipzig 1642. Deltog i anfallet mot Danmark 1644–1645. Förde regementet då det utkommenderades till Polen 1655 och utmärkte sig därunder särskilt i tredagarsslaget vid Warschau. Från Polen förde han regementet till Danmark och utmärkte sig ånyo vid stormningen av Fredriksodde samt vidare under tåget över Bälten och mot Köpenhamn [1]. Råkade 1659 i olycka för ryttmästaren vid sitt jämtländska regemente Erasmus Påfvenhielm, som han ihjälstack, men fick pardon, emedan den dödade själv varit vållande till striden och 'en orolig människa'. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Hebla Gadau (von Gadow), dotter av överstelöjtnanten vid Upplands ryttare Casper Gadau (von Gadow). Gift 3:o med Brita Toft af Skedebo i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1637-01-01 med Johannes Bure, död 1644), död före 1662-05-07, då arvskifte förrättades efter henne13, dotter av Erik Tönnesson Tott af Skedebo, och Hebbla Månesköld af Seglinge. Hon och mannen skänkte 1658 ett par ljusarmar av mässing till Vidbo kyrka2 Stockholms län.

Barn:

 • 1. Maria, död 1704. Hon erhöll under säteri- och livstidsförläning det vid reduktionen till kronan indragna Mälby.14. Gift med löjtnanten Lars Trafvenfelt, i hans 2:a gifte, död 1676.
 • 2. Brita, död 1674. Gift med majoren Erik Bure, i hans 1:a gifte, död 1707.
 • 3. Hebla, död 1722-02-00. Gift 1666-01-10 på Mälby3 med kaptenen Gustaf Yxkull, död före 1695.
 • 3. Claes född 1650-01-10, död 1655-04-13 och begraven i Husby-Långhundra kyrka Stockholms län, varest en sorgfana med påskrift uppsattes över honom.
 • 3. Sofia, död omkr. 1693 (före nov. 1694).4 Gift4 1687-02-18 med körsnären i Stockholm Johan Borgh i hans 1:a gifte, död 1708.

TAB 3

Claes, (son av Joen Planting, adlad Planting, Tab. 1), till Fröslunda i Harakers socken Västmanlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Ryttare vid Upplands ryttare och deltog såsom sådan i slaget vid Lützen 1632. Kornett 1635. Avsked 1637-08-00. Fortfor efter avskedstagandet att rusta för Bålsta och Kumla i Övergrans socken1. Död 1648-04-00. Gift 1640 med Margareta Gyldenroos, död 1663, dotter av kaptenen Joen Andersson, adlad Gyldenroos, och Margareta Torskenstierna, av en adlad men ej introd. ätt.

Barn:

 • Erik, född 1642. Ryttmästare. Död 1690. Se Tab. 5
 • Claes, född 1644-04-09. Ryttare vid livregementet till häst 1664. Död ogift 1668-05-25.

TAB 4

Jonas, (son av Claes, Tab. 3), till Boda i Harakers socken Västmanlands län. Född 1641. Korpral och kvartermästare vid Lybeckers skånska kavalleriregemente 1661–1670. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1672-09-06. Död 1701-10-25 på Boda och begraven i Harakers kyrka. Gift 1:o med Elsa von Gramer i hennes 2:a gifte, född 1643 i Stralsund, död 1692-02-01 på Boda och begraven s. å. 21/2 i Harakers kyrka. Gift 2:o med Elisabet Folkern i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sekreteraren Hans Fahlgren. Gift 3:o med översten Jöns Silfverbrand, nr 508, i hans 2:a gifte, född 1671, död 1760), född 1659, dotter av kyrkoherden i Stora Tuna pastorat av Västerås stift Laurentius Johannis Folkemius och Anna Sahlabergia (Palm) samt syster till landshövdingen Jonas Folkern, adlad och friherre Cedercreutz.

Barn:

 • 1. Claes Fredrik, döpt 1682-04-12 på Boda. Förare vid pommerska infanteriregementet fänrik därst. 1703-03-26. Död ogift s. å. 13/7 vid Thorn.
 • 1. Margareta, död före 1738. Gift 1:o 1715 med löjtnanten Johan Fredrik Morgenstierna, nr 339, död 1724. Gift 2:o 1727-05-01 med löjtnanten Hans Sneckenberg, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1773.

TAB 5

Erik, (son av Claes, Tab. 3), till Fröslunda i Harakers socken Västmanlands län. Född där 1642-06-02. Page hos landshövdingen i Västmanlands län, friherre Knut Kurck 1656. Hovmästare hos densamme 1660. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1666-02-22. Löjtnant därst. 1670-11-21. Kornett vid livregementet till häst 1674-03-06. Löjtnant därst. 1676-01-17. Ryttmästare för ett fördubblingskompani 1678. Ryttmästare vid regementet 1680-03-27. Död 1690-12-28 i Stockholm och begraven 1691-01-02 i Jakobs kyrka i Stockholm men s. å. 7/1 förd till Nyköpings östra kyrka och nedsatt i Tungelska gravkoret därst., varest hans huvudbaner uppsattes. Han blev i slaget vid Halmstad den 17 aug. 1676 så illa blesserad, att han i tre års tid måste hålla sig vid sängen. Gift 1:o 1673-01-07 på Abbotnäs i Floda socken Södermanlands län med Margareta Gyllenpistol, född tvilling 1648-04-17 på Abbotnäs, död 1682-09-04 och begraven 1683-02-25 i Nyköpings östra kyrka, dotter av ryttmästaren Henrik Richter, adlad Gyllenpistol, och Catharina Regina Bonnat. Gift 2:o 1683-07-26 med Christina Tungel, död 1715, dotter av hovkansleren Nils Nilsson, adlad Tungel, och hans 1:a fru Brita Catharina Carlsdotter (Kuut eller Rosenstielke).

Barn:

 • 1. Catharina Margareta, levde 1726, död ogift.
 • 1. Maria. Gift med fänriken Anders Oxe, i hans 2:a gifte.
 • 1. En dotter, död ung.
 • 1. Claes född 1677. Ryttmästare. Död 1712. Se Tab. 6
 • 1. Charlotta, döpt 1678 på Fröslunda.
 • 1. Helena Charlotta, döpt 1680-08-26 på Fröslunda, död 1759-01-14 och begraven s. å. 30/1 i Sättersta kyrka Södermanlands län. Gift 1:o 1699 med kyrkoherden i Runtuna pastorat av Strängnäs stift Johannes Petri Dalenius i hans 3:e gifte (gift 1:o 1689-05-29 med Gertrud Malmerna i hennes 2:a gifte, född 1644-05-14 i Strängnäs, död 1690-01-24 i Nyköping, dotter av kyrkoherden i Aspö pastorat av Strängnäs stift Nikolaus Malmenius och Helena Fick. Gift 2:o 1693-09-26 med Maria Köster, född 1669-02-02, död 1697-08-30), född 1655-09-09 Vibyholm, död 1703. Gift 2:o 1705-03-19 med kyrkoherden i Sättersta pastorat av nämnda stift Sveno Petri Dalenius, född 1679 i Sättersta prästgård Södermanlands län, död där 1722-06-09. Gift 3:o 1724 med dennes efterträdare i ämbetet, kyrkoherden Erik Plog, död 1726-12-03 i Sättersta prästgård. Gift 4:o 1728-03-10 med även dennes efterträdare, kyrkoherden Anders Wallenius i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elisabet Svaan, död 1781-11-28), född 1684 i Vallby socken, Södermanlands län, död 1771 i Sättersta prästgård.
 • 2. Erik, död ung.
 • 2. Nils, född 1687. Ryttmästare. Död 1749. Se Tab. 7

TAB 6

Claes, (son av Erik, Tab. 5), döpt 1677 Fröslunda. Student i Uppsala10 1690-10-30. Kvartermästare vid livregementet till häst. Fänrik vid Österbottens regemente 1698-05-23. Avsked 1699-12-01. Sekundlöjtnant vid förstn. regemente 1701-06-04 premiärlöjtnant därst. 1702-03-01. Sekundryttmästare 1704-12-14. Premiärryttmästare 1709-06-29. Fången vid Perevolotjna s. å. 1/7. Död 1712-04-17 i Tobolsk under fångenskapen. Gift 1700 med Helena Sofia Wudd, död före 1721, dotter av hovstallmästaren Paul Wudd, adlad Wudd, och hans 2:a fru Margareta Wijnblad, nr 447.

Barn:

 • Margareta Johanna, född 1701-01-27, död 1779-11-06 Sofielund. Gift 1721-01-06 med ryttmästaren Erik Bobeck, adlad Ridderhierta, född 1694, död 1770.
 • Helena Märta, död 172(4)-11-23 barnlös omkr. 20 år gammal. Gift 1722-07-29, efter därtill av k. m:t s. å. 23/11 lämnat tillstånd, på Stora Sundby i Forsa socken med sekreteraren Anders Fleman på Årsta.

TAB 7

Nils, (son av Erik, Tab. 5), till Näsby i Bogsta socken, Södermanlands län. Född 1687-10-02 på Husby, Södermanlands län. Student i Uppsala10 1701-10-03. Volontär vid livregementet till häst 1705. Korpral därst. 1706-02-27. Kvartermästare 1708-02-08. Sekundkornett s. å. 31/7. Löjtnants karaktär 1722-11-09. Ryttmästares avsked 1741-09-03. Död 1749-02-04 på Näsby och ligger jämte sin fru begraven i Bogsta kyrka. Var med vid Holofzin samt Poltava, där han blev av en muskötkula illa blesserad: därpå fången vid Perevolotjna och förd till Solikamsk, varifrån han hemkom 1722-05-16 eller efter fredsslutet. Gift 1715 (?) i Sibirien med Anna Dorotea Fariolle de la Frauville i hennes 3:e gifte (gift 1:o med regementskvartermästaren vid Tavastehus läns infanteriregemente Johan Jerner, död 1706-03-17. Gift 2:o med kaptenen Georg Ogilvie, nr 277, död 1715), död 1737-04-27, dotter av kaptenen vid Nylands infanteriregemente Francois Fariolle de la Frauville, natural. svensk adelsman 1690-02-22 men ej introd., och Dorotea Klingenberg.

Barn:

 • Eva Catharina, född 1723-09-17. Var lam i ena handen. Död ogift 1800-11-20 Hedvigslund
 • Adam Gustaf, född 1724-08-13 i Bogsta socken. Volontär vid livregementet till häst 1743-08-22. Korpral därst. 1747-12-16. Kornett 1750-09-19. Löjtnant 1760-04-19. Ryttmästare 1765-06-17. RSO 1767-11-23. Majors karaktär 1775-08-09. Avsked med överstelöjtnants karaktär s. å. 13/12. Död ogift 1793-09-18 Väsby
 • Fredrik, född 1730-05-00. Underofficer vid amiralitetet. Löjtnants avsked. Levde sedan utan tjänst. Död ogift 1793-09-07 på Väsby.

TAB 8

Gustaf, (son av Joen Planting, adlad Planting, Tab. 1), född 1614. Ryttare vid Upplands ryttare 1632. Furir därst. 1635. Korpral 1637. Löjtnant vid dalregementet 1641-05-22. Kapten därst. 1644. Överstelöjtnant vid Upplands infanteriregemente 1656-06-00. Kvarstod därst. 1657-06-06, men namnes ej sedan i regementetsrullor. Överstelöjtnant vid Henrik Flemings trondhjemska regemente 1658. Var död 1670-03-00, men ej ännu begraven. Hans vapen uppsattes i Häggeby kyrka Uppsala län. Han erhöll 1648-04-20 i förläning enligt Norrköpings besluts villkor Bartena, Vee, Sandnås, Torsgården, Laggaregården och Granäs, alla i Väse socken, Värmlands län samt Nybblebacka i Övergrans socken, Uppsala län, vilka dock alla reducerades.6. Gift 1:o med Catharina Goldacker från Tyskland, död barnlös. Gift 2:o före5 1642-03-13 med Sofia von Metzerode, död 1709 och begraven i Häggeby kyrka, dotter av översten Otto Christoffer von Metzerode och Sofia Hansdotter von Deppen, som varit drottning Maria Eleonoras kammarjungfru.

Barn:

 • 2. Gustaf, född 1644. Major. Död 1698. Se Tab. 9
 • 2. Ebba Sofia, död ogift 1727-12-00 i Stockholm och begraven i Häggeby kyrka

TAB 9

Gustaf, (son av Gustaf, Tab. 8), till Edeby i Rasbokils socken Uppsala län. Född 1644-04-16 i Stettin. Pikenerare och musketerare vid Upplands regemente 1656. Fänrik därst. 1657. Medföljde fadern till Norge 1658 och blev fänrik vid Henrik Flemings trondhjemska regemente s. å.–16596. Löjtnant vid Jämtlands regemente 1670-06-22. Regementskvartermästare vid bergsregementet 1674-10-29. Jägmästare i Västernorrlands län 1675-04-27. Konfirm. fullm, s. å. 8/5. Majors karaktär 1676. Död 1698-08-12 och begraven 1699-07-02 i Rasbokils kyrka. Han återfick 1684 faderns reducerade donationsgårdar.6 Gift 1672-09-15 med Maria Schildt, född 1644, död 1707-05-01 och begraven i mannens grav i Rasbokils kyrka, dotter av översten Jurgen Schildt, natural. Schildt, och Anna Cruus af Edeby.

Barn:

 • Anna Sofia, död som barn
 • Erik, död som barn.
 • Catharina Sofia, född 1676, död 1740-08-14. Gift 1:o med kaptenlöjtnanten Vilhelm Werwier. Gift 2:o före febr. 170815 med guvernementsprästen Johannes Novelius. Gift 3:o 1729-02-23 med generalmajoren Mikael Planting, adlad Planting-Bergloo, i hans 2:a gifte, död 1729.
 • Georg, född 1682. Överstelöjtnant. Död 1747. Se Tab. 22
 • Beata Elisabet, född 1683, död 1721 i Eds socken Värmlands län. Gift 1:o 1710 med auditören Johan Bjerchenius, död före 1711-02-05. Gift 2:o 1715-10-04 i Rasbokils socken med fänriken Gustaf Hillebrand Uggla, i hans 1:a gifte.
 • Vendla, död ung.
 • Anna Brita, död 1702-03-09 på Edeby.
 • Gustaviana Maria, död 1758. Gift 1712-10-12 på Edeby med kaptenen Carl Gustaf Lilliesvärd, född 1686, död 1752.
 • Eleonora Sofia, född 1692-10-22 på Edeby, död 1770-04-20 i Gistads prästgård Östergötlands län. Gift 1:o 1712-03-06 på Edeby med kyrkoherden i Gamla Västervik Nikolaus Olai Lagerlund, född 1673, död 1736-08-12. Gift 2:o 1739-02-25 Erneberg med kyrkoherden i Gistads pastorat av Linköpings stift Olof Wigius, född 1705-12-18, död 1783-03-16.

TAB 10

Carl Gustaf, (son av Gustaf, tab. 9), född på Edeby. Löjtnant vid skånska tremänningskavalleriregementet 1701-02-01. Ryttmästare därst. 1709-12-09. Stupade 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg. Gift 1699-01-03 med sin mosters mans brorsdotter Anna Brita Stråle af Sjöared i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Riddersporre), var död 1738, dotter av fänriken Christoffer Stråle af Sjöared, och Margareta Meijer.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1699-08-21, levde 1738-10-23 i Sigtuna. Gift 1718-07-06 i Väse socken med regementsadjutanten, löjtnanten vid Upplands ståndsdragonregemente Christian Henrik Höijer, född 1683 i bergslagen.
 • Gustaf Vilhelm, född 1701. Kornett. Död 1776. Se Tab. 11
 • Charlotta Margareta, född 1703-03-29, död s. å. 9/10.
 • Carolina Eleonora, född 1704, död 1743-11-05. Gift med vaktmästaren vid tullsocieteten Anders Flodin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1753 med Maria Spiring), död 1773-05-10 i Stockholm [16].
 • Göran Christoffer, född 1706. Ryttmästare. Död 1755. Se Tab. 21.
 • Anna Vendla, född 1707-02-06, död änka 1794-01-18. Gift 1:o med en brukspatron Biring. Gift 2:o 1731-04-21 med bruksinspektören Hans Gabriel Enander.
 • Margareta Elisabet, född 1708-03-04 på Vännersund i Väse socken, Värmlands län, död där 1726-12-16 och begraven s. å. 27/12
 • Edla Christina, född 1709-11-18 på Vännersund, död 1710-04-06.

TAB 11

Gustaf Vilhelm, (son av Carl Gustaf, Tab. 10) född 1701-03-12. Volontär vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1717. Förare vid Upplands ståndsdragonregemente s. å. 31/12. Kornett därst. 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Död 1776-04-15 Tolsjöhult. Gift 1720-12-28 i Undenäs socken med sin syssling Christina Sofia Stråle af Sjöared, född 1692-02-19 Hovet

Barn:

 • Carl Johan, född 1721-10-28 på Hovet. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1738. Underofficer därst. 1740. Fänrik 1750-04-25. Adjutant s. å. 23/7. Löjtnant 1758-12-07. Kapten 1765-09-30. Genom byte transp. till Björneborgs regemente 1768-05-02. Avsked med majors ka raktär 1770-10-08. Död ogift 1781-04-29 på Hovet.
 • Vilhelm Mauritz, född 1723-11-20 på Hovet. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1741-09-27. Rustmästare därst. 1742-03-29. Furir 1743-05-16. Förare 1744-06-18. Sergeant 1750-07-15. Fänrik 1753-05-17. Löjtnant i holländsk tjänst. Regementsadjutant vid förutn. svenska regemente 1758-12-07. Löjtnant därst. 1763-08-23. RSO 1770-04-28. Kapten 1772-07-17. Avsked med majors karaktär 1775-01-18. Död 1789-11-26 på Tolsjöhult. Gift 1779-09-29 på Hovet med sin kusin Maria Elisabet Stråle af Sjöared, född 1737 Fräckestad
 • Eleonora Sofia, född 1726-05-03 på Fräckestad, död 1785-10-08. Gift 1752-07-24 med vice kommissionslantmätaren i Skaraborgs län Jakob Bredberg, född 1723 i Kyrkfalla socken7 Skaraborgs län.
 • Georg Christian, född 1728. Kapten. Död 1803. Se Tab. 12
 • Axel Magnus, född 1730-03-25. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1746. Fältväbel därst. Sekundadjutant 1757-01-21. Löjtnant 1765-09-30. Död ogift 1766-05-04 i Göteborg.

TAB 12

Georg Christian, (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 11), född 1728-07-25 på Fräckestad. Volontär vid Hessensteinska regementet 1744-01-25. Rustmästare därst. 1745. Furir 1746. Förare 1748. Sergeant 1750. Fältväbel 1756. Sergeant vid livgardet 1757-04-29. Konstit. fänrik vid Älvsborgs regemente 1758-07-23. Löjtnant 1771-06-05. Avsked med kaptens karaktär 1775-08-09. Död 1803-06-06 på Södra Landeryd i Långaryds socken, Jönköpings län. Blev fången i Demmin 1759-01-19. Gift 1765-11-26 Krökeslund med Magdalena Johanna Bagge af Söderby, född 1747-06-03 död 1836-12-16 på Södra Landeryd, dotter av kaptenen Carl Gustaf Bagge af Söderby, och hans 3:e fru Emerentia Friedenreich.

Barn:

 • Carl Axel, född 1766-08-03, död 1768-08-02.
 • Johanna Christina, född 1768-02-28, död s. å. 17/9.
 • Carl Axel, född 1769-06-28. Kadett vid artilleriregementet. Sergeant därst. 1786-05-16. Underlöjtnant. Död ogift 1789-12-14 i Helsingfors.
 • Christina Sofia, född 1771-01-03, död ogift 1831-11-04 på Bålltorp.
 • Vilhelm Magnus, född 1771. Major. Död 1851. Se Tab. 13
 • Fredrika Johanna, född 1773-11-29 Djurshult, död 1857-03-24. Gift 1800-02-28 på Landeryd med komministern i Almundsryds församl. av Växjö stift, vice pastorn, filosofie magister Johannes Kempff, född 1766-05-26 i Tutaryds socken8 Kronobergs län, död 1810-02-23 på Brorsmåla8 i Almundsryds socken, Kronobergs län.
 • Adam Gustaf, född 1775. Ryttmästare. Död 1839. Se Tab. 16.
 • Johan Fredrik, född 1777. Löjtnant. Död 1854. Se Tab. 17.
 • Georg Emanuel, född 1780-10-05 i Långaryds socken. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1805-10-12. Död 1808-10-27 vid Eda skans under kriget med Norge.
 • Maria Elisabet, född 1782-05-28 på Landeryd, död 1783-10-15.
 • Maria Elisabet, född 1784-08-22 och död s. å. 23/8 på Landeryd.
 • Jakob Henrik, född 1786. Överste. Död 1868. Se Tab. 18.
 • Constantia Eleonora, född 1788-09-24 på Landeryd, död 1790-09-23.

TAB 13

Vilhelm Magnus, (son av Georg Christian, Tab. 12) född 1771-12-09 Ingeshult. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1783-05-16. Volontär vid livgardet 1786-06-03. Rustmästare därst. 1787-04-16. Konstit. fänrik vid Hälsinge vargering 1789-11-09. Livdrabant 1792-12-18. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1798-02-21. Kapten därst. 1810-12-18. RSO 1814-11-16. Avsked med majors n. h. o. v. 1818-12-19. Död 1851-04-07 på Lilla Gavlö i Dannäs socken Jönköpings län. Gift 1817-07-04 Samseryd med Hedvig Sofia Ekelund, född 1790, död 1857-11-10 i Värnamo, dotter av assessorn Anders Gabriel Ekelund och Catharina Elisabet Lång.

Barn:

 • Carl Gabriel, född 1818-03-22 på Lilla Gavlö, liksom syskonen. Volontär vid Jönköpings regemente 1832-11-24. Furir därst. 1835-07-18. Fanjunkare 1836-02-20. Officersexamen 1837-03-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/8. Löjtnant 1846-04-21. Kommenderad till Skåne under kriget mellan Danmark och Preussen och återvände efter slutad fred till Landskrona 1850. Kapten 1858-10-12. RSO 1863-05-02. Major i armén 1872-02-09. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1878-05-03. Död ogift 1905-03-23 i Tranås.
 • Gustaf Fredrik, född 1819. Kapten. Död 1913. Se Tab. 14.
 • Johanna Catharina Charlotta (Cathrine-Charlotte), född 1820-07-28, död ogift 1893-03-26 i Ljungby köping Kronobergs län.
 • Julia Vilhelmina Sofia (Mina), född 1822-07-02, död 1891 Abrahamsryd s socken, Kronobergs län. Gift 1860-10-17, med mönsterskrivaren vid Kronobergs regemente Axel Samuel Bergholtz, född 1825-12-12, död 1911-09-26.
 • Jakob Vilhelm, född 1824. Agent. Död 1894. Se Tab. 15.
 • Goda Christina Fredrika, född 1825-04-24, död 1856-01-27. Gift 1853-12-28 i Värnamo med rektorn, RVO, filosofie magister Sven Peter Nilsson i hans 1:a gifte, född 1823-01-24 i Nydala socken, Jönköpings län, död 1909-03-15 i Värnamo.
 • Anders Adolf, född 1826-10-08, död ogift 1896-02-23 i Ljungby köping. Biträdde en tid vid skötandet av en av sina äldre bröders jordegendom och var likaledes en tid sekreterare hos den blinde översten Jakob Henrik Planting-GylIenbåga.
 • Clara Aurora, född 1828-10-28, död 1862-03-25 i Jönköping. Gift 1851-12-28 på Lilla Gavlö med kommissionslantmätaren i Jönköpings län Fredrik August Strandberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1864 med Ulrika Vilhelmina Strömberg, född 1827, död 1907-01-26 i Jönköping)7, född 1820-08-18 i Stockholm, död 1900-09-25 i Jönköping.
 • Claes Axel, född 1830-03-02. Ägnade sig en tid åt lantbruk. Handlande i Värnamo. Stationsinspektor vid Halmstad–Nässjö järnväg 1877-10-01. GM. Död barnlös 1927-07-26 vid Åleds järnvägsstation Hallands län (Enslövs förs., Hallands län, db). Gift 1877-09-28 i Värnamo med Maria Louise Lindqvist, född 1835-11-01 i Hjälmseryds socken Kronobergs län, död 1918-04-14 vid Åled (Ernslöfs förs., Hallands län, db), dotter av e. enskifteslantmätaren Jonas Lindqvist och Julia Augusta Lagergréen.

TAB 14

Gustaf Fredrik, (son av Vilhelm Magnus, Tab. 13), född 1819-05-15 Gavlö. Volontär vid Jönköpings regemente 1834-11-11. Sergeant därst. 1836-04-06. Officersexamen 1837-05-12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 30/12. Lantmäteriexamen 1841-04-06. Lantmäteriauskultant s. d. Löjtnant 1847-04-07. Vice kommissionslantmätare i Jönköpings län 1848-04-03. Kommenderad att med regementets fältbataljon avgå till Slesvig 1850. Ledamot i markegångsnämnden i Jönköpings län 1851–1894. Kommissionslantmätare i ovann. län 1853-07-01. Värderingsman av jordegendomar för inträde i Smålands m fl provinsers hypoteksförening 1857–1890. Kapten 1859-07-02. RSO 1864-01-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1869-10-21. Regementsskrivare vid ovann. regemente s. å. 30/10. Ordf. i Västbo härads hushållsgille 1869–1875. Förrättningsman vid uppgörande av förslag till maximi- och minimiarrende å kronoegendomar vid utarrendering 1878–1890. Ordförande i taxeringsbevillningsberedningen 1880. Avsked från regementsskrivartjänsten 1880-10-00. RVO 1880-12-01. Avsked från lantmäteritjänsten 1886-01-22. Ledamot av Jönköpings läns prövningsnämnd 1887–1893. Revisor i Smålands m fl provinsers hypoteksförening 1889–1891. Avsked ur armén 1890-01-24. Död 1913-08-07 på sin egendom Väboholm i Reftele socken Jönköpings län. Gift 1849-10-19 på Dannäs i likanämnd socken med friherrinnan Barbara Fredrika Fägerskiöld, född 1820-08-02 på nämnda egendom, död 1901-05-10 på Väboholm, dotter av kammarherren, friherre Carl Bernhold Fägerskiöld, och hans 1:a fru Eva Eleonora Dahlgren.

Barn:

 • Eva Aurora Hedvig Fredrika, född 1850-07-18 på Dannäs, död 1895-01-03 Gyllentors. Gift 1871-09-29 på Väboholm med bruksägaren Frans August Crona, född 1838-03-13 Björnshult, död 1925-11-28 i Gränna.
 • Ingeborg Charlotta Vilhelmina, född 1852-04-25 på Väboholm, död där 1889-01-24 (21/1).
 • Carl Vilhelm Jakob, född 1853-03-27 på Väboholm, död där 1854-01-19.
 • John Fredrik Vilhelm Filip, född 1859-11-06 på Väboholm. Mogenhetsexam, i Lund 1877-06-04. Volontär vid Jönköpings regemente s. å. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Avgången 1879-05-13. Arrenderade Väboholm 1889, vilket han sedermera ägde.

TAB 15

Jakob Vilhelm, (son av Vilhelm Magnus, Tab. 13), född 1824-01-06 på Lilla Gavlö. Student i Lund9 1845-10-08. Var 1849 bokhållare vid Smedstorps gård i Lilla Malma socken, Södermanlands län. Ägnade sig därefter åt lantbruk och blev sedan agent i Stockholm. Död där 1894-02-23. Gift 1863-05-25 med Emilie Sofia (Emmy) Gripensköld, född 1839-12-02 i Risinge socken, Östergötlands län, död 1915-03-13 i Stockholm (Gustaf Vasa förs., db), dotter av bruksförvaltaren Carl Henrik Gripensköld, och Sofia Charlotta Eklund.

Barn:

 • Carl Vilhelm Sixten, född 1864-03-10 Djuvarp. Anställd i handelsflottan 1882. Styrmansexamen 1884. Ångbåtsbefälhavarexamen 1888 samt sjökaptensexamen 1889-04-30. Tjänstg. som andre styrman å segelfartyg på avlägsna farvatten 1889–1894 samt därefter dels som andre, dels som förste styrman å ångare 1894–1916. Död 1934-10-05 i Uppsala (Domk. förs., db 375), begraven å Stockholms N. begravn. plats. Gift 1902-03-10 i Stockholm med Brita Maria Fernlundh, född 1860-09-20 i Falun, död 1929-04-19 i Oscars förs., Stockholm ]], dotter av häradsskrivaren Per Gustaf Fernlundh och Sista Augusta Kunigunda Hallen.
 • Ebba Sofia Vilhelmina, född 1865-02-16 på Djuvarp.
 • Sigrid Emmy Viktoria, född 1869-01-24 på österby i Ålands socken Uppsala län, död s. å. 6/6.

TAB 16

Adam Gustaf, (son av Georg Christian, Tab. 12), född 1775-11-20 Djurshult. Volontär vid Kronobergs regemente 1784-11-28. Förare därst. 1786-03-18. Livdrabant 1793-05-02. Kornett s. å. Löjtnant i armén 1808-04-25. Ryttmästares n. h. o. v. 1821-10-09. Död 1839-01-27 på Blängsbo boställe i Jäluntofta socken, Jönköpings län. Han bevistade riksdagarna 1800 i Norrköping, 1809 i Stockholm och 1810 i Örebro. Gift med Sara Christina Beijer i hennes 3:e gifte (gift 1:o med hovkyparen Per Törnqvist, död 1791-07-06. Gift 2:o med grosshandlaren i Stockholm Carl Erik Svedman, död 1813-12-16), född 1770, död 1819-09-06, dotter av spannmålshandlanden Hans Beijer och Catharina Jerner.

Barn:

 • Jon, född 1815-09-10, död 1817-04-14 i Stockholm.

TAB 17

Johan Fredrik, (son av Georg Christian, Tab. 12), född 1777-12-08 i Långaryds socken, Jönköpings län. Sergeant vid garnisonsregementet i Göteborg 1786-11-15. Konstit. fänrik vid Hallands roteringsbataljon. Fänrik i armén 1811-08-13. Löjtnants avsked. Död 1854-03-11 Edshylte Gift 1:o med Maria Bergman. Gift 2:o 1821-01-05 Landeryd, död 1876-06-28 på Edshylte, dotter av kaptenen Carl Gabriel Gyllensvärd, och Maria Eleonora Gyllenhammar.

Barn:

 • 1. Lovisa Amalia Maria, född 1810-03-17 i Stockholm.
 • 2. Axel Gustaf, född 1822-04-17 på Edshylte, liksom de följande syskonen. Volontär vid Jönköpings regemente 1838-09-01. Furir därst. 1839-12-18. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1843-02-18. Löjtnant därst. 1850-12-13. Avsked ur krigstjänsten 1859-06-04. Död ogift 1895-04-22 på Norra Ekeryd i Långaryds socken.
 • 2. Jakob Fredrik, född 1825-05-07, död barn.
 • 2. Anna Elisabet (Elise), född 1828-07-26 död 1900-03-23 på Edshylte. Gift där 1864-08-24 med lantbrukaren Carl Johan Anders Lindqvist, född 1835-01-27 på Hökhult i Långaryds socken, död 1899-12-08 på Edshylte.
 • 2. Maria Beata, född 1830-10-05, död 1879-03-30 i Norra Ekeryd. Gift 1849 på Edshylte med kyrkoherden i Bolmsö pastorat av Växjö stift Per Magnus Stenström, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1854 med Anna Maria Rundqvist, född 1832-08-09, död 1868-08-20, dotter av bruksägaren Fredrik Rundqvist och Helena Catharina Berggren), född 1821-03-24 i Urshults socken, Kronobergs län. Död 1878-09-25 i Bolmsö prästgård.

TAB 18

Jakob Henrik, (son av Georg Christian, Tab. 12), född 1786-01-19 Landeryd. Kadett vid Karlberg 1799-09-24. Utexaminerad 1803-09-22. Fänrik vid Älvsborgs regemente s. å. 27/12. Transp. till Jönköpings regemente. Löjtnant därst. 1810-12-18. 2. Kapten 1812-08-04. RSO 1818-05-11. Major 1821-11-29. 2. Major 1826-01-24. Överstelöjtnant i armén 1832-09-26. Och vid regementet 1837-04-21. Överste i armén 1843-11-28. Avsked ur krigstjänsten 1850-03-21. CXIVJoh:s med. 1854. Död 1868-11-10 på Landeryd och ligger jämte sin fru begraven å Långaryds kyrkogård. Bevistade med regementet fälttågen i Pommern 1806 och 1807, emot Danmark och Ryssland 1808 och 1809, på Gotland mot engelsmännen 1810 och 1811 samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Ägde fädernegården Landeryd. Var under de 10 sista åren av sin levnad blind. Gift 1829-10-08 i Stockholm med Henrika Elisabet Cederstråhle, född 1801-04-09 Ekedal, död 1847-05-29 på Södra Landeryd, dotter av majoren Erik Tholander, adlad och adopt. Cederstråhle, och Sofia Christiana Cederstråhle.

Barn:

 • Magdalena Sofia Charlotta, född 1830-07-17, död 1847-09-29 i Värnamo.
 • Erik Vilhelm Casimir, född 1831-09-11 på Landeryd, liksom de följande syskonen. Student i Uppsala 1851-12-04. Examen till rättegångsverken 1855-09-13. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 22/9. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 9/10. Extra ordinarie notarie s. å. 16/10. Vice häradshövding 1860-05-29. Notarie i nämnda hovrätt 1865-10-23. Häradshövding i Oppunda och Villåttinge härads domsaga i Södermanlands län 1878-12-30 RNO 1888-12-01. Avsked från häradshövdingämbetet 1901-09-20. Död barnlös 1917-05-15 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm. Gift 1884-02-12 i Uppsala med grevinnan Ebba Aurora Maria Lewenhaupt, född 1841-07-05 Forsnäs, död 1910-10-05 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm ]] och begraven å Kimstads kyrkogård Östergötlands län, dotter av majoren, greve Charles Emil Lewenhaupt, och Aurora Vilhelmina af Segerström.
 • Carl'' Axel Henrik, född 1832-12-10. Kadett vid Karlberg 1847-06-02. Utexaminerad 1856-05-28. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente s. å. 28/5. Löjtnant därst. 1862-05-06. Kapten 1878-09-27. RSO 1881-04-26. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1886-06-18. Avsked ur krigstjänsten 1897-12-03. Död ogift 1916-08-20 i Skövde.
 • Claes Gustaf August, född 1834. Kapten. Död 1912. Se Tab. 19.
 • Henriette Louise Fredrika, född 1835-09-23, död ogift 1905-02-15 Håkentorp
 • Anna Charlotta Ulrika (Anne-Charlotte), född 1837-01-24, död 1904-12-14 i Villstads socken, Jönköpings län. Gift 1871-04-25 på Landeryd med kontraktsprosten och kyrkoherden i Villstads pastorat av Växjö stift, filosofie jubeldoktorn, LNO, Peter Erland Oséen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1841-12-28 med Vilhelmina Blomstrand, född 1819, död 1869-04-15 dotter av lektorn i Växjö Johan Blomstrand och Severina Rodhe), född 1809-05-02 i Annerstads prästgård Kronobergs län. Död 1884-03-31 i Villstads prästgård.
 • Amalia Maria Elisabet (Amelie), född 1838-04-09, död 1908-09-10 i Ljungby köping Kronobergs län ]] och begraven s. å. 19/9 i Ljungby kyrka. Gift 1878-04-25 på Landeryd med häradsskrivaren i Sunnerbo härads fögderi i Kronobergs län, RVO, Sven Gustaf August Ekelund i hans 2:a gifte (gift 1:o med Jeanna Ulrika Hasselgren, född 1833, död 1876 i Hångers socken, Kronobergs län), född 1833-01-04 å Samseryd i Hestra socken Jönköpings län, död 1922-01-26 i Ljungby.
 • Gustava Carolina Augusta, född 1839-06-05 på Landeryd, död där ogift 1885-10-21.
 • Oskar Fredrik Knut, född 1846-10-20, död 1857-09-15 i Jönköping.

TAB 19

Claes Gustaf August, (son av Jakob Henrik, Tab. 18), född 1834-06-27 på Landeryd. Kadett vid Karlberg 1848-08-17. Utexaminerad 1855-02-14. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 1/3. Löjtnant därst. 1858-10-19. Kapten 1866-09-18. Ordförande i Skånings, Laske och Valle häraders kretsavdelning av hushållningssällskapet 1870–1887. Ordförande i bevillningsberedningen, ledamot och ordförande i taxeringsnämnden 1870–1894. Ordförande eller vice ordförande i Valle härads lantbruksklubb 1870–1894. RSO 1876-12-01. Fullmäktig för arméns krigsbefäl 1884. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1885-05-01. Avsked ur reserven 1890-02-14. Nämndeman inom Valle härad 1889–1895. Död 1912-02-11 i Stockholm. Ägde Remmingstorp i Istrums socken och Foxerna i Eggby socken, båda i Skaraborgs län. Gift 1865-04-22 i Stockholm med Louise Vilhelmina Freundt, född 1834-12-21 i Sundsvall, död 1886-01-27 i Stockholm, dotter av bruksägaren Vilhelm Arnold Freundt och Louise Margareta Wiklund.

Barn:

 • Gustaf Henrik Vilhelm, född 1866-02-12 på Remmingstorp, liksom syskonen. Volontär vid Västgöta regemente 1884-04-03. Mogenhetsexam, i Uppsala s. å. 11/6. Sergeant 1885-06-04. Elev vid krigsskolan å Karlberg s. å. 22/8. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 29/10. Tjänstg. i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1890-11-01–1891-04-21 och 1892 febr–maj. Repetitör vid skjutskolan å Rosersberg 1892 juli–okt. Löjtnant s. å. 5/8. Kompaniofficer vid krigsskolan å Karlberg från 1895-09-25. 1. Lärare i reglementen vid nämnda krigsskola s. å. september–1897 april. Biträdande lärare i krigskonst från 1897 sept. Kapten 1899-04-07. RSO 1906-12-01. Major i regementet 1911-04-05 och vid regementet s. å. 31/8. Överstelöjtnant vid Bohusläns regemente 1915-05-17. RVO 1917-06-06. RPrRÖO. RJohO. Avsked 1921-01-28. Död 1922-09-23 Å Sabbatsbergs sjukhus, Kungsholms förs. ]] . Stiftare av och till sin död ordförande i svenska adelsförbundet. Regements- och personhistorisk författare.
 • Magdalena Lovisa Elisabet, född 1867-09-19. Gift 1914-11-25 i Huskvarna (Skärfs förs., Skaraborgs län, vb) med kaptenen Fredrik Christer Sigismund Flach, i hans 2:a gifte, född 1839, död 1921.
 • Erik Johan Casimir, född 1869. Regeringsråd. Se Tab. 20.
 • Anna Sofia Marianne, född 1870-12-19. Gift 1892-12-30 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med generallöjtnanten, friherre (greve) Carl Torsten Gotthard Rudenschöld, född 1863, död 1926.
 • Carl Gustaf Otto, född 1873-05-28. Mogenhetsexamen i Uppsala 1892-05-25. Volontär vid skånska husarregementet s. å. 31/5. Sergeant 1893-06-23. Elev vid krigsskolan s. å. 1/8. Utexaminerad 1895-11-05. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1894-11-23. Löjtnant därst. 1899-02-17. Ryttmästare 1908-02-07. RSO 1915-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1923-05-17. Död 1936-03-24 i Stocksund, Danderyds förs., Stockholm (db 5) och begraven å Stockholms norra begravningsplats. Gift 1919-03-20 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm ]] med Gunhild Anna Maria Sofia J:son Bodman, född 1884-05-09, dotter av vice häradshövdingen Erik Johansson och Nanna Sofia Maria Bodman.
 • Märta Vilhelmina Augusta, född 1875-01-31, död 1888-06-19 på Remmingstorp.
 • Henrietta Gerda Margareta, född 1878-10-14. Ledamot av stadsfullmäktige i Huskvarna 1911–1915. Byråföreståndare vid centralförbundet för socialt arbete i Stockholm 1915–1917. Av överståthållarämbetet förordnad medlare i tvister mellan makar i Stockholms stad 1921. Gift 1919-01-11 i Engelbrekts förs. Stockholm ]] med före detta professorn vid Stockholms högskola, styresmannen för Nordiska museet och Skansen, RNO med med. filosofie doktor Andreas Adolf Fredrik Lindblom, född 1889-02-08 i Askeby socken Östergötlands län.

TAB 20

Erik Johan Casimir, (son av Claes Gustaf August, Tab. 19), född 1869-03-19 på Remmingstorp. Mogenhetsexamen i Nyköping 1887-06-09. Student i Uppsala 1888-02-03. Jur. filosofie examen 1889-01-29. Jur. kandidat 1894-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 20/12. Extra ordinarie notarie i Stockholms stads rådhusrätt 1897-10-19. Fiskal i Svea hovrätt 1903-10-30. Assessor därst. 1905-03-31. T. f. revisionssekreterare 1907-06-05. Expeditionschef i sjöförsvarsdepartementet 1909-02-26. RNO s. å. 6/6. Hovrättsråd i nämnda hovrätt s. å. 17/12. RRS:tSt02kl m kr 1911. KN02kl 1912-06-06. Regeringsråd 1915-03-12. KNO1kl 1916-12-16. KmstkNO 1925-06-06. RJohO. Gift 1:o 1895-08-26 i Trefoldighedskirken i Kristiania med baronessan Marie Wedel-Jarlsberg, född 1867-09-27 Fornebo Hovfröken hos kronprinsessan Viktoria 1892-07-01. Död 1902-02-06 i Stockholm, dotter av baron Teodor Fredrik Wedel-Jarlsberg och Elisabet Constance Charlotte Steenbuch. Gift 2:o 1925-08-03 i svenska kyrkan i Köpenhamn (Vä förs., Kristianstads län) med grevinnan Sofie Louise Adèle Wachtmeister af Johannishus i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1907-03-19 Trolle-Ljungby, med ryttmästaren i preussiska husarregementet nr 15 Königin Wilhelmine der Niederlande, greve Horst Ernst Ludvig August von der Groeben, från vilken hon 1925-07-02 blev skild, född 1875-07-05), född 1884-12-01 på slottet vid Sölvesborg, död 1937-07-12 i Malmö vid en bilolycka (Engelbrekts förs., Stockholm, db 199), dotter av godsägaren, greve Knut Alarik Wachtmeister af Johannishus, och Ida Louise Eugenie Adelheid Wilhelmine Caroline Georgine Adolfine von Oertzen.

Barn:

 • 1. Viktor Erik August, född 1896-05-27 i Nyköping, död 1904-12-28 i Stockholm.
 • 1. Axel Emil Casimir, född 1897-05-01 i Nyköping. Filosofie kandidat.

TAB 31

Göran Christoffer, (son av Carl Gustaf, Tab. 10), född 1706-01-06. Volontär vid Upplands ståndsdragonregemente 1718 och vid Upplands regemente 1725. Furir därst. 1726. Sergeant 1727. Livdrabant 1735-12-23. Konfirm. fullm. 1741-08-15. Vice korpral vid drabanterna (ryttmästare) 1758-07-03. Avsked 1760-10-14. Död 1765-07-13 Hovet. Han bevistade fälttåget i Norge 1718 och därunder anfallen på Bosmonts skans och Blakiers fästning. Gift 1738-11-08 med sin syssling samt sin broders svägerska Maria Eleonora Stråle af Sjöared, född 1704-09-19 på Hovet, död där 1772-12-14, dotter av majoren Johan Stråle af Sjöared, och Catharina Armsköld.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1743-03-02, död änka 1819-02-23 i Stockholm Klara förs. i Stockholm. Gift 1768-05-13 på Hovet med löjtnanten och livdrabanten Per Ruus, född 1724 i Värmland.
 • Carl Gustaf, född 1745-04-11 på Hovet. Volontär vid Hessensteinska regementet 1753-12-01. Furir vid garnisonsregementet i Göteborg 1757-05-01. Förare därst. 1759-03-22. Sergeant 1760-06-04. Fänrik 1763-08-23. Premiäradjutant 1765-09-30. Löjtnant 1775-03-08. Kapten 1780-06-07. RSO 1790-07-23. Major i regementet 1793-06-29. Sekundmajor vid 1794-04-18. Överstelöjtnant 1796-10-27. Kommendant på Ny Älvsborg 1803-08-09. Död barnlös 1825-05-24 på Balltorp vid Göteborg. Innehade Svensksundsmedaljen,. Gift 1779-04-06 Dömestorp med Hedvig Sofia Elisabet Roos af Hjelmsäter, född 1760-08-10 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken Kristianstads län, död 1810-12-04 på Ny Älvsborg, dotter av ryttmästaren Johan Christiian Magnus Roos af Hjelmsäter, och Ulrika Eleonora Berch.

TAB 22

Georg, (son av Gustaf, Tab. 9), till Edeby i Rasbokils socken Uppsala län. Född 1682-11-01. Student i Uppsala. Page hos greve Fabian Wrede. Rustmästare vid Upplands regemente 1701-04-13. Fänrik därst. s. å. 7/9. Löjtnant 1704-04-12. Regementskvartermästare 1707-12-06. Kapten 1709-02-26. Överstelöjtnants karaktär med kaptens indelning 1722-06-26. Avsked 1732-06-21. Död 1747-07-21 på kaptensbostället Tibble i Vassunda socken Stockholms län och begraven i Rasbokils kyrka. Han blev fången vid Poltava och förd till Saranski, varifrån han hemkom efter fredsslutet. Gift 1723-06-23 Lövsätra med sin kusins dotter Catharina Juliana von Post, född 1699-10-25 Jönninge, död 1757-10-29, dotter av överstelöjtnanten Arent Fredrik von Post, och Marta Beata Rosenstierna.

Barn:

 • Gustaf, född 1724. Ryttmästare. Död 1799. Se Tab. 23
 • Märta Beata, född 1726-09-28 i Rasbokils socken, död 1776-04-01 i Södertälje. Gift 1758-02-16 med gästgivaren i nämnda stad, hovsekreteraren Samuel Vilhelm Törner i hans 2:a gifte (gift 1:o med Hedvig Nordenhielm, död 1756, dotter av Jöns Nordenhielm, och Catharina Gackenholtz), född 1719, död 1768.
 • Arnold Fredrik, född 1728-01-14 på Tibble. Student i Uppsala10 1738-12-16. Död barnlös 1767-02-10 i Stockholm. Gift där 1758-03-00 med Beata Gertrud von Treutiger, död 1765-10-14.
 • Georg, född 1730-03-13 på Tibble. Student i Uppsala10 1738-12-16. Var 1757 korpral vid livregementet till häst. Död ogift 1758-04-16 på Tibble.
 • Carl, född 1731-12-10 på Tibble, död s. å. 7/5.
 • Vilhelm, född 1733. Kapten. Död 1781. Se Tab. 27
 • Fredrik, född 1735-01-19 i Rasbokils socken, död s. å. 26/1.
 • Carl, född 1736-06-06 i Rasbokils socken, död 1737-07-03 och begraven s. å. 10/7 i Vassunda kyrka, men s. å. 15/7 nedsatt i Årby stora grav i Rasbokils kyrka
 • Maria, född 1738-05-18 på Tibble, död där s. å. och nedsatt s. å. 27/9 i Årbygraven i Rasbokils kyrka.

TAB 23

Gustaf, (son av Georg, Tab. 22), född 1724-08-15 Edeby. Student i Uppsala10 1737-02-15. Volontär vid livregementet till häst 1739-05-09. Korpral vid adelsfaneregementet 1742-12-30. Kvartermästare därst. 1745-03-21. Adjutant 1749-09-05. Löjtnant 1752-10-30. Ryttmästare 1763-05-09. RSO 1772-05-28. Genom byte transp. till livdragonregementet 1775-05-22. Avsked s. å. 28/6. Död 1799-01-25 Ytterby Han utkommenderades 1758 i pommerska kriget. Gift 1753-06-03 med Maria Catharina Willemsens, född 1730-07-31 i Rasbokils socken, död 1789-05-07 Bergby, dotter av kaptenen Carl Gustaf Willemsens, och Maria Christina Skeckta.

Barn:

 • Georg Reinhold, född 1754-05-25 på Edeby, död där s. å. 30/7 och begraven s. å. 4/8.
 • Carl Gustaf, född 1756-03-10 på Edeby. Korpral vid adelsfaneregementet. Död 1763-04-20 på Edeby.
 • Börje Arent, född 1758-08-11 på Edeby, död där 1763-03-04.
 • Christina Juliana, född 1760-12-01 på Edeby, död där s. å. 7/12 och begraven s. å. 14/12.
 • Vilhelm Fredrik, född 1762. Löjtnant. Död 1824. Se Tab. 24.
 • Edla Christina, född 1764-10-06 på Edeby, död där s. å. 11/10.
 • Johan Magnus, född 1768-08-19 på Edeby, död där 1772-10-20 och begraven s. å. 25/10.

TAB 24

Vilhelm Fredrik, (son av Gustaf, Tab. 23), född 1762-09-14 på Edeby. Sekundkorpral vid adelsfaneregementet 1766. Volontär vid Upplands regemente 1772-05-31. Sergeant därst. 1777-03-08. Premiäradjutant 1778-02-04. Fänrik 1785-05-18. Löjtnants avsked 1791-04-24. Död 1824-05-22. Gift 1792-05-31 på Taxnäs i Fröslunda socken, Uppsala län med Maria Gustava Hedman, död 1826-10-22 i Tystberga prästgård Södermanlands län hos sin äldsta dotter och måg prosten Christiansson, dotter av amiralitetskammarrådet Abraham Hedman och Hedvig Maria Claussen.

Barn:

 • Fridolf Vilhelm, född 1795-03-22, död 1796-04-18.
 • Charlotta Vilhelmina Gustava, född 1799-03-20 på Ytterby. Stiftsjungfru. Död 1881-02-05 i Östra Vingåkers prästgård Södermanlands län. Gift 1819-05-22 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i överjärna församl. av Strängnäs stift Carl Peter Christiansson, född 1791-05-22, död 1876-04-16.
 • Abraham Vilhelm, född 1800. Sergeant. Död på 1840-talet. Se Tab. 25.
 • Hedvig Constantia, född 1803-09-13, död 1804-07-16 i Stockholm.
 • Fritz Georg, född 1805-05-24 i Stockholm. Musikelev vid livregementets dragoner 1820-10-01. Trumpetare därst. 1821-09-28. Avsked 1825-09-28. Kustsergeant i Skåne. Död 1883-09-01 i Tunneberga i Jonstorps socken Malmöhus län. Gift 1838-07-27 (lysning 1857 i Farhults förs., Malmöhus län) med Anna Catharina Cerwin, född 1791-06-26 i Bjuvs socken, Malmöhus län, död 1871-04-18 i Görslövs socken, Malmöhus län.
 • Jakob Mauritz, född 1806. Gruvdisponent. Död 1877. Se Tab. 26.
 • Lovisa Amalia Maria, född 1810-03-17. Stiftsjungfru. Död 1852 i Amerika. Gift 1836-06-12 i Vendels socken Uppsala län med kyrkoherden i Östervåla pastorat av Uppsala ärkestift, professorn Lars Paul Esbjörn i hans 1:a gifte (gift 2:o 1852 med Helena Catharina Magnusson, född 1827, död 1853. Gift 3:o med hennes syster Gustava Albertina Magnusson, född 1833), född 1808-10-16 i Delsbo socken Gävleborgs län, död 1870-07-02.
 • Gustava Sofia, född 1812-07-25. Stiftsjungfru. Död ogif 1880-02-09 på Danviken vid Stockholm.

TAB 25

Abraham Vilhelm, (son av Fredrik Vilhelm, Tab 24), född 1800-11-12 i Stockholm. Furir vid Svea artilleriregemente 1815-04-28. Sergeant därst. 1816-01-01. Sergeant vid Upplands regemente 1818-04-15. Avsked 1825-05-25, sergeant vid 2. livgardet 1826-08-10. Avsked 1839-11-04. Död 1848-10-18 i Förslövs förs., Kristianstads län. Gift 1831-04-30 med Anna Caroline Risberg, född 1812-07-00, död 1834-09-15 i Stockholm i kolera.

Barn:

 • Vilhelm Alexander, född 1832-04-12, död ung.
 • Fritz Leonard, född 1834-08-16, död 1847-08-04 i Stockholm.

TAB 26

Jakob Mauritz, (son av Vilhelm Fredrik, Tab. 24), född 1806-09-25 i Stockholm. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1822-06-30 och vid Västgöta regemente 1824-05-16. Furir därst. 1825-06-24. Förare 1826-06-24. Avsked 1827-05-16. Bruksförvaltare vid Villingsberg i Knista socken Örebro län. Gruvdisponent vid Taberg i Värmland. Död 1877-11-08 i Filipstad. Gift 1:o 1836-09-01 Taberg med Gustava Fredrika Sjöstedt, född 1810-05-00, död 1837-07-27 vid Taberg, dotter av bruksägaren Fredrik Sjöstedt. Gift 2:o 1839-02-28 i Filipstad med Julia Aurora Sundin, född 1818-08-11 i nämnda stad, död där 1894-01-14, dotter av bergsfogden Christian Anders Sundin och Anna Elisabet Mitander.

Barn:

 • 1. Gustava Elisabet, född 1837-07-26 på Taberg, död 1880-10-16 i Filipstad. Gift där 1857-11-30 med bergmästaren i västra bergmästardistriktet, filosofie doktorn, RNO, RVO, Carl Herman Lundström i hans 1:a gifte (gift 2:o, se nedan), född 1828-11-18 i Stockholm, död där 1902-04-24.
 • 2. Anna Hulda Sofia, född 1841-05-15 i Filipstad, död 1910-02-01 i Stockholm. Gift 1882-07-13 på Bellevue vid Filipstad med sin avlidna systers man, bergmästaren i västra bergmästardistriktet, filosofie doktorn, RVO, Carl Herman Lundström, född 1828, död 1902.
 • 2. Julia Vilhelmina, född 1845-05-10 i Filipstad, död 1881-07-02 i Sheffield. Gift 1876-08-22 i förstn. stad med bruksförvaltaren Per Daniel Annerstedt, född 1846, död 1917.
 • 2. Emma, född 1852-09-04 i Filipstad, död där 1881 och begraven i Planting-Gyllenbågska graven å nämnda stads kyrkogård. Gift 1876-04-27 i Filipstad med sin kusin, bruksägaren Christoffer Reinhold Geijer, född 1837-03-01 på Brattfors bruk i likanämnd socken Värmlands län, död 1910-04-09 i Filipstad.

TAB 27

Vilhelm, (son av Georg, tab. 22), född 1733-05-01 i rasbokils socken, Uppsala län. Student i Uppsala10 1738-12-16. Kadett vid artilleriet 1748-02-00. Volontär vid Upplands regemente 1751. Rustmästare därst. 1753-01-02. Furir 1757-07-25. Sergeant 1758-09-12. Sekundfänrik 1759-09-10. Löjtnant 1773-01-13. Avsked med kapten n. h. o. v. 1776-10-08. Död 1781-06-17 på Hjärsta i Långbo socken, Örebro län. Gift 1764-09-28 Edeby, död 1827-03-09 På Vilsåker i Skuttunge socken Uppsala län, dotter av kaptenen Carl Gustaf Willemsens, och Maria Christina Skeckta.

Barn:

 • Göran Fredrik, född 1765-06-30, död ogift 1786.
 • Carl Gustaf, född 1767-11-10 i Vassunda socken Stockholms län. Volontär vid Upplands regemente 1776-02-19. Furir därst. 1783-05-01. Fänrik 1795-05-11. Stabslöjtnant 1808-07-30. Avsked 1810-08-22. Död ogift 1854-02-09 Västergärden. Han kommenderades 1788 till Finland, där han året därpå bevistade träffningarna vid Stora Abborfors, Suttula och Högforspasset. Tjänstgjorde sedan till krigets slut vid överste Drufvas jägarbataljon.
 • Johan Magnus, född 1768-08-19, död före fadern.
 • Johanna Christina, född 1770-08-28, död 1772-11-24.
 • Vilhelm Ulrik, född 1773-04-18 i Vassunda socken. Volontär vid Upplands regemente 1790-01-12. Sergeant därst. 1791-06-06. Livdrabant 1799-06-03. Löjtnant i armén och en bland de 25 äldste vid livdrabantkåren 1801-11-29. Död ogift 1807-05-27 i Stockholm.

TAB 28

Jonas, (son av Joen Planting, adlad Planting, Tab. 1), till Ekilla i övergrans socken, Uppsala län. Fänrik vid artilleriet. Död 1650-03-28 'av de skador han fått för rikets fiender'. Gift med sin piga Carin Larsdotter, som överlevde sin man med ett spätt barn. Hon hade i morgongåva bekommit mannens gård Ekilla, men blev omedelbart efter mannens död bortdriven från gården av hans bröder Erik och Gustaf. Genom Svea hovrätts dom 1652-03-20 fastslogs dock änkans rätt till denna egendom. [11]

Barn:

 • Anna, levde 1716. Gift med majoren vid Jämtlands kavalleriregemente Carl Gustaf De Charlière, född 1644-02-09 i Stockholm12, död där 1698-04-01 och begraven i Solna kyrka, där hans vapen uppsattes.12

Källor

Personhistorisk tidskrift 1900 och 1901 samt J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (Jackarby-släkten).

1Blr. 2Uff I, h. 4, sid. 65. 3 SH. Liber caus. Vol. 117, p. 3(OA.). 4SH. Liber caus. Vol. 138, p. 7 (OA.). 5KA, köpegodsakt 101 (OA.). 6Sj. 7El. 8SL. 9Lsn. 10Um. 11SH. Liber caus. Vol. 101, p. 2 (OA.). 12Uff I. h. 2, sid. 61. 13SH. Liber caus. Vol. 163, p. 2 (OA.). 14Lagunda dombok (OA.). 15Rasbo dombok (OA.). 16SRB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: