:

Gripenberg nr 931

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gripenberg nr 931

Adlad 1678-06-08, introd. 1680.

Ätten immatrikulerades 1818-02-06 under nr 69 bland adelsmän på riddarhuset i Finland, varest en gren upphöjdes i friherrligt stånd under nr 48.

Gripenberg A93100.png

Gripenberg A93101.png

Gripenberg A93102.png

TAB 1

Jakob Jöransson Vitte,, född i slutet av 1500-talet. Landbofogde hos översten Otto Schulman Svärtinge. Död 1659-03-12. Ägde Berga (nu Marieberg) i nämnda socken, för vilken gård han gjorde rusttjänst. Erhöll 1646 av överste Schulman en av Knivbergagårdarna i nämnda socken fritt i sin och sin hustrus livstid. Gift med Ingrid Davidsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1662 med nämndemannen och herredagsmannen Per Håkansson i Knivberga). [11]

Barn:

 • Johan Wittman, adlad Gripenberg, till Elgsjö (? i Bjälbo socken, Östergötlands län.) och Tärdis. Född 1632-08-16. Student i Uppsala 1649. Mönsterskrivare vid Västerbottens regemente 1656. Bokhållare vid Vadstena krigsmanshus 1659. Tillika regementsskrivare vid Östgöta infanteriregemente och inspektor vid salpetersjuderierna i Östergötland. Regementsskrivare vid Jönköpings regemente 1660. Lands- och militieauditör i Östergötland 1665. Kammarskrivare i krigskollegium s. å. Militiebokhållare därst. 1667. Krigskamrerare i Finland 1671-05-22. Krigskommissarie därst. 1675-10-20. Adlad 1678-06-08 (introd. 1680 under nr 931). Inspektor över krigsmanshuset i Finland 1679-02-24. Vice landshövding i Nylands och Tavastehus län 1686. Död 1703-04-08 Lindö Gift 1:o 1660-09-23 i Jakobs kyrka i Stockholm med Anna Sofia Wille7 i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1647 med salpetersjuderiinspektoren i Östergötland Jon Andersson Lind), född7 1632-04-28 i Tyskland, död7 1669-05-08 Järnstad Åby socken Östergötlands län och begraven 1670-01-09, dotter av7 överstelöjtnanten Henrik Wille och Catharina von Dellingshausen. Gift 2:o 1670-08-15 med Margareta Bartels i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1665-05-00 med kamreraren i kammarkollegii 3. provinskontor Jakob Danielsson, död 1666-10-28), född 1643-09-00, död 1697-10-24, dotter av handlanden Hans Bartels i Stockholm (stamfader för adl. ätten Adlersköld) och Helena Böckelman. Gift 3:o 1698-09-04 på Björnsnäs i Kvillinge socken Östergötlands län med Anna Körning, död 1738-05-05 Ringstorp, dotter av majoren Carl Körning, och Elisabet Crusebjörn.

Barn:

 • 1. Jakob, född 1661. Kapten. Död 1701. Se Tab. 2.
 • 1. Catharina, född 1662-02-25, död ung.
 • 1. Anna Catharina, född 1663-07-29, levde änka 1705-09-30, då hon betalade för mannens lik till Katarina kyrka i Stockholm. Gift 1677-11-11 i Åbo med landskamreraren i Viborgs län Alexander Andersson, död 1705.
 • 1. Jonas, född 1664-08-28, död ung.
 • 1. Johanna Margareta, född 1665-12-06, död 1696 och begraven i Narva. Gift omkr. 1680 med landshövdingen Johan Thesleff, adlad och friherre Stiernstedt, i hans 1:a gifte, född 1653, död 1722.
 • 1. Helena, född 1666. Gift med krigsmanshusbokhållaren Erik Helsing i Finland.
 • 1. Margareta, född 1667-12-21, död 1668 41 veckor gammal.
 • 1. Ett barn, död spätt.
 • 2. Gustaf, född 1671-06-04, död barn.
 • 2. Helena, född 1672-06-12, död s. å. 15/6.
 • 2. Johan, född 1673-11-16 i Åbo. Student i Åbo 1684. Sergeant vid Adam Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 1698. Fänrik vid Upplands regemente 1701-07-21. Löjtnant därst. 1702-02-27. Regementskvartermästare 1706-03-29. Kapten 1707-01-02. Död ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • 2. Helena, född 1676-09-15 i Åbo. Gift 1:o 1690 med ryttmästaren Fredrik von Kræmer, död 1706. Gift 2:o med kaptenen Henrik? Boisman.
 • 2. Elisabet, född 1677-07-12 i Åbo, död s. å. 4/8 (5/8).
 • 2. David, född 1678. Kapten. Död 1716. Se Tab. 55
 • 2. Gustaf, född 1680-06-24 i Åbo. Student därst. 16901. Fänrik vid överste Putbus' regemente 1700-08-13. Död ogift.
 • 2. Beata Sofia, född 1682-10-13 i Helsingfors, död 1730 i Stockholm och begraven s. å. 26/9. Gift 1698 med löjtnanten Casper Rudolf von Stackelberg, död 1700(?).
 • 2. Fyra barn, döda små.
 • 2. Johan Carl, född 1699-05-29, död 1701.
 • 3. Elisabet Magdalena, född 1700-07-22 på Björnsnäs, död och begraven s. å. 6/10.
 • 3. Frans Carl, född 1701. Löjtnant. Död 1728. Se Tab. 57.
 • 3. Anna, född 1702, död barn.
 • 3. En dotter, född 1703, död barn.

TAB 2

Jakob, (son av Johan Wittman, adlad Gripenberg, tab 1), född 1661-01-31. Lärkonstapel vid artilleriet 16752. Fänrik vid R. von Funckens regemente 1678-07-14. Löjtnant därst. s. å. Regementskvartermästare 1679-09-24. Löjtnant vid C. G. Skyttes regemente2 1680-07-12. Avsked2 1681-12-10. Reformerad kapten vid. G. Wrangels regemente2 1689-02-25. Kapten vid Viborgs infanteriregemente 1690-09-10. Död 1701-12-00 i Riga. Gift 1682-08-00 med Sofia Maria von Hirscheit, död 1742-07-00, dotter av majoren Christoffer Albrekt von Hirscheit, natural. von Hirscheit, och hans 1:a fru Maria von Metzerode.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1684-09-07, död 1766-09-13 i Lappträsks socken. Gift där 1709-10-12 med kaptenen Ernst Henrik Schildt, född omkr. 1682, död 1742.
 • Ebba Elisabet, född 1688-07-18, död 1729-05-23. Gift 1:o 1714 med vice lagmannen Per Patrik de Laval, nr 335, i hans 2:a gifte, född 1671, död 1716. Gift 2:o med överstelöjtnanten Gustaf Adolf von Konow (fader till herrarna von Konow, natural. von Konow), i hans 2:a gifte, född 1681, död 1742.
 • Johan Albrekt, född 1690. Överstelöjtnant. Död 1773. Se Tab. 3.
 • Christina Juliana, född 1693-06-24, död 1755-04-13 och begraven bredvid sin 1:a man i Sysmä moderkyrka i Finland. Gift 1:o 1711-05-06 med kaptenen Adam Vilhelm Tandefelt, född 1683, död 1742. Gift 2:o 1745-10-24 med kaptenen vid västra skånska infanteriregementet Bengt Zederström i hans 2:a gifte (gift 1:o med Johanna Catharina von Elswichshausen2), född 1687-09-23 i Stockholm2, död 1754-04-00.2
 • Anna Catharina, född 1694-12-16 Pockar
 • Jakob, född 1695-12-00, död 1702-06-00.

TAB 3

Johan Albrekt, (son av Jakob, tab 2), född 1690-11-14 i Viborgs län. Volontär vid karelska kavalleriregementet 1708-01-01. Mönsterskrivare därst.3 s. å. 1/8. Fältväbel vid Savolaks infanteriregemente 1710-10-00. Regementsadjutant därst. s. å. i nov. Fänrik vid Björneborgs regemente 1711-07-12. Löjtnant därst. 1714-04-15. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Kapten 1718-06-27. Erhöll kaptenlöjtnants indelning 1723-10-07 och regementskvartermästares 1732-04-01. Major därst. 1740-08-20. Genom byte kapten vid Västmanlands regemente 1748-04-28. Överstelöjtnants avsked s. å. 21/12. RSO 1770-04-28. Död 1773-10-13 Niemis Han fick i slaget vid Storkyro två blessyrer och blev fången men befriade sig själv efter några timmar. Gift 1:o 1714-11-07 med Anna Sofia von Essen af Zellie, född 1698, död 1744-06-11, dotter av översten Odert Reinhold von Essen af Zellie, och Gertrud Elisabet Pistolekors. Gift 2:o 1745-07-02 på Gammelbacka i Borgå socken med sin svågers syster Vendela Eleonora Sprengtport, död 1749-10-16, dotter av överstelöjtnanten Volmar Jakob Rolandt, adlad Sprengtport, och hans 3:e fru Maria Gertruda Petzholtz.

Barn:

 • 1. Johan Reinhold, född 1715-09-00, död 1717-12-00 i Uppland.
 • 1. Sofia Elisabet, född 1717-08-22, död 1722-06-21 i Jämtland.
 • 1. Gertrud Maria, född 1719-11-30, död 1721-04-11 i Jämtland.
 • 1. Jakob Carl, född 1721-11-12 i Åbo. Student därst. 1736–17371. Volontär vid amiralitetsvolontärregementet i Karlskrona 1738. Lärstyrman 1740-12-00. Sergeant vid Björneborgs regemente 1741-10-12. Fältväbel därst. 1742-03-00. Sekundfänrik s. å. 27/4. Fänriks indelning 1745-10-02. Löjtnant 1748-12-24. Stabskapten 1757-09-19. Major i armén 1761-12-18. RSO 1770-04-28. Major vid regementet3 1774-03-09. Överstelöjtnant i armén 1775-06-28. Överste i armén 1786-12-14. Generalmajor 1795-04-08. Död ogift 1800-03-18 Norrby
 • 1. Odert Johan, född 1722. Överstelöjtnant. Död 1803. Se Tab. 4.
 • 1. Magnus Vilhelm, född 1724. Lagman. Död 1794. Se Tab. 52
 • 1. Gertrud Elisabet, född 1727-03-17 i Tavastkyrö socken10, död 1779-09-20. Gift 1750-03-08 med sin kusin, majoren Carl Reinhold von Konow, natural. von Konow, i hans 1:a gifte, född 1723, död 1797.
 • 1. Johanna Sofia, född 1728-11-10 i Tavastkyrö socken10, död 1808-03-29 Strandgård Gift 1775-04-27 med sin kusin, löjtnanten Adam Otto Tandefelt, född 1727, död 1798.

TAB 4

Odert Johan, (son av Johan Albrekt, tab 3), död 1722-11-28 i Tavastkyrö socken i Björneborgs län. Student i Åbo 1736–17371. Volontär vid volontärregementet i Karlskrona 1738-07-03. Arklimästare 1741-07-14. Fältväbel vid Björneborgs regemente 1742-01-00. Sekundfänrik därst. s. å. 27/4. Fänriks indelning 1745-10-02. Löjtnant 1749-05-09. Stabskapten 1758-04-25. Sekundmajor 1775-06-22. Premiärmajor 1777-10-22. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnants avsked 1782-11-28. Död 1803-09-29 Haistila Gift 1:o 1748-07-28 med Eva Gustava Silfversvan, född 1729-11-01, död 1767-03-05, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Silfversvan, och Eva Margareta Charpentier. Gift 2:o 1767-07-00 med Hedvig Christina Hastfer, född 1748, död 1819-11-24 i Björneborg, dotter av kaptenen Jakob Johan Hastfer och Vendla Ottiliana Klick.4

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1749. Kapten. Död 1826. Se Tab. 5
 • 1. Robert Carl, född 1750. Överstelöjtnant. Död 1809. Se Tab. 6.
 • 1. Adolf Magnus, född 1751. Kapten. Död 1828. Se Tab. 7
 • 1. Odert Albrekt, född 1753. Överste. Död 1823. Se Tab. 8.
 • 1. Hans Henrik, född 1754. Generalmajor. Död 1813. Se Tab. 9.
 • 1. Eva Sofia, född 1755-06-29 i Pälkäne socken4, död 1837-12-21 i Björneborg.4. Gift med regementspastorn vid Nylands dragonregemente, kapellpredikanten i Nakkila Johan Avolin, född 1756, död 1797.4
 • 1. Reinhold Vilhelm, född 1756. Överstelöjtnant. Död 1820. Se Tab. 22.
 • 1. Nils Leonard, född 1758. Major. Död 1841. Se Tab. 32
 • 1. Johanna Gustava, född 1760-01-02 i Ulvsby socken, död 1819-01-07 i Björneborg. Gift4 1788-10-19 med kyrkoherden i Sääksmäki pastorat Erik Gyllensten i hans 2:a gifte, född 17454, död 1793.
 • 1. Claes Jakob, född 1761-03-07 i Ulvsby socken, död s. å. 4/7.
 • 1. Vendela Eleonora, född 1762-04-13 i Ulvsby socken, död s. å. 29/6.
 • 1. Albertina Eleonora, född 1763-06-29, död 1836-06-14 Ojamo Gift 1791-12-04 på Kårböle boställe i Helsinge socken med löjtnanten Axel Maximilian Carpelan, i hans 3:e gifte, född 1735, död 1816.
 • 1. Magdalena Juliana, född 1765-03-10 i Ulvsby socken, död ogift 1828-05-26 i Björneborg.4
 • 2. Claes Jakob, född 1768. Statsråd. Död 1856. Se Tab. 43.
 • 2. Carl Constantin, född 1771. Major. Död 1821. Se Tab. 44
 • 2. Vendela Christina, född 1775-09-14 i Ulvsby socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1860-01-01 i Björneborg.
 • 2. Hedvig Ulrika, född 1776-11-29 i Ulvsby socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1860-01-06 i Björneborg.

TAB 5

Johan Gustaf, (son av Odert Johan, tab 4), född 1749-08-01 i Pälkäne socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1758-05-19. Korpral därst. 1760-02-05. Rustmästare på extra stat vid livdragonregementet3 1762-01-08. Kornett därst. 1770-12-20. Löjtnant 1777-04-30. Kaptens avsked 1785-06-06. Död 1826-03-13 Saaris. Han orerade på svenska i Åbo akademi 1772-06-01 i anledning av konung Gustaf III.S kröning. Gift 1778-11-24 på Åby i Borgå socken med sin syssling Ebba Elisabet von Konow, född 1754-01-22 Sannäs

Barn:

 • Eva Ulrika, född 1780-03-10. Stiftsjungfru. Död 1871-01-09 på Saaris.4 Gift 1828-11-17 på Saaris med häradsskrivaren Fredrik Mauritz Sillman, född 17964, död 1861.
 • Ebba Elisabet, född 1781-08-18. Stiftsjungfru. Död ogift 1856-09-26 Vik
 • Johanna Gustava, född 1785-03-02. Stiftsjungfru. Död 1861-03-01 Vik Gift 1813-02-25 med sin moders kusin, majoren Carl Adolf Brakel, född 1774, död 1861.

TAB 6

Robert Carl, (son av Odert Johan, tab 4), född 1750-08-19 Ruokola Volontär vid Björneborgs regemente 1759. Korpral därst. 1760. Rustmästare på extra stat vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente4 1762-02-04. Korpral vid Nylands dragonregemente s. å. 28/6. Kornett därst. 1771-06-19. Löjtnant 1778-06-01. Kapten 1783-12-19. RSO 1789. Major vid Nylands lätta dragonkår 1792-06-01. Avsked med pension s. å. 28/10. Överstelöjtnant vid adelsfanan 1796-10-26. Död 1809-06-16 Anola Gift 1:o 1778-09-22 på Brödtorps säteri i Nylands län med sin kusin Eva Christina Uggla, född 1756. död 1794-12-01 i Helsingfors, dotter av kaptenen Carl Gustaf Uggla, och Sofia Gertrud Silfversvan. Gift 2:o 1795-07-26 på Anola med Beata Christina Bäckman, född 1765-05-23, död 1815-07-24 på Anola, dotter av assessorn och brukspatronen Jonas Bäckman och Margareta Elisabet Hierta.

Barn:

 • 2. Elisabet Christina Gustava, född 1796-06-02, död 1842-09-05 i Mariestad. Gift 1816-01-24 med kassören i Finlands växel-, depositions- och lånebank Johan Peter Diedrichs, född 1784-06-24 i Vasa, död 1832-09-03 i Helsingfors
 • 2. Beata Charlotta, född 1797-11-03, död 1837-08-02 Voipaala 4. Gift 1818-11-15 med sin kusin, senatorn, finska friherren Johan Ulrik Sebastian Gripenberg i hans 1:a gifte, född 1795, död 1869.

TAB 7

Adolf Magnus, (son av Odert Johan, Tah. 4), född 1751-11-24 i Pälkäne socken. Trumslagare vid Björneborgs regemente 1759-07-00. Sergeant vid finska fältartilleriet 1762-09-12 och vid Björneborgs regemente 1766. Premiäradjutant därst. 1774-10-04. Fänrik s. å. Löjtnant 1780. Kapten 1783-05-28. Avsked 1790-05-08. Sjukhusintendent vid finska armén 1808–1809-11-30. RVO 1810. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 69 bland adelsmän. Död 1828-12-16 Sonnäs Gift 1780-11-02 i Åbo med Charlotta Christina Pryss, född 1754-07-10 i Åbo, död 1817-04-28 i Björneborg, dotter av professorn Olof Pryss och Margareta Elisabet Amnell samt syster till kaptenen Anders Johan Pryss, adlad och adopt. Prytz.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1781-08-07 i Åbo8. Student i Åbo 1796-02-27. Auskultant i Vasa hovrätt 1803. Vice häradshövding 1805. Fältsekreterare vid finska armén s. å. Landssekreterare i Västerbottens län 1810-02-12. Död ogift s. å. 22/5 (16/5).
 • Hedvig Charlotta Gustava, född 1792-05-20 Kovero Stiftsjungfru. Död 1858-08-06 på Sveaborg. Gift 1818-12-31 i Björneborg9 med assessorn i Åbo hovrätt Salomon Bergenheim (av finska adl. ätten nr 201), född 1793-01-09 i Vasa, död 1858-03-17 på Orisberg i Storkyro socken.

TAB 8

Odert Albrekt, (son av Odert Johan, tab 4), född 1753-01-17 i Hvittis socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1759. Korpral vid Björneborgs regemente 1762-09-00. Rustmästare därst. 1770-09-13. Furir 1771-02-02. Utexaminerad i artillerivetenskapens delar 1774-03-05. Överfyrverkare vid artilleriet s. å. 20/6. Adjutant vid artilleriet i Finland s. å. 20/7. Underlöjtnant vid artilleriet 1778-04-29. Kapten i armén 1782-08-22. Löjtnant vid artilleriet i Finland 1787-05-30. Kapten därst. 1790-08-23. Major i armén 1796-08-21. Brigadchef vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad 1806-05-05. RSO 1808-07-03. Överstelöjtnant i armén 1810. Överstes avsked 1812-02-07. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 69 bland adelsmän. RRS:tVlO4kl 1819-08-31. Död 1823-03-30 på Hovgård i Hauho socken i Finland. Gift 1784 med Margareta Magdalena Leopold, född 1761-10-14, död 1833-07-31 på Hovgård, dotter av häradshövdingen Vilhelm Leopold och Margareta Christina Ignatius.

Barn:

 • Gustava Magdalena, född 1785-07-29. Stiftsjungfru. Död 1863-04-09 i Viborg. Gift 1808-10-30 med sin kusins svåger referendariesekreteraren Adam Teodor Langenskiöld, född 1783, död 1827.
 • Christina Charlotta, född 1787-05-26. Stiftsjungfru. Död 1793-01-11 på Hovgård.
 • Odert Vilhelm, född 1789-07-02. Student i Åbo 1805-09-04. Död där 1808-06-23.
 • Sofia Fredrika, född 1791-10-02. Stiftsjungfru. Död 1797-11-20 på Hovgård.
 • Robert Albrekt, född 1795-01-05, död 1797-12-05.
 • Ulrika född 1797-05-27, död s. å.
 • Margareta Charlotta, född 1799-04-03 på Hovgård, död där 1834-07-18. Gift 1828-12-06 i Hauho socken med sin kusin, auditören och kollegiiassessorn Carl Emil Furuhjelm, i hans 1:a gifte, född 1796, död 1872.

TAB 9

Hans Henrik, (son av Odert Johan, tab 4), född 1754-04-14 på Karhiniemi boställe i Hvittis socken. Korpral vid Björneborgs regemente 1762-09-00. Fänrik därst. 1775-11-08. Löjtnant vid Tavastehus infanteriregemente 1779-09-22. Kapten 1782-02-20. Major 1788-04-03. Överstelöjtnant i armén 1789-07-02. RSO s. å. 2/6. Överstelöjtnant vid regementet 1790-12-15. Överste i regementet 1794-08-30. Chef för detsamma 1795. RSOmstk2.kl. 1808-04-28. Generalmajor s. å. 29/6. Avsked 1812-09-15. Död 1813-10-25 i Stockholm. 'Han angrep med mycken tapperhet och fördrev en rysk kår 1789-05-00 ej långt från Pälkjärvi, varvid han blev blesserad'. Hade, sedan svenska armén utrymt Finland och dragit sig till Norrbotten, befälet över arméns 1. avdelning, som 1809-03-25 i Kalix nödgades avsluta konvention med befälhavaren över den flerdubbelt starkare ryska armékåren Gift 1780-08-29 med Hedvig Lovisa Jahnsson, född 1761, död 1824-03-29 i Heinola, dotter av lagmannen Johan Jahnsson och Hedvig Eleonora Woivalenius.

Barn:

 • Jakob Johan, född 1781-09-07, död 1782-04-23.
 • Hedvig Gustava, född 1783-01-06, död 1850-10-22 Hiitis Gift 1802-12-24 Voipaala
 • Johanna Henrika, född 1784-05-11, död 1841-05-25 i S:t Petersburg. Gift 1800-12-24 på Voipaala med lagmannen och häradshövdingen i Rautalampi domsaga, vice landshövdingen och riddaren Nils Fredrik von Schoultz, född 1767-06-20, död 1816-01-15 i Stockholm.
 • Margareta Lovisa, född 1786-12-29, död 1842-06-14 Ojamo Gift 1812-03-29 med lagmannen i Uleåborgs lagsaga Isak Sundwall, född 1777-04-30, död 1836-07-03.
 • Odert Henrik, född 1788. Löjtnant. Död 1848. Se Tab. 10.
 • Carl Johan Vilhelm, född 1790-07-04, död barn.
 • Gustaf Adolf, född 1791-07-15. Student i Åbo 18021. Kadett på Haapaniemi3 1803-10-07. Utexaminerad3 1806-07-25. Fänrik vid Björneborgs regemente s. å. RSO 1808-05-28. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1811-12-20. Löjtnant vid Westfaliska gardet 1812. R. Westfaliska O. Dödsskjuten 1812 vid Smolensk. Han bevistade finska kriget 1808–1809 och tjänstgjorde som brigadadjutant hos general von Döbeln samt blev sårad vid Lappo.
 • Sofia Elisabet, född tvilling 1793-05-31. Stiftsjungfru. Död ogift 1863-03-11 i Helsingfors.
 • Anna Magdalena, född tvilling 1793-05-31. Stiftsjungfru. Död 1799-02-18 på Voipaala.
 • Johan Ulrik Sebastian, finsk friherre. Född 1795. Senator. Död 1869. Se Tab. 15.

TAB 10

Odert Henrik, (son av Hans Henrik, tab 9), född 1788-04-14 i Sääksmäki socken. Fänrik på extra stat vid Tavastehus regemente 1794-06-23 (22/7). Student i Åbo 1802. Kadett på Haapaniemi s. å. 3/4. Utexaminerad 1805. Adjutant vid Nylandsbrigadens lätta dragonkår 1806-05-05. Underlöjtnant vid svenska fältmätningskåren s. å. 14/7. Bevistade finska kriget 1808–1809. GMtf 1808. RSO s. å. 28/4. Löjtnant vid Tavastehus regemente s. å. 21/10. Avsked 1811-01-15. Bedrev därefter pedagogiska studier först i en uppfostringsanstalt nära Gotha, sedermera hos Pestalozzi i Yverdon i Schweiz. Öppnade 1812 ett uppfostringsinstitut för gossar i Tavastehus, vilket han flyttade 1813 till Björneborg och 1818 till sin egendom Voipaala i Sääksmäki socken. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 69 bland adelsmän 1818-02-06. Inspektor för finska kadettkårens förberedande elementarskola i Fredrikshamn 1822-01-13–1828-04-30. Öppnade en barnskola för gossar och flickor samt en därmed förenad fruntimmersskola i Helsingfors 1835. Död 1848-01-29 i Stockholm under en resa. Gift 1811-10-11 med Fredrika Maria Nymander, född 1793-08-13, död 1875-10-10 i Ekenäs, dotter av klockaren vid finska församl. i S:t Petersburg N. N. Nymander.

Barn:

 • Henrik Johan Odert, född 1812-08-06. Kadett i Fredrikshamn 1828-06-02. Fänrik vid livgardets sappörbataljon 1832-02-13. Löjtnant vid Tiflisska infanteriregementet s. å. 23/11. Åter transp. till nämnda sappörbataljon med fänriks grad 1833-12-21. Underlöjtnant därst. 1837-02-21. Löjtnant 1839-04-07. Död 1840-09-11 under kriget i Kaukasien.
 • Carl August Edvard, född 1813. Statsråd. Död 1879. Se Tab. 11.
 • Gustaf Adolf Oskar, född 1815-04-16, död 1822-08-26.
 • Maria Lovisa Rosalie, född 1816-03-26 i Björneborg9, död 1822-08-27.
 • Emil Sebastian, född 1817-07-21 i Björneborg9, död 1830-04-25.
 • Emilia Henriette, född 1819-02-27 på Voipaala, död ogift 1882-11-11 i Ekenäs.
 • Margareta Magdalena Gustava Sofia, född 1820-03-07, död 1822-08-12.
 • Selma Charlotta Johanna, född 1821-12-16, död 1822-03-06.
 • Alexander Peter Knut, född 1823-06-05 på Voipaala, död 1824-07-22.
 • Oktavia Augusta Constance, född 1825-02-24, död 1865-11-30 i Helsingfors. Gift 1845-12-27 med förste expeditionssekreteraren vid kejsarens kansli och statssekretariat för Finland Julius Ferdinand Lundahl, född 1818-07-24 i Tammerfors, död 1854-01-27 i S:t Petersburg.
 • Vilhelmina, född 1826-06-21 i Fredrikshamn. Föreståndarinna för fruntimmersskolan i Åbo 1875-07-19. Hugnad med ett briljanterat armband 1893-03-28. Avsked s. å. 30/3. Död ogift s. å. 26/8 i Åbo.
 • Fredrik Robert Fabian, född 1828-05-29 i Fredrikshamn. Kadett därst. 1840. Död där 1842-09-15.

TAB 11

Carl August Edvard, (son av Odert Henrik, tab 10), född 1813-11-18 och döpt s. å. 28/11 i Björneborg9. Kadett i Fredrikshamn 1828-06-02. Fänrik vid artilleriet 1832-02-13. Elev vid artilleriskolan s. å. 28/3. Placerad på 25. artilleribrigaden 1833-01-26. Underlöjtnant 1834-08-04. Transp. till 1. artilleribrigaden 1836-01-02 och till 1. grenadjärartilleribrigaden s. å. 2/8. Löjtnant därst. 1837-12-12. Transp. till 10. artilleribrigaden 1838-01-24. Transp. till livgardets 1. artilleribrigad 1841-03-01 och till livgardets 2. artilleribrigad s. å. 9/12. Bevistade fälttåget mot kaukasiska bergsborna 1843. Transp. till 3. gardes- och grenadjärartilleribrigaden 1844-01-19. Stabskapten s. å. 20/7 med tur från 1843-12-27. Anställd hos chefen för ingenjörerna vid gardes- och grenadjärkåren 1845-10-27. Kapten s. å. 18/12. Överstelöjtnant vid fältfotartilleriet 1846-02-23. Klassinspektor vid adelsregementet s. å. 18/12–1849-05-24. Överste 1849-03-05 med tur från 1847-10-20. Transp. till 17. artilleribrigaden och chef för 1. artilleridivisionens 1. reservbatteri 1849-06-18. Inspektör över studenterna vid universitetet i Charkov 1851-03-01 med placering på fältartilleriet. Avsked ur militärtjänsten med statsråds n. h. o. v. 1853-07-13. T. f. direktor för undervisningsanstalterna i Archangelska guvernementet s. d. Utnämnd till denna befattning s. å. 7/8. Transp. till enahanda befattning i Simbirska guvernementet 1857-05-02. Direktör för Finlands banks växelkontor i Åbo 1861-05-15. Avsked därifrån 1877-04-18. RRS:tStO2kl s. å. 27/4. Anställd vid 4. avdelningen av kejsarens eget kansli s. å. 1/6. Död 1879-11-23 i S:t Petersburg. Gift 1847-02-05 med Eudoxia Lunin, född 1828-03-09, död 1905-02-04 i S:t Petersburg, dotter av kollegiiassessorn Paul Lunin.

Barn:

 • Vladimir, född 1848. Statsråd. Död 1900. Se Tab. 12
 • Alexander, född 1851-05-04. Kollegiiassessor. Yngre tjänsteman vid 2. avdelningen av kejsarens eget kansli. Hovråd. RRS:tStO2kl 1881-04-24. Yngre tjänsteman vid rikskonseljens kodifikationsavdelning. Kollegiiråd. Tjänsteman vid rikskontrollverket 1882-09-13. Placerad på inrikesministeriet och anställd hos generalguvernören i Kiev, Podolien och Volhynien 1886-04-22. Statsråd. Transp. till justitieministeriet med anställning vid distriktsfredsdomstolen i Jekaterinodarska häradet av kubanska området 1888-04-17. Död 1890-09-12. Gift 1875-10-15 med generalsdottern Alexandrina Schustoff, född 1865, föreståndarinna för fruntimmersskolan i Charkov, Maria utmärkelsetecken 2kl för 15 års tjänst 1910-10-27 och för 20 års tjänst 1914-10-27. Föreståndarinna för änkekejsarinnan Marias institut i Petrograd 1915-09-23.
 • Zenaida, född 1852-09-21, död 1856-12-23.
 • Nadesjda, född 1855-02-10 i Archangel. Gift 1:o 1876-10-20 i S:t Petersburg med överstelöjtnanten Fritz Axel Johan Burenstam, från vilken hon 1889-03-12 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1851. Gift 2:o med översten i ryska generalstaben Sergei Nikolajevitj Kolomeitsev, död.
 • Anatol, född 1856. Statsråd. Död 1913. Se Tab. 13
 • Nikolai, född 1863-12-15, död barn.

TAB 12

Vladimir (son av Carl August Edvard, tab 11), född 1848-03-03 i S:t Petersburg. Elev vid kejserliga rättsskolan därst. Tjänsteman vid ryska justitieministeriet 1870-05-27. Guvernementssekreterare. Fredsdomare i Tambov. Bitr. fredsdomare i Sventzenska kretsen av guvernementet Vilna. Sekreterare i Moskovska militärdistriktskonseljen 1879-04-20. Titulärråd s. d. Kollegiiassessor s. å. 23/11. Föredragande vid militärdistriktsdomstolen i Moskva. Hovråd 1882-09-11. RRS:tStO3kl 1886-09-11. Kollegiiråd 1887-05-08, med tur från 1886-09-11. RRS:tAO3kl 1890-09-11. Statsråd s. å. 9/11. RRS:tStO2kl 1895-03-31. Kammarherre vid kejserliga hovet 1896-05-26. RRS:tAO2kl 1899-12-18. Död 1900 (avförd ur rullorna s. å. 20/5). Gift 1880-01-23 i S:t Petersburg med hovfröken Nadesjda Mahotin, född där 1857-12-07. Dotter av generalen av infanteriet Nikolai Mahotin och h. h. Nadesjda.

Barn:

 • Nadesjda, född 1880-09-02 i Moskva. Gift 1900 med läkaren Alexander Michailovitj Kasatkin.
 • Nikolai, född 1883-09-05 i Moskva, död 1900 i S:t Petersburg.

TAB 13

Anatol (son av Carl August Edvard, tab 11), född 1856-06-19. Kadett i Fredrikshamn 1871-07-05. Transp. till kejsarens pagekår 1877-08-30. Fänrik vid 1. Jekaterinoslavska, hans majestäts grenadjärregemente 1879-11-07. Underlöjtnant därst. Placerad på arméinfanteriets depot 1885-08-26. E. tjänsteman vid kejsarinnan Marias avdelning av kejsarens eget kansli 1887-04-27. Guvemementssekreterare. RRS:tStO3kl 1888-05-06. T. f. yngre tjänsteman därst. 1889-04-24. RRS:tAO3kl 1891-05-03. Titulärråd 1892-03-30. Avsked från militärens depot 1893-06-04. Kollegiiassessor. RRS:tStO2kl 1896-05-26. Hovråd. RRS:t AO2kl. Yngre tjänsteman vid nämnda kansli. RRS:tV1O4kl 1902-04-27. Kollegiiråd 1903-11-16. Avsked 1908-05-29. Ånyo i tjänst vid nämnda kansli s. å. 8/7. Statsråd s. å. 27/7. Död 1913-05-25. Gift 1:o 1886-05-10 i S:t Petersburg med Julia Michailov, från vilken han blev skild, född 1857-07-23, dotter av verkliga statsrådet Ivan Michailov och Helena Paulovna Tutsjov. Gift 2:o 1900-02-17 i S:t Petersburg med Anastasia Rimskij-Korsakov, född 1872-08-30 på godset Varaksino i guvernementet Tver, dotter av statsrådet Vasili Rimskij-Korsakov och furstinnan Anastasia Samarin.

Barn:

 • 1. Helena, född 1886-04-01 i S:t Petersburg.

TAB 14

Eugen, (son av Carl August Edvard, tab 11), född 1859-09-07. Elev vid kejsarens pagekår. Kammarpage. Underlöjtnant vid 3. gardes- och grenadjärartilleribrigaden 1880-08-20. Transp. till livgardets 2. artilleribrigad med fänriks grad 1881-08-18. Underlöjtnant därst. 1884-09-11. Löjtnant 1885-04-05. RRS:tStO3kl 1890-09-11. Transp. till 5. gardesbatteriet av 2. reservartilleribrigaden 1891-10-26. Stabskapten 1893-04-09. Kapten 1895-04-14. Transp. till livgardets 3. artilleribrigad s. å. 27/9 och till livgardets 2. artilleribrigad 1897-10-19. RRS:tAO3kl s. å. 18/12. T. f. kommendör för 2. batteriet av livgardets 3. artilleribrigad 1900-01-18. Överste och stadfäst i innehavande befattning s. å. 22/4. RRS:tStO2kl 1902-12-19. Kommendör för 3. divisionen av sistnämnda artilleribrigad 1904-07-03. RRS:tAO2kI 1905-12-19. T. f. kommendör för 2. artilleribrigaden 1907-03-30. Generalmajor och stadfäst i innehavande befattning s. å. 5/5. Avsked 1910-06-11. Under världskriget 1914 inkallad i aktiv tjänstgöring. RRS:tVlO3kl 1915. Gift 1:o 1886 med Elisabet Baumgarten, död 1890-07-01 i Yalta på Krim, dotter av generalen Nikolai Baumgarten. Gift 2:o 1895-07-28 i S:t Petersburg med Helene Schumejko, född 1866-10-20 i Novogeorgievsk, dotter av kollegiirådet Paul Feodorovitj Schumejko och Maria Osipovna.

Barn:

 • 1. Xenia, född 1886-09-07 i S:t Petersburg. Gift 1909-07-20 med kaptenen vid 5. artilleribrigaden Leopold Leonid Reinfeld.
 • 2. Paul, född 1896-06-22 i S:t Petersburg.
 • 2. Dimitri, född 1900-12-04.
 • 2. Olga, född 1907-04-11.
 • 2. Tatiana, född 1908-04-08.

TAB 15

Johan Ulrik Sebastian, (son av Hans Henrik, tab 9), finsk friherre. Född 1795-09-14 Voipaala Genomgick Haapaniemi krigsskola. Underlöjtnant vid topografiska kåren på Haapaniemi 1812-11-05. Adjutant, kassör och kompaniofficer därst. s. d. Transp. till Viborgs, 3. finska, jägareregementet 1814-02-24. Löjtnant och adjutant därst. 1815-01-21. Stabskapten vid 1. finska infanteriregementet 1817-12-31. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06. Kommenderad till tjänstg. hos chefen för kejsarens generalstab s. å. 25/2. Åtföljde 1819 kejsar Alexander I på hans resa genom Finland. RRS:t AO3kl s. å. 27/10 och S:tVlO4kl 1821-07-27. Kapten 1824-04-06. Transp. till finska militärens generalstab 1825-03-25. Överstelöjtnants avsked 1828-03-17. T. f. intendent för finska krigskommissariatet s. å. 15/4. Utgav s. å. i tryck »Berättelse om Kejsar Alexanders färd från Nissilä gästgifveri till Kajana stad 1819», på svenska, finska, ryska och franska språken samt illustrerad. Hugnades härför 1828-10-22 med två briljanterade ringar, den ena av kejsaren, den andra av kejsarinnan. Intendent för nämnda krigskommissariat 1830-08-14. Vice landshövding i Nylands län 1831-05-15–1831-0815. Direktor för det på Mustiala överstelöjtnantsboställe i Tammela socken inrättade finska lantbruksinstitutet 1838-08-11. Avsked därifrån 1847. Förvaltare under en följd av år på ryska greven Kusjelev-Besborodskos frälsedonationsgods Kronoberg, fyra mil norr om Kexholm. Senator och ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement samt chef för dess nybildade expedition för jordbruket (och allmänna arbetena 1861-02-21. Fungerade som ordförande i det s. k. januariutskottet i Helsingfors s. å. RRS:tAO2kl s. å. 3/4. RRS:tStO1kl 1862-03-29. Jämte barn och efterkommande upphöjd i friherrligt stånd 1865-01-13 och i denna värdighet introd. på riddarhuset i Finland under nr 48 bland friherrar 1866-04-25. Avsked s. å. 21/11 och s. d. hugnad med en briljanterad gulddosa. Död 1869-10-12 Majby Gift 1:o 1818-11-15 med sin kusin Beata Charlotta Gripenberg, född 1797-11-03, död 1837-08-02 på Voipaala, dotter av överstelöjtnanten Robert Carl Gripenberg och hans 2:a fru Beata Christina Bäckman. Gift 2:o 1842-02-16 med Maria Lovisa Öhrnberg, född 1817-09-13, död 1880-04-02 i Villmanstrand, dotter av sadelmakaren i Tammerfors Didrik Öhrnberg och Maria Fredrika Gullström.

Barn:

 • 1. Emelie, finsk friherrinna, född 1819-09-02, död ogift 1871-08-28 på Majby.
 • 1. Carl Henrik Gustaf Alexander, född 1821-03-14, död s. å. 29/12.
 • 1. Elion, född 1823-04-13, död 1824-06-06.
 • 1. Henriette Eloise, född 1824-07-02, död 1825-03-21.
 • 1. Hedvig Christina Lovisa, finsk friherrinna, född 1831-01-16 i Helsingfors, död ogift 1920-10-30.
 • 1. Johanna Charlotta Adelaide, finsk friherrinna, född 1832-04-30 i Helsingfors, död där 1891-06-11. Gift 1860-07-21 Tervus Försvann spårlöst 1885, enligt förmodan död genom drunkning.
 • 1. Helena Sofia Elisabet, född 1834-02-02, död 1836-10-12.
 • 1. Alexander Robert Henrik Gustaf, född 1836-02-08, död s. å. 4/3.
 • 2. Johannes, finsk friherre. Född 1842. Senator. Död 1893. Se Tab. 16.
 • 2. Carl Henrik Alexander, född 1843-12-02. Kadett i Fredrikshamn 1855-10-27. Död där 1856-12-16.
 • 2. Maria Lovisa, finsk friherrinna, född 1846-01-26 på Mustiala, död 1916-03-19 i Helsingfors. Gift 1874-04-06 på Majby med sin syssling, lektorn Emil Johan Furuhjelm, född 1834, död 1901.
 • 2. Augusta Elisabet, finsk friherrinna, född 1847-12-18 i Kronobergs socken, död 1924-01-22 i Ingerois i Sippola socken och begraven i Anjala socken. Gift 1873-12-25 med bankokommissarien i Finlands banks växelkontor Jakob Rikard Stenius, född 1837-08-15, död 1915-11-07 i Helsingfors.
 • 2. Odert Sebastian, finsk friherre. Född 1850. Senator. Död 1925. Se Tab. 19.
 • 2. Robert Edvard, finsk friherre. Född 1852. Verkligt statsråd. Se Tab. 20.
 • 2. Gustaf Adolf Constantin Affe, finsk friherre, född 1854. Överstelöjtnant. Död 1918. Se Tab. 21.
 • 2. Alexandra, finsk friherrinna. Född 1857-08-30 på Tervus. Skriftställarinna. En av kvinnoemancipationens förkämpar i Finland. Död ogift 1913-12-24 i Helsingfors.
 • 2. Julia Amanda, finsk friherrinna, född 1861-06-18 på Tervus. Amanuens vid stadsbiblioteket i Helsingfors 1907.

TAB 16

Johannes (son av Johan Ulrik Sebastian, tab 15), finsk friherre. Född 1842-02-17 Voipaala Kadett i Fredrikshamn 1854-09-10. Avgick utan avslutad kurs 1858-07-23. Student i Helsingfors 1861-09-24. Filosofie kandidat därst. 1867-01-21. Promov. filosofie magister 1869-05-31. Studerade i Kasan 1867–1868. Extra ordinarie tjänsteman vid kejsarens kansli för Finland i S:t Petersburg 1868-12-24. Extra ordinarie tjänsteman vid ryska utrikesministeriet 1869-02-10. Rysk konsul i Hammerfest i Norge 1870-03-13. Bitr. expeditionssekreterare vid kejsarens kansli och statssekretariat för Finland 1871-03-28. RRS:tAO3kl 1873-04-20. T. f. övertranslator för ryska språket vid kejserliga senaten i Finland 1876-01-07. RRS:tStO2kl 1877-04-29. Andre expeditionssekreterare vid nämnda kansli och statssekretariat s. å. 29/5. Tillika t. f. kanslerssekreterare vid universitetet i Helsingfors 1880-10-18. Förste expeditionssekreterare vid 1:a avdelningen av förenämnda kansli och statssekretariat 1882-09-28. RRS:tAO2kl 1883-04-14. Hugnad med en briljanterad ring 1884-05-18. RRS:tVlO3kl 1886-03-29. Guvernör i S:t Michels län 1889-07-20. RRS:tStO1kl 1891-04-25. Senator och ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement samt chef för dess kansliexpedition s. å. 23/5. Chef för jordbruksexpeditionen därst. 1892-09-23. Död 1893-05-20 i Helsingfors. Gift 1872-08-01 Hommas

Barn:

 • Matilda Sylvia Maria, finsk friherrinna, född 1875-01-10, död 1880-09-14 Udelnaja
 • Elna Helmi Elisabet, finsk friherrinna, född 1876-10-16 i Helsingfors, död 1879-02-01 i S:t Petersburg.
 • Bertel Johan Sebastian, finsk friherre, född 1878. Skald. Se Tab. 17.
 • Rita Elisabet, finsk friherrinna, född 1880-07-21 Kotaniemi Student i Helsingfors 1899-05-22. Filosofie kandidat 1907-02-18. Med. kandidat 1909-05-29. Med. licentiat 1914-05-23. Underläkare vid Nummela sanatorium 1913-06-03. Läkare vid Muurola lungsotssanatoriiun i Rovaniemi socken 1926-12-00
 • Bernt Sebastian, finsk friherre. Född 1881. Bankdirektör. Se Tab. 18.
 • Siri Toini Maria, finsk friherrinna, född 1882-08-06 på Horttana vid Viborg. Översköterska vid Muurola sanatorium 1927-01-00
 • Katri Matilda, finsk friherrinna, född 1884-08-06 Männikkö E. kanslist vid polisinrättningens i Helsingfors upplysningsbyrå 1908. Avsked 1911. FFrM2kl 1918. Kontorist. Har utgivit flera noveller.

TAB 17

Bertel Johan Sebastian (son av Johannes, tab 16) finsk friherre. Född 1878-09-10 i S:t Petersburg. Kadett i Fredrikshamn 1893-07-22. Avgick utan avslutad kurs 1895-12-18. Student i Helsingfors 1898-08-11. Skald och författare. Deltog i finska frihetskriget 1918. Tjänstg. vid Nylands dragoner. Reservkornett s. å. 28/5. FFrK4klm sv s. å. FMM. Lokalchef för Sääksmäki-Saariois skyddskår. Han debuterade som skald med ett häfte dikter 1903 och intager nu en mycket bemärkt plats bland Finlands svenskspråkiga skalder. Köpte 1918 Malmtorps gård i Sääksmäki socken. Gift 1915-12-07 i Helsingfors med Hanna Matilda Brummer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1910-12-14 med forstmästaren Artur Voldemar Sjöström, född 1888-01-06), född 1890-03-18 i Helsingfors, dotter av vice häradshövdingen Johan Vilhelm Brummer, finska adl. ätten nr 268, och hans 2:a fru (finska friherrinnan) Anna Lovisa Stiernvall, nr 1810.

Barn:

 • Johan Ervin Adam Sebastian, finsk friherre, född 1916-08-05 i Sääksmäki socken.
 • Hans Ulrik Joakim, född 1918-02-27 i Sääksmäki socken.

TAB 18

Bernt Sebastian (son av Johannes, tab 16), finsk friherre. Född 1881-07-16 Udelnaja Student i Helsingfors 1899-04-08. Prokurist vid Finlands handelsbanks huvudkontor i Viborg 1909–1916. Direktör i aktiebolag Valfrid Alfthan i Helsingfors s. å. Verkst. direktör därst. s. å. i sept. Kontorschef vid Åbo aktiebanks filialkontor i Helsingfors 1917. Deltog i finska frihetskriget 1918. Reservfänrik s. å. 25/6. FFrK4kl s. å. FFrM2kl 1919. FMM. Direktör i aktiebolag Unionsbankens i Finland Helsingforsrayon 1921-01-01. Direktörssuppleant i aktiebolag Unionsbanken 1924. Reservlöjtnant 1926-12-06. Gift 1908-03-24 i Viborg med Julie Nelly Aline Hackman, född 1883-03-30 i Viborg, dotter av kommerserådet Vilhelm Hackman, finska adl. ätten nr 247, och Alice Marianne von Thompson.

Barn:

 • Henrik Johan Sebastian, finsk friherre, född 1909-07-06 i Viborg.
 • Dora Sigrid Alice, finsk friherrinna, född 1911-01-14 i Viborg.
 • Nils'' Bertil Sebastian, finsk friherre, född 1919-09-16 i Helsingfors. Se Tab. 18 B.

TAB 19

Odert Sebastian (son av Johan Ulrik Sebastian, tab 15), finsk friherre. Född 1850-03-08 Tervus Kadett i Fredrikshamn 1861-07-15. Underlöjtnant vid Kexholmska, kejsarens av Österrike, grenadjärregemente 1869-07-24. Löjtnant därst. 1872-04-28. Placerad på sappörbataljonerna med underlöjtnants grad s. å. 20/12. Transp. till 7. sappörbataljonen 1874-12-12. Löjtnants avsked 1875-01-18. Studerade vid Polytekniska institutet i Helsingfors. Examen i arkitekturvetenskap därst. Privatarkitekt i Helsingfors. Överdirektör i överstyrelsen för allm. byggnaderna i Finland 1887-11-06. RRS:tStO2kl 1890-04-13, av S:tAO2kl 1893-03-28 och S:tVlO4kl 1895-04-14 och 3kl 1898-04-17. Hugnad med en briljanterad snusdosa 1902-04-27. Senator och ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement samt chef för dess handels- och industriexpedition 1904-11-01. RRS:tStO1kl 1905-04-30. Från ämbetet entledigad s. å. 11/11. Ordförande i styrelsen för evangelisk-lutherska försarnas i Finland brandstodsförening 1913. Ordförande i Finska sparbankens i Helsingfors direktion: 11925-07-12 i Helsingfors. Gift 1880-08-25 i Helsingfors med Hilma Johanna Lindfors, född 1854-07-07 i Kyrkslätts socken. dotter av godsägaren August Benjamin Lindfors och Johanna Carolina Lohman.

Barn:

 • Margarita Maria (Maggie), finsk friherrinna, född 1881-06-11 i Helsingfors. Har ägnat sig åt koreografisk konst.
 • Hans Henrik Sebastian, finsk friherre. Född 1882-07-12 i Helsingfors. Student därst. 1900-05-19. Ingenjör. Lektor i skeppsbyggeri vid industriskolan i Åbo 1911. Deltog i finska frihetskriget 1918. FFrK4kl s. å. FMM. Rektor vid nämnda industriskola 1919. Fartygskonstruktör vid aktiebolag Vulcan i Åbo. Gift 1913-01-04 i Helsingfors med sin systers svägerska
 • Ingrid Charlotta von Freymann, född 1887-08-01 i Fredrikshamn, dotter av generalmajoren Otto von Freymann och Hildur Johanna Neovius.
 • Aili Johanna Elisabet, finsk friherrinna, född 1885-10-12 i Helsingfors. Gift där 1906-11-03 med verkst. direktören i aktiebolag Th. Neovius i Helsingfors, ingenjören Ernst Felix von Freymann, född 1881-02-11 i Fredrikshamn.

TAB 20

Robert Edvard (son av Johan Ulrik Sebastian, tab 15), finsk friherre. Född 1852-04-26 Tervus Kadett i Fredrikshamn 1865-09-01. Fänrik vid livgardets litauiska regemente 1872-07-29. Transp. till Sveaborgs fästningsartilleri med underlöjtnants grad 1874-02-11. Löjtnant därst. s. å. 8/12. Stabskaptens avsked 1876-01-14. Lärare vid Mustiala lantbruks- och mejeriinstitut s. å. Mejerilärare därst. 1882. RRS:tStO3kl 1893-03-28. T. f. direktor för nämnda institut 1901-04-30. Överdirektör för lantbruksstyrelsen i Finland 1902-05-22. RRS:tStO2kl 1906-04-15. S:tAO2kl 1909-04-11 och S:tVlO4kl 1913-04-27. Verkligt statsråds titel 1916-04-23. Avsked 1917-11-30. Gift 1880-07-12 på Rödebo i Blekinge med Agnes Hult, född 1860-12-01 i Pojo socken i Finland, dotter av godsägaren och civilingenjören Carl Hult och Amanda Palmborg.

Barn:

 • Vilhelm Sebastian, finsk friherre. Född 1881-05-25 på Mustiala. Student i Helsingfors 1900-05-06. Elektrotekniker.
 • Ester Maria, finsk friherrinna, född 1883-06-17 på Mustiala, död 1900-12-03 i Helsingfors och begraven i Tammela socken.

TAB 21

Gustaf Adolf Constantin (Atte) (son av Johan Ulrik Sebastian, tab 15), finsk friherre. Född 1854-01-09 på Tervus, Kronoborgs socken. Kadett i Fredrikshamn 1866-07-14. Fänrik vid livgardets 3., finska, skarpskyttebataljon 1874-08-19. Underlöjtnant därst. 1877-09-11. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878 och blev sårad i slaget vid Gorni-Dubniak 1877-10-24. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878-04-23. RRS:tAO3kl m sv o ros s. å. 14/12 och S:tStO3kl m sv o ros 1879-02-04. TMM. RumJK. Löjtnant 1881-04-24. Kapten vid 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon s. å. 15/8. RRS:tStO21kl 1888-03-09 och S:tAO2kl 1891-01-06. Överstelöjtnant vid 8., Viborgs, finska skarpskyttebataljon 1895-03-10. Vapenkontrollör vid finska militären med kvarstående i rullorna vid sistnämnda bataljon s. å. 17/3. RRS:tVlO4kl 1896-02-23. Entledigad från sistnämnda befattning med transp. till 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon s. å. 11/10. KSO2kl 1897-03-03. KRumStjO 1899-02-27. Uppförd på indragningsstat 1902-12-29. Militär skriftställare. Död 1918-10-23 i Helsingfors. Har av trycket utgivit bl. a. Lifgardets 3:e finska skarpskyttebataljon 1812–1905 (1905) och Finska kadettkåren och dess kamratskap (1912). Gift 1884-02-06 i Helsingfors med finska friherrinnan Alexandra Constance Johanna (Hanna) Hisinger, född 1863-09-04, dotter av godsägaren (finska friherren) Edvard Viktor Eugen Hisinger, och (finska friherrinnan) Constance Johanna Ramsay.

Barn:

 • Dagmar Constance Maria (Daggie), finsk friherrinna, född 1885-08-09 på Brödtorps gård i Pojo socken. död 1945-10-17 i Stockholm. Gift 1906-10-22 i Helsingfors med verkst. direktören i Finska pappersbruksföreningen vice häradshövdingen Rafael Teodor von Frenckell, finska adl. ätten nr 243, född 1883-11-21 i Helsingfors.
 • Synnöve Johanna, finsk friherrinna, född 1889-12-05 i Helsingfors. Student därst. 1907-05-22. Filosofie kandidat 1913-05-28. Död 1918-12-12 i Kristiania. Gift 1913-06-18 i Malmö med intendenten för evertebratavdelningen vid naturhistoriska riksmuseum i Stockholm, professorn, filosofie doktorn Nils Johan Teodor Odhner i hans 1:a gifte (gift 2:o 1920-05-31 med Ebba Carolina Nordenson, född 1884-07-03 i Göttingen, dotter av med. doktorn Erik Vilhelm Nordenson och Berta Harriet Kleman), född 1879-02-25 i Lund.

TAB 22

Reinhold Vilhelm, (son av Odert Johan, tab 4), född 1756-08-15 i Hvittis socken4. Volontär vid Björneborgs regemente 1762. Korpral därst. 1771-02-28. Furir 1774. Sergeant 1775-04-03. Fänrik 1779-04-23. Premiäradjutant 1781-08-00. Löjtnant vid Tavastehus regemente 1785-12-14. RSO 1789-06-02. Kapten vid sistnämnda regemente s. å. 15/8. Konfirm.fullm.4 1791-04-24. Major i armén 1804-02-07. Överstelöjtnant i armén4 1809-02-09. Avsked 1810-03-27. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 69 bland adelsmän. Död 1820-03-10 i Björneborg. Han var under finska kriget med bl. a. vid Siikajoki, Lappo, Alavo, Virdois och Salmis, varest han fick en svår blessyr i högra knäet. Gift 1788-01-26 i Heinola med Charlotta Catharina Wallens, född4 1769-10-29, död 1845-02-21 i Björneborg, dotter av landssekreteraren i Kymmenegårds län, lagmannen Jeremias Wallens och Maria Sofia Hahr.

Barn:

 • Sofia Gustava, född 1789-07-17. Stiftsjungfru. Död 1866-04-06 i Åbo. Gift 1815-01-29 Villähti
 • Carl Johan Vilhelm, född 1791. Major. Död 1844. Se Tab. 23.
 • Reinhold Gustaf, född 1792-07-19 i Nastola socken. Volontär vid Tavastehus regemente 1805. Korpral därst. s. å. 25/6. Kadett på Haapaniemi 1807-10-01. Fänrik vid förutn. regemente 1808-03-20, vid Hälsinge regemente 1810-06-19 och vid Södermanlands regemente 1811-04-02. Löjtnant därst. 1813-03-16. Kapten 1822-06-11. Avsked 1831-02-07. CXIVJoh:s medalj 1854. RSO 1858-04-28. Död 1875-04-01 i Stockholm. Han var med vid Lappo, Alavo, Virdois, Ruona och Salmis. Gift 1820-11-26 Alvesta med stiftsjungfrun Jakobina Gustava Gyllenhammar, född 1792-08-28, död 1868-08-18 i Stockholm, dotter av kaptenen Carl Gustaf Gyllenhammar, och hans 1:a fru Margareta Eleonora von Schoting.
 • Charlotta Christina, född 1794-01-05. Stiftsjungfru. Död ogift 1875-04-14 i Åbo.
 • Jakob Henrik, född 1795-12-14 i Nastola socken i Finland. Kadett vid Karlberg 1811-07-18. Utexaminerad 1814-05-07. Fänrik vid Hallands infanteribataljon s. å. 16/5. Premiärfänrik 1816-01-09. Löjtnant 1821-11-05. Transp. till Älvsborgs regemente 1825-04-19. Död ogift 1828-08-08 i Varberg.
 • Albertina Vilhelmina, född 1797-03-02 på Villähti4. Stiftsjungfru. Död ogift 1872-01-16 i Björneborg.
 • Adolf Albrekt, född 1799. Överstelöjtnant. Död 1892. Se Tab. 26.
 • Claes Leonard, född 1802-12-26 i Tavastland. Kadett på Haapaniemi 1817. Avgick utan avslutad kurs 1820-07-08. Fanjunkare vid 1. finska infanteriregementets 1. bataljon s. å. Fänrik därst. 1823-04-02. Underlöjtnant 1825-06-02. Placerad på 1. finska skarpskyttebataljonen 1827-02-11. Transp. till Odessa infanteriregemente 1828-12-12. Bevistade turkiska fälttåget 1829. Död ogift s. å. 9/10 i fästningen Varna, i Turkiet
 • Margareta Lovisa, född 1804-01-13 i Hauho socken i Finland. Stiftsjungfru. Död ogift 1860-06-01 Björneborg.

TAB 23

Carl Johan Vilhelm, (son av Reinhold Vilhelm, tab 22), född 1791-07-04 i Heinola. Volontär vid Tavastehus regemente 1805. Korpral därst. 1807. Sergeant 1808. Fänrik s. å. 11/4. Konfirm.fullm. s. å. 11/7. Fänrik vid Hälsinge regemente 1810-06-19. Premiärfänrik därst. 1812. Löjtnant s. å. 21/7. GMtf 1814-10-08. Kapten vid sistnämnda regemente 1816-07-30. Major därst. 1824-11-30. RSO 1827-07-04. Postmästare i Söderhamn 1835-02-14. Avsked ur krigstjänsten s. å. 7/3. Död 1844-02-27 i Söderhamn. Var med vid Yppäri, Siikajoki, Ny-Karleby, Lappo, Alavo, Herranen och Salmis i Finland, samt vid Kjöltjället, Rakestad och Askim under norska fälttåget. Gift 1824-08-01 med Anna Fredrika Linck, född 1800-10-23 i Söderala socken Gävleborgs län, död 1865-02-14 i Hudiksvall, dotter av kammarrättsrådet Fredrik Linck och Anna Elisabet Holmgren.

Barn:

 • Carl'' Fredrik Vilhelm, född 1825. Kapten. Död 1898. Se Tab. 24.
 • Anna Charlotta Vilhelmina, född 1827-01-20 vid Flor i Mo socken Gävleborgs län, död 1866-10-30 i Luleå. Gift 1846-11-05 i Söderhamn med landshövdingen i Norrbottens län, översten i armén, KNO1kl, RSO, RVO, Sven Peter Bergman, född 1806-12-29 i Norrköping, död 1878-03-30 i Hudiksvall.
 • Valborg Sofia Margareta, född 1829-05-01 vid Flor, död 1904-10-02 i Stockholm. Gift 1854-01-01 i Söderhamn med kaptenen vid Helsinge regemente, postmästaren i Sala, RSO, Carl Otto Frænell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1844 med Hedvig Carolina Charlotta Törnsten, född 1821-03-31, död, dotter av apotekaren Carl Törnsten och Hedvig Gustava Braun), född 1811-12-04 i Mörkö socken Södermanlands län, död 1884-03-11 i Sala.
 • Emma Adelaide Fredrika, född 1831-07-16 vid Flor, död ogift 1897-08-23 på Framnäs.
 • Augusta Carolina Amalia, född 1836-06-07 i Söderhamn. Stiftsjungfru. Död ogift 1925-09-01 i Hudiksvall.
 • Edla Teresia Ottilia, född 1841-11-04 i Söderhamn. Stiftsjungfru. Död 1918-05-27 i Hudiksvall. Gift 1864-06-22 i Luleå med stads- och fängelseläkaren i Hudiksvall, RVO, med. licentiat och kir. magister Isidor Ekman, död 1829-05-12 på Nya Prästhyttan i Grangärde socken Kopparbergs län, död 1916-07-26 i Hudiksvall.

TAB 24

Carl'' Fredrik Vilhelm, (son av Carl Johan Vilhelm, tab 23), född 1825-05-08 på Säversta boställe i Bollnäs socken Gävleborgs län. Kadett vid Karlberg 1839-02-05. Utexaminerad 1844-06-22. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 5/7. Bevistade danska kriget 1848 som sekundlöjtnant vid danska artilleriet deltog därunder i affären vid Dybböl s. å. 5/6. RDDO s. å. 7/12. Bitr. lärare i fortifikation och topografi vid krigsakademien 1849–1855. Lärare vid slöjdskolan 1850–1857. Löjtnant 1854-03-07. Artilleristabsofficer 1854–1857. Informationsofficer vid krigsakademien 1855–1857. Kapten i artilleriet 1859-05-24 avsked s. å. 4/6. Ordförande i direktionen för Olandsåns sänkning 1859–1880. Landstingsman för Ölands härad 1862–1867. Förvaltare av greve von Plåtens bruks- och lantegendomar i Uppland och Västernorrland 1862–1889. Ordf. i direktionen för Råknöbäckens sänkning 1868–1872. Verkst. direktör i Uppsala–Margretehill järnvägsaktiebolag 1871–1882. Suppleant. i dess styrelse 1882–1893. RVO 1871-01-28. RNO 1874-12-14. DFM 1877. T. f. domänintendent i Uppsala län 1878-01-18. Landstingsman för Tierps tingslag 1880–1889. Kronans ombud för expropriation vid Marma av jord till skjutfält för artilleriet 1882–1885. Ledamot i direktionen för Uppsala läns brandstodsbolag 1884-03-14–1893-03-14. Vice ordf. i nämnda läns landsting 1887–1889. Ledamot i styrelsen för Ultima lantbruksinstitut 1889 "Yg–1894-12-31. Ledamot i styrelsen för Uppsala läns idiotanstalt 1890–1892. KVO2kl 1890-12-01. Avsked från domänintendentsbefattningen 1893. Entledigad från uppdraget såsom ledamot i styrelsen för lantbruksinstitutet vid Ultuna 1895-01-00. Död 1898-02-08 i Stockholm. Gift 1850-12-12 i Stockholm med Anna Elisabet von Gall, född 1830-08-21 i Råsted i hertigdömet Oldenburg, död 1897-09-12 i Stockholm, fosterdotter till generaladjutanten, friherre Carl Gustaf Fleetwood, och baronessan Aloysia von Geijmüller.

Barn:

 • Anna Aloysia Axelina, född 1851-10-06 i Stockholm. Död 1928-07-10 i Söderhamn. Gift 1877-11-17 i Tierps socken Uppsala län med lektorn vid högre läroverket i Örebro, RNO, filosofie doktorn Per Gustaf Lyth, född 1848-03-06 i Visby, död 1913-02-13 i Örebro och begraven på Almby kyrkogård Örebro län.
 • Carl'' Gustaf Vilhelm, född 1853. Jägmästare. Död 1903. Se Tab. 25.
 • Selma Augusta Vilhelmina, född 1855-03-12 i Stockholm. Död 1933-04-13 i Stockholm. Gift 1873-10-26 i Uppsala med grosshandlaren i Stockholm Johan Albert Erenfrid Söderberg, född 1840-05-04 i Härnösand, död 1905-05-29 i Stockholm.
 • Ida Maria Elisabet, född 1858-12-28 i Alunda socken Uppsala län. Död 1937-02-09 i Roslags Näsby, Täby socken (Sth). Gift 1883-11-28 i Uppsala med sin faders kusin, överstelöjtnanten Vilhelm Adolf Gripenberg i hans 2:a gifte, född 1839, död 1895.
 • Ebba Lovisa Amalia, född 1860-10-29 i Alunda socken, död 1916-12-02 i Sköllersta socken Örebro län. Gift 1888-06-04 i Tierps socken. med föreståndaren för Örebro folkhög- och lantmannaskola, RVO, filosofie licentiat Johan Vilhelm Jonsson, född 1852-03-29 i Ljungby socken Kalmar län.
 • Elise Fredrique, född 1862-09-11 i Alunda socken, död ogift 1919-01-20 Enköping (Leksands förs, Kopparbergs län, db).
 • Anna Maria Teresia, född 1865-07-18 i Tierps socken. död 1941-07-23 åm Karol. sjukhuset, Stockholm (Lovö förs, Sth. db nr 22). Gift 1898-12-12 i Stockholm med byrådirektören i Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, KVO2kl, RNO, Per Henrik Hedenblad i hans 2:a gifte (gift 1:o 1872-10-12 i Hudiksvall med Eva Christina Härdelin, född där 1847-10-28, död 1895-07-13 i Stockholm, dotter av kaptenen vid Helsinge regemente Anders Härdelin), född 1845-07-29 i Torsångs socken Kopparbergs län, död 1911-12-17 i Stockholm.
 • Märta Carolina Matilda, född 1867-03-12 i Tierps socken, död ogift 1922-07-10 i Stockholm, Gustaf Vasa förs.
 • Emma Sigrid Helena, född 1868-09-22 i Tierps socken. Död 1929-01-29 i Stockholm, ogift (Leksands förs, Kopparbergs län, db)

TAB 25

Carl'' Gustaf Vilhelm, (son av Carl Fredrik Vilhelm, tab 24), född 1853-02-04 i Stockholm. Elev vid skogsinstitutet6 1875-06-01. Utexaminerad6 1877-05-31. E. jägmästare i Kinda revir s. å. 9/7. Förvaltare av kammarjunkare Paulis, sedermera riddarhusets skogar inom Östergötland 18796. Assistent i Kinda revir6 1890-07-24. Jägmästare därst. 1898-03-18. Död 1903-04-08 i Linköping. Arrenderade Fölingsö i Kisa socken Östergötlands län sedan 1893. Gift 1890-06-05 i Kisa socken med Elin Maria Helena Enander, född 1863-10-15 Perstorp, död 1943-07-26 i Stockholm (Åtvids förs, Östergötlands län, db nr 37). Dotter av fanjunkaren Johan Gustaf Enander och Amalia Charlotta Schillberg. Arr. Fölingsö.

Barn:

 • Anna Sigrid Amalia, född 1891-05-19 Falla. Gift 1917-12-02 på Fölingsö (Kisa förs, Östergötlands län, vb) med Hugo Danielsson-Aschan, född 1891-11-05 Åkerby. Arrenderar Händelö i S:t Johannes socken Östergötlands län.
 • Ida Hedvig Elisabet (Elsa), född 1893-02-22 på Fölingsö. Gift 1927-09-10 i Gustafskyrkan i Köpenhamn (Kisa förs, Östergötlands län, vb) med disponenten för Kisa bryggeri Tor Andersson, född 1888-03-13 i Tidersrum, Östergötlands län.
 • Carl Ivar, född 1895-07-14 på Fölingsö, död där 1896-01-21.
 • Carl Erik Ragnar, född 1897-04-06 på Fölingsö. Genomgick Norrköpings tekn. elementarskola 1917–1919. Assistent vid Maschenpapierfabrik J. H. Eppen i Hannover 1921–1924-01-15. Bitr. maskiningenjör vid aktiebolag Klippans finpappersbruk 1924-02-01–1925-08-31. Avdelningschef för Lessebo aktiebolags sulfitfabrik i Lessebo 1925-09-01. Gift 1927-09-08 i Gråmanstorps kyrka Kristianstads län med Titti Iris Margareta Engström, född 1901-08-22 i Klippan, dotter av ritläraren Hans Engström och Othilda Maria Lindqvist. Se Tab. 25 A.

TAB 25. A

Carl Erik Ragnar, (son av Carl Gustaf Wilhelm tab 25), född 1897-04-06 på Fölingsö. Huvudman 1903. Genomgick Norrköpings tekn. elementarskola 1917–1919. Anställd vid aktiebolag Klippans finpappersbruk 1920-10-01.1921-04-18. Assistent vid Maschenpapierfabrik J. H. Eppen i Hannover 1921-07-12–1923-12-31. Bitr. maskiningenjör vid aktiebolag Klippans finpappersbruk 1924-02-01–1925-08-31. Gift 1927-09-08 i Gråmanstorps kyrka Kristianstads län med Titti Iris Margareta Engström född 1901-08-22 i Klippan. Dotter av ritläraren Hans Engström och Othilda Maria Lindqvist.

Barn:

 • Elin Margareta Elisabeth, född 1928-10-15 i Lessebo i Hovmantorps förs, Kronobergs län. Institutionssekr v univ i Lund.
 • Carl-Fredrik Hans, född 1929-12-17 i Lessebo i Hovmantorps förs, Kronobergs län. Tecknare,
 • Karin Barbro, född 1934-08-16 i Växsjö (Hovmanstorps förs, Kronobergs län, fb nr 40). Leg. sjuksköterska.

TAB 26

Adolf Albrekt, (son av Reinhold Vilhelm, tab 22), född 1799-07-31 Villähti Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Utexaminerad5 1818-09-22. Fänrik vid Närkes regemente 1818-10-13. Löjtnant därst. 1824-09-14. Kapten 1833-11-23. RSO 1848-04-28. Överstelöjtnant och 1. major 1849-05-08. Avsked 1859-04-05. Död 1892-11-22 i Karlstad. Gift 1834-04-08 Karlslund med grevinnan Charlotta Ulrika von Hermansson, född 1815-08-14 Saleby, död 1881-11-01 Örebro, dotter av löjtnanten greve Gustaf Adolf von Hermansson, och hans 1:a fru Catharina Lovisa Linroth.

Barn:

 • Charlotta Lovisa, född 1836-05-03 i Kristinehamn. Stiftsjungfru. Död ogift 1875-03-15 i Örebro.
 • Sofia Helena, född 1837-06-13 på Karlslund. Stiftsjungfru. Död ogift 1916-05-13 i Örebro.
 • Vilhelm Adolf, född 1839. Överstelöjtnant. Död 1895. Se Tab. 27.
 • Carl Gustaf, född 1840. Kamrer. Död 1933. Se Tab. 31
 • Maria Margareta, född 1841-10-15 Eketorp. Stiftsjungfru. Diakonissa samt förestånderska för barnhemmet i Örebro. Död 1933-11-18 i Stockholm (Sofia förs) och begr. på Örebro Södra kyrkogård.
 • Axianne Ulrika Charlotta, född 1854-02-08. Stiftsjungfru. Död 1858-01-12 i Örebro.

TAB 27

Vilhelm Adolf, (son av Adolf Albrekt, tab 26), född 1839-01-13 Karlslund. Sergeant vid Närkes regemente 1857-02-28. Fanjunkare 1858-07-26. Officersexamen 1859. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/4. Löjtnant 1864-07-05. Skattmästare i Örebro läns hushållningssällskap 1867. Kapten 1875-08-06. RSO 1882-12-01. Stadsfullmäktig i Örebro. Ledamot av styrelsen för kemiska stationen därst. 1885. Major 1887-05-06. Ledamot av styrelsen för Örebro läns frökontrollanstalt s. å. RVO 1890-05-16. Överstelöjtnant vid livregementet till fot 1893-12-15. Död 1895-08-02 i Örebro och begraven å Sköllersta kyrkogård Örebro län. Gift 1:o 1868-03-04 i Stockholm med Olga Magdalena Sofia Öhnell, född där 1847-07-09, död 1882-08-06 Fiskmanstorp Gift 2:o 1883-11-28 i Uppsala med sin kusins dotter Ida Maria Elisabet Gripenberg, född 1858-12-28 i Alunda socken Uppsala län, dotter av kaptenen Carl Fredrik Vilhelm Gripenberg och Anna Elisabet von Gall.

Barn:

 • 1. Anna Carolina Charlotta, född 1869-01-27 Ulriksberg. Stiftsjungfru. Död 1932-04-03 i Ljungby socken, Kronobergs län. Gift 1894-12-20 i Örebro med f. d. kassören Otto Fredrik Helleday, född 1849-07-15 på Räfsnäs kungsgård i Toresunds socken Södermanlands län.
 • 1. Carl Reinhold Adolf Per, född 1871. Ingenjör. Se Tab. 28.
 • 1. Herman Vilhelm, född 1872-11-09, död 1883-07-27.
 • 1. Olga Louise Catharina, född 1874-03-16 på Boo i likanämnd socken Örebro län. Stiftsjungfru. Folkskollärarinneexamen 1894-08-01. Folkskollärarinna i Karlstad 1895-06-24 och i Gävle sedan 1900-01-01.
 • 1. Gustaf Hjalmar, född 1876-02-24 på Boo. Genomgick Örebro tekniska elementarläroverk. Diplom. bryggmästare i München 1901. Bryggmästare på skilda ställen i Schweiz, Nordamerika och Sverige. Bryggmästare i 4/3 i Stockholm. Död 1937-03-31 i Örebro (Sköllersta förs db nr 28). Gift 1908-05-04 i Chicago med Maria Christina Anna Puck, född 1866-02-02 i Plensburg, Tyskland. Död 1928-07-15 i Örebro, Olaus Petri och begr. i Sköllersta socken i Örebro.
 • 1. Maria Sofia Hedvig, född 1877-11-21 Tynninge. Stiftsjungfru. Bokhållare vid sockerbruksaktiebolag i Landskrona 1897, sedan korrespondent hos svenska sockerfabriksaktiebolag i Malmö.
 • 1. Agnes Selma Elisabet (Elsa), född 1880-04-22 Fiskmanstorp. Stiftsjungfru. Genomgick Schartaus handelsinstitut i 4/3 i Stockholm 1895. Kontorist i Newcastle i Skottland s. å. Biträde å milkontoret i Örebro 1896. Gift 1910-04-12 Örebro förs, ]] med stationsinspektoren vid Bergslagernas järnvägar Erik Gustaf Landin, född 1883-08-28 i Nyeds socken Värmlands län.
 • 2. Märta, född 1884-08-15 i Örebro. Stiftsjungfru. Död där 1886-11-17.
 • 2. Odert, född 1886. Extra lantmätare. Se Tab. 29
 • 2. Ida, född tvilling 1886-03-14 i Örebro, död där s. å. 18/4.
 • 2. Vilhelm, född 1890. Diplomingenjör. Se Tab. 30
 • 2. Maria, född 1895-11-25 i Örebro. Stiftsjungfru. Folkskollärarinna i Täby. Gift 1936-07-12 i Täby förs, Sthlm. med sjökaptenen Carl Erik Nordenhaag i hans 2:a gifte, född 1884-09-30, från vilken hon blev skild gm Sth. RR:s utslag 1945-06-20. (gift 1:o 1924 med Tyra Clara Gerda Rosa Henriette Liljencrantz f (T20 Ö7) skilsm 1928)

TAB 28

Carl Reinhold Adolf Per, (son av Vilhelm Adolf, tab 27), född 1871-06-06 Tomta. Examen från Örebro tekniska elementarläroverk 1889. Ingenjör vid Vargöns aktiebolag 1890–1896, vid aktiebolag Papyrus i Mölndal 1897–1899, vid Sörstafors pappersbruk i Kolbäcks socken Västmanlands län 1899–1901, vid Lilla Edets pappersbruk 1901–1904, vid Ljusfors i Kullerstads socken Östergötlands län 1904–1905 och vid Ställdalens pappersbruk i Ljusnarsbergs socken Örebro län 1905–1915. Ingenjör och köpman i Göteborg sedan 1916. Gift 1898-04-09 i Mölndal med Nanna Peterson, född 1875-10-28 i Göteborg. Dotter av grosshandlaren i nämnda stad Johan Peterson och Anna Elisabet Ödqvist.

Barn:

 • Olga Nanna Elisabet, född 1901-12-13 i Lilla Edet. Stiftsjungfru. Telegrafist i Göteborg. Gift 1931-11-05 i Paris (Göteborg Annedals förs vb) med telegrafassistenten Harry Fritiof Walde, född 1902-02-16 i Karoli förs, Malmöhus län. Eo försäljningschef.
 • Hildur Marianne, född 1904-08-11 i Kullerstads socken Östergötlands län. Död där s. å.
 • Bertil Adolf Vilhelm, född 1907-02-25 vid Ställdalen i Ljusnarsbergs socken Örebro län ]], död där s. å. 1/12.
 • Claes Adolf Albrekt, född 1909-01-03 vid Ställdalen. Se TAB. 28 A.
 • Per'' Olof Sebastian, född 1911-06-25 vid Ställdalen. Se TAB. 28 B.

TAB 29

Odert, (son av Vilhelm Adolf, tab 27), född tvilling 1886-03-14 i Örebro. Reservofficersexamen 1907-04-20. Underlöjtnant i Helsinge reg:s reserv 1908-01-09. Lantmäteriexamen 1909. Lantmäteriauskultant s. å. 15/9. Avsked från regementet 1911-08-10. Erhöll tillstånd att såsom underlöjtnant inträda i 1. livgrenadjärregementets reserv 1915-01-29. Avsked s. å. 12/8. Extra lantmätare 1921-01-01. Avlagt kulturteknisk examen inför Lantmäteristyrelsen 1923-04-28. Lantmätare i avvittringsnämnden i Västerbottens län från 1925-04-01. Distriktslantmätare i Härnösands distrikt 1934-01-12 fr.o.m. s.å. apr. 1. Död 1936-07-17 i Ålands by i Säbrå förs, Västra norrland och begr. i Umeå (Härnösands db. nr 117). Gift 1910-11-05 i Norrköping, S:t Olai med Signe Anna Elisa Quarnström, född där 1886-09-22. Dotter av urmakaren John Alfred Qvarnström och Anna Maria Eriksson.

Barn:

 • Ulf Odert Knut, född 1912-03-14 i Solleröns förs, Kopparbergs län . Reservofficersexamen å Karlberg 1934-08-31. Fänrik i Norrlands artilleriregementets reserv 1935-04-18. Underlöjtnant i samma reserv 1937-05-10. Löjtnant i samma reserv 1938-11-03. Löjtnant vid Norrbottens artillerikår 1940-10-01. Kapten vid Norrbottens artillerikår 1943-10-01. Gift 1:o 1941-07-13 i Nederluleå kyrka i förs med samma namn, Norrbottens län (Luleå domk. förs, vb nr 93) med Kajsa Gunvor Lundberg, född 1919-12-01. Dotter av lokföraren Leon Lundberg. Gift 2:o 1947-07-19 i Norrköping med Elin Margareta Bergström, född 1919.
 • Barbro Anne-Marie, född 1913-10-13 i i Stockholm (Motala förs, fb), död 1929-05-30 i Umeå förs.

TAB 30

Wilhelm, (son av Wilhelm Adolf tab 27), född 1890-05-17 i Örebro. Diplomingenjör. Byggnadsingenjör. Gift 1:o 1918-12-22 i i Stockholm Tyska förs i Stockholm med Svea Adèle Alberta Johannsen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1911-04-30 med Emil Knopf död 1917-04-01), född 1887-03-01 i Stockholm, död 1942-03-09 Mörby (Danderyds landsförs, db nr 16). Dotter av Albert Heinrich Johannsen och Adolfina Sofia Palmgren. Gift 2:o 1944-05-27 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, Sth. (vb nr 116) med husföreståndarinnan Carola fredrika Sjöberg från vilken han blev skild, född 1898-09-11 (Adolf Fredriks f. Sthlm)

Barn:

 • Carl Vilhelm Ingmar, född tvilling 1920-01-26 i Stockholm. Se Tab. 30 A.
 • Stina Adèle Marianne, född tvilling 1920-01-26 i Stockholm, Matteus förs,. Skrivbiträde. Gift 1943-06-05 i Stockholm (Högalids förs, Sth. vb nr 235) med danske undersåte, ritare Max Ellman, född 1908-10-23

TAB 31

Carl Gustaf, (son av Adolf Albrekt, tab 26), född 1840-10-04 vid Eketorp i Södra Råda socken Värmlands län. Brukselev vid Färna bruk i Gunnilbo socken Västmanlands län 1857. Bokhållare därst. 1859. Kassör och bokhållare vid Gustafs och Karlbergs kopparverk Jämtlands län 1861. Genomgick Filipstads bergsskola 1866–1867. Bruksförvaltare vid Håkanbol bruk i Nysunds socken Värmlands län s. å. Elev på järnkontorets metallurgiska stat 1869. Smidesmästare vid Mölnbacka bruk i Norra Ulleruds socken Värmlands län 1870. Bruksförvaltare därst. 1871. Disponent vid Håkanbols bruk 1879. Ledamot av Karlstads drätselkammare 1881–1884. Ledamot av stadsfullmäktige i nämnda stad 1882–1892 och 1897–1900. Kamrer vid därvarande sparbank 1885–1902. Ledamot av Karlstads fattigvårdsstyrelse 1888–1894. Död 1933-01-13 i Stockholm (Engelbr.) och begr. på Karlstads västra kyrkogård. Gift 1873-09-04 i Örebro med Selma Sofia Strokirk, född 1849-01-09 på Lidetorp i Nysunds socken Värmlands län ]], död 1899-03-13 i Karlstad, dotter av bruksägaren Knut Viktor Strokirk och Julie von Axelsson, nr 2022.

Barn:

 • Julie, född 1874-07-01 på Mölnbacka bruk, liksom systrarna. Stiftsjungfru.
 • Maria Charlotta (Lotten), född 1876-01-07 på Mölnbacka bruk. Stiftsjungfru.
 • Hedvig Sofia, född 1877-11-10. Stiftsjungfru. Död 1878-06-03 på Mölnbacka bruk.

TAB 32

Nils Leonard, (son av Odert Johan, tab 4), född 1758-01-20. Volontär vid Björneborgs regemente 1763-06-12. Korpral därst. 1771-01-11. Rustmästare 1774-09-26. Sergeant vid artilleriet 1774-12-24. Styckjunkare därst. 1776-10-12. Fänrik vid förstn. regemente 1779-04-23. Löjtnant vid Österbottens regemente 1785-09-27 och vid Björneborgs regemente 1786-12-14. Stabskapten därst. 1789-06-13. RSO 1790-05-02. Premiärkapten 1793-12-20. Major i armén 1802-06-28. Avsked 1810-06-05. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 69 bland adelsmän. Död 1841-08-22 i Björneborg. Han förlorade i träffningen vid Porrassalmi den 1789-06-19 högra ögat och halva näsan. Gift 1799-12-26 Kjuloholm

Barn:

 • Johan Fredrik Sebastian, född 1801. Generalmajor. Död 1865. Se Tab. 33.
 • Gustaf Leonard, född 1804. Kammarråd. Död 1878. Se Tab. 36.
 • Carl Adolf, född 1810. Stabskapten. Död 1871. Se Tab. 42

TAB 33

Johan Fredrik Sebastian, (son av Nils Leonard, tab 32), född 1801-02-01 i Kjulo socken. Sergeant vid 1. finska infanteriregementet 1815-07-13. Porte-épéefänrik därst. 1816-12-04. Underlöjtnant vid 2. finska infanteriregementet 1819-04-29. Transp. till 1. finska infanteriregementet 1820-05-20. Adjutant vid regementets Vasabataljon 1821-02-27. Löjtnant 1823-04-02. Placerad på 2. finska skarpskyttebataljonen 1827. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon med underlöjtnants grad 1830-03-12. Löjtnant därst. s. å. 18/4. Bevistade polska kriget 1831 och 1832. RRS:tAO3kl m ros 1831-10-03, och S:tV1O4kl m ros s. å. 7/7. Hugnad med guldhalvsabel med påskrift: för tapperhet 1832-02-27. Erhöll jämväl medaljen för Warschaus stormning och utmärkelsetecknet Virtuti militära 4kl. Stabskapten 1832-04-23. Kapten 1833-03-31. Major vid Nyslottska regementet 1834-03-16. RRS:tStO3kl förändrad 2kl s. å. 16/9 transp. till 2. finska linjebataljonen 1835-10-28 och till 6. finska linjebataljonen 1838-05-11. Erhöll till S:tStO2kl kejs. krona 1841-01-02. Chef för 3. finska linjebataljonen s. å. 4/5. Överstelöjtnant 1845-02-09. RRS:tGO4kl 1848-12-08, och S:tAO2kl 1849-12-18. Överste 1852-03-30. Chef för 5. finska linjebataljonen 1855-01-14 och för förenade 5. och 6. bataljonerna s. å. 26/3. Deltog under kriget 1855 i försvaret av Helsingfors. RRS:tAO2kl m kejs. kr o. sv s. å. 12/9. Chef för 2. finska linjebataljonen 1857-06-02. Generalmajor 1862-08-14. Avsked s. d. Död 1865-06-04 i Helsingfors. Gift 1826-11-14 i Björneborg med Sofia Margareta Ascholin, född 1806-07-08 i nämnda stad, död 1878-05-07 i Helsingfors, dotter av handlanden i Björneborg, kommerserådet Johan Ascholin och Johanna Sticksén.

Barn:

 • Julia Gustava Johanna, född 1827-12-07 i Björneborg, död 1896-08-04 Tallholm Gift 1863-08-05 i Helsingfors med kapellanen i sistnämnda stad Johan Jakob Sihvonen, född 1821-12-27 i Sordavala, död 1895-10-23 i Helsingfors.
 • Sofia Augusta, född 1829-09-26 i Björneborg, död 1831-03-10 i Helsingfors.
 • Johan Leonard Sebastian, född 1831-07-22 i Björneborg9, död 1832-09-21 i Helsingfors.
 • Johan Axel, född 1833. Generallöjtnant. Död 1918. Se Tab. 34.
 • Fredrik Vilhelm Nikolai, född 1836-10-29 i Viborg, död 1839-05-02.
 • Adolf Uno, född 1844-11-30, död 1847-06-28.

TAB 34

Johan Axel (son av Johan Fredrik Sebastian, tab 33), född 1833-03-01 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1846-08-12. Löjtnant vid storfursten Alexander Alexandrovitjs karabinjärregemente 1852-08-25. Transp. till livgardets Paulovska regemente med fänriks grad 1853-03-28. Underlöjtnant därst. 1854-04-23. Löjtnant 1855-12-18. Kommenderad till tjänstgöring vid finska kadettkåren 1858-05-12. Stabskapten vid nämnda gardesregemente 1862-09-07. RRS:tStO3kl 1863-04-29. Återkommenderad till regementet 1864-05-14. Kapten 1865-09-11. Överste 1868-04-12. Bataljonschef vid nämnda garde s. å. 10/9. RRS:tStO2kl s. å. 11/9. Entledigad från bataljonschefsbefattningen 1871-01-20. Erhöll till S:tStO2kl kejs. krona 1872-09-11. Chef för Samarska infanteriregementet 1873-05-17. KÖFrJO 1874-02-27. RRS:tAO2kl s. å. 12/10 S:tV1O4kl 1878-01-13 och 3kl 1880-09-11. Generalmajor 1883-05-27. Kommendör för 1. brigaden av 7. infanteridivisionen 1884-12-17. Guvernör i Uleåborgs län med placering på arméinfanteriet 1886-05-22. RRS:tStO1kl 1888-04-19. Guvernör i Viborgs län 1889-02-22. RRS:tAO1 kl 1891-04-25. Generallöjtnant 1893-09-11. RRS:tV1O2kl 1897-04-25. Avsked från guvernörsbefattningen 1899-12-10. Placerad på arméinfanteriets reserv s. å. Avsked ur militärtjänsten 1900-02-27. Död 1918-06-12 i Bern i Schweiz. Gift 1861-10-06 i Fredrikshamn med Matilda Gustava Martinau, född 1844-03-21 i Nikolajev i Chersonska guvernementet, död 1924-01-21 i Helsingfors, dotter av generallöjtnanten Carl Mauritz Martinau, finsk adelsman Martinau, nr 229, och Vilhelmina Amalia Tigerstedt.

Barn:

 • Matilda Johanna Maria, född 1862-08-23, död 1869-04-21 i S:t Petersburg.
 • Natalia, född 1864-05-02, död 1868-01-16 i S:t Petersburg.
 • Alexander Mauritz Sebastian, född 1869. Major. Död 1925. Se Tab. 35.
 • Maria Vilhelmina Julia, född 1871-05-02 i S:t Petersburg.
 • Angelique Alexandra Sofia, född 1873-08-24 i Helsingfors.

TAB 35

Alexander Mauritz Sebastian (son av Johan Axel, tab 34), född 1869-01-10 i S:t Petersburg. Student i Helsingfors 1888-06-13. Kadett i Fredrikshamn s. å. 8/7 kornett vid 4. Pskovska, hennes majestäts livdragonregemente 1891-08-17, med tur från 1890-08-22. Transp. till livgardets, hennes majestäts, kyrassiärregemente 1892-09-08, med tur från 1891-08-17. Kommenderad till tjänstg. vid ryska legationen i Stockholm. Löjtnant 1895-12-18. Genomgick under vistelsen i Stockholm arkitekturkursen vid Tekniska högskolan, som han avslöt 1897-05-31. Stabsryttmästare vid finska dragonregementet 1897-11-05. Placerad på finska militärens reserv 1898-01-03. Ryttmästares avsked s. å. 12/3. Genomgick 1897–1899 byggnadsskolan vid Akademien för de fria konsterna i Stockholm. E. arkitekt vid överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland 1899-06-01. Verkst. direktör i aktiebolag Iris 1900–1902. Arkitekt i Helsingfors. Byggnadsinspektör därst. 1908-04-14. Blev under finska frihetskriget förordnad till militärt ombud vid finska legationen i Berlin 1918. FFrK3kl m sv o ros s. å. Major s. å. 6/7. PrJK2kl s. å. FMM. Inträdde efter frihetskrigets slut 1919 i utövandet av byggnadsinspektörsbefattningen i Helsingfors. Suppleant i finska riddarhusdirektionen 1919-03-28. RJohO. PrRKHt2kl 1924. Död 1925 3012 i Helsingfors. Gift 1:o 1898-09-15 i Stockholm med Anna Helfrid Dihlström, född 1872-02-07 i nämnda stad, biträdande kanslist vid byggnadsinspektionskansliet i Helsingfors 1912, död 1918-03-17 i Berlin, dotter av grosshandlaren Per Dihlström och Selma Schaumberg. Gift 2:o 1919-04-16 i Berlin med Charlotte Luise (Lilly) Woithe, född 1896-12-25 dotter av grosshandlaren Otto Woithe och Luise Graefe.

Barn:

 • 1. Nils Mauritzson, född 1899-06-23 i Helsingfors liksom syskonen. Student därst. 1917-05-12. Deltog i finska frihetskriget 1918. FFrM2kl. TammerforsM. FFrMM. Filosofie kandidat 1923-05-28. Filosofie magister s. å. 31/5.
 • 1. Per Mauritzson, född 1903-07-21 i Helsingfors. Deltog i finska frihetskriget 1918. FFrM2kl. FMM.
 • 2. Eva Mauritzdotter, född 1920-11-21.
 • 2. Käthe Mauritzdotter, född 1922-11-22.

TAB 36

Gustaf Leonard, (son av Nils Leonard, tab 32), född 1804-04-25 i Björneborg. Sergeant utan lön vid 1. finska infanteriregementets 1. bataljon 1818-06-26. Fänrik på extra stat vid 1. finska infanteriregementet 1820-06-25. Underlöjtnant och bataljonsadjutant vid regementets Åbobataljon s. å. 16/11. Löjtnant med bibehållande av adjutantsbefattningen 1823-05-14. Placerad på 1. finska skarpskyttebatal jonen 1827. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon med underlöjtnants grad 1830-03-12. Löjtnant därst. s. å. 18/4. Bevistade polska kriget 1831 och 1832 samt erhöll polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl och medaljen för Warschans stormning. RRS:tV1O4kl m ros 1831-07-07 och S:tAO3kl m ros 1832-02-27. Stabskapten s. å. 27/4. Kaptens avsked 1834-01-01. Kassör vid Finlands banks huvudkontor, i Helsingfors 1840-02-18 och vid bankens växelkontor i Åbo s. å. 13/10. Bankokommissarie vid växelkontoret i Uleåborg 1842-10-26. RRS:tAO2kl 1851-04-20. Transp. till bankokommissarie i Viborg 1852-12-01. Kammarråds titel 1863-04-29. Avsked 1868-10-20. Död 1878-06-22 i Villmanstrand. Gift 1:o 1840-04-09 i Björneborg med Agneta Gustava von Numers i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1825-01-04 Otnäs Nils Gustaf Mauritz Wænerberg, född 1798-09-15, död 1831-12-22), född 1805-01-20, död 1843-09-04 Uleåborg, dotter av majoren Jakob Reinhold von Numers, och Beata Gustava Segersten. Gift 2:o 1846-12-06 i Brahestad med Margareta Maria Frosterus, född 1813-11-18 i Ilmola socken, död 1856-05-31 i Viborg, dotter av kyrkoherden i Ilmola pastorat, kontraktsprosten Erik Johan Frosterus och hans 2:a hustru Margareta Helena Franzén. Gift 3:o 1860-04-14 i Viborg med Lovisa Vilhelmina Geschwendt, född 1825-01-08, död 1894-11-25 i Helsingfors, dotter av militarapotekaren, kollegiirådet Samuel Reinhold Geschwendt och Lovisa Renata Ehrenmalm.

Barn:

 • 1. Leontina Gustava, född 1841-02-26, död 1842-03-28 i Åbo.
 • 2. Robert Johan Gustaf, född 1849. Trafikdirektörsadjoint. Död 1918. Se Tab. 37.
 • 2. Helena Gustava, född 1851-03-12 i Uleåborg. Gift 1882-06-24 i Helsingfors med godsägaren, filosofie magister Johan Georg Bergbom, född 1850-01-16 i Uleåborg, död 1917-11-17 på Hertonäs gård i Helsinge socken, mördad av röda banditer.
 • 2. Alexander Leonard (Lennart), född 1852. Född d. senator. Se Tab. 38.
 • 2. Carl Axel, född 1854-05-25, död 1855-01-20 i Viborg.
 • 3. Tora Lovisa, född 1861-07-07 i Viborg. Gift 1881-08-22 i Helsingfors med ledamoten av senatens i Finland justitiedepartement, senatorn, vice häradshövdingen Henrik Valdemar Kyander, född 1850-08-01 i Kajana, död 1924-01-04 i Helsingfors.
 • 3. Agnes Maria, född 1865-09-11 i Viborg, död 1922-11-16 i Helsingfors. Gift 1886-04-09 i Helsingfors med sin halvsysters svåger, direktören i Finlands bank, statsrådet Carl Zakris Bergbom, född 1845-12-31 i Uleåborg, död 1903-09-05 i Helsingfors.

TAB 37

Robert Johan Gustaf (son av Gustaf Leonard, tab 36), född 1849-07-27. Kadett i Fredrikshamn 1860-09-30. Underlöjtnant vid S:t Petersburgska, konung Vilhelm III:s, grenadjärregemente 1868-07-24. Löjtnant 1872-04-28. Kommenderad till tjänstg. vid Viborgs fästningsartilleri 1873-06-16. Stabskapten 1873-09-11. Transp. till 23. artilleribrigaden med löjtnants grad s. å. 17/11. Stabskaptens avsked 1874-11-03. Stationsföreståndare vid Lanskaja järnvägsstation 1875-05-10. Stationsinspektor vid Udelnaja station 1876-01-07. Stationsinspektor vid finska järnvägsstationen i S:t Petersburg 1878-01-31. Trafikdirektörsassistent vid statsjärnvägarna i Finland med stationsort i S:t Petersburg 1888-04-13. RRS:tAO3kl 1891-08-06. Trafikdirektörsassistent vid stats järnvägarnas centralförvaltning 1892-11-25. Hugnad med en briljanterad ring 1895-04-14. RRS:tStO2kl 1898-04-17 och S:tAO2kl 1904-04-10. Död 1918-04-19 i Helsingfors. Gift 1878-08-15 i Villmanstrand med sin syssling Alfhild Holm, född 1857-02-11, död 1905-12-02 i Helsingfors, dotter av kronofogden i Lappvesi härad, kollegiiassessorn Johan Henrik Holm och Catharina Elisabet Kuhlman.

Barn:

 • Aino, född 1879-08-09 i Lappvesi socken. Anställd vid statsrådets publikationsförråd.
 • Carin, född 1883-01-11 i S:t Petersburg. Finl. stiftsjungfru. Anställd vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i Finland.

TAB 38

Alexander Leonard (Lennart) (son av Gustaf Leonard, tab 36), född 1852-11-15 i Uleåborg. Kadett i Fredrikshamn 1864-09-02. Fänrik vid livgardets hästgrenadjärregemente 1870-08-02. Löjtnant 1874-09-11. Efter avslutad kurs vid Nikolajevska krigsingenjörsakademien transp. till krigsingenjör med stabskaptens grad 1876-07-08. Kommenderad till finska kadettkåren såsom repetitör s. å. 2/10. Placerad på krigsingenjörkåren s. å. 17/11. Kapten 1877-09-11. Klassinspektorsadjoint och 2:e lärare i krigsvetenskaperna (fortifikation) vid nämnda kadettkår 1879-03-25. Överstelöjtnants avsked s. å. 21/10. Yngre ingenjör vid Vasa–Tammerfors under byggnad varande järnväg s. å. Verkst. direktör för Kymmene stockflottningsaktiebolag 1881. Intendent för manufakturerna vid industristyrelsen i Finland 1886-04-24. RRS:tStO2kl 1890-04-13 och S:tAO2kl 1893-03-28. Överdirektör i överstyrelsen för väg- och och vattenbyggnaderna i Finland 1896-02-12. Senator och ledamot i senatens för Finland ekonomidepartement samt chef för dess handels- och industriexpedition s. å 13/5. RRS:tV1O3kl 1897-04-25. Avsked 1900-07-05. Chef för firman Bröder Åströms fabriker i Uleåborg s. å. Under våldsregimen i Finland 1903 förbjuden att vistas i landet. Förbudet upphäft 1905-01-00. Verkst. direktör i aktiebolag Bröder Åström i Uleåborg s. å. Senator och ledamot i senatens ekonomidepartement samt chef för dess kommunikationsexpedition s. å. 1/12. Avsked 1907-08-10. Disponent för Tammerfors bomullsmanufakturaktiebolag 1908. Avgick från denna befattning 1909-10-01. Äg. Metsola i Hausjärvi socken. Gift 1877-01-02 i Uleåborg med sin styvmoders systerdotter Anna Elisabet Nyberg, född 1855-01-16 i S:t Petersburg, död 1916-11-07 i Helsingfors, dotter av guvernören i Uleåborgs län Otto Nyberg och Leontine Geschwendt.

Barn:

 • Ingrid, född 1880-05-05 i Kymmene socken. Gift 1905-08-04 i Helsingfors med yngre lektorn vid finska lyceum i Björneborg, filosofie kandidat Fredrik Magnus Colerus, född 1870-10-16 i Pyhämaa socken.
 • Mary, född 1881-07-11 i Kymmene socken, död 1883-07-05.
 • Bertel, född 1885. Ingenjör. Död 1918. Se Tab. 40
 • Eero, född 1887-09-03, död 1889-05-24 i Helsingfors.

TAB 39

Arne (son av Alexander Leonard, tab 38), född 1879-04-17 i Fredrikshamn. Student i Helsingfors 1897-05-15 elev vid Evois forstinstitut 1898. Utexaminerad som forstkonduktör 1900-06-14. Utexaminerad från Polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för ingenjörer 1907-05-31. Souschef vid Kymmene flottningsförening 1908. Verkst. direktör i Läskelä bruks aktiebolag 1916-04-01. Ordf. i styrelsen och tillika trafikchef vid Läskelä järnväg 1915. FFrK4kl 1918. Reservfänrik. FMM. Tillika ordf. i styrelsen och verkst. direktör för Leppäkoski fabrikers aktiebolag 1924-12-19. RFinlVRO2kl. Gift 1908-11-24 i Helsingfors med Anna Margareta Silén, född 1877-11-10 i Åbo, dotter av handlanden August Oskar Silén och Hedvig Josefina Palmberg.

Barn:

 • Hedvig Ann-Margret Arnesdotter, född 1911-03-08 i Helsingfors.
 • Leni Margareta Arnesdotter, född 1912-11-10 i Helsingfors.
 • Gustaf Leonard Mauritz Arnesson, född 191G 28/2 i Helsingfors.
 • Clara Beata Sofia Margareta Arnesdotter, född 1917-10-09 i Sordavala.
 • Nils Odert Leonard Arnesson (Nils-Lennart), född 1919-10-17 i Sordavala.

TAB 40

Bertel (son av Alexander Leonard, tab 38), född 1885-06-15 i Kotka. Student i Helsingfors 1903-05-16. Elev vid Polytekniska institutet därst. s. å. Utexaminerad från institutets tackskola för maskinbyggare 1907-05-31. Direktörsadjoint i Kymmene aktiebolag. Mördad 1918 antagl. 24/4 av de upproriska och begraven i Helsingfors. Gift 1912-02-24 i Helsingfors med Anna Beatrice Hallberg, född 1888-09-20 i nämnda stad, dotter av handlanden därst., statsrådet Mauritz Emil Fredrik Hallberg och Anna Emilia Schildt.

Barn:

 • Jarl Mauritz Leonard, född 1914-12-18 i Helsingfors liksom brodern. Tekn. dr., extra assistent i organisk kemi vid Tekn. högskolan, Stockholm 1947.
 • Lars Bertel, född 1916-03-21.

TAB 41

Ole (son av Alexander Leonard, tab 38), född 1892-10-01 i Helsingfors. Student därst. 1911-03-13. Elev vid Tekniska högskolan i nämnda stad s. å. Utexaminerad som diplomarkitekt 1915-12-14. Privatarkitekt i Helsingfors. Gift 1919-05-29 med Harriet Ebba Maria Stigzelius född Söderkvist T23 Ö4, född 1897-06-20 i Stockholm, adoptivdotter till apotekaren i Helsingfors, filosofie magister Lars Edvard Stigzelius och Ebba Hildur Torell.

Barn:

 • Bertel Edvard Leonard, född 1920-02-19 i Helsingfors, liksom bröderna.
 • Carl Gustaf, född 1923-07-25.
 • Bengt Erik, född 1926-10-28.
 • Lennart Ole, född 1931-05-09.

TAB 42

Carl Adolf, (son av Nils Leonard, tab 32), född 1810-12-17 i Björneborg9. Volontär vid 1. finska infanteriregementet 1823-06-06. Sergeant därst. 1825-06-06. Placerad på 1. finska skarpskyttebatal jonen såsom underofficer 1827. Porte-épéefänrik därst. 1829-06-18. Avsked 1830-06-18. Underofficer vid Viborgska infanteriregementet s. å. 9/9. Fänrik vid Villmanstrandska infanteriregementet 1831-11-15. Underlöjtnant därst. 1834-07-09. Transp. till 7. finska linjebataljonen 1835-10-28 och till 12. finska linjebataljonen 1839-02-21. Löjtnant därst. 1841-06-15. Stabskaptens avsked 1844-02-23. Anställd på extra stat vid generaltulldirektionen i Finland. Häradsskrivare i Sordavala härad 1851-12-20. Ingick åter i militärtjänst såsom löjtnant vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-03-16. Transp. till 5. finska linjebataljonen s. å. 27/7 och till 2. bataljonen av samma trupper 1857-06-02. Stabskapten därst. 1862-09-19. Placerad på Sveaborgs fästningsregemente 1863-07-17. Kaptens avsked 1866-10-19. Död 1871-09-18 i Helsingfors. Gift 1:o 1839-08-25 med Catharina Amalia Gustava Adlercreutz, född 1815-05-12 Myttäälä Gift 2:o 1847-09-17 i Saltviks socken med Augusta Natalia Thuneberg, född 1830-02-11, död 1903-02-26 i Åbo, dotter av överstelöjtnanten Carl Johan Thuneberg och Agata Vilhelmina Jack.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1840-06-18 i Björneborg9, död där 1844-08-02.

TAB 43

Claes Jakob, (son av Odert Johan, tab 4), född 1768-05-17 Haistila Trumslagare vid Björneborgs infanteriregemente 1770-06-00. Korpral på extra stat vid livdragonregementet 1776-10-08. Korpral vid Björneborgs regemente 1779-10-12. Sergeant vid livdragonerna 1781-11-28. Fänrik vid Björneborgs regemente 1782-11-28. Bevistade finska kriget 1788–1790. L. adjutant vid regementet 1789-11-21. Löjtnant i armén 1790-07-12. RSO s. å. 31/8. Stabsfänrik 1791-12-20. Premiärfänrik 1793-12-20. Löjtnant vid regementet 1795-10-07. Kapten och regementskvartermästare 1803-06-08. Bevistade kriget i Pommern 1807 samt finska kriget 1808 och 1809. Avsked 1810-05-22. Majors titel s. å 26/6. T. f. lanträntmästare i Viborgs län 1812-04-07. Ord. lanträntmästare därst. s. å. 14/7. Överdirektör vid generaltulldirektionen i Finland 1816-11-17. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 69 bland adelsmän 1818-02-06. Direktör i Finlands bank 1822-01-31. RRS:t AO2kl 1829-01-07. Ledamot av finska riddarhusdirektionen. RRS:tStO2kl 1835-01-13. Avsked från bankdirektörsbefattningen 1837-05-04. Statsråds n. h. o. v. s. d. Död 1856-04-03 i Helsingfors. Gift 1:o 1807-01-20 i Björneborg med Hedvig Sofia Stengrund, född 1785, död 1810-02-12 i Björneborg, dotter av apotekaren därst. Mårten Stengrund och Anna Margareta Sacklén. Gift 2:o 1811-08-20 med Hedvig Sofia Göransson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kofferdikaptenen Lars Nycander, född 1749-08-13, död 1809-11-30 i Stockholm), född 1768-03-15 i Stockholm, död 1851-07-14 i Helsingfors, dotter av justitierådmannen i Västervik Hans Göransson. Gift 3:o 1854-04-25 i Helsingfors med Sofia Josefina Vilhelmina Hägglund, född 1829-04-29 i Vasa, död 1898-05-04 i Helsingfors.

Barn:

 • 1. Christina Margareta Jakobina, född 1808-10-20 i Björneborg9, död där 1810-04-03.

TAB 44

Carl Constantin, (son av Odert Johan, tab 4), född 1771-05-09 i Ulfsby socken. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1773-02-10. Förare vid Björneborgs regemente 1781. Fänrik därst. 1782-11-28. Bevistade finska kriget 1788–1790. Löjtnant 1795-10-07. Kapten 1804-12-20. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. RSO 1809-07-03. Majors avsked 1810-07-14. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06. Död 1821-01-03 Holma Gift 1802-12-24 på Luhtiala vid Tavastehus med stiftsjungfrun Ulrika Elisabet af Enehielm, född 1783-09-03, död 1827-08-25 på Luhtiala, dotter av överstelöjtnanten Jonas Hellenius, sedan Enhielm adlad af Enehielm, och Ulrika Furuhjelm.

Barn:

 • Sofia Ulrika, född 1803-12-04. Stiftsjungfru. Död 1886-01-25 i Tavastehus. Gift 1823-11-20 med landsfiskalen i Tavastehus län Johan Jakob Tudeer i hans 2:a gifte, född 1793-07-01, död 1870-01-24 i Tavastehus.
 • Achates Ferdinand, född 1805. Generalmajor. Död 1872. Se Tab. 45.
 • Laura Constance, född 1807-02-21 på Härpö och döpt s. å. 26/2 i Björneborg9. Stiftsjungfru. Död 1828-12-27 i Tavastehus. Gift 1827-12-31 med lasarettssysslomannen i Tavastehus, krono- och stadskassören därst. Gustaf Adolf Ekholm i hans 2:a gifte, född 1794-09-20, död 1866-05-07 Näppilä
 • Uddo Sten Casimir, född 1810. Kronofogde. Död 1863. Se Tab. 48.
 • Fredrik Frans Oskar, född 1812-09-10, död 1814-09-12 på Holma.

TAB 45

Achates Ferdinand, (son av Carl Constantin, tab 44), född 1805-05-22 på Härpö och döpt s. å. 24/5 i Björneborg9. Student i Åbo 1819-06-22. Fänrik vid finska jägarregementet 1825-03-22. Transp. till Viborgska infanteriregementet 1827-03-17. Underlöjtnant därst. s. å. 15/5. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon 1830-04-18. Bevistade polska kriget 1831 och 1832. RRS:tVO4kl m ros 1832-02-27. Erhöll medaljen för Warschaus stormning samt polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl. Löjtnant 1832-04-22 stabskapten vid arméinfanteriet 1833-02-22. Återtransp. till livgardets finska skarpskyttebataljon med löjtnants grad 1834-01-13 stabskapten därst. s. å. 8/3. Kapten s. å. 27/6. RRS:tStO3kl förändrad 2kl 1835-10-04. RPrRÖO3kl s. d. Chef för 3. ryska skarpskyttebataljonen, med kvarstående i rullorna vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1839-09-19. Överstelöjtnant vid fältmarskalken greve Paskievitj-Erivanskijs jägarregemente s. å. 20/11. Chef för 5. ryska skarpskyttebataljonen, med transp. till litauiska jägarregementet 1842-05-02. RRS:tStO2kl med kejs. kr. s. å. 20/6. Transp. till sistnämnda skarpskyttebataljon 1844-08-02. Kompanichef vid finska kadettkåren s. å. 12/11. RRS:tAO2kl 1845-07-29. Överste 1847-02-09. RRS:tGO4kl 1849-12-08, S:tAO2kl med kejs. kr. 1850-01-09 och S:tV1O3kl 1854-12-18. Generalmajor vid arméinfanteriet och anställd för särsk. uppdrag hos kommenderanden för de i Finland förlagda trupper 1855-09-11. Tillika direktör för postverket i Finland 1856-05-01. RRS:tStO1kl 1861-05-05 och S:tAO1kl 1867-04-29. KSO 1869-05-07. Död 1872-02-14 i Helsingfors. Gift där 1834-12-21. Med Catharina Lovisa Alexia Orræus, född 1811-10-19 i Helsingfors, död där 1879-04-06, dotter av överstelöjtnanten Alexis Orraeus och Catharina Etholén.

Barn:

 • Alexia Hedvig Natalia, född 1835-11-21, död 1837-02-24 i Helsingfors.
 • Catharina Natalia, född 1841-10-10 i Helsingfors, död 1849-03-05.
 • Hedvig Lovisa, född 1848-02-11 i Fredrikshamn, död 1913-11-11 Nynäs. Gift 1871-08-17 i Helsingfors med kammarjunkaren Adolf Gabriel Coyet, född 1835, död 1906.
 • Claes Alexis Constantin, född 1852. Verkligt statsråd. Död 1927. Se Tab. 46.

TAB 46

Claes Alexis Constantin (son av Achates Ferdinand, tab 45), född 1852-01-17 i Fredrikshamn. Student i Helsingfors 1869-05-18. Auskultant i Åbo hovrätt 1876-01-14. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 16/5. Vice häradshövding 1878-12-20. Kanslist i senatens civilexpedition 1883-10-09. 2:e expeditionssekreterare i 2. avd. av kejsarens kansli för Finland 1885-07-15. RRS:tStO2kl 1888-04-19. 1:e expeditionssekreterare vid nämnda kansli 1889-08-07. Överdirektör i fångvårdsstyrelsen i Finland 1891-06-15. KNO2kl 1892. RRS:tAO2kl 1893-03-28 och S:tV1O4kl 1896-05-26. OffFrd'A s. å. RRS:tV1O 3kl 1899-04-30. Avsked 1901-12-20. Vice lantmarskalk för ridderskapet och adeln vid urtima lantdagen 1905–1906. Ordf. suppleant i riddarhusdirektionen 1906–1919-03-28. Ånyo överdirektör i fångvårdsstyrelsen 1906-03-05. Verkligt statsråds titel 1907-05-05. Avsked från överdirektörsbefattningen 1911-10-17. Föreståndare för privatbankens i Helsingfors notariatavd. 1911–1918. Under en följd av år ordf. i drätselkammaren i Helsingfors. Ordf. i den delegation, som hos de skandinaviska ländernas regeringar skulle utverka Finlands erkännande såsom självständig stat 1917-12-12. Finlands chargé d'affaires i Stockholm 1918-01-18. FFrKlkl s. å. 21/6. FMM och Sv. brig. MM. Utomordentligt sändebud och minister i Stockholm 1918-10-19. PrJK2kl s. å. 4/12. KmstkNO 1919-02-12. Rappelerad s. å. 15/9. Död 1927-03-10 i Helsingfors. Gift 1:o 1880-05-30 i Helsingfors med hovfröken, friherrinnan Helena Rosina von Born, född 1854-06-02 Gammelbacka ätten nr 168. Gift 2:o 1888-07-04 i Helsingfors med Agnes Maria Fredrika von Haartman, född där 1865-04-28, dotter av senatorn och geheimerådet Viktor Georg Gustaf Gabriel von Haartman, finska adl. ätten, nr 168, och hans 1:a fru, friherrinnan Augusta Vilhelmina Mellin.

Barn:

 • 1. Frans Mikael, född 1882. Reservmajor. Se Tab. 47
 • 2. Georg Achates, född 1890-05-18 i S:t Petersburg. Student i Helsingfors 1907-05-14. Filosofie kandidat 1911-05-03. Befrielse från finskt medborgarskap 1916-04-07. Studerade i Sverige. Jur. kandidat därst. FFrK3kl 1918. FMM. Åter finsk undersåte 1918. 2:e sekreterare i utrikesexpeditionen av Finlands senat s. å. 3/7. 1:e sekreterare därst. s. å. 12/11. RNO 1919-02-12. RDDO s. å. RFinlVRO1kl s. å. Avsked s. å. 11/9. T. f. kanslichef i utrikesministeriet i Finland 1920-04-01. KFinlVRO2kl s. å. OffPrKrO s. å. T. f. chargé d'affaires i Brussel och Haag 1921-05-10. Förordnad att företräda Finland jämväl i Luxemburg s. å. 25/10. Chargé d'affaires i Madrid 1923-01-04. T. f. chargé d'affaires i Paris 1924 juli–sept. Erhöll värdighet av utomordentligt sändebud och befullmäktigad minister 1925-12-29. KBKrO 1923. StOffSpICO 1926. Gift 1921-10-11, i Kristiania med Lily Badille Benedikte Bolette Uckermann, från vilken han 1923 blev skild, född 1892-12-02 i Kristiania, dotter av med. professorn Vilhelm Christian Uckermann och Louise Gran.
 • 2. Hedvig Christina Augusta (Stina), född 1891-08-06 Peippola Student i Helsingfors 1908-05-21. Filosofie kandidat 1917-05-15. Assistent vid Åbo akademis kemiska laboratorium 1919-10-12, vid havsforskningsinstitutet i Helsingfors 1925-03-07.

TAB 47

Frans Mikael (son av Claes Alexis Constantin, tab 46), född 1882-11-06 i Helsingfors. Student därst. 1900-05-16. Lantbrukare. Äger Königstedts gård i Helsinge socken. FFrK4kl m sv o ros 1918. Reservmajor s. å. 10/5. FMM. Vicekansler i ordenskapitlet för Finlands Vita Ros 1919-06-27. KFinlVRO2kl s. å. Genomgick 1920 kurs för utbildning till aktiv officer. Befriad från vice kanslersskapet 1921. Generalsekreterare i Finlands röda kors 1922. PrRK:sMM2kl 1924. Gift 1908-12-28 i Stockholm med friherrinnan Olga Sofia Margareta Mannerheim, född 1884-10-15 i Marquerite, Paris, dotter av kammarjunkaren friherre (finska greven) Carl Robert Mannerheim, och hans 2:a fru (finska friherrinnan) Sofia Nordenstam.

Barn:

 • Helena Sofia Fransiska, född 1913-06-02 i Helsingfors. Gift 1938 med direktören, sjökaptenen Otto Alexander Etholén, född 1911

TAB 48

Uddo Sten Casimir, (son av Carl Constantin, tab 44), född 1810-07-26 på Härpö och döpt. s. å. 30/7 i Björneborg9. Kadett i Fredrikshamn 1826-03-13. Fänrik vid fältingenjörkåren i Ryssland 1832-02-13. Underlöjtnants avsked 1837-03-23. Kronolänsman i Kyrö socken 1839-02-13. Kronofogde i Virmo härad 1840-12-15. Avsked 1849-07-17. Död 1863-03-30 i Uskela socken. Gift 1835-07-07 med Maria Vilhelmina Elisabet Ladau, född 1815-08-01 i Åbo, död 1854-05-12 i Nykyrko socken, dotter av verkliga statsrådet Gustaf Vilhelm Ladau, och hans 1:a fru Amalia Helena von Vegesach.

Barn:

 • Carl Gustaf Casimir, född 1836-11-05. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin vid baltiska flottan 1855-05-22. Midshipman vid 28. ryska sjöekipaget 1857-09-25. Löjtnant därst. 1863-01-13. Transp. till 6. sjöekipaget s. å. 13/2. RRS:tStO3kl s. å. 21/7. Erhöll för sitt välförhållande vid en eldsvåda i Lissabon 1857 portugisisk GM. Transp. till 11. sjöekipaget 1864-09-15. Transp. till sibiriska flottiljen 1865-05-23. Kaptenlöjtnant 1872-04-28. RRS:tStO2kl 1879-07-16 kommendör på kryssaren Europa. RJOUS3kl 1881-08-10. Kapten av 2. rangen 1882-01-13. RRS:tV1O4kl m ros 1884-10-04. Avsked från nämnda kommendörsbefattning 1885-03-30. Kapten av 1. rangen 1886-01-13. Kommendör å pansarfregatten Amiral Greig 1887-01-13. Kommendör för 5. sjöekipaget med kvarstående i innehavande befattning 1889-11-18 RRS:tVIO3kl 1891-06-03. Transp. till 13. sjöekipaget s. å. 9/10. Konteramirals avsked 1892-01-25. Död ogift 1908-03-26 i Tsarskoje Solo.
 • Oskar Ferdinand, född 1838. General av infanteriet. Död 1916. Se Tab. 49.
 • Mariana Viklorina, född 1839-03-08, död s. å. 27/5.
 • Axel Valdemar, född 1840. Hovråd. Död 1907. Se Tab. 50.
 • Viktor Leonard, född 1842-12-03. Reste till sjöss på kofferdifartyg och tog hyra 1862 eller 1863 på ett engelskt fartyg samt har sedermera icke avhörts, varför förmodas att han omkommit vid ett skeppsbrott i Engelska kanalen 1863.
 • Albrekt Achates, född 1846-01-13. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin vid baltiska Holtan 1864-05-01 och placerad på 3. ryska sjöekipaget s. å. 14/6. Överförd till 4. sjöekipaget 1865-04-21. Midshipman därst. 1866-11-19. Löjtnant 1870-02-21. RRS:tStO3kl 1873-01-13. Flaggofficer hos eskaderchefen för pansarflottan 1874-05-30. RPrRÖO 3kl 1875. RVO s. å. Kommenderad till tjänstg. vid 8. sjöekipaget s å. 20/10. RRS:tAO3kl 1876-01-13. Kommenderad till Amerika 1878-04-06 för inköp av fartyg för ryska flottans räkning. Död ogift s. å. 7/7 i Brooklyn.
 • Anna Viktorina, född 1851-02-17, död s. å. 21/2.

TAB 49

Oskar Ferdinand (son av Uddo Sten Casimir, tab 48), född 1838-02-13. Underofficer vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1854-03-18 porte-épéefänrik därst. s. å. 3/11. Fänrik vid 2. reservskarpskyttebataljonen 1855-11-14. Transp. till 12. skarpskyttebataljonen 1856-12-18. Underlöjtnant därst. 1858-05-17 bataljonskassör 1859-03-04. Löjtnant s. å. 27/4. Transp. till 3. skarpskyttebataljonen 1860-01-19. Bataljonskassör 1861-09-23–1863-11-11. Deltog i polska upprorets underkuvande 1863 och 1864 och erhöll medaljen därför. Kommenderad till tjänstg. vid livgardets Moskovska regemente 1864-01-01. Stabskapten s. å. 9/3. Transp. till nämnda gardesregemente med löjtnants grad s. å. 1/9. Transp. till Orenburgska, sedermera turkestanska skarpskyttebataljonen med kaptens grad 1866-04-24. Bevistade turkestanska fälttåget 1866–1868. T. f. chef för 5. turkestanska linjebataljonen 1867-04-15. RRS:tGO4kl s. å. 9/7. Major s. å. 19/7 med tur från 1866-10-14. RRS:tAO3kl m sv o ros 1867-03-01. Överstelöjtnant 1868-06-18. RRS:tStO2kl m sv 1868-07-27. Guldsabel med påskrift: för tapperhet 1869-07-15. RRS:tStO2kl m kejs. kr o sv s. å. 14/8. Placerad till tjänstg. vid 2. skarpskyttebataljonen s. å. 15/12. Kommendör för 17. skarpskyttebataljonen 1870-03-12. Överste 1872-02-15. RRS:tAO2kl 1875-10-22. Kommendör för livgardets 2. skarpskyttebataljon 1877-03-31. Flygeladjutant hos kejsaren med kvarstående i innehavande befattning s. å. 11/5. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. T. f. kommendör för livgardets moskovska regemente 1877-11-08. Generalmajor vid kejserliga sviten och stadfäst i innehavande befattning 1878-02-22. RRS:tGO3kl s. å. 19/4. RRS:tV1O3kl m sv s. å. 11/6 och S:tStO1kl m sv s. å. 26/7. Erhöll den till minne av kriget stiftade medaljen. RRumJK. KPrKrOmkr 1878. RRS:tA01kl 1881-09-11. Konsultativ ledamot i huvudartilleristyrelsens artillerikommitté 1882-06-15. Avsked från regementskommendörsbefattningen med kvarstående vid kejs. sviten och med anställning vid gardeskårens trupper 1883-01-13. Införd i rullorna vid livgardets moskovska regemente s. å. 21/8. Kommendör för 1. brigaden av 1. gardesinfanteridivisionen 1888-02-01. RRS:tV1O2kl s. å. 11/9. Chef för gardesskarpskyttebataljonen 1889-09-28. Generallöjtnant 1890-09-11. RRVÖO 1896-05-26. Chef för 1. gardesinfanteridivisionen 1897. 19/4. KFrHL. s. å. Ledamot av Alexanderskommittén för sårade 1898-05-24. Kommendör för 6. armékåren 1900-05-16. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst s. å. 4/9. General av infanteriet 1901-01-14 med tur från 1900-12-19. Adjoint hos kommsnderanden trupperna i Vilna militärdistrikt 1901-12-20. Kommenderade trupperna i nämnda distrikt 1902-11-23. Införd i rullorna vid livgardets 2. skarpskyttebataljon 1903-05-19. Generaladjutant hos kejsaren med kvarstående vid förut innehavande befattningar 1904-08-12. Under kriget mot Japan chef för 2. mandschuriska armén 1904-09-24–1905-03-25. Ledamot av rikskonseljen 1905-04-30. Generalinspektör för infanteriet med kvarstående vid tidigare befattningar s. å. 28/6. RRS:tAlexNewO s. å. 24/11. Avsked från ledamotskapet i Alexanderskommittén för sårade 1906-01-16 och från generalinspektörsbefattningen för infanteriet, med kvarstående som generaladjutant och som ledamot av rikskonseljen s. å. 5/4. Död 1916-01-07 i S:t Petersburg. Under turkestanska fälttåget utmärkte han sig särskilt vid stormningen av fästet Ura Tjube och belönades för härvid visad tapperhet med S:tGO4kl samt erhöll guldsabel med påskrift: för tapperhet för ådagalagd utmärkelse vid intagandet av fästet Urgut, varest han sårades i huvudet av en gevärskula. Under turkiska kriget utmärkte han sig synnerligen i slaget vid Gornij Dubniak 1877-10-24 samt hejdade genom ett tappert försvar vid Araba Konak s. å. 30/11 turkarnas framryckning och drev dem tillbaka, varigenom vägen till Balkanländerna kunde av Gurko forceras. För den utmärkelse han under hela detta krig ådagalagt utnämndes han till RS:tGO3kl, en dekoration, som veterligen ingen annan finnländare innehaft. Under rysk-japanska kriget led han nederlaget vid Sandepu 1905-01-22 på grund av för ringa understöd av överbefälhavaren Kuropatkin, varför han i vredesmod anhöll om sitt återkallande och strax därpå återvände till Ryssland. Gift 1874 med Hedvig Ida Angelique Lundh, född 1857-09-22, död 1911, dotter av överstelöjtnanten Edvard Lundh. Hon övergick till grekisk-katolska trosbekännelsen, då hon antog namnet Catharina.

Barn:

 • Hedvig Catharina Lovisa, född 1875-11-29 död 1892-03-07 i S:t Petersburg.
 • Ella Dagmar Camilla, född 1877-06-03. Hon övergick samtidigt med modern till grekisk-katolska trosbekännelsen samt antog namnet Helena. Gift 1901-02-10 med ryttmästaren vid 14. litauiska dragonregementet Mikael von Wolfring, av en bömisk adlig ätt, född 1871.
 • Alexander, född 1879-05-28. Elev vid kejsarens pagekår. Kammarpage. Underlöjtnant vid ridande fältartilleriet 1898-08-20 med tur från 1897-08-23 samt med kommendering till livgardets ridande artilleribrigad. Transp. till nämnda brigad 1899-08-18 med tur från 1898-08-20. Löjtnant 1902-12-19. Transp. till 9. östra sibiriska skarpskytteartilleribrigaden med stabskaptens grad 1904-04-03. Bevistade kriget mot Japan 1904 och blev s. å. vid Ljaojan sårad, så att högra benet måste amputeras. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet s. å. 23/12. Adjutant hos inspektören för artilleriet storfursten Sergei Mikailovitj med transp. såsom löjtnant till livgardets ridande artilleribrigad 1905-01-01. RRS:tStO3kl m sv o ros s. å. 5/4. Stabskapten 1906-12-19. RRS:tV1O4kl m sv o ros s. å. 22/12. RRS:tAO3kl 1909-12-19. Kapten 1911-11-17 med tur från 1910-08-21. T. f. kommendör för 2., generalfälttygmästarens, batteri av livgardets ridande artilleribrigad 1912-12-14. Överste s. å. 19/12. RRS:tStO2kl 1913-12-19. Avsked. 1914-05-14. Under världskriget inkallad i tjänstgöring. Kommenderad till lätta mörsarartilleridivisionen. RRS:tV1O3kl 1916-08-12.
 • Catharina, född 1894-05-27 i S:t Petersburg.

TAB 50

Axel Valdemar (son av Uddo Sten Casimir, tab 48), född 1840-06-02 Osara Kadett i Fredrikshamn 1851-07-27. Underlöjtnant vid 12. ryska skarpskyttebataljonen 1859-06-28. Transp. till 3. skarp-skyttebataljonen 1860-01-19. Löjtnant därst. 1863-01-04. Deltog i polska upprorets kuvande 1863–1864. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1863-10-15. Transp. till livgardets moskovska regemente med underlöjtnants grad 1864-09-01. Avsked med gardeslöjtnants grad 1866-11-13. Kassör vid Finlands banks växelkontor i Björneborg 1868-02-04. 2:e kamrerare vid bankens huvudkontor i Helsingfors 1876-04-24. Kommissarie vid bankens kontor i Åbo 1877-08-23. Hovråds titel 1881-04-24. Hugnad med en briljanterad ring 1895-04-14. Död 1907-11-01 i Åbo. Gift 1868-07-21 i Reso socken med Johanna Gisiko, född 1847-11-11 i nämnda sn, död 1924-10-27 i Helsingfors och begraven i Åbo, dotter av packhusinspektoren vid tullkammaren i Åbo Herman Otto Gisiko och Emilia Rosendal.

Barn:

 • Vera Maria, född 1869-09-23 i Björneborg. Var innehavarinna av vilohemmet Vårbacka i Tusby socken 1914–1917.
 • Minna Emilia, född 1870-09-21 i Björneborg. Anställd vid Finlands banks kontor i Åbo. Avsked 1898. Anställd vid fångvårdsstyrelsen i Finland. Bokhållare därst. 1921. FinlVRtn 1922. Gift 1898-12-17 därst. med vice häradshövdingen Valfrid Vilhelm von Kræmer, född 1873, död 1899.
 • Hedvig Catharina Oskara, född 1872-02-26 i Björneborg, död 1880-04-04 i Åbo.
 • Harald Axel Achates Casimir, född 1874-03-14 i Björneborg. Förvaltare vid Kavantholm i S:t Andreas socken. Ägde en tid Ersta gård i Nastola socken, vilken han sålde 1917. Sedan affärsman i Helsingfors. Gift 1909-12-12 i Helsingfors med Edit Maria Lundberg, från vilken han 1917-05-00 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med vice häradshövdingen Artur Gylling, från vilken hon blev skild), född 1879-07-19 i Helsingfors, död där 1922-11-17, dotter av sjökaptenen Johan Axel Lundberg och Olga Maria Andstén.
 • Eva Elisabet Viktorina, född 1875-08-11 i Björneborg. Död 1914-12-12 i Brussel. Gift 1:o 1902-04-23 i Åbo med ingenjören Bengt Magnus Robert Björkenheim, finska adl. ätten nr 197, född 1872-08-23 Mariefors Gift 2:o 1909-09-05 i S:t Petersburg med violinisten Michel de Sicard, född 1866.
 • Tora Maria, född 1878-07-07 i Åbo. Student i Helsingfors 1897-05-22. Filosofie kandidat 1907-12-20 20/12. Amanuens vid Helsingfors stadsbibliotek. Avsked.
 • Henrik Achates Valdemar, född 1883. Ingenjör. Död 1923. Se Tab. 51.

TAB 51

Henrik Achates Valdemar (son av Axel Valdemar, tab 50), född 1883-10-14 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1897-07-14. Avgick utan avslutad kurs 1902. Elev vid Polytekniska institutet i Neustadt. Ingenjör. Anställd 1905–1911 vid industriella företag i Nordamerikas förenta stater, sedan i Reval och därefter i Åbo. Död 1923-05-04 i Hyvinge socken. Gift 1917-01-12 Helsingfors med Tony Matilda Montin, född 1891-06-23 i Kides socken, dotter av ingenjören August Abraham Montin och Antonia Albertina Häggman.

Barn:

 • Jöran Henrik, född 1917-10-29 i Helsingfors.
 • Maximilian Jennings Mattias (Joel), född 1921-01-27 i Åbo.

TAB 52

Magnus Vilhelm, (son av Johan Albrekt, tab 3), född 1724-12-20. Student i Åbo 1737-04-29. Auskultant i Åbo hovrätt 1741-07-21. Extra ordinarie kanslist därst. 1745. Extra ordinarie notarie 1748. Vice häradshövding. Auditör vid Nylands dragonregemente 1750-04-25. Häradshövding i Borgå och Kymmenegårds härader 1762-06-22. Assessor i förutn. hovrätt 1768-11-08. Hovrättsråd därst. 1769-06-13. Lagman i karelska lagsagan 1772-12-31. Lagman i Kymmene lagsaga 1776-05-07. Avsked 1786-11-07. Död 1794-02-19 i Åbo. Gift 1:o 1751-04-07 med Johanna Margareta Blume, från vilken han blev skild, dotter av överstelöjtnanten vid livregementet Johan Blume och Eleonora Pfeiff. Gift 2:o 1772-08-06 i Åbo8 med Catharina Elisabet Festing, född 1750, död 1797-05-16 på Saaris i Tammela socken, dotter av en fänrik Festing.

Barn:

 • 1. Eleonora Sofia, född 1752-01-14 i Åbo, död s. å. 18/3 Lautkangar
 • 1. Johan Vilhelm, född 1753. Major. Död 1828. Se Tab. 53
 • 1. Carl Magnus, född 1754. Överstelöjtnant. Död 1818. Se Tab. 54.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1767-02-24 i Borgå, död där s. å. 27/3
 • 2. Hedvig Elisabet Charlotta, född 1773-06-10 i Åbo8, död 1809-08-20 Saaris Gift 1793-10-22 i Åbo med överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm Lagerborg, född 1755, död 1821.

TAB 53

Johan Vilhelm, (son av Magnus Vilhelm, tab 52), född 1753-08-23 i Åbo. Student i Åbo 1767. Volontär vid Nylands dragonregemente 1767. Sergeant därst. 1771-09-30. Fänrik i armén 1775-06-22. Stabslöjtnant vid Nylands infanteriregemente 1781-04-04. Kapten och regementskvartermästare därst. 1786-04-12. Major i armén 1799-11-16. RSO 1802-12-09. Transp. till Adlercreutzska regementet 1806-12-10 avsked ur krigstjänsten 1807-11-26. Syssloman vid länslasarettet i Heinola 1816-09-10. Avsked 1821-08-21. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 69 bland adelsmän. Död 1828-04-30 Liljendal Gift 1792-04-29 Paaso

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1793-01-20, död 1794-04-10 Finnby
 • Charlotta Vilhelmina, född 1795-04-02 på Finnby. Stiftsjungfru. Död ogift 1875-03-01 i Helsingfors.

TAB 54

Carl Magnus, (son av Magnus Vilhelm, tab 52), född 1754-12-24 i Åbo. Student därst. 1767. Volontär vid Nylands dragonregemente 1768-01-16 och vid lätta dragonkåren 1771-01-01. Sekundkorpral därst. s. å. i mars. Premiärkorpral s. å. 14/5. Fanjunkare 1772-04-27. Fänrik vid Skytteska regementet 1774-10-04. Löjtnant därst. 1780-12-13. Sekundkapten vid nämnda sedan Stackelbergska regementet 1786-04-12. Premiärkapten vid nämnda sedan Jägerhornska regementet 1794-12-19. Major därst. 1796-10-05. RSO 1799-11-16. Kommendant på Svartholms fästning 1808-02-04, som han s. å. uppgav till ryssarna och därför 1811-03-26 förklarades sin ordensdekoration förlustig. Ingick i rysk tjänst såsom major och blev adjutant hos generalen, greve Sprengtporten. Överstelöjtnants avsked 1809-10-06. Sedermera anställd i rysk civil tjänst. Död 1818-02-08. Gift 1795-08-13 på Paaso vid Heinola med sin syssling samt broders svägerska Vendela Christina von Essen af Zellie, född tvilling 1765-08-28, död 1813-08-24 i Viborg, dotter av överstelöjtnanten Carl Reinhold von Essen af Zellie, och Christina Juliana Ramsay.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1796-05-09 i Heinola. Kanslist vid postamtet i S:t Petersburg 1817-09-13. Kollegiiregistrators titel 1820-12-31. Avsked 1822-07-31. Yngre adjutant hos byråchefen vid expeditionen för riksräkenskapernas revision s. å. 1/8. Guvernementssekreterares titel 1823-01-31. Kollegiisekreterare 1826-12-31. Avsked 1827-04-18. Anställd vid finska passexpeditionen i S:t Petersburg s. å. 1/5. Yngre expeditör vid postkontoret i Helsingfors 1829-06-30. Titulärråds titel 1833-05-15. RRS:tStO3kl 1841-04-15. Äldre expediter vid nämnda postkontor 1842-04-20. Avsked 1854-06-13. Translator för ryska språket vid finska krigskommissariatet 1855-05-31. RRS:tAO3kl 1857-04-15. Avsked s. å. 17/12. Translator i postdirektionen 1858-10-26. Avsked 1862-12-16. Död 1872-05-18 i Helsingfors. Gift 1:o 1818-06-05 med Paulina Chvostov, död 1838-07-00 i Helsingfors, dotter av titulärrådet Chvostov och Catharina Kusnetzov. Gift 2:o 1839-10-08 i Sibbo socken med Hedvig Charlotta Holmberg, född 1790-11-15 död 1847-11-23 Helsingfors, dotter av regementskommissarien C. J. Holmberg. Gift 3:o 1854-07-19 i nämnda stad med Edla Maria Lindroos, född 1829-05-21 i Pojo socken, död 1890-11-20 1 Helsingfors.
 • Christina Sofia, född 1798-09-11 i Heinola socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1815-11-15.

TAB 55

David, (son av Johan Wittman, adlad Gripenberg, tab 1), född 1678-08-20 i Åbo. Page hos drottning Hedvig Eleonora 1697-02-08. Fänrik vid Stralsundska infanteriregementet 1698-03-23. Löjtnant därst. 1701-03-23. Konfirm.fullm. s. å. 18/5. Kaptenlöjtnant 1712-06-27. Sekundkapten s. å. 7/12. Konfirm.fullm. 1715-01-04. Premiärkapten s. å. 3/6. Död 1716-01-00 i fångenskap. Han var med vid Gadebusch och Tönningen, varest han blev fånge, men rymde efter 9 månader. Ånyo fången vid Stralsund 1715-12-23. Gift med Maria von Kahlen, död 1729-03-27 i Stralsund.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1708. Fältväbel. Död 1741. Se Tab. 56.

TAB 56

Carl Gustaf, (son av David, tab 55), född 1708-07-16 i Stralsund. Förare vid Södermanlands regemente 1732-11-08. Sergeant därst. 1736-12-02. Fältväbel 1740-06-18. Dödsskjuten 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. Hans vapen uppsattes i Toresunds kyrka Södermanlands län. Gift 1738-08-10 med Brita Christina Cremer, född 1698-02-24, död 1760-07-21, dotter av ryttmästaren Johan Cremer, och Brita von Numers.

Barn:

 • Brita Maria, född 1739-08-23 i Toresunds socken, död där s. å. 23/9.

TAB 57

Frans Carl, (son av Johan Wittman, adlad Gripenberg, tab 1), född 1701-09-19. Förare vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente. Sergeant därst. 1718-04-29. Fänrik s. å. 26/6. Fänrik vid Upplands regemente 1722. Löjtnants avsked 1724-05-16. Livdrabant 1726-07-31. Död 1728-05-22. Gift 1723-02-05 i Norrköping med Anna Sofia Hilchen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1730-04-19 Ekeby, med kaptenen Carl Gustaf Hägerflycht, född 1704, död 1773), född 1702-12-20 Svärtinge, död 1758-05-13 på Ekeby, dotter av översten Adolf Johan Hilchen, och Anna Märta Schulman.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1723-11-19 på Lilla Åby i Kvillinge socken, död där 1724-01-18.
 • Carl Johan, född 1725-06-02 på Ekeby, död där s. å. och begraven 1/7.
 • Adolf Johan, född 1727. Löjtnant. Död 1765. Se Tab. 58

TAB 58

Adolf Johan, (son av Frans Carl, tab 57), född 1727-04-23 Ekeby. Tjänte vid amiralitetet och erhöll löjtnants avsked. Död 1765-01-30 Lövnäs. Gift 1758-10-10 med sin kusins hustrus systerdotter Margareta Brigitta Tranefelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1773 med snickaren Johan Magnus Ek), född 1725-08-22 i Toresunds socken, död 1779-07-02 i Stockholm, dotter av kaptenen Erik Gustaf Tranefelt, och Anna Catharina Cremer.

Barn:

 • Sofia Catharina, född 1759-08-25, död s. å. 5/9.
 • Johanna Margareta, född 1761-01-18, död ogift 1783-02-26.
 • Carolina Gustava, född 1762-07-03 död ogift 1779 i Stockholm.
 • Brita Charlotta, född 1763-10-24.

Källor

 • <Fotnoter>1 La 2 Lk. 3 KrAB. 4 Wä. 5 Hc. 6 Sj. 7 Likpredikan. 8 Åbo. 9 Björneborgs kyrkoarkiv. 10 Tavastkyrö kyrkoarkiv. 11 Medd. av kapten H. J. Södra Kleberg.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: