:

Didron nr 440

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Didron nr 440

Natural. 1649-01-24, introd. s. å. Utdöd 1942-12-27.

Överstelöjtnanten Anton Idrons söner intogos, för faderns förtjänster, på riddarhuset 1649. Äldst av dessa var kaptenen Mikael Anton, vilken då bodde i Finland och vilkens ättlingar kvarstannade därstädes. Oaktat en medlem av denna gren år 1760 påpekade för riddarhusdirektionen att grenen då ännu fortlevde i nämnda land, blev den dock icke upptagen på genealogien. Denna finska ättegren, huvudmannagrenen, om vilken se J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden, utdog på manssidan 1784 och på kvinnosidan 1831. – En gren (Tab. 4) upphöjdes i friherrligt stånd 1735-12-15, men tog ej introduktion och utdog på svärdssidan med stiftaren själv. En annan ättegren (Tab. 7), om vilken nyare uppgifter icke kunnat erhållas, fortlever sannolikt i Preussen och ännu en annan (Tab. 9) torde fortleva i Irland.

Didron A44000.jpg

TAB 1

Antoine de Idron, av fransk adl. ätt. Levde på 1500-talet i Gascogne i Frankrike, där släkten skall fått sitt namn av fästningen Ydron. Gift med Olympie de Pay.

Barn:

 • Johan de Idron. Kom till Sverige och bevistade ryska kriget under greve Jakob de la Gardie. Kapten vid Södermanlands regemente 1614 (?). Levde 1632, då han var med i tyska 30-åriga kriget.

Barn:

 • Anton Ydron, till Almo i Barkarö socken och Lista i Irsta socken (båda i Vm.). Kapten vid dalregementet 1623–1631, då han avgick sannolikt till ett värvat regemente1. Erhöll såsom kapten av Gustaf II Adolf donation på ett hemman Appelby 1631-09-18. Överstelöjtnant. Dödad 1631 i slaget vid Nürnberg, då han kommenderade franska dragonerna i svensk sold. Gift 1:o med Marta Juhl. Gift 2:o med Märta Stuart, som levde änka 1648, dotter av generalmönsterherren Johannes eller Hans Stuart, och Kerstin Eriksdotter (Soop), samt syster till Anders och David Stuart, som blevo introd. svenska adelsmän, under nr 86.

Barn:

 • 2. Johan Didron, natural. Didron. Kapten. Se Tab. 2
 • 2. Carl Didron, natural. Didron, född 1630. Kapten. Död 1685. Se Tab. 15.

TAB 2

Johan Didron, natural. Didron (son av Anton Ydron, Tab. 1). Kapten (vid Södermanlands regemente?). Natural. svensk adelsman jämte brodern 1649-01-24 (introd. s. å. under nr 440). Levde 16602. Gift med N. N. Rolfshusen.

Barn:

TAB 3

Anton (son av Johan Didron, natural. Didron, Tab. 2). Kapten vid Marschalks regemente i svensk tjänst och låg i garnison i Bremen. 'Ville duellera med fältmarskalken Königsmarck och måste därför övergiva svenska tjänsten'. Kapten i hannoversk tjänst. Gift med Magdalena von Hackebom i hennes 1:a gifte, dotter av Christoffer Ottosson von Hackebom, till Balje, och Ilse Clausdotter von dem Broek samt omg. med lantrådet och presidenten Detlef von der Lith.

Barn:

 • Agneta, död ogift i kopporna.
 • Detlof. Kapten i dansk tjänst. Skjuten 1713 vid Vismar. Gift med en hannoveranska.
 • Johan Fredrik (friherre Didron), född 1686. Generallöjtnant. Död 1747. Se Tab. 4.
 • Maria Oriana, född 1687. Gift med kaptenen vid drottningens livregemente Frans Erdtman Ferger, född 1683 i Bremen.3
 • Herman Frans Carl, född 1688. Överstelöjtnant. Död 1762. Se Tab. 5.
 • Borckert Anton, född 1696. Löjtnant i dansk tjänst. Död ogift.

TAB 4

Johan Fredrik [friherre Didron] (son av Anton, Tab. 3), född 1686-03-06 (16/3) i Bremen. Volontär vid bremiska infanteriregementet 1702. Förare vid Elbingska infanteriregementet 1704. Fältväbel därst. 1706-01-26. Fänrik s. å. Löjtnant 1710-09-22. Kapten vid pommerska dragonregementet 1712-05-27. Konfirm.fullm. 1715-08-27. Fången s. å. 23/12 vid Stralsund. Generaladjutant och överstelöjtnant vid bremiska kavalleriregementet 1717 (?). Hemkom 1717-04-00 och placerad vid norra skånska kavalleriregementet s. å. 18/4. Stabsadjutant hos general Dücker 1718. Överstelöjtnants titel 1719-04-14. Överste för generalguvernörens i Riga regemente s. å. 10/8, men tillträdde ej. Överste för Bohusläns dragonregemente 1722. Löjtnant för livdrabantkåren 1724-01-10. Överste för Västgötadals regemente 1732-09-04. Överste för dalregementet 1735-04-28. Friherre s. å. 15/12. Men tog ej introduktion. Överste för Västgöta kavalleriregemente 1740-08-19. Generalmajor 1741-07-13. Generallöjtnant 1746-09-01. Död 1747-08-31. 'Han blev fängslad och lagförd samt dömd till böter för sina rådslag i det olyckliga finska kriget.' [Lk]. Gift 1728-11-24 i Stockholm med Anna Fredrika von Schantz, född 1707, död 1761-08-02 och begraven i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, dotter av kanslirådet och överpostdirektören Johan Fredrik von Schantz, och Anna Lucia Dahlstedt.

Barn:

 • Magdalena, född 1729-02-24, död 1758-03-23. Gift 1747-06-30 med kaptenen, friherre Alrik Åkerhielm af Margretelund, i hans 1:a gifte, född 1716, död 1797.
 • Fredrik, född 1730-04-10, död som barn.
 • Ulrik, född 1730-04-10, död som barn.

TAB 5

Herman Frans Carl (son av Anton, Tab. 3), född 1688-02-25 i stiftet Bremen. Volontär vid greve Nils Gyllenstiernas regemente i Stade 1703. Korpral därst. 1704. Underofficer 1705. Förare vid Carl Gustaf Dückers värvade dragonregemente 1707. Sergeant därst. 1708. Kapten vid Upplands ståndsdragonregemente 1720-06-23. Löjtnants indelning vid Nylands infanteriregemente 1721-10-16. Kapten vid Tavastehus läns regemente 1728, vid Dalregementet 1731-07-01 och vid Närkes och Värmlands regemente 1743-01-26. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnants avsked s. å. 23/11. Död 1762-11-23 i Falun. 'Han blev fången vid Poltava och förd till Moskva, därifrån han hemkom 1719 genom Hanoverska ministern Webers hjälp, och vid Willmanstrand 1741 blev han blesserad och tillfångatagen.'. Gift 1:o 1733-01-06 i St. Tuna kyrka 9 med Johanna Sahlstedt, född 1714-05-21, död 1759-08-11 Sveden Tuna socken9 Kopparbergs län, dotter av prosten och kyrkoherden i Stora Tuna pastorat av Västerås stift, hovpredikanten Magnus Sahlstedt och hans 2:a4 hustru Catharina Arosell. Gift 2:o med Ester Elisabet Schneider i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1712 i Sibirien7 med kaptenen vid Dalregementet Henrik Prehnberg3, född 1685, död 1741-11-28, gift 2:o 17427 med rådmannen i Falun Johan7 Näsman), född 1696-08-10 i Dorpt, död 1768-05-03 på Höjen vid Falun. Hon bortfördes vid sju års ålder med sina föräldrar i fångenskap till Sibirien.7

Barn:

 • 1. Carl, född 1733-09-18 Österby Tuna socken, begraven s. å. 21/9 [9].
 • 1. Anton Magnus, född 1734. Kapten. Död 1801. Se Tab. 6
 • 1. Fredrika Beata, född 1738-10-03 på Sveden.9
 • 1. Carl Johan, född 1742. Major. Död 1814. Se Tab. 8
 • 1. Catharina Magdalena, född 1748-02-20, död 1774-04-01. Gift 1765-04-16 med kyrkoherden i Ore pastorat av Västerås stift, kontraktsprosten Henrik Gahn i hans 1:a gifte (gift 2:o 1778-02-24 med Carolina Walleria, född 1747, död 1810-01-16 i Örebro, dotter av prosten och kyrkoherden teol. doktorn Erik Magnus Wallerius och Anna Sara Broström), född 1724-08-07 i Falun, död 1806-03-11 i Ore prästgård [Hm].
 • 1. Johanna, född 1751-04-14 på Sveden9, död 1803-09-04. Gift 1772-08-11 i Älvdalens prästgård med lektorn vid Västerås gymnasium, tit. professorn, teol. doktorn Erik Gustaf Borg, född 1739-08-13 i Tillberga prästgård i Västerås stift, död 1822-02-28 i Västerås [Hm].

TAB 6

Anton Magnus (son av Herman Frans Carl, Tab. 5), född 1734-10-17 i Pommern. Furir vid Dalregementet 1750-01-20. Sergeant därst. 1751-03-25. Sekundfänrik 1758-06-08. Kaptens avsked 1761-07-22. Död 1801-11-14 i Irsta kapellansgård i Västmanland. Gift 1762 i Pommern med Anna Elisabet von Schöpper i hennes 2:a gifte, änka efter en major von Holstein.

Barn:

 • Viktor Teodosius Magnus, född 1763. Major. Död 1835. Se Tab. 7.
 • Johanna Margareta, född 1765-02-00 död 1772.

TAB 7

Viktor Teodosius Magnus (son av Anton Magnus, Tab. 6), född 1763-04-12. Major och chef för 2. preussiska gardesinvalidkompaniet. Död 1835. Gift med N. N. von Gentzkow.

Barn:

 • Carl Vilhelm Teodor, född 1794. Överstelöjtnant i preussisk tjänst. Död 1850.
 • Gustaf Adolf, född 1797. Löjtnant i preussisk tjänst 1840.
 • Fredrik Vilhelm Herman, född 1800. Major i preussisk tjänst. Död 1851.

TAB 8

Carl Johan (son av Herman Frans Carl, Tab. 5), till Hallkved och Sundby i Funbo socken Uppsala län samt Dalfors bruk i Ore socken Kopparbergs län. Född 1742-09-27 Sveden Tuna socken9 Kopparbergs län. Volontär vid kronprinsens regemente 1757. Förare därst. s. å. 17/2. Page vid hovet s. å. 30/12. Stabsfänrik vid Västmanlands infanteriregemente 1764-06-26. Fänrik därst.5 1769-05-31. Löjtnant 1774-04-13. Kapten 1777-04-23. Majors avsked 1780-08-20. Död 1814-10-17 på Hallkved. Gift 1782-04-25 i Stockholm med Maria Elisabet Wegelin, född 1764-10-19, död 1829-06-12 i Uppsala, dotter av bruksägaren och grosshandlaren i Stockholm Johan Wegelin och hans 2:a hustru Hedvig Schméer.6

Barn:

 • Hedvig Johanna, född 1783-03-26, död 1784-01-18 Marielund
 • Johan Herman, född 1784. Assessor. Död 1863. Se Tab. 9
 • Hedvig Sofia, född 1785-12-30 på Marielund, död 1790-01-14.
 • Carl Anton, född 1787-07-04 på Marielund, död 1790-01-13.
 • Johanna Maria, född 1788-11-07 på Marielund. Stiftsjungfru. Död ogift 1832-01-30 i Uppsala.
 • Carolina Elisabet, född 1791-05-12 på Marielund, död 1864-05-13 i Stockholm. Gift 1813-04-23 på Hallkved med kammarherren, friherre Emanuel De Geer af Leufsta, nr 253, född 1786, död 1829.
 • Fredrika Charlotta, född 1794-05-08, död ogift 1847-06-24 i Uppsala.

TAB 9

Johan Herman (son av Carl Johan, Tab. 8), till Hallkved. Född 1784-12-18 på Marielund. Student i Uppsala 1799. Jur. examen 1802 och bergsexamen 1805. Auskultant i bergskollegium 1806-02-25. Assessors titel 1814-12-13. RNO 1836-07-04. Ledamot av kommittén för uppgörande av stadgar angående Ultuna lantbruksinstitut 1844. Död 1863-11-04 i Stockholm [Ab]. Gift 1811-07-21 i Bo kapellkyrka på Värmdön med Lovisa Christina Horneman, född 1787-05-18 på Siljansfors bruk i Mora socken Kopparbergs län, död 1847-10-29, dotter av brukspatronen Leonard Horneman och Lovisa Henrika Clason.

Barn:

 • Carl Johan Leonard, född 1812. Major. Död 1874. Se Tab. 10.
 • Maria Lovisa, född 1813-09-12 på Hallkved, död s. å. 16/9.
 • Frans Gustaf, född 1815, död 1816.
 • Fredrik Herman, född 1817. Kommendör. Död 1886. Se Tab. 11.
 • Vilhelm Anton, född 1821. Smidesdirektör. Död 1881. Se Tab. 13.
 • August Emanuel, född 1823-05-21 på Hallkved. Kadett vid Karlberg 1837-01-18. Avgången från krigsakademien 1841-08-19. Sjökapten. Död 1876-05-06 i Dublin i Irland. Gift 1869-04-21 med Emmy Scott, född 1841-03-25, död 1895-03-21. Barn till honom levde 1886 i Dublin, (Louise Caroline, född 1871-11-16 o. August Emanuel George, född 1876-09-17).
 • Elisabet Carolina Charlotta, född 1827-06-02 på Hallkved, död 1861-06-05 Mariedam. Gift 1851-09-01 på Godegård i likan. socken Östergötlands län med direktören vid järnkontorets metallurgiska stat, RNO Andreas Gustaf Grill i hans 1:a gifte (gift 2:o 1863-09-01 Fjällskäfte, med Vendela Gustava Emerentia Ihre, född 1837-02-15 på sistnämnda gård, död 1869-02-15 på Mariedam, dotter av överstelöjtnanten Johan Ulrik Ihre, och Vendela Charlotta Sofia Sparre af Rossvik, gift 3:o 1871-07-15 Valsta, med Eva Henrika Laurentia Lorichs, född 1844-07-05 på Valsta, död 1926-06-14 i Örebro, dotter av översten Fredrik Natanael Lorichs, och Fredrika Christina Charlotta Lorichs), född 1827-06-05 på Mariedam, död 1889-05-27 i Örebro.
 • Henrik Edvard, född 1829. Lantbrukare. Död 1893. Se Tab. 14.

TAB 10

Carl Johan Leonard (son av Johan Herman, Tab. 9), född 1812-07-30 på Hallkved. Student 1830-06-03. Fanjunkare vid livregementets dragonkår s. å. 12/10. Kornett därst. 1831-01-15. 2. löjtnant 1833-09-07. 1. löjtnant 1838-06-23. 2. ryttmästare 1845-07-31. 1. ryttmästare 1847-12-03. Genom byte åter 2. ryttmästare 1853-06-14. RSO 1854-12-18. 1. ryttmästare 1857-03-03. Major i armén 1860-11-20. Död 1874-11-21. Gift 1852-07-20 i Uddevalla med Fredrika Magdalena Bildt, född 1821-03-31 i nämnda stad, död 1905-02-03 i Uppsala ]], dotter av handlanden Ferdinand Bildt, och Magdalena Hasselgren.

Barn:

 • Johan Ferdinand, född 1854-06-08 på Mellösa ryttmästareboställe i Vallentuna socken Stockholms län. Bosatte sig i Kalifornien och har icke avhörts sedan 1890.
 • Louise Magdalena, född 1856-04-13 på Mellösa, död 1922-05-17 i Kristinehamn. Gift 1880-05-31 i Uppsala med godsägaren Edvard Iggberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1875-09-27 med Alma Hadorph, född 1853-06-26, död 1876-07-27, dotter av kaptenen Carl August Hadorph och Hilda Maria Stånggren), född 1839-06-30 i Stockholm, död 1900-01-20 i Uppsala.

TAB 11

Fredrik Herman (son av Johan Herman, Tab. 9), född 1817-12-07 på Hallkved. Extra kadett 1833–1834. Sjöofficersexamen i Karlskrona 1836-05-21. Sekundlöjtnant vid flottan 1837-07-14. Premiärlöjtnant 1845-11-19. Genomgick Falu bergsskola 1847–1849. Kontroll- och besiktningsofficer vid kanon- och projektilleveranser, tillverkning av ankarkättingar m. m. ävensom deltagit i åtskilliga skjutförsök 1849–1872. Beordrades att i Norge taga kännedom om kättingtillverkningen 1851–1852. Kaptenlöjtnant 1854-05-26. Kapten 1857-03-27. Besökte kanongjuterier i England, Frankrike och Belgien s. å. Uppgjorde ritning till fregatten »Vanadis» kanoner 1859. RSO 1861-01-28. Ledamot av kommittén för försöksskjutning mot olika pansarbeklädnad 1863. RDDO 1864-06-24. RItS:tMLO 1865. RNS:tOO s. å. 8/9. LKrVA 1866. Överflyttad till flottans nya reservstat s. å. 1/10. Kommendörkapten vid nämnda stat s. d. Beordrad att i Köpenhamn övervara försöksskjutningar mot pansartavla 1868 uppgjorde ritning till 8,08" räfflade bakladdningskanon samt till korvetten »Balders » kanoner 1868–1869. Kommendör vid samma reservstat 1872-11-27. Statsrevisor 1879–1886. Statsrevisorernas ordförande 1880–1886. Stadsfullmäktig i Stockholm 1880–1884. Inspektör för båtsmanshällets östra distrikt 1880–1885. KSO1kl 1884-12-01. Död 1886-10-30 i Stockholm. Gift 1859-09-25 i Göteborg med Ebba Josefina Blidberg, född 1835-02-18 i Göteborg, död 1899-06-23 i Södertälje, dotter av klädeshandlaren Peter Blidberg och Ulrika Eleonora Hjelmberg. Ägde efter mannens död huset nr 3 Kommendörsgatan i Stockholm.

Barn:

 • Ebba Lovisa Ulrika, född 1861-03-08, död 1873-01-07 i Stockholm.
 • Herman Peter, född 1864-03-30. Mogenhetsexamen 1882 och examen från tekniska högskolan 1886. Anställd vid in- och utländska verkstäder 1886–1890. Ritare vid statens järnvägars maskinavdelning i Stockholm 1892. Död ogift 1894-07-26 i nämnda stad.
 • Carl Henrik, född 1866. Avdelningschef. Se Tab. 12

TAB 12

Carl Henrik (son av Fredrik Herman, Tab. 11), född 1866-07-12 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1884-05-00. Student i Uppsala s. å. Anställd på kontor i Hamburg och Leith 1889–1892. Idkade importaffär i Stockholm från 1893-11-13 och startade Stockholms uthyrningsbyrå 1894. Verkst. direktör i aktiebolag Asiatiska thekompaniet 1899-04-17. Likvidator i Svenska bandfabriksaktiebolag 1900-04-02. Kontorschef vid Alby karbidfabriksaktiebolag i Alby i Borgsjö socken (Västernorrland) 1911–1913 samt försäljningschef för nämnda bolag 1914–1921 avdelningschef vid Stockholms superfosfatfabriksabol sedan 1922. Äg. villa i Äppelviken. Död 1928-01-03 i Äppelviken, Stockholm (Bromma förs. db nr 2). Gift 1895-02-23 i Ersta kapell i nämnda stad med friherrinnan Gunilla Charlotta von Vegesack, född 1869-07-01 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten, friherre Samuel Teodor von Vegesack, och Henrika Charlotta Axelina Knös.

Barn:

 • Louise Ebba Charlotta (Lisa), född 1896-03-19 i Stockholm. Stiftsjungfru. Utexaminerad från Ateneums folkskoleseminarium 1920-06-03. Lärarinna vid Stenhamra folkskola i Sånga socken Stockholms län s. å. 19/8. Död 1939-05-29 i Uppsala (Uppsala domk. förs. db nr. 74)
 • Margareta Gunilla (Greta), född 1898-02-18 i Stockholm, Hedvig Elenora förs. Med henne utslocknade ätten. Gift 1920-06-19 vid Alby i Borgsjö socken Västernorrlands län med överingenjören vid Stockholms Superfosfatfabrik aktiebolag. Nils Magnus Fürst född 1890-09-25 i Härnösand.
 • Ebba Elisabet, född 1900-01-08 i Södertälje. Gift 1923-12-22 i Äppelviken i Bromma socken Stockholms län med tjänstemannen vid Stockholms superfosfatfabriksabol:s filial i Alby Erik Albin Forsberg född 1893-10-15 i Falun, Falu Kristine förs.

TAB 13

Vilhelm Anton (son av Johan Herman, Tab. 9), född 1821-04-06 Hallkved. Elev vid teknologiska institutet 1839. Elev vid bergsskolan i Falun 1839–40. Verkmästare på Järnkontorets smidesstat 1849. Smidesdirektör. Död 1881-08-16. Ägde Dalfors i Ore socken Kopparbergs län. Gift 1849-12-13 med Carolina Rosina Lyrberg, född 1824-09-17 i Avesta, död 1892-01-21 på Vik å Värmdö, dotter av handlanden i Avesta Carl Lyrberg och Ulrika Maria Rosborg.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1850-11-18 i Avesta, död.
 • Maria'' Lovisa, född 1852-08-07 i Avesta, död 1918-11-28 i Stockholm Huddinge förs., Sthm l. Gift 1873-10-20 i Falun med majoren Johan Gustaf Lilliesköld, född 1835, död 1917.
 • Fredrik Vilhelm, född 1855-11-27 på Dalfors. Bokhållare i Sundsvall. Troligen död.
 • Edvard, född 1857-04-19 på Dalfors. Var anställd i handelsflottan. Död på 1890-talet.

TAB 14

Henrik Edvard (son av Johan Herman, Tab. 9), född 1829-12-24 på Hallkved. Arrenderade först Grängshammar i Stora Tuna socken Kopparbergs län och sedan Landsberga i Biskopskulla socken Uppsala län. Död 1893-02-11 Österby, vilket han vid sin död arrenderade. Gift 1863-08-06 i Stockholm, Kungsholms förs. ]] med Carolina Regina Sofia Freese, född 1844-05-03 i Söderhamn, död 1888-12-28 på Österby, dotter av apotekaren Bror Mauritz Freese och Carolina Christina Hallström.

Barn:

 • Charlotta Carolina Lovisa (Lotten), född 1864-05-14 på Grängshammar, (Stora Tuna förs., Falu, Kopp). Död 1945-03-03 i Stockholm (Saltsjöb. db nr 6). Gift 1:o 1884-07-29 i Biskopskulla kyrka med yrkesinspektören i norra distriktet civilingenjören Olof Vilhelm Sundell, född 1849-07-27 i Stockholm, död 1905-05-13 i Gävle. Gift 2:o i Karlskrona stadsförs. ]] 1908-12-20 med före detta generalmajoren, KSO1kl, RVO, m. m. Joakim Christoffer Lemchen, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1875-09-02 i Stockholm med sin kusin Brita Johanna Lemchen, född 1848-09-02 i nämnda stad, död 1905-12-06, dotter av regementsläkaren Johan Magnus Lemchen, och Johanna Lovisa Söderström), född 1851-03-07 Hinsekind, död 1932-01-09 i Stockholm (Mariefreds förs., db), begr. i Ösmo förs., Sth.
 • Johan Mauritz, född 1869-03-23 på Landsberga. Bokhållare i Uppsala. Agentur- och handelsrörelse i Sundsvall under firma Johan Didron 1906-07-25. Prokurist för firman J. Didron i Stockholm 1917-10-27. Död 1936-03-19 i Ekolsund (Husbysjutolft förs., Upps. db nr 2). Gift där 1916-09-09 med Jenny Vilhelmina Lalin, född 1876-08-16 i Kristinehamn, dotter av järnhandlaren Olof Lalin och hans 2:a fru Carolina Vilhelmina Jacobson.
 • Elsa Carolina Elisabet, född 1871-01-28 på Landsberga. Gift 1890-11-08 i Uppsala med översten i Västra arméfördelningens reserv RSO, RVO, m. m. Erik Otto Almquist, född 1861-10-07 i Tibble prästgård Uppsala län, död 1935-01-02 i Uppsala (Uppsala domkyrko förs. db nr 2).
 • Carl'' Edvard, född 1872-03-01 på Landsberga. Mejerist. Utfl. 1894 t. Nya Zeeland, där han blev medborgare 1935-05-10. Bosatt i Napier, New Zealand. Agronom. Arbetare. Död 1942-12-27 i Auckland, New Zeeland och utslocknade med honom denna adliga ätt på svärdsidan. Gift 1934-10-15 i Hastings, Nya Zeeland med Mary Isabel Canton i hennes 2:a gifte (Gift 1:o 1890 eller 1891 i Nelson, Nya Zeeland, med John Elsmore, död 1923-02-13), född 1865 i Nelson Nya Zeeland, död 1935-06-30 i Napier, Nya Zeeland, dotter av trädgårdsmästaren George Canton och Mary C. Roberts.

TAB 15

Carl Didron, natural. Didron (son av Anton Ydron, Tab. 1), till Stigen, Olsängen och Ottingsåker, alla i Färgelanda socken Älvsborgs län. Född 1630-01-24 Almö. Natural. svensk adelsman jämte brodern 1649-01-24 (introd. s. å. under nr 440). Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1649. Löjtnant därst. 1651-10-00. Kaptenlöjtnant 1655, »men avdankat sig själv». Död 1685 och ligger begraven i Färgelanda kyrka, varest hans vapen uppsattes. Han blev emot slutet av sin levnad av en häftig sjukdom sinnessvag. Gift med Agneta Silfverswärd, levde änka 1687, död 1715-03-00 på Stigen och begraven s. å. 1/4 i Färgelanda kyrka, dotter av överstelöjtnanten Lars Larsson, adlad Silfverswärd, den äldre, och hans 2:a fru Catharina Svenske.

Barn:

 • Lorentz Magnus. Tjänade vid livgardet. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1688-03-05. Fänrik därst. 1694-07-28. Löjtnant 1699-08-19. Kaptenlöjtnant 1700-07-31. Sekundkapten 1702-09-17. Premiärkapten3 1704-12-23. Bevistade slaget vid Fraustadt 1706-02-03. Död av sina där erhållna sår s. å. 26/2.
 • Anton, född 1671. Överstelöjtnant. Död 1735. Se Tab. 16
 • Elsa Margareta, död 1730. Gift 1691 med överstelöjtnanten Carl Magnus Schmidt, adlad von Wulffschmidt, död 1742.
 • Märta Maria. Gift 1692 med sin systers svåger, kaptenlöjtnanten Jakob Pontus Schmidt, adlad von Wulfschmidt, nr 1722, död 1729.
 • Frans Carl, född 1679. Överstelöjtnant. Död 1749. Se Tab. 19.
 • Catharina, född 1684, död 1754. Gift 1703 med kaptenlöjtnanten Magnus Gabriel Höökenberg, född 1671, död 1713.
 • Niklas. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1699-09-30. Fänrik därst. 1700-04-30. Löjtnant 1703-04-02. Regementskvartermästare 1705-12-26. Konfirm.fullm.3 1706-10-09. Sekundkapten3 1707. Premiär kapten3 1708-12-05. Ogift dödsskjuten 1709-02-06 vid Redziovka i Ukraina, 'under det han med 40 man tappert fäktade emot 4,000 ryssar'.

TAB 16

Anton (son av Carl Didron, natural. Didron, Tab. 15), till Odenstad, Västby och Kalvsäter i Gillberga socken Värmlands län. Född 1671. Sergeant vid Västgötadals regemente 1698-06-01. Fältväbel därst.3. Löjtnant vid bergsbataljonen 1701-09-25. Kapten därst. 1708-06-03. Kapten vid Västgötadals regemente 1710-06-13. Major 1712-03-02. Konfirm.fullm, s. å. 9/9. Överstelöjtnant samt kommendant på Eda skans 1717-09-08. Överstes avsked 1720 (?). Död 1735-04-07 på Odenstad. Han deltog i slaget vid Gadebusch 1712. Fången vid Tönningen, hemkom 1713-07-10. Gift 1705-02-05 på Odenstad med Maria Rosenbielke, dotter av generaladjutanten Bengt Rosenbielke, och Christina Hildring.

Barn:

 • Christina, född 1706-07-14 på Odenstad, död där s. å. och begraven s. å. 11/8.
 • Carl Magnus, född 1707-11-29 på Odenstad. Sergeant vid Upplands ståndsdragoner 1719-08-17. Drunknade ogift 1735-01-25 i Vänern vid Åmål.
 • Maria Agneta, död barn.

TAB 17

Göran (son av Carl Didron, natural. Didron, Tab. 15), till Stigen i Färgelanda socken Älvsborgs län. Född där 1674. Fältväbel vid Västgötadals regemente 1700-04-01. Fänrik därst. 1704-01-11. Löjtnant 1709-08-17. Avsked 1710-06-28. Kaptens karaktär 1721-12-12. Död 1755-01-23 i Högsäters socken Älvsborgs län. Han bortbytte fädernegården Stigen. Gift med Anna Catharina Leijongren, död 1750-02-07, dotter av kaptenen Mattias Kjellgren, adlad Leijongren, och Anna Catharina Wäsenberg.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1702. Gift 1721-06-11 i Färgelanda socken med sin moders kusin, kaptenen Knut Wäsenberg, född 1688, död 1757.
 • Carl Magnus, född 1704. Död 1723 på en ostindisk resa.
 • Johan Lorentz, född 1706-12-12 Blinneberg, död där 1708-04-20.
 • Frans Carl, född 1709-02-26 på Blinneberg.
 • Ulrika Agneta, född 1710-10-20 på Blinneberg, begraven 1717-10-29 i Färjelanda jämte två sina bröder.
 • Nils Mattias, född 1713-03-26 på Stigen.
 • Ulrika Agneta, född 1719-02-21, levde änka 1769. Gift med kaptenen vid Västgötadals regemente, med majors karaktär, RSO Ezekiel Qvist i hans 2:a gifte, född 1685 i Finland, död efter 1760 [Nh].
 • Charlotta Regina. Gift med brukspatronen N. N. Wahlbeck.
 • Maria, född 1722 på Stigen, döpt s. å. 21/2. Gift med fänriken N. N. Dahlbom.
 • Melchina, född 1727-05-07, död 1792-08-31 på Bustomten i Väne-Åsaka socken Älvsborgs län. Gift 1756 med korpralen Carl Blanckenfjell, född 1722, död 1790.

TAB 18

Johan Magnus (son av Göran, Tab. 17), till Dommö (Dumö) i Hjärpås (Höra) socken Skaraborgs län och Häreholm i Rennelanda socken Älvsborgs län. Född 1716-10-16 på Stigen. Fänrik vid Zanders regemente 1736-10-16. Kaptens avsked. Bodde 1750 i Högsäters socken Älvsborgs län. Död efter 1774. Gift 1750-12-28 i Hjärpås socken Skaraborgs län med Maria Agneta Cederholm von Schmalensée, född 1734-05-25 på Södra Skåne i By socken Värmlands län, död 1779-08-24 i Lidköping, dotter av löjtnanten Casper Adam Cederholm von Schmalensée och hans 1:a fru Anna Maria Katle, nr 70.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1751-10-16, död 1754-09-16.
 • Göran Adolf, född 1753-05-23, död 1755-06-18.
 • Göran Adolf, född 1755-06-23, död 1756-01-03 Dommö
 • Anna Catharina, född 1756-10-03 på Dommö, död 1822-03-18. Gift 1779-12-30 Ottingsberg med sin kusin, kofferdikaptenen Carl Johan Hård af Segerstad, född 1756, död 1835.
 • Margareta Maria, född 1758-10-07 på Dommö, död 1825-07-13 i Stockholm. Gift 1784-04-22 Gatersbyn
 • Ulrika Lovisa, född 1759-10-12 på Dommö. Gift 1784-01-19 på Gatersbyn, efter k. tillstånd 1783-11-23 med fänriken Benjamin Wall.
 • Göran Adolf, född 1761-05-21, död s. å. 17/11.
 • Anna Maria, född 1762-05-09, död s. å. 30/10.
 • Märta Beata, född 1763-08-26, död 1840-03-28. Gift 1784-04-25 på Gatersbyn med löjtnanten vid Västgötadals regemente Gustaf Adolf Fogelberg, född 1756-09-10 i Tösse socken Älvsborgs län, död 1835-04-29 Skriketorp
 • Anna Maria, född 1764-10-10, levde 1830. Gift 1797-12-11 Bustomten med sin kusin, kofferdikaptenen Göran Blanckenfjell, född 1760, död 1830.
 • Adolfina Johanna, född 1767, död 1809-08-24. Gift m, skomakaren Åman.
 • ? Carl, född 1774, död 1779-01-27 på Ottingsberg [RHG].

TAB 19

Frans Carl (son av Carl Didron, natural. Didron, Tab. 15), till Segmon i Eds socken Värmlands län. Född 1679. Volontär vid amiralitetet 1690-07-24. Arklimästare därst. 1699. Konstapel 1700. Sergeant vid livgardet 1703. Fältväbel därst. 1703-09-01. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1704-09-05. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1707-03-07. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1709. Majors titel 1722-06-26. Major vid sistnämnda regemente 1723-08-26. Placerad vid Tavastehus läns infanteriregemente 1728-08-19. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnants avsked s. å. 9/11. Död 1749-04-07 på Segmon och begraven s. å. 21/5 i Eds kyrka [Lk]. Han var med vid Thorn, Holofzin, Veprik och Poltava samt blev flera gånger blesserad och slutligen fången och förd till Tobolsk. Gift 1725 med Agneta Beata Drakenberg, född 1699-05-06, död 1765-07-29 Måsvik, dotter av ryttmästaren Erik Drakenberg, och Elisabet Bonde.

Barn:

 • Agneta Elisabet, född 1729, död 1778-12-18 i Karlstad. Gift 1752-06-04 i Eds socken med majoren Carl Fredrik Uggla, född 1725, död 1794.
 • En dotter, död ung.
 • Carl Erik, född 1731-08-21 Ölma. Kom i tjänst 1747. Sergeant vid Närke och Värmlands regemente 1748-07-09. Fänrik därst. 1749-03-03. Löjtnant 1752-06-11. Död ogift 1758-03-26 i Pommern.
 • Elsa Maria, född 1736-02-18, död 1772-06-21. Gift 1758-12-28 med hovjägmästaren Carl Ulrik Olivecrona, i hans 1:a gifte, född 1732, död 1779.

Källor

1Pd. 2Ridd. o. Ad. prot. 3Lk. 4Hm. 5KrAB. 6Öä. 7At (Sch). 8Ka. 9Medd. av kaptenen S. Söderhielm, Gävle.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: