:

Von Stahl nr 2246

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Stahl nr 2246 †

Adlad 1816-05-21 enl. 37 § R.F., introd. 1817. Troligen utdöd. Avskriven 1944.


 • Ätten uppgives härstamma från en schweizisk adlig ätt von Stahl, av vilken en medlem säges hava nkommit till Jönköping såsom harnesksmed och av konung Gustaf I erhållit hemmanet Hyltan i Rogberga socken, Jönköpings län i förläning.

1 Lsn. 2 Ak.

TAB 1

Olof Johansson. Bonde i Hyltan och inspektor på Göransberg i Hakarps socken, Jönköpings län.

Barn:

 • Johan Olofsson Ståhl. Bodde i Hyltan. Inspektor på Göransberg efter fadern. Gift 1:o 168(4) med Helena Tholander, född 1666, död 1692-03-09, dotter av frälseinspektoren Anders Bengtsson och Brita Abrahamsdotter. Gift 2:o 1692-11-01 med Maria Limnelia, dotter av kyrkoherden i Ödestuga pastorat av Växjö stift Nils Limnelius och Anna Roberg.

Barn:

 • 1. Olaus Johannis Ståhl, född 1686-11-05 i Öxnehaga i Rogberga socken. Student i Lund 1707-04-02 skolkollega i Växjö 1711-04-12. Prästvigd s. å. 29/7, komminister i Berga församl. av Växjö stift 1716-01-11. Död 1719-11-09. Gift 1714-09-02 med Ingjerd Regina Barck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med regementspastorn N. N. Knoop, gift 3:o 1721 med komministern i Berga Sven Fagraeus, död 1736-08-12, död 1736-06-12, dotter av kyrkoherden i Bankeryds pastorat av Växjö stift Johannes Barck och Brita Broddsdotter Amberg.

Barn:

 • David Ståhl, född 1717-11-17 på hemmanet Hyltan. Student i Lund1 1736-10-07. Filosofie magister därst. 1745. Docent vid universitetet därst. 1749. Prästvigd och huspredikant hos riksrådet greve Gabr. von Seth 1751-08-30. Kyrkoherde i Värnamo 1757-01-21. Prost över Östbo härad i Småland 1767-02-06. Död 1789-02-22. Han var preses vid prästmötet i Växjö 1763 samt åren 1765, 1769 och 1771 riksdagsfullmäktig för prästerskapet i Jönköpings län. Gift 1757-08-10 med Elsa Christina Colliander, född 1740-04-22 i Alsheda socken, Jönköpings län, död 1785-01-08 i Värnamo, dotter av kyrkoherden i Alsheda, prosten över östra härad mag, Peter Colliander och Anna Sara Rogberg.

Barn:

 • Samuel Ståhl, sedermera von Stahl, adlad von Stahl, född 1775-09-08 i Värnamo,. Student i Lund1 1793-02-09. Auskultant i Göta hovrätt 1792. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1793. Extra notarie i förutn. hovrätt 1795. Häradshövding i Marks, Vedens och Bollebygds häraders domsaga i Västergötland 1796-10-25. Adjungerad ledamot i nämnda hovrätt 1807. T. f. landshövding i Älvsborgs län 1808 och 1809. Lagmans fullm. 1811-08-09. Adlad 1816-05-21 enl. 37 § R.F. (introd. 1817-09-06 under nr 2246). RNO 1818-05-20. Ledamot av rikets allmänna ärenders beredning. Häradshövding i Gotlands södra härad. Död 1833-03-28 i Stockholm. 'Han fick 1815 k. m:ts tillstånd att kalla sig von Stahl, i anseende till sitt härstammande från den gamla tyska adl. ätten von Stahl. Bevistade urtima riksdagen 1817 och 1818 och var då ledamot av lagutskottet.'. Gift 1797-09-27 i Sems socken, Älvsborgs län med Anna Hedvig Brink, född 1782-05-30, död 1857-05-30 i Stockholm, dotter av assessorn Sven Brink och Johanna Brita Blommendahl.

Barn:

 • Sofia Carolina, född 1798-06-29 i Borås, död där 1869-06-17. Gift 1819-09-18 i nämnda stad med kammarherren Claes Gustaf Uggla, född 1789, död 1843.
 • Sven August, adelsman vid faderns död 1833. Född 1800. Protokollssekreterare. Död 1836. Se Tab. 2.
 • Johan Vilhelm, född 1801-03-16 i Borås. Fanjunkare vid 2. livgardet 1817-11-22. Fänrik därst. 1818-12-19. Löjtnant vid Jämtlands fältjägareregemente 1823-05-22. Kaptens karaktär 1824-12-21. Död ogift 1830-02-19 i Stockholm.
 • Samuel Herman, född 1802. Löjtnant. Död 1833. Se Tab. 3.
 • David Emil, född 1806. Generalkonsul. Död 1865. Se Tab. 4

TAB 2

Sven August (son av Samul Ståhl, sedermera von Stahl, adlad von Stahl, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1833. Född 1800-01-29. Extra ordinarie kanslist i justitiefördelningen av k. kansliet. Kopist därst. 1821-11-10. Kammarjunkare. Kanslist i förutn. fördelning 1825-12-30. Protokollssekreterare därst. 1828-10-08. T. f. revisionssekreterare. Död 1836-02-15 ombord å briggen Columbia under resa till södra Amerika. Gift 1830-12-05 med Matilda Christina Wertmüller i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1841-11-13 i Stockholm med översten och chefen för Svea artilleriregemente, sedan postmästaren i Västerås, RSO, Fredrik Vilhelm Dassau i hans 2:a gifte, född 1786-12-15 i Stockholm, död 1857-09-06 i Västerås), född 1811-04-19, död 1857-03-25 i Västerås, dotter av handelsmannen och bryggaren i Stockholm Gustaf Wertmuller och Christina Ulrika Hartman.

Barn:

 • Edla Matilda Augusta, född 1831-09-09 i Stockholm, död i Hedvig Eleonora förs., Stockholm ]] 1913-01-05. Gift 1858-10-14 i Västerås med översten Carl Gustaf von Ehrenheim, B, född 1830, död 1918.
 • Gertrud Sofia Josefina, född 1833-01-31 i Stockholm, död ogift 1891-04-27 i nämnda stad.
 • Gustaf Samuel Emil, född 1835-02-24, död s. å. 31/8.

TAB 3

Samuel Herman (son av Samuel Ståhl, sedermera von Stahl, adlad von Stahl, Tab. 1), född 1802-09-10 i Borås. Sergeant vid Västgötadals regemente 1819-12-30. Fänrik därst. 1820-05-02. Adjutant s. å. 30/11. Löjtnants avsked 1822-02-19. Tecknare vid vitterhets-, historie-och antikvitetsakademien. Död 1833-07-17 i Stockholm. Gift där 1831-02-19 med Selma Fredrika Amalia Ortman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1825-12-18 med innehavaren av apoteket Kronan i Stockholm, apotekaren Jakob Fredrik Ditzinger, född 1793-04-09 i nämnda stad, död 1826-01-19), född 1802-12-18, död 1863-06-29 i Stockholm, dotter av hovpredikanten och prosten Carl Fredrik Ortman och Anna Brita Brockman.

Barn:

 • Hilda Herminie Selma Sofie, född 1831-12-01 i Stockholm, död 1884-06-15 å Hyvinge järnvägsstation i Finland. Gift 1859-10-04 i Borås med läraren vid finska konstföreningens ritskola, extra läraren vid polytekniska institutet i Helsingfors, statybildhuggaren Carl Eneas Sjöstrand, född 1828-09-11 i Stockholm, död där 1906-02-14.

TAB 4

David Emil (son av Samuel Ståhl, sedermera von Stahl, adlad von Stahl, Tab. 1), adelsman vid äldste broderns död 1836. Född 1806-04-17. Student i Uppsala 1824. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen 1827-06-01 och i kommerskollegium s. å. 11/6. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Kanslist i expeditionsutskottet vid riksdagen 1828–1830. Domareförordnande 1829. Kanslist vid karantänskommissionen s. å. 1/6. T. f. kopist i kommerskollegium 1831-07-28–1831-12-31. Kanslist därst. 1832-08-14. T. f. svensk och norsk konsul i Hamburg 1836-09-28 och 1837-09-13 kammarjunkare 1837-12-01. Generalkonsul i Hannover 1838-01-08. Avsked från kommerskollegium s. å. 7/2. Kanslist vid KMO s. å. 11/5. Tillika ord. konsul i Hamburg 1840-04-17. Avsked från konsulsbefattningarna 1849-09-04. Död 1865-01-14 Langhagen [2] Ägde Alt-Gaarz i närheten av Gustrow i Mecklenburg och erhöll av storhertigen av Mecklenburg tillstånd att innehava nämnda egendom som fideikommiss för ätten samt fick sedermera Langhagen i Mecklenburg förlänad för sig och sina efterkommande och blev till följd härav ridderskapsledamot av mecklenburgska lantdagen och skrev sig von Stahl-Langhagen. Gift 1837-05-13 i Hamburg med Carolina Elisabet Adelaide Willert, född 1820-08-08 i nämnda stad, död dotter av bankiren i Hamburg Martin Willert och Lovisa Brüning.

Barn:

 • Emil Edgar Fredrik, född 1848-01-03 i Hamburg.
 • Sofia Lovisa Vilhelmina, född 1861-09-01 i Berlin.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: