Klick nr 1833

Från Adelsvapen-Wiki

1833.jpg


Adliga ätten Klick nr 1833 †

Adlad 1654-03-08, introd. 1731. Utdöd 1837-03-15.

Ätten, som uppgav sig härstamma från Brabant, förekommer i början av 1600-talet i Estland, på vars riddarhus den intogs under nr 93 med namnet von Klick och innehade där stamgodset Assokull i Röthels socken. Tillika med den adlade kommendanten Vilhelm Klick sökte även hans broder Göran samt hans anförvanter kaptenen Hans Klick med sin broder Carsten och ryttmästaren Hans Klick med sina bröder Henrik, Otto Vilhelm, Wentzel och Göran svenskt adelskap. Det är ovisst, huruvida icke samtligas anhållan blev beviljad, ehuru endast Vilhelm Klicks ättegren fortlevde, då ätten slutligen 1731 blev introducerad. [Rf] Alla dessa herrar Klick hade stått i svensk krigstjänst »en del uti 27, somliga 23 och 20 år samt genomgått alla charger ifrån gemene till de ryttmästare och kaptens platser, de då under finska regementena förestodo. De hava under varande tjänstetid mycket ont utstått särdeles i Tyskland, åtskilliga gånger skjutna, sårade, fängne och spolierade, samt sig själva frigjort.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 118 bland adelsmän.


1Sa. 2Rf. 3Rf s. 360. 4Wä. 5At (S). 8 Kangasala förs. kyrkoarkiv. 7Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.

TAB 1

Hans Klick. Ägde riddargodset Assoküll, på estniska Klikkimois (Klicksgård), i Röthels socken i Estland.

Barn:

 • Reinhold Klick. Kapten. Erhöll 1617-09-16 sin svärfaders Reinhold von Koskulls gods på livstid. Övertog 1621 Assoküll jämte underlydande gods. Levde ännu 1652. Gift 1:o med N. N. Koskull dotter av Reinhold von Koskull. Gift 2:o med Anna Wardow.

Barn:

 • Vilhelm Klick, adlad Klick, född i Livland. Kom 1621 i svensk krigstjänst, först vid Claes Wachtmeisters och generalfältherrens livfana, sedan 1625, vid K. Maj:ts livfana. Fänrik vid Creutz' regemente 1628. Löjtnant 1631. Kapten vid Västra Viborgs infanteriregemente 1635. Fick 1638-03-26 frihet för ett kronohemman i Ravioby i Vederlaks socken i Finland, uppförde där Ravijoki säteri och vann stadfästelse på frälserätt 1645-04-20. Regementskvartermästare 1648-08-00. Kommendant i Pernau. Adlad 1654-03-08 (sonsonen introd. 1731 under nr 1833). Major 1656. Död s. å. i nov. Gift med Anna Wulff, död 1682-03-06 på Ravijoki.

Barn:

 • Vilhelm. Var 1645 förare vid sin faders kompani. Död i utlandet.
 • Christina Regina, anhöll 1694 om sin faders resterande lön.
 • Helena Magdalena (Elisabet?), död 1691 på Pääris i Bjärnå socken. Gift med mantalskommissarien Joakim Liebstorff, adlad Liebstorff, nr 667, i hans 2:a gifte, död 1666.
 • Dorotea. Gift 1:o före 1655 med borgmästaren i Borgå Hans Sieben, död 1660. Gift 2:o med handelsborgmästaren i Helsingfors Petrus Orlander.

TAB 2

Henrik (son av Vilhelm Klick, adlad Klick, Tab. 1), till Ravijoki2. Fänrik vid Västra Viborgs infanteriregemente 1672–16742. Fänrik vid Burghausen dragonregemente 1675–16762. Löjtnant vid karelska dragonregementet. Död 1691. Gift omkr. 1668 med Helena Lindsay, död 1690, dotter av majoren vid karelska kavalleriregementet Jakob Erik Lindsay, av skotsk adlig ätt, och Helena Hufvudsköld, kusin till Göran Henriksson, adlad Hufvudsköld.

Barn:

 • Henrik Vilhelm, född 1671 i Viborg. Kom i tjänst 1690. Förare vid Björneborgs läns infanteriregemente. Sergeant därst. 1694-08-23. Löjtnant vid Nylands fördubblingsbataljon. Löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente 1703-11-18. Konfirm.fullm. 1704-03-23. Kapten vid Kymmenegårds regemente 1725-06-03 med rang från 1722-06-26. Avsked 1731-02-25. Död 1748-11-18 Sankila Han blev 1710 fången vid Viborg och förd till Kaluga.'. Gift omkr. 1712 med Elsa Dorotea Ruuth i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1688-04-05 med löjtnanten Jakob Johan Cremer, död omkr. 1703. Gift 2:o före 1707 med löjtnanten Johan Klick3), död 1749, dotter av ryttmästaren Jakob Persson Ruuth och Elisabet von Klopman2.
 • Otto Reinhold, död ung.
 • Alexander. Volontär vid infanteriet. Död ogift.
 • Anna Catharina, död ung.
 • Johanna, död ung.
 • Elisabet. Gift med fältväbeln Lockman.
 • Carl, född 1685. Överstelöjtnant. Död 1759. Se Tab. 4
 • Erik, född 1686. Underofficer. Stupade ogift 1706 i Kurland.

TAB 3

Johan (son av Henrik, Tab. 2). Korpral vid Nylands infanteriregemente. Rustmästare därst. 1702-12-18. Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente. Löjtnant?. Död 1710 i Riga av pesten. ?Gift före 1707 med Elsa Dorotea Ruuth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1688-04-05 med löjtnanten Jakob Johan Cremer, död omkr. 1703. Gift 3:o omkr. 1712 med kaptenen Henrik Vilhelm Klick, född 1671, död 1748), dotter av ryttmästaren Jakob Persson Ruuth och Elisabet von Klopman3.

 • ?Barn:
 • Hedvig, född7 1704-07-08, död 1775-03-23. Gift 1727-05-21 i Pyttis socken7 med fänriken Nils Torwigge, i hans 2:a gifte, född 1682, död 1742
 • Helena, döpt 1707-07-12 i Pyttis socken7, död 1768-10-21 Sankila Gift 1734-06-05 i Karkku socken7 med löjtnanten vid Björneborgs infanteriregemente Simon Johan von Pfaler i hans 2:a gifte (gift 1:o 1728-01-09 med Helena Christina Taube, född 1708, död 1731-12-00, dotter av kaptenen Volter Ludvig Taube, och Barbara Christina Freidenfelt), född 1698-10-26 på Sankila, död där 1783-04-08

TAB 4

Carl (son av Henrik, Tab. 2), född 1685-07-25. Volontär vid Zöges bataljon i Dorpat 1700. Korpral därst. s. å. Rustmästare 1701. Avsked s. å. Volontär vid armén i Kurland. Fänrik vid Hastfers ingermanländska infanteriregemente 1706-10-00. Löjtnant därst. 1708-08-05. Kapten vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1710-08-15. Transp. till Björneborgs läns infanteriregemente 1711-02-25. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Major därst. 1718-06-27. Överstelöjtnants karaktär 1731-05-20 med rang från 1722-06-26. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1740-04-01. Avsked 1742-02-00. Död 1759-05-12. Begraven s. å. 21/9 i Pojo kyrka 4. 'Han blev 1710 under belägringen av Viborg svårt blesserad.' Gift 1709-07-04 med Märta Christina Boije af Gennäs, född 1684, död 1749, bisatt s. å. 7/12 och begraven 1750-02-00 i Gennäsgraven i Pojo kyrka, dotter av ryttmästaren Claes Boije af Gennäs, och Anna Christina Cronstierna, av en adl. men ej introd. ätt.

Barn:

 • Johanna Christina, född 1710-08-29, död 1735-05-09. Gift 1730 med löjtnanten Vilhelm Philp, i hans 1:a gifte, född 1698, död 1774.
 • Brita Helena, född 1713-03-08, död 1747-10-10 och bisatt s. å. 23/11 i Uskela kyrka. Gift 1740-12-28 i Kangasala socken6 med fänriken Bengt de la Motte, i hans 1:a gifte, född 1703, död 1762.
 • Vendela Ottiliana, född 1715-11-11, död 1748 på Keljo i Kangasala socken6 och begraven s. å. 6/9. Gift 1739-01-11 med kaptenen vid livdragonregementet Jakob Johan Hastfer, död 1754-01-28.
 • Claes Henrik, född 1717-05-10. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente. Död ogift 1745-09-08.
 • Eleonora Magdalena, född 1719-03-25 i Enköpings-Näs socken, Uppsala län, död s. å. 18/10.
 • Carl Gustaf, född 1726. Löjtnant. Död 1761. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Gustaf (son av Carl, Tab. 4), född 1726-01-17. Volontär vid Björneborgs regemente 1731 och vid gardet 1742. Underofficer därst. 1743. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1750-04-24. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente. Död 1761-01-31 Gennäs Gift 1751-08-29 med friherrinnan Maria Christina Armfelt, född 1727, död 1807-06-21 på Gullö i nyssn. socken, dotter av kaptenen, friherre Gustaf Armfelt, och hans 1:a fru Anna Elisabet Wrangel till Koil.

Barn:

 • Vilhelm Gustaf, född 1752-06-06, död s. å. och begraven s. å. 4/8 i Pojo kyrka 4.
 • Carl Henrik, född 1753. Major. Död 1808. Se Tab. 6
 • Marta Christina, född 1755-10-29, död 1759-06-03.
 • Magnus Vilhelm, född 1760-01-30 i Pojo socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1770. Sergeant därst. 1776-04-22. Fänrik vid arméns flotta 1778-04-29. Löjtnant därst. Kapten 1790-12-00. Kapten vid Tavastehus jägarebataljon 1794-01-07. Överadjutant och major i armén 1796-05-12. Död ogift 1799-03-25 på Gullö. 'Han blev fången vid Svensksund och var en tid efter freden kaptenlöjtnant i rysk tjänst.'

TAB 6

Carl Henrik (son av Carl Gustaf, Tab. 5), till Gullö i Pojo socken. Född 1753-09-28. Student i Åbo 1768. Auskultant i Åbo hovrätt 1770-11-16. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1776-04-02. Premiäradjutant därst. 1778-07-20. Löjtnant 1783-04-30. Kapten 1787-05-30. Major i armén och överadjutant hos konungen 1788-07-10. Måste för delaktighet i Anjalaförbundet rymma över till Ryssland och dömdes ifrån liv, ära och gods. Bosatte sig på Kultila egendom i Nykyrka socken i ryska Finland, vilken han köpte 1793. Flyttade sedermera till södra Ryssland. Död5 där 1808-06-28. Gift 1783-07-20 i Lojo kyrka med sin kusin, friherrinnan Anna Elisabet Armfelt, född 1761-04-00, död 1827-07-18 i Charkow, dotter av generalmajoren, friherre Carl Gustaf Armfelt, och hans 1:a fru Antoinetta Johanna Morman.

Barn:

 • Maria Christina, född 1785-01-18. Gift med verkliga statsrådet, baron Fredrik August Marschall von Bieberstein, död 1826 i Charkov.
 • Antoinetta Margareta, född 1786-04-02. Gift med professorn vid universitetet i Charkow, kollegierådet Schad, från vilken hon blev skild.
 • Sofia, född 1788-01-12
 • Carl, född 1792-08-01 Rokkala, döpt 1794-02-08 i Nykyrka socken. Underfänrik vid livgardets Semenovska regemente 1810-05-25. Bevistade 1812 års fälttåg. RRS:tGO5kl 1812-09-07. Erhöll den till minne av nämnda fälttåg instiftade medalj. Underlöjtnant vid 1. finska jägarregementet s. å. 22/10. Transp. till livgardets Semenovska regemente med fänriks grad s. å. 1/11. Adjutant hos inspektören för finska militären 1813. Bevistade fälttåget i Frankrike 1814. Underlöjtnant vid nämnda gardesregemente s. å. 5/4. Adjutant hos generalinspektören för finska militären s. å. 26/8. Löjtnant 1816-07-25. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 118. Stabskapten 1819-04-09. RRS:tAO3kl s. å. 11/9. Transp. till livgardets Ismailovska regemente 1821-01-24. Kapten därst. 1822-01-01. T. f. chef för finska undervisningsbataljonen s. å. 11/8. Överste med transp. till Nyslottska infanteriregementet med kvarstående som t. f. chef för nämnda bataljon 1823-12-24. Chef för nämnda bataljon 1824-01-07. RRS:tAO2kl 1825-04-10. Erhöll 1826 medaljen för intagandet av Paris 1814. Avsked från krigstjänsten 1827-07-11. Landshövding i Savolaks och Karelens län s. d. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1828-11-28. RRS:tStO1kl 1830-08-14. Landshövding i Tavastehus län 1831-05-09. Avsked s. å. 31/5. Ledamot av kejs. senatens för Finland ekonomidepartement s. d. Chef för senatens kammar- och räkenskapskontor 1833-06-16. Avsked därifrån 1834-05-14. RRS:tAO1kl 1836-12-18. Död ogift 1837-03-15 i Helsingfors och slöt ätten på svärdssidan, begraven å Helsingfors församl:s begravningsplats.
 • Catharina, född 1794-02-05, död 1799.
 • Vilhelm, född 1794, död 1798.
 • Sara Elisabet, född 1799, död s. å.

Utan bevisat samband med stamfadern:


 • Enligt en uppgift i riddarhusets biograficasamling, inlämnad 1761-04-15 av Helena Klick och Vilhelm Philp skall föraren Vilhelm Klick d. y. (Tab. 1) hava varit gift med en von Knorring och haft sonen
 • Frans Henrik Klick. Kapten vid Viborgs läns infanteriregemente. Gift med Margareta Elisabet von Gertten, dotter av majoren Peter von Gertten, och Agneta Rosenbröijer.

Barn:

 • Bernt Adrian, född 1699. Kapten vid Björneborgs regemente. Död 1764-12-13 Sammalisto Gift 1:o med Märta Christina Laurentz, född 1703, död 1748 på Sammalisto och begraven s. å. 16/10 i Kangasala kyrka 6. Gift 2:o med Sofia Dorotea Fock i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1766-03-25 på Sammalisto med majoren Peter Gustaf von Dellwig, född 1713-04-25 i Tobolsk, död 1791-04-06 i Kangasala), född 1731-09-17, död 1791-08-11 i Kangasala, dotter av överstelöjtnanten Carl Evert Fock B, och Anna Dorotea Stael von Holstein, nr 834.

Barn:

 • 1. Margareta Sofia, född 1728-10-09 Monikkala å. 14/9.[6]
 • 1. Charlotta Juliana, född 1729, död 1811-05-15 på Kulju i Karkku socken. Gift 1750-10-09 på Sammalisto med friherre Johan Gustaf Mellin, född 1730, död 1780.
 • 1. Bernt Otto, född 1730-04-10 på Sammalisto, död där s. å. i juni. [6]
 • 1. Carl Johan, född 1731-04-14 på Sammalisto6. Adjutant vid Björneborgs regemente. Död 1761-05-08. Gift 1759-10-20 i Kangasala socken med Charlotta Sofia Uggla i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1764-03-15 med löjtnanten Henrik Adolf von Qvanten, född 1740, död 1805), född 1732-06-29 i nämnda socken, död 1787-10-11, dotter av kaptenen Gustaf Lorentz Uggla, och Carolina Hedvig Sinclair.
 • 1. Bernt Otto, född 1734-08-12 på Sammalisto, död där s. å. 28/8.[6]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.