Kyle nr 5

Från Adelsvapen-Wiki

0005.jpg

Adliga ätten Kyle nr 5 †

Urgammal frälsesläkt. Introducerad 1625. Utdöd 1706-02-03.

Ätten anses härstamma från Tyskland och förmenas hava inkommit till Sverige med konung Albrekt av Mecklenburg. De äldsta kända medlemmarna äro sambröderna Johan, Klas den äldre, Albrekt, Pavel och Klas den yngre Kyle, vilka (RHKn.) jämte sin svåger Peter Ulf 1422-12-27 gåvo en åker vid Kalmar till det kapell, som deras föräldrar hade byggt »i Kalmar kyrka. Gud deras själ nåde». Måhända voro de barn till den Herman Kyle, som 1394 tyckes innehaft någon befattning i Kalmartrakten (RHKn.). Samtidigt med denne synes även hava levat en Peter Kyle, vars dotter Margareta Petersdotter Kyle 1418-03-06 invigdes till nunna i Vadstena kloster och avled 1441-11-12 i Nådendals kloster, dit hon blivit sänd för att undervisa i det nyanlagda klostret. (Svk.) Riddarhusstamtavlan synes rörande de ovan nämnda fem bröderna vara felaktig. Den upptager såsom barn till Herman Kyle endast Johan och en med namnet Klas, som angives haft sönerna Johan och Klas. Här hava tydligen de båda sambröderna Klas blivit gjorda till fader och son. Albrekt återfinnes som son till den sistnämnde Johan Kyle, vilken även uppgives varit fader till lagmannen Pavel Kyle. Stiernman däremot kallar Påvels fader för Klas (Sh.). Släktleden ovan denne Pavel Kyle äro således osäkra. Andra medlemmar av släkten, vilkas plats på stamtavlan dock icke hittills kunnat bestämmas, voro: hövitsmannen Hans Kyle, till vilken en Hartvich Gesevitz 1415 pantsatte gods i Ryssby socken, Kalmar län. Joan Kyle, som uppges hava köpt en gård i Nora i Färentuna socken, Stockholms län 1433 (Hh XIII s. 58.). Syskonen Hans Kyle, Margit, gift med en Sampsing, Albrecht och Herman (möjligen identisk med Herman Kyle, Tab. 12), omnämnda vid en arvsdelning efter sistnämnde Hans Kyle 1472 (UB X 58 D.) (hustru Margit var då ävenledes avliden).

Kyle%20A500.jpg


TAB 1

Herman Kyle. Han upplät 1394-02-12 till Vadstena kloster den gård i Tulunda i Mörlunda socken, Kalmar län, som Christina Petersdotter 1382-12-05 dit testamenterat, och förbjöd, enligt drottning Margaretas befallning, gårdens landbor att skatta till någon annan än klostret (Krp.).

Barn:

 • Johan (Hans). Gav jämte bröderna och sin svåger 1422-12-27 en åker vid Kalmar till det kapell, som deras avlidne föräldrar byggt i Kalmar kyrka. Kallas då präst och konung Eriks kapellan. Föreståndare för Helga lekamens gille i Stockholm 1434. Vigdes 1436-06-03 till prästmunk i Vadstena kloster. Pantförskrev till klostret vid sitt inträde två gårdar i Elveslösa i Kläckeberga socken, Kalmar län för 150 mark gutn. och skänkte till Elveslösa i Kläckeberga socken en strandbod i Kalmar. Utsändes till Finland 1440-05-27 för att inrätta ett birgittinkloster i Finland. Föreståndare för klostret i Nådendal. Död i Nådendal 1454-04-24 [Svk]. Riddaren Ficke von Vitzen bekänner herr Hans Kyle, Klas Kyle och deras bröder för sina rätta arvingar år 1425 (Utter fol. 37.).
 • Albrekt. Ledamot av Helga lekamens gille 1432.
 • Påvel. Levde 1422. Måhända den Påvel Kyle, som 1464 var häradshövding i Norra Möre härad (Ry.).
 • Greta, död något av åren 1431–1433. (Handlingar rör. Helga lekamens gille I, s. 51.). Gift 1414 (Sd.) med konung Eriks man och väpnare Peter Ulf, som levde 1438.

TAB 2

Klas den äldre (?son av Herman Kyle, Tab. 1). Stadfäste 1440-04-04 den gåva av en strandbod i Kalmar, som hans broder Hans givit till Vadstena kloster. Satt i konungsnämnden i Jönköping 1441 och var 1441 häradshövding i Konga härad (RHKn.). Han (eller brodern Klas den yngre) är den »Nicolaus Kyle armiger», som bevistade en herredag i Kalmar 1444 (Sylvander, Kalmar slotts och stads historia V s. 259.). Gift med Ingrid Joensdotter i Nötetorp.

Barn:

 • Johan. Köpte 1482 av hustru Elin, Olof Karlssons efterleverska, en gård i Nora i Färentuna socken, Stockholms län för 200 mark örtuger och erhöll av riksens råd frälse på en gård Husaby 1483 (Hh XIII s. 58.). Var Sten Stures fogde på Åbo slott 1486–1488. Matts Persson skiftade 1487-06-24 i Kalmar å sin hustrus vägnar arv med honom och Påvel Kyle (UB X 58 D.). Beseglade 1489 i Vadstena ett arvskifte mellan Påvel Kyle och dennes svågrar Bengt och Nils Ryning (Pergamentsbrev i danska riksarkivet.). Gift 1485 (morgongåva) i Vadstena med Brita Eriksdotter (RHKn.), dotter av Erik Nilsson och Elin Jönsdotter (äldre Välingeätten).
 • Anna. Gift med häradshövdingen i Vifolka härad och underlagmannen i Östergötland, väpnaren Lydeke Olofsson 1458–1488, som i vapnet förde en knäböjande man eller munk.

TAB 3

Påvel (?son av Klas, Tab. 2). Väpnare. Tilldömdes genom riksrådets dom 1482-08-21 hälften i Edshult i Edshult socken, Jönköpings län (Ss.). Bosatt i Barkestorp i Dörby socken, Kalmar län 1491 (RHKn.). Tillbytte sig en gård i Dörby socken från syster klostret i Kalmar mot gods i Älveslösa i Kläckeberga socken, Kalmar län 1496. Lagman på Öland 1495–1499 (RHKn.). Bevistade såsom riksråd ett möte i Uppsala 1495 (Sb.). Var ombud vid unionsmötet i Kalmar 1495 (Sb.). Stod vid danska infallet 1497 på Sten Stures sida (Sb.). Köpte 1498 av sin svåger Nils Ryning ytterligare fyra gårdar i Barkestorp (RHKn.). En av Hemming Gadhs underbefälhavare vid försvaret av Kalmar län mot konung Hans 1505–1508 (Sb.), varunder hans gårdar i Barkestorp blevo i grund skövlade 1505. Erhöll i ersättning härför av Svante Sture Vaksala härad i Uppland i förläning 1506 (Sb.). Riksråd 1507–1510 (Sb.). Hade Kristdala socken, Kalmar län i förläning 1508 (Brev i Sturearkivet, danska riksarkivet.). Bosatt i Nora i Färentuna socken, Stockholms län 1514 (RHKn.), varest han köpte en gård 1495 (Hh XIII s. 58.). Gift 1:o 1472-10-12 (morgongåva) på Kalmar slott (RHKn.) med Sigrid Eriksdotter, var död 1489, då mannen å sönernas vägnar skiftade arv med Bengt och Nils Ryning (Pergamentsbrev i danska riksarkivet.), dotter av riddaren Erik Petersson Ryning och Christina Eriksdotter (Ugerup). Gift 2:o 1491 i Barkestorp (RHKn.) med Magdalena Björnsdotter i hennes 2:a gifte, som levde änka 1529 (Utter fol. 37.), dotter av Björn Jönsson (två pukehorn) i Ulvsunda och Catharina Ragvaldsdotter (RHKn.).

Barn:

 • 1. Johan. Till Barkestorp. Började tillsammans med brodern Klas uppror i Kalmartrakten mot Kristian II 1520-12 (Ht 1900, sid. 302.). I slottsloven i Kalmar 1524-04-07 och 1526-12-09 samt ånyo 1533-09-24. Lagman på Öland 1526-02-04 och erhöll förnyat brev på detta lagmansdöme 1528. Nämnes bland det rusttjänstskyldiga frälset i Småland 1535. Ihjälslagen på Öland under Dackefejden före 1542-11-25 men efter det stilleståndet ingåtts med de upproriska [GIr]. Gift sannolikt före 1499 med sin broders svägerska Carin Pedersdotter, dotter av riksrådet och lagmannen i Södermanland Peder Ragvaldsson (Fargalt) till Erstavik och Ingeborg Ragvaldsdotter (Puke).
 • 2. Erik. Förordnades 1522 av Gustaf Vasa till krigsöverste i lägret framför Stockholm. Köpte en gård Över-Säby i Sånga socken, Stockholms län 1524 (Hh XIII s. 58.). Instämdes av Herman Kyles änka Märta att till nästa herremöte svara om några gods (GIr.) 1526-01-15.
 • 2. Göran (Örjan). Var riddare (RHKn.) 1524-10-09. Instämd för en konungens särskilda nämnd i Linköping 1525-08-14 med anledning av en tvist med Skärkinds härad i Östergötland om några ägor. Uppräknas bland det rusttjänstskyldiga frälset i Östergötland 1529 och 1530.
 • 2. Catharina. Invigdes till nunna i Vadstena kloster 1525-04-19 och gav klostret 1525 sin fädernegård Matkull i Bergs socken, Kronobergs län. Död 1541 [Svk].

TAB 4

Klas (son av Påvel, Tab. 3), till Erstavik i Erstavik socken, Stockholms län. Kallas »ärlig och välb. sven» 1495-07-18, då han köpte Alme och Arnaberg i Uppland. Synes hava deltagit i upproret mot Sten Sture den äldre 1497 (Sb.). Biträdde Hemming Gadh vid belägringen av Kalmar 1507 (Sb.). Biträdde Kristina Gyllenstierna vid försvaret av Stockholm 1520 och anklagades 1520-11 av Gustaf Trolle för delaktighet i Sturepartiets övergrepp mot kyrkan, men undkom blodbadet. Började 1520-12 uppror mot Kristian II i Kalmartrakten. Erhöll i uppdrag av konung Gustaf att uppbära gärden i Hölebo, Öknebo, Svartlösa m fl härader 1526-08-10. Erhöll förläning i Södermanland 1526. Satt i rådet 1529-04-25. I slottsloven på Stockholms slott 1529-08-12 och ånyo 1531-11-08. Fick Brådhulta gård i Småland i förläning 1530-02-02. Närvarande vid mötet i Uppsala och satt i konungens nämnd i Uppsala 1530-05-18–1530-05-22. Var häradshövding i Färentuna härad 1532. Nämnes bland det rusttjänstskyldiga frälset i Uppland 1535. Bisittare i rätten över de sammansvurne 1536-05-05 [GIr]. Han och hans helbroder Johan Kyle skiftade arv efter morföräldrarna med sina kusiner, jungfru Katarina och jungfru Birgitta, Johan Moltkes döttrar i Ljungby (Skåne) 1498 (Utter fol. 37.) och voro 1519 nästa arvingar till avlidne domprosten i Strängnäs Jöran Nilsson (björnram), som var deras hustrurs halvbroder (RAP.). Gift omkring 1514 med Margareta Pedersdotter, dotter av riksrådet och lagmannen i Södermanland Peder Ragvaldsson (Fargalt) och Ingeborg Ragvaldsdotter (Puke).

Barn:

 • Carin. Gift med hövidsmannen Verner Slatte (nr 97). Arvskifte hölls efter dem 1582.
 • Sigrid. Levde änka och kallades fru Sigrid på Sjösa. Död 1571. Gift 1:o med Arent Persson (Örnflycht), i hans 2:a gifte. Gift 2:o med hövidsmannen Jöns Olofsson (Gyllenhorn).
 • Ingrid. Begraven i Örtomta kyrka, Östergötlands län, där hennes gravsten finnes. Gift 1:o med slottsloven Lydert Slatte (nr 97), levde 1544. Gift 2:o med krigsöversten Peder Halstensson Bagge (af Berga, nr 118).
 • Anna, levde änka 1579. Gift med häradshövdingen, sist fogden på Örebro slott (Al.) Joen Elofsson Skrivare, till Barkestorp, som blev adlad 1528 och i vapnet förde en svan med en ring eller orm i näbben och levde 1566.

TAB 5

Hans (son av Klas, Tab. 4), till Erstavik samt Älvgärde i Rasbo socken, Uppsala län och Drättinge i Dädesjö socken, Kronobergs län, vilket han 1571-07-20 tillbytte sig av kronan. Förseglade bland adeln Västerås arvförening 1544-01-18. I slottsloven på Viborg 1555-10-27. Föreslagen till mönsterherre 1559-06 (GIr.). Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas beslut 1561-04-15. Amiral över flottan på Livlands farvatten 1561. Slagen till riddare vid konung Eriks kröning 1561-06-29. Innehade i förläning Frustuna socken, Södermanlands län 1561–1568 (Al.). Bisittare i konungens nämnd vid rannsakningen med Olof Gustafsson Stenbock (Lk.) 1564-01-31. Hövidsman på skeppet Engeln 1563–l565 (Zf.) och på skeppet Herkules 1566–1567 (Zf.). Deltog bland frälset utan råds i ständernas annullering av den över de anklagade herrarna i Uppsala 1567 fällda domen (Hra.) 1569-01-25. Riddare av Guds lambs orden vid konung Johan III:s kröning 1569-07-10. Innehade i förläning Estuna socken, Stockholms län 1569–1580 (Al.). Hövidsman på skeppet Sankt Erik 1570–1571 (Zf.). Tillika underamiral i Claes Flemings flotta (Zf.) 1570-06-26. I slottsloven på Stockholms slott 1572-05-06. Krigskommissarie i Livland 1573-08-28. Lagman i Södermanland 1575. Åter i slottsloven i Stockholm 1580-03-19. Ståthållare på Stockholms slott 1582-03-19. Död 1583 och begraven i Brännkyrka kyrka, Stockholms län. Han var en tid konung Erik XIV:s väktare. Gift 1:o med Karin Kagg, dotter av hövidsmannen Nils Erlandsson Kagg (nr 68) och Anna Pedersdotter (Örnflycht). Gift 2:o med friherrinnan Anna Oxenstierna af Mörby i hennes 1:a gifte (gift 2:o med häradshövdingen Lage Axelsson Posse i hans 3:e gifte), dotter av riksrådet och riksmarsken Gabriel Christiernsson, friherre Oxenstierna, och Beata Trolle.

Barn:

 • 2. Carin. Hovmästarinna 1612. Död 1623-04-14. Gift 1:o 1589 med slottsloven Göran Mauritzson Stake (nr 110). Död 1593. Gift 2:o 1619-08-01 Råbäck med riksrådet och landshövdingen Bo Svensson Ribbing, i hans 3:e gifte, född 1560, död 1640.

TAB 6

Erik (son av Hans, Tab. 5), till Erstavik samt Dannäs i Dannäs socken, Jönköpings län. Bevistade 1605-09-07. slaget vid Kerkholm i Livland, där han blev fången hos polackerna. Kvarsatt i fångenskapen ännu 1608-01 (KrAB.). Kapten vid flottan 1611 och erhöll 1611-09-08 befäl över »lilla flottan» efter kapten Nils Engelsman (Zf.). Levde ännu 1616-12-01, då han bytte gods i Närke (At (Sch).). Gift med Anna Olofsdotter, begraven 1638-06-24, dotter av Olof Arvidsson (Rosenbielke), och Illiana Håkansdotter (nr 107). Fru Anna Rosenbielke gav en förgylld silverask till Dannäs kyrka.

Barn:

 • Gabriel, till Erstavik samt Åboö i Ripsa socken, Södermanlands län. Student i Uppsala (Um.) 1615-11-11. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1624. Kaptenlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1626. Kapten 1627. Major 1627. Överstelöjtnant 1629. Överste 1632. Överste för Upplands regemente 1635-05-01. Kommendant i Landsberg. Död i Landsberg 1644-02-26 och begraven i Riddarholmskyrkan, Stockholm 1645-09-14. Anförde första träffens högra flygelbrigad i slaget vid Lützen 1632-11-06. Han gav en grön sammetsmässhake till Dannäs kyrka. Gift 1635-05-31 på Stockholms slott med drottning Christinas kammarjungfru (kammarfröken) Catharina Maria Hansdotter, död 1658 och begraven 1658-08-22 i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet och riksamiralen Hans Claesson (Bielkenstierna), och friherrinnan Elisabet Gyllenstierna.
 • Beata, född 1598 (1604) på Dannäs, död 1672-01-25 Skämningsfors och begraven i Fågelås kyrka, Skaraborgs län. Gift 1629-03-15 på Dannäs med riksjägmästaren Carl Hård af Segerstad, nr 17, född 1591, död 1653.
 • Hans, född 1599. Assessor. Död 1673. Se Tab. 7.
 • Carin. Gift med majoren Sven Lindormsson Bock af Näs, nr 50, i hans 2:a gifte, född 1598.
 • Elisabet, död (At (S.).) något före 1652-10-06. Gift 1:o med sin fasters mans brorsons son, kaptenen Bengt Ribbing, nr 15. Död 1642. Gift 2:o 1652-01-14 på Nyköpings slott med riksrådet och amiralen Claes Stiernsköld, friherre Stiernsköld, nr 24, i hans 2:a gifte, född 1617, död 1676.
 • Anna, död 1664 Kragstad och begraven i Ununge kyrka. Gift 1:o 1633-11-24 i Stockholm med överstelöjtnanten Ture Lilliesparre af Kråkstad, nr 74, död 1635. Gift 2:o 1643-12-04 på Kragstad med ryttmästaren Filip Bonde, född 1617, död 1658.
 • Märta, till Nåsås, född 1605-08-20 på Dannäs (At (Sch).), död ogift 1658-02-14 på Kettilstorp (At (Sch).) i Yllestads socken, Skaraborgs län och begraven 1658-03-12 i Fågelås kyrka .
 • Elsa död 1682 på St. Bråared i Sandhems socken, Skaraborgs län (själaringning 1682-10-05) och begraven 1683-04-15 i Sandhems kyrka. Gift 1643-05-14 Önnarp med majoren Erik Uggla, nr 100, född 1617, död 1655.
 • Sigrid, död ogift före 1640-02-13, då hon ärvdes av syskonen.

TAB 7

Hans (son av Erik. Tab. 6), till Dannäs samt Fyllerid i Torskinge socken, Jönköpings län och Kragsta i Ununge socken, Stockholms län. Född 1599-10 på Dannäs, döpt 1599-11-25. Student i Uppsala (At (P.).) 1618-11-28. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1632–1637 (KrAB.). Häradshövding i Västra och Mo härader i Småland. Tillika assessor i Göta hovrätt 1657-02-20. Avstod assessor ämbetet i Göta hovrätt 1668 till sin måg Johan Stierna. Död före 1673-01-21 och ligger jämte sin fru begraven i kopparkistor i Kylegraven i Dannäs kyrka, där hans vapen uppsattes och till vilken kyrka de 1642 förärade predikstolen, en ljuskrona och ett svart sammet salt arkläde. Gift med Elin (Helena) Drake af Intorp, levde änka ännu 1688, (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.) dotter av ståthållaren Axel Drake af Intorp, och hans 2:a fru Elsa Soop .

Barn:

 • Erik. Student i Uppsala 1654-06 (Um.). Död ung och begraven 1657-10.
 • Axel, till Dannäs och Fyllerid. Född 1644-12-20. Student i Uppsala 1654-06 (Um.). Fänrik vid Västgötadals regemente 1668-06-18. Avsked 1673-04-28. Kapten. Död ogift 1697-05-28 enligt påskriften å hans vapen i Ununge kyrka, Roslagen, där ock hans 16 anors vapen ses. 'Blev genom brev från sin svåger Ulrik Stake ursäktad för sin frånvaro från 1693 års riksdag, såsom då gammal, bedagad och sjuklig'.
 • Anna, död 1702-05-18 på Eskilstorp. Gift med ryttmästaren och assessorn Johan Stierna, nr 77, död 1674.
 • Elsa, född (At (Sch).) 1648-08, död 1681-03-08 (1679-12 enligt likkistplåt i Hångers kyrka ) (At (Sch).) och ligger jämte sin man och dennes senare fru begraven i Kylegraven i Hångers kyrka, Jönköpings län. Gift sannolikt 1661 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.) med kaptenen Ulrik Slake, nr 110, i hans 1:a gifte, död 1703.
 • Gabriel, född 1653. Amiralitetskapten. Död 1683. Se Tab. 8.

TAB 8

Gabriel (son av Hans, Tab. 7), till Dannäs och Kragsta. Född 1653. Student i Uppsala (Um.) 1661-03-26. Amiralitetskapten. Död 1683-05-16 och begraven 1683-07-27 i Kyleska familjegraven i Dannäs kyrka, där han ligger jämte sin fru. Gift 1676-12-05 i Stockholm med friherrinnan Christina Banér, som skänkte en silveroblatask till Dannäs kyrka, född 1652-07-24 i Stockholm, död 1685-01-09 på Dannäs, dotter av riksjägmästaren Claes Banér, friherre Banér, och friherrinnan Ebba Sparre.

Barn:

 • Hans, till Dannäs och Kragsta. Student 1694. Musketerare vid livgardet (Lk.) 1697-07-10. Förare vid livgardet (Lk.) 1699-02-15. Kornett vid livdragonregementet 1700 1371. Löjtnant vid livdragonregementet 1701-01-15. Kapten vid Västmanlands regemente (Lk.) 1702-12-16. Stupade 1706-02-03 vid Fraustadt (KrAB.) och slöt ätten. Han försålde 1700 Kragsta till fru Elin Tott och Dannäs till en överste Liewen.
 • Gabriel. Löjtnant. Ogift dödad i krig.

TAB 9

Claes (son av Hans. Tab. 5), till Älvgärde och Frötuna, båda i Rasbo socken, Uppsala län samt Drättinge i Dädesjö socken, Kronobergs län. Levde 1608. Hans vapensköld med årtalet 1610 har funnits i Rasbo kyrka (Uff I h 2 s. 48.). Gift med sin styvsyster Hillevi Posse, död före 1632-03-12 och begraven i Rasbo kyrka (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.). Hon ärvde etter sin moder Frötuna gods och en myckenhet hemman i Småland samt även några i Danmark. Dotter av häradshövdingen Lage Axelsson Posse och hans 2:a fru Anna Trolle.

Barn:

 • Hans, född 1605. Landshövding. Död 1659. Se Tab. 10.
 • Margareta, död före 1658-09-20 och begraven 1658-10-24 i Riddarholmskyrkan på samma gång som mannen. Gift med riksrådet Åke Ulfsparre af Broxvik, friherre Ulfsparre af Broxvik, född 1597. Död 1657.
 • Anna, till Harlinge. Död 1652-06-29 På Sundbyholm i Sundby socken, Södermanlands län och begraven 1653-03-06. Gift 1:o med översten Johan Wernstedt, nr 78, född 1590. Död 1629. 2:o 1637-10-24 Harbroholm med sin fasters mans brorson, landshövdingen Sven Ribbing, i hans 2:a gifte, född 1588, död 1640.

TAB 10

Hans (son av Claes, Tab. 9), till Frötuna, Barkestorp och Drettinge, Harg i Harg socken, Uppsala län, och Berga, sedan Kylehov kallat, i Svanhals socken, Östergötlands län. Född 1605-09-25 på Frötuna (Uff I h 2 s. 48.). Page hos konung Gustaf II Adolf. Hovjunkare hos högst densamme. Introducerad 1625 å ättens vägnar under nr 5. Kapten vid Västmanlands regemente 1626 (KrAB.). Var 1629 överstelöjtnant vid Upplands regemente. Överste för Österbottens regemente 1631-08-01. Landshövding över södra prosteriet i Österbotten, Vasa län 1642. Tillika landshövding över Uleåborg och det norra prosteriet 1648-05-09. Avsked 1650-11-24. Död 1659-02-02 och begraven 1659-07-03 i Rasbo kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1626-05-30 (morgongåvobrev 1626-05-31) i Stockholm (SH liber caus., vol. 110, p. 1 (O. A.).) med friherrinnan Vendela Skytte af Duderhof, född 1608-12-08. Bekant för sin skönhet och sin lärdom, ty hon förstod grekiska samt talade latin, tyska och franska. Död 1629-08-18 i Stralsund i pesten och begraven 1629-11-20 i faderns grav i S:t Botvids kor, Uppsala domkyrka, där hennes vackra epitalium med hennes och mannens uthuggna avbilder ses, dotter av riddaren, riksrådet och generalguvernören Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhoff, och friherrinnan Maria Jakobsdotter Näf. Gift 2:o 1633 i Mecklenburg med Elisabet Catharina von der Lühe, från vilken han 1651-07-08 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1617, död 1675-11 och begraven i Soopska graven i Väsehärads kyrka, Värmland, dotter av Vicke von der Lühe, till Baschenmühlen och Mechelstorf, och Catharina von Maltzan 'samt omgift hemligen med landshövdingen Erik Soop , med vilken hon förut haft bekantskap och som, för vad han sålunda förbrutit, dömdes landsflyktig ehuru domen 1653-12-10 mildrades till ett förständigande, att han skulle sitta stilla på sitt gods Hammar i Värmland och icke få resa omkring i landet'. Gift 3:o med sin systers styvdotter och sin mågs syster Maria Ribbing i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1662-04-20 på Harg med överstelöjtnanten Jakob von Neuman), död 1685-01-06, dotter av landshövdingen Sven Ribbing , och hans 1:a fru Metta Turesdotter Rosengren, till Grensholm.

Barn:

 • 1. Maria, född 1627-03-14 i Stockholm, död 1697-05-14 Ravnäs. Hon gav i testamente 1665 efter sin 1:a man predikstolen till Skrukeby kyrka, Östergötlands län. Gift 1:o 1645-10-26 på Frötuna med sin styvmors broder, landshövdingen Ture Ribbing, född 1619, död 1656. Gift 2:o med kungliga rådet och presidenten Axel Stålarm, friherre och greve Stålarm, född 1630, död 1702.
 • 1. Hillevi, född 1628-11-30, död 1641-11-30 och begraven 1642-08-24 i Skyttegraven i S:t Botvids kor, Uppsala domkyrka.
 • 1. Hedvig Margareta, född 1629. Död som barn.
 • 2. Claes, begraven 1637-10-15 i Rasbo kyrka (Uff I h 2 s. 48.).
 • 2. Didrik, döpt 1638-07-13 i Stockholm. Student i Uppsala 1648-11 (Um.). Fänrik vid dalregementet 1657. Död 1658, stupade i en sjöträffning mot danskarna och begraven 1659-07-08 på samma gång som fadern i Rasbo kyrka .
 • 2. Catharina, till Karstorp i Klockrike socken, Östergötlands län. Född 1642-01-31, död 1699-01-29 i Linköping och begraven 1699-09-14 i friherrliga Eldstiernska graven, Borgs kyrka, Östergötlands län. Gift 1:o 1659-05-08 på Frötuna (SH liber caus., vol. 124, p. 4 (O. A.).) (morgongåvobrev 1659-05-09) med majoren Mårten Crusebjörn, nr 136, från vilken hon 1669 blev skild, Död 1690. Gift 2:o med landshövdingen Lars Larsson Eldh, adlad och friherre Eldstierna, i hans 3:e gifte, född 1626, död 1701.
 • 2. Anna Vendela. Hon sålde 1671 fädernegodset Drettinge (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.) till hovintendenten Johan Leijoncrona. Gift efter 1667 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.) med kavallerigeneralen i sachsisk tjänst Erik Didrik von Rosen (faders farbroder till herrarna von Rosen, som blevo naturaliserad von Rosen), död 1701-11-05 i Wittenberg och begraven i klostret Graupen.
 • 2. Hillevi Margareta, född 1641-11-30, begraven 1682-10-22 i Nikolai församling (O. F. Strokirk, Kultur och personhist. anteckningar III s. 25.), Stockholm. Gift efter 1666 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.) med ryttmästaren, friherre Gustaf Fredrik Liwe (von Liewen), nr 45, död 1676.
 • 2. Elsa, död före 1697. Gift 1666-12-06 i Stockholm med översten Bogislaus von der Pahlen, friherre von der Pahlen, nr 75, i hans 1:a gifte, född 1646, död 1719.
 • 2. Christina, död 1720 Kråk och begraven 1720-11-11. Gift med kaptenen Gustaf Ekegren, nr 350, född 1637, död 1697.
 • 2. Beata, jungfru som var »döf och dumb», levde ännu 1719 [KrA, 1719 rusttjänstlängder för Kronobergs län (OA)]. Död ogift.
 • 2. Claes, född 1647, död 1648-05-24 och begraven i Rasbo kyrka [Uff].
 • (?3). Hedvig (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.) Margareta, levde änka 1708. Gift med överstelöjtnanten Per Gabriel Lood i Småland, nr 157, född 1650, död 1708.

TAB 11

Klas den yngre (?son av Herman Kyle, Tab. 1). Gav jämte bröderna och sin svåger 1422-12-27 en åker vid Kalmar till det kapell, som deras avlidna föräldrar byggt i Kalmar kyrka (RHKn.). Återlöste från Vadstena kloster 1442-02-18 de två gårdar i Älveslösa i Kläckeberga socken, Kalmar län, som hans broder Hans pantförskrivit till klostret 1436 (Svk.).

Barn:

 • Kerstin. Gift med Seved Knutsson.

TAB 12

Herman (?son av Klas den yngre, Tab. 11), till Ravnäs i Konungssunds socken, Östergötlands län. Hövitsman över Sten Stures den äldre:s tjänare i Stockholm (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.) 1483-06-20 och troligen ännu 1487-12-12. Förseglade 1499 ett gåvobrev. Var väpnare (RHKn.) 1500-01-05. Död före 1526 (GIr.). Gift 1:o med Christina Persdotter. Gift 2:o före (RHKn.) 1493-10-29 med Märta Andersdotter i hennes 2:a gifte [gift 3:o med Claes Hansson Wijnman (Bielkenstierna)]. Hon uppräknas 1526-08-10 bland det rusttjänstskyldiga frälset i Östergötland (GIr.), dotter av Anders Mattsson Ezdal (Sparre) till Holmbonäs och Ingeborg Fjällarsdotter Pik (Pt XI s. 18.).

Barn:

 • Ingeborg. Gift före (RHKn.) 1527-08-02 med häradshövdingen i Lösings härad (Al.) Truls Andersson Skrivare (Marbo), till Ravnäs, i hans 2:a gifte, som levde 1548 och i vapnet förde en halv lilja och en stjärna.

Källor

16 At (RA)

35 Stockholms tänkebok.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.