:

Aminoff nr 456

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Aminoff nr 456

Naturaliserad 1618-09-24 introducerad 1650.

Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset 1818-02-05 under nr 36 bland adelsmän. En medlem av ätten, som kvarstannade i Finland, upphöjdes i svensk Friherrlig värdighet 1808, blev icke introducerad på svenska riddarhuset, men fick 1818 introduktion på finska riddarhuset under nr 25 bland friherrliga ätter och upphöjdes 1819 i finskt grevligt stånd med värdigheten åtföljande äldste sonen, son efter son (introducerad 1821 under nr 5). På grund av ättens storlek har översiktstabellen måst uppdelas i tre särskilda tabeller.


Aminoff A45600.png

Första fiska grenen, tab 33–84.

Aminoff A45601.jpg

Andra finska grenen, tab 85–111.

Aminoff A45602.jpg

TAB 1

Radja. Inkom till Ryssland från Böhmen på 1100-talet och bosatte sig i Novgorod.

Barn:

 • Jakun Radjevitj.

Barn:

 • Aleksej Jakunevitj.

Barn:

 • Gabriel Aleksejevitj (bojaren). Utmärkte sig i slaget vid Nevan och utnämndes till bojar av furst Alexander Nevsky år 1240. Från en son till honom, Ivan Gabrielovitj härstammar ätterna Pusjkin.

Barn:

 • Akinfi Gabrielovitj den store, bojar, stor fältherre, som var förste bojar i Moskva vid grundandet av det Moskowska furstendömet. Tjänade sedan storfursten av Tver och stupade i slaget vid Perejaslavl 1304.

Barn:

 • Ivan Akinfovitj, bojar. Hans äldste son, Andrei Ivanovitj blev stamfader för ätten Buturlin.

Barn:

 • Roman Ivanovitj, bojar, kallad Kamenj, antog namnet Kamensky. Från tre hans yngre söner härstamma ätterna Kamensky.

Barn:

 • Gregori Romanovitj, bojar, kallad Kuritsa.

Barn:

 • Juri Gregorievitj, bojar, kallad Volk. Hans yngre son Mikael blev stamfar för ätten Kuritsin.

Barn:

 • Ivan Jurievitj, bojar, kallad Amin. Gift med Apollonia Tihemadanov.

Barn:

 • Ivan Ivanovitj Aminoff, bojar. Gift med Proscovia Sjarbatov.

Barn:

 • Demetri, bojar. Gift med Audotia Levanteov.

Barn:

 • Simon, bojar i tsar Ivan Wasilievitj' tid och vojvod över Costroma. Gift med sin fränka Vasilia Buturlin.

Barn:

 • Andrei, bojar. Gift med Elisabet Kurbatov.

Barn:

 • Ivan, bojar. Gift med Anna Sjevelov.

Barn:

 • Nikita, bojar. 'Stupade vid Johan den grymmes belägring av Kasan 1552-10-02 och hans namn är till evig åminnelse Inskrivet i Uspenska katedralen i Moskva'. Gift med Maria Baranov.

Barn:

 • Mikael, bojar. Gift med Anna Nassokin.

Barn:

 • Gregori, bojar. Stoumck (munskänk) hos tsar Feodor Johanovitj. Gift med furstinnan Helena Galitzin.

Barn:

 • Feodor till Glückhau, Obscova, Baw och Plesnovitz. Bojar och ståthållare på Ivanogorods fästning, vilken han med tapperhet försvarade mot Evert Horn och först sedan all proviant tagit slut, överlämnade till svenskarna 1612-12-03, varvid han och hans söner jämte tre sotnier kosacker, de sedermera så kallade svenska kosackerna, gingo i svensk tjänst. Underståthållare på Ivanogorod 1614. Ståthållare på Augdov 1615. Deltog i kriget i Polen. Naturaliserad svensk adelsman 1618-09-24 (introducerad 1650 under nr 456). Erhöll förläning i Duderhoffs pogost av Nöteborgs län 1614-07-19, jämte konfirmation på sina gods i Augdovs län. Stadfästelse på denna donation med tillökning av gods i Koporie län 1618-09-17. Ånyo konfirmation 1621-11-12. Död före (Rf.) 1624-06-23 vilken dag hans tre söner fingo bekräftelse på hans frälseförläning Glückhau hov med underlydande. Gift med Audotia Camajkov död omkring 1633.

Barn:

 • Proscovia. Gift med Alexander Rosladin.
 • Anna. Död 1697 om sommaren. Gift med överstelöjtnanten Alexander Lubin Rubzov till Schudova, farfader till herrarna Rubzov, som blevo naturaliserade svenska adelsmän och introducerad under nr 1773.
 • Agrafena. Gift med kornetten Gregori Zebetojov, som kallade sig Appolloff, och vars söner blevo naturaliserade svenska adelsmän med namnet Apolloff.
 • Johanna.
 • Stefan, först rysk bojar, sedan i svensk tjänst, död före 1649. Se Tab. 120.
 • Natalia. Gift med ryske bojaren, sedermera ryttmästaren i svensk tjänst, Nikita Ivanovitj Kalitin, naturaliserad Kalitin.
 • Agata. Gift med ryttmästaren Per Philipsson Pereswetoff-Morath, fader till Alexander Pereswetoff-Morath, naturaliserad Pereswetoff-Morath.
 • Maria. Gift med en vid namn Maxim.

TAB 2

Esaias, (son av Feodor, tab 1). Överste för de sä kallade svenska kosackerna. Representerade ridderskapet och adeln i Ingermanland vid drottning Christinas kröning 1635. Introducerad 1650. Vojvod på Augdov 1657. Död (Rf.) 1657-04-02. Erhöll upprepade gånger förläningar i Ingermanland, varibland ett hus och en gård i Ivanogorod 1629-04-30 samt, jämte sin broder Mikael och sina brorsöner Fredrik och Andreas, konfirmation på sina vidsträckta gods i Ingermanland 1652-08-28. Gift med Pelageia Skudin, som skulle begravas 1691, dotter av Gregori Skudin och Audotia Gilminov.

Barn:

 • Andreas. Studerade först i Strängnäs och sedan i Uppsala. Inlämnade i juni 1636 till Kungl Maj:t en skrivelse med förfrågan »till vad vitae genus han skulle sig accomodera och vartill Kungl Maj:t täcktes honom bruka». Sannolikt död före fadern.
 • Agata Teodora, levde änka 1717. Gift 1:o med löjtnanten Adolf Fredrik von Brandenbarg, naturaliserad von Brandenburg 1681-04-30, men ej introducerad. Gift 2:o med löjtnanten Christoffer Otto Arenfelt, död. 1704.
 • Anna.

TAB 3

Johan, (son av Esaias, tab 2). Korpral vid Ingermanländska adelsfanan 1646-07-11 kornett vid Otto Wellingks kompani av adelns rusttjänst 1653-09-14. Löjtnant vid A. J. von Tiesenhausens värvade ryttare i Narva 1655-08-28 ryttmästare vid G. A. Lewenhaupts livregemente 1656 i mars. Död 1657 i december. »Av moskoviterna nedergjord» och begraven i Narva. Han måste gå ur riket 1650, emedan han råkat i mansskada för en skrivare, men erhöll på sin faders förbön lejd 1650-10-09, och tull pardon 1651-08-13. Fick donation på gods i Nöteborgs län 1647-01-23, samt skrev sig till Volkovitsa hov i Ingermanland. Gift 1651 med Sofia Sommer, dotter av lantrådet i Livland Fredrik Sommer och Anna Maria Buxhöwden.

Barn:

 • Agneta, döpt 1652-09-03, i Stockholm Tyska förs i Stockholm.
 • Henrik, född 1653. Överstelöjtnant. Se Tab. 4
 • Barbara Beata. Ogift. Hon blev av ryska regeringen förvisad till Vologda 1708 och levde därstädes Jämte andra utvisade av kollektpenningar.

TAB 4

Henrik, (son av Johan, tab 3), till Glückhau, Obskova, Baw, Pleskovitz och Murovitz. Född 1653-11-08 fältväbel vid Jönköpings infanteriregemente. Ständig fänrik vid Jönköpings infanteriregemente 1671-09-11 avsked 1675. Regementskvartermästare vid bergsregementet 1676-06-05 kompanichef och major vid bergsregementet. Överstelöjtnant vid en skvadron dragoner i Skåne 1678-09-21 avsked med pension. Död före (Rf.) 1689-06-25 Gift 1:o med Sidonia Falkman. Gift 2:o med Hedvig Elisabet Cronman i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Simon von Rohr, död 1721), född 1663-11-11 död 1699-08-14, dotter av översten Joakim Cronman och Lunetta Makeléer.

Barn:

 • 1. Maria. Gift med överstelöjtnanten Alexander Gustaf Fock, B., i hans 1:a gifte, född 1678, död 1732.
 • 2. Johan, född 1677. Major. Död 1746. Se Tab. 5.
 • 2. Joakim, född 1678. Överste. Död 1738. Se Tab. 6
 • 2. Henrik Johan, född 1680. Generallöltnant. Död 1758. Se Tab. 7.
 • 2. Dellof Fredrik, till Heby i Dillnäs socken, Södermanlands län. Född 1685. Volontär vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1703 Förare vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente. Sergeant 1704 i februari. Fältväbel 1705 i april. Sekundfänrik 1706-07-31. Sekundfänrik vid livgardet 1708-10-10. Premiärfänrik vid livgardet 1709-02-26 placerad som 1:e fänrik vid det hemmavarande livgardet 1713–17. Löjtnant med fänriks lön 1722-06-19, och turberäkning från 1719-01-02. Löjtnants lön 1733-03-07. Majors avsked 1740-04-29 död barnlös, 1747-10-15, på Heby. Han blev i slaget vid Poltava sårad i huvudet och fången vid Perevolotjna samt förd till Solovetjegotskoj, varifrån han hemkom 1722-01-29. Gift 1736-12-29 med Carolina Gripenstierna, född 1710-08-28 död 1801-05-03 i Stockholm, dotter av kammarherren Carl Gripenstierna, och Catharina Héerdhielm.
 • 2. Esaias, född 1686. Major. Död 1739. Se Tab. 9.

TAB 5

Johan, (son av Henrik, tab 4), född 1677-04-24 (döpt 1677-05-08) (At (S).). Korpral vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1696. Rustmästare vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1700. Sergeant 1700 i december. Fänrik 1702-11-05. Konfirmationsfullmakt 1703-06-25 löjtnant 1709-11-09 regementskvartermästare 1710 i maj. Kapten 1710-10-27. Majors avsked 1721-10-04 död 1746-04-11 på överstebostället Liljedal i Pernå socken, i Finland [Lk], Gift 1711 med Christina Elisabet von Rechenberg, död 1742 i december. Dotter av ryttmästaren Edvard Vilhelm von Rechenberg och Anna von Runneberg.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1711, död 1784-06-09. i Varvs prästgård Skaraborgs län. Gift 1:o omkring 1739 med överfyrverkaren Christian Diedrik Friesenheim, nr 1513, född 1713, död 1741. Gift 2:o 1744-09-11 i Pernå socken, med prosten och kyrkoherden i Floby pastorat av Skara stift Jonas Kellgren i hans 2:a gifte, född 1701-08-23 Död 1771-02-23. Hon blev i sitt senare gifte moder till skalden Johan Henrik Kellgren.
 • Hedvig Elisabet, född 1712-04-14, död 1769-05-01. Gift 1739 med kaptenen Arent Magnus Reiher, född 1700, död 1760.
 • Eva Maria född 1714, död 1714
 • Dorotea Lunetta, född 1716, död 1722.
 • Agneta, döpt 1720-01-04 och död 1720-05-15 i Ösmo socken, Stockholms län.

TAB 6

Joakim, (son av Henrik, tab 4), född 1678-07-11 korpral vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1694. Furir 1695. Sergeant 1696. Fänrik 1697-12-20. Löjtnant 1701-03-23. Kaptenlöjtnant vid Albedyls dragonregemente 1705-04-17 löjtnant vid livgardet 1709-11-06. Kapten vid livgardet 1711-11-10 överstelöjtnant vid svenska livregementet till fot 1718-05-29 överstelöjtnant vid Tavastehus regemente med överstes karaktär 1721-10-21. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg 1723. Kommendant på Nya Älvsborgs fästning 1735. Sökte sedermera flera gånger lediga överstebeställningar dock utan att lyckas. Död 1738-05-30 och begraven 1738-06-25 i Göteborg samt nedsatt i general von Schönlebens grav i Kristine kyrka i Göteborg. Han hade bevistat affären vid Yxkullshov 1700, övergången av Duna 1701, striderna vid Saladin 1703 och Jakobstad 1704 samt belägringen av Birsen 1705 utan att någon gång hava blivit sårad. Gift med grevinnan Jacquette Stenbock, född 1695, död 1720 i barnsäng, dotter av löjtnanten greve Jakob Stenbock, och friherrinnan Sigrid Magdalena Banér.

Barn:

 • Jakob, döpt 1717-09-16 i Stockholm, död ung.
 • Magnus, född 1720, död 1720.

TAB 7

Henrik Johan, (son av Henrik, tab 4), till Samseryd i Hestra socken, Jönköpings län. Född 1680-10-04 i Narva. Furir vid Savolaks regemente 1699-02-03. Sergeant vid Savolaks regemente 1700-01-07. Överfyrverkare vid rigiska artilleriet 1700-06-04. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1701-11-19 löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1705-02-16. Regementskvartermästare 1707-10-09. fånge i Ryssland 1708–1722. Majors karaktär 1722-06-26 major vid Nylands infanteriregemente 1739-12-21. Överstelöjtnant vid Nylands infanteriregemente 1741-10-14. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Överste i armén 1743-04-02. Överste och chef för Nylands infanteriregemente 1743-08-12. RSO 1748-09-26. Generalmajor av infanteriet 1750-10-02. Tillförordnad generalbefälhavare i Finland 1752-09-25 och ånyo 1754-07-17. KSOmstk 1754-11-25. Generalbefälhavare i Finland och generallöjtnant i armén 1756-11-16. Död 1758-04-03 Liljedal Han var med om övergången av Düna 1701 och slaget vid Gemauerthof. Vid Starodub blev han illa sårad och fången 1708-10-04. I Ryssland erbjöd man honom det gods hans fader innehaft i Ingermanland, om han ville övergå i rysk tjänst, men han avslog anbudet och fördes då till Arsamoska, varifrån han hemkom i april 1722. Även i 1741–43 års krig i Finland deltog han samt utmärkte sig i några rekognosceringar [Bbl]. Gift 1:o 1703 med Elisabet Neijdenburg, dotter av lantrådet i Livland Gustaf Fredrik Neijdenburg. Gift 2:o 1726-09-16 med Dorotea Charlotta Lillienberg, född 1709-05-27 Eskilstorp, död 1737-03-09 dotter av assessorn Daniel Dreffling, adlad Lillienberg, och hans 2:a fru Christina Margareta Stiernklo.

Barn:

 • 1. Johan Henrik, död ung.
 • 2. Hedvig Christina, född 1728-12-31, död 1751-12-17 Sarfsalö Gift 1748-03-22 med majoren friherre Claes Armfelt, född 1706, död 1769.
 • 2. Johan Bengt, född 1730. Major. Död 1769. Se Tab. 8
 • 2. Margareta Elisabet, född 1731-07-28, död 1731.
 • 2. Henrietta Charlotta, född 1735-06-07 död 1736.
 • 2. Eleonora Charlotta, född 1736-09-24 död 1807-12-24 Näsbyholm. Gift 1757-04-12 med majoren Johan Christoffer von Rohr, född 1722, död 1802.

TAB 8

Johan Bengt, (son av Henrik i Johan, tab 7), till Samseryd. Född 1730-07-09. Volontär vid Bousquets regemente 1742. Sergeant vid Bousquets regemente 1744. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1747-01-27. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1749-06-06. Kapten 1755-05-09. Kapten vid Jönköpings regemente 1764-06-26 majors avsked 1769-04-06 död 1769-04-06 på Samseryd och begraven 1769-06-05. Gift med Christina Augusta von Gertten, född 1737-05-15, död 1808-12-26 i Åbo, dotter av översten Mauritz Johan von Gertten, och hans 2:a fru Agnes Margareta Wallenstierna.

Barn:

 • Charlotta Christina, född 1760-03-20, död 1851-04-04 Raumo i Finland. Gift 1790-03-10 med kaptenen Adolf Urban Hjulhammar, i hans 2:a gifte, född 1750, död 1829.
 • Hedvig Henrietta, född 1761-06-26, på Samseryd, död 1810-10-27 i Åbo. Gift 1784-07-08 Storpoiko s regemente Carl Adolf Fleege, född 1752-06-18, i Åbo, död i Åbo 1815-04-12.
 • Feodor, född 1763-04-10 död 1769-05-30 på Samseryd.
 • Carolina Margareta, född 1764-06-19 på Samseryd, bodde ogift 1815 i Åbo. Död 1827-08-02 [Ckb.].
 • Henrik Johan, född 1766-06-06 och död 1766-10-03 på Samseryd och begraven 1766-10-08.
 • Andreetta, född 1768-09-03 på Samseryd, död på Samseryd 1769 och begraven 1769-07-21.

TAB 9

Esaias, (son av Henrik, tab 4), född 1686-04-25 volontär vid Savolaks infanteriregemente 1700. Sergeant vid Savolaks infanteriregemente 1701. Fältväbel 1702. Kornett vid Mejerfelts dragonregemente 1704-09-01. Konfirmationsfullmakt 1705-02-08. Löjtnant vid Mejerfelts dragonregemente 1705-10-31. Kapten 1708-02-20. Placerad vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1722-11-11. Majors karaktär 1723-02-13. Placerad vid garnisonsregementet i Stralsund 1723-08-26. Major vid garnisonsregementet i Stralsund 1730-02-13 (1736-07-14). Död 1739-08-03 och begraven 1740-04-04 i Stralsund. Gift 1723-11-12 med Eva Charlotta Schmedeman, född 1707-03-29, död 1765-05-24, dotter av statssekreteraren Johan Schmedeman, adlad Schmedeman, och Elsa Lovisa von Braunjohan.

Barn:

 • Hedvig Lovisa, född 1725-09-12, död ogift 1800-04-21 på Öveds kloster i Öveds socken, Malmöhus län.
 • Johan Henrik, född 1726-08-09, död 1726-08-21.
 • Fredrika Charlotta, född 1727-11-26, död 1730-02-27.
 • Carl Mauritz, född 1728. Generallöjtnant. Död 1798. Se Tab. 10.
 • Henriette Jacquette, född 1729-11-26, död ogift 1792-02-05 i Stralsund.

TAB 10

Carl Mauritz, (son av Esaias, tab 9), född 1728-06-19. Volontär vid Schwerins värvade regemente i Stralsund 1742. Page hos hertig Adolf Fredrik 1743. Volontär vid livgardet 1746-05-11. Furir vid livgardet 1747. Sergeant 1748. Sekundadjutant 1750-09-19 premiäradjutant 1757-04-01. Löjtnant 1757-09-05 stabskapten 1763-06-21. RSO 1766-11-23. Direktör i arméns pensionskassa 1770 och i arméns anke- och pupillkassa 1771. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. 2. major vid livgardet 1774-07-28. Överstelöjtnant, överste i armén och sekundchef vid livgardet 1776-04-30. KSO 1778-12-27. Generalmajors n. h. o. v. 1779. Generalmajor i armén 1782-09-01 KSOmstk 1786-11-27. Avsked med generallöjtnants n. h. o. v. 1788-01-18. Riddarhusdirektör. Död 1798-12-17 i Stockholm. Gift 1753-10-11 Knutstorp med friherrinnan Anna Ebba Wrangel af Lindeberg, född 1734-02-01, död 1794-10-07 i Stockholm, dotter av ryttmästaren friherre Axel Per Wrangel af Lindeberg, och hans 2:a fru friherrinnan Charlotta Beata Sparre.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1754. Kapten. Död 1796. Se Tab. 11
 • Eva Charlotta, född 1755-12-12 på Knutstorp, levde 1818. Gift 1:o 1774-07-01 med överstelöjtnanten och överjägmästaren Didrik Georg Hasenkampff, från vilken hon blev skild 1779-02-13 i hans 1:a gifte, född 1753. Gift 2:o 1788-06-22, i Stockholm med översten och chefen för karelska dragonregementet. RSO, Adolf Ludvig Christiernin, från vilken hon även blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1797-05-16 i Stockholm med Johanna Gustava Söderhielm, född 1768, död 1813-03-19 på Lilljendal i Finland, dotter av bergsrådet Lorentz Peter Söderhielm, och hans 2:a fru, friherrinnan Christina Gustava Cedercreutz), född 1765-02-28, död 1842-09-13, i Åbo.
 • Feodor Mauritz, född 1759. Generaladjutant. Död 1829. Se Tab. 14
 • Axel Henrik, född 1761. Major. Död 1820. Se Tab. 15

TAB 11

Carl Gustaf, (son av Carl Mauritz, tab 10), född 1754-09-04 Knutstorp. Page vid kungliga hovet 1764-06-24. Page med lön (SAB) 1768-01-02. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1771-06-05. Livdrabant 1772-09-18. Löjtnant 1776-12-04 transporterades till Blixenska regementet 1777-08-19. Avsked 1782-12-04. Död 1796-04-17 på sin egendom Falla i Torpa socken, Östergötlands län. Gift 1784-12-19 i Torpa kyrka med Elisabet Carolina Hvilfeldt, född 1758-09-21, död 1845-12-24 Tångarp, dotter av hovkvartermästaren Johan Adolf Hvitfeldt och hans i 1:a fru Brita Carolina Duse.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1785. Löjtnant. Död 1858. Se Tab. 12
 • Anna Lovisa, född 1790-04-03 på Falla, död 1837-02-08. Gift 1815-10-06 Renstad med löjtnanten Carl August Stiernecreutz, född 1778, död 1846.

TAB 12

Carl Adolf, (son av Carl Gustaf, tab 11), född 1785-09-21 på Falla. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1798-09-17. Underlöjtnant 1803-07-20 transporterades till Vaxholms garnisonskompani 1806-04-13. Löjtnants avsked 1810-03-27. Död 1858-02-19 på Norra Lindkulla i Sköldinge socken, Södermanlands län. Gift 1811-02-09 med Jeannette Gustava Durée, född 1790, död 1848-10-13 på Tångarp, dotter av majoren Adolf Durée och Ingeborg Vidbom.

Barn:

 • Emilia Teresia, född 1812-01-26 på Tångarp, död 1897-09-25 i Ramfall i Torpa socken, Östergötlands län. Gift 1844-10-02 med vice pastorn Johan Hanell, född 1809-03-07, Rostorp, död 1871-07-29.
 • Feodor Adolf, född 1814. Underlöjtnant. Död 1870. Se Tab. 13
 • Ebba Audotia Christina, född 1823-01-24, död 1904-11-25 i Uppsala. Gift 1858-12-16 med rådmannen i Stockholm, fil. doktorn Fredrik Höijer i hans 2:a gifte (gift 1:o med Margareta Charlotta Söderberg, född 1818-10-18, död 1857-09-11), född 1802-01-02 i Stockholm, död 1889-08-26 i Uppsala.
 • Hilda Eva Natalia, född 1826-05-06, död ogift 1896-05-04 i Stockholm.

TAB 13

Feodor Adolf, (son av Carl Adolf, tab 12), född 1814-03-03 på Tångarp. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1831-04-09. Fänrik vid Hallands infanteribataljon 1834-09-13. Avsked 1839-01-24. Död 1870-12-31 i Asby socken, Östergötlands län. Gift 1843-06-23 med Charlotta Samuelsdotter, född 1822-01-23, död 1870-12-09 i Asby socken, dotter av jordbrukaren Samuel Israelsson och Johanna Hultbom.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1844-05-06 i Asby socken, död ogift 1874-03-27 i Skövde.
 • Helga Maria Christina, född 1846-06-11 i Askryds socken, Jönköpings län (Askeby socken, Östergötlands län). Folkskollärarinna i Lästringe Södermanlands län. Död ogift 1919-07-04 på Bänarp (Stockholm, Hedvig Eleonora förs och Frinnaryds förs, Jönköpings län, db).
 • Carl Oskar Herman, född 1848-06-11 i Askeby socken. Trumpetare vid Smålands husarregemente 1866-01-21. Avsked 1869-11-16. Död 1870-04-05 i Solberga i Askeby socken.
 • Carolina Amalia, född 1851-04-03 Asby socken, död 1920-01-19, vid Strömsnäs bruk. Gift 1906-08-26, på Skogshyddan vid Strömsnäs bruk i Traheryds socken, Kronobrgs län med löjtnanten Frans August Frick i hans 2:a gifte, född 1839-03-24, död 1917 på Skogshyddan.
 • Gustaf Edvard Albin, född 1855-03-01 i Asby socken. Provisor. Död 1888-10-14 i Stockholm.
 • Fredrik August Leonard Fritz, född 1864-11-29 i Asby socken. Styrman i handelsflottan. Död 1909-01-00 i Göteborg.

TAB 14

Feodor Mauritz, (son av Carl Mauritz, tab 10), född 1759-04-28 i Östergötland. Volontär vid livgardet 1765-01-19. Förare vid livgardet 1768-06-22. Fänrik 1774-07-20. Souslöjtnant vid regementet Royal-Suédois i Frankrike 1778-08-23. Kapten vid regementet Royal-Suédois i Frankrike 1780-06-24. Löjtnant 1778-10-09 och kapten 1784-10-18, vid livgardet. Major på Sveaborg 1790-09-11 placerad på Upplands regemente 1791. Överstelöjtnant på Upplands regemente 1794-04-22 generaladjutant av flygeln 1792-05-15. RSO 1797-11-01. Överste i armén och generaladjutant 1805-03-01 avsked 1807-11-20, död 1829-10-06 i Norrköping. Gift 1789-12-20 i Stockholm med stiftsjungfrun Catharina Charlotta Teet, född 1763-10-19, död 1827-12-30 i Norrköping, dotter av kammarherren Arvid Johan Teet, och friherrinnan Ulrika Charlotta von Knorring.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1794-01-09. Stiftsjungfru. Död 1860-05-14, i Stockholm. Gift 1817-08-05 Åbäcksnäs med sin frände hovmarskalken Johan Fredrik Aminoff, född 1786, död 1858. Se Tab. 108
 • Feodor Ivan Feodorovilj, född 1801-09-07 på Hägerstalund i Spånga socken, Stockholms län, död 1803-08-15 i Stockholm.

TAB 15

Axel Henrik, (son av Carl Mauritz, tab 10), född 1761-03-13 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1768-04-01, korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1768-06-21. Page hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1772-11-03. Kornett vid finska Livdragonregementet 1776. Ridpage hos Gustaf III 1778-03-30 kornett vid livdragonregementet 1778-05-18. Kornett vid lätta dragonerna 1780-04-13 ryttmästare vid livregementet till häst 1786-09-20, avsked 1792-12-18. I fransk tjänst 1802–1812. Återkom till Sverige 1813-02-16. Kompanichef vid det regemente Royal Suédois, som upprättades av kronprinsen Carl Johan i Lübeck, 1813-11-25, majors n. h. o. v. 1814-05-22. Död 1820-03-25 i Ronneby och begraven 1820-03-29. Gift 1:o 1786-11-26 i Stockholm med grevinnan Margareta Lovisa Wrangel, döpt 1763-04-14 i Stockholm, död 1787-02-10 i Örebro, dotter av riksrådet Anders Reinhold Wrangel, friherre och greve Wrangel, och Eleonora Mariana Barnekow. Gift 2:o 1793-11-24 med Christina (Catharina) Margareta von Nackreij i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1778 med kaptenen Joakim Fredrik von Wachenfeldt, nr 1743, född 1740, död 1791), född 1760-01-16 (1762-07-15) död 1801-11-09 Mällbyn, dotter av hovjunkåren Lars von Nackreij, och Maria Catharina Löwenhielm.

Barn:

 • 1. Charles Louis, född 1787-01-28 volontär vid livregementets husarkår. Underofficer vid Svea artilleriregemente 1803-12-20. Stabsfänrik vid livregementets grenadjärkår 1805-02-09. Sekundlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1806-08-23. Premiärlöjtnant 1810-02-27 kaptens avsked 1811-06-25, död ogift 1842-04-12 på Hällan Älvsborgs län.
 • 2. Anna Ebba, född 1794-09-28 Sjögerås. Stiftsjungfru. Död 1860-01-27 i Stockholm. Gift 1811-09-24, med landshövdingen Carl Georg Flach, från vilken hon blev skild, född 1778, död 1846.
 • 2. Axel, född 1795-11-05. Sjökadett 1808. Page hos konungen 1809-02-01 underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1812-03-05 kaptens avsked 1815-12-05. Var 1833 kapten i rysk tjänst. Han bevistade krigen i Finland 1808–09, i Tyskland 1813–14 och i Norge 1814.
 • 2. Ivan Feodor, född 1797. Överste. Död 1855. Se Tab. 16
 • 2. Lorentz Fredrik, född 1798. Löjtnant. Död 1832. Se Tab. 20
 • 2. Tönnes, född 1800. Kapten. Död 1863. Se Tab. 21

TAB 16

Ivan Feodor, (son av Axel Henrik, tab 15), född 1797-03-06. Kadett vid Karlberg 1810-03-27. Utexaminerad från krigsakademien (Hc.) 1814-05-07. Fänrik vid Svea livgarde 1814-05-17 löjtnant vid Svea livgarde 1819-03-27. Ordonnansofficer hos konungen 1822-07-04 kapten i armén 1824-07-04. Kapten i regementet 1825-02-15 kammarherre 1827-05-07. Stabskapten 1827. Adjutant hos konungen 1833-03-06 major i armén 1836-04-23. RSO 1837-01-28. Major i regementet 1846-04-15. 2. major i regementet 1847-01-26. RDDO 1848-12-19. Överste och chef för södra skånska infanteriregementet 1850-02-01 C XIV Joh:s med. Död 1855-04-04 i Malmö. Gift 1828-09-02 Gustafsvik med Emilia Charlotta de la Grange, född 1806-06-06 Åreda, död 1851-09-30 i Malmö, dotter av generalmajoren och landshövdingen Jean Georg de la Grange, friherre de la Grange, och Sara Maria Linroth.

Barn:

 • Lovisa, född 1829-12-21, i Stockholm, död 1880-02-05 i Ängelholm. Gift 1852-11-12 i Malmö med majoren greve Knut Lage Posse, född 1821, död 1900.
 • Ebba Maria, född 1830-11-30 i Stockholm, död 1903-03-20 i Stockholm. Gift 1862-09-20 med överstelöjtnanten greve Nils Joakim Magnus Barck, född 1823, död 1875.
 • Georg Feodor Ivan, född 1832 i Stockholm. Major. Död 1888. Se Tab. 17.
 • Carl Mauritz, född 1833-03-09 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1845-10-09. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1854-05-19 död 1857-12-01 i Paris.
 • Charlotta, född 1834-07-04 i Stockholm. Död ogift 1860-01-16 i Ängelholm.
 • Emilia Ida, född 1835-08-27 i Stockholm, död 1917-05-14 i Södertälje. Gift 1860-04-18 i Ängelholm med hovstallmästaren, ståthållaren på Strömsholms slott och chefen för Strömsholms hingstdepå, chefen för ridskolan därstädes, översten i armén, adjutanten hos konung Carl XV, KSOlkl mm Per Filip Jakob Valoddi Fischerström, född 1828-07-08 död 1892-04-30 på Strömsholm.
 • Vilhelm Sixten Gregorius född 1838 i Stockholm. Kammarherre. Död 1875. Se Tab. 19.
 • Ludvig Fredrik, född 1841-09-03. Student 1860. Hovrättsexamen 1864. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Vice häradshövding 1869-01-27. Länsnotarie i Nyköpings län 1874–1876. Ombudsman i Södermanlands enskilda bank 1874–1905 och i samma läns brandstodsbolag 1875–1908. RVO 1903-12-01. Död 1918-12-25 på Sofiahemmet, Oscars förs, Stockholm. Gift 1872-10-26 i Nyköping med Hedvig Fredrika Vilhelmina Egerström, född 1850-05-30 Harg, död 1930-01-31 i Stockholm, Engelbrekts förs, dotter av fältläkaren, med. doktorn Oskar Vilhelm Ivan Egerström och Fredrika Laurentia Lindgren.
 • Anna Cecilia, född 1846-07-10 i Stockholm, död i Stockholm 1902-11-29. Gift 1874-06-03 i Hälsingborg med regementsintendenten greve Casimir Patrik Lewenhaupt, född 1846, död 1907.

TAB 17

Georg Feodor Ivan, (son av Ivan Feodor, tab 16), född 1832-01-15 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1845-10-07 avgick 1850-09-23. Återkom 1851-11-10. Utexaminerad 1854-11-15. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1854-12-07. Löjtnant 1859-05-04. Kammarherre 1869-02-00. Ryttmästare 1872-10-04. RDDO 1873. RSO 1875-12-01. Major i armén 1884-12-19 och 1884-12-19 avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i regementets reserv. Avsked ur armen och från regementets reserv 1887-03-11 död 1888-09-03 i Stockholm. Gift 1867-08-26 i Göteborg med Carin Eugenia Röhss, född 1847-07-15 i Göteborg. Död 1913-02-06 i Oscars förs, Stockholm. Dotter av grosshandlaren och konsuln Vilhelm Röhss och Carin Bressander.

Barn:

 • Vilhelm Alexis Ivar, född 1868-10-09 Malmö. Mogenhetsexamen i Nyköping 1889. Student i Lund 1889. Jur. preliminärexamen i Lund 1890-12-13 och examen till rikets rättegångsverk 1895. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Tjänstg. kammarjunkare. OII:sJmt 1897-09-18 attaché i utrikesdepartementet 1897-09-18. Anställd vid legationen i S:t Petersburg 1898-08-11. Avsked 1899. Äger sedan 1908 huset nr 43 Strandvägen i Stockholm. Död 1933-05-07 i Solna förs, Stockholms län.
 • Gregor Carl Georg, född 1872. Kabinettskammarherre. Se Tab. 18

TAB 18

Gregor Carl Georg, (son av Georg Feodor Ivan, tab 17), född 1872-03-28 i Malmö. Volontär vid livgardet till häst 1888-10-06. Mogenhetsexamen i Stockholm 1890-05-13. Sergeant i livgardet till häst 1891-06-04 elev vid krigsskolan 1891-07-28 utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1892-11-18. Genomgick ridskolan å Strömsholm 1893–1894 och instruktionskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1895–1896. Löjtnant 1897-09-19. Ordonnansofficer hos hertigen av Närke 1902-12-23. 2. adjutant vid IV. arméfördelningens stab 1903-01-17. Adjutant vid IV. arméfördelningens stab 1904-02-17. 1. löjtnant vid regementet 1904-12-31. Åtföljde hertigen av Närke på resan till bröllopet i Spanien 1906. RSpMFO 1906. Regementskvartermästare 1906-11-20. OIISGbmt 1907-06-06. TMO4kl 1908. Ryttmästare i livgardet till häst 1909-01-29. Adjutant hos hertigen av Närke 1909-01-29. Adjutant hos konungen 1909-04-30. RDDO 1911. SiamKrO4kl 1912. Åtföljde konungen på resorna till Frankrike 1912, 1920 och 1922. KMonS:tCO 1912. Kommenderad som uppvaktande hos storhertigen av Oldenburg 1912-07-12–1912-07-22. ROldHFOlkl 1912. RSO 1913-06-06. OffItKrO 1913. KDDO2gr 1913. Avsked från beställning på stat 1913-07-22 tillstånd att inträda i regementets reserv 1914-12-15. Tjänstgörande kabinettskammarherre hos konungen 1914-12-31. RNO 1916-06-06. KFrHL 1920. KNO2kl 1922-06-06. St. Aboss. SO 1924, St. Off Ned OH O 1924, KNO 1926-06-06, Stk Mon S:t CO 1926, Stk Sp Cf O 1928, Se biografi i Vem är det. Död 1934-03-18 i Stockholm, Oscars förs (db nr 77). Gift 1895-01-10 i Stockholm med Emma Elisabet Fredrika af Edholm, född 1874-03-23 i Stockholm. Tjänstgörande hovdam hos hertiginnan av Västergötland 1911-02-25. Beviljad avsked från hovdamsbeställningen 1934-05-09, fr o m 1934-09-15. Dotter av hovmarskalken Erik Vilhelm af Edholm, och Emma Mariana Charlotta Braunerhielm.

Barn:

 • Georg Erik Carl Vilhelm, född 1895-10-17 i Stockholm.
 • Gregor Ivan Alexis Feodor, född 1897-04-04 i Stockholm.
 • Olga Elisabet Emma Eugenie, född 1899-08-08 i Livg till häst förs


TAB 19

Vilhelm Sixten Gregorius, (son av Ivan Feodor, tab 16), född 1838-08-03 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1858-11-06. Tjänstgörande kammarjunkare 1859-07-15. Attaché vid beskickningen i Köpenhamn 1861-05-10. RDDO 1862-07-19. 2. sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxling 1863-06-26. RSEO 1864-01-28. Kammarherre hos änkedrottningen 1864-07-26. Legationssekreterare i Florens 1866-09-18. Härold vid Serafimerorden 1866-07-03. RItS:tMLO 1867-02-08. Legationssekreterare i Köpenhamn 1871-04-14. KItS:tMLO 1871-04-00. RNO 1872-05-29. KDDO2gr 1873-06-26. KItKrO 1875-05-00. Död 1875-08-02 i Hälsingborg. Gift 1866-09-21 i Stockholm med grevinnan Maria Cecilia Adelheid Sparre af Söfdeborg, född där 1845-05-12. Död 1909-12-31 i Adolf Fredriks förs, Stockholm (db nr 238). Dotter av majoren greve Claes Robert Sparre af Söfdeborg, och Adelaide Dufva.

Barn:

 • Carl Ivan Georg, född 1868-05-16 i Florens. Mogenhetsexamen i Stockholm 1887-05-16. Volontär vid livregementetets dragonkår 1887. Sergeant vid kronprinsens husarregemente 1888-08-00. Elev vid krigsskolan 1888-07-18. Avgick 1889. Student vid Lunds universitet 1889-10-28. Jur preliminärexamen 1890-05-21. Konsulatstipendiat. Död 1905-01-19 i Storkyrkoförs, Stockholm.
 • Maria Adéle Emilia, född 1871-12-04 i Köpenhamn. Gift 1902-06-18 i Stockholm med generalkonsuln Sigurd Teodor Goës, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1868. Död 1926 i Storkyrkoförs, Stockholm.

TAB 20

Lorentz Fredrik, (son av Axel Henrik, tab 15), född 1798-10-10 Löfås s socken, Älvsborgs län. Förare vid Västgötadals regemente 1813-08-13. Fanjunkare vid Västgöta regemente 1816-03-16 fänrik vid Västgöta regemente 1816-04-30. Löjtnant 1821-02-20. Transporterad till första livgrenadiärregementet 1827-04-25 avsked 1828-12-13 död 1832 i Cartagena i Södra Amerika. Gift 1823-03-30 i Alingsås med Carolina Elisabet Jansson, född där 1801-07-19 död 1880-11-10 i Stockholm, dotter av apotekaren i Alingsås Jakob Anders Jansson och Anna Elisabet Bromander.

Barn:

 • Hedvig Elisabet Ebba Carolina, född 1824-01-07 död 1879-04-01 å Liljeholmen. Gift 1868-11-26 med underlöjtnanten i armén, styckjunkaren vid Svea artilleriregemente, svärdsmannen Peter Amund Ekman, född 1812-07-26 död 1892-02-29 i Stockholm.

TAB 21

Tönnes, (son av Axel Henrik, tab 15), född 1800-05-09 (1800-05-06) på Löfås. Student i Uppsala 1813-10-15. Teologi examen. 1816-05-11 underlöjtnant 1817-02-11. 2. löjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1825-01-25. 1. löjtnant 1832-06-25. Stabskapten 1841-06-22. RSO 1843-07-04. Postmästare i Lindesberg 1853-04-29. Tullkammarföreståndare i Lindesberg 1853-05-28 död 1863-06-09 i Strängnäs. Gift 1837-04-11 Karlslund med Ulrika Sofia Loffman, född 1806-10-23 i Grums socken, Värmlands län, död 1883-01-29 i Stockholm, dotter av fänriken Fredrik Loffman och Henrika Christina Becker.

Barn:

 • lvan Fredrik, född 1838. Sjökapten. Död 1905. Se Tab. 22.
 • Ebba Hedvig Charlotta, född 1839-04-12, död 1839-04-14 Ryholm
 • Hedvig Ebba Charlotta, född 1840-05-19 på Ryholm, död 1901-07-01 i Stockholm. Gift 1864-07-31 i Strängnäs med bruksförvaltaren Erik Gustaf Elzvik, född 1840-03-01 i Falun, död 1912-04-22 i Stockholm.
 • Emilia Elisabet, född 1841-07-02 på Ryholm, död ogift 1892-06-12 i Stockholm.
 • Knut Axel, född 1843. Sjökapten. Död 1924. Se Tab. 25
 • Sofia, född 1846-06-27 på Ryholm, död 1898-07-06 i Stockholm. Gift 1865-09-12, i Strängnäs med sjökaptenen Carl Hildebrand Wimmerstedt, född 1839-10-25, i Kalmar, död 1905-10-28 i Stockholm.
 • Tönnes Feodor, född 1848. Kapten. Död 1897. Se Tab. 27

TAB 22

Ivan Fredrik, (son av Tönnes, tab 21), född 1838-01-20 på Ryholm, Beatebergs förs, Skaraborgs län. Sjökapten av 1. klassen. Dansk erinringsmedalj. RVO 1887-12-01. Ägde hus i Göteborg. Död 1905-11-16 i Göteborg. Gift 1865-10-08 i Stockholm med Anna Constance Hummel, född 1843-07-31 i Stockholm. Dotter av fabrikören Edvard Vilhelm Hummel och Anna Catharina Zetterström. Död 1928-04-26 i Göteborgs Oscar Fredriks förs (db nr 79).

Barn:

 • Anna Sofia Ivanovna, född 1866-08-31 i Tyska förs, Stockholm. Död 1938-06-12 i Oscars förs, Stockholm (db 170). Gift 1:o 1886-10-11 i Göteborg med grosshandlaren i Göteborg Carl Gustaf Boije, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1861-01-16. Gift 2:o 1905-04-03 i Göteborg med kaptenen vid kustartilleriet, RSO, Olof Vilhelm Brogren, född 1872-01-20 i Stockholm. Av Stockholms r.r. dödförklarad 1928-01-04, drunknad (pä i Hedvig Eleonora förs, Stockholm).
 • Ivan Tönnes Edvard, född 1868. Överstelöjtnant. Död 1928. Se Tab. 23.
 • Hinrik Constantin, född 1869. Civilingenjör. Död 1941. Se Tab. 24.
 • Carin Ebba Emilia, född 1872-05-31 i Stockholm. Död 1922-07-08 i Göteborgs domkyrkoförs. Gift 1:o 1900-09-10 i Göteborg med grosshandlaren Gustaf Adolf Ernst Wahlberg, född 1871-03-09. Död 1901 i Singapore. Gift 2:o 1903-08-04 i Göteborg med disponenten Anders Conrad Mark i hans 2:a gifte, född 1869-12-14. Död 1926-11-09 i Göteborgs domkyrkoförs.

TAB 23

Iwan Tönnes Edvard, (son av Ivan Fredrik, tab 22), född 1868-05-08 i Tyska förs, Stockholm. Mogenhetsexamen i Göteborg 1886-06-04. Volontär vid Bohusläns regemente 1886-06-08. Sergeant i samma regemente 1887-06-06. Elev vid krigsskolan 1887-07-18. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1888-11-09. Löjtnant 1893-08-11. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1895–1896. RPrRÖO4kl 1896. TunNIO3kl 1897. Organiserat Svenska Telegrambyråns distributionsavdelning 1898–1903. TMO4kl 1901. Kapten 1903-07-03. JUSO5kl 1908. RRS:tAO3kl 1908. RSO 1909-06-06. Major vid Skaraborgs regemente 1913-05-16. Överstelöjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1916-07-14. Korresp. LÖS 1918. Pr RKM 20 3kl. PrMM. Avsked från överstelöjtnantbeställningen med tillstånd att inträda i regementets reserv 1923-05-04. Chef för Stora Kopparbergs bergslags aktiebolags kontor i Gävle 1923. Författare under pseudonymen Radscha. Se Biografi i Vem är det. Död 1928-04-06 i Stockholm (Gävle Hel Tref förs, db nr 70). Begraven i Stockholm. Gift 1:o 1892-12-02 Göteborg med Hanna Sofia Ekström, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild 1896-03-18 genom Stockholms konsistorii skiljobrev 1896-03-18, född 1871-03-10 i Gustaf Adolfs förs. Dotter av lantbrukaren Otto Vilhelm Ekström och Johanna Maria Larsson. Gift 2:o 1898-12-27 i Karlstad med Olga Elvira Wallerstedt, född 1875-03-20 i Karlstad. Dotter av grosshandlaren Edvard Wallerstedt och Amina Lindberg.

Barn:

 • 1. Sonja Iwanowna, född 1894-03-16 i Göteborgs domkyrkoförs. Författarinna. Gift 1:o 1918-06-05 i Stora Tuna kyrka Kopparbergs län med journalisten Viktor Bernhard Alstermark, född 1890-05-08 i Ny-Arvika förs, Värmlands län. Död 1918-08-04 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Gift 2:o 1920-10-17 i Paris med skulptören Erik Axel Teodor Ericsson, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1927-10-11 (gift 2:o 1933-10-21 med Monica Apelqvist, född 1906-11-03), född 1890-10-03 i Gamleby förs, Kalmar län.
 • 2. Wanja Iwanowna, född 1899-11-10 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • 2. Vera Lilian (Lili) Iwanowna, född 1901-08-02 i Kungsholms förs
 • 2. Georg Lars Iwan, född 1909-06-15 i Stockholm.
 • 2. Hans Stephan Radscha, född 1915-08-29 i Skövde. [

TAB 24

Hinrik Constantin, (son av Ivan Fredrik, tab 22), född 1869-12-07 i Stockholm. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut i Göteborg 1892-05-00. Ingenjör vid Hofors bruk 1893–1895. Byggnadsingenjör vid Domnarvet 1896–1907. Disponent vid aktiebolag Marks kolugn 1911. Uppfinnare av den s k Aminoffska kolugnen. Död 1941-01-19 å Gunnerud i Väse förs, Värmlands län (Karlstad, db 18). Gift 1898-01-05 vid Domnarvet i Stora Tuna förs, Kopparbergs län med Tekla Forssmark, född 1876-02-13 i Borlänge i Stora Tuna förs. Dotter av handlanden Gustaf Forssmark och Anna Brita Milander.

Barn:

 • Iwan Constantin, född 1898-11-20 vid Domnarvet i St. Tuna förs, Kopparbergs län. Ingenjör vid Bysjöverkan, Kvarnsveden.
 • Tönnes Hinrik Vladimir, född 1900-05-13 vid Domnarvet, St. Tuna förs, Kopparbergs län.
 • Bertil Hinrik Alexis, född 1902-04-22 vid Domnarvet, St. Tuna förs, Kopparbergs län. Ingenjör. Död 1925-07-12 i Mora förs, Kopparbergs län (Göteborgs Oscar Fredriks förs, Göteborg och Bohus län, db nr 174).
 • Hinrik Fredrik, född 1909-06-03 i Mora förs, Kopparbergs län.
 • Ann-Marie Constantinowna, född 1912-04-03 i Morastrand, Mora förs, Kopparbergs län. Lanthushållsskollärarinna. Gift 1939-02-25 i Mora förs, Kopparbergs län (vb nr 18) med Lloyd Viktor Pennycook Hamrin, född 1913-09-22 i Jönköpings Kristina förs. Byrådirektör i länsarbetsnämnden i Kalmar län. Son av grosshandlaren Teodor Felix Hamrin och Maria Elisabet Pennycook.

TAB 25

Knut Axel, (son av Tönnes, tab 21), född 1843-01-10 på Ryholm, Beatebergs förs, Skaraborgs län. Sjökapten av 1. klassen 1867. Ångfartygsbefälhavarexamen 1869. Befälhavare på ångarna Bergsund och Allegro 1877–1905, Vale, Nautilus och A. Wicander 1906–1916. Alla tillhöriga Stockholms ångfartygsrederibolag. RVO 1901-11-30. Eemmerymedalj i guld 1904. Avsked med pension 1916-12-31. Död 1924-07-19 i Stockholm. Gift 1877-12-18 i Stockholm med Marguerite Matilde Fouqué, född 1860-03-14 i S:t Petersburg. Död 1923-02-16 i Engelbrekts förs, Stockholm. Dotter av ingenjören i franska flottans mekaniska kår Pierre Marie Fouque och Maria Elisabet Malmström.

Barn:

 • Maria Sofia Margareta (Maja), född 1879-07-30 i Katarina förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1942-10-08 i Djursholm (Engelbrekts förs, Stockholm, db).
 • Sigrid Emilia Elisabet, född 1881-01-06 i Katarina förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Kontorsskrivare vid statens järnvägar. Avsked 1921-02-11. Död 1934-02-04 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 22).
 • Tönnes Mauritz, född 1881-12-20 i Stockholm. Död 1884-12-25 i S:t Petersburg.
 • Gustaf, född 1882-12-17 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Död 1882-12-24 i Ladugårdslands förs, Stockholm.
 • Märta Margareta, född 1885-06-07 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1893-10-14 i Stockholm.
 • Mauritz Axel René, född 1887. Kapten. Se Tab. 26
 • Gabriella Brigitta Alexandra, född 1893-12-02 i Jakob o Johannes förs, Stockholm. Död 1942-10-27 i Enskede förs, Stockholm (db 256). Gift 1915-11-25 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] med intendenten vid Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag Per Hugo Boëthius, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1925-09-15, född 1877-07-19 i Norrköping.

TAB 27

Tönnes Feodor (son av Tönnes, tab 21), född 1848-05-08 i Bellefors socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1866-02-19 utexaminerad 1868-11-28. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1868-12-11. Löjtnant 1873-06-12 kapten 1886-10-01. Kontrollant och protokollsförande i Stockholms stads mantalsnämnd 1890-02-24. RSO 1891-05-15. Tillförordnad polisintendent i Stockholm 1892-01-01–1892-01-05. TMO3kl 1892-04-12. RSWOHvF1kl 1893-09-30. Död 1897-05-13 i Stockholm, Svea Livgardes förs. Han har utarbetat Släkten Aminoff, vilket arbete efter hans död utgavs av trycket genom kaptenen O. Bergström 1898. Gift 1880-11-29 i Växjö med Matilda Josefina Lindström, född 1854-03-14 på Kronobergs kungsgård i Växjö landsförs, Kronobergs län. Dotter av lantbrukaren Gustaf Lindström och Christina Pettersson.

Barn:

 • Feodor, född 1881-08-24 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Nya Elementarskolan i Stockholm 1899-05-15. Elev vid Klotens skogsskola 1900-07-01 utexaminerad 1901-06-16 elev vid skogsinstitutet 1901-07-01 utexaminerad 1903-06-16. Extra jägmästare i Ume distrikt och assistent i Vilhelmina revir 1904-06-16 assistent i Åsele revir 1904-12-23. Extra jägmästare i Östra distriktet 1905-12-31. Assistent vid statens skogsförsöksanstalt 1906-01-09 och i västra Jämtlands och Härjedalens revir 1908-01-21. Biträdande jägmästare i västra Jämtlands revir 1910-03-23. Assistent i Åre revir 1910-12-28. Statens skogstaxator i västra distriktet 1912-07-08. RÖFrJO 1914-01-16. Överassistent och lärare vid skogshögskolan 1915-03-15. Tillförordnad byråchef i domänstyrelsen 1918-09-27. RNO 1920-06-06. Med kvarstående såsom tillförordnade byråchef jägmästare i Halmstads revir 1923-04-27. Förordnad 1923-12-31 att tillsv. Under år 1924 såsom byråchef förestå en extra skogsbyrå inom dömänstyrelsen 1925, byråchef i domänstyrelsen 1925-05-08, sv. deleg. vid internationella skogskongressen i Nancy s.å., i rom 1926, i Helsingfors 1927, i Haag 1928, i Oslo 1930, i London 1932, K.V.O. 2 kl s.å. 6/6, sv deleg. vid intern. Skogskongressen i Würzburg 1935, i Budapest 1936, i Berlin 1939, K. Finl. V. R. O. 1937 i nov., K.D.D.O. 2 gr., K. Tysk. Ö.O., Off. Gift 1918-05-14 i Göteborg med Estrid Selma Viola Lindman i hennes 2:a gifte, född 1886-01-15 på Marieberg i Allhelgona socken, Södermanlands län, dotter av godsägaren Carl Oskar Edvin Lindman och Alma Carolina Schmidt.

TAB 28

Gregori, (son av Tönnes Feodor, tab 27), född 1883-02-08 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1901-05-18. 1. avdelning av fil. kandidatexamen 1904-09-15. 2. avdelningen av samma examen 1905-05-27. Konstnärsförbundets skola 1907-08. Stud hos Matisse i Paris 1909. Studieresor till Rom 1908-09 och 1913. Statligt resestip fr Konstakakdemien 1913. Fil. doktor 1918-05-30. Docent i mineralogi och kristallografi vid Stockholms högskola 1918-07-01. Assistent i röntgenografi vid Stockholms högskola 1918. Professor och intendent vid riksmuseets mineralogiska avdelning 1923-07-27. RNO 1934-06-06. LVA 1933. LVS 1935. LVVS 1936. LFS 1938. Gift 1908-06-07 i Stockholm, Engelbrekts förs med filosofie kandidat Ingrid Setterlund från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1930-11-05, född 1883-03-07 i nämnda stad, Filosofie kadidat, bibliotekarie. Dotter av överläraren vid Stockholms folkskolor Carl Johan Setterlund och Signe Vilhelmina Aurora Lindberg. Gift 2:o 1930-12-23 i London (Kungsholms förs Stockholm, vb nr 290) med Nanny Birgit Emilia Broomé, född 1892-10-29 i Norrköpings Norra förs Filosofie kandidat.

Barn:

 • 1. Brita, född 1910-09-06 i Stockholm, S:t Matteus förs
 • 1. Ewa , född 1915-01-30 i Stockholm, S:t Matteus förs.
 • 1. Malin, född 1918-02-20 i Stockholm S:t Matteus förs.
 • 1. Ulla, född 1923-03-13 i Stockholm, S:t Matteus förs.

TAB 29

Johan, (son av Johan, tab 3), till Harbala i Ingermanland. Ryttmästare. Han var jämte hustrun död före 1689-08-13 då sonen med sina ogifta systrar Beata Agneta och Dorotea Catharina förpantade arvgodset Harbala [Rf].

Barn:

 • Adam Johan, född 1679. Korpral vid livdrabantkåren. Död 1702. Se Tab. 30.
 • Maria. Gift med kaptenen Claes Bernt Köhler till Kirkota i hans 2:a gifte, broder till generallöjtnanten Fredrik Köhler, friherre von Köhler.
 • Beata Agneta, levde ogift 1689.
 • Dorotea Catharina, levde ogift 1689.

TAB 30

Adam Johan, (son av Johan, tab 29), född 1679-10-13. Livdrabant. Korpral vid livdrabantkåren 1700-09-13 stupade 1702-07-09 vid Klissow. Gift med Dorotea Wartman, dotter av lantrichtern i Estland Fredrik Wartman.

Barn:

 • Johan, död 1710 i Riga av pesten.
 • En dotter, död 1710 i Riga av pesten. Gift med kyrkoherden Reuter.
 • Catharina Hedvig. Gift före 1732 med Joh. Nic. Reuter.(Pyttis kyrkoarkiv (Finland).)

TAB 31

Gregori, (son av Esaias, tab 2), född på 1620-talet. Var 1648-07-10 rotmästare vid livgardet. Avsked i juli 1649 som korpral vid adelsbussarna av livgardet. Var 1652 fänrik, 1656 löjtnant och 1657 kapten vid Österbottens regemente. Avsked 1674 eller 1675. Gift med Maria Ramsay, som levde änka 1691 på Murovitsa hov i Ingermanland (Rf.), dotter av majoren Johan Ramsay, och Märta Galle i Finland.

Barn:

 • En dotter, skulle begravas 1657 på samma gång som sin farfar [Rf].
 • En dotter. Gift före 1691 med kornetten Fromhold von Köhler [Rf],
 • Gregori, född 1674. Överstelöjtnant. Död 1732. Se Tab. 32.

TAB 32

Gregori, (son av Gregori, tab 31), född 1674 i Ingermanland. Volontär vid amiralitetet 1688. Rustmästare vid Viborgs infanteriregemente 1689. Förare vid Viborgs infanteriregemente 1690. Sergeant 1692. Fältväbel 1696. Fänrik 1697-06-27. Löjtnant med konfirmationsfullmakt 1701-05-14. Sekundryttmästare vid Nylands och Tavastehus länskavalleriregemente 1702-10-03. Konfirmationsfullmakt 1703-11-06. Premiärryttmästare 1709-02-00. Överstelöjtnants karaktär 1723-09-05. Död 1732-03-30. Begraven i Tennala kyrka. Han var med vid Narva 1700, Vilna 1702, Punitz 1704, Gemauerthof 1705, Holovzin 1708 och Poltava 1709. Blev fången vid Perevolotjna och förd till Wirchoturje samt hemkom ur fångenskapen 1722-05-07. Gift med Elisabet von Konow, född tvilling 1674-09-13, död 1757-02-18 [Medd. av hovrättsassessor W.W. Wickström, Åbo], Gift före 1723, begraven 1757-03-06 i Nummis kap. [Ckb], dotter av regementskvartermästaren Erik Bernt von Konow (farfader till Carl Reinhold von Konow, adlad von Konow) och Elisabet Ebersköld.

Barn:

 • Gregori, född 1696. Kapten. Död 1758. Se Tab. 33
 • Bernt Johan, född 1697. Löjtnant. Död 1779. Se Tab. 85
 • Elisabet, född 1698. Gift med kaptenen vid Upplands tremänningsinfanteriregemente Gustaf Stormer, född 1683 i Stade.
 • Märta Margareta, född 1699. Gift 1:o med löjtnanten Vilhelm Grave, född 1679 i Riga . Gift 2:o 1733-10-18 i Viborg med provinsialkommissarien Jonas Dykänder, född 1678, död 1736 och begraven 1736-07-11 i Viborg. 3:o 1737 i nämnda stad med kyrkoherden i Rautus i Finland Henrik Carl Schyttenius i hans 2:a gifte, död 1752.
 • Carl Gustaf, född 1700. Kapten. Död 1768. Se Tab. 112

TAB 33

Gregori, (son av Gregori, tab 32), född 1696-01-23 på Koporie. Volontär vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1715-03-05. Fänrik 1718-10-23. Löjtnant 1736-10-01. Kaptenlöjtnant 1742-01-02. Konfirmationsfullmakt. 1746-09-10. Kapten 1749. Avsked 1757-11-17 med pension. Död 1758-01-28 i Mäntyharju socken, i Finland. Gift 1:o 1719-09-29, med Brita Wagenia, född 1703-09-13 död 1737-02-01, dotter av kyrkoherden i Arnäs pastorat av Härnösands stift Jonas Wagenius. 2:o 1739-05-29 med Beata Elisabet Schmiedefelt, född 1714, död 1793-04-13 i Heinola, dotter av kaptenlöjtnanten Fabian Johan Schmiedefelt, och Elisabet Sofia Tawaststjerna.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, född 1720-09-30, död 1804-04-24 i Rantasalmi socken. Gift med kapellanen i Ruokolaks socken, Carl Johan Winter, född 171(4), död 176(5).
 • 1. Gregori, född 1722. Överstelöjtnant. Död 1795. Se Tab. 34.
 • 1. Carl Fredrik, född 1724. Major. Död 1805. Se Tab. 56
 • 1. Anna Brita, född 1726-04-30, död änka 1789-12-07 (1787) i Fredrikshamn [Ckb]. Gift 1742 med regementsfältskåren Rudolf Wiese.
 • 1. Gustaf född tvilling, 1727, död späd.
 • 1. Bernt född tvilling, 1727, död späd.
 • 1. Bernt Jonas, född 1729. Kapten. Död 1804. Se Tab. 60
 • 1. Gustaf, född 1731, död 1732.
 • 1. Adolf, född 1733. Generalmajor. Död 1800. Se Tab. 70
 • 1. Hedvig, född 1736-06-02 (1736-12-02), död ogift 1814-08-13 Johanala
 • 2. Johan Henrik, född 1740-03-14, först underofficer, sedan fänrik vid Savolaks regemente. Död 1800-03-20.
 • 2. Fabian Detlof, född 1741-04-05. Volontär vid Savolaks och Nyslotts läns regemente 1754. Rustmästare vid Savolaks och Nyslotts läns regemente 1761-11-02 sergeant 1767-12-24. Fänrik 1771-06-05 avsked 1772-10-07. Död 1777-12-20.
 • 2. Zakarias Vilhelm, född 1747. Överstelöjtnant. Död 1829, Se Tab. 79
 • 2. Beata Eleonora, född 1749-02-25, död 1831-02-18 Södervik Gift 1:o 1788-03-27 med räntmästaren i Heinola Adolf Påse, född 1745-12-26 i Hanho socken, (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) död 1817-12-30, i Heinola (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.). Gift 2:o (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) 1819-12-07 i Heinola med löjtnanten Anders Boisman, född 1754-04-11 i Nastola socken, (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.), död 1826-10-11 i Heinola.
 • 2. Erik Magnus, född 1751. Löjtnant. Död 1838. Se Tab. 81
 • 2. Magdalena Christina, född 1752-06-26, död ogift 1818 på Södervik.
 • 2. Augusta Lovisa, född 1755-08-20, död ogift 1816-02-17 i Mäntyharju socken.
 • Första finska grenen, tab 33–84.

TAB 34

Gregori, (son av Gregori, tab 33), född 1722-05-06 i Savolaks socken. Volontär vid Savolaks regemente 1731. Korpral vid Savolaks regemente 1735. Rustmästare 1740. Sergeant 1741. Fältväbel 1742. Regementsadjutant 1747-01-06. Fänrik 1755-10-04. Löjtnant 1756-10-14. Kapten 1763-10-18. RSO 1772-05-28 major 1774-12-20. Överstelöjtnants avsked 1778-01-14. Död 1795-05-18, i Idensalmi socken. Gift 1749-02-03 i Pielavesi socken, med Anna Charlotta Tawast, född 1728, död i Maaninga sn. 1789-03-15, dotter av kaptenen Torsten Tawast och Anna Pilhman.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1749-11-04, död 1771-04-30 i Idensalmi socken. Gift med sin moders kusin fänriken Magnus Fredrik Tawast, (nr 64), född 1735-05-09, död 1779-05-18.
 • Gregori, född 1751-06-02 volontär vid Savolaks regemente 1760. Rustmästare därstädes 1767-12-24. Furir 1769-12-04. Död 1777-12-12.
 • Brita Sofia, född 1753-07-16 död 1818-11-14 i Lovisa. Gift 1783-05-04 i Pielavesi kapell med överstelöjtnanten Georg Fredrik Tigerstedt i hans 2:a gifte, född 1729, död 1790.
 • Hedvig Margareta, född 1757-08-01, död 1823-11-23 på Jokiniemi i Idensalmi socken. Gift 1785-12-27 i Maaninga sn med kapellanen i Pielavesi socken, vice pastorn Jakob Gummerus, född 1742, död 1804-04-15.
 • Bernt Adolf, född 1761. Major. Död 1826. Se Tab. 35
 • Zakarias Johan, född 1764. Kapten. Död 1810. Se Tab. 38
 • Germund Fredrik, född 1767. Major. Död 1816. Se Tab. 46
 • Lovisa Charlotta, född 1769, död 1775-06-28 i Jokkas socken
 • Carl Detlof, född 1771. Kapten. Död 1808. Se Tab. 54

TAB 35

Bernt Adolf, (son av Gregori, tab 34), född 1761-07-25 volontär vid Savolaks regemente 1767. Korpral vid Savolaks regemente, 1777. Rustmästare 1777-01-28. Fänrik 1778-01-21. Adjutant 1779-04-23 löjtnant 1784-04-29 kapten i regementet 1789-05-04 och vid regementet 1792-08-20. RSO 1799-11-16. Major i armén 1802-07-07 avsked 1809-04-01, immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 36 bland adelsmän. Död 1826-04-12. i Kuopio. Gift 1791-08-25 Halola med sin kusin Ulrika Tawast, född 1769-08-29 i Maaninga socken, död 1853-09-05 i Kuopio, dotter av majoren Magnus Fredrik Tawast och Maria Elisabet Molander.

Barn:

 • Charlotta Ulrika, född 1792-07-09, död 1794-06-27.
 • Agata Juliana, född 1793-07-03 (1793-07-09), död 1873-11-29 i Helsingfors. Gift 1:o 1813-01-21 (1813-11-29) på Venäensaari i Kuopio län med regementsauditören, assessorn Fredrik Lagi, född 1781-07-21 i Idensalmi socken, död 1816-01-17 Karlsvik Gift 2:o 1822-04-02 på nämnda gård med vice landskamreraren, assessorn Fredrik Thomas Krook, från vilken hon blev skild 1824.
 • Maria Charlotta, född 1795-10-24 (1795-10-21), död 1796-02-14
 • Ulrika, född 1796-12-25. Död 1800-01-01.
 • Gregorius, född 1798. Vice pastor. Död 1877. Se Tab. 36
 • Adolf Fredrik, född 1799-09-07. Maaninga socken, i Kuopio län. Student i Åbo 1816-03-09. Furir vid finska jägarregementet 1820-05-18. Fänrik 1821-10-24. Underlöjtnant och regementsadjutant 1823-04-02. Underlöjtnant vid 6. finska skarpskyttebataljonen 1827. Transporterad till 13, ryska jägarregementet 1828-12-08. Bevistade turkiska kriget. Död ogift 1829 i Taskul i Turkiet.
 • Bernt Gustaf, född 1801. Stabskapten. Död 1827. Se Tab. 37
 • Torsten, född 1803-05-12 död 1813-08-13 (1813-08-14).
 • Carl Vilhelm Ferdinand, född 1808-08-08, död 1809-05-02 [Cbk.].

TAB 36

Gregorius, (son av Bernt Adolf, tab 35), född 1798-04-29 i Maaninga socken, i Kuopio län. Student i Åbo 1816-03-09, och i Uppsala 1818-10-16. Tillförordnad 2. amanuens vid domkapitlet i Borgå stift 1830-08-18 prästvigd i Borgå 1831-12-30 och förordnat till pastorsadjunkt i Ilomants. Fängelsepredikant i Kuopio 1834-04-23. Tillförordnad kollega vid skolan i nämnda stad 1834-04-23. Ordinarie kollega därstädes 1836-10-12. Kretsskollärare i Nyslott 1838-12-05. Till förorndad. 2. kollega vid högre elementarskolan därstädes 1841-12-15 kapellan i Pielisjärvi socken, 1843-04-05. Vice pastors titel 1843-08-30. Död 1877-08-23. Gift 1846-03-12 i Borgå med Emerentia Jakobina Vilhelmina Borgström (Mona), född 1816-07-30, död 1909-02-12 i Kuopio (Wä.), dotter av handlanden i Borgå Jakob Borgström och Emerentia Fredrika Mether.

Barn:

 • Alma Augusta, född 1847-03-11 död 1922-11-26 i Helsingfors. Gift 1868-11-17 i Pielisjärvi socken, med pressombudsmannen i Kuopio, direktorn, fil. mag. Carl Mortimer Stenius, född 1843-11-20, död 1911-08-27 i Kuopio.

TAB 37

Bernt Gustaf, (son av Bernt Adolf, tab 35), född 1801-04-25 i Maaninga sn [Cbk.] (1801-07-26 i Kuopio). Kadett vid finska topografiska kåren i Haapaniemi 1816-02-16 fänrik vid 46. Jägareregementet 1821-09-23. Underlöjtnant 46. Jägareregementet 1824-05-12. Löjtnant 1826-05-30. Stabskaptens avsked 1829-02-03. Ingick åter i tjänst som löjtnant vid samma regemente 1829-06-28 transporterades till 5. jägarregementet 1831-08-13. Bevistade fälttåget i Polen 1831 och erhöll stabskaptens avsked 1832-10-16. Ingick ånyo i tjänst som löjtnant vid 10. kaukasiska linjebataljonen 1838-05-11. Stabskaptens avsked 1839-06-03. Död 1857-03-25 i Astrakan. Gift 1840-10-06 med Maria Papadjano, född 1820, död i början av 1900-talet, dotter av Johan Papadjano.

Barn:

 • Serafima, född 1841-06-14. Gift med tjänstemannen Panomarev.
 • Alexandra, född 1843-03-27.
 • Vladimir, född 1847-06-20, död 1853-01-13.
 • Catharina, född 1851-01-28.

TAB 38

Zakarias Johan, (son av Gregori, tab 34), född 1764-07-10 i Savolaks. Volontär vid Savolaks regemente 1767. Rustmästare 1779. Extra page vid hovet 1779. Extra fänrik 1780-03-15 fänriks indelning 1786-04-20 löjtnant 1789-04-23. Konstituerad kapten vid Uleåborgs regemente 1790-03-01. Stabskapten vid Savolaks lätta infanteriregemente 1799-06-03. RSO 1808-07-30, död 1808-03-12 (1810-02-27) Karlsvik Gift 1787-11-08 i Maaninge socken efter av konungen 1787-09-21 beviljat tillstånd, med sin kusin Maria Elisabet Tawast, född 1754-10-06, död 1804-03-31 dotter av majoren Magnus Fredrik Tawast och Maria Elisabet Molander. Han nämnes ej i Collin och torde uppgiften om RSO 1808-07-30 avse någon annan.

Barn:

 • Johanna Ulrika, född 1788-07-25, Död 1848-04-15 på Rabbelugn i Anjala kapell. Gift 1809-04-04 (1809-04-03) med underlöjtnanten friherre Otto Rabbe Wrede, nr 44, född 1783, död 1842.
 • Gregori Zakarias, född 1791-06-13 i Kuopio. Volontär vid Savolaks regemente 1793-05-02. Extra fänrik vid Savolaks regemente 1796-10-09. Kadett vid Haapaniemi 1805-10-01–1808. Fänrik vid nämnda regemente 1808-07-29 bevistade kriget i Finland 1808 och därunder träffningarna vid Leppävirta, Kuopio, Revolaks, Lappo och Alavo, efter vilken han erhöll guldmedalj för tapperhet i fält. Fänrik vid Kalmar regemente 1810-06-19 löjtnant i armén 1810. Löjtnant vid Kalmar regemente 1812-07-21 kapten Kalmar regemente 1819-02-16 drunknade 1819-10-14 på en resa till Öland.
 • Fredrika Charlotta, född 1794-02-20, död 1877-11-08 på Rabbelugn. Gift 1829-10-25 med biskopen över Borgå stift, LRS:tAO1kl och WlO4kl, teologi doktor Johan Molander i hans 2:a gifte, född 1762-05-25 död 1837-01-28.
 • Carl Henrik, född 1795. Kommissionslantmätare. Död 1872. Se Tab. 39.
 • Juliana, född 1796-05-01, död 1847-02-06 på Rabbelugn. Gift 1817-03-30 på Rabbelugn med prosten och kyrkoherden i Rantasalmi, teologi doktorn Joakim Adolf Cleve, född 1776-02-01, död 1833-05-16.
 • Maria Charlotta, död 1789-06-24, ett år, sju månader gammal [Cbk.].

TAB 39

Carl Henrik, (son av Zakarias Johan, tab 38), född 1795-02-20 Jokiniemi Student i Åbo 1810-10-06. Auskultant i Åbo hovrätt 1815-06-19. Extra ordinarie kopist i kejserliga senatens ekonomidepartement 1818-06-19. Extra notarie i nämnda hovrätt 1818-06-22. Auskultant vid generallantmäterikontoret 1820-07-27. Kopist i senatens kansliexpedition 1821-03-31. Kommissionslantmätare i Savolaks och Karelens (sedermera Kuopio) län 1821-11-06. Transporterades till samma befattning i Viborgs län 1844-12-03. Avsked 1851-08-05. Död 1872-05-27 i Idensalmi socken. Gift 1838-06-10 med Maria Elisabet Collan, född 1794, död 1865-11-25, dotter av sockenskräddaren Johan Collan och Anna Catharina Frilander. Deras före äktenskapet födda barn blevo genom kejserlig resolution 1860-08-06 legaliserade.

Barn:

 • Adolf, född 1828. Stationsinspektor. Död 1901. Se Tab. 40
 • Maria Gustava, född 1829-12-19, i Sääminge socken, död 1900-05-06 i Mäntyharju socken. Gift 1873-12-18 med kapellanen i Mäntyharju socken, vice pastorn Otto Magnus Cantell i hans 2:a gifte, född 1821-03-05 i Jorois socken, död 1887-10-01.
 • Charlotta Elisabet, född 1832-09-01, i Kuopio, död 1909-12-08. Gift 1:o 1853-09-27 i nämnda stad med stabskaptenen vid 9. (Viborgs) finska indelta skarpskyttebataljonen Constantin Valfrid Colliander, född 1831-09-23 i Gustaf Adolfs socken, död 1860-01-02 i Villmanstrand. Gift 2:o 1875-12-19 i Parikkala socken, med kapellanen i Villmanstrands och Lappvesi pastorat, vice pastorn Carl Gustaf Forsblom (Wä.), född 1847-08-01, död 1912-06-16.
 • Henrik Johan, född 1834. Kollegiiassessor. Död 1912. Se Tab. 42
 • Torsten Gustaf, född 1838. Fil. doktor. Död 1881. Se Tab. 44

TAB 40

Adolf (son av Carl Henrik, tab 39), född 1828-01-03. Ritare vid Saima kanalarbeten 1848-06-01. Erhöll 1856-09-25 guldmedalj för nit att bäras i S:tAO:s band. Nivellör vid Helsingfors–Tavastehus järnvägsarbete 1857-05-01. Stationsinspektor vid Träskända station 1863-06-27. RRS:tStO3kl 1883-04-14. Hugnad med en briljanterad ring 1898-04-17. Död 1901-08-27 och begraven i Helsingfors. Gift 1865-12-28 i Thusby socken, med Elsa Matilda Ruskelin, född 1842-06-24 i Thusby socken, död 1898-05-18, dotter av rusthållaren Anders Johan Ruskelin och Helena Palander.

Barn:

 • Oskar Guido Tapio, född 1870. Stationsinspektor. Se Tab. 41
 • Carl Wäinö, född 1872-06-11. i Thusby socken, död 1873-02-03.
 • Fanny Augusta, född 1874-03-01 i Thusby socken. Expeditionsbiträde vid postkontoret i Jyväskylä 1900. Föreståndare för Lappo postexpedition 1904. Föreståndare för postfilialen i Viborg 1911-09-30, död 1918-03-13 i Kuopio. Gift 1909-08-16 med järnvägstelegrafisten Carl August Tamminen, i hans 2:a gifte, född 1879-02-22.
 • Carl Adolf, född 1876-01-17. Försvann 1903 och av domstol död förklarad 1914-11-30.
 • Torsten Johannes, född 1877-11-13 och död 1878-04-19 i Thusby socken.
 • Aina Hellin, född 1881-02-23 i Thusby socken. Sjuksköterska.
 • Saima Siviä, född 1883-02-03 i Thusby socken. Föreståndare för postexpeditionen i Lappo 1911-10-13. Föreståndare för Kolikkomäki postexpedition 1911, för Järvenpää postexpedition 1922.

TAB 41

Oskar Guido Tapio (son av Adolf, tab 40), född 1870-06-10 i Thusby socken. Telegrafist vid Ryttylä järnvägsstation 1894-04-00. 2. Bokhållare vid Ois station 1897-10-00. 2. bokhållare vid Kervo 1900. 1. Bokhållare vid Kervo 1905-04-00. Stationsinspektor vid Hiirola station 1910-03-18. Stationsinspektor och poststationsföreståndare vid Haukivuori station 1912-10-03 och vid Mellilä station 1918-08-19. Gift 1900-02-11 i Helsingfors med Berta Anna Elisabet Cronström, född 1878-11-16 i Helsingfors, dotter av sågverksförvaltaren Axel Cronström och Charlotta Andersson.

Barn:

 • Inga Anna Kyllikki, född 1906-07-13, död 1912-12-21 i Helsingfors.

TAB 42

Henrik Johan (son av Carl Henrik, tab 39), född 1834-07-08 i Kuopio. Tillförordnad underforstmästare hos överstyrelsen för forstväsendet i Finland 1857-06-10 forstkonduktör 1859-06-22. Tillförordnad forstmästare i Kuopio län 1859-12-22. Tillförordnad forstmästare i Tiillikka revir i nämnda län 1861. Ordinarie forstmästare därstädes 1865-05-23. Kollegiisekreterares titel 1897-04-25. Avsked med pension 1899-03-06. Kollegiiassessors titel 1899. Död 1912-07-28 på Ahmonsaari i Idensalmi socken. Gift 1868-08-19 i Idensalmi socken, med Anna Maria Lagus, född 1847-12-10, död 1918-01-01 i Idensalmi socken, dotter av kyrkoherden i Idensalmi, prosten Johan Lorens Lagus och Amalia Carolina Augusta Tamelander.

Barn:

 • Anna Maria Augusta född 1873-09-10 på Ahmonsaari, död 1911-05-27 i Helsingfors. Gift 1907 i mars i Sibirien med ingenjören Carl Gustaf Ferdinand Kallen, född 1876-10-16.
 • Ella Johanna, född 1875-06-06 på Ahmonsaari. Gift på Ahmonsaari 1903-07-05 med med. lic. Elis Ilmari Lindgren, född 1877-05-12 i Helsingfors.
 • Johannes Gregorius, född 1876-07-17 död 1876-12-30 i Idensalmi socken.
 • Zakarias Gregori, född 1880-01-28 död 1880-04-08 på Ahmonsaari.
 • Torsten lvan, född 1881-06-28, på Ahmonsaari. Kadett i Fredrikshamn 1896-06-29. Kornett vid 43. Tverska dragonregementet 1902-08-23 med tur från 1901-08-26 placerad på armékavalleriets depå 1904-05-13. Elev vid Evois forstinstitut 1906. Utexaminerad som forstkonduktör 1908-06-15 föreståndare för statens sågverk i Sukeva. Extra föredragande i forststyrelsen 1911-06-01. Forstmästare i Systerbäcks revir 1914-03-31. Under världskriget 1914 inkallad i aktiv rysk militärtjänstgöring. RRS:tStO3kl 1915. Bevistade kriget mot de finska rebellerna 1918. Major 1918-04-03 överstelöjtnant och chef för finländska generalstabens kommunikations- och etappavdelning 1918-05-10. FFrK3kl 1918-05-10. Chef för riksföreståndarens militärkansli 1919-01-10. Adjoint hos chefen för krigsministeriets fälttygmästardepartement 1919-04-01. KFinlHvRO2kl 1919-07-18. Avsked ur militärtjänsten 1919-01-10. Direktörsadjoint hos aktiebolag Finlands industrikontor 1919-09-11. Ägare Nybacka i Esbo socken, och Piimälampi i Idensalmi socken. Gift 1909-11-05 Borgby
 • Agnes, född 1883-11-26, död 1885-01-15 i Idensalmi socken,
 • Siri Elisabet, född 1885-03-24 på Ahmonsaari, död på Ahmonsaari 1902-07-29.
 • Henrik Gregori, född 1886-09-04 på Ahmonsaari, död 1894-06-30 i Idensalmi socken, genom drunkning.
 • Adolf Esaias (Affe), född 1890. Disponent. Se Tab. 43

TAB 43

Adolf Esaias (Affe) (son av Henrik Johan, tab 42), född 1890-07-08. Student i Iisalmi, Finland 1910-12-12. Avlade forstexamen 1914-05-30. Forstkonduktör 1914. Disponent för Sampo såg- och kvarninrättning i Kuopio 1919. Arr. Ahmonsaari. Gift 1917-04-04 i Kouvola med Anna Elisabet (Lisa) Schreck född 1893-05-03 i Tammerfors, dotter av hovrättsrådet Carl Hjalmar Schreck och hans 1:a fru Eva Helsingius.

Barn:

 • Eva-Brita, född 1918-04-26 på Ahmonsaari.
 • Henrik Johan, född 1919-11-24 i Kuopio.

TAB 44

Torsten Gustaf (son av Carl Henrik, tab 39), född 1838-11-11 i Nilsiä socken. Underofficer vid finska grenadjär-skarpskyttebataljonen 1856-01-15. Student i Helsingfors 1857-10-01. Fänrik vid Sofiska infanteriregementet 1858-03-07. Underlöjtnants avsked 1861-08-17. Fil. kandidat 1866-04-19. Pedag. kandidat 1869-05-28. Filosofie magister 1869-05-31. Tillförordnad lärare vid finska kadettkåren 1869-08-20 lektor därstädes 1871-11-09. Filosofie licentiat 1873-05-07. Filosofie doktor 1873-05-24. Död 1881-08-18 i Helsingfors. Språkforskare. Gift 1869-06-14 Rabbelugn

Barn:

 • Maria, född 1871-01-25, död 1871-01-25.
 • Helmi Maria Johanna, född 1872-03-26, död 1891-06-11.
 • Torsten Carl Otto, född 1874. Överstelöjtnant. Se Tab. 45.
 • Carl Ernest, född 1876-03-29 i Fredrikshamn, död i Fredrikshamn 1886-04-21.

TAB 45

Torsten Carl Otto (son av Torsten Gustaf, tab 44), född 1874-03-02 i Fredrikshamn. Kadett i Fredrikshamn 1887-07-24. Underlöjtnant vid livgardets 3., finska, skarpskyttebataljon 1894-07-24 kommenderad till tjänstgöring vid livgardets Semenoffska regemente 1895–1897. Löjtnant 1898-12-18 med tur från 1898-08-20 avsked 1902-02-06. Anställd vid hypoteksföreningen i Finland 1902. Disponent för Viborgs tobaksfabriksaktiebolag 1903. Instruktionsofficer vid polisinrättningen i Helsingfors 1906-09-16. Polismästare i Tammerfors 1907-06-22. För vägran att underkasta sig olaga påbud av generalguvernören avskedad 1911. Biträdande direktör vid föreningsbankens i Finland kontor i Jakobstad 1912-02-01. Direktör för samma banks kontor i Hangö 1914-01-00. Direktör för kontoret i Uleåborg 1916-12-00. Deltog 1918 såsom chef för 1. grenadjärregementet i kriget mot de finska rebellerna. Major 1918-02-18. FFrK4kl 1918-03-18 och 3kl 1918-04-06, båda med svärd, samt FFrM med spänne. Överstelöjtnant 1918-04-06. Införd i finska arméns rullor samt tillförordnad chef för Finlands vita garde 1919-01-15. Avsked 1919-07-31. 2. Direktör vid nordiska föreningsbankens filialkontor i Åbo 1919-10-01. Föreståndare för nämnda banks avdelningskontor i Viborg 1921 i april. Gift 1907-09-01 på villan Maskholm i Helsinge socken, med Gerda Maria Hornborg, född 1877-07-06, dotter av kamreraren vid hypoteksföreningen i Finland Albrekt Hornborg och hans 2:a fru Anna Maria Hornborg.

Barn:

 • Torsten Gregori, född 1910-08-27 i Tammerfors.
 • Brita Maria, född 1912-05-03 i Jakobstad.
 • Albrekt Carl Göran, född 1916-05-28 i Hangö.

TAB 46

Germund Fredrik (son av Gregori, tab 34), född 1767-03-21 i Hirvensalmi socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1773-04-02. Korpral vid Savolaks infanteriregemente 1775. Förare 1779. Kadett vid Haapaniemi militärskola 1779–1786. Furir vid regementet 1782. Sergeant 1785-05-30. Extra fänrik 1788-06-21. Fänrik 1788-06-21. Premiäradjutant 1789-04-16. Sekundlöjtnant 1789-04-29. Premiärlöjtnant 1796-12-05. Stabskapten 1802-07-07. Kompanichef 1804-01-03. RSO 1808. Majors avsked 1809-04-01. Död 1816-02-25 på Marieberg i Rantasalmi socken, till följd av en under sista kriget erhållen kontusion. Han deltog i finska krigen 1788–90 och 1808–09 samt utmärkte sig särskilt i striderna vid Revolaks, Alavo, efter vilken han för tapperhet nämndes till RSO, vid Ruona bro och Oravais. Gift 1:o 1792-04-08 i Rantasalmi socken med friherrinnan Helena Catharina Rehbinder, född 1764-10-05, i Leppävirta socken, död 1806-01-04 dotter av häradshövdingen, friherre Henrik Johan Rehbinder, och hans 1:a fru Brita Catharina Ehrnrooth B. Gift 2:o 1807-05-14 med sin 1:a frus kusin Anna Juliana Ehrnrooth, född 1778-06-24, död 1808-11-06 i Rantasalmi socken, dotter av löjtnanten Gabriel Johan Ehrnrooth B och Anna Juliana Poppius.

Barn:

 • 1. Gregorius, född 1793-05-04, död 1794-11-21.
 • 1. Henrik Gustaf, född 1795. Lagman. Död 1871. Se Tab. 47
 • 1. Germund Fredrik, född 1796. Professor. Död 1876. Se Tab. 52
 • 1. Adolf, född 1798. Godsägare. Död 1853. Se Tab. 53
 • 1. Bernt, född 1800-03-05. Godsägare. Död 1825-10-02 på Marieberg.
 • 1. Zakarias, född 1802-06-23 i Rantasalmi socken. Student i Åbo 1818-07-11 underofficer vid finska sjöekipaget 1831. Midshipman 1832-01-04. Löjtnant 1836-04-09. Kaptenlöjtnants avsked 1838-02-14. Död ogift 1840-07-15 i Helsingfors.
 • 1. August Gabriel, född 1804-09-02 död 1811-08-08.
 • 2. Carl Johan, född 1808-05-05 på Marieberg, död 1809-06-08.

TAB 47

Henrik Gustaf, (son av Germund Fredrik, tab 46), född 1795-01-25 Marieberg Student i Åbo 1812-04-14. Auskultant i Vasa hovrätt 1815-02-11. Vice häradshövding 1819-12-18. Kanslist i Vasa hovrätt 1820-10-25. Aktuarie Vasa hovrätt 1822-09-24. Notarie 1823-04-11. Translator i ryska språket 1824-03-27. Kamrerare 1826-12-19. Vice advokatfiskal 1827-06-18. Sekreterare 1832-05-02. Häradshövding i Idensalmi domsaga 1833-10-24. Transporterades till Österbottens medledels övre domsaga 1835-10-25 och till Korsholms södra domsaga 1848-12-13. RRS:tStO3kl 1856-09-07 lagman i Vasa lagsaga 1859-03-21. Död 1871-02-15 i Vasa. Gift 1822-02-28 i Gamla Karleby med Ebba Magdalena Söderlund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med vice häradshövdingen Carl Widén, född 1792-07-29 i Vasa, död i Vasa 1820-06-13), född 1798-07-11 i Gamla Karleby, död 1859-08-31 i Kaskö, dotter av häradshövdingen i Idensalmi domsaga, lagmannen Anders Johan Söderlund och Magdalena Helena Polviander.

Barn:

 • Germund Gustaf, född 1823. Hovrättsråd. Död 1908. Se Tab. 48.
 • Hugo Bernt, född 1825. Tullförvaltare. Död 1876. Se Tab. 50
 • Feodor Alexander, född 1827. Postförvaltare. Död 1893. Se Tab. 51.
 • Emilia Vilhelmina, född 1829-05-13 i Vasa, död 1877-11-03 i Kaskö. Gift 1848-06-28 med pastorsadjunkten i Lochteå förs Abraham Adolf Nylander i hans 2:a gifte, född 1823-08-01 i Uleåborg, död 1856-01-10.
 • Ada Constance, född 1831-12-10. Stiftsjungfru. Död ogift 1902-11-25 i Kaskö.
 • Alexandra Matilda. 1835-04-25, död 1871-02-07 Kaskö. Gift 1:o 1861-06-20 med kofferdikaptenen Viktor Adolf Dahlström, född 1831-03-22 död 1864-06-21 2:o 1870-02-12 med handlanden och rådmannen i Kaskö Adolf Högström, född 1827-05-09, död.

TAB 48

Germund Gustaf (son av Henrik Gustaf, tab 47), född 1823-06-16 i Vasa. Student i Helsingfors 1838-06-22. Auskultant i Vasa hovrätt 1843-07-03. Vice häradshövding 1846-12-19. Kanslist i Vasa hovrätt 1851-05-31. Registrator i Vasa hovrätt 1853-12-19. Extra fiskal 1856-09-14. Vice advokatfiskal 1859-03-21. Advokatfiskal 1860-04-25. Sekreterare 1861-05-22. Assessor 1863-11-26. RRS:tAO3kl 1867-05-12. Häradshövding i Närpes domsaga 1868-02-19. Hovrättsråds n. h. o. v. 1873-04-20. RRS:tStO2kl 1880-05-02. RRStAO2kl 1893-06-08. Utmärkelsetecken för 40-årig oförvitlig tjänst 1884-12-15 och för 50-årig oförvitlig tjänst 1894-12-31. Avsked 1897-03-05. Död 1908-03-20 i Kaskö och begraven i Vasa. Gift 1:o 1860-02-18 i Kaskö med Maria Fredrika Thuring, född i Kaskö 1839-07-18, död 1875-02-17 i Mentone, Frankrike, dotter av handlanden i Kaskö Gustaf Fredrik Thuring och Adolfina Fredrika Dahlström. 2:o 1895-05-12 i Kaskö med Hanna Charlotta Hartman, född 1852-10-22 i Kristinestad, dotter av kontrollören i Kristinestad Gustaf Fredrik Hartman och Anna Lovisa Björker.

Barn:

 • 1. Germund Fredrik Gustaf, född 1861. Stadsfiskal. Död 1896. Se Tab. 49.
 • 1. Eva Maria, född 1862-12-19, i Vasa. Gift 1894-12-31, med justitierådet i Finlands högsta domstol, fil. mag., jur. utredning kandidat Ernst Gustaf Stenbäck, född 1865-12-04, död 1921-01-24 i Kristinestad.
 • 1. Henrik Gregori, född 1865-05-05 i Vasa. Student i Helsingfors 1884-05-31. Avlade allmän rättsexamen 1890-05-06. Auskultant i Vasa hovrätt 1890-05-17. Vice häradshövding 1893-05-31. Kanslist i Vasa hovrätt 1900-06-22. Extra fiskal i Vasa hovrätt 1904-03-24. Notarie 1905-10-24. Avsked 1905. Ånyo, sedan lagliga förhållanden inträtt, kanslist 1905-12-18, och notarie 1906-12-17 fiskal 1909-12-01. Sekreterare 1910-11-29. Assessor 1914-05-26. Publikt ombud vid Vasa aktiebank 1919-02-17. Hovrättsråd 1920-10-22. KFinlHvRO2kl 1920 i dec. Han var ledamot av Kaskö stadsfullmäktige 1892–1897 (ordförande 1893–1897), och är sekreterare i Vasa stads folkskoledirektion sedan 1911. Gift 1896-01-01 i i Kaskö med sin kusin Matilda Alexandra (Lilli) Högström, född där 1871-02-01, dotter av handlanden och rådmannen i nämnda stad, Adolf Högström och Alexandra Matilda Aminoff.
 • 1. Ebba Fredrika, född 1868-03-21 i Vasa, död 1915-02-05 i Helsingfors. Gift 1890-06-23 med assessorn i Vasa hovätt Gideon Edvard Ekholm, född 1860-02-12 i Nykarleby.

TAB 49

Germund Fredrik Gustaf (son av Germund Gustaf tab 48), född 1861-03-09, i Vasa. Kadett i Fredrikshamn 1876-07-28. Avgick 1879-04-05. Extra landskansliet hos länsstyrelsen i Vasa län. Stadsfiskal i Nykarleby 1884-03-24. Avsked 1895-05-01. Död 1896-08-05 på Lappviks sjukhus i Helsingfors. Gift 1886-12-02 i Nykarleby med Teresia Augusta Silfvast, född 1859-07-01 i Nykarleby stad, död i Nykarleby 1902-03-27, dotter av sjökaptenen Jakob Andersson Silfvast och Agnes Augusta Wahlberg.

Barn:

 • Gunnel Maria Teresia, född 1887-08-17 i Nykarleby. Gift 1905-04-06 i Stockholm Hedvig Eleonora med direktören i fastighetsaktiebolag Drabanten, kaptenen i Västernorrlands regementets reserv Rudolf Claes Viktor Hallman, skilsmässa, född 1874-07-09 i Örebro.
 • Ragnar Germund, född 1892-09-24, död 1892-10-18

TAB 50

Hugo Bernt (son av Henrik Gustaf, tab 47), född 1825-05-21 i Vasa. Student i Helsingfors 1844-06-15. Extra ordinarie kammarskrivare vid senatens för Finland ekonomidepartement 1851-02-04. Kopist i senatens ecklesiastikexpedition 1855-08-21. Tullförvaltare i Kaskö 1856-12-27 och i Jakobstad 1864-07-23. Död 1876-04-05 i Jakobstad. Gift 1858-12-09 Benvik Carl Jakob Grönberg och hans 1:a fru Sofia Beata Wasastjerna.

Barn:

 • Edit Emilia, född 1859-10-10. Prokurist vid Vasa aktiebanks filialkontor i Kaskö. Död ogift 1917-02-10 i Kaskö stad.
 • Aina Emilia, född 1861-03-13 död 1863-11-06.
 • Ada-Emilia, född 1863-05-09, död 1863-12-20.
 • Vivi Emilia, född 1865-06-26 i Jakobstad, död ogift 1915-09-10.
 • Bernt Gustaf, född 1870-10-19, död 1871-11-28.

TAB 51

Feodor Alexander (son av Henrik Gustav, tab 47), född 1827-05-03 i Vasa. Student i Helsingfors 1844-06-05 auskultant i Vasa hovrätt 1851-10-09. Extra ordinarie kammarskrivare i postdirektionen 1856-06-18. Kontorsskrivare vid postkontoret i Borgå 1862-04-17. Postförvaltare i Kaskö 1863-12-01 transporterades till Nykarleby 1869-04-20 och till Kristinestad 1875-05-20. RRS:tStO3kl 1885-03-28. Död 1893-01-04 i Kristinestad. Gift 1866-09-18 med Hilda Vilhelmina Stendahl, född 1842-01-21 i Kristinestad, död 1898-01-09 i Lappfjärds socken, dotter av bokhandlaren i Nykarleby Johan Erik Stendahl och Vilhelmina Gustava Tallgren.

Barn:

 • Ebba Dagmar Alexandra, född 1867-06-11 i Kaskö.
 • Ada Vilhelmina, född 1868-11-16 i Kaskö. Gift 1888-07-12 med kyrkoherden i Suomusjärvi förs Erik Edvard Bengs, född 1860-12-03 i Mustasaari socken, död 1921-07-31 i Suomusjärvi prästgård.
 • Vera Constancia, född 1870-12-03 i Nykarleby. Föreståndare för postexpeditionen i Lappfjärd 1893. Död ogift i Lappfjärd 1898-12-03.
 • Tyra Alfhild, född 1872-09-26 i Nykarleby. Gift 1902-06-30 med vice lantmätaren i Vasa län Ihmeth Ivar Hannelius, född 1876-09-24.
 • Maria Matilda, född 1875-02-09, i Nykarleby. Gift 1897-08-30 i Lappfjärds socken, med hovrättsrådet (finske friherren) Erik Verner Samuel von Troil, född 1865.
 • Gustaf Alexander, född 1876-08-04 i Kristinestad. Student i Helsingfors 1895-06-06. Auskultant i Vasa hovrätt 1902-10-14. Stadsfiskal i Jakobstad 1905-06-17. Borgmästare i Kaskö 1907-04-18. Avsked 1912-06-29. Innehade advokatbyrå i Kristinestad. Chef för undersökningsväsendet beträffande fängslade revolutionärer 1918. Major i reserven 1918. Advokat i Seinäjoki 1918. FFrK3kl 1919.
 • Gerda Hilda Catharina, född 1877-10-28 Kristinestad. Gift 1899-06-19 med direktören för Unionsbankens i Finland huvudkontor i Vasa, före detta häradsskrivaren Gustaf Artur Leván, född 1869-02-20.

TAB 52

Germund Fredrik, (son av Germund Fredrik, tab 46), född 1796-07-26 i Rantasalmi socken. Student i Åbo 1812-04-14 och i Uppsala 1817-10-30. Fil. kandidat i Uppsala 1824-10-30 filosofie doktor i Uppsala 1827-06-16. Avlade examen i ryska språket vid universitetet i Helsingfors 1829-04-17. Docent i teoretisk och praktisk filosofi i Helsingfors 1831-01-11. Adjunkt i filosofi 1831-11-26. Professors titel 1838-01-11. Föreståndare för lyceum i Helsingfors 1841–1845. Tillförordnad professor i filosofi 1848-01-29. Professor i teoretisk och praktisk filosofi vid Alexanderuniversitetet i Helsingfors 1849-02-23. Avsked 1852-10-01. RRS:tAO3kl 1858-04-29, död 1876-05-21 som professor emeritus i Helsingfors. Gift 1837-12-24 med Beata Sofia von Essen af Zellie, född 1809-01-18 i Koskis socken, i Tavastehus län, död 1890-12-07 i Helsingfors, dotter av löjtnanten Otto Magnus von Essen af Zellie, och Ulrika Sofia Munsterhjelm.

Barn:

 • Germund Gustaf, född 1838-10-09 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1855-10-02. Forstkonduktör. Död 1860-07-10, genom drunkning i Lampis socken, i Tavastehus län.
 • Adolf Otto, född 1840-10-28. Student i Helsingfors 1857-10-10. Forstkonduktör 1861-08-23. Underforstmästare vid forststyrelsen 1863-12-19. Tillförordnad forstmästare i Muldia revir av Vasa län 1864. Forstmästare i Vasa 1866-07-31 död ogift 1888-10-25 i Etseri i Satakunda län.
 • Carl Fredrik, född 1843-03-04. Student i Helsingfors 1864-09-26. Auskultant i Vasa hovrätt 1870-02-14. Vice häradshövding 1874-05-20. Extra kopist i senatens ekonomidepartement 1874-08-12. Sekreterare i överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland 1875-09-02. Död ogift 1892-12-29 i Helsingfors.
 • Hilma Sofia, född 1845-01-13. Gift 1879-06-17, i Tuulois socken, i Tavastehus län med majoren Gustaf Leonard Munsterhjelm, född 1838, död 1886.
 • Torsten Johan, född 1847-04-24 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1865-05-29. Fil. kandidat 1871-03-29 fil. mag. 1873-05-30. Jur. utredning kandidat 1876-05-29. Auskaltant i Åbo hovrätt 1876-06-12. Vice häradshövding 1877-12-19. Extra ordinarie kopist i senatens ekonomidepartement 1878-01-29. Extra ordinarie kopist i justitiedepartementet 1878-03-22. Notarie vid rådstuvurätten i Helsingfors 1880–1881. Kanslist i militieexpeditionen av senatens ekonomidepartement 1880-11-24. Tillika auditör vid 1. Nyländska, finska, skarpskyttebataljonen 1881-08-30–1886-01-25. 1. kammarförvant i militieexpeditionen 1882-05-25. RRS:tStO3kl 1885-08-05. Protokollssekreterare i civilexpeditionen av senatens ekonomidepartement 1886-04-06. Referendariesekreterare av senatens ekonomidepartement 1887-06-18. RRS:tStO2kl 1891-04-25. Statsråds titel 1894-04-29. RRStAO2kl 1898-04-11. Avsked 1903-02-26.
 • Helena Maria, född 1849-01-06 i Helsingfors. Folkskollärarinna därstädes 1876. Biträdande lärarinna vid högre svenska folkskolan för flickor i nämnda stad 1881-10-13. Avsked.
 • Gottfrid Vilhelm, född 1853-01-02 död 1861-12-16 i Helsingfors.

TAB 53

Adolf, (son av Germund Fredrik, tab 46), född 1798-05-02 i Rantasalmi socken. Godsägare. Död 1853-08-05 Marieberg Gift 1850-01-11 i Pieksämäki socken, med Maria Vilhelmina Tawaststjerna, född 1819-01-01 i Nyslott, död i Nyslott 1890-03-19 dotter av kommissionslantmätaren Johan Vilhelm Tawaststjerna, och hans 1:a fru Ulrika Lovisa Lindegren.

Barn:

 • Helena Augusta, född 1850-12-01 i Rantasalmi socken. Gift 1875-08-09 med stadsfiskalen Otto Reinhold Grönfors, Född 1842-12-12 död Tavastehus, död 1888-12-19.
 • Anna Emilia, född 1853-06-22 i Rantasalmi socken. Folkskollärarinna i Åbo. Gift i Åbo 1891-08-25 med folkskoleföreståndaren Johan August Hornæus, sedan Horsma, född 1854-01-01 i Brunkala kapellförs (Wä.), död 1922-07-15 i Åbo.

TAB 54

Carl Detlof, (son av Gregori tab 34), född 1771-11-29 född Jockas i Idensalmi socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1776. Korpral 1779. Rustmästare 1782-07-14. Kadett i Haapaniemi 1784–88. Konstituerad fänrik 1788-06-06. Konfirmationsfullmakt 1791-04-04. Löjtnant 1796-10-26. Kapten i armén 1800-07-07. RSO för sitt tappra välförhållande i striden vid Lappo 1808-07-14 varest han dödligt sårades och dog 4 dagar därefter. Gift 1801-08-02 i Idensalmi socken, med Anna Elisabet Lagus, född 1779-09-26, död 1810-07-14 Karlvik

Barn:

 • Carl Johan Gregori, född 1802. Ingenjör. Död 1867. Se Tab. 55
 • Adolf Fredrik, född 1804. Student i Åbo 1821-11-09. Sergeant vid 1. finska infanteriregementet. Död 1821-11-17 på Kotkaniemi i Vichtis socken.
 • Detlof Vilhelm, född 1805-11-05. Kadett i Fredrikshamn 1821-10-25. Fänrik vid Arsamaska hästjägarregementet 1826-02-03. Avsked 1827. Åter i tjänst vid vid Arsamaska hästjägarregementet 1829. Löjtnant vid Arsamaska hästjägarregementet 1830-05-24 bevistade fälttaget i Polen 1831, varunder han blev sårad 1831-03-31 och erhöll utmärkelsetecknet Virtuti Militäri 4kl. Kommenderad till tjänstgöring vid generalstaben 1832. RRS:tAO3kl med ros 1832-04-02 transporterad till Twerska, storfursten Mikael Paulovitj's, dragonregemente 1833-08-25. Stabskapten 1834-08-04. Gevaldiger vid 2. dragondivisionen 1835-01-28. Kapten 1839-08-20. RRS:tWlO4kl 1839-09-23. Övervagnmästare vid 2. dragondivisionen 1840. Transport till Rigiska dragonregementet 1842-08-19. RRS:tStO2kl 1842-12-27. Majors avsked 1846-04-30 med rätt att bara uniform och hela lönen i pension. Död ogift 1854-06-01 Rabbelugn
 • Carolina Lovisa Charlotta, född 1808-04-01, död 1808-07-09.

TAB 55

Carl Johan Gregori, (son av Carl Detlof, tab 54), född 1802-04-02 i Idensalmi socken. Student i Åbo 1819-09-07. Lantmäterielev 1820-12-01, lantmäteriauskultant 1822-06-14, kommissionslantmätare i Viborgs län 1829-04-14. Ingenjör vid överstyrelsen för lantmäteriet och forstväsendet i Finland 1857-01-21. Död 1867-05-13 i Helsingfors. Gift 1839-04-14 på Rabbelugn [Ckb.](1839-04-18) med sin kusins dotter friherrinnan Christina Maria Wrede af Elimä, född 1810-06-13 i Anjala kapell, död 1840-05-01 på Rabbelugn i nämnda kapell, dotter av underlöjtnanten friherre Otto Rabbe Wrede af Ellmä, nr 44, och Johanna Ulrika Aminoff.

Barn:

 • Elisabet Johanna Maria, född 1840-02-25 på Rabbelugn, död 1922-01-05 Gift 1869-06-14 på Rabbelugn med sin syssling fil. doktorn Torsten Gustaf Aminoff, född 1838, död 1881. Se Tab. 44

TAB 56

Carl Fredrik, (son av Gregori, tab 33), född 1724-03-31 (1724-03-08). Volontär vid Savolaks regemente 1735. Fänrik vid Savolaks regemente 1750-05-30. Gick 1754 i fransk tjänst och blev vid Savolaks regemente kapten 1757. Kapten i armen 1758-04-25. Löjtnant vid Tavastehus regemente 1759-08-14. Kapten vid dalregementet 1761-09-14 major i armen 1766-07-15. RSO 1767-11-23 genom byte transporterades till Gyllengranatska regementet 1772-04-01. Avsked 1772-04-08. Död 1805-07-14 Närlunda. Gift 1758-05-06 (1758-05-15) Tynnelsö med Juliana Sofia Winding, född 1740, död 1782-02-25 Stäholm och begraven 1782-04-30 dotter av majoren Erasmus Christoffer Winding.

Barn:

 • Catharina Sofia, född 1759-05-06 på Tynnelsö, död ogift 1782-03-01 på Stäholm och begraven 1782-04-30.
 • Carl Christoffer, född 1760-10-03 (1760-05-24). Volontär vid dalregementet 1771-06-30, sergeant vid Upplands regemente 1774-10-20. Kornett vid livdrabantkåren 1779-02-07. Page hos konungen 1788-05-20. Löjtnant vid livregementets kyrassiärkår 1790-12-16. Understallmästare hos konungen 1794-03-24. Ryttmästare vid adelsfanan 1794-03-27. Avsked 1821-04-10. Död ogift 1835-03-13 [Ckb.] (1835-03-15) Lindnäs
 • Brita Christina, född 1762-02-19 död 1806-10-31 på Jokiniemi i Lojo socken. Gift 1:o 1786-02-14 på Pullis gård i nämnda socken, med sin faders kusin löjtnanten Gustaf Lorents Aminoff, i hans 3:e gifte, född 1735, död 1798. Gift 2:o 1801-12-20 med löjtnanten vid adelsfanan Carl Gustaf Lagerstedt, född 1756-09-28. Död 1806-10-31.
 • Feodor, född 1765-06-06, död 1765-08-00.
 • Juliana Fredrika, född 1768-02-02 Bona, död 1852-03-15. Gift 1798-01-14 med majoren vid Nylands regemente Johan Ulrik Christiernin, född 1771-08-29 död 1842-03-12 i Stockholm.
 • Gregorius, född 1769-08-24 på Bona. Kunglig page. Död 1787-02-09.
 • Gustaf, född 1771. Landshövding. Död 1836. Se Tab. 58
 • Carolina Charlotta, född 1773-08-10 död 1831-08-14 i Tomten i Mo socken, Skaraborgs län. Gift 1801-11-17 Truveholm med kaptenen Johan Julius von Mentzer, född 1762, död 1808.
 • Justina Maria, född 1775-03-05. Gift 1803-02-22 i S:t Michels socken, i Finland med auditören vid Savolaks infanteriregemente, lagmannen Anders Johan Malm, född 1768-02-01, död 1829-10-18 i Viborg.
 • Ulrika, född 1776-07-27.
 • Bernt Adolf, född 1777. Generaladjutant och postinspektor. Död 1842. Se Tab. 59.
 • Magdalena Elisabet, född 1781-06-06 på Stäholm, död på Stäholm 1782-05-27 och begraven 1782-06-02.

TAB 57

Feodor, (son av Carl Fredrik, tab 56), född 1766-05-28. Volontär vid dalregementet 1778. Volontär vid livgardet 1781. Ridpage hos konungen 1782. Kornett vid skånska husarregementet 1787-03-17. Kornett vid lätta dragonerna 1788-02-29, löjtnant 1789-05-15. Ryttmästare vid livhusarregementet 1789-06-26. Transporterad till kapten och regementskvartermästare vid Skaraborgs regemente 1792-06-26. Major i armén 1795-05-10. Avsked 1798-11-21. Död 1838-03-02 Stångesäter. Gift 1797-04-17 Öredal med Barbro Gustava Charlotta Hammarhjelm, född 1774-07-02, död 1829-02-05, dotter av kornetten Carl Gustaf Hammarhjelm, och Henrika Catharina Lind af Hageby.

Barn:

 • Carl Gustaf, född omkring 1800. Reste utrikes. Uppgavs vara sjöfarande och 29 år gammal 1829-03-10 och skall sedermera hava omkommit.

TAB 58

Gustaf, (son av Carl Fredrik, tab 56), född 1771-04-14. (1771-04-06) i Dalarne. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1783 i december. Kadett vid Haapaniemi militärskola 1783-05-04–1788. Utexaminerad och extra fänrik vid Haapaniemi regemente 1788-06-06. Fänrik 1789-08-19. Kornett 1793-02-25 löjtnant vid livhusarregementet 1796-02-07. Kapten och stabsadjutant 1796-04-17. Överadjutant och major i armén 1796-04-26. Sekundmajor vid karelska dragonregementet 1798-02-22. Premiärmajor vid karelska dragonregementet 1799-09-30. RSO 1805-03-01. Överstelöjtnant i armén och chef för karelska jägarkåren samt tillika generaladjutant av flygeln 1805-05-10. Överste i armén 1809-07-29. RSOmstk 1809-07-03. Kommendant på Vaxholm 1810. Avsked ur svensk tjänst med generalmajors rang 1810-06-26 sedan han 1810-04-02 förordnats till landshövding i Savolaks' och Karelens län. RRS:tAO1kl 1818-02-21. Avsked 1827-07-03. Immatrikulerad med sina söner på finska riddarhuset under nr 36 bland adelsmän. Död 1836-12-25 Lindnäs Han deltog med utmärkelse i 1788–90 och 1808–09 års finska krig och omnämnes som en av dem, vilka vid alla tillfällen gjorde Savolaksbrigaden heder. Gift 1800-01-16 i Helsingfors med Lovisa Jakobina Salsvärd, född 1780-01-16, död 1862-01-25 i Åbo, dotter av överstelöjtnanten Jakob Sahlstedt, adlad Salsvärd, och Lovisa Ulrika Sohlberg.

Barn:

 • Gabriel Mauritz, född 1802, död 1806-04-01 i Kuopio.
 • Gustaf Fredrik Jakob, född 1805-02-09. Page vid ryska hovet 1812-04-10. Kornett vid prinsens av Oranien husarregemente 1826-06-14. Löjtnant vid vid prinsens av Oranien husarregemente 1828-05-13. RRS:tAO4kl 1828-07-24 med påskrift: »För tapperhet». Medalj för deltagande i turkiska kriget 1828–1829 1829. RRS:tAO3kl med ros 1830-06-10. Stabsryttmästare 1831-06-18 ryttmästare med skvadron 1831-11-28. RPolVirtMilO4kl 1831. RRS:tWlO4kl 1835-12-30. Transporterad till furst Witgensteins husarregemente 1836-02-12. Major 1837-09-16. Medaljen för stormningen av Ahulgo 1839. RRS:tStO2kl 1840-02-29. Chef för Mozdokska kosackregementet 1840-02-29. Överstelöjtnant 1840-03-31. RRS:tStO2kl med kejs. kr. 1842-06-27. Överste 1845-08-21. Chef för 8. brigaden av kaukasiska kosacktruppen 1846-08-25. RRS:tAO2kl 1848-01-11. Avsked med rätt att bära uniform och hela lönen i pension 1849-04-03. RRS:tGO4kl 1849-12-08. Död 1868-03-22 i Åbo. Han bevistade med utmärkt tapperhet ryska fälttågen i Turkiet 1828–29, i Polen 1831–32 och i Kaukasien 1839–10 samt benämndes inom armen allmänt »den tappre Aminoff». Gift 1851-07-18 på Metsäkylä med sin fränka Emilia Aminoff, född 1810-08-04, död 1859-01-26 i Åbo, dotter av överstelöjtnanten Vilhelm Bernt Aminoff och Maria Ulrika Collén.
 • Sofia Lovisa Ulrika född 1806-08-05. Stiftsjungfru. död 1886-05-29 i Åbo. Gift 1826-08-20 i Kuopio kyrka med överstelöjtnanten vid finska jägarregementet Per Nils Gylling, född 1793-07-21 död 1854-05-01 Raseborg
 • Emilia Juliana Charlotta, född 1807-08-24, död 1879-03-20 i Åbo. Gift 1833-02-24 på Lindnäs med häradshövdingen i Stranda domsaga i Viborgs län, lagmannen Adolf Krogius i hans 2:a gifte, född 1783-12-27 död 1846-03-02 Åstrand
 • Carolina Vilhelmina, född 1809-11-29, död 1810-04-17.
 • Alexander Gustaf, född 1811-08-16 kadett i Fredrikshamn 1825-03-18. Kornett vid prinsens av Oranien husarregemente 1830-01-31. Omkom vådligen 1830-04-18 under resa genom Podolien.
 • Ulrika Margareta, född 1814-10-18, död 1817-05-13.
 • Augusta Maria, född 1816-05-10, död 1817-05-14.
 • Constantin Nikolaus, född 1819-03-12. Kadett i Fredrikshamn 1831–34. Fänrik vid 8. finska bataljonen 1838-11-08. Underlöjtnant vid 8. finska bataljonen 1841-06-15. Transporterad till 2. kaukasiska linjebataljonen 1845-03-20. Transporterad till kurinska jägarbataljonen 1845-05-21. Löjtnant 1846-10-16. Stabskapten 1848-08-13 avsked med hela lönen i pension 1850-03-20. Död ogift 1856-11-30 i Åbo. Han deltog i kriget mot de kaukasiska bergsborna 1845–47 och blev därunder sårad

TAB 59

Bernt Adolf, (son av Carl Fredrik, tab 56), född 1777-10-19 volontär vid dalregementet 1782-04-12. Underofficer vid dalregementet 1782. Page vid hovet (SAB.) 1787-05-22. Kadett vid Karlberg 1792-10-29, och page hos konungen 1792. Utexaminerad (Sj.) 1797-03-17. Kornett vid livregementets husarkår 1797-03-17. Löjtnant vid livregementets husarkår 1800-09-08. Stabsryttmästare 1805-12-20 major i armén 1809-06-29. RSO 1809-07-03 major vid regementet 1810-02-06 överstelöjtnant 1813-01-26. Överste i armén 1817-03-11. Tillförordnad sekundchef 1822-01-04. Generaladjutant 1823-07-04 sekundchef för vid livregementets husarkår. Avsked 1827. Postinspektor i Örebro 1827-08-22. Död i Örebro 1842-07-19. Gift 1804-10-28 Hassle-Säby med friherrinnan Brita Posse af Säby, född 1783-08-28 på nämnda egendom, död 1863-04-06 i Örebro, dotter av friherre Gabriel Posse af Säby, och friherrinnan Gertrud Margareta Christina von Knorring.

Barn:

 • Juliana Christina, född 1804-11-10. Stiftsjungfru. Död 1810-03-31.
 • Gabriel Feodor, född 1806-04-24 kadett vid Karlberg 1821-09-26 avgick därifrån (Hc.) 1831-11-23. Död ogift 1865-03-13 i Örebro.
 • Bernt Ivan, född 1808-01-24. Kadett vid Karlberg 1824-10-15. Avgick därifrån (Hc.) 1828-03-28. Reste utrikes och har sedermera ej avhörts.
 • Elisabet Juliana (Elise), född 1810-06-23 död 1877-06-08 Duvebol. Gift 1:o 1839-11-02 i Örebro med brukspatronen och boktryckaren Per Magnus Lindh i hans 2:a gifte (gift 1:o 1836-11-06 med Johanna Ulrika Aqvilina Ulmgren, född 1816-06-22, död 1837-07-18 i Örebro, dotter av apotekaren i nämnda stad Nils Johan Ulmgren och Anna Margareta Lindberg) (Ba.), född 1807, död 1843-03-05 i Örebro. Gift 2:o 1846-09-26 i Örebro stad med majoren i armén, kaptenen i Kalmar regemente, RSO, Johan Herman Liedholm, född 1817-07-02, död 1898-01-22 i Jönköping.
 • Carl Axel, född 1812-08-05 i Grolanda socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832-01-01. Furir vid Skaraborgs regemente 1834-01-24. Sergeant 1836-10-13. Fanjunkare 1840-06-29. Död 1849-01-23 på säteriet Höverö i Grolanda socken.

TAB 60

Bernt Jonas, (son av Gregori, tab 33), född 1729-09-09. Volontär vid Savolaks regemente 1747-10-01. Sergeant vid Nylands Infanteriregemente 1749. Mönsterskrivare 1750. Extra fänrik 1758-07-06. Stabsfänrik vid Nylands Infanteriregemente 1759-03-27. Löjtnant 1768-09-18. Regementskvartermästare 1771-10-22. Kapten 1777-10-16. RSO. Avsked 1781-04-04. Död 1804-09-27 Nummenkylä. Gift 1770-01-21 på Sarvsalö i Pernå socken, med friherrinnan Lovisa Charlotta Armfelt, född 1750-05-08 på Sarvsalö, död 1821-03-25 på Nummenkylä, dotter av majoren friherre Claes Armfelt, och Hedvig Christina Aminoff.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1772-08-14 i Nummis kap. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1773. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1781. Sergeant 1784-05-25. Fänrik 1784-12-07. Sekundadjutant 1788-12-17. Löjtnant 1795-12-20. Avsked med tillstånd att kvarstå som löjtnant i armén 1804-02-07, död ogift 1804-08-03 [Ckb.] (1804-08-01) i Pojo prästgård, Finland.
 • Bernt Jonas, född 1775. Överstelöjtnant. Död 1823. Se Tab. 61.
 • Hedvig Lovisa, född 1779-05-04 död 1864-05-16 i Ekenäs. Gift 1805-04-21 på Nummenkylä med sin kusin kaptenen Bernt Anders Aminoff, född 1779, död 1827. Se Tab. 71.

TAB 61

Bernt Jonas, (son av Bernt Jonas, tab 60), född 1775-04-07 volontär vid Nylands inlanteriregemente 1780-12-17. Sergeant vid Nylands inlanteriregemente 1784-12-23. Fänrik 1787-06-30. Löjtnant 1796-10-26. Kapten vid Adlercreutzska regementet 1804-01-03. Avsked ur svensk tjänst med majors karaktär 1810-06-05. Kapten vid 3 finska jägarregementet 1812-10-10. Major därstädes 1813-01-15. Överstelöjtnant 1814-08-26. Avsked 1815-04-28. Immatrikulerad med sina söner på finska riddarhuset under nr 36 bland adelsmän. Död 1823-02-22 i Ekenäs. Gift 1805-09-08 på Backa (Barka) gård i Sjundeå socken, med sin kusin, stiftsjungfrun Ulrika Margareta Aminoff, född 1784-07-05, död 1870-11-13 i Helsingfors, dotter av generalmajoren Adolf Aminoff och Ulrika Eleonora Nohrström.

Barn:

 • Ulrika Lovisa Fredrika, född 1806-07-18, död 1806-10-15 (1806-10-13) i Sjundeå socken.
 • Carolina Juliana, född 1807-11-04 i Sjundeå socken, död i Sjundeå socken, 1809-01-18 (1809-01-17).
 • Bernt Adolf Carl Gregori, född 1809. Överste. Död 1875. Se Tab. 62.
 • Feodor, född 1811-06-27 i Sjundeå (Pojo) socken. Underofficerskorpral vid Helsingfors under visningsbataljon 1823-11-01. Avsked 1827-08-31. Kadett i Fredrikshamn 1827-08-31. Fänrik vid reservbataljonen av 1. koloniserade sappörbataljon 1833-03-08. Underlöjtnant 1835-03-11. Transporterad till 2. sappörbataljon 1836-06-03. Löjtnant 1839-06-28. Transporterad till 8. finska linjebataljonen med stabskaptens grad 1841-01-07. Transporterades till 9. bataljonen av samma trupper 1844-06-15. Kapten 1845-09-17. Lärare vid 22. infanteridivisionens junkareskola i Helsingfors 1846. Platsadjutant i Nyslott med placering på arméinfanteriet 1846-08-15. Major och platsmajor i Villmanstrand 1862-11-14. Död i Villmanstrand 1863-12-10. Gift 1863-12-07, med Maria Gustava Tammelin, född 1823-05-05, död 1908-12-08 i Joutseno socken.
 • Emilia Charlotta Ulrika, född 1813-07-20. Död 1814-09-15 i Ekenäs.
 • August, född 1814-10-16 i Ekenäs. Kadett i Fredrikshamn 1829-02-20. Fänrik vid sjöartilleriets 1. brigad 1833-03-27. Transport till 3. ryska sjöekipaget med midshipmans grad 1837-05-10 och till 1. finska sjöekipaget 1842. Löjtnant 1843-04-23 död 1850-06-19 i Åbo.
 • Carolina Charlotta, född 1816-03-20, död 1881-04-04 i Viborg. Gift 1836-04-05 med översten Mikael Ticholskij, född 1801-03-09, död 1879-01-22 i Tavastehus.

TAB 62

Bernt Adolf Carl Gregori, (son av Bernt Johan. tab 61), född 1809-10-28 i Sjundeå socken. Underofficerskorpral vid 3. finska jägarregementet 1823-10-20. Avsked därifrån 1824-09-24. Kadett i Fredrikshamn 1824-09-24. Fänrik vid reservbataljonen av 1. koloniserade sappörbataljon 1830-01-31. Underlöjtnant vid reservbataljonen av 1. koloniserade sappörbataljon 1834-04-10. Transport till livgardets finska skarpskyttebataljon 1834-04-20. Bataljonsadjutant 1836-02-17. Löjtnant 1838-05-24 äldste adjutant 1840-03-12. Stabskapten 1842-09-21. RRS:tAO3kl 1846-01-13. Kapten 1846-10-20. Överstelöjtnant 1851-04-20. Överste 1854-11-21. Ledamot av riddarhusdirektionen 1855-02-26. Guvernörsadjoint i Viborg 1855-06-28. RBS:tStO2kl 1857-04-15. Ständig ledamot av överkrigsdomstolen för finska militären och lotsverket 1857-05-31. RRS:t AO2kl 1865-02-03. RRS:tWlO4kl 1865-10-04. Död 1875-01-16 i Helsingfors. Gift 1841-01-23 i Åbo med Ida Matilda Avellan, född 1817-10-24, död 1859-06-13 i Helsingfors, dotter av professorn Johan Henrik Avellan och hans 1:a fru Eleonora Almqvist.

Barn:

 • Ida, född 1842-07-27, död 1843-08-25 i Helsingfors.
 • Carl Alarik, född 1845-02-02, död 1846-09-28, i Helsingfors.
 • Matilda Eleonora Carolina Margareta, född 1846-04-11 Helsingfors. Gift i Helsingfors 1866-06-24, med assessorn vid generaltulldirektionen i Finland, kaptenen August von Nandelstadh, svensk ointroducerad adlig ätt, finska adliga ätten nr 228, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1856-08-10 med Olga Natalia Lindberg, född 1837-03-25, död 1865-05-19 i Helsingfors, dotter av kapellanen i Idensalmi socken, Johan Lindberg och hans 1:a hustru Anna Charlotta Crohns), född 1832-07-07 i Rantasalmi socken, död 1896-12-31 i Uleåborg.
 • Ida Emilia, född 1847-09-09. Gift 1869-11-08 med generalmajoren Frans Edvard Nyberg, född 1843-02-07 i Helsingfors, död 1912-10-01, i Borgå.
 • Elna Herminia, född 1849-08-10, död 1913-02-24. Gift 1871-11-25 med distriktsingenjören Johannes Edvard Pacias, född 1843-04-27, död 1909-04-02 i Gardone i Italien.
 • Alfhild Augusta, född 1851-11-28 i Helsingfors, död 1856-11-07 i Viborg.
 • Sigrid Maria, född 1853-09-20 död 1922-11-21 och begraven i Helsingfors. Gift 1872-08-01 på Hommas i Kyrkslätts socken, med senatorn och chefen för jordbruksavdelningen i senaten i Finland (finska friherren) Johannes Gripenberg, född 1842, död 1893.
 • Adolf Peter Johannes, född 1856. Överste. Se Tab. 66
 • Carl Gregori, född 1859. Överuppsyningsman. Död 1896. Se Tab. 69.

TAB 63

Bernt Ivar (son av Bernt Adolf Carl Gregori, tab 62), född 1843-10-08 i Helsingfors, kadett i Fredrikshamn 1856-09-29 avgick därifrån 1860-10-30. Civilingenjör 1869. Tillförordnad stationsinspektor vid Kausala station 1870. Ordinarie stationsinspektor vid Kausala station 1872-10-26. Extra arkitekt vid överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland 1873-02-25. Avsked från stationsinspektorsbefattningen 1873-03-06. Ledande arkitekt vid fyrbyggnaderna i Ladoga 1876. Tredje arkitekt och föreståndare för länsbyggnadskontoret i Nikolaistad 1884-05-14. 2. arkitekt och tillförordnad föreståndare för länsbyggnadskontoret i Viborg 1887-04-05. RRS:tStO3kl 1891-04-25. Avsked 1914-06-16. Gift 1:o 1870-09-04 i Helsingfors med Ebba Örn, född 1851-06-05 i Helsingfors, död 1889-12-24, dotter av översten Carl Ferdinand Örn och Natalia Frankenheuser. 2:o 1893-10-08 på Kavantholm med Olga Maria Thesleff, född 1849-03-25 i S:t Michel, död 1911-10-08 i Viborg (Wä.), dotter av guvernören, generalmajoren Alexander Adam Thesleff, finska adliga ätten nr 182, och Eugenia Amalia Thesleff. Gift 3:o 1913-02-04 i Viborg med Anna Ottiliana Häggman, född 1868-09-01, i Maaskola i Viborgs socken, dotter av byggmästaren Anders Häggman och Juliana Kärsämä.

Barn:

 • 1. Bruno Roland, född 1871. Stationsinspektor. Se Tab. 64
 • 1. Elsa Iduna, född 1872-07-24 i Iittis socken. Gift 1893-06-24 i Viborg med affärsmannen Johannes Georg Michajlov, född 1863-05-11 i Viborg.
 • 1. Leon Harald, född 1879. Handelsagent. Se Tab. 65

TAB 64

Bruno Roland (son av Bernt Ivar, tab 63), född 1871-08-02 i Helsingfors. Telegrafist vid Udelnaja järnvägsstation 1897. 2. bokhållare vid Viborgs järnvägsstation 1898-03-00. 1. bokhållare vid Antrea järnvägsstation 1903. Stationsinspektor vid Sorjo järnvägsstation och föreståndare för postexpeditionen vid Sorjo järnvägsstation 1908-07-10. Transport till Pulsa järnvägsstation och föreståndare för postexpeditionen därstädes 1912-05-09. Stationsinspektor vid Kexholms station 1920-02-11. Gift 1904-04-03 i S:t Petersburg med sin kusin Ingrid Nyberg, född 1876-05-05 i Fredrikshamn, dotter av generalmajoren Frans Edvard Nyberg och Ida Emilia Aminoff.

Barn:

 • Ulrika Margareta, född 1906-08-04 i Viborg.
 • Carl Gregori, född 1908-11-09 vid Sorjo järnvägsstation.

TAB 65

Leon Harald (son av Bernt Ivar, tab 63), född 1879-03-30 a i Sordavala. Handelsagent. Biträdande kronolänsman i Helsinge distrikt. Avsked. Gift 1901-05-10 i Björneborg med Annie Charlotta Granlund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med musikern Anton Emil Holmström, död 1892-10-27), född 1868-11-09 i Tavastehus, dotter av handlanden Adam Granlund och Maria Charlotta Bergström.

Barn:

 • Alf Aeon Vänfried Raymund, född 1902-06-24. Reservkornett vid Nylands dragonregemente
 • Ebba Matilda Sigrid Ardath, född 1904-04-05.
 • Lillith Elsa Olga Natalia (Lilli), född 1906-05-19 i Helsingfors.

TAB 66

Adolf Peter Johannes (son av Bernt Adolf Carl Gregori, tab 62), född 1856-05-09 i Viborg. Kadett i Fredrikshamn 1870-07-29. Fänrik vid storfursten Wladimir Alexandrovitj' dragonregemente 1878-04-28. Löjtnant vid storfursten Wladimir Alexandrovitj' dragonregemente 1881-04-08. Transporterad till 8, Viborgska skarpskyttebataljonen 1881-08-15 och till finska dragonregementet 1890-10-19. Stabsryttmästare vid finska dragonregementet 1891-04-08. Ryttmästare och skvadronschef 1892-04-06. RRS:t AO3kl 1894-02-15. RRS:tStO2kl 1896-01-06. Överstelöjtnant 1897-02-10 placerad på armékavalleriets depå 1901-12-24. Politierådman i Viborg 1902. Avsked ur militärtjänst 1903-04-17. Avsked från rådmansbefattningen 1903-08-28. Förbjuden att vistas i landet 1903. Köpte 1903 en tobaksaffär i Stockholm. Förbudet att vistas i Finland upphävt i 1905-01-00. Kamrerare vid Viborgs stads trafikkontor 1905. Ställd å militär indragningsstat 1906-07-19. Deltog 1918 i krigsoperationerna mot rebellerna. FFrK3kl 1918. Överste 1918. KFinlHvRO2kI 1920-12-00. Gift 1883-08-06 Sundsberg, och Carolina Maximiliana Myrberg.

Barn:

 • Hedvig, född 1885-02-06 i Viborg. Student i Helsingfors 1903-05-22. Gift 1909-05-15 i Helsingfors stad med 1. stadsläkaren i Helsingfors med. lic. Fridolf Hisinger, född 1885.
 • Harry Adolf, född 1887. Bankdirektör. Se Tab. 68

TAB 67

Bernt Herman (son av Adolf Peter Johannes, tab 66), född 1886-01-26 i Viborg. Student i Helsingfors 1904-06-06 diplomarkitekt efter vid tekniska högskolan i Helsingfors avslutad kurs 1909. Biträdande stadsplanearkitekt i Helsingfors 1919-11-01. Gift 1911-08-16 i Helsingfors stad med Edit Emilia Nordström född 1886-08-25 i Pulkkila socken, dotter av forstmästaren Carl Emil Fridolf Nordström och Aina Maria Junnelius.

Barn:

 • Gunvor Margareta, född 1912-05-23 i Helsingfors,
 • Bernt Johan, född 1915-04-15 i Helsingfors.
 • Inga Marica, född 1921-06-07

TAB 68

Harry Adolf (son av Adolf Peter Johannes, tab 66), född 1887-08-24 Sundsberg Student i Helsingfors 1906-06-02. Filosofie kandidat 1909-05-29. Tillförordnad föreståndare för Nordiska aktiebankens filialkontor i Rovaniemi 1914. Ordinarie föreståndare i Rovaniemi 1915. Vice direktör för hantverkarbanken i Helsingfors 1917-03-01. Gift 1913-01-11 i Viborg med Dagny, född Ekström, född i Viborg 1892-06-08, dotter av konsular-agenten Carl Edvin Julius Ekström och Mary Berta Seseman. Söner:

 • Lars Henrik, född 1917-04-07 i Viborg.
 • Carl Edvin Folke, född 1922-07-21

TAB 69

Carl Gregori (son av Bernt Adolf Carl Gregori, tab 62), född 1859-04-24 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1872-07-06. Avgick 1877-06-16. Var därefter affärs- och bankman. Operasångare. Extra ordinarie kontorsskrivare vid tullkammaren i Helsingfors. Överuppsyningsman vid tullkammaren i Åbo 1887-11-29. Död 1896-01-24 i Åbo. Gift i Åbo 1893-11-18 med Ingeborg Henriette Eleonora, född Strandell, född 1864-01-06 i Åbo, dotter av handlanden Viktor Leonard Strandell och Johanna Dorotea Malmstedt.

Barn:

 • Hanna Doroté, född 1895-10-08 i Åbo, död 1900-02-24

TAB 70

Adolf, (son av Gregori, tab 33), född 1733-09-08. Trumslagare vid Savolaks lätta infanteriregemente 1745. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1748. Korpral 1749. Avsked 1749 och blev korpral vid artilleriet i Helsingfors. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1757-05-12 fältväbel vid Nylands infanteriregemente 1757-08-23 fänrik 1758-07-06. Underlöjtnant vid fältartilleriet 1760-05-19 stabsfänrik vid Nylands infanteriregemente 1765-12-21. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1766-08-13. Kapten 1771-10-02. RSO 1772-05-28 major 1776-02-07. Överstelöjtnant vid Savolaks infanteriregemente 1780-12-14. Överste i armen 1789-08-19. Chef för Savolaks lätta infanteriregemente 1790-03-25. Generalmajor och chef för Savolaksbrigaden 1796-08-21. KSO 1799-11-16. Död 1800-01-16 i Jokkas prästgård. Han deltog med utmärkelse i pommerska kriget 1757–62 och i finska kriget 1788–90. Gift 1777-10-28 i Kungsböle by i Pyttis socken, i Finland med Ulrika Eleonora Nohrström, född 1752-09-12 död 1826-02-28 i Ekenäs, dotter av brukspatronen Anders Nohrström och Ester Sidonia von Raschau.

Barn:

 • Bernt Anders, född 1779. Kapten. Död 1827. Se Tab. 71
 • Brita Sidonia, född 1782-09-00. Död 1783-08-24 på överstelöjtnantsbostället Leislaks i Rantasalmi socken.
 • Brita Sidonia, född 1783-10-28
 • Ulrika Margareta, född 1784-07-05. Stiftsjungfru. Död 1870-11-13 i Helsingfors. Gift 1805-09-08, på Barka gård i Sjundeå socken, med sin kusin överstelöjtnanten Bernt Jonas Aminoff, född 1775, död 1823. Se Tab. 61.
 • Adolf, född 1785-11-20. Död 1793-08-30
 • Gregorius, född 1788. Överste. Död 1847. Se Tab. 74
 • Jakobina Sofia, född 1791-09-30. Död 1792-11-28.

TAB 71

Bernt Anders, (son av Adolf, tab 70), född 1780-03-17 (1779-03-18) (1780-03-18) Kungsböle Volontär vid Savolaks regemente 1785. Sergeant vid Savolaks regemente 1787. Extra fänrik 1790-03-05. Kadett vid Haapaniemi 1791–1796. Fänrik vid regementet 1796. Löjtnant i armén 1802-07-07. Transporterad till stabspremiärlöjtnant vid Savolaks fotjägareregemente 1804-10-09 och till Nylands regementets jägarbataljon 1805-07-00. Kapten vid Nylands jägarbataljon 1805-05-02. Avsked ur svensk tjänst 1810-05-29. Immatrikulerad med sin son på finska riddarhuset under nr 36 bland adelsmän. Död 1827-02-11 på Nummenkylä. Gift 1805-04-21 med sin kusin Hedvig Lovisa Aminoff, född 1779-05-04, död 1864-05-16, dotter av kaptenen Bernt Jonas Aminoff och friherrinnan Lovisa Charlotta Armfelt.

Barn:

 • Ulrika Charlotta Sofia, född 1806-01-01 på Nummenkylä, död 1885-03-20 på Kuokkastenkoski järnbruk i Nurmes socken. Gift 1833-09-15 (1823-09-15), på Nummenkylä med fänriken Erik Höök, född 1791-05-14, död 1848-06-09.
 • Loivsa Carolina, född 1807-11-17 Nummenkylä Stiftsjungfru. Död ogift 1889-09-23 i Ekenäs.
 • Hedvig Gustava, född 1809-11-26 på Nummenkylä, död 1888-05-20 i Stockholm. Gift 1835-05-04 i Folkärna socken, Kopparbergs län med överstelöjtnanten Otto Magnus von Fieandt, född 1796, död 1860.
 • Gregorius, född 1811 på Nummenkylä. Överste. Död 1874. Se Tab. 72.
 • Maria Juliana, född 1813-09-12 på Nummenkylä. Stiftsjungfru. Död ogift 1879-04-20 i Ekenäs.
 • Fredrika, född 1816-09-24 (1816-09-23) på Nummenkylä. Död 1892-05-21 i Helsingfors. Gift 1834-12-28 med presidenten i Vasa hovrätt Selim Ekebom, adlad Ekbom, finska adliga ätten nr 258, född 1807-04-09 i Åbo, död 1886-04-20 i Vasa.
 • Augusta Margareta, född 1819-02-08 på Nummenkylä, död 1889-02-13 i Helsingfors. Gift 1840-09-08, i Ekenäs med hovrättsrådet Johan Adam Lagermarck, född 1802, död 1879.
 • Antoinetta Vilhelmina, född 1821-02-09 på Nummenkylä. Stiftsjungfru. Död 1909-10-03 i New York. Gift 1842-03-13, med handlanden i Åbo Johan Vilhelm Hülphers, född 1814-06-01, död 1871 i New York.
 • Erika, född 1823-07-13 på Nummenkylä. Stiftsjungfru. Död 1882-07-08 i Stockholm. Gift 1875-06-08 i Ekenäs med bibliotekarien i kungliga biblioteket i Stockholm, RNO, RVO, Lorentz Benjamin Bagge, född 1835-06-15, i Kila socken, Västmanlands län, död 1916-01-10 i Stockholm.

TAB 72

Gregorius (son av Bernt Anders, tab 71), född 1811-11-03 i Sjundeå socken. Underfänrik vid Villmanstrands infanteriregemente 1830. Fänrik vid 46. jägarregemetet 1833-01-03. Transporterad till Villmanstrands infanteriregemente 1833-10-29. Underlöjtnant 1835-03-30. Transporterad, till 8. finska linjebataljon 1835-10-28 löjtnant 1838-03-29 transporterad till Sjitomirska jägarregementet 1842-02-16 stabskapten 1843-07-19. Transporterad till 5. skarpskyttebataljon 1844-08-02. Kapten 1845-01-22. Transporterad till finska grenadjärskarpskyttebataljon 1846-04-08 major 1849-03-25. RRS:tAO3kl 1850-08-27. Chef för 6. finska skarpskyttebataljon 1853-10-15. Chef för 1. reservskarpskyttebataljon 1855-03-02 överstelöjtnant 1855-06-14 kommendör för 7. finska indelta (Björneborgs) skarpskyttebataljon 1855-02-19. RRS:tWlO4kl med ros 1859-10-04. BRS:tStO2kl 1860-01-16. Överste 1863-09-19 avsked 1865-12-31 död 1874-05-27 i Åbo. Han var med i krimkriget 1854. Gift 1857-03-29 i Åbo med Sara Adelaide Constance Sofia (Sally) Ithimæus, född 1834-11-08 i Åbo stad, död 1922-02-07 på Tenhola säten, dotter av kollegiiassessorn och godsägaren Ulrik Ithimæus och Sofia Margareta Lode från Livland.

Barn:

 • Bernt Adolf, född 1858-01-03 i Björneborg, död i Björneborg 1858-02-01
 • Gregori, född 1859-05-06 i Åbo. Student i Helsingfors 1880-05-27 kopist i senaten 1886-06-09. Tillförordnad boställsinspektör i Åbo och Björneborgs läns 2. distrikt 1888-12-12. Boställsinspektör i Nylands låns östra distrikt 1895-05-07. Transporterad till enahanda befattning i Åbo och Björneborgs läns 2. distrikt 1895-08-29 avsked 1904-01-28. Verkställande ledamot vid Finlands hypoteksförenings avdelningskontor i Åbo 1904. Agent i finska brandstodsbolagets för landet Åbo distrikt 1906-07-12. Avsked från denna befattning 1906. Boställsinspektör i Åbo och Björneborgs läns 2. distrikt 1907-02-07 avsked 1916-03-17. Död 1923-07-31 i Åbo Gift 1886-08-18 Bredvik
 • Adolf, född 1860. Borgmästare. Död 1914. Se Tab. 73
 • Hedvig Sofia, född tvilling 1862-03-23 i Björneborg, död i Björneborg 1862-03-11.
 • Sally Augusta, född tvilling 1862-02-23 i Björneborg, död i Björneborg 1864-03-11.
 • Sofia, född 1866-06-02 i Åbo, död ogift 1891-02-23 i Åbo stad.
 • Ivar, född 1868-12-02 i Åbo. Student i Helsingfors 1888-05-29. Auskultant i Åbo hovrätt 1893-06-08. Vice häradshövding 1896-05-20. Advokat i Åbo till 1916. Tillförordnad landshövding i Åbo och Björneborgs län under en del av år 1918. FFrK3kl 1918. RFinlHvRO1kl 1919. Försvarsminister i Finlands statsråd 1924-03-11–1924-05-31 Äger Tenhola allodialsäteri med underlydande Kovala och Ylikylä frälsehemman samt Anttila skattehemman, alla i Lemo socken.
 • Hedvig, född 1873-03-31 i Åbo. Gift 1899-05-14 i Åbo stad med agronomen, friherre William Mattias von Bonsdorff, finska friherrliga ätten nr 49, född 1871-07-16 Gumtäkt

TAB 73

Adolf (son av Gregorius, tab 72), född 1860-06-19, i Åbo. Student i Helsingfors 1880-05-27. Auskultant i Åbo hovrätt 1885-12-19. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1887-12-20. Extra ordinarie kopist i senatens justitedepartement 1888-01-18. Kammarförvant i finska krigskommissariatet 1888-08-09. Vice häradshövding 1888-01-18. Kanslist i justitedepartement 1891-10-07. Protokollssekreterare i justitedepartement 1896-06-15. Tillika ombudsman i Finlands hypoteksförening 1898. Avsked från befattningen i senaten 1903-11-28. Direktör i Vasa aktiebank från 1907-01-01. Politieborgmästare i Helsingfors 1908-10-24. Avsked 1913-06-19. Död 1914-04-05 i Helsingfors. Gift 1888-12-27 Vistola

Barn:

 • Anna Margareta, född 1890-11-25 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1912-04-18 med ingenjören, fil. doktorn, friherre John Oskar Palmen, finska friherrliga ätten nr 55, född 1884-08-29 i Helsingfors.

TAB 74

Gregorius, (son av Adolf, tab 70), född 1788-02-22 på Leislaks boställe i Rantasalmi socken, i Nyslotts län. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1791. Sergeant vid Savolaks lätta infanteriregemente 1796-05-14. Kadett vid Haapaniemi 1798-10-09. Utexaminerad 1804-07-04. Fänrik 1806-10-09. Löjtnant 1809-07-25 guldmedalj för tapperhet i fält 1809. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1810-06-19. Kapten vid Västmanlands regemente 1812-06-23. RSO 1814-08-03. Major i armén 1820-06-24. Major vid regementet 1834-04-19. Överstelöjtnant i armén 1835-02-07. Kommendant på Karlstens fästning 1835-04-09. Avsked från majorsbeställningen 1837-11-24. Överste i armén 1837-11-24. Kommendant i Marstrand 1839-12-06 död 1847-10-14 å Karlsten. Han deltog i 1808–09 års krig i Finland, därvid han namnes bland dem som vid alla tillfällen gjorde Savolaksbrigaden heder. Kommenderades 1811 och 1812 att deltaga i organiserandet av nationalbeväringen på Gotland. Bevistade 1813–14 års krig i Tyskland och Brabant samt deltog i striderna vid Grossbeeren och Dennewitz samt blockaden av Maëstricht. Gjorde slutligen 1814 års fälttåg i Norge. Han har utgivit Relation om före detta Savolaxbrigadens av K. Finska armén deltagande i 1808–1809 års fälttåg i Finland (Göteborg 1839). Gift 1819-06-27, Wohls med Hedvig Fredrika Lagerborg, född 1795-09-17, i Sagu socken, död 1877-04-13 Göteborg, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm Lagerborg och Hedvig Elisabet Charlotta Gripenberg.

Barn:

 • Ivan, född 1821-06-13, i Lojo socken. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1829-06-07 furir vid Västmanlands regemente 1833-06-05 avsked 1837-10-09. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1837-10-09. Officersexamen 1839-10-15. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1839-11-09. Adjutant hos överbefälhavaren på Karlsten. Löjtnant 1849-10-09. Kapten i regementet 1853 och vid regementet 1855-10-24. Tygmästare på Vaxholms fästning. RSO 1865-01-28. Död på Vaxholms fästning 1867-08-18.
 • Valter, född 1823-04-20. Ångfartygsbefälhavare. Död 1873-02-12 på Lindholmen vid Göteborg.
 • Augusta Ulrika Lovisa, född 1824-05-30. Stiftsjungfru. död ogift 1883-12-17 i Enköping.
 • Hildegard Ebba Carolina, född 1826-10-09 i Västra Färnebo socken, Västmanlands län, död ogift 1891-02-07 i Stockholm.
 • Sigrid Vilhelmina Sofia, född 1828-04-09, i Västra Färnebo socken, död ogift 1915-02-27 i Karlstad (Seffle kapell, db).
 • Emilia Fredrika Elisabet, född 1829-09-05 på kaptensbostället Norrål i Västra Färnebo socken, död 1897-04-21 i Stockholm. Gift 1854-05-31 Åmål med överinspektören friherre Evald Julius Ebbe Uggla, född 1824, död 1892.
 • Albertina Christina Matilda, född 1831-02-12 död 1831-11-11.
 • Bernt Adolf Robert Gregorius, född 1835-02-20. Kadett vid Karlberg 1849-08-03. Död 1855-02-20 Tofta

TAB 75

Adolf, (son av Adolf, tab 70), född 1795-05-09. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1797. Volontär vid Västmanlands regemente 1805. Rustmästare vid Adlercreutzska regementet 1806-02-18 kadett vid Haapaniemi 1807–1808. Sergeant vid Adlercreutzska regementet 1809. Fanjunkare vid Västmanlands regemente 1811-01-03. Konstituerad fänrik vid Gotlands nationalbeväring 1811-04-02. Fänrik vid Västmanlands regemente 1812-04-10. Guldmedalj för tapperhet i fält 1813-09-29. Löjtnant 1814-09-05. Kapten 1823-11-18. RSO 1838-01-28. Drunknade 1839-10-09 vid Stockholm, under det han låg kommenderad som bevakningsbefälhavare å Långholmen. Gift 1822-04-08 i Söderbärke kyrka Kopparbergs län med Maria Ulrika (Ulla) Arosenius, född 1798-11-11 död 1881-06-29 i Sala, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Söderbärke pastorat av Västerås stift Daniel Arosenius och hans 1:a hustru Christina Ulrika Hülphers.

Barn:

 • Ulrika Catharina, född 1824-10-07, död 1825-04-11 på Turbo bruk i Hedemora socken, Kopparbergs län.
 • Carolina Fredrika, född 1826-03-30 Kungsgården, död 1851-03-17, i Stockholm. Gift 1845-11-02 i Västerås med grosshandlaren Herman August Meurling i hans 1:a gifte (gift 2:o 1852-05-26 i Stockholm med Erika Christina Bobergh, född 1829-12-07 Bernshammar, död, dotter av bruksinspektoren Gustaf Magnus Bobergh och Anna Mattsson), född 1810-12-13, död 1887-12-23.
 • Bernt Adolf, född 1828-02-29. Kadett vid Karlberg 1842-06-01. Död i Karlberg 1846-02-15.
 • Gregorius, född 1830-01-15 död 1831-03-12 i Folkärna socken.
 • Gunilla Christina Ulrika, född 1831-01-11, död 1832-04-05 i Folkärna socken.
 • Daniel Feodor, född 1834. Löjtnant. Död 1921. Se Tab. 76.
 • Knut August, född 1836-08-20 död 1841-10-16.
 • Adolfina Ulrika, född 1839-10-26, posthuma, död 1841-11-09

TAB 76

Daniel Feodor, (son av Adolf, tab 75), född 1834-06-23 i Folkärna socken, Kopparbergs län. Student i Uppsala 1852-06-09. Sergeant vid Västmanlands regemente 1852-04-26. Officersexamen 1853-03-02. Fanjunkare 1853-03-02. Underlöjtnant 1853-11-19. 2. Löjtnant 1858-10-21. I löjtnant 1864-09-07 avsked 1866-12-04. Lärare i musik och sång vid allmänna läroverket i Sala 1866-12-04. Gymnastiklärare i Sala 1870-08-12. Sekreterare hos stadsfullmäktige och i fattigvårdsstyrelsen i nämnda stad 1883. Avsked från musiklärarbefattningen 1907-04-25. Död 1921-07-09 i Sala. Gift 1:o 1868-10-11 å Väsby gård vid Sala ]] med Hilma Elisabet Catharina Sewén, född 1839-10-21 i Sala stadsförs ]], död i Sala 1872-07-08 ]], dotter av bergshauptmannen Per Nikolaus Sewén och Hedvig Erika Möller. Gift 2:o 1874-10-16 i Sala ]] med sin svägerska Ester Anna Charlotta Sewén, född 1838-01-29 i Sala. Död 1926-08-08 i Sala ]], och begraven där. Döttrar av geschworn – magister.

Barn:

 • 1. Bernt, född 1870. Roteman. Död 1913. Se Tab. 77
 • 1. Elna Hedvig Maria, född 1871-05-22 i Sala. Stiftsjungfru. Gift 1901-09-21 i Sala stad med kassören i Pilsnerbryggeriet Jonas Starbäck, född 1865-02-07. Död 1934-03-25 i Stockholm, Katerina förs.
 • 2. Hilma Siri Charlotta, född 1877-06-25, i Sala. Stiftsjungfru. Bokhållare i Sala stads sparbank.
 • 2. Ivar, född 1879-01-14 i Sala. Mogenhetsexaminerad i Falun 1896-06-01. Volontär vid dalregementet 1896-06-03 sergeant 1897-08-11 elev vid krigsskolan 1897-09-00. Fanjunkare 1898-08-15. Officersexaminerad 1898-11-30 underlöjtnant vid dalregementet 1898-12-09. Löjtnant 1901-08-12. Gymnastiklärare vid Sala samskola och vid Elementarläroverket för flickor i Sala 1903– 1907. Lärare vid infanterivolontärskolan Karlsborg 1907–1910. Kapten 1912-06-01 GV:sOIM 1912. Folkskolegymnastikinspektör i Dalarne 1913–1916. Chef för Västra arméfördelningens studentkompani 1916–1917. RSO 1919-06-06. Lärare i gymnastik vid samskolan i Södertälje 1919-07-24. Kapten på reservstat vid regementet 1919-11-12. Gymnastikinstruktör vid Södertälje folkskolor och gymnastiklärare vid Södertälje högre folkskola från 1920. R.V.O. 1941-06-06, G.M., Ling Med., avsked från gymnastiklärarbefattningen 1942.
 • 2. Ester Emilia Carolina (Emy), född 1880-11-03 i Sala död ogift 1921-10-26 i Sala stad.
 • 2. Adolf Feodor, född 1882. Civilingenjör. Se Tab. 78

TAB 77

Bernt, (son av Daniel Feodor, tab 76), född 1870-02-12 i Sala. Mogenhetsexaminerad 1888-05-19. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullverket i Stockholm 1888-09-09 organist vid S:t Eriks kapell i Stockholm 1892-10-01. Kammarskrivare i tullverket 1906-10-19. Avsked 1909-05-28. Roteman i Stockholms stads 25. rote 1909. Död 1913-02-12 i Stockholm, Katarina förs. Gift 1898-11-12 å Saltsjöbaden (Hedvig Eleonora förs, vb) med Hilda Sofia Cederborg, född 1872-06-25 i Sundsvall ]], död 1941-09-06 i Stockholm (Gustaf Vasa förs, db 241), dotter av vinhandlaren Johan Vilhelm Cederberg och Amanda Sofia Spross.

Barn:

 • Bernt Gregor, född 1899-07-19 i Stockholm.
 • Vera Cecilia Ulrika, född 1901-09-02, i Stockholm.

TAB 78

Adolf Feodor, (son av Daniel Feodor, tab 76), född 1882-09-08 i Sala. Mogenhetsexaminerad i Falun 1900-06-00. Extra ordinarie kammarskrivare vid Tullverket s.å. Elev vid Tekniska högskolan 1901–1904. Utexaminerad som civilingenjör från tekniska högskolan, fackavdelningen för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1904-06-10. Student vid Stockholms högskola 104–1905. Mariningenjör. Tjänsteman i Svenska livförsäkringsbolaget 1905. V. avdelningschef där 1906. Bitr. aktuarie i Svenska livförsäkringsbolaget. Död 1941-05-19 i Stockholm (Gustaf Vasa förs, db nr 144). Gift 1907-10-20 i Stockholm med Axeline Lanner, född 1877-03-23 i Karlstad, dotter av grosshandlaren Axel Maurits Lanner och Carolina Andersson.

Barn:

 • Sven Adolf, född 1909-04-22 i Stockholm.

TAB 79

Zakarias Vilhelm, (son av Gregori, tab 33), född 1747-05-05 i Savolaks övredels härad. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1757. Trumslagare vid karelska dragonregementet 1761-11-10. Korpral vid karelska dragonregementet 1765-01-29. Förare 1768-02-27, fältväbel 1770-09-21. Fänrik vid Savolaks fotjägarekår 1770-12-11. Sekundlöjtnant 1774-04-13. Premiärlöjtnant 1779-04-23 kapten 1789-04-16. Major 1796-08-21 regementskvartermästare 1800-06-09. RSO 1802-12-09. Överstelöjtnant och chef för kåren 1802-12-09. Avsked 1806-08-12. Immatrikulerad med sin son på finska riddarhuset under nr 36 bland adelsmän. Död 1829-01-30 Johanala. Gift 1771-08-13 i Jorois socken (1771-09-13) med Hedvig Catharina Brundert, född 1753-01-14 död 1814-02-02, på Johanala, dotter av fänriken Magnus Gustaf Brundert och Brigitta Grotenfelt.

Barn:

 • Hedvig Elisabet, född 1772-06-02. Död 1775-11-04 (1776-05-05).
 • Bernhard Vilhelm, född 1774-04-24. Död 1776-11-30.
 • Lovisa Magdalena, född 1776-12-16, död 1853-02-04 på Nygård vid Gamla Karleby. Gift 1:o med kaptenen Carl Gustaf Hästesko af Målagård, född 1775, död 1808. Gift 2:o 1810-01-15 med sin svåger kaptenen Salomon Hästesko af Målagård, född 1781, död 1822.
 • Fredrik Gustaf, född 1779. Major. Död 1858. Se Tab. 80
 • Ulrika Carolina, född 1782-09-15. Död ogift 1866-03-18 Oravikoski
 • Helena Eleonora, född 1781-05-07, död s. å. 23/10 [Ckb.].
 • Bernt Adolf, född 1785-08-31. Död 1789-05-06.
 • Johan Detlof, född 1788-05-21. Död 1789-05-19.
 • Maria Charlotta, född 1789. Död 1789-06-24
 • Anna Sofia, född 1791-05-02. Död 1792-09-10.
 • Hedvig Margareta, född 1797-12-22. Död 1798-12-13.
 • Gustava Catharina, född 1794-01-03. Död 1847-10-15 i Jorois socken. Gift 1817-10-14, med kaptenen Carl Reinhold Lade från Livland, nr 173, född 1792, död 1871.

TAB 80

Fredrik Gustaf, (son av Zacharias Vilhelm, tab 79), född 1779-08-02 i Jorois socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1788-01-01. Förare vid Savolaks infanteriregemente 1790-09-21. Kadett i Haapaniemi 1791-09-12. Officersexaminerad 1797-06-21 extra fänrik 1798-02-27 stabsfänrik 1802-07-07. Sekundlöjtnant 1804-10-09. Premiärlöjtnant 1805-04-09. Regementskvartermästare 1806-12-26. Majors avsked 1808-11-21. Död 1858-04-15 å Braseborg i Jorois socken, i Finland. Gift 1:o 1805 Södervik, och Anna Juliana Poppius. Gift 2:o 1811-12-25, Gammelbacka Död 1860-08-07 på Braseborg, dotter av överstelöjtnanten Carl Bernhard von Born, adlad von Born, och Johanna Catharina Krogius.

Barn:

 • 1. Hedvig Juliana Sofia, född 1806-09-01, död 1861-10-07. Gift 1827-09-06 med assessorn, med. doktorn Christian Ferdinand Melart, född 1792-10-03, död 1854-01-12 i Åbo.
 • 1. Fredrika Vilhelmina, född 1807-09-27, död 1855-12-24 i Viborg. Gift 1836-07-05 med hovrättsrådet i Viborgs hovrätt Carl Löfgren i hans 1:a gifte, född 1802-02-12 död 1874-03-24 i Viborg.

TAB 81

Erik Magnus, (son av Gregori, tab 33), född 1751-02-02. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1763. Korpral 1764. Rustmästare 1773-06-09. Förare 1778-04-28. Fänrik 1780-11-06. Avsked 1796-05-27. Löjtnant. Immatrikulerad med sina söner på finska riddarhuset under nr 36 bland adelsmän. Död 1838-11-17 i Fredrikshamn. Gift 1792-12-27 Marieberg

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1793-10-21 Heikas Sergeant vid svenska fribataljon 1808-09-01. Adjutant 1808-11-02. Transportera till Björneborgs regemente 1808-12-00. Avsked ur svensk tjänst 1810-11-24. Landskanslist i Savolaks och Karelens län 1812. Underlöjtnant vid 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Löjtnant 1814-05-04. Stabskapten 1822-04-26 stabskapten vid 4. finska skarpskyttebataljon 1827. Avsked 1831-02-22. Död 1843-06-13 på Jokela kaplansbol i Valkeala socken. Han deltog i 1808–09 års krig. Gift 1838-08-07 med sin kusins dotter Hedvig Sofia Hästesko af Målagård i hennes 2. gifte (gift 1:o 1822-07-22 Braseborg
 • Gustaf Adolf, född 1799-08-01 i Liljendals kapellförs av Pernå socken. Underofficerskorpral vid 2. finska jägarregementet 1812-10-20. Furir 1816-08-05 transporterad till 45. ryska jägarregementet 1819. Junkare 1821-07-14 fänrik 1823-10-27 i underlöjtnant 1827-06-20 löjtnant 1828-04-08. Stabskaptens avsked 1830-12-19. Translator i ryska språket hos länsstyrelsen i S:t Michel 1832-03-17. Avsked 1833-09-03 adjoint hos uppsyningsmannen vid gränsbevakningen i Ismailovska tulldistriktet 1834-07-29. Transporterad till S:t Petersburgska distriktet 1834-08-09. Kollegiisekreterare 1842-05-24. Uppsyningsman i S:t Petersburgska distriktet 1842-07-25. Titulärråd 1845-09-26 kapten vid gränsbevakningskåren 1847-01-15. Majors avsked 1851-02-21 död 1873-10-15 i Helsingfors. Gift 1833-09-30 med Hedvig Andrietta Molander, född 1796-06-18. Död 1875-12-26 i Helsingfors, dotter av kaptenen Per Anders Molander och Vendla Sofia Boisman.
 • Carl Magnus, född 1801. Kommissionslantmätare. Död 1872. Se Tab. 82.

TAB 82

Carl Magnus, (son av Erik Magnus, tab 81), född 1801-07-05 i Mäntyharju socken. Page vid hovet (SAB.) Avsked 1816 (SAB.) Extra underofficer vid 2. finska jägarregementet 1816-07-01 underofficerskorpral 1817-01-01. Kadett vid topografiska kåren i Haapaniemi 1818-02-14 fänrik vid 2. finska infanteriregementet 1823-01-16. Underlöjtnants avsked 1824-04-30. Student i Åbo 1824-02-04. Lantmäteriauskultant 1824-03-30. Vice lantmätare 1828-06-04. Kommissionslantmåtare i Viborgs län 1830-06-15. Död 1872-11-10 i Heinola. Gift 1830-03-25 Ahola med Margareta Lovisa Frestare i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgmästaren i Fredrikshamn, tit. lagmannen Daniel Ferdinand Mallen, född 1771-04-28, död 1828-02-18 i Fredrikshamn stad), född 1794-03-06 i Sverige, död 1859-11-30 i Valkeala socken, dotter av N. N. Frestare och Lovisa Limnell.

Barn:

 • Carolina Lovisa, född 1830-08-28 Valkeala socken, död ogift 1852-08-12 i Helsingfors.
 • Emma Christina, född 1831-12-06 i Valkeala socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1913-09-14 i Helsingfors..
 • Gustava Charlotta, född 1833-10-21 i Valkeala socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1920-06-27 i Helsingfors..
 • Margareta Sofia, född 1836-03-02 i Fredrikshamn. Stiftsjungfru. Död ogift 1858-10-25 i Helsingfors.
 • Carl Ferdinand, född 1839. Rådman. Död 1898. Se Tab. 83.

TAB 83

Carl Ferdinand (son av Carl Magnus, tab 82), född 1839-04-12 i Fredrikshamn. Student i Helsingfors 1857-10-10. Politierådman i Heinola 1894. Föreståndare för Nordiska aktiebankens kontor i Heinola stad. Död 1898-03-09 i Helsingfors. Gift 1873-04-01 i Helsingfors med Hedvig Helena Zenaida von Otto i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Gustaf Conrad Carlstedt, död 1865-09-24, född 1842-10-11 i Volhynien, död 1905-01-26 i Borgå, dotter av kaptenen Carl Ludvig von Otto och Louise de Chameci.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1874. Folkskoleinspektör. Död 1918. Se Tab. 84.
 • August Ferdinand, född 1876-08-25 i Heinola. Agronom.
 • Helena Lovisa, född 1879-08-02 i Heinola. Stiftsjungfru. Gift 1902-08-10 med före detta Justitieministern i Finlands statsråd, adjunkten vid universitetet i Helsingfors, jur. utredning doktorn Heimo Helminen, född 1878-03-04 i Jyväskylä

TAB 84

Carl Gustaf (son av Carl Ferdinand, tab 83), född 1874-10-11 i Heinola. Student i Helsingfors 1892-05-21 fil. kandidat 1895-03-27 och promoverad fil. mag. 1897-05-31. Tillförordnad folkskoleinspektör i Kexholms distrikt 1901. Folkskoleinspektör i Raumo distrikt 1903-01-22. Transporterad till Borgå distrikt 1903-03-17. Folkskoleinspektör i Helsingfors distrikt 1907-12-30. RRS:t StO3kl 1915-04-04. Biträdande inspektor för de finska folkskolorna i Helsingfors stad 1915-12-14. Död 1918-12-02, i Helsingfors. Gift 1901-10-17 i S:t Michel med Alfhild Julia Magdalena Lindholm, född 1879-02-16, dotter av sjukhussysslomannen Carl Johan Lindholm och Euridice Magdalena Nygren.

Barn:

 • Carl Erik Magnus, född 1907-07-08 i Helsingfors.
 • Tauno Gustaf Alfred, född 1910-05-30.
 • Veli Holger, född 1913-09-10. Död 1913-09-13.
 • Alfhild Carita Magdalena, född 1916-02-25
 • Andra finska grenen, tab 85–111.

TAB 85

Bernt Johan, (son av Gregori tab 32), född 1697-03-16 blev fången 1704 vid Narva och upptagen av en rysk furste Repnin samt sänd till Moskva, där omdöpt och uppfostrad med furstens söner. Deltog som page vid ryska armén i slaget vid Pruth, följde 1713 ryska armén till Pommern, där han bevistade Stettins och Tönningens övergång. Studerade vid universiteten i Jena, Hålle och Leipzig. Följde ryska armén till Ungern 1717. Avvek vid återkomsten till Danmark och tjänade där en tid vid danska livgardet, men måste för en duell rymma och kom åter till Riga, där han blev löjtnant vid nämnde furst Repnins regemente. Avvek för andra gången 1723 och kom över till Stockholm. Avsade sig grekiska religionen och blev fältväbel vid Nylands infanteriregemente 1725-05-18. Avsked med löjtnants karaktär 1735. (Enligt ett manuskript & Riiaks' gård i Finland skall han sedermera hava »levat i stillhet», men enligt genealogierna blivit fänrik vid Nylands regemente 1747-01-27. Löjtnant vid Nylands regemente 1749-06-06. Stabskapten 1755-05-09. Bevistat pommerska kriget 1757–59 samt blivit kapten med kompani vid Jönköpings regemente 1764-06-26.). Död 1779-03-28 på Gammelby gård i Kimito socken, i Finland. Gift 1:o med Christina Catharina Körning, dotter av kommendören Hans Körning, och hans 2:a fru Margareta Klick. Gift 2:o 1737-02-15 Prästkulla i Tenala socken med Anna Elisabet Giös, född 1707, död 1769-03-19, dotter av ryttmästaren Carl Gustaf Giös och Sofia Elisabet Klingspor

Barn:

 • 1. Fredrik, född 1727. Ryttmästare. Död 1797. Se Tab. 86
 • 1. En son, död späd.
 • 1. Anna Elisabet, född 1731-06-25 död 1762-01-21 på Olsböle i Tenala socken. Gift 1750-09-25 Rilaks i Tenala socken med C. F. Toll, i hans 1:a gifte, född 1718, död 1784.
 • 1. Hans Verner, född 1773-01-03, begraven 1734-01-06
 • 1. Beata Christina, döpt 1734-06-24 i Bromarvs, död ogift före 1756-10-09.
 • 2. Sofia Margareta, född 1737-11-10. Död 1797-10-28 på Botby kaptensboställe i Helsinge socken. Gift 1761-09-07 med kaptenen Adolf Magnus Rotkirch, född 1732, död 1788.
 • 2. Hedvig Magdalena, född 1740-12-31. Begraven 1775-09-30 i Tenala socken (ej död 1810-10-27 i Åbo).
 • 2. Johan Adolf, född 1742. Kapten. Död 1823. Se Tab. 108
 • 2. Gustava Charlotta, född 1743-08-10, begraven s. å. 1/11
 • 2. Charlotta Gustava, född 1744-10-22 (1744-10-02) i Bromarvs kap. Död 1821-09-28 i Pojo socken, i Nylands län. Gift 1:o 1770-12-13 Kuggböle Gift 2:o 1782-10-28 med kontraktsprosten och kyrkoherden i Pojo pastorat Erik Sannholm i hans 2:o gifte född 1729-11-10, död 1812-04-20 i Pojo prästgård.
 • 2. Lovisa Eleonora, född 1746-03-21. Gift 1776-10-00 med fältväbeln vid livdragonregementet Anders Mansner.
 • 2. Bernt, född 1747-08-13. Löjtnant. Var vid sin död kornett, död 1783-02-20 på Nygård i Pojo socken. Gift med Hedvig Sofia Elfving i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten vid artilleriet Carl Adolf Erling, född 1760-09-20 i Bromarvs socken), född 1761, död 1804-04-20 på Gumnäs i Pojo socken, dotter av kaptenen Samuel Petersson Elfving och hans 3:e hustru Anna Sofia Schmaltz. Barn till dem: Eva Sofia Elisabet, född 1782-07-29 och död s. å. 29/11 i Pojo socken, Sofia Catharina Constantia, född posthuma 1783, död s. å. 2/10 i Pojo, fyra mån. gammal.
 • 2. Johan, 1750-06-18 och begraven 1751-09-20 i Bromarvs

TAB 86

Fredrik, (son av Bernt Johan, tab 85), född 1727-07-16 död i Nylands län. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1743. Vice korpral vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1744. Korpral 1744-04-30. Fältväbel 1748-05-10. Kornett 1750-08-21. Ryttmästare och livdrabant 1756-03-26 avsked 1766-08-19. RSO 1767-11-23. Död 1797-05-10 Rahi Gift 1:o 1750 i Vichtis socken, med Maria Elisabet Rotkirch, född 1725-12-13 Stensböle Gift 2:o med Simonia von Kothen, född 1720-07-21 död 1801-05-28 Börserud, dotter av översten Simon Gustaf von Kothen, och Beata Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • 1. Christina Elisabet, född 1751-01-17, död 1792-11-27 på Söderskog i Helsinge socken, i Finland. Gift 1774-10-09 på Strömma i Töfsala socken, med sin halvkusin, majoren friherre Gustaf von Kothen, död. 1748, död 1808.
 • 1. Barbro Lovisa, född 1752-06-01 död 1778 på Strömma. Gift på Strömma 1777-07-17 med majoren och riddaren Erik August Baldow, född 1733.
 • 1. Fredrika Maria, född 1754-01-03, död 1758-09-11.
 • 1. Johan Fredrik, svensk friherre (ej introducerad), finsk friherre och greve, född 1756. död 1842. Se Tab. 87.
 • 1. Carl Gustaf, född 1759-06-25. Död 1768-03-07.
 • 1. Bernt Henrik, född 1761. Major. Död 1819. Se Tab. 102
 • 1. Hans Adolf, född 1763-03-06. Page vid kunglig hovet 1778-11-26. Fänrik vid Åbo läns regemente 1781-08-21 löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1786-09-21 död 1790-05-23, på sitt boställe Torp i Gillberga socken, Värmlands län.
 • 1. Stefan, född 1766-02-22. Död 1767-09-15.

TAB 87

Johan Fredrik, friherre Aminoff (ej introd.), (son av Fredrik, tab 86), finsk friherre och greve, född 1756-01-26 (1756-01-21?) Rilaks Volontär vid Nylands dragonregemente 1763. Page hos konung Adolf Fredrik 1770-03-31. Adjutant vid änkedrottningens livregemente 1772-09-25. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1773-03-03. Fänrik vid livgardet 1773-03-31. Löjtnant 1775-08-21. Stabsadjutant av flygeln och kapten i armén 1777-02-22 kapten vid livgardet 1781-06-25 överadjutant. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1787-02-20. RSO 1789-09-02. Överste för Björneborgs regemente 1790-05-08. Avsked därifrån 1794-03-13. Generaladjutant och överste i armén 1796-12-12. Åter chef för Björneborgs regemente 1798-05-04. Generalmajor i armén 1799-11-16. KSO 1801-05-28 KmstkSO 1808-05-28. Svensk friherre 1808-05-28 (ej introducerad). Avsked ur svensk tjänst 1811-11-07. Ledamot i kommittén för finska ärendena 1811–14. Finskt geheimeråd 1811-12-31. Erhöll stadfästelse på sin friherrliga värdighet 1812 (introducerad 1818-08-17, med sina söner på riddarhuset i Finland under nr 25 bland friherrar). Ordförande i den kejserliga kommissionen för reglerandet av den akademiska lagstiftningen och administrationen 1814-08-00. Entledigad från ledamotskapet i kommittén för finska ärenden 1814-08-31. Finsk greve 1819-09-12 med succession på äldste sonen, son efter son (introducera 1821-11-06 med äldste sonen på finska riddarhuset under nr 5 bland grevar). Vice kansler för Åbo akademi 1821-08-28 presidents n. h. o. v. 1823-12-26. Avsked från kanslersbetattningen 1827-12-14. Död 1842-03-30 på Rilaks. Han var inblandad i Armfeltska sammansvärjningen under förmyndarregeringen 1792–1796 och dömdes till livstids fängelse på Karlstens fästning men blev sedermera frikänd eller benådad. Gift 1:o 1778-09-10 Fagervik de Lancy), född 1762-12-09, död 1836-01-11 i Fontainebleau, dotter av bergsrådet Johan Hising, adlad Hisinger, och hans 1:a fru Catharina Wittfoth. Gift 2:o 1791-08-16 Ulvsunda med friherrinnan Fredrika Ruuth, från vilken han 1794-11-28 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1799-04-04 i Stockholm med överstekammarjunkaren greve Henrik Falkenberg af Bålby, född 1770, död 1837), född 1774-12-24 i Karlskrona, död 1829-05-08 i Linköping, dotter av en av rikets herrar Erik Ruuth, friherre och greve Ruuth, och hans 1:a fru grevinnan Fredrika Sparre af Söfdeborg. Gift 3:o 1801-08-13 med stiftsjungfrun Eva Matilda Bruncrona, född 1781-09-10. Död 1821-12-30 i Åbo, dotter av majoren Abraham Mattias Bruncrona, och Eva Maria Taube.

Barn:

 • 1. Johanna Fredrika Magdalena, född 1779-12-22, i Stockholm, död 1784-12-11, på Fagervik.
 • 3. Fredrika Matilda född 1802, död 1805-05-05. 3. Gustaf, finsk friherre, sedan greve, född 1803-09-13, på Saaris i Mietois kapell. Student i Uppsala 1817-10-18 och i Åbo 1819-11-15. Fil. mag. 1827-07-10. Auskultant i Åbo hovrätt 1829-05-09. Extra ordinarie notarie i Åbo hovrätt 1829-09-09 kammarjunkare 1830-04-21. Registrator vid kejserliga kansliet och statssekretariatet för Finland 1831-12-03. 2. Expeditionssekreterare vid 2. avdeln. av kejserl. kansliet 1833-10-12. Kollegiiråds titel 1838-01-11. Död ogift 1838-10-12 i Venedig. Som gradualdisputation utgav han en avhandling med titel »Finska adelns och Riddarhusets historia».
 • 3. Maria Sofia, född 1804, död 1815-02-19, på Saaris.
 • 3. Adolf, finsk friherre, sedan greve vid broderns död 1838, född 1806-02-25 på Saaris. Student i Uppsala 1817-10-18, och i Åbo 1819-11-15. Sergeant vid 1. finska infanteriregementet 1823-09-20 fänrik vid 2. finska infanteriregementet 1825-09-07 fänrik vid finska livgardet 1826-12-06. Underlöjtnant vid finska livgardet 1827-08-20. Bevistade turkiska fälttåget 1828 och 1829 samt erhöll medaljen därför. RS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1828-12-18. Löjtnant 1830-12-06. Bevistade polska kriget 1831 och 1832. RRS:tAO3kl med ros och S:tWlO4kl med ros 1831-07-07. Erhöll guldhalvsabel med påskrift: för tapperhet, och polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4. kl samt medaljen för stormningen av Warschau 1832-02-27. Stabskapten 1832-02-27 kapten 1836-12-06 avsked med överstes rang 1838-12-17. Ingick åter i tjänst med överstelöjtnants rang 1854-07-15 och blev chef för 1. finska indelta skarpskyttebataljon. Överste 1855-02-11. Generalmajor och adjoint hos inspektören för finska indelta militären 1858-08-03. Inspektör för sagda trupper 1859-04-24. Avsked därifrån och anställd vid kejserliga sviten 1859-06-06. RRS:tWlO3kl med svärd 1863-01-19. RRS:tStO1kl 1865-04-16. Generallöjtnant 1868-06-01. RRS:tAO1kl 1871-04-09. Kmstk SO 1873-07-21. Generaladjutant 1873-08-09. Inskriven i rullorna vid livgardets finländska regemente 1873-07-21. RRS:tWIO2kl mstk 1876-07-17. General av infanteriet 1883-05-27. Död 1884-11-02 på Rilaks. Gift 1840-06-22 i Åbo med Sofia Magdalena Björkenheim, född 1822-06-22 på Orisbergs bruk i Storkyro socken, i Österbotten. Död 1904-01-13 å Terriniemi gård i Orimattila socken i Finland (Wä.), dotter av kaptenen och brukspatronen, bergsrådet Lars Magnus Björkenheim, finska adliga ätten nr 197, och Lovisa Vilhelmina Bergenheim, finska adliga ätten nr 201.
 • 3. Fredrik, finsk friherre, född 1807. Kanslist. Död 1880. Se Tab. 88.
 • 3. Eva Vilhelmina, född 1810-02-20 död 1815-02-20 på Saaris.
 • 3. Alexander, finsk friherre, född 1811. Överste. Död 1886. Se Tab. 91.
 • 3. Charlotta Ebba Augusta, född 1813-12-14 död 1815-02-08 på Saaris.
 • 3. Johan Gustaf, finsk friherre, född 1816-01-24, död 1818-10-01, på Rilaks.
 • 3. Sofia Maria Elisabet, finsk friherrinna, född 1818-10-04 på Rilaks, död 1902-04-24 i Stockholm. Gift 1839-08-20 på Rilaks med kabinettskammarherren Carl Leonard Reuterskiöld, född 1816, död 1905.
 • 3. Eva Matilda Augusta, finsk friherrinna, född 1821-06-21. Död 1821-06-21

TAB 88

Fredrik, (son av Johan Fredrik, tab 87), finsk friherre, född 1807-10-29, Saaris Student i Åbo 1824-05-17. Auskultant i Åbo hovrätt 1828-06-20. Extra notarietitel 1830-12-20. Auskultant i Vasa hovrätt 1831-10-31. Extra ordinarie kopist i kejserl. senatens justitiedepartement 1832-02-07. Kopist i senatens ekonomidepartement 1832-10-02. Kopist i prokuratorsexpeditionen 1833-05-08. Kanslist i prokuratorsexpeditionen 1839-03-06. Avsked 1842-08-31. Död 1880-04-05 Juva Gift 1846-06-17 i Hamburg med Elisabet Juliana Emma Fredrika Schade, född 1827-09-14, död 1903-06-26, dotter av handlanden i Hamburg Georg Heinrich Schade och Sofia Lovisa Henriette Voges.

Barn:

 • Johan Fredrik, finsk friherre, sedan greve vid farbroderns död 1884, född 1847. Kammarjunkare. Död 1892. Se Tab. 89.
 • Adolf Henrik, finsk friherre, född 1850-08-07 på Juva. Kadett i Fredrikshamn 1862-09-06. Avgick 1863-12-17. Död ogift 1884-02-25 i Paris.

TAB 89

Johan Fredrik (son av Fredrik, tab 88), finsk friherre, sedan greve vid farbroderns död 1884, född 1847-12-29 i Helsingfors. Student i HElsingfors 1866-05-25 fil. kandidat 1871-05-05 fil. mag. 1873-05-30 jur. utredning kandidat 1876-09-23 auskultant i Åbo hovrätt 1876-09-23. Vice häradshövding 1878-12-20. Extra kopist i senatens ekonomidepartement 1879-01-28 och i dess justitiedepartement 1881-01-26. Riddarhuskanslist 1881-11-07 kopist i senatens justitiedepartement 1883-03-30. Riddarhussekreterare 1883-11-21. Kejserlig kammarjunkare 1885-08-09. Kanslist i justitiedepartement 1885. Registrator justitiedepartement 1889-11-08. Död 1892-02-19 i Helsingfors. Han innehade Rilaks' fideikommiss. Gift 1887-09-27 Västerkulla

Barn:

 • Johan Fredrik Adolf, finsk greve, född 1888. Vice häradshövding. Se Tab. 90.
 • Dora Sofia, finsk friherrinna, född 1890-07-08 på Rilaks. Gift 1910-04-12 med ingenjören (finske friherren) Kurt Otto af Schultén, från vilken hon 1923 blev skild, född 1888-04-01 i Helsingfors.

TAB 90

Johan Fredrik Adolf (son av Johan Fredrik, tab 89), finsk greve, född 1888-07-11 på Rilaks. Student i Helsingfors 1907-05-14 auskultant i Åbo hovrätt 1915-02-22. Vice häradshövding 1917-12-20. Deltog i finska frihetskriget 1918. Reservfänrik med anställning vid flygavdelningen 1918-06-25. Avsked ur aktiv tjänst 1918-09-02. RPrJohO. FFrK4kl med svensk. FFrM med sp. Officersexaminerad i Helsingfors 1920-06-30. Aktiv fänrik med kvarblivande i reserven 1920-07-01. Skyddskårernas förtjänstkors 1923-01-26. Innehar Rilaks fideikommiss. Gift 1911-05-30 i Helsingfors med (finska friherrinnan) Hulda Naëma (Ulli) von Born, född 1887-10-03 på Sarvlaks i Pernå socken, dotter av (finske friherren) Viktor Magnus von Born, och hans 1:a fru Hulda Augusta Berndtson.

Barn:

 • Barbro Christina Elisabeth, finsk friherrinna, född 1912-04-08 i Helsingfors.
 • Bernt Johan Fredrik Viktor, finsk greve, född 1913-10-02) i Helsingfors. Enligt Finlands Adels Kalendern: Gift 1941-06-22 med friherrinnan Eva Marianne Cronstedt nr 50, född 1920-04-12.
 • Eva Ulli Margareta, finsk friherrinna, född 1918-10-12 i Helsingfors.
 • Gustaf Jan Fredrik, finsk friherre, född 1922-12-31 på Rilaks.

TAB 91

Alexander, (son av Johan Fredrik, tab 87), finsk friherre, född 1811-11-30 Saaris Sergeant vid 1. finska infanteriregementet 1827-03-01. Äldre underofficer 1827-03-05. Transporterad först till 2. skarpskyttebataljonen och 1830 som underofficer till Viborgska regementet. Porte-épéefänrik anrik 1830. Fänrik vid ingermanländska infanteriregementet 1831-06-23. Transporterad till livgardets finländska regemente 1833-02-19. Underlöjtnant 1836-05-03. Avsked 1836-10-16. Ingick åter i krigstjänst med stabskaptens grad vid 1. finska indelta skarpskyttebataljon 1854-08-23. Kapten 1855-02-11. Transporterad till 7. finska skarpskyttebataljon 1856-03-01 major 1858-04-04. Överstelöjtnant 1864-11-29. Placerad på arméinfanteriet 1868-08-12. Överstes avsked 1871-07-31 död 1886-07-16 under en resa på Brandö gård i Helsinge socken. Gift 1843-07-30, Moisio ) med Fredrika Charlotta Maria af Forselles, född 1824-08-18 på Moisio, död 1902-07-23 i Åbo, dotter av majoren Fredrik Johan Ulrik af Forselles, och hans 2:a fru Ulrika Charlotta Möllersvärd, nr 645.

Barn:

 • Johan Fredrik Gustaf (Gösta), finsk friherre, född 1844. Guvernör. Död 1899. Se Tab. 92.
 • Adolf Casimir, finsk friherre, född 1846. Överste. Död 1910. Se Tab. 93.
 • Ivan Alexander, finsk friherre, född 1847. Sjökapten. Död 1918. Se Tab. 96.
 • Björn Alexis, finsk friherre, född 1850. Geheimeråd. Död 1924. Se Tab. 100.
 • Knut Vladimir, finsk friherre, född 1851-08-26 död 1854-12-24.
 • Feodor Maximilian (Max), finsk friherre, född 1853-01-15 på Saaris. Student i Helsingfors 1872-06-22. Auskultant i Åbo hovrätt 1879-06-09. Vice häradshövding 1882-12-20. Polismästare i Åbo 1886-04-08. RRS:tStO3kl 1894-04-29. RRS:tAO3kl. 1898-04-17. Avsked 1901-12-28. Död 1917-06-08 i Åbo, barnlös (Wä.). Gift 1896-11-26 på lantgodset Provender vid staden Faversham i England med Constance Caroline Leonie Borgström, född 1870-11-06 i Helsingfors, dotter av vice konsuln Carl Emil Borgström och Constance Paterson.
 • Nikolai, finsk friherre, född 1854. Stationsinspektor. Död 1905. Se Tab. 101.
 • Eva Matilda Charlotta, finsk friherrinna, född 1857-12-16 på Saaris. Gift 1883-07-20, med verkställande direktören i Föreningsbanken i Finland Johan Frans Andreas Galindo, adopterad finsk friherre Cronstedt, i hans 3:e gifte (gift 1:o 1857-06-19 i Helsingfors med hovfröken, finska friherrinnan Olga Beatrice Cronstedt, född 1834-07-18, i S:t Petersburg, död 1870-05-25, dotter av geheimerådet Carl Olof Cronstedt, finsk friherre, och Vilhelmina Augusta von Schwanebach. Gift 2:o 1875-05-16 i Helsingfors med Julia Fanny Mechelin, född 1853-05-26 i Kristiania, död 1882-05-05 i Pisa i Italien, dotter av senatorn och verkliga statsrådet Henrik Adolf Mechelin, finska adlad ätten nr 265, och Eugenie Octavie Josefine Catharine Tricot), född. 1832-11-11 i Fredrikshamn, död 1907-04-25 i Helsingfors

TAB 92

Johan Fredrik Gustaf, (son av Alexander, tab 91) finsk friherre, född 1844-08-21 på Saaris, kadett i Fredrikshamn 1856-09-26. Överförd till pagekåren 1860-06-27. Kammarpage hos tsar Alexander II 1861. Kornett vid livgardets ulanregemente 1862-06-27. RRS:tAO4kl med påskrift »för tapperhet» 1862. RBS:tStO3kl med svensk o. ros 1862-12-17. Bronsmedalj för polska upprorets kuvande. Löjtnant 1865-09-11 genomgick kurs vid generalstabsakademien 1866–1868. Stabsryttmästare 1868-11-11. Anställd vid generalstaben i Turkestan 1869. RRS:tAO3kl 1870. Ryttmästare 1871-07-29. Guldsabel med påskrift »för tapperhet» 1871. RRS:tStO2kl med svensk 1871. Överstelöjtnant vid generalstaben 1872-10-12. Överste 1873-09-11. RRS:tWlO4kl med svensk o. ros 1873. RRS:tAO2kl med svensk 1874. RRS:tAO2kl med kejserlig kr. 1874. Silvermedalj för fälttåget i Chiva. Kommendör för 4. turkestanska linjebataljonen 1874-03-19. RRS:tWlO 3kl med svensk 1874. Bronsmedalj för erövrandet av Kokanska chandömet. Militärguvernör i Samarkand 1876. Kommendör för 16. skarpskyttebataljonen 1878-01-03. RRS:tGO4kl 1878. Kommendör för 138. Bokovska infanteriregementet 1878-05-08. Tillförordnad stabschef i Transkaspien 1881-05-18. Kommendör för 114. Novotojska infanteriregementet 1882-10-24. Chef för livgardets finska skarpskyttebataljon 1884-11-30. Generalmajor 1885-08-05 RRS:tStO1kl 1888-09-11. Guvernör över Kuopio län 1888-12-01. RRS:tAO1kl 1892-07-14. Generallöjtnant 1895-12-18. RRS:tWlO2kl 1898-07-14. Död 1899-01-07 i Helsingfors. Han deltog med utmärkelse i alla de krig som Ryssland under åren 1863–1882 förde i Polen, Turkiet och Asien samt var bl a med vid intagandet av Sjipkapasset i december 1877. Gift 1874-05-03 med friherrinnan Lovisa Emilia Charlotta Cedercreutz, född 1854-09-15 i byn Alexandrowski i S:t Petersburgska guvernementet, död 1911-04-15 Helsingfors, dotter av generalmajoren och guvernören, friherre Johan Axel Cedercreutz, och Emilia Louise Sofia Nassokin.

Barn:

 • Johan Fredrik, finsk friherre, född 1875-03-24 i Taschkent, död 1876-07-04 i Samarkandidat.
 • Boris, finsk friherre, född 1877-01-25 i Samarkand, död 1877-06-30 i Kalti Kurgan.
 • Maria (Maroussa), finsk friherrinna, född 1878-04-13 i Åbo. Student i Helsingfors 1898-03-06. Gift 1902-11-23 med agronomen Carl Harold Brunou född 1870-04-22 i Helsingfors.
 • Georg, finsk friherre, född 1879-12-16, i Ribinsk. Student i Helsingfors 1896-06-15 död i Helsingfors 1898-02-06.
 • Margareta (Maggie), finsk friherrinna, född 1881-11-09 i Ribinsk. Gift 1900-04-19 på Capri med lantbruksrådet Alexander Vilhelm af Heurlin, finska adliga ätten nr 191, född 1866-07-13.
 • Louise (Iza), finsk friherrinna, född 1884-07-09 i Mitau. Student i Helsingfors 1902-05-31. Gift 1909-11-05 Borgby Se Tab. 42.
 • Alexander, finsk friherre, född 1888-02-07 i Helsingfors, död i Helsingfors 1888-02-07

TAB 93

Adolf Casimir, (son av Alexander, tab 91), finsk friherre, född 1846-01-24 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1857-10-10. Page 1862-09-18 kammarpage 1863-09-24. Fänrik vid livgardets dragonregemente 1864-06-04. Löjtnant 1868-04-12. Adjutant hos generalguvernören över Finland med placering som ryttmästare på armékavalleriet 1872-01-06. Major 1873-09-11. RRS:tAO3kl 1876-07-17. Äldste adjutant vid staben för finländska militärdistriktets finska avdelning 1876-07-17. Överstelöjtnant 1879-09-11 adjutant vid generalguvernörens stab för finska militären 1880-11-22. Placerad på 1. nyländska skarpskyttebataljon 1881-01-24. RRS:t StO2kl 1884-09-11. RRS:tAO2kl 1892-09-11. RRS:tWlO4kl 1895-12-18. Vid finska militärens upplösning ställd på indragningsstat 1902-01-30. Avsked med överstes grad 1902-12-18. Död 1910-12-27 i Helsingfors (Wä.). Gift 1874-02-08 i S:t Petersburg med Olga Heiroth, född 1852-06-21, dotter av generalmajoren Alexander Heiroth och Natalia Beketov.

Barn:

 • Alexander, finsk friherre, född 1875. Bankdirektör. Se Tab. 94
 • Wladimir, finsk friherre, född 1876-05-16 i Helsingfors. Död 1877-07-11.
 • Paul, finsk friherre, född 1880. Löjtnant. Gift 1908-05-19 med Anna Johanna Witting, född 1884-09-16. Se Tab. 95
 • Olga Fredrika Emilia Sofia (Bia), finsk friherrinna, född 1884-07-01 i Helsingfors. Gift i Helsingsfors 1916-08-25 med tryckeriägaren Oskar Alexander Öflund, född 1876-05-12.

TAB 94

Alexander (son av Adolf Casimir, tab 93), finsk friherre, född 1875-06-27 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1893-05-26. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1900. Extra tjänsteman i Finlands bank. Yngre bokhållare i Finlands bank 1904-05-30. Kassör vid nämnda banks kontor i Tammerfors 1908-03-28. Tillförordnad kassör vid bankens kontor i S:t Petersburg 1912-09-01. Kassör vid bankens kontor i Viborg 1914-05-06. Kommissarie för bankens kontor i Vasa 1917-10-10. Avsked 1918-09-24. 1. Direktör för Helsingfors diskontobank, aktiebolag, 1918. Föreståndare för Nordiska föreningsbankens filialkontor i Mariehamn 1921-06-15. Gift 1919-03-09 med Claudia Elisabet (Clara) Ivanov i hennes 2:a gifte, född 1888-12-31 i Pjatigorsk, dotter av Wasili Ivanov och Nina Krutjinskij.

Barn:

 • Elisabet (Lilly), finsk friherrinna, född 1920-01-04. i Helsingfors.

TAB 95

Paul (son av Adolf Casimir, tab 93), finsk friherre, född 1880-02-24 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1894-08-12. Avgick 1902. Korrespondent och bokförare vid Tammerfors linne- och järnmanufakturaktiebolag 1905-01-01. Deltog i finska frihetskriget 1918. Löjtnant 1918. Adjutant hos kommendanten på Sveaborg 1918-05-28. Avsked från militärtjänsten 1918-09-02. Kontorschef vid finska sjöfarts- och handelsaktiebolag i Helsingfors 1920. Gift 1908-05-19 i Tammerfors med Anna Johanna Witting, född 1884-09-16 på Kankas bruk, dotter av ingenjören Isak Alanco och Fatima Fonthén, samt adopterad 1885 av civilingenjören Anders Robert Witting och Hilda Fredrika Fonthén.

Barn:

 • Lars Adolf, finsk friherre, född 1909-03-07 i Tammerfors.
 • Anna Barita (Brita), finsk friherrinna, född 1911-01-03 i Helsingfors.
 • Gustaf Fredrik, finsk friherre, född 1918-04-13.

TAB 96

Ivan Alexander (son av Alexander, tab 91), finsk friherre, född 1847-11-08 Saaris Kadett i Fredrikshamn 1860-09-30. Avgick 1862-05-22. Sjökaptensexaminerad 1871. Befälhavare å olika finska och ryska handelsfartyg. Chef för Bröderna Nobels flotta å Kaspiska havet 1880. Lantbrukare. Arrendator av Saaris översteboställe och ägare av Sunila gård i Virmo socken. Död 1918-01-01 på Saaris och begraven i Mietois kapell. Gift 1878-03-03 i Åbo med Augusta Lovisa Josefina Jansson, född 1859-08-14 på Pensa gård i Korpo socken, dotter av skepparen Isak Vilhelm Jansson och Catharina Lovisa Mattsson.

Barn:

 • Erik, finsk friherre, född 1879. Ingenjör. Se Tab. 97
 • Greta, finsk friherrinna, född 1881-08-04 i Astrachan. Student i Helsingfors 1899-06-01 gymnastiklärarinna. Gift 1906-11-14 i Åbo med kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren, civilingenjören Nils Yngvar Lundberg, född 1880-11-16 i Karlstad.
 • Johan, finsk friherre, född 1882-11-15 i Astrachan, död i Astrachan 1883-07-12.
 • Gustaf, finsk friherre, född 1884. Elektriker. Se Tab. 98
 • Anna, finsk friherrinna, född 1886-02-16, i Astrachan. Student i Helsingfors 1903-05-29. Gift 1906-11-14 i Åbo med för detta direktören i aktiebolag Calor i Helsingfors Carl Axel Rydman, född 1882-02-23 i Åbo.
 • Märta, finsk friherrinna, född 1887-11-28 på Saaris. Student i Helsingfors 1904-05-31. Utexaminerad lärarinna från Ekenäs seminarium 1906. Anställd vid Nordiska aktiebankens huvudkontor i Helsingfors. Sjukgymnast. Var under världskriget anställd vid militärlasarett i S:t Petersburg. Erhöll guldmedalj att bäras i S:t AO:s band 1916-10-13.
 • Bernt, finsk friherre, född 1889. Vice häradshövding. Se Tab. 99.
 • Helena, finsk friherrinna, född 1892-02-24 på Saaris. Gift på Saaris 1912-03-31 med bergsrådet Bernt Gustaf Grönblom, född 1885-12-20.
 • Claes, finsk friherre, född 1895-06-16 på Saaris. Utexaminerad från Landbohöjskolen i Danmark 1915. Reservfänrik 1918-05-03. Innehar sedan 1918 fideikommissegendomarna Kankas allodialsäteri med underlydande i Masku socken och Metsäkylä allodialsäteri i Reso socken. Gift 1924-04-14 i Åbo med Ebba Tollet i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1915-09-08 Reso med verkställande direktören friherre Gustaf Woldemar Wrede af Elimä, från vilken hon 1919 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1889), född 1891-09-08 Åbo, dotter av med. lic. Gustaf Adolf Tollet och hans 1:a fru Ingeborg Fitinghoff.
 • Svante, finsk friherre, född 1897-07-24 på Saaris. Utexaminerad från högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1920. Äger Kalvsnäs säteri i Angelniemi socken. Gift 1924-04-14 i Vasa med Doris Ragnhild Stenius, född 1900-08-17, dotter av affärsmannen Carl Verner Stenius och Berta Maria Berg.
 • Sten, finsk friherre, född 1901-06-28 på Saaris. Utexaminerad från högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1920. Äger Varnas i Kyrkslätts socken. Gift 1924-08-14 med Sylvia Mary Mason, född 1904-07-26 i Dresden, dotter av ingenjören Herbert Mason och friherrinnan Ida Maria Dorotea von Konneritz.

TAB 97

Erik (son av Ivan Alexander, tab 96), finsk friherre, född 1879-05-09 i Åbo. Student i Helsingfors 1899-06-01 diplomexaminerad från bergsakademien i Freiburg i Sachsen. Chef för ett guldvaskningskompani i Östra Sibirien 1912-09-14 konsultativ ingenjör vid Sibiriska banken. Äger gruvfält i Amurdistriktet. Gift 1912-05-12 i Seja i Sibirien med Valentina Kornakov, född 1893.

Barn:

 • Elly, finsk friherrinna, född 1913-12-16 i Seja. Sjuksköterska. Gift 1:o 1937 med avdeln. chefen Carl-Henrik Birger Åkerman. Död 1940. Gift 2:o 1943-03-06 med Håkan Gustaf Wolmar af Heurlin, fi. adliga ätten nr 191, född 1901-02-14.
 • Adolf Ivan, finsk friherre, född 1915-08-02 i Seja.
 • Anna, finsk friherrinna, född 1917-08-02. Gift 1939-10-15 med ingenjören vid Asea Harry Hjalmar Fredrik Bergman, född 1906-09-10.

TAB 98

Gustaf (son av Ivan Alexander, tab 96), finsk friherre, född 1884-04-02 i Astrachan. Diplomerad från polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för kemisk teknologi 1905-05-11. Teknisk ledare för elektrometallurgiska aktiebolag i Åbo fabriker i Vuoksenniska och Nokia 1916. Verkställande direktör för elektrometallurgiska aktiebolag Vuoksenniska. Reservmajor. Gift 1907-05-03 i New York med Aili Anna Augusta Cannelin, född 1886-10-07 i Helsingfors, dotter av forstmästaren Tomas Alexander Cannelin och Alfhild Ingeborg Muhr.

Barn:

 • Eugen, finsk friherre, född 1908-03-30 i Baltimore, Nordamerika.
 • Gregori, finsk friherre, född 1909-12-27 i Baltimore.
 • Cecil, finsk friherre, född 1911-01-22 i Helsingfors. Med. licentiat. Sanitetskapten. Gift 1933 med Dorrit Greuling född 1908-12-19.
 • Barn: Se Finlands Adels Kalender.

TAB 99

Bernt (son av Ivan Alexander, tab 96), finsk friherre, född 1889-11-15 på Saaris. Student i Helsingfors 1907-05-29 auskultant i Åbo hovrätt 1913-02-18. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1913-04-00. Kronolänsman i Vemo distrikt 1914 och i Janakkala distrikt 1915. Avsked 1916. Vice häradshövding 1916-12-20. FFrK4kl 1919. Disponent för elektrometallurgiska aktiebolagets järnverk i Vuoksenniska. Avsked 1922. Innehar advokatbyrå i Björneborg. Gift 1914-03-14 på Saaris med Helfrid Hjördis Constance Bæchman, född 1891-02-01 dotter av stabskaptenen Johannes Bæeckman och Elma Ida Gunilla Aschan.

Barn:

 • Bernt Johan, finsk friherre, född 1915-05-04 död 1916-02-29.
 • Bernt Ivan Gregori, finsk friherre, född 1916-08-20, död 1919-01-16.
 • Hjördis Elisabet, finsk friherrinna, född 1919-01-10.

TAB 100

Björn Alexis (son av Alexander, tab 91), finsk friherre, född 1850-05-18 Saaris Kadett i Fredrikshamn 1861-07-15. Avgick 1867-10-06. Utexaminerad civilingenjör från väg- och vattenkommunikationskårens institut i S:t Petersburg. Anställd vid väg- och vattenkommunikationskår. Kollegiisekreterares grad 1874. Ledare av undersökningarna för sjöfart å Angarafloden i Östra Sibirien 1875. RRS:tStO3kl. Verkställande överledare vid anläggandet av kanalen mellan floderna Ob och Jenisei. RRS:tWlO4kl 1883-05-27. Hovråd. RRS:tStO2kl 1887-04-17. Kollegiiråd. RRS:tAO2kl. Statsråd 1891-10-27. RRS:tWlO3k) 1895-04-14 verkligt statsråd 1897-04-25. Chef för kommunikationslederna i Tomska kommunlkationsdistriktet. RRS:tStO1kl 1900-04-22 geheimeråd 1905-04-30 hedersfredsdomare i Tomska distriktet 1906-03-02, räknat från 1906-07-14. Avgick härifrån 1912-07-14. Avsked från kommunikationschefsbefattningen 1912-08-04. Återflyttade till Finland och bosatte sig på sin egendom Sundholm i Nykyrko socken, (Åbo). Död 1924-06-14 i Åbo. Gift 1:o 1875-12-14 på Saaris med Augusta Vilhelmina Lindqvist, född 1842-09-07 i Stockholm, död 1903-11-13 i Helsingfors, dotter av yrkesidkaren Henrik Johan Lindqvist. Gift 2:o 1904-10-19 i guvernementet Perm med Sofia Boyle, född 1876-07-20 på Retusaari, dotter av kaptenen av 2:a rangen vid ryska flottan Constantin Boyle och friherrinnan Alfhilda Elise Cedercreutz.

Barn:

 • 1. Karin Fredrika, finsk friherrinna, född 1880-08-09 på Sundholm.
 • 1. Björn Alexander, finsk friherre, född 1883-06-30 på Sundholm. Student i Helsingfors 1902-05-17. Elev vid polytekniska institutet i Helsingfors stad 1905. Utexaminerad från institutets fackskola för ingenjörer 1907-05-31.
 • 2. Irene Ira Emilie Charlotte, finsk friherrinna, född 1905-07-31. Student i Åbo 1924-05-31.
 • 2. Vera Alfhilda, finsk friherrinna, född 1906-12-21 i Tomsk.
 • 2. Georg Constantin, finsk friherre, född 1908-12-21 i Tomsk, död i Tomsk 1909-08-29.
 • 2. Meri Sofie Mary Sofia, finsk friherrinna, född 1913-01-26.
 • 2. Brita Barbro Elisabet, finsk friherrinna, född 1915-09-26

TAB 101

Nikolai (son av Alexander, tab 91), finsk friherre, född 1854-07-06 Saaris Yngre bokhållare vid Hangö järnvägsstation 1878-02-28. Tillförordnad stationsinspektor vid Järvelä järnvägsstation 1879. Yngre bokhållare vid Tavastehus station 1881-07-00. Stationsinspektor vid Hovinmaa station 1881-12-17. Transport till Uttis station 1883-10-20 och till Schuvalovo station 1887. Död 1905-08-29 vid Schuvalovo (Wä.). Gift 1879-09-07 i S:t Petersburg med Viktoria Elisabet (Vivi) Appelberg, född 1858-09-18, i Fredrikshamn, dotter av kaptenen Woldemar Appelberg och Elisabet Aldadanov.

Barn:

 • Nikolai Björn Wladimir, finsk friherre, född 1880-12-01 i S:t Petersburg. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Midshipman vid ryska flottan 1901-05-19. Bevistade kriget mot Japan 1904 och blev 1904-08-14 sårad i sjödrabbningen vid Fusan. RRS:tAO4kl med påskrift »för tapperhet» 1904-10-10 och S:tStO3kl med svensk o. ros 1904-10-10. Löjtnant 1905-12-19. Transporterad till avdelta gränsbevakningskåren 1906-10-26. Adjoint hos kommendören å kryssaren Kondor tillhörande Rigabrigaden av gränsbevakningskår 1906-11-08. Kommendör å minbåten nr 101, tillhörande Revalsbrigaden 1909-05-08 OffFrHL 1909-05-14. Adjoint hos föreståndaren för marinavdelningen vid gränsbevakningskåren 1910-11-02. Äldre marinlöjtnant 1910-12-19. Transport till flottan 1912-06-04. Placerad på flottans kustavdelning 1912-06-08. Anställd vid lotsverket i Finland och tillförordnad chef för Viborgs lotsfördelning 1912. RVO2kl 1912-10-30. Transporterad till marinens hydrografiska kår med kaptens grad 1913-02-17. RRS:tAO3kl 1914-04-19. Överstelöjtnant vid marinens hydrografiska kår 1915. RRS:tStO2kl. Avgick från befattningen vid lotsverket 1918. Kontorist vid Strömsdals bruk. Gift 1905-11-15 i Charkow med Anna Wisotskij, född 1880-07-12 på godset Semenovka i guv. Cherson, dotter av godsägaren, ryske ärftlige adelsmannen Paul Wisotskij och Catharina Sokolovskij

TAB 102

Bernt Henrik, (son av Fredrik, tab 86), född 1761-03-04. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1771-10-03. Korpral vid Nylands dragonregemente 1774-12-12. Fänrik vid Tavastehus regemente 1777-12-10. Stabslöjtnant vid Tavastehus regemente 1783-05-22. Kapten i regementet 1787-06-30. RSO 1789-06-02. Ryttmästare vid adelsfanan 1792-04-18 major 1797-12-04. Avsked med tillstånd att kvarstå som major i armén 1801-10-26. Immatrikulerad med sina söner på finska riddarhuset under nr 36 bland adelsmän. Död 1819-11-22 i Raumo. Gift 1784-10-25 Kahiluoto med Christina Sofia Maria (von) Engelbrecht(en), född 1761-11-22 i Pommern, död 1828-01-30 i Raumo, dotter av kaptenen Carl Filip (von) Engelbrecht(en) och Anna Maria von Ångern.

Barn:

 • Augusta Fredrika Elisabet, född 1785-09-08 stiftsjungfru. Död 1846-06-19 i Åbo. Gift 1803-09-08 på Kahiluoto med presidenten i Vasa hovrätt, finske friherren Carl Fredrik Rotkirch, född 1775, död 1832.
 • Henrietta Sofia, född 1787-07-16 stiftsjungfru. Död ogift 1837-04-23 i Åbo.
 • Fredrik, född 1789-01-01. Drunknade 1796-09-04 i Tövsala socken.
 • Bernt, född 1790. Överstelöjtnant. Död 1861. Se Tab. 103
 • Carl, född 1791-06-19. Död 1791-09-18, på Kahiluoto.
 • Charlotta Lovisa, född 1792-07-01. Stiftsjungfru. Död ogift 1831-12-09 Frantsila
 • Johanna, född 1793-01-03 död 1794-03-03.
 • Carl, född 1795-01-28, Död barn.
 • August, född 1796-07-07. Död barn.
 • Carolina Vilhelmina, född 1799-10-22. Stiftsjungfru. Död ogift 1875-09-17 i Helsingfors.
 • Amalia Dorotea, födsd 1801-04-30. Död barn.

TAB 103

Bernt, (son av Bernt Henrik, tab 102), född 1790-01-22. Kadett i Haapaniemi 1804-04-13–1807. Sergeant vid Björneborgs regemente 1805-05-15. Fänrik vid rusthållsbataljonen vid Björneborgs regemente 1806-05-23. Började tjänstgöra som fänrik 1808-02-21. Placerad vid Umeå fältbataljon 1808-12-21 och vid Österbottens fältbataljon 1809-04-23. Guldmedalj för tapperhet i fält 1810-05-19. Avsked ur svensk tjänst med löjtnants n. h. o. v. 1810-05-19. Löjtnant vid kejserliga sviten 1812-03-13. Transporterad till Tambowska infanteriregementet 1812-09-21. Stabskapten vid 1. finska jägarregementet 1812-10-10, kapten vid 1. finska jägarregementet 1815-08-17. RRS:tAO3kl 1827-10-02, major vid 3. finska skarpskyttebataljonen 1828-03-11. Överstelöjtnants avsked 1831-02-10. Död 1861-08-20 Frantsila Han deltog med tapperhet i hela 1808–09 års krig 1 Finland. Gift 1817-09-18 med stiftsjungfrun Heloisa Fredrika Uggla, född 1797-10-20 (1797-06-14), död 1866-07-08 i Pörtoms prästgård, dotter av ryttmästaren Gustaf Fredrik Uggla och Jeannette Helena Malm.

Barn:

 • Bernt Fredrik, född 1819-04-22. Kadett i Fredrikshamn 1831-02-07. Fänrik vid ridande artilleriet 1840-08-03. Genomgick krigsakademien 1843–1845. Underlöjtnant 1845-07-12 löjtnant vid generalstaben 1846-02-16. RRS:tAO3kl 1847-12-10. Stabskapten 1849-04-15. RRS:tAO2kl 1851-01-22. Divisionskvartermästare vid 2. dragondivisionen 1851-03-05. Kapten vid generalstaben 1852-04-11. Deltog i Sevastopols försvar och död 1855-08-07 i Simteropol på Krim av erhållna blessyrer.
 • Emilia Johanna Sofia, född 1822-09-07 död 1899-12-02 i Heinola. Gift 1855-01-05 med kyrkoherden i Pörtom Carl Gustaf Bergroth, född 1826-01-05 i Sahalaks socken, död 1867-06-22 Haga
 • Georg Knut, född 1829-12-07. Död 1831-03-22 på Frantsila.

TAB 104

Adolf (son av Bernt Henrik, tab 102), född 1797-09-25 underlöjtnant vid 2. finska jägarregementet 1813-03-31 löjtnant vid 2. finska jägarregementet 1821-08-10. Stabskaptens avsked 1823-04-02. Tolk i ryska språket vid landshövdingeämbetet i Heinola. Avsked därifrån 1833. Död 1877-11-06 Kalliolinna Gift 1820-07-16 med Fredrika Vilhelmina Austrell, född 1799-02-28, död 1868-09-19, Stensböle

Barn:

 • Vilhelmina Sofia (Mimmi), född 1821-03-29 död 1902-12-16 Stensböle Gift 1842-07-26 Pekkala
 • Fredrika Matilda, född 1823-03-03. Död ogift 1845-03-31 i Helsingfors.
 • Adolf Fredrik, född 1824. Godsägare. Död 1868. Se Tab. 105
 • Alexander Bernt, född 1827-02-04 i Ruovesi socken, död 1847-10-09 i Tavastehus.
 • Hildur Natalia, född 1828-10-06, i Ruovesi socken, död 1829-06-12 Lindnäs

TAB 105

Adolf Fredrik (son av Adolf, tab 104), född 1824-12-22 i Ruovesi socken. Student i Helsingfors 1845-12-13. Godsägare. Död 1868-06-10 på sin egendom Pekkala fideikommiss i Ruovesi socken. Gift 1849-06-15 i Helsingfors med Emilie Grotenfelt, född 1830-01-23. Död 1914-01-09 Paarlammi

Barn:

 • Augusta Matilda, född 1850-08-15 på Pekkala, Stiftsjungfru. Död 1895-02-28 Kuopio. Gift 1873-09-16 på Pekkala med domkapitelsassessorn, kyrkoherden i Brahestad och Salois, prosten Knut Fredrik Durchman, född 1846-01-13, död 1919-05-20 i Salois.
 • Johan Adolf, född 1852-07-04 på Pekkala föreståndare för Pekkala mejeriskola. Död ogift 1888-03-01 på Pekkala. Innehade Pekkala fideikommiss.
 • Emilia, född 1854-05-30 på Pekkala. Stiftsjungfru.
 • Elin Vilhelmina, född 1856-03-30 stiftsjungfru. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet i Stockholm 1883. Lärarinna i sjukgymnastik i Helsingfors.
 • Elna Sofia, född 1857-09-26 på Pekkala. Död 1867-07-27 på Pekkala.
 • Sigrid, född 1859-07-19. Gift 1881-08-16 med verkställande direktören för Killinkoski fabriksaktiebolag, civilingenjören Johan Teodor Durchman, född 1852-06-13 i Ylistaro socken.
 • Alfhild, född 1861-08-29 på Pekkala. Död ogift 1893-07-12 på Paarlammi.
 • Gustaf Fredrik, född 1862-11-04 på Pekkala. Död 1862-12-05 på Pekkala.
 • Anna, född 1863-11-25 på Pekkala. Död ogift 1885-07-29 på Pekkala.
 • Alexander, född 1865 på Pekkala. Lantbruksråd. Död 1918. Se Tab. 106.
 • Artur, född 1866-11-25 på Pekkala. Student i Helsingfors 1885-09-12 död 1887-12-18 på Paarlammi.
 • Eva, född 1868-03-05 på Pekkala. Gift 1890-12-16 i Ruovesi socken, med kaptenen och godsägaren Otto Mauritz Palmroth, född 1861-10-25 i Kangasala socken.

TAB 106

Alexander (son av Adolf Fredrik, tab 105), född 1865-04-15 Pekkala Student i Helsingfors 1883-05-19. Filosofie kandidat 1886-05-21. Promoverad filosofie mag. 1886-05-31 föreståndare för Pekkala mejeriskola 1886. Ordförande i Ruovesi lantmannagille. Lantbruksråds titel 1908-04-26 död 1918-02-05, på Pekkala, mördad av de finska rebellerna. Innehade såsom fideikommiss Pekkala med tillhörande frälse- och skattehemman samt ägde Åla- och' Ylä-Ruhala m fl frälsehemman, alla i Ruoveai socken. Gift 1902-12-14 i Helsingfors med hovfröken Sofia Emmy Ulrika Julia von Kræmer, född 1874-05-02 i S:t Petersburg, dotter av generaladjutanten, amiralen Johan Fredrik Oskar von Kræmer och friherrinnan Sofia Maria Julia Dorotea Cedercreutz.

Barn:

 • Hans Oskar Adolf, född 1904-09-14 på Pekkala. Student i Helsingfors 1922. Innehar såsom fideikommiss Pekkala med tillhörande frälse- och skattehemman.
 • Ingrid Margareta, född 1907-07-22 på Pekkala.
 • Gunnar Fredrik, född 1910-01-06 på Pekkala.

TAB 107

Stefan, (son av Bernt Johan, tab 85), född 1739. Volontär vid livgardet 1754. Kadett 1754-11-00. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1756-11-01. Stabsfänrik 1758. Löjtnant 1765-10-30. Genom byte löjtnant vid general Björnbergs regemente 1765-11-27. Bevistade pommerska kriget. Hovjägmästare och amtshauptman i Loitz i Pommern. Överstes n. h. o. v. 1802. Gift med Sofia Amalia von Bülow, dotter av ryttmästaren i sachsisk tjänst, amtshauptmannen Joakim Fredrik von Bülow och Amalia Sofia von Schwerin af Grellenberg.

Barn:

 • Johan Ulrik, född 1777-12-03 i Loitz socken, i Pommern. Volontär vid Psilanderhielmska regementet 1785-09-14. Sergeant vid Psilanderhielmska regementet 1786-02-24. Fältväbel 1786-03-19. Fänrik på extra stat 1786-02-24. Transporterad till löjtnant vid Hintzensternska bataljonen i Pommern 1789-05-17. Student i Greifswald 1790-10-21. Löjtnant på extra stat vid drottningens livregemente 1791-03-10. Avsked 1805-11-21. Död 1840-06-30 Drosedow Ägde Borgstedt i Grimmens socken, i Pommern.
 • Två döttrar, gifta i Pommern.

TAB 108

Johan Adolf, (son av Bernt Johan, tab 85), född 1742-02-24 i Bromarvs kapell av Tenala socken. Student i Åbo 1754. Volontär vid Upplands regemente 1757. Förare vid Upplands regemente 1759-06-14. Sergeant 1760. Konstituerad fänrik 1761-05-26. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1763-09-21 genom byte till Björneborgs regemente 1766-12-13. Avsked med löjtnants karaktär 1775-05-20. Konstituerad kapten vid karelska jägarna 1789-03-17. Löjtnant vid Savolaks infanteriregemente. Kaptens avsked 1795-07-22. Död 1823-10-02 i Kuopio. Han bevistade kriget i Pommern 1760–62, samt 1788 och 1790 års fälttåg i Finland. Gift 1:o 1774-08-30, i Åbo med Brita Lovisa Wetterhoff, född 1749-07-12. Död 1775, dotter av kaptenen vid Åboläns regemente Georg Wetterhoff och Ulrika Stjernvall. Gift 2:o 1776-10-10. På Odensnäs i Masku socken, med Lovisa Charlotta Carpelan, född 1752-03-13 Meisala

Barn:

 • 2. Johanna Sofia, född 1778-04-18. Stiftsjungfru. Död ogift 1860-02-24 i Åbo.
 • 2. Vilhelm Bernt, född 1782. Överstelöjtnant. Död 1857. Se Tab. 109.
 • 2. Johan Fredrik, född 1786-08-08 i Åbo län. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1796-07-08 kadett i Haapaniemi 1800-09-30 utexaminerad 1804-07-03. Fänrik vid Björneborgs regemente 1804-12-20. Genomgick graderna på Sveaborg 1805-04-01–1807. Adjutant vid karelska jägarkåren 1807-12-08. Brigadadjutant vid 4. brigaden av finska armén 1808-09-16. Guldmedalj för tapperhet i fält 1808-10-06. Löjtnant i armén 1809-06-26. Löjtnant vid nämnda kår 1809-06-29. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1810-06-19. Kompaniofficer vid Karlberg 1810-06-19. Kapten i armén 1810-10-11. Kapten vid Västgötadals regemente 1812-09-01. Kompanichef vid Karlberg 1813-06-01. Lärare vid Karlberg 1813-07-01. Majors karaktär 1815-08-04. Major i armén 1815-12-09. LKrVA 1817-04-26. RSO 1818-05-11. Major vid Karlberg 1819-01-28. Avsked därifrån 1821-07-10. Avsked ur krigstjänsten med överstelöjtnants karaktär 1822-03-05. Hovmarskalks titel 1841-07-31. KVO 1853-04-28. Carl XIV Joh:s medalj 1855. Död 1858-08-22 Metsakylä Död Finland, barnlös. Han bevistade kriget i Finland 1808 och deltog därunder i striderna vid Revolaks, Lappo, Alavo, Virdois, Ruona, Salmis och Oravais, fälttåget i Västerbotten 1809 och striderna vid Hörnefors bruk och Umeå älv, samt kriget i Norge 1814 och träffningarna vid Kragerö, Fredriksstad och Kjölbergsbro. Gift 1817-08-05 Åbäcksnäs med sin fränka, stiftsjungfrun Anna Charlotta Aminoff, född 1794-01-09. Död 1860-05-14 i Stockholm, dotter av översten och generaladjutanten Feodor Mauritz Aminoff och Catharina Charlotta Teet.

TAB 109

Vilhelm Bernt, (son av Johan Adolf, tab 108), född 1782-04-15 i Åbo län. Fänrik vid Åbo läns regemente 1787-07-27. Student i Åbo 1792. Kadett i Haapaniemi 1795, utexaminerad 1800-07-14. Passerade graderna vid Sveaborg 1800–1802. Premiäradjutant 1802-12-16 och brigadadjutant vid 1. brigaden av finska armén 1808. Guldmedalj för tapperhet i fält 1808-09-06. Löjtnant vid Åbo läns regemente 1809-02-02. Kaptens avsked 1810-06-19. Immatrikulerad med sin son på finska riddarhuset under nr 36 bland adelsmän. Kapten vid 2. finska jägarregementet 1815-08-15. Sekundchef vid finska skarpskytteundervisningsbataljonen på Luolais 1818–23. RRS:tAO3kl 1819-11-08. Major vid 2. finska infanteriregementet 1821-10-24. RRS:tWlO4kl 1822-12-17. Chef för Vasa bataljon av 2. finska skarpskyttebataljonen 1825-04-06. RRS:tAO2kl 1825-04-10. RRS:tAO2kl med kejserliga. kr. 1830-11-07. Överstelöjtnants avsked 1831-01-22. Utmärkelsetecknet för tjuguårig tjänst 1833-04-09. RSO 1844-11-28. Död 1857-06-29 i Stockholm, där han sökte läkarvård, men hans lik överfördes sedan till Finland och begravdes vid Reso kyrka i Åbo län. Han bevistade kriget i Pommern och försvaret av Stralsund 1807 samt kriget i Finland 1808 och striderna vid Forsby bruk, Pyhäjoki, Siikajoki, Lappo, Alavo, Virdois, Ruona, Salmis, Härma och Kronoby. Han stiftade 1856-07-26 Metsäkylä i Reso socken, och Kankas i Masku socken, till fideikommiss. Gift 1809-11-07 med Maria Ulrika Collén, född 1792-12-29. Död 1830-03-15 dotter av assessorn Erik Collén och Johanna Ulrika Hedman.

Barn:

 • Emilia, född 1810-08-04. Död 1859-01-26 i Åbo. Gift 1851-07-18, på Metsäkylä med sin frände, översten Gustaf Fredrik Aminoff, född 1805, död 1868. Se Tab. 58
 • Viktor, född 1811. Överstelöjtnant. Död 1848. Se Tab. 110
 • Elise Vilhelmina Lovisa Johanna, född 1813-01-14, död 1813-04-08.

TAB 110

Viktor, (son av Vilhelm Bernt. tab 109), född 1811-08-17, på Metsäkylä. Student i Åbo 1826-06-22. Äldre underofficer vid 2. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-27. Transporterad till finska livgardets skarpskyttebataljon 1829-07-28. Underfänrik finska livgardets skarpskyttebataljon 1829-10-20. Porteépéefänrik 1830-05-06 fänrik 1831-04-08. RRS:tAO4kl med påskrift »för tapperhet» 1831-04-08. RRS:tAO3kl med bandros samt polska orden Virtuti Militari 4. kl. 1832-02-27 medalj för Warschaus stormning 1832. Underlöjtnant 1833-03-31. Löjtnant 1834-06-22 stabskapten 1840-10-25. Kapten 1842-09-21. Överstelöjtnants avsked 1846-08-11. Död 1848-10-14 på Metsäkylä. Gift 1842-08-10 i Dragsfjärds kapellkyrka i Finland med Charlotta Johanna Maria Ramsay, från vilken han 1847 blev skild, född 1823-06-09, i S:t Petersburg, död 1905-01-04 Kankas

Barn:

 • Fredrik August Vilhelm, född 1844. Underlöjtnant. Död 1892. Se Tab. 111.

TAB 111

Fredrik August Vilhelm, (son av Viktor, tab 110), till Metsäkylä och Kankas. Född 1844-07-29. Kadett i Fredrikshamn 1855-10-27. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1862-06-25. Underlöjtnant 1865-04-16 avsked 1865-04-10 chef för 5. finska reservkompaniet 1882-09-25. Avsked 1882-10-16. Död 1892-10-01 på Kankas. Gift 1874-06-01 med Emilia Matilda Constance Spåre, född 1850-06-09 Haikka

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1875-04-18 på Kankas. Student i Helsingfors 1896-06-01. Elev vid Mustiala lantbruksinstitut 1898. Agronom. Stupade 1918-03-16 i striden vid Suodenniemi emot rebellerna och begraven i Åbo. Innehade fideikommissegendomarna Kankas och Metsäkylä. Gift 1909-06-12, i Åbo med Ester Irene Grunér, född 1887-07-21, i Vårdö på Åland, död 1913-02-23 i Åbo, dotter av sjökaptenen Robert Valfrid Grunér och Ida Lagerstam.
 • Axel Viktor August, född 1876-08-21 student i Helsingfors 1894-06-01 med. kandidat 1900-05-31 med. licentiat 1905-09-23 kommunalläkare i Virmo och Mietots 1907, i Maaninga 1909-11-00. Stadsläkare i Nådendal 1911-09-08. Avsked 1912. Död ogift 1917-11-04 i Åbo.
 • Maria, född 1878-01-28. Student i Helsingfors 1896-06-01. Filosofie kandidat 1903-05-29. Föreståndarinna för Heurlinska privata svenska flickskolan i Åbo 1905–1917, för nya svenska flickskolan i Helsingfors 1923.
 • Anna Charlotta, född 1880-01-15. Studentexaminerad 1898-05-28. Extra ordinarie kammarskrivare i tullstyrelsen 1901. Extra expediter vid tullkammaren i Helsingfors. Gift 1907-01-23 med affärsmannen Alvar Erik Qvarnström, död 1913-10-22
 • Margareta, född 1887-04-27 död 1890-05-22 på Kankas.

TAB 112

Carl Gustaf, (son av Gregori, Ta. 32), född 1700-09-13. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1713. Fältväbel vid Åbo läns infanteriregemente 1728. Kornett vid Nylands dragonregemente 1741-09-20. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1750-06-26. Stabskapten 1752-06-11. Kapten 1756-03-26. RSO 1761-11-23. Avsked 1765-03-18. Död 1768-10-02 på Elgmo rusthåll i Pojo socken. Gift 1:o med Catharina Elisabet Zaabrücken. Död 1742-01-19 i barnsäng och begraven 1742-01-19 i Gennäsgraven i Pojo kyrka, dotter, av kaptenen vid Viborgska regementet. Hans Vilhelm Zaarbrücken. 2:o med Charlotta Licin född 1721, född 1758-09-03 i Hanho socken, (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors) dotter av överstelöjtnanten Erik Licin och Ester Elisabet Anderson, nr 738. Gift 3:o med Maria Christina Lepsen, född 1718, död 1766-07-15, och begraven 1766-07-18 i Pojo kyrka. Gift 4:o 1767-09-02 med Maria Elisabet von Törne, född 1725-01-05. Död 1793-01-07 i Ekenäs, dotter av generalmajoren Petter Törne, adlad von Törne, och hans 1:a fru Anna Barbara von Bogdanowitz.

Barn:

 • 1. Eva Sofia, född 1728, död 1799-04-12 på Sällvik i Pojo socken. Gift 1751-08-20 med majoren Fredrik Lindcrantz, född 1728, död 1783.
 • 1. Ulrika Margareta född 1731. Gift med löjtnanten Jakob Gustaf Munck af Fulkila, född 1730, död 1770.
 • 1. Carolina, född 1732, död 1806-08-10. Gift med en kornett Barck.
 • 1. Carl Johan, född 1733-08-13 i Tenala socken. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1746. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1750-09-15. Regementsadjutant 1757. Gick i fransk tjänst 1795. Souslöjteant vid regementet Royal Suédois 1757-08-21 sekundlöjtnant 1758-07-02 premiärlöjtnant 1760. Stabskornett vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1760-08-11. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1765-09-30. Stabskapten 1770-05-22. Kapten 1775-10-26. Major 1778-04-29. RSO 1779-01-24. Avsked 1783-03-19. Död ogift 1809-03-21 Paloniemi
 • 1. Gustaf Lorentz, född 1736. Löjtnant. Död 1798. Se Tab. 113
 • 1. Hedvig Charlotta, född 1738, död 1814-07-04, på Honkasaari i Koskis kapell. Gift 1760 med överstelöjtnanten Zakarias Bernt Uggla, född 1733, död 1788.
 • 1.Germund Fredrik, född 1740-03-31 löjtnant i fransk tjänst. Kapten. RSO 1783-04-28 och FrOPlemér. Gift i Frankrike.
 • 1. Henrik, född 1742. Löjtnant i fransk tjänst. Död på 1760-talet.
 • 2. Elisabet, född 1743, död änka 1827. Gift med kornetten Carl Gustaf Laurents.
 • 2. Bernt Vilhelm, född 1746. Godsägare. Död 1802. Se Tab. 114
 • 2. Gregori, född 1751, död 1760-07-28 i Hauho socken. (Medd. av skriftställaren j. Finne, Helsingfors.)
 • 2. Barbro Catharina, född 1752-12-30. Död 1783-07-03, på Stor Särkilaks i Tövsala socken. Gift 1781-12-20, med löjtnanten Axel Maximilian Carpelan, i hans 1:a gifte, född 1735, död 1816.
 • 2. Fredrika Adolfina, född 1753, död mellan 1775 och 1780.
 • 2. Sofia Gustava, född 1754, död 1800 i Ryssland.
 • 2. Christina Lovisa, född 1755-03-07, i Hauho socken, död ogift 1825-01-17 i Pojo socken.
 • 2. Anna Margareta (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) 1758-05-13 i Hauho socken, död i Hauho socken 1758-05-20.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1761-06-14 död ogift 1845-02-11 på Elgmo gård i Pojo socken.
 • 2. Beata.
 • 2. Christina.

TAB 113

Gustaf Lorentz, (son av Carl Gustaf, tab 112), född 1735. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1758. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1764-03-19. Furir vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1767-04-27. Sekundlöjtnant 1770-12-11. Löjtnant i fransk tjänst 1778-06-22. Död 1798-03-27. Gift 1:o 1763-11-18 i Janakkala socken, med Brita Christina Foenander, född 1744-01-19, död 1766-10-01 i Janakkala socken, dotter av kyrkoherden i Janakkala socken, Immanuel Foenander. Gift 2:o 1771 i Sääksmäki socken, med Elisabet Charlotta Ståle, född 1748-02-06 i Sillantaka i Sääksmäki socken, dotter av korpralen Jakob Johan Ståle och Elisabet Carolina Buure. Gift 3:o 1786-02-14 Pullis Död 1806-10-31, dotter av majoren Carl Fredrik Aminoff och Juliana Sofia Winding.

Barn:

 • 1. Gustaf Immanuel, född 1764-01-29. Död 1764-07-30.
 • 1. Brita Elisabet, född 1765-07-09. Död 1765-07-09.
 • 1. Eva Helena, född 1766-09-28. Död 1767-12-28.
 • 3. Gustava Christina, född 1791-10-20. Stiftsjungfru. Död 1867-11-25 i Helsingfors. Gift 1811-04-16 Jokiniemi finska infanteriregementet Per Fredrik Hake, född 1778-12-11, död 1824-10-10 Nygård

TAB 114

Bernt Vilhelm, (son av Carl Gustaf, tab 112), född 1746 på Hindersböle säteri i Pojo socken, levde utan tjänst på Hindersböle säteri egendom. Död 1802-02-07 i Åbo. Gift med Christina Lindcrantz, född 1752-07-12, död 1840-01-12 i Borgå, dotter av kornetten Lars Lindcrantz, och Sofia Christina Rothkirch, nr 175.

Barn:

 • Sofia Charlotta, född 1774-06-05, i Pojo socken, död 1820-11-12 Sjölaks Gift 1800-01-06 på Hakostaro med universitetsbibliotekarien, fil. mag. Gabriel Israel Hartman, född 1776-01-23 i Lumparlands socken, död 1809-03-01.
 • Carl Vilhelm, född 1776-11-11 i Pojo socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1783-08-06. Furir vid Nylands dragonregemente 1792-07-26. Bataljonsadjutant, fänrik vid Nylandsbrigadens jägarbataljon 1796-03-07. Underlöjtnant vid Nylands dragonregemente 1796-08-07. Död ogift 1806-08-13 Kimoböle
 • Lars Fredrik, född 1779-03-28 i Pojo socken. Sergeant vid Nylands jägarbataljon 1795-06-29. Bataljonsadjutant 1796-04-30. Fänrik på extra stat 1798-04-30. Adjutant med lön 1800-06-18. Sekundlöjtnant vid Adlercreutzska regementet 1804-06-29. Premiärlöjtnant 1807-12-05. Bevistade Sveaborgs belägring och fånge vid Sveaborg 1808-05-03. Löjtnant vid dalregementet 1810-06-19. Transporterad till Västgöta regemente 1811-05-15. Kapten i armén 1812-03-03. Stabskapten 1812-07-21. Major 1815-08-04. Avsked 1820. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 36 bland adelsmän. Död 1825-01-25 Mäkelä Gift 1822-09-29 med Eva Charlotta Lauriston, född 1795-12-24.
 • Eva Fredrika, född 1781, död 1782.
 • Axel Gregorius, född 1782-12-01 i Pojo socken. Rustmästare 1795-04-24. Fänrik vid Nylands regemente 1800-11-03. Död 1801-01-25 genom drunkning.
 • Bernt Gustaf, född 1785-05-30, i Pojo socken. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1800-04-24. Kadett vid Haapaniemi 1802-01-14. Kornett vid Nylands dragonregemente 1805-09-30. Transporterad till norra skånska infantanteriegementet. Gick i westfalisk tjänst. Blev där löjtnant och slutligen major. Stupade vid Smolensk 1812.
 • Johan Adolf, född 1786, död 1787.
 • Christina Ulrika, född 1789-05-15 i Pojo socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1831-11-21 Elgmo
 • Eva Gustava född 1792-11-28 i Pojo socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1870-04-09 i Tavastehus.
 • Feodor Ivar, född 1795. Köpman. Död 1830. Se Tab. 115

TAB 115

Feodor Ivar, (son av Bernt Vilhelm, tab 114), född 1795-03-06 i Pojo socken. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1800-11-13. Avsked. Köpman i Reval. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 36 bland adelsmän. Död 1830-12-28 i Reval. Gift 1827-01-12 med Johanna Henrietta Küster, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen av 2. rangen vid ryska flottan Carl de Livron), dotter av preussiske konsuln Gottlieb Küster.

Barn:

 • Feodor Gottlieb Bernt, född 1828-03-11, död 1829-01-27.
 • Georg Feodor, född 1830-07-07, död ung.

TAB 116

Zakarias, (son av Esaias, tab 2), till Hägerum i Kristdala socken, Kalmar län. Född 1634-11-08. Musketerare vid Österbottens regemente 1651-06-04. Furir 1652-04-24 förare 1653. Sergeant 1654. Fänrik 1655-08-07. Löjtnant 1657-07-07. Kaptenlöjtnant 1658-04-20 regementskvartermästare 1659-08-06. Kapten 1664-02-18. Sekundryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1673-11-02. 3. major vid salpetersjuderiregementet 1674-11-12. Överstelöjtnant vid Östgöta sexmänningsinfanteriregemente 1674-11-08. Överstelöjtnant vid Östgöta skvadron 1677-01-12. Överste och kommendant på Bohus 1677-10-23. Överste för tyska livregemenetet till fot 1688-10-29. Överste för Viborgs läns infanteriregemente 1689-06-01. Avsked 1700-10-11. Överste och kommendant i Viborg 1702-11-11. Konfirmationsfullmakt 1704-05-17. Död 1710 i Viborg. Han bevistade kriget i Polen, tog vid Rigas belägring 1656 en fana och blev därunder illa sårad. Anförde 1658 vid stormningen av Mitau 50 grenadjärer och blev svårt sårad. Fången vid Koldings belägring 1658 och satt fången 1 1/2 år, men befriade sig själv. Deltog i kriget i Skåne. Utmärkte sig vid reträtten efter slaget vid Uddevalla 1677-08-29, då han med 200 man lyckades hejda den förföljande fienden och återtaga tvenne kanoner. Gift 1:o 1670-09-25 på Ryds gård i S:t Lars socken, Östergötlands län med Catharina Magdalena Slätte, född 1644-06-30 på Malmö gård i Kvillinge socken, Östergötlands län, död 1672-06-30, dotter av hovjunkaren Claes Slätte, nr 97, och Maria Stiernfelt eller Grubbe. Gift 2:o med Brita Maria Silfverhielm, som vid Viborgs erövring 1710 blev tillfångatagen och förd till Moskva, dotter av överstelöjtnanten Göran Silfverhielm, och Maria Oxe.

Barn:

 • 1. Esaias, född 1671, död 1671
 • 1. Zakarias, född 1672. Fänrik vid livgardet 1702-06-08 löjtnant vid livgardet. Död ogift.
 • 2. Georg, född 1680. Ryttmästare. Död 1739. Se Tab. 117
 • 2. Maria Brigitta, född 1682-05-05. Död 1772-05-05. Gift 1:o med kornetten Lorentz Soop, död 1714. Gift 2:o med fänriken Carl Bernt Uggla, född 1699, död 1771.
 • 2. Eleonora, född 1685. Död 1767-02-13.
 • 2. Hedvig Ulrika, född 1688, död 1730-07-29 på Viresjö i Malmbäcks socken, Jönköpings län, och begraven 1730-08-12. Gift på Viresjö 1711-12-28. överstelöjtnanten Johan Silfversparre, född 1676, död 1728.

TAB 117

Georg, (son av Zakarias, tab 116), född 1680 i Ingermanland. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1705. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1708-02-15. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom från fångenskapen i Solikamsk 1722-05-07. Ryttmästare 1722-06-26. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1722. Död 1739-05-01 (1739-04-27) på Västerhult i Vena socken, Östergötlands län. Gift med Magdalena Jakobina Hastfer, född 1690, begraven 1753-04-20 i Kaga socken, Östergötlands län.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1712 (1712-03-04), Död 1795-02-28 Alsheda socken, Jönköpings län. Gift 1739-12-24 på Sandshult i Döderhults socken, Kalmar län med löjtnanten Carl Samuel von Gegerfelt, född 1701, död 1748.
 • Anna Christina, född 1716, död ogift 1789-07-11 på Björnäng i Gåsinge socken, Södermanlands län.
 • Henrik Georg, född 1718. Generalmajor. Död 1787. Se Tab. 118
 • Magdalena Jakobina, död änka 1787. Gift 1751-04-09 i Skönberga socken, Östergötlands län med löjtnanten vid Östgöta infanteriregemente Johan Carl Wallén.
 • Zakarias, född 1725. Ryttmästare. Död 1784. Se Tab. 119
 • Carl Gustaf, född 1731-08-10 volontär vid Nylands infanteriregemente 1744. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1747. Adjutant 1753-10-25. Löjtnant 1763-03-19. Kapten 1770-12-20. RSO 1772-09-07. Avsked 1779-12-16. Död ogift 1787-12-17 i Stockholm.
 • Hedvig Eleonora, född 1732, död ogift 1794-11-23 på Björnäng.

TAB 118

Henrik Georg, (son av Georg, tab 117), född 1718-12-11 (1720?). Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1733-01-01. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1735-03-07. Korpral vid Livregementet till häst 1736-07-12. Kvartermästare 1745-04-26. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Allemande de Nassau 1745-07-30. Kaptenlöjtnant vid regementet Allemande de Nassau 1746. Kapten vid greve Fersens regemente 1747-08-01. RSO 1757. Ryttmästare vid livregementet till häst 1761-09-14. Sekundmajor 1774-12-14. Överstelöjtnant 1775-12-06. RFrOPlemér 1762. Överste i armén 1782-12-01. Avsked med generalmajors karaktär 1783-04-30. Död 1787-04-29 på Nystrand vid Sala. Gift 1765-09-10, Penningby med Anna Elisabet Stierncrona, född 1747-07-02. Död 1813-03-26, dotter av överstelöjtnanten Gabriel Stierncrona, och Anna Christina Lagerholm.

Barn:

 • Johan Gabriel, Södra 1767-08-22. Kom i tjänst 1774-06-16. Kvartermästare vid Livregementet till häst 1778-02-14. Kornett vid Livregementet till häst 1778-02-14. Löjtnant 1783-05-28 ryttmästare 1786-04-12. Major vid livregementets dragonkår 1794-06-25. Överadjutant hos konungen 1794-06-30. Kavaljer hos hertig Carl av Södermanland 1797. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1796-10-29. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnant och sekundchef för livregementets husarkår 1801-09-16. Generaladjutant 1802-12-16. Överste i armen 1802-12-09. Kabinettskammarherre 1809-03-14. KSO 1812-11-23. Generalmajor 1814-07-26. KmstkSO 1820-06-23. Chef för 2. kavalleribrigaden 1822-01-04. Inspektör för 1. kavalleriinspektionen 1824-03-28. Död ogift 1828-12-25 i Stockholm.
 • Anna Sofia, född 1774-04-07. Stiftsjungfru. Död ogift 1831-12-04 i Stockholm.
 • Henrik Gustaf, född 1777-02-15 Strömsta, född 1778-11-24 på Hessle boställe i Munktorps socken, Västmanlands län.
 • Adolf, född 1785, död ung på Hessle.

TAB 119

Zakarias, (son av Georg, tab 117), född 1725-01-09 i Vena socken, Östergötlands län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1737. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1742. Korpral 1744 stabskornett 1752-10-30. Kornetts indelning 1758. Löjtnant 1760-04-05. Stabsryttmästare 1764-06-26. Avsked 1767-12-05. Död 1784-06-01 i Kalmar. Han gjorde 1758–59 års fälttåg i Pommern och deltog därunder i furageringen vid Fehrbellin 1758, då hästen blev honom undanskjuten, samt i skärmytslingen vid Steinhagen 1759-01-02, där han blev fången. Gift 1762-01-06 i Sunds socken, Östergötlands län med Anna Elisabet Sofia Ruschenfelt, född 1746-11-27 Sundsö Död 1826-11-14 Lövsund, dotter av jägmästaren Carl Fredrik Ruschenfelt, och hans 1:a fru Catharina Maria Drake af Hagelsrum.

Barn:

 • Georg Carl, född 1765-06-30 i Stockholm. Död 1770-02-04.

TAB 120

Stefan, (son av Feodor, naturaliserad Aminoff, tab 1), till Volkovitsa och Sabrodja hov i Ingermanland. Rysk bojar. Gick jämte sin fader och sina bröder i svensk tjänst 1612. Var 1637 och 1639 löjtnant vid ingermanländska adelsfanan. Erhöll förläning av Mikael Milofaskis gods i Ingermanland 1615-09-06, vilken förläning sedermera blev förstorad 1617-11-27, 1622-01-16, 1629-05-02 och 1635-08-01. Erhöll 1631-02-27 och 1634-11-06 vederlag för jordagods, som han avstått till kronan. Konfirmation på alla sina donationer och vederlag 1635-12-08. Död (Rf.) före 1649. Gift 1:o med Eudokia Putiatin. Gift 2:o med Daria Lugemenov, levde änka 1649.

Barn:

 • 2. Andreas, till Sabrodja hov. Regementskvartermästare. Död 1676, massakrerad av snapphanar i Skåne.
 • 2. Johan. Kapten vid Viborgs läns infanteriregemente. Arrenderade Veikkola gård i Mola socken, i Finland. Var död 1678. Gift med Catharina Brummer, levde änka 1678.

TAB 121

Fredrik, (son av Stefan, tab 120). Ryttmästare, död 1656 slagen i fält. Gift med Anna Elisabet Armtell, levde 1678, dotter av löjtnanten Erik Larsson, adlad Armfelt, och Märta Billing.

Barn:

TAB 122

Johan Fredrik, (son av Fredrik, tab 121). Ryttmästare. Gift med Elisabet von Güntersberch, dotter av generalmajoren Christoffer Güntersberch, naturaliserad von Güntersberch, och Brita Sofia Strömberg.

Barn:

 • Johan Fredrik, var 1693 och 1694 gemen vid livgardet till fot. Rustmästare vid livgardet till fot 1695-03-05. Död ung.
 • Christoffer Henrik, född i Ingermanland. Pikenerare vid livgardet 1697-11-15. Förare vid livgardet 1700-04-01. Sergeant 1701. Fänrik 1702-06-08. Löjtnant 1704-11-24. Kapten 1706. Stupade ogift vid Poltava 1709-06-29.
 • Stefan Gustaf, född 1679 i Ingermanland. Pikenerare vid livgardet 1698 och blev sedermera underofficer. Åtföljde 1699 som hovjunkare ambassaden till Moskva och blev vid återkomsten därifrån anställd vid Wellingks dragoner. Löjtnant vid ingermanländska och karelska lantdragonregementet 1700-09-24. Ryttmästare 1701. Avsked 1702-01-11. Ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns fördubblingskavalleriregemente 1702 . Fången vid Narva 1704-08-10 samt förd till Klinow. Hemkom ur fångenskapen 1722-05-25. Överstelöjtnants karaktär 1722-06-13. Överjägmästare i Finland 1722-06-13 (Sj.). Övergränskommissarie i Finland. Död 1741 i rysk fångenskap av sina i slaget vid Villmanstrand erhållna blessyrer. Gift med Catharina Werdenhoff, född 1684-12-14, död 1751-11-27, dotter av överstelöjtnanten Claes Jakob Werdenhoff, och Eleonora Dorotea Planting-Bergloo.
 • Elisabet. Gift med översten Georg Fredrik von Brandenburg, av en adlad, men ej introducera ätt, i hans 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Kalitin, född 1678, död 1692 i Narva, dotter av korpralen Simon Kalitin, och Alexandra Gregoriovna Apolloff, syster till herrarna Apolloff, naturaliserad Apolloff, nr 912), född 1666, död 1744.
 • Lovisa, född 1685, död 1741 genom drunkning och begraven 1742-01-29 i Pernå kyrka. Gift 1700 med sin faders kusin, generalen Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt, född 1666, död 1736.
 • Johanna Ottiliana, född 1687-07-21 i Ingermanland, född 1775-10-20 i Möklinta socken, Västmanlands län. Gift med majoren vid Åbo läns dubbleringskavalleriregemente Carl Johan von Bernds, av en adlad men ej introducerad ätt, död 1719-01-00 under fångenskapen i Niesna .
 • Georg Peter, född 1688. Livdrabant. Död 1768. Se Tab. 123
 • Hedvig, Gift 1:o med sin svägerskas farbror kaptenen Erik Ludvig Werdenhoff. Gift 2:o med majoren vid Savolaks och Nyslotts läns regemente, kommendanten på Nyslott Johan Busch i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Elisabet Lilliesköld). Gift 3:o före 1735 med överstelöjtnanten Fromhold von Essen, född 1693, död 1763.
 • Brita Eleonora. Gift före 1722 med kaptenen vid karelska dragonregementet Johan Norberg, född 1668, död 1742-11-27 i Jokkas socken.
 • Johanna. Gift med överstelöjtnanten Otto Ernst Taube, i hans 2:a gifte, född 1682, död 1732.

TAB 123

Georg Peter, (son av Johan Fredrik, tab 122), 1688-01-00 i Livland. Friryttare vid livskvadronen 1713. Kornett. Livdrabant 1721-12-00. Avsked 1723-11-15. Död 1768-09-06. i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Gift med Susanna Elisabet Jernstrand, född 1709-02-11 (Torsåkers församl:s (Gävleb.) kyrkoarkiv.) i Kajana, död 1783-05-16 eller 17/5 i Torsåkers socken, Gävleborgs län (Torsåkers församl:s (Gävleb.) kyrkoarkiv.), dotter av majoren Jernstrand, och hade med henne 12 söner och 3 döttrar, av vilka 4 söner och en dotter levde vid hans död.

Barn:

 • Elsa Christina, född 1730-01-27 i Torsåker socken, Gävleborgs län. Död ung.
 • Gustaf Peter, född 1731-05-08 i Torsåkers socken. Volontär vid Hälsinge regemente 1748. Korpral 1757-06-17. Rustmästare 1763-03-08. Avsked 1781-10-06 död 1806-02-27 i Torsåkers socken. (Torsåkers församl:s (Gävleb.) kyrkoarkiv.) Han bevistade pommerska kriget. Gift 1:o 1757-03-20, i Torsåkers socken, med Brita Mattsdotter i hennes 2:a gifte. Gift 2:o med (Torsåkers församl:s (Gävleb.) kyrkoarkiv.) Catharina Samuelsdotter, född 1767, död 1833 i Gävle. Se Tab. 123 1/2
 • Johan Peter (Torsåkers församl:s (Gävleb.) kyrkoarkiv.), född 1732-09-03 i Torsåker socken, Gävleborgs län, död före 1768, före fadern.
 • Beata Christina, (Torsåkers församl:s (Gävleb.) kyrkoarkiv.), född 1733-10-20 i Torsåkers socken Gävleborgs län. Död efter 1783.
 • Didrik, född 1735-01-19 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död och begraven samma år 28/1.
 • Fredrik, född 1735-12-24 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död och begraven 1736-01-06.
 • Felicia, född 1737-09-20 i Torsåkers socken, Gävleborg. Död och begraven 1738-02-16.
 • Carl, född 1739-12-04 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död efter 1783.
 • Didrik (Torsåkers församl:s (Gävleb.) kyrkoarkiv.), född 1743. Död efter 1783.
 • Johan Fredrik, född 1746-03-01 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död samma år 9/11.
 • Johan Reinhold, född 1751. Förare. Död 1800. Se Tab. 124

TAB 123 1/2

Gustaf Peter, född 1731-05-08 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Volontär vid Hälsinge regemente 1748. Enl. annan uppg. korpral 1757-06-17. Rustmästare med korporals lön 1763-03-08. Avsked 1781-10-06. Upptagen i rullorna som gratialist 1782-08-23–1801. Död 1806-02-27 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. (Torsåkers församl:s (Gävleb.) kyrkoarkiv.) Han bevistade pommerska kriget. Gift 1:o 1757-03-20, i Torsåkers socken, Gävleborgs län med Brita Mattsdotter i hennes 2:a gifte, född 1712-12-05. Död 1778-01-29. Gift 2:o före 1781 med Elisabet Öberg, född 1738-02-14 i Walbo socken, Gävleborgs län, död 1797-03-18. Gift 3:o 1805-12-27 med (Torsåkers församl:s (Gävleb.) kyrkoarkiv.) Catharina Samuelsdotter, född 1767-07-08, död 1833 å Gävle Hospital i Gävle.

Barn:

 • Susanna Lisa, född 1757-06-06 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död 1757 och begraven 9/10.

TAB 124

Johan Reinhold, (son av Georg Peter, tab 123), född 1751-10-11, i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Volontär vid Hälsinge regemente 1767. Rustmästare 1781-10-16. Furir 1783-06-20. Furir 1784-08-20. Kommenderad på fästningsbygge i Karlskrona 1775–1784. Förare 1785-05-09. Deltog i kriget i Finland 1788. Se Biografica. Död 1800-08-12 i Fors, Torsåkers socken. (Torsåkers församl:s (Gävleb.) kyrkoarkiv.) Gift 1772-10-29 i samma socken med pigan med Stina Andersdotter, född 1749-07-12, död 1828-05-09. Dotter av Anders Welamsson och Lisbeth Andersdotter.

 • Barn: (Torsåkers församl:s (Gävleb.) kyrkoarkiv.)
 • Anna Lisa, född 1773, död 1842-07-05.
 • Gustaf Peter, född 1776-09-11 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Flyttade 1790 till Gävle. Död 1791-07-24 genom drunkning (enl Torsåkers kyrkobok).
 • Anders, född 1779-02-23 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Soldat vid Helsinge regemente 1796. Rustmästare. Furir 1801-01-23. Avsked 1803-08-21. Utflyttade till Stockholm 1804 och gjorde därefter tjänst som gardist, dels vid för detta Andra gardet, dels vid Svea Livgarde, sammanlagt 20 7/12 år, Hette som gardist ARMIN och stod i G.M.R. 1821 antecknad som ogift. Återkom 1825 till Torsåker som avskedade gardisten Anders Armin. Död 1837-10-20 i Fors, Torsåkers socken, Gävleborgs län . Enligt dödboken var han änkling och hade en son. Uppg om äktenskapet går ej att återfinna i landsarkivens böcker, men sonens namn var Anders Wilhelm Andersson, född 1815-06-21. Se Biografica. Död efter 1836.
 • Johan, född 1782-02-11 eller 17 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Soldat vid Helsinge regemente under namnet JARL. Död 1814-10-19 vid Fredrikstad i Norge.
 • Stina, född 1785-10-31 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Utflyttade till Gävle. Död efter 1828.
 • Fredrik, född 1788-09-02 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Volontär. Se Tab. 124 1/2.
 • Lena Greta, född 1792 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död 1805-05-28 eller 06-28.
 • Carl Gustaf, född 1795 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död 1870. Se Tab. 125.

TAB 124 1/2

Fredrik, (son av Johan Reinhold tab 124). Kallade sig Wass. Född 1788-09-02 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Minderårig volontär vid Helsinge regemente 1801. Avförd ur rullorna som fullårig 1803-12-15. Var sedan i skräddarlära. Enl G.M.R. 1817 hade han då varit i tjänst som soldat vid Helsinge regemente i 8 år under namnet Fredrik Wass, bosatt i Kalvnäs, Torsåker. Befordrad till sekundkorporal 1822, men blev 1825 degraderad från korporalsgraden, var sjuklig och erhöll avsked vid G.M. 1830-06-16. Bodde vid Kalvnäs ännu 1861. Död 1871-03-09 i Kalvnäs, Torsåker socken, Gävleborgs län. Gift 1810-10-05 i Torsåker socken, Gävleborgs län med Anna Persdotter, född 1788-09-21 i Torsåker socken, Gävleborgs län, död 1819-01-02 i Kalvnäs, Torsåker socken, Gävleborgs län. Gift 2:o 1820-02-05 i Torsåker socken, Gävleborgs län med pigan Brita Persdotter Thorsell (syster till 1:a hustrun) (de pigor vilka inflyttade till Gävle från intilliggande landsbygd vid denna tid antog släktnamn, därav namnet Thorsell), född 1784-03-15 i Kalvnäs, Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död 1852-01-28 i Kalvnäs, Torsåkers socken, Gävleborgs län. Döttrar av soldaten Per Tång och Anna Andersdotter.

Barn:

 • 1. Stina, född 1811-07-14 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död 1811-11-20 i Torsåkers socken, Gävleborgs län.
 • 1. Johannes, född 1813-07-21 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Se Tab. 124 1/2A.
 • 1. Per, född tvilling 1817-10-19 i i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död 1818-01-03 i Torsåkers socken, Gävleborgs län.
 • 1. Anna, född tvilling 1817-10-19 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död 1818-02-04 i Torsåkers socken, Gävleborgs län.
 • 2. Carl Petter, född 1820-11-24 i Kalvnäs, Torsåkers socken, Gävleborgs län. Se Tab. 124 1/2B.
 • 2. Anders, född 4/1 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död 1825-05-04 i Torsåkers socken, Gävleborgs län.
 • 2. Anna Stina, född 1827-06-22 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Levde ännu 1862 i Sköns förs (socken), Västernorrlands län men har sedan ej återfunnits, enl uppg från landsarkivet i Härnösand. Gift 1855-08-18 i Ovansjö socken, Gävleborgs län med koldrängen Lars Sundqvist, född 1826-05-29 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Koldräng vid Kungsfors bruk. Senare mästersmed. Levde ännu 1862.

TAB 124 1/2A

Johannes Fredriksson, (son av Fredrik, kallade sig Wass. tab 124 1/2), född 1813-07-21 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Mästersven. Uttog attest för flyttning tillsammans med familjen från Torsåker till Säters förs (socken), Kopparbergs län, 1838-07-15, enl uppg från landsarkivet i Härnösand. Familjen har icke påträffats i vare sig säters landsförs eller Säters stadsförs:s husförhörslängder 1830–1840, några flyttningslängder finnes icke före 1850, enl uppg från landsarkivet i Uppsala. Död 1877-12-31 i Fällingsbro. Gift 1837-12-26 i Torsåkers socken, Gävleborgs län med Brita Cajsa Westlund. Död 1874-10-28 i Fellingsbro (död 1810 troligen i Ockelbo, vilket ej kan bekräftas på grund av v vådeld förstörda handlingar). Dotter av smeden Pehr Westlund o Anna Gabrielsdotter.

Barn:

 • Pehr Johan Jernberg, född 1838-10-19 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Död i Säter 1838-12-19 (begraven 22/12 s.å.).
 • Anna Greta Jernberg, född 1840-02-20 i Säter. Hemmadotter. Död ogift vid Finnåkers bruk, Fellingsbro förs 1879-09-19.
 • Barn (u.ä.):
 • Carl Abel Jernberg (Ej ätteman.), född 1859-02-21 i Fellingsbro socken. Upptas i Fellinsbro HFL, IV, för 1873 med släktnamnet Eklund, vilket han sedermera bar. Flyttade 1882 till Heds förs, Västmanländs län, där han kyrkobokfördes som "smeddrängen Karl Abel Eklund" vid Flodhammar. Sedan 1883 bosatt i Gunnilbo socken, samma län. Död där 1939-01-06. Gift i Gunnilbo 1887-11-13 med Lovisa Svartberg, född 1867-11-11 i Västanfors socken. Död i Gunnilbo förs 1912-05-28.
 • Augusta Jernberg, född i 1861-06-06 Fellingsbro socken. Flyttade 1879 till Mårdshyttan i Lindes socken och 1880 till Grythyttans socken, båda i Örebro län. Död i Trångfors, Kolbäcks förs 1935-01-19. Gift i Grythyttan 1889-12-15 med hyttdrängen Anders Gustaf Berggren, född 1864-07-31 i Karbennings förs Flyttade till Njutångers socken, Gävleborgs län, 1890, till Kolbäcks socken, Västmanländs län, 1896 som bruksarbetare. Död 1938-12-25 i Kolbäcks socken, Västmanländs län.
 • Agda Jernberg, född 1865-06-13 i Fellingsbro socken. Död 1866-06-03 i i Fellingsbro socken.
 • Johan August Jernberg. (Ej ätteman), född 1868-01-27 i Fellingsbro socken. Dräng i Fellinsbro och Götlunda socknar. Soldat vid Nerikes regemente för roten nr 19 i Ekeby socken, Örebro län, 1888-04-04 under namnet Frisk, som han och hans avkomlingar har bibehållit. Avsked 1934. Flyttade 1910 från soldattorpet till en inköpt hemmansdel, som han bebrukade. Gift i Ekeby socken 1889-04-14 med Alma Lovisa Larsson, född 1867-03-22 i Arboga. Död 1941-01-21 i Ekeby förs
 • Johan Fredrik Jernberg, född 1842-07-10 i Bjurfors (bokfört Avesta). Drunknade 1845-04-25 vid Finnåkers bruk, Fellingsbro förs
 • Anders Oscar Jernberg, född 1844-11-30 vid Finnåkers bruk, Fellingsbro förs Död 1849-03-10 vid Finnåkers bruk, Fellingsbro förs
 • Carl Johan Jernberg, född 1847-02-25 vid Finnåkers bruk, Fellingsbro förs Bryggeriarbetare. Död 1896-05-27 i Klara förs, Stockholm. Se Tab. 124 1/2A:I.
 • Pehr August Jernberg, född 1850-02-07 vid Finnåkers bruk, Fellingsbro förs Smedsdräng vid Finnåkers Bruk 1864–66, vid Jäders Bruk i Arboga socken, Västmanländs län, 1866–68, vid Bredsjö Bruk i Hjulsjö socken 1869 och Frötuna Bruk i Götlunda socken 1870–72, båda i Örebro län, vid Karmansbo Bruk i Heds socken 1873–75 och vid Gisslarbo Bruk i Malma socken 1876, båda i Västmanländs län. Uttog 1876-10-24 attest för utflyttning till Vittinge förs i samma län men inflyttade inte dit. Har ej kunnat följas vidare. Gift i Malma förs 1876-10-07 med pigan Anna Albertina Wahlström, född 1856-11-10 i Nora Bergsförs, Örebro län. Dotter till förre spiksmeden Eric Wahlström i Hagby och Anna Elisab Forslund.
 • Anders Gustaf Jernberg, född 1853-06-22 vid Finnåkers bruk, Fellingsbro förs Bruks- och sågverksarbetare.

TAB 125

Carl Gustaf (son av Johan Reinhold, tab 124), född 1795-05-27 i Torsåkers socken. Soldat vid Hälsinge regemente. Död 1870-01-04 i i Torsåkers socken. Gift där 1818-10-24 med Stina Ersdotter, född 1795, död 1886-08-25 i Torsåkers socken.

Barn:

 • Stina, född 1819-10-27 död 1904-06-05. Gift 1848-11-19 med skomakaren Erik Nordgren, född 1821-07-20, död 1903-08-25.
 • Carl Gustaf, född 1822-08-30. Gardist. Drunknade ogift i Gävle på 1840- eller 50-talet.
 • Jan Erik, född 1826-02-25. Dräng. Död 1843-01-09.
 • Greta, född 1828-10-03, död 1911-07-27. Gift med Erik Magnus Grönblad i Ovansjö socken, Gävleborgs län, född 1808-11-09, död 1887-06-20.
 • Per Fredrik, född 1831-03-01, död 1840-05-30.
 • Catharina, född 1834-02-16, död 1894-11-25. Gift 1874-11-07 med gruvarbetaren vid Fors i Torsåkers socken, Esaias Jonsson i hans 1:a gifte, född 1842-07-18, död 1917-01-08. (Deras barn Hulda Regina, född 1875-09-07 och Carl Johan, född 1876-12-17, soldat vid Hälsinge regemente, död 1906-09-29 upptogo namnet Aminoff. Carl Johan var gift med Eva Matilda Blom och efterlämnade barnen Hildur Maria, född 1902-06-06, Carl Einar, född 1903-10-28 och Nils Johan Hilding, född 1906-01-23.)
 • Helena, född 1837-02-25, död 1923-08-03. Gift 1858 i Njutängers socken, Gävleborgs län med Per Blomqvist, född 1826-10-02 vid Ängelsberg i Västra Våla socken, Västmanlands län, död 1899-07-06 vid Iggesund i Njutångers socken.
 • Lars Reinhold, född 1839. Snickaregesäll. Se Tab. 126

TAB 126

Lars Reinhold (son av Carl Gustaf, tab 125), född 1839-09-27 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Snickaregesäll. Kallade sig Sahlström. Emigrerade 1872 till New York. Flyttade 1873 till Nordamerika och har sedan icke avhörts. Död 1873 okt. i New York. Gift 1868-12-09 med Christina Carolina Stenbäck, född 1840-01-24 i Gammalkils socken, Östergötlands län.

Barn:

 • Rosalie Eugenie Charlotta, född 1866-02-12 Stockholm. Gift i Amerika m reverend O. Jakobsson.
 • Hilda Carolina, född 1868-08-04 i Stockholm. Gift. Reste till Amerika.
 • Albertina Vilhelmina Christina, född 1869-09-13 i Stockholm. Död.
 • Knut Axel Reinhold, född 1871-09-10 i Gävle. Död ung.
 • Anton Reinhold, född 1873-02-24 i Linköping.


TAB 127

Carl Johan, (son av Johan Fredrik, tab 122), född 1692 i Ingermanland. Volontär vid Nylands kavalleriregemente 1705 och vid karelska kavalleriregementet 1707. Regementsadjutant vid karelska kavalleriregementet 1709. Kornett 1710-06-30 löjtnant 1712-08-00. Regementskvartermästare 1714-04-11. Konfirmationsfullmakt 1717-06-18. Ryttmästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1718-03-01. Avsked 1721-10-00. Sekundkapten vid Nylands infanteriregemente 1723-08-26. Premiärkapten vid Nylands infanteriregemente 1731-01-17. Majors avsked 1743-11-11 född 1753. Han gjorde kriget i Ingermanland, deltog i Armfelts tåg till Trondhjem samt 1741–43 års finska krig.Gift med sin svägerskas systerdotter Beata Lovisa Schmiedefelt, född 1712, död 1768-04-16, dotter av överstelöjtnanten Carl Detlof Schmiedefelt och Beata Eleonora Werdenhoff.

Barn:

 • Lovisa, född 1728, död 1788 i Mörskoms socken, i Finland. Gift 1752-05-28 (1752-05-18) Kurris
 • Johan Fredrik, född 1739-01-24 (1738-01-30?) i Helsinge socken. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1754-02-15. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1757-07-05. Furir vid konungens eget värvade regemente 1757-06-30. Fältväbel vid konungens eget värvade regemente. Avsked 1763-05-20. Död 1800-03-20 på Kurris. Han deltog i pommerska kriget 1757– 62.
 • Carl Gustaf, född 1741-08-00 i Helsinge socken, (död före 1748) begraven 1742-08-25 i Kimito socken.
 • Hedvig, född 1743, död 1796-03-01.
 • Sofia Elisabet, född 1745-12-21 död 1751-05-23.
 • Carl Gustaf, född 1748-05-21, död 1748-11-13 på Kurris.
 • Ulrika, född 1749-06-10, död 1751-01-10 på Kurris.
 • Carl Gustaf, född 1752-02-16 (1752-02-26), död 1754-03-02 på Kurris.
 • Ännu ett barn, död 1735 Juttila [Ckb.].

TAB 128

Mikael, (son av Feodor, tab 1), till Obskova i Ingermanland. Rysk bojar. Gick med sin fader och sina bröder i svensk tjänst 1612. Var korpral vid ingemanländska adelsfanan 1639–46. Erhöll i vederlag för arvgods några byar i Koporie lån 1634-08-22 och skattefrihet på några ödesland 1641-02-20. Fick konfirmation på sina gods 1652-08-28. Bevistade med sin svärson lantdagen i Narva 1653. Död 1653 eller 1654. Gift 1624 med Proskovia Rosladin, dotter av ryske bojaren, sedermera i svensk tjänst Peter Rosladin och Anna Nassokin, samt syster till Fritz Rosladin, adlad Rosladin. Med henne uppgives han hava haft tre söner, som alla blivit fångna eller dödade i polska kriget 1656–59.

Barn:

 • Proskovia. Gift 1651 med ryttmästaren Johan Wisocki-Hochmuth, naturaliserad Wisocki-Hochmuth.
 • Släktmedlemmar utan känt samband med stamfadern:
 • 1. Esaias Aminoff, anvärvd vid Österbottens regemente 1660. Furir 1661. Förare 1662. Fänrik vid överstelöjtnant Hogenschildts kompani vid Österbottens regemente 1665-08-23 löjtnant 1667-03-22.
 • 2. Johan Aminoff, korpral vid Österbottens regemente 1867. Furir 1669. Avsked 1673.
 • 3. Johan Aminoff, konduktör vid fortifikationen (ed 1692-05-30).
 • 4. Major Aminoffs fru begrovs 1742-12-11 Jakobs kyrka i Stockholm.
 • 5. Kvartermästaränkan Elisabet Helena Aminoff från Baggetorp, begraven 1736-05-16 i Gamleby socken, omkring 70 år gammal.

Källor

T. Aminoff, Släkten Aminoff (1898)

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: