Stiernstedt nr 145

Från Adelsvapen-Wiki

F 145.jpg

Friherrlig

Adlad 1697-12-03, introducerad 1719-05-23 och friherrlig s. å.

Ättens förste med säkerhet kände stamfader, rådmannen Hans Thesleff (skrev sig själv Thesseleff), som omkring år 1594 inflyttade till Viborg, torde enligt nutida forskares mening (G. Lagus, J. W. Ruuth) böra hänföras till det ännu vid 1500-talets slut i Viborg talrikt förekommande tyska befolkningselementet. För uppgiften å riddarhusgenealogien, vilken i sin tur torde grunda sig å gamla familjetraditioner, att han invandrat från Skottland, torde intet bevis finnas. Enligt vissa källor skall Hans Thesleff hava inkommit från Lübeck, men släkten kan också hava inflyttat från Ingermanland. Härför talar den omständigheten, att i staden Nyen, enligt rådhusrättsprotokoll från 1600-talets slut, funnits död lera personer, bärande namnet Thesleff (mantalskommissarien Mårten Thesleff, död 1690, och dennes son, löjtnanten Peter Thesleff, som omnämnes år 1694). Det finnes visserligen intet, som antyder, att dessa ingermanländska Thesleffar varit ättlingar av Hans Thesleff eller att de över huvud taget stått i någon närmare förbindelse med den i Viborg levande släkten med samma namn, men sannolikt är, att någon tidigare gemensam stamfader inflyttat till Ingermanland. Huru därmed än må förhålla sig, talar för släktens tyska härstamning, att Hans Thesleffs son, domprosten Claudius Thesleff, död 1666, vid en uppmärksammad befordringsstrid i Viborg framfördes såsom de tysktalande borgarnas kandidat till domprostämbetet i staden, och att denne tidigare varit tyskarnas predikant därstädes. – Från nedannämnde assessoren Peter Thesleffs son, justitieborgmästaren i Viborg Peter Thesleff d. y., död 1710, härstammar den i Finland talrikt utbredda släkten Thesleff, av vilken en gren närmast genom t. f. generalguvernören A. A. Thesleff vunnit finskt adelskap 1812 och under nr 182 introducerats på riddarhuset i Finland.

Stiernstedt F14500.png

TAB 1

Hans Thesleff Inflyttade omkr. 1594 till Viborg i Finland, möjligen från Lübeck eller Holstein. Borgare därst. omkr. 1600. Rådman i samma stad 1609. Död 1615 och ligger jämte sin hustru begraven vid norra långväggen av Viborgs domkyrka. Han förde, en treudd i sitt sigill. Ägde gård i Viborg. Gift 1600 med Catharina Stråhlman i hennes 1:a gifte (gift 2:o med lagläsaren i Kexholm, sedermera borgmästaren i Viborg Herman Böök, till Nisalaks i Säkkijärvi socken), dotter av borgmästaren i Viborg Henrik Stråhlman och Anna Påvelsdotter (Juusten).

Barn:

 • Peter Thesleff. Student i Leiden 1636-08-28. Var 1641 sekreterare hos landshövdingen i Nyland och Tavastehus län Reinhold Metstake. Stadsskrivare i Gamla Helsingfors t o m 1642. Justitieborgmästare i Nya Helsingfors 1643-06-17. Advokatfiskal i Åbo hovrätt 1648-02-09. Representant för Helsingfors stad vid 1644 års riksdag. Assessor vid samma hovrätt 1650-08-17, vilken tjänst han tillträdde 1651-02-14. Tillika häradshövding i Raseborgs län 1653. Häradshövding i Lill-Savolaks härad 1653–1658. Död 1663-03-18 i Åbo och begraven s. å. 25/3 i Åbo domkyrka. Ägde gård i Åbo. Gift med Catharina Schmedeman, död 1692-02-16 i Åbo och begraven s. å. 10/4 i domkyrkan, dotter av borgmästaren i Viborg Johan Schmedeman och hans 1:a hustru Christina Henriksdotter Caréel samt halvsyster till statssekreteraren Johan Schmedeman, adlad Schmedeman.

Barn:

 • Johan Thesleff, adlad och friherre Stiernstedt, född 1653-11-01 i Viborg. Student i Åbo 1664, där han åtnjöt k. stipendium 1665–1672. Auskultant i Åbo hovrätt 1670. Handlingsskrivare därst. 1672 och ord. advokat 1673. Aktuarie 1675. Vice häradshövding i Piikis och Halikko härader s. å. Sekreterare vid militieindelningskommissionen i Finland 1680–1684. Häradshövding i Viborgs län 1680. T. f. vice landshövding i Viborgs län 1682–1683. Guvernementssekreterare i Narva 1691. Adlad 1697-12-03 (ej introd.). Justitieborgmästare i Narva 1699-06-03. Lagman i Södra Finne lagsaga 1703-12-31. Vice landshövding i Åbo län under sju månader från 1705-07-04 och i Österbottens län under fjorton månader från 1706-05-10. T. f. landshövding i Åbo län 1711, 1712 och 1713. Ord. landshövding i nämnda län 1714-04-02. Men måste s. å. på grund av ryska invasionen fly över till Sverige, där han vistades till början av år 1722. Friherre 1719-05-23 (introd. s. å. under nr 145). Död 1722-02-07 i Åbo, dit han efter fredsslutet återkommit. Han bevistade Narvas första belägring år 1700 under tio veckor ävensom år 1704 Narvas andra belägring, men lyckades 23/3 under belägringen taga sig därifrån över till Finland. Ägde Viksgård i Kimito socken. Gift 1:o omkr. 1680 med Johanna Margareta Gripenberg, född 1665-12-06, död 1696 och begraven s. å. 20/12 i svenska kyrkan i Narva, dotter av krigskommissarien i Finland Johan Wittman, adlad Gripenberg, och hans 1:a fru Anna Sofia Witte. Gift 2:o 1698-04-26 med Sara Törne döpt 1676-05-24 i Nikolai/A, † ca 1701. Hennes 1:a gifte 1690-07-08 med assessorn vid Dorpats hovrätt Gustaf Carlhjelm född 1657-12-20 i Karlstad, död 1692-12-12 i Dorpat), döpt 1676-05-24 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm, död 1701, dotter av justitieborgmästaren i Stockholm Mikael Hansson Törne och hans 1:a fru Brita Tomasdotter Andersén samt syster till Mikael och Tomas Törne, adlade von Törne nr 1824 och von Törne nr 1997. Gift 3:o 1705 med Maria Gezelius, född 1689-03-24, död i Stockholm (?) 1735, dotter av biskopen i Åbo doktor Johannes Gezelius d. y. och Hedvig Lietzen samt faster till lagmannen Johan Gezelius, adlad Olivecreutz.

Barn:

 • 1. Sidonia, född 1685, död efter 1722 och begraven i Åbo domkyrka. Hon blev jämte man och barn fången vid Narvas övergång 1704 och vistades aderton år i rysk fångenskap. Gift 1702 med assessorn i Åbo hovrätt Carl Teppati, döpt 1675-04-03 i Stockholm Tyska förs i Stockholm1, död 1737.
 • 1. Carl Johan, född 1686. Riksråd. Död 1753. Se Tab. 2.
 • 1. Johanna4 Juliana, född 1692. Förd i rysk fångenskap 1704 vid Narvas intagande, liksom systern och svågern, död 1741-06-17 Åbo och begraven i Nummis socken.4. Gift före 1714-12-04 under fångenskapen, troligen i Tobolsk med överstelöjtnanten Henrik Johan Barohn, natural. Barohn, född 1680, död 1753.
 • 1. Vilhelm, född 1694. Överstelöjtnant. Död 1754. Se Tab. 28.
 • 2. Engel. Om honom är inte mer känt än att han dog ogift.

TAB 2

Carl Johan, (son av Johan, tab 1), till Fullersta i Huddinge socken, Edeby och Bodarne i Vassunda socken samt Lagga-Husby i Lagga socken (alla i Stockholms län), ävensom Mossebo, Rostorp och Herstorp i Pelarne socken, Kalmar län, som han erhöll genom sitt första gifte. Född 1686-09-29 i Viborg. Extra ordinarie kanslist vid guvernementskansliet i Narva 1699. Musketerare vid garnisonsregementet i nämnda stad 1700-09-00. Furir och sergeant därst. s. å. Fänrik vid Björneborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1701-08-05. Fänrik vid garnisonsregementet i Narva 1702-06-10. Kornett vid svenska adelsfaneregementet 1705-07-27. Löjtnant därst. 1706-04-08. Konfirm.fullm. 1707-04-20. Ryttmästare 1709-04-05. Fången vid Perevolotjna s. å. 1/7 och förd till Solikamsk. Hemkom 1722. Majors karaktär s. å. 26/6. Ryttmästares lön s. å. Major vid adelsfaneregementet 1733. Överstelöjtnant därst. 1740-04-29. Avsked ur krigstjänsten s. å. Landshövding i Kymmenegårds och Nystads län 1741-06-30. Försvarade under början av 1741–1743 års krig med framgång sitt hövdingedömes gränser mot ryska trupper. Riksråd 1746-12-22. Ro KSO 1748-04-16. RoKavKMO s. å. 1617/4 med valspråket: »Non timidus pro patria mori». Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse (excellensklassen) 1753. Död s. å. 20/11 i Stockholm. 'Han bevistade Narvas belägring 1700, träffningen vid Padoga den 20 juni 1703, Narvas andra belägring 1704, slaget vid Fraustadt den 3 febr. 1706 samt slaget vid Poltava den 29 juni 1709.' Ägde det sedermera s. k. Owenska huset i Stockholm ävensom tills, med svågern professor Meldercreutz, Risberga och Stora Vallby i Östuna socken, Stockholms län. Efter honom uppkallades skansen »Stiernstedt» å Sveaborgs fästning, vilken skans dock raserades vid västmakternas bombardering under Krimkriget. Gift 1:o 1723(?) med Catharina Elisabet Ramsvärd i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1721-12-27 med överstelöjtnanten Zakarias Franc, född 1687, död 1721, ihjälstucken av sin svärfader), född 1706, död 1730, dotter av generallöjtnanten Anders Ramsvärd, och Anna Maria Hylthén. Gift 2:o 1731-01-11 med Jakobina Maria Molin, adlad Meldercreutz, född 1716-12-27 i Uppsala, död 1802-01-15 på Fullersta, dotter av domprosten i Uppsala Laurentius Jonæ Molin och hans 2:a hustru Jakobina Christina Hylthén.

Barn:

 • 1. Anders Johan, född 1724-09-27, död 1725 på officersbostället Bredsätra i Bro socken, Stockholms län och där begraven s. å. 14/3.
 • 1. Carl Gustaf, född 1725-10-07. Student i Uppsala2 1741-03-31. Engagerad i sjöstaten. Reste år 1745 till England för att studera navigation och krigsvetenskap, men ännu 1755 hade släktingarna intet hört om honom och visste ej om han var levande eller död.
 • 1. Johanna Maria, född 1726-11-00 på Bredsätra, död 1768-09-19 på Mossebo och ligger jämte sin man begraven i Frödinge kyrka Kalmar län. Hon medföljde sin fader vid gränsregleringen med Ryssland åren 1743–1741. Gift 1765-07-02 på Mossebo med kontraktsprosten och kyrkoherden i Frödinge pastorat av Linköpings stift, hovpredikanten Anders Nikolaus Drangel, född 1730-11-16 i Frödinge socken, död 1794-06-21 i Frödinge prästgård.
 • 1. Anna Charlotta, född 1727-02-01, död 1729.
 • 1. Johan Vilhelm, född 1729. Student i Uppsala2 1741-03-31. Död ogift 1751.
 • 2. Lars, född 1731. K. sekreterare. Död 1783. Se Tab. 3
 • 2. Ulrik, född 1735-06-01 i Stockholm, död 1737 och begraven 1738-01-04 i domprosten Molins grav i Uppsala domkyrka, liksom även brodern Jakobus.
 • 2. Jakobus, född 1736-04-12 i Stockholm, död 1737.
 • 2. Charlotta Jakobina, född 1741-08-12 i Stockholm, död där 1748-01-07.
 • 2. Eleonora, född 1743-09-02, död 1801-04-29 i Stockholm. Gift 1:o 1767-03-22 i Stockholm Kungsholms förs i Stockholm med översten Holger Anders Rosenkrantz, natural. Rosencrantz, född 1727, död 1783. Gift 2:o 1789-01-20 i Stockholm med riksrådet och presidenten Johan Westerman, adlad, friherre och greve Liljencrantz, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1815.

TAB 3

Lars, (son av Carl Johan, tab 2), döpt 1731-02-02 i Stockholm. Student i Uppsala2 1741-03-31. Ämnessven i vetenskapsakademien 1751-06-29. Kanslijunkare. K. sekreterare 1760. Auskultant i Svea hovätt 1761-02-19. Död 1783-09-25 Örby, vilken egendom han ägde jämte Hult och Norrgården i Pelarne socken, Kalmar län. Gift 1760-09-02 med Gustava Johanna Appelbom, född 1744-04-18 i Horns socken, Skaraborgs län, död 1792-12-14 på Örby och begraven i Uppsala domkyrka, dotter av majoren Carl Samuel Appelbom, och hans 2:a fru Magdalena Christina Julin.

Barn:

 • Jakobina Magdalena, född 1761-12-03 i Stockholm Kungsholms förs i Stockholm, död späd.
 • Carl Gustaf, född 1763. Förste expeditionssekreterare. Död 1835. Se Tab. 4.
 • Samuel Peter, född 1764. Major. Död 1825. Se Tab. 6
 • Charlotta Eleonora, född 1766-01-11 Lagga-Husby, död där 1767-11-00 samt begraven i Uppsala domkyrka
 • Johanna Maria, född 1768-09-06 på Lagga-Husby, död 1848-05-01 i Stockholm och jämte sin man o. två barn begraven på Huddinge kyrkogård Stockholms län. Gift 1792-06-10 på Fullersta med majoren Carl Albrekt Frisenheim, född 1754, död 1827.
 • Jakob Johan, född 1772-05-30 på Lagga-Husby, död 1776-02-08 på örby och begraven i Uppsala domkyrka.
 • Lars Vilhelm, född 1774. Löjtnant. Död 1831. Se Tab. 16.

TAB 4

Carl Gustaf, (son av Lars, tab 3), född 1763-09-07 Lagga-Husby. Student i Uppsala 1783-05-31. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. Sekreterare i kanslirätten. Avsked 1798-11-13 med förste expeditionssekreterares titel, varefter han bosatte sig på örby. Död 1835-03-24 på nämnda egendom. Han ägde bl. a. örby med Sundby samt del i Lagga-Husby i Lagga socken, Eggebyholm och Stora Vallby i Östuna socken, Bodarne i Vassunda socken (alla i Stockholms län), Berga i Kungsåra socken, Västmanlands län samt Hult och Norrgården i Pelarne socken, Kalmar län, – Hade med sin fästekvinna Ulrika Hiller, född 1789 i Ängsö socken, Västmanlands län, död i Uppsala 1841-11-21, dotter av klockaren och organisten i Ängsö Jacob Hiller och Magdalena Vikforss.


Barn:

Nedanstående son, som genom k. m:ts dom 1838-12-05 blev äkta förklarad.

 • Lars Oskar, född 1826. Major. Död 1903. Se Tab. 5

Barn, (dock ej äkta förklarade genom k. m:ts dom):

 • Barbro Augusta Charlotta, född 1814-03-10 i Stockholm (enl hfl i Lagga AI:9 1825-1835 sid 113 och 117). Död 1891-07-12 i Uppsala. Gift 1833-01-20 på Örby i Lagga med grosshandlaren och musikläraren Otto Eduard Westermark.
 • Gustaf Jakob Mauritz, född 1817-01-21 i Uppsala (enl hfl i Lagga).
 • Herman Samuel Carlsson, född 1818-10-15 i Stockholm (enl hfl i Lagga)
 • Johan Ulric, född 1820-09-12 i Örby i Lagga sn. (död före 1822) (enl hfl)
 • Johan Ulric, född 1822-07-24 i Örby i Lagga sn. Död 1833. (enl hfl)
 • Otto Conrad Theodor, född 1823 (enl hfl)

TAB 5

Lars Oskar (son av Carl Gustaf, tab 4), född 1826-01-29 på Örby. Studentexamen 1846-12-00. Furir vid Upplands regemente 1847-03-19. Officersexamen 1849-12-18. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1850-02-08. Löjtnant därst. 1854-09-05. Kapten 1866-10-03. RSO 1873-05-14. Major i armén 1878-04-12. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. d. Avsked ur armén 1886-05-06. Flyttade härefter till utlandet och bodde under de senare åren av sitt liv i Schweiz, död 1903-03-08 i Vevey och ligger jämte sin fru begraven å kyrkogården i Montreux. Gift 1859-10-20 i Stockholm med Johanna Charlotta Carolina Lind, född 1832-10-23 i nämnda stad, död 1912-12-06 i Clarens i Schweiz (Brunnby förs, Malm, db), dotter av kassören Johan Lind och Carolina Gustava Burman.

Barn:

 • Lilian Eleonora (Ellen), född 1862-09-16 i Uppsala. Stiftsjungfru. Död 1943-03-11 i Hälsingborg (Brunnby förs, Malm., db nr 7). Gift 1881-05-28 i Uppsala domkyrka med hovjägmästaren friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm, född 1855, död 1926.
 • Carl Oskar, född 1869-01-30 i Uppsala, död där s. å. 2/2.

TAB 6

Samuel Peter, (son av Lars, tab 3), född 1764-09-26 Lagga-Husby. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1782-07-05. Fänrik därst. s. å. 28/8. Fänrik vid livgardet 1785-04-19. Bevistade 1788–1790 års krig i Finland. Deltog med utmärkelse bl. a. i landstigningen och affären vid Koskis kapell 1790-06-16 och vid Trångsund (Uuraansaari) s. å. 18/6. Erhöll av konungen en hedersvärja. Var med vid genombrytningen av ryska flottan (Viborgska gatloppet) s. å. 3/7 och befann sig vid tillfället ombord på galären »Upsala», som erhöll grundskott, varvid han föll i rysk fångenskap, från vilken han hemkom hösten s. å. Löjtnant vid livgardet 1792-07-16. Major i armén och överadjutant 1794. Avsked från livgardet s. å. i juni och från överadjutantsysslan 1803-03-09. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1815–1824. RSO 1818-05-11. Död 1825-05-15 i Stockholm, där han ägde hus. Ägde jämväl Rostorp i Pelarne socken, Kalmar län. Gift 1798-03-27 Fullersta med friherrinnan Sofia Charlotta von Gedda, född 1775-02-21, död 1845-05-31 i Stockholm och begraven på dess norra begravningsplats, dotter av kammarrevisionsrådet friherre Peter Niklas von Gedda, och Maria Charlotta Möller.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1798-12-20. Student i Uppsala. Fanjunkare i Svea livgarde 1815-02-20. Fänrik s. å. 27/6. Löjtnant i regementet 1821-06-26. Stabslöjtnant 1822-08-24. Avsked från regementet 1824-06-01 och ur armén 1838. Död ogift 1840-08-04 i Stockholm.
 • Jakob Teodor, född 1800. Kapten. Död 1878. Se Tab. 7.
 • Samuel, född 1801-09-20 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1814-01-11. 2. Korpral 1818. Avgick från krigsakademien 1819-04-01. Fanjunkare i Svea livgarde s. å. 6/4. Fänrik 1821-02-20. Löjtnant i gardet 1828-10-22 och vid gardet 1830. Kapten i gardet 1842-07-23. Kapten och kompanichef 1848-01-21. RCXIII:sO 1849-02-26. RSO 1853-04-28. Major i armén 1858-02-02. Avsked från gardet s. å. 27/4. Död ogift 1863-12-27 i Stockholm.
 • Gustava Charlotte Amalia, född 1805-04-20. Död hastigt av slag 1862-02-28 i Stockholm och ligger jämte sin andre man begraven å flottans kyrkogård å Djurgården. Gift 1:o 1821-04-27 i Stockholm med översten friherre Adolf Lagerbielke, född 1780, död 1821. Gift 2:o 1828-03-11 i Karlskrona med konteramiralen greve Folke Magnus Puke, född 1797, död 1857.
 • Johanna Jakobina Eleonora, född 1806-08-13, död 1854-04-30 i Stockholm. Gift 1828-03-06 med landshövdingen greve Gustaf Fredrik Liljencrantz, född 1801, död 1869.
 • Lars Fredrik, född 1810. Major. Död 1881. Se Tab. 13
 • August Vilhelm, född 1812-12-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1829-10-01. Kansliexamen 1832-12-07 och examen till rättegångsverken 1833-11-29. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1834-01-18. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 3/2. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikexpeditionen s. å. 6/2. Vice notarie i ovann. hovrätt 1835-03-03. Kammarjunkare 1836-01-21. Ledamot av nedre borgrätten s. å. Tingstjänstgöring i Mellersta Upplands domsaga och t. f. domhavande därst. 1837–1839. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1840. Riddarhuskanslist under 1840 års riksdag. Ledamot av övre borgrätten 1842. Lämnade 1843 sin tjänstgöring i ämbetsverken för att uteslutande ägna sig åt heraldiska och numismatiska studier. Företog åren 1843–1844 en studieresa i Tyskland, Italien, Frankrike och England. Bevistade ståndsriksdagarna 1844–1866. Var därunder ledamot av flera utskott och vid riksdagen 1847–1848 ordf. i expeditionsutskottet. Kammarherre 1849-07-04. Ceremonimästare vid k. m:ts hov 1852-03-16. Rikshärold och RNO 1855-04-28. Riksheraldiker s. å. 10/11. Ledamot av Nordiska olidskriftsselskabet i Köpenhamn 1857. Avsked från rikshäroldsbefattningen 1861-05-03. RNS:tOO s. d. LLA 1865. LFS 1868. RDDO 1869-08-17. Ledamot av Société francaise de numismatique et d'archéologie i Paris s. å. KVO1kl 1872-01-28. LVVS 1874. Död 1880-09-20 Brödtorp och begraven å Norra kyrkogården vid Stockholm. Innehade genom sitt gifte Hässelbyholms fideikommiss i Fogdö socken, Södermanlands län samt ägde Hammarskog i Dalby socken, Uppsala län och huset nr 42 vid Regeringsgatan i Stockholm. Han har från trycket utgivit: Sveriges ridderskaps och adels vapenbok (1857–1865, fortsatt av C. A. Klingspor), En blick på Sveriges mynt- och penningväsende under de senaste 300 åren (1859), Om kopparmyntningen i Sverige och dess utländska besittningar (1863–1864), Beskrifning öfver svenska kopparmynt och poletter (1871–1872, med tillägg 1877), Om myntorter, myntmästare och myntordningar i det nuvarande Sverige (1871–1875), Myntorter, myntmästare och myntordningar i Sveriges forna Östersjöprovinser och tyska eröfringar (1878) och i Göteborg slagna mynt (s. å.). Var en framstående numismatiker och ägde vid sin död en mycket betydande myntsamling ävensom en stor autografsamling. Gift 1845-07-08 i Stockholm med friherrinnan Ulrika (Ulla) Maria Agnes Liljencrantz, född 1823-02-22 på Hässelbyholm, död 1897-10-23 i Stockholm, dotter av majoren friherre Gustaf Adolf Liljencrantz, och friherrinnan Eva Christina Sofia Gyllenkrok.
 • Johan Magnus Knut, född 1814. Kapten. Död 1868. Se Tab. 15.
 • Bror Axel Otto, född 1818-05-30 i Stockholm. Sjuk ifrån ungdomen. Död ogift 1880-11-15 på Vångelsta i Näs' socken, Uppsala län.
 • Augusta Vilhelmina Sofia, född 1820-05-03, död 1824-04-25 i Stockholm.

TAB 7

Jakob Teodor, (son av Samuel Peter, tab 6), född 1800-01-07 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1814-01-01. Korpral 1816. Utexaminerad från krigsskolan 1817-09-23 fänrik vid Svea livgarde 1817-09-30. Löjtnant i gardet 1822-08-28 och vid gardet 1825. Kapten därst. 1827-06-20. RSO 1843-02-06. Deputerad av ridderskapet och adeln för revision av bankodiskontoverket samt handels- och näringsdiskonterna i Stockholm 1844. Deltog i expeditionen till Fyen 1848. RDDO s. å. 8/11. Avsked ur krigstjänsten 1855-04-26. Död 1878-12-07 i Stockholm och begraven å stadens norra begravningsplats. Ägde Stora Sunnersta i Helga Trefaldighets socken, Uppsala län under åren 1853–1874 samt genom sitt gifte Björnviken socken i Kvillinge Östergötlands län. Gift 1843-11-21 i Stockholm med friherrinnan Lovisa Sofia Carolina von Friesendorff, född 1824-04-27 i Stockholm, död där 1906-12-28 och begraven i mannens grav. Ägde del i Brunnsholm i Enköpings-Näs socken, Uppsala län. Dotter av överstekammarjunkaren friherre Fredrik Ludvig Alexander von Friesendorff, och friherrinnan Carolina Gustava Kurck.

Barn:

 • Samuel Fredrik August, född 1844. Expeditionschef. Död 1924. Se Tab. 8.
 • Ludvig Teodor, född 1846. Överstelöjtnant. Död 1928. Se Tab. 11.
 • Jakobina Lovisa Charlotta (Jacquette), född 1848-10-22, död ogift 1909-11-11 i Lund (Sthlm, Hedv. Elenora förs, db).
 • Johan Knut, född 1851-11-22 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1869-10-01. Utexaminerad 1871-12-15. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 21/12. Löjtnant därst. 1878-07-04. Aspirant vid generalstaben 1879. Kapten 1888-08-29. RSO 1894-04-28. Överadjutant och major vid generalstaben 1896-02-07. Stabschef vid tredje arméfördelningen 1898-05-12. Major vid Bohusläns regemente 1899-06-02. Avsked 1902-01-24 med tillstånd att kvarstå i regementets reserv. Avsked ur krigstjänsten 1909-12-03. Ägde efter sin moders död del i Björnviken, vilken egendom han förvaltade i 22 år. Död 1916-03-14 Oscars och begraven på Stockholms norra begravningsplats. Gift 1880-11-06 med sin kusins dotter Charlotta (Lotten) Gustava Jakobina Lovisa von Plomgren, född 1857-04-13 i Aachen, död 1925-07-27 i Linköping och begraven i Bälinge socken, Södermanlands län ]], dotter av översten Anders Erland Peter von Plomgren, och friherrinnan Charlotta Johanna Jakobina Liljencrantz.

TAB 8

Samuel Fredrik August, (son av Jakob Teodor, tab 7), född 1844-08-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1861-12-07. Filosofie kandidat 1868-05-23. Disp. pro gradu 1869-05-19. Promov. filosofie doktor s. å. 31/5. Extra ordinarie amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek s. å. Kansliexamen 1870-12-13. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet 1871-01-26. Amanuens i nämnda departement 1874-07-16. Notarie hos riksdagens första kammare 1874–1880. Avsked ur statens tjänst 1881. Tjänstg. kammarherre hos drottningen 1884-09-16. RVO 1887-05-14. Anställd hos drottningen av Sachsen under hennes vistelse i Sverige sommaren 1888. KSAO2kl s. å. 16/8. RNO 1893-05-15. OII:sJmt 1897-09-18. Expeditionschef i riksmarskalksämbetet 1898-02-08. RNS:tOO s. å. 15/5. StOffRumKrO s. å. 2/6. KSpCIIIO1kl 1901-08-24. Kamrerare vid KMO 1904-11-21. KNO1kl 1905-12-01. OIISGbmt 1907-06-03. KFrHL 1908-10-23. KBadZLOlkl 1909-07-13. RRS:t StOlkl 1910-03-01. Avsked från expeditionschefsbefattningen 1912-04-27. GV:sOIM 1912-08-27. Filosofie jubeldoktor 1919. Avsked från kamrerarbefattningen vid KMO 1924-04-28. Död s. å. 4/8 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven på Kvillinge kyrkogård. Han arrenderade Kockenhus i Brunnby socken, Malmöhus län 1882–1893 och disponerade sin moders egendom Björnviken i Kvillinge socken, Östergötlands län 1893–1898. Utgav tidskriften Förr och nu 1878–1880. Har av trycket utgivit Om Heinrich von Kleist och hans poesi, gradualavhandling (1869), åtskilliga litteraturhistoriska uppsatser, bl. a. i Nordisk Familjebok, 1:a upplagan, samt smärre bidrag på vers och prosa till tidskrifterna Nu (1876). Förr och Nu (1878–1879). Ny svensk tidskrift (1886) och Dagny (1887) ävensom en översättning av valda delar av Homeros' Odyssé (1920). Var vid sin död den siste kvarlevande av »Namnlösa Sällskapet», vars arkiv han i t. v. slutet skick lät deponera hos Uppsala universitetsbibliotek K. Hovförs. Gift 1873-06-17 i Uppsala domkyrka med friherrinnan Viveka Gyllenstierna af Lundholm nr 3, född 1849-09-09 Krapperup, död 1930-12-24 på Björnviken, Kvillinge förs. Dotter av godsägaren friherre Carl Gyllenstierna af Lundholm, och Beata Rosenstierna.

Barn:

 • Johan Carl, född 1874. Kammarherre. Se Tab. 9
 • Signe Maria, född 1877-09-21 i Stockholm, Klara förs Stiftsjungfru. Föreståndarinna. Genomgick Handarbetets vänners vävskola i Stockholm 1903–1904. Första lärarinna därst. 1906-09-01. Kommerskollegii stipendiat för studier i Paris, Bryssel och London 1907 och i Danmark 1919.
 • Louise Elisabet Beata, född 1882-08-29 på Krapperup. Gift 1909-05-19 i Jakobs kyrka i Stockholm (K. Hovförs vb) med bankdirektören Ragnar Thiel, född 1887-01-09.

TAB 9

Johan Carl, (son av Samuel Fredrik August, tab 8) Född 1874-06-30 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1893-06-07. Volontär vid Första Svea artilleriregemente s. å. 16/6. Sergeant 1894-08-25. Elev vid krigsskolan 1895-09-25. Styckjunkare 1896-08-12. Utexaminerad s. å. 3/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/12. Genomgick artilleri- och ingenjörshögskolan 1898–1900. Löjtnant vid samma regemente 1902-12-19. RRS:tStO 1909-06-30. Kapten vid regementet 1910-08-12. GV:sOIM 1912-08-27. RSO 1917-06-06. Tjänstg. vid generalstabens krigshistoriska avdelning 1917-08-28–1918-08-30. Avsked på två år 1919-02-21. Honorärattaché med militärt uppdrag vid k. Ma:ts beskickning i Bern 1920 april–sept. Återinträdde i tjänstgöring på stat 1921-08-13. Förordnad såsom representant för krigsmakten i Svenska Röda Stjärnan 1922-12-29. Avsked med tillstånd att kvarstå i nämnda reg:s reserv 1924-06-27 fr.o.m juli 1. Major i armén s. d. juli 1. Kammarherre i k. maj:ts hov 1926-12-30. GV:sJmt 1928-06-16. RFrMérAgric 1929-08-14. Har av trycket publicerat åtskilliga krigshistoriska uppsatser. Tog år 1913 initiativet till stiftandet i och för släktens självhjälp av Stiernstedtska släktföreningen, vars fonder äro underställda riddarhusets förvaltning. Under åren 1911–1925 delägare i Björnvikens gård i Kvillinge socken, Östergötlands län. Ensam ägare av denna gård 1925–1930. RFrHL. Gift 1904-02-25 Bolltorp med friherrinnan Charlotte Funck nr 189, född 1880-07-27 Bolltorp Ägde del i Bolltorp åren 1909–1931 samt innehar sedan 1928 del i Petersborg m. fl. gårdar i Halland. Dotter av godsägaren friherre Tomas Alexander Funck, och Charlotta Laura Sofia von Möller.

Barn:

 • Johan Carl Göran, född 1905-09-16 på Bolltorp i Skönberga förs, Ög. Död där s. å. 17/9 .
 • Lars Ulf Johansson, född 1909-01-10 i Stockholm, K. Svea Art. regementets förs. Huvudman. Studentexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1928-12-05. Student vid Stockholms högskola 1929-02-15. Reservofficersaspirant vid livregementet till häst 1929-06-15. Reservofficersexamen 1931-09-03. Fänrik i regementets reserv 1932-04-15. Underlöjtnant i samma reserv 1934-05-11. löjtnant i samma reserv 1936-04-17. Fänrik vid Livregementets grenadjärer 1941-09-01 samt samma dag löjtnant i samma regemente. Gift 1942-12-12 i S:t Nikolai kyrka i Örebro (Olaus Petri förs, Örebro vb nr 363) med Margareta Maria Behrn, född 1919-06-22 i Örebro. Dotter av direktören Johan Behrn och Englund.
 • Lars-Johan Johansson, född 1916-03-04 i Stockholm.

TAB 10

Nils Fredrik, (son av Samuel Fredrik August, tab 8), född 1884-11-13 Kockenhus. Mogenhetsexamen i Stockholm 1903-05-15. Student i Uppsala s. å. 15/9. Jur. kandidat 1909-03-13. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 29/3. Tingsbiträde i Uppsala läns södra domsaga och t. f. domhavande därst. 1909–1911. Ombudsman hos Aktiebolag Göteborgs banks kontor i Stockholm 1911-09-011917-10-01. Amanuens i kommerskollegium 1911-11-01–1913-09-01. Tjänstg. kammarjunkare 1911-12-12. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1911–1913. OffItKrO 1913. Anställd å E. Nathorst-Böös' advokatbyrå i Stockholm 1913-09-01–1920-09-01. Kammarherre i k. maj:ts hov 1919-12-31. Delägare i advokatfirman Schumacher & Stiernstedt därst. sedan 1921-05-13. Ledamot av Sveriges advokatsamfund s. å. Vice ceremonimästare 1921-12-31. OffNedONO 1922. RVO 1923-06-06. Kamrer vid KMO och RNO 1924-04-28. Entledigad från ceremonimästarbefattningen s. d. Tjänstg. kammarherre hos hertigen och hertiginnan av Västergötland s. d. StOffBLeopO 1926. KDDO2gr s. å. 28/3. KDDO1gr 1928-02-01. GV:sJmt s. å. 16/6. KNedOHO s. å. KNS:tOO1kl 1929. StOffLettSO s. å. KSp MerCOlkl 1930. KVO 2kl 1933-06-16, 1935-02-01 skiljd från sina befattningar som Kammarherre i Kungl. Maj:ts hov och tjänstgörande kammarherre hos D K H Hertigen & Hertiginnan av Västergötland. Gift 1912-08-25 Bolltorp med sin broders svägerska friherrinnan Christina (Stina) Charlotta Funck, född 1890-09-25 på nämnda egendom, dotter av godsägaren friherre Tomas Alexander Funck, och Charlotta Laura Sofia von Möller. Hon ägde del i Bolltorp åren 1909–1931 samt innehar sedan 1928 del i Petersborg m. fl. gårdar i Halland.

Barn:

 • Ingrid Viveka Charlotta (Inger), född 1914-09-05 på Bolltorp. Gift 1937-05-16 i Stockholm, med kapellmästaren Axel Sixten Lennart Eckerberg, född -09-05. Tonsättare o. dirigent.
 • Viveka Christina Charlotta, född 1917-05-25 i Stockholm

TAB 11

Ludvig Teodor, (son av Jakob Teodor, tab 7), född 1846-02-25 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1863-09-18. Furir vid Upplands regemente s. å. 26/9. Officersexamen 1865-02-21. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 28/3. Löjtnant därst. 1872-06-07. Kapten 1884-04-09. Ledamot av Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1886–1907. RSO 1888-12-01. Major 1892-02-04. Överstelöjtnant 1901-06-26. Avsked såsom överstelöjtnant med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1903-11-27. RVO 1904-12-01. Befälhavare för Stockholms södra landstormsområde nr 45 a 1907-05-02. Avsked ur armén 1913-12-31. Död 1928-02-24 i Stockholm, Kungsholmens och liksom sin fru begraven å Uppsala kyrkogård. Ägde Stora Sunnersta i Helga Trefaldighets socken, Uppsala län 1874–1906. Gift 1875-09-02 i Uppsala med friherrinnan Emilia Ottilia Jakobina Lovisa Liljencrantz, född 1844-05-30 på Vrå i Skogstibble socken, Uppsala län, död 1928-12-27 i Stockholm, dotter av tullinspektören och löjtnanten friherre Johan Carl Liljencrantz, och Anna Henrietta von Schoultz.

Barn:

 • Elin, född 1876-07-29 på Stora Sunnersta. Anställd hos P. A. Norstedt & Söners förlag 1916-10-01. Tjänstg. å förlagets bokföringsavdelning.
 • Louise, född 1878-01-28 i Uppsala. Stiftsjungfru. Elev vid Tekniska skolan i Stockholm 1895–1896 samt Akademien för de fria konsterna 1897–1902. Gift 1940-09-16 i Stockholm
 • Henriette (Henny), född 1882-10-31 på Stora Sunnersta.
 • Gustaf, född 1879. Överstelöjtnant. Död 1932. Se Tab. 12

TAB 12

Gustaf, (son av Ludvig Teodor, tab 11), född 1879-10-28 på Stora Sunnersta. Mogenhetsexamen i Uppsala 1899-05-26. Volontär vid Upplands infanteriregemente s. å. 30/5. Elev vid krigsskolan 1900-09-25. Sergeant s. å. 14/8 och fanjunkare vid nämnda regemente 1901-08-14. Officersexamen s. å. 27/11. Underlöjtnant vid regementet s. å. 15/12. Löjtnant därst. 1904-12-31. Lärare vid infanteriskjutskolan på Rosersberg 1908–1909. Genomgick krigshögskolan 1909–1911. Kompanibefälhavare vid volontärskolan å Karlsborg 1912–1914. Kadettofficer och lärare vid krigsskolan å Karlberg 1914–1918. Kapten vid regementet 1916-09-18. Regementskvartermästare 1920-08-26–1923-12-10. RSO 1922-06-06. Kompanichef vid infanteriskjutskolan 1923–1925. Brigadkvartermästare vid 9. brigaden 1923-12-10–1925-10-06. Major i armén och t. f. major vid Norrbottens regemente 1925-10-06. OffNONO m sv s. å. 23/10. Major vid sistnämnda regemente 1926-11-01. Överstelöjtnant i armén 1930-05-30. Överstelöjtnant vid Norrbottens regemente s. å. 20/6 och vid Jönköpings-Kalmar regemente 1931-10-25. Död 1932-09-13 i Eksjö och begraven på Uppsala kyrkogård. Gift 1906-02-27 i Stockholm med Lily Amelie Maria Swensson, född 1883-02-01 i Undersåkers socken (Jämtlands län). Dotter av stadsfiskalen Fredrik Swensson och Selma Johanna Landelius.

Barn:

 • Viveka Lili, född 1907-01-31 i Uppsala. GMor, Lidingö. Gift 1928-06-21 i Övertorneå förs, med löjtnanten vid Norrbottens regemente Sven Emil Wallsten, född 1904-01-06. Död 1941-01-11.
 • Eva Marianne, född 1915-01-24 i Matteus förs, Stockholm. Kontorist vid försvarets materielverk.

TAB 13

Lars Fredrik (son av Samuel Peter, tab 6), född 1810-01-21 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1825-08-27. Utexaminerad 1830-06-19. Fänrik vid Upplands regemente 1830-07-01. 2:e löjtnant därst. 1834-06-07. Utexaminerad från artilleriläroverket vid Marieberg 1835-05-27.1. Löjtnant 1837-09-01. Generalstabsofficer 1839-01-19. 1. adjutant vid nämnda regemente 1846-03-05. 2. Kapten därst. 1847-03-02. Kapten 1848-05-23. RSO 1854. Major i armén 1859-03-02. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén och i generalstaben 1862-06-17. Landstingsman i Stockholms län 1864–1865. Generalstabsofficer över stat 1874. Avsked ur krigstjänsten 1877. Ledamot i direktionen för Löwenströmska lasarettet 1866-12-21. Död 1881-04-23 i Uppsala och begraven å Uppsala kyrkogård. Ägde Älvsunda i Eds socken, Stockholms län 1862–1870. Gift 1855-04-26 med grevinnan Sofia Ulrika Lewenhaupt, född 1826-12-11 Kasby. Död där 1902-11-11 och begraven på Lagga kyrkogård, dotter av kornetten greve Gustaf Adolf Lewenhaupt, och Ebba Gustava Bergenstråhle. Grevinnan Stiernstedt, född Lewenhaupt, ägde Kasby från 1889 intill sin död.

Barn:

 • Samuel Gustaf Fredrik, född 1858. Major. Död 1938. Se Tab. 14.

TAB 14

Samuel Gustaf Fredrik, (son av Lars Fredrik, tab 13), född 1858-03-20 på kaptensbostället Norrby i Lunda socken, Stockholms län. Volontär vid Upplands regemente 1875-03-05. Mogenhetsexamen 1876-06-06. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1877-10-23. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/11. Genomgick krigshögskolan 1880–1882. Tjänstg. vid generalstaben 1882–1884 och 1885–1886. Löjtnant 1884-09-12. Disponent Kasby 1889–1902. Ordförande i Knivsta mejeriförening 1892–1910. Kapten 1897-08-18. RSO 1899-12-01. Major vid Västernorrlands regemente 1904-07-15 och vid Upplands regemente 1905-08-16. Landstingsman i Stockholms län 1906–1910. Tjänstg. vid franska infanteriregementet nr 34 i Mont de Marsan 1907. RFrHL 1908-10-23. Avsked från beställning på stat 1916-03-24 med tillstånd att kvarstå i regementets reserv. Befälhavare för Uppsala norra rullföringsområde nr 55 1916–1925 och för Sala östra landstormsområde nr 56 A 1925–1929. Avsked ur krigstjänsten 1929-09-13. Ägde Kasby 1902–1911. Gift 1887-11-24 i Uppsala med Johanna Elisabet Ohlsson, född 1861-08-24 i Vänersborg, död 1938-03-18 i Stockholm (Oscars förs, Sth. db nr 86), dotter av dekorationsmålaren Olof Christoffer Ohlsson och Anna Helena Andersson.

Barn:

 • Carl Gustaf Samuel (Gösta), född 1888-12-29 i Uppsala. Mogenhetsexamen därst. 1907-12-17. Volontär vid Norrlands dragonregemente 1908-01-07. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1911-07-13. Elev vid ridskolan å Strömsholm 1911–1912. Löjtnant vid regementet 1913-07-18. Död ogift 1917-05-26 i Boden (Umeå stadsförs, db).
 • Ebba Sofia Elisabet, född 1892-04-24 på Kasby. Stiftsjungfru. Stenograf hos Almqvist & Wicksells boktryckeriaktiebolag i Uppsala 1913-10-20–1917-02-10, hos statens handelskommission, Stockholm, 1917-02-12–1919-05-31 samt hos C. Sekr i ab Arbab.
 • Knut Fredrik Samuel, född 1893-09-23 på Kasby. Tjänsteman hos Aktiebolag Mälareprovinsernas bank i Stockholm. Fondchef vid Aktiebolag Stockholms handelsbanks avdelningskontor i Sundsvall 1915. Död ogift 1917-11-30 i sistnämnda stad.

TAB 15

Johan Magnus Knut, (son av Samuel Peter, tab 6), född 1814-08-19 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1929-11-02. Korpral 1835. Utexaminerad s. å. 24/4. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 16/5. Löjtnant därst. 1840-07-03. Kapten 1854-12-07. RSO 1864-05-03. Avsked 1865-11-14. Död 1868-01-23 i Strängnäs. Gift 1845-01-04 i Vaxholm med Marie Emilia Bolin, född 1824-11-19 i sistnämnda stad, död 1908-11-18 i Stockholm, dotter av handlanden i Vaxholm Elias Bolin och Maria Åkerström.

Barn:

 • Jacquette Maria, född 1847-08-16 i Vaxholm. Åldfru på Fållnäs' fideikommiss i Sorunda socken, Södermanlands län 1886. Död där 1924-12-21 och begraven å Sorunda kyrkogård (Sorunda förs Sthml 1, db). Ägde Hammarskog i Dalby socken, Uppsala län 1886–1896.
 • Fredrik August Teodor, född 1854-03-01 i Vaxholm. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1875. Utexaminerad 1876. Ägde Hammarskog 1881–1886. Överflyttade därefter till Australien, där han bl. a. bedrev lantbruk. Återvände till Sverige 1909. Död ogift 1926-12-10 i Stockholm och begraven på skogskyrkogården vid Enskede.
 • Ebba Augusta Vilhelmina Ulrika, född 1857-03-12 i Vaxholm, död 1926-01-02 i Oslo. Gift 1879-10-21 i Stockholm med byråchefen i norska justits- och politidepartementet, sedermera skiftesdomaren i Kristiania, KVO2kl, RNO, RNS:tOO, jur. kandidat Edvard Lauritz Esmarch, född 1853-02-14 i Sarpsborg, Norge, död 1921-02-15 i Oslo.

TAB 16

Lars Vilhelm, (son av Lars, tab 3), född 1774-05-05 Lagga-Husby. Kom i krigstjänst 1791. Sergeant vid livgardet s. å. 7/5. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 20/12. Löjtnant därst. 1793-12-16. Avsked 1803-06-08 för att uteslutande ägna sig åt skötseln av sina gårdar. Ägde Risberga med underlydande i Östuna och Husby-Långhundra snr, Mälsta i sistnämnda socken och Lagga-Husby i Lagga socken (alla i Stockholms län), Djurby i Litslena socken och Strömsberg i Breds socken (båda i Uppsala län) samt Broby i Björksta socken, Västmanlands län m. fl. Död 1831-01-04 på Risberga samt begraven på Östuna kyrkogård jämte sin första fru. Gift 1:o 1798-05-06 i Uppsala med stiftsjungfrun Hedvig Eleonora Klingenstierna, född 1781-08-15 på Sveaborg, död 1807-06-03 på Risberga, dotter av överstelöjtnanten Erik Gustaf Klingenstierna, och Eleonora Charlotta Hauff. Gift 2:o 1808-12-25 med stiftsjungfrun Fredrika Lovisa von Hofsten, född 1791-08-08 på Valåsen i Karlskoga socken, Örebro län, död 1855-08-31 i Uppsala av kolera och begraven å kyrkogården därst., dotter av hovjunkaren Bengt von Hofsten, och Christina Lovisa Geijer.

Barn:

 • 1. Eleonora Jakobina Gustava, född 1800-01-31 på Risberga, död ogift 1883-04-06 i Uppsala och begraven å Östuna kyrkogård. Ägde Lagga-Husby.
 • 1. Lars, född 1802-07-24 på Risberga. Student i Uppsala. Vice notarie i Svea hovrätt. Hovjunkare 1826-05-11. Kammarjunkare 1829-08-11. Häradshövdings n. h. o. v. 1831-09-10. Kopist i justitiefördelningen av k. kansliet s. å. Assessor i Svea hovrätt 1840. Hovrättsråd därst. 1850-01-08. Kamrerare vid KMO och RNO 1851-11-24. Hovmarskalk 1860-11-00. Skattmästare vid KMO och KNO s. å. 26/11. Avsked från ordensskattmästarbefattningen 1865-11-27. Avsked från hovrättsrådsämbetet 1867-09-07. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1844–1855. Ordförande i styrelsen för Stockholms läns brandstodsbolag 1844–1858. Död 1873-11-04 i Stockholm och begraven på Stockholms norra begravningsplats jämte sin första fru. Gift 1:o 1835-12-05 i Stockholm med sin styvmoders svägerska Constantia Johanna Charlotta Brand i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1820-01-30 i Stockholm med bankokommissarien Bengt August von Hofsten, född 1785, död 1834), född 1791-01-21, död 1857-12-10 i Stockholm, dotter av löjtnanten Carl Johan Brand, och hans 1:a fru Christina Johanna Paulin. Gift 2:o 1865-09-05 i Stockholm med Sofia Maria Amalia Sandels, född 1827-02-27 i nämnda stad, död 1912-02-08 i Halmstad ]] samt där begraven, dotter av överstelöjtnanten Lars August Sandels, och Clementina Adelaide von Heland.
 • 1. Carl Vilhelm, född 1804 på Risberga, död där s. å. och begraven å Östuna kyrkogård.
 • 1. Johanna Maria (Jeanne), född 1805-05-16 på Risberga, död 1895-05-16 i Uppsala (på sin nittionde födelsedag) och begraven i Nisbethska graven på Östuna kyrkogård. Gift 1826-12-28 på Risberga med kaptenen Axel Henrik Nisbeth, född 1800, död 1853.
 • 1. Johan Vilhelm, född 1806. Kapten. Död 1865. Se Tab. 17.
 • 2. Louise Vilhelmina, född 1809-12-30 på Risberga. Stiftsjungfru. Död 1876-10-02 Vallox-Säby och begraven i mannens grav på Knivsta kyrkogård Stockholms län. Gift 1832-02-25 på Risberga med kammarherren Carl Samuel Paykull, född 1808, död 1868.
 • 2. Christina Charlotta, född 1811-11-13 på Risberga, död 1904-05-28 i Skövde. Gift 1833-08-31 på Risberga med översten Carl Gustaf Bergenstråhle, född 1798, död 1876.
 • 2. Carl Gustaf, född 1814-08-15 på Risberga. Student i Uppsala. Död där 1831-05-27 och begraven på Östuna kyrkogård.
 • 2. Hedvig Carolina (Hedda), född 1820-06-24 på Risberga, död 1906-05-16 i Uppsala och begraven på kyrkogården därst. Gift 1853-06-04 på Risberga med hospitals- och lasarettsläkaren i Uppsala, med. doktorn och kir. magister, RNO, Otto Gottfrid Söderbom, född 1807-02-26 i Norrköping, död 1876-07-20 i Uppsala och begraven på kyrkogården därst.
 • 2. Fredrika Augusta, född 1821-11-02 på Risberga, död 1893-09-07 i Uppsala och begraven på kyrkogården därst. Gift 1859-12-17 på Risberga med professorn vid Uppsala universitet, filosofie doktorn, RNO, Lars Fredrik Svanberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1836 med Augusta Roth, död 1858 i Uppsala), född 1805-05-13 i Stockholm, död 1878-07-16 i Uppsala och begraven på sistnämnda stads kyrkogård.
 • 2. Edvard August, född 1828. Godsägare. Död 1909. Se Tab. 24.

TAB 17

Johan Vilhelm (son av Lars Vilhelm, tab 16), född 1806-08-04 på Risberga. Rustmästare vid Upplands regemente 1822-11-22. Fänrik därst. 1823-03-04. Löjtnant vid samma regemente 1831-08-20. 1. adjutant vid regementet 1841-10-06. 2. Kapten därst. 1843-08-14. Avsked 1850-04-30. Ordförande i Stockholms skarpskytteförening 1861–1864. Ledamot av styrelsen för Stockholms läns sparbank 1862–1864. Död 1865-05-18 i Uppsala och ligger jämte sin fru begraven på Östuna kyrkogård. Han ägde Strömsberg i Breds socken, Uppsala län åren 1832 till omkr. 1841 samt arrenderade Katrineberg i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län 1841–1860. Gift 1833-02-20 med Sofia Christina Uggla, född 1809-08-01 Svaneholm, död 1870-02-26 i Uppsala, dotter av bruksägaren Leonard Magnus Uggla, och hans 2:a fru Maria Åberg.

Barn:

 • Hedvig Maria, född 1834-01-06 på Strömsberg i Breds socken, Uppsala län, död 1914-12-22 i Djursholm. Gift 1858-08-01 på Katrineberg med professorn greve Gustaf Knut Hamilton, född 1831, död 1913.
 • Elin, född 1835-10-04 på Strömsberg, död i Stockholm 1920-02-13. Gift 1862-06-15 i Klara kyrka i Stockholm med professorn i fysik vid universitetet i Lund, filosofie doktorn, RNO, Carl Albert Viktor Holmgren, född 1824-05-18 i Västra Ny socken, Östergötlands län, död 1905-12-11.
 • Vilhelm Carl, född 1838. Överste. Död 1918. Se Tab. 18.
 • Leonard Vilhelm, född 1841. Generallöjtnant. Död 1919. Se Tab. 20.
 • Sofia Lovisa, född 1845-08-19 på Katrineberg. Studerade målarkonsten i Köpenhamn, Berlin, Paris och Rom. Landskapsmålarinna. Bland hennes arbeten, företrädesvis utländska motiv, voro flera utställda å Salongen i Paris. Hade målarskola i Lund i tre år samt i södra Frankrike åren 1890–1901. Död ogift 1927-07-03 i Stockholm S:t Görans och begraven på Stockholms norra begravningsplats.

TAB 18

Vilhelm Carl, (son av Johan Vilhelm, tab 17), född 1838-01-06 Strömsberg. Stndentexamen 1855-05-15. Furir vid Värmlands fältjägarkår s. å. 22/5. Officersexamen 1856-02-29. Avsked från nämnda kår s. å. 26/6. Fanjunkare vid Värmlands regemente s. å. 1/7. Underlöjtnant därst. s. å. 8/9. Genomgick högre artilleriläroverket å Marieberg 1861–1863. Löjtnant 1864-04-06. Kapten 1872-12-06. RSO 1879-12-01. Major vid Värmlands fältjägarkår 1885-08-08. Ledamot av styrelsen för Värmlands ensk. bank 1885–1896. Ordförande i styrelsen för Nissaströms aktiebolag 1889–1907. Major och chef för nämnda kår 1894-02-02. Överstelöjtnant i armén s. å. 1/5. Överste i armén 1901-04-26. Avsked från kåren s. å. 14/6 och var han dess siste chef. Avsked ur armén 1914-02-28. Död 1918-03-23 Frykfors. Han företog många och vidsträckta resor i Europa, norra Afrika och Nordamerika. Ägde Lökene i Kils socken, Värmlands län 1881–1893. Grundade 1889 Nissaströms bruk i Enslövs socken, Hallands län samt Frykfors' och Näsfors' trämassefabriker i Värmland samt var disponent för Frykfors' trämassefabrik från 1901 till sin död. Gift 1879-04-05 i Stockholm med Maria (Ammy) Uggla, född 1857-07-07 Sikfors, död 1923-11-24 på Frykfors ]], dotter av kaptenen Lars Fredrik Axel Uggla, och Maria Vilhelmina Carleson, B.

Barn:

 • Elisabet Sofia, född 1880-01-11 Guttane. Stiftsjungfru. Gift 1902-01-10 i Karlstads domkyrka med sin kusin civilingenjören, Hjalmar Gustaf Albert Holmgren, född 1871-07-11 i Lund. Från vilken hon blev skild 1921-02-24. Död 1936-05-17 i Stockholm.
 • Emilia Maria, född 1881-05-14 på Karlsborg. Gift 1906-11-02 i Karlstad med civilingenjören Claes August Widegren född 1873-07-07 i Frustuna socken, Södermanlands län.
 • Hedvig Fredrika, född 1883-08-07 på Lökene. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1909-06-00. Assistent vid geheimehofrat J. Oldevigs sjukgymn. institut i Dresden 1910 febr.–juni och 1911 jan.–1914 aug. Av österr. sanitetskommandot anställd vid ortopedisk avdeln. på krigssjukhus i Wien 1916 jan.–1919 juni. Medarbetare vid svenska röda korsets hjälpaktion i Wien 1920 mars–1924 april. Gift 1924-06-16 i Wien med österrikiska generalmajoren m. m. Ferdinand von Kostellezky, född 1869-11-01 i Waitzen i Ungern.
 • Johan Vilhelm Carl, född 1885. Provinsialläkare. Se Tab. 19.
 • Carl Albert Bertil, född 1895-09-08 Sofiahemmet Död 1901-06-06 i Molkom i Nyeds socken, Värmlands län.

TAB 19

Johan Vilhelm Carl, (son av Vilhelm Carl, tab 18), född 1885-01-11 på Lökene. Mogenhetsexamen i Lund 1905-05-00. Studerade vid forstakademien i Tharandt i Sachsen 1906–1907. Skogspraktiska studier i Umeå och vid Gideå bruk 1907–1909. Måste sistnämnda år avbryta skogsstudierna i följd av en fotskada. Sjukgymnastiska studier vid prof. Wides ortopediska institut i Stockholm 1909. Med. stud. vid karolinska institutet 1910-01-00. Med. kandidat 1913-11-29. Med. licentiat 1920-03-13 i Stockholm. Underläkare vid Ulricehamns sanatorium 1920. Bruksläkare vid Forshaga Värmlands län 1920–1921. Extra provinsialläkare i Deje distrikt i Värmland 1921-09-20. Ord. provinsialläkare därst. 1929-12-31. Tjänstg. såsom assistentläkare på centrallasarettet i Karlstad under 8 månader 1930–1931. Gift 1916-08-03 i Rättvik Kopparbergs län med Ebba Maria Breda Bull, född i Oslo 1888-12-15. Målarinna. Har före giftermålet studerat målarkonsten, bl. a. på akademien i Oslo samt i Dresden, Florens och Köpenhamn. Dotter av norske författaren Jakob Breda Bull och Anna Maria Augusta Berglöf från Sverige.

Barn:

 • Marie-Louise, född 1920-02-21 i Stockholm

TAB 20

Leonard Vilhelm, (son av Johan Vilhelm, tab 17), född 1841-01-09 Strömsberg. Student 1858-05-21. Furir vid livregementets grenadjärkår s. å. 6/7. Officersexamen 1859-04-30. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 13/7. Transp. till Närkes regemente s. å. 16/12. Löjtnant därst. 1865-03-07. Ordonnansofficer hos hertigen av Östergötland s. å. 27/10. Generalstabsofficer 1867-11-26. Adjutant vid livgardesbrigadens stab 1869. Beordrad att under två år vistas i Ryssland för att studera ryska språket och militärförhållandena i nämnda land 1870-10-20. Kapten i armén 1872-05-17. Adjutant hos hertigen av Östergötland s. å. 20/6 och hos konungen s. å. 21/10. Var under vistelsen i Ryssland anställd vid beskickningen i S:t Petersburg och bevistade övningslägret vid Krasnoe-Selo sommaren 1873. Sänd i diplomatisk beskickning till kejsaren av Ryssland på Krim s. å. RRS:tVIO4kl s. å. 11/9. Kapten vid generalstaben s. å. 19/12. Stabschef vid livgardesbrigaden s. å. 20/12. Kapten i Närkes regemente 1875-08-16. Var anställd hos bayerska ambassadören, generallöjtnanten greve Rechberg vid änkedrottning Josefinas begravning 1876-06-00. RBayFO s. å. 14/7. Stabschef i tredje militärdistriktet s. å. 1/10. RSerbTO s. å. 11/11. Stabschef i första militärdistriktet 1878-10-01. RDDO s. å. 25/1. Överadjutant och major vid generalstaben 1879-05-02. Anställd hos ryske storfurstentronföljaren Alexander under dess besök i Stockholm s. å. i juli. RRS:tAO2kl i br s. å. 22/9. RNS:tOO s. å. 1/12. RSO 1880-05-15. Avsked från stabschefsbefattningen i första militärdistriktet 1882-10-23. Sektionschef vid generalstabens militärstatistiska avdelning s. å. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1883-05-11. Åtföljde hertigen av Närke under dess utrikes resa 1885 jan. –febr. Chef för skjutskolan somrarna 1884–1886. KDDO2gr 1886-05-31. Överste och chef för Upplands regemente 1888-09-21. Överadjutant hos konungen s. d. Tjänstg. kabinettskammarherre s. å. 1/12. Avsked från överadjutantsbefattningen s. å. 6/12. PersSLO 3kl 1890. StkItKrO 1891-09-00. KSO2kl 1892-12-01. KSVFOlkl 1893-09-00. RPrKrO2kl m kr s. å. 29/9. KNS:tOO1kl 1894-01-20. KNO1kl s. å. 28/4. RRS:tStO1kI s. å. KSOlkl 1896-12-01. Anställd hos konung Leopold av Belgien under dennes besök i Stockholm 1897-07-00. StOffBLeopO s. å. 20/7. Generalmajor i armén s. å. 16/9. OII:sJmt s. å. 18/9. StkDDO 1899-01-30. Chef för femte arméfördelningen s. å. 7/7. KmstkSO 1904-12-01. Generallöjtnant i armén 1905-01-21. LKrVA s. å. Ställföreträdande k. kommissarie för det frivilliga sjukvårdsväsendet i krig 1906-10-19. Avsked såsom arméfördelningschef 1907-04-12 med skyldighet att kvarstå i generalitetets reserv. OIISGbmt s. å. 3/6. Kommissarie för nämnda sjukvårdsväsende 1909-04-02. Hedersledamot i föreningen K. H. S 1912-11-08. Avsked ur krigstjänsten och från nämnda kommissariebefattning s. å. 20/12. GMsjv 1914-03-15. Död 1919-03-14 i Stockholm, Kungsholmens och begraven på stadens norra begravningsplats. Har av trycket utgivit Några minnesblad ur mitt liv (1912) samt Svenska härens utbildning och övningar (1915). Gift 1:o 1872-08-27 på Botsjejkov i guvernementet Vitebsk i Ryssland med Marie Pauline Viktoria Ciechanowiecka, född 1850-04-29 på nämnda egendom, död 1876-01-06 i Stockholm och begraven å katolska kyrkogården därst., dotter av adelsmarskalken Paul Ciechanowiecki och Alexandrine Riznitj. Gift 2:o 1877-08-07 på Botsjejkov med sin svägerska Pauline Marie Sofie Cieckanowiecka, född 1858-07-11 på Botsjejkov, död 1911-01-30 i Stockholm, Kungsholmens och begraven å katolska kyrkogården därst.

Barn:

 • 1. Maria Alexandra Sofia (Marika), född 1875-01-12 i Stockholm. Privat undervisning och klosterpension i Paris 1888–1890. Debuterade 1894 som författarinna under pseudonymen Mark Stern. Har under denna pseudonym, under namnet Marika Cederström och under sitt flicknamn utgivit ett stort antal romaner och andra arbeten, av vilka flera översatts till främmande språk. Studieresor till Ryssland och Polen (1890-talet), Frankrike, England, Italien, Marocko. Ledamot av Samfundet De Nio 1918. Ordförande (tidigare vice ordf.) i Sveriges författareförening 1931. RFrHL. RPolOPolRest5kl. BdrElisabM. Äg. villa i Djursholm ledarmot av kulturrådet för 1940-41. Gift 1:o 1900-06-05 i Stockholm med aviatikern friherre Carl Gustaf Alexander Cederström, från vilken hon 1906 blev skild, född 1867, död 1918. Gift 2:o 1909-10-04 i Stockholm, Engelbrekts med författaren Ludvig Anselm Nordström, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-05-03, född 1882-02-25 i Härnösand. Död 1942-04-15 i Stockholm.
 • 1. Georg Maria Vilhelm, född 1876. Advokat. Död 1942-04-15 i Stockholm. Se Tab. 21.
 • 2. Erik Carl Maria Vilhelm, född 1878. Generalsekreterare. Se Tab. 22.
 • 2. Johan Vilhelm Paul, född 1881-08-17 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen i Uppsala 1900-06-00. Studier vid Tekniska högskolan och Bergshögskolan i Stockholm 1901–1905. Anställning som ritare och chefsritare vid skilda företag i Amerikas förenta stater 1905–1910. Chefsassistent vid Curtis Pneumatic Machinery Co. 1911–1914. Startade s. å. egen ingenjörsverksamhet i San Francisco, Cal., U.S.A., under firma Western Engineering Sales Co., vilken firma fortsatte till 1918, då den uppgick i American Transmarine Cos. Chef för sistnämnda företags kontor i nämnda stad 1918–1921. Egen ingenjörsverksamhet sedan 1921 och från 1925 i Bergen, Norge. Gift 1937-03-31 med Louise Ekstrand, född 1891-10-16.
 • 2. Märta Alexandra Marie Pauline, född 1882-12-14 i Stockholm. Gift 1:o 1900-11-05 i Stockholm med direktören med. doktorn Ivan Bratt, från vilken hon 1910-08-16 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1911-10-08 med Anna Maria Elisabet Christersson, från vilken han 1932 blev skild, född 1887-09-22. Gift 3:o 1932 med Eva Mark, född 1907), född 1878-09-24 i Jönköping. Gift 2:o 1910-10-03 i London med t. v. norske utrikesministern KVO2kl, m.m., jur. doktorn Arnold Christoffer Raestad, född 1878-02-15 i Oslo.

TAB 21

Georg Maria Vilhelm, (son av Leonard Vilhelm, tab 20), född i Stockholm 1876-01-06. Mogenhetsexamen i Uppsala 1893-06-07. Volontär vid Upplands regemente s. å. 8/8. Student vid Uppsala universitet s. å. 29/8. Sergeant i regementet 1894-07-16. Jur. filosofie examen 1895-04-27 och reservunderofficersexamen s. å. 31/8. Fanjunkare i regementet s. å. 1/9. Reservunderlöjtnant i nämnda reg:s reserv s. å. 17/12. Jur. utr. kandidat 1901-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 4/6. Tingsbiträde i Stockholms läns västra domsaga 1901 okt.–1902 april. Anställd å Herzog & Åströms advokatbyrå i Stockholm 1902 april–1908 sept. Har därefter innehaft egen advokatbyrå i Stockholm. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1904. Förordnad att såsom sakkunnig biträda i justitiedepartementet vid utredning av vissa strafflagsfrågor 1913 och för utredning av vissa straffprocessuella frågor 1918. Sekreterare och kassaförvaltare i Svenska kriminalistföreningen 1919–1938 . Kommunalfullmäktig i Lidingö 1921–1925. Stadsfullmäktig därst. 1926–1931. Ledamot av styrelsen för Polisskolan i Stockholm 1926-01-01–1932. Äger fastighet i Lidingö stad sedan 1909. Har av trycket utgivit ett flertal juridiska arbeten däribland: Den svenska arbetareskyddslagstiftningen och yrkesinspektionen (1902), Rättigheter och skyldigheter gentemot statskyrkan (1903), Den svenska kvinnans rättsliga ställning (1904), Tomträtt (1907), Vårt straffsystem (1909), Sveriges advokatsamfund de 25 första åren (1912), Den nya äktenskapslagen (1916), Våra äktenskapslagar (1921), Den nya konkurslagstiftningen (1922), Våra avtalslagar (1926), Brottmålsadvokaten (1928). Biog. i "Vem är det ?". Gift 1901-07-24 i Niendorf i Tyskland med Ruth Elisa Naëma Dalström, född 1879-04-04 i Hultsfred i Vena förs, Kalmar län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1897-12-10. Med. stud. vid Uppsala universitet 1898–1900. Jur. kandidat vid Stockholms högskola 1921-12-15. Advokat i Stockholm sedan 1922. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1926. Vice ordförande i Lidingö barnavårdsnämnd 1938-1941. Ordförande i Kvinnoföreningens beredskapskommitté. Ledare i Fredrika Bremerförbundets arbetsutskott, av 1942 års centralkommitté för frivilligt försvarsarbete. Dotter av ingenjören Gustaf Dalström och Anna Maria Katarina (Kata) Carlberg. Har av trycket utgivit åtskilliga juridiska arbeten.

Barn:

 • Marianne, född 1905-01-05 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Textilkonstnärinna. Ägde tillsammans med maken inredningsfirman Domus i Stockholm. Gift 1933-01-26 i Lidingö förs, Stockholms län med Ingjald Henrik (Inge) Westin, född 1901-12-04.
 • Gertrud, född 1909-03-01 i Gustaf Vasa förs, Stockholm. Genomgått Musikaliska akademien 1927–1929.
 • Gunnar Vilhelm, född 1911-11-04 i Stockholm. Studentexamen i Lidingö 1931-05-16.

TAB 22

Erik Carl Maria Vilhelm, (son av Leonard Vilhelm, tab 20), född 1878-10-03 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen i Uppsala 1897-06-09. Volontär vid Norrlands artilleriregemente s. å. 14/6. Sergeant 1898-08-22. Elev vid krigsskolan s. å. 26/9 och kammarpage hos konungen s. d. Officersexamen 1899-11-25. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1902-06-21. Genomgick Tekniska högskolans kemiska fackskola 1906–1907. GMbg 1908-09-18. Artilleristabsofficer 1909-01-01–1913. Kapten vid nämnda regemente 1910-07-18. Generalsekreterare vid Svenska Röda Korset sedan 1918-10-00. Kapten på reservstat vid ovann. regemente 1919-11-12. RSO 1920-06-06. RVO 1922-11-25. KPo10Po1Rest 1923. Major i armén 1926-10-26. GMsjv 1928. KBulgCfO s. å. Avsked från beställning på stat med inträde i regementets reserv s. å. 21/9. Ledarmot av Svenska läkarsällskapet 1929. ÖHT 1929. KVO2kl 1930-06-06. Såsom representant för Svenska Röda Korset deltagit i ett 10-tal världskongresser. Studieresor till krigsskådeplatsen i Macedonien 1916 samt till U.S.A. 1928. Publicerat ett antal tidskrifts- och tidningsuppsatser i militära och rödakorsämnen. NRKHt, PrRKM2o. 3kl, TRKHt1kl, ÖRKHt1kl med krigsdek., PolRKFt o. Ht1kl, UngRKHt1kl, Est1RKHt, Bulg RKFt1kl, FinlRKSM, DRKM, JapRKFt o. Ht, BelgRKHt, LettRKHt. Överstelöjtnant i armén 1937-06-18 KFinlVRO 1940-11-25. Gift 1:o 1903-08-03 i Stockholm med Märta'' Tesch från vilken han blev skild 1918, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1919-08-20 i Skanör med advokaten friherre Karl Johan Henrik Ramel, född 1889-10-01-19 Löberöd, död 1938-01-06 i Stockholm), född 1885-01-27 i Stockholm, död 1937-06-13 i Borås. Dotter av direktören Vilhelm Tesch och Ingeborg Julia Maria Lindström. Gift 2:o 1920-12-17 i Stockholm, Engelbrekts med Eva Elisabet Danielsson, född 1889-07-07 i Stockholm. Dotter av grosshandlaren Carl Danielsson och Amanda Bergman.

Barn:

 • 1. Vera Märta Maria Alexandra, född 1906-03-07 i Östersund. Gift 1929-05-27 i Jakobs kyrka i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, vb) med direktören Herbert Hans Joakim Gumprecht, född 1904-04-12, från vilken hon blev skild i London
 • 1. Alexandra Märta Ingeborg Pauline, född 1910-06-05 i Stockholm Gift 1933-09-26 i Stockholm Oscars med revisorn John Montgomery Hopkinson, född 1902-11-28.
 • 1. Erik Johan Vilhelm, född 1914-09-04 i Stockholm

TAB 23

Sven Vilhelm Josef, (son av Leonard Vilhelm, tab 20), född 1880-03-10 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen i Uppsala 1898-05-25. Volontär vid Andra Göta artilleriregemente s. å. 26/5. Sergeant därst. Elev vid Krigsskolan 1899-09-25. Officersexamen 1900-11-26. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 7/12. Elev i allmäna artillerikursen å Artilleri- och ingenjörshögskolan 1902. Avslutat nämnda kurs 1904-05-02. Löjtnant vid ovann. regemente 1904-10-28. Löjtnant vid Smålands artilleriregemente 1908-07-08 och vid positionsartilleriregementet 1909-01-01. Kapten vid sistnämnda regemente 1914-07-03. Kapten på reservstat därst. 1919-11-12 fr.o.m. 1920-01-01. RSO 1921-06-06. Ordförande i en underkommission av den blandade kommissionen för utväxling av den grekiska och turkiska civilbefolkningen 1927–1928. Gift 1903-07-04 i Hälsingborg med Fulvia Clara Christina Ljungquist, född 1883-04-24 i Jönköping. Översättarinna av moderna franska, engelska och amerikanska författares arbeten. Dotter av brukspatronen Knut Ottonin Ljungquist, Munksjö, och Clara Wejdling.

Barn:

 • 1. Berit Klara Marie Louise Pauline, född 1907-09-12 i Jönköping. Kanslibiträde i Utrikesdepartementet 1927.
 • 1. Stefan Wilhelm Otto, född 1909-11-12 i Stockholm.

TAB 24

Edvard August, (son av Lars Vilhelm, tab 16), född 1828-03-02 Risberga. Studentexamen i Uppsala 1844. Student därst. 1845-09-27. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1845-10-23. Officersexamen 1846-02-28. Underlöjtnant 1847-07-16. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1849–1851. Avsked ur krigstjänsten 1850-11-21. Ordförande i Långhundra hushållningsgille 1859. Ledamot av Stockholms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1860–1864. Ledamot av styrelsen för Stockholms läns sparbank 1862–1870. Ordförande i Östuna sockens kommunalnämnd och stämma 1862–1899. Död 1909-01-26 på Risberga och begraven på Östuna kyrkogård. Arrenderade Risberga 1852–1856 och ägde nämnda egendom sedan 1856.. Gift 1863-07-23 i Stockholm med Charlotta Therese Nyberg, född 1842 2318/4 i nämnda stad, död 1932-07-29 på Risberga och begraven på Östuna kyrkogård, dotter av kamreraren vid Stockholms stads vattenledningsverk Olof Nyberg och Charlotta Maria Westerberg.

Barn:

 • Carl Erland, född 1864-07-05 på Risberga, död där 1884-06-25 och begraven å Östuna kyrkogård.
 • Johan Lars Vilhelm, född 1865. Domänintendent, Se Tab. 25.
 • Theresia Eleonora (Elin), född 1866-12-06 på Risberga. Avgångsexamen vid högre lärarinneseminariet 1887. Gift 1902-09-07 på Risberga med kyrkoherden Viktor Magnus Ulrik Appelbom, i hans 2:a gifte, född 1855, död 1919.
 • Louise Cecilia Charlotta, född 1868-01-12 på Risberga. Avgångsexamen vid högre lärarinneseminariet 1889-06-01. Kassör vid bankaktiebolag Stockholm-Övre Norrland 1899-01-01, vid Aktiebolag Norrlandsbanken 1911 samt vid aktiebolag Svenska Handelsbanken 1917. Avsked 1925-12-31.
 • Hedvig Ingeborg Augusta (Hedda), född 1870-05-26 Risberga Lärarinna vid Lychouska skolan i Stockholm 1892–1894. Gift 1895-05-18 i Ersta kapell i Stockholm med ägaren av Islinge kolförädlingsverk och Islinge gård å Lidingön bergsingenjören, RVO m. m., Carl Gustaf Dahlerus, född 1857-02-07 i Stockholm, död 1910-03-18 på Islinge. Änkefru Dahlerus äger jämte sina barn Islinge huvudgård i Lidingö stad.
 • Jenny Elisabet Maria, född 1871-11-04 på Risberga. Elev vid Tekniska skolan i Stockholm 1889–1893. Gift 1895-09-15 på Risberga med bankdirektören, RC XIII:sO, RVO, Per Astley Hjalmar Böttiger, född 1863-04-06 i Norrköping. Död 1934-05-10 i Stockholm, Oscars.
 • Olof August Leonard, född 1874-09-16 på Risberga, död 1890-05-09 i Stockholm och begraven på Östuna kyrkogård.
 • Sten Edvard William Gordon, född 1885. Vice direktör. Se Tab. 27.

TAB 25

Johan Lars Vilhelm (son av Edvard August, tab 24), född 1865-07-25 på Risberga. Lantbruksbiträde vid nämnda egendom 1884–1894. Lantbruksstudier i England 1894–1895. Lantbruksbiträde vid Högantorp i Salems socken, Stockholms län 1896–1899. Arrenderade Risberga 1899–1904 samt Tislinge i Östuna socken, Stockholms län 1904–1926. Förvaltare vid Risberga sedan 1909. Nämndeman i Långhundra härad 1902–1916. Ordförande i Östuna sockens kommunalnämnd och stämma sedan 1905. Verkst. direktör i Knivsta mejeriförening och ordförande i dess styrelse 1910–1924. Ledamot av Stockholms läns veterinärstyrelse 1910 och dess ordförande sedan 1928. Landstingsman i nämnda län 1912–1916 samt sedan 1919. Ledamot i direktionen för Löwenströmska lasarettet 1912. Ordförande i Stockholms läns västra hushållningsgille 1913. Ledamot av länets hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1914. Ledamot av den s. k. Venngarnskommissionen 1914-10-01 och av styrelsen för statens alkoholistanstalt vid Venngarn 1916-07-28. Ledamot av styrelsen för Lantmännens mjölkleverantörförening (Mjölkcentralen) samt av dess förvaltningsutskott 1915–1929. T. f. domänintendent i Stockholms län 1916-11-10 samt fr. o. m. 1927-01-01 jämväl i Uppsala län. RVO 1917-06-06. Ledamot av riksdagens andra kammare under år 1921. HushGM 1928. Ordförande i ovann. lasarettsdirektion 1931-01-01. Gift 1900-10-07 på Högantorp i Salems socken, Stockholms län med Elsa Matilda Albertina Almgren, född 1877-03-23 å nämnda egendom. Kyrkvärd. Dotter av godsägaren Sven Viktor Almgren och hans 1:a fru Ellen Winroth.

Barn:

 • Ellen Teresia, född 1901-12-06 på Risberga. Stiftsjungfru. Gift 1930-12-06 i Östuna kyrka med arrendatorn av Fyrislunds egendom i Vaksala socken, Uppsala län, agronomen Ernst Vilhelm Thalén, född 1895-09-21.
 • Lennart Johan Viktor, född 1904. Lantbruksinspektor. Se Tab. 26.
 • Olof Johan August (Olle), född 1907-06-24 på Tislinge. Studentexamen vid Uppsala högre allm. läroverk 1929-05-24 officersvolontär vid Upplands infanteriregemente s. å. 3/6. SkytteRM s. å. Reservofficersexamen vid krigsskolan 1931-05-02. Fanjunkare i regementet s. å. 4/9. Elev vid gymnastiska centralinstitutet s. å. 1/10. Fänrik i nämnda reg:s reserv 1932-04-15.
 • Lars Johan Thesleff, född 1910-04-28 på Tislinge. Studentexamen vid Uppsala högre allm. läroverk 1928-12-08. Jur. stud. vid Uppsala universitet 1929.

TAB 26

Lennart Johan Viktor, (son av Johan Lars Vilhelm, tab 25), född 1904-06-28 Tislinge Lantbrukselev vid Kalltorp i Rommele socken, Älvsborgs län 1920–1921, vid Gårdstånga-Nygård i Gårdstånga socken, Malmöhus län 1921–1922 samt vid Ålberga i Kila socken, Södermanlands län 1922–1923. Genomgick Berga lantbruksskola 1923–1924. Lantbruksinspektor vid Risberga i Östuna förs, Sth. 1924. Landstingsman. Gift 1:o 1930-04-12 i Vaksala kyrka, Uppsala län med Margit Sylvia Christina Thalén ("Mannie"), född 1904-11-10 i Stigtomta socken, Södermanlands län, dotter av lantbrukaren Johan Alfred Thalén och Stina Johnsson. Dotter av lantbrukaren Johan Alfred Thalén och Stina Johnsson.

Barn:

 • Katarina Elsa Krisrina ', född 1931-06-05 i Uppsala
 • Inger Louise Lennartsson, född 1934-06-14 i Uppsala
 • Lars-Johan Lennartsson Thesleff, född 1938-01-26 i Uppsala
 • Margit Thèrése Lennartdotter

TAB 27

Sten Edvard William Gordon, (son av Edvard August, tab 24), född 1885-06-10 Risberga Mogenhetsexamen i Stockholm 1904-12-07. Student i Uppsala 1905-01-30. Jur. kandidat exam. därst. 1911-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 9/6. Biträde hos domhavanden i Ovansiljans domsaga 1911 juli–1912 jan. Studier vid universitetet i Montpellier våren 1912. Ånyo biträde i Ovansiljans domsaga samt t. f. domhavande därst. 1912 sept.–1914 maj. Bitr. ombudsman vid aktiebolag Norrlandsbankens huvudkontor i Stockholm 1914-08-01–1916-02-28. Amanuens i sjöförsvarsdepartementet 1916-02-09–1917-06-30. Extra ordinarie tjänsteman hos kommerskollegium 1916-02-08 samt amanuens därst. s. å. 30/9. Notarie hos riksdagens konstitutionsutskott 1917. Bitr. sekreterare hos folkhushållningskommissionen s. å. 15/7–30/12. Bitr. sekreterare hos Stockholms handelskammare 1918-01-01–1919-12-31. Notarie hos kommerskollegium 1919-12-20. T. f. sekreterare därst. 1920-01-01. Avsked ur statstjänsten 1921-03-31. Sekreterare hos Stockholms handelskammare s. å. 1/4. Sekreterare i 1920 års järnvägselektrifieringskommitté och i 1920 års svagströmskommitté 1920-08-27–1922-12-31. Sekreterare hos svenska nationalkommissionen för internationella näringsfrågor 1923 och har i denna egenskap deltagit i ett flertal världskongresser och andra sammanträden med internationella handelskammaren. GV:sJmt 1928-06-16. Vice verkst. direktör hos Stockholms handelskammare 1928-09-21. RVO 1930-06-06. Ledamot av statens spannmålsnämnd 1932-06-30. Gift 1915-02-06 i Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala (Uppsala domk. förs, vb) med grevinnan Kate Adolfine Amalia Hamilton nr 86, född 1890-02-22 i Uppsala. Studentexam. i Uppsala 1907-05-28. Mogenhetsexamen därst. 1907-05-28. Student vid Uppsala universitet s. å. sept 24. Student vid universitetet i Paris 1909–1910 samt vid universitetet i London 1911. Filosofie kandidat exam. i Uppsala 1913-12-15. Dotter av landshövdingen greve Knut Archibald Hamilton, och Alice Evelina Abramson.

Barn:

 • Alice Gunnela Jenny, född 1915-11-11 i Matteus förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1939-04-24 i Jakobs kyrka i Stockholm (Hedvig Eleonoras förs, Sth, vb nr 73) med underlöjtnanten vid Svea artilleriregemente Erland Haraldsson Koch, född 1913-07-04. Major.
 • Birgitta Elin Thèrése, född 1917-10-31 i Gustav Vasa förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1936-05-25. Forskningssekr. Gift 1940-05-29 i Hedvig Eleonoras förs, Sth med löjtnanten i Upplands regementes reserv Gustaf Samuel Göran Carl Söderblom, född 1914-07-06. Son till ärkebiskop Nathan Söderblom och Anna Forsell.
 • Ylfva, född 1920-05-09 på Villa Hamilton vid Kåbo villastad, Uppsala
 • Knut Johan Thesleff (Jan), född 1925-06-09 på Villa Hamilton vid Kåbo villastad, Uppsala.

TAB 28

Vilhelm, (son av Johan Thesleff, adlad Stiernstedt, tab 1), född 1694. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1710-06-03. Förare därst. 1711-11-28. Bevistade Stralsunds belägring och aktionen vid Kjögebukt s. å. Sergeant vid nämnda regemente 1712-06-06. Deltog i slaget vid Gadebusch s. å. i dec. Sökte under belägringen av Tönningen med en frivillig styrka övergå Eider, men blev tillbakadriven av en överlägsen rysk styrka och måste giva sig fången åt danskarna 1713-07-12 vid Tönningen. Rymde ur fångenskapen 1715-12-16 och begav sig till Lübeck samt därifrån över Amsterdam till Göteborg, dit han anlände 1716-12-14 fänrik vid Västmanlands regemente 1717-10-25. Fänrik vid livgardet 1718-10-30. Deltog i fälttåget mot Norge s. å. och bevistade belägringen vid Fredrikshall och stormningen av Gyldenlöweskansen. Kapten vid Björneborgs regemente 1722 och vid Åbo läns infanteriregemente s. å. 9/11. Deltog i kriget mot Ryssland 1741–1743 och var med i träffningen vid Korpo ström. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnants karaktär 1750-05-15. Död 1754. Föreslogs av rådet till överstelöjtnant vid sistnämnda regemente, men konungen utnämnde i stället K. J. Lilliehöök. Härom uppkom en uppmärksammad befordringstvist, som fortgick även efter Stiernstedts död. Gift 1729 med Anna Maria Sinclair, född 1708-02-23, död 1780-05-25, dotter av generalmajoren Carl Anders Sinclair, och Barbara Christina von Schwartzenhoff.

Barn:

 • Johanna Vilhelmina, född 1731, död änka 1797 och begraven s. å. 10/5 i Åbo. Gift med bruksinspektören Gustaf Gadelius [4], som levde ännu 1781.5
 • Barbro Christina, född 1733-04-06 i Kimito socken i Finland, död ogift 1821-01-21 Örby
 • Sidonia, född 1734, död ogift 1779-08-28 på Dalkarsby i Kimito socken.
 • Carl Johan, född 1736-12-23 på Dalkarsby. Volontär vid fortifikationen 1752. Förare vid Åbo läns regemente 1757-08-12. Konstit. fänrik 1758-10-12. Konfirm.fullm. därå 1763-09-21. Sekundlöjtnant 1770-12-20. Löjtnants indelning 1771-10-02. Stabskapten 1775-12-06. Major vid nämnda regemente 1787-05-30. RSO. Avsked 1795-12-20. Ägde Hämenkylä i Bjärnå socken i Finland. Var kallad till Borgå lantdag 1809, men underlät att infinna sig. Död ogift 1811-05-24 i Stockholm.
 • Fredrik Vilhelm, född 1738. Korpral. Död barnlös 1803-04-04 Karnikowa 3. Gift 1771-09-26 med friherrinnan Maria Beata Grundel, född 1726-01-30, död 1807-03-17 Memkola

Källor

Wilhelm Thesleff, Släkten Thesleff, Helsingfors 1925. Marika Stiernstedt: Mitt och de mina, Stockholm 1928.

1Ldk. 2Um. 3Sagu kyrkoarkiv. 4Åbo. 5RAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.