:

Von Rajalin nr 1903

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Rajalin nr 1903
Vapensköld för adliga ätten von Rajalin nr 1903

Adliga ätten von Rajalin nr 1903 †

Adlad 1741-04-28. Siste manlige medlemmen upphöjd i friherrlig värdighet. I Finland fanns i slutet av 1600-talet såväl en borgaresläkt Rajalin som en i Satakunta bosatt, sedermera till Österbotten utgrenad prästsläkt Rajalenius. Sannolikt tillhörde den adlade Tomas Rajalin nämnda prästsläkt, men det är icke troligt att hans föräldrar, såsom antagits, voro sockenadjunkten i Tyrvis, sedermera kapellanen i Karkku Johannes Rajalenius och Kirstin Eriksdotter, ty han förekommer icke i Tyrvis sockens doplängd.

TAB 1

Tomas Rajalin, adlad von Rajalin, född i oktober 1673 i Finland, död 1741-09-04 ombord på sitt amiralskepp Ulrika Eleonora. Adlad 1741-04-28. I svenska flottans operationer under Carl XII:s krig deltog han oavbrutet och befordrades 1715 till kommendör. Bland hans därunder utförda bedrifter förtjänar särskildt omnämnas hans uppträdande vid Hanö i Blekingsskären 1717. Befälhavare å linjeskeppet »Verden», höll han där ensam ut i kampen mot tre fientliga linjeskepp och två fregatter. Efter krigets slut sysselsatte han sig med studier i sjöväsendet och utgav 1730 till detsammas höjande i Sverige två skrifter: Nödig underrättelse om navigation eller styrmanskonsten och Nödig underrättelse om skeppbyggeriet och därutav härflytande högnödiga och sjöväsendet samt taklingen tillhörige proportioner efter höga vederbörandes befalning. Regeringen fann dessa skrifter så förtjänstfulla, att hon belönade dem med gratifikationer å tillsammans 3,800 daler silver mynt. Ett av honom utarbetat sjöreglemente blef av regeringen antaget att lända vederbörande till efterrättelse. Utnämnd 1732 till ekipagemästare, befordrades han 1741 till vice amiral, och då ryska kriget utbröt samma år, erhöll han befälet över den flotta, som avgick till Finska viken. På grund av att hans instruktion förbjöd honom inlåta sig i något företag utan regeringens uttryckliga order, nödgades han hela sommaren ligga med sin flotta för ankar vid Aspögaddarna utanför Fredrikshamn. För den därunder uppkomna bristen på vatten och proviant och därav härflytande sjukdomar dukade en stor del av besättningen under. Gift 1:o 1706-08-25 med Botilla Hallongren, dotter av skepparen Olof Hallongren. Gift 2:o 1738-11-29 i Karlskrona med Maria Birgitta Fust, dotter av smedjeskrivaren i Karlskrona Gabriel Fust.

Barn i gifte 1:o med Botilla Hallongren:

 • Johan , född 1707, död 1708.
 • Christina von Rajalin, född 1708-11-14 i Karlskrona, död i Karlskrona 1786-05-10. Gift 1725-11-30 i Karlskrona med lotsdirektören och kommendörkaptenen Mårten Kullenberg.
 • Ulrika von Rajalin, född 1710-10-15 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1730-11-20 med kaptenlöjtnanten vid amiralitetet Henrik David Fust.
 • Anna von Rajalin, född 1712-04-11, död 1787-07-14 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1732-01-11 med prosten och kyrkoherden i Jämshögs pastorat Johan Billing.
 • Olof von Rajalin, född 1713. Kommendör. Död 1764. Se Tab. 2.
 • Johan von Rajalin, friherre von Rajalin, född 1715. Landshövding. Död 1786. Se friherrliga ätten von Rajalin nr 317

Barn i gifte 2:o med Maria Birgitta Fust:

 • Botilla von Rajalin, född 1739-01-11 i Karlskrona, död 1771-10-19 i Kristvalla prästgård. Gift 1767-11-04 i Karlskrona med kyrkoherden Daniel Montelius i hans 1:a gifte.
 • Johannes von Rajalin, född och död 1740.
 • Brita Christina von Rajalin, född 1741-10-01 i Karlskrona, död 1794-02-15 i Lund. Gift 1767-01-09 i Karlskrona med förste teologie professorn och domprosten i Lund Samuel Lemchen.

TAB 2

Olof von Rajalin (son av Tomas Rajalin, adlad von Rajalin, Tab. 1), född 1713-11-07 i Karlskrona, död 1764-02-02 på Odensvallahult. Kommendör. RSO. Gift 1745-07-15 Jätsberg med Marta Cecilia Uggla, dotter av ryttmästaren Bengt Uggla och Ebba Margareta Gyllenskog.

Barn:

 • Catharina Benedikta von Rajalin, född 1746-10-01 Elovshult , död 1822-02-14 i Orimattila socken i Finland. Gift 1:o 1771-07-08 på Odensvallahult med kaptenen vid Nylands dragonregemente Anders Erik Sahlstedt. Gift 2:o med prosten i Orimattila socken i Finland Daniel Eduard Hartman.
 • Tomas von Rajalin, född och död 1748.
 • Ebba Margareta von Rajalin, född 1749, död 1750.
 • Maria Catharina von Rajalin, född 1750.
 • Anna Beata von Rajalin, född 1751, död 1752.
 • Christina Margareta von Rajalin, född 1754-11-22, död 1832-11-28 Bjäroma. Gift med Carl Henrik Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.
 • Anna Beata von Rajalin, född 1756-01-21 på Jätsberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon


: