:

Roos af Hjelmsäter nr 51

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Roos AF HJELMSÄTER nr 51

Urgammal frälsesläkt, introducerad 1625.

Ätten, som i ålder kan tävla med de äldsta rent svenska ännu levande adliga ätter, utgör en gren av de norska Hafthorsönernas släkt och är den enda av Norges gamla stormannaätter som ännu fortlever. Dess äldste med säkerhet kände stamfader Jon Raud Ivarsson antages hava varit sonson till norske konungen Håkon Håkonssons frände Jon af Suderheim, som levde omkring 1240. Den förgrenade sig redan på 1300-talet i de tvenne svenska ätter, av vilka den ena av genealogerna blivit kallad Roos af Ervalla, medan den andra alltsedan dess introduktion på riddarhuset burit namnet Roos af Hjelmsäter. Dessa ätters gemensamma ursprung – de ansågos förr såsom två skilda ätter trots det gemensamma ättemärket, en röd fembladig ros i guldfält – har fastslagits av K. H. Karlsson i en uppsats i Personhistorisk Tidskrift 1909. I Norge utdog den baronliga ätten i slutet av 1400-talet med Jon Hafthorssons broders, riddaren Sigurd Hafthorssons sonsons son Tymme Tymmesson. – Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 2 bland adelsmän, men utgick där redan 1832.

Roos af Hjelmsäter A5100.png

TAB 1

Jon Raud Ivarsson, till Suderheim i Raumarike. Norsk riddare, riksråd. Baron (baro regni Norvegiæ) 1302. Nämnes under åren 1295–1312.

Barn:

 • Hafthor Jonsson. Riddare och riksråd. Baron. Ägare av stora jordagods i skilda delar av landet. Vid konung Håkons död 1319 en av förmyndarna för den treåriga tronföljaren Magnus Eriksson. Levde 1331, troligen bosatt på Suderheim (RKn.), men enligt annan uppgift (N. F.) död 1320. Gift 1302 med Agnes, dotter av konung Håkan Magnusson.

Barn:

 • Jon Hafthorsson. Gjorde jämte brodern Sigurd Hafthorson och andra uppror mot konung Magnus Eriksson 1333, men detta stillades snart. Deltog 1337 ånyo i en uppresning mot konungen, varunder Akershus intogs, men förlikning slöts 1339-08-15 i Bohus. Var riddare och riksråd 1343, då de norska stormännen hyllade Håkan Magnusson som konung i Norge. Fråndömdes 1347 jämte brodern Sigurd Borgesyssels län i Smaalenenes amt, som bröderna erhållit i förläning av morfadern, konung Håkan. Undertecknade konung Magnus' norska testamente 1349. Sålde 1350-02-21 sin hälft i Hammarö i Värmland, som han erhållit med sin hustru, till konung Magnus. Deltog i mötet i Bohus 1361, då det norska riksrådet anslöt sig till Sveriges förbund med hansestäderna. Kallas baro regni Norvegiæ 1369. Satt i riksrådet ännu 1380. Bodde på sina egendomar Huseby på halvön Onsö i Borgesyssel och Ellingård i Smaalenene. Levde ännu 1395 [N. F. och RKn]. Gift före 1350 med Birgitta Knutsdotter, död 1395 på Huseby, dotter av lagmannen, först i Värmland, sedan i Västergötland, riddaren och riksrådet Knut Magnusson (lejon, Tyrgils Knutssons ätt) och Cecilia Röriksdotter (griphuvud, Algotsönernas ätt).

Barn:

 • Cecilia Jonsdotter, död 1411. Hon skänkte 1410-10-19 Forsviks kvarn i Undenäs socken, Skaraborgs län för lägerstad i Vadstena kloster. (RKn.) Gift före 1386-03-22 med svenske riddaren, norska riksrådet Ulf Holmgersson (lejonbalk).
 • Ulf Jonsson. Riddare och riksråd. Död 1415. Stamfader för Ervallagrenen. Se Tab. 2.
 • Håkan Jonsson. Norsk riddare och riksråd. Förklarade sig 1388 icke hava någon arvsrätt till Norges tron.
 • Ivar Jonsson, levde 1415. Han hade en dotter Sigrid Ivarsdotter, gift med Helge Sämundsson.
 • Brynjulf Jonsson. Riksråd. Död före 1422. Stamfader för Hjelmsätersgrenen. Se Tab. 6.

TAB 2

Roos af Ervalla

Ulf Jonsson, (son av Jon Hafthorsson, tab 1). Var redan 1369 riddare och konung Håkans riksråd. Konungens hövidsman på Dal omkring 1370–1380 och tillika häradshövding på Dal 1378. Var norskt riksråd ännu 1388, då Margareta 1388-03-02 valdes till Norges »fru och husbonde och fullmäktige förmyndare», men synes därefter hava överflyttat till Sverige, varest han under drottning Margaretas tid var bosatt på sin gård Ervalla i Ervalla socken, Örebro län, vilken han jämte Säby (Säbylund) i Kumla socken, Örebro län, Vreta och Fånö i Löts socken, Uppsala län samt gårdar i Västmanland, Södermanland, Östergötland och Småland ärft efter modern. Ägde därjämte fädernegods i Norge och ärvde med hustrun en mängd gårdar i Östergötland och Värmland. Begraven 1415-02-03 i Vadstena kloster. Arvskifte förrättades 1415-08-10 efter honom och hans hustru Märta. [RKn.]

Barn:

 • Birgitta Ulfsdotter, arvskifte efter henne hölls 1443. (Ss.) Gift före 1415 med fogden över Västmanland, Bergslagen och Dalarne samt hövidsmannen på Västerås slott, väpnaren Jösse Eriksson (Lykke), halshuggen 1436-12-09.
 • Katarina Ulfsdotter, begraven 1415 i Vadstena kloster. Gift med riddaren Tord Bonde, död 1412.

TAB 3

Peter Ulfsson (son av Ulf Jonsson, tab 2), till Ervalla mm. Underskrev förlikningsakten mellan konung Erik och riksrådet 1410 och uppgives varit riksråd ännu 1438 (Bl.). Gav 1421-08-01 jämte svågern Jösse Eriksson och systern fru Katarinas måg Bengt Königsmarck gods till Vadstena kloster (RKn.). Köpte jord i Gilberg Onsön ). Var anförare för värmländska bondehären under Engelbrekts befrielsekrig samt intog och förstörde fogdeborgarna Agneholm, Dalaborg och Edsholm 1434 (Ss.). Upplät 1437 i Oslo till Knut Brynjulfsson och Ulfhild Brynjulfsdotter så mycket gods som han fått efter deras fader Brynjulf Jonsson och som tillhört herr Jon Hafthorsson, varhelst det kunde ligga i Norge, dock godsen i Raumarike och hans faders köpegods undantagna (RKn.). Var (RKn.) död 1442-05-08. Gift före 1415 med (Bl.) Brita Björnsdotter.

Barn:

 • Jon Petersson. Var häradshövding i Åkerbo härad, Västmanlands län och bodde 1453 på Ervalla. (Ss.)

TAB 4

Ulf Petersson (son av Peter Ulfsson, tab 3), till Ervalla mm. Riddare 1443 vid konung Kristoffers kröning (Ss.). Var riksråd 1443-03-10, då han satt i en domstol i Strängnäs, som avgjorde en tvist mellan Vårfruberga kloster och herr Staffan Ulfsson (Sb.). Gav 1445 Snavlunda kvarn i Närke till Vadstena kloster (RKn.). Häradshövding i Åkerbo härad (1453) och var då bosatt på Ervalla (Ss.). Deltog i rådsmötet i Arboga 1450 (Sb.). Satt i rådet ännu 1480, då han deltog i beslutet om Kronobäcks hospitals förvandling till Johanniterkloster, men nämnes icke senare. (Ss.) Han ägde en mängd jordegendomar i olika landskap. Gift med Birgitta Jönsdotter, som levde 1469, ?dotter av väpnaren Jöns Bengtsson (lejonansikte) till Svenneby i Örtomta socken, Östergötlands län.

Barn:

 • Katarina Ulfsdotter. Gift 1469, då hon och hennes man erhöllo Svenneby (RKn.), med Karl Knutsson.
 • Elin Ulfsdotter. Gift med väpnaren och riksrådet, lagmannen i Östergötland Henrik Erlandsson (Bååt).

TAB 5

Jöns Ulfsson (son av Ulf Petersson, tab 4), till Ervalla mm. Riddare vid konung Hans' kröning 1497. Levde 1500, men var död 1508. Han ärvde efter sin fader en mängd jordegendomar, vilka han betydligt tillökade genom sitt gifte och var, att döma av hans i riksarkivet bevarade jordebok från år 1498, en av sin tids största jorddrottar. Ägde förutom 30 gårdar i Ervalla socken, gods i Östergötland, Småland, Närke, Södermanland och Värmland samt (genom sitt gifte) Djursholm med underlydande gårdar i Danderyds, Vallentuna och Solna socknar, Stockholms län. Gift med Ingeborg Larsdotter i hennes 1:a gifte [gift 2:o före 1508 med riksrådet och hövidsmannen Nils Eskilsson (Banér), död 1520], levde änka 1529, men arvskifte hölls efter henne 1537-05-23, dotter av hövidsmannen på Raseborg Laurentz Axelsson (Tott) till Djursholm, Edeby, Årstad och Traneberga, och hans 2:a fru Karin Eriksdotter Nipertz.

Barn:

 • Brita Jönsdotter, levde 1580-08-08, men död snart därefter och var den siste av Ervallaätten Roos. Gift 1:o med riddaren och hövidsmannen Erik Nilsson (Gyllenstierna af Lundholm), död 1520. Gift 2:o 1528 med riksrådet och hövidsmannen Måns Bryntesson (Lilliehöök af Fårdala), död 1529. Gift 3:o med riddaren, riksrådet och konungens kansler, mag. Christoffer Andersson (Ekeblad av Hedåker), död 1548-01-25 i Lübeck i landsflykt och begraven i domkyrkan i Lübeck, varest hans gravvård finnes.

TAB 6

Brynjulf Jonsson, (son av Jon Hafthorsson, tab 1). Nämnes bland Norges rikes råd 1392. Köpte jord i Haug Onsö Beseglade jämte brorsdotters man fogden Jösse Eriksson (Lykke) dennes frändes Jösse Jutes morgongåvobrev 1415. Död före 1422-03-07, vilken dag hans änka stadfäster mannens testamente av två gårdar i Ingelstorp i Kräklinge socken, Örebro län till Riseberga kloster för lägerstad i Ingelstorp. [1]. Gift 1:o med N.N. Gift 2:o med Ingeborg Bengtsdotter (böjd arm), som levde 1440, då förlikning ingicks mellan henne å ena sidan och hennes nedanstående barn å den andra, genom vilken hon skulle i sin livstid behålla Hjälmarsnäs och Sundby i Närke. Hon kallas då fru och har varit gift ännu en gång samt hade i detta gifte en dotter Sigrid Ottesdotter.

Barn:

 • 1. Birgitta Brynjulfsdotter, död före 1440. Gift före 1427-06-29, då makarna giva jord till Sko kloster, med riddaren och riksrådet, häradshövdingen i Vallentuna härad Jesper Görtz (stolpe), till Benhammar, död omkring 1458.
 • 2. Knut Brynjulfsson, väpnare. Död före 1456. Se Tab. 7
 • 2. Ulfhild Brynjulfsdotter. Gift med väpnare Engelbrekt Staffansson, till Holdeby Tunöen Båda makarna levde 1440.

TAB 7

Knut Brynjulfsson, (son av Brynjulf Jonsson, tab 6). Var väpnare 1437-02-20. Ingick förlikning med sina norska fränder om Holdeby Tunöen Upplät 1438 åt välboren man Erik Pedersson två gårdar i Husby-Sjutolft och två gårdar i Hummelsta i Löts socken, båda i Uppsala län, vilka han ärvt efter sin farmoder Birgitta Knutsdotter. Ägde gårdar i Norge, Värmland och Närke. Levde 1444-06-29, då han beseglar ett brev, men var död 1456-03-23. [1]. Gift 1:o 1440-02-19 (morgongåvobrev) Norby med Ingegerd Magnusdotter, då han gav henne i morgongåva tre gårdar i Rynninge i Längbro socken, och Dyringe i Mosås socken, båda i Örebro län. Gift 2:o med Margareta Bondesdotter (fyrdelad sköld) i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1456-03-23 med hövdismannen och häradshövdingen i Värmland, väpnaren Otte Torbjörnsson). Levde ännu 1500-03-31, dotter av Bonde Petersson.

Barn:

 • Brynjulf Knutsson. Väpnare. Ärvde Finnestad i Eidsvolds socken, Norge, efter sin fader, men sålde 1460 såväl denna gård som två andra gårdar, som fadern ärvt efter sin fränka Sigrid Ivarsdotter, till herr Knut Alfsson och fru Magnhild Oddsdotter. (RKn.)
 • ? En dotter. Gift med Knut Jönsson.
 • ? Malin Knutsdotter.

TAB 8

Knut Knutsson, (son av Knut Brynjulfsson, tab 7), till Hjelmsäter i Medelplana socken, Skaraborgs län. Levde ännu 1496. Gift före (RKn.) 1486-01-22 med Ingrid Bock, dotter av väpnaren Magnus Bock (sparre) och hans hustru Benkta.

Barn:

 • Måns Knutsson. Befallningsman på Örebro. Se Tab. 87
 • Karin Knutsdotter. Uppgives av äldre genealoger varit trolovad med riddaren, riksrådet och regementsrådet Johan Turesson (Tre Rosor) och med honom haft sonen Göran Johansson, till Torp och Haneberg, stamfader för friherrliga ätten Rosenhane, men denna uppgift torde, enligt vad nyare forskningar visat, med skäl kunna betvivlas.
 • Ingrid Knutsdotter Berg Död ogift.
 • Bengta Knutsdotter.

TAB 9

Gustaf Knutsson, (son av Knut Knutsson, tab 8), till Hjelmsäter samt Korpegården i Vedums socken, Skaraborgs län. Hövidsman. Bevistade riksdagen i Västerås 1527. Nämnes bland det rusttjänstgörande frälset i Västergötland 1534–1537. Gift 1:o med Brita Ribbing, dotter av häradshövdingen Knut Pedersson Ribbing och Kerstin Gustafsdotter. Gift 2:o med Elin Axelsdotter, dotter av Axel Mattisson, till Hällekis, och Brita Eriksdotter.

Barn:

 • 1. Nils Gustafsson.
 • 3. Erik Gustafsson. Hovmarskalk. Död 1582. Se Tab. 82.

TAB 10

Knut Gustafsson, (son av Gustaf Knutsson, tab 9.) till Krokstad i By socken, Värmlands län. Levde 1560. Gift med Anna Carlsdotter från Norge, dotter av Carl Johansson till Birkeboda.

Barn:

 • Margareta Knutsdotter Roos. Var gift.
 • Kerstin Knutsdotter Roos. Hon gjorde år 1600 såsom änka delning med sin mans arvingar samt testamenterade Aspberg i Segerstads socken, i Värmlands län till son broder Nils Knutssons dotter Anna Roos. Gift med Johan Månsson (Roos af Hjelmsäter ?, se tab 87), död vid år 1600.

TAB 11

Nils Knutsson Roos, (son av Knut Gustafsson, tab 10), til Krokstad, Stömne i Stavnäs socken, Karud i Tveta socken, och Tolerud i Huggenäs socken, alla i Värmlands län. Levde 1590. Gift med Brita Kafle, dotter av Nils Larsson Kafle och Kerstin Andersdotter (Oxehufvud).

Barn:

 • Anna. Hon fick Aspberg i testamente av sin faster Kerstin Knutsdotter Roos. Gift med majoren Ivar Bagge (af Söderby), i hans 1:a gifte.
 • Kerstin.

TAB 12

Nils, (son av Nils Knutsson Roos, tab 11), till Stömne samt Gårstad (nu Rosenborg) i Eskilsäters socken, i Värmlands län. Major samt kommendant på Varbergs slott. Levde 1671-09-24 men var död 1672-02-11. (Möjligen identisk med Nils Roos, som 1636 var fänrik vid Jönköpings regemente. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1637. Kapten 1640. Avsked 1657.) Gift med sin farbrors frus brorsdotter Catharina Olofsdotter af Forstenasläkten, dotter av ståthållaren Olof Christoffersson af Forstenasläkten, och hans 1:a fru Anna till Degeberg.

Barn:

 • Lennart, född 1655. Kommendör. Död 1711. Se Tab. 13
 • Bo, till Gårstad. Löjtnant i holländsk tjänst. Död barnlös före 1681. Gift med Estrid Uggla i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Lennart Silfverswärd, i hans 2:a gifte, död 1676), född 1630, död 1701-12-28 på Gårstad och begraven 1702-02-12, dotter av översten Johan Claesson Uggla, och Margareta Gyllenmärs.
 • Olof, till Läckö i Hyssna socken, Älvsborgs län. Löjtnant i holländsk tjänst. Var hemma 1680-07-16, men säges 1681-07-11 hava varit fången hos turkarna. Död ogift under fångenskap i Algier.
 • Anna, död ogift 1688-05-20 på sin egendom Rosendal i Norra Ulleruds socken, Värmlands län och begraven 1688-07-25.
 • Agneta. 'Hon blev lägrad av gifte överstelöjtnanten Carl Silfverswärd och förverkade därigenom sitt arv', död 1729-06-05 Ramstorp. Gift 1679-05-13 Korpegården, efter lägersmålet med kaptenlöjtnanten Nils Ulfsköld, född 1642, död 1728.

TAB 13

Lennart, (son av Nils, tab 12), till Uggleberg i Huggenäs socken, Gårstad i Eskilsäters socken, och Stömne i Stavnäs socken, alla i Värmlands län. Född 1655. Skeppsgosse 1669. Arklimästare vid amiralitetet 1672. Konstapel vid amiralitetet 1673. Underlöjtnant 1674-12-02. Överlöjtnant 1676-04-08. Amiralitetskapten 1679-07-22. Kapten vid kunglig m:ts jakter 1699. Kommendör (överste) vid amiralitetet. Avsked 1700-01-13. Död 1711-05-08 och begraven i Huggenäs kyrka. Gift 1680-01-00 på Gårstad med sin brors kusins dotterdotter och sin svägerskas brorsdotter Ester Uggla, levde änka 1712, dotter av kaptenen Olof Uggla, och Brita Bagge af Söderby.

Barn:

 • Ulrika Christina, född 1680, död 1756-05-06 på Stömne och begraven 1756-10-12. Gift 1:o med sin faders sysslings son, löjtnanten Knut Roos af Hjelmsäter, född 1678, död 1709. Gift 2:o 1725-07-06 på Stömne, enligt kungligt tillstånd 1721-09-11, med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente. Peter Falk i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sara Maria Karlström, född 1670, död 1720-12-00, dotter av brukspatronen Johan Karlström, adlad Karlström, och Elsebe Jurgens), död 1759-05-00.
 • Brita Helena, född 1682, död ogift 1722-09-16 i Jönköping.
 • Beata, född 1684 i Göteborg, död 1751-01-04. Gift 1708 på Uggleberg med översten Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, i hans 2:a gifte, född 1662, död 1736.
 • Nils, född 1686, död späd.
 • Nils Magnus, född 1689. Rustmästare vid Upplands femmänningsinfanteriregemente. Förare vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1708-09-01. Fänrik. Löjtnant 1709-12-30. Kaptenlöjtnant. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1711-10-13. Majors avsked 1718-06-00. Död ogift.
 • Carl Gustaf, född 1694. Major. Död 1741. Se Tab. 14

TAB 14

Carl Gustaf, (son av Lennart, tab 13), till Gårstad (Rosenborg). Född 1694-06-13. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1708. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1709. Löjtnant vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1713-10-27. Konfirmationsfullmakt 1717-04-15. Kapten 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Majors karaktär 1720-01-30. Död 1741-07-27 på Rosenborg. Gift 1719-10-20 Hammar med Marta Magdalena von Stefken, född 1703, död 1766-04-01 Berg, dotter av översten Magnus Christian von Stefken, och Anna Beata Fleming.

Barn:

 • Carl Christian, född 1720. Ryttmästare. Död 1754. Se Tab. 15
 • Lennart Magnus, född 1721-07-11 på Hammar, död 1724-06-00.
 • Axel Gustaf, född 1722. Underofficer. Död 1764. Se Tab. 24
 • Fredrik Adolf, född 1723-09-04, död 1723.
 • Herman Julius, född 1725. Överste. Död 1786. Se Tab. 25
 • Lennart Fredrik, född 1726-04-04, död 1727.
 • Georg Ulrik, född 1728-02-17 på Rosenborg, död på Rosenborg 1729 och begraven 1729-02-02.
 • Leonard Adam, född 1729. Överjägmästare. Död 1796. Se Tab. 27.
 • Magnus, född 1732-04-21 på Rosenborg. Korpral vid livregementet.
 • Anna Beata, född 1734-04-22 på Rosenborg, död 1809-01-06 på Västerråda. Gift 1:o 1755-09-16 på Hammar med kaptenen, friherre Jakob Johan von Scheiding, född 1720, död 1758. Gift 2:o på 1760- talet med kornetten Axel Fromhold Svinhufvud, född 1738, död 1788.
 • Per Gabriel, född 1736-09-26, död 1737.
 • Johan Fredrik, född 1738. Löjtnant. Död 1781. Se Tab. 44

TAB 15

Carl Christian, (son av Carl Gustaf, tab 14), född 1720-08-06 på Hammar. Student i Uppsala (U?) 1730-03-16. Livdrabant. Vice korprals (ryttmästare) avsked 1749. Död 1754-06-10. Gift 1741-11-10 i Eskilsäters socken, Värmlands län med sin kusin Carolina Beata von Kothen, född 1718-11-18, död 1767, dotter av översten Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, och hans 2:a fru Beata Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Märta Beata, född 1743-10-16. Stiftsjungfru. Död 1807 i Tannums socken, (At (Sch) Göteborgs och Bohus län. Gift före 1776 med kaptenen vid Västgötadals regemente Fredrik Gustaf (At (Sch) von Köhler från vilken hon blev skild (At (Sch), i hans 1:a gifte (gift 2:o 1788-10-12 med Catharina Ulfsköld, född 1757-12-05, död 1832-11-06, dotter av kaptenen Fredrik Ulfsköld, och Cecilia Dorotea Groen), född 1733, död 1800-06-01 på Källstorp i Broby socken, Skaraborgs län.
 • Carolina Christiana, född 1745-05-16 på Rosenborg. Stiftsjungfru. Död på 1780-talet. Gift 1767 med fänriken Hans Belfrage, i hans 1:a gifte, född 1748, död 1788.
 • Carl Gustaf, född 1746-10-20, död 1761-04-01.
 • Adolf Christian, född 1748-07-16, död 1752-08-03.
 • Axel Herman, född 1750. Underlöjtnant. Död 1784. Se Tab. 16.
 • Nils Leonard, född 1753-07-07, död 1753-07-11.

TAB 16

Axel Herman,, (son av Carl Christian, tab 15), född 1750-08-18 i Eskilsäters socken. Student i Uppsala 1768-03-14. Sergeant vid artilleriet i Göteborg 1772-11-30. Underlöjtnant vid artilleriet i Visby 1773-06-21. Avsked 1784-08-28. Död 1784-11-26 på Sandåker i Eds socken, Älvsborgs län. Gift 1776-03-25 med Sara Catharina Wallenbeck, född 1750-12-05, död 1809-05-01, dotter av majoren vid Västgötadals regemente Christian Wallenbeck och Elisabet Nordberg.

Barn:

 • Carl Christian, född 1776-06-22. Sergeant vid Göta garde. Död ogift 1795-11-06 i Stockholm.
 • Carolina Margareta, född 1778-09-24, död 1848-11-18 i Lidköping. Gift 1797 med sekreteraren Gabriel Johan Fehman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Lindstedt, född 1761, död 1788) , född 1750-04-17, död 1828-05-05, av samma släkt som adliga och friherrliga ätterna Fehman och 201.
 • Gustaf Adolf, född 1780-04-23, död 1780-10-00.
 • Gustaf Adolf, född 1781. Fanjunkare. Död 1847. Se Tab. 17
 • Johan Axel, född 1782-09-03 i Eds socken. Furir vid Bohusläns regemente 1798-02-20. Avsked 1807-06-21. Sergeant vid Västgötadals regemente 1807-07-08. Avsked 1815-04-06. Död ogift 1823.
 • Jakob Fredrik, född 1784-05-10. Furir vid Göta artilleriregemente 1800-05-01. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1801-06-16. Avsked 1803-07-15. Sergeant vid Västgötadals regemente 1803-09-18. Livdrabant 1807-05-06. Löjtnant i armén 1811-10-02 och uppflyttad bland de 25 äldste. Död ogift 1836-06-29 i Skara och begraven på Skara kyrkogård.

TAB 17

Gustaf Adolf, (son av Axel Herman, tab 16), född 1781-06-08. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1795-03-18. Sergeant vid Göta garde 1796-01-08. Avsked 1799-03-28. Fältväbel vid Bohusläns regemente 1801-01-20. Fanjunkare vid Bohusläns regemente 1809-02-28. Avsked 1830-06-05. Död 1847-04-07 Gåsevadholm. Gift 1803 med Catharina Pihlström, född 1784, död 1845 i Stockholm och begraven på Katarina kyrkogård, dotter av lantbrukaren Nils Pihlström.

Barn:

 • Axel Herman, född 1804. Sergeant. Död 1858. Se Tab. 18
 • Carl Christian, född 1709-05-07 Elseröd, liksom de följande syskonen, död späd.
 • Samuel Carl, född 1810-03-24. Bokhållare. Kvarnarrendator vid Gåsevadholm, sedan fabrikant. Död barnlös 1890-05-06 Lunda. Gift 1838-09-30 Brostorp med Fredrika Andersson, född 1809-10-28 i Göteborg, död 1897-09-21 på Lunda, dotter av grosshandlaren Fredrik Adolf Andersson och Johannes Maria Hult.
 • Gustava Amalia, född 1812, död 1861-05-01 i Varberg. Gift 1:o 1833-03-06 på Elseröd med fyrmästaren Isak Skoglund. Gift 2:o 1850-09-30, i Kungsbacka med sekundlöjtnanten i danska armén, dannebrogsmannen, veterinären Carl Fredrik Westerberg i hans 2:a gifte, född 1804-05-18, död 1855 i Chicago.
 • Nils Torsten, född 1815. Källarmästare. Död 1854. Se Tab. 22.
 • Sara Carolina, född 1817-06-27, död som barn.
 • Filip Vilhelm, född 1821. Handlande och källarmästare. Död 1859. Se Tab. 23.
 • Catharina Charlotta, död 1853-05-04 i Karlstad. Gift 1846-03-03 i Stockholm med vinhandlaren, först i Hedemora, sedan i Karlstad och Kristiania Gustaf Teodor Lagus-Gabrielii i hans 1:a gifte (gift 2:o 1854-08-04 med Marie Geijer, född 1827-08-17, dotter av bruksägaren Johan Eberhard Geijer och Maria Elisabet Wall), född 1817-01-20 i Jonsala socken på Åland, död 1895-07-03 på Åland.

TAB 18

Axel Herman, (son av Gustaf Adolf, tab 17), född 1804-11-26 Lerberg. Rustmästare vid Bohusläns regemente 1821-09-26. Furir vid Bohusläns regemente 1833-02-02. Sergeant. Död 1858-07-08. Gift 1829-10-20 med Laura Sofia von Brömssen, född 1801-04-04, död 1867-10-24 i Berfendals socken, Göteborgs och Bohus län, dotter av kaptenen Carl Lorentz von Brömssen, och hans 2:a fru Christina Sofia Virgin.

Barn:

 • Hemfrida Midlehjert, född 1830-08-08 Stockebo, död 1831-02-01.
 • Constance Sofia, född 1832-12-04 i Bohuslän, död 1921 i Heby i Västerlövsta socken, Västmanlands län. Gift 1:o 1874-09-25 i Sala med inspektören Georg Adolf Nyberg, född 1810-04-01 i Stockholm, död 1876-03-30 i Heby. Gift 2:o 1879-11-25 i Västmanlands län med småskolläraren i Björnarbo Anders Gustaf Johansson, född 1848-12-12, död.
 • Hjalmar Ossian, född 1836. Ångsågsdisponent. Död 1888. Se Tab. 19.
 • Albert Rudolf, född 1838. Egendomsförvaltare. Död 1931. Se Tab. 21.
 • Tekla Hemfrida, född 1841-04-21 i Tossene socken, Göteborg och Bohus län. Död ogift 1929-02-16 i Kungsholms förs, Stockholm.
 • Ida Charlotta, född 1844-04-08, död ogift 1874-04-26 i Stockholm.

TAB 19

Hjalmar Ossian, (son av Axel Herman, tab 18), född 1836-04-04 Sotenäs. Disponent på Sandhems ångsåg i Sandhems socken, Skaraborgs län. Död på Sandhem 1888-09-13. Gift 1866-12-28 i Falkenberg med Emma Olivia Viktoria Öhrwall, född 1842-01-20 i Falkenberg ]], död 1902-06-25 i Norrköping, dotter av handlanden Carl Fromhold Öhrwall och Carolina Vilhelmina Margareta von Mentzer.

Barn:

 • Laura Carolina Viktoria (Calla), född 1868-10-03 på Sandhem. Mönsterriterska i Lemmingska vävskolan i Norrköping. Död 1934-12-12 i Sofia förs, Stockholm (db 257) och begraven i Nacka förs, Stockholms län. Gift 1902-07-01 i Slaka socken, Östergötlands län med sysslomannen Set August Kronstrand, född 1869-01-02 i Åtvids socken, Östergötlands län.
 • Axel Ossian, född 1872-04-21 på Sandhem. Maskinistexamen i Stockholm 1895-03-00. Anställd såsom maskinist på ångfartyget Amsterdam 1895. Övermaskinistexamen. 1898-03-18. Ingenjör i Malmberget 1906–1931. Gift i Gällivare 1908-03-24 med Elin Maria Lundgren, född Andersson, i hennes 2:a gifte, född 1867-05-09
 • Carl-Gustaf, född 1876. Apotekare. Död 1938. Se Tab. 20
 • Hjalmar Torsten, född 1877-12-30 på Sandhem. Anställd vid aktiebolag Separator. Före detta kassör och inspektor. Död 1937-08-07 i Nyköping (Flens, Södermanlands län, db 31). Gift 1:o 1908-12-12 i Norrköping med Ester Ulrika Gemmel, från vilken han 1911-10-24 blev skild, född 1874-06-23 dotter av direktören Herman Gemmel och Hedvig Sandell. Gift 2:o 1915-12-18 med Hanna Åkesson, från vilken han 1924-09-25, blev skild, född 1878-12-31

TAB 20

Carl-Gustaf (son av Hjalmar Ossian, tab 19), född 1876-04-29 Sandhem. Elev på apoteket Lejonet i Jönköping 1893. Student examen 1897-01-23. Anställd på apoteket Lejonet i Jönköping 1897-05-07. Elev vid farmaceutiska institutet 1899-08-00. Apotekarexamen 1901-05-23. Provisor på apoteket Lejonet i Jönköping 1901–1924-12-01. Erhöll privilegium å apoteket i Alfta i Alfta socken, Gävleborgs län 1924-12-31 och å apoteket i Billingsfors 1930-10-18. Död 1938-12-14 i Bengtsfors, Älvsborgs län. Gift 1910-04-29 i Göteborg med Sigrid Emerentia Kindborg, född 1890-04-11 i Gammelstads förs, Göteborg, dotter av disponenten Erik Kindborg och Alma Andersson.

Barn:

 • Carl-Axel Lennart, född 1911-06-02
 • Ann-Marie, född 1912-12-12

TAB 21

Albert Rudolf, (son av Axel Herman, tab 18), född 1838-10-25 i Tossene förs, , Göteborgs och Bohus län. Först handlande vid Sandhem i Sandhems socken, Skaraborgs län, sedan förvaltare på Ytterby Stockholms län och därefter föreståndare för en filial av allmänna försörjningsinrättningen i Stockholm. Avsked. Död 1931-06-05 i Kungsholms förs, Stockholm. Gift 1881-06-26 på Ranten vid Falköping med Sofia Georgina Reenstierna nr 818, född 1847-07-19 vid Fjällbacka, död 1924-02-06 i Kungsholms förs, Stockholm ]], dotter av kaptenen Harald Göran Reenstierna, och Sofia Charlotta Dorotea Palmcrantz.

Barn:

 • Ingrid, född 1883-01-15 i Jönköpings förs . Musiklärarinna i Stockholm.
 • Ida, född 1884-06-19 i Jönköping.
 • Märta, född 1886-07-23 Sörby.

TAB 22

Nils Torsten, (son av Gustaf Adolf, tab 17), född 1815-04-16 Elseröd. Kypare hos källarmästaren Simson på stadshuskällaren i Stockholm vid 12 års ålder. Källarmästare och vinhandlare i Stockholm 1839. Död 1854-04-20 hastigt av blodslag i Stockholm och begraven på Katarina kyrkogård. Gift 1846-03-05 i Stockholm med Sofia Leontina Sjöstedt, född 1821-10-26 i Stockholm, död i Stockholm 1857-05-29 och begraven i samma grav som mannen, dotter av grosshandlaren Gustaf Adolf Sjöstedt och Margareta Catharina Tengdén.

Barn:

 • Adolf Leonard Teodor, född 1847-03-20 i Stockholm. Sändes 1860 till New York till sin där bosatta morbroder. Grosshandlare i New York.
 • Catharina Charlotta Hortensia Leonhardina, född 1849-05-12 i Stockholm. Gift 1870 i New York med advokaten George H. Thompson.
 • Axel Tyko Eugen, född 1850-10-13 i Stockholm. Överflyttade till Nordamerika, där han var grosshandlare i New York. Död i New York 1891-07-18.
 • Elin Leontina Astasia Eufrosyne, född posthuma 1855-02-05 i Stockholm. Har överflyttat till New York.

TAB 23

Filip Vilhelm, (son av Gustaf Adolf, tab 17), född 1821-05-04 på Elseröd. Handlande och källarmästare i Karlstad 1853–1858. Död i Karlstad 1859-07-03. Gift 1854-06-16 Kattorp med Charlotta Elisabet Hult, född 1822-06-10 i Göteborg, död i Göteborg 1895-02-20, dotter av grosshandlaren Anders Fredrik Hult och Sara Lindhult.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1855, död 1858-11-11.

TAB 24

Axel Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 14), till Kårrud i Millesviks socken, Värmlands län. Född 1722-07-11. Student i Uppsala (U?) 1730-03-16. Underofficer vid artilleriet. Död 1764. Gift med sin kusin och sin broders svägerska Brita Helena von Kothen, född 1721-09-18, död 1760, dotter av översten Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, och hans 2:a fru Beata Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Magdalena Beata, född 1746-03-03 Hammar, död som barn.
 • Anna Helena, född 1747-05-21 på Hammar död som barn.
 • Gustaf, född 1749-01-09 på Hammar.
 • Beata, född 1751-03-05 i Ekilsäters socken, Värmlands län, död som barn.
 • Marta Magdalena, född 1752 död som barn.
 • Axel Gustaf, född 1753 död som barn.
 • Jakob Johan, född 1755 död som barn.
 • Vilhelmina Dorotea, född 1757-02-03, död 1773-11-29 Rosenberg

TAB 25

Herman Julius, (son av Carl Gustaf, tab 14), född 1725-03-01. Student i Uppsala (U?) 1736-03-05. Volontär vid Närke och Värmlands regemente 1741-09-30. Furir vid Närke och Värmlands regemente 1742-03-31. Förare 1743-03-31. Livdrabant 1747-09-03. Regementskvartermästare vid Österbottens regemente 1750-06-26. Kapten vid Österbottens regemente 1752-06-11. RSO 1761-11-22. Major i armén 1765-02-28 och vid regementet 1770-02-14. Överstelöjtnant vid regementet 1773-11-01. Vice landshövding i Västerbottens län 1776-07-15–1779 (Wä.). Överstes avsked 1783-05-28. Död 1786-10-05 Rosenborg. Han gjorde från år 1760 tjänst vid ekonomideputationen i Finland och fick 1770 genom riksens ständers tillstyrkande 3,000 daler silvermynt för denna sin befattning. Gift 1:o 1750 med Beata Kuhlau, död på 1760-talet, dotter av en trumpetare Kuhlau. Gift 2:o 1766-05-11 Lövås s socken, Älvsborgs län med sin fränka, friherrinnan Andreetta Beata Roos, född 1735-11-07 Kastellgården, död 1779-09-23 på Martila boställe i Uleåborgs län, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Axel Erik Roos, och hans 2:a fru, grevinnan Hedvig Charlotta Cronhielm af Flosta.

Barn:

 • 1. Magdalena Beata, född 1751, död ung.
 • 1. Cornelia Engel, född 1752, död ogift 1832-08-23 i Stockholm.
 • 1. Carl Herman, född 1753, död ung.
 • 1. Magnus Christian, född 1755-06-28 Hammar. Volontär vid Österbottens infanteriregemente 1763. Sergeant vid Österbottens infanteriregemente 1764-04-24. Sekundadjutant 1771-11-12. Fänrik 1773-05-03. Examen i artilleri- och fortifikation 1773-10-09. Löjtnant 1778-04-01. Kapten 1784-12-20. Sekundmajor 1793-08-26. Avsked 1809-06-29. Bosatt i Finland och immatrikulerad 1818-02-07 på riddarhuset i Finland under nr 2 bland adelsmän. Död ogift 1832-12-07 i Vasa. 'Han var 1772 med vid regementsförändringen i Stockholm och kommenderades s.å. i okt till garnisonstjänst på Sveaborg. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och var därunder med vid Porrasalmi, Kilpula, Jorois, Laitasilta, Kiljaniemi och Sulkava. Deltog även i finska kriget 1808 och 1809.'
 • 1. Anna Lovisa, född 1757, död 1811-12-27 i Stockholm. Gift 1780-03-14 med tullförvaltaren i Uleåborg Carl Georg Schlytern i hans 2:a gifte (gift 1:o 1768 med Brita Sofia Rasch, död 1778, dotter av ryttmästaren J. Rasch), född 1738 i Stockholm, död 1798-11-29 i Uleåborg.
 • 1. Marta Charlotta, född 1759, död som barn.
 • 1. Fredrika Justina, född 1760-11-27, död ogift 1828-05-21 i Örebro.
 • 2. Axel Carl, född 1767. Kapten. Död 1804. Se Tab. 26
 • 2. Charlotta Henrietta, född 1768-08-05, död 1769-03-26.
 • 2. Gustaf Herman, född 1771-05-11. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente. Död 1779-09-04 Marttila
 • 2. Juliana Magdalena, född 1774-10-24, död 1775-02-19.

TAB 26

Axel Carl, (son av Herman Julius, tab 25), född 1767-03-24. Volontär vid Österbottens regemente 1774-10-12. Korpral vid Österbottens regemente 1780. Fänrik 1780-12-13. Löjtnant 1784-06-11. Kaptens avsked 1787-12-19. Död 1804-12-08 Beatelund Gift 1788-05-27 Säter med Beata Lovisa Lagerberg, född 1766-10-27 Bengtstorp, död 1810-07-03 i Stockholm och begraven på Ladugårdslandets kyrkogård, dotter av kvartermästaren Lars Herman Lagerberg, och Ingrid Juliana Hård af Thorestorp, nr 60.

Barn:

 • Herman. Emanuel, född 1789-03-23 i Eskilsäters socken, död 1790-06-14.

TAB 27

Leonard Adam, (son av Carl Gustaf, tab 14), till Rosenborg (förut Gårstad) i Eskilsäters socken, Värmlands län, vilken familjeegendom han försålde. Född 1729-03-17 på Rosenborg. Student i Uppsala (U?) 1747-02-28. Auskultant i Göta hovrätt (Sj.) 1748-10-12. Brottmålssekreterare i Göta hovrätt 1749 (Sj.). Vice häradshövding (Sj.) 1750-11-03. Biträdande överjägmästare i Närke med tillhörande bergslager 1759-02-16–1767 (Sj.). Död 1796-08-10 i Lidköping. Gift 1:o 1752-06-00 Edsberg s socken, Värmlands län med Maria Eleonora Uggla, död 1785-05-06 på Rosenborg, dotter av kaptenen Carl Uggla, och Brita Margareta Cremer. Gift 2:o 1786-05-11 med Magdalena Bergenhem, född 1756-08-09 Näs, död 1837-11-09 Hult och begraven 1837-11-19, dotter av kapellanen i Tösse förs Jonas Jakobsson Bergenhem och Helena Catharina Hedberg.

Barn:

 • 1. Brita Margareta, född 1754-11-22 på Rosenborg, död ogift på 1780-talet.
 • 1. Marta Magdalena, född 1756-03-18 på Rosenborg, död änka 1815-01-10 i Stockholm. Gift 1786-01-19 på Rosenborg med vice auditören Per Hamnerin.
 • 1. Carl Adam, född 1757. Ryttmästare. Död 1826. Se Tab. 28
 • 1. Maria Eleonora, född 1758-05-10 på Rosenborg, död 1804-06-12 i Stockholm. Gift i Stockholm 1800-12-07 med hovkamreraren Anders Tenggren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1761-11-24 Vilunda med Eva Christina Willemsens, dotter av kornetten Carl Gustaf Willemsens, och Maria Christina Skeckta, nr 403), född 1735-01-12, död 1809-04-10 i Stockholm.
 • 1. Olof Christian, född 1759. Löjtnant. Död 1836. Se Tab. 33
 • 1. Anna Elisabet, född 1760, död späd.
 • 1. Anna Beata, född 1763-01-05 på Rosenborg, död ogift 1831-12-22 i Stockholm.
 • 1. Herman Gustaf, född 1769. Löjtnant. Död 1820. Se Tab. 38
 • 2. Helena Maria, född 1789-01-25, 1843-08-03 Hult. Gift 1815-03-12 Bollsbyn med komministern i Bjurkärns förs av Karlstads stift Fredrik Johan Gihl, född 1786-06-20 i Segerstads socken, Värmlands län, död 1860.
 • 2. Bo Claes Julius, född 1787-02-09 på Rosenborg, död 1795-04-12 i Lidköping.
 • 2. Jonas Emanuel, född 1791. Protokollssekreterare. Död 1848. Se Tab. 39.

TAB 28

Carl Adam, (son av Leonard Adam, tab 27), född 1757-03-12 på Rosenborg. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1773. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1774-10-16. Livdrabant 1775-05-22. Avsked 1785-04-20. Ryttmästares n. h. o. v. 1787-05-31. Död 1826-04-16 Björken samt begraven på Skärvs kyrkogård. Ägde Hjälleskate i Millesviks socken, Värmlands län 1786– 1815 och därefter en längre tid Rosenbergs malmgård vid Hornskroken i Stockholm samt Hökmossen därutanför. Gift 1786-02-21 i Stockholm med Sofia Gustava Bratt, född 1769-07-09 Öjevik, död 1849-06-26, dotter av assessorn och brukspatronen Henrik Jonasson Bratt och Helena Catharina Denisdotter Chenon.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1786-12-02 på Hjälleskate, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Miniatyrmålarinna. Död 1865-04-09 i Kristinehamn. Gift 1814-07-02 på Rosenbergs malmgård med prosten och kyrkoherden i Nyeds pastorat av Karlstads stift, fil. doktorn Magnus Lagerlöf, född 1778-06-13 i Arvika prästgård, död 1844-02-08 i Nyeds prästgård och ligger jämte sin fru begraven på Nyeds kyrkogård.
 • Leonard Henrik, född 1787-12-22 på Hjälleskate. Agrée vid akademien för de fria konsterna 1815. Reste 1824 utrikes och dog ogift 1827-05-00 i Handa i Columbia. Han fick 1808 premium för målning. Var en mångsidig konstnär (landskaps- och porträttmålare, etsare, miniatyr- och porslinsmålare). Utgav bl a Porträtter av avlidna riksdagsmän (1823), Sveriges konungalängd (1824) och porträttgalleri av svenska poeter, vältalare och konstnärer.
 • Carl Gustaf, född 1789. Fältkamrerare. Död 1841. Se Tab. 29
 • Adam, född 1789-12-25. Kadett vid Karlberg 1803-11-16. Utexaminerad 1808-04-04. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1808-04-09. Avsked 1811-12-03. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium. Kanslist i krigskollegium. Fältrevisor. Revisor 1815-08-00. Fältkamrare 1826-05-11. Kammarförvant i krigskollegium. Krigsråds titel 1835-12-19. Död 1851-10-30 i Stockholm. Gift 1831-06-09 med Maria Sofia Lewin, född 1794-12-10, död 1871-10-09 i Stockholm, dotter av kaptenen vid flottan Gustaf Lewin och hans 1:a fru Anna Sofia Lind.
 • Herman, född 1791-01-23, död 1791-09-03 på Hjälleskate.
 • Sofia Gustava, född 1792-03-24. Stiftsjungfru. Död 1877-09-05 i Bodarne socken, Örebro län. Gift 1:o 1818-08-09 Hökmossen med fänriken Gudmund Abraham Löwenhielm, född 1794, död 1834. Gift 2:o 1835-11-15 på Nabbensberg vid Vänersborg med kofferdikaptenen Johan Hjorth i Skara i hans 2:a gifte, född 1779, död 1854.
 • Herman, född 1793, död 1793 på Hjälleskate.
 • Elsa, född 1794-07-22. Stiftsjungfru. Död 1850-06-28 vid Väddö kanal i Roslagen (i Norrtälje). Gift 1815-11-16 på Rosenborgs malmgård med expeditionskronobefallningsmannen, sedermera jägmästaren Lars Gustaf Govenius, född 1786, död 1829-11-18 i Sala.
 • Dorotea Lovisa, född 1796-07-23. Stiftsjungfru. Död ogift 1885-08-27 i Norrtälje.
 • Marta Anna (Märta), född 1798-06-12. Stiftsjungfru. Död ogift 1880-09-15 i Norrtälje.
 • Anna Christina, född tvilling 1799-09-01, död som barn 1799-09-03.
 • Eva Eleonora, född tvilling 1799-09-01, död som barn 1799-09-03.
 • Christina, född tvilling 1800-11-23, död ogift 1836-12-14.
 • Andreetta, född tvilling 1800-11-23, död 1801-02-20 på Hjälleskate.
 • Bo Christian, född 1803. Grosshandlare. Död 1841. Se Tab. 30
 • Henrietta Beata, död som barn.
 • Jeannette Vilhelmina (Mina), född 1808-11-18, död 1881-11-23 i Göteborg. Gift 1843-05-15 i Stockholm med sin svågers halvsysters son, handlanden Carl Julius Lagerberg, född 1810, död 1863.
 • Carela Oskara, född 1814-12-30, död 1815-02-18.

TAB 29

Carl Gustaf, (son av Carl Adam, tab 28), född 1789-01-06 på Hjälleskate. Extra ordinär kammarskrivare i krigskollegii artilleridepartements kammarkontor (J. Kleberg, Krigskollegii historia (1930).) 1811-06-21. Kammarskrivare i husesynekontoret (J. Kleberg, Krigskollegii historia (1930).) 1812-05-16 (lön 1813-03-11). Fältrevisor. Revisor i krigskollegii underhållsdepartement (J. Kleberg, Krigskollegii historia (1930).) 1815-07-06. Fältkamrerare (J. Kleberg, Krigskollegii historia (1930).) 1820-05-19. Död 1841-12-14 på Nabbensberg vid Vänersborg och begraven i Wikströmska släktgraven på Ryrs kyrkogård Älvsborgs län. Gift 1820-09-08 i Ryr med Johanna Christina Wikström, född i Ryr 1799-10-20. Död 1872-01-30 i Stockholm, dotter av brukspatronen Johan Wikström och Carolina Charlotta Bahrman.

Barn:

 • Carl Johan Adam, född 1822-08-13 i Vänersborg. Student i Uppsala 1842. Kameralexamen 1844. Extra ordinär kammarskrivare i kammarkollegium och statskontoret 1844. Tjänstgörande kammarjunkare 1851-09-17. Härold vid VO 1854-12-18. Kammarherre vid hovet 1861. Kamrerare i bruksägarnas hypotekskassa 1861-11-00. RVO 1865-05-03. Död ogift 1890-08-21 i Stockholm.
 • Carolina Sofia Cecilia, född 1824-01-05 på Nabbensberg. Stiftsjungfru. Död ogift 1905-06-25.

TAB 30

Bo Christian, (son av Carl Adam, tab 28), född 1803-05-10 i Stockholm. Grosshandlare i Stockholm 1825. Död 1841-11-27 i Stockholm. Gift 1830-10-23 i Norrtälje med Maria Laurentia Appelberg, född 1814-04-14, död 1861-08-13 i Norrtälje, dotter av färgerifabrikören A. Appelberg och Laurentia Govenius.

Barn:

 • Laura Gustava Catharina, född 1832-02-08 i Stockholm, död 1900-11-30 i Fornåsa prästgård Östergötlands län. Gift 1866-02-21 i Linköping med adjunkten vid därvarande högre allmänna läroverk, fil. doktorn Johan Henrik Erdtman, född 1826-09-14 i Karlshamn, död 1894-04-01 vid Odensnäs i Ledbergs socken, Östergötlands län.
 • Adamina Sofia Elisabet Dorotea, född 1833-04-21 i Stockholm, död i Stockholm 1833-10-17.
 • Bo Carl Herman, född 1834-09-30 i Stockholm. Sjökaptensexamen. Kofferdikapten. Drunknade ogift 1860-01-13 i Norrtäljeviken, då han skulle rädda en annan ur sjönöd.
 • Cecilia Adamina Felicia, född 1836-03-20 i Stockholm, död 1905-04-27 i Öregrund. Gift 1864-03-08 i Norrtälje med rådmannen och handlanden i Öregrund Anders Gustaf Sidenwall, född 1815-02-16 i Gävle, död 1878-05-13 i Öregrund.
 • Johan Christian, född 1837. Garverifabrikör. Död 1900. Se Tab. 31.
 • Elisabet Dorotea Vilhelmina, född 1839-05-14 i Stockholm, död i Stockholm 1841-09-18.
 • Bo Christian, född 1842. Ingenjör. Död 1908. Se Tab. 32

TAB 31

Johan Christian, (son av Bo Christian, tab 30), född 1837-09-09 i Stockholm. Garverifabrikör vid Bergshamra i Länna socken, Stockholms län. Överflyttade till Chicago i Nordamerika 1884. Död i Chicago 1900-12-07. Gift 1868-04-12 i Kulla socken, Stockholms län med Anna Sofia Blomqvist, född 1842-03-17, dotter av en kvarnägare Blomqvist.

Barn:

 • Lovisa Sofia, född 1869-02-04 vid Bergshamra.
 • Bo Christian, född 1871-08-25 vid Bergshamra.
 • Rosa Gustava, född 1874-04-13 vid Bergshamra
 • Alma Sofia, född 1877-09-17 i Stockholm. Emigrerade med föräldrarna till USA 1884. Död 1932-06-04 i Jacksonville, Fl. USA. Gift 1911-10-09 i Chicago Ill., USA., med William Junious Crawford, född 1873-03-16 i Springfield, TN., konduktör vid Seabord Railroad, son av John E Crawford och Mary E Murphy.
 • Engla Cecilia, född 1880-06-05 i Nässjö.

TAB 32

Bo Christian, (son av Bo Christian, tab 30), född posthumus 1842-04-01 i Stockholm. Överflyttade till Nordamerika och var först bankir i New York, sedan ingenjör hos elektriska kompaniet i San Bernhardino i Kalifornien. Död 1908-04-29 i Los Angeles i Kalifornien, U. S. A. Gift 1:o 1869-07-15 i New York med Johanna Möller i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en von Yhlen), död 1888-05-04 i Kossuth County, Iowa, U. S. A.. Gift 2:o 1890-08-26 i San Francisco med Anna Catharina Butt, född 1864-11-26 i San Francisco, död 1936-08-25, dotter av minuthandlanden P. N. Butt och Maria Albertina Mehrten von Steiln.

Barn:

 • 1. Boa Laurentia, född 1878-11-03 i Svea Kossuth i Nordamerika.
 • 2. Bo Christian Edvard Nikolaus, född 1891-06-14 i San Rafael i Kalifornien.
 • 2. Carl Artur Herman, född 1892-06-26 i San Rafael.
 • 2. Bo Christian, född 1903-10-30 i Los Angeles.

TAB 33

Olof Christian, (son av Leonard Adam, tab 27), född 1759-09-15 på Rosenborg (förut Gårstad) i Eskilsäters socken, Värmlands län. Volontär vid Österbottens regemente 1778. Sergeant vid Österbottens regemente 1779-06-26. Livdrabant 1785-04-20. Löjtnant i armén 1796-03-07. Avsked 1796-04-20. Död 1836 och ligger järnte sin fru begraven i Brattska graven på Senäte kyrkogård Skaraborgs län. Gift 1794-11-23 Odensvik

Barn:

 • Abraham Leonard Christian Fredrik, född 1795-09-05 på Apelås i Gösslunda socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1810-09-28. Fänrik i armén 1814-01-09. Utexaminerad 1814-05-07. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1814-05-17. Löjtnant i armén. Löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1819-02-16. Avsked 1819-12-15. Åter löjtnant i armén 1820-01-21. Avsked ur krigstjänsten 1827-10-08 med kaptens n. h. o. v.. Död barnlös 1861-03-13 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Gift 1820-03-23 med Johanna Fredrika Elisabet Lindroth, från vilken han blev skild 1835-08-26.
 • Axel August, född 1796. Kammarherre. Död 1869. Se Tab. 34
 • Carl Ulrik, född 1798. Revisionskommissarie. Död 1877. Se Tab. 35.
 • Lars Gustaf, född 1799-05-11 på Apelås. Arrendator på Apelås. Död på Apelås 1864-09-19. Gift 1:o 1824-12-26 Forsvik med stiftsjungfrun Antoinetta Gustava Lilliestierna, född 1781-09-03, död 1840-05-24 på Apelås, dotter av ryttmästaren Adolf Viktor Lilliestierna, och Sara Fredrika Törling. Gift 2:o 1841 med Johanna Carolina Fatima Amalia Meijer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1866-10-10 i Lidköping med kyrkoherden i Lidköping Carl Anders Djurberg, född 1806-03-17 i Mariestad, död 1875-08-01 i Lidköping), född 1820, död 1894-09-15, dotter av tullkontrollören i Lidköping, kaptenen Carl Magnus Meijer och Rebecka Johanna Rosenberg.
 • Christina Eleonora Ulrika Charlotta, född 1800-10-27 på Apelås. Stiftsjungfru. Död ogift 1832-04-23 Skälstad
 • Fredrika Sofia Lovisa, född 1802-09-01 på Apelås, död på Apelås 1803-01-01.
 • Olof Conrad, född 1804. Kronojägare. Död 1877. Se Tab. 36.
 • Vilhelmina Sofia Johanna, född 1805-04-30 på Apelås. Stiftsjungfru. Död 1838-04-22 i Huddunge socken, Västmanlands län. Gift 1832-12-06 med komministern i Huddunge förs av ärkestiftet Per Gustaf Östlund, född 1796-11-20 i Uppsala (Hm.), död 1836-03-18 i Huddunge komministergård. (Hm.)
 • Julia Maria Carolina, född 1807-11-16 på Apelås. Stiftsjungfru. Död ogift 1829-04-22
 • Brita Lovisa Gustava, född 1813-05-13 på Odensvik. Stiftsjungfru. Död 1892-02-03 i Skara. Gift 1836-08-25 på Brynåsa i Gösslunda socken med kyrkoherden i Sävare, Lindärva och Hasslösa försar av Skara stift Johan Norén i hans 2:a gifte (gift 1:o 1833-06-03 i Gösslunda kyrka med Carolina Kindberg, född 1809 i Gösslunda socken, död 1836-01-26 på Brynåsa, dotter av kamreraren Bengt Kindberg), född 1804-06-17 i Skövde landsförs, död 1879-10-27 i Sävare prästgård.

TAB 34

Axel August, (son av Olof Christian, tab 33), född 1796-10-13 på Apelås. Student i Uppsala 1815-11-27. Extra kammarskrivare i krigskollegium 1816-06-21 och i arméns pensionskassa 1816-08-09. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1816-11-27. Hovjunkare 1817-08-01. Ordinarie kammarskrivare i arméns pensionskassa 1817-08-27. Ordinarie kammarskrivare i krigskollegium 1818-10-09. Över stat 1819. Kammarjunkare 1820-11-20. Avsked från pensionskassan 1820. Kammarherre 1828. Död 1869-04-10 i Stockholm. Han blev 1819 disponent av Upperuds och Billingsfors bruks och lantegendomar på Dal. Inköpte sedan Odensviks säteri i Senäte socken, Skaraborgs län, som han innehade i nära 30 år. Samt ägde därefter huset nr 6 vid Stora Nygatan i Stockholm samt Djurgårdsbrunn å Djurgården. Gift 1825-07-03 på Ruda i Eds socken, Värmlands län med Carolina Maria Fredrika Charlotta von Axelson, född 1788-12-20, död 1853-05-26 i Stockholm och ligger begraven i von Axelsonska graven i Eds kyrka, dotter av generalmajoren Carl Axelsson, adlad och adopterad von Axelson, och Elsa Carolina Uggla. nr 100.

Barn:

 • Ivan, född 1830-08-08 på Odensvik, död 1840-04-12 i Lidköping under föräldrarnas resa från Stockholm samt begraven i Brattska graven å Senäte kyrkogård.

TAB 35

Carl Ulrik, (son av Olof Christian, tab 33), född 1798-03-22 Apelås. Underofficer vid Västgöta regemente. Student i Uppsala 1818. Extra ordinär kammarskrivare i statskontoret 1819-10-27 och i kommerskollegium 1820-01-20. Mönster- och kompaniskrivare vid arméns flottas Stockholmseskader 1820-04-27, extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegii artilleridepartement 1820-08-10. Tillförordnad kammarskrivare i kommerskollegium 1827-01-18. Kammarskrivare i krigskollegii husesynekontor 1827-08-17 och i kammarrätten 1829-11-27. Avsked från flottan 1833-10-15. Revisor i kammarrätten 1837-11-11. Avsked från krigskollegium 1841-12-09. Revisionskommissarie 1858-11-05. Avsked 1864-05-13. Död 1877-03-27 i Stockholm. Ägde fädernegården Apelås och huset nr 25 vid Österlånggatan i Stockholm. [J. Kleberg, Krigskollegii historia (1930).] Gift 1841-08-14 i Stockholm med Johanna Elisabet Charlotta Westerstråle i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1836 i Stockholm med extra ordinarie kammarskrivaren vid flottan Per Fredrik Berg, född 1808-04-10 i Ronehamn i Rone socken, Gotlands län. Död 1839-09-15 i Stockholm), född 1795-11-15 (1803-11-15) (J. Kleberg, Krigskollegii historia (1930).) i Stockholm, död i Stockholm 1883-12-29, dotter av kamreraren i krigsmanshuskontoret Nils Johan Westerstråle och Ulrika Maria Zimmerman.

Barn:

 • Johanna Maria Carolina (Hanna), född 1842-08-01 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1901-08-17 Malmsjö. Ägde Apelås och huset nr 45 vid Nybrogatan i Stockholm.

TAB 36

Olof Conrad, (son av Olof Christian, tab 33), född 1804-02-02 på Apelås. Först underofficer vid livgardet till häst, sedan lantbrukare i Västergötland. Kronojägare i Västergötland. Död 1877-06-27 på Djurgårdsbrunn vid Stockholm, vilken egendom han ägde jämte Svanerödjan i Bredsäters socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1830-11-14 Kjällstorp Gift 2:o 1858-10-27 Hajstorp med Maria Christina (Malin) Warfwinge, född 1822-04-17 i Mariestad, död 1903-04-27 Råcksta, dotter av handlanden Lars Erik Warfvinge och Sofia Forsblad.

Barn:

 • 2. Anna Maria Lovisa, född 1859-10-04 på Svanerödjan. Död 1932-01-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 1). Stiftsjungfru. Gift 1883-05-26 i Örebro med före detta disponenten Hugo Alvar Reichenberg, född 1855-11-05 Halna

TAB 37

Conrad Carl-Axel Gustaf, (son av Olof Conrad, tab 36), född 1864-06-30 Svanerödjan. Ägde Källtorp i Förlösa socken, Kalmar län 1886–1899 och Råcksta i Angarns socken, Stockholms län 1899– 1907. Grosshandlare i Stockholm. Gift 1887-09-02 i Stockholm med Ellen Natalia Himmelman, född 1866-06-07 i Svenljunga socken, Älvsborgs län, dotter av köpmannen Carl Magnus Himmelman och Natalia Charlotta Baumbach.

Barn:

 • Ellen Margareta (Greta), född 1888-07-19 på Källtorp. Stiftsjungfru. Gift 1920-10-24 i Maria förs, Stockholm med läraren vid kommunala mellanskolan i Stockholm, teol. och filosofie kandidat, läroverksadjunkten Isak Levin Härnelius, född 1884-12-19 i Södra Härene socken, Älvsborgs län
 • Elisabet Christina Natalia (Lisa), född 1889-12-10 på Källtorp. Stiftsjungfru. Gift 1912-06-06 i Kungsholms förs, Stockholm, med före detta bankkamreraren Ernst Roland Lundin, född 1884-09-09
 • Sigrid, född 1890-11-24 på Källtorp. Stiftsjungfru. Konstnärinna. Gift 1915-11-20 i Kungsholms förs Stockholm,med konstnären Axel Wallert,, född 1890-06-30.
 • Axel Conrad, född tvilling 1894-09-08 på Källtorp, död i Källtorp 1894-11-13.
 • Märta, född tvilling 1894-09-08 på Källtorp, död i Källtorp 1894-11-12
 • Axel, född 1896-08-19 på Källtorp, död 1896-08-19.
 • Herta Maria, född 1898-08-23 på Källtorp. Stiftsjungfru. Gift 1922-04-05 i Kungsholms förs Stockholm, med kamreraren hos medicinalstyrelsen. Filip Torsten Philipson, född 1892-09-07
 • Carl Axel Conrad Björn, född 1904-04-22 på Råcksta. Sjökapten. Gift 1932-10-03 i Katarina förs, Stockholm, med kontoristen Jenny Matilda Eder, född 1902-09-18 i Katarina förs, Stockholm

TAB 38

Herman Gustaf, (son av Leonard Adam, tab 27), född 1769-11-09 på Rosenborg (Gårstad) i Eskilsäters socken, Värmlands län. Fänrik vid dalfrikåren 1788. Livdrabant 1793-05-27. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1796-11-14. Avsked 1800-06-09. Död 1820-12-20 i Stockholm. Ägde Backbol (Gustavsvik) i Bo kapellförs av Värmdö socken, Stockholms län. Gift 1811-12-26 med Ulrika Öberg, född 1779-05-14, död efter mannen.

Barn:

 • Gustava Maria Ulrika, född 1810-03-11. Stiftsjungfru. Död 1858-01-30 i Stockholm. Gift i Stockholm 1833-08-02 med löjtnanten Olof Danielsson Carling i hans 2:a gifte, född 1805-07-05.

TAB 39

Jonas Emanuel, (son av Leonard Adam, tab 27), född 1791-06-05 i Lidköping. Student i Uppsala 1809. Extra ordinär kammarskrivare i krigskollegii fortifikationsdepartement 1815-10-12 och vid artilleridepartementet (J. Kleberg, Krigskollegii historia (1930).) 1816-02-08. Kopist i handels- och finansexpeditionen 1817-04-15. Kanslist i handels- och finansexpeditionen 1818-03-04. Kanslist i krigskollegium (J. Kleberg, Krigskollegii historia (1930).) 1822-10-28. Protokollssekreterare i handels- och finansexpeditionen (Skp.) 1826-05-11. Avsked (J. Kleberg, Krigskollegii historia (1930).) 1835-07-14. Inspektor vid Stockholms sjötullsinspektion. Död 1848-12-24 i Stockholm, 'därigenom att han under sinnesrubbning hoppade ut genom ett fönster i sin bostad vid Storkyrkobrinken,' samt ligger jämte sin fru och fem barn begraven på Katarina kyrkogård uppemot nordvästra hörnet. Gift 1821-05-24 i Stockholm med Ingrid Emilia Sofia Widegren, född 1805-07-19, död 1857-03-26 i Stockholm.

Barn:

 • Leonard Emanuel, född 1822-06-15, död 1834-10-11 i Stockholm i kolera.
 • Emma Sofia, född 1824-04-13, död 1827-11-30.
 • Emilia Vilhelmina, född 1826-03-11, död 1836-11-26.
 • Johan Axel, född 1827. Kustvakt. Död 1874. Se Tab. 40
 • Emma Olivia, född 1832-08-16 död 1836-11-19.
 • Edvard Gustaf Leonard, född 1837-01-21 i Stockholm. Elev vid musikaliska akademien. Död 1857-03-08 i Stockholm.
 • Emil Vilhelm, född 1843. Musiklärare. Död 1918. Se Tab. 42.

TAB 40

Johan Axel, (son av Jonas Emanuel, tab 39), född 1827-08-17 i Stockholm. Beridare vid kungliga stallet. Kustvakt i Varbergs kustchefsfördelning 1855. Död 1874-06-29 i Stockholm. Gift 1855 i Stockholm med sin halvkusins dotter Olivia Fredrika Elisabet Ulrika Carling, född 1834-06-15 i Stockholm, död i Adolf Fredriks förs, Stockholm ]] 1912-05-12, dotter av löjtnanten Olof Danielsson Carling och Gustava Maria Ulrika Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Emilie Axelina Anna Ulrika, född 1855-03-31 i Stockholm, död i Stockholm 1883-07-24. Gift 1879-10-11 i Stockholm med gravören Daniel Fredrik Löfgren, född 1855 i Stockholm.
 • Axel Olof Adolf Emanuel, född 1857-05-08 i Falkenberg. Kakelugnsmakare i Stockholm. Död i Stockholm 1892-05-02.
 • Olga Sofia Gustava Emilia, född 1859-02-06 i Smurte i Tvååkers socken, Hallands län. Död 1917-04-00 i Hartford, Conn., USA. Gift 1885 i New Haven i Nordamerika med gruvförmannen Edvard Vincent Åkerberg, född 1862-09-09 i Stockholm, död 1897-07-17 i New Britain, Connecticut, Nordamerika.
 • Edvard Gustaf Leonard, född 1861-03-16 i Smurte. Hade överflyttat till Nordamerika. Död 1895-01-09 i Stockholm.
 • Carl Johan Emil, född 1863-06-14 i Stockholm, död i Stockholm 1865-01-10.
 • Olivia Jacquette Teresia, född 1865-05-03 i Stockholm. Död i Stockholm 1916-05-23. Gift 1890-05-14 i i Stockholm med fotografen Martin Valdemar Jensen, född 1861-11-11 i Stockholm.
 • Johan Teodor Folke, född 1868. Bokhållare. Se Tab. 41
 • Laura Matilda, född 1870-09-23 och död 1880-06-02 i Stockholm.

TAB 41

Johan Teodor Folke, (son av Johan Axel, tab 40), född 1868-04-17 i Stockholm. Har överflyttat till Nordamerika, där han är bokhållare vid gasverket i New Haven. Gift 1891 med Anna Olivia Vilhelmina Persson, född 1872-10-27.

Barn:

 • Elsa Axelina Teodora, född 1896-01-17 i New Haven, liksom syskonen
 • Etel Hedvig Olivia, född 1898-08-14 i New Haven
 • Axel Olof Folke (Frank), född 1901-02-19 i New Haven.
 • Carl Axel Theodore, född 1904-05-17 i New Haven. Gift med Grace B, född ca 1905.

TAB 41.5

Axel Birger, (son av Johan Axel, tab 40), född 1873-11-30 i Stockholm. Har överflyttat till Nordamerika och är mekaniker i New Haven. Amerikansk medborgare 1902-10-17. Flygingenjör (Wethersfield, Conn., USA.). Gift 1906-06-01 i New Haven, Conn., USA., med Ada Alexandra Viktoria Lindell, född 1887-08-01 i Kungsholms förs, Stockholm. Dotter av tunnbindarmästaren Nils A. Lindell och Anna Sofia Knape.

Barn:

 • Yngve Axel Teodor, född 1908-01-30 i New Haven, CT, USA. Livförsäkringstjänsteman i Hartford, CT, USA Gift 1933-10-21 i Hartford, Conn., USA, med Ella Elizabeth Gustafsson, född 1906-05-05 i Florence, Mass, USA. Dotter av fabrikören Sven Gustafsson och Anna Andersson.
 • Hugo Nils Birger, född 1910-01-11 i New Haven, CT, USA. Livförsäkringstjänsteman i Hartford, CT, USA.
 • Edna Doris Olivia, född 1911-11-28 i New Haven, Conn., USA. Privatsekreterare i Hartford, Conn., USA.

TAB 42

Emil Vilhelm, (son av Jonas Emanuel, tab 39), född 1843-06-16 i Nikolai förs, Stockholm. Elev vid musikaliska akademien. Musiklärare i Stockholm. Död 1918-08-22 i Bromma förs, Stockholm. Gift 1:o 1867-02-09 i Katarina förs, Stockholm med Maria Albertina Olsson, född 1841-02-20, död 1895-04-21 i Stockholm. Gift 2:o 1896-06-14 i Stockholm med Johanna Ulrika (Hanna) Ekström, född 1851-12-10 i Hedvig Eleonora förs i Stockholm, död 1915-03-14 i Kungsholms förs, Stockholm.

Barn:

 • 1. Markus Emil Albert, född 1865. Pianostämmare. Se Tab. 43.
 • 2. Gustaf Johan Wilhelm, född 1879-03-19 i Katarina förs, Stockholm. Se Tab. 42A.

TAB 42A

Gustaf Johan Wilhelm, (son av Emil Vilhelm tab 42), född 1879-03-19 i Katarina förs, Stockholm (legitimerad i samband med föräldrarnas vigsel 1896-06-14). Färghandlare i Stockholm. Började 1894 som elev hos Wilhelm Becker, etablerade 1910 egen firma, AB Gustaf Roos färg- & kemikalieaffär. Gift 1904-09-24 i Skeppsholms förs, Stockholm, med Augusta Josefina Åkerström, född 1879-01-22 i Skeppsholms förs, Stockholm, dotter av flaggunderofficeren vid Kungliga Flottan Frans Gustaf Åkerström och Carolina Josefina Malmqvist.

Barn:

 • Asta Josefina, född 1901-10-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1931-10-06 i Göteborg, med Enoch Natanael Eliasson, född 1894-08-08 i Örgryte förs, Göteborg och Bohuslän, polisöverkonstapel.
 • Karin Augusta, född 1906-08-04 i Oscars förs, Stockholm.
 • Ingrid Ulrika (Inga), född 1916-05-03 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Lilly Anna, född 1919-04-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Kontorist.

TAB 43

Markus Emil Albert, (son av Emil Vilhelm, tab 42), född 1865-10-23 i Stockholm. Anställd i handelsflottan. Sjökaptensexamen i Stockholm 1891-04-30. Överflyttade till Nordamerika. Pianostämmare i Chicago. Gift 1:o 1898-02-14 i Stockholm med Emilia Matilda Olivia Åderman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Ehrling, från vilken hon blev skild), född 1854-02-20, död 1918-01-07 i Chicago. Gift 2:o 1920-10-09 i Chicago med Alma Maria Alfson.

Barn:

 • 1. Yngve Emanuel, född tvilling 1900-05-30 i Stockholm, död 1901.
 • 1. Sigurd Emanuel, född tvilling 1900-05-30 i Stockholm, död i Stockholm 1900-07-10.
 • 2. Marjorie Anette Corinne, född 1921-02-13 i Chicago.
 • 2. Alfred Markus Ossian, född 1923-11-02 i Chicago.
 • 2. Johan Gustaf Adolf, född 1926-06-16 i Chicago.

TAB 44

Johan Fredrik, (son av Carl Gustaf, tab 14), född 1738-12-15 Rosenborg. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1754. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1754-12-20. Student i Uppsala 1755. Fänrik 1758-05-30. Premiäradjutant 1769-07-18. Löjtnant 1773-07-22. Genom byte transporterad till artilleriregementet 1775-07-30. Avsked 1775-08-09. Död 1781-02-24 på Gillberga i Sköllersta socken, Örebro län. Gift på 1760-talet med Maria Christina Fries, född 1746, död 1831-05-22 Hallongen, dotter av borgmästaren i Örebro Nils Fries och Anna Maria Korp. (Örebro kyrkoarkiv.)

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1763. Ryttmästare. Död 1840. Se Tab. 45
 • Nils Herman, född 1766-01-04. Löjtnant vid arméns flotta. Slog ogift av våda ihjäl sig, då han skulle stiga i en båt (var död vid bouppteckning efter brodern Adam Julius 1813).
 • Axel Christian, född 1767-10-23 i Närke. Antagen i krigstjänst vid arméns flotta 1782-07-09. Korpral vid livregementets dragoner 1785-07-19. SMtf 1791-09-10. Livdrabant 1793-07-03. Avsked 1803-06-14. Vaktmästare vid tullverket i Stockholm. Död barnlös 1839-12-06. Bevistade kommenderad å arméns flotta aktionerna för Fredrikshamn 1790-05-00, i Viborgska viken 1790-07-02 och 1790-07-03 samt vid Svensksund 1790-07-09 och 1790-07-10. Gift 1804-02-16 i Stockholm med Charlotta Fredrika Paqvalin, död i Stockholm 1840-04-08, dotter av hovkvartermästaren Paqvalin och Eva Charlotta Helena Blomfelt.
 • Anna Maria, död späd.
 • Märta Christina, död späd.
 • Anna Beata, född 1772-07-26, död 1773-08-01.
 • Johan Fredrik, född 1774-03-28. Volontär vid livregementet till häst 1790-01-02. Lantbrukare. Död ogift 1814-02-15 i Stockholm.
 • Hans Jakob, född 1775. Kapten. Död 1847. Se Tab. 46
 • Christina, född 1776-08-04, död änka 1843-02-22 i Stockholm. Gift 1:o 1800-04-14 i Sköllersta kyrka med löjtnanten Gustaf Hård af Segerstad, född 1765, död 1801. Gift 2:o 1803-08-04 i Stora Mellösa socken, Örebro län med kvartermästaren vid livregementets husarer, kornetten Olof Österberg, född 1768-05-20, levde 1813.
 • Adam Julius, född 1779-06-24 i Sköllersta socken, Örebro län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1793-04-28. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1795-12-21. Livdrabant 1800-02-10. Löjtnant i armén och en bland de 25 äldsta 1801-11-29. Död ogift 1813-05-24 i Stockholm.

TAB 45

Carl Gustaf, (son av Johan Fredrik, tab 44), född 1763-12-21 i Sköllersta socken, Örebro län. Antagen i krigstjänst 1779-01-22. Fältväbel vid livgardet. Fänrik i dalregementet 1781-08-20. Volontär vid livregementet till häst 1783-01-22. Korpral vid livregementet till häst 1785-06-09. Livdrabant 1787-04-30. Löjtnant i armén 1797-05-29. Vice korpral vid livdrabanterna och ryttmästare i armén 1802-05-06. Död 1840 i Vadstena. Han bevistade för ätten riksdagen i Örebro 1812. Gift 1826-10-08 med Catharina Schmiterlöw i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1812-06-05 Källsåker, med ryttmästaren Samuel Leonard Duse, född 1779, död 1825), född 1789-12-17 på Källsåker, död 1869-01-05 i Linderås prästgård, Jönköpings län, dotter av ryttmästaren Svante Johan Schmiterlöw, och Helena Catharina Göransson.

Barn:

 • Ture Teodor, född 1830-11-09, död 1831-02-01 på Hallongen i Trehörna socken, Östergötlands län.

TAB 46

Hans Jakob, (son av Johan Fredrik, tab 44), född 1775-05-07. Volontär vid livregementet till häst 1793-05-18. Korpral vid livregementets husarer 1796-02-07. Livdrabant 1801-06-14. Avsked 1805-05-25. Död 1847-10-17 Stäket. Gift 1802-12-24 Kärr med Catharina Regina Bergström, född 1779-05-24 i Viby, död 1834-09-14 i Stockholm, dotter av kronofogden i Väster-närke Aron Bergström och Agneta Regina Fries.

Barn:

 • Hampus, född 1803. Löjtnant. Död 1866. Se Tab. 47
 • Johan Aron, född 1805-03-15 Hjärsta. Kemisk fabrikör vid Frescati i Danderyds socken, Stockholms län. Död ogift 1878-12-07 i Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1810, död som barn.
 • Carl Anton, född 1812-11-17 i Örebro. Kypare i Stockholm. Död ogift 1865-04-24 i Stockholm.
 • Adam, född tvilling 1815-04-07, död späd.
 • Eva Maria Catharina, född tvilling 1815-04-07, död ogift 1851-11-21 i Stockholm.

TAB 47

Hampus, (son av Hans Jakob, tab 46), född 1803-10-09 Hjärsta. Underlöjtnant. Kommissionär i Stockholm. Död i Stockholm 1866-01-03. Gift 1837-09-01 Grundet med Henrietta Kahn, född 1819-02-14 i Stockholm, död i Stockholm 1895-09-14, dotter av fabrikören Jakob Kahn och Johanna Marcus.

Barn:

 • Viktor Axel Evald, född 1838. Bokhandlare. Död 1899. Se Tab. 47A.
 • Maria Regina Johanna, född 1840-07-03 på Grundet, död 1911-05-30 i Kungsholms förs, Stockholm. Gift i Stockholm 1860-11-24 med skolföreståndaren i Stockholm Andreas Jeremias Andersson, född 1818-06-26 i Stockholm, död i Stockholm 1889-12-24.
 • Matilda Catharina Agneta, född 1842-03-30 i Stockholm, död i Stockholm 1898-07-16. Gift 1869-04-04 i Stockholm med begravningsentreprenören Adam Bernhard Jakob Lundbergh, född 1828-09-01 i Stockholm, död i Stockholm 1904-11-07.
 • Carl Hindrik Hampus, född 1844. Grosshandlare. Död 1905. Se Tab. 47B.
 • Josef Frans Oskar, född 1845-11-21 i Stockholm. Död 1895-10-12 i Denver i Texas. Se Tab. 47C.
 • Knut Aron, född 1847-01-27, död 1848-02-14.
 • Emanuel (Manne), född 1848-08-10 i Stockholm. Överflyttad till Nordamerika. Död i Nordamerika 1881. Se Tab. 47D
 • Anna Julia Lovisa, född 1850-09-09 i Stockholm, död ogift 1883-06-22 på Djurgården.
 • Henriette Espanie Charlotte, född 1852-05-12 i Stockholm. Överflyttade till Boston, Nordamerika. Död 1920-11-25. Gift med journalisten Adolf Cohen, död 1923.
 • Emma Fredrika Desideria, född 1856-05-23, död 1857-11-07.
 • Jakob Martin Georg (Jacques), född 1859-05-26, död 1880-07-07 i Texas, U. S. A.

TAB 47A

Viktor Axel Evald (son av Hampus, tab 47), född 1838-10-20 Grundet. Handelsbiträde i Stockholm. Delägare jämte J. V. Schultz i Lundequistska bokhandeln i Uppsala 1865–1875. Ensam ägare av Lundequistska bokhandeln 1875–1880. Kamrer vid Sundbybergs hattfabrik. Föreståndare för Klemmings antikvariat i Stockholm 1893–1894. Död 1899-11-25 i Sundbyberg. Gift 1:o (Uppsala domkyrkoförssbok) med Sigrid Gunilla Ahrens, född 1843-11-15 i Tyska förs, Stockholm. Död 1868-06-03 i Uppsala. Dotter av köpmannen Ferdinand Christian Ahrens från Hamburg och Charlotta Louise Hongelin. Gift 2:o 1873 i Klara förs, Stockholm med Erika Matilda Lindeberg, född 1854-11-12. Död 1875-11-14. Dotter av kontorsskrivaren vid Postverket Erik Johan Lindeberg och Christina Matilda Wennberg. Gift 3:o 1888-08-15 i Stockholm med Maria Catharina Andreetta Heiligering, född 1853-08-02.

Barn:

 • 2. Sigrid, född 1874-06-06 i Uppsala. Stiftsjungfru. Död 1921-08-20 i Herrljunga. Gift 1897-05-01 i Göteborg med före detta justeraren av mått och vikt, extra jägmästaren Albert Julius Axel Molin, född 1856-11-29 i Färlövs socken, Kristianstads län.
 • 2. Hampus, född 1875-10-01 i Uppsala. Överflyttade till Nordamerika. Handlande i Houston, Texas. Död omkring 1940 i USA.
 • 3. Maria Viktoria, RHD protokoll 1903-12-02, född 1880-07-21 i Länna socken, Stockholms län.
 • 3. Elsa Catharina, RHD protokoll 1903-12-02, född 1884-11-16 i Stockholm, död ogift 1922-12-07 i Stockholm. (U?)
 • 3. Viktor Axel, RHD protokoll 1903-12-02, född 1886-04-26 i Stockholm, död i Stockholm 1906-01-07 genom olyckshändelse.
 • 3. Catharina Sofia Henrietta, född 1893-07-09, död där 1893-08-27.

TAB 47A:3

Victor Axel Evald, (son av Viktor Axel Evald, tab 47A), född 1888-09-15 i Klara förs, Stockholm. Bokhållare i Stockholm. Försäljningschef. Anställd 51 år i Billiga Tomater. Gift i Maria förs, Stockholm, 1918-05-20 med Hulda Amalia Benedikta Nilsson, född 1884-07-26 i Caroli förs, Malmö

Barn:

 • Mary Hjördis Viktoria, född 1920-03-26
 • Roland Axel Mårten, född 1923-10-28

TAB 47B

Carl Hindrik Hampus, (son av Hampus, tab 47), född 1844-01-23 i Stockholm. Först anställd i lärftskramhandel, sedan i firma H. Schücks änka i Stockholm 1871. Död 1905-02-22 i Eskilstuna. Gift 1874-08-25 Andared med Hulda Maria Nilsson, född 1849-06-27, i Ammarp i Toarps förs , död 1917-12-07 i Gustav Vasa förs Stockholm, dotter av handlanden Nils Nilsson och Maria Pettersson.

Barn:

 • Nils Hampus, född 1877-02-13 i Stockholm, liksom syskonen. Död i Stockholm 1891-10-11.
 • John Oskar, född 1878-09-07. Mogenhetsexamen 1896. Elev vid tekniska högskolan 1896. Utexaminerad 1899. Genomgick Polyteknikum i Zürich 1900–1901. Ingenjör i Nordamerika 1901–1903. Ingenjör vid tekniska högskolans materialprovningsanstalt 1903-09-12. Chef vid tekniska högskolans materialprovningsanstalt 1907–1920. Tillika speciallärare vid tekniska högskolan 1907–1922. RNO 1919-12-18. Överdirektör och chef för statens provningsanstalt med professors titel 1919-12-19. LIVA 1920. KNO2kl 1926-06-06. KNO1kl 1930-06-06.
 • Signe Amalia, född 1879-11-25. Död 1923-10-26 i Gustav Vasa förs, Stockholm. Gift i Stockholm 1908-04-11 med civilingenjören, RVO, GV:sOlM, Hugo Andreas Tolléus, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1924-11-24 med Hedvig Margareta Nilsson, född 1896-04-24 i Stockholm. Dotter av förmannen Karl Nilsson och Matilda Ahlstrand), född 1878-12-28.
 • Viktor Emanuel, född 1881-12-06 . Köpman i Stockholm. Död ogift 1929-12-05 i Gustav Vasa förs, Stockholm.
 • Jenny Henrietta, född 1884-05-28, död 1894-05-30 i Stockholm.
 • Mary Augusta, född 1887-07-09, död 1894-07-28 i Stockholm.

TAB 47C

Josef Frans Oskar, (son av Hampus, tab 47), född 1845-11-21 i Stockholm. Lärftskramhandelsbiträde i Stockholm. Utvandrade omkring 1865 till Schulenburg, Texas, USA. Affärsman där till omkring 1875, då han flyttade till Yoakum, Texas, där han öppnade sitt första varhus. Död 1895-10-12 i Denver i Texas. Gift 1868 med Augusta Wolters, född 1850-12-06, död 1924-06-17.

Barn:

 • Hampus, född 1870 i Schulenburg, Texas, USA. Delägare i varuhuset Roos Brothers i Yoakum, Texas. När detta såldes flyttade han och brodern Robert till San Antonio, Texas, där de 1912 grundade firma Roos Brothers. Död 1939 i San Antonio. Gift 1897 med Emma Hoffman, född 1874,
 • Robert Charles, född 1871 i Schulenburg, Texas, USA. Se Tab. 47C:2
 • Otelia, född 1876-05-30 i Schulenburg, Texas, USA. Gift 1897 med John Milton Withmore född 1872.
 • Edward, född 1878-06-23 i Schulenburg, Texas, USA. Se Tab. 47C:4

TAB 47C:2

Robert Charles, (son av Josef Frans Oskar, tab 47C), född 1871 i Schulenburg, Texas, USA. Delägare i varuhuset Roos Brothers i Yoakum, Texas. När detta såldes flyttade han och brodern Hampus till San Antonio, Texas, där de 1912 grundade firma Roos Brothers. Död 1933-07-25 i San Antonio. Gift 1892 med Mary Strickland, född 1872-07-04.

Barn:

 • Mary Benett, född 1902-06-13 i Yoakum. Gift 1920-05-03 med överstelöjtnanten i Förenta staternas armé Raymond Palmer Whitfield, född 1889-08-04 i Kemper, IL, USA

TAB 47C:2A

Robert Charles, (son av Robert Charles, tab 47C:2), född 1898-03-27 i Yoakum. Delägare i firma Roos Brothers i San Antonio. Gift 1922 med Lorene Willis född 1902-07-03.

Barn:

 • Robert Charles, född 1925-09-16 i San Antonio.
 • Claude Willis, född 1926-11-25 i San Antonio.

TAB 47C:3

Oscar, (son av Josef Frans oskar, tab 47C), född 1874-03-15 i Schulenberg, Texas, USA. Affärsman i Victoria, Texas. Död 1918-10-14 i Victoria, Texas. Gift 1899 med Zepha Crozier, född 1874-08-25, död 1932-11-24.

Barn:

 • Hattie Louise, född 1900-09-03. Gift 1922-10-03 med mek. ingenjören, översten i Förenta staternas armé John Joseph Daughherty, född 1900-11-20.

TAB 47C:4

Edward, (son av Josef Frans Oskar, tab 47C), född 1878-06-23 i Schulenburg, TX, USA. Affärsman i New York City. Gift med Clara Carter, född 1882.

Barn:

 • John, född 1909-04-02
 • Clarita, född 1915-08-30 i San Antonio, TX, USA.

TAB 47D

Emanuel, (son av Hampus, tab 47), född 1848-08-10 i Stockholm. Utvandrade omkring 1867 till Scholenburg, rexas, USA. Affärsman. Död 1881-10-01 i Schulenburg. Gift 1873 med Louise Wolters, född 1854. Död 1926.

Barn:

 • Hattie, född 1879-09-06, död ogift 1896.

TAB 47D:1

Rutherford, (son av Emanuel, tab 47D), född 1877-07-17 på High Hill nära Schulenburg, TX, USA. Gift 1907-04-15 med Angela Regan född 1880-06-05.

Barn:

 • Rutherford, född 1908-04-25. Gift 1937-09-20 med Pearl Bielstein.
 • Hampus Emanuel, född 1909-10-25.
 • Mary Jane, född 1913-01-25. Gift 1942-08-16 i Houston, TX, USA med William Michael Donohue, född 1910-12-13. Med doktor.
 • Cornelius Cyprian, född 1914-09-16.
 • James Ragsdale, född 1916-09-24.
 • Grace Louise, född 1918-09-11. Gift 1941-07-13 med John Russel Tower, född 1912-08-21. Elektr ingenjör i San Antonio, TX, USA.


TAB 47D:2

Emanuel, (son av Emanuel, tab 47D), född 1881-06-04 i Gainsville, TX, USA. Advokat i Eagle Lake, TX, USA. Gift 1908-04-29 i La Grange, TX, USA med Elizabeth McKinny Moore, född 1888-06-14 i La Grange, TX, USA.

Barn:

 • Emanuel Farley, född 1919-10-20 i Houston, TX, USA. Ingenjör i Port Arthur, TX, USA.

TAB 51

Peder Knutsson Roos, (son av Knut Gustafsson, tab 10), till Säffle i By socken, Värmlands län. Fick Halvarsbyn i Örs socken, Älvsborgs län i förläning (Lignell, Grevskapet Dal.) 1594-02-27. Fogde på Dal 1604–1608 (Lignell, Grevskapet Dal.). Gift med Cecilia Christoffersdotter, dotter av befallningsmannen på Älvsborg Christoffer Torstensson (af Forstenasläkten) och Brita Stake.

Barn:

 • Margareta, död 1679 och begraven jämte sin man i Gillberga kyrka Värmlands län, där deras epitafium och porträtt uppsattes. Gift med majoren Sven Persson, adlad Hildring, född 1607, död 1679.
 • Brita, till Lång i Grums socken, Värmlands län, på vilken gård hon fick konfirmation 1624. Död 1635. Gift 1:o med löjtnanten Nils Persson (Stårck), död före 1624. Gift 2:o med kaptenen Nils Andersson Calmar, död 1642-10-27 (stupade vid Breitenfeld).
 • Magdalena, död 1692.

TAB 52

Knut, (son av Peder Knutsson Roos, tab 51), till Säffle samt Rud i Väse socken, Värmlands län. Levde 1660, men var död 1665-08-17, då arvskifte hölls efter honom på Säffle[1]. Gift 1:o med Inger Bagge, död före 1665-08-17. Gift 2:o med Ingrid Roos, död före 1674-12-02, dotter av Måns Axelsson Roos af Hjelmsäter och Carin Cruus af Edeby.

Barn:

 • 1 Anna, död 1715-08-22 Nordsjö. Gift med kaptenen Johan Wardlau, naturaliserad Wardlau, död 1694.
 • 1 Christoffer. Levde 1695.
 • 1 Gabriel.
 • 1 Brita, född 1633-10-09 på Säffle, död 1684-01-10 och ligger jämte sin man och hans 1:a fru begraven i Naglums gamla kyrka Älvsborgs län. Gift 1658-08-08 på Säffle med borgmästaren Hans Befritz, adlad Belfrage, i hans 2:a gifte, född 1614, död 1688.
 • 2 Karin, död 1640-06-04 enligt gravsten vid By kyrka Värmlands län. [Medd. av Herr Linus Brodén, Arvika.]
 • 2 Maria, död 1641-11-10 enligt gravsten vid By kyrka Värmlands län. [Medd. av Herr Linus Brodén, Arvika.]
 • 2 Magnus
 • ? Per, avliden 1665-08-17.

TAB 53

Johan, (son av Knut, tab 52), till Säffle och Nordby i By socken, Värmlands län. Kornett. Levde 1692. Gift med Dorotea Nieroth, dotter av landshövdingen Anton Johan Nieroth, till Sund i Värmland, av samma släkt som adliga ätten von Nieroth, och Christina Bonde.

Barn:

 • Axel, död ung.
 • Christoffer, död ung i England, där han studerade.
 • Inga Catharina, död barnlös 1751. Gift med ryttmästaren Carl von Kysel.
 • Knut, född 1678. Löjtnant. Död 1709. Se Tab. 54
 • Anna, död 1728. Gift med löjtnanten Jakob Belfrage.
 • Christina, död ogift.
 • Elsa. Gift med fältväbeln N. N. Hedman.
 • Magnus, född 1686. Överstelöjtnant. Död 1730. Se Tab. 58

TAB 54

Knut, (son av Johan, tab 53), född 1678-08-10. Fänrik vid tyska livregementet till fot 1697-06-10. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1702-03-01. Var ej i fält. Död 1709-04-17 och begraven i Stavnäs kyrka Värmlands län. Gift med sin faders sysslings dotter Ulrika Christina Roos af Hjelmsäter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725-07-06 Stömne

Barn:

 • Knut Ulrik, född 1704. Kvartermästare. Död 1741. Se Tab. 55
 • Ester Johanna, född 1706-02-24, död 1772 på Ölserud i Kila socken, Värmlands län och begraven 1772-05-27. Gift med sin moders styvson, vice notarien Gustaf Reinhold von Kothen, född 1703, död 1761.
 • Christina Beata, född 1707-06-18 på Stömne, död 1774-08-10 på Stora Kleva i Kila socken. Gift 1723 med löjtnanten Erik Carlsson Uggla, född 1694, död 1750.
 • Johan Leonard, född 1708-09-11 på Stömne, död före 1725.
 • Dordi, död ung och begraven i Stavnäs kyrka

TAB 55

Knut Ulrik, (son av Knut, tab 54), född 1704. Kvartermästare vid adelsfaneregementet. Död 1741-02-13 på Blomberg i Husaby socken, Skaraborgs län, i vilken egendom han ägde hälften, och begraven 1741-03-29 i Husaby kyrka. Gift 1734 med Anna Regina Klöfverskjöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kornetten Håkan Undén), född 1718, död 1791-08-24 i Askersund, dotter av majoren Johan Gabriel Klöfverskjöld, och Maria Eleonora Soop.

Barn:

 • Knut Johan, född 1735. Vice häradshövding. Död 1792. Se Tab. 56.
 • Carl Magnus, född 1738. Vice häradshövding. Död 1780. Se Tab. 57.
 • Dorotea Ulrika, född 1740-02-28 på Blomberg, död 1747-10-06 Stömne och begraven 1747-10-28.

TAB 56

Knut Johan, (son av Knut Ulrik, tab 55), född 1735-12-03 på Blomberg. Vice häradshövding (?). Död 1792-02-25 på Stömne. Gift 1758-10-24 Kärn med Märta Catharina Sandelin, född 1736-10-11, dotter av häradshövdingen Ture Sandelin och Brita Maria Lennartsson.

Barn:

 • Anna Regina, född 1759-11-30 på Stömne, liksom syskonen, död 1761-07-07 på Kärn.
 • Brita Maria, född 1761-10-13.
 • Ture, född 1763-04-08, död 1765-04-27.
 • Ulrika Christina, född 1766-04-14, död 1768-10-12.
 • Märta Johanna, född 1767-04-27, död 1769-02-27.
 • Knut Ulrik, född 1769-06-19.
 • Ulrika, född 1771-08-22, död ogift 1844-09-21.

TAB 57

Carl Magnus, (son av Knut Ulrik, tab 55), född 1738. Student i Uppsala (U?) 1755-03-26. Auskultant i Svea hovrätt. Vice häradshövding. Död 1780-11-25 och begraven 1780-12-05 i Hammarö socken, Värmlands län. Gift 1764 med Brita Lennartsson, född 1743-01-27 Älvvik, död 1790-04-07 på Näsbyn i nämnda socken, dotter av bruksägaren Lennart Lennartsson och Anna Kolthoff.

Barn:

 • Anna, född 1767, död ogift 1789 på Näsbyn och begraven 1789-02-12.
 • Brita Carolina, född 1768, död 1846. Gift 1788-03-30 på Näsbyn med bruksägaren Fredrik Lilliebjörn, född 1756-07-21, död 1819.
 • Christina Lovisa, född 1769, död ogift 1802-06-11 i Stockholm.
 • Lennart Magnus, född 1773. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1787-06-01. Stupade 1790-06-04 i träffningen vid Savitaipale i Finland.
 • Knut, född 1775-01-18. Volontär vid Värmlands fältjägarbataljon 1790-07-10. Sergeant vid Värmlands fältjägarbataljon 1790-09-20. Fänrik vid Värmlands fältjägarbataljon 1790-07-15 transporterad till Närkes och Värmlands regemente 1792-06-18. Löjtnant 1796-10-26. Kapten 1802-12-16. Major i regementet 1809-06-29. RSO 1809-07-03. 2. Major vid Närkes regemente 1812-07-14. Död ogift 1816-05-06 på majorsbostället Björke i Fågelviks socken, Värmlands län. Han bevistade kriget i Pommern 1807 och fälttåget i Norge 1808.
 • Märta Catharina, född 1777-09-16, död 1864-06-07 i Nyeds socken, Värmlands län. Gift 1817 med sin kusin, bruksägaren Olof Lennartsson, född 1783-06-12, Kisterud, död 1822.
 • Herman, född 1778-12-22 Nolgård Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1795-05-20. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1797-01-29. Livdrabant 1805-11-14. Löjtnant 1809-06-29. Kapten 1812-12-18. Konfirmationsfullmakt 1813-02-12. Gmtf 1814. RSO 1818-05-11. Avsked 1821-04-10. Död ogift 1824-09-06 i Stockholm.
 • Eva, levde 1802.

TAB 58

Magnus, (son av Johan, tab 53), till Trossnäs och Edsvalla bruk, båda i Nors socken, Värmlands län. Född 1686 i Värmland. Volontär vid tyska livregementet till fot 1701. Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703-06-09. Konfirmationsfullmakt 1703-12-30. Löjtnant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1704. Kaptenlöjtnant 1708. Kapten 1710-01-18. Avsked 1711-02-24. Ryttmästare vid svenska adelsfaneregementet 1714-02-05. Konfirmationsfullmakt 1717-04-06. Major vid svenska adelsfaneregementet 1719-05-15. Överstelöjtnants avsked 1725-06-09. Död 1730-10-24. Gift 1718 med Maria Catharina von Nackreij i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Bernt Vilhelm Brummer, naturaliserad Brummer, i hans 2:a gifte, död 1746), född 1700, död 1771-10-29 Bråte s socken, Värmlands län, dotter av bruksägaren Christian Nackreij, adlad von Nackreij, och Elisabet Fernell.

Barn:

 • Dorotea Elisabet, född 1719, död 1786-04-27 på Kocklanda i Huggenäs socken, Värmlands län. Gift med sin styvbroder, fänriken Johan Christian Brummer, född 1711, död 1780.
 • Johan Christian Magnus, född 1720. Ryttmästare. Död 1796. Se Tab. 59.
 • Catharina Christiana. Gift med sin styvbroder och sin systers svåger hovjunkaren Bernt Vilhelm Brammer, nr 1855, i hans 1:a gifte, född 1719.
 • Maria Eleonora, född 1724, död 1797-06-28 på Hammarsten i Grums socken, Värmlands län. Gift 1:o 1746-06-11 med kaptenen, friherre Carl Didrik Taube af Odenkat, i hans 2:a gifte, född 1692, död 1746. Gift 2:o 1749-06-11 på Hjelmsäter i Medelplana socken, Skaraborgs län med bruksägaren Fredrik Uggla, född 1720, död 1791.
 • Harald Gustaf, född 172(5). Bruksägare. Se Tab. 60
 • Carl Georg, född 1726. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1746. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1746. Kvartermästare 1747. Kornett 1747-10-20. Löjtnant 1750-08-21. Död ogift 1760-05-25 på sin egendom Hjelmsäter.
 • Axel Conrad, född 1729. Vice häradshövding. Död 1763. Se Tab. 65.
 • Magnus, död ung.

TAB 59

Johan Christian Magnus, (son av Magnus, tab 58), till Boserup i Risekatslösa socken, Malmöhus län. Född 1720-08-09. Student i Uppsala (U?) 1733-02-10. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet. Avsked 1747. Ryttmästares karaktär 1747-04-01. Död 1796-12-04 på Boserup. Gift 1757-12-27 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken, Kristianstads län med Ulrika Eleonora Berch, född 1727-03-16 på nämnda egendom, död 1803-08-20 på Healt i Fagerhults socken, Kristianstads län, dotter av översten Casper Johan Bergk, naturaliserad Berch, och Hedvig Sofia Elisabet Gädda.

Barn:

 • Johan Magnus, född 1758-10-03 på Vrams Gunnarstorp. Fänrik vid von Saltzas regemente 1776-05-01. Löjtnant i armén 1783-08-08. Avsked från regementet 1785-03-02 och ur armén 1803-03-30. Död ogift 1813-05-16 på Hoall Hallands län.
 • Hedvig Sofia Elisabet, född 1760-08-10 på Vrams Gunnarstorp, död 1810-12-04 på Ny Älvsborg. Gift 1779-04-06 Dömestorp med överstelöjtnanten Carl Gustaf Planting-Gyllenbåga född 1745, död 1825.
 • Maria Eleonora, född 1763-04-27 på Boserup, död på Boserup 1795-02-09. Gift 1787-12-01 på Boserup med krigsrådet Henrik Vilhelm Ljungfelt, i hans 1:a gifte, född 1754, död 1830.

TAB 60

Harald Gustaf, (son av Magnus, tab 58), till Bråte i Segerstads socken, Värmlands län. Född 172(5). Student i Lund (At (P).) 1742-01-11. Bruksägare. Död före hustrun. Gift 1751 med Anna Sofia Pfannenstiel, född 1724-04-05 i Kristinehamn, död 1796-07-10 Gullsjö, dotter av stadskirurgen i Kristinehamn Johan Pfannenstiel och Maria Eufrosyne de Besche.

Barn:

 • Maria, född 1751-09-21 på Bråte, liksom syskonen, död 1820-12-18. Gift 1774-02-27 på Bråte med sin kusin, kornetten Bernt Magnus Brummer, född 1741, död 1818.
 • Elisabet Dorotea, född 1752-11-08, död 1822-01-23. Gift 1776-05-26 på Bråte med komministern i Frändefors pastorat av Karlstads stift Johan Ekstedt, född 1747, död 1786-05-06.
 • Anna Sofia, född 1754-08-17. Gift 1787-12-26 med fältväbeln vid Närkes och Värmlands regemente Gerhard Karth, född 1750-08-23, död 1793-03-07 i By socken, Värmlands län.
 • Christina Catharina, född 1756-12-15, död 1817. Gift 1784 Stuveryr Gustaf Chytræus, född 1755, död 1821 Skåttan s socken, Älvsborgs län [El].
 • Johan, född 1758-02-21, död 1765-06-09 på Bråte.
 • Gustava, född 1759-11-27, död ogift 1823-11-23.
 • Adriana, född 1761-12-04.
 • Harald Gustaf, född 1763-12-13.
 • Carolina, född 1765-08-18, död ogift 1822-08-12 på Källstorp i Naglums socken, Älvsborgs län.
 • Eva Adriana, född tvilling 1766-12-30, död 1828-09-20 i Vänersborg. Gift 1788-03-13 Mellbyn med stadsfiskalen i Vänersborg Magnus Beckman, född 1744.
 • Eleonora Maria, född tvilling 1766-12-30, död 1767-01-15 på Bråte.
 • Christian, född 1771-05-24, död 1772-01-26 på Bråte.

TAB 61

Magnus, (son av Harald Gustaf, tab 60), född 1755-11-10 på Bråte. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1773-07-31. Furir vid änkedrottningens livregemente 1774-06-28. Fänrik vid arméns flotta 1786-01-07. Svensksundsmedaljen. Löjtnant. Kaptens avsked 1801-06-16. Död 1836-01-07 Korpegården. Gift 1792 med Carolina Christina Leijonstolpe, född 1765-04-28 Onsjö, död 1814-12-30 på Ögården å Dal, dotter av löjtnanten Gabriel Leijonstolpe, och Dorotea Maria Maasen.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1793-04-13 i Ryda socken, Skaraborgs län. Gift med gränsridaren Carl T. Ahrenstedt.
 • Carolina Gustava, född 1795-01-09. Gift med hemmansbrukaren Anders Svensson.
 • Axel Gustaf, född 1797. Kapten. Död 1869. Se Tab. 62
 • Harald, född 1803.
 • Anna Elisabet, född 1805. Patriotiska sällskapets stora GM. Död ogift 1884-03-29 i Härnösand.
 • Ture, född 1806. Bageriägare. Död 1876. Se Tab. 64

TAB 62

Axel Gustaf, (son av Magnus, tab 61), född 1797-01-05 Onsjö. Kadett vid Karlberg 1812-09-28. Utexaminerad 1816-09-21. Fänrik vid Bohusläns regemente 1816-10-01. Löjtnant vid Bohusläns regemente 1819-10-12. Kapten 1832-05-12. Avsked 1834-03-25. Död 1869-04-21 i Lidköping. Gift 1826-09-17 Korpegården med grevinnan Carolina Gustava Frölich, född 1802-11-06 på Korpegården, död 1876-01-03 i Lidköping, dotter av ryttmästaren, greve Adolf Fredrik Frölich, och Hedvig Eleonora Hummelhielm.

Barn:

 • Axel Adolf, född 1827-08-04, död 1838-09-23 på Korpegården.
 • Hedvig Augusta (Hedda), född 1830-01-30 på Korpegården, död 1907-03-22 i Stockholm. Gift 1860-04-12 i Lidköping med kaptenen Viktor Zaméo von Hall, född 1830, död 1869.
 • Måns Herman, född 1831-03-28 på Korpegården. Student i Uppsala 1847 och i Lund 1853. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet. Avsked. Överflyttade 1864 till Nordamerika, där han som soldat i nordstatsarmén deltog i inbördeskriget. Redaktör av tidningen Svenska Amerikanaren 1867–1869. Inmanlinjens agent i Sverige 1870–1871. Medarbetare i Stockholms Aftonpost 1872. Journalist i Chicago 1873. Död i Chicago 1880-01-02, överkörd av ett gatlokomotiv. På hans grav är av landsmän rest en 14 fot hög minnesvård.
 • Anna Elisabet, född 1833-04-17 på Korpegården, död 1924-06-11 i Stockholm. Gift 1861-07-18 i Lidköping med häradshövdingen i Åse m fl härads domsaga av Skaraborgs län, RNO, RVO, Herman Bernhard Bursie i hans 2:a gifte (gift 1:o 1850-08-28 med Ulrika Elisabet Liedholm, född 1826-04-18, död 1860-04-20, dotter av kaptenen Birger Georg Liedholm och Ulrika Christina Key), född 1810-06-22 Österarp, död 1890-04-28 Lannatorp

TAB 63

Folke, (son av Axel Gustaf, tab 62), född 1828-09-27 på Korpegården. Volontär vid Västgötadals regemente 1845-01-07. Furir vid Västgötadals regemente 1845-09-09. Officersexamen 1846-04-22. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1847-09-10. Löjtnant 1850-07-09. Kapten 1862-06-03. RSO 1869-07-29. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1878-12-20. Död 1884-12-25 i Stockholm. Gift 1:o 1866-03-14 Hängele med Berta Grönqvist, född 1844-03-10, död 1872-01-18 på Ansgården i Flo socken, Skaraborgs län, dotter av brukspatronen Jonte Grönqvist och Anna Olson. Gift 2:o 1873-05-09 Sjöryd med Christina Maria Dorotea Augusta (Cina) Knutsson, född 1848-03-25 i Flo socken, död 1933-04-04 i Johannes förs, Stockholm ]], dotter av godsägaren Knut Mauritz Andreas Knutsson och Birgitta Dorotea Iverson.

Barn:

 • 1. Axel Evald Folke Folkesson, född 1866-09-30 i Tunhems socken, Älvsborgs län. Var någon tid landsfiskalsbiträde. Överflyttade till Nordamerika och är officer i amerikanska armén.
 • 1. Helga Elisabet Carolina, född 1867-10-10 i Tunhems socken, död 1881-01-09 i Skara.
 • 1. Folke Johan, född 1868-12-05 i Tunhems socken, död 1881-01-18 i Ås socken, Skaraborgs län.
 • 1. Anna Berta Elisabet (Lisa), född 1870-07-03 i Flo socken, Skaraborgs län. Gift 1894-12-20 i Lidköping med borgmästaren i Lidköping, vice häradshövdingen Axel Herbert Rydin, född 1863-05-02 i Månstads socken, Älvsborgs län, död 1907-04-18 i Lidköping.
 • 1. Berta, född 1871-12-21 i Flo socken, död 1881-01-04 i Skara.

TAB 64

Ture, (son av Magnus, tab 61), född 1806-12-03 i Färgelanda socken, Älvsborgs län. Bageriägare. Död 1876-05-16 i Karlstad. Gift 1:o 1834-08-03 i Karlstad med Anna Brita Berg, född 1804-08-25 i Karlstad, död i Karlstad 1861-03-07. Gift 2:o 1863-07-25 enligt pä i Karlstad med Emma Gustava Grundström, född 1838-11-14 i Karlstad, död i Karlstad 1893-04-06.

Barn:

 • 1. Johanna Albertina Turinna, född 1835-03-30 i Karlstad, död i Karlstad 1856-04-19.
 • 1. Natalina Amalia Josefina, född 1838-08-02 i Karlstad, död i Karlstad 1841-04-09.
 • 1. Natalina Sara Lovisa, född 1845-10-31 i Karlstad, död i Karlstad 1846-02-16.
 • 2. Gustaf Eugen, född 1864-02-10 i Karlstad. Bageriarbetare. Överfördes 1895-01-01 till Obefintlighetsboken för Karlstads förs
 • 2. Ture Gotthard, född 1869-05-05 och död 1869-10-22 i Karlstad.

TAB 65

Axel Conrad, (son av Magnus, tab 58), född 1729. Student i Lund 1748 (Svn.). Vice häradshövding. Död 1763-09-06 Klämmestorp och begraven 1763-09-13. Gift 1752-10-15 på Åsen i Sandseryds socken, Jönköpings län med Helena Maria Lothigius, född 1723, död 1790-06-06 Attorp, dotter av häradshövdingen Johan Lothigius och Anna Catharina Ekeroth.

Barn:

 • Maria, född 1753-07-18 på Klämmestorp, död 1811-10-02. Gift 1768-12-30 med överjägmästaren Adam Fredrik Silfverhielm, född 1738, död 1802.
 • Magnus, född 1755-12-01 på Klämmestorp, död på Klämmestorp 1755-12-16.
 • Johan Magnus, född 1758-08-10 på Klämmestorp, död på Klämmestorp 1762-01-17.

TAB 66

Sven, (son av Knut, tab 52), till Öna i Tveta socken, Värmlands län. Född 1638-04-05. Kornett. Levde 1690. Gift med sin broders svägerska Anna Beata Nieroth, dotter av landshövdingen Anton Johan Nieroth, till Sund, av samma släkt som adliga ätten von Nieroth, och Christina Bonde.

Barn:

 • Anton Johan, född 1656. Kapten. Död 1711. Se Tab. 67
 • Sven. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente. Sekundfänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1706-05-26. Premiärfänrik 1707-05-14. Fänrik vid livgardet 1708-08-13. Fången vid Poltava 1709-06-28. Död 1715-02-15 i Solvytjegodsk.
 • Ingrid Beata, död 1750-08-18. Gift efter 1684 med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Göran Moffat, död 1711-01-22.
 • Ebba Margareta. Gift med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Ambjörn Funck, död 1720-07-13 i Tobolsk.

TAB 67

Anton Johan (son av Sven, tab 66), född 1656-02-05 på Öna. Sergeant vid Kronobergs regemente 1700. Avsked 1700-09-00. Löjtnant vid Smålands femmänningsintanteriregemente 1703-12-30. Konfirmationsfullmakt 1704-09-20. Kapten 1706-03-06. Död 1711-12-08 i Karlskrona. Gift med Anna Catharina Seefelt, född 1672-08-05 i Pommern, död 1747-01-22 Mölneberg

Barn:

 • Regina Christina, född 1694-01-09 i Stettin, död 1773-10-23 i Östra Hult i Burseryds socken. Gift 1716-08-14 i Burseryds socken med prosten och kyrkoherden i Burseryds pastorat av Växjö stift Petrus Gaslander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1713-04-12 med Brita Burzelius i hennes 2:a gifte, född 1683-07-05 i Burseryds socken, död i Burseryds socken 1714-05-23, dotter av kyrkoherden i Hestra pastorat av Växjö stift Benjamin Burzelius och Elisabet Eriksdotter Dannér), född 1680 i Gaslanda i Gårdsby socken, Kalmar län, död 1758-12-17 i Burseryds prästgård.
 • Anna Dorotea, född 169(7), död 1763-02-10. Gift 1731-06-01 i Burseryds socken med komministern i Bosebo förs av Växjö stift Teodor Svalander, i hans 2:a gifte, född 1674, död 1742-05-21 i Burseryds socken.
 • Anna Margareta. Gift 1:o 1731-10-26 i Burseryds socken med David Davidsson Virgander född i Våthults socken, Jönköpings län, död 1732-06-18 i Burseryds socken. Gift 2:o 1734-02-22 i Burseryds socken med drängen Per Larsson.
 • Ebba Margareta. Gift 1731-11-02 i Burseryds socken med rustmästaren Olof Bom, född 169(8), död 1766-06-21 i Burseryds socken.
 • Anna Catharina, död ogift 1743-09-11 på Mölneberg.
 • Anton Johan, född 1711. Fältväbel. Död 1778. Se Tab. 68

TAB 68

Anton Johan (son av Anton Johan, tab 67), till Mölneberg i Burseryds socken, Jönköpings län. Född 1711-01-06. Rustmästare. Fältväbel. Död 1778-03-31 på Mölneberg. Gift 1738-06-20 med Ingrid Regina Sederdahl, född 1721-03-04 Mörkebo

Barn:

 • Anton Johan, född 1739. Lantbrukare. Död 1809. Se Tab. 69
 • Regina Catharina, född 1743-06-03 på Mölneberg, liksom syskonen, död på Mölneberg 1743-09-11.
 • Svante Johan, född 1744. Lantbrukare. Död 1814. Se Tab. 74
 • Eva Catharina, född 1748-09-01, död 1750-09-19 på Mölneberg.
 • Peter Erik, född 1755. Lantbrukare. Död 180(3). Se Tab. 75

TAB 69

Anton Johan (son av Anton Johan, tab 68), född 1739-01-21 på Mölneberg. Ägde jämte syskonen Mölneberg. Död 1809. Gift 1:o 1784-06-01 i Burseryds socken med änkan Elsa Persdotter, född 1735-01-21, död 1792-10-22 på Mölneberg. Gift 2:o 1793-07-17 med Anna Jonsdotter Svalander, född 1769-10-18, dotter av soldaten Jonas Thorsson Svalander.

Barn:

 • 2. Johan Elias, född 1796. Styckjunkare. Död 1873. Se Tab. 71
 • 2. Ingrid Maria, född 1799-09-14 i Burseryds socken, död i Burseryds socken 1800-11-13.
 • 2. Peter Emanuel, född 1802-03-13 i Burseryds socken, död i Burseryds socken 1802-03-19.
 • 2. Peter Emanuel, född 1803. Soldat. Död 1829. Se Tab. 73

TAB 70

Anton Johan (son av Anton Johan, tab 69), född 1794-03-30 i Burseryds socken. Torpare under Mölneberg. Gift 1816-12-17 med Anna Lena Johannesdotter, född 1795-09-28.

Barn:

 • Anna Maria, född 1817-09-18 i Burseryds socken, liksom syskonen.
 • Margareta, född 1819-09-10 död änka 1903-08-21 i Burseryds socken. Gift där 1855-09-29 med soldaten Jakob Fredrik Roupe.
 • Anna Catharina, född 1822-03-10, död ung.
 • Anton Johan, född 1825-02-11.
 • Johan Elias, född 1828-09-07.
 • Josef, född 1829-09-05.
 • Peter Emanuel, född 1832-06-23, död 1833-04-04 i Burseryds socken.
 • Anna Catharina, född 1834-03-15, död ogift 1907-09-21 i Burseryds socken.
 • Johan Peter, född 1839-11-27.

TAB 71

Johan Elias (son av Anton Johan, tab 69), född 1796-11-28 i Burseryds socken. Gick i Varbergs skola och Varbergs gymnasium. Student i Lund 1818. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1821-01-27. Styckjunkare vid Göta artilleriregemente 1826-02-24. Tygunderofficer i Göteborg 1830-07-01. Officerskadetts namn. Svärdsman. Avsked 1871-08-10. Död 1873-11-29 i Göteborg. Gift med Matilda Fredrika Dahlgren.

Barn:

 • Anton Emil Leonard, född 1827. Bokhållare. Död 1868. Se Tab. 72.
 • Emilia Constance, född 1825-10-02 i Göteborg. Gift i Göteborg 1853-11-04 med styckjunkaren vid Göta artilleriregemente Carl Seth Mellgren, född 1825-11-27 i Göteborg, död 1892-05-24 i Göteborg.
 • Amalia Fredrika Edvardina, född 1829-04-02 i Göteborg. Gift i Göteborg 1855-12-14 med materialförvaltaren, sjökaptenen Nikolaus Alfred Lindholm.

TAB 72

Anton Emil Leonard (son av Johan Elias, tab 71), född 1827-08-27 i Göteborg. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1844-07-01. 2. Konstapel vid Göta artilleriregemente 1845-08-27. Sergeant 1847-04-27. Avsked 1849-05-11. Sedan bokhållare. Död 1868-06-14 i Katarina förs, Stockholm. Gift 1853-10-16 med Christina Charlotta Boström, född 1824-07-28, död 1866-10-11.

Barn:

 • Matilda Emilia Charlotta, född 1853-12-01
 • Leontina Christina Amalia, född 1860-08-24
 • Carl Johan Leonard, född 1864-01-28.
 • Maria, född 1866-08-14, död 1866-08-14.

TAB 73

Peter Emanuel (son av Anton Johan, tab 69), född 1803-08-24 i Burseryds socken. Soldat vid Jönköpings regemente. Död 1829-05-18 genom olyckshändelse. Gift 1825 med Gustava Nilsdotter.

Barn:

 • Peter Emanuel, född 1828-12-31, död 1829-04-08 på Vickelsbo soldattorp i Burseryds socken.
 • Petronella, född posthuma 1830-01-16, död 1913-06-09 i Utterkull i Burseryds socken. Gift 1884-12-31 med hemmansägaren Mårten Carlsson, född 1855-04-28 i Villstads socken, Jönköpings län, död 1917-07-03 i Utterkull.

TAB 74

Svante Johan (son av Anton Johan, tab 68), född 1744-16-29 Mölneberg. Ägde del i nämnda egendom. Död där 1814-04-02. Gift 1:o 1781-06-24 i Burseryds socken med sin kusin Christina Margareta Sederdahl, född 1750-01-01 Önnabo Gift 2:o 1811-06-03 med Anna Håkansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1816 med hemmansägaren Johan Henriksson, född 1794-09-27), född 1789-04-19.

Barn:

 • 2. Hedda Margareta Antonia, född 1813-01-20 i Burseryds socken, död där 1814-11-06.

TAB 75

Peter Erik (son av Anton Johan, tab 68), född 1755-06-07 på Mölneberg. Ägde del i nämnda egendom. Död omkring 1803. Gift 1783-04-23 i Burseryds socken med sitt kusinbarn Charlotta Dorotea Sederdahl, född 1759-10-06 Samseryd, dotter av inspektoren Jöns Sederdahl och Eva Christina Gaslander.

Barn:

 • Anton, född 1784-05-13 i Burseryds socken.
 • Peter Christian (ell. Johan Peter), född 1787-02-26 i Burseryds socken, död 1792-07-12.
 • Eva Christina, född 1789-06-30 i Burseryds socken.
 • Carl Gustaf, född 1792. Skräddare. Död 1832. Se Tab. 76.
 • Daniel Johan, född 1796-04-08. Var förstärkningskarl 1812, sjöman 1814–1815. Flyttade 1816-04-30 till Södra Hestra socken.

TAB 76

Carl Gustaf (son av Peter Erik, tab 75), född 1792-09-21 i Burseryds socken. Var volontär, då han 1816 flyttade till Södra Hestra socken, sedan torpare i Burseryds socken, sist skräddare i Burseryds socken. Död i Burseryds socken 1832-12-14. Gift 1832-02-25 med Beata Danielsdotter Burberg, född 1795-12-21, död 1873-05-22.

Barn:

 • Alexander, född 1831. Hemmansägare. Död 1919. Se Tab. 77
 • Greta Christina, född posthuma 1833-06-21 på Smulebo, död 1896-12-19. Gift 1854 med hemmansägaren Lorens Peter Haraldsson, född 1828-09-25 i Yttra Lida i Burseryds socken, död 1915-06-23 i Burseryds socken.

TAB 77

Alexander (son av Carl Gustaf, tab 76), född 1831-07-27 Smulebo Hemmansägare i Yttra Lida i Burseryds socken. Död i Burseryds förs , Jönköpings län ]], 1919-12-15. Gift 1859-07-09 med Lisa Beata Haraldsdotter, född 1828-09-22 i Burseryds socken, död i Burseryds socken 1915-03-27.

Barn:

 • Brita Christina, född 1860-12-03 i Yttra Lida, liksom syskonen. Död 1901-12-03 i Duluth, Nordamerika. Gift 1886 med Ernest Eriksson.
 • Carl Ander, född 1863. Hemmansägare. Död 1929. Se Tab. 78
 • Maria Sofia, född 1865-05-16. Gift 1892-07-18 med Aleius Björkman.
 • Adeleida Catharina, född 1867-10-02. Gift med hemmansägaren Mauritz Sjögren, född 1862-09-16 i Ljungarps förs, Älvsborgs län, död 1930-09-16 i Bredaryds förs, Jönköpings län.
 • Johan Enoch, född 1870-07-18. Utflyttade till Nordamerika. Se Tab. 78.5
 • Augusta Lovisa, född 1872-11-01, död 1935-11-08 i Böjeryd, Gryteryds socken, Jönköpings län. Gift 1902-04-18 med hemmansägaren Alfred Johansson, född 1876-06-20 Gryteryds förs, Jönköpings län.

TAB 78

Carl Ander (son av Alexander, tab 77), född 1863-01-13 i Yttra Lida i Burseryds socken, Jönköpings län. Hemmansägare i Burseryds socken, Jönköpings län. Död i Burseryds socken, Jönköpings län 1929-11-04. Gift 1902-11-29 med Anna Vilhelmina Lager, född 1878-02-13 på soldattorpet Hillavara i Hjälmseryds socken, Jönköpings län, dotter av soldaten Sven Lager och Maria Albertina Sörman.

Barn:

 • Anton Johan, född 1904-03-26 på Yttra Lida, liksom syskonen. Handlande. Död 1933-10-24 på Yttra Lida.
 • Elsa Maria Ingeborg, född 1906-03-12
 • Carl Enoch, född 1909-10-01. Utflyttade till Nordamerika 1929. Se Tab. 78 A.
 • Svante Bertil, född 1912-03-21 i Burseryds förs, Jönköpings län. Brunnsborrare.
 • Annie Lisa Viktoria, född 1914-06-22
 • Karin Astrid Vilhelmina, född 1916-08-17 i Burseryds förs, Jönköpings län. Gift 1939-09-09 i Burseryds förs, Jönköpings län, med brunnsborraren Knut Gottfrid Einar Andersson, född 1913-12-15 i Hjälmseryds socken, Jönlöpings län.

TAB 78A

Carl Enoch,, (son av Carl Ander, tab 78), född 1909-10-01 på Yttre Lida. Utflyttade till Nordamerika 1929-08-06. Direktör, Hayward, Wisc., USA. Gift 1933-06-02 med Dorothy Ann Shotton, född 1910-03-31 i Nordamerika.

Barn:

 • Nancy Maria, född 1935-12-22.
 • Karen Ann, född 1941-05-19.


TAB 78.5

Johan Enoch, (son av Alexander, tab 77), född 1870-07-18 i Yttre Lida, Burseryds socken, jönköpings län. Utflyttade till Nordamerika. Specerihandlare. Gift 1896-01-29 Duluth, MN., USA, med Marie Olson, född 1874-04-24 i Åmål, Sverige

Barn:

 • Adelaide Ophelia Seraphia, född 1896-10-18 Duluth, MN., USA. Gift 1920-11-20 i Duluth MN., USA, med Palmer Napoleon (Norman) Hegvold, född 1896-09-19 i Appleton, MN., USA
 • Madeline Armeda, född 1898-03-24 i Duluth, MN., USA. Gift 1920-03-31 i Duluth, MN., USA, med Lee Alfred Malmo, född 1898-10-20 i Stockholm. Peter, MN., USA.
 • Elvera Muriel Wilhelmina, född 1901-07-05 i Duluth, MN., USA. Revisor. Gift 1921-05-16 i Duluth, MN., USA, med Ferdinand Emelius Christoffersson, född 1890-11-27 i Drammen, Norge

TAB 79

Axel, (son av Knut, tab 52), född 1649, död 1692-06-20 i Hasslösa socken, Skaraborgs län. Gift 1689-12-11 i Husaby socken, Skaraborgs län med Beata Hård af Segerstad, född 1648, död 1691-05-03 i Hasslösa socken, dotter av majoren Lennart Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Maria Kijl.

Barn:

 • Gunilla Catharina, född 1691-04-22 i Hasslösa socken.

TAB 80

Gustaf Knutsson Roos, (son av Knut Gustafsson, tab 10), till Krokstad i By socken, Värmlands län och Brosäter i Bro socken, Värmlands län. Levde 1595 utan tjänst. Gift med Elsa Ram, dotter av Gunnar Thorstensson, till Eskilsäter, av värmländsk frälsesläkt.

Barn:

 • Anders.

TAB 81

Knut, (son av Gustaf Knutsson Roos, tab 80), till Krokstad och Brosäter. Överstelöjtnant(?). Levde 1661, men var död 1663. Gift 1:o med Christina Olofsdotter, dotter av ståthållaren Olof Christoffersson (af Forstenasläkten) och hans 1:a fru Anna till Degeberg. Gift 2:o med Kerstin Kafle, som levde 1660, men var död 1669, dotter av Per Nilsson Kafle, och hans 2:a fru Elsa Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • 1. Nils, till Brosäter. Var 1651 kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1656-04-16 i Warschau.
 • 1. Gustaf. Kapten. Levde 1656-04-16 i Thorn, men stupade ogift i Polen före 1661-03-14.
 • 1. Elsa, levde 1716, men var död 1721. Gift 1:o före 1663 med kaptenen Göran Uggla, född 1632, död 1675. Gift 2:o med generalmajoren, friherre Georg Johan Taube af Sesswegen, i hans 1:a gifte, död 1726.
 • 2. Margareta, levde änka 1697, men var död före 1707. Gift 1:o med riddarhussekreteraren och häradshövdingen Samuel Kempe, adlad Kempenskiöld, nr 395, i hans 3:e gifte, född 1599, död 1670. Gift 2:o efter 1676 med fortifikationsingenjören Peter Lindeström, död 1692.

TAB 82

Erik Gustafsson, (son av Gustaf Knutsson, tab 9), till Hjelmsäter i Medelplana socken, Skaraborgs län och Korpegården i Vedums socken, Skaraborgs län. Underskrev konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. I slottsloven på Leckö 1567-11-02. Kallas sedan hovmarskalk. Död 1582-01-01 enligt gravstenen i Medelplana kyrka (At (Sch.). Gift med Maria Haraldsdotter, död 1564-02-30 enligt gravstenen i Medelplana kyrka (At (Sch.), dotter av riddaren och riksrådet Harald Knutsson (Soop), och Carin Tott.

Barn:

 • Carin Eriksdotter, levde änka 1604. Gift med sin broders svåger, ryttmästaren Anders Joensson Oxe (nr 103), död 1598.
 • Elin Eriksdotter.
 • Gustaf Eriksson. Ryttmästare. Död 1587. Se Tab. 83
 • Harald Eriksson Roos, till Hjelmsäter. Kammarjunkare hos hertig Johan av Östergötland. Död som barnlös 1635-08-23. 'Han nämnes bland dem, som genom hertig Johans testamente av den 1617-08-28 fingo gåvor i silverkärl. Underskrev bland andra av adel 1619-08-02 riksrådet Bo Ribbings morgongåvobrev och kallar sig där Harald Erichsson.' Gift 1607-08-31 på Linköpings slott, då hertig Johan bestod bröllopet, med Ingeborg Gylta, till Simonstorp, som fick Hjelmsäter i morgongåva jämte hälften av ärvt och förvärvt samt 300 ungerska gyllen, levde 1643, dotter av riddaren och riksrådet, riksskattmästaren och lagmannen i Västmanland Bengt Bengtsson Gylta, till Hedensö och Påtorp, och Ingeborg Krumme.
 • Axel Eriksson.
 • Anna Eriksdotter, död 1620 och begraven på Gällstads kyrkogård, Älvsborgs län. Gift på 1570-talet med jägmästaren Bengt Andersson Krabbe (af Svaneby, nr 46), död 1635.
 • Kerstin Eriksdotter.
 • Marta Eriksdotter. Gift med häradshövdingen Nils Hemmingsson, adlad Sting. Död 1606.

TAB 83

Gustaf Eriksson, (son av Erik Gustafsson, tab 82), till Korpegården. Ryttmästare(?). Död 1587-05-08 och begraven i Hjärpås kyrka, Skaraborgs län, där hans gravsten finnes. (Vff II:I, sid. 72) Gift med Ingeborg Joensdotter i hennes 1:a gifte [gift 2:o med frälsemannen Jöns Larsson, som i vapnet förde tre hjärtan snett över skölden och tre pilar på hjälmen (Hierta?), död 1609 och begraven i Hjärpås kyrka]. Hon levde ännu 1628-04-08 då hon testamenterade Mohults gård i Nittorps socken, Älvsborgs län, som hon fått i morgongåva av sin 2:a man, till sin dotterdotter Kerstin Claesdotter (Hård af Torestorp), dotter av häradshövdingen Joen Andersson Oxe och Kerstin Andersdotter (tre ekeblad).

Barn:

 • Brita Gustafsdotter, till Bråttensby i Bråttensby socken, Älvsborgs län, levde (M.) 1643-03-10. Gift med häradshövdingen Claes Knutsson (Hård af Torestorp, nr 60), i hans 2:a gifte.
 • Johan Gustafsson. Kapten(?). Död »tidigt». 'Han var förlovad med en vid namn Bagge, men dog ogift.'

TAB 84

Erik Gustafsson Roos, (son av Gustaf Eriksson, tab 83), till Korpegården samt Mollungen i Ods socken, Älvsborgs län. Blev 1625 å ättens vägnar introducerad under nr 17, vilket sedan ändrades till 51. Död 1670-06-06 på Korpegården och begraven i Hjärpås kyrka, där hans huvudbaner uppsattes, och där makarnas gravsten finnes. (Vff II:I, sid. 72) Gift med sin systers styvdotter Anna Hård af Torestorp, död 1660-12-27 och begraven i Hjärpås kyrka, dotter av häradshövdingen Claes Knutsson (Hård af Torestorp, nr 60) och Margareta Bengtsdotter (Lilliestielke).

Barn:

 • Märta, död 1675. Gift 1:o med N. N. Roos (af Hjelmsäter?). Gift 2:o med Sven Andersson i Öggetorp, som överlevde hustrun.
 • Margareta, död 169(6). Gift före 1659-09-04 med kornetten Brynte Nilsson Ulfsköld, död 169(6).

TAB 85

Harald, (son av Erik Gustafsson Roos, tab 84), till Korpegården. Död före 1659. Gift med Brita Lake i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1659 med kaptenen Håkan Flygare), född 1628, död 1694-05-05 på Läckö slott, dotter av vice landshövdingen Anders Lake, och Carin Grijs.

Barn:

 • Anna, levde 1702-02-17, men död före 1704-02-16. Gift före 1672 med kaptenen Bernt Papegoja, född 1649, död 1700.
 • ?Barbro, död 1719-02-21 och begraven i Mölltorps kyrka Skaraborgs län. Gift med Erik Lake, i hans 2:a gifte, död 1717.

TAB 86

Gustaf, (son av Erik Gustafsson Roos, tab 84), till Mollungen i Ods socken, Skaraborgs län. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1656 och begraven 1656-12-05 i Hjärpås kyrka, Skaraborgs län enligt faderns bjudningsbrev 1656-11-10 till begravningen. ?Gift med Christina Svinhufvud i Västergötland, som levde änka 1657, dotter av majoren Carl Jönsson Svinhufvud i Västergötland, och Margareta Svenske.

Barn:

 • Carl Gustaf, friherre Roos, född 1655. Generalmajor. Död 1722. Se friherrliga ätten Roos, tab 1.

TAB 87

Måns Knutsson, (son av Knut Knutsson, tab 8), till Ribbenäs i Västra Sunds socken, Värmlands län och Blomberg i Husaby socken, Skaraborgs län. Förseglade Västerås arvsförening 1544-01-13, konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561. Tillbytte sig (Hs.) Blomberg m fl hemman i Husaby socken 1558-07-22 och kallas då Måns Knutsson till Ribbenäs. Levde 1568 och skrev sig då ännu till Blomberg. (Fs.) Riddarhusgenealogien uppgiver, sannolikt med orätt, att han, som 1561 och 1568 skrev sig till Blomberg och då bör hava varit mellan 70 och 80 år gammal, är identisk med Måns Knutsson till Aspberg i Segerstads socken, Värmlands län, som var tiondefogde i Värmland 1561–1567 och tillika fogde i Östersysslet 1562–1570 (Al.), i slottsloven på Läckö 1567-02-10, fogde på Örebro slott 1571–1578 (Al.) och som levde ännu 1581 (Al.), och vilken var måg till Botvid Larsson Anckar. Gift (1:o) med Christina Gregorsdotter, dotter av bergsmannen Gregor Ulfsson (rött lejon) Gammelgården och Margareta Hansdotter (Ekeblad). ? Gift 2:o 1569 med Margareta Botvidsdotter, dotter av befallningsmannen Botvid Larsson (Anckar, nr 108) och Karin Svensdotter Kart.

Barn:

 • 1. Ingrid Månsdotter. Gift med ryttmästaren vid Upplandsfanan (Blr.) Joen Andersson, adlad Torskenstierna, men ej introducerad, till Hallsta i Björksta socken, Västmanlands län, sannolikt död 1569. (Blr.)
 • 1. Bengta Månsdotter. Gift med underlagmannen och krigsöversten Peder Nilsson, adlad Gyllenstråle (nr 256), som levde 1587.
 • 1. Anders Månsson, död ung.
 • 1. Ingel Månsson, död ung.
 • 1. Gregorius Månsson, död ung.
 • 1. Margareta Månsdotter, död ung.
 • 1. Brita Månsdotter, död 1614-07-24 och begraven i Falu kyrka. Gift 1:o med Daniel Torkilsson (adlad Svinhufvud), som levde 1581, i hans 2:a gifte. Gift 2:o efter 1595, men före (SK.) 1601-01-20 med den rike bergsmannen Christoffer Olsson, adlad Gyllenknoster 1621-01-30, men ej introducerad, i Nor, i hans 2:a gifte.
 • 1. Bryngel Månsson. Fogde på Västerås slott 1597 (1597-02-09)–1602 (Al.). Hade enligt kungligt brev 1594-05-04 i förläning ett kyrkohemman i S:t Ilians socken, Västmanlands län, som han själv brukade 1599. (Al.)
 • 1. Anders Månsson, död ung.
 • ?2. Johan Månsson, till Aspberg i Segerstads socken, Rud i Segerstads socken och Bråte i Segerstads socken, Värmlands län, död barnlös vid år 1600. Gift med Kerstin Roos (af Hjelmsäter), dotter av Knut Gustafsson Roos och Anna Carlsdotter.

TAB 88

Axel Månsson, (son av Måns Knutsson, tab 87), till Blomberg i Huseby socken, Skaraborgs län och Eskilsgärde (Essgärdet), i Huseby socken, Skaraborgs län. Levde utan tjänst. Död före 1615. (Fs.) Gift 1590 med Carin Ribbing i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1575-01-16 Fästeryd s socken, Älvsborgs län, med Lindorm Gustafsson till Degeberg (Forstenasläkt)], född 1543 tisdagen näst efter Kyndelsmässodagen på Fästeryd, dotter av Sven Knutsson Ribbing och Anna Gylta.

Barn:

 • Måns Axelsson Roos. Levde utan tjänst. Död 1636. Se Tab. 89
 • ?Gunilla Roos, död 1697 och begraven 1697-05-26 i Husaby kyrka.

TAB 89

Måns Axelsson Roos, (son av Axel Månsson, tab 88), till Blomberg och Eskilsgärde (Essgärdet). Född på 1590-talet. Levde utan tjänst. Blev 1625 även introducerad för ätten. Död 1636 och ligger jämte sin fru begraven i Husaby kyrka, där hans vapen med namn samt dödsåret uppsattes och där hans och hans hustrus gravsten finnes. 'Han förseglade bland andra av adeln Bo Ribbings morgongåvobrev av den 1619-08-02 och kallar sig i underskriften Måns Axelsson Kag.' Gift 1617-03-30 med Carin Cruus af Edeby, född 1592-09-30 på Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län, död 1665-11-27 på Blomberg, dotter av Nils Larsson Cruus (af Edeby), och Ingjerd Somme.

Barn:

 • ?Nils.
 • Ingrid. Gift med Knut Pedersson Roos af Hjelmsäter, död 1665 (tab 52).
 • Christina. Gift 1645-03-18 med ryttmästaren Lars Torstensson, adlad Blanckenfjell, född 1618, död 1656.
 • Carin, till Degeberg. ?Gift med sin systers svåger, kaptenen Joen Torstensson, adlad Blanckenfjell, i hans 1:a gifte.
 • Gunilla, till Blomberg. Död på Blomberg 1698-05-04 och begraven i Grevbäcks kyrka, Skaraborgs län. Gift 1664-03-23 med majoren Lennart Hård af Segerstad, i hans 2:a gifte, född 1620, död 1672.
 • Anna, levde 1666. Gift med Bengt Hillesköld, i hans 1:a gifte, död före 1680.

TAB 90

Ingel Knutsson, (son av Knut Knutsson, tab 8). Nämnes bland det rusttjänstskyldiga frälset i Värmland 1528 (G I Reg.). Satt i rätten över de upproriska västgötaherrarna 1529. Processade om gårdar i Värmland 1533. (G I Reg.) Gift med Ingeborg Salomonsdotter, dotter av Salomon Thorstensson i Strand i Värmland samt syster till befallningsmannen på Åland Torsten Salomonsson (Ram), som blev adlad av konung Gustaf I 1525-04-01.

Barn:

 • Dordi Ingelsdotter.
 • Ingel Ingelsson.
 • Margareta Ingelsdotter.
 • Carin Ingelsdotter.
 • Otto Ingelsson.
 • Barbro Ingelsdotter. Gift med Olof Larsson Ramstad

TAB 91

Knut Ingelsson, (son av Ingel Knutsson, tab 90), till Näs. 'Var 1564 hövidsman för en fana svenska knektar och lämnades såsom befallningsman i besittning av Lyckå slott i Blekinge. Levde ännu 1575. Han blev för det han begav sig från nämnda slott då de, som där voro, utan all nöd och tvång avbrände slottet, 1564-10-20 av konung Erik XIV:s nämnd dömd från ära och liv, vilket senare han dock fick behålla. Klagade sedermera över Göran Persson, att denne avhänt honom sköld och hjälm (adelskapet), som han av ärlig börd och släkt ärvt, änskönt han, såväl i konung Gustaf I:s tid som sedermera, efter sin yttersta förmögenhet uti den påstående långa fejden sig troligen bevisat.'

Barn:

 • Per Knutsson. Är endast antecknad i Palmskölds genealogiska samlingar och lärer dött före fadern.

TAB 92

Brynte Knutsson, (son av Knut Knutsson, tab 8), till Berg i Älgå socken, Värmlands län. Möjligen den fogde eller förläningsman över Dal Brynte Knutsson, till vilken konung Gustaf skrev om uppbörden (G I Reg.) 1526-08-10. Bevistade herredagen i Västerås 1527. Nämnes bland det rusttjänstgörande frälset 1528 (G I Reg.). Var död 1545. Gift med Anna Salomonsdotter Kölen

Barn:

 • Nils Bryntesson.
 • Gustaf Bryntesson, till Berg i Arvika socken samt Vik i Arvika socken. Levde utan tjänst.
 • Brynte Bryntesson. 'Han ihjälslog hustru Barbros (hans kusins) mans, Olov Larssons styvfader, Knut Jönsson.'
 • Torbjörn Bryntesson.
 • Måns Bryntesson.
 • Ingrid Bryntesdotter, levde 1602, då hon skänkte sin egendom både löst och fast till Per Jönsson Bratt och hans hustru.
 • Carin Bryntesdotter. 'Gift med Påvel, en dansk man, som tjänte Knut Ribbing.'

Källor

 1. Advokatfiskalen vid Göta Hovrätt EXIA:5 nr 444, AID v180434.b242.s444. Meddelat av Bertil Strömberg

Personhistorisk Tidskrift 1909

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: