:

Skalm i Finland nr 244

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Skalm i Finland nr 244 †

Gammal finsk frälsesläkt, introd. 1638. Utdöd 1810-05-06.

Sedan Claes Andersson Skalm vid 1636 års riksdag till riddarhuset inlämnat »sitt skiöldebref aff Konung Christiern gifvidt» ävensom en av Åbo hovrätt verifierad »släktlinea», blev han för sin ätt introducerad 1638. Det sköldebrev, som av honom åberopades, var ett av konung Kristian I för Lars Skalm till Rövarnäs i Pargas' socken den 1 augusti 1461 utfärdat brev på adligt sköldemärke med frihet och evärdligt frälse för sig, äkta barn och avkomma på tre rökar i Attu by i Pargas' socken. Claes Anderssons direkta härstamning från denne Lars Skalm sattes dock redan några år efter introduktionen i starkt tvivelsmål, i det assessorn i Åbo hovrätt Mauritz Horn under en arvstvist med den då avlidne Claes Anderssons son Claes Claesson Skalm vid Piikkis' häradsting 1643 påstod, att dennes farfarsfar Per Dansson, som enligt den inlämnade stamtavlan skulle varit sonson till Lars Skalm, endast var en skattebonde från Väster Kärreby, vars son Tomas listeligen förskaffat sig en annans adelsbrev. – Emellertid uppvisade Claes Skalm originalurkunden av år 1461 och blev slutligen genom drottning Christinas öppna brev av den 31 januari 1645 förklarad för en rätt adelsman av de gamla Skalmars ätt och familie härkommen. Sedan Claes Skalms ättegren utgått i slutet av 1600-talet, blev ätten Skalm i Finland. Avförd såsom utdöd. Med rätt eller orätt blev den dock ånyo införd på riddarhuset 1765, sedan en ny stamtavla inlämnats av löjtnanten Hans Jakob Skalm (Tab. 9), för att definitivt utdö med dennes son Axel Reinhold 1810.

Lars Skalm till Rövarnäs, som erhöll sköldebrev 1461, och från vilken båda ätterna Skalm i Finland ansågo sig direkt härstamma, utan att dock säkra bevis härför kunnat presteras, var påtagligen identisk med den Lasse Skalm, som nämnes borgare i Åbo 1457 och rådman därstädes 1477. En vitt utbredd borgarsläkt med detta namn fanns i Åbo även under 1500-talet. Dessutom fördes namnet Skalm av samtliga frälseägare i Attu by i Pargas' socken till skydd mot skattetunga.


1Lå. 2Lk. 3At (KrAB).

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. (Jfr även K. Blomstedt, Henrik Klasenpoika Horn, 11, 9–11).


Skalm%20i%20Finland%20A24400.jpg

TAB 1

Per Dansson. Uppförd i adlig rusttjänstlängd 1562.

Barn:

TAB 2

Anders Persson (son av Per Dansson, Tab. 1), i Attu by i Pargas' socken. Nämnes i jordebok 1586. Gift med Alitsa Andersdotter, dotter av frälsemannen Anders Larsson till Storgården i Pargas' socken.

Barn:

 • Claes Andersson. Hövidsman. Död 1639. Se Tab. 3
 • ?Erik Andersson i Attu. Nämnes i frälserannsakningen 1618 såsom ägande urminnes frälsejord.

TAB 3

Claes Andersson (son av Anders Persson, Tab. 2), till Storgården i Pargas' socken, vilket säteri han dels ärvt efter sin moder, dels köpt 1606-01-20 av sin moster Ingeborg Andersdotter. Drog 1602 med sexton ryttare till Reval. Erhöll 1625-09-14 frälserätt på ett kronohemman Lindberg i Pargas' socken, efter Åbo hovrätts utslag, som dömde honom likaberättigad med sin frände Christoffer Tomasson. Introducerad för ätten 1638 under nr 216, vilket nummer sedan ändrades till 244. Död 1639-05-13 och begraven i Pargas' kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Brita Jakobsdotter Svart, av en finsk frälsesläkt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med räntmästaren Simon Ambrosiison Greek, avrättad på hertig Carls befallning i Helsingfors 1599), dotter av borgaren i Åbo Jakob Svart. Gift 2:o med Carin Mattsdotter Svart, som levde 1654, dotter av frälsemannen Matts Svart till Korpela i Sagu socken.

Barn:

 • 2. Mårten Skalm.
 • 2. Ingeborg Claesdotter, levde ogift 1654.

TAB 4

Claes Skalm (son av Claes Andersson, Tab. 3), till Sorpo storgård i Pargas' socken samt Kärknäs och Ristiniemi i Sagu socken, vilka han erhållit genom sitt gifte. Assessor i Åbo hovrätt 1642-06-06. Död 1650-04-07 och begraven i Sagu kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Anna Stiernkors, född omkr. 1595, död före 1650, dotter av ryttmästaren Måns Ivarsson Stiernkors och Catharina Johansdotter Boose, av finsk uradel.

Barn:

 • Sofia, begraven 1679-09-29 i Sagu kyrka. Gift 1663-03-22 i Åbo med majoren Christer Carpelan, död 1708.
 • ?Lars. Student i Uppsala och sedan i Åbo 1659. Ej senare omnämnd. Död ung.

TAB 5

Tomas Persson (son av Per Dansson, Tab. 1), i Attu by i Pargas' socken. Nämnes 1586 och 1599.

Barn:

 • Tre döttrar, som gåvo sin andel i Attu i sytning till brodern Christoffer.

TAB 6

Nils Tomasson Skalm (?son till Tomas Persson, Tab. 5), kallas så i den till riddarhuset år 1765 av Hans Jakob Skalm inlämnade stamtavlan, men återfinnes icke i samtida urkunder, såvida han icke är identisk med en ryttmästare Nils Tomasson, vars änka Elin Jakobsdotter (syster till Magdalena Jakobsdotter, som var gift med överstelöjtnanten Anders Rundeel,) 1649 beviljades skattefrihet för två hemman i Laitikkala by i Pälkäne socken. Hon skulle i så fall varit hans 2:a hustru, ty ryttmästaren Christer Nilsson Skalm, som ärvde sin morbroder Henrik Eriksson Skalm eller Balk, var son av en Nils och Kerstin Eriksdotter Skalm, dotter av Erik Clemetsson Skalm eller Balk och N. N. Mårtensdotter (Jägerhorn af Storby).

Barn:

 • Christer Nilsson Skalm. Löjtnant. Död 1688. Se Tab. 7.

TAB 7

Christer Nilsson Skalm (son av Nils Tomasson Skalm, Tab. 6), till Haapaniemi säteri i Birkkala socken, som han ärvde efter sin morbroder Henrik Eriksson Skalm eller Balk, och Marike i Sagu socken, som han erhöll genom sitt 1:a gifte, med konfirmation 1647-07-20. Var löjtnant s. å. Deltog bland adeln i landsskapsmötet i Åbo 1657. Död 1688 och begraven s. å. 11/10 i Birkkala kyrka. Gift 1:o med ?Hebbla Ållongren i Finland i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Lydik Mattsson, adlad Grönfelt, död 1629), dotter av Per Nilsson Ållongren (i Finland, nr 115) och Hebbla Månsdotter. Gift 2:o med Christina Starck, död 1709 och begraven s. å. 6/4 i Pargas' socken, dotter av löjtnanten Hans Tomasson Starck, och Christina Svärd, av finsk uradel.

Barn:

 • 2. Maria Christina, född 1662, död 1718 på Sankila i Birkkala socken och begraven s. å. 12/10 i Birkkala kyrka. Gift med majoren Carl von Pfaler, död 1722 på Sankila och begraven s. å. 14/10.
 • 2. En dotter. Gift med regementskvartermästaren Carl Falck, som levde 1698.

TAB 8

Christian Skalm (son av Christer Nilsson Skalm, Tab. 7), till Haapaniemi i Birkkala socken. Förare vid Björneborgs regemente. Sergeant därst. 1692-08-29. Fänrik 1707-06-07. Konfirm.fullm. 1702-01-11. Löjtnant s. å. 1/7. Konfirm.fullm 1703-07-01. Stupade 1704-07-28 vid Jakobstadt i Kurland. 'Han fick 1698 den 11 maj konung Carl XII:s tillstånd att gifta sig med nedannämnda sin kusin, med vilken han förut haft tvenne barn, dock skulle han för sin otidighet böta 50 daler silvermynt till Vadstena krigsmanshus. Båda kallas i detta brev adliga personer.' Gift 1698 med sin kusin Christina Starck, död 1708, dotter av majoren Hans Starck, och Ingeborg Håkansdotter Frijs.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1693. Följde med Björneborgs regemente, under majoren Lorens Lauterbach, ut i kriget. Död ung i rysk fångenskap.
 • Carl Christian, begraven 1695-03-30 i Birkkala kyrka.
 • Hans Jakob, född 1699. Löjtnant. Död 1774. Se Tab. 9

TAB 9

Hans Jakob (son av Christian, Tab. 8), till Haapaniemi. Född 1699-06-30. Volontär i Björneborgs regemente 1715. Underofficer därst. Avsked 1723-03-16. På ansökan löjtnants karaktär 1753-02-06. Död 1774-08-23 och begraven 1775-08-13 i Birkkala socken. Han lyckades vid 1765 års riksdag få ätten åter införd i matrikeln genom att framhålla sin härstamning från Nils Tomasson (Tab. 6). Gift 1:o 1729-06-05 i Tavastkyrö socken med Margareta Rothovia, född 1711, död 1744-12-05, dotter av prosten och kyrkoherden i Kyrö Arvid Rothovius och Elisabet Frisia samt av samma släkt som adl. ätterna Rothoff nr 882, Ridderhof, och Rothoff. Gift 2:o 1745-10-17 Stormälo

Barn:

 • 1. Christina Elisabet, född 1730-03-16, död 1800-04-30 Keljo Gift 1750-04-19 med fänriken Carl Gustaf Hästesko af Målagård, född 1726, död 1763.
 • 1. Margareta Ingeborg, född 1731-08-17.
 • 1. Maria Catharina, född 1733-04-05, död 1738-04-09.
 • 1. Christian Jakob, född 1735-03-20, död s. å. 5/7.
 • 1. Lorents Fredrik, född 1736-06-03, död 1749-12-27.
 • 1. Hans Gustaf, född 1739-03-28, död s. å. 27/6.
 • 1. Carl Vilhelm, född 1740-08-09, död 1742-08-30.
 • 1. Johanna Ulrika, född 1742-11-23, död barn.
 • 1. Adolf, född 1744. Fänrik. Död 1782. Se Tab. 10
 • 2. Carl Ulrik, född 1746-07-15, död 1749-05-17.
 • 2. Alexander Ehrenfried, född 1748-04-24. Student i Åbo 17631. Auskultant i Åbo hovrätt 1765-12-12. Död ogift 1768-12-30 i Sääksmäki socken.
 • 2. Bernt Johan, född 1750-02-12 Haapaniemi Kom i tjänst 1768. Sergeant vid livdragonregementet 1770-08-22. Fänrik vid Björneborgs lätta infanteribataljon 1778-04-29. Kornett vid vargeringen 1781-12-19. Löjtnants avsked 1805-12-20. Död 1808-08-04 Panelia-Ruohomäki Gift, enl. k. tillstånd 1776-12-11, med sin kusin Eva Sofia Rosenlew, född 1759-05-20, dotter av löjtnanten Otto Vilhelm Rosenlew, och hans 2:a fru Eva Juliana Starck.
 • 2. Leonard Gottfrid, född 1752-01-07, död s. å. 24/2.
 • 2. Axel Reinhold, född 1753-03-22. Student i Åbo 17701. Auskultant i Åbo hovrätt1 1772-06-22. Vice häradshövding. Adjungerad ledamot i Åbo hovrätt. Häradshövding i Övre Satakunda övredels härad 1793-04-16. Död barnlös 1810-05-06 i Tammerfors och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1794-09-18 med Charlotta Fredrika Sahlberg, född 1769, död 1842-10-03 å Frigårds rusthåll i Finland, dotter av hovrättskanslisten Gustaf Sahlberg och Catharina Dorotea Östman.
 • 2. Gerhard Christfried, född 1755-06-11, död s. å. 17/7.
 • 2. Claes Robert, född 1756-06-11, död s. å. 22/9.
 • 2. Otto Adrian, född 1757-09-12, död s. å. 28/9.
 • 2. Jakobina Sofia, född 1758-12-04. Levde änka 1822 i Finland. Gift med fältväbeln Carl Daniel Nordquist, född 1760-09-16, död 1803-01-19.
 • 2. Christina Charlotta, född 1761-09-04, död 1762-01-19.
 • 2. Fredrika Juliana, född 1763-05-15, död s. å. 2/12.
 • 2. Renata Lovisa, född 1764-11-22, död 1770-03-27.

TAB 10

Adolf (son av Hans Jakob, Tab. 9), född 1744-12-05 på Haapaniemi i Birkkala socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1760-04-21. Sergeant därst. 1771-03-28. Avsked 1776-07-26. Fänrik. Död 1782-02-03. Gift med sin kusin och sin broders svägerska Fredrika Rosenlew, född 1754-11-01, död 1832-02-16 Kuutila

Barn:

 • Fredrika Juliana, född 1778-06-24. Stiftsjungfru. Gift 1803 med fanjunkaren vid Björneborgs regemente Carl Leonard Schmidt.
 • Eva Sofia, född 1779-07-25. Stiftsjungfru. Gift 1804 med hovrättsauskultanten i Åbo Carl Fredrik Carenius, född1 1779-12-06.

TAB 11

Johan Tomasson Skalm (son av Tomas Persson, Tab. 5), i Attu by i Pargas' socken. Knivskuren till döds 1626-10-29 av en grannbonde, som han tvistat med, emedan denne kallat honom »Attuknape». Gift med Carin Knutsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1634 med Hans Påvelsson), dotter av frälsemannen Knut Eriksson (Skalm eller Balk) och Brita Hansdotter.

Barn:

 • Johan Skalm. Skulle enligt Åbo hovrätts dom 1654 med sin broder Erik njuta en broderdel i Attu.

TAB 12

Erik Skalm (son av Johan Tomasson Skalm, Tab. 11), till Strömsböle i Sagu socken. Sist major. Pantsatte 1675 sitt frälsehemman Kirjala i Pargas' socken. Levde ännu 1699. Gift före aug. 1684 med Anna Margareta Boose, som levde 1699, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten vid överste Sass' regemente Mårten Nilsson Linderoth, till Brobböle och Strömsböle), dotter av Tomas Henriksson Boose, och Ingeborg Danielsdotter (Esping), av finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Johan. Fänrik vid Björneborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1700-11-22. Konfirm.fullm. 1701-03-09. Stupade ogift 1708-02-30 vid Nevafloden under en träffning. [1]. Gift med Maria Elisabet N. N., som levde änka på ett torp i Virolaks i Vederlaks' socken.3

TAB 13

Christoffer Tomasson Skalm (son av Tomas Persson, Tab. 5), i Attu. Levde vid frälserannsakningen 1618.

Barn:

 • Johan Christoffersson Skalm, innehade enligt jordeboken 1650 det ena lilla säteriet i Attu by, men torde varit död före arvsförlikningen 1654.
 • Claes Christoffersson Skalm. Löjtnant. Ägde efter arvsförlikningen 1654 samma säteri, som tillhört Johan Christoffersson. Förpantade det 1664-07-05 till sin styvson Gabriel Samuelsson (adlad Granfelt). Död barnlös 1667 på Själö hospital. Gift 1657 med Brita Jägerhorn af Storby i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1648 med ryttmästaren och häradshövdingen Samuel Gabrielsson (Granfelt), död 1657), död 1679 eller 1680, dotter av Filip Mårtensson Jägerhorn af Storby, och Sofia Gudmundsdotter, av finsk frälsesläkt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: