:

Fleming af Liebelitz nr 17

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna Fleming af Liebelitz nr 17 och nr 132

Friherrlig 1651-03-26 introducerad 1652. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 under nr 1 bland friherrar.

Fleming%20G13200.png

TAB 1

Herman Fleming, friherre af Liebelitz (översiktstab. 1–2, son av Claes Fleming, se adliga ätten Fleming, Tab. 30), friherre till Liebelitz i Kexholms norra län, herre till Villnäs, Hermansaari, Gerknäs och Saaris, alla i Finland, samt Håtö i Frötuna socken, Stockholms län. Född 1619-09-17 på Villnäs. Student i Uppsala (Um.) 1637-05-26 och Leiden 1640. I holländsk örlogstjänst 1642 (Zf.). Kapten på örlogsskeppet Regina i faderns flotta 1644. Holmkapten 1644. Amirallöjtnant och holmamiral 1645-05-10. Riksråd, amiralitetsråd samt överståthållare i Stockholm (Wä.) 1650-01-29. Upphöjd jämte sina syskon i friherrligt stånd 1651-03-26 med Liebelitz pogost till friherrskap (introducerad 1652 under nr 17). Avsked från ståthållarämbetet (Wä.) 1652-01-26. Rikskammarråd (Ök.) 1653-06-15. President i kammarkollegium 1653-12-12. Tillika generalguvernör över drottning Christinas underhållsländer 1654–1657. Ordförande i reduktionskollegium (Zf.) 1655-07-09. Lagman i Södra Finlands lagsaga 1657-06-11. Utnämnd riksskattmästare (Wä.) 1660-02-12, men erkändes ej såsom sådan, och avgick dä från presidentämbetet i kammarkollegium och amiralitetsrådstjänsten. Generalguvernör i Finland (Wä.) 1664-10-16 och tillika över Österbotten (Wä.) 1665-10-04. Nedlade nämnda ämbete 1669. SBL. Död efter en långsam sjukdom 1673-07-28, i Stockholm och begraven 1674-03-26 i konungens och änkedrottningens närvaro i Flemingska gravkoret i Jakobs kyrka, där hans vapen uppsattes, men torde sedan hava flyttats till Värmdö kyrka, där hans likkista finnes. (At (Sch).) 'Han författade ett förslag till reduktionen, det han överlämnade till konung Carl X Gustaf, vilket sedermera ådrog honom de andra herrarnas hat, att han icke kom att tillträda riksskattmästarämbetet, vartill han av bemälte konung kort före dess död blivit förordnad.' Gift 1645-05-15 med Christina Rosladin, född 1628-06-14, död 1676-08-12 på Tynningsö, enligt plåten på hennes likkista i Värmdö kyrka (At (Sch).), dotter av översten Fritz Petrovitj, naturaliserad Rosladin nr 45, och Christina Posse nr 14.

Barn:

 • Anna, född 1646-09-17 i Stockholm. Drunknade på samma gång som styvfarmodern 1651-08-18 och begraven i Jakobs kyrka.
 • Elena Christina, född 1648-02-27 i Stockholm, drunknade 1651-08-18 på samma gång som styvfarmodern och begraven i Jakobs kyrka.
 • Claes, född 1649. Kungliga råd och president. Död 1685. Se Tab. 2.
 • Fredrik, till Gennarby och Ovanmalm i Tenala socken, och Saaris samt Tynningsö i Värmdö socken, Stockholms län. Född 1652-04-14. Student i Uppsala (Um.) 1662-07-24. Kapten vid livgardet 1676 (KrAB.). Dödad ogift 1677-07-04 i slaget vid Landskrona.
 • Christina, döpt 1653-06-27 i Jakobs församling, Stockholm, död barn.
 • Herman, född 165(4). Lagman. Död 1718. Se Tab. 3.
 • Magnus, född 165(5). Student i Uppsala (Um.) 1662-07-24. Död ung.
 • Christina, levde änka 1705, begraven i Sollentuna kyrka, Stockholms län. Gift 1675-05-00 med riksrådet och presidenten Tord Bonde, i hans 3:e gifte, född 1619, död 1683.
 • Carl Gustaf, född 1662-03-02 på Limingo gård i Nylands län. Kornett vid Livregementet till häst 1683-05-04. Löjtnant vid Livregementet till häst 1687-03-05. Död ogift 1687-11-15.
 • En dotter, död ung.
 • Gertrud, född 1665-10-13 på Åbo slott, död 1673-11-08 i Stockholm och begraven på samma gång som fadern.
 • Brita, döpt 1672-08-06 i Stockholm, död ung.

TAB 2

Claes (översiktstab. 3, son av Herman Fleming, friherre Fleming af Liebelitz, Tab. 1), till Villnäs, Hermansaari och Saaris i Finland samt Lundby i Tillinge socken, Uppsala län och Holmsånger i Vesslands socken, Uppsala län, Aggarö i Kärrbo socken, Västmanlands län, Ljung i Ljungs socken, och Tuna (nu Sjötuna) i Kumla socken, Östergötlands län, Boo i Svennevads socken, Örebro län och Tynningsö i Värmdö socken, Stockholms län. Född 1649-02-15 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1662-07-24. Studerade i Finland 1664–1669. Auskultant i Svea hovrätt 1670-10-29. Utrikes resor 1671–1674 och tjänade därunder en tid i franska hären samt tjänstgjorde en tid vid svenska legationerna i Köln och Paris. Hovråd i rikets kansli 1674-03-13. Ledamot av ständernas kommission 1675. Bankofullmäktig 1675. Kansliråd 1677. Överste för ett finskt värvat regemente till häst 1678-03-01. Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1680. Landshövding i Närke och Värmland 1680-11-17. Tillika president i reduktions- och likvidationskommissionerna 1680-11-17. Landshövding i Uppland och president i kammar- och kommerskollegierna 1681-03-29. Kungliga råd 1681-12-07 och avgick då från landshövdingämbetet. Kansler för Lunds universitet 1684-07-17. Riksskattmästare 1684-08-18. Tillika president i kammar-, kommers- och bergskollegierna samt statskontoret 1684-09-10 [Ak]. SBL. Död 1685-07-31 i Aachen och begraven (Carl XI:s dagbok.) 1686-05-02 i familjegraven i Jakobs kyrka, Stockholm, men hans och hans frus likkistor nedsattes sedermera i Cruusska gravkoret i Björklinge kyrka Uppsala län. Han var en av konung Carl XI:s skickligaste och tillgivnaste ämbetsmän. Hans änka och barn blevo 1687-12-10 för hans förtjänster upphöjda i grevligt stånd. Gift 1675-01-10 med friherrinnan Anna Cruus af Gudhem, döpt 1654-09-17 i Stockholm. Hovmästarinna hos drottning Ulrika Eleonora den äldre 1688. Död (Carl XI:s dagbok.) 1692-06-19 och begraven 1692-12-04 på samma ställe som mannen, dotter av översten Lars Jespersson Cruus, friherre Cruus af Gudhem nr 14, och grevinnan Agneta Horn af Björneborg nr 9.

Barn:

 • Christina, grevinna Fleming, född 1675, död 1703. Se grevliga ätten Fleming nr 26, Tab. 1.
 • Herman, greve Fleming, född 1676. Kammarherre. Död 1729. Se grevliga ätten Fleming nr 26, Tab. 2.
 • Agneta, grevinna Fleming, född 1676. Se grevliga ätten Fleming nr 26. Tab. 3.
 • Lars, greve Fleming, född 1678. Fänrik. Död 1702. Se grevliga ätten Fleming nr 26, Ta b. 4.
 • Claes Gustaf, greve Fleming, född 1679. Kapten. Död 1708. Se grevliga ätten Fleming nr 26, Tab. 5.
 • Ulrika Eleonora, född 1680-12-12 i Stockholm, död i Stockholm 1683-10-30 och begraven 1686 på samma gång som fadern.
 • Anna, grevinna Fleming, född 1682, död 1737. Se grevliga ätten Fleming nr 26, Tab. 6.
 • Ulrika, född 1683, död ung, nedsatt hos föräldrarna i Björklinge kyrka [Wä].
 • Carl, född 1684-11-07 i Stockholm, död 1685-02-02 och begraven 1686 på samma gäng som fadern och systern.

TAB 3

Herman (översiktstab. 4, son av Herman Fleming, friherre Fleming af Liebelitz, Tab. 1), till Håtö i Frötuna socken, Stockholms län, Kusta i Irsta socken, Västmanlands län, Lindholm i Barva socken, Södermanlands län samt Gerknäs i Nyland. Född 165(4). Student i Uppsala (Um.) 1662-07-24 och sedermera i Lund. Disputant i Lund (At (P).) 1674-05-02. Kapten vid prästdragonerna 1676-04-10. Lagman i Skåne 1683-05-06 och i Södermanland 1684-09-10, samt, då Södermanlands län delades i tvenne lagmansdömen, lagman i Nyköpings läns lagsaga 1718-07-18. Död 1718. Gift 1679-02-05 med Catharina Sack, född 1658, död 1743-12-07, dotter av landshövdingen Carl Filip Sack nr 63, och Christina Posse nr 14.

Barn:

 • Christina, född 1680, död ogift 1752.
 • Anna, född 1681, död ogift 1753.
 • Carl, född 1682. Kornett vid Upplands ståndsdragonregemente (Lk.) 1700-10-01. Kapten (Lk.) 1700-12-25. Fänrik vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1700-12-25. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1703-05-08. Konfirmationsfullmakt 1703-06-27. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1705-06-23. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1706-11-07. Kapten vid livgardet 1709-10-10. Död ogift 1710-08-15 i Reval av pesten.
 • Barbro, född 1683, död 1747-11-00 på Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län och begraven 1747-12-10 i Kärrbo kyrka. Gift 1722 med landshövdingen, friherre Axel Erik Gyllenstierna af Lundholm, i hans 2:a gifte, född 1678, död 1751.
 • Claes, född 1685. Överste. Död 1766. Se Tab. 4.
 • Göran, född 1687. Generalmajor. Död 1754. Se Tab. 11.
 • Fredrik, döpt 1688-03-14 i Stockholm, död ung.
 • Arvid, döpt 1689-07-28 i Stockholm. Kornett. Död 1708 i Polen.
 • Herman, född 1690. Överste. Död 1769. Se Tab. 14.
 • Charlotta Ulrika, född 1692, död ogift 1768-06-01 på Lindholm.
 • Axel, född 1694, död 1695.
 • Lars, född 1695. Kammarherre. Död 1748. Se Tab. 15.
 • Otto, född 1696. Riksråd. Död 1778. Se Tab. 29.
 • Erik, född 1698, död ung.

TAB 4

Claes (översiktstab. 4, son av Herman, Tab. 3), till Villnäs. Döpt 1685-10-02 Kusta. Page hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1702. Volontär vid livgardet 1703. Förare vid livgardet 1703-08-18. Sekundfänrik vid livgardet 1703-09-02. Fänrik 1705-06-06. Löjtnant 1708. Kapten (under fångenskapen) 1711-04-12. Tillträdde tjänsten 1722-05-07. Major vid livdragonerna 1736-05-24. Överstelöjtnant vid livdragonerna 1740-07-10. RSO 1748-09-26. Överste i armén 1757-07-19. Avsked från regementet 1757-09-01, och ur krigstjänsten 1761. Död 1766-07-15 på Villnäs. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och hemkom 1722-01-00 [Lk]. Gift 1730 med friherrinnan Johanna Christina von Liewen, född 1704(?), död 1743-11-12, dotter av ? majoren, friherre Herman Johan von Liewen nr 45, och friherrinnan Christina Catharina Creutz nr 48.

Barn:

 • Herman, född 1734. Hovjunkare. Död 1789. Se Tab. 5.
 • Christina, född 1743, död 6 månader gammal.

TAB 5

Herman (översiktstab. 4, son av Claes, Tab. 4), till Villnäs samt Lemsjöholm i Lemo socken, Åbo län. Född 1734-01-25. Student i Åbo 1749 (Wä.). Auskultant i Åbo hovrätt (Wä.) 1751-07-20. Avsked från hovrätten och ägnade sig åt lantbruk. Hovjunkare. Död 1789-03-04 i Åbo (Åbo.). Gift 1:o 1756-05-27 med grevinnan Sara Maria Gyllenborg, född 1733-05-16, död i barnsäng 1757-08-13, dotter av presidenten greve Fredrik Gyllenborg, och friherrinnan Elisabet Stierncrona. Gift 2:o 1759-01-16 med friherrinnan Anna Sofia Rehbinder född 1740-04-16, död 1776-09-06, dotter av löjtnanten friherre Gustaf Reinhold Rehbinder nr 77, och hans 2:a fru Beata Charlotta Lode från Livland. Gift 3:o 1777-03-16 Odensaari

Barn:

 • 1. Johanna Elisabet, född 1757-08-01 i Stockholm, död 1784-03-25 Hannula Gift 1779-01-03 på Lemsjöholm i Villnäs kapell med lagmannen Johan Adolf Lagerborg, i hans 1:a gifte, född 1753, död 1806.
 • 2. Claes, född 1759. Extra notarie. Död 1815. Se Tab. 6.
 • 2. Anna Charlotta, född. 1760-11-19, död 1829-08-21 Viksberg Gift 1792-03-04 i Villnäs kapellkyrka med majoren Carl Fredrik Toll C, född 1758, död 1798.
 • 2. Antoinetta Christina, född 1762-01-02, död 1834-09-20 i Helsingfors. Gift 1795-03-15 i Tavastehus med översten Johan Venzel Rotkirch, född 1762, död 1814.
 • 2. Herman, född 1763. Överste. Död 1808. Se Tab. 8.
 • 2. Otto, född 1764-05-07, död 1764-11-15.
 • 2. Fredrik, född 1706-08-18, död 1706-11-15.
 • 2. Gustaf, född 1768-09-30, död 1768-10-04.
 • 2. Catharina Sofia, född 1769 25712, död 1823-04-10 i Tavastehus. Gift 1792-04-02 med landshövdingen Johan Henrik Munck af Fulkila, friherre Munck, i hans 2:a gifte, född 1748, död 1817.
 • 3. Agneta, född. 1777-12-30 i Åbo. Stiftsjungfru. Död 1842-12-29. Gift 1803-09-11 med kaptenen Israel Leopold Trolle, född 1773-08-12 i Röks socken, Östergötlands län, död 1810-04-02 Alvesta .
 • 3. Göran, född 1781. Lotsmajor. Död 1845. Se Tab. 10.
 • 3. Albertina Sofia, född 1783-01-06, död 1783-08-02.
 • 3. Maria Lovisa, född 1784-04-13, död 1784-04-13.
 • 3. Otto, född 1786-08-12. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Därifrån avgången 1797-09-30. Fänrik vid Jägerhornska värvade regementet 1804-12-20. Dömdes för dueller och subordinationsbrott till två års fängelse på Svartholms fästning 1807-06-22. Vistades efter Sveaborgs fall i London. Återkom till Finland 1811. Fänrik vid Gabardinska infanteriregementet 1811. Avsked med underlöjtnants grad 1813 och förvistes från såväl Finland som Ryssland. Fick av kejsar Alexander I tillstånd att återvända 1814. Uppsyningsman över fångarna på Svartholms fästning 1815. Efter några år avsked för brott mot duellplakatet och av Åbo hovrätt dömd till ett års arrest på Sveaborgs fästning. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 1 bland friherrar. Död 1851-03-13 i Nådendal. Han var känd och fruktad för sin utomordentliga styrka (»starke baronen ») [Wä].

TAB 6

Claes (översiktstab. 5, son av Herman, Tab. 5), till Autis i Finland. Född 1759-10-11. Student i Åbo (Lå.) 1774-05-19. Auskultant i Åbo hovrätt (Wä.) 1776-06-14. Extra notarie i Åbo hovrätt (Wä.). Död 1815-06-18 i São Paulo i Brasilien. Gift 1790-12-09 på Voltis boställe i Loimijoki socken, med stiftsjungfrun Ulrika Sofia Jägerhorn af Spurila, född 1758-12-13, Död 1791-11-22 på Autis, dotter av överstelöjtnanten Reinhold Johan Jägerhorn af Spurila nr 114, och Hedvig Eleonora von Willebrand nr 1834.

Barn:

 • Herman Reinhold, född 1791. Kapten. Död 1859. Se Tab. 7.

TAB 7

Herman Reinhold (översiktstab. 5, son av Claes, Tab. 6), född 1791-10-22 i Lemo socken, i Finland. Kadett i Haapaniemi 1805-10-01 student i Åbo (Lå.) 1808-05-18. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1808-05-04 och vid berörda regementets rusthållsfördelning 1811-09-24. Löjtnant vid berörda regementets rusthållsfördelning 1812-12-04. Konfirmationsfullmakt 1813-02-12. Kapten vid 1. livgrenadjärregementet 1824-11-02. Avsked 1835-03-07. Död 1859-06-07 i Sölvesborg hastigt av slag. Gift 1831-11-14 i Örebro med Lovisa Ulrika von Ehrenheim i hennes 2:a gifte, (gift 1:o 1813-06-19 i Malingsbo brukskyrka, Kopparbergs län med majoren Carl Fredrik Stierneld, från vilken hon blev skild 1821, i hans 1:a gifte, född 1784, död 1857), född 1791-12-05, död 1868-11-17 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Peter Reinhold von Ehrenheim nr 1749, och Fredrika Tersmeden nr 1940.

Barn:

 • Claes Herman Reinhold, född 1832-11-08 Linköping kadett vid Karlberg 1846-09-15. Utexaminerad (Hc.) 1850-12-17 page hos kronprinsen. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet 1850-12-21. Död 1852-09-11 i Stockholm och begraven på Johannes kyrkogård.

TAB 8

Herman (översiktstab. 6, son av Herman, Tab. 5), född 1763-05-21 student i Åbo (Lå.) 1774-05-18. Underofficer vid livdragonregementet 1774. Sekundkornett vid livdragonregementet 1775-12-11 premiärkornett (Wä.) 1776-09-11. Kornett vid reserverna 1781-12-19. Ingick i fransk tjänst 1782 (Wä.). Löjtnant reserverna 1786. Löjtnant vid livdragonregementet 1786-10-17. Kapten i armén 1787-06-29. Sekundmajor vid Åbo läns regementes infanteribataljon 1787-06-30. Major och chef för Åbo läns lätta infanteriregemente 1787-06-30. Överstelöjtnant vid Åbo läns regementes 1795-09-30. Överstelöjtnant vid Åbo läns regemente 1796-10-28. RSO 1797-11-01. Överste i armén 1802-06-28. Dödligt blesserad 1808-04-16 i träffningen vid Pyhäjoki, därav han dog 1808-04-20 i Brahestad. Gift 1792-09-02 i Karuna kapellkyrka i Finland med Margareta Helena Olivecreutz, född 1772-07-27, död 1855-06-27 på Karuna gärd i Sagu socken, dotter av lagmannen Johan Gezelius, adlad Olivecreutz, och Adolfina Johanna Rutensköld.

Barn:

 • Johan Claes, född 1794. Kabinettskammarherre död 1853. Se Tab. 9.
 • Casimir, född 1796-11-21 i Åbo (Åbo.), död 1799-04-02 Lemsjöholm
 • Johanna Sofia Fredrika, född 1797-02-17 i Åbo (Åbo.), död 1868-11-04 i Stockholm. Gift 1816-06-16 i Karuna kyrka med hovmarskalken, friherre Anders Erik Koskull, född 1789, död 1857.
 • Margareta Charlotta, född 1800-06-10 i Åbo (Åbo.), död 1834 2879 Skärvsta. Gift 1818-08-25 med hovmarskalken Carl Uggla, född 1779, död 1830.
 • Augusta Vilhelmina, född 1801-10-00, död 1854-01-14. Gift 1820-06-29 i Stockholm med majoren, greve Claes Gustaf Sparre af Söfdeborg, nr 66, född 1779, död 1842.
 • Emilia, född 1805-01-17 i Stockholm, död 1881-03-03 i Lund. Gift 1835-09-15 i Stockholm med ryttmästaren Göran Fredrik Von Essen af Zellie, född 1810, död 1867.

TAB 9

Johan Claes (översiktstab. 9, son av Herman, Tab. 8), född 1794-08-26 i Åbo (Åbo.). Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1805. Fanjunkare vid Svea livgarde 1813-01-07. Fänrik vid Svea livgarde 1813-03-09. Kammarjunkare 1815-08-09. Löjtnant vid Svea livgarde 1817-07-22. 1. adjutant vid Svea livgarde 1819-05-12. Kavaljer hos kronprinsen 1822-12-30. Tjänstgörande kammarherre hos kronprinsen 1823-05-20. Kapten vid Svea livgarde 1823-12-18. Stabskapten vid Svea livgarde 1825-08-09. Kapten och kompanichef 1826-09-21. Major i armén 1833-01-28. RSO 1836-01-28. Tjänstgörande hovmarskalk hos kronprinsen 1837-04-25. Major vid gardet 1838-01-28. Adjutant hos kronprinsen 1838-05-24. RRS:tAO2kl 1838-06-12. Överstelöjtnant i armén 1843-07-04. Tjänstgörande kabinettskammarherre hos konung Oskar I 1844-09-25. Överstelöjtnant vid gardet 1847-01-26. RCXIIL:sO 1849-02-26. Avsked ur krigstjänsten 1851-04-11. Död 1853-09-04 i Stockholm. Gift i Stockholm 1824-04-29 med Sofia Charlotta Netherwood, född 1797-02-24, död 1865-02-28 i Stockholm, dotter av bankofiskalen Vilhelm Netherwood, och Christina Hasselberg.

Barn:

 • Sigrid Johanna Margareta Christina, född 1827-03-07 i Stockholm. Hovfröken hos änkedrottning Desideria 1854-10-26. Död 1892-09-14 i Stockholm. Gift i Stockholm 1859-01-03 med förste hovmarskalken, KNO1kl mm Markus Höijer Holtermann, född 1826-10-09 i Molde, död 1880-10-19 i Kristiania.
 • Josefina Cecilia Valborg, född 1828-05-06. Hovfröken hos drottning Josefina 1854-10-23. Död 1864-09-16 i Stockholm. Gift i Stockholm 1857-07-06 med sin kusin, överstelöjtnanten Claes Augustin Uggla, född 1823, död 1907.
 • Berta Sofia Emilia, född 1831-07-12, död 1848-09-27 (1848-09-25) i Stockholm.

TAB 10. (Wä.)

Göran (översiktstab. 7, son av Herman, Tab. 5), till Ahtis i Finland. Född 1781-09-27 Lemsjöholm Sergeant på extra stat vid livdragonregementet 1783-12-15. Fänrik vid Björneborgs lätta infanteribataljon 1787-05-03. Premiäradjutant vid Björneborgs lätta infanteribataljon 1787-05-30. Student i Åbo 1792. Avsked ur svensk tjänst 1810-06-19. Uppsyningsman i Åbo lotsfördelning 1815-10-11. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 1 bland friherrar 1818-02-06. Lotsmajors titel 1819-02-27. Avsked 1837-02-07,. Död 1845-02-26 i Björneborg. Gift 1806-09-09 på Lemsjöholm med sin kusin, stiftsjungfrun, friherrinnan Carolina Sofia Carpelan, född 1784-05-16, död 1848-10-14 i Björneborg, dotter av överstelöjtnanten Carl Efraim Carpelan, friherre Carpelan, och Catharina Sofia Strengberg.

Barn:

 • Sofia, född 1807-11-10, död 1849-01-13 i Björneborg. Gift 1832-11-22 i Ulvsby kyrka med tillförordnad kapellanen i Ylikannus, vice pastorn Johan Ferdinand Ignatius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1850-06-27 med Sofia Albertina Nordlund, född 1826-03-26), född 1803-12-11 i Halikko socken, död 1876-06-17 i Ylikannus prästgård.
 • Florentina Emilia, född 1810-03-26, död 1880-10-31 i Kangasala socken, och begraven i Ruovesi. Gift 1848-08-07 med underofficeren Paul Salomon Lindebaum, född 1828-04-30 i Nurmijärvi socken, död omkring 1872 i Kaukasien.
 • Henrik Efraim, född 1811-10-22. Porte-épéefänrik vid Viborgs infanteriregemente. Fänrik vid 46. jägarregementet 1831-11-15. Underlöjtnant vid 46. jägarregementet 1833-03-05 med tur från 1833-01-03. Transporterad till Nyslottska jägarregementet 1833-10-29. Löjtnant Nyslottska jägarregementet 1835-03-30. Transporterad till Vilna jägarregemente 1835-10-28 och till livgardets Paulovska regemente med fänriks grad 1836-01-13. Underlöjtnant vid livgardets Paulovska regemente 1836-02-09. Kommenderad till tjänstgöring vid den i Kaukasien mot bergsborna opererande armékåren och deltog i 1838 års fälttåg i Kaukasien. RRS:tAO3kl m ros 1838-08-24. Löjtnant vid livgardets Paulovska regemente 1839-04-07. Stabskapten livgardets Paulovska regemente 1844-04-07. Kapten 1848-04-23. Transporterad till Mingreliska infanteriregementet med överstelöjtnants grad 1848-11-03. RRS:tAO2kl 1851-06-21. Överstes avsked 1852-06-10. Död ogift 1852 i slutet av året i Kaukasien, och utgick med honom ätten i Finland på svärdssidan.
 • Aurora Carolina, född 1819-03-27. Död ogift 1839-11-08 Sellvik
 • Alexander Robert, född 1821-03-23, död 1822-09-21 i Åbo.

TAB 11

Göran (översiktstab. 9, son av Herman, Tab. 3), till Årsta i Österhaninge socken, Stockholms län, Sjöholm i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län samt Lydinge i Staby socken, Uppsala län och Österberga i Rasbo socken, Uppsala län. Född 1687 i Stockholm. Förare vid livgardet 1704 (Lk.). Fänrik vid livgardet 1704 (Lk.) 1706-07-21. Löjtnant (Lk.) 1709-02-26. Kapten 1719-08-16. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1728-01-16. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1737-03-09. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1744-04-20. Överste i armén 1747-04-08. RSO 1748-09-26. Generalmajors avsked 1749-05-09. Död 1754-12-30 på Årsta och ligger jämte båda sina fruar begraven i Bielkenstiernska graven i Österhaninge kyrka. Gift 1:o 1723-09-22 med friherrinnan Catharina Christina Kruse af Kajbala, född 1689-07-16 på Lagmansö i Vadsbro socken, Södermanlands län, död 1732-12-13, dotter av generalen, friherre Carl Gustaf Kruse af Kajbala, och Charlotta Catharina Falkenberg af Trystorp. Gift 2:o 1734-03-28 med sin syssling, friherrinnan Sigrid Fleming af Liebelitz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1718 med majoren Erik Mauritz Soop, född 1686, död 1730), född 1698-08-20, död 1782-02-02 på Årsta, dotter av kammarrådet friherre Johan Casimir Fleming af Liebelitz, och friherrinnan Charlotta Bielkenstierna.

Barn:

 • 1. Son, död som barn.
 • 1. Son, död som barn.
 • 2. Fredrik, född 1735. Överste. Död 1800. Se Tab. 12.
 • 2. Herman (Göran?), döpt 1737-04-20 på Årsta, begraven 1737-05-04 i Österhaninge kyrka .
 • 2. Johan Casimir, född 1738. Hovmarskalk. Död 1794. Se Tab. 13.
 • 2. Catharina Charlotta, döpt 1739-09-19 på Årsta, död 1764-08-12 Kungslena. Gift 1760-02-23 på Årsta med generalen, friherre Fabian Casimir Wrede af Elimä, i hans 1:a gifte, född 1724, död 1795.
 • 2. Göran, död som barn.

TAB 12

Fredrik (översiktstab. 9, son av Göran, Tab. 11), till Årsta i Österhaninge socken, Stockholms län. Född i Österhaninge 1735-07-18. Korpral vid adelsfanan 1749. Student i Uppsala (Um.) 1750-08-31. Förare vid livgardet 1752. Fänrik vid livgardet 1754-10-30. Gick i utländsk tjänst. Kapten à la suite vid prinsens av Nassau-Üsingen regemente 1756-07-08. Sekundkapten à la suite vid regementet Royal deux Ponts 1757-04-01. Kompanichef vid regementet Royal deux Ponts 1758-03-01. Löjtnant vid livgardet 1759-01-22. Stabskapten 1767-06-22. RSO 1767-11-25. Kapten i regementet 1770-10-30. Överstelöjtnant i armén 1770-10-30 (1772-09-13). Överste för ett värvat regemente på Sveaborg (Skytteska regementet) 1777-04-23. Avsked 1788-07-22. Död 1800-11-07 på Årsta och begraven i Österhaninge kyrka. Han duellerade 1761 med en fänrik Sass, som blev svårt sårad, men fick på ständernas tillstyrkande tillgift för duellbrottet. Gift 1:o 1777-08-26 på Värnsta i Viby socken, Örebro län med friherrinnan Elisabet Leijonhufvud, född 1755-03-11, död 1779-04-05 på Sveaborg, dotter av generalmajoren, friherre Gustaf Leijonhufvud, och Elisabet Tham. Gift 2:o 1780-04-30 Häringe 1754-06-01, död 1835-05-12 Trolle-Ljungby s län, dotter av presidenten, greve Carl Johan Cronstedt, och grevinnan Eva Margareta Lagerberg.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1779-03-27 och död 1779-04-05 på Sveaborg.
 • 2. Gustaf Adolf, född tvilling 1781-07-31 på Årsta. Inskriven i krigstjänst 1784. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1784-12-07. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1798-04-26. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1798-08-27. Transporterad till Vendes artilleriregemente 1798-12-20. Artilleriexamen 1799-03-01. Åter transporterad till Svea artilleriregemente 1801-11-29. Stabslöjtnant vid Svea artilleriregemente 1806-03-11. Löjtnant 1810-04-03. Stabskapten 1812-03-24. Kammarherre hos konungen 1812-07-16. Överadjutant hos chefen för artilleriet under krigen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. RSO 1814-11-16. Kapten vid regementet 1816-07-30. LKrVA 1816-08-28. Major i armén 1818-05-11. Major och bataljonschef vid Göta artilleriregemente 1820-06-24. Överstelöjtnant i armén 1821-11-05. Chef för artilleristaben 1825-06-16–1829-11-07. Överste i artilleriet 1826-09-21. Överste och chef för Göta artilleriregemente 1834-08-07. Generaladjutant i armén 1837-01-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1840-08-29. KSO 1843-02-06. Avsked ur armén 1845-04-30. Död ogift 1848-01-14 i Stockholm.
 • 2. Carl Fredrik, född tvilling 1781-07-31, död 1781-08-16 på Årsta.
 • 2. Carl Göran, född 1783-01-02 på Årsta, död på Årsta 1784-08-26.
 • 2. Fredrik, född 1785-05-07 på Årsta. Fänrik vid Stackelbergska regementet 1786-12-14. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Avgången 1795. Fänrik vid Västmanlands regemente 1798-05-11. Transporterad till Jägerhomska regementet, och till Södermanlands regemente 1803-03-09. Stupade ogift 1807-08-06 vid ett utfall från Stralsund.
 • 2. Sigrid Margareta Charlotta, född 1788-09-18 på Årsta, död 1861-09-26 Årup s län. Gift 1826-02-09 med en av rikets herrar, greve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister af Johannishus, i hans 3:e gifte, född 1782, död 1871.
 • 2. Claes Herman, född 1792-04-11 på Årsta. Kadett vid Karlberg 1805-05-05. Utexaminerad 1808-06-29. Kornett vid livregementets husarkår 1808-07-11. Löjtnant vid livregementets husarkår 1812-12-29. Konfirmationsfullmakt 1813-02-12. Död ogift 1814-09-06 (1814-09-05) i Fredrikstad i Norge.

TAB 13

Johan Casimir (översiktstab. 10, son av Göran, Tab. 11), till Lydinge i Stavby socken, Uppsala län och Österberga i Rasbo socken, Uppsala län. Född 1738-07-17. Student i Uppsala (Um.)1752-02-07. Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet. Kammarherre hos drottning Lovisa Ulrika (SAB.) 1765-01-08. Hovmarskalks avsked 1767. Död 1794-09-06 på Lydinge och begraven 1794-09-12 i Stavby kyrka. Gift 1766-07-17 på Barsebäck i likanämnda socken, Malmöhus län med grevinnan Florentina Henriette Hamilton, född 1750-10-04, Död 1775-05-05 på Lydinge, dotter av en av rikets herrar, fältmarskalken, friherre Gustaf David Hamilton af Hageby, greve Hamilton, och Jakobina Henriette Hildebrand.

Barn:

 • Georg (Göran), född 1768, död 1769-07-16.
 • Claes Adolf, greve Fleming af Liebelitz, till Lydinge mm. Född i Lydinge 1771-04-25 under en av mordbrännare anstiftad eldsvåda. Student i Uppsala 1781. Fänrik vid livgardet 1782-03-08. Löjtnant vid livgardet 1787-12-06. Avsked 1790-03-12. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 1794-05-19. Överstekammarjunkare 1795-11-02. En av de aderton i svenska akademien 1799-04-25. RNO 1800-06-14. KNO 1809-07-03. Revisor över riksdiskontverket 1809. LVHA 1810-04-24. Lantmarskalk vid urtima riksdagen i Örebro 1810. RoKavKMO 1810-10-07. Statsråd 1810-11-19–1824. LFrKA 1810-12-01. RCXIII:sO 1811-05-27. HLLA 1812-12-03. Tillförordnad riksmarskalk 1813-07-07–1814-04-00. Ordförande i överstyrelsen över Strömsholm 1813-07-11. Erhöll överinseendet över Riddarholmskyrkan s reparation 1814-01-11. En av rikets herrar 1814-02-20. Tillförordnad riksmarskalk 1815-02-07. Ledamot av serafimerlasarettsdirektionen 1815-04-28. Översteskattmästare vid KMO 1816-04-20. Ledamot av Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia 1816. Riksmarskalk i survivans 1816. Greve 1818-05-11 (introducerad 1820-05-03 under nr 132). Kansler vid KMO 1818-11-23. HLVS 1821. LVA 1824-05-19. Riksmarskalk 1824-10-07. President i kammarrätten 1824-10-26. Nedlade kanslersämbetet 1830-11-22. Död ogift 1831-05-12 i Stockholm och begraven 1831-06-05 i Jakobs kyrka i Stockholm och därefter förd till Stavby kyrka. Han slöt själv sin grevliga ätt, och vapnet krossades av överceremonimästaren friherre d'Albedyhll.

TAB 14

Herman (översiktstab. 11, son av Herman, Tab. 3), döpt 1690-09-23 i Stockholm. Musketerare vid livgardet 1707-02-00. Förare vid livgardet 1708. Fänrik vid guvernörsregementet i Riga 1708-10-08. Fänrik vid livgardet 1709-10-18. Löjtnant vid livgardet 1710-05-03. Konfirmationsfullmakt 1711-11-10. Regementskvarter mästare 1716-01-03. Kapten 1719-07-04 med lön och rang från 1718-10-13. Kapten vid livdragonregementet 1732-05-19. Majors karaktär 1747-05-28. RSO 1748-11-07. Major vid regementet 1751-07-19. Överstelöjtnant vid regementet 1756-05-20. Överste för Smålands kavalleriregemente 1757-11-25. Överste för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1759-04-25. Avsked 1762-05-13. Död 1769-06-04 Gräsa, jordfäst 1769-12-05 i Esbo kyrka och sedan förd till familjegraven i Sjundeå kyrka. Gift 1:o 1717-03-31 på Sävstaholm i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län med friherrinnan Margareta Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1683-06-07, död 1744, dotter av översten, friherre Erik Oxenstierna af Eka och Lindö, och Margareta Beata Uggla. Gift 2:o 1746-12-04 (1746-11-04, 1747-11-04, 1747-12-04) med friherrinnan Elsa Maria Leijonhufvud, född 1718-11-10, död 1786-03-27 på Gräsa, dotter av överstelöjtnanten, friherre Carl Leonard Leijonhufvud, och grevinnan Elsa Barbro Oxenstierna af Croneborg.

Barn:

 • 1. Catharina Agneta, döpt 1719-08-27 i Stockholm (At (Sch).) (Livg.), död 1747. Gift 1738-03-12 på Vartsala med överstelöjtnanten Otto Vilhelm Lode från Livland, i hans 1:a gifte, född 1704, död 1776.

TAB 15

Lars (översiktstab. 12, son av Herman, Tab. 3), född 1695. Lärstyrman vid amiralitetet 1713. Överstyrman vid amiralitet. Underlöjtnant 1717-02-21. Löjtnant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1719-10-12. Löjtnant vid Upplands regemente 1721. Kaptens avsked 1727-10-07. Kammarherre.Död 1748-05-27 i Älghults socken, Kronobergs län och begraven 1748-06-03. Gift 1729 med friherrinnan Ulrika Eleonora Fahlström, född 1695, död 1754-11-29 på hemmanet Sveden i Älghults socken, dotter av presidenten Ludvig Fahlström, adlad och friherre Fahlström, och hans 2:a fru Christina Elisabet Ranck, friherrinna Ranck.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1733. Major. Död 1789. Se Tab. 16.

TAB 16

Carl Ludvig (översiktstab. 12, son av Lars, Tab. 15), född 1733-05-12 och döpt 1733-05-13 Skärsjö. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1748-09-11. Löjtnant vid amiralitetet 1752-12-11. Till kofferdis på Medelhavet till Ostindien 1751–1755. Kaptenlöjtnant 1757-12-31. RSO 1772-05-28. Major 1774-09-21. Död 1789-03-10 i Karlskrona och begraven i Nättraby socken, Blekinge län. Gift 1759-08-28 Em med sin halvmorbrors styvdotter Gustava Johanna Margareta Ulfsparre af Broxvik, född 1736-03-10, död 1789-05-19 i Karlskrona och begraven 1789-05-22 i Nättraby socken, dotter av löjtnanten Johan Abraham Ulfsparre af Broxvik, och friherrinnan Christina Fredrika Strömfelt.

Barn:

 • Otto Ludvig, född 1760-08-28 på Em, död 1761-02-02.
 • Fredrika Eleonora, född 1762-02-04 Hovgården, död 1763-08-18.
 • Claes Gustaf, född 1764. Överstelöjtnant. Död 1819. Se Tab. 17.
 • Johan Ludvig, född 1766. Löjtnant. Död 1852. Se Tab. 18.
 • Erik Otto, född 1767. Löjtnant. Död 1834. Se Tab. 19.
 • Lars Georg, född 1768-11-09 på Em, död 1769-01-05.
 • Axel Herman, född 1770. Kammarherre. Död 1834. Se Tab. 28.
 • Fredrik Ulrik, född 1772-03-16 och döpt 1772-03-25 i Ryssby socken, Kalmar län, död 1777-01-02 i Karlskrona.

TAB 17

Claes Gustaf (översiktstab. 12–13, son av Carl Ludvig, Tab. 16), född 1764-03-29 på Em. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1776. Fänrik vid amiralitetet 1786-10-13. Löjtnant vid amiralitet 1788-07-21. Kapten 1793-12-25. Chef för ett kofferdibåtmanskompani 1793-10-09. Major i flottorna 1796-05-14. Sekundmajor vid 2. amiralitetsvolontärregementet 1803-03-09. RSO 1805-03-07. Premiärmajor vid örlogsflottan 1806-07-09. Överstelöjtnant vid örlogsflottan 1810-09-06. Död 1819-01-24. Han var bland annat med i slaget vid Hogland. Gift 1797-11-05 i Karlskrona med Brita Beata Åberg, född 1757, död 1816-04-04 i Karlskrona, dotter av kommendörkaptenen Henrik Åberg och hans 1:a hustru Brita Sofia Strömbeck, samt brorsdotter till översten Jonas Zacharias Åberg, adlad Gyllenstam.

Barn:

 • Gustava Sofia Beata, född 1799-02-18 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död ogift 1824-02-23 Lindholm .

TAB 18

Johan Ludvig (översiktstab. 14, son av Carl Ludvig, Tab. 16), född 1766-05-01 på Em och döpt 1766-05-10. Sergeant vid arméns flotta 1787. Fänrik vid arméns flotta 1788-07-14. Löjtnant 1790-07-23. Avskedad 1805-07-22. Död 1852-07-03 i Linköping. Han var med vid Hogland och Svensksund och fick Svensksundsmedaljen. Gift 1:o 1791-06-14 Skenäs med friherrinnan Beata Fredrika Falkenberg af Trystorp, född 1764-12-23, död 1797-05-17 på Näs i Östra Stenby socken, Östergötlands län, dotter av översten, friherre Henrik Falkenberg af Trystorp, och grevinnan Fredrika Eleonora Stenbock. Gift 2:o 1807-06-30 Nybble s socken, Östergötlands län med Brita Maria Odencrantz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1797-07-18 med överstelöjtnanten Carl Henrik von Sticht, född 1749, död 1799), född 1770-11-10 på Nybble, död på Nybble 1827-04-06 (1827-04-05), dotter av kammarherren Mattias Odencrantz, och friherrinnan Margareta Christina von Lingen.

Barn:

 • 1. Otto Nils, född 1792-05-23 i Stockholm. Underofficerskadett vid örlogsflottan 1808-02-01. Kammarpage hos prinsessan Sofia Albertina 1809-01-04. Stabsunderlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1812-03-03. Konstituerad 1814-05-24. 2. löjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1816-10-22. 1. löjtnant 1818-12-19. Avsked 1821-04-10. CXIVJoh:s medalj 1855. Död ogift 1863-11-07 (1863-11-13) i Stockholm.
 • 1. Fredrika Lovisa, född 1794-03-27 på Skenäs, död ogift 1830-04-21 i Stockholm.
 • 1. Gustaf Ludvig, född 1797-04-30 på Näs. Levde utan tjänst. Död ogift 1859-02-27 i Vadstena.
 • 2. Ottiliana, född 1808-04-02 på Nybble, död 1865-07-12 i Askersund. Gift 1839-06-07 med ryttmästaren vid Jämtlands fältjägarkår och postmästaren i Askersund Reinhold Schröder i hans 2:a gifte (gift 1:o med Amalia Charlotta Bretzner, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1815, död 1859-04-09, dotter av snörmakaren Abraham Bretzner samt omgift 1839-11-15 med kaptenen Per Göran af Bjerkén, född 1803, död 1854. Gift 3:o 1866-09-15 med Adolfina Götilda Frodin i hennes 2:a gifte, född 1831-09-17, dotter av krigskassören Erik Gustaf Frödin samt förut gift med handlanden Göran Lindblad, född 1803-09-19, död 1861-02-23 och gift 3:e gängen 1875-03-18 med rådmannen i Askersund Johan Erik Svensson, född 1818), född 1805-07-24 i Orlunda socken, Östergötlands län, död 1871-10-04 i Askersund.

TAB 19

Erik Otto (översiktstab. 15, son av Carl Ludvig, Tab. 16), född 1767-10-28 på Em. Fänrik vid amiralitetet 1788 2476. Löjtnant vid örlogsflottan 1801-11-16. Avsked 1819-08-03. Död 1834-10-28 på Gotland. Gift 1810-01-16 Stenstugugård, död 1869-10-03 i Visby, dotter av landskamreraren Axel Tigerström, och hans 1:a fru Magdalena Elisabet Fåhræus.

Barn:

 • Nils Axel Otto, född 1811. Major. död 1892. Se Tab. 20.
 • Carl Johan Rudolf, född 1813. Sjökapten. Död 1853. Se Tab. 22.
 • Herman Claes August, född 1815. Sergeant. Död 1852. Se Tab. 23.
 • Oskar Erik Ferdinand, född 1818. Överste. Död 1884. Se Tab. 24.
 • Hilda Elisabet Maria, född 1822-08-01 på Bönders i Endre socken, Gotlands län, död ogift 1899-05-28 i Växjö.
 • Abraham, född 1826-06-19, död 1826-06-26.
 • Otto, född 1827-12-03, död efter nöddop inom två timmar.
 • Ludvig, född 1829-04-11 Bönders. 1. konstapel vid Gotlands nationalbevärings artilleri 1844-07-08. Sergeant utan lön 1846-05-15. Officersexamen 1846-12-23. Fanjunkare utan lön vid Västmanlands regemente 1847-12-09. Underlöjtnant 1848-04-15. Tillförordnas gymnastiklärare vid Västerås högre elementarläroverk 1854–1857 och vårterminen 1858. Löjtnant 1855-05-08. Kapten 1866-06-05. RSO 1874-12-01. Styrelseledamot i Köpings stads sparbank 1878. Bevistade arméns fullmäktiges sammanträden 1878-10-07–1878-11-08. Major i armén 1879-04-25. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1879-04-25. Styrelseledamot i Mälareprovinsernas enskilda banks avdelningskontor i Arboga 1880–1888. Vice ordförande och jourhavande direktör i ovannämnda sparbank 1882-01-01–1893-12-31. Kontrollerande direktör i Köpings sparbank 1894-01-01. Avsked ur armén 1894-08-17. Död ogift 1908-06-24 i Köping, (db).
 • Frans Gustaf Vilhelm, född 1832-08-05 på Bönders. Kassör och redogörare vid fästningsbyggnadsarbetena vid Slitehamn 1854-06-29. Fortifikationskassör och förrådsförvaltare å Vaxholms fästning 1858-12-17. RVO 1890-12-01. Avsked 1896. Död ogift 1918-07-02 i Vaxholm.

TAB 20

Nils Axel Otto (översiktstab. 15A, son av Erik Otto, Tab. 19), född 1811-05-11 på Bönders. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1830-06-25. Underofficerskorpral vid 2. livgardet 1831-11-03. Fänrik vid Upplands regemente 1832-07-07. Löjtnant 1836-04-23. Kapten 1848-05-23. Major i armén 1860-01-17. RSO 1860-05-05. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1863-06-26. Avsked ur armén 1864-04-05. KVO1kl 1873-05-14. Död 1892-02-07 Ellholmen. Arrenderade på Ellholmen. Gift 1836-11-27 Svenneby s socken, Skaraborgs län med Maria Lovisa Holmstedt, född 1816-10-21 Kilsby, död 1899-03-02 på Ellholmen, dotter av bruksägaren Johan Holmstedt och Margareta Charlotta Vilhelmina Mannerstråle.

Barn:

 • Anna Charlotta Maria, född 1837-09-07, död ogift 1857-10-29 på Ellholmen.
 • Hedvig Ulrika (Hedda), född 1843-05-13 på Ellholmen. Död 1933-05-09 i Karlstad (db) och begr, i Uppsala (Karlstads stadsförs., db). Gift 1:o 1868-03-28 i Stockholm med godsägaren Adolf Gustaf Edvard Johan von Bahr, född 1839, död 1875. Gift 2:o 1880-06-11 i Uppsala med jur.kand., vice häradshövdingen Anders Fredrik Holm, född 1847-02-22 i Skrävlinge socken, Malmöhus län, död 1891-08-21 i Göteborg.
 • Lars Gustaf Herman, född 1845. Kammarherre. Död 1919. Se Tab. 21.
 • Carl Henrik Mårten, född 1846-08-05, död 1849-04-18 på Ellholmen.
 • Frans Oskar Nikolaus, född 1848-10-14 på Ellholmen. Arrenderade nämnda egendom. Död ogift 1920-06-23 i Arboga.

TAB 21

Lars Gustaf Herman (översiktstab. 15A, son av Nils Axel Otto, Tab. 20), född 1845-01-08 Ellholmen, (db). Bruksbokhållare 1862–1864. Extra ordinarie bokhållare vid statens järnvägstrafik 1864-11-16. Stationsskrivare 1866-05-01. Stationsinspektor vid Katrineholms järnvägsstation 1872 och vid centralstationen i Stockholm 1874. Avsked 1876-04-01. Kammarherre i Kungl Maj:ts hov 1887-12-01. Död 1919-03-08. Ägde Hovsta i Björkviks socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1876-08-22 i slottskapellet Eriksberg med friherrinnan Ebba Ulrika Vilhelmina Bonde, född 1854-10-25 på Eriksberg, död 1895-05-23 på Hovsta, dotter av överstekammarherren, friherre Carl Jedvard Bonde, och grevinnan Vilhelmina Sofia Charlotta Lewenhaupt. Gift 2:o 1901-12-17 i Stockholm med Valborg Maria Antonie Berndes, född 1874-02-03 Fredriksdal, död 1963-03-22 i Stockholms län, Oscars förs., (db). Dotter av majoren och godsägaren Johan Anton Berndes och Valborg Fredrika Hennig.

Barn:

 • 1. Ebba Lovisa Vilhelmina, född och död 1877-03-19 på Hovsta.
 • 1. Ebba Charlotta Vilhelmina, född 1878-02-10 på Hovsta. Död 1946-04-21 (S:t Görans förs., Stockholms län, db nr 159). Gift 1901-10-15, i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med kaptenen, friherre John Gustaf von Paykull, född 1864, död 1922.

TAB 22

Carl Johan Rudolf (översiktstab. 15, son av Erik Otto, Tab. 19), född 1813-02-24. Sjökapten. Död 1853. Gift 1845 med Georgina Sofia Herlitz, född 1815-05-07 Kyllej .

Barn:

 • Johanna Maria Sofia (Hanna), född 1847-04-10 i Slite socken, på Gotland. Död 1934-02-08 I Stockholm (Serafimerlasarettets db)
 • Ottiliana Sigrid Elisabet (Ottal), född 1848-12-23 i Slite socken. Död 1929-09-11 i Nordmaling, Vb, (db). Gift 1874-07-22 i Stockholm med löjtnanten i Västerbottens regementes reserv Jonas Adolf Arctædius, född 1847-01-14 i Nordmalings socken, död i Nordmanling 1893-12-11.

TAB 23

Herman Claes August (översiktstab. 15, son av Erik Otto, Tab. 19), född 1815-07-26 Bönders. Underofficerskorpral vid konungens 2. livgarde 1833-09-03. Sergeant vid konungens 2. livgarde 1834-10-08. Avsked 1836-03-14. Död 1852-04-04 på Bönders. Gift med Charlotta Sofia Melander, född 1812-10-14, död 1865-11-11 i Endre socken.

Barn:

 • Erik Johan August, född 1842-01-29, död 1854-11-30 i Visby.

TAB 24

Oskar Erik Ferdinand (översiktstab. 15, son av Erik Otto, Tab. 19), född 1818-03-12 på Bönders. Konstapel vid Gotlands nationalbevärings artilleri 1837-03-16. Konstapel vid Svea artilleriregemente 1837-07-05. Styckjunkarexamen 1838-04-24. Sergeant 1838-06-25. Linjeofficersexamen 1839-05-28. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1840-05-15. Gymnastiklärare vid läroverken i Västerås 1842–1854. Löjtnant 1847-03-23. Kapten 1858-01-19. RSO 1865-05-03. Major 1865-05-11. Överstelöjtnant 1870-08-30. Överstelöjtnant och sekundchef för livregementets grenadjärkår 1875-02-05. RNS:tOO 1878-07-06. Överste och chef för Södermanlands regemente 1879-03-07. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1881-04-01. Död 1884-09-14 Sund. Gift 1858-10-16 i Västerås med Augusta Charlotta Vilhelmina Schenström, född 1835-09-27 i Västerås, död 1907-02-19 Storegård, dotter av auditören Birger August Schenström och Eva Charlotta Vilhelmina Montan.

Barn:

 • Oskar Herman August, född 1859. Död 1937. Major. Se Tab. 25.
 • Carl Oskar Lars, född 1866. Underlöjtnant. Död 1915. Se Tab. 26.

TAB 25

Oskar Herman August (son av Oskar Erik Ferdinand, Tab. 24), född 1859-12-14 på Västtärna överstelöjtnantsboställe i Kumla socken, Västmanlands län. Volontär vid livregementets grenadjärkår 1876-01-17. Mogenhetsexamen i Västerås 1877-06-04. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Utexamen 1878-10-19. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1878-11-08. Transporterad till Göta artilleriregemente 1878-11-29. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1883-03-02. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1884–1887. Artilleristabsofficer 1891-02-01–1898. Kapten i armén 1893-09-15 och vid 1. Göta artilleriregemente 1894-09-13. Kapten vid 2. Göta artilleriregemente 1896-09-18. RVO 1896-12-01. LKrVA 1898-01-18. Major i armén 1899-03-30. Fälttygmästare 1899-03-30. RSO 1899-12-01. Avsked från fälttygmästarebefattningen 1902-06-27. Artilleridirektör vid Bofors 1902. RDDO 1902-07-23. RNO 1902-12-01. Tjänste- och studieresor 1892–1915 till de flesta europeiska länder, däribland även Ryssland och Turkiet. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1903-02-02. Verkställande direktör för aktiebolag Nordiska artilleriverkstäderna, nya aktiebolag Stockholms vapenfabrik och aktiebolag Nordiska motorverkstäderna 1904–1912. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1907–1924 (vice ordförande i bevillningsutskottet 1920–1924). Avsked ur krigstjänsten 1912-08-09. Fullmäktig i Järnkontoret 1914. Ordförande i ett flertal kommittéer 1915–1920. KVO2kl 1915-06-06. Verkställande direktör i aktiebolag Järatörmedling 1917–1919. Ledamot av försvarsrevisionen 1919–1923. KVO1kl 1920-06-05. Ägare gård i Lysekil. Gift 1885-07-12, Sund med Sigrid Vilhelmina Amalia Söderhielm, född 1861-05-29 i Göteborg, död 1922-08-11 i Stockholm, Engelbrekts förs., (db). dotter av kaptenen Filip Carl Julianus Söderhielm, och Hilda Maria Henrietta Pripp.

Barn:

 • Claës Herman, född 1886-05-16 i Göteborg, (db). Mogenhetsexamen 1906-05-18. Volontär vid livregementets husarer 1906-06-02. Elev vid Karlberg 1907. Utexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid livregementets husarer 1908-12-31. Löjtnant vid livregementets husarer 1910-12-31. Direktörsassistent vid Allmänna svenska utsädesaktiebolag 1917–1920. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1920-02-20. Avsked ur krigstjänsten 1923-09-01. Har därefter ägnat sig åt teknisk och merkantil verksamhet.
 • Sigrid Margareta, född 1888-06-13 i Stockholm, död 1918-10-03 i Lund ( Kristianstads garnisonsförs., db). Gift 1916-10-19 i Stockholm Engelbrekts förs., (vb) med löjtnanten vid Vendes artilleriregemente Uno Dunér, född 1886-11-21.
 • Erik Herman, född 1894-04-26 i Stockholm.
 • Inger Henrietta, född 1897-09-29 i Stockholm, död ogift 1923-12-28 i Stockholm Engelbrekts förs., (db).

TAB 26

Carl Oskar Lars (översiktstab. 15, son av Oskar Erik Ferdinand, Tab. 24), född 1866-11-06 i Västerås. Mogenhetsexamen i Västerås 1884-06-09. Volontär vid Svea artilleriregemente 1884-07-11. 2. konstapel 1885-10-11. 1. konstapel 1885-12-22. Sergeant 1886-05-15. Elev vid krigsskolan 1886-07-19.Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente 1888-04-23. Avsked 1892-04-29. Överflyttade till Nordamerika 1892. Chef för ritdepartementet vid Western Electric Co i Chicago 1898. Död 1915-12-08 i Cincinnati. Gift 1892-06-17 i Chicago med Hildegard Terese Lovisa Åström, född 1866-12-30, död 1909-05-00 i Chicago, dotter av konstapeln Gustaf Ernst Åström och Carolina Sofia Brovall.

Barn:

 • Ebba Elisabet, född 1892-10-30 i Chicago. Lärarinna i Svalöv.

TAB 27

Nils Herman (översiktstab. 15, son av Carl Oskar Lars, Tab. 26). Friherre. Född 1894-06-01 i Chicago. Bosatt i Asareo, Mexiko. Ingenjör. Död 1939-10-29 på Providence Hospital, El Paso, Texas, USA. Gift 1918-02-15 i Little Rock, Ark., med Dorothy Frances Rogers, född 1901-06-05 i San Antonia Tx. Dotter av George Rogers o h h Viola. Död 1993-05-00.

Barn:

 • Nils Herman, född 1921-06-02 i Bisbee, Arizona, USA. Friherre.
 • Majorie Frances, född 1926-04-09 i El Paso, Texas. Sjukhuslaboratris, Duarte, Calif., USA. Gift 1958-09-12 i S:t Paul, Mn., med Erik Gerhard Wethall från vilken hon blev skild före 1964, född 1930-07-10.
 • Roger Mansfield. Friherre. Född 1928-06-04 enl. modern (1929-06-06 elg. brodern), död 1945-12-23 i El Paso, Tx.

TAB 28

Axel Herman (översiktstab. 16, son av Carl Ludvig, Tab. 16), född 1770-12-13 i Ryssby socken, Kalmar län. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1793-12-20. Auskultant i Svea hovrätt 1794-01-00. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1794-10-29. Kopist i nämnda expedition 1796-04-26. Vice notarie i Svea hovrätt 1796. Andre riddarhuskanslist 1801-12-05. Kanslist i nämnda expedition 1802-03-16. Kammarherre. Förste riddarhuskanslist 1810-06-14. Avsked från riddarhuset 1812-01-11 och från justitierevisionen 1814-02-00. Död 1834-10-12 Lindholm, vilken egendom, jämte Uddboö i Estuna socken, Stockholms län, han ärvde med sin fru. Gift 1812-07-09, Hörningsholm med sin syssling, friherrinnan Anna Christina Wrede af Elimä, född 1775-10-27 Penningby, död 1856-05-10 på Lindholm, dotter av generalen, friherre Fabian Casimir Wrede af Elimä, och hans 2:a fru friherrinnan Ottiliana Charlotta Fleming af Liebelitz.

Barn:

 • Gustava Ottiliana Christina, född 1813-04-18 på Uddboö. Stiftsjungfru. Död 1893-12-21 i Stockholm. Gift 1833-06-13, på Lindholm med bruksägaren Lars Gustaf Celsing C, född 1804, död 1881.
 • Nils, född 1815-06-17 på Uddboö. Kadett vid Karlberg 1829-10-03. Avgången från krigsakademien 1836-07-25. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1836-11-00. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1837-09-04,. Officersexamen. 1839. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1839-12-21. Löjtnant vid Upplands regemente 1844-02-08. Avsked 1846-11-14. Ingick i brasilianska armén såsom löjtnant vid artilleribrigaden i Buenos Aires. Deltog i slagen vid Monte Cascro 1852-02-03 och vid Sepeda 1859. Kapten 1863. Bevistade småkrigen i las Pampas 1864–1866, varefter han återvände till Sverige. Död ogift 1896-03-04 på Skenäs.
 • Claes Fabian, född 1819-06-04, död ogift 1876-11-24 i Växjö.
 • Sigrid, född 1820-06-21. Stiftsjungfru. Död ogift 1909-09-01 i Stockholms län, Engelbrekts förs., (db)

TAB 29

Otto (översiktstab. 17, son av Herman, Tab. 3), till Sätuna i Björklinge socken, Uppsala län. Född 1696-12-29 (1696-12-29) enligt inskriften på kistan) (At.(Sch).). Musketerare vid livgardet 1715-02-27. Förare vid livgardet 1715-02-27 Sergeant 1716-02-02. Fänrik 1717-07-22. Löjtnant 1718-10-13. Stabskapten 1740-11-30. Kapten 1741-07-30. Generaladjutant vid armén 1747-04-28. Envoyé till danska hovet 1748-02-08. Överstes karaktär 1748-03-17 med rang från 1747-11-02. RSO 1748-11-07. KSO 1751-01-28. Riksråd 1755-10-31. RoKav KMO 1757-11-21, därtill dubbad 1758-04-28. Avskedad ur rådet 1765-09-02. Ånyo dit inkallad 1769-05-27, men undanbad sig. Död 1778-01-24 på Sätuna och begraven i marmorsarkofag i Björklinge kyrka. (At (Sch).) Gift 1733-01-14 Salaholm med Catharina Charlotta Gyllengrip, född 1700-06-06 i Jönköping, död 1784-05-30 på Sätuna, (At (Sch).), dotter av lagmannen Gabriel Gyllengrip, och hans 2:a fru Margareta Hedvig Ribbing.

Barn:

 • Catharina Margareta, född 1736-07-21 Hovgården, död 1769-02-06 på Svaneholm i Skurups socken, Malmöhus län och begraven 1769-02-22. Gift 1756-12-18 med översten, friherre Gustaf Julius Coyet, född 1717, död 1782.
 • Otto, född 1738-03-24 på Hovgården. Student i Uppsala (Um.) 1751-03-07. Död i Uppsala 1756-12-11 och begraven i Björklinge kyrka .
 • Anna Christina, född 1739-08-20 på Sätuna, död 1813-01-15 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Bondeska gravkoret under altaret i Mörkö kyrka Södermanlands län. Gift 1764-01-29 i Stockholm med kammarherren, greve Nils Bonde af Björnö, född 1731, död 1816.
 • Ottiliana Charlotta, född 1743-12-10 på Sätuna, död 1811-08-08 på Uddboö och begraven 1811-08-13 i Estuna, men fördes 1812-03-16 till Björklinge kyrka och nedsattes i familjegraven i Björklinge kyrka. Gift 1765-05-03 i Stockholm med generalen, friherre Fabian Casimir Wrede af Elimä, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1795.

TAB 30

Lars Fleming, friherre Fleming af Liebelitz (översiktstab. 18, son av Claes Fleming, se adliga ätten Fleming, Tab. 30), friherre till Liebelitz, herre till Ringen i Livland, Norrnäs i Värmdö socken, Stockholm län och Mälby i Kulla socken, Stockholm län samt Hesselby i Tuna socken, Uppsala län. Född 1621-01-03 på Norrnäs. Student i Uppsala (Um.) 1637-05-26. Kammarherre hos drottning Christina 1649. Kammarråd 1651-01-10. Upphöjd i friherrligt stånd 1651-03-26 jämte sina syskon med Liebelitz pogost i Kexholms norra län i Finland till friherrskap (introducerad 1652 under nr 17). Landshövding i Stockholms län 1652-06-25 och tillika i Uppsala län 1654-02-27. Landshövding i Dorptska kretsen i Livland 1654-08-11. Överkrigskammarpresident 1657-06-06 vid svenska hären under polska och danska krigen. President i Dorpats hovrätt 1665-03-10. Riksråd 1668-08-21. Kansler vid akademien i Pernau 1669-11-25. Rikskammarråd 1676-07-06. Tillika tillförordnad president i kommerskollegium 1679-04-23. Avsked 1681-03-01. Lagman i Söderfinland 1680-09-14, vilken tjänst han dock icke skötte. Avsked från hovrättspresidentsämbetet 1695-08-22. SBL. Död 1699-03-09 i Stockholm och begraven 1699-09-24 i Jakobs kyrka, Stockholm. Hans och hans frus likkistor nedsattes 1700-02-10 i Normäsgraven i Värmdö kyrka, varest hans epitafium ses. 'Han försvarade 1656 jämte översten Volmar von Ungern staden Dorpat med en garnison av omkring 500 man i elva veckors tid mot en rysk belägringshär av 15,000 man, men tvangs slutligen att giva sig. 'Gift 1653-06-19 på Nyköpings slott, då drottning Christina gjorde bröllopet, med änkedrottning Maria Eleonoras kammarjungfru Anna Natt och Dag, född 1634-10-11 i Stockholm, död i Stockholm 1684-04-16 och begraven 1684-11-23 i Jakobs kyrka, dotter av landshövdingen Ivar Nilsson Natt och Dag, och Christina Posse.

Barn:

 • Magnus, född 1655. Överstelöjtnant. Död 1718. Se Tab. 31.
 • Lars, till Mälby, Ringen och Kavellecht. Född 1656-07-20. Student i Uppsala (Um.) 1662-07-24. Assessor i likvidationskommissionen. Död ogift 1693-05-01 och begraven i Kungsholmskyrkan i Stockholm, där hans vapen uppsattes.

TAB 31

Magnus (översiktstab. 19, son av Lars Fleming, friherre Fleming af Liebelitz, Tab. 30), till Mälby med Vira bruk i Kulla socken, Stockholm län, Norrnäs i Värmdö socken, Stockholm län och Säby i Ingarö socken, Stockholm län samt Värhulta 1 Västermo socken, Södermanlands län. Född 1655-08-01 i Dorpat. Student i Uppsala (Um.) 1662-07-24. Löjtnant vid livregementet till häst 1677. Kaptenlöjtnant vid livregementet till häst 1679. Löjtnant vid drabanterna 1680-02-20. Kaptenlöjtnant vid drabanterna 1693-12-28. Överstelöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1695-12-31. Avsked 1701-11-25. Död 1718-12-27. Gift 1681-04-19 i Stockholm med grevinnan Vendela Christina Stålarm, född 1662-09-30, död 1736-11-11 i Stockholm och begraven i Flemingska graven i Kungsholms kyrka, dotter av kungliga rådet och presidenten Axel Stålarm, friherre och greve Stålarm, och Maria Kyle.

Barn:

 • Fem barn, döda späda.
 • Adam, född 1688-06-10 i Köping. Kvartermästare vid Upplands tremänningsinfanteriregemente. Var kornett vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1709. Följde till Bender, men begav sig därifrån 1713 utan tillstånd och återkom ej till Sverige. Död barnlös 1717 utomlands. Gift 1714 med Margareta Charlotta von Siegroth, till Marsewitz i Schlesien, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Mauritz Georg von Zelow, född 1696, död 1733), död 1761-01-02, dotter av romersk-kejserliga rådet Hans Henrik von Siegroth och Eva Margareta von Haigel.
 • Axel, född 1689-08-01 i Köping, död 1708-08-11 och begraven i Kungsholmskyrkan, Stockholm.
 • Lars, född 1690-10-10 i Stockholm, död 1719 och slutade på svärdssidan sin farfaders friherrliga ättegren.
 • Anna Christina, född 1692-12-15, i Stockholm (At (Sch).), död i Stockholm 1773-06-03 och begraven i Lossa kyrka Uppsala län. Gift 1706 med översten, friherre Maurits Posse af Säby, i hans 2:a gifte, död 1724.
 • Magnus, född. 1694-07-02, i Arboga död 1719.
 • Maria Catharina, född 1696-07-10 Ravnäs, död 1761-04-23 Degerhof. Gift 1714-04-06 med sin syssling, kammarherren, friherre Herman Fleming af Liebelitz, greve Fleming, i hans 2:a gifte, fodd 1676, död 1729.
 • Vendela Magnona, född 1697-11-10 Bjärsjöholm, död 1758-12-23 Ekhamn och ligger jämte sin man begraven i ett av honom vid Roslagsbro kyrka utbyggt gravkor. Gift 1718-05-06 med överstelöjtnanten, greve Carl Oxenstierna af Croneborg, född 1692, död 1737.
 • Ebba, född 1699-10-09 i Stockholm, Död där 1737-05-22 och begraven i friherrliga ätten Flemings af Lais familjegrav i Sorunda kyrka Stockholms län. Gift 1718-05-07 med sin f rände, ryttmästaren, friherre Erik Fleming af Lais, född 1690, död 1738.
 • Christina Sofia, född 1702-07-11 i Stockholm, död 1745-05-09. Gift 1719-12-15 med kaptenen, greve Knut Posse, född 1697, död 1733.

TAB 32

Barbro Fleming, friherrinna Fleming af Liebelitz (översiktstab. 1, dotter av Claes Fleming, se adliga ätten Fleming, Tab. 30), född 1624-05-20 på Norrnäs. Drottning Christinas kammarjungfru. Hovmästarinna hos bemälta drottning. Död 1693 (för henne själaringning 1693-08-03 i Jakobs kyrka, Stockholm). Gift 1650-03-24 på Stockholms slott med riksrådet och presidenten Erik Larsson Sparre, friherre Sparre, född 1624, död 1673.

TAB 33

Anna Fleming, friherrinna Fleming af Liebelitz (översiktstab. 1, dotter av Claes Fleming, se adliga ätten Fleming, Tab. 30), född 1626-09-16 på Norrnäs. Drunknade ogift 1651-08-18 jämte styvmodern, tvenne brorsdöttrar och en jungfru Margareta Silfversparre på en jakt nära Vaxholm samt begraven 1651-11-02 i Jakobs kyrka, Stockholm.

TAB 34

Göran Fleming, friherre Fleming af Liebelitz (översiktstab. 20, son av Claes Fleming, se adliga ätten Fleming, Tab. 30), friherre till Liebelitz, herre till Norrnäs, Lydinge och Hesselby samt Håberg i Flo socken, Skaraborgs län m fl. Född 1628-10-29 (1628-10-20). Student i Uppsala (Um.) 1637-05-26. Upphöjd i friherrlig stånd 1651-03-26 jämte sina syskon, med Liebelitz pogost i Finland till friherrskap (introducerad 1652 under nr 17). Överkammarherre. Riksråd 1660-02-10. Rikskammarråd 1660-02-10. Avgick från rikskammarrådet (Ök.) 1665-03-03. Ambassadör till fredsunderhandlingarna i Breda 1666-04-10. SBL. Död i Breda mycket hastigt 1667-09-17 och begraven 1668-08-05 i Jakobs kyrka, Stockholm samt fördes sedan till familjegraven i Värmdö kyrka. Gift 1656-04-26 i Nikolai församling, Stockholm med friherrinnan Sigrid Gyllenstierna af Lundholm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1674-11-26 i Stockholm med kungliga rådet och fältmarskalken Jakob Johan Hastfer, friherre och greve Hastfer, född 1647, död 1695), född 1639-03-31 på Vittvik i Tryserums socken, Kalmar län, död 1700-05-15 i Stockholm och begraven där 1700-11-11 i Jakobs kyrka, samt ligger jämte sin 2:a man i Västra Vingåkers kyrka Södermanlands län, dotter av kammarherren, friherre Johan Gyllenstierna af Lundholm, och hans 1:a fru Christina Gyllenhorn.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1658-02-26 i Nyköping och döpt 1658-07-28 i Jakobs kyrka, Stockholm (At (L).), död 1718 (1724). Gift 1:o 1674-02-08 i Stockholm med sin styvfaders frände, kammarherren Adam Bernhard Hastfer, arvherre till Sack, Kattentack och Köndes, född 1648-02-15 i Reval, död 1676-02-26 i Stockholm och begraven i Västra Vingåkers kyrka, Södermanlands län farbroder till Johan och Gustaf Bernt Hastfer, som blevo naturaliserad och friherrar Hastfer. Gift 2:o 1682 med kammarrådet Brynte von Ens, adlad Cronsköld, född 1646, död 1688. Gift 3:o 1690 med kungliga rådet och generalguvernören Nils Brattman, adlad Strömberg, friherre och greve Strömberg, nr 50, född 1646, död 1723.
 • Johan Casimir, född 1660. Kammarråd. Död 1714. Se Tab. 35.
 • Claes, född 1661-11-29 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1672-04-29. Död 1672-06-13 på Hesselby och begraven 1672-09-04 i Värmdö kyrka, där hans vapen uppsattes. (At (Sch).)
 • Carl Gustaf, född 1662-12-18 i Stockholm, död i mässlingen 1664-09-11.
 • Göran, till Lydinge, Bjurböle och Kloster. Född 1664-06-01 på Hesselby. Student i Uppsala (Um.) 1672-04-29. Assessor i Dorpats hovrätt 1687-04-19. Avsked 1695-11-27. Död ogift 1710-08-17 och begraven 1711-02-12 i Tuna kyrka, Uppsala län.
 • Carl, till Hesselby. Döpt 1665-10-05 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1672-04-29. Musketerare vid livgardet 1683. Förare vid livsgardet 1684-04-28. Fänrik 1684-10-31. Död ogift 1689-11-23 i Stockholm och begraven i Värmdö kyrka .

TAB 35

Johan Casimir (översiktstab. 21, son av Göran Fleming, friherre Fleming af Liebelitz, Tab. 34), till Norrnäs i Värmdö socken, Stockholm län samt Årsta och Vändelsö i Österhaninge socken, Stockholm län, Hesselby i Tuna socken, Uppsala län, Lydinge i Stavby socken, Uppsala län och Sunnanå i Hagby socken, Uppsala län, Sjöholm i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län och Göksholm i Stora Mellösa socken, Örebro län. Född 1660-09-20 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1672-04-29 och i Strassburg (At (P).) 1681-07-01. Assessor i kammarrevisionen 1683-01-02. Tillförordnad generaltullförvaltare 1683-04-23. Direktor i kammarrevisionen 1689-07-24. Kammarråd 1690-04-14 och deltog såsom sådant i kommersärendenas handläggning. Ledamot av kommissionen för likviderande av ständernas kommissions domar 1693. Civil ledamot av krigskollegii fortifikationsavdelning (KrAK.) [Ak]. Död 1714-01-28 och begraven i Bielkenstiernska graven i Österhaninge kyrka. Han påkostade mycket byggnaderna vid Sätra hälsobrunn. Gift 1691-05-02 med friherrinnan Charlotta Bielkenstierna, född 1675 i Stettin, död 1703-12-25 på Årsta och begraven 1704-06-24 samt ligger på samma ställe som mannen, dotter av överstelöjtnanten, friherre Axel Bielkenstierna, och hans 2:a fru friherrinnan Maria Elisabet Bonde.

Barn:

 • Hedvig Ulrika, född 1694 i Stockholm, död i Stockholm 1717-06-19 i kopporna och barnsäng samt begraven 1717-07-23 i Jakobs kyrka. Gift 1715-11-24 i Stockholm med hovmarskalken Anders Düben, adlad och friherre von Duben, nr 139, i hans 2:a gifte, född 1673, död 1738.
 • Axel Johan, till Göksholm och Sjöholm. Född 1696-01-15 på Årsta. Student i Uppsala (Um.) 1714-04-15. Auskultant i kommerskollegium 1717-11-19. Utrikes resor. Fick efter hemkomsten tillträde till kommerskollegii sessioners bevistande 1724-03-03, död barnlös 1752-03-20 på Sjöholm, och utgick med honom på svärdssidan denna friherrliga ättegren [Ak]. Gift 1726-06-14 på Örebro slott med Elisabet Helena Ulfsparre af Broxvik, född 1701, död 1758-07-20 på Sjöholm, dotter av löjtnanten Göran Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru Elisabet Stake.
 • Barbro, född 1697-07-05, död 1697-09-00.
 • Sigrid, född 1698-08-20, död 1782-02-02 på Årsta. Gift 1:o 1718 med majoren Erik Mauritz Soop, född 1686, död 1730. Gift 2:o 1734-03-28 med sin syssling, generalmajoren, friherre Göran Fleming af Liebelitz i hans 2:a gifte, född 1687, död 1754.
 • Barbro, född 1699-12-16, död 1747-05-01 på Hesselby. Gift 1716 med sin fasters mans brorson, kammarherren, friherre Ulrik Alexander Strömberg, nr 118, i hans 1:a gifte, född 1691, död 1767.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: