:

Wachtmeister af Johannishus nr 25

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Wachtmeister af Johannishus nr 25

Grevlig 1687-12-10, introd. 1689.

Innehavaren av Trollebergs, numera Trolle-Ljungby, fideikommiss skall enl. k. tillstånd 1808-04-05 kalla sig Trolle-Wachtmeister och föra särskilt vapen.


1At (P). 2SAB.

Wachtmeister%20Johannish%20G2500.png

Wachtmeister%20Johannish%20G2501.jpg

Wachtmeister%20Johannish%20G2502.jpg

TAB 1

Hans Wachtmeister af Björkö, greve Wachtmeister af Johannishus, (son av Hans Wachtmeister, friherre Wachtmeister af Björkö, se friherrliga ätten Wachtmeister af Björkö, tab 3), greve till Skunkenberg (nu Johannishus) i Hjortsberga m. fl. snr Blekinge län, herre till Rinkesta i Ärila socken, Södermanlands län och Tromtö i Förkärla socken, Blekinge län, född 1641-12-24 i Stockholm. Utrikes resor 1661–1665. Volontär på engel- ska flottan 1665. Kaptenlöjtnant i svensk tjänst vid Volmar Wrangels regemente 1666. Kammarherre hos konungen 1669. Major vid amiralitetet 1675-08-00. Amirallöjtnant 1676-04-04. Vice amiral s. å. 21/5. Amiral och amiralitetsråd s. å. 6/7. Chef för 3. eskadern i Henrik Horns flotta 1677-06-00. Befäl över tolv skepp i Kalmarsund s. å. 1/7okt. Befäl över flottan mot Danmark 1678-06-00–1678-10-00 och 1679-05-00–1679-09-00 med huvudstation i Kalmarsund. Anförtroddes 1679-12-06 förvaltningen av amiralitetets alla medel, uppdrogs att ensamt förestå skeppsbyggeriet och blev således den verkliga chefen i amiralitetskollegium. Amiralgenerallöjtnant s. å. 7/12. Guvernör över Kalmar län med Blekinge 1680-11-26. Amiralgeneral 1681-09-08. K. råd s. å. 10/9. President i amiralitetskollegium 1682. Generalguvernör i förutn. län och landskap 1683-08-20. Greve 1687-12-10 (introd. 1689 under nr 25). Död 1714-02-15 i Stockholm och begraven s. å. 19/12 i Riddarholmskyrkan. 'Han var en utmärkt krigare, så till lands som sjöss. Hade 1676 skarpa drabbningar med fientliga örlogsflottan, först vid Falsterbo och fyra dagar därefter under Öland. Kommenderade i slaget vid Lund den 4 dec. 1676 såsom överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente på vänstra flygeln, vid vilket tillfälle han icke allenast bragte det honom anförtrodda regementet i god ordning, utan ock i fiendens åsyn uppmuntrade hela nämnda flygel till stånd och tapperhet, förföljande sedan fienden allt intill aftonen och efter att under skarpt fäktande fått sig trenne hästar undanskjutna. Anförtroddes i febr. 1677 ett parti om 50 ryttare, med vilket han inföll i Blekinge, samt erövrade efter åtskilliga utståndna blodiga attacker och drabbningar med storm fästningarna Kristianopel och Karlshamn och bringade därigenom hela landet under svensk lydnad. Gav sig därefter åter till flottan och lade sig med tio skepp i Kalmarsund till Smålands och Ölands betäckande, varunder han bland annat med 150 ryttare en natt rensade nämnda ö från fientliga förhärjare samt hade skarpa träffningar med danska flottan vid södra udden av Öland den 24 juni 1679 och strax därpå, den 27 i samma månad, i Kalmarsund, både på norra och södra sidan. Tog vid sistnämnda tillfälle tvenne fientliga skepp, vartdera om 89 kanoner och 6 brännare. Grundlade Karlskrona stad, hamn och fästningsverk. Flyttade, oaktat många intriger däremot, stora flottan och dess tillbehör till Karlskrona samt förökade densamma från blott tolv brukbara fartyg, varav den bestod 1680, då han emottog den, till trettio linjeskepp, tio fregatter och en hop andra fartyg, vilket den redan 1689 utgjorde, varjämte han ställde amiralitetskollegium i behörigt skick. Inköpte Skunkenberg och Tromtö, vilka han och hans fru den 25 okt. 1712 gjorde till fideikommiss i Wachtmeisterska släkten att innehavas av huvudmannen för ätten eller dess änka, så länge hon lever ogift, och ändrades namnet Skunkenberg till Johannishus av hans sonson majoren greve Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister.’. Gift 1685-06-30 med grevinnan Sofia Lovisa von Ascheberg, född 1664-08-23, död 1720-08-01, dotter av k. rådet, fältmarskalken och generalguvernören Rutger von Ascheberg, friherre och greve von Ascheberg, och Maria Eleonora von Busseck, genannt München.

Barn:

 • Eleonora, född 1686-04-10, död 1729-01-06. Gift 1714-11-09 med översten friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, född 1684, död 1739.
 • Carl Hans, född 1689. Amiral och amiralitetsråd. Död 1736. Se Tab. 2.
 • Gustaf Rutger, född 1690-06-26. Löjtnant vid amiralitetet. Amiralitetskapten. Död ogift 1709-05-26 i Riga.
 • Alarik, född 1694-05-08. Fänrik vid livgardet 1710-04-13. Kapten vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1711-01-17. Kapten vid livgardet s. å. 10/11. Generaladjutant vid armén under fälttåget 1712–1713. Bevistade slaget vid Gadebusch. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Död ogift 1715-12-12.
 • Sofia Lovisa, född 1696-09-19, död 1729-03-14 Kyleberg och begraven s. å. 26/3 i Vadstena. Gift 1718-06-24 i Karlskrona med riksrådet och generalguvernören Gustaf Fredrik von Rosen, natural., friherre och greve von Rosen, i hans 1:a gifte, född 1688. Död 1769.
 • Mariana, född 1699-09-19 i Karlskrona, död där 1702-08-09 och begraven s. å. 14/8 i nämnda stad.
 • Axel Vilhelm, född 1701. Kammarherre. Död 1763. Se Tab. 60

TAB 2

Carl Hans, (son av Hans Wachtmeister af Björkö greve Wachtmeister af Johannishus, tab 1), till Skunkenberg och Tromtö, född 1689-04-02. Underlöjtnant vid amiralitetet. Löjtnant därst. 1700-03-20. Konfirm.fullm. 1706-12-29. Amiralitetskapten 1707-02-11. Schoutbynacht 1710-02-26. Konfirm.fullm. s. å. 28/2. Vice amiral 1712-12-29. Amiral 1716-01-09. Amiralitetsråd 1719-06-18. Död 1736-03-07. 'Han var 1704 sekond på fregatten Öland, som fördes av Psilander och slogs med sju engelska fregatter samt försvarade sig tappert, till dess skeppet blev redlöst. Fartyget fördes till England, där drottningen lät reparera detsamma och överhopade befälhavarna med presenter.’. Gift 1:o 1714-03-23 med grevinnan Ulrika Magdalena Stenbock, född 1692 före 10/10 i Stade, död 1715-01-21 i barnsäng, dotter av k. rådet och fältmarskalken greve Magnus Stenbock, och grevinnan Eva Magdalena Oxenstierna af Korsholm och Wasa. Gift 2:o 1717-04-04 med friherrinnan Sofia Dorotea Henrietta Filippina von Metsch, från Braunschweig, född 1699-12-01, död 1753-03-28, dotter av friherre Hans Fredrik von Metsch och Juliana Sibilla von dem Knesebeck.

Barn:

 • 1. Magdalena Sofia, född 1715-01-12, död 1750-11-20 Vindö. Gift 1730-10-30 med sin faders kusin, överstelöjtnanten friherre Axel Gustaf Wachtmeister af Björkö, född 1688, död 1751.
 • 2. Elisabet Lovisa, född 1718-04-14, död 1765-07-22 i Karlskrona. Gift 1742-12-17 med generalmajoren Jakob Fredrik Horn af Rantzien, natural. och friherre Horn af Rantzien, född 1707, död 1769.
 • 2. Vilhelmina Eleonora Antoinetta, född 1719-07-23 död 1767-12-15 i Karlskrona. Gift där 1741-06-26 med Carl Fredrik von Mevius, herre till Schrewenborn i Holstein, född 1713-04-14, död 1767.
 • 2. Fredrik Georg Hans Carl, född 1720. Major. Död 1792. Se Tab. 3.
 • 2. Ulrika Juliana Henrietta, född 1722-06-16 i Karlskrona, död 1776-07-13 i Berlin. Gift 1748-02-02 i Karlskrona med generallöjtnanten greve Johan Ludvig Hård, född 1719, död 1798.

TAB 3

Fredrik Georg Hans Carl, (son av Carl Hans, tab 2), till Johannishus (förut Skunkenberg) och Tromtö, född 1720-09-22. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet. Korpral därst. 1735. Förare vid von Schwerins regemente i Stralsund s. å. Fänrik därst. 1740. Kapten vid prinsens av Waldeck regemente i kejserlig tjänst 1746. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet s. å. Major vid kavalleriet 1747-12-23. RSO 1757-04-28. KmstkVO 1791-11-21 och dubbades därtill av sin son, riksdrotsen greve Carl Axel Wachtmeister. Död 1792-09-15 på Johannishus. 'Han gick 1742 till allierade armén i Brabant och bevistade tvenne års kampanjer och därunder bataljen vid Raucourt såsom adjutant hos prinsen av Waldeck. Ägde, förutom ovann. fideikommissegendomar även Knutstorp i Kågeröds socken, Malmöhus län, som han köpte 1771, och Trolleberg i FIackarps socken, Malmöhus län, vilket han fick med sin fru.’. Gift 1748-08-28 på Näs i likanämnd socken, Malmöhus län med Hilla Birgitta Trolle, född 1727-08-10 på Näs, död 1808-02-24, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Trolle, och Brita Ramel. Hilla Trolle fick 1768 av sin fader Värpinge (numera Trolleberg) till fideikommiss för henne och hennes andra son samt hans efterkommande, varför innehavaren skall kalla sig Trolle-Wachtmeister. Dåvarande fideikommissarien erhöll 1830 k. m:ts tillstånd att flytta fideikommisstiftelsen till Ljungby i Västra Ljungby socken, Kristianstads län, som för den skull fått namnet Trolle-Ljungby.

Barn:

 • Henrika Birgitta, född 1749-07-20, död 1819-08-07 Lidhem. Gift 1767-10-20 på Johannishus med landshövdingen friherre Salomon Christoffer von Köhler, född 1742, död 1814.
 • Sofia Lovisa, född 1750-09-10 på Årups ryttmästarboställe i Billeberga socken, Malmöhus län, död 1753-11-13.
 • Margareta Magdalena, född 1751-09-03 på nämnda egendom, död ogift 1787-01-26 i Karlskrona.
 • Hans Fredrik, född 1752. Konteramiral. Död 1807. Se Tab. 4
 • Carl Axel (Trolle-Wachtmeister), född 1754. Riksdrots och en av rikets herrar. Död 1810. Se Tab. 27.
 • Claes Adam, född 1755. Förste amiral och en av rikets herrar. Död 1828. Se Tab. 37.
 • Gustaf, född 1757. General och en av rikets herrar. Död 1826. Se Tab. 46.
 • Arvid Alarik, född 1758-10-20 i Karlskrona. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1771-05-16. Kornett därst. 1773-03-19. Löjtnant 1775-11-15. Ryttmästare 1782-04-03. Överadjutant och major i armén 1792-12-18. Vice korpral vid livdrabantkåren 1794-04-18. Avsked därifrån s. å. 9/5. Avsked ur krigstjänsten 1801-10-12. Död ogift 1826-08-12 vid Ramlösa hälsobrunn. Han ägde möderneegendomen Knutstorp.
 • Bleckert, född 1760-03-04. Fänrik vid konungens eget regemente 1776-05-01. Avsked 1782-08-28. Död ogift 1826-01-02 på Johannishus. 'Han sköt sig 1779 av våda i huvudet och blev till följd därav svagsint samt levde sedan på Johannishus och gick aldrig ur sitt rum.’
 • Sofia Lovisa, född 1762-04-29, död 1805-10-13 i Linköping. Gift 1783-04-29 i Karlskrona med kontaramiralen och landshövdingen greve Fredrik Georg Strömfelt, i hans 2:a gifte, född 1738, död 1814.

TAB 4

Hans Fredrik, (son av Fredrik Georg Hans Carl, tab 3), till Johannishus, född 1752-10-13 Årup. Kadett vid kadettkåren 1764-12-19. Löjtnant 1770-05-22. Var en tid i engelsk tjänst. Kapten vid amiralitetet 1774-02-09. Major vid svenska örlogsflottan 1777-11-05. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant därst. 1781-12-19. Överste 1788-07-21. Konteramiral 1793-12-22. Avsked 1797-01-16. Död 1807-02-13. 'Under sin tjänst på engelska flottan bevistade han en del av amerikanska frihetskriget och efter återkomsten uppdrogs honom under kriget mot Ryssland 1788 befälet på skeppet Prins Gustaf, varpå han med tapperhet bevistade det minnesvärda sjöslaget vid Hogland den 17 juli nämnda år.’

 • Gift 1:o 1792-06-29 Vanås s län med friherrinnan Carolina Adlerfelt, född posthuma 1769-08-15 i Stockholm, död 1799-12-08 på Vanås och begraven s. å. 23/12 i Gryts kyrka, dotter av generalmajoren och landshövdingen friherre Carl Adlerfelt, och hans 4:e fru Betty Jennings. Gift 2:o 1801-04-07 Tullesbo med grevinnan Hedvig Sofia Charlotta Amalia Lewenhaupt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1808-08-14 på Öveds kloster i Öveds socken med kaptenen Georges-Alexandre Dardel, adlad Dardel, född 1775, död 1863), född 1778-06-28 i Stockholm, död 1858-03-23 i Neuchtel, dotter av överhovstallmästaren och generalmajoren greve Adolf Fredrik Lewenhaupt, och hans 2:a fru och kusin, grevinnan Hedvig Amalia Lewenhaupt.

Barn:

 • 1. Hans, född 1793. Landshövding. Död 1827. Se Tab. 5
 • 1. Carl'' Axel, född 1795. Kammarherre. Död 1865. Se Tab. 14.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1802-03-31 på Vanås, död 1809-06-20 Hornsund, i det han vid ett fall drog en stock över sig, som krossade honom.

TAB 5

Hans, (son av Hans Fredrik, tab 4), till Johannishus fideikommiss, född 1793-07-31 Valjö Student i Lund. Teol. examen 18051. Jur. examen 18081. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen. Vice häradshövding1 1815-01-31 samt lagmans n. h. o. v, född född revisionssekreterare 1817-11-11. t.f. landshövding i Blekinge län 1822. Landshövding därst. 1823-02-04. RNO 1824-01-28. Död 1827-11-08 i Karlskrona. Gift 1825-10-08 i Kristianstad med friherrinnan Agata Wrede af Elimä, född 1799-10-07 Kungsbro, död 1890-01-06 på Johannishus, dotter av en av rikets herrar, fältmarskalken m. m. friherre Fabian Wrede af Elimä (greve Wrede), och hans 2:a fru Agata Bremer. Innehade såsom änka Johannishus fideikommiss samt ägde Lindö i Vallentuna socken, Stockholms län.

Barn:

 • Hans, född 1828. Landshövding. Död 1905. Se Tab. 6

TAB 6

Hans, (son av Hans, tab 5), född posthumus 1828-02-23 i Karlskrona. Student i Uppsala 1844-05-31. Filosofie kandidat 1847-05-22. Disp. pro gradu 1848-06-13. Promov. filosofie doktor med första hedersrummet s. å. 16/6. Jur. utr. kandidat 1850. Ordförande i statsrevisionen 1863. RNO 1864-01-28. Ordförande i Blekinge läns landsting 1865–1879. Ledamot av riksdagens första kammare 1867–1877. Landshövding i Blekinge län 1867-07-05. Ordförande i nämnda läns hushållningssällskap 1868–1884. LLA 1869. HLÖS 1871. KNO s, å. 27/5. KmstkNO 1882-12-01. Avsked från landshövdingämbetet 1883-10-05. Filosofie jubeldoktor 1898-05-31. Död 1905-11-10 på Skärva. Har från trycket utgivit: Turistminnen. Dagboksanteckningar under resor i Egypten, Algier, Spanien, Canariska öarna, Madeira m. m. (1885), Vägvisare för turister. Handledning vid uppgörande av resplaner (1891), Turistskisser från Indien (1894) och Nya turistskisser från Indien, Birma och Java jämte en vecka i Palestina (1896). Innehade fideikommissen Johannishus i Hjortsberga socken och Tromtö i Förkärla socken, Blekinge län samt ägde Torsåker i Hammarby socken. Tjusta i Skånella socken (båda i Stockholms län), Skärva i Nättraby socken och Forstheim i Förkärla socken (båda i Blek.) samt hus i Karlskrona. Gift 1850-06-22 i nämnda stad med friherrinnan Ebba De Geer af Finspång nr 312, född 1828-10-12 Stjärnholm, död 1885-03-30 på Torsåker och begraven i Hjortsberga socken, dotter av hovmarskalken friherre Gerard De Geer af Finspång, och Henrietta Charlotta Lagerstråle.

Barn:

 • Hans Hansson, född 1851-04-22 på Tromtö. Mogenhetsexamen i Stockholm 1869-05-15. Student i Uppsala s. å. 20/5. Jur. kandidat 1874-12-12. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1875-02-22. Första domarförordnande 1876-05-02. Vice häradshövding s. å. 20/12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1877-02-07. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1878-06-01. T. f. kanslisekreterare i nämnda departement s. å. 7/6. Kanslisekreterare s. å. 12/7. Sekreterare hos bevillningsutskottet riksdagen 1880. Härold vid KMO 1881-11-21 t. f. expeditionschef i nyssn. departement 1888-02-15. Kansliråd och byråchef s. å. 19/3. Expeditionschef s. å. 28/9. Avsked från häroldsbefattningen och RNO s. å. 26/11. Ledamot av riksdagens första kammare 1892-09-27–1910. KNO2kl 1892-12-01. KNO1kl 1894-12-01. Ledamot av kommittén för granskning av förslag till ny bevillningsförordning 1895-09-11. Statsråd och chef för finansdepartementet 1897-07-16. KmstkNO 1899 1.12. Jur. hedersdoktor 1900-05-31. Entledigad från statsrådsämbetet 1902-07-05. Generaldirektör och chef för statskontoret s. d. Ordförande vid 1905, 1908 och 1911 års adelsmöten. Ordförande i styrelsen för Stockholms högskola 1907–1921. Hedersledamot av Blekinge nation i Lund 1910-10-00. Ordförande i riddarhusdirektionen 1911–1926 och i kyrkofondskommittén 1915–1917. Avsked från generaldirektörsämbetet 1918-04-23. Hedersledamot av Stockholms högskolas studentförening 1922-12-15. Biogr. i Väd? Död ogift 1929-04-19 i Stockholm (Hjortsberga förs, Blek. db). Har från trycket utgivit: utredning rörande ridderskapet och adelns privilegier, förmåner, rättigheter och friheter, vilka böra anses ännu äga gällande kraft (1886). Ägde tillsammans med sina syskon Lindö i Vallentuna socken och Harg i Skånella socken (båda i Stockholms län) samt innehade sedan 1885 Johannishus och Tromtö fideikommissegendomar.
 • Sigrid Agnes, född 1852-04-29 i Karlskrona. Ägde en tid Listerby gård i Listerby socken, Blekinge län och var ledamot av pensionsnämnd och fattigvårdsstyrelse i nämnda socken. Död ogift 1928-10-14 på Johannishus (Listerby förs, Blek. db) och begraven på Hjortsberga kyrkogård Blekinge län. Hon grundade ett barnhem i Listerby.
 • Ellen Henriette Agata, född 1853-12-25 i Stockholm. Död 1935-08-15 i Öster Åkersberga socken, Stockh. (db 29) och begr i Skabersjö socken (db 4). Gift 1875-02-16 i Karlskrona med översten friherre Åke Valdemar Thott, nr 301, född 1842, död 1922.
 • Axel Hansson, född 1855. Landshövding. Död 1926. Se Tab. 7.
 • Ebba, född 1858-12-29 i Karlskrona. Död 1941-12-29 å Hernsö i Långsmåla förs, Kalm, (Fliseryds förs, Kalm. db nr 24). Jordf. o. begraven i Stockholm. Gift 1886-02-13 i Stockholm med ryttmästaren friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, född 1849. Död 1925.
 • Arvid Hansson, född 1860-11-05 på Johannishus. Volontär vid livregementets dragonkår 1876. Mogenhetsexamen i Karlskrona 1879-06-07. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Utexaminerad 1880-10-28. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 12/11. Död ogift 1884-07-09, drunknade vid Fridhem nära Norrköping.
 • Agata, född 1863-09-01 på Tromtö. Död 1940-07-18 i Stockholm (Oscars förs, Stockholm db nr 245). Gift 1887-09-01 i Nättraby kyrka med landshövdingen friherre Fabian Otto Gerard De Geer af Finspång, född 1850, död 1934.
 • Carl Alarik Hansson, född 1865. Vice amiral. Död 1925. Se Tab. 10.
 • Hugo Hansson, född 1867. Godsägare. Död 1940. Se Tab. 12.
 • Fritz Gerhard Hansson, född 1874. Kapten. Död 1934. Se Tab. 13.

TAB 7

Axel Hansson, (son av Hans, tab 6), född 1855-09-19 Tromtö. Volontär vid livregementets dragonkår 1874-05-07. Mogenhetsexamen i Karlskrona s. å. 6/6. Elev vid krigsskolan 1875-07-21. Utexaminerad 1876-10-28. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 24/11. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1882. Avgången 1883. Löjtnant 1885-05-10. Ryttmästare 1896-05-01. RSO s. å. 1/12. LLA 1897. Disponent på Torsåker och Harg s. å. Landshövding i Blekinge län 1900-09-08. KNO1kl 1902-12-01. Hed LÖS s. å. ordförande i länets hushållningssällskap och i styrelsen för aktiebolag Blekinge kustbanor och för Blekinge läns livränte- och kapitalförsäkringsanstalt. Blekinge skytteförbunds GM 1904. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1905. KmstkNO 1911-06-06. Avsked från landshövdingämbetet 1923-10-26. HushGM. RKGM. Död 1926-06-06 på Skärva. Ägde nämnda egendom jämte Verstorp, båda i Nättraby socken, Blekinge län. Gift 1885-10-10 i Stockholm med stiftsjungfrun Clara Emma Louise Carleson, född 1865-04-15 i nämnda stad, död 1924-12-20 på Värstorp, dotter av justitierådet Edvard Henrik Carleson, A, och Marie Louise Aurore Arfwedson.

Barn:

 • Axel Hans Edvard Axelsson, född 1886. Ryttmästare. Se Tab. 8.
 • Arvid Albrekt Axelsson, född 1889. T. f. fiskal. Se Tab. 9.
 • Louise Ebba Elisabet (Minnie), född 1894-09-05 på Torsåker. Gift 1918-10-19 i Karlskrona med kommendörkaptenen greve Gotthard Georg Gustaf Wachtmeister af Johannishus, född 1882.

TAB 8

Axel Hans Edvard Axelsson (översiktstab 5, son av Axel Hansson, tab 7), född 1886-11-01 på Torsåker i Hammarby socken, Stockholms län. Mogenhetsexamen 1904-05-28. Volontär vid livgardet till häst s. å. 1/6. Officersexamen 1906-11-30. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 14/12. GMbg l907-02-00. Student i Montpellier 1908. OffFrd Acad s. å., genomgick krigshögskolan 1912–1914. Löjtnant vid nämnda regemente 1913-01-24. Aspirant i generalstaben 1916–1918. Löjtnant på reservstat vid regementet 1918-11-27. Genomg. Infanteriskjutskolan. Genomgick utbildning till vapenofficer vid Flygvapnet. Extra elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1919–1920. KTunNIO 1921. Ryttmästare på reservstat vid nämnda regemente s. å. 2/12 RJohO 1923. Ledamot av riksdagens andra kammare 1929–1931. Landstingsman för Medelstads härad Blekinge län. Ledamot av Blekinge läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott och skogsvårdsstyrelse. SkytteGM. Mil. IdrM i guld. RSO 1934-11-24. RVO 1936-11-14. Avsked ur nämnda regementes reserv 1937-03-13 fr.o.m. s.å. 1/4. RNO 1942-06-06. HushGM FMM, LLA, K VO 2 kl 1945-06-06. Inneh. sedan farbroderns död 1929-02-19 Johannishus och Tromtö fideikommissegendomar samt äger Skärva och Verstorp, båda i Nättraby förs, (EÄ socken) Blekinge län och Wachtmeisterska huset i Karlskrona. Biogr. i: "Vem är det?" Död 1949-08-07 på länslas., Karlskrona (Hjortsberga förs, Blek. db nr 13). Gift 1909-10-16 i Stockholm (Frustuna förs, Söd, vb) med Carola Johanna Cecilia von Eckermann, född 1890-01-28 i Stockholm, Skeppsholms förs FMM GMiqml 8:de storl. 1945-01-30. SLGM 1965-04-01. Se Biografica. Död 1979-12-25 i Hjortsberga förs, Blek. Dotter av överstekammarjunkaren Carl Vilhelm Ture von Eckermann och grevinnan Ebba Johanna Cecilia von Hallwyl.

Barn:

 • Lovisa Ulrika (Ulla), född 1910-08-27 i Stockholm, K. Livgast. häst förs (fb). Studentexamen i Stockholm 1930-05-14. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut. Förvaltar Skärva i Nättraby förs, Blek. Förbundslottachef, LVO, SLKGM, HvGM. Se Biografica. Död 1990-11-10 i Domk. förs Link. Gift 1935-08-03 i Förkärla förs, Blek. (vb nr 5) med löjtnanten i Livregementets till häst reserv Carl Harald Ninian Tersmeden nr 1940 C i hans 1:a gifte från vilken hon blev skild 1977-09-22, född 1907-02-06 i Stockholm, död 1982-12-07.
 • Ebba Agneta, född 1912-03-07 i Stockholm, Kungliga Livreg:st till häst förs (fb). Studentexamen därst. 1930-05-14. Elev vid musikkonservatorium. Högre organistex o högre musiklärarex vid Musikaliska akademien, Stockholm. Musikdirektör. Gift 1938-08-29 i Förkärla kyrka o förs, Blekinge län (vb nr 5). med löjtnanten i engelska flottan Anthony David Walter Moore, född 1914-08-17. Död 1941.
 • Hans Vilhelm Axelsson, född 1913-12-25 i Herserud i Lidingö socken, Stockholms län.
 • Claes Axel Axelsson, född 1917-04-07 i Herserud i Lidingö förs, Stockholms län.
 • Regina Vilhelmina, född 1918-09-06 i Stockholm, Lidingö förs, (fb nr 149). Studentexamen 1936. Student vid Uppsala universitet 1937. Filosofie kandidat examen därst. 1940-05-28. Filosofie ämbetsexamen vid samma universitet 1941-12-15.


TAB 9

Arvid Albrekt Axelsson (översiktstab 5, son av Axel Hansson, tab 7), född 1889-08-09 på Torsåker (Hammarby förs, Stockholms län). Mogenhetsexamen 1907. Student i Uppsala s. å. Jur. kandidat 1911-11-04 och filosofie kandidat vid Uppsala universitet 1912-05-28. Filosofie licentiat därst. 1915. Notarie i riksdagens lagutskott 1916–1917. Sekreterare i sammansatta stats- och lagutskottet 1917. T. f. fiskal i Svea hovrätt 1918. Diplomataspirant (attaché) i utrikesdepartementet 1918-10-28. T. f. andre sekreterare därst. 1919-01-31. T. f. byråsekreterare s. å. 27/9–1921. E. notarie i kammarkollegium 1921. T. f. fiskal därst. 1923. Längmanska kulturfondens stipendiat 1929. Förste amanuens i kammarkollegiet 1930, t. f. fiskal därstädes 1931, fiskal därstädes 1936-02-15, 1. byråsekr. där 1949-05-27. Gift 1919-09-15 i Stockholm, Johannes förs, (vb) med Jenny Catharina Margareta (Karin) Böttiger, född 1900-06-03 i Gävle, dotter av bankdirektören Per Astley Hjalmar Böttiger och friherrinnan Jenny Elisabet Maria Stiernstedt nr 145.

Barn:

 • Carin Margit Ingegerd, född 1920-06-15 i Stockholm, Oscars förs (fb) liksom syskonen.
 • Carl'' Axel Erik Arvid, född 1924-05-30 i Oscars förs (fb).
 • Louise Eva Catharina, född 1928-07-18 i Oscars förs


TAB 10

Carl Alarik Hansson (översiktstab 6, son av Hans, tab 6), född 1865-03-28 på Johannishus. Elev vid sjökrigsskolan 1878-09-30. Utexaminerad 1884-10-20. Underlöjtnant vid flottan s. å. 24/10. Löjtnant 1889-01-25. Kapten 1896-04-01. LÖS 1898. Officer vid sjöinstrument- och sjökarteförrådet vid Karlskrona station s. å. 1/10. Tjänstg. i flottans stab och i lotsstyrelsen 1901–1909. RSO 1904-12-01 kommendörkapten av 2. graden 1906-10-26. Ledamot av Röda korsets överstyrelse 1906–1916. RPrRÖO3kl 1908-08-08. Off FrHL s. å. LKrVA s. å. Chef för sjökrigsskolan 1909–1914. Chef på pansarkryssaren Fylgia under kadettexpeditioner till främmande farvatten 1909–1915. KDD02gr 1910-07-10. Kommendörkapten av 1. graden 1911-02-17. RFrSvSO s. å. KBLeopO 1912. RRS:tAO2kl s. å. Chef för sjökrigshögskolan 1914-10-01–1915-05-15. TunNIO1kl 1914. Stabschef i inspektörens av flottans övningar till sjöss stab 1915–1918. Kommendör i flottan 1916-06-30 och vid flottan s. å. 15/12. RNO 1917-06-06. Inspektör för undervattensbåtvapnet 1918-04-19–1919-09-30. KSO 2kl 1919-06-06. Konteramira) vid flottan s. å. 20/9. Högste befälhavare över kustflottan s. å. 30/9–1923-03-27. HedLÖS 1919. KSO1kl 1920-06-06. StOffNed ONO m sv s. å. KNS:tOO1kl s. å. 13/5. Adjungerad delegerad vid konferensen i Geneve 1921 ang. Ålandsöarnas neutralisering. KFrHL 1922. Stationsbefälhavare vid flottans station i Stockholm 1923-02-28. Militär ledamot i högsta domstolen s. å. 9/3. StOffItS:tMLO s. å. GMfbg. KDDO1gr. KFinl VRO1kl. StbVM. Vice amiral vid flottan 1925-10-23. Biogr. i Väd? Död s. å. 26/11 i Stockholm, Skeppsholms förs (db). Gift 1889-01-10 i Karlskrona med friherrinnan Helja Sofia von Otter nr 150, född 1868-12-06 i sistnämnda stad, död där 1923-03-13, Skeppsholms förs (db), dotter av vice amiralen friherre Fredrik Vilhelm von Otter nr 150 och Matilda Dahlström.

Barn:

 • Maud Ebba, född 1892-07-01 i Karlskrona. Gift 1913-04-19 i Oskars kyrka i Stockholm (Skeppsholms förs, vb) med kaptenen Johan Conrad'' Uggla, nr 100 (T 232), född 1885
 • Maud Elsa Margareta, född 1908-03-25 i Stockholm (Skeppsholms förs (fb). Studentexamen därst. 1927-05-14. Gift 1928-10-08 i Skeppsholmskyrkan i nämnda stad med löjtnanten Fritz Samuel von Hofsten, född 1895.

TAB 11

Alarik (översiktstab 6, son av Carl Alarik Hansson, tab 10), född 1890-07-20 i Karlskrona Amiralitetsförs, Blek. Kadett vid sjökrigsskolan 1904. Utexaminerad 1910. Underlöjtnant vid flottan s. å. 27/10. Adjutant hos varvschefen i Stockholm 1913–1918. RRS:tStO3kl 1913. Löjtnant 1914-05-29. Kadettofficer vid sjökrigsskolan 1918–1920. Genomgick sjökrigshögskolans allmänna kurs 1919. Kapten s. å. 24/10. Genomgick franska marinens artilleriskola i Toulon 1921. OffPMfO s. å. Tjänstg. vid artilleridep. i Karlskrona 1923–1925. RDDO 1924-08-18. LÖS s. å. Flaggadjutant i högste befälhavarens över kustflottan stab 1925–1929. Tjänstg. i marinförvaltningen sedan 1929. RVO s. å. 28/11. OffLett SO s. å. Adjutant hos kronprinsen 1930. RSO 1931-06-06. Sekond på Fylgia under långresan till Ostindien och Ceylon 1931–1932. Gift 1919-10-04 i Saltsjöbadens förs (vb) med Anna Margit Otta Stockenberg, född 1894-09-24 i Stockholm, Jakobs förs dotter av sekreteraren i kommerskollegium, vice häradshövdingen Jonas Anders Stockenberg och friherrinnan Natalia Jakobina Lilliecreutz nr 215.

Barn:

 • Hans Alarik, född 1922-05-11 i Karlskrona Amiralitetsförs, Blek.

TAB 12

Hugo Hansson (översiktstab 4, son av Hans, tab 6), född 1867-04-24 Tromtö. Mogenhetsexamen i Stockholm 1886-05-20. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitutet 1887–1888. Disponent på Forstheim och Vambåsa 1889 och på Johannishus och Tromtö 1895–1930 samt på Augerum 1921–1932. Ledamot av Blekinge läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott sedan 1897. Vice ordförande i bestyrelsen för lantbruksmötet i Blekinge län 1902. Ledamot av landstinget s. å. och dess ordförande 1915–1932. RVO 1903-12-01. Ledamot av riksdagens första kammare 1905–1908. LLA 1909. RNO 1912-06-06. Gift 1891-09-26 i Ersta kapell i Stockholm med Frances'' Aurore von Koch nr 2244, född 1868-02-11 i Stockholm, död 1922-10-14 Västeråkra (db). Dotter av överstelöjtnanten Richert Vogt von Koch (se adl. ätten von Koch nr 2244) och friherrinnan Agate Henriette Wrede af Elimä nr 44.

Barn:

 • Ebba Frances Agate, född 1897-03-26 på Johannishus, liksom systrarna. Gift 1917-07-28 i Nättraby kyrka med kammarherren greve Fredrik Set von Rosen, född 1886.
 • Signe Aurore, född 1898-06-03. Se Biografica. Död 1988-11-26 i Karlskrona. Gift 1919-11-01 på Västeråkra, (vb) med kommendörkaptenen av 2:a graden i marinen, RSO, m. m., Christer Åke Folkesson Egerström, född 1885-12-01 i Mjölby socken, Östergötlands län. Äg. Västeråkra.
 • Sigrid Richissa, född 1899-06-27. Studentexamen vid Wallinska skolan i Stockholm 1918-05-15. Student i Lund 1919-09-16. Filosofie kandidat därst. 1922-12-15. Gift 1925-04-08 i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, (vb) m. med. licentiat Ernst Axel Rudolf Bauer-Albrechtson, född 1893-03-31 i Kågeröds socken, Malmöhus län.

TAB 13

Fritz Gerhard Hansson (översiktstab 6, son av Hans, tab 6), född 1874-01-20 i Karlskrona. Mogenhetsexamen i Stockholm 1892-05-17. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 16/6. Sergeant därst. 1893-11-13. Elev vid krigsskolan 1894-09-09. Styckjunkare 1895-08-12. Utexaminerad s. å. 20/11. Underlöjtnant vid första Svea artilleriregemente s. å. 6/12. Löjtnant därst. 1900-06-01. Kapten 1907-06-28. Tjänstgjorde i österrikiska armén 1908–1909. ÖMM 1908-12-21. RSO 1916-06-06. Avsked från beställning på stat med kvarstående i regementets reserv 1924-01-25. Död 1937-08-25 på Kristiansat. lns. (Gumlösa sn. Krist., db nr 5). Gift 1902-10-01 i Gumlösa kyrka Kristianstads län med friherrinnan Christina Birgitta (Brita) Barnekow, född 1875-02-26 i Stockholm, död 1937-06-29 på Sinclairsholm (Gumlösa förs, Krist. db nr 3). Dotter av kommendören friherre Edvard Carl Axel Barnekow, och friherrinnan Eva Christina Gyllenkrok.

Barn:

 • Hans Edvard, född 1904-10-16 i Stockholm, liksom syskonen. [
 • Fredrik Rütger, född 1906-11-09.
 • Margareta Eva Maria Christina Birgitta (Stina-Brita), född 1911-04-21 K. Svea art. regementes förs (fb).
 • Carl-Gustaf Bleckert, född 1915-01-29.

TAB 14

Carl'' Axel (översiktstab 7, son av Hans Fredrik, tab 4), till Vanås i Gryts socken och Bivaröd i Knisslinge socken (båda i Krist.), vilka egendomar han år 1800 fick till fideikommiss för sig och manliga efterkommande av sin mormoder friherrinnan Betty Adlerfelt, född Jennings, född 1795-09-30 på Vanås. Kopist i kanslistyrelsens expedition 1817-05-20. Kanslist därst. 1819-02-09. Kammarherre i k. m:ts hov s. å. Död 1865-01-12 på sin egendom Hanaskog i Kviinge socken, Kristianstads län. Gift 1824-10-06 i Landskrona med grevinnan Beata Sofia Wrangel af Sauss, född 1807-06-12 i nämnda stad, död 1884-08-23 i Stockholm, dotter av generalmajoren greve Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, och Ulrika Louise Ehrenborg.

Barn:

 • Carolina Lovisa, född 1826-07-10 på Vanås. Student. Död 1910-05-05 i Kristianstad (Kviinge förs, Krist. db). Gift 1848-10-17 på Vanås med en av rikets herrar friherre Louis Gerard De Geer af Finspång, född 1818, död 1896.
 • Axel Fredrik, född 1827. Överstekammarherre. Död 1899. Se Tab. 15.
 • Sofia Elisabet (Betty), född 1829-04-05 på Vanås, död 1892-03-17 i Hälsingborg. Gift 1857-09-15 på Hanaskog med översten Gustaf Magnus von Arbin, född 1818, död 1883.
 • Hans Gustaf (Gösta), född 1831. Godsarrendator. Död 1906. Se Tab. 21.
 • Claes Gabriel, född 1834. Godsägare. Död 1918. Se Tab. 24.
 • Hans, född 1836. Godsägare. Död 1907. Se tab 25.

TAB 15

Axel Fredrik (översiktstab 8, son av Carl Axel, tab 14), född 1827-11-05 Vanås s län. Student i Lund 1844. Sergeant vid skånska husarregementet s. å. 14/5. Avsked därifrån 1846-07-14. Fanjunkare vid livgardet till häst s. å. 27/8. Officersexamen s. å. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 3/11. Löjtnant därst. 1849-05-15. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1854-01-25. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1875. Kabinettskammarherre 1872-10-21. RNO 1873-05-14. KVO1kl 1878-01-21. KDDO1gr 1881-07-22. KBadZLO 1882. KNO s. å. 6/6. Överstekammarjunkare s. å. 1/12. StkPKrO 1883. Överstekammarherre 1888-12-01. StkBadZLO 1889-06-06. KmstkNO 1891-01-21. Kmstk VO 1897-01-21. OII:sJmt s. å. 18/9. Död 1899-08-15 på Kulla Gunnarstorp och begraven på Gryts kyrkogård. Innehade Vanås, Bivaröds och Västerslövs fideikommisser Kristianstads län samt ägde Kulla Gunnarstorp Malmöhus län samt Strömsbergs, Ullfors och Vesslands bruk Uppsala län ävensom huset nr 13 Västra Trädgårdsgatan i Stockholm. Gift 1852-10-12 Örbyhus med friherrinnan Elisabet Sofia Lovisa Charlotta von Platen, född 1834-07-25 i Stockholm. Statsfru hos drottningen 1890-01-03. Död 1918-04-02 i Stockholm och begraven på Gryts kyrkogård Jacobs förs (db) o. (Gryts förs, Krist. db), dotter av ministern för utrikes ärendena greve Baltzar Julius Ernst von Platen, och friherrinnan Sofia Eleonora Charlotta De Geer af Leufsta, nr 253.

Barn:

 • Sofia Charlotta Louise, född 1853-12-01 i Stockholm, död där 1931-06-01. Gift 1:o 1874-01-09 på Vanås med kaptenen August Ebbe Påhlman, född 1842, död 1878. Gift 2:o 1881-06-14 på nämnda egendom med verkställande direktören vid Uppsala Gävle järnvägar, ingenjören, RVO, Ernst Gottlieb Sixten Wikander, född 1850-12-01 i Lindesberg, död 1898-08-29 i Köpenhamn. Gift 3:o 1913-08-10 Fastmyra (vb) med ombudsmannen Claes Gustaf Erhard Breitholtz, i hans 2:a gifte, född 1874.
 • Ulrika Charlotta Elisabet (Beth), född 1855-01-26 på Vanås, död 1913-01-22 i Kristianstad Garnisonsförs (db). Gift 1:o 1877-01-26 på Vanås med landshövdingen greve Magnus Gabriel De la Gardie, född 1839, död 1905. Gift 2:o 1907-02-28 i Berlin med kaptenen vid Vendes artilleriregemente, RSO, m. m. Carl Filip Kraft, född 1862-01-01 i Vreta Klosters förs, Östergötlands län. Död 1909-01-24 i Kristianstad.
 • Carl Axel Baltzar, född 1856. Förste hovstallmästare. Död 1935. Se Tab. 16.
 • Fredrik Axel Gustaf, född 1859-07-31 på Vanås. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1879. Utexaminerad 1880. Arrenderade Kulla Gunnarstorp sedan 1883. Kammarherre 1901-11-30. Död 1917-02-04 på Kulla Gunnarstorp Allerums förs, Malm. (db). Gift 1891-06-30 Hanaskog s län med sin kusin grevinnan Edit Charlotta Wachtmeister af Johannishus, född 1866-10-10, död 1938-05-30 på Kulla Gunnarstorp Allerums förs, Malm. (db nr 22), dotter av godsägaren greve Hans Gustaf Wachtmeister af Johannishus och Anna Maria Lovisa Stiernswärd nr 2053.
 • Axel Baltzar, född 1865-08-29 och död 1866-09-08 på Vanås.
 • Axel Vilhelm, född 1869-07-16 på Vanås. Mogenhetsexamen 1889. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1890-04-25 och examen till rättegångsverken i Lund 1893-12-14. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 20/12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1894-01-00. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt s å. 16/2. Attaché i utrikesdepartementet 1895-01-14. Attaché vid beskickningen i Paris s. å. 27/1, i London 1896-05-16. T. f. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1897-11-12. Andre sekreterare 1898-11-25. OffPersSLO4kl 1900. RFrHL s. å. RJohO 1901. Legationssekreterare över stat 1903-05-08. Legationssekreterare i Wien s. å. 24/6. RÖJKrO3kl 1904. Kammarherre 1905-05-15. RNO 1906-02-17. OffÖFrJO s. å. Nämndeman i Luggude häradsrätt s. å. StköFrJO 1917. LSkS 1920. Kabinettskammarherre s. å. 31/12. Häradsdomare i Luggude 1922. KVO2kl 1923-06-06. RR JohO. Andre vice ordförande i Johanniterorden i Sverige. GV:sJmt 1928-06-16. Kommunalman. Biogr. i Väd? Död 1929-08-24 på sin egendom Kulla Gunnarstorp, som han köpte efter moderns död (db). Gift 1917-01-12 på nämnda egendom med grevinnan Henriette Charlotte (Harriet) Wachtmeister af Johannishus, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1891-02-04 på Knutstorp med ryttmästaren Adolf Mauritz Boltenstern, från vilken hon 1894 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1859, död 1933), född 1871-05-28 Knutstorp. Statsfru hos drottning Viktoria 1909-11-23–1917. dotter av ryttmästaren greve Gustaf Fredrik Wachtmeister af Johannishus och Augusta Amalia Skjöldebrand, nr 1991.
 • Ernst Henning, född 1869. Överstekammarjunkare. Död 1940. Se Tab. 19.

TAB 16

Carl Axel Baltzar (översiktstab 8A, son av Axel Fredrik, tab 15), född 1856-02-16 Vanås s län. Officersvolontär vid skånska husarregementet 1872-12-21. Vice korpral därst. s. å. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1875-05-26. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Avsked från förutn. regemente 1876-07-15. Volontär vid livgardet till häst s. å. 17/7. Officersexamen s. å. 28/10. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 24/11. Anställd vid den utomordentliga beskickningen till Madrid med anledning av konung Alfons XII:s giftermål 1880. RSpCIII:sO s. å. Löjtnant 1881-11-04. RPKO 1883. Åtföljde hertigen av Västergötland till kejsar Alexander III:s kröning s. å. 13/5. RRS:tAO3kl s. å. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1886-12-03. Avsked ur armén 1889-08-23. Ordförande i styrelsen för Allerums sparbank 1891. Åter anställd som löjtnant i sistnämnda regementes reserv 1896-05-01. Ryttmästare i armén s. å. 5/6. RVO s. å. 1/12. Tjänstg. kammarherre hos kronprinsen 1898-12-01. Åtföljde denne till drottning Viktorias begravning i Windsor 1901. KBad ZLO2kl 1902. KVO2kl 1903-06-11. GV Sbm 1906-09-20. OIISGbmt 1907-06-06. KDDO2gr s. å. 18/12. Hovstallmästare 1908-01-10. Anställd vid den utomordentliga beskickningen till London, Bruxelles och Haag för notifikation av konung Gustafs tronbestigning s. å. i jan. KStbVO1kl s. å. i jan. StOffNedONO s. å. i febr. StOffBLeopO s. å. StOffItKrO 1913. Förste hovstallmästare 1918-12-31. KVO1kl 1921-06-06. GV:sJmt 1928-04-16. Eng. Krön. M. Inneh. efter faderns död Vanås fideikommissegendom samt äg. Kristinelund i Allerums socken, Malmöhus län. Död 1935-01-15 på Christinelund och begraven i Öveds socken, (db 2) Hilerums förs, Malm. Gift 1884-08-25 på Övedskloster i Öveds socken, Malmöhus län med friherrinnan Ebba Sofia Ramel, född 1865-01-06 på sistnämnda egendom, död 1910-09-19 (EÄ 1910-09-21) på Kristinelund och begraven på Öveds kyrkogård (Gryts förs, Krist., db), dotter av ryttmästaren friherre Otto Axel Povel Ramel, och friherrinnan Charlotta Antoinette Louise Ulrika von Blixen-Finecke.

Barn:

 • Elisabet Charlotta Sofia, född 1885-10-10 på Övedskloster.
 • Gustaf Axel Otto, född 1887. Kabinettskammarherre. Se Tab. 17.
 • Ebba Christina, född 1889-06-14 på Kristinelund. Gift 1910-11-08 på Kulla Gunnarstorp (Gryts förs, Krist., vb) med stallmästaren i k. m:ts hov Claes Henrik Magnus König, född 1885.
 • Otto Carl Fredrik, född 1897. Godsägare. Död 1938. Se Tab. 18.

TAB 17

Gustaf Axel Otto (översiktstab 8A, son av Carl Axel Baltzar, tab 16), född 1887-02-05 Övedskloster Mogenhetsexamen 1904-06-09. Officersvolontär vid Livgardet till häst s. å. 15/6. Transport till Skånska husarregementet 1905. Elev vid Krigsskolan s. å. Utexaminerad 1907-12-14. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1909-12-31. Löjtnant vid Livgardet till häst 1914-04-18. RNS:tOO2kl 1918. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1919-10-31 fr.o.m. s.å. nov. 10. Ryttmästare i regementets reserv 1922-12-15. Stallmästare i Kungl. Maj:ts hov 1926-12-30. GV:sJmt 1928-06-16. Kabinettskammarherre 1933-06-16. RJohO 1934. RNO 1938-06-06. KVO2kl 1951-06-06. KVO1kl 1958-06-06. Innehar Vanås fideikommissegendom sedan 1933. Gift 1920-01-20 på Trollenäs i likanämnd förs (EÄ socken), Malmöhus län (vb nr 1) med Fredrika Ebba Margaretha Trolle, nr 36, född 1899-10-31 på nämnda egendom, Trollenäs förs, Malmöhus län. dotter av förste hovjägmästaren (EÄ överhovjägmästaren) friherre Nils Axel Arvid Trolle, och friherrinnan Anna Eleonora Sofia Leijonhufvud nr 26.

Barn:

 • Carl-Axel Nils Gustaf, född 1921-05-10 på Vanås, Gryts förs, Kristianstads län.
 • Wilhelm Hans Fredrik, född 1923-04-29 på Vanås, Gryts förs, Kristianstads län.
 • Fredrik Otto Gustaf, född 1925-03-04 på Vanås, Gryts förs, Kristianstads län (fb nr 4).
 • Otto Nils Erik, född 1928-07-07 på Vanås, Gryts förs, Kristianstads län.
 • Ebba Wiveka Anna Margaretha, född 1937-09-22 på Vanås, Gryts förs, Kristianstads län (fb nr 5).

TAB 18

Otto Carl Fredrik (översiktstab 8A, son av Carl Axel Baltzar, tab 16), född 1897-07-18 Kristinelund Studentexamen i Hälsingborg 1916-12-13. Student vid universitetet i Lund 1917-01-26. Reservofficersexamen å Karlberg 1919-08-28. Fänrik i Kronprinsens husarregementes reserv 1920-01-16. Kansliexamen i Lund 1921-09-15. Underlöjtnant i nämnda regementes reserv s. å. 31/12. Löjtnant 1924-12-31. Avsked 1930-07-14. Ordförande i styrelsen för Allerums sparbank. Kommunal- och kyrkofullmäktig, ordförande i kommunalstämman och i styrelsen för högre folkskolan m. m. allt i Allerums socken, Malm. Hovjägmästare 1936-12-31. RVO 1938-06-06. RJohO. Äg. Kulla Gunnarstorp i Allerums förs (EÄ socken), Malmöhus län sedan 1929-08-24. Död 1938-10-26 å Kulla Gunnarstorp i Allerums förs, Malm. (db nr 35). Gift 1922-08-10 i Lunds domkyrka o. förs (vb) med stiftsjungfrun Brita Nordenstierna, nr 2165, född 1900-07-16 Nösdala s förs (EÄ socken), Kristianstads län. Disp. och beb. Kulla Gunnarstorp i Allerums förs, Malm. dotter av f.d. ryttmästaren vid Skånska dragonregementet Fritz Henrik Johan Nordenstierna nr 2165 och Eva Ebba Stanislas Ehrenborg nr 1109.

Barn:

 • Eva Ebba Charlotta, född 1923-10-30 Hittarpslund Äg.
 • Charlotte Elisabeth (EÄ Elisabet), född 1924-12-27 i Lund
 • Brita Elisabeth (EÄ Elisabet) (Beth), född 1926-11-27 i Hälsingborg, Maria förs
 • Barbara, född 1938-04-17 i Hälsingborg (Allerums förs, Malm. fb nr 7).

TAB 19

Ernst Henning (översiktstab 8, son av Axel Fredrik. tab 15), född 1869-07-16 Vanås s län. Volontär vid skånska husarregementet 1887. Mogenhetsexamen i Stockholm 1888-05-22. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår s. å. 13/11. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1896-07-24. Disponent vid Strömsbergs bruk i Tolfta socken, Uppsala län 1897–1920. Ordförande i styrelsen för Uppsala läns folkhögskola och lantmannaskola 1899–1923. Löjtnant i regementets reserv 1900-01-19. RVO 1901-11-30. Avsked ur krigstjänsten 1906-05-11. Ledamot av riksdagens första kammare 1908–1911 och 1917–1919. Ordförande i styrelsen för Uppsala Gävle järnvägsaktiebolag 1910–1933. Ledamot av kyrkomötena 1910, 1915 och 1918. Vice ordförande i Uppsala läns hushållningssällskap 1911–1922. Ordförande i länets skogsvårdsstyrelse 1914–1928 (ledamot sedan 1908). Vice ordförande i länets landsting 1916–1918. Ordförande vid adelsmötena sedan 1914. KVO2kl 1915-06-06. RJohO s. å. LLA 1917. Tjänstg. överstekammarjunkare 1918-12-31. KNO1kl 1920-06-06. RRJohO s. å. Kommendator för Johanniterorden i Sverige 1921. Ordförande i styrelsen för Mälarprovinsernas hypoteksförening 1922. Stk FinlVRO 1925. GV:sJmt 1928-06-16. StkLettSO 1929. StkNS:tOO 1930-04-12. KmstkNO s. å. 6/6. Ägde jämte brodern Axel Strömsbergs Dannemora bruk i Tolfta socken, Uppsala län 1910–1920 samt äg. Fastigheten nr 13 Västra Trädgårdsgatan i Stockholm sedan 1918 och Sofielund i Ludgo socken, Södermanlands län sedan 1926. Ordförande iu Riddarhusdirektionen 1935-06-21. Överste kammarherre 1937-12-31. Ordförande i Riddarhusdirektionen 1938-06-01. Död 1940-06-29 i Stockholm (Jacobs förs, Stockholms län, db nr 46). Gift 1893-10-30 i Klara kyrka i Stockholm med stiftsjungfrun Ester Agnes Agate Carleson A., född 1872-03-03 i Stockholm, dotter av justitierådet Edvard Henrik Carleson nr 1877 och Marie Louise Aurore Arfwedson.

Barn:

 • Beth Eleonora, född 1894-12-03 i Stockholm. Gift 1915-04-26 (Tolfta förs, Upps l., vb) med majoren Vilhelm Gudmund Löwenhielm. Överstelöjtnant, född 1883
 • Baltzar, född 1895-12-28 på Strömsbergs bruk. Studentexamen i Stockholm 1916.
 • Carl Velam Louis, född 1897. Ryttmästare. Se Tab. 20.
 • Elsa Margareta, född 1902-10-14 på Strömsbergs bruk.

TAB 20

Carl Welam Louis (översiktstab 8, son av Ernst Henning, tab 19), född 1897-12-23 på Strömsbergs bruk i Tolfta förs (EÄ socken), Uppsala län. Studentexamen i Stockholm 1916-05-12. Officersaspirant vid livgardet till häst s. å. 31/5. Vice korpral 1917-06-13. Furir s. å. 31/8. Elev vid krigsskolan s. å. Fanjunkare 1918-08-29. Officersexamen s. å. 19/12. Fänrik i livgardet till häst s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1920-12-31. RNedONO m sv 1923. Brigadadjutant 1925. Biträde åt militärattachén i Paris 1925 och 1929. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 fr.o.m. 1928-01-01. Gift 1928-10-09 Sparreholm enl. geol. (Frustuna förs, Söd, vb) (i Hyltinge kyrka Södermanlands län enl. E) med Mary Ann Elisabet Caroline Dickson, född 1906-08-13 Sparreholm Brukar gårdarna Långdunker o Sparreholm. Äg Oxhälla o Stora Walö, Söd. SRKSM 1976. dotter av kammarherren Emil Quensel Robert Dickson och grevinnan Johanna Thurinna (Anna) Lewenhaupt nr 2.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1929-11-03 i Stockholm, Oscars förs (fb).
 • Ulla Mari-Ann, född 1934-03-20 i Flen (Hyltinge förs, Söd., fb nr 5).

TAB 21

Hans Gustaf (Gösta) (översiktstab 7, son av Carl Axel, tab 14), född 1831-06-09 Vanås s län. Arrenderade Hanaskog i Kviinge socken, Kristianstads län 1870–1892 samt ägde hus i Kristianstad: död 1906-03-10 i nämnda stad. Gift 1859-05-25 i Vittskövle kyrka Kristianstads län med Anna Maria Lovisa Stiernswärd, född 1838-09-18 på Vittskövle, död 1895-11-19 i Kristianstad, dotter av hovmarskalken Rudolf Hodder Stiernswärd, nr 2053, och Maria Hagerman.

Barn:

 • Ida Beata Maria, född 1860-07-29 på Vittskövle, död 1913-09-28 i Vavre Neuchtel. Gift 1885-11-20 på Hanaskog med ingenjören Jean Alfonse Auguste Carbonnier, född 1855-04-22 i Schweiz.
 • Carl Axel Rudolf, född 1863-02-25 på Hanaskog, död där 1864-04-07.
 • Gustaf Emanuel, född 1865. Kammarherre. Död 1925. Se Tab. 22.
 • Edit Charlotta, född 1866-10-10 på Hanaskog, död 1938-05-30 på Kulla Gunnarstorp, Allerums socken (Malmöhus län). Gift 1891-06-30 på Hanaskog med sin kusin, disponenten greve Fredrik Axel Gustaf Wachtmeister af Johannishus, född 1859, död 1917.

TAB 22

Gustaf Emanuel (översiktstab 7, son av Hans Gustaf, tab 21), född 1865-05-16 Hanaskog s län. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1887. Utexaminerad 1889. Kammarherre 1899-12-01. Död 1925-07-16 i Tyringe i Finja socken, Kristianstads län. Ägde Boaröd i Tranås förs (EÄ socken), Kristianstads län 1892–1899. Arrenderade Torup i Vitaby förs (EÄ socken), Kristianstads län 1899–1918 och därefter ett par år Esperöd i nämnda Tranås förs (EÄ socken), Kristianstads län. Gift 1894-06-18 i Stockholm med friherrinnan Ebba Amelie Eleonora von Knorring, nr 177, född 1867-09-09 Bro, död 1923-04-10 i Freiburg im Breisgau (Munkarps förs, Malm, db), dotter av f.d. löjtnanten vid Svea livgarde friherre Nils Albrekt von Knorring, och grevinnan Ebba Hedvig Josefina Piper.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1895-07-08 Boaröd Skriftställare. Död 1928. Se tab 23.
 • Nils Fredrik, född 1903-05-13 Torup Död 1967-06-12 i Salems förs, Stockholms län (db).

TAB 23

Erik Gustaf (översiktstab 7, son av Gustaf Emanuel, tab 22), född 1895-07-08 Boaröd s län. Studentexamen 1918. Amanuens i postsparbanken s. å. Skriftställare. Död 1928-07-01 på Broby sanatorium i Östra Broby socken, Kristianstads län och begraven i Gryts förs, Krist. (Finja förs, Krist. db). Gift 1926-08-24 i Svenska kyrkan i Köpenhamn (Hälsingborgs förs, vb) med Hilda Ingeborg Jeppsson, född 1904-07-21 i Hälsingborg, dotter av köpmannen Sven Jeppsson och Anna Nilsson.

Barn:

 • Stephan, född 1927-05-13 i Paris. Lantbrukselev.

TAB 24

Claes Gabriel (översiktstab 7, son av Carl Axel, tab 14), född 1834-07-19 Vanås s län. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1852-09-20. Officersexamen 1855-04-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 30/5. Avsked 1860-01-31. Död 1918-12-22 i Stockholm, Adolf Fredriks förs (db). Gift 1:o 1863-05-12 Rispetorp med Sofia Eleonora Palmær, från vilken han 1872-10-02 blev skild, född 1840-08-30 på nämnda egendom, död 1886-11-04 i Västervik, dotter av majoren Per Johan Palmær och Ida Matilda Rosin. Gift 2:o 1874-11-19 i Chicago med Gerda Hansson, född 1853-01-30, död 1923-11-20 i Stockholm, Adolf Fredriks förs (db).

Barn:

 • 1. Carl'' Johan Claesson, född 1863-10-09 Bivaröd s län, död 1884-01-01 i Kristianstad.

TAB 25

Hans (översiktstab 7, son av Carl Axel, tab 14), född 1836-11-11 på Vanås. Ägde Charlottensborg i Norra Åsums socken, Kristianstads län 1864–1875, Frugård i Vänersnäs socken 1875–1883 och Mariedal i Ova socken 1883–1888 (båda i Skarab.). RVO 1870-07-30. Död 1907-01-09 i Ängelholm. Gift 1867-07-12 i Vittskövle kyrka Kristianstads län med Vendla Augusta Matilda Stiernswärd, född 1841-12-12 på Vittskövle, död 1903-10-26 i Ängelholm, dotter av hovmarskalken Rudolf Hodder Stiernswärd, nr 2053, och Maria Hagerman.

Barn:

 • Carolina Sofia Maria (Carlita), född 1868-05-06 på Charlottensborg, död 1937-01-15 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, i Stockholm (db 11). Gift 1911-12-05 i Ängelholms kyrka (vb) med skeppsredaren och sjökaptenen Bror Martin Banck i hans 2:a gifte, född 1850-12-20 i Vikens socken, Malmöhus län, död 1934-11-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, i Stockholm (db 245).
 • Ebba Vendla, född 1869-05-26 på Charlottensborg, död 1915-08-26 i Ängelholm (Ljushults förs, Älvsb. db). Gift 1911-12-05 i Ängelholms kyrka (vb) med godsägaren, filosofie doktorn Carl Leopold Sundbäck, född 1865-05-01 i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län, död 1927-03-30 i Borås.
 • Carl-Axel (EÄ Carl Axel) Hansson, född 1871. Ministerresident. Död 1935-11-07. Se Tab. 26.

TAB 26

Carl-Axel (EÄ Carl Axel) Hansson (översiktstab 7, son av Hans, tab 25), född 1871-03-19 på Charlottensborg i Norra Åsums socken, Kristianstads län. Sekreterare vid svensk-norska konsulatet i Chicago. Attaché i Paris 1900-03-24. RFrHL s. å. i juni. Svensknorsk generalkonsul i Havana 1904-07-08. T. f. generalkonsul i Alexandria 1906-12-14. Generalkonsul därst. 1907-06-05. Diplomatisk agent i Egypten 1908-03-27. Konsulardomare därst. 1910-01-01. RJohO s. å. Kammarherre 1911-06-06. RNO 1912-06-06. Ministerresidents namn 1918-03-12. Avsked som generalkonsul och diplomatisk agent 1919-07-11. Stk Egypt NilO. TMO1kl. KNO2kl 1923-12-08. GV:sJmt 1928-06-16. OffFrHL 1930. KNOlkl 1933-06-16. Död 1935-11-07 i Paris och begraven i Ängelholm (1936 ård db 54). Gift 1899-05-02 i Terrace Hill, Des Moines, Iowa, U. S. A., med Beulah Cooper Hubbel, född 1874-07-05 på Terrace Hill, dotter av Frederick M. Hubbel.

Barn:

 • Fredrik Hans Carl, född 1909-04-27 i Paris. Filosofie kandidat. Honorär attaché i Bryssel. Gift 1931-06-27 i London med Brita Marianne Uggla, född 1907-11-03 i New York, dotter av sjukgymnasten Claes August Hilmer Uggla, och Ruth Jenny Margareta Lundgren.

TAB 27

Carl Axel Trolle-Wachtmeister (översiktstab 9, son av Fredrik Georg Hans Carl, tab 3), till Trolleberg, i Flackarps socken, Malmöhus län, som han erhöll till fideikommiss efter sin moder, men som 1830 med k. tillstånd av sonen utbyttes mot Ljungby i Västra Ljungby socken, Kristianstads län, nu Trolle-Ljungby, samt till Årup i Ivetofta socken, Kristianstads län, som han 1794 fick till fideikommiss av sin frus moster, friherrinnan Magdalena Sofia Coyet, född 1754-05-08 i Karlskrona. Student i Lund 1768. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1771-07-04. Kopist därst. 1773-04-05. Kanslist s. å. 5/7. Protokollssekreterare s. å. 21/12. Hovjunkare 1774-05-14. Förste expeditionssekreterare 1776-06-12. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1777-07-07. Revisionssekreterare s. å. 19/12. RNO 1779-01-24. Justitiekansler s. å. 19/8. En av rikets herrar 1782-09-01. RoKavKMO 1784-11-22. Riksråd och riksdrots 1787-12-12, vilket sistnämnda ämbete icke funnits sedan M. G. De la Gardies tid 1686, och varmed följde högsta uppsikten över lagskipningen i hela riket och presidentskapet i Svea hovrätt »samt jämväl i de övriga hovrätterna, när omständigheterna sådant medgåve». Ledamot av utredningskommissionen 1788. Ledamot av konungens högsta domstol 1789-05-15 med bibehållande av titeln riksråd, tills densamma upphörde 1791. Kansler vid Lunds universitet 1789-06-24. Ordförande i regeringen flera gånger under åren 1789–1808. Fullmyndig kommissarie vid allianstraktatens avslutande mellan Sverige och Ryssland 1791. President i lagkommissionen 1792-08-28. Nedlade justitiekanslersämbetet 1793, men återtog detsamma 1796-10-22. Justitiestatsminister 1809-06-09. Död 1810-04-05 på Trolle-Ljungby. 'Han var en utmärkt ämbetsman, allmänt prisad för sin rättrådighet'. Antog 1808, då han tillträdde Trelleborgs fideikommiss efter modern, namnet Trolle-Wachtmeister. Gift 1780-09-10 på Ljungby med friherrinnan Ulrika Lovisa Maria Sparre, född 1762-06-29 Svabesholm s län, död 1848-10-22 Valje, dotter av landshövdingen friherre Gabriel Erik Sparre, och friherrinnan Helena Juliana Coyet.

Barn:

 • Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister, född 1782. En av rikets herrar. Död 1871. Se Tab. 28.

TAB 28

Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister (översiktstab 9, son av Carl Axel Trolle-Wachtmeister, tab 27), till Trolle-Ljungby och Årups fideikommissegendomar, född 1782-09-11 i Stockholm. Student i Uppsala 1800. Auskultant i Svea hovrätt s. å. i dec. Extra ordinarie kanslist vid justitierevisionsexpeditionen 1801-04-07. Protokollssekreterare därst. 1802. Lagman i Skåne 1805-03-01. Underceremonimästare 1806. T. f. revisionssekreterare. Justitiekansler 1809. KNO s. å. 3/7. Avsked 1817. En av rikets herrar s. å. LVA 1821-04-18. RoKavKMO 1824-05-23. Utnämnd 1840-02-06 till justitiestatsminister, men undanbad sig för sin ålders skull detta ämbete. Död 1871-07-11 i Kristianstad och begraven i familjegraven på Trolle-Ljungby. Ägde förutom ovann. fideikommisser även Trolleberg i Flackarps socken, Malmöhus län och Torp i Sörby socken, Kristianstads län. Gift 1:o 1806-11-17 i Stockholm med statsfrun friherrinnan Hedvig Amalia Charlotta Klinckowström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1798-10-18 Lövstad s socken, Östergötlands län, med överstelöjtnanten Otto Reinhold Möllerswärd, nr 645, född 1763, död 1802), född 1777-06-04, död 1810-04-21 i Stockholm, dotter av en av rikets herrar friherre Ture Leonard Klinckowström, och hans 2:a fru grevinnan Hedvig Eleonora von Fersen. Gift 2:o 1811-05-14 Långdunker med friherrinnan Catharina Charlotta Leijonhufvud, född 1783-11-21 Lindö, död 1825-01-20 på Årup och begraven på Trolle-Ljungby kyrkogård, dotter av kammarherren friherre Knut Henrik Leijonhufvud, och grevinnan Catharina Gustaviana Sperling. Gift 3:o 1826-02-09 med friherrinnan Sigrid Margareta Charlotta Fleming af Liebelitz, född 1788-09-18 Årsta, död 1861-09-26 på Årup, dotter av översten friherre Fredrik Fleming af Liebelitz, och hans 2:a fru grevinnan Anna Beata Cronstedt.

Barn:

 • 1. Ulrika Eleonora Sofia, född 1807-08-26, död 1850-08-14 i Roskilde i Danmark. Gift 1831-01-01 på Årup med kammarherren greve Kjell Henrik Barnekow, född 1804, död 1863.
 • 2. Axel Knut Trolle-Wachtmeister, född 1812. Landshövding. Död 1907. Se Tab. 29.
 • 2. Lovisa Catharina, född 1813-10-06, död 1859-11-07 på Torp. Gift 1835-09-11 på Årup med häradshövdingen friherre Axel Jakob Duwall, född 1797, död 1853.
 • 2. Hilda Charlotta Virginia, född 1814-12-28 i Stockholm, död 1909-04-16 Uddarp s län. Gift 1839-10-22 på Årup med ryttmästaren greve Christian Vilhelm Rutger Dücker, född 1805, död 1872.
 • 2. Amalia Gabriella, född 1818-02-17, död 1837-12-23 på Årup.

TAB 29

Axel Knut Trolle-Wachtmeister (översiktstab 9, son av Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister, tab 28), född 1812-03-13 i Stockholm. Student i Lund 1827 och i Uppsala 1830. Examen till rättegångsverken 1832. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. 25/6. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1834-01-29. Vice häradshövding s. å. 30/10. Tjänstg. kammarherre hos kronprins Oskar 1837-11-02. Kammarherre hos drottning Josefina 1844-08-03. Hovmarskalk hos kronprins Carl 1847-12-01. RDDO 1848-07-17. KLEkkrO 1849-09-10. KGuelfO s. å. 23/9. RNO 1850-06-26. Avsked från hovmarskalksämbetet 1851. KNS:tOO 1860-08-06. Ordförande i prästerskapets löneregleringsnämnd för Kristianstads län 1864-12-16–1866-03-23. Ordförande i Kristianstads läns landsting 1864–1875. KVO1kl 1865-01-28. LLA s. å. HedL av Blekinge läns hushållningssällskap 1866. Landshövding i Kristianstads län s. å. 6/11. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1875. Ordförande i Kristianstads läns hushållningssällskap 1866–1883. KNO 1870-06-11. KmstkNO 1878-11-30. Avsked från landshövdingämbetet 1883-04-23. HedL av Kristianstads läns hushållningssällskap s. å. 7/11. Död 1907-04-07 i Kristianstad. Innehade fideikommissen Trolle-Ljungby och Årup samt ägde Trelleborg och Sölvesborgs slott och Stora Lindås i Tunhems socken, Älvsborgs län samt hus i Kristianstad. Gift 1:o 1842-09-15 Kristineholm med grevinnan Henrietta Gunilla Wachtmeister af Johannishus, född 1822-08-10 på Våxnäs i Karlstads socken, Värmlands län, död 1843-01-20 på Kristineholm, dotter av överstelöjtnanten greve Gustaf Wachtmeister af Johannishus och friherrinnan Louise Fredrika De Geer af Leufsta, nr 253. Gift 2:o 1845-06-22 på Kristineholm med sin 1:a frus syster, grevinnan Sofia Lovisa Wachtmeister af Johannishus, född 1825-01-30 på Våxnäs, död 1885-10-03 Valje och begraven i familjegraven på Trolle-Ljungby.

Barn:

 • 2. Hans Gustaf, född 1846. Överstekammarjunkare. Död 1922. Se Tab. 30.
 • 2. Henriette Charlotte Lovisa, född 1850-08-28 på Kristineholm, död ogift 1877-02-15 i Montreux i Schweiz.
 • 2. Sigrid Ulrika Amelie, född 1853-06-16 på Kristineholm, död ogift 1915-02-03 i Stockholm (Sölvesborgs landsförs, db).
 • 2. Sofia Charlotta Eleonora, född 1855-08-14, död 1856-01-19 på Trolle-Ljungby.
 • 2. Axel Fredrik Gabriel, född 1858. Extra jägmästare. Död 1889. Se Tab. 32.
 • 2. Knut Alarik, född 1860, död 1885. Se tab 34.
 • 2. Carl Axel Rutger, född 1862. Sekundlöjtnant. Död 1899. Se Tab. 35.

TAB 30

Hans Gustaf Trolle-Wachtmeister (översiktstab 10, son av Axel Knut Trolle-Wachtmeister, tab 29), född 1846-04-22 Kristineholm. Student i Lund 1862-12-12. Filosofie kandidat 1870-12-05. Disp. pro gradu 1871-05-31. Promov. filosofie doktor s. å. 3/6. Attaché vid beskickningen i Köpenhamn 1872-10-25, i Wien 1873-04-17, i Paris 1874-01-21. RÖJKrO3kl sistnämnda år 27/1. Attaché i London 1875-05-01 och i Paris s. å. 6/7. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1876-09-29. OffRumSO 1879-09-30. Legationssekreterare i Wien 1883-05-28. Chargé d'affaires i London s. å. 7/7. Avsked 1884-03-05. Kammarherre s. å. 15/5. Kabinettskammarherre 1889-05-08. RNO s. å. 1/12. KNO2kl 1894-04-28. Ordförande i Villands distrikts vägstyrelse s. å. OII:sJmt 1897-09-18. KNS:tOO1kl s. d. Anställd såsom uppvaktande hos storfursten Constantin och storfurstinnan Elisabet av Ryssland under deras vistelse i Stockholm s. å. i sept. RRS:tStO1kl s. å. i dec. LSkS 1898. KNO1kl 1899-12-01. StkPCO 1902. Tjänstg. överstekammarjunkare 1905-05-15. OIISGbmt 1907-06-06. StkSpICO s. å. Överflyttad till konungens tjänstfria hovstat 1908-01-09. Kmstk NO 1918-06-06. Död 1922-07-28 på Trolle-Ljungby. Innehade Trolle-Ljungby och Årups fideikommissegendomar samt ägde tillsammans med syskonen Trolleberg. Gift 1892-03-07 i S:t Petri kyrka i Malmö med Anna RosenbladB, född 1863-07-02 Toppeladugård, död 1947-07-03 på Årup, Ivetofta förs, Krist. (db nr 22), dotter av ryttmästaren Fredrik Eberhard Julius Rosenblad, B, och friherrinnan Eva Louise Fredrika Bennet.

Barn:

 • Oskar Carl'' Axel Fredrik, född 1893. Hovjägmästare. Se Tab. 31.

TAB 31

Oskar Carl-Axel Fredrik Trolle-Wachtmeister (översiktstab 10, son av Hans Gustaf, tab 30), född 1893-07-01 Årup Studentexamen 1912-05-29. Volontär vid skånska dragonregementet s. å. 5/6. Korpral 1914-06-11. Furir s. å. 13/9. Elev vid krigsskolan s. å. 17/10. Fanjunkare 1915-09-01. Officersexamen s. å. 20/12. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1918-01-18. Löjtnant s. å. 31/12. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1920-06-11. Hovjägmästare 1926-12-30. Avsked ur krigstjänsten 1927-05-27. RJohO s. å. RSpCIII:sO s. å. GV:sJmt 1928-01-16. RVO 1930-06-06. Förordnad att vara ordförande i Skogsvårdsstyrelsen inom Kristianstads läns landstingsområde 1933-11-24 intill utgången av år 1934. Ånyo förordnad som ordförande för tre år 1934-11-30. RVO 1939-06-06. Tjänstgörande förste hovjägmästare 1942-12-31. KVO2kl 1943-06-05. Fortsatt förordnande såsom ordförande i Skogsvårdsstyrelsen inom Kristianstads läns landstingsområde 1943-12-10 för en tid av 3 år, räknat fr o m den 1944-01-01. KVO1kl 1948-06-06. KDDO1gr 1949. Ordförande i Kristianstads läns landstingsområde (1955-12-18) 1956-01-01. SM. Inneh. Trolle-Ljungby och Årups fideikommissegendomar samt äger, tillsammans med sina kusiner, Trolleberg, allt i Skåne. Bär såsom innehavare av förstnämnda fideikommiss namnet Trolle-Wachtmeister. Död 1956-07-11 i Scheveningen, Holland (Trolle-Ljungby förs, Krist, db). Gift 1:o 1922-02-08 i Stockholm (Trollenäs förs, Malm, vb) med Hilla Brita Trolle, nr 36, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1915-07-15 på Trollenäs i förs med samma namn (EÄ i likanämnd socken), Malm., med löjtnanten vid Skånskla dragonregementet friherre Hans Gustaf von Blixen-Finecke, född tvilling 1886-07-25 Näsbyholm, död 1917-09-26, nedstörtad under flygövning å Malmslätt), född 1894-04-04 på Trollenäs i förs med samma namn, Malm., död 1943-11-05 på Kristianstad lasarett, Trolle-Ljungby förs, Krist. (db nr 19), dotter av överhovjägmästare friherre Nils Axel Arvid Trolle, och friherrinnan Anna Eleonora Sofia Leijonhufvud. Gift 2:o 1954-06-29 i Trolle-Ljungby kyrka (Engelbrekts förs, Stockholm, vb) med Märtha Weidenhielm nr 1314 i hennes 2:a gifte (Gift 1:o 1923 med Carl Bernhard Ewerlöf, död 1941) (T13 Ö8), född 1901-09-11 Stockholms län, dotter av Ernst Gustaf Weidenhielm (T13) o h h Gerda född Wijk.

Barn:

 • 1. Hans-Gabriel, född 1923-01-09 på Trolle-Ljungby i förs med samma namn, Krist. (fb), liksom syskonen. Studentexamen.
 • 1. Knut Gustaf Nils, född 1924-07-24 på Trolle-Ljungby i förs med samma namn, Krist.
 • 1. Ann-Marie, född 1931-07-22 på Trolle-Ljungby i förs med samma namn, Krist. (fb).

TAB 32

Axel Fredrik Gabriel (översiktstab 10, son av Axel Knut Trolle-Wachtmeister, tab 29), född 1858-01-19 på Trolle-Ljungby i Västra Ljungby socken, Kristianstads län. Volontär vid skånska husarregementet 1876. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1880-06-12. Avsked ur krigstjänsten s. å. 18/6. Elev vid skogsinstitutet 1881-06-01. Utexaminerad 1883-06-01. Extra jägmästare i Hunnebergs revir s. å. 1/6. Vistades i San Remo 1886–1887. Död 1889-08-10 på Stora Lindås i Tunhems socken, Älvsborgs län till följd av olyckshändelse under en körtur. Arrenderade Stora Lindås. Gift 1883-09-06 i Lund med Engla Elisabet Carlsson, född 1862-01-19 i Kungsbacka. Död 1943-10-25 i Oscars, Stockholm (db nr 299). Dotter av provinsialläkaren Josef Albert Carlsson och Engla Louise Maria Heijl.

Barn:

 • Sofia-Louise Elisabet, född 1886-09-10 i Clarens i Schweiz. Konstnärinna. Gift 1918-11-03 i Stockholm med konstnären Poul Bille-Holst, från vilken hon blev skild

TAB 33

Georg Axel Albert (översiktstab 10, son av Axel Fredrik Gabriel, tab 32), född 1884-11-21 på Stora Lindås. Studentexamen i Vänersborg 1904. Reserv underlöjtnant i Vendes artilleriregementes reserv 1906-12-14. Kansliexamen i Lund 1908. Genomgick handelshögskola i Mons, Belgien 1908–1910. Avsked från nämnda reserv 1909-05-26. Amanuens i arméförvaltningen 1910. Erhöll tillstånd att såsom underlöjtnant återinträda i nämnda regementes reserv 1914-12-17. Gift 1:o 1912-01-23 i Stockholm (Djursholm, Danderyds förs, vb) med Djardul Flavia Ljungquist, från vilken han 1919 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1919-05-19 (EÄ 1919-05-00) i Stockholm, Kungsholms förs, (vb) med turkiske ambassadsekreteraren Ahmed Feridoun Bey Maniassi-Zadé), född 1885-11-092, död 1931-07-27 i Stockholm (db), dotter av brukspatronen Knut Ottonin Henrik Ljungquist och hans 2:a hustru Clara Weijdling. Gift 2:o 1926-06-07 i Paris (Fjälkestads förs, Krist, vb) med Carin'' Hount, född 1887-06-21 i Fredrikshald, Norge, dotter av krigsadvokaten Hans Johannesen och Elise Marie Hount.

Barn:

 • 1. Viveka Clara Amelie Elisabet, född 1913-04-01 i Kungsholms förs, Stockholm (fb), liksom brodern.
 • 1. Axel Georg Hans Otto, född 1916-11-18 Kungsholms förs (fb).

TAB 34

Knut Alarik (översiktstab 11, son av Axel Knut Trolle-Wachtmeister, tab 29), född 1860-01-15 Trolle-Ljungby s län. Död 1885-03-03 på Sölvesborgs slott. Gift 1883-09-18 Cosa Gift 3:o 1902-05-03 i Wiesbaden med Carl Vilhelm Georg Julius von Alers i hans 2:a gifte, från vilken hon 1921-03-09 blev skild, född 1847-10-22 i Stiege, kr. Hannfelde), född 1864-10-09 på Cosa, död 1938-11-14 i Malmö, Sölvesborgs stadsförs, (db nr 33), dotter av ryttmästaren Georg August Carl Wilhelm von Oertzen och Adèle von Holtzendorff.

Barn:

 • Sofie Louise Adèle, född 1884-12-01 på Sölvesborgs slott, död 1937-07-12 i Malmö till följd av bilolycka. Engelbrekts förs Stockholm (db 199). Gift 1:o 1907-03-19 på Trolle-Ljungby med ryttmästaren greve Horst Ludvig Ernst August von der Groeben, från vilken hon 1925-07-02 blev skild, född 1875-07-05 i Wandsbek. Gift 2:o 1925-08-03 i svenska kyrkan i Köpenhamn med regeringsrådet Erik Johan Casimir Planting-Gyllenbåga, nr 263, i hans 2:a gifte, född 1869.

TAB 35

Carl Axel Rutger (översiktstab 11, son av Axel Knut Trolle-Wachtmeister, tab 29), född 1862-06-08 Valje Mogenhetsexamen i Kristianstad 1880-06-07. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Entledigad på egen begäran på grund av sjukdom s. å. 3/10. Avsked ur svensk tjänst 1881-09-19. Avantageur vid 2. preussiska kyrassiärregementet Königin s. å. 1/10. Underofficer 1882-03-22. Porte-épéefänrik s. å. 13/5. Officersexamen i Berlin s. å. 11/11. Sekundlöjtnant s. å. 12/12. Sekundlöjtnants fullmakt 1883-02-13. Avsked ur tysk tjänst 1886-07-15. Död 1899-03-28 i Wiesbaden. Arrenderade Trolle-Ljungby. Gift där 1887-04-27 i Sölvesborgs landsförs (vb) med sin broders änka Ida Louise Eugenie Adelheid Vilhelmina Carolina Adolfina von Oertzen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1883-09-18 Cosa Gift 3:o 1902-05-03 i Wiesbaden med Carl Wilhelm Georg Julius von Alers, från vilken hon 1921-03-09 blev skild, i hans 2:a gifte, född 1847-10-22), född 1864-10-09 på Cosa, död 1938-11-14 i Malmö, Sölvesborgs stadsförs, (db nr 33), dotter av ryttmästaren Georg von Oertzen och Adèle von Holtzendorff.

Barn:

 • Augusta Charlotta, född 1888-01-13 på Trolle-Ljungby. Gift 1915-08-02 i Berlin (Trolle-Ljungby förs, Krist., vb) med hovstallmästaren friherre Nils Johan Malkolm Gyllenkrok, född 1887
 • Louise Vilhelmina (Lilly), född 1889-01-07 på Trolle-Ljungby. Gift 1915-05-05 i Berlin (Trolle-Ljungby förs, Krist., vb) med ryttmästaren Kurt Filip Fredrik Mannerstråle, född 1883,
 • Axel Knut Georg, född 1890. Kapten. Se tab 36.

TAB 36

Axel Knut Georg (översiktstab 11, son av Carl Axel Rutger, tab 35), född 1890-11-20 på Trolle-Ljungby i förs med samma namn, Krist. Studentexamen 1912-05-17. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 8/6 och volontär vid Göta artilleriregemente 1913-07-16. Elev vid krigsskolan s. å. Officersexamen 1914-12-19. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-08-28. Kapten i regementet 1929-12-06 och vid regementet 1933-08-15. Civilingenjör. RSO 1935-06-06. Avsked från regementet 1941-04-01. Gift 1919-06-27 i Norra Fågelås kyrka, Skarab. (vb nr 4) med stiftsjungfrun grevinnan Görel Elsa Dagmar Posse, nr 51, född 1899-04-27 i Norra Fågelås förs (EÄ socken), Skarab. Död 1942-03-05 i Solna förs, Stockholms län (db nr 73). Dotter av kammarherren greve Göran Gustafsson Posse nr 51, och Marika Eufrosyne Dickson (friherrliga ätten Dickson nr 406).

Barn:

 • Christina Öllegård Catharina, född 1920-10-04 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 297).
 • Sissela Ida Signhild Marika, född 1921-11-30 i Stockholm, Engelbrekts förs, (fb nr 355). K
 • Clas Rütger Axelsson, född 1926-07-31 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 240).

TAB 37

Claes Adam (översiktstab 3, son av Fredrik Georg Hans Carl, tab 3), född 1755-08-16 i Karlskrona. Kadett vid kadettkåren därst. 1768. Sergeant 1770-09-18. Löjtnant vid arméns flotta 1774-05-02. Gick i fransk sjötjänst 1775. Major 1777-02-19. RSO 1779-01-24. FrOPlemér s. å. Avsked ur franska tjänsten 1783. Generaladjutant vid svenska flottan. Konteramiral 1788-07-24. KSO s. å. 24/11. Vice amiral 1793-12-22. Kmstk SO 1794-11-24. Amiral 1795-11-02. 1. Amiral. Chef för amiralitetet 1799. En av rikens herrar 1800-02-18. Avsked ur krigstjänsten 1801. Ingick åter i tjänst 1803. Ånyo avsked s. å. 5/7. RoKavKMO 1809-07-03. HedL av Blekinge läns hushållningssällskap 1827. Död 1828-06-26 på sin egendom Södertuna i Frustuna socken, Södermanlands län. Han bevistade under franska tjänsten hela. Amerikanska frihetskriget, varunder han blesserades vid Ouessant 1778-07-27. Var med i det minnesvärda sjöslaget vid Hogland 1788-07-17, då hans fartyg blev omringat av trenne fientliga skepp och en fregatt, och han själv efter ett tappert försvar och sedan all ammunition blivit bortskjuten blesserad tillfångatagen. Kommenderade 1794 och 1795 de förenade svenska och danska flottorna eamt 1797 den eskader, som överförde drottning Fredrika till Sverige. Gift 1792-09-23 i Göteborg med Christina Hall, död 1839-04-14, dotter av grosshandlaren i Göteborg John Hall och Christina Gothén.

Barn:

 • Carl Johan, född 1793. Generaladjutant. Död 1843 Se tab 38.
 • Christina Hilda, född 1796-08-27, död 1871-06-25 i Jönköping. Gift 1815-09-21 på Södertuna med statsrådet friherre Bror Gustaf Albrekt Cederström, född 1780, död 1877.

TAB 38

Carl Johan (översiktstab 12, son av Claes Adam, tab 37), född 1793-10-23. Kornett vid livgardet till häst 1811-10-22. Löjtnant därst. 1812-06-14. Ryttmästare 1817-06-17. Adjutant hos konungen s. å. 4/7. RSO 1820-06-23. 2. Major 1821-12-18. Överstelöjtnant i armén 1823-07-04. Överste i armén 1826-05-11. Avsked från regementet 1829-06-16. Generaladjutant 1836-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1841-08-06. Död 1843-01-08 på Säbyholm i Säby socken, Malmöhus län. Han ägde Marsvinsholm i Balkåkra socken och Rögla i Välinge socken (båda i Malm.). Gift 1821-09-16 Göksholm med stiftsjungfrun Francese Lovisa von Rehausen, född 1803-07-21 i London, död 1837-02-09 i Stockholm, dotter av envoyén Gotthard Mauritz von Rehausen, friherre von Rehausen, och Harriet Lovisa Bulkeley.

Barn:

 • Carl, född 1823. Statsminister. Död 1871. Se tab 39.
 • Ida, född 1826-10-08 i Stockholm, död där 1910-01-15. Gift 1880-08-25 i Hälsingborg med byråchefen Henrik Adolf Oskar Carlheim-Gyllensköld, född 1812, död 1889.
 • Gustaf, född 1829. Löjtnant. Död 1903. Se tab 40.
 • Gotthard, född 1834. Landshövding. Död 1920. Se tab 41.

TAB 39

Carl (översiktstab 12, son av Carl Johan, tab 38), född 1823-04-21 i Stockholm. Student i Berlin 1841 och i Uppsala 1842. Kansliexamen 1843. Attaché vid beskickningen i Berlin s. å. 8/8 och i Bryssel 1845-11-25. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1847-09-24. RNedLO 1848. Chargé d'affaires och generalkonsul ad interim i de italienska staterna 1850-09-25. RNO 1852-03-13. RNS:tOO 1856-09-25. KNeapConstO 1857. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Köpenhamn 1858-12-16. KNO 1859-05-26. KNS:tOO 1860-08-24. Avgick i särskild beskickning till Turin för att till konung Viktor Emanuel överlämna serafimerordens insignier 1861-09-10. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Konstantinopel s. å. 20/7. StkDDO s. å. 30/7. StOff ItS:tMLO s. å. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i London s. å. 11/10. Sveriges och Norges befullmäktigade ombud vid konferensen i London 1864. KmstkNO s. å. 28/10. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Köpenhamn 1865-10-31. Statsminister för utrikes ärendena och en av rikets herrar 1868-06-04. Dannebrogsman s. å. 10/6. RDElefO 1869-07-28. RoKavKMO s. å. 29/7. StkNS:tOO 1870-05-03. Död 1871-10-14 i Stockholm och begraven s. å. 20/10 i Jakobs kyrka. Ägde Fjärresta, Borreby och Marsvinsholm Malmöhus län. Gift 1863-08-15 i London med Constance Georgine Louise de Bourbel, född 1838-03-28, död 1910-09-23 i Los Angeles, Cal. (Fjärrestads förs, Malm, db), dotter av markis Harold Auguste de Bourbel (till Monpincon i Normandie i Frankrike) och Constance Bulkeley.

Barn:

 • Carl Axel Raoul Georg Henrik, född 1865-04-02 i London. Mogenhetsexamen i Lund 1884-05-28. Student därst s. å. 16/9. Kompositör. KHavKrO (EÄ KHavOO) 1890. Han har satt musik till flera av Frödings och Heidenstams dikter. Äg. Fjärrestadstorp i Fjärresta socken, Malmöhus län och villa vid Nizza samt har ägt hus Malmö. Död 1947-12-12 i Malmö (Tyringe m:e i Finja förs, Krist db nr 31).

TAB 40

Gustaf (översiktstab 12, son av Carl Johan, tab 38), född 1829-10-13 i Stockholm. Extra kadett 1845. Sjöofficersexamen 1848. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 2/6. Tjänstg. i franska flottan å skruvlinjeskeppet Henri IV under Krimkriget 1852-09-18–1854-03-08. RFrHL 1854-07-07. Tjänstg. å franska ångfregatten Du Chayla och å ånglinjeskeppet Napoléon 1856-06-19–1858-07-29. Premiärlöjtnant 1857-04-23. Avsked ur svensk tjänst med tillstånd att såsom premiärlöjtnant kvarstå i flottan 1860-09-02. Avsked ur krigstjänsten s. å. 2/11. Premiärlöjtnant i italienska flottan 1861-01-06. Avsked ur italienska marinen 1862-05-25. Kontorist vid svensk-norska konsulatet i Liverpool 1878-10-23 och i West-Hartlepool 1881-08-31. Sänd av utrikesministern till South Shields att övertaga det där upprättade vice konsulatet 1898-01-01. Död 1903-06-12 i South Shields i England. Gift 1872-09-24 i Liverpool med Susannah Bedlake Prowse, född 1832-06-20, död 1913-09-18 i Steyning, Sussex, England (db), dotter av kaptenen Nikolaus Prowse och Susannah Bedlake.

Barn:

 • Charles Edward Bedlake, född 1874-02-01 i Liscard, Parish of Wallasey, County ot Chester. Bachelor of arts examen vid universitetet i Cambridge 1895-05-21. Engelsk undersåte s. å. Före detta konsulatsbiträde. Död 1938-07-14 i Hammersmith, London (db).

TAB 41

Gotthard (översiktstab 13, son av Carl Johan, tab 38), född 1834-03-11 Rögla. Student i Lund 1852-12-17. Sergeant vid skånska husarregementet s. å. 24/12. Officersexamen 1854-03-03. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 30/6. Löjtnant 1862-09-18. RPrKrO4kl s. å. 9/10 RVO 1863-07-24. Ryttmästare i armén och avsked från regementet 1868-11-06. Avsked ur krigstjänsten 1870-04-08. T. f. domänintendent i Malmöhus län 1878-05-03–1880. RNO 1878-11-30. Landshövding i Malmöhus län 1880-06-25. KDDO1gr 1881-07-30. KBadZLO1kl 1882-12-30. Ordförande i sistnämnda läns hushållningssällskap 1883–1892. KNO 1883-11-30. KmstkNO 1890-12-01. Ordförande i styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut 1891–1894. Transp. till landshövdingämbetet i Blekinge län 1892-03-10. Ordförande i Blekinge läns hushållningssällskap s. å. 16/8–1900. HLÖS 1895-12-04. Avsked 1900-09-08. HedL av nämnda hushållningssällskap s. å. Död 1920-05-15 i Hälsingborg (db). Ägde en tid Rögla samt därefter Hildesborg i Härslövs socken, Malmöhus län. Gift 1867-08-24 på Viks slott i Balingsta socken, Uppsala län med friherrinnan Elisabet von Essen, född 1845-07-15 i Hälsingborg, död där 1914-05-15, dotter av överhovstallmästaren greve Gustaf Adolf Fredrik Vilhelm von Essen, och Ida Maria von Rehausen.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1869. Överstelöjtnant. Se Tab. 42.
 • Sigrid Mary Lovisa, född 1871-02-03 Borreby, död 1960-08-03 i Sigtuna förs (db). Gift 1896-05-20 i Karlskrona med kommendörkaptenen greve Knut Arvid Posse, nr 51, född 1866, död 1932.
 • Carl Rehausen, född 1872. Agronom. Död 1941. Se Tab. 43.
 • Hans Gotthard, född 1874. Civilingenjör. Se tab 44.
 • Elisabet Jacquette Augusta, född 1876-03-20 på Hildesborg. Sofiasyster. Sjuksköterska vid Malmö allm. sjukhus och Hälsingborgs lasarett. Föreståndarinna för sjuksköterskehemmet i Lund 1920-12-011931-10-31. Död ogift 1932-10-21 i Lund (Härslövs förs, Malm., db).
 • Mary Hilda Eugenie, född 1878-04-29 på Hildesborg. Gift 1905-05-18 i Mariakyrkan i Hälsingborg med ryttmästaren friherre Kjell Rutger Carl'' Bennet, nr 154 (T 8), född 1875. Kabinettskammarherre.
 • Elsa Harriet Margareta, född 1880-11-16 i Malmö i S:t Petri förs. Gift 1907-05-28 i Hälsingborg med hovstallmästaren greve Adolf Gustaf Axel Hamilton, nr 86, född 1874, död 1936.
 • Gotthard Georg Gustaf, född 1882. Kommendörkapten. Död 1942. Se Tab. 45.
 • Claes Herbert, född 1884-07-10 på Hildesborg. Tjänsteman i aktiebolag Svenska handelsbankens avdelningskontor i Malmö.

TAB 42

Johan Fredrik (översiktstab 13, son av Gotthard, tab 41), född 1869-05-04 Rögla. Mogenhetsexamen i Stockholm 1890-05-16. Volontär vid Göta artilleriregemente s. å. 28/5. Sergeant därst. 1892-05-02. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid första Göta artilleriregemente s. å. 17/11. Löjtnant därst. 1898-06-03. Kapten 1904-03-26. RSO 1914-09-30. Major vid Smålands artilleriregemente 1916-12-06. Överstelöjtnant vid Göta artilleriregemente 1922-03-31. RVO 1923-10-27. Avsked från beställning på stat med kvarstående i regementets reserv 1924-05-09. Befälhavare för Skövde rullföringsområde 1924–1925 och för Göteborgs norra rullföringsområde 1925–1934. RNO 1939-06-19. Förordnades att återinträda i nämnda regementes reserv 1940-01-19. Gift 1900-01-08 i Hagakyrkan i Göteborg med Margareta (Greta) Lindström, född 1879-06-29 i Göteborg, dotter av grosshandlaren Carl Erik Lindström och Eva Hilda Augusta Montgomery, B.

Barn:

 • Eva Elisabet Margareta, född 1900-11-09 i Göteborgs garnisonsförsaml. Gift 1922-05-09 i Kristinakyrkan i Jönköping med kaptenen vid Bodens artilleriregemente Raoul Nils Alvar Årmann i hans 1:a gifte född 1895-11-28.
 • Carl-Johan (EÄ Carl Johan), född 1903-02-01 i Skövde. Studentexamen 1923-05-29. Officersaspirant vid kronprinsens husarregemente s. å. 1/10. Officersexamen 1925-12-17. Fänrik i skånska husarregementet s. å. 31/12. Fänrik i skånska kavalleriregementet. Underlöjtnant därst. 1927-12-30. Instruktörsexamen vid gymnastiska centralinstitutet 1929-05-10. Underlöjtnant vid livregementets husarer s. å. 9/10. Löjtnant i regementet 1930-11-28 och vid regementet 1933-03-24. Gift 1929-05-25 i Hälsingborg med Birgit Thuresson, född 1906-01-21, dotter av kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren Elis Viktor Thuresson och Carin Anna Johanna Santesson.
 • Mary Margareta, född 1908-06-21 Garnisonsförs (fb), död 1910-02-17 i Göteborg, Garnisonsförs (db).
 • Hans Fredriksson, född 1912-06-17 i Göteborg, Garnisonsförs, (fb). Studentexamen i Stockholm 1932. Jur. Stud. vid Stockholms högskola 1933. Fd generalagent för Skandiakoncernen (Kungsbacka). Gift 1941-07-09 (Oscar Fredriks förs, Göteborg vb nr 150) med Maj Elisabet Rystedt, född 1914-05-07 Göteborgs och Bohus län.

TAB 43

Carl Rehausen (översiktstab 13, son av Gotthard, tab 41), född 1872-12-11 Hildesborg. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1896. Utexaminerad 1898. Förvaltare vid Kåseholm i Tryde socken, Kristianstads län 1902–1905, vid Höglunda i Nors socken, Värmlands län 1905–1911 och vid Hörningsholm i Mörkö socken, Södermanlands län 1911. Honorar attaché vid beskickningen i Köpenhamn 1919–1923 och i Wien 1923–1932. RDDO 1922-03-01. RJohO s. å. RVO 1928-06-16. ÖFHt. Äg. hus i Graz i Österrike. Död 1941-04-30 i Köpenhamn. Gift 1915-10-02 i Bryssel med Marie-Mathilde Edle von Seewald, född 1876-03-10 i Beyrut, Syrien, död 1952-12-11 i Köpenhamn.

Barn:

 • Claes Adam, född 1918-01-06 i Hedvig Eleonora förs, i Stockholm (fb). Död där s. å. 24/1, Hedvig Eleonora förs, i Stockholm (db).

TAB 44

Hans Gotthard (översiktstab 13, son av Gotthard, tab 41), född 1874-04-05 på Hildesborg. Elev vid Chalmers tekniska institut i Göteborg 1895. Utexaminerad 1899. Ingenjör vid järnvägs- och hamnbyggnader i Sverige och Danmark 1899–1904. Ingenjörsanställningar i Nord- och Sydamerika 1904–1912. Anställd vid aktiebolag Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm 1913. Avdelningschef vid Ostkustbanans aktiebolag 1913–1915. Biträdande ingenjör vid Malmö hamnförvaltning 1916–1917. Arbetschef därst. från 1918. Vice ordförande i svenska Aeroklubben. Ledamot av styrelsen för Skånska rörledningsaktiebolag Celsius i Malmö. RVO 1925-06-06. RNO 1931-11-17. Gift 1915-02-06 i Stockholm (Sundsvalls förs, vb) med Elisabet (Lisa) Stackell, född 1883-07-23 i Svartvik i Njurunda socken (Västernorrlands län). Dotter av bankdirektören Leonard Stackell och Ellen Lampert.

Barn:

 • Lory Caroline Elisabet, född 1915-12-01 i Sundsvall (fb). Stiftsjungfru. Gift 1939-03-23 i S:t Petri, Malmö (vb nr 47) med engelske undersåten Erik Cadogan, född 1913-05-22. Fredsdomare i Warwickshire. Arr och beb Wasperton Hill (Barford, Warwick England).
 • Ulrika Fanny Eleonore (Ulla), född 1922-01-29 i Malmö i S:t Petri förs Stiftsjungfru. Fru Grevenkop-Castenskiold (Rungsted, Danmark).

TAB 45

Gotthard Georg Gustaf (Hardy) (översiktstab 13, son av Gotthard, tab 41), född 1882-01-05 i Malmö. Sjöofficersexamen 1904-10-26. Underlöjtnant vid flottan s. å. 28/10. Löjtnant därst. 1906-10-26. RSEO2kl 1910. RRS:tStO3kl 1912. Kapten vid flottan 1913-10-31. RDDO 1921-03-29. RSpMerNavO 1922. Kommendörkapten av andra graden 1923-02-16. Chef för skeppsgossekåren i Karlskrona s. å.–1927. Adjutant hos konungen 1925. RSO s. å. 6/6. KBLeopII:sO 1926. Chef för ekipagedepartementet i Karlskrona 1928–1931. GV:sJmt 1928-06-16. Kommendörkapten av första graden i flottan 1930-11-07 och vid flottan s. å. 11/11. Chef å kryssaren Fylgia 1931–1932 och på pansarskeppet Gustaf V 1932–1933. Chef för sjömanskårens skolor 1933. Genomgick Sjökrigshögskolan. RNO 1936-06-06. KBKrO. SMsjv. Avsked 1937-02-26 fr.o.m. 1937-04-01. Död 1942-07-06, omkommen vid minsprängning av svenska M/S Argentina utanför Kristiansand i Norge och jordfäst s.å. aug. 14 i Kristiansand (Skeppsholms förs, Stockholm db nr 25). Gift 1918-10-19 i Karlskrona stadsförs (vb) med grevinnan Louise Ebba Elisabet (Ninnie) Wachtmeister af Johannishus, född 1894-09-05 Torsåker. Dotter av landshövdingen greve Axel Wachtmeister af Johannishus och Clara Emma Louise Carleson.

Barn:

 • Louise Henriette Elisabeth , född 1921-06-09 i Karlskrona
 • Elisabet Edit Elsa Margareta, född 1923-11-22 i Karlskrona
 • Claës-Adam Hardy, född 1931-02-28 i Karlskrona

TAB 46

Gustaf (översiktstab 14, son av Fredrik Georg Hans Carl, tab 3), född 1757-07-25 i Karlskrona. Kadett vid kadettkåren därst. 1770-11-05. Sergeant vid Kronobergs regemente 1771-01-18. Fänrik därst. 1772-06-20. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1775-03-29. Löjtnant därst. 1776-05-01. Premiärlöjtnant vid Hårds regemente i Preussen 1778-04-00. Kapten därst. s. å. 1/10. RSO 1779-01-24. Överadjutant hos konungen och major i armén 1780-02-15. Överstelöjtnant vid dalregementet 1781-12-05. Generaladjutant av flygeln s. å. 12/12. Överste i armén 1787-06-30 efter reträtten från Högfors utnämnd och dubbad till RmstkSO 1789-09-02. Generalmajor på valplatsen vid Valkeala 1790-04-29. Överste och chef för Bohusläns dragonregemente s. å. 10/10. Överste och chef för Södermanlands regemente 1792-05-11. Generallöjtnant s. å. 15/5. KSO 1794. KmstkSO 1797-11-01. Generalbefälhavare över svenska armén i Västerbotten 1809-03-21. General av infanteriet s. å. 20/6. RoKavKMO s. å. 13/7. Avsked från chefskapet för Södermanlands regemente 1813-03-23. En av rikets herrar 1817-07-04. Död 1826-07-20 på sin egendom Näs i Bärbo socken, Södermanlands län samt ligger jämte sin fru och flera barn begraven i Bärbo kyrka. Han bevistade under sin tjänst i Preussen bayerska successionskriget såsom adjutant hos sin fasters man, generalen greve Joh. Ludv. Hård och blev därunder vid Libenau sårad i huvudet. Var med i 1788 års finska krig och kommenderade då arriärgardet i reträtten från Högfors samt blev vid Valkeala, där han gjorde tjänst som befälhavande generaladjutant för armén, blesserad i högra armen. Blev 1809 under överamiralen Pukes överbefäl anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten. Förde riksbaneret vid konung Carl XIII:s begravning och konung Carl XIV Johans kröning. Ägde förutom Näs, Husbygård i Husby-Oppunda socken och Tistad i Bärbo socken (båda i Söd.) samt Hasselfors bruk med Bålby lantegendom, båda i Skagershults socken, Örebro län, vilka senare egendomar han fick med sin fru. Gift 1787-04-24 i Stockholm med sin kusins dotter grevinnan Henrietta Elisabet Falkenberg af Bålby, född 1769-05-07 på Brokind i Vårdnäs socken, Östergötlands län, död 1858-03-26 i Stockholm, dotter av riksrådet Melker Falkenberg af Bålby, friherre och greve Falkenberg af Bålby, och friherrinnan Hedvig Eleonora Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • Hans Melker, född 1788-07-24 på Brokind. Student i Uppsala 1804. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1806-01-10. Assessor i Göta hovrätt 1817-03-11 avsked med hovrättsråds n. h. o. v. 1827-09-12. Död ogift 1835-10-21 i Nyköping.
 • Brita Eleonora, född 1790-10-07 i Stockholm, död 1792-09-12 på Bålby.
 • Henrietta, född 1791-09-20 på Bålby, död där 1792-09-13.
 • Gustaf, född 1792. Överstelöjtnant. Död 1859. Se tab 47.
 • Carl Axel, född 1793-12-01 på Bålby. Fänrik vid Svea livgarde 1810-09-18. Löjtnant därst. 1814-08-25. Kapten 1819-03-27. RSO 1820-06-23. Avsked 1827-04-25. Död ogift 1832-04-23 i Landskrona.
 • Claes Adam, född 1795. Överstelöjtnant. Död 1873. Se Tab. 51.
 • Henrietta Sofia, född 1796-05-26 på Näs, död ogift 1881-04-07 i Stockholm.
 • Ulrika (Ulla), född 1797-08-13 på Näs, död 1885-03-24 i Nyköping. Gift 1821-03-15 på Tistad med majoren Samuel Klingenstierna, född 1785. Död 1862.
 • Brita Charlotta, född 1799-01-07 på Näs, död ogift 1827-03-15 på nämnda egendom.
 • Lovisa, född 1800-06-00 på Näs, död där s. å. 13/12.
 • Lovisa, född 1801-10-26 på Näs. Död 1870-04-03 Lagerlunda. Gift 1828-09-23 på Näs med hovmarskalken friherre Israel Carl Adam Lagerfelt, född 1793, död 1869.
 • Alarik, född 1804-10-30 på Näs. Furir vid Svea artilleriregemente 1808-05-29. Kadett vid Karlberg 1819-01-11. Utexaminerad 1821-09-15. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 5/11. Löjtnant därst. 1830-10-28. Kapten 1839-11-01. Befälhavare för svenska artilleriet vid svensk-norska ockupationsarmén i Slesvig 1849. RSO 1850-06-26. RDDO s. å. 29/7. Major s. å. 18/9. LKrVA 1851-04-28. Överstelöjtnant i artilleriet 1859-10-27. Överste 1860-05-04. KDDO1gr s. å. 23/6. RNS:t OO s. å. 6/8. RPrRÖO2kl s. å. 14/9. Överste och chef för Vendes artilleriregemente s. å. 21/12. KSO 1864-08-25. Generalmajor 1866-05-08. Avsked från regementet s. å. 15/5. Avsked ur armén 1871-01-26. Död 1887-07-04 i Kristianstad. Ägde gård i nämnda stad. Gift 1840-06-08 i Hälsingborg med Gustava Henrietta Lovisa von Platen, född 1818-09-22 i Ängelholm, död 1906-04-05 i Hälsingborg, dotter av generaladjutanten Achates Carl von Platen, och friherrinnan Henrietta Charlotta Munck.
 • Fredrik Georg, född 1807-11-26 på Näs. Kadett vid Karlberg 1821-09-26. Utexaminerad 1824-09-23. Underlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 1/12. Gick i engelsk sjötjänst 1825. Hemkom 1828. Drunknade ogift s. å. 29/8 i sjön Långhalsen vid Näs.
 • Vilhelm, född 1809. Possessionat. Död 1879. Se tab 57.
 • Hedvig, född tvilling 1810-05-22 på Näs, död ogift 1862-09-19 i Nyköping.
 • Eleonora, född tvilling 1810-05-22 på Näs, död s. å. 23/5.
 • Rutger August, född 1812-12-30 på Näs. Kadett vid Karlberg 1827-05-01. Utexaminerad 1833-11-19. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 14/12. Löjtnant därst. 1844-02-08. Kammarherre hos drottning Josefina s. å. 3/8. RDDO 1846-07-16. Underceremonimästare vid KMO samt RNO 1851-11-24. Regementskvartermästare vid gardet 1852-12-11. Kapten 1853-04-19. RSO 1859-12-27. Avsked ur krigstjänsten s. å. 30/12. Tjänstfri vid hovet 1860. Avsked från underceremonimästarebefattningen 1861-11-25. Överstekammarjunkare 1866-06-26. Sekreterare vid KMO och KmstkNO s. å. 3/7. Avsked från nämnda sekreterarbefattning 1878-11-25. Död 1884-02-06 i Stockholm. Han åtföljde den eskader, som 1850 överförde till Sverige kronprinsessan, sedermera drottning Lovisa samt uppvaktade såsom kammarherre prinsessan Fredrik av Nederländerna från dess ankomst till Travemünde den 12 juni till dess avresa från Stockholm s. å. 6/7. Gift 1852-08-21 i Eksjö med hovfröken grevinnan Charlotta Eleonora Ebba Erika Emerentia (Lotten) Mörner af Morlanda, död 1816-05-12 på Stockholms slott, död 1880-08-16 Gustavsberg, dotter av statsrådet greve Axel Otto Mörner af Morlanda, och Ebba Vilhelmina Modée.

TAB 47

Gustaf (översiktstab 14, son av Gustaf, tab 46), född 1792-09-18 på Bålby. Fänrik vid Svea livgarde 1809-09-26. Löjtnant därst. 1812-04-04. Kapten 1817-07-22. 2. Major vid Värmlands regemente 1819-02-16. L. Major därst. 1820-05-09. RSO s. å. 3/6. Överstelöjtnant 1823-07-24. Avsked 1831-05-14. CXIVJoh:s med. 1854. Död 1859-04-12 Kristineholm, som han fick med sin fru. Bevistade krigen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1818-07-04 på Kristineholm med friherrinnan Louise Fredrika De Geer af Leufsta, född 1796-03-01 i Stockholm, död 1882-12-05 på Kristineholm, dotter av kammarherren friherre Louis De Geer af Leufsta, nr 253, och hans 2:a fru grevinnan Gunilla Bielke.

Barn:

 • Gustaf, född 1821-01-25 i Karlstad, död s. å. 6/7 Våxnäs s socken, Värmlands län.
 • Henrietta Gunilla, född 1822-08-10 på Våxnäs, död 1843-01-20 på Kristineholm. Gift där 1842-09-15 med sin syssling, landshövdingen greve Axel Knut Trolle-Wachtmeister af Johannishus i hans 1:a gifte, född 1812, död 1907.
 • Sofia Louise, född 1825-01-30 på Våxnäs, död 1885-10-03 Valje. Gift 1845-06-22 på Kristineholm med sin syssling och svåger, landshövdingen greve Axel Knut Trolle-Wachtmeister af Johannishus i hans 2:a gifte, född 1812, död 1907.
 • Carl Fredrik, född 1830. Kapten. Död 1889. Se Tab. 48.

TAB 48

Carl Fredrik (översiktstab 15, son av Gustaf, tab 47), född 1830-04-16 Våxnäs s socken, Värmlands län. Student 1846-07-05. Furir vid Svea livgarde 1849-09-26. Officersexamen 1850-03-02. Fänrik vid nämnda regemente 1849-09-26. Underlöjtnant därst. 1850-10-16. Löjtnant 1854-01-04. Stabsadjutant vid livgardesbrigaden 1859. Kapten i nämnda regemente 1860-08-21. Avsked 1862-04-05. Ledamot av riksdagens andra kammare 1875–1881. RNO 1877-12-01. Ledamot av riksdagens första kammare 1881–1889. KVO1kl 1884-12-01. LLA 1887. Död 1889-08-17 på Kristineholm i Allhelgona socken, Södermanlands län. Ägde Kristineholm, Bönsta, Råby, Ärsta och Ånsta m. m. i nämnda län. Gift 1860-11-27 Hamiltonhill s län med friherrinnan Vilhelmina Ulrika Magdalena (Malla) Bennet, född 1837-10-28 på sistnämnda egendom, död 1928-12-29 Kristineholm

Barn:

 • Gustaf Rutger, född 1861-11-22 på Bönsta i Allhelgona socken, Södermanlands län, liksom syskonen, död där 1877-12-21.
 • Fredrika Lovisa, född 1863-07-26. GMsjv femte storleken 1940-06-01.
 • Charlotte Sofie Louise, född 1864-10-05. Död 1960-04-10 i Djursholm, Danderyds förs, Stockholms län (db). Gift 1893-08-19 på Kristineholm, Allhelgona förs, Södermanland med vice häradshövdingen Otto Ulrik Croneborg, nr 494, född 1863.
 • Henriette Elisabeth (EÄ Elisabet), född 1865-10-21. GMiqml 1935-10-29. Gift 1901-05-19 Kristineholm, KNOlkl, KVO2kl, m m, Gustaf Robert Sederholm, född 1868-04-07 i Nyköping, död 1939-12-18 i Stockholm.
 • Tage Fredrik, född 1868-08-08, död s. å. 28/8 på Bönsta.
 • Carl Christian Alarik, född 1869. Överste. Död 1941. Se Tab. 49.
 • Arvid Fredrik, född 1871. Godsägare. Död 1914. Se Tab. 50.
 • Gunilla Fredrika (Dicken), född 1872-03-05.
 • Claes Rutger, född 1874-06-24. Mogenhetsexamen i Nyköping 1893-12-15. Student i Uppsala 1894-01-17. Jur. filosofie examen 1895-05-30. Landstingsman i Södermanlands län. RVO 1920-12-18. RNO 1936-06-06. KVO2kl 1942-11-14. Äg del i Kristineholm.
 • Fredrik Knut, född 1876-05-30, död 1878-02-22 på Bönsta.
 • Ebba Magdalena (Malla), född 1878-07-14. Gift 1905-01-29 på Kristineholm med godsägaren friherre Christian Israel Gustaf Lagerfelt, nr 245, född 1874.
 • Amelie Carolina, född 1879-11-01. Död 1965-06-19 i Djursholm, Danderyds förs (db). Gift 1904-09-14 på Kristineholm med bergsingenjören Erik Tamm (frih ätten nr 395), född 1873. Död 1944.

TAB 49

Carl Christian Alarik (översiktstab 15A, son av Carl Fredrik, tab 48), född 1869-07-26 Bönsta. Volontär vid skånska husarregementet 1886-09-10. Mogenhetsexamen i Nyköping 1888-06-01. Sergeant 1889-05-26. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1890-10-25. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 7/11. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1895–1896. Löjtnant 1896-10-16. Aspirant i generalstaben 1897-11-01. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1902-04-02. Stabsadjutant och kapten i nämnda stab 1903-09-10. Ryttmästare i skånska husarregementet s. d. och vid regementet 1907-08-07. RSO 1911-06-06. Militärattaché i S:t Petersburg 1911–1917. RRS:tStO2kl 1912. Major i armén s. å. 31/12. RMM 1914. Major vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid livregementets husarer s. å. 30/10. Överstelöjtnant i armén 1915-12-17. RRS:tAO2kl 1918. Överste i armén 1920-04-16. Avsked s. d. RVO 1933-06-16. Äg. Ånsta i Lids förs (EÄ socken), Södermanlands län. Död 1941-10-27 Ånsta (db nr 2). Jordfäst i All.Helgon kyrkan i Nyköping o. begraven å Nya begravnings platsen därst. Gift 1:o 1902-10-22 Vidarp med sin syssling friherrinnan Augusta Henrietta Ramel, nr 295, född 1874-06-06 Vidarp Död 1905-04-21 i Skövde, dotter av f.d. ryttmästaren vid Skånska husarregementet friherre Hans Henrik Otto Malte Gustaf (EÄ Malte Hans Otto Gustaf Henrik) Ramel, och grevinnan Charlotta Wachtmeister af Johannishus nr 25. Gift 2:o 1918-07-23 i Mitau (Stockholm, Jacobs förs, vb) med friherrinnan Jutta Hermine von Nolcken, nr 223, född 1893-07-12 i Ringen i Kurland. Död 1933-11-29 i Lids förs (EÄ Ånsta (db nr 8) och begraven å Nya bergravningsplatsen därst, dotter av verkliga statsrådet m.m. friherre Woldemar Ernst von Nolcken nr 223, rysk greve Reutern, baron Nolcken och Julie Louise Ernestine von Bach.

Barn:

 • 1. Christina Magdalena Charlotta (Stina) Magdalena Charlotta), född 1904-06-22 i Gårdstånga förs (EÄ socken), Malm. Död 1905-04-21 i Skövde.
 • 2. Louise Magdalena Julie, född 1919-09-22 i Jacobs förs, Stockholm (fb). Död på Ånsta 1999-07-14. Gift 1941-08-31 i Lids kyrka, Lids förs, Söd (vb nr 1) med löjtnanten vid Ingenjörtrupperna, kapten vid d:o Olof Torbjörn Gösta (Björn) Colliander, född 1918-02-18 i Olaus Petri förs, Örebro län. Död på Ånsta 2006-07-15.
 • 2. Arvid Fredrik Woldemar, född 1924-05-24 i Stockholm.

TAB 50

Arvid Fredrik (översiktstab 15, son av Carl Fredrik, tab 48), född 1871-01-17 på Bönsta, Nyköpings Alla Helgona förs, Södermanland. Mogenhetsexamen i Nyköping 1889-05-24. Student i Uppsala 1890–1892. Förvaltare på Råby gård under Kristineholm sedan 1896. Godsägare. Ledamot i direktionen för Nyköpings hospital 1907-11-01. RVO 1908-06-16. Död 1914-09-14 på Bönsta, Nyköpings Alla Helgona förs, Södermanland. Gift 1902-10-17 på Lagerlunda, Kerna förs, Östergötland med friherrinnan Hedvig Louisa Henrietta Lagerfelt, född 1870-03-11 (EÄ 1870-03-12) på Lagerlunda, Kerna förs, Östergötland. Dotter av kabinettskammarherren friherre Gustaf Axel Fredrik Lagerfelt, och Hedvig Charlotta Maria Ulrika Lovén.

Barn:

 • Gustaf Fredrik (Gösta), född 1903-10-06 på Bönsta, liksom systrarna.
 • Elisabet Hedvig Magdalena, född 1905-01-22. Tjf. Hovfröken hos hertiginnan av Västerbotten 1933-06-16. Gift 1938-10-04 i Nyköping med bergsingenjören Kjell Magnus Tigerschiöld, i hans 2:a gifte, född 1893.
 • Louise Augusta Magdalena, född 1906-07-04 i Nyköping, Helgona förs

TAB 51

Claes Adam (översiktstab 16, son av Gustaf, tab 46), född 1795-03-28 Bålby. Fanjunkare vid Svea livgarde 1812-02-18. Officersexamen s. å. 15/9. Fänrik vid nämnda gardens, å. 23/10. Löjtnant därst. 1817-04-15. Kapten 1821-11-05. 1. Major vid Värmlands fältjägarregemente 1823-10-16. RSO 1826-05-11. Överstelöjtnant i regementet 1832-06-14. Avsked 1833-03-05. Död 1873-11-23 i Stockholm. Ägde Tistad och Näs i Bärbo socken, Södermanlands län samt Knutstorp i Kågeröds socken och Kongaö i Konga socken (båda i Malm.). Gift 1835-05-29 i Landskrona med grevinnan Amalia Regina Wrangel af Sauss, född 1816-11-04 i sistnämnda stad, död 1877-11-14 i Stockholm, dotter av generalmajoren greve Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, och Ulrika Lovisa Ehrenborg.

Barn:

 • Gustaf Fredrik (Gösta), född 1836. Ryttmästare. Död 1910. Se Tab. 52.
 • Claes Arvid, född 1838-07-01 på Knutstorp, död där 1839-03-11.
 • Axel Tyko, född 1840-05-06 på Knutstorp, död 1849-08-18 genom vådlig händelse nära Varberg.
 • Henrietta Ulrika, född 1842-08-29 på Knutstorp, död ogift 1887-10-21 på Näs, som hon ägde.
 • Charlotta, född 1844-03-08 på Knutstorp, död 1926-09-04 Vidarp. Gift 1865-11-02 på Tistad med ryttmästaren friherre Malte Hans Otto Gustaf Henrik Ramel, född 1838, död 1882.
 • Claes Alderik, född 1847-01-22 på Tistad, död där s. å. 2/2.
 • Carl Adam, född 1848-05-29 på Tistad, död där s. å. 13/7.
 • Axel Fredrik Claesson, född 1855. Universitetskansler. Död 1919. Se Tab. 54.

TAB 52

Gustaf Fredrik (Gösta) (översiktstab 16, son av Claes Adam, tab 51), född 1836-07-27 Knutstorp. Student i Uppsala 1855-05-27. Sergeant s. å. 29/7. Officersexamen i Stockholm 1856-12-18. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1857-06-22. Löjtnant därst. 1865-04-04. Avsked från regementet och ryttmästare i armén 1872-04-26. Avsked ur krigstjänsten 1873-05-02. RNO 1887-12-01. KVO2kl 1897-09-18. Död 1910-12-08 på Knutstorp (db). Gift 1864-09-08 Hällekis med hovfröken hos prinsessan Lovisa, Augusta Amalia Skjöldebrand, nr 1991, född 1839-08-05 i Stockholm, död 1906-09-26 på Knutstorp, dotter av kammarherren Carl August Skjöldebrand, nr 1991, och Sofia Antoinetta Groen.

Barn:

 • Amelie Sofia, född 1866-02-22 på Knutstorp, död 1887-11-28 i Enköping. Gift 1885-10-09 på Knutstorp med majoren friherre Henrik Mogens Bogislav von Schwerin, i hans 1:a gifte, född 1856, död 1927.
 • Elisabet Anna Augusta, född 1868-04-08 på Knutstorp, Kågeröds förs, Malm. Död ogift 1931-03-01 i Stockholm, begraven i Kågeröds förs, Malm (db 2).
 • Henriette Charlotte (Harriet), född 1871-05-26 på Knutstorp, Kågeröds förs, Malm. Statsfru hos drottningen 1909-11-23. Död 1957-08-08 (Allerums förs, Malm, db). Gift 1:o 1891-02-04 på Knutstorp med ryttmästaren Adolf Mauritz Boltenstern, från vilken hon blev skild 1894, i hans 1:a gifte, född 1859, död 1933. Gift 2:o 1917-01-12 på Kulla Gunnarstorp i Allerums socken, Malmöhus län med kammarherren greve Axel Vilhelm Wachtmeister af Johannishus, född 1869, död 1929.
 • Claes Arvid Tyko, född 1873. Hovstallmästare. Se Tab. 53.
 • Agnes Eleonore, född 1874-12-23 på Knutstorp, Kågeröds förs, Malm. Gift på Knutstorp, Kågeröds förs, Malm 1897-04-21 med majoren Knut Gustaf Peyron, nr 392, se friherrliga ätten Peyron, född 1865.

TAB 53

Claes Arvid Tycho (översiktstab 16, son av Gustaf Fredrik, tab 52), född 1873-04-12 Knutstorp Mogenhetsexamen i Malmö 1893-05-30. Volontär vid skånska husarregementet s. å. 1/6. Korpral 1894-06-08. Sergeant s. å. 28/7. Elev vid krigsskolan s. å. 9/9. Fanjunkare i regementet 1895-08-12. Utexaminerad s. å. 20/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 6/12. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i regementets reserv 1898-07-08. Avsked ur krigstjänsten 1902-11-21. Erhöll tillstånd att återinträda såsom underlöjtnant i samma reserv 1914-12-31. Ånyo avsked 1920-11-05. RVO 1923-02-26. RNO 1928-06-16. RJohO1930. Hovstallmästare 1933-06-16. OffFredMagr. Gift 1906-05-26 i Oskarskyrkan i Stockholm med Ebba Vendela Carolina Ericson, nr 403, född 1885-12-06 i Skövde. GMsjv 1956-09-27. Dotter av generallöjtnanten friherre Carl Wilhelm Ericson nr 403, och Ebba Margareta Emilia Nyblæus.

Barn:

 • Harriet Augusta, född 1907-03-05 på Axelvold i Norra Svalövs förs, Malm (fb nr 7). Gift 1929-09-01 i Kågeröds kyrka, Malm. d:o förs (vb) med med. licentiat Karl-Erik Lennart Groth, född 1905-01-07 i Sundsvall. Med dr. Generalläkare. Medicinalråd. Chef för försvarets sjukvårdsstyrelse. KmstNO. RVO. SRKGM. FFrK4klmsv. AmMFrmpalm m fl. Am, Finl, o Kor KrM, LKrVA HedLÖS. 1993-07-02 i Lunds domkyrkoförs, Malmöhus län.
 • Wolf Gustaf (Gösta), född 1908-03-24 Axelvold (fb nr 9). Reservofficersexamen 1930-05-10. Fänrik i skånska kavalleriregementets reserv 1931-04-15. Underlöjtnant därst. 1933-05-08- Arr. Västergård i Sireköpinge socken, Malmöhus län.
 • Carl Bleckert, född 1910-02-04 på Konga gård. Studentexamen 1929. Elev vid handelshögskolan i Stockholm.
 • Amelie Ulrika Charlotta (Ulla), född 1913-07-05 Knutstorp (fb). Död 1938-10-18 genom olyckshändelse under jakt Dietramssell Gift 1935-05-18 i Kågeröds förs, Malm (vb nr 2) med godsägaren Joseph-Wilhelm Ferdinand Mathias Ernst Maria von Schilcher från Bayern, född 1912-09-17
 • Hilla-Brita, född 1914-07-07 Knutstorp (fb). Leg sjukgymnast. Död 1997-01-01. Gift 1938-01-10 i Kågeröds kyrka, Malm. med tjänstemannen i C:ía Minera Chocó Pacífico i Columbia friherre Gösta Ivar Thott nr 301, född 1910-09-08 i Stockholm. Död 1938-01-31 på Atlanten och begraven därst.
 • Claës Rütger Tycho, född 1916-08-07 på Knutstorp i Kågeröds förs, Malm.
 • Arvid Fredrik, född 1919-01-12 i Malmö.


TAB 54

Axel Fredrik Claesson (översiktstab 17, son av Claes Adam, tab 51), född 1855-02-10 Tistad. Mogenhetsexamen i Nyköping 1873. Student i Uppsala s. å. 23/5. Jur. filosofie examen 1875-12-13 och kansliexamen 1878-09-14. Attaché vid beskickningen i Paris 1878-10-11 och i Rom 1880-09-27. Åtföljde prins Carl på dess resa i södra Frankrike och Tyskland 1881. RWald FO3kl s. å. 15/5. RItS:tMLO 1882-11-20. Attaché vid beskickningen i Wien s. å. 1/12. T. f. chargé d'affaires där 1883-01-24. Avsked s. å. 24/3. Tjänstg. kammarherre hos kronprins Gustaf s. å. 12/11. Åtföljde kronprinsessan under hennes resa till England och Holland hösten 1884. Avsked från kammarherretjänstgöringen 1885. Landstingsman för Jönåkers härad 1888–1897. Ledamot av Södermanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1888–1889. Ordförande i styrelsen för Hasselfors bruksaktiebolag 1889. Kabinettskammarherre 1892-12-01. RNO 1893-05-15. RSVFO1kl s. å. i sept. Ledamot av riksdagens första kammare 1894-09-18. StOffRumKrO 1895. Ledamot av styrelsen för aktiebolag Nordiska kreditbanken 1896–1916. RSiamKrO1kl 1897-07-00. OII:sJmt s. å. 18/9. KNO2kl s. d. Ledamot av styrelsen för Nyköpings hospital. Generaldirektör och chef för domänstyrelsen 1898-04-22–1905-10-13. LLA 1899-04-22. KNO1kl 1900-12-01. HFrKA 1902-03-22. Direktör för LA s. å. 28/11. Preses för FrKA s. å. 29/11–1905. Ledamot av riddarhusdirektionen 1902–1908. Hedersledamot av Södermanlands läns hushållningssällskap 1904-12-01. Statsråd och minister för utrikes ärendena 1905-08-02. StköFrJO s. å. KmstkNO s. å. 6/11. Avsked från statsrådsämbetet s. å. 7/11. Entledigad från uppdraget att vara direktör för LA s. å. HLLA s. å. 24/11. Ledamot och ordförande i nationalmusei nämnd 1906-07-00. GVSbm 1906-09-10. Kansler för rikets universitet 1907-04-12. Förordnad s. å. i april att t. v. vara dels ordförande i styrelsen för nobelstiftelsen dels ock inspektor för vetenskapsakademiens och svenska akademiens nobelinstitut. OIISGbmt s. å. 6/6. TOO1kl 1908. Filosofie hedersdoktor i Lund 1909-05-20. StkBayS:tMO 1911. Entledigad från uppdraget såsom preses för FrKA s. å. 8/12. RoKavKMO 1912-06-06. HL VHA s. å. Ordförande i styrelsen för skogshögskolan ävensom för statens skogsförsöksanstalt 1912-10-29. Entledigad 1916-11-03 från uppdraget att vara kansler för rikets universitet. Jur. hedersdoktor i Uppsala 1917-10-31. Död 1919-09-06 i Stockholm (Bärbo förs, Söd., db). Ägde Tistad och Näs, Bärbo förs, Södermanlands län. Gift 1884-11-27 på Stockholms slott med friherrinnan Louise Ulrika Sofia af Ugglas, nr 311, född tvilling 1859-07-31 på Forsmark i likanämnd socken, Stockholms län. Före detta hovfröken hos kronprinsessan Viktoria, GVSbm 1906-09-20, OIISGbmt 1907-06-06. TChO1kl, GV:sJmt 1928-06-16. Död 1943-07-21 i Saltsjöbaden (Stocksund, Danderyds förs, Stockholms län, db nr 20), begraven 1943-07-31 på Bärbo gamla kyrkogård. Dotter av kabinettskammarherren greve Carl Fredrik Ludvig af Ugglas, och friherrinnan Charlotta Antoinetta von Düben.

Barn:

 • Maud Viktoria, född 1885-12-13 i Stockholm, liksom syskonen. Gift 1908-09-30 i Jakobs kyrka, Stockholm (Bärbo förs, Söd, vb) med sekreteraren Nils Adam Henrik Vult'' von Steijern, nr 1889, A, född 1882. Död 1916.
 • Evelyn Margareta (Daisy), född 1887-05-03. TChO2kl.
 • Nils Claes Ludvig, född 1891. Stallmästare i k. m:ts hov. Se Tab. 55.
 • Erik Melker Schering (Ted), född 1892. Löjtnant. Se Tab. 56.
 • Louise Violet Gunilla, född 1899-04-19 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, i Stockholm. Gift 1:o 1919-04-12 därst. (Bärbo förs, Söd., vb) med envoyén, KN02kl mm Erik'' Carlsson Boheman, från vilken hon 1927-07-19 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1932 med Margaret Mattsson, född 1906. Dotter av grosshandlaren Allan Mattsson och Karin Danielsson), född 1895-01-19. Gift 2:o 1930-12-28 med löjtnanten friherre Carl Vilhelm Henrik Dücker Bennet, nr 154 (T12A), född 1898.

TAB 55

Nils Claes Ludvig (översiktstab 17, son av Axel Fredrik, tab 54), född 1891-02-22 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, i Stockholm. Studentexamen vid Lundsberg 1910-06-13. Volontär vid livregementets dragoner 1911-05-30. Elev vid krigsskolan 1912. Officersexamen 1913-12-18. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant i regementet 1918-03-22. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1919-06-13. Ryttmästare i livregementets till häst reserv 1928-11-15. Stallmästare i Kungl. Maj:ts hov s. å. 31/12. SM. RVO 1938-06-06. Hovstallmästare i Kungl. Maj:ts hov 1943-06-16. Gift 1916-01-29 på Öster-Leufsta i förs med samma namn, Uppsala län (vb) med friherrinnan Märta Ebba Carolina De Geer af Leufsta, nr 253, född 1896-12-02 Frötuna. Dotter av friherre Louis De Geer af Leufsta, nr 253, och friherrinnan Märta Johanna Fredrika Cederström nr 211.

Barn:

 • Claës Louis, född 1916-12-14 i Stockholm, Oscars förs (fb nr 296), liksom syskonen. Lantbrukselev.
 • Melcher Fredrik, född 1919-10-28 i Stockholm, Engelbrekts förs, (fb nr 276).
 • Gunilla Märta Louise, född 1923-05-12 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 154).

TAB 56

Erik Melcher Shering (Ted) (översiktstab 17, son av Axel Fredrik, tab 54), född 1892-07-14 Tistad. Studentexamen vid Lundsbergs skola 1911. Student vid Uppsala universitet s. å. i sept. Fänrik i livregementets dragoners reserv 1915-11-05. Underlöjtnant i kronprinsens husarregementes reserv 1918-01-18. Jur. kandidat examen s. å. 14/9. Diplomataspirant (attaché) i utrikesdepartementet s. å. 28/10. Vid generalkonsulatet i London 1919-07-15 och vid beskickningen därst. s. å. 21/10–1920-10-15. Attaché i Rouen 1921-01-03. T. f. byråsekreterare i utrikesdepartementet s. å. 26/8–1922. RBulgCtO. Löjtnant i regementets reserv 1923-01-13. Löjtnant i Norrlands dragonregementes reserv 1928. Ryttmästare i Kavalleriets reserv 1942-12-31. Gift 1:o 1920-12-09 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm (Skeppsholms förs, vb) (Djursholm, Danderyds förs, vb) med Signe Margaretha Wiel Huitfeldt (EÄ Wiel-Huitfeldt), född 1900-08-30 i Fredrikshald, Norge, död 1926-11-01 på Syster Sigrids sjukhem i Stockholm (Bärbo förs, Söd., db nr 8), dotter av kommendörkaptenen Per Hugo Huitfeldt och Signe Stang. Gift 2:o 1929-01-09 i Norrköpings S:t Olai förs (vb) med Adrienne Charlotte Thomasine Vilhelmsdotter De Geer, nr 291, född 1908-06-07 i sistnämnda stad. Dotter av kaptenen i Andra livgrenadjärregementets reserv (EÄ majoren) Emil Wilhelm Philip De Geer nr 291, och friherrinnan Charlotta Sofie Tomasine Funck nr 189.

Barn:

 • 1. Bengt Fredrik Shering, född 1921-10-07 i Jacobs förs, Stockholm (fb nr 138).
 • 1. Nils Erik Gustaf, född 1923-04-07 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 153).
 • 2. Thomas Axel Wilhelm, född 1931-10-23 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (Bärbo förs, Södermanlands län, fb nr 12).
 • 2. Ian Melker Shering, född 1932-12-24 på Näs i Bärbo förs, Södermanlands län.
 • 2. Georg Carl Gustaf, född 1940-02-11 Näs (fb nr 1).
 • 2. Sten Ted Patrick, född 1945-03-12 på Nääs säteri, Bärbo förs, Södermanlands län (fb nr 2).


TAB 57

Vilhelm (översiktstab 18, son av Gustaf, tab 46), född 1809-02-19 Näs. Student i Uppsala 1824. Jur. kandidat 1832/6. Auskultant i Svea hovrätt 1833-02-19. RNO 1864-05-03. Död 1879-12-13 i Nyköping. Ägde Husbygård i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län. Gift 1840-07-08 på Lagerlunda med grevinnan Magdalena Charlotta Fredrika Eleonora Sinclair, född 1819-04-03 Rosenkälla, död 1897-05-31 i Nyköping, dotter av kammarherren greve Fredrik Adam Vilhelm Sinclair, och friherrinnan Brita Eleonora Lagerfelt.

Barn:

 • Magdalena Henrietta (Malin), född 1841-12-03 på Husbygård, liksom syskonen, död där 1874-01-17.
 • Lovisa Eleonora, född 1845-12-28, död 1920-12-08 i Nyköping. Gift 1877-04-17 på Husbygård med kaptenen greve Carl Helmer Mörner af Morlanda, i hans 2:a gifte, född 1836, död 1901.
 • Henrietta Elisabet, född 1847-07-06, död 1922-06-14 i Hässleholm och begraven i Vårdnäs socken, Östergötlands län (Stoby förs, Krist., db). Gift 1877-10-03 på Husbygård med ingenjören Carl Fredrik Wellenius, född 1850-09-28 i Norrköping, död 1913-05-29 Kuseboholm
 • Fredrika Vilhelmina (Mina), född 1849-02-19. Död 1936-03-27 i Nyköpings Västra förs (db 29), begraven i Husby-Oppundra förs, Södermanlands län.
 • Gustaf Vilhelm, född 1850. Löjtnant. Död 1915. Se Tab. 59.
 • Claes Fredrik, född 1851-07-00, död 1852-08-30.
 • Hedvig Eleonora (Ellen), född 1856-08-07. Död 1916-10-12 i Stockholm, Kungsholms förs (db). Gift 1882-07-19 i Nyköping med förste lantmätaren i Stockholms län Ture Adam Georg Essén i hans 2:a gifte (gift 1:o 1871-11-09 i Stockholm med Amanda Arlberg, född 1841-04-29, död 1881-01-05, dotter av komministern Anders Gustaf Arlberg och Sofia Eufrosyne Godenius), född 1839-12-24 i Torpa prästgård, död 1903-06-29 i Stockholm.
 • Rutger Alarik, född 1858-03-14. Mogenhetsexamen i Nyköping 1877. Elev vid teknologiska institutet. Överflyttade till södra Amerika. Ingenjör därst. Död ogift 1912-08-15 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, i Stockholm (db).

TAB 58

Carl Hans (översiktstab 18, son av Vilhelm, tab 57), född 1844-12-31 Husbygård. Mogenhetsexamen i Stockholm 1867-12-10. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1868-02-06. Kassaskrivare 1875-05-27. Kassör 1879-10-23. RVO 1896-12-01. Död 1910-02-20 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, i Stockholm (db). Gift där 1883-03-31 med Maria Ingegerd Constantia (Gerda) Schmiterlöw, nr 1768, född 1862-01-24 i Mariestad. Död 1938-04-30 i S:t Jakobs förs, Stockholm (db nr 23). Dotter av majoren Georg Vilhelm Schmiterlöw nr 1768, och Maria Sofia Leontina Broberg.

Barn:

 • Nils Vilhelm Folke, född 1886-01-07 i Stockholm. Agronom. Anställd vid Ryom gaard, Marienhoff, Danmark. Död ogift 1932-12-19 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, i Stockholm (db 288) och begraven i Djursholm.
 • Ragnhild Vera Maria, född 1887-08-31 i Stockholm. Genom gått Konstakademien. Stud. vid d:o i Paris. Gift där 1914-06-11 (Nynäshamn, Ösmo förs, Stockholms län, vb) med godsägaren, kaptenen i Bohusläns regementes reserv, RVO, m m, Tore Yngvar Virgin, född 1886-02-03 i Hälsingborg.

TAB 59

Gustaf Vilhelm (översiktstab 18, son av Vilhelm, tab 57), född 1859-06-12 Husbygård. Kadett vid Karlberg 1869-10-01. Utexaminerad 1873-10-06. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 24/10. Löjtnant därst. 1879-07-04. Löjtnant i armén 1880-04-30. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets resarv 1881-03-11. Avsked ur krigstjänsten 1887-05-30. Landstingsman för Oppunda härad 1887–1906. Ledamot av Södermanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1888–1898, dess vice ordförande. 1898–1906 och ordförande 1906–1909, hedersledamot 1909. RVO 1891-12-01. RNO 1897-09-18. LLA 1901. KVO2kl 1902-12-01. Ordförande i skogsvårdsstyrelsen inom Södermanlands län 1903-08-21. Hushållningssällskapets stora GM 1909. Död 1915-05-26 Hornsund (db). Ägde Husbygård, som han sålde, och sedan Hornsund. Gift 1879-10-30 i Nyköping med Eva Sofia Jacquette Ramsay, född 1855-07-21 Holmen, död 1931-02-14 i Nyköping västra förs (db), dotter av kammarherren Carl Peter Vilhelm Ramsay nr 215, och friherrinnan Emma Charlotta Leijonhufvud nr 26.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm Alarik, född 1888-02-03 Husbygård Äg Hornsund, Flens förs, Södermanlands län. Gift 1916-03-02 i Brännkyrka förs, Stockholm (vb) med Gerda'' Källström, född 1886-11-01 i Kung Karls förs, Västm. Dotter av intendenten Johan Albert Källström och Hilda Ottilia Meurling.

TAB 60

Axel Vilhelm (översiktstab 2, son av Hans Wachtmeister af Björkö, greve Wachtmeister af Johannishus, tab 1), till Veimal m. m, född 1701-12-25. Hovjunkare2 1720-03-21. Extra ordinarie kammarherre2 1722-05-22. Överjägmästare i Holstein 1725-01-00. Hertig Peters av Holstein-Gottorp konferensråd och amtman i Rheinbach. Verklig kammarherre. RRS:tAO2kl. Död 1763-08-19. Gift 1:o 1725-10-28 med friherrinnan Augusta Renata von Mengden, född 1709-08-15, död 1727-06-22, dotter av generalmajoren och lantrådet friherre Carl Fredrik von Mengden, och friherrinnan Helena Renata Taube af Karlö. Gift 2:o 1730-08-05 med riksgrevinnan Margareta Regina Fredrika von Bassewitz, född 1710-06-18 i Hamburg, död 1789-11-08 i Stockholm, dotter av holsteingottorpske premiärministern, riksgreve Henning Fredrik von Bassewitz och Anna Maria von Clausenheim.

Barn:

 • 2. Axel Vilhelm, född 1732-10-13. Kanonikus i Hamburg. Död ogift 1755-06-21 i Göttingen, där han studerade.
 • 2. Maria Sofia, född 1734-03-26, död 1777 i S:t Petersburg. Gift med ryske ambassadören i England greve Musjin-Pusjkin i hans 1:a gifte.
 • 2. Carl Fredrik August, född 1735-08-18. Major i kejserlig rysk tjänst. Överste därst. Död barnlös 1772-04-06. Gift 1769 med Margareta Christina von Fitinghoff.
 • 2. Margareta Fredrika, född 1738-01-31. Död ogift 1807-08-09 i Stockholm.
 • 2. Lucia Sabina, född 1742-02-07, död ogift 1825-02-26 i Stockholm.
 • 2. Adam Bernhard, född 1747-03-14 i Livland. Extra kanslist i kanslikollegium. Konstapel vid amiralitetet, 1772-01-21. Löjtnant därst. s. å. 13/5. Kapten i armén 1775-05-22. Ryttmästare vid livregementet till häst 1776-07-06. Kammarherre 1777-06-12. Överstekammarjunkare 1783-06-06. KNO 1790-11-22. Var ännu 1810 ryttmästare vid livregementets kyrassiärkår. Död ogift 1813-09-17 i Stockholm.

Källor

Litteratur: Ätten Wachtmeister genom seklerna. D. IV (1932).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: