:

Munck af Fulkila nr 130

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Munck AF FULKILA nr 130

Adlad 1585-04-30 introducerad 1627.

Denna gamla finska frälsesläkt, som skrev sig till Fulkila i Halikko socken, utdog på svärdssidan redan 1778, men genom förblandning med en annan i Finland levande frälsesläkt Munck, som utgrenat sig i adliga ätten Munck af Sommernäs (se denna), blev vid upprättandet av riddarhusets stamtavlor i medlet av 1700-talet den till sistnämnda frälsesläkt hörande icke introducerade ättegrenen, som skrev sig till Hirsjärvi i Somero socken med orätt insatt i Fulkilaättens stamtavla. Se vidare härom J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. – Ätten, som utgrenat sig i friherrliga och grevliga ätterna Munck, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 6 bland adelsmän.

Munck af Fulkila A13000.jpg

Munck af Fulkila A13001.jpg

TAB 1

Anders Jönsson, till Huovari i Vemo socken, på vilket han fick livstidsfrälse 1525. Gift möjligen med Märta Påvelsdotter, dotter av häradshövdingen i Sääksmäki härad Påvel Hermansson och N. N. Jeppesdotter.

Barn:

 • Påvel Andersson, till Huovari. Var smådräng på Åbo slott 1538. Fogde i Sääksmäki härad 1560–1568. Erhöll 1570-06-17 av konung Johan frälsebrev på Huovari och de gods han fått med sin hustru. Nämnes senast 1575. Död före 1584. Gift med Brita Andersdotter, till Nuhjala, dotter av Anders Andersson, till Lahdinko och Nuhjala, och Karin Jönsdotter (Garp), av en gammal finsk adlig ätt.

Barn:

 • Mikael Påvelsson, adlad Munck, slottsfogde. Död 1599. Se Tab. 2.
 • Margareta Påvelsdotter. Gift med Måns Gustafsson (Stiernkors), död omkring 1600.
 • Valborg Påvelsdotter. Gift med Josef N. N.
 • Jöns Påvelsson, död ung.

TAB 2

Mikael Påvelsson, adlad Munck (son av Påvel Andersson, Tab. 1), till Nuhjala i Vemo socken samt Fulkila i Halikko socken och Käldinge i Nagu socken, hans hustrus arvgods. Lagläsare. Kallas 1574 herr Henrik Claessons (Horn) tjänare. Domhavande i Norrfinne lagsaga 1581 och ännu 1587. Förordnad 1585 att »vederkänna de byar i Ryssland, vilka av ålder under Kexholms län legat hava». Adlad 1585-04-30, av konung Johan III. Fogde i Norrfinne lagsaga före 1589-10-01–1591 och i Åbo län 1598-01-00–1599-09-00 (Al.). Hörde till konung Sigismunds mest betydande anhängare i Finland, varför samtliga hans gårdar under klubbekriget skövlades. Befallningsman på Åbo slott och över dess län 1598, utnämnd av ståthållaren Arvid Eriksson Stålarm. Deltog i slottets försvar mot hertig Carl hösten 1597 och har bland andra underskrivit slottsbefälets kapitulationsvillkor och anhållan om lejd 1599-09-11. Fången vid slottets erövring och dömd till döden. Avrättad 1599-11-10 på Åbo torg och hans huvud uppsatt på rådstugumuren. Begraven 1599-11-12 vid Åbo domkyrka. Gift med Margareta Tomasdotter, begraven 1637-09-19 på samma gång som sonen Hans i hans grav i Åbo domkyrka s kor, dotter av Tomas Olofsson (Starck) och Brita Nilsdotter. Hon återfick 1599-11-10 genom hertigens skrivelse sina förbrutna arvgods.

Barn:

 • Hans. Överste och ståthållare. Död 1635. Se Tab. 3
 • Claes, till Källinge. Fick 1591-07-30 av konung Johan frälse Härkälä Löjtnant vid Christoffer Assarsson Mannerskölds fana under ryska tioåriga kriget. Svenskt ombud vid gränsregleringen mot Ingermanland 1617. För förövad våldsgärning dömd till döden men benådad av konungen 1623-11-16. Ryttmästare. Död 1631-05-26 och begraven i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1623-10-26 på Fulkila med Hebla Slang i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1613-12-06 med fänriken Måns Ille. Död 1615), levde änka 1648, dotter av amiralen och ståthållaren Erik Bertilsson Slang och Carin Eriksdotter Bergen.
 • Carl, död ung.
 • Brita, levde änka 1642 på Lempilä säteri i Halikko socken. Gift med generalmajoren Samson de la Motte (nr 280), i hans 2:a gifte, död 1620.
 • Elin, död omkring 1630. Hon ägde Hirvilahti och Stensnäs i Bjärnå socken, vilka hon erhöll i morgongåva av sin första man. Gift 1:o med fogden i Södra Finland Göran Olofsson Galt, av finsk frälsesläkt, i hans 2:a gifte, död 1602. Gift 2:o med assessorn Christer Claesson Jägerhorn af Spurila, död 1633.
 • Margareta, död 1667-08-12 och begraven i Åbo domkyrka. Ärvde Härkälä. Fick 1646-12-14 livstidsfrihet på sina gods i Finland. Gift 1:o med ryttmästaren Lars Andersson, till Botila, av finsk frälsesläkt, stupade 1611 vid Arensburg på Ösel. Gift 2:o före 1620 med översten Christoffer Assarsson, adlad Mannersköld 1619-11-15, men ej introducerad (SK.), född 1583, död 1628-04-01 och begraven i Riga. (SK.)
 • Anna, död 1639. Gift med underståthållaren och borgmästaren i Åbo Erik Andersson Knape, död 1634.
 • Catharina. Gift med hauptmannen Johan Brand, död 1652.
 • ?Anders Munck. Ryttare under Lars Anderssons till Botila fana. Fick 1608-10-08 med konfirm 1609-08-29 under frälse Fulkila och Kalkkila hemman i Halikko socken samt Pukkila i Uskela socken. Ej vidare känd. – Hans döttrar voro med all sannolikhet »ädla välborna» Anna Andersdotter Munck, levde 1680, gift 1637-10-03 med Carl Remainen, till Immola i Lojo socken och Kerstin Andersdotter Munck, »av adel», begraven 1670, gift med kyrkoherden i Lojo Sveno Torchilli.

TAB 3

Hans (son av Mikael Påvelsson, adlad Munck, Tab. 2), till Fulkila och Nuhjala. Var stallmästare hos greve Claes Sture 1608. Deltog med utmärkelse i ryska tioåriga kriget. Sändes 1609 av fältherren Jakob De la Gardie från Tver för att avhämta och inöva den förstärkning, som konung Carl IX till krigets fortsättande sänt till Viborg. Erhöll 1609-11-10 förläning på behaglig tid av Angela i Angelniemi kapellförsamling, Ruotsala och Koskis i Muurla kapellförsamling och 1615-07-15 samma gods under Norrköpings besluts villkor. Kallas 1612 »fältherrens opvaktare». Hade blivit sårad i kriget i Ryssland och låg sjuk i Viborg. Ryttmästare. Överste för allt krigsfolk i Kexholms län 1614. Ryckte 1614-07-27 mot ryssarna och slog dem vid Uukuniemi, men blev själv därvid illa blesserad. Ståthållare i Keksholm 1615. Deltog 1616 i lantdagen i Helsingfors. Efter freden i Stolbova 1617 kommissarie vid gränsregleringen mellan Keksholms län och Ryssland. Överste för finska adelsfaneregementet 1622-01-16. Ståthållare på Braunsberg 1627–1631. Introducerad för ätten 1627 under nr 102, vilket sedan ändrades till 130. Slottshauptman i Dorpat 1634-10-30. Död 1635 och begraven 1637-09-19 i sin egen murade grav i Åbo domkyrka. 'Han var en tapper soldat och klok statsman.' Gift med Catharina Slang, begraven 1663-08-06 i Åbo domkyrka på samma gång som sonen Johan, dotter av amiralen och ståthållaren Erik Bertilsson Slang och Carin Eriksdotter Bergen. Genom henne kom Rågö i Vemo socken till ätten Munck.

Barn:

 • ?Anders, född 1612-06-09 på? Malkkila, död ung, om han alls funnits.
 • Johan, född 1614. Vice president. Död 1663. Se Tab. 4
 • En dotter, begraven 1625-02-22 i Åbo domkyrka
 • Ett barn, begraven 1627-07-25 i Åbo domkyrka

TAB 4

Johan (son av Hans. Tab. 3), till Fulkila, Nuhjala och Rågö samt Boo i Värmdö socken, Stockholms län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1614. Korpral vid ett finskt kavalleriregemente 1632. Kornett vid ett finskt kavalleriregemente 1634-06-06. Löjtnant 1636-08-07. Nödgades lämna krigstjänsten, emedan han i en träffning fått ett obotligt sår i huvudet av en styckekula. Assessor i Åbo hovrätt 1641-05-10. Bevistade riksdagen i Stockholm 1643. Vice president i Åbo hovrätt 1654-03-17. Lantmarskalk vid ständermötet i Åbo 1657. Bar vid konung Carl X Gustafs begravning 1660 Pommerns fana. Död 1663-05-26 i Åbo och begraven 1663-09-06 i domkyrkan Åbo. 'Han lät i Åbo domkyrka uppsätta en tavla med följande inskrift: Anno 1641-05-18 har jag, Johan Munck, låtit förfärdiga detta huvudbaner eller mitt adliga vapen till evärdligt åminne för eftervärlden och mina efterkomlingar. Varav de kunna i avmålning se mitt av fienden sönderskjutna huvud och igenom den all visa Gudens tillstädjelse av en fältskär vid namn Hof med en ekespån samma mitt blesserade huvud i sitt allt ännu värkande tillstånd förbättrat. För all min vedermöda jag haver lidit här. Herre Jesu, själen fröjde uti din himlasal. (Rf.) Denna tavla namnes icke i någon inventarieförteckning och förgicks sannolikt i Åbo domkyrka s brand 1681. Gift 1635 med Elisabet Bure, född 1615-01-23 Bolltorp, begraven 1680-10-10 i Åbo domkyrka, dotter av vice presidenten Olof Engelbertsson Bure, adlad Bure, och Elisabet Bagge af Boo.

Barn:

 • Johan, född 1636-01-03 i Åbo, död 1640-10-25 och begraven i Värmdö kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Claes, född 1640-10-21 på Boo, död på Boo 1640-11-27 och begraven i Värmdö kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Margareta, född 1641-11-15 i Åbo, död 1709-12-02 Steninge Gift 1663-09-13 i Åbo med generallöjtnanten Johan Galle i Finland, i hans 2:a gifte, född 1614, död 1676. Han ärvde Fulkila.
 • Elisabet, född 1643-01-19 i Åbo, död 1699-02-23 Gift 1662-09-07 i Stockholm med översten, friherre Bernhard Rehbinder, i hans 1:a gifte, född 1639, död 1705. Ärvde Nubjala.
 • Catharina, född 1644-03-18 i Åbo, död i Åbo 1694-10-30. Gift 1666 med sin syssling, ryttmästaren Carl de la Motte, född 1641, död 1676.
 • Jakob, född 1645. Ryttmästare. Begraven 1706. Se Tab. 5

TAB 5

Jakob (son av Johan, Tab. 4), till Angela i Angelniemi kapellförsamling, Ruotsala och Koskis i Muurla kapellförsamling, vilka alla indrogos genom reduktionen 1683, samt Boo i Värmdö socken Stockholms län. Född 1645-11-06 i Stockholm. Student i Åbo före 1656-05-02. Kaptenlöjtnant vid Hälsinge regemente 1675-06-16. Deltog i slaget vid Lund 1676-12-04 och beordrades därefter att föra sina i slaget stupade svågrar, generallöjtnant Galles och ryttmästaren de la Mottes lik till Åbo. Ryttmästare vid Nils Gyllenstierna s värvade kavalleriregemente 1678. Död på Älvsala i Värmdö socken och begraven 1706-06-19 i Djurö kapellförsamling, Stockholms län. Gift 1:o (Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.) 1689-08-15 med Maria Elisabet Danckwardt, döpt 1666-07-21 i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm, begraven 1700-03-19 i Värmdö kyrka, dotter av vice presidenten Henrik Danckwardt, adlad Danckwardt, och Elisabet Clerck. Gift 2:o med Elisabet Cecilia Geete, född 1660, död 1725, dotter av kommissarien Gustaf Geete, och Cecilia Crusebjörn.

Barn:

 • 1. Johan Henrik, född 1690. Fänrik vid dalregementet 1710-01-19. Avsked 1712-04-28. Beviljades 1719-12-19 pension i anseende till hans huvudsvaghet. Död 1772-09-15 på Danviks hospital, efterlämnande änka.
 • 1. Hans Jakob, född 1692. Major. Död 1778. Se Tab. 6

TAB 6

Hans Jakob (son av Jakob, Tab. 5), född 1692. Underofficer vid dalregementet 1709-09-00. Fänrik vid dalregementet 1710-06-26. Sekundlöjtnant 1712-05-14. Konfirmationsfullmakt 1716-04-16. Fången 1713-05-16 vid Tönningen. Hemkom 1714-03-00. Premiärlöjtnant vid dalregementet 1714-05-12. Sekundkapten vid dalregementet 1718-09-13. Premiärkapten 1740-12-30. Major 1744-06-08. RSO 1748-11-07. Avsked 1749-12-05. Död 1778-03-30 på sin gård Pingbo i S:t Skedvi socken, Kopparbergs län. Han bevistade bl a slaget vid Villmanstrand 1741-08-23 där han blev svårt sårad i högra benet ovanför knäet. Med honom utdog adliga ätten Munck af Fulkila på svärdssidan. Gift 1719 med sin moders sysslings dotter Dorotea Christina Wetzler i hennes 3:e gifte (gift 1:o med kaptenen Lars Peter Hogg, född 1683, död 1712. Gift 2:o med kaptenen vid dalregementet Johan Fogelgren, död 1716-11-11 i Uddevalla), född 1689, död 1767-05-11 på Pingbo, dotter av överstelöjtnanten Peter Wetzel, adlad Wetzler, och Dorotea Clerck.

Barn:

 • Hans Jakob, född 1720-08-21 död ung.
 • Elisabet Maria, född 1727, död 1806-01-11 på Pingbo. Gift med kaptenen Tomas Peter Ternsteen, född 1723-09-07, död 1805-12-02 på Pingbo.

TAB 7

Anders Munck (son av Johan Munck, se adliga ätten Munck af Sommernäs, Tab. 2), till Hirsjärvi i Somero socken och Hamelshof i Livland, vilka han ärvde efter fadern. Född 1638 på Hirsjärvi. Föreslogs av farbrodern Anders Munck af Sommernäs 1658-09-29 till kapten vid Trondhjemska infanteriregementet (At (KrAB).). Kapten vid sin farbroders, Viborgs östra infanteriregemente 1662-10-10. Död 1675-03-18 och begraven i Somero kyrka där hans vapen uppsattes. Gift med Margareta Ramsay, som 1675 beviljades nådår, dotter av majoren Johan Ramsay, och Märta Galle i Finland.

Barn:

 • Johan. Kornett. Död i Polen under Carl XII:s krig.
 • Beata Christina, var dopvittne i Somero 1706. Gift med kaptenen vid Nylands infanteriregemente Magnus Gabriel Qvensel, död 1714-03-16 i Brahestad. (Lk.)
 • Margareta Helena. Gift med kaplanen i Tenala Johan Trayman, död i Tenala 1730.
 • Magdalena, född 1662, begraven 1744-10-28 i Tenala socken. (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) Gift med ryttmästaren, friherre Otto Magnus von der Pahlen, i hans 1:a gifte, död 1710.
 • Märta Catharina, levde ogift 1696 Nuorikkala

TAB 8

Anders Erik (son av Anders Munck, Tab. 7), till Hirsjärvi, som han ärvde efter fadern. Korpral vid Åbo läns kavalleriregemente 1695. Kvartermästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1702-07-14. Sekundkornett 1705-09-15. Premiärkornett 1705-09-26. Död 1709-07-09 i rysk fångenskap. Gift 1686-12-23 Kuorla

Barn:

 • Lorentz Anders, född 1687. Löjtnant. Död 1744. Se Tab. 9
 • Anders Erik, född 1696-12-00. Volontär vid finska adelsfaneregementet 1710-06-06. Mönsterskrivare vid finska adelsfaneregementet 1712-06-03 korpral 1712-12-08. Kornett vid karelska lantdragonregementet 1716. Konfirmationsfullmakt 1718-06-27. Löjtnant vid karelska lantdragonregementet 1720-10-22. Transporterad till Kymmenegårds bataljon 1721-10-31. Kaptens avsked 1740-02-06. Död ogift 1751-05-25. Han blev i slaget vid Storkyro 1714-02-19 sårad i huvudet och bröstet.

TAB 9

Lorentz Anders (son av Anders Erik, Tab. 8), född 1687-10-15 på Hirsjärvi. Volontär vid Åbo läns kavalleriregemente 1702. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1704-12-18. Avsked 1708-06-23. Korpral vid finska adelsfaneregementet 1708-07-23. Kvartermästare vid finska adelsfaneregementet 1713-12-23. Kornett 1717-10-25. Löjtnant 1719-12-29. Död 1744-01-28. Han blev i slaget vid Storkyro 1714 så svårt sårad att han kastades bland de döda, men räddades av sin broder Johan. Gift 1707 med Christina Catharina Stålhane, dotter av korpralen Lars Stålhane, och Agneta Margareta Ljuster.

Barn:

 • Christina Juliana, född 1708-02-15 död omkring 1743. Gift 1740-08-07 Irjala (Lk.)
 • Lorentz Johan, till Irjala och Rautama. Född 1711-03-25. Volontär vid adelsfaneregementet 1728. Korpral vid Nylands dragonregemente 1736-07-04. Furir vid Nylands dragonregemente 1740-08-27. Sergeant 1741-08-26. Adjutant 1757-01-21. Stabskornett 1757-12-31. Löjtnants avsked 1762-05-26. Död ogift 1780-02-08 på Irjala.

TAB 10

Johan (son av Anders Erik, Tab. 8), till Hirsjärvi. Född sannolikt 1688 eller 1689. Fältväbel vid uppbådsmanskapet i Finland 1710-06-06. Löjtnant vid uppbådsmanskapet i Finland 1711-07-09. Korpral vid adelsfaneregementet 1712-06-03. Kvartermästare vid uppbådsmanskapet i Finland 1717-01-19. Kornetts avsked 1756. Död 1759. 'Han bevistade, liksom sina bröder, slaget vid Storkyro, efter vars olyckliga slut han red tillbaka med fem adelsfaneryttare, för att eftersöka sin broder Lorentz Anders, som blivit illa blesserad och vilken han ock igenfann samt borttog från 30 à 40 ryska dragoner och kosacker mot en ryttares förlust.' Gift 1710-01-16 med sin broders svägerska Agneta Margareta Stålhane i hennes 2:a gifte (gift 1:o med länsmannen Jakob Henriksson, död 1708 om hösten), (Rf.) död 1775-11-14, dotter av korpralen Lars Stålhane, och Anna Margareta Ljuster.

Barn:

 • Lorentz Anders, född 1712. Fältväbel. Se Tab. 11
 • Maria Christina, född 1718-04-05, död ogift 1775-12-19.
 • Anders Erik, född 1720. Överstelöjtnant. Död 1779. Se Tab. 34.
 • Beata Sofia, född 1729-04-18 död 1800-03-16 på Irjala. Gift 1757-09-28 med sin moders sysslings son, majoren Johan Erik Stålhane, född 1727, död 1807.
 • Jakob Gustaf, född 1730-03-22. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1743. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1759 273. Löjtnants avsked 1769-08-18. Död 1770-11-29 Myllykylä Gift med Ulrika Margareta Aminoff, född 1731, död i barnsäng, dotter av kaptenen Carl Gustaf Aminoff, och hans 1:a fru Catharina Elisabet Zaarbrücken.
 • Agneta Margareta, född 1732-05-08 död 1787-12-25 i Tusby socken. Gift 1765-03-12 med kapellanen i Ekenäs Anders Agricola, född 1727, död 1784-08-24 Niemenkylä
 • Claes Adam, född 1734-05-18 i Somero socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1746-01-19. Förare vid Nylands infanteriregemente 1750. Kvartermästare vid adelsfaneregementet 1754-08-03. Sekundadjutant vid adelsfaneregementet 1757-01-21. Premiäradjutant 1758-07-04. Löjtnant 1762-09-13. Ryttmästare i armén 1775 och vid adelsfaneregementet 1777-12-10. Avsked 1785-09-27. Död ogift 1793-07-23 på Irjala. Han gjorde 1786-09-08 testamente till sin brorson Claes Johan.

TAB 11

Lorentz Anders (son av Johan, Tab. 10), född 1712-03-17 i Somero socken. Fältväbel vid Nylands infanteriregemente 1744-01-26 Gift 1745-06-28 i Tusby socken (Pt, årg. 22, s. 50 (1921).) med Margareta Helena von Hohenhausen, dotter av (Pt, årg. 22, s. 50 (1921).) sergeanten vid Nylands infanteriregemente Vilhelm von Hohenhausen och Juliana Catharina Jägerhorn.

Barn:

 • Anders Johan, född 1746-06-15 i Nurmijärvi socken. Levde utan tjänst. Död ogift 1770-05-22.
 • Vilhelm Fredrik, född 1749. Fänrik. Död 1806. Se Tab. 12

TAB 12

Vilhelm Fredrik (son av Lorentz Anders, Tab. 11), född 1749-06-28 i Nurmijärvi socken. Fänrik vid Björneborgs regemente. Bodde i Birkkala socken. Död 1806-06-15 (ihjälslagen) i Tyrvis socken. Gift 1774-11-03 med Margareta Lovisa Becker, född 1753-07-08 dotter av sergeanten Anders Conrad Becker och Sara Lovisa Gadd.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1775. Förare. Död 1839. Se Tab. 13
 • Clara Lovisa, född 1778-06-09, död 1867-05-12 i Storkyro socken. Gift 1:o 1816-08-20 med löjtnanten Carl Ulrik Beckman. Gift 2:o med sin broders svåger, kaplanen i Ylistaro kapell av Storkyro socken, vice pastorn Carl Fredrik Lilius i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina Gustava Grönlund, född 1782-01-08, död 1828-02-23, dotter av Anders Grönlund och Christina Elisabet Asp), född 1773-05-13, död 1846-03-26
 • Eva Charlotta, född 1781-02-24 död 1864-04-22 på Kinni i Kiikka kapell av Tyrvis socken. Gift 1812-10-15 på Kinni med godsägaren Carl Adolf von Pfaler, född 1783-10-20 på Katara i Tyrvis socken, död 1829.
 • Claes Gustaf, född 1785. Sergeant. Död 1846. Se Tab. 18
 • Adolf Vilhelm, född 1788. Fanjunkare. Död 1834. Se Tab. 19
 • Johanna Ayata, född 1791-01-31 på Usikylä (Tyrvis kyrkoarkiv.) i Tyrvis socken, död 1792.
 • Johanna Agata, född 1792-07-24. Stiftsjungfru. Död 1834-01-09. Gift 1819-11-28 i Ulvsby socken med torparen Matts Eriksson.

TAB 13

Johan Fredrik (son av Vilhelm Fredrik, Tab. 12), född 1775-09-04. Volontär vid Björneborgs regemente 1795-09-00. Korpral vid Björneborgs regemente 1798-01-01. Furir 1802-11-15. Förare 1806. Avsked. Död 1839-11-26 i Harjavalta kapell av Kumo socken. Gift 1818-12-22 med Catharina Henriksdotter Porri, född 1790-01-01, död 1874-05-21, i Karislojo socken, dotter av bonden Henrik Porri och Maria Mattsdotter.

Barn:

 • David Constantin, född 1813-01-02. Lantmäterikontorist. Död ogift 1851-03-26, i Karis socken.
 • Catharina Fredrika, född 1816-11-03, död 1818-07-31.
 • Carl Fredrik, född 1819. Hovrättsråd. Död 1900. Se Tab. 14.
 • Johan Axel, född 1821-03-15, död 1821-10-24.
 • Carolina Adolfina, född 1822-09-14, död ogift 1850-08-20, drunknade i Kumo älv.
 • Johan Axel, född 1825. Kapten. Död 1876. Se Tab. 15
 • Frans Vilhelm, född 1831-11-16 i Harjavalta kapell. Var en tid boställsarrendator i Karis n, sedan lantbrukare i Karislojo socken. Död barnlös 1910-03-05 i Karislojo socken. Gift i Karislojo socken 1853-12-29 med Fredrika Emilia Dahlstedt, född 1814-10-07, död 1901-06-17, dotter av en fältväbel Dahlstedt.

TAB 14

Carl Fredrik (son av Johan Fredrik, Tab. 13), född 1819-03-13 i Kumo socken. Student i Helsingfors 1838-06-23. Auskultant i Åbo hovrätt 1843-06-21. Vice häradshövding 1845-12-20. Kanslist i Åbo hovrätt 1851-12-27. Registrator i Åbo hovrätt 1854-10-18. Extra fiskal 1855-12-28. Notarie 1857-05-11. Vice advokatfiskal 1859-01-17. Advokatfiskal 1861-06-27. Assessor 1863-03-21. Häradshövding i Raseborgs östra domsaga 1868-07-22 transporterad till övre Satakunda nedredels domsaga 1874-09-16. Hovrättsråds n. h. o. v. 1877-04-29. Död 1900-06-16. Gift 1:o 1848-07-18 på Degerby med Charlotta Vilhelmina Peron, född 1826, död 1853-10-20 i Ulvsby socken, dotter av tullförvaltaren i Degerby Johan Fredrik Peron och hans 1:a hustru Amalia Vilhelmina Böning. Gift 2:o 1858-10-19 i Helsingfors med Augusta Eleonora Lovisa Björksten, född 1834-10-12 i Malmö, död 1911-01-16 i Åbo och begraven i Karkku socken, dotter av postmästaren i Ystad, majoren Gustaf Magnus Björksten och Augusta Sofia Albertina Uggla.

Barn:

 • 1. Hilda Charlotta, född 1849-09-29. Gift 1880-01-04 i Karkku socken med landssekreteraren och lagmannen, fil. mag. Axel Valfrid Rydman, född 1843-09-05 i Kalvola socken, död 1905-06-11, på Ytterö vid Björneborg.
 • 1. Ingeborg Augusta, född 1851-06-25, död 1853-04-06.
 • 2. Carl Gustaf (Gösta), född 1859-09-30 i Åbo. Student i Helsingfors 1880-09-15. Auskultant i Åbo hovrätt 1887-06-07. Vice häradshövding 1890-12-20. Notarie vid rådsturätten i Åbo 1892-04-11. Avgick från denna befattning 1895-06-10. Tillförordnad justitierådman i Tammerfors 1899-06-12. Ägnade sig därefter åt advokatverksamhet.
 • 2. Carl August, född 1861-12-10 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1874-07-09. Avgick 1875-06-17. Ägnade sig åt sjömansyrket. Död ogift 1891-02-01 i Kiurala by (självmord).
 • 2. Carin Maria, född 1863-09-24. Gift 1886-06-14 med presidenten i Åbo hovrätt Frans Hugo Lilius, från vilken hon 1913 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1860-04-10 i Tyrvis socken.
 • 2. Carl Magnus, född 1865-02-07, död 1865-03-01.
 • 2. Carl Harald, född 1870-07-12, död 1870-07-14 i Kyrkslätts socken.
 • 2. Carl Gunnar, född 1873-03-30, död 1878-05-24 i Tammerfors.
 • 2. Ingrid Augusta, född 1875-02-10, död 1877-03-18 Tuomisto

TAB 15

Johan Axel (son av Johan Fredrik, Tab. 13), född 1825-02-20. Underfänrik vid 9. finska linjebataljonen fänrik vid 12. finska linjebataljonen 1846-11-27 underlöjtnant vid 12. finska linjebataljonen 1849-10-12. Transporterad till 21. finska linjebataljonen 1855-06-06. Löjtnant 21. finska linjebataljonen 1855-10-21 RRS:tAO4kl med påskrift för tapperhet 1856-01-01 transporterad till 10. finska linjebataljonen 1857-05-02 och till 7. finska linjebataljonen 1861-04-15. Placerad på Viborgs fästningsregemente 1863-07-17. Stabskapten på Viborgs fästningsregemente med tur från 1863-11-24. Kapten 1869-10-07. RRS:tVlO4kl m ros. Död 1876-01-02 i Helsingfors. Gift 1851-10-16 i Björneborg med Edla Fredrika Rindell, född 1828-01-06, död 1875-07-19 i Viborg, dotter av guldsmeden i Björneborg Carl Israel Rindell och Carolina Concordia. Zidbäck.

Barn:

 • Lennart Fritiof, född 1852. Generalmajor. Se Tab. 16
 • Johanna Axelina, född 1855-04-23, död 1862-04-27, i Åbo.
 • Maria Ottilia, född 1858-03-20 i Åbo. Ritlärarinna. Död 1918-02-14, i Masaby i Kyrkslätts socken. Gift 1901-07-16 i Helsingfors med posttjänstemannen Bruno Alfons Lundberg, född 1878.
 • Olga Catharina, född 1860-02-06 i Åbo. Död i Åbo 1862-08-20.

TAB 16

Lennart Fritiof (son av Johan Axel, Tab. 15), född 1852-10-31 i Ulvsby socken. Kadett i Fredrikshamn 1865-09-01. Fänrik vid livgardets Volhynska regemente 1872-07-29. Underlöjtnant vid livgardets Volhynska regemente 1875-09-11. Löjtnant 1877-04-08. Stabskapten 1878-09-11. Efter genomgången kurs vid Nikolajevska generalstabsakademien transporterad till generalstaben med kaptens grad och tillika anställd för särskilda uppdrag vid staben i finländska militärdistriktet 1878-10-25. Tillförordnad stabsofficer vid staben i finländska militärdistriktet 1880-06-03. Överstelöjtnant och stadfäst i innehavande befattning 1881-09-11. RRS:tStO3kl 1881-09-11. Äldste adjutant vid staben i finländska militärdistriktet 1882-01-20. Överste 1884-09-11. Stabschef vid 26. infanteridivisioncn 1887-10-14. RRS:tStO2kl 1889-04-03. Förste expeditionssekreterare vid kejsarens kansli för Finland och tillika avsked ur militärtjänsten med statsråds grad 1891-07-03. Verkligt statsråd 1894-04-29. Chef för finska passexpeditionen i S:t Petersburg 1895-12-30. RRS:tVlO4kl 1896-05-26 och 3kl 1899-04-30. Guvernör i S:t Michels län 1900-02-24. Avsked 1903-02-12. Inträdde 1918 i finsk militärtjänst. Officer för särskilda uppdrag hos kommendanten på Sveaborgs fästning 1918-05-10. Tillförordnad kommendant på Sveaborgs fästning 1918-06-03 men avgick 1918-08-01. Införd i finska arméns rullor såsom generalmajor i reserven 1919-01-27. Tillförordnad garnisonschef på Sveaborg 1919-04-07–1919-10-01. KFinlVRO2kl 1919-05-16. Gift 1:o 1877-03-11 i Viborg med Hilma Fransiska Tulander, född 1853-01-27 i Viborg, död 1923-07-03 i Helsingfors, dotter av stadskassören i Helsingfors Teodor Tulander och Amalia Fransiska Viktoria Lund. Gift 2:o 1925-09-03 i Helsingfors med Vendla Constantia Dahl i hennes 2:a gifte (gift 1:o med stabsryttmästaren August Bernhard Lindeman), född 1877-07-06 i Helsingfors, dotter av handlanden Alexander Dahl och Maria Lovisa Mellin.

Barn:

 • 1. Carl Johan Fritiof, född 1877-12-19 i S:t Petersburg, död 1888-09-06 i Grodno.
 • 1. Harald, född 1879. Vice häradshövding. Se Tab. 17

TAB 17

Harald (son av Lennart Fritiof, Tab. 16), född 1879-11-13 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1898-06-07. Auskultant i Åbo hovrätt 1904-10-07 och i Viborgs hovrätt 1906-05-26. Vice häradshövding 1907-05-31. Advokat i Helsingfors. Gift 1907-09-09 Dregsby Hon äger Dregsby säteri i Borgå socken.

Barn:

 • Marita, född 1908-06-04 i Helsingfors, liksom bröderna. Student i Helsingfors 1929-05-31.
 • Henrik, född 1910-02-11 i Helsingfors.
 • Johan, född 1913-11-22 i Helsingfors.

TAB 18

Claes Gustaf (son av Vilhelm Fredrik, Tab. 12), född 1785-05-04 i Tyrvis socken. Sergeant vid Björneborgs regemente. Avsked. Död 1846-04-14 i Kiikka kapell av Tyrvis socken. Gift 1810-12-13 med Johanna Christina Lilius, 1772-06-03, död 1849-03-17 i Kiikka, dotter av kapellanen i Kiikka Johan Lilius och Elisabet Tenlenius.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1812-03-26, död 1815-12-31.
 • Adolf Fredrik, född 1814-05-02, död 1815-12-10.
 • Christina Elisabet, född 1818-04-22, död ogift 1902-01-05 i Tammerfors.

TAB 19

Adolf Vilhelm (son av Vilhelm Fredrik, Tab. 12), född 1788-04-02 på Usikylä (Tyrvis kyrkoarkiv.) i Tyrvis socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1805. Bevistade fälttåget i Pommern 1807 och kriget i Finland 1808–1809. Korpral vid Björneborgs regemente 1808. Rustmästare vid Björneborgs regemente 1809. Avsked ur svensk tjänst. Förare vid finska jägarregementet 1812-10-30. Fanjunkares avsked. Död 1834-06-07 i Harjavalta kapell av Kumo socken. Gift i Harjavalta kapell 1815-06-02 med Anna Henriksdotter, född 1784-04-10, död 1866-03-20.

Barn:

 • Vilhelm, född 1811. Sockenskräddare. Död. Se Tab. 20
 • Bernt Gustaf, född 1814. Skomakare. Död 1862. Se Tab. 26
 • Frans Adolf, född 1817. Inhysesman. Död 1882. Se Tab. 29
 • Ester Fredrika, född 1821-05-03, död 1838-08-23 i Harjavalta.
 • Erland, född 1823-12-12, död ogift 1847-07-18. Drunknade i Kumo älv.

TAB 20

Vilhelm (son av Adolf Vilhelm, Tab. 19), född 1811-09-04. Sockenskräddare i Nakkila socken. Död. Gift med Henrika Isaksdotter Wiinikka, född 1813-08-04 i Nakkila socken, död änka 1885-12-02 i Nakkila socken.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1840-03-01, död 1853-05-25.
 • Henrik Vilhelm, född 1843. Skräddare. Se Tab. 23
 • Amanda Carolina, född 184(8), död 1887-01-03 i Åbo. Gift 1876-12-24 i Nakkila med skräddaren David Herman Koskinen.
 • Amalia, född 1850-09-01, död 1863-07-27.
 • Olga Alexandra, född 1857-10-01 död 1858-01-13.
 • Olga Alexandra, född 1860-04-22, död 1863-07-23.

TAB 21

Erland (son av Vilhelm, Tab. 20), född 1837-07-01 i Nakkila socken. Först sjöfarande, sedan gårdsägare i Björneborg. Vaktmästare. Gift 1859-10-29 i Björneborg med Henrika Vilhelmina Elfsbjörn, född 1830-11-05 i Björneborg, dotter av sjömannen Matts Elfsbjörn och Maria Wettstedt.

Barn:

 • Herman Edvard, född 1860-07-12, död 1868-01-16.
 • Anna Josefina, född 1867-03-17. Gift 1895-10-05 med kontoristen Juho Edvard Wallenius, född 1870-07-24.
 • Aina Vilhelmina, född 1870-06-08.

TAB 22

Emil Oskar (son av Erland, Tab. 21), född 1863-05-29. Först handelskontorist, sedan lanthushållare och lanthandlare. Gift 1889-02-04 med Alma Sofia Salvin.

Barn:

 • Oskar Conrad, född 1890-07-01 i Lavia, död 1890-07-15.
 • Oskar Arnold, född 1898-04-26 i Lavia.

TAB 23

Henrik Vilhelm (son av Vilhelm, Tab. 20), född 1843-01-21 i Nakkila socken. Skräddare i Sastmola socken sedan 1863. Gift i Sastmola socken 1863-01-11 med Vilhelmina Eriksdotter, född 1837-09-24 i Sastmola socken.

Barn:

 • Hilma Sofia, född 1863-03-10, död 1863-12-15.
 • Hilma Vilhelmina, född 1864-09-17 i Sastmola socken, liksom syskonen, död ogift 1888-05-27 i Sastmola socken.
 • Hulda Maria, född 1866-08-16 i Sastmola socken, död 1868-11-13 i Sastmola socken.
 • Ida Ingeborg, född 1869-01-17 i Sastmola socken.
 • Jenny Irene, född 1871-01-14, död 1876-02-25, i Sastmola socken.
 • Elina Josefina, född 1872-12-03 i Sastmola socken, död 1873-09-01 i Sastmola socken.
 • Elina Josefina, född 1874-12-03 i Sastmola socken.
 • Väinö Vilhelm, född 1878-07-28 i Sastmola socken, död 1880 i Sastmola socken.

TAB 24

Frans Viktor (son av Vilhelm, Tab. 20), född 1845-08-16. Skräddare i Nakkila sockens kyrkoby. Gift i Nakkila sockens kyrkoby 1881-03-25 med Catharina Vilhelmina Esaiædotter, torpardotter från Soinila.

Barn:

 • Viktor Väinö, född 1882-04-27 i Nakkila, liksom syskonen, död i Nakkila 1884-12-20.
 • Alma Catharina, född 1884-05-02 i Nakkila, död 1885-04-12 i Nakkila.
 • Anna Vilhelmina, född 1886-05-10 i Nakkila.
 • Ella Maria, född 1888-05-30 i Nakkila.
 • Alma Susanna, född 1890-08-11 i Nakkila.
 • Toivo Johannes, född 1893-06-26 i Nakkila, död 1894-03-20 i Nakkila.

TAB 25

Edvard (son av Vilhelm, Tab. 20), född 1853-03-08 i Nakkila socken. Skräddaregesäll. Gift 1:o 1884-06-14 i Björneborg med sjömansdottern Anna Sofia Winter. Gift 2:o 1891-05-03 med Alexandra Josefina Aalto.

Barn:

 • 1. Anna Rauha, född 1884-07-25.
 • 1. Aina Sofia, född 1887-10-04 i Björneborg.
 • 2. Yrjö Nikolai, född 1895-02-15.

TAB 26

Bernt Gustaf (son av Adolf Vilhelm, Tab. 19), född 1814-08-26. Skomakare i Nakkila socken. Död i Nakkila socken 1862-11-12. Gift 1838-06-04 i Harjavalta med Anna Justina Jakobsdotter Futka, född 1815-09-20, död 1872-08-08 i Karislojo socken.

Barn:

 • Frans Viktor, född 1842. Kronolänsman. Död 1870. Se Tab. 27
 • Bernt Teodor, född 1854. Före detta kassör. Se Tab. 28

TAB 27

Frans Viktor (son av Bernt Gustaf, Tab. 26), född 1842-10-20 i Nakkila socken. Extra ordinarie landskanslist vid länsstyrelsen i Nylands län. Tillförordnad kronolänsman i Karislojo socken. Kronolänsman i Karislojo socken 1867-11-23. Död i Karislojo socken 1870-09-28. Gift 1866-10-30 i Karislojo med Amalia Carolina Dahlstedt, född 1842-06-20. Föreståndarinna för postexpeditionen i Karislojo 1885-01-20. Död i Karislojo 1918-12-21.

Barn:

 • Hugo Viktor, född 1867-07-24 i Karislojo socken, död i Karislojo socken 1887-08-02.

TAB 28

Bernt Teodor (son av Bernt Gustaf, Tab. 26), född 1854-12-31 i Nakkila socken. Skrivbiträde hos domare. Extra ordinarie landskanslist vid länsstyrelsen i Nylands län 1874-09-29. Avsked 1875-01-26. Kopist vid statsjärnvägarnas i Finland chefskansli 1875-01-27. Kammarskrivare i järnvägsstyrelsen 1877-10-13. Bokförare vid styrelsens trafikavdelning 1878-02-14. Registrator vid styrelsens byråavdelning 1879-03-13. RRS:tStO 3kl 1889-04-03. Linjekassör å bandelen Helsingfors-Karis 1904. Transporterad till 7. kassörsdistriktet 1905. Avsked 1913. Kamrerare vid änke- och pupillkassan för personer anställda vid särskilda verk 1913. Sedermera kassör. Avsked 1926. Gift 1880-09-11 i Helsingfors med (Cissy) Cecilia Alexandra Malmström, född 1859-09-11 i Helsingfors, död i Helsingfors 1916-01-03, dotter av handlanden Johan Henrik Malmström och Maria Christina Hindersson.

Barn:

 • Cecilia Dorotea, född 1881-06-14 i Helsingfors, liksom syskonen. Gift i Helsingfors 1905-11-11 med maskiningenjören John Ejnar Hedman, född 1878-01-28.
 • Teodor Edelfried, född 1882-06-08 i Helsingfors, död 1882-08-05 i Helsingfors.
 • Alice, född 1883-12-29 i Helsingfors. Kontorsbiträde vid statsjärnvägarnas i Finland kamrerarekontor 1908. Gift 1910-06-19 i Helsingfors med baningenjören vid statsjärnvägarna Johan Fredrik Gummerus, född 1880-10-04.
 • Märta Constance, född 1885-06-12 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1902-05-17, kanslibiträde vid järnvägarnas i Finland kansli 1906. Gift 1908-04-28 i Helsingfors med ingenjören Rolf Bjarne Stenberg, född 1884-05-22.

TAB 29

Frans Adolf (son av Adolf Vilhelm, Tab. 19), född 1817-10-02. Var inhysesman i Harjavalta socken. Död i Harjavalta socken 1882-11-05. Gift 1843-12-28 med Ottiliana Vivika Korsström, född 1822-06-26, död 1875 i Åbo, dotter av skräddaren Otto Korsström.

Barn:

 • Vivika Vilhelmina, född 1844-08-12 i Harjavalta socken, död 1926-10-23 i Helsingfors. Gift 1869-10-29 i Björneborg med restauratören Frans Fredrik Hanelius, död 1894-03-03 i Björneborg.
 • Maria Alexandra, född 1847-05-15. Gift 1868-10-11 i Lokalaks kapell av Vemo socken med torparen Paul Gustafsson Notkola, född 1843-08-16, död 1923-12-07 i Lokalaks.
 • Olga Charlotta, född 1850-09-12, död 1925-04-15 i Gustavs socken. Gift 1870-08-21 i Lokalaks med drängen Johan Bernhard Stefansson Hanelius, född 1849-10-21.
 • Ida Sofia, född 1853-08-06. Finsk stiftsjungfru.
 • Alma Elina, född 1862-11-27, död 1871-12-22.

TAB 30

Johan (son av Johan, Tab. 10), till Hirsjärvi i Somero socken, född 1716-11-20. Fänrik vid Nylands infanteriregemente. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente. Avsked 1748. Gift 1763-05-00 med Catharina Stubbe, född 1729, död 1812-02-10 på Hirsjärvi.

Barn:

 • Claes Johan, född 1764. Överste. Död 1839. Se Tab. 31
 • Eva Sofia, född 1767-06-05, död späd.
 • Eva Sofia, född 1768-09-20, död 1846-10-31 i Lovisa. Gift med löjtnanten Johan Henrik Blom, född 1760, död 1822-07-03 Kuggom
 • Catharina Lovisa, född 1770-04-21 död 1777-07-23.
 • Fredrik Reinhold, född 1774-09-27. Sergeant vid Nylandsbrigadens infanteri 1787-03-26. Fänrik vid Nylandsbrigadens infanteri 1788-08-23. Löjtnant 1796-10-26. Kaptens avsked. Död ogift 1812-05-18 i Finland.

TAB 31

Claes Johan (son av Johan, Tab. 30), född 1764-09-24 på Hirsjärvi. Sergeant vid Nylandsbrigadens linjeregemente 1780-05-19. Kornett vid adelsfaneregementet 1781-05-30. Löjtnant vid förutnämnd infanteriregemente 1786-10-19. Kapten därstädes 1786-08-23. Sekundmajor vid Nylands regemente 1794-08-30. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnant i armén 1802-08-08. Premiärmajor i regementet 1807-12-11. Överstes avsked 1810-08-07. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 6 bland adelsmän. Död 1839-11-20, Irjala, vilket han erhöll av sin farbroder Claes Adam. 'Han bevistade båda finska krigen ävensom det pommerska samt de flesta därunder förefallande träffningar.' Gift 1794-09-20 med Christina Elisabet Arnkihl, född 1777-01-08 Kotkaniemi ), död 1858-06-12 på Irjala, dotter av (Rf.) kronofogden i Raseborgs västra härad, landskamreraren Carl Gustaf Arnkihl och Lovisa Christina von Glan.

Barn:

 • Catharina Charlotta Lovisa, född 1796-01-29 på Irjala, död ogift 1874-03-12 i Mäntsälä socken.
 • Johanna Elisabet, född 1797-06-07 på Irjala, död på Irjala 1798-03-27.
 • Claes Johan, född 1798-11-28 på Irjala. Fänrik vid Nylandsbrigadens infanteriregemente 1802-09-22. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1811-11-19. Student i Åbo (Rf.) 1814-02-24. Kornett vid skånska husarregementet 1820-12-20. Löjtnant vid skånska husarregementet 1821-02-20. Ryttmästare i generalstaben 1827-07-04. Major i armén 1837-06-02. Ryttmästare vid regementet 1839-07-12. RSO 1839-12-01. RDDO 1848-10-00. (Rf.) Överstelöjtnant i armén 1852-04-06. Stabschef i 5. militärdistriktet (Rf.). Död ogift 1856-07-08 i Sundsvall.
 • Adolf Fredrik, född 1800. Senator. Död 1886. Se Tab. 32
 • Antoinetta Elisabet, född 1801-06-14 på Irjala, död 1875-01-26 Hietais Gift 1824-01-05 på Irjala med kaptenen Carl Ferdinand Kuhlefelt, född 1780, död 1850.
 • Carl Otto, född 1802-08-01 på Irjala. Student i Åbo (Rf.) 1817-10-11. Fanjunkare vid 2. livgardet 1821-05-08 Fänrik vid 2. livgardet 1821-10-09. Löjtnant 1828-04-21. Kapten 1837-04-19. RSO 1843-02-06. Majors avsked 1853-05-04. Död ogift 1875-07-11 i Norrtälje.
 • Bror Reinhold, född 1803-12-26 på Irjala. Student i Åbo (Rf.) 1821-06-19. Fänrik vid Svea livgarde 1828-01-23. Löjtnant vid Svea livgarde 1834-10-18. Kapten 1847-01-26. Majors avsked 1853-12-13. Död ogift 1857-03-04 i Stockholm.
 • Johanna Carolina, född 1804-12-02 på Irjala, död ogift 1892-06-27 på Hietois. (Rf.)
 • Augusta Vilhelmina, född 1805-10-30 på Irjala, död 1869-02-07 i Helsingfors. (Rf.) Gift 1836-08-25 på Irjala med registratorn i kejserliga finska senatens ekonomidepartement, assessorn Johan Fredrik Bæck, född 1799-06-27 i Uleåborg, död 1862-10-23 i Helsingfors.
 • Knut Emil Robert, född 1807. Prokuratorsadjoint. Död 1869. Se Tab. 33.
 • Sofia Aurora, född 1808-06-12 på Irjala, död ogift 1875-02-17 på Hietais. (Rf.)
 • En son, dödfödd 1813-12-08.
 • En dotter, dödfödd 1814-09-23.
 • En son, dödfödd 1816-05-04.
 • Oskar Alexander, född 1818-03-26 på Irjala, död på Irjala 1818-06-19
 • Ett barn, dödfött 1819-08-21

TAB 32

Adolf Fredrik (son av Claes Johan, Tab. 31), född 1800-04-04 Irjala Student i Åbo 1814-02-24. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1817-07-22. Auskultant i Åbo hovrätt 1817-12-20 extra ordinarie notarie i Åbo hovrätt 1822-06-20. Extra ordinarie kopist i senatens justitiedepartement 1823-05-22. Vice häradshövding 1826-02-27. Kopist i senatens justitiedepartement 1826-12-20. Kanslist i senatens justitiedepartement 1832-10-13. Protokollssekreterares n h. o. v. 1834-05-03. Assessor i Åbo hovrätt 1835-04-01. Transporterad till Viborgs hovrätt 1839-06-19. Hovrättsråd Viborgs hovrätt 1841-12-09. RRS:tAO2kl 1846-04-19 och med kejs. kr. 1854-03-04. Ledamot av senatens justitiedepartement 1857-08-05. Senator 1857-11-28. Avsked från hovrättsrådsämbetet 1857-11-28. RRS:tVlO3kl 1861-05-05. RRS:tStO1kl 1864-05-01. Avsked 1867-05-26. Död 1886-03-02 i Helsingfors. Gift 1841-08-25 i Viborg med Lovisa Kuhlström, född 1822-03-21. Död 1903-12-05 i Helsingfors, dotter av lanträntmästaren i Viborgs län, hovrådet Lars Fredrik Kuhlström och hans 1:a fru Anna Natalia Motti.

Barn:

 • Ernst Johan Fredrik, född 1842-09-10 i Viborg, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1863-01-24. Fil. kand. 1868-10-05. Promoverad fil. mag. 1869-05-31. Med. kand. 1871-03-02. Med. lic. 1876-12-06. Extra ordinarie läkare i medicinalstyrelsen 1881-09-24. Avsked 1885. Död ogift 1888-04-24 i Helsingfors.
 • (Lilly) Lovisa Adelaide, född 1844-06-12 i Viborg, död 1927-08-14 Söderkulla Gift 1868-12-10 i Helsingfors med sin moders styvmoders brorson, stabskaptenen vid livgardets finska skarpskyttebataljon Viktor Emil von Bonsdorff, finska adliga ätten nr 181, född 1842-09-15 Carlberg
 • Selina Elisabet, född 1845-12-22 i Viborg, död 1927-04-30 i Helsingfors. Gift 1867-09-11 med generalmajoren Carl Julius Hausen, född 1840-07-30 i Sunds socken på Åland, död 1895-04-24 i Helsingfors.
 • Aline Sofia, född 1847-02-14 i Viborg. Gift 1874-07-28 i Helsingfors med postmästaren i Åbo Adolf Conrad Lindeman, född 1843-11-12 i Helsingfors.
 • Anna Matilda, född 1848-03-29 i Viborg, död ogift 1925-10-18 i Helsingfors.

TAB 33

Knut Emil Robert (son av Claes Johan, Tab. 31), född 1807-04-04 Irjala Student i Åbo 1821-06-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1826-12-20. Extra notarie i Åbo hovrätt 1827-06-22. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1827-07-03. Kopist i senatens allmänna kansli 1831-03-22. Kopist i senatens kansliexpedition 1832-05-29. Vice häradshövding 1833-12-20. Kopist i senatens justitiedepartement 1835-05-19. Tillika ombudsman i direktionen för finska civilstatens änke- och pupillkassa 1837-02-10. Häradshövdings n. h. o. v. 1838-01-11. Kanslist i senatens justitiedepartement 1838-05-22. Sekreterare i finska civilstatens änke- och pupillkassa 1838-10-03. Protokollssekreterare i senatens justitiedepartement 1841-10-09. Referendariesekreterare i senatens justitiedepartement 1846-01-21. Avgick från sekreterarbefattningen i finska civilstatens änke- och pupillkassa 1846-01-31. RRS:tAO3kl 1854-03-04. Tillika prokuratorssubstitut i senaten 1857-11-04. RRS:tStO2kl 1859-04-24. Prokuratorsadjoint i senaten 1861-06-05. RRS:tAO2kl 1866-04-08. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1867-11-22. Avsked 1868-12-24. Död 1869-12-01 på sin egendom Kulla gård i Strömfors socken. Gift 1841-08-20 Gammelbacka

Barn:

 • Catharina Elisabet (Elise), född 1844-11-13 i Helsingfors, död 1917-02-20 på villa Fridhem under Billnäs gård i Pojo socken. Gift 1865-11-23 i Helsingfors med stabskaptenen Fredrik Vilhelm Hisinger, född 1836, död 1887.

TAB 34

Anders Erik (son av Johan, Tab. 10), född 1720-10-28 i Särestads socken Skaraborgs län. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1734-10-07. Rustmästare vid Västerbottens regemente 1740-04-02. Förare vid Västerbottens regemente 1741-09-10. Fänrik vid Savolaks regemente 1744-12-21. Löjtnant vid Savolaks regemente 1750-09-19. Kapten 1758-07-10. RSO 1767-11-23. Major 1773-10-27. Överstelöjtnant 1775-06-30. Död 1779-09-04 på överstelöjtnantsbostället Leilaks i Rantasalmi socken och begraven i Rantasalmi kyrka. Gift 1747-11-15 i S:t Michels socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med Hedvig Juliana Wright, född 1729, död 1808-12-30 Lakspojo

Barn:

 • Johan Henrik, friherre Munck, född 1748, död 1817. Se friherrliga ätten Munck, Tab. 1.
 • Adolf Fredrik, friherre och greve Munck, född 1749, död 1831. Se grevliga ätten Munck.
 • Georg Didrik, född 1750-12-13. Volontär vid Savolaks regemente 1758. Sergeant vid Savolaks regemente 1770-04-03. Fänrik 1771-06-05. Död ogift 1772-09-09.
 • Hedvig Sofia, född 1751-12-12, död 1839-03-30. Gift 1775 med generalmajoren Carl Gustaf Ehrnrooth A, född 1744, död 1817.
 • Margareta, född 1754-05-18, död 1760-10-02.
 • Vendla Christina, född 1756-08-00, död 1757-02-00.
 • Gustava Juliana, född 1758-03-11, död 1766-11-27.
 • Carl Vilhelm, född 1763-02-19, död 1764-10-04.
 • Otto Magnus, friherre Munck, född 1764, död 1853. Se friherrliga ätten Munck, Tab. 4.

TAB 35

Claes (son av Anders, Tab. 7). Korpral vid svenska och finska adelsfaneregementet. Kvartermästare vid svenska och finska adelsfaneregementet 1696-06-16. Kornett 1701-01-15. Konfirmationsfullmakt 1701-03-18. Löjtnant 1701-09-07. Ryttmästare 1708. Fången vid Storkyro 1714-02-19. Död 1716-08-00 under fångenskapen i Tobolsk.[Lk.] Han ärvde med sin hustru Härkälä i Vichtis socken. (Rf.) Gift 1691-09-23 på Härkälä (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med Helena Margareta Hästesko-Fortuna, levde 1707, dotter av löjtnanten Johan HästeskoFortuna, nr 286, och Anna Silfversvan.

Barn:

 • Mårten Johan, född tvilling 1699. Kvartermästare. Död 1760. Se Tab. 36.
 • Sofia Maria, född tvilling 1699-02-24 på Härkälä, död på Härkälä 1700 och begraven 1700-03-25 i Vichtis kyrka
 • Claes Göran, född 1701. Kornett. Död 1761. Se Tab. 52
 • Ett barn, död 1705 på Härkälä och begraven 1705-12-23.
 • Ett barn, död 1706 på Härkälä och begraven 1706-05-01

TAB 36

Mårten Johan (son av Claes, Tab. 35), till Saaris. Född tvilling 1699-02-24 på Härkälä. Kvartermästare vid adelsfaneregementet. Död 1760. Gift med Catharina Ritz, född 1703, dotter av prosten och kyrkoherden i Somero Jakob Ritz och Margareta Starensköld.

Barn:

 • Hedvig Sofia, född 1729, död ogift 1775-09-04 på Härkälä.
 • Claes Jakob, född 1731. Dragon. Död 1787. Se Tab. 37
 • Carl Fredrik, född 1733. Löjtnant. Död 1800. Se Tab. 40
 • Henrik Johan, född 1738.

TAB 37

Claes Jakob (son av Mårten Johan, Tab. 36), född 1731. Dragon vid Nylands dragonregemente. Död 1787. Gift med Margareta Hedström, född 1739-09-29 dotter av Måns Hedström.

Barn:

 • Johan Jakob, född 1754-06-09.
 • Carl Fredrik, född 1760. Torpare. Död 1856. Se Tab. 38
 • Anna Helena, född 1765-12-21 levde ännu 1784.
 • Ulrika, född 1769-08-03.

TAB 38

Carl Fredrik (son av Claes Jakob, Tab. 37), född 1760-09-06. Torpare i Somero socken. Död 1856-06-14. Gift med Cajsa Jakobsdotter, född 1759-07-23, död 1836-07-11.

Barn:

 • Ulrika Lovisa, född 1793-09-05.
 • Carl Fredrik, född 1795-10-16. Gift med Lina Johansdotter, född 1796-01-01, död 1862-03-10.

TAB 39

Anders Efraim (son av Claes Fredrik, Tab. 38), född 1799-09-03. Smed, sedan torpare Kulmala Gift med Eva Samuelsdotter, född 1800-11-24.

Barn:

 • Ester, född 1832-09-03, död 1885-04-24 född Gift med drängen Johan Gustaf Gran.
 • Carl Anders, född 1838-11-04. Var 1904 spannmålskarl på Långsjö gård i Somero socken.

TAB 40

Carl Fredrik (son av Mårten Johan, Tab. 36), född 1733. Konstapel vid artilleriet. Löjtnant. Död 1800-03-20 på Ihamäki i Somero socken. Gift med Brita Magdalena Stubbe, död 1807-03-10 Lantis

Barn:

 • Carl Johan, född 1758. Överstelöjtnant. Död 1815. Se Tab. 41.
 • Gustaf Fredrik, född 1761-08-23 i Somero socken. Kvartermästare vid adelsfaneregementet 1778-05-21. Page vid hovet 1778. Fänrik vid Södermanlands regemente 1782-08-28. Löjtnant vid Åbo läns regemente 1786-04-12. Stabskapten vid Savolaks lätta infanteriregemente 1786-06-02. Major vid Savolaks fotjägarregemente. RSO 1790-05-02. Död barnlös 1803-07-26 Lampola Gift 1801-02-15 i Åbo med Margareta Angelin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1811-05-11 Vaarniemi
 • Hedvig Eleonora, född 1762-12-05, död ogift.
 • Fredrika Sofia, född 1766-05-18, död 1834-04-29 på Lahtis. Gift 1800-07-16 på Ihamäki med majoren vid arméns flotta, RSO, Mårten Reinhold de Pont i hans 2:a gifte (gift 1:o 1796-05-03 på Ihamäki med Anna Charlotta Jägerhorn af Spurila, född 1763-12-25, död 1799-12-27 på Lahtis i Somero socken, dotter av överstelöjtnanten Reinhold Johan Jägerhorn af Spurila, och Hedvig Eleonora von Willebrand), född 1750-09-11, död 1806-08-04 i Somero socken.

TAB 41

Carl Johan (son av Carl Fredrik, Tab. 40), född 1758-12-03. Sergeant vid arméns flotta 1776-02-17. Fänrik vid arméns flotta 1778-04-29. Anställd vid holländska flottan 1780–1781. Löjtnant vid holländska flottan och bevistade under sin tjänstetid i Holland kriget med England samt blev vid S:t Eustache i Västindien fången. Löjtnant vid svenska flottan 1787. Bevistade finska kriget 1788–1790. Kommenderad på skärgårdsflottan och var bl a med i slaget vid Svensksund 1789-08-24. RSO 1789-08-27. Kapten 1790-07-22. Major i flottorna 1808-10-21. Överstelöjtnants avsked 1810. Död 1815-03-08 Ihamäki Gift 1:o med Hedvig Eleonora Uggla, från vilken han blev skild, född 1767-02-05, död 1823-03-10 i Borgå, dotter av överstelöjtnanten Zakarias Bernt Uggla, och Hedvig Charlotta Aminoff. Gift 2:o 1795-10-11 med Lovisa Albertina de Pont, född 1768-03-25 i Somero socken, död 1824-06-30 på Ihamäki, dotter av brukspatronen och överdirektören Jakob Reinhold de Pont och Catharina Elisabet Ahlgren.

Barn:

 • 1. Charlotta Magdalena, född 1786-10-28. Stiftsjungfru. Död 1851-07-26 på Gammelgårds översteboställe i Borgå socken. Gift 1817-12-24, med kronofogden i Virmo härad Anders Mauritz Ehrström i hans 1:a gifte, född 1795-06-14, död 1852-09-03 på Gammelgård.
 • 1. Sofia Eleonora Johanna, född 1787-12-12. Stiftsjungfru. Död ogift 1860-05-02 Kindikkala
 • 1. August Carl Ludvig, född 1789. Överstelöjtnant. Död 1869. Se Tab. 42.
 • 1. Margareta Lovisa, född 1790-09-14. Stiftsjungfru. Död ogift 1855-12-14 Gammelgård
 • 1. Ernst Fredrik Viktor, född 1791. Överste. Död 1873. Se Tab. 46.
 • 1. Catharina Sofia, född 1794-04-28. Stiftsjungfru. Död ogift 1872-12-23 i Somero socken.
 • 2. Carolina Fredrika Albertina, född 1796-08-01. Stiftsjungfru. Död 1877 Petas Gift 1822-10-01 med kaptenen Gustaf Fredrik Thitz, född 1794-09-13 i Helsingfors, död 1864-08-27 i Helsinge socken.
 • 2. Elisabet Vivika Constantia, född 1798-03-10. Stiftsjungfru. Död ogift 1870-10-17 i Jönköping.
 • 2. Bror Gustaf Reinhold, född 1799. Överste. Död 1881. Se Tab. 48.
 • 2. Vilhelmina Lovisa Gustava, född 1801-12-24. Stiftsjungfru. Död 1864-05-17. Gift 1834-08-25 i Tavastehus med sin kusin, underlöjtnanten vid 46. jägarregementet Gustaf Viktor de Pont, född 1801-10-14 i Somero socken, död 1876-03-19 i Kyrkslätts socken.
 • 2. Johan Albert Vilhelm, född 1803-06-04 i Somero socken. Student i Åbo 1820-05-12. Fil. doktor i Åbo 1823-06-27. Auskultant i Åbo hovrätt 1825-06-22. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1827-09-18. Erhöll 1830-04-27 tillstånd att överflytta till Sverige och blev där extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition och i kammarkollegium 1830. Kanslist i kanslistyrelsens expedition och i kammarkollegium 1835. Notarie 1836. Tillförordnad kammaradvokatfiskal 1841. Tillförordnad kammarråd 1843. Riddarhussekreterare 1845-10-17. Avsked 1861-02-21. Fil. jubelmagister i Helsingfors 1873-05-30. Död ogift 1889-07-30 i Stockholm.
 • 2. Bror Olivier, född 1805. Överstelöjtnant. Död 1863. Se Tab. 49.
 • 2. Bror Casimir, född tvilling 1805-12-11, död 1806-05-26
 • 2. Carl Jakob, född 1808. Överste. Död 1882. Se Tab. 51.

TAB 42

August Carl Ludvig (son av Carl Johan, Tab. 41), född 1789-10-21 i Somero socken. Sergeant vid finska artilleriet 1808. Råkade 1808-05-03 vid Sveaborgs kapitulation i rysk fångenskap. Underlöjtnant 1810. Avsked 1811. Student i Åbo 1811-11-10. Auskultant i Åbo hovrätt 1812-06-22. Kopist vid generalguvernementskansliet i Finland 1813-06-11. Kanslist vid generalguvernementskansliet i Finland 1819-11-29. Löjtnant vid strömrensningskåren, sedan väg- och vattenkommunikationskårens ingenjörsfördelning, i Finland 1822-05-08. RRS:tAO3kl 1826-04-13 och RRS:tV1O4kl 1831-07-07. Kaptens n. h. o. v. 1835-01-13. Ingenjör av 3. klassen (kapten) vid strömrensningskåren 1837. RRS:tStO2kl 1840-01-22. Ingenjör av 2. klassen (major) 1840-11-25. RRS:tAO2kl 1850-05-04. Ingenjör av 1. klassen (överstelöjtnant) 1855-03-14. Avsked 1856-11-26. Död 1869-12-08 Borgå. Gift 1821-03-25 i Tammerfors med Sofia Fredrika Tihlman, född 1799-05-31 i Vesilaks socken, död 1882-12-17 i Munsala socken, dotter av postinspektoren i Tavastehus län, kaptenen Ernst Fredrik Tihlman och Catharina Christina Castrén.

Barn:

 • August Fredrik, född 1822-07-10 i Tammerfors. Student i Helsingfors 1838-12-13. Porte-épée-fänrik vid 5. ryska skarpskyttebataljonen. Fänrik vid 5. ryska skarpskyttebataljonen 1847-04-20. Död ogift 1848-07-20 i Berlat i Moldau.
 • Augusta Fredrika, född 1824-04-23 Tammerfors, död 1897-02-10 i Helsingfors. Gift 1852-08-06 Torvi
 • Sofia Lovisa, född 1825-11-22 i Tammerfors, död 1898-10-23, i Helsingfors. Gift 1864-01-06 i Borgå med sin kusin konteramiralen Ernst Gustaf Julius Caesar Fredrik Vilhelm Atos Portos Aramis Romulus Remus Thitz, född 1826-05-08 i Helsingfors, död 1899-02-02 i Oulais socken.
 • Bror Carl, född 1827-12-01 i Tammerfors. Kadett i Fredrikshamn 1838-11-23. Fänrik vid 5. ryska skarpskyttebataljonen 1848-06-25. Bevistade ungerska kriget och erhöll medaljen därför. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1848-11-24. Död ogift 1851-03-10 i Odessa.
 • Gustaf Albert, född 1830-06-04. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Död i S:t Petersburg 1842-01-23.
 • Alexander, född 1832. Konteramiral. Död 1892. Se Tab. 43
 • Ernst Viktor, född 1834. Statsråd. Död 1887. Se Tab. 45
 • Otto Olivier, född 1836-09-11 i Tavastehus. Kadett i Fredrikshamn 1849-08-08. Avgick utan avslutad kurs 1851-09-02. Underfänrik vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon. Fänrik vid estländska infanteriregementet 1859-01-10. Underlöjtnant vid estländska infanteriregementet 1862-06-08. Deltog i polska upprorets kuvande 1863. RRS:tStO3kl m sv o ros och erhöll den till minne av fälttåget instiftade medaljen. Transporterad till 5. (S:t Michels) finska indelta skarpskyttebataljon 1864-03-18. Löjtnant 5. (S:t Michels) finska indelta skarpskyttebataljon 1865-11-03. Stabskaptens avsked 1868-06-20. Död ogift 1873-02-26 i Borgå.
 • Hulda Christina, född 1838-04-17 i Tavastehus, död 1920-06-02 i Helsingfors. Gift 1862-01-06 i Borgå med handlanden i Helsingfors Bernt Nordgren, född 1824-11-09 i Hollola socken, död 1878-02-05 i Viborg.
 • Henrika Johanna, född tvilling 1840-11-30 i Tavastehus, död ogift 1868-02-14 i Borgå.
 • Matilda Constantia, född tvilling 1840-11-30 i Tavastehus, död 1889-01-10 i Vasa. Gift 1869-08-21 i Borgå med godsägaren Carl Magnus Barck, född 1835-06-24, död 1892-07-19 i Borgå.
 • Alexandra, född 1843-07-24 i Tavastehus, död 1852-09-01.

TAB 43

Alexander (son av August Carl Ludvig, Tab. 42), född 1832-09-12 i Tavastehus. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin. Midshipman vid 22. ryska sjöekipaget 1853-08-25. Deltog 1855-08-09–1855-08-10, under Sveaborgs bombardement i försvaret av den sk Helsingforska linjen. Transporterad till generalamiralens sjöekipage 1859-04-18. Löjtnant vid generalamiralens sjöekipage 1860-04-29. RRS:tAO3kl. RRS:tStO2kl 1869. Kaptenlöjtnant 1870-01-13. Kapten av 2. rangen. RRS:tAO2kl 1879-01-13. Kommendör på monitören Tifon 1881-06-20. Kapten av 1. rangen 1882-09-11. Kommendör på monitorn Jedinorog 1884-04-02. Konteramiral 1887-09-27. Död 1892-02-18 i Kronstadt. Gift 1860-09-26 med Helena Fredrika Catharina Juliana Helmcke, född 1841-07-01 i S:t Petersburg död 1887-04-20 Kronstadt, dotter av handlanden i Helsingfors Hans Henrik Edvard Helmcke och Catharina Lovisa Staack.

Barn:

 • August Alexander, född 1862, död 1863.
 • Voldemar Carl Detlev (Wladimir), född 1864-07-28. Magister med första diplom från ryskt universitetet 1885. Gymnasielärare i S:t Petersburg. Yngre tjänsteman vid hamnstaben i Kronstadt 1892-05-02. Kollegieregistrator 1893-02-13 med tur från 1893-02-06. Tillförordnad yngre sekreterare av 8. klass vid marinens huvudstab 1895-09-23. Guvernementssekreterare 1896-02-10 med tur från 1896-02-06. Kollegiesekreterare 1898-04-17 med tur från 1898-02-06. Titulärråd 1900-04-22. Yngre sekreterare av 7. klass vid 8. klass vid marinens huvudstab 1900-08-13. RRS:tStO3kl 1901-04-14. Kollegieassessor 1903-04-26 med tur från 1903-04-22. Hovråd 1904-12-19. RRS:tAO3kl 1906-04-02. Kollegieråd 1908-12-28 med tur från 1908-12-19. RRS:tStO2kl 1909-04-11. Statsråd 1911-06-12. Avsked ur tjänsten 1911-06-12.
 • Viktor Ernst Fredrik, född 1867. Överste. Se Tab. 44

TAB 44

Viktor Ernst Fredrik (son av Alexander, Tab. 43), född 1867-10-31. Konduktör vid marinens tekniska läroverk. Underlöjtnant vid ryska flottans artillerikår 1888-10-04. Löjtnant vid ryska flottans artillerikår 1893-01-13. Stabskapten 1896-05-26. RRS:tStO3kl 1897-12-18. Ledamot av kommissionen för anställande av försök med artilleripjäser för marinen 1898-07-31. RPrKrO3kl 1902-08-25. Kapten 1902-12-19. RRS:t AO3kl 1904-12-19. Äldste artilleriofficer på kryssaren av 1. rangen Pamjat Azowa. Överstelöjtnant 1907-05-05 RRS:tStO2kl 1907-12-19. Överste 1911-12-19. Omedelbar handhavare av artilleriavdelningen vid fartygsbyggnaderna för Baltiska havet 1913-11-17. RRS:tVlO4kl m ros 1914-10-05. Gift 1898-08-24 med Rosa Langhammer, född 1874-09-25, dotter av Nikolai Langhammer.

Barn:

 • Olga, född 1910-01-28.

TAB 45

Ernst Viktor (son av August Carl Ludvig, Tab. 42), född 1834-07-14 i Tavastehus. Kadett i Fredrikshamn 1845-07-18. Fänrik vid 3. fältartilleribrigaden 1853-08-25. Underlöjtnant 3. fältartilleribrigaden 1854-09-18. Transporterad till 1. grenadjärartilleribrigaden 1856-03-21. Löjtnant vid 1. grenadjärartilleribrigaden 1856-10-05. Transporterad till 1. finska artilleribatteriet 1857-05-23. RRS:tStO3kl 1859-09-11. Transporterad till 3. gardes- och grenadjärartilleribrigaden 1862-08-15 samt till livgardets, storfursten Nikolai Michailovitj', batteri av 3. gardes- och grenadjärartilleribrigaden 1863-05-08. Deltog i polska upprorets kuvande 1863 och 1864 samt erhöll den till minne härav instiftade medaljen. Kommenderad till tjänstgöring vid organisationskommittén i konungariket Polen 1864-04-15. Ledamot av organisationskommittén i konungariket Polen 1864-04-16. Tillförordnad kommissarie för Wlotzlawska kommissionen 1864-07-13. Stadfäst i denna befattning 1864-12-10. RRS:tStO2kl 1865-09-11. Placerad på fältfotartilleriet med stabskaptens grad och med kvarstående vid organisationskommittén i konungariket Polen 1866-04-17. Avsked ur militärtjänst med titulärråds grad 1917-07-12. Anställd som tjänsteman över stat vid kejsarens kansli, avdelningen för polska ärenden 1867-01-08, räknat från 1866-07-12. Kollegieassessor 1867-06-03 med tur från 1866-05-08. RRS:tStO2kl med kejs. kr. 1867-09-11. Hovråd 1869-03-11 med tur från 1868-08-28. RRS:tAO2kl 1870-02-04. Kollegieråd. Statsråd. Död 1887-05-22 i S:t Petersburg. Gift 1860-05-09 i Lovisa med Olga Appelroth, född 1841-05-14, död 1877-11-03 i Wlotzlawsk i Polen, dotter av platsmajoren i Lovisa, överstelöjtnanten Bernt Vilhelm Appelroth och hans 1:a fru Sofia Svertjkov.

Barn:

 • Olga Sofia Alexandra, född 1861-03-19, död. Gift 1881 med ryttmästaren vid litauiska ulanregementet Anatol Ivtjenko.
 • Hulda Johanna Matilda, född 1862-05-08, död 1862-06-28.
 • Ernst August Vilhelm, född 1863-07-26 död 1867.
 • Nikolai, född 1865-05-21, död efter 1872 men före 1887.
 • Voldemar, född 1867, död 1868.
 • Eugenia, född 1871-04-13. Gift 1888 med överstelöjtnanten Nikolai Dubinin, död.

TAB 46

Ernst Fredrik Viktor (son av Carl Johan, Tab. 41), född 1791-10-25 Hyömäki Kadett vid Karlberg 1805-10-01. Utexaminerad 1809-03-29. Fänrik vid Södermanlands regemente 1809-04-09. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1815-05-27. Kapten 1823-06-10. Major i armén 1836-01-28. 3. Major vid Södermanlands regemente 1836-04-31. RSO 1836-07-04. Överstelöjtnant 1837-12-15. RRS:tAO2kl 1838-06-12. Överste i armén 1853-05-04. Postmästare i Karlstad 1854-05-11. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1873-10-20 i Stockholm. Bevistade expeditionen till Västerbotten 1809 och fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1826-09-17 i Stockholm med Sofia Charlotta Osbeck, född 1803-12-21 i Stockholm, död 1862-02-27 i Karlstad, dotter av assessorn Carl Gustaf Osbeck och Christina Aulin.

Barn:

 • Hulda Sofia Christina, född 1828-08-29 på Erikslund i Västerljungs socken, Södermanlands län. Stiftsjungfru. Död 1906-05-12 i Stockholm. Gift 1857-09-17 i Karlstad med kaptenen i armén, löjtnanten vid Värmlands fältjägarregemente, hovfotografen, inneh. L et A, Johan Gustaf Mauritz Florman, född 1831-09-01 i Gävle, död 1900-04-11 i Stockholm.
 • Hulda Selma Eleonora, född 1831-06-04 på Erikslund. Stiftsjungfru. Död ogift 1905-03-17 i Stockholm.
 • Bror Carl Ernst Salomon Eugen, född 1832. Kapten. Död 1911. Se Tab. 47.
 • Hulda Lovisa Charlotta Aurora (Lotten), född 1842-01-22 Slattefors, död 1925-04-12 i Stockholm. (Karlstads stadsförs., db). Gift 1869-09-07 i Karlstad med länsnotarien i Värmlands län, vice häradshövdingen Carl Edvard Lundbom, född 1824-06-15 Mellringe, död 1870-07-13 i Karlstad.

TAB 47

Bror Carl Ernst Salomon Eugen (son av Ernst Fredrik Viktor, Tab. 46), född 1832-10-11 Tureholm Kadett vid Karlberg 1846-09-03. Utexaminerad 1855-05-26. Sekundlöjtnant i kungliga maj:ts flotta 1855-06-01. Premiärlöjtnant 1864-03-08. Löjtnant vid skärgårdsartilleriet 1866-10-01. Kapten vid vid skärgårdsartilleriet 1870-03-23. RVO 1871-08-18. Kapten vid flottan 1873-10-01. RSO 1879-12-01. Överflyttad till flottans permanenta reservstat 1883-02-26. Avsked 1888-04-23. Död 1911-09-10 i Stockholm, Skeppsholms förs.. Gift 1875-10-16 i Stockholm med Gerda Maria Charlotta Petersson, född 1855-07-24 i Uppsala, död 1917-01-23 i Stockholm, Skeppsholms förs. ]], dotter av professorn Per Johan Petersson och Maria Florman.

Barn:

 • Hulda Maria Gerda Sofia Eugenia, född 1876-08-26 i Stockholm. Gift 1908-01-15 i Stockholm, Skeppsholms förs. ]], med disponenten och verkställande direktören för aktiebolag Garphytte bruk Carl Daniel Burén, född 1875-04-06 på Grytgöls bruk i Hällestads socken Östergötlands län.
 • Hulda Anna Augusta, född 1877-10-09 i Stockholm. Gift 1900-06-23 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med löjtnanten, majoren i armén, kaptenen i Västgöta regementes reserv, RSO, RNO, RVO, GV:sOlM, Ebbe Harald Lieberath, född 1871-06-25 i Malmö. Död 1937-11-01 i S:t Görans förs., Stockholm.
 • Hulda Gerda Selma, född 1883-05-22 i Stockholm. Gift 1914-03-19 i Stockholm Skeppsholms förs. ]], med köpmannen Uno Martin Löwenadler, född 1885-11-14. Dir. hos Trummer & Co.

TAB 48

Bror Gustaf Reinhold (son av Carl Johan, Tab. 41), född 1799-12-11 Hyömäki Student i Åbo 1814–1816. Sergeant vid Södermanlands regemente 1816-08-04. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1817-03-11. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1826-07-05. Kapten i armén 1829-05-29. Kapten i artilleriet 1829-08-21. Major i artilleriet 1842-06-04. RSO 1843-02-06. Överste och chef för Göta artilleriregemente 1849-11-30. LKrVA 1851. Avsked ur krigstjänsten 1858-04-27. Död 1881-11-12 i Jönköping. Gift 1832-04-27, i Stockholm med Henriette Peterson, född 1807-05-03 i Stockholm, död 1894-08-17 i Jönköping, dotter av justitierådet Johan Henrik Peterson och Lovisa Rejmers.

Barn:

 • Henrik Bror, född 1833-02-24 död 1845-09-02 på Hägersten i Brännkyrka socken Stockholms län.
 • Carl Bror, född 1836-08-14 i Stockholm. Furir utan lön vid Jönköpings regemente 1854-02-05. Student i Uppsala 1855-09-04. Officersexamen 1856-02-02. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1856-02-28. Transporterad som underlöjtnant till Göta artilleriregemente 1857-02-06. Löjtnant 1860-04-17. Tillförordnad generalstabsofficer 1863-09-20. Stabsadjutant vid gardesbrigaden 1866. Ordonnansofficer hos hertigen av Östergötland 1866-12-01. RNS:tOO 1867-09-09. Kapten i regementet 1867-01-26. Adjutant hos hertigen av Östergötland 1867-12-01. RDDO 1868-09-03. Stabschef hos kavalleriinspektören 1869-12-11–1873-12-20. Adjutant hos konungen 1872-10-21. RWaldMFO 1872-11-18. RPrRÖO3kl 1873-10-09. Tjänstgjorde vid generalstaben 1873-12-19. Överadjutant och major vid generalstaben 1874-06-12. RPrKrO2kl 1875-05-30. RRS:tAO2kl 1875-08-16. Souschef i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1875-11-05. RSO 1877-05-15. LKrVA 1878-10-22. Överstelöjtnant och 1. major vid Helsinge regemente 1879-04-09. KBadZLO2kl 1881-09-20. Överste och chef för Helsinge regemente 1882-03-31. KS:tOO1kl 1883-11-30. Överadjutant hos konungen 1885-12-01. RPrKrO2kl m kr 1886-01-04. Ledamot av kommittén ang. förslag till reglemente för sjukvården i fält 1886-10-13. KSO1kl 1888-12-01. Generalmajor i armén 1892-09-16. Chef för 2. arméfördelningen 1893-11-10. RPrKrO1kl. KmstkSO 1898-12-01. Generallöjtnant i armén 1902-08-12. Avsked från chefsskapet för 2. arméfördelningen med tillstånd att kvarstå såsom generallöjtnant i generalitetets reserv 1902-11-07. StkÖJKrO 1904. Död 1905-08-23 på Östra Stäket å Värmdön. Gift 1869-10-20 i Stockholm med Hedvig Sofia Charlotta Hierta, född 1846-12-22 på Björnsnäs i Kvillinge socken Östergötlands län. Statsfru hos drottningen 1883-11-15. Död 1924-05-20 i Oscars förs., Stockholm ]], dotter av kaptenen, friherre Carl Gustaf Hierta, och Sofia Charlotta Blomstedt.
 • Lovisa Henrika, född 1840-10-10 i Jönköping, död i Jönköping 1889-12-01. Gift 1870-07-09 med sin svåger, översten och chefen för Kalmar regemente, KSO1kl mm. Fredrik Kugelberg i hans 2:a gifte (se nedan), född 1839-11-20 på Jära i Ljungarums socken Jönköpings län, död 1907-10-08 på sin egendom Ekeberg i Ljungarums socken.
 • Johanna Henrika, född 1845-01-09, död 1858-10-27 i Hannover.
 • Augusta Henrika, född 1849-01-11 i Jönköping, död 1869-01-12 Ekeberg Gift 1867-09-27 i i Jönköping med översten och chefen för Kalmar regemente, KSO1kl mm Fredrik Kugelberg i hans 1:a gifte (se ovan), född 1839-11-20 Jära

TAB 49

Bror Olivier (son av Carl Johan, Tab. 41), född tvilling 1805-12-11 Hyömäki Student i Åbo 1822-06-21. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1823-01-28. Officersexamen 1823. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1823-07-30. Löjtnant 1830-10-28. Kapten 1838-02-02. RSO 1853-04-28. Major 1854-03-07. RDDO 1859-01-01 överstelöjtnant 1861-01-08. Avsked ur krigstjänsten 1861-01-29. Död 1863-03-24 i Stockholm. Gift i Stockholm 1860-01-26 med Letitia Engelcrantz, född 1818-01-29 Degerö, död 1890-03-13 i Jönköping, dotter av ryttmästaren Claes Otto Engelcrantz, och Eleonora Elisabet Ennes.

Barn:

 • Ferdinand Carl Bror-Hjalmar Engelcrantz, född 1861. Före detta major. Se Tab. 50.

TAB 50

Ferdinand Carl Bror Hjalmar Engelcrantz (son av Bror Olivier, Tab. 49). Född 1861-07-23 i Stockholm, Jacob och Johannes förs. Volontär vid Smålands grenadjärkår 1879-02-18 mogenhetsexamen i Jönköping 1882-06-10. Sergeant i kåren 1883-06-02. Elev vid krigsskolan 1883-07-16 (1883-07-18). Utexaminerad 1884-11-01. Underlöjtnant 1884-11-21. Löjtnant 1888-11-02. Regementskvartermästare 1895-06-13. Brandchef i Eksjö 1897–1901. Stadsfullmäktiges därstädes sekreterare 1897–1901. Kapten 1901-06-07 kapten vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. RSO 1904-12-01. Major vid norra skånska infanteriregementet 1911-04-05. Avsked 1916. Befälhavare för Jönköpings västra landstormsområde. Äg. Bunnström i Gränna landsförsamling. Död 1932-11-18 i Gränna (Sofia förs., Jönköpings län, db). Gift 1898-12-06 i Gränna kyrka med Catharina Frodell, född 1870-12-26 i Finska förs., Stockholm, dotter av kaptenen Knut Henrik Frodell och Anna Sofia Kihlstedt.

Barn:

 • En dödfödd son 1901-07-23 i Eksjö.
 • Ebba Karin Laetitia, född 1904-09-18 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Gift 1924-12-17 i Gränna landsförs. med direktören Friedrich Paul Eilers från vilken hon blev skild 1933-01-21 gm Preuss. Landesgericht, Tyskland, född 1891-02-10.
 • Astrid Eleonora Engelcrantz, född 1910-03-1 i Karlskrona stadsförs.. Stiftsjungfru.

TAB 51

Carl Jakob (son av Carl Johan, Tab. 41), född 1808-03-17 Hyömäki Student i Åbo 1822-06-21. Fanjunkare vid Södermanlands regemente 1824-12-31. Fänrik vid Södermanlands regemente 1826-03-01. Löjtnant 1833-05-04. Generalstabsofficer 1838-03-09. Kapten i regementet 1842-12-10. Major i armén 1847-12-10. RDDO 1848-09-05. RSO 1848-11-27. 2. Major vid Jönköpings regemente 1849-02-09. Överstelöjtnant och 1. major 1850-04-10. Överste och chef för Jönköpings regemente 1857-01-13. KSO 1865-05-03. Avsked ur krigstjänsten 1867. Postinspektör i Jönköping 1867-03-08. Avsked från befattning som postinspektör i Jönköping 1874-04-17. Död 1882-06-23 i Lund. Gift 1:o 1849-11-07 i Stockholm med Ebba Vilhelmina Matilda Skogman, född 1826-03-06 i Stockholm, död 1852-10-03 i Jönköping, dotter av presidenten Carl David Skogman, adlad (och friherre, ej introducerad) Skogman, och Ulrika Scharp. Gift 2:o 1855-02-12 i Karlskrona stadsförs. med friherrinnan Henrika Ulrika Antoinetta Carolina Cederström, född 1819-03-17 i Stockholm, död i Engelbrekts förs., Stockholm ]] 1912-01-21, dotter av statsrådet och generallöjtnanten friherre Gustaf Albrekt Bror Cederström, och grevinnan Christina Hilda Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • 1. Carl Bror Skogman, född 1852-01-12 i Jönköping. Kadett vid Karlberg 1869-04-19. Utexaminerad 1871-05-23. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1871-11-09. Löjtnant 1878-08-24. Kapten 1893-08-11. RSO 1893-12-01. Död ogift 1902-01-23 i Eksjö.
 • 2. Bror Olivier Claes, född 1857-10-21 i Jönköping. Volontär vid Smålands husarregemente 1874-04-17. Mogenhetsexamen 1875-12-13. Vice korpral 1876-06-14. Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-16. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1877-11-09. Ordonnansofficer vid 2. arméfördelningen 1883-01-16–1887-10-12. Löjtnant 1887-02-04. Medföljde den särskilda beskickning, som å konungens vägnar övervar storhertigens av Sachsen-Weimar guldbröllopshögtidligheter 1892-09-17. RSWVFO1kl 1892-11-10. Inneh. av SW minnesmedalj 1892. Ordonnansofficer hos inspektören för kavalleriet 1892-09-17–1895-09-03. Sekreterare hos kommittén för omarbetande av exercisreglemente för kavalleriet 1893–1895. Ryttmästare i armén 1896-12-04 och i regementet 1897-03-26. RSO 1899-12-01. LKrVA 1902. Major vid skånska dragonregementet 1904-01-22. Överstelöjtnant vid livregementets dragoner 1906-10-12. Överste i armén och tillförordnad chef för kronprinsens husarregemente 1908-01-31. RPrRÖO2kl 1908. KDDO2gr 1909-05-03. Överste och chef för kronprinsens husarregemente 1910-10-28,. KSO2kl 1911-06-06. Tillförordnad chef för livgardet till häst 1913-03-27. Överste och sekundchef för livgardet till häst 1913-04-21. StOftItKrO 1913-07-00. KSO1kl 1915-06-06. Generalmajor i armén 1915-10-16. Tillförordnad inspektör för kavalleriet 1915-10-16. Inspektör för kavalleriet 1915-12-03. Generalmajor och chef för 3. arméfördelningen 1917-09-28. StkFinlVRO 1919. KNS:tOO1kl 1919-02-36. Generallöjtnant i armén 1922-10-13. Avsked från chefskapet för 3. arméfördelningen 1922-10-13. KmstkSO 1923-06-06. Ordförande i direktionen för Konungens hospital 1924. StkFrVSO 1927-07-18. GM. SMM. Biogr. i: "Väd?" Död 1935-02-16 i Oscars förs., Stockholm (db nr 44). Gift 1886-10-20 i Stockholm med friherrinnan Ebba Elisabet De Geer af Leufsta, född 1863-12-15 Frötuna, GMsjv, SMsjv, dotter av hovmarskalken, friherre Louis De Geer af Leufsta, och hans 1:a fru Vendla Mariana Johanna Sofia von Wright.
 • 2. Ebba Henriette, född 1858-10-24 i Jönköping. Hovfröken hos kronprinsessan 1882-07-01. Avsked 1887. Gift 1888-03-15 i Bournemouth i England med Oscar Carl August, Sveriges och Norges arvfurste, hertig av Gotland, vilken förklarat, att han efter ingåendet av detta äktenskap avsade sig titlarna kunglig höghet och hertig av Gotland och vilken sedan utnämnts till prins Bernadotte och luxemburgsk greve af Wisborg, född 1859-11-15 i Arvfurstens palats i Stockholm.

TAB 52

Claes Göran (son av Claes, Tab. 35), till Härkälä i Vichtis socken i Finland. Född 1701-08-21. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1725-10-00. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1740-08-27. Furir 1741-03-05. Avsked 1748-12-24. Kornetts karaktär 1749-06-06. Död 1761 och begraven i Vichtis kyrka 1761-04-12. Gift 1738-05-24 i Vichtis socken med Magdalena Eleonora von Rehausen, född 1719-02-15, död 1786-03-11, Gumböle ), dotter av kaptenen Gotthard Georg von Rehausen, och hans 1:a fru Catharina Regina Sneckenberg.

Barn:

 • Eleonora, född 1739-03-21 på Härkälä, liksom syskonen, död 1739 och begraven 1739-05-16 i Vichtis kyrka.
 • Agneta Sofia, född 1740-07-15 på Härkälä, död 1813-02-18 på Otnäs (Esbo kyrkoarkiv.) i Esbo socken. Gift 1768-02-10 i Vichtis socken med lanthushållaren Adolf Fredrik von Numers, född 1746, död 1809.
 • Christina Helena, född 1742-11-29 på Härkälä, död 1752 på Härkälä och begraven 1752-03-15 i Vichtis kyrka
 • Eva Juliana, född 1745-09-15 på Härkälä, död som barn.
 • Anna Beata, döpt 1748-06-02, begraven 1748-10-16 i Vichtis kyrka.
 • Hedvig Dorotea, född 1749-12-27 på Härkälä. Gift 1786-04-14 på Gumböle (Esbo kyrkoarkiv.) med vice lantmätaren i Åbo och Björneborgs län Johan Hiliander, född 1756, död 1787. (El.)
 • Claudiana, född 1752-06-18 på Härkälä, begraven 1760-06-22, i Vichtis kyrka
 • Margareta Magdalena, född 1754-09-18 på Härkälä. Gift 1791-06-05 i Esbo socken med handelsmannen i Helsingfors Mattias Enning.
 • Anders Erik, döpt 1757-04-05 i Vichtis socken. Fänrik. Död ogift 1787-01-28 på Gräsa gård i Esbo socken. [Esbo kyrkoarkiv.]

Källor

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: