:

Ehrencrona nr 879

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Adlad 1675-09-23, introd. s. å. Utdöd 1917-04-14.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Hammarberg och Hammarfelt, samt har utgrenat sig i friherrliga ätten Ehrenkrona nr 210.

Ehrencrona%20A87900.jpg

Gammalska ättegrenen.

TAB 1

Olof Gammal.

Barn:

 • Johan Olofsson Gammal. Borgmästare i Gävle 1634.

Barn:

 • Olof Johansson Gammal född 1620, † barnlös 1676-10-00 och slöt således själv sin ättegren. Begravd i egen murad grav i Sandseryds kyrka Jönköpings län, till vilken kyrka han år 1670 skänkte minsta klockan. Adlad Ehrencrona 1675-09-23, jämte sina systersöner Samuel Hammarstedt och Erik Hammarin och med dem introducerad. s. å. under nr 879. Notarie i Göta hovrätt 1650-02-12. Sekreterare därst. 1657-02-20. Assessor 1662-11-08. Tillika vice lagman i Tio häraders lagsaga. Häradshövding i Gäsene härad i Västergötland 1664-05-10 och i Tveta härad i Småland 1671-11-02. Gift med Aleta Persdotter. Henne 1:a gifte 1640 med assessorn i Göta hovrätt Johan Nilsson Hulthenius född 1611, † 1653-09-09)1, död 1677. Dotter till borgmästaren i Jönköping Peder Jönsson och Elin Andersdotter.2

Hammarinska ättegrenen:

TAB 2

Bengt. Bonde i Ovansjö socken och Gästrikland.

Barn:

 • Samuel Hammarinus, överhovpredikant och kontraktsprost. Död 1665. Se Tab. 3.
 • Ericus Benedicti Hammarinus, kyrkoherde. Död 1644. Se Tab. 4.

TAB 3

Samuel Hammarinus (son av Bengt, se Tab. 2), född i Ovansjö socken. Student i Uppsala 1627-06-003. Prästvigd 1629. Kapellan vid S:t Klara församl. i Stockholm 1630. Konrektor vid storskolan i samma stad 1639-05-06. Filosofie magister i Uppsala s. å. 28/7. Rektor vid nyssn. skola 1640-05-16. Hovpredikant hos drottning Christina 1643-12-12. Överhovpredikant 1647-06-23. Kyrkoherde i Klara församl. s. å. 27/10. Installerad s. å. 8/11. Vice preses i Stockholms stads konsistorium 1649. Tillika kyrkoherde i Bromma 1652-01-12 och prost över Västra Roslags kontrakt. Avsatt 1663-07-00 från sina ämbeten. Bodde därefter vid en gränd Norrmalm 1665 i början av året samt begravd i Klara kyrka. Han var en nitisk skollärare, men beskylldes för missbruk i sitt prästämbete, för försumlighet att infinna sig i konsistorium, där han var vice preses, för ohöviskt uppförande därst. m. m., vilket allt dock ej hade någon menlig påföljd för honom. Men han blev avsatt, för det han med egen hand nedskar en piga, som hängt sig i Bromma prästgård, vilket emot honom väckte så allmän förargelse och avsky, att ingen gick i kyrkan, då han söndagen därpå predikade, varjämte Klara församlings ledamöter skriftligen betygade deras underdåniga tacksägelse, för det han blivit avsatt. Han fick likväl slutligen s. å. 28/7 K. M:ts förlåtelse- och beskärmelsebrev för sig, hustru och barn, att vara fria från vanära. Gift 1:o med Brita Tomasdotter, † troligen 1649 i februari och begravd i Klara kyrka/A. Gift 2:o1650-12-12 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm4 med Maria Catharina Karckman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 167(5) med arkiatern Zacharias Wattrang Wattrang i hans 2:a gifte, född 1620, död 1687). Begraven 1681-01-04, dotter av rådmannen i Stockholm Henrik Karckman och Anna Andersdotter.

Barn:

 • Gustaf Hammarin, adlad Hammarberg, född 1653 död 1731. Se adliga ätten Hammarberg, Tab. 1.
 • Samuel Hammarin, adlad Hammarfelt, död 1735. Se adliga ätten Hammarfelt, Tab. 1.

TAB 4

Ericus Benedicti Hammarinus (son av Bengt, Tab, 2), född i Ovansjö socken. Student i Uppsala 1621. Filosofie magister 1632. Kyrkoherde i Ovansjö 1638-05-08. Riksdagsman s. å. Död 1644-01-07. Efter honom skänktes en silverkanna till Ovansjö kyrka. [Hm.]. Gift med Barbro Gammal, död 1644. Dotter av borgmästaren i Gävle Johan Olofsson Gammal, se här ovan, Tab. 1.

Barn:

 • Samuel Hammarin, sedan Hammarstedt, adlad Ehrencrona, född 1637, död 1693. Se Tab. 5.
 • Erik Hammarin, adlad Ehrencrona, född 1641, död 1685. Se Tab. 22.

TAB 5

Samuel Hammarin, sedan Hammarstedt, adlad Ehrencrona (son av Ericus Benedicti Hammarinus, Tab. 4), född 1637. Student i Uppsala3 1651-01-10. Auskultant i Göta hovrätt 1658-10-15. Aktuarie därst. 1661-10-31. Sekreterare 1670-02-16. Adlad 1675-09-23, jämte sin morbroder Olof Gammal och sin broder Erik Hammarin (med dem introd. s. å. under nr 879). Häradshövding i Gäsene härad 1676-12-23. Assessor i förutn. hovrätt 1677-04-13. Reducerad 1679-02-12. Häradshövding i Mark och Bollebygd. Var död 1693-03-00. Gift med sin styvkusin Elisabet Beata Hulthenia, dotter av assessorn i Göta hovrätt Johan Nilsson Hulthenius och Aleta Persdotter, som i sitt 2:a gifte hade hans morbroder, häradshövdingen Olof Gammal adlad Ehrencrona.

Barn:

 • Johan Vilhelm Gammal, född 1669. Överstelöjtnant, död 1718. Se Tab. 6.
 • Gustaf Gammal, född 1670. Assessor, död 1744. Se Tab. 19
 • Magdalena, född 1672. Gift med professorn i Uppsala, filosofie magister Jonas Billovius, död 1711.5
 • Erik Gammal, friherre Ehrenkrona, född 1673, död 1737. Se friherrl. ätten Ehrenkrona, Tab. 1.
 • Beata Christina, född 1675, död 1745-01-25 på Dalen i Habo socken Skaraborgs län. Gift med överstelöjtnanten Gudmund Lindeblad, adlad Lindencrona. Död 1739.
 • Brigitta Elisabet, född 1676, död ogift 1712.
 • Olof Bengt Gammal, till Smedserum i Tuna socken Kalmar län. Född 1685. Volontär vid svenska livregementet till fot 1701. Sergeant vid livregementet 1702.6 Fältväbel vid Kalmar regemente6 1703-12-10. Fänrik därst. 1706-05-03. Löjtnant 1708-05-02. Kaptens titel 1723-08-08. Regementskvartermästare 1741-10-14. Kapten vid regementet 1742-01-13. Avsked6 1750-09-19. RSO 1751-04-17. Död ogift 1753-08-29 på Smedserum. Han blev fången vid Perevolotjna och förd till Tobolsk i Sibirien.

TAB 6

Johan Vilhelm Gammal (son av Samuel Hammarin, sedan Hammarstedt, adlad Ehrencrona, Tab. 5), född 1669. Förare 1689-07-01. Sergeant vid prins Carls livregemente 1692-05-04. Fältväbel därst. 1693-04-01. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1693-07-08. Löjtnant därst. 1700-07-14. Kapten vid Västgöta femmännings infanteriregemente6 1703-09-11. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. Major 1709-10-13. Konfirm.fullm.6 1711-01-14. Överstelöjtnant 1713-06-27. Död 1718-12-19. Gift 1701 med Valeria Dreffensköld, dotter av kaptenen Nils Dreffensköld och Märta Bråkenhusen.

Barn:

 • Märta Christina, född 1702-05-09, död 1743-05-23. Gift 1718-05-06 med kaptenen friherre Carl Diedrik Taube af Odenkat, i hans 1:a gifte, född 1692, död 1746.
 • Samuel Vilhelm Gammal, född 1704. Major. Död 1759. Se Tab. 7.
 • Nils Georg Gammal, född 1705. Kapten. Död 1766. Se Tab. 9.
 • Erik Gustaf Gammal, född 1705. Löjtnant. Död 1732. Se Tab. 18.
 • Elisabet Maria, född 1708, död 1751-01-15 på Billingsholm i Laxarby socken Älvsborgs län. Gift 1:o 1730 med löjtnanten Carl Svinhufvud i Västergötland, nr 199, född 1700, död 1736. Gift 2:o med brukspatronen Nils Mikaelsson Koch i hans 1:a gifte, född 1707, död 1762, farfader till majoren Nils von Koch.

TAB 7

Samuel Vilhelm Gammal (son av Johan Vilhelm Gammal. Tab. 6), född 1704-08-20. Ryttare vid norra skånska kavalleriregementet 1732-06-16. Korpral därst. s. å. 1/10. Kvartermästare 1735-10-14. Kornett därst. 1742-04-06. Löjtnant 1746-02-19. Stabsryttmästare 1752-10-30. Ryttmästare 1754-03-21. Major 1758-07-17. RSO. Död 1759-01-08 i Pommern. Gift 1718-05-29 Hovdala s socken Malmöhus län med Sofia Eufrosyne Ehrenborg född 1727-10-16, död 1709-05-14 på Susegården i Kvibille socken Hallands län. Dotter av ryttmästaren Casper Ehrenborg och Elisabet Eufrosyne von Conowen.

Barn:

 • Elisabet Euphrosyne, född 1754-03-20 på Hovdala, död 1839-12-28 Fredriksdal. Gift 1778-12-27 på Susegården med ryttmästaren David Ehrenfried Adlerstråhle född 1745, död 1819.
 • Johan Gustaf Gammal, född 1755. Överstelöjtnant. Död 1851. Se Tab. 8.
 • Juliana Vilhelmina, född 1757, död ogift 1809-05-11 på Susegården.

TAB 8

Johan Gustaf Gammal (son av Samuel Vilhelm Gammal, Tab. 7), född 1755-12-26 på Hovdala. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1767. Korpral därst. 1769-01-02. Kornett 1776-04-17. Stabskornett 1778-02-18. Kornett med indelning därst. 1780-08-20. Stabslöjtnant 1783-03-19. Ryttmästare 1790-05-08. Major i armén 1801-11-24. Avsked 1804-12-20. RSO 1805-03-01. Överstelöjtnants titel. Död 1851-02-25 i Ängelholm. Ägde Susegården i Kvibille socken Hallands län. Gift 1:o 1789-09-24 med baronessan Carolina Ludovica von Blumenthal, död 1794-02-14 Hilleshög. Gift 2:o 1812-05-01 Bårarp med Charlotta de Charliére, född 1780, död 1825-02-01, dotter av majoren och vice landshövdingen Bengt Fredrik de Charliére och Anna Elisabet Staél von Holstein.

Barn:

 • 1. Albertina Sofia Lovisa, född 1790-08-31 på Hilleshög. Död ogift 1812-01-20 på Susegården.
 • 1. Elisabet Maria Gammal, född 1792-03-18 på Hilleshög, död 1821-06-11 på Kinnared i likanämnd socken Hallands län. Gift 1811-09-27 på Susegården med kaptenen Carl Johan Alexander Kuylenstierna, född 1777, död 1851.
 • 2. Anna Sofia, född 1819 på Susegården, död där 1837-10-28.

TAB 9

Nils Georg Gammal (son av Johan Vilhelm Gammal, Tab. 6), till Vallsjön i Liareds socken Älvsborgs län. Född tvilling 1705-11-11. Student i Uppsala3 1724-03-11. Volontär vid Västgötadals regemente 1727. Sergeant vid överste Horns regemente. Transp. till Västgötadals regemente 1731-11-09. Avsked 1742-06-02. Åter sergeant vid Västgötadals regemente 1746-07-30. Fänrik därst. 1749-06-06. Stabslöjtnant 1751-09-19. Löjtnant 1758-06-17. Kapten 1761-06-08. Avsked 1764-03-08. Död 1766-04-26 på Vallsjön. Gift 1740-06-03 med Maria Christina Gyllenstorm, född 1721-09-30 på Stenarsbyn (nu Kristinedal) i Fröskogs socken Älvsborgs län, död 1787-05-03 på Vallsjön, dotter av kaptenen Elias Gyllenstorm och Anna Margareta Hård af Segerstad.

Barn:

 • Johan Elias Gammal, född 1740. Löjtnant. Död 1806. Se Tab. 10.
 • Anna Juliana, född 1742-09-04 Bågen. Gift 1:o 1770-11-13 på Vallsjön med lektorn i Karlstad, filosofie magister Erik Gylling född 1729, död 1773-09-27 Vallskog. Gift 2:o med en bonddräng.
 • Carl Georg Gammal, född 1749. Sergeant. Död 1818. Se Tab. 12.
 • Vilhelm Gammal, född 1752. Överstelöjtnant. Död 1811. Se Tab. 13.
 • Erik Gustaf Gammal, född 1754. Sergeant. Död 1820. Se Tab. 15.
 • Carolina, född 1758-09-07 på Vallsjön, död där ogift 1782
 • Samuel Gammal, född 1764. Häradshövding. Död 1829. Se Tab. 16.

TAB 10

Johan Elias Gammal (son av Nils Georg Gammal, Tab. 9), född 1740-10-17. Volontär vid Västgötadals regemente 1760-04-14. Rustmästare därst. 1761-11-20. Sergeant 1762-08-27. Fältväbel 1767-11-03. Fänrik 1775-03-22. Löjtnant vid Västgötadals vargering 1789-05-01. Löjtnant vid regementet 1790-11-10. Död 1806-01-13 Gaseberg s socken Älvsborgs län. Gift med Hedvig Christina Belfrage född 1747, död 1793-04-17, dotter av kaptenen Henrik Johan Belfrage, och hans 1:a fru Anna Catharina Reuter af Skälboö.

Barn:

 • Nils Georg Gammal, född 1769. Kapten, död 1815. Se Tab. 11.
 • Vilhelmina Henrietta, född 1779, levde vid bouppteckningen efter modern 1794.
 • Carl Gustaf, född 1781-06-04, död 1782-04-11.
 • Carolina Juliana, född 1783-04-18. Gift 1820-09-10 med frälseinspektoren Per Alsterberg.
 • Johanna Christina, död 1791-09-02.
 • Fredrik Adolf, född 1786-03-26, död 1790-05-27.
 • Hedvig Margareta, född 1789-04-25. Stiftsjungfru, död 1841-10-23 i Karlstad. Gift 1822-08-16 Utterud med landskamreraren i nämnda län, tit. Kammarrättsrådet Sven Gustaf Lindberg, född 1784-01-24 i Halmstad, död 1864-02-28 i Stockholm.7
 • Maria Elisabet, född 1791-10-30, död 1794-06-06.

TAB 11

Nils Georg Gammal (son av Johan Elias Gammal, Tab. 10), född 1769-03-23. Volontär vid Västgötadals regemente 1778-09-28. Sergeant därst. 1789-07-06. Stabsfänrik 1795-11-11. Sekundadjutant 1796-04-20. Genom byte stabsfänrik vid Älvsborgs regemente 1799-03-14. Stabslöjtnant därst. 1809-08-15. Stabskapten 1812-04-30. Avsked 1815-01-28. Död s. å. 13/9 i Borås. Gift med Sofia Dahlin, död 1819-04-22.

Barn:

 • Hedvig Margareta Elisabet, född 1808-10-09, död 1870-05-07 Hällebäckshult. Gift 1839-10-10 med komministern i Starrkärrs församl. av Göteborgs stift Lars Niklas Bagge född 1810-12-23 i Varberg, död 1886-10-10 i Starrkärrs komministergård [9].
 • Vilhelmina Augusta född 1812.

TAB 12

Carl Georg Gammal (son av Nils Georg Gammal, Tab. 9), född 1749-02-19 Bergane. Volontär vid Västgötadals regemente 1764. Sergeant 1767-09-17. Avsked 1802-12-13. Död 1818-06-26 Sjötorp s socken Skaraborgs län. Gift med Anna Lisa Wallstedt född 1758, död 1806-06-19 i Ärtemarks socken Älvsborgs län, dotter av prosten och kyrkoherden i Steneby pastorat av Karlstads stift Lars Justi Wallstedt och hans 1:a fru Brita Söderberg [l0].

Barn:

 • Lorentz Georg, född 1781-06-24 på Vallsjön.
 • Carolina Maria, född 1783 i Örs socken Älvsborgs län. Gift med sekreteraren Adolf Fredrik Wallert, född 1774 i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län, död 1858 i Örs socken.
 • Brita Elisabet, död 1786-06-23.
 • Carl Samuel Gammal, född 1787-08-27. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1808-02-15. Löjtnant därst. 1812-04-22. Kapten vid Värmlands regemente 1815-01-17. RSO 1834-01-28. Major 1842-04-28. Avsked 1845-01-30. Död ogift 1868-03-24 Vålsäter Kils socken Värmlands län.
 • Christina Catharina, född 1791-08-28. Gift 1810-11-04 på Södra Edsberg i Segerstads socken Värmlands län med bruksägaren David Leonhard von Wolcker, född 1782.
 • Johan Reinhold, född 1797-09-09, död barn.

TAB 13

Vilhelm Gammal (son av Nils Georg Gammal, Tab. 9), född 1752-01-19. Volontär vid livgardet 1768-04-06. Förare därst. 1769-01-23. Fänrik vid Skytteska regementet 1774-06-06. Löjtnant vid samma, då Stackelbergska regementet 1778-01-28. Kapten därst. 1788-08-23. Stabskapten vid samma sedan Jägerhornska regementet 1794-12-19. Major i armén 1802-08-03. RSO s. å. 9/12. Överstelöjtnants avsked 1810-08-07. Död 1811-06-19 i Lovisa i Finland. Han deltog i finska kriget 1788–1789. Gift med Helena Elisabet Björnberg, född 1760-11-15, död 1825-06-17 i Åbo, dotter av kaptenen Jonas David Björnberg, och Ebba Karsberg.

Barn:

 • Nils Jonas Gammal, född 1779. Kronolänsman. Död 1842. Se Tab. 14.
 • Johan Vilhelm Gammal, född 1781-03-25, död barn.
 • Filip Gustaf Gammal, född 1783-04-20. Sergeant på extra stat vid Jägerhornska regementet 1795-05-13.
 • Ebba Maria, född 1784-09-04, död ogift 1822-10-17, i Borgå.
 • Georg Fredrik Gammal, född 1785-01-16, död s. å. 15/10.
 • Johanna Carolina, född 1787-02-24, död s. å. 5/8 i Lovisa.
 • Johanna Sofia, född 1788-07-09. Stiftsjungfru. Död ogift 1828-08-29 i Borgå.
 • Vilhelmina Elisabet, född 1791-01-06, död ogift 1846-11-25 i Tavastehus.
 • Johan Vilhelm Gammal, född 1795-03-18. Kadett vid finska topografiska kåren 1813. Underlöjtnant och adjutant därst. 1817-11-28. Kompaniofficer. Transp. till kejserliga sviten 1823. Kapten 1828. Transp. såsom överstelöjtnant till Petersburgska ulanregementet 1833. Överste i ryska generalstaben. RRS:tV1O4kl, S:tAO3kl och S:tStO3kl. Död ogift 1838-03-13 i Vilna.

TAB 14

Nils Jonas Gammal (son av Vilhelm Gammal, Tab. 13), född 1779-09-27 i Lovisa stad. Furir vid Stackelbergska regementet 1793-05-13. Fänrik därst. på extra stat 1795-10-04. Avsked. Löjtnant. Kronolänsman i Nylands län. Död 1842-07-17 på Gabbers löjtnantsboställe i Borgå socken. Gift 1809-04-30 i Esbo socken i Finland med Anna Lovisa Levong, född 1780. [8]

Barn:

 • Peter Gustaf, född 1809-07-06 Nupperböle [8]

TAB 15

Erik Gustaf Gammal (son av Nils Georg Gammal Tab. 9), född, 1754-12-24. Volontär vid livgardet 1775. Förare därst. 1776. Sergeant vid Västgötadals regemente 1780-01-26. Död 1820. Var gift, men med vilken är ej bekant.

'Barn:

 • Carl, född 1787-11-05. [? Auskultant i Göta hovrätt 1804-12-20. E. o. kanslist i justitierevisionsexpeditionen].8

TAB 16

Samuel Gammal (son av Nils Georg Gammal, Tab. 9), född 1764-05-08. Kammarpage hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1778. Sekundkornett vid Östgöta kavalleriregemente11 1781-05-04. Extra ordinarie kanslist vid justitieexpeditionen 1792-09-00. Kanslist i justitiekanslersexpeditionen 1795-01-27. Häradshövding i Jösse, Nordmarks och Grums härader i Värmland 1796-01-18. Död 1829-10-29 på sin egendom Utterud i Nors socken Värmlands län. Gift 1797-08-16 Nordkärr med Clara Elisabet Flach, född 1775-02-10, död 1831-06-12 i Karlstad, dotter av lagmannen Johan Fredrik Flach, och Beata Catharina Uggla.

Barn:

 • Johan Fredrik Gammal, född 1798. Häradshövding. Död 1855. Se Tab. 17.
 • Beata Maria, född 1799-12-07 på Södra Edsberg i Segerstads socken Värmlands län. Stiftsjungfru. Död 1867-06-12 i Stockholm. Gift 1828-07-15 på Utterud med presidenten Jakob August von Hartmansdorff, född 1792, död 1856.
 • Elisabet Charlotta (Betty), född 1801-06-17 på Södra Edsberg. Stiftsjungfru. Död 1888-03-28 i Stockholm. Gift 1822-05-26 på Utterud med kontraktsprosten Severin Löwenhielm, i hans 2:a gifte, född 1778, död 1826.
 • Carolina Augusta, född 1804-02-06 på Södra Edsberg. Stiftsjungfru. Död 1875-11-28 i Jönköping. Gift 1830-07-18 i Nors kyrka Värmlands län med häradshövdingen Per Arvid Ribbing, född 1794. Död 1865.
 • Erik Filip Gammal, född 1806-01-15 i Värmland. Förare vid Värmlands regemente 1821-09-29. Fänrik därst. 1823-12-18. Löjtnant 1832-10-13. Kapten 1840-07-31. Kommissionslantmätare i Karlstads län 1844-08-08. Avsked ur krigstjänsten 1855-01-31. Död ogift 1858-04-06 i Söderköping.
 • Amalia Aurora, född 1808-02-25. Stiftsjungfru. Död ogift 1879-09-03 i Väddö socken Stockholms län

TAB 17

Johan Fredrik Gammal (son av Samuel Gammal, Tab. 16), född 1798-06-08 på Södra Edsberg i Segerstads socken Värmlands län. Auskultant i Svea hovrätt. Extra ordinarie notarie därst. 1820. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen. Häradshövdings n. h. o. v 1829-03-28. Häradshövding i Västersysslets domsaga i Värmland 1830-05-28 efter fadern. Död 1855-03-30 Backa. Gift 1843-10-19 på överstebostället Kärne i Grava socken Värmlands län med Anna Christina Nyström, född 1813-03-25 Helgebodafors, död 1897-04-11 på Backa, dotter av Olof Nyström.

Barn:

 • Samuel Johan Gammal, född 1844-10-24 Berg. Student i Uppsala 1862. Överflyttade till Sydamerika redan före 1877. Sekreterare vid svensk-norska konsultatet i Iquique i Peru. Död 1917-04-14 i Arvika ]], och utgick ätten med honom på svärdssidan.
 • Anna Elisabet Maria, född 1851-10-27 på Backa. Stiftsjungfru. Poststationsförestånderska i Gunnarskog 1882. Avsked. Död ogift 1920-03-06 i Arvika.

TAB 18

Erik Gustaf Gammal (son av Johan Vilhelm Gammal, Tab. 6). Född tvilling, 1705-11-11. Student i Uppsala3 1724-03-11. Löjtnant. Död 1732-08-11. Gift med Margareta Elisabet Tallberg, död 1781-01-29 på majorsbostället Tolarp i ödestuga socken Jönköpings län.

Barn:

 • Johan Peter Gammal, född 1732-03-15 i Göteborg. Volontär vid Hamiltonska regementet 1747. Fänrik vid Mauritz Posses regemente 1750-01-31. Löjtnant därst. 1756-12-18. Kapten vid Cronhielmska regementet 1764-04-04. Kapten vid Jönköpings regemente 1767-02-27. Kompanichef 1771-06-05. RSO 1772-05-28. Sekundmajor därst. 1774-12-20. Premiärmajor 1778-02-04. Överstelöjtnants avsked 1784-10-18. Död ogift 1785-05-28 i Jönköping. Han råkade under pommerska kriget i preussisk fångenskap vid Demmin 1759 och utväxlades först 1762.

TAB 19

Gustaf Gammal (son av Samuel Hammarin, sedan Hammarstedt, adlad Ehrencrona, Tab. 5) till Åraslöv i Vinslövs socken Kristianstads län och Vallsnäs i Södra Unnaryds socken Jönköpings län. Född 1670. Student först i Lund sedan i Uppsala3 1691-09-20. Auditör vid svenska livregementet till fot 1699-04-14. Landssekreterare i Jönköpings län 1701-12-12. Häradshövding i Skåne 1704-11-26. Advokatfiskal i Göta hovrätt 1718-09-06. Assessors titel 1719-04-02. Åter häradshövding s. å. 22/4. Avstod domsagan 1741 till sin måg, friherre Falkengréen. Död 1744 på Åraslöv och begraven s. å. 30/3. Gift 1:o 1704-01-07 med Christina Beata von Braunjohan, döpt 1685-09-27 i Kristine församl. i Göteborg, död14 1715-06-19, dotter av packhusinspektoren Conrad von Braunjohan, och Sara Carlberg. Gift 2:o 1718-01-29 i Malmö med Anna Christina Nehrman, död 1737 på Åraslöv och begraven s. å. 14/9. Dotter av handlanden i Malmö Hans Nehrman och hans 2:a hustru Ingeborg Faxe, samt syster till revisionssekreteraren David Ehrenstråhle.

Barn:

 • 1. Erik Johan Gammal, född 1709. Kornett. Död 1764. Se Tab. 20.
 • 2. Olof Bengt Gammal, död 1737 och begraven s. å. 14/9, i Vinslövs socken på samma gång som modern.
 • 2. Helena Christina, född 1719-01-02 i Malmö, död 1777-05-20 Hällunda. Gift 1737-10-02 på Åraslöv med landssekreteraren Carl Carsell, född 1697-12-24 i Ängelholm15, död 1783-01-06 i Kristianstad15
 • 2. Ingeborg, född 1720-05-15 i Malmö, död 1759-03-25 i Jönköping. Gift 1742-01-13 på Åraslöv med landshövdingen Germund Abraham Falkengréen, friherre Falkengréen, i hans 1:a gifte, född 1713, död 1785.
 • 2. Hans Gustaf Gammal, född 1722. Löjtnant. Död 1790. Se Tab., 21.
 • 2. Anna Christina, döpt 1725-07-12 på Åraslöv, död barn.

TAB 20

Erik Johan Gammal (son av Gustaf Gammal, Tab. 19), född 1709. Sergeant vid holländska amiralitetet 1732. Underlöjtnant därst. 1734. Volontär vid svenska livgardet 1735. Furir därst. 1736. Förare 1738. Sergeant 1739. Avsked s. å. Volontär vid livregementet till häst 1741. Korpral därst. s. å. 7/8. Kvartermästare 1749-04-21. Stabskornett 1753-03-29. Kornett 1758-05-30. Död 1764-09-26 Boda och begraven s. å. 3/10. Gift 1743-12-27 med Edla Catharina Tjeder, född 1714-09-24, död 1762-07-12 på Boda och begraven s. å. 16/7, dotter av kaptenen Johan Thoresson Tjeder och Märta Hagelsten samt syster till Magnus och Johan Stålsvärd.

Barn:

 • Beata Märta, född 1744-10-26 Vappa
 • Carl Gustaf Gammal, född 1746-10-15 på Vappa. Korpral vid livregementet till häst. Död 1765-02-18 på Boda.
 • Sofia.
 • Erik Johan Gammal.

TAB 21

Hans Gustaf Gammal (son av Gustaf Gammal Tab. 19), född 1722-12-12 Åraslöv s län. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1740. Korpral därst. 1742. Kvartermästare 1745. Kornett 1746-02-19. Löjtnant 1750-08-21. Genom byte transp. till södra skånska kavalleriregementet 1756-10-14. Avsked 1758-01-28. Död 1790-11-21 på Fredriksberg. Gift 1:o 1748-04-22 Bläsinge s län med sin faders sysslings dotter, Brita Maria Hammarberg, född 1727-07-27, död 1759-02-17 på Everöd, dotter av hovjägmästaren Samuel Gustaf Hammarberg, och hans 1:a fru, Ulrika Eleonora Silfverskiöld. Gift 2:o 1763-03-15 med den förras kusin, Maria Elisabet Silfverskiöld, född 1730-09-29 på Össjö i likanämnd socken Kristianstads län, död där 1764-11-08 och begraven s. å. 23/11 i Össjö, kyrka, dotter av lagmannen Carl Gustaf Silfverskiöld och hans 2:a hustru Christina de Bruine.

Barn:

 • 1. Gustaf Gammal, född 1749-04-23 på Bläsinge, död s. å. 2/12 Kåseholm s län och begraven s. å. 8/12.
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1750-11-09 på Kåseholm, död ogift 1801-10-13 i Mariestad.
 • 1. Anna Christina, född 1751-12-19 på Kåseholm, död ogift 1794-10-14 Knapegården
 • 1. Helena Juliana, född 1752-12-07 på Kåseholm, död 1754-05-16.
 • 1. Brita Gustava, född 1754-06-24 på Kåseholm, död ogift 1814-11-11 på Össjö och begraven s. å. 19/11.
 • 1. Henrietta Ingeborg, född 1755-06-03, död 1826-11-30 på Knapegården. Hon fick denna egendom i testamente efter sin syssling, överstinnan Ulfvenklou, född friherrinna von Grooth. Gift 1795-12-19 på Knapegården med överstelöjtnanten Adam Lorentz Stålhammar, född 1757, död 1827.
 • 1. E*va Helena, född 1756-02-13.

TAB 22

Erik Hammarin, adlad Ehrencrona (son av Ericus Benedicti Hammarinus, Tab. 4), född 1641. Student i Uppsala3 1651-04-10. Aktuarie i Göta hovrätt 1670-09-30. Notarie därst. 1672-10-31. Fick k. resolution på successionen efter sin svärfader som bergmästare i Uppland12 1674-08-20. Tillträdde12 1675-03-31. Adlad s. å. 23/9 jämte sin morbroder Olof Gammal och sin broder Samuel Hammarin, sedan Hammarstedt (med dem introd. s. å. under nr 879). Död 1685-06-29 i Hille socken Gävleborgs län, utan manliga avkomlingar och slöt således själv sin ättegren. Gift med Catharina Anckarström död 1711. Dotter av bergmästaren Claes Anckarström och Catharina Helena Honnon.

Barn:

 • Helena, född 1708 och begraven s. å. 3/5 i Östra Våla socken (Vm). Gift 1698-02-12 i Stockholm16 med majoren Bengt Gustaf Tigerhielm, född 1671, död 1712.
 • Catharina, född13 1676-01-25, död13 1709-03-24. Gift13 1696-06-30 med borgmästaren i Stockholm Johan Leijel, i hans 1:a gifte, född 1664, död 1744, fader till borgmästaren Carl Leijel.
 • Barbro, död ogift 1697.
 • Anna Margareta, död ogift 1733-03-20 i Stockholm.

Källor

1Ogh. 2Jönköpings historia. 3Um. 4Wn. 5Öä. 6Lk. 7Sgn. 8Esbo kyrkoarkiv. 9[L. B. Bagge] Geneologisk öfversikt öfver de ofrälse Baggesläkterna i Sverige (1906). 10Svn. s. 48. 11KrAB. 12Ab. 13Srr. 14At. (S). 15Ll. 16At (Sch).

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: