:

Olivecrona nr 1626

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Olivecrona nr 1626

Adlad 1719-06-25, introd. 1720.

Olivecrona A162600.png

TAB 1

Tomas Perman, översiktstab 1, född i Pernå by i Pernå socken i Finland, där fadern var bonde. Handelsman i Stockholm. Extra ordinarie rådman därst. 1683-10-26. Rådman 1693-04-10. Död s. å. 13/5 och begraven s. å. 27/8. Gift 1668-10-29 med Margareta Nilsdotter Hällberg, döpt 1650-11-10, död 1695 (själaringning s. å. 22/3 och begraven s. å. 26/6, dotter av lärfts-krämaren i Stockholm Nils Jonsson Hällberg och Brita Mikaelsdotter.

Barn:

 • Hans Perman, adlad Olivecrona, född 1678. Hovrättsråd. Död 1741. Se Tab. 2.
 • Isak Perman, adlad Olivecrona, född 1681. Landshövding. Död 1764. Se Tab. 12.

TAB 2

Hans Perman, adlad Olivecrona, (son av Tomas Perman, tab 1), född 1678-07-20 i Stockholm. Student i Uppsala1 1685-02-20. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1702. Auskultant i lagkommissionen s. å. Auditör vid Kalmar regemente 1704-07-12, som då stod i Polen. Legationssekreterare med svenska ministern Martin Neügebauer till ottomanska porten 1709. Kanslist vid inrikes statsexpeditionen 1710-06-21. Kanslist vid utrikes expeditionen 1711-11-16. Kommissionssekreterare under extra ordinarie envoyén Funck så i Konstantinopel som vid turkiska armén vid Pruthströmmen s. å. Registrator vid utrikes expeditionen 1714-04-10. Assessor i Åbo hovrätt 1717-12-02 och i Svea hovrätt 1718-02-13. Adlad 1719-06-25 jämte yngre brodern Isak (introd. 1720 under nr 1626). Hovrättsråd i sistnämnda hovrätt 1728-03-02. Död 1741-01-22 och begraven i Storkyrkan, där ett monument över honom uppsattes. 'Under sin studietid i Uppsala sammanskrev han en disputation: De limitibus regni Svionici, vilken, innan den blev tryckt, gick förlorad i den stora Uppsalabranden 1702. Följde efter slaget vid Poltava 1709 konung Carl XII till Bender, varifrån han avsändes till sin diplomatiska post i Konstantinopel, emellan vilka ställen han sedan i viktiga ärenden gjorde flera resor. Var 1710-04-00 tillstädes vid det oförmodade överlämnandet av konungens skrivelse till sultanen. Anlände i början av år 1711 med en ansenlig penningsumma till konungen i Bender. Bevakade vid ottomanska porten med så stort eftertryck sin monarks intresse, att storvisiren blev avsatt, samt underhöll med särdeles försiktighet brevväxlingen, som var förbjuden, vilken brevväxling han till sjöss över Svarta havet behändigt befordrade. Kom 1715 till Stralsund, där han utstod många farligheter under belägringen.' Gift 1720-06-21 med Margareta Iserhielm, född 1700-07-02, död 1745-11-20, dotter av biskopen i Västerås stift Mattias Iser och Margareta Nyman.

Barn:

 • Margareta, döpt 1725-01-20 i Stockholm.
 • Johan Adolf, född 1727-12-19. Student i Uppsala1 1745-02-25. Auskultant. Hovjunkare. Ägde egendom i Södermanland. Död ogift 1772-06-19 i Stockholm. 'Han anklagade landshövdingen, friherre Gust. Ad. Lagerfelt ganska hårt hos riksens ständer, som förordnade en särskild division av Göta hovrätt att i Linköping pröva klagopunkterna, men blev därför dömd till fängelse, varur han dock av ständerna emot borgen frigavs, samt att betala undersökningskostnaden, som gick till 37,764 daler 5 öre silvermynt.'
 • Carl Ulrik, född 1732. Hovjägmästare. Död 1779. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Ulrik, (son av Hans Perman, adlad Olivecrona, tab 2), till Mässvik i By socken, Värmlands län. Född 1732-05-08. Student i Uppsala1 1747-06-27. Hovjunkare 1758-10-13. Hovjägmästare. Död 1779-06-04 (5/6) på Mässvik och begraven under koret i Bro kyrka. Gift 1:o 1758-12-28 med Elsa Maria Didron, född 1736-02-18, död 1772-06-21, dotter av överstelöjtnanten Frans Carl Didron, och Agneta Beata Drakenberg. Gift 2:o 1773-11-09 Kärne med Eva Juliana Lilliestråle i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1786 med ryttmästaren, friherre Carl Henrik Uggla, född 1748, död 1832), född 1757-04-26, död 1824-06-12, dotter av majoren Carl Peter Bröms, adlad Lilliestråle, och Eva Sofia Flach.

Barn:

 • 1. Anna Margareta, född 1759-12-15 på Mässvik, liksom syskonen, död där 1760-01-12.
 • 1. Gustaf, född 1762-09-18. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1775. Sergeant därst. 1779-06-18. Fänrik 1780-04-12. Löjtnant 1785-09-27. Död 1790-06-23 av sår som han erhållit i slaget vid Savitaipale under finska kriget.
 • 1. Sofia, född 1764-11-07, död 1828-09-09, Strand. Gift 1782-06-23 Stensberg med häradshövdingen Jonas Uggla, född 1741, död 1809.
 • 2. Hans Carl, född 1775. Vice häradshövding. Död 1832. Se Tab. 4.
 • 2. Elsa Maria, född 1776-04-17, död s. d.

TAB 4

Hans Carl, (son av Carl Ulrik, tab 3), född 1775-02-11 Mässvik. Student i Uppsala 1791. Auskultant i Svea hovrätt 1794-06-20 och i Göta hovrätt s. å. 12/9. Extra ordinarie notarie i förstn. hovrätt 1795-06-19 extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 23/6. Vice auditör vid Närkes och Värmlands regemente 1797. Vice notarie i hovrätten 1798-10-08). Vice häradshövding 1799. Avsked från auditörsbeställningen 1802-06-20. Död 1832-12-09 på Västbro i Bro socken och begraven i familjegraven vid Bro kyrka. Gift 1804-09-16 med Christina Sofia Heijkenskjöld, född 1786-06-23, död 1852-06-10, dotter av majoren Adolf Heijkenskjöld, och Christina Sofia Hising.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1805. Major. Död 1865. Se Tab. 5
 • Hans August Paulus, född 1806-08-01 på Mässvik. Student i Uppsala 1820. E. skeppsgosse på exerciskorvetten Svalan 1822. E. kadett på samma korvett 1823. E. arklimästare på skonerten Experiment 1824. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1826-05-11. Premiärlöjtnant därst. 1840-02-24. Kaptenlöjtnant 1846. Kapten 1855-11-28. RSO 1859-01-28. Död ogift 1860-07-13 Ems i Nassau och begraven på protestantiska kyrkogården därst. 'Gick 1826 i amerikansk kofferditjänst och tjänade även på handelsfartyg i Sverige, England, Holland och Frankrike samt 1834 i Storbritannisk örlogstjänst. Förordnades 1835 till ledamot i kommittén för granskning av Boströms Lärobok i tackling och 1845 att vara informationsofficer vid Stockholms stations skolor. Var flera gånger kommenderad på sjömätningar, även såsom chef, och var 1851 i tre månader t. f. chef för sjökartekontoret. Har på befallning författat det av nämnda kartkontor utgivna arbetet: Den svenska lotsen eller Vägledning genom en del af de Nordiska farvattnen, andra, fjärde och femte delarna, varjämte han även gjort ritningarna till teckningarna i texten.'
 • Isak Hjalmar, född 1807-11-13, död 1819-08-27 på Mässvik.
 • Sofia Juliana Emilia, född 1809-08-29, död 1854-08-26 på Uggleberg, Värmlands län och begraven på Bro kyrkogård. Gift 1830-09-05 med överstelöjtnanten Gustaf Alexander Lilliehöök af Fårdala, i hans 1:a gifte, född 1796, död 1863.
 • Eva Catharina Olivia, född 1811-04-24, död 1813-08-09 på Mässvik.
 • Johan Fredrik Vilhelm Fridolf, född 1813-01-29, död s. å. 9/3 på Mässvik.
 • Ulrik Constantin Ludvig, född 1814-07-14 på Mässvik, död där 1819-03-02.
 • Torsten Henrik Gustaf Albrekt, född 1816-03-06, död 1819-08-14.
 • Samuel Detlof Rudolf Knut, född 1817. Justitieråd. Död 1905. Se Tab. 9.
 • Tomas, född 1818-12-15. Student i Uppsala 1836. Filosofie mag. därst. 1839-06-15. Utgav 1841 en disputation De longitudini terrestri och blev docent i astronomi vid Uppsala universitet s. å. 21/12. Adjunkt vid vetenskapsakademiens observatorium. Död ogift 1842-06-27 i Stockholm och begraven i familjegraven vid Bro kyrka, Värmlands län.
 • Carolina Adelaide Stefanie, född 1831-09-01, död 1834-12-12.

TAB 5

Carl Adolf, (son av Hans Carl, tab 4), född 1805-07-08 Mässvik. Student i Uppsala 1820. Underlöjtnant vid hydrotekniska kontoret 1827-11-00. Löjtnant vid mekaniska kåren 1832-12-22. Kapten därst. 1838-04-06. Major 1846-02-12. Chef för mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1848-10-27. RVO 1851-11-10. Major i väg- och vattenbyggnadskåren s. å. 22/12. Död 1865-05-19 i Stockholm. Gift 1833-10-26 i Köping med Ulrika Benedikta Molin, född 1808-06-15 i Örebro, död där 1842-02-13, dotter av fältkamreraren och regementsskrivaren Bengt Molin och Ulrika Hallberg.

Barn:

 • Sofia Ulrika, född 1834-07-27, död 1865-12-06 i Stockholm. Gift där 1859-11-12 med löjtnanten Carl August Alfred af Wetterstedt, i hans 1:a gifte, född 1819, död 1874.
 • Carl Hjalmar Olivier, född 1838. Kapten. Död 1909. Se Tab. 6.

TAB 6

Carl Hjalmar Olivier, (son av Carl Adolf, tab 5), född 1838-08-09 i Linköping. Student i Uppsala 1858-01-20. Furir vid Västgöta regemente 1859-03-26. Fanjunkare vid Hallands infanteribataljon 1862-05-08. Officersexamen s. å. 16/12. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1863-01-20. Hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut 1867. Avgången 1868. Löjtnant därst. 1871-01-09. Kapten 1880-08-06. Deltog i krigsbefälets sammanträden 1883. RSO s. å. 30/11. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1891-04-10. Avsked ur krigstjänsten 1899-01-23. Död 1905-06-05 i Sigtuna (db 5). Arrenderade Vårdsätra i Helga Trefaldighets socken, Uppsala län och ägde 3/6 i Bredsjö bruk i Hjulsjö socken, Örebro län 1865–1877. Gift 1866-03-21 på Stora Lassåna bruk i Bodarne socken, Örebro län med Anna Wikström, född 1842-08-06 på nämnda bruk ]], död 1914-11-18 i Sigtuna, dotter av bruksförvaltaren och godsägaren Anders Wikström och Carolina Johanna Roth.

Barn:

 • Hans Carl Adolf, född 1867. Apotekare. Se Tab. 7
 • Elsa Carolina Benedikta, född 1869-06-30 på Vårdsätra. Stiftsjungfru. Gift 1897-08-16 i Göteborg med grosshandlaren i Stockholm Herman Gruen, född 1869-08-07, död 1943-06-02 i Sigtuna.
 • Gustaf Vilhelm Detlof, född 1870. Major. Död 1934. Se Tab. 8.
 • Anna Ulrika Viktoria, född 1873-03-05 på Vårdsätra. Stiftsjungfru. Sjuksköterska. Gift 1902-09-24 i Stockholm med rådmannen i Sigtuna Erik Alfred Eriksson, född 1867-02-04, död 1941-06-02 i Sigtuna.
 • Svea Elisabet Sofia, född 1875-01-26 på Vårdsätra (Uppsala). Stiftsjungfru.
 • Maria Emilia Magdalena, född 1876-10-19 i Långdunker i Hyltinge socken, Södermanlands län. Stiftsjungfru. Gift 1901-06-06 i Stockholm med praktiserande advokaten i Stockholm, extra ordinarie hovrättsnotarien, RNO, KItKrO, jur. kandidat Gustaf Ivar Morssing, född 1869-08-07 i Stockholm
 • Knut Hjalmar August, född 1878-07-19 Slätthult. Anställd i handelsflottan. Styrmansexamen vid Stockholms navigationsskola 1905-05-15. Sjökapten. Anställd i nordamerikanska handelsflottan. Gift 1920-03-01 med Hilma Eleonora Sandin född 1882-06-22
 • Signe Hedvig Matilda, född 1879-10-18 på Slätthult (Bergs förs, Kronobergs län). Stiftsjungfru.
 • Elof Torsten Andreas, född 1882-10-24 i Halmstad, död där 1883-07-05.
 • Gertrud Ingeborg Helena, född 1884-03-17 i Halmstad. Stiftsjungfru. Gift 1913-10-12 i Sigtuna med notarien Carl Fredrik Drake, född 1872,

TAB 7

Hans Carl Adolf, (son av Carl Hjalmar Olivier, tab 6), född 1867-09-20 Vårdsätra. Elev på apoteket Morianen i Stockholm 1884. Farm. stud. examen 1887-09-21 och apotekarexamen 1892-01-21. Arbetade å R. Fresenius' kemiska laboratorium i Wiesbaden s. å. samt å universitetets i Heidelberg kemiska laboratorium 1893–1894. Tjänstg. å ett flertal apotek. Förestod under skilda tider filialapoteket i Kopparberg, apoteken i Klippan, Vaxholm och Lilla Edet samt arrenderade en tid apoteket i Ragunda. Erhöll privilegium å apoteket i Hova 1917-04-14 och å apoteket i Ludvika 1926-08-24. Avsked med pension 1936-08-29. Gift 1918-06-23 i Åmål med farm. kandidat Ester Maria Åkerman, född 1893-03-23 i Mellerud, dotter av civilingenjören Johan Jakob Åkerman och Emilia Andersson.

Barn:

 • Hans Hjalmar, född 1919-08-23 i Hova förs, Skaraborgs län.
 • Samuel Rudolf Knut, född 1923-07-09 i Hova socken, Älvsborgs län.

TAB 8

Gustaf Vilhelm Detlof, (son av Carl Hjalmar Olivier, tab 6), född 1870-12-30 på Vårdsätra. Elev vid tekniska högskolan 1889. Utexamen från dess fackskola för våg- och vattenbyggnadskonst 1893-04-15. Aspirant vid väg- och vattenbyggnadskåren s. å. i dec. Löjtnant därst. 1899-10-20. Förordnad att tjänstgöra såsom e. byråingenjör inom väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1900. Utförde på uppdrag av rysk-kinesiska banken undersökningar för järnväg från Kiachta i Sibirien till Peking. Anställd som ingenjör i Kina 1902. Resor i Asien och Europa 1903. Ledde arbetena vid Sperlingsholms elektriska kraftstation i Övraby socken, Hallands län 1904. Förste ingenjör vid nya asfaltaktiebolag i Stockholm 1905–1908. Verkst. direktör för Råsunda förstads aktiebolag 1908-04-00–1911. Kapten i nämnda kår 1910-02-11. RVO 1913-06-06. Chefsingenjör och styrelseledamot hos Board of Conservancy works of Kwantung, China 1915. T. f. vice konsul i Kanton 1917-1923. KinGSO3kl. Major vid väg- och vattenbyggnadskåren 1919-12-19. RNO 1923-06-06. Avsked ur Väg- och vattenbyggnadskåren fr. o m. 1935-12-20 (1935-12-30). Samma dag utnämnd till överstelöjtnant i kåren. KVO2kl 1939-06-06. Tillåtits att återinträda i kåren 1940-01-26. Med tillstånd att däri kvarstå t. o. m. 1940-12-31. KKinJO. Utgav 1960 memoarer: "Ingenjör i Mittens rike". Död 2++9-08-01 i Falsterbo. Biogr. i Väd?. Gift 1907-04-11 i Oskarskyrkan i Stockholm med friherrinnan Marika af Ugglas nr 311, född 1885-12-08 Stockholm, död i Canton, Kina, (Forsmarks förs, Stockholm, db 7), dotter av överstekammarjunkaren friherre Ludvig Gustaf Joakim af Ugglas, och Jenny Mary Sofia Zethelius.

Barn:

 • Hans Detlof Ugglas, född 1908-01-06 i Stockholm. Anställd vid amerikanska generalkonsulatet i nämnda stad. Se Tab. 8A
 • Marianne, född 1909-05-29 i Gustaf Vasa förs, Stockholm (fb 364). Korrespondent (korrektör).
 • Stig Ludvig Ugglas, född 1912-12-24 i Stocksund i Danderyds socken, Stockholms län.

TAB 9

Samuel Detlof Rudolf Knut, (son av Hans Carl, tab 4), född 1817-10-07 Mässvik. Student i Uppsala 1836-06-13. Filosofie kandidat 1839-03-27. Disp. pro gradu s. å. Promov. filosofie doktor s. å. 15/6. Jur. kandidat 1842-07-21. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 6/9. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. och i Stockholms kämnärsrätt 1843–1844. Sekreterare hos svensknurska unionskommittén i Stockholm 1844 juni– sept. Docent i straffrätt vid Uppsala universitet 1847-01-27. Nämnda universitets ombudsman 1848-11-16. Förestod professuren i straff- och processrätt vid samma universitet höstterminen 1848– vårterminen 1849. Vice häradshövding 1849-09-23. Förestod professuren i svensk civilrätt och romersk rätt 1849 höstterminen–1850 vårterminen. Jur. licentiat 1851. Professor i civil- och romersk rätt vid samma universitet 1852-03-11. RNO 1861-05-03. Rector magnificus vid nämnda universitet 1861 höstterminen–1862 vårterminen. Jur. doktor 1863-06-01. Ledamot av Howard association i London 1866. Ordförande i styrelsen för Upplands enskilda bank 1866–1867. Ordförande bland Uppsala stadsfullmäktige 1867. Justitieråd 1868-01-16. Korresponderande ledamot av la société de législation comparée i Paris 1869-05-11. KSpICO 1871-10-03. Ledamot av real academia de juris-prudencia y legislacion i Madrid 1872-05-10. KNO1kl s. å. 27/5. Ledamot av l'Institut de droit international i Bruxelles 1873-09-10. Hedersledamot av Associazione italiana pel miglioramente della legislazione penale e delle istituzione penitenziarie i Rom 1874. Korresponderande ledamot av l'académie de législation i Toulouse 1875-12-08. OffFrIP 1876. Korresponderande ledamot av l'Institut de France (l'académie des sciences morales et politiques) 1877-12-29. Korresponderande ledamot av la société générale des prisons i Paris 1878-12-04. KmstkNO 1879-12-01. Associé de l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique i Bruxelles 1880-05-10. Utländsk ledamot av ungerska vetenskapsakademien Magyar tudományos académia i Budapest 1881-05-19. HLVS 1884-03-08. Hedersledamot av Die juristische Gesellschaft i Berlin 1888-05-31. Promov. filosofie jubeldoktor 1889-05-31. Avsked från justitierådsämbetet s. å. 26/7. Hedersledamot av l'Institut de droit international 1895-08-09. LVA 1896-11-09. KFrHL 1897-02-06. Medlem för 6 år i den internationella domstolen enligt Haagkonventionen 1900-11-17. Associé i l'académie des sciences morales et poliliques 1903. Död 1905-02-02 i Stockholm. Har utgivit flera skrifter, varibland må nämnas: Om makars giftorätt i bo och om boets förvaltning (5:e uppl. 1882), Testamentsrätten enligt svensk lagstiftning (1882), Om dödsstraffet (2:a uppl. 1891) m. fl. Ägde del i Bredsjö bruk i Hjulsjö och Hällefors snr Örebro län 1859 -1893 samt del i husen nr 21 Klarabergsgatan och nr 23 Beridarebansgalan i Stockholm. Gift 1:o 1848-09-11 i Uppsala domkyrka med Maria Magdalena Charlotta Schenson, född 1820-11-02 i Uppsala, död där 1854-10-03, dotter av akademikamreraren John Schenson och Maria Magdalena Hahr. Gift 2:o 1857-06-02 i Stockholm med Rosalie Ulrika Roos, född 1823-12-09 i sistnämnda stad, död där 1898-06-04, dotter av fältkamreraren Olof Gustaf Roos och Ulrika Eufrosyne von Keppel. Fru Olivecrona, född Roos, utgav diktsamlingarna Skogsblommor, plockade av La Straniera (1855) och Spridda blad (1889) samt biografien Mary Carpenter, hennes lefnad och verksamhet (1887). Aren 1859–1868 var hon medredaktör av Tidskrift för hemmet, vari hon skrev ett stort antal artiklar. Till de officiella katalogerna för världsutställningarna i Wien (1873) i Filadelfia (1876) och i Paris (1878) lämnade hon statistiska uppgifter rörande den svenska kvinnan.

Barn:

 • 1. Vendla Stefanie Magdalena, född 1849-08-30 i Uppsala. Stiftsjungfru. Död 1879-04-01 i Stockholm. Gift där 1878-04-08 med kanslirådet i finansdepartementet, RNO, RVO, Carl Fredrik Smerling i hans 2:a gifte [gift 1:o 1855-02-24 i Stockholm med Eva Lode från Livland, född 1833-04-07 i Stockholm Maria förs i Stockholm, död 1875-03-21 i nämnda stad, Klara, dotter av överstelöjtnanten Torsten Vilhelm Lode från Livland, och Johanna Ulrika Lidiin], född 1823-02-17 i Stockholm Maria förs i Stockholm, död 1901-05-09 i nämnda stad.
 • 1. Selma Matilda Viktory, född 1851-05-11 i Uppsala. Stiftsjungfru. Död 1936-06-20 i Oscars förs, Stockholm och begraven i Solna (db nr 195). Gift 1882-12-09 Stockholm med översten vid flottans mekaniska kår, överingenjören vid järnvägshyggnadsstaten, KVO1kl, KNO2kl m. m., Axel Teodor Roos, född 1832-09-24 i Stockholm, död där 1920-10-07 (Oscars förs db).
 • 1. Nancy Ester Adelaide, född 1852-12-10 i Uppsala. Stiftsjungfru. Död 1911-09-21 i Stockholm (Storkyrkoförs, db). Gift där 1879-03-20 med bruksägaren, svenska konsuln i Moskva, generalkonsuln, RNO, RVO, Alfred Fredrik Nordensson, född 1851-08-31 Falun, död 1922-04-01 i Stockholm.
 • 1. Carl Tomas, född 1854-01-26 i Uppsala. Student därst. 1873. Död 1875-07-28 på Ångsholmen nära Drottningholm Stockholms län.
 • 2. Emilie Eliza Rosalie, född 1858-12-15 i Uppsala. Stiftsjungfru. Artist (målarinna). Död ogift 1902-02-05 i Södertälje.
 • 2. Knut Axel Gustaf, född 1860. Häradshövding. Se Tab. 10.

TAB 10

Knut Axel Gustaf, (son av Samuel Detlof Rudolf Knut, tab 9), född 1860-02-10 i Uppsala. Student vid Uppsala universitet 1878-09-28. Jur. filosofie examen 1880-05-27 och jur. utr. kandidat 1884-10-25. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1884-10-31. Vice häradshövding 1886-12-20. Tjänstg. i nämnda hovrätt dels såsom extra ordinarie notarie och dels såsom fiskal 1887–1888. Sekreterare i särskilda utskottet för behandling av proposition med förslag till lag angående väghållningsbesvärets utgörande på landet vid riksdagen 1889. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1893-09-01–1894 häradshövding i Uppsala läns mellersta (från 1927 södra) domsaga 1900-05-18. RNO 1910-06-06. T. f. krigsdomare vid krigsrätten för Upplands infanteriregemente, Upplands artilleriregemente och Västmanlands trängkår 1915-10-23. Ordförande i styrelsen för Föreningen Sveriges häradshövdingar 1923. KNO2kl 1925-06-06. Jur. hedersdoktor vid Uppsala universitetet 1927. Ordförande i styrelsen för Uppsala läns arbetsförmedling 1910–1934. Ordförande i Uppsala stads egnahemsstyrelse 1911–1931. Ordförande i hyresnämnden 1918–1923. Ordförande i styrelsen för tekniska skolan i Uppsala 1930–1934. Ordförande i styrelsen för Uppsala sparbank 1934–1941. Utg. diverse juridiska skrifter. Har genom sitt gifte ägt del i Stjärnfors bruk i Ljusnarsbergs och Hjulsjö socknar Örebro län samt i huset nr 21 Klarabergsgatan och 23 Beridarebansgatan i Stockholm samt äger gård i Uppsala sedan 1904 och Finnibo i Norrbärke socken, Kopparbergs län sedan 1911. Gift 1889-08-08 på Stärnfors med grevinnan Ebba Christina Mörner'' af Morlanda, född 1861-06-10 på nämnda egendom. Dotter av löjtnanten greve Hampus Stellan Mörner af Morlanda, och Maria Matilda Strokirk.

Barn:

 • Knut Helmer, född 1890-06-05 på Stjärnfors. Studentexamen i Uppsala 1911. Filosofie kandidat 1914-09-16. Filosofie licentiat 1920-09-00. Assistent vid Norges lantbrukshögskola i Aas s. å. i sept. Död ogift 1921-03-06 på Lovisenbergs sjukhem i Kristiania, Uppsala domkyrkoförs.
 • Rosalie Eva Maria, född 1894-01-12 i Stockholm. Stiftsjungfru. Studentexamen i Uppsala 1914. Filosofie kandidat vid Uppsala universitet 1919. Filosofie mag. därst. 1921. Lärarinna vid Göteborgs nya elementarläroverk för flickor 1921–1922. Lärarinna vid högre elementarläroverket för flickor i Uppsala 1922. Filosofie licentiat examen vid Uppsala universitet 1939-09-15. Gift 1939-01-25 i Trefaldighetskyrkan i Uppsala (Uppsala domkyrkoförs, vb 30), med biskopen i Luleå stift, theol. dr. Bengt Ivar Johannes Jonzon, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Rut Maria Cecilia Montgomery, död 1926), född 1888-02-19 i Bollnäs, Gävleborgs län.
 • Sigrid Eliza Cecilia, född 1895-11-10 i Strängnäs. Stiftsjungfru. Gift 1916-10-04 med överläkaren vid akademiska sjukhuset i Uppsala med. licentiat, med. hedersdoktor Hugo Fredrik Laurell, född 1884-11-21 i Uppsala.
 • Knut Hans Carl, född 1897-10-25 i Smedjebacken. Professor. Se Tab. 10C.
 • Rosalie Ester Ebba, född 1900-06-19 i Smedjebacken. Stiftsjungfru. Filosofie kandidat i Uppsala 1924-11-01. Gift i Uppsala Domkyrkoförs ]] 1927-09-24 med biblioteksamanuensen, filosofie licentiat Dag Alvar Strömbäck, född 1900-08-13 i Järbo socken, Gävleborgs län.

TAB 10B

Axel Herbert, (son av Knut Axel Gustaf, tab 10), född 1891-07-11 i Visby. Studentexamen i Uppsala 1909. Med. kandidat vid Uppsala universitet 1912-11-28. Amanuens vid Karolinska institutet 1916–1917. Med. licentiat examen i Stockholm 1918. Amanuens vid Serafimerlasarettets kirurgiska klinik och poliklinik 1919–1922. Med. doktor 1922. Docent i experimentell kirurgi 1922. Underkirurg vid nämnda klinik 1923–1925. Läkare vid kirurgiska poliklinken å Sabbatsbergs 1926–1930. Bitr. överkirurg vid Serafimerlasarettet 1930-1933. Praktiserande läkare i Stockholm. Hedersledamot av Soc. of Brit. Neurol Surgeons 1930. Utländsk ledamot av Societè Radio-neuro-chirurgica Italiana 1933. Utländsk ledamot av Neurologiska sällskapet i Warshau. Professor i neurokirurgi vid Karolinska institutet 1935-05-31 fr. o. m. 1935-07-01. RNO 1942-11-14. Gift 1:o 1921-09-14 i Oscars förs, Stockholm med Inez Ragnhild Hirsch, från vilken han blev skild genom Stockholms RR:S utslag 1942-01-14, född 1896-11-06. FinlVRO:sHT. Dotter av ingenjören Herman Hirsch och Hermine Hirsch. Gift 2:o 1942-02-22 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 57) med Ulla Dagmar Löfberg, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med direktören John August Christoffer Gadd, född 1888-05-05), född 1904-01-30 i Kungsholms förs, Stockholm. Dotter av direktören för firman Harald Löfberg, John Harald Löfberg och Anna Cecilia Andersson.

Barn:

 • 1. Knut Lennart, född 1922-08-05 i Stockholm, liksom syskonen.
 • 1. Gustaf Axel Elias, född 1924-02-09 i Stockholm.
 • 1. Ebba Rosalie Agneta, född 1925-08-01 i Kungsholms förs, Stockholm.
 • 1. Karl Axel Helmer, född 1928-02-19 i Stockholm.

TAB 10C

Knut Hans Carl, (son av Knut Axel Gustaf, tab 10), född 1897-10-25 i Smedjebacken, Norrbärke förs, Kopparbergs län. Studentexamen i Uppsala 1915-05-21. Student vid Uppsala universitet 1915. Jur kandidat examen vid Uppsala universitet 1920-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1921. Andre notarie vid Uppsala läns mellersta domsaga s. å. 5/3. Förste notarie därst. 1922-08-01–1924-12-31. Ordförande för föreningen Sveriges häradshövdingar 1923–1932. Docent i civilrätt och romersk rätt vid Uppsala universitet 1928-05-07. Jur. licentiat examen 1928-05-16. Disp 1928-05-30. Promov jur doktor 1928-05-31. Uppeh. professuren i civilrätt (familjer. och sakr.) samt internationell privaträtt 1929-09-01–1933-12-31. Professor i processrätt vid universitetet i Lund 1933-12-21. Gift 1929-05-31 i Stockholm (Visby domkyrkoförs, vb) med Birgit Elisabet Lange, född 1901-07-13 i Uppsala. Författarinna. Dotter av rektorn filosofie doktor Per Adolf Lange och Anna Elisabet Ekman.

Barn:

 • Agnes Ebba Elisabet, född 1930-08-13 i Uppsala domkyrkoförs. Död 1930-09-19 i Uppsala domkyrkoförs.
 • Christina, född 1931-08-18 i Uppsala domkyrkoförs. Studentexamen vid Lunds privata elementarskola 1949-06-02.
 • Thomas, född 1936-11-29 i Lund.

TAB 12

Isak Perman, adlad Olivecrona, (son av Tomas Perman, tab 1), född 1681-07-14 (1681-07-18) i Stockholm. Student i Uppsala 1696-09-25 disp. 1706 över en av honom själv författad latinsk avhandling rör. greveståndet i Sverige. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1707. Auskultant i Svea hovrätt2 s. å. 13/10. Vice häradshövding i Trögds, Åsunda, Lagunda, Hagunda och Ulleråkers härader i Uppland 1711. Ord. häradshövding därst. 1716. Vid domsagornas omläggning häradshövding i endast Trögds, Åsunda, Habo och Bro härader 1718-10-11. Adlad 1719-06-25 jämte äldre brodern Hans (introd. 1720 under nr 1626). Assessor i förutn. hovrätt 1728-01-05. Hovrättsråd därst. 1738-10-31. Landshövdings n. h. o. v. 1755-06-09. Död 1764-03-04 och slöt själv på svärdssidan sin ättegren. Han sammanskrev under sin första tjänstetid i Stockholm ett vackert verk: De ducibus Sviogothicis historia etc., som dock aldrig utgavs från trycket (Warmholtz 6927), och är sannolikt utgivare av den 1746 tryckta »Kort samling om ursprung til åtskillige folks. lagar». Gift 1715-01-06 med Sara Christina Schwede, född 1697-01-00, död 1773-01-19 i Stockholm, dotter av professorn i Uppsala Johan Schwede och Brita Albrektsdotter Behm.

Barn:

 • Brita Margareta, född 1716-10-15, död 1718-02-00
 • Sara Catharina, född 1718-04-09 i Stockholm, död där 1805-04-10. Gift 1747-05-28 med landshövdingen Carl Fredrik Swart, adlad Nordenstam, född 1720, död 1768.
 • Eva Christina, född 1720-07-04, död 1776-11-30 i Stockholm. Gift 1:o 1750-03-17 med assessorn Daniel Gustaf Cedercrona, född 1706, död 1752. Gift 2:o 1760-05-22 med bergsrådet Per Adlerheim, född 1712, död 1789.
 • Johan Albrekt, född 1722-12-11, död 1723-06-02.
 • Ulrika Eleonora, född 1726-04-06, död 1789-09-17 Ekebyhov. Gift 1:o 1754-07-08 med löjtnanten Johan David Utter, född 1723, död 1764. Gift 2:o 1766-06-03 i Stockholm med majoren Johan Schaeij, adlad och adopt. von Schaeij, född 1727, död 1806.
 • Isak, född 1729-04-30, död s. å. 5/8.

Källor

1Um. 2Ash.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: