Siöblad nr 75

Från Adelsvapen-Wiki

0075.jpg


Adliga ätten Siöblad nr 75 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1625. Utdöd sannolikt 1717.

Ätten Siöblad kan icke med säkerhet föras längre tillbaka än till medlet av 1400-talet, då stamfadern med förnamnet Birger, men utan känt fadersnamn, levde. De fyra tidigare släktled, börjande med en Magnus Bosson, som förekomma på riddarhusgenealogien, upptaga endast namn, vilkas bärare icke kunnat identifieras ur bevarade urkunder, och äro med största sannolikhet uppkonstruerade för att erhålla släktskap med personer, som bevisligen förde ett sjöblad i vapnet. Dessa äro Gudserk Bosson, riddare 1301 och konung Birgers löftesmän vid förlikningen med hertigarna 1308, vilken uppgives hava stupat 1309 på ruinerna av Jönköpings slott och förde ett snedställt sjöblad i ginstyckad sköld, hans son Karl Gudserksson, som på 1330-talet var bosatt i Östergötland, liksom brodern Nils Gudserksson, som levde ännu 1347 och var gift med riddaren och riksrådet Tord Bondes dotter Ingeborg, samt sonson Gudserk Karlsson, som nämnes 1352. På riddarhusstamtavlan äro dessutom, på grund av namnlikheter, inblandade personer, tillhörande den småländska släkt med Flishult till stamgods, vilken förde en liggande halv hjort i vapnet.

Siöblad A7500.jpg

TAB 1

Lars Birgersson, till Flättna i Nikolai socken, Södermanlands län, som han erhöll genom sitt första giftet. (RHD.) Väpnare 1480. Var häradshövding i Jönåkers härad 1493 (RHKn.) och ännu 1496 (RHKn.). Var 1499-04-14 Sten Stures fogde på Nyköpingshus (RHD.). Levde ännu 1509-09-29, då han sålde sin gård Furusjö i Hovs socken, Östergötlands län till sin styvson Olof Ivarsson (RHKn.). Död före 1524. Han är förmodligen identisk med Sten Stures sven Lasse Birgersson, vilken lär något liknat herr Sten, och som efter dennes död 1503-12-14 i Jönköping på hemresa från Danmark tillsammans med Hemming Gadh, då det för Gadh gällde, att så länge som möjligt hemlighålla herr Stens död, fick påtaga sig den avlidnes kläder, ringar och riddarkedja, och sålunda föreställande riksföreståndaren livslevande åtfölja Gadh på dennes fortsatta resa från Jönköping. (G. Carlsson Hemming Gadh (1915)). Gift 1:o före 1488 med (RHD.) Brita Johansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Ivar Olofsson, som i vapnet förde en laxspole, levde 1476-09-07) (RHD.), dotter av Johan Gyntesson (vingat svärd) och Märta Kristersdotter (hjorthorn) till Flättna. Gift 2:o före 1500-04-01 med Anna Mattsdotter (RHKn.)

Barn:

 • 1. Christer Larsson, till Flättna. Häradshövding i Jönåkers härad 1524-12-00. Låg i borgläger 1525-08-00. Underskrev Västerås riksdagsbeslut 1527. Erhöll Sköldinge socken, Södermanlands län i förläning 1527-07-02. Nämnes bland det rusttjänstskyldiga frälset i Södermanland 1529, 1534 och 1535. Erhöll förläningsbrev på konungsfordringen för år 1534 i Sköldinge socken 1535-07-23 och på Gullestads gård i Östra Stenby socken, Östergötlands län 1535-12-00. Erhöll häradshövdingebrev på Aska härad 1536-01-00 och på Östkinds härad 1537-01-16. En av anförarna för de kungliga trupperna under Dackefejden 1542–1544 [GIr.]. Död 1551 (GIr.) före 30/5. Arvskifte hölls efter honom (RHD.) 1553-01-01. Gift 1:o före 1530 med »en syster till prästen herr Erik». Gift 2:o med Anna Petersdotter, som levde änka 1555, men var död 1562-10-31, då nedanstående fyra barn höllo arvskifte efter henne (RHD.), dotter av häradshövdingen i Memmings härad i Östergötland Peter Karlsson (Gladhemsätten) till Gladhem i Östra Stenby socken.
  • Barn:
  • 2. Peder Christersson Siöblad. Hövidsman och slottsloven. Död omkring 1603. Se Tab. 2.
  • 2. Margareta Christersdotter. Gift med ståthållaren. Knut Jönsson (Lillie af Greger Mattssons ätt, i hans 1:a gifte.
  • 2. Brita Christersdotter. Gift 1:o före 1562-03-12 med riddaren Olof Arvidsson (Hvit), till Näs, död före 1575. Gift 2:o med ryttmästaren Anders Eriksson (Rosenstråle), död 1602.
  • 2. Märta Christersdotter, levde 1596. Gift efter 1562-10-31 med Abraham Germundsson Somme, till Göberg, död 1587-02-15.

TAB 2

Peder Christersson Siöblad (son av Christer Larsson, Tab. 1), till Flättna samt Hinsekind i Värnamo socken, Jönköpings län, som han erhöll genom sitt första gifte, och Gemmatorp i Lekaryds socken, Kronobergs län, som han återbördade 1562, sedan det 1546 pantsatts till konung Gustaf av hans svåger Torkel Andersson till Hinsekind. Född på 1530-talet. Kallade sig (RHDn.) i en skrivelse till utv. Konung Erik »en fattig ung kar». Bytte gods med konung Gustaf (KA, gamla byten, akt 181 (OA).) 1560-07-08. Underskrev adelns trohetsförsäkran till konung Erik och hans arvingar 1561 och ordningen för vapentjänsten 1562 (Hra.). Hövidsman för den nyuppsatta Nyköpingsfänikan av Södermanlands knektar 1561. Beordrades personligen till Stockholm 1562 (Lsr.). Överfördes jämte regementet till Tyskland för att avhämta konung Eriks hessiska brud 1563 (Lsr.). Hövidsman i Småland under nordiska sjuårskriget och försvarade tappert Sunnerbo mot danske fältherren Rantzau 1566. Anbefalldes 1567-05-19 att med sina sörmlandsknektar skyndsamt begiva sig till Stockholm (Lsr.). I slottsloven på Kalmar (Sh.) 1568-11-27. Lagman på Öland 1569 (Sh.). Upptages i registret över Sveriges adel 1586 (Hra.). Bevistade riksdagen i Stockholm 1590 och underskrev ständernas förnyelse och förklaring av arvsföreningen (Hra.). Hövidsman på Västerås slott 1598 och sändes 1598, såsom trogen anhängare av hertig Carl, jämte sin styvson Carl Carlsson Gyllenhielm att stilla det i Uppland till förmån för konung Sigismund utbrutna »bullret». Ståthållare på Nyköpings slott 1602 och 1603. Död före (RHD.) 1604-02-29. Gift 1:o (RHD.) före 1557-08-08 med Anna Andersdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1550-06-15 på Rönnäs med Olof Galle den yngre till Tannåker och Marsholm) (RHD.). Levde ännu 1582 (RHD.), dotter av lagmannen Anders Andersson till Hinsekind. Gift 2:o 1594-11-09 på Flättna (RHD.) med Karin Nilsdotter i hennes 3:e gifte (först älskarinna till hertig Carl och moder till riksrådet friherre Carl Carlsson Gyllenhielm, född 1574, död 1650. Gift 1:o 1578 med hertigens kammartjänare Gustaf Andersson. Gift 2:o med drottning Catharina Stenbocks livmedikus Detlof Remmer), född omkring 1551, död i slutet av 1603 eller början av 1604, kort efter mannen (arvskifte efter båda makarna hölls 1604-04-10 i Nyköping) (KA, Adeln och dess gods (OA)), dotter av kyrkoherden i Östra Husby pastorat av Linköpings stift Nikolaus Andreæ och Karin Hansdotter.

Barn:

 • 1. Christina. Gift med Matts Kafle (nr 70), död 1575.
 • 1. Nils. Ståthållare och domhavande. Död 1645. Se Tab. 3
 • 1. Märta. Gift med knekthövidsmannen Arvid Bröms (nr 161), som levde 1593.
 • 1. Elin. Gift med hovjunkaren Eggert Stake, död 1593.
 • 1. Gunilla. Gift med häradshövdingen Anders Grijs, adlad Grijs, född 1587.
 • 2. Maria, död efter föräldrarna, men före 1604-04-10 [(KA, Adeln och dess gods (OA)]

TAB 3

Nils (son av Peder Christersson Siöblad, Tab. 2), till Flättna och Gemmatorp samt Tannåker i Tannåkers socken, Jönköpings län, Marsholm i i Agunnaryds socken, Kronobergs län och Rönnäs i Agunnaryds socken, Kronobergs län och Grimarp i Södra Ljunga socken, Kronobergs län. Var 1600 domhavande i öÖstra härad och 1603 i Sunnerbo härad i Småland. I slottsloven på Kalmar 1609-06-13. Ståthållare på Kronobergs slott 1610–1621. Under danska kriget 1611–1613 anförare för allmoge i Sunnerbo härad 1611-03-22, men blev av danskarna tillfångatagen och all hans egendom plundrad (Medd. av P.G. Vejde.) 1612. Introducerad 1625 under nr 42, vilket sedan ändrades till 75. Avsked från domarämbetet 1630-11-29. Död 1645-06-21 på Flättna. Gift med Malin Kåse, död 1641-02-26 på Marsholm, dotter av kronobefallningsmannen Peder Arvidsson Kåse och Margareta Trulsdotter (Marbo).

Barn:

 • Johan. Överstelöjtnant. Död 1620. Se Tab. 4
 • Elin, till Tannåker. Var 1620 trolovad med kaptenen Bengt Bagge, men denne bröt trolovningen. (SH liber caus., vol. 33 (OA)). Gift 1624-10-10 i Agunnaryds kyrka med majoren Jöns Persson Gyllensparre, död 1685.

TAB 4

Johan (son av Nils, Tab. 3), till Flättna. Gick i konungens av Böhmen tjänst. Överstelöjtnant vid dess livregemente. Svårt sårad 1620-11-08 i slaget på Vita berget vid Prag och förd fången till Wien, varest han dog av sina sår och där begraven. Gift 1610 med Margareta Preen, död 1622, dotter av Johan Gottschalk Preen av huset Brandentorp i Mecklenburg och Margareta von Leisten av huset Verdau och Kobrau.

Barn:

 • Carl, friherre Siöblad, född 1611. General. Död 1696. Se friherrliga ätten Siöblad, Tab. 1.
 • ‘Tre söner, vilka alla gingo i spansk tjänst.'

TAB 5

Anders (son av Nils, Tab. 3), till Rönnäs, Marsholm, Grimarp och Gemmatorp. Levde på sina gods och kallas Junker. Död 1650-07-25 på Marsholm. Gift med Brita Oxehufvud, död 1650-01-19 på Marsholm, dotter av ståthållaren Olof Andersson (Oxehufvud nr 102) och Kerstin Månsdotter Stierna.

Barn:

 • Olof, född 1605. Löjtnant. Död 1695. Se Tab. 6
 • Anders. Ihjälslagen 1637-02-08 vid Källunda sätesgård i Kärda socken, Jönköpings län av arrendatorn vid Källunda sätesgård i Kärda socken, Jönköpings län Johan Knutsson i nödvärn. (Medd. av P.G. Vejde.)
 • Christina, levde änka 1671. Gift omkring 1638 med översten Gustaf Anrep, född 1616, död 1666.
 • Anna, född 1613-02-22 död 1687-01-17 och begraven 1687-10-00 i egen grav i Hjortsberga kyrka, Kronobergs län. Gift 1639-04-20 med assessorn Nils Nilsson Lindegren, adlad Lindegren, död 1681.
 • Margareta, till Grimarp samt Bjämhult i Göteryds socken, Kronobergs län, död 1703-07-12 på Marsholm. Gift med översten för Kronobergs regemente och kommendanten på Hälsingborg William Muschamp, död 1665.
 • Hillevi, till Rönnäs. Levde 1695. Gift omkring 1656 med löjtnanten Arvid Isaksson Silfverhielm, som levde 1684, i hans 2:a gifte.

TAB 6

Olof (son av Anders, Tab. 5), till Gemmatorp i Lekaryds socken, Kronobergs län. Född 1605-07-23 Rönnäs. Löjtnant vid Skaraborgs regemente. Död 1695-01-08 på Gemmatorp och begraven 1695-06-23, i egen murad grav på norra sidan om altaret i Lekaryds kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1634 med Kerstin Ulfsax, dotter av överstelöjtnanten Lindorm Persson Ulfsax, och Catharina Stråle af Ekna.

Barn:

 • Per, född 1637. Löjtnant. Död 1672. Se Tab. 7
 • Magdalena, född 1641, död 1715 och begraven 1715-09-11 i Lekaryds kyrka. Hon hade ett förhållande med studenten Lars Johansson Humerus, sedan kapten vid dalregementet under namnet Hummer, vilken blivit förväxlad med skalden Lars Johansson (Lucidor). Humerus ålades 1668 att äkta henne, men äktenskapet synes icke hava kommit till stånd. Gift med Per Nilsson i Junkaregården i Hjärtanas' by i Lekaryds socken, i hans 1:a gifte, född 1646, död 1731 och begraven 1731-02-14.
 • Catharina, till Humlaryd i Lekaryds socken. Levde ogift 1716, men död före 1720-02-28. [Medd. av P.G. Vejde.]
 • Elisabet, var död 1674. Gift före 1661 med Johan Ringk i Vederslövs socken, Kronobergs län, från vilken hon begärde skilsmässa 1666. [Medd. av P.G. Vejde.]
 • Brita. Gift 1678 (efter 21/6 men före 16/12) i Hjärtanäs i Lekaryds socken, med drängen Sven Månsson i Hjärtanäs,[Medd. av P.G. Vejde.]

TAB 7

Per (son av Olof, Tab. 6), till Gemmatorp samt Helgåkra i Jäts socken, Kronobergs län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1637-09-03 Osaby. Fänrik vid Västmanlands regemente 1657-02-10. Fänrik vid Kronobergs regemente 1658. Deltog i kriget mot Danmark 1658 och blev under belägringen av Köpenhamn fången, men lyckades inom kort fly 1659. Löjtnant 1666-05-10. Död 1672-05-10 och begraven 1673-05-16 i Jäts kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1662 med Maria Eketrä i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1652-05-30 med N. N. Gift 3:o före 1679 med kaptenen Johan Michelsson Trana, adlad Tranefelt, född 1652, död 1692), död 1709 på Helgåkra och begraven 1709-05-27, dotter av kaptenen Johan Eketrä, och Carin Bröms. Hon erhöll 1673-10-04 på grund av mannens förtjänster i underhåll för sig och fem små barn ett hemman östra Giöth i Jäts socken, vilket 1682 reducerades. (Sv.)

Barn:

 • Brita Christina, till Gemmatorp och Helgåkra. Född 1664, Död 1754 Humlaryd Gift 1696-06-21 på Gemmatorp med kornetten Carl Gustaf Ulfsax, född 1670, Död 1703.
 • Carl, född 1669, död nio veckor gammal 1669, fem veckor före jul, kvävd av amman i sömnen. [Medd. av P.G. Vejde.]
 • Margareta, död 1705-07-00. Gift 1692 med kaptenen vid Kronobergs regemente, majoren Simon Stadenberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1724-01-06 i Lekaryds kyrka med Emerentia Dorotea Leijonsten i hennes 2:a gifte, född 1687, död 1751-03-06 dotter av kaptenen Otto Christoffer Leijonsten, och Brita Helena Muschamp), född 1664, död 1736.

TAB 8

Per (son av Per, Tab. 7), till Gemmatorp. Konstapelmat. Underlöjtnant vid amiralitetet i Karlskrona 1697-02-03. Utesluten ur rullan 1700-10-23, emedan han ej inställt sig efter tilländalupen permissionstid. Åter antagen. Överlöjtnant 1702-03-12. Placerad i Göteborg 1703-03-12. Permitterad 1708. Död 1710 och begraven 1710-08-18 i familjegraven i Lekaryds kyrka. Gift 1705-04-16 med sin syssling Anna Magdalena Lood i Småland i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1719 med kaptenen Rutger Fistulator, adlad och adopterad Lagerbielke, född 1688, död 1762), begraven i Hjortsberga kyrka, Kronobergs län, dotter av ryttmästaren Carl Gustaf Lood i Småland, och Magdalena Lindegren.

Barn:

 • Anna Christina, döpt 1706-08-12 på Gemmatorp, begraven 1707-03-25.

TAB 9

Nils (son av Anders, Tab. 5), till Marsholm i Agunnaryds socken, Kronobergs län och Grimarp i Södra Ljunga socken, Kronobergs län. Var fänrik vid dalregementet 1629. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1630. Kapten vid Kronobergs regemente 1637. Major 1645-05-00. Avgången från regementet 1648. Erhöll i donation fyra hemman i Rydaholms socken, Jönköpings län under Norrköpings besluts villkor (KA. Reduktonskoll. Akt 292 (OA)). 1649-03-24. Död 1651-02-25 på Marsholm. Gift 1:o med N.N. 2:o 1644-12-01 (morgongåvebrev 1644-12-02) på Marsholm med Anna Stråle af Ekna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1655-02-05 på Marsholm (Medd. av P.G. Vejde.) med kammarherren Carl Netherwood, natural. Netherwood, född 1621, död 1672), levde 1695-07-06, då hon gjorde sitt testamente, men var död 1696-03-03, dotter av vice presidenten Olof Stråle af Ekna, och Märta Stolpe.

Barn:

 • 1. Maria, död 1640 på Marsholm.
 • 1. Johan, död 1640, sexton veckor gammal, på Marsholm.
 • 2. Johan, död barn 1650-11-29 på Marsholm.
 • 2. Anders, född 1650, död 1650 Jakobi dag, tio timmar gammal på Marsholm.

TAB 10

Christer (son av Peder Christersson Siöblad, Tab. 2), till Hinsekind i Värnamo socken, Jönköpings län. Sändes 1568 jämte Gabriel Christersson Oxenstierna och Sven Elofsson av konung Erik till hertig Johan att bedja honom förorda hos konungen av Polen Sveriges handelsförbindelser med Polen (At (Sch)). Bevistade riksdagen i Stockholm 1590 och underskrev ständernas förnyelse och förklaring av arvsföreningen. (Hra). Levde 1595, men död före fadern. Gift 1588 (morgongåvebrev) (Db för Östbo härad (HF) med Carin Ulfsdotter, som efterlevde ännu 1615 (SH liber caus, vol. 3(OA)), dotter av Ulf Pedersson (halvhjort) till Flishult, och Agneta Clausdotter av gamla Drakeätten.

Barn:

 • Claes, till Hinsekind. Död barnlös före 1637-08-15 då arvskifte hölls efter honom. Gift 1623-03-17 på Hinsekind, som han gav henne i morgongåva med villkor, att om hon ej lämnade barn efter sig, gården skulle tillfalla hans broder Christer, med Carin Rosenbielke, till Äpplaholm i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län, som hon ärvde efter fadern och Ledingelunda (nu Lagerlunda) i Kärna socken, Östergötlands län, som hon fick i morgongåva av sin 1:a man och sedan bortbytte och bortskänkte till dennes systerson, vice presidenten Israel Israelsson Lagerfelt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1618-07-05 med Per Tyrelsson Stålhandske, död 1621. Gift 3:o med slottshauptmannen Hans Jönsson Clöös, adlad Björnsköld, i hans 2:a gifte, död 1660), född 1600-02-27 Ulvsnäs, levde änka 1660 Istrum, dotter av Isak Jönsson (Rosenbielke) och Anna Ribbing.
 • Anna, levde 1615. Gift med ryttmästaren Måns Pedersson (Stierna), i hans 1:a gifte, död 1622.
 • ?Maria, död 1602-09-22 och begraven med sin man i Linköpings domkyrka. (At (Sch.)) Gift med Nils Eriksson, till Gismundstada (?Gismestad) i Vikingstads socken, Östergötlands län

TAB 11

Mauritz (son av Christer, Tab. 10), till Hinsekind, varest han levde utan tjänst. Död (RAB (OA)) 1619-03-11. Gift efter 1605 (RHD.) med Karin Bagge af Berga i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Gustaf Axelsson (Lillie af Greger Mattssons ätt), död 1605), född 1568-02-02, död 1663-01-16 och begraven i Kimstads kyrka, Östergötlands län, dotter av amiralen Bengt Bagge (af Berga, nr 118) och Margareta Somme.

Barn:

 • Märta. Gift 1646-10-11, då hon i morgongåva erhöll Vrana i Sköllersta socken, Örebro län och 1,000 dukater, med överstelöjtnanten Alexander Thomson, i hans 1:a gifte, död 1678.

TAB 12

Christer (son av Christer, Tab. 10), till Bergshamra i Solna socken, Stockholms län samt Hässleby i Börje socken, Uppsala län och Jäsmesta i Börje socken, Uppsala län mm. Fänrik vid Smålands kavalleriregemente 1634 (Hk.). Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1635 (Hk.). Var avgången från regementet 1639 (Hk.). Död 1645-04-21 på Hässleby enligt hans huvudbaner, som funnits i Börje kyrka. (At (Sch)). Han innehade genom sitt gifte Bergshamra i Solna socken, Stockholms län samt Hässleby i Börje socken, Uppsala län och Jäsmesta i Börje socken, Uppsala län samt Membro och Konungsberga i Runtuna socken, Södermanlands län, vilka alla hustrun ärvt efter sina föräldrar och vilka konfirmerades för henne och hennes manliga bröstarvingar genom kungligt brev (KA reduktionskoll. Akt 267 (OA) och Af.) 1640-03-28 och 1645-07-10. Gift med Marina Mickelsdotter Dufva, död 1681-09-29 på Hässleby och begraven 1682-06-00, dotter av kungliga sekreteraren och bisittaren i Svea hovrätt Mickel Olofsson (Dufva) och hans 2:a hustru Anna Simonsdotter.

Barn:

 • Mickel, född 163(5). Student i Uppsala 1639-02-09. Levde utan tjänst på sina egendomar Hässleby och Jäsmesta till in på 1690-talet, då han flyttade till Örnsätra i Jumkils socken, Uppsala län. Död ogift Örnsätra och begraven 1717-01-26. Med honom utdog sannolikt ätten.

TAB 13

Per (son av Christer, Tab. 12), till Hässleby samt Svista i Össebygarns socken, Stockholms län, som han ärvde med sin hustru. Döpt 1625-06-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1639-02-09. Levde för sin sjuklighets skull utan tjänst och åtnjöt med sin hustru sin moders duk och disk (RAB (OA).). Död 1670-07-04 på Hässleby och begraven i Börje kyrka, där hans vapen uppsattes. (At (Sch.)) Gift 1647-08-00 med Christina Geete, döpt 1630-10-30 i Nikolai församling, Stockholm, levde 1691 (Ulleråkers dombok 1691-05-14 (OA).), dotter av vice presidenten Erik Eriksson Tranevardius, adlad Geete, och hans 2:a fru Märta Bock af Näs.

Barn:

 • Erik. Uppgives allt från sin faders död varit i kronans tjänst, men skötte sig ej väl och råkade i vidlyftig gäld (At (Sch). Död barnlös 1691-02-26, på Hässleby. Gift, utan moderns vetskap hemligen och utan föregående lysning med en ofrälse (At (Sch)) Christina Mårtensdotter, vilket äktenskap visserligen förklarades ogiltigt av Uppsala domkapitel 1674-05-13, men stadfästes av konungen på hans kröningsdag 1675-09-28.

Utan känt samband.


 • Lennart Siöblad. Student i Leiden 1623-12-11 [At (L)], och löjtnanten vid Västerbottens regemente Per Siöblad, död före 1630-02-17 [KA. Mönstringsrullor 1630 (OA)], båda möjligen söner till Johan, Tab. 4.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.