:

Rehbinder nr 77

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Rehbinder nr 77
Vapensköld för friherrliga ätten Rehbinder nr 77

Friherrliga ätten Rehbinder nr 77

Rehbinder, uradel. Naturaliserad och introducerad på Sveriges Riddarhus år 1668, upphöjd år 1680 som friherrelig ätt Rehbinder.

Inkom från Livland till Sverige på 1600-talet. Till Baltikum skall ätten ha inkommit på 1200-talet med svärdsriddarorden från Westfalen.

Naturaliserad 1668-08-11. Introd. 1668. Friherrlig 1680-02-12, introd. 1680. Uppgiften om att ätten inkommit till Livland i början av 1200-talet med svärdsriddarna återgår på en bevisligen ohållbar legend. Ättens förste med säkerhet kände stamfader, Gert Rehbinder, blev 1404 förlänad med Lassen i Dünaburgska och två gods i Überdünska kretsen. Då Gottschalk Rehbinder 1620 sökte inträde på kurländska riddarhuset, varest ätten 1634 blev immatrikulerad i första klassen under nr 45, uppgav han Gert som sin urstamfader samt att hans ätt inkommit från »Nederländerna», varmed på den tiden förstods även Westfalen och Neder-Sachsen. I slutet av 1500-talet levde i Östersjöprovinserna tvenne av Henrik Rehbinders avkomlingar, bröderna Vilhelm och Volter Rehbinder. Volter Rehbinder blev stamfader för en gren av ätten, som ägde godset Limmat i Estland och som utslocknade på svärdssidan 1713 med ryttmästaren Vilhelm Johan Rutgersson Rehbinder. Vilhelm Rehbinder åter blev stamfader för alla andra kända grenar av ätten utom den kurländska, vars samband med de övriga icke är med säkerhet känt. Hans sonsons sonson Henrik Rehbinder naturaliserades som svensk adelsman 1668 och upphöjdes i friherrligt stånd 1680. Ätten blev sedermera introducerad på följande riddarhus: på det estländska i första klassen 1756 såsom adlig under nr 44, såsom friherrlig under nr 45 och, sedan geheimerådet, friherre Otto Magnus Rehbinder till Uddrich 1787-06-27 blivit av kejsar Josef II upphöjd i romerskt riksgrevligt stånd, såsom grevlig under nr 46, på det livländska i första klassen 1747 såsom adlig under nr 19 och såsom friherrlig likaledes under nr 19, varjämte en adlig gren, till Wagenküll samt Löweküll och Ropenhof, genom lantdagsbeslut av 1798 tillerkändes friherretitel och immatrikulerades under nr 313. En medlem av denna gren, verkliga geheimerådet och senatorn Arent Vilhelm von Rehbinder, upphöjdes i ryskt grevligt stånd. På riddarhuset i Finland immatrikulerades 1818 två grenar av den svenska friherrliga ätten såsom friherrar under nr 3, en medlem av den äldre grenen, ministerstatssekreteraren för Finland, verkliga geheimerådet och senatorn, friherre Robert Henrik Rehbinder upphöjdes i finskt grevligt stånd, men tog ej introduktion. Ättens urgamla vapen är tre upprättstående, tre gånger krökta ormar i blått fält, men då Henrik Rehbinder 1680 upphöjdes i svenskt friherrligt stånd utbyttes de tre krönta ormarna emot tre krönta treor. De ännu i Ryssland och Preussen levande adliga grenarna av ätten föra likväl fortfarande de tre ormarna i sitt vapen. Härav framgår, att den efter Johan Adam Rehbinder anförda sägnen om ormarnas utbyte mot treor samt dessa senares betydelse saknar all grund. Litteratur. C. M. Västra Rehbinder, Ätten Rehbinder genom åtta sekel (1925).

Introducerad Svenska Riddarhuset Naturaliserad 1668-08-11. Introd. 1668. Friherrlig 1680-02-12, introd. 1680.

Estländska Riddarhuset första klassen 1756 såsom adlig under nr 44, såsom friherrlig under nr 45 och, sedan geheimerådet, friherre Otto Magnus Rehbinder till Uddrich 1787-06-27 blivit av kejsar Josef II upphöjd i romerskt riksgrevligt stånd, såsom grevlig under nr 46, på det

Livländska Riddarhuset första klassen 1747 såsom adlig under nr 19 och såsom friherrlig likaledes under nr 19, varjämte en adlig gren, till Wagenküll samt Löweküll och Ropenhof, genom lantdagsbeslut av 1798 tillerkändes friherretitel och immatrikulerades under nr 313. En medlem av denna gren, verkliga geheimerådet och senatorn Arent Vilhelm von Rehbinder, upphöjdes i ryskt grevligt stånd.

Finska Riddarhuset immatrikulerades 1818 två grenar av den svenska friherrliga ätten såsom friherrar under nr 3, en medlem av den äldre grenen, ministerstatssekreteraren för Finland, verkliga geheimerådet och senatorn, friherre Robert Henrik Rehbinder upphöjdes i finskt grevligt stånd, men tog ej introduktion.

TAB 1

Vilhelm Rehbinder, arvherre till Lassen i Alt-Lassens socken, Lassenbeck i Lautzens socken och Brunnen i Czerwonka socken, alla i Semgallen (Kurland), vilka förfadern Gert Rehbinder, som levde 1404, erhållit i förläning. Gift med Anna von Meppen.

Barn:

 • Henrik Rehbinder, arvherre till Lassen, Lassenbeck och Brunnen samt herre till Wagenküll och Löweküll i Helmets socken, Livland, vilket Löweküll han ägde 1560. Ryttmästare. Dödad 1603-03-03 i envig av Otto von Krummess, som för detta dråp erhöll fri lejd. Gift med Kynna von der Borch, dotter av Johan von der Borch och Anna von Tiesenhausen.
 • Henrik Rehbinder, arvherre till Lassen, Lassenbeck och Brunnen, vilka han förlorade vid sin övergång från polsk till svensk tjänst 1601, samt Wagenküll, herre till Kurrisaar i Tristfers (S:t Catharinen) socken, Estland samt till Klingenberg och Löweküll i Livland, vilka Kumsaar, Klingenberg och Löweküll han köpte och vara han erhöll konung Sigismund III:s av Polen konfirm. och konung Gustaf II Adolfs bekräftelse 1629-05-16. Född omkring 1560. Gick 1601 i svensk tjänst och var 1605 ryttmästare för pernauska fanan. Deltog i slaget vid Kirkholm 1605-09-17. Erhöll 1606-11-28 Hvittis socken, Satakunta, emedan han genom kriget förlorat sina gods i Kurland (Medd. av riddarhusgenealogen friherre T. Carpelan.). Förband sig 1610-10-01 att härefter med 200 ryttar rida för sin förläning (Medd. av riddarhusgenealogen *friherre T. Carpelan.). Erhöll 1610-10-06 Ruuhijärvi fjärding i Nyby socken i förläning (Medd. av riddarhusgenealogen friherre T. Carpelan.). Stadfästad i sina gods 1613-09-03 och erhöll 1629-05-17 konfirm. på släktgodset Wagenküll. Ledamot av en kommission som konung Gustaf II Adolf 1626-06-00 tillsatte för att undersöka adelns rätt till lantgodsen. Begraven 1630-04-22 i Nikolai kyrka, Reval (Reval). Gift med Margareta von Hahnebohm, begraven 1629-01-07 i Nikolai kyrka, Reval, dotter av Robert von Hahnebohm, av huset Lodefer, och Anna von der Osten, genannt Säcken, av huset Podofer.
 • Bernhard Rehbinder (översiktstab. 2), arvherre till Wagenküll, Klingenberg, Löweküll och Kurrisaar, herre till Kungslena i likan socken, Skaraborgs län, som han erhöll i förläning på sin och sin hustrus livstid, till Fornetorp (? Forentorp i Gudhems socken, Skaraborgs län) samt till Uddrich i Tristfers socken, i Estland, som han erhöll i förläning 1619, och Kurtna i Haggers socken, i Estland. Ryttmästare för en fana Västgöta ryttare 1622-07-30. Stupade 1626-01-07 i slaget vid Wallhof. (Möjligen den Berent R., som begraven 1627-01-06 i S:t Nikolaikyrkan, Reval.)(Medd. av riddarhusgenealogen friherre T. Carpelan.) Gift 1603 med Elisabet von Vietinghoff, som levde ännu 1664-10-10, dotter av lantrådet Johan Conradsson von Vietinghoff, till Odenkat, och Gertrud Dorotea von Stryk.
 • Henrik Rehbinder, naturaliserad och friherre Rehbinder, friherre till Uddrich och Wagenküll samt Kavantholm i S:t Andreæ socken, Finland, arvherre till Fornetorp, herre till Löweküll, till Viljakkala med underlydande i Kyrö socken, Finland, vilka utbytts mot Kungslena, till Gripenberg i Säby socken, Jönköpings län, Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län, Bo i Värmdö socken, i Stockholms län och Lingsberg i Vallentuna socken, i Stockholms län. Född 1604-10-08 i Livland. Vapenpage hos konung Gustaf II Adolf 1622. Löjtnant vid överste Grass' infanteriregemente 1632 och vid översten Otto Yxkull-Gyllenbands kavalleriregemente 1638. Ryttmästare vid drottning Christinas livregemente till häst 1648. Major vid drottning Christinas livregemente 1648. Avsked 1650. Överstelöjtnant vid fältmarskalken, greve Gust. Lewenhaupts livregemente till häst 1655. Överste för drottning Christinas livregemente 1656-04-00. Naturaliserad svensk adelsman 1668-08-11 (introducerad i gamla matrikeln under nr 713). Generalmajor av kavalleriet samt chef för den finska militien och guvernör i Finland 1673-06-26. Friherre 1680-02-12 (introducerad 1680 under nr 77). Död 1680-10-13 i Stockholm och begraven i Nikolai kyrka, en med påskrifter och vapen sirad kopparkista, men några år senare nedsatt i familjegraven vid Värmdö kyrka, varest i koret hans och hans anors vapen ses. 'Han åtföljde såsom page konung Gustaf II Adolf med nit och trohet i polska och tyska krigen ända till konungens död. Var en utmärkt tapper krigare och erhöll i slaget vid Wittstock aderton svåra blessyrer. Slog under kriget i Polen på 1650-talet med sitt regemente 5,000 man polacker, därvid han tog tvenne överstar, 60 officerare och 520 gemene tillfånga samt försvarade sedan Riga tappert mot ryssarna medelst utfall samt fångars och segerteckens tagande. Fick vid upphöjandet i friherrligt stånd sitt hjärtvapen ökat med tio gyllene stjärnor till minne av hans tio söner, av vilka sju då levde och som alla låtit tappert bruka sig i rikets tjänst. Hans och hans söners konterfej funnos fordom på Gripenberg i Småland.' Gift 1:o 1638 med Hildegard Elisabet von Yxkull, död 1679 på Uddrich och begraven 1680-11-03 i Tristfers kyrka, dotter av lantrådet i Estland Otto Ottosson von Yxkull och Hildegard Johansdotter von Yxkull (-Gyllenband) samt faders faster till generalmajoren och landshövdingen Otto Reinhold Yxkull, friherre Yxkull. Gift 2:o 1680-06-27 i Stockholm med Anna Bure i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1647-09-19 med landshövdingen Johan Hulshorst, adlad Hulshorst, i hans 2:a gifte), född 1624-06-14 (1621-06-14 enligt tr. verser i K. B.), död 1690-09-29 och begraven 1691-06-21 i Storkyrkan, Stockholm samt därefter i en med hennes vapen sirad kopparkista nedsatt i friherrliga Rehbinderska graven i Värmdö, till vilken kyrka hon givit en med Rehbinder- och Burevapnen prydd stor silverkanna, dotter av vice presidenten Olof Engelbrektsson Bure, adlad Bure, och Elisabet Bagge af Boo.

Barn:

 • 1. Bernhard, född 1639. Överste. Död 1705. Se Tab. 2.
 • 1. Otto, född 1640. Överste och lantråd. Död 1710. Se Tab. 19.
 • 1. Dorotea Elisabet, född 1641. Död barnlös efter 1695-01-25, men före 1700-02-17. Gift 1670 på Kavantholm olovligen med mannrichtem Fabian Zöge, till Kotzum, som förut varit gift med hennes moster, 'för vilket senare giftermål han måste bota 200 daler silvermynt till kyrkan och 100 daler till de fattiga.'
 • Hildegard, född 164(2), död före 1682-02-03. Gift 1655-08-30 i Reval med kornetten Göran Boije af Gennäs, död 1660 (Reval.).
 • 1. Reinhold, född 164(3). Generallöjtnant och landshövding. Död 1709. Se Tab. 45.
 • 1. Hans Henrik, född 1645. Överste. Död 1700. Se Tab. 66.
 • 1. Gustaf, född 1647. Major. Död 1696. Se Tab. 68.
 • 1. Magnus. Kapten 1674. Stupade 1674 under fältmarskalken greve Otto Vilh. von Königsmarcks befäl i Tyskland.
 • 1. Carl Gustaf. Fänrik vid överstelöjtnanten de la Chapelles skvadron 1668-09-16. Transporterad till Grubbenhielms regemente i Skåne 1670. Löjtnant vid överstelöjtnanten de la Chapelles skvadron 1672-09-17. Kapten. Stupade ogift på 1670-talet i Tyskland under fältmarskalken, greve Otto Vilh. von Königsmarck.
 • 1. Evert. Regementskvartermästare under fältmarskalken, greve Otto Vilh. von Königsmarck. Dödad ogift på 1670-talet i Tyskland.
 • 1. Carl Magnus. Överste. Död 1709. se Tab. 86.
 • 1. Fabian Evert. Kapten. Död 1700. Se Tab. 87.
 • 1. Gertrud Margareta, född 1669-02-03, död 1730-05-07. Gift 1690-03-02 med kaptenen Hans Christoffer von Rohr, naturaliserad von Rohr, i hans 3:e gifte, född 1627, död 1700.
 • 1. Sex barn dessutom, vilka alla dogo små.

TAB 2

Bernhard Rehbinder (son av Henrik Rehbinder, naturaliserad och friherre Rehbinder, Tab. 1), arvherre till Viljakkala, herre till Mönikorb i Tristfers socken, Estland samt Brännboda i Kimito socken, i Åbo län, och Balkis i Vemo socken, i Åbo län. Född 1639-07-04. Ryttare vid G. A. Lewenhaupts regemente 1655-06-00. Kornett Ryttare vid G. A. Lewenhaupts regemente 1656-04-00. Löjtnant vid Christer Horns regemente till häst. Avsked 1658. Ryttmästare vid Åbo läns rekryter 1659-10-18. Kapten vid Fabian von Berndes värvade dragonregemente 1661. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1665-02-10. Kapten vid Helsinge tremänningsinfanteriregemente 1675-06-16. Major vid karelska kavalleriregementet 1676 och vid Åbo läns kavalleriregemente 1677-07-24. Överstelöjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1678-10-12. Överste för Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1695-08-26. Avsked 1701-03-01 med anledning av i slaget vid Narva erhållna sår. Död 1705-07-09 på Nuhjala enligt påskriften på hans vapen i Vemo moderkyrka samt begraven 1706-01-17 i Åbo domkyrka. Gift 1:o 1662-09-07 i Stockholm med sin styvmoders systerdotter Elisabet Munck af Fulkila, född 1643-01-09 i Åbo, död 1699-02-23, dotter av vice presidenten Johan Munck af Fulkila och Elisabet Bure. Gift 2:o med Christina Elisabet von Burghausen.

Barn:

 • 1. Hilgard Elisabet, född 1663-11-10, död 1735-11-12 på Lyttskår i Björneborgs landsförsaml. (Hollola kyrkoarkiv.) Gift 1682-07-11 i Stockholm med sin syssling, översten Gustaf Eneskjöld, död 1719.
 • 1. Anna Margareta, flyttade kort före 1723 till sina gods i Finland och levde ännu 1733. Gift 1:o med majoren Peter Piper, adlad Piper, född 1642, död 1690. Gift 2:o 1692 med översten Claes Johan Wrangel af Fall, som 1686-10-15 blev naturaliserad svensk adelsman, men ej introducerad, död (SK.) 1712-04-05 och begraven 1712 i Pargas kyrka, Finland, och faders kusin till majoren Vilhelm Gustaf Wrangel, naturaliserad Wrangel af Fall.
 • 1. Maria Helena, född 1666-06-08, död 1723-01-03 på Västra Tvet i Hällestads socken, Malmöhus län. Gift 1:o 1689-02-28 i Reval med Bengt Wolffensköld, född 1664, död 1697. Gift 2:o 1698-11-24 med generalmajoren (friherre) Johan Vilhelm von Beckern

, född 1655, död 1733.

 • 1. Christina, död 1696, bisatt 1696 i Åbo domkyrka och begraven i Pargas socken. Gift 1687 med assessorn Henrik Stålhandske, i hans 3:e gifte, född 1647, död 1714.
 • 1. Henrik Johan, född 1670. Ryttmästare. Död 1701. Se Tab. 3.
 • 1. Bernt. Överstelöjtnant. Död 1729. Se Tab. 4.
 • 2. Catharina. Gift 1697 med ryttmästaren Gustaf Augustin Uggla, död 1702.
 • 2. Carl. Ryttmästare. Stupade 1708-09-28 i slaget vid Lesnoi [Reval.]
 • 2. Otto Magnus, född 1678. Major. Död 1751. Se Tab. 12.
 • 2. Elisabet Dorotea, född 1680, död 1686.
 • 2. Charlotta, född 1681, död 1741-03-11 på Huhtis i Kjulo socken och begraven i egen grav i Kjulo kyrka. (Kjulo kyrkoarkiv.) Gift 1:o med löjtnanten Fabian von Fersen. Gift 2:o med kaptenen vid Björneborgs regemente Casper Tyrol, född 1702-07-09 i slaget vid Klissov. 3:o med kaptenen Johan Nordberg.
 • 2. Carl Gustaf, född 1682. Sekundkornett vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1700-12-00. Sekundlöjtnant vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1701-05-00. Premiärlöjtnant 1702-06-28. Konfirmationsfullmakt 1705-07-22. Sekundryttmästare 1707-11-01. Premiärryttmästare 1709-06-00. Död ogift 1709-07-28 vid Svarta havet på vägen till Turkiet.

TAB 3

Henrik Johan Rehbinder (son av Bernhard, Tab. 2), född 1670. Student i Åbo 1684 (Lå.). Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente. Kornett vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1689-05-08. Löjtnant 1689-10-08. Regementskvartermästare 1692-09-05. Ryttmästare 1700-03-22. Stupade 1701-09-13, på ett parti mot ryssarna i närheten av Rogosinski i Livland. Gift med Catharina Elisabet Palmstruch, född 1679, död 1699 i barnsäng efter tvillingar, dotter av överstelöjtnanten Georg Reinhold Palmstruch, och Ester Sofia von Glasenap.

Barn:

 • Två söner och en dotter, som alla dogo unga före fadern.

TAB 4

Bernt Rehbinder (son av Bernhard Rehbinder, Tab. 2), född på 1670-talet. Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1689-06-01. Kornett vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1690-04-14. Löjtnant 1700-03-23. Ryttmästare 1701-08-01. Major vid livländska adelsfaneregementet 1704. Överstelöjtnants avsked 1722-12-06. Död 1729 och begraven i Vemo kyrka. Han blev fången vid Perevolotjna och förd först till Tobolsk och sedan till Solikamsk, därifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Gift före 1696 med Sofia Ingeborg Pistolekors, död 1745 på Kånkas i Masku socken och begraven 1745-09-17 i Masku kyrka, dotter av översten Göran Pistolekors, och hans 2:a fru Elisabet von Zöge.

Barn:

 • Bernt Otto, född 1699. Löjtnant. Död 1742. Se Tab. 5.
 • Gustaf Reinhold, född 1702. Löjtnant. Död 1786. Se Tab. 7.
 • Hedvig Sofia, död 1711-04-30 på Nuhjala i Vemo socken. (Vemo kyrkoarvik.)
 • Christina Elisabet, född 1708-10-00. Gift på 1720-talet med kaptenen Adam Silfversparre, död 1742.

TAB 5

Bernt Otto Rehbinder (son av Bernt Rehbinder , Tab. 4), till Ingois (Ingelsberg) i Lundo socken, Finland. Född 1699 i Livland. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1715. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1716. Kornett 1718-08-27. Konstituerad löjtnant 1742-07-03. Stupade 1742-07-08 under kriget på ett parti i Elimä socken. Gift med Helena Margareta Stålhane, född 1696-08-05 på Kotkaniemi i Vichtis socken, död 1766 i Pemars socken, dotter av löjtnanten Johan Stålhane och hans 1:a fru Margareta Juliana Gyldenstolpe.

Barn:

 • Bernt Otto. Flygeladjutant. Död 1784. Se Tab. 6.
 • Helena Juliana, född 1734, död 1770-04-13 i Pemars socken. Gift 1751-07-30 i Pemars socken med sockenadjunkten i Pemars socken Benjamin Sevonius i hans 1:a gifte (gift 2:o med Märta Charlotta Ljungdell), född 1719-08-19, död 1791-03-10. [Hollola kyrkoarkiv.]

TAB 6

Bernt Otto Rehbinder (son av Bernt Otto Rehbinder, Tab. 5), till Ingelsberg och (troligen) Vols i Lojo socken. Född på 1720- talet. Flygeladjutant. Död 1784-11-20 på Ingoisberg. Gift 1752-09-17 i Pälkäne socken med Brita Margareta Cedersparre, döpt 1727-08-14 på Tykölä i Pälkäne socken, död 1791-04-04 på Ingoisberg, dotter av kometten Jakob Pontus Cedersparre och Elisabet Charlotta Paykull.

Barn:

 • Ulrika Elisabet, född 1756. Gift med sergeanten Carl Fredrik Brunow, född 1747.
 • Helena Charlotta, född omkring 1760. Gift omkring 1780 med sergeanten Peter Isak Nihsberg.
 • Lovisa Gustava, född 1763, död 1798-12-26 i Åbo. (Åbo kyrkoarkiv.) Gift 1795-05-29 på Pojo gård (Bjärnå kyrkoarkiv.) i Ejärnå socken med urmakaren i Åbo Jakob Sylvander.
 • Johanna Margareta, född 1765. Död ogift 1793-12-08 på Ingoisberg.
 • Sofia Juliana, född 1769, död 1840-02-22 på Ingoisberg. Gift på 1790-talet med källarmästaren i Åbo Jakob Fredrik Riedell, död 1807-11-10.
 • Beata Catharina, född 1772. Gift 1808 i Åbo med sadelmakaren i Åbo Johan Didrik Lindberg.

TAB 7

Gustaf Reinhold Rehbinder (son av Bernt Rehbinder, Tab. 4), till Korsnäs i Vemo socken, Finland. Född 1702. Kornett vid livdragonregementet. Löjtnant vid livdragonregementet och sedermera vid konungens hessiska trupper. Avsked. Död 1786-01-04 på Korsnäs och begraven i egen grav i Vemo kyrka. Han deltog i finska kriget på 1740-talet samt bevistade såsom huvudman för sin ätt flera riksdagar. Gift 1:o 1732-12-19 i Åbo med sin faders sysslings dotter, friherrinnan Sofia Elisabet Yxkull, född 1712-12-13, död (At (P.).)1737-03-19 och begraven i Yxkullska familjegraven i Åbo domkyrka, dotter av generalmajoren och landshövdingen Otto Reinhold Yxkull, friherre Yxkull, och hans 2:a fru Anna Magdalena Apolloff. Gift 2:o 1738 med Beata Charlotta Lode från Livland, född 1717 i Moskva, död 1761 på Kånkas i Finland och begraven 1761-07-30 i Villnäs kapellkyrka, dotter av generalmajoren Jurgen Johan Lode från Livland, och Beata Sofia Bock.

Barn:

 • 1. Bernt Otto, född 1733. Major. Se Tab. 8.
 • 1. Ett barn, född och död 1735.
 • 1. Margareta Magdalena, född 1736, död 1782-03-16 i Pojo prästgård. Gift 1768-05-24 på Korsnäs (Vemo kyrkoarvik.) med kyrkoherden i Pojo och Ekenäs' församl. i Finland, kontraktsprosten Erik Sannholm i hans 1:a gifte (gift 2:o med Charlotta Gustava Aminoff i hennes 2:a gifte, född 1744-10-02, död 1821-09-28 i Pojo socken, dotter av löjtnanten Bernt Johan Aminoff och hans 2:a fru Anna Elisabet Giös), född 1729-11-10, död 1812-09-28 i pojo prästgård.
 • 2. Anna Sofia, född 1740-04-16, död 1776-09-06 på Villnäs. Gift 1759-01-16 med hovjunkaren, friherre Herman Fleming af Liebelitz, i hans 2:a gifte, född 1734, död 1789.
 • 2. Reinhold Johan, född 1741. Major. Död 1824. Se Tab. 11.
 • 2. Renata Charlotta, född 1743-05-17, död ogift 1822-12-16 på Viksberg i Pemars socken.
 • 2. Gustaf, född 1745-01-09. Student i Åbo 1761 (Lå.). Furir vid livdragonregementet. Styckjunkare vid arméns flotta. Fänrik vid arméns flotta 1770-09-18. RSO 1772-09-22. Löjtnant 1774-04-13. Kapten 1775-11-22. Major (?). Gick 1778 i fransk krigstjänst. Ogift dödsskjuten 1782-08-13 i sjökriget mellan Frankrike och England.
 • 2. Ulrika Beata, född 1746, död 1829-05-09 i Helsingfors. Gift 1769-12-31 på Korsnäs (Vemo kyrkoarvik.) med majoren Georg Johan Fock, född 1738, död 1816.
 • 2. Carl Fredrik, född 1747-11-22. Korpral vid livdragonregementet 1760-06-25. Furir vid livdragonregementet 1765-06-02. Kornett 1768-05-02. Löjtnant 1775-12-20. Stabskapten 1778-04-29. RSO 1779. Major. Död ogift 1812-04-04 i Åbo.
 • 2. Johanna Vilhelmina, född 1748, död 1811-08-01 i Ekenäs. Gift 1776-01-25 på Korsnäs (Vemo kyrkoarvik.) med kaptenen Torsten Jägerhorn af Storby, i hans 2:a gifte, född 1738, född 1812, som i sitt 1:a gifte haft hennes kusin.
 • 2. Ottiliana, född 1753-01-09 på Ahtis (Villnäs kyrkoarkiv.) i Villnäs socken, död ogift 1780-01-21 på Viksberg i Pemars socken.
 • 2. Fredrik Gustaf, född 1755-01-25. På Ahtis (Villnäs kyrkoarkiv). Fänrik vid arméns flotta (At (P.).) 1774-05-02. Löjtnant. Död ogift 1782 i Västindien i fransk tjänst.

TAB 8

Bernt Otto Rehbinder (son av Gustaf Reinhold Rehbinder, Tab. 7), till Waimel i Pol ve socken, Livland. Född 1733-09-08. Kadett vid artilleriet 1749. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1753-07-10. Premiärlöjtnant i preussisk tjänst. Stabsfänrik vid Åbo läns regemente 1758-01-28. Konstituerad löjtnant vid blå husarregementet 1759-05-21. Kapten vid livgardet i Würtemberg 1760-07-15. Premiärlöjtnant i preussisk tjänst vid general Le Grands infanteriregemente 1763-01-29. Konfirm. på löjtnantsfullmakten 1766-02-26. Placerad på Nylands dragonregemente 1767-04-01. Stabskapten på Nylands dragonregemente 1767-12-21. RSO 1772-05-28. Begav sig 1772-08-00 av missnöje med 1772 års revolution till Ryssland (Livland) och fick av kejsarinnan Catharina II bl a fem hakar jord av godset Nuggen (Neu-Nuggen) i likan, socken, Livland, vilka han dock sålde 1780 (Riga.). Kreisrichter i werroska kretsen i Livland 1789-08-11 och bodde då på det stora och vackra godset Waimel, vilket han köpte av Gustaf Salomon Schulman 1775-01-28, men som såldes vid konkursen efter honom (Hagemeister, Materialien zur einer Geschichte der Landgüter Livlands.) 1791-08-10. Han och hans barn blevo 1786 inskrivna i Rigska ståthållarskapets släktböcker och denna gren av ätten blev 1798-04-00 såsom friherrlig intagen i livländska adelsmatrikeln under nr 19. Gift 1769-01-08 med Jakobina Sara Maria Nohrström, född 1747-04-24 (EÄ 1769-01-08), död 1809-11-26, dotter av (Hollola kyrkoarkiv.) brukspatronen på Strömfors bruk Anders Nohrström och Ester Sidonia von Raschau.

Barn:

 • Sofia Sidonia, född 1771-02-02, död 1783 och begraven (Reval.) 1783-05-19 i Pölve socken, Livland.
 • Robert Henrik.
 • Gustaf Reinhold, född 1773-04-14 på Neu-Nüggen. Fanjunkare vid ett ryskt livgarde till häst.
 • Ulrika Margareta, född 1774-01-22 på Waimel (Reval.), död 1848-06-01, på Viksberg i Pemars socken, Finland. Gift 1801-12-15 på Tavastby (Hollola kyrkoarkiv.) i Elimä socken med översten Otto Henrik von Fieandt, i hans 2:a gifte, född 1762, död 1823 och som i sitt första gifte haft hennes farfars sysslings dotter.
 • Carl Fredrik, född 1775, levde 1786-01-22.
 • Bernt Otto, född 1778. Generalmajor. Död 1848. Se Tab. 9.
 • Jakobina Maria, född 1780-05-11.
 • Anders, född 1784-07-26 på Waimel.

TAB 9

Bernt Otto Rehbinder (son av Bernt Otto Rehbinder, Tab. 8), född 1778-12-27 på Waimel. Generalmajor i rysk tjänst och kommendant i Astrakan. Död i Astrakan 1848-07-26. Gift med Vilhelmina Lenk.

Barn:

 • Adelaide Ulrika, döpt 1815-10-17.
 • Augusta Vilhelmina, född 1817-05-17. Gift med (Riga.) N. N. Lencker.
 • Pauline Olga, född 1823-10-27 på slottet Marina i guvern. Kursk.
 • Bernt Otto, född 1834. Statsråd. Död 1901. Se Tab. 10.

TAB 10

Bernt Otto Rehbinder (son av Bernt Otto Rehbinder, Tab. 9), född 1834-12-24 i Astrakan. Verkligt ryskt statsråd. Död 1901-08-28 i S:t Petersburg. Gift 1:o 1857-04-14 med Olga Platonovna Beklesjev, född 1836-01-28, död 1859-08-01 i S:t Petersburg. Gift 2:o 1860-04-17 i S:t Petersburg med Nadesjda Grigorjevna Neboltin, född 1838-03-10, dotter av verkliga ryska statsrådet Gregor Pavlovitj Neboltin.

Barn:

 • 1. Julie, född 1859-05-15 i S:t Petersburg.
 • 2. Boris, född 1867-01-30. Anställd vid bergsinstitutet i S:t Petersburg. Gift med Lydia Alexandrovna.
 • 2. Vladimir, född 1880-11-12.

TAB 11

Reinhold Johan Rehbinder (son av Gustaf Reinhold Rehbinder, Tab. 7), till Viksberg och Meltola i Pemars socken. Född 1741-08-28 i Masku socken. Korpral vid livdragonregementet 1758-03-28. Sergeant vid livdragonregementet 1761-08-04. Kornett 1762-03-02. Premiäradjutant 1766-12-19. Kapten 1776-12-11. Regementskvartermästare 1777-04-30. Major 1785-05-16. RSO 1797-11-01. Avsked ur svensk tjänst. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 3 bland friherrar. Död 1824-04-05 i S:t Petersburg och begraven i familjegraven vid S:t Jakobs predikohus i Pemars socken. Han bevistade finska kriget 1789–1790. Gift 1770-07-10 i Stockholm med Christina Margareta af Palén, född 1746-04-02, Död 1804-01-02 på Viksberg och nedsatt i familjegraven vid S:t Jakobs predikohus, dotter av lagmannen Erik Johan Paléen, adlad af Palén, och Anna Johanna Forséen.

Barn:

 • En dödfödd son, begraven 1773-04-01. [Pemar kyrkoarkiv.]
 • Gustaf Johan, född 1774-03-30, död 1778-08-16 på Viksberg. (Pemar kyrkoarkiv.)
 • Erik Reinhold, född 1775-02-13 på Viksberg (Pemar kyrkoarkiv.), död 1775-02-19.
 • Anna Johanna, född 1776-04-07 på Viksberg (Pemar kyrkoarkiv.), död 1776-04-08.
 • Robert Henrik, finsk greve Rehbinder, till Viksberg och Meltola. Född 1777-07-15 på Viksberg. Sergeant vid livdragonregementet 1787. Kornett vid livdragonregementet 1788-05-20. Student i Åbo 1791-05-13. Auskultant i Åbo hovrätt 1795-06-16. Avsked ur krigstjänsten 1795-07-22. Extra notarie i hovrätten 1796-06-16. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen i Stockholm 1797-07-12. Kammarjunkare vid svenska hovet 1802-12-09. Häradshövdings titel 1805-03-01. Adjungerad ledamot av Åbo hovrätt 1805-03-29. Assessor av Åbo hovrätt 1807-08-11. Deputerad för hovrätten i den deputation som 1808 avsändes till kejsaren. RRS:tAO2kl 1809-01-09. Adjoint hos tjänstförrättande föredraganden av finska ärenden i S:t Petersburg 1809-03-12. Statsråds titel 1809-11-27. Prokuratorssubstitut i finska regeringskonseljen 1810-10-18. Verklig kammarherre vid kejserliga hovet 1810-10-18. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1811-06-15. Statssekreterare för finska ärendena i S:t Petersburg 1811-10-18. Entledigad från prokuratorssubstitutsbefattningen 1811-10-18. Verkligt statsråds titel 1812-08-30. RRS:tAO1kl 1814-08-25. Föredragande hos Åbo universitets kansler storfursten Nikolaus Pavlovitj 1816-03-00. RRS:t VlO2kl m st k 1817-03-04. Tillförordnad ordförande i kommittén för finska ärendena 1818-05-20. Jämte övriga befattningar chef för finska passexpeditionen i S:t Petersburg 1819-03-25. Geheimeråds titel 1820-04-08. Entledigad från hovrättsrådsämbetet i Åbo hovrätt 1822-06-15. RRS:tAO1kl m brilj 1823-12-24. Förordnad att under kanslern, storfursten-tronföljaren Alexanders minderårighet på eget ansvar handhava kanslersbefattningen 1826-01-11. Anbefalldes att närvara vid kejsar Nikolai I:s och dess gemåls kröning i Moskva 1826-09-03. Upphöjd i finskt grevligt stånd 1826-09-03, men tog icke introduktion i denna värdighet på riddarhuset i Finland. HLVA i S:t Petersburg 1827-01-10. Avslöt 1828-02-26 såsom ryska regeringens fullmyndiga ombud handelskonventionen mellan Ryssland å ena sidan samt Sverige och Norge å den andra. KNO 1829-01-10. RRS:tAlexNewO 1830-08-14. Erhöll RRS:tAlexNewO i brilj. 1832-11-19. Ministerstatssekreterare för Finland med verkligt geheimeråds titel 1834-12-18. RRS:tVlO1kl 1839-04-03. Fil. hedersdoktor vid universitetets i Helsingfors jubelfest 1840-07-20. Medlem av ryska rikskonseljen 1841-01-21. Entledigad från tillförordnad kanslersämbetet vid universitetet i Helsingfors 1841-01-28. Död barnlös 1841-03-08 i S:t Petersburg och begraven i familjegraven vid S:t Jakobs predikohus i Pemars socken. över honom slogs 1844 en minnesmedalj, sedan medel därtill blivit samlade genom allmän subskription i hela Finland. Gift 1805-07-30 på Drottningholm med Anna Elisabet Charlotta Hedenberg, född 1788-08-23. RRS:tCatharinaO2kl 1833-06-15. Död 1845-08-25 På Viksberg och nedsatt bredvid sin man i familjegraven vid S:t Jakobs predikohus, dotter av arkiatern, livmedikus, med. doktor Anders Hedenberg och Anna Catharina Lewin samt syster till översten Carl August Hedenberg, adlad von Hedenberg.
 • Beata, född 1778-08-28 på Viksberg (Pemar kyrkoarkiv.), död 1778-09-06.

TAB 12

Otto Magnus Rehbinder (son av Bernhard Rehbinder, Tab. 2), född 1678. Volontär vid Åbo och Björneborgs låns kavalleriregemente 1695. Korpral vid Åbo och Björneborgs låns kavalleriregemente 1697-03-00. Kvartermästare 1700. Kornett 1701-03-01. Löjtnant 1701-06-08. Regementskvartermästare 1702-02-24. Konfirmationsfullmakt 1702-05-10. Sekundryttmästare 1705. Konfirmationsfullmakt 1707-05-15. Premiärryttmästare 1707-10-02. Kaptens indelning vid livdragonregementet 1724-10-31. Majors karaktär 1725-04-25, majors indelning vid livdragonregementet 1740-07-10. Död 1751-04-20 på Runagård i Sagu socken. Han blev flera gånger illa blesserad, särdeles vid Poltava, där han sårades i ena foten och huvudet, varefter han blev fången hos ryssarna vid Czernowitz i Valakiet och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722. Gift 1:o med Lunetta von Rohr, antagligen dotter av kaptenen Hans Christoffer von Rohr och friherrinnan Gertrud Margareta Rehbinder. Gift 2:o med Anna Margareta Schauman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Reinhold Johan Bure, död 1715), född 1688, överlevde mannen, dotter av överstelöjtnanten Henrik Johan Schauman, naturaliserad Schauman och Elisabet Lagermarck.

Barn:

 • 1. Ett barn, död 1710 i pesten.
 • 2. Elisabet Dorotea, död 1771-04-22. Gift 1745-12-27 på Runagård (Hollola kyrkoarkiv.) med löjtnanten Claes Brand, i hans 3:e gifte, född 1699, död 1781.
 • 2. Otto Magnus. Löjtnant. Se Tab. 13.
 • 2. Anna Charlotta, född 1729, Död 1788-03-29 på Okerois i Hollola socken. (Hollola kyrkoarkiv.) Gift 1754 med löjtnanten Bernt Johan de la Motte, i hans 3:e gifte, född 1699, död 1760.

TAB 13

Otto Magnus Rehbinder (son av Otto Magnus Rehbinder, Tab. 12). Korpral vid livdragonregementet. Kornett vid livdragonregementet 1753-10-15. Löjtnant. Avsked. Död före 1768. Gift 1759-07-00 med Erika Aurora Tandefelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1768-01-11 med föraren Peter Ludvig Taube, född 1745, död 1778), född 1738-08-16, död 1818-06-03 på Storby i Sysmä socken, Finland, dotter av kaptenen Adam Vilhelm Tandefelt, och Christina Juliana Gripenberg.

Barn:

 • Adam Otto, född 1760. Kapten. Död 1838. Se Tab. 14.
 • Carl Vilhelm, född 1765. Löjtnant. Död 1819. Se Tab. 17.

TAB 14

Adam Otto Rehbinder (son av Otto Magnus Rehbinder, Tab. 13), född 1760-05-04 i Sysmä socken. Furir vid Savolaks regemente 1778-09-26. Förare vid Savolaks regemente 1783-06-14. Konstituerad fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1788-10-17. Konfirmationsfullmakt 1791-04-24. Löjtnant vid Rautalampi bataljon 1796-07-31. Återtransporterad till Tavastehus läns infanteriregemente. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810-06-05. Död 1838-03-05 på Viitasaari prästgård. Han bevistade finska kriget 1808–1809. Gift omkring 1792 med Agata Catharina Krogius, född 1768-03-10, död 1831-09-28 på Haapasalmi i Rautalampi socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Rautalampi Gabriel Krogius och Catharina Sirelius.

Barn:

 • Catharina Lovisa, född 1795-10-30. Stiftsjungfru. Död 1864-10-05 i Nystad. Gift 1830-03-10 på Haapasalmi med kyrkoherden i Viitasaari Mårten Kiljander i hans 2:a gifte, född 1783-01-08, död 1836-11-24.
 • Otto Carl, född 1797. Geheimeråd. Död 1873. se Tab. 15.
 • Agata Sofia, född 1800-09-22. Stiftsjungfru. Död 1870-07-23 i Sysmä socken. Gift 1830-03-10 på Haapasalmi med kyrkoherden i Sysmä Johan Selén, född 1788-09-06, död 1847-11-26.
 • Johanna Ulrika Vilhelmina, född 1804-04-29, död ogift 1880-05-08 i Sysmä socken.
 • Ottiliana Augusta, född 1808-08-23 i Rautalampi socken, Död 1878-09-01 på Männynmäki. Gift 1828-08-22 i Viborg med kaptenen Carl Fredrik von Fieandt, född 1795, död 1869.

TAB 15

Otto Carl Rehbinder (son av Adam Otto Rehbinder, Tab. 14), född 1797-04-27 i Rautalampi socken. Kadett vid topografiska kåren på Haapaniemi 1815-02-01. Fänrik vid kvartermästarväsendet av kejserliga sviten, sedermera generalstaben 1817-12-22. Underlöjtnant av kejserliga sviten, sedermera generalstaben 1821-04-20. Löjtnant 1824-05-10. Stabskapten 1827-04-15. Erhöll 1827-05-27 en briljanterad ring. Bevistade kriget i Turkiet 1828 och 1829 samt blev vid belägringen av Silistria 1829 sårad i högra benet och erhöll en kontusion i höften. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1828-04-19. RRS:tAO3kl m ros 1829-01-29 och S:tVlO4kl m ros 1829-03-05. Erhöll jämväl den till minne av kriget instiftade medaljen. Tillförordnade divisionskvartermästare vid 9. infanteridivisionen 1829-04-06. Kapten 1829-09-29. RRS:tAO2kl 1830-06-10. Bevistade polska kriget 1831 och 1832 samt erhöll polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl och medaljen för Warschaus stormning. Överstelöjtnant 1832-04-22. Överstes avsked 1835-02-11. Adjoint hos chefen för finska passexpeditionen i S:t Petersburg 1835-05-13. Statsråds titel 1838-01-23. RRS:tAO2kl m kejs kr 1841-01-21. Guvernör i Tavastehus län 1841-04-05. RRS:tVlO3kl 1845-04-26. RRS:tStO1kl 1850-05-04 och S:tAO 1 kl 1855-12-20. Geheimeråds titel 1858-04-29. Avsked 1863-01-14. Död 1873-01-13 på Berttula vid Tavastehus. Gift 1:o 1838-11-13 i S:t Petersburg med Hedvig Charlotte Julie Ernestine von Baranoff, född 1816-11-17, död 1846-05-20 i Tavastehus, dotter av statsrådet Christoffer von Baranoff, av en i Sverige 1686-09-10 naturaliserad, men ej introducerad rysk bojarätt, och Charlotta Maria Vilhelmina Fock nr 1846. Gift 2:o 1847-05-28 i Tavastehus med den förra fruns syster Juliana Augusta Charlotte Henriette von Baranoff, född 1818-09-01, död 1887-08-23 på Berttula.

Barn:

 • 1. Ernestine Stefanie Constance, född 1843-11-11, död 1844-09-30 i Tavastehus.
 • 1. Ernestine Leonie, född 1844-04-22 Död 1915-01-09 i Helsingfors. Gift 1872-02-27 med överstelöjtnanten vid finska artilleriet Mikael Doubitsky, född 1836, död 1888.
 • 1. Ernestine Charlotte Erique, född 1846-05-20, död 1869-09-01. Gift 1868-03-05 med generalmajoren vid ryska artilleriet Hugo Evald Mansner, född 1840-03-27, död 1895-03-23 i Lomza i Polen.
 • 2. Johan Reinhold Alexander, född 1849-09-30, död 1858-05-04.
 • 2. Robert Otto Nikolai, född 1851. Generalmajor. Död 1913. Se Tab. 16.
 • 2. Louise Charlotte Julie Marie, född 1853-07-31, död 1880-07-30 på Perttula. Gift 1876-12-07 med ryska generallöjtnanten Constantin Ernst von Scharnhorst, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1882-06-25 i Tavastehus med ryska hovfröken Constance Sofia von Ammondt, född 1858-08-29 i Helsingfors, dotter av generalmajoren Edvard Reinhold von Ammondt, finska adliga ätten nr 204, och (friherrinnan) Olga Vivika Ramsay), född 1846-03-11 i S:t Petersburg, död 1908-05-17 på godset Pidul på Ösel.

TAB 16

Robert Otto Nikolai Rehbinder (son av Otto Carl Rehbinder, Tab. 15), född 1851-05-20. Kadett i Fredrikshamn 1862-09-06. Transporterad till kejsarens pagekår 1866-10-26. Kammarpage 1869-02-25. Fänrik vid livgardets Gatsjinska, sedan jägarregemente 1869-07-24. Underlöjtnants avsked 1871-05-05. Därefter en tid anställd i civil tjänst i Ryssland med kollegiesekreterares grad. Åter i tjänst vid livgardets Gatsjinska, sedan jägarregemente med fänriks grad 1875-05-20, underlöjtnant 1876-04-16. Löjtnant 1877-09-11. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878 och S:tStO3kl m sv o ros 1879. Erhöll även den till minne av kriget stiftade medaljen samt RumJK. Stabskapten 1882-04-09. Avsked 1883-05-07. RRS:tAO3kl 1883-05-27. Major och bataljonskommendör i bulgariska armén med garnison i Russe (Rustschuk) samt ordförande i krigsrätten för Nord-Rulgarien 1883-04-26. Återinträdde i rysk tjänst som stabskapten vid livgardets jägarregemente 1885-10-18. RBulgAlexO5kl. Kapten 1888-05-06. RItKrO2kl. JHSO2kl. RRS:tStO2kl 1889-09-11. Överste 1893-04-09. RRS:tAO2kl 1893-09-11. RBulg AlexO2kl. Kommendör för 164. Sakataljska infanteriregementet 1898-10-13. RRS:tVlO4kl m ros 1899-10-04 och 3kl 1901-07-28. Generalmajor och kommendör för 2. brigaden av 3. sibiriska infanteridivisionen 1903. Bevistade fälttåget mot Japan 1904–1905. RRS:tStO1kl m sv 1904-10-28 samt guldsabél med påskrift: för tapperhet 1905-03-17. Avsked från innehavande befattning samt kommenderad till huvudstaden 1905-03-22. Kommendör för 1. brigaden av 3. grenadjärdivisionen 1905-06-10. RRS:tVlO3kl m sv 1905-10-21. Avsked 1906-11-13. Död 1913-06-24 i Hungerburg i Estland samt begraven i S:t Petersburg. Gift 1871-06-13 med Nina Gorjejnov, född 1846-06-30, död 1909-11-07 på sin egendom Alexandrovska i guvern. Tambov, dotter av ryska godsägaren Alexander Gorjejnov och Nadesjda Tumenev.

Barn:

 • Nina, född 1873-04-01, död 1890 i S:t Petersburg.
 • Olga, född 1875, död 1880 i S:t Petersburg.
 • Henrik Constantin, född 1879-03-17 på Perttula vid Tavastehus. Page vid pagekåren i S:t Petersburg 1889. Tjänsteman för särskilda uppdrag hos guvernören i guvern. Tambov. Död 1906-03-20 i Tambov.
 • Olga, född 1884-11-26. Gift 1911-01-29 med äldre sekreteraren i riksduman, kammarherren vid ryska hovet Alexander Tetzner.

TAB 17

Carl Vilhelm Rehbinder (son av Otto Magnus Rehbinder, Tab. 13), född 1765-12-07 i Sysmä socken. Furir vid Savolaks regemente 1783-06-14. Konstituerad fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1788-10-07. Konfirmationsfullmakt 1791-04-24. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. Löjtnant 1808-10-10. Avsked 1809-04-01. Död 1819-08-05 på Oksala i Pälkäne socken. Gift 1796-03-17 i Kangasala socken med Ulrika Eleonora Leijonmarck, född 1767-04-08, död 1845-07-19 på Oksala, dotter av kaptenen Sven Leijonmarck och Margareta Pahl.

Barn:

 • Charlotta Aurora, född 1797-03-03 på Joutsiniemi i Kangasala socken, död 1872-03-14 i Pälkäne socken. Gift 1822-12-08 med förvaltaren av Pälkäne sockenmagasin Isak Alftan, född 1796-06-12 i Karis socken, död 1865-01-21 i Pälkäne.
 • Ulrika Johanna, född 1798-07-12, död ogift 1870-05-28 i Pälkäne.
 • Anna Fredrika, född 1799-10-04, död 1867-01-01 i Pälkäne. Gift i Pälkäne 1834-10-07 med rustmästaren vid 3. finska skarpskyttebataljonen Otto Volmar Schrey, född 1792-11-01 i Lempäälä socken, död 1866-09-04 i Pälkäne.
 • Agata Catharina, född 1801-10-09, död ogift 1879-05-30 i Pälkäne.
 • Ottilia Margareta, född 1804-08-24 död ogift 1877-05-19 Pälkäne.
 • Carolina Christina, född 1807-03-28, död 1807-12-03.
 • Carl August, född 1810. Fältprost. Död 1864. Se Tab. 18.

TAB 18

Carl August Rehbinder (son av Carl Vilhelm Rehbinder, Tab. 17), född 1810-06-03 i Pälkäne socken. Student i Helsingfors 1830-06-17. Prästvigd i Borgå och förordnad till pastorsadjunkt i Helsingfors 1833-06-22. Tillförordnad kollega interiör vid Helsingfors skola 1834-03-12. Tillförordnad kollega infimus vid Helsingfors skola 1835-12-05. Förordnad att undervisa i rektors- och konrektorsklass 1836-03-02. Kollega infimus 1837-04-12 och kollega superior 1840-07-11. Predikant vid 1. finska sjöekipaget 1840-12-24. Tillförordnad pastor vid 1. finska sjöekipaget 1842-05-11–1843-01-15. Vice pastors titel 1843-08-30. Tillika predikant vid sinnessjukhuset invid Helsingfors 1845-02-03. Kyrkoherde i Räisälä pastorat 1851-01-08. Fältprosts titel 1851-05-07. Död 1864-04-16 i Räisälä prästgård. Gift 1845-08-19 på Strandgård i Sysmä socken med Ottilia Vilhelmina Christina Boisman, född 1824-10-25 på Strandgård, död 1901-05-13 i Helsingfors, dotter av vice häradshövdingen Otto Henrik Boisman och hans 1:a hustru Charlotta Vilhelmina Segersven.

Barn:

 • Ottilia Augusta, född 1846-10-29 i Helsingfors, död 1913-04-12 vid Lappi järnvägsstation. Gift 1869-10-28 i Helsingfors med godsägaren Alexander Mortimer Wallén, född 1842-03-16 i Helsingfors, död i Helsingfors 1891-04-21.
 • Hilma Charlotta, född 1848-01-16 i Helsingfors, död 1908-01-28 Kerimäki prästgård. Gift 1866-04-29 i Räisälä socken med kyrkoherden i Kerimäki Otto Gustaf Blomgren, född 1828-08-07 i Säkkijärvi socken, död 1904-09-18 i Kerimäki prästgård.
 • August Bernhard, född 1849-07-27 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1861-07-15. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1870-08-02. Underlöjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1874-04-12. Gardeslöjtnants avsked 1875-11-06. Ingick åter i tjänst vid 12. (ryska) skarpskyttebatal jonen med löjtnants grad 1877-07-26. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. RRS:tAO4kl m påskrift: för tapperhet samt den till minne av kriget instiftade medaljen. Stabskapten 1879-04-30. Kaptens avsked 1881-10-26. död Ogift 1913-07-30 i Brahestad.
 • Jenny Eleonora, född 1850-12-06 i Helsingfors, död i Helsingfors 1880-01-11. Gift 1872-04-02 i Helsingfors med häradshövdingen i Ulvsby domsaga Alarik Alexander Waselius i hans 2:a gifte (jfr nedan), född 1842-01-20 i Tusby socken, död 1887-12-30 i Ejörneborg.
 • Carl Oskar, född 1852-04-13 i Räisälä prästgård, död i Räisälä prästgård 1853-02-17.
 • Carl Oskar, född 1853-08-04 i Räisälä prästgård. Elev vid polytekniska skolan i Helsingfors 1872–1875. Tillförordnad stadsingenjör i Viborg 1876. Biträdande ingenjör vid undersökningen av Vasa järnväg 1877, vid Pielis kanalbyggnad 1878–1879. Stadsingenjör i Uleåborg 1880–1884. Yngre ingenjör av 4. klass vid ingenjörskåren för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1885-09-04. Yngre ingenjör vid överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Finland 1890-02-13. Död ogift 1898-10-03 i Helsingfors.
 • Alma Vilhelmina, född 1854-10-22 i Räisälä prästgård, död i Räisälä prästgård 1862-03-12.
 • Johanna Ottilia (Tila), född 1857-05-25 i Räisälä prästgård. Gift 1889-12-15 i Esbo socken med häradshövdingen i Gamlakarleby domsaga Frans Johan Ludvig Petman, född 1860-10-02 i Helsingfors, död 1914-11-09 i Gamlakarleby.
 • Tekla Carolina (Lina), född 1858-05-13 i Räisälä prästgård. Gift 1880-08-08 i Esbo socken med sin svåger häradshövdingen i Ulvsby domsaga Alarik Alexander Waselius i hans 3:e gifte, född 1842, död 1887.
 • Nanny Matilda, född 1861-06-13 i Räisälä prästgård, död ogift 1924-11-01 i Helsingfors.
 • Otto Carl, född 1862-07-14 i Räisälä prästgård. Kadett i Fredrikshamn 1875-08-04. Underlöjtnant vid 3., Vasa, finska skarpskyttebataljon 1883-08-24. Löjtnant vid. Vasa, finska skarpskyttebataljon 1888-03-31 med tur från 1887-08-24. Stabskaptens avsked 1889-10-03. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1890-06-12. Kontorsskrivare vid tullkammaren i Gamlakarieby 1891. Tullförvaltare i Eckerö 1897-10-19. Död ogift 1922-03-20 i Godby på Åland.
 • August Vilhelm, född posthumus 1864-07-01, död 1864-12-18.

TAB 19

Otto Rehbinder (son av Henrik Rehbinder, naturaliserad och friherre Rehbinder, Tab. 1), arvherre till Uddrich i Tristfers socken, i Estland, herre till Lewolde (Löwenwolde) i S:t Marien-Magdalenen socken, i Estland, som han köpte 1676, och Tamsal i Ampels socken, i Estland, samt till Kullagård i Pyttis socken, Finland. Född 1640. Kom i tjänst vid svenska armén 1648. Major vid kavalleriet 1669. Mannrichter i wierlandska kretsen i Estland 1671-06-29. Ritterschaftshauptmann i Estland 1682 och 1686. Kirchenvorsteher för Tristfer (S:t Catharinen) kyrka 1683-09-18. Var 1692 lantråd i Estland. Fick konfirmationsfullmakt på ovann. majorsbeställning 1697-01-07. Överste för jerwiska lantmilisregementet 1701-01-22. Fången vid Narvas övergång 1704-08-10. Hemkom 1710-05-00. Kommendant i Reval 1710. Fången vid fästningens övergång 1710-09-29. Död 1710-10-00. i pesten och begraven i farfaderns grav i S:t Nikolai kyrka i Reval. Han bevistade med tapperhet kriget i Östersjöprovinserna under Carl XII:s tid. Utstod Narva och Revals belägringar och underskrev jämte tre andra överstår Revals kapitulation. Gift 1:o omkring 1660 med friherrinnan Gertrud Helena von Tiesenhausen, begraven 1698-02-02 jämte en son och två döttrar, dotter av översten, friherre Fabian Reinholdsson von Tiesenhausen, av en svensk friherrlig men ej introducerad ätt, och friherrinnan Gertrud Taube af Karlö. Gift 2:o 1699-03-07 i Reval (RHH.) med sin son Gustaf Magnus' svägerska Margareta Elisabet von Bellingshausen, begraven 1704-01-02 i familjegraven i S:t Nikolai kyrka, Reval (RHH.), dotter av överstelöjtnanten och lantrådet Herman von Bellingshausen och friherrinnan Eufrosyne Sofie Taube af Karlö

Barn:

 • 1. Bernhard Otto, född 1662. Fältmarskalk. Död 1743. Se Tab. 20.
 • 1. Henrik Georg. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1680-10-09. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1682-07-13. Regementskvartermästare i holländsk tjänst. Död barnlös före 1733. Gift med Christina von Buddenbrock, dotter av överkvartermästaren Johan von Buddenbrock och hans 1:a fru Barbara von Wrangell.
 • 1. Hildegard Elisabet, döpt 1665-05-11 i Reval. (RHH.) Gift 1688-02-25 med överstelöjtnanten vid Åbo och Björneborgs läns tremänningskavalleriregemente Otto Gustaf von Dellwig, död 1706-11-00. i Viborg.
 • 1. Fabian Vilhelm, till Uddrich. Född 1667 (RHH.). Officer i svensk tjänst. Kom 1688 till Holland med de hjälptrupper, som från Sverige avgingo dit mot Ludvig XIV i Frankrike, och var 1726-03-07 major i holländsk tjänst. Överste för ett infanteriregemente i Utrecht. Död ogift 1746-12-04 i Reval och begraven 1747-02-06 i familjegraven i S:t Nikolai kyrka (RHH.) i Reval.
 • 1. Otto, döpt 1668-11-19 i Reval. [6]
 • 1. Fromhold Johan, döpt 1671-11-02 i Reval (RHH.). Student. Underofficer vid Åbo läns infanteriregemente. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1692-09-05. Död ogift kort före 1697-06-24.
 • 1. Gustaf Magnus, född 1673. Ryttmästare och lantråd. Död 1734. Se Tab. 21.
 • 1. Anna Helena, döpt 1674-10-06 i Reval. (RHH.)
 • 1. Anders Reinhold. Kapten. Se Tab. 42.
 • 1. Charlotta Dorotea, levde änka 1712. Gift 1:o m. kaptenen Georg Erik von Stiernhielm, Död 1708. Gift 2:o 1711-05-11 i Reval (RHH.) med Fromhold von Berg, till Karmel.
 • Åtta barn dessutom, som dogo unga.

TAB 20

Bernhard Otto Rehbinder (son av Otto Rehbinder, Tab. 19), född 1662-11-21 i Reval. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1680-04-04. Fänrik vid livgardet 1680-06-04. Löjtnant vid livgardet 1683-08-13. Gick i holländsk tjänst. Kapten vid Nils Bielkes regemente i Reval 1689. Överstelöjtnant vid Anders Sparrfelts regemente i Reval 1693-07-20. Överste för generalmajor Lindebooms regemente 1697-09-20. Deltog i spanska successionskriget från 1700. Var 1706-09-07 generalmajor i hertigens av Savoyen tjänst, då han i slaget vid Turin kommenderade en del av savoyska armén. Generallöjtnant vid savoyska artilleriet 1713. Guvernör i Pignerol. Överste för ett tyskt regemente i Savoyen och general av artilleriet. Var 1720-05-22 general en chef över sardinska armén – sedan Savoyen blivit en del av konungariket Sardinien – samt tilldel Annunziata-orden 1713-09-24 (enl sagda ordens matrikel) RAnnunciataO och RItS:tMLO. Stormarskalk av Sardinien (fältmarskalk) 1730-09-01. Död 1743-11-12 i Turin och begraven i kyrkan S:t Spirito i Turin, varest över honom är uppsatt en präktig mausolé. 'Han antog katolska läran, hade mycket anseende för sin tapperhet och var ganska rik. Erbjöd kort före sin död någon av sin släkt att resa ut till Turin för att bliva hans arvinge, men sådant blev ej antaget.' Gift 1:o med N N. von Neuburg, som levde 1732-05-01, men var död 1737-10-18. Gift 2:o 1739-05-24 i Turin med grevinnan Christina Margareta di Piosasco, född 1722 levde ännu 1799-10-00, dotter av greve Marcel di Feys, di Piosasco, Valvere och Piobis.

Barn:

 • En dotter, var död 1732-05-01. Gift med greve Joseph Scaglia de Verrue, som levde 1743-12-17.

TAB 21

Gustaf Magnus Rehbinder (son av Otto Rehbinder, Tab. 19), arvherre till Uddrich och Lewolde samt Maydel i Jordens socken, i Estland, och Gr. Goldenbeck i Goldenbecks socken, i Estland. Döpt 1673-03-22 i Reval (RHH.). Var 1699 fänrik vid karelska kavalleriregementet och blev 1699-08-18 föreslagen till regementskvartermästare vid karelska kavalleriregementet. Avsked 1701-12-00. Konstituerad kapten vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1702-06-20. Ryttmästare vid estländska adelsfaneregementet 1703-10-01. Konfirmationsfullmakt 1706-12-06. Mannrichter i Estland 1717 och var 1723-03-09 ritterschaftshauptmann i Estland. Lantråd Estland 1733. Död 1734-07-20. 'Han var en ganska tapper man. Överraskade, jämte ryttmästaren Bernhard Virgin, 1705-05-00 vid Ober-Pahlen i Estland ett parti kringströvande ryssar, av vilka han nedgjorde större delen och uppbrände en hop, som ville försvara sig i en lada, varjämte han tog några fångar och hela rovet tillbaka, vilket allt förorsakade mycken förskräckelse bland fienderna. Bevistade sedan 1705-06-28 en träffning mot dem vid Mustila i Estland samt förföljde, jämte ryttmästaren Bernt Vilhelm Rehbinder, de slagna på andra sidan om Ubbakull.' Gift 1:o 1706-04-13 i Reval (RHH.) med sin faders svägerska Octavia Elisabet von Bellingshausen, dotter av lantrådet Herman von Bellingshausen och friherrinnan Eufrosyne Sofie Taube af Karlö. Gift 2:o efter 1720 (Reval.) med Helena Juliana von Bistram, född 1698 (Reval.), begraven 1745-02-26, i RevaP, dotter av lantrådet Bengt Henrik von Bistram, av en i Sverige adlad, men ej introducerad ätt, och friherrinnan Margareta Elisabet von Fersen.

Barn:

 • 1. Bernhard Vilhelm, född 1707, levde 1756.
 • 1. Anna Catharina, född 1708-11-01 i Reval. (RHH.)
 • 1. Henrik Johan, arvherre till Uddrich. Född 1710-05-18. Löjtnant i rysk tjänst. Begraven 1756-01-24 i svärfaderns familjegrav i Revals domkyrka. Gift 1745-03-24 med sin syssling, friherrinnan Ebba Elisabet Rehbinder i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1756-06-04 med löjtnanten Herman Fredrik von Fersen, död 1776-11-29), begraven 1778-04-12 dotter av lantrådet, friherre Otto Henrik Rehbinder och hans 1:a fru Juliana von Marqvard.
 • 1. Otto Bengt, begraven 1714-12-05 i Tristfers socken. [Ha.]
 • 1. Margareta Elisabet, född 1715, Död 1734-11-06 i Tristters socken. [7]
 • 1. Gustaf Johan, döpt 1717-09-22 i Tristfers socken. [Ha.]
 • 2. Fabian. Löjtnant vid Möllendorfska dragonregementet av preussiska armén 1744-03-06. Levde 1771-03-00, men var död 1797-06-26.
 • 2. Juliana Helena, döpt 1724-12-21 i Tristfers socken (Ha.), död 1800-12-14 i Reval. Gift 1740-10-09 i Tristfers sn (Ha.) med löjtnanten Reinhold Johan von Fersen, till Laupa, född 1713-06-09 i Turgels socken (Ha.), Estland, begraven 1772-09-30.
 • 2. Beata Vilhelmina, född 1726-06-08, död 1727-04-26.
 • 2. Otto Magnus, romersk riksgreve. Född 1727. Geheimeråd. Död 1792. Se Tab. 22.
 • 2. Helena Vilhelmina, född 1729-07-21 i RevaP, begraven (Ha.) 1730-01-28.

TAB 22

Vapensköld för riksgreve Rehbinder (från Baltisches WappenCD)
Vapensköld för riksgreve Rehbinder (från Baltisches WappenCD)

Otto Magnus Rehbinder, romersk riksgreve Rehbinder (son av Gustaf Magnus Rehbinder, Tab. 21), arvherre till Uddrich, som han fick övertaga vid arvsfördelningen efter sin avlidne halvbroder Henrik Johan 1756, herre till Lewolde i S:t Marien-Magdalenen socken, sack i Kegels socken, i Estland, Wannamois i Kirrefers socken, i Estland, samt Mönnikorb m fl i Tristters socken, i Estland. Döpt 1727-12-07 i Tristfers socken (Ha.). Löjtnant (Riga.). Assessor i rysk tjänst 1765. Kammarherre och geheimeråd i Sachsen-Weimar. För sig och efterkommande av kejsar Josef II upphöjd i romersk riksgrevlig värdighet 1787-06-27. Död 1792-02-25. Gift 1:o 1752-06-30 i Reval (RHH.) med Agneta Helena von Bistram, född 1734, död i barnsäng strax före 1753-09-09 och begraven 1754-02-09 i Reval (RHH.), dotter av assessorn Bengt Fredrik von Bistram, av en i Sverige adlad, men ej introducerad ätt, och friherrinnan Johanna Charlotta von Tiesenhausen (Reval.). Gift 2:o 1756-01-18 i Reval (RHH.) med friherrinnan Sofia Catharina Dorotea von der Pahlen, född 1737-01-06 på Palms i Tristters socken, död 1768-04-06 i Reval, dotter av assessorn, friherre Arent Didrik von der Pahlen och Magdalena Elisabet von Derfelden.

Barn:

 • 1. Gustaf Fredrik, född 1753, död 1753-08-15 [Reval.].
 • 2. Gustaf Didrik, riksgreve. Född 1756. Kretsadelsmarskalk. Död 1826. Se Tab. 23.
 • 2. Magdalena Elisabet, riksgrevinna, döpt 1758-03-08 i Reval (RHH.), död i Reval (RHH.) 1797-08-06. Gift 1777-02-16 i Reval med överstelöjtnanten Hans Henrik von Fersen, från vilken hon blev skild, född 1743, död 1800-07-16 i Dubno. (Reval.)
 • 2. Vilhelmina Helena Fredrika, riksgrevinna, döpt 1760-04-14 i Reval. (RHH.) Gift med kammarherren, friherre Fredrik Anton Gottlieb Jaroslaw von Prittwitz, till Oel i Schlesien, som levde 1799.
 • 2. Otto Magnus, riksgreve, född 1761-06-04 i Reval. Ägde Wannamois och det s k Rehbinderska palatset i Reval. RJohO. Sålde sina egendomar och överflyttade till Nordamerika. Död i Nordamerika 1847.
 • 2. Josefa Dorotea Augusta, född 1763-03-00 i Reval (RHH.), var död 1768.
 • 2. Carl Fredrik, riksgreve, född 1764. Hakenrichler. Död 1841. se Tab. 30.

TAB 23

Gustaf Didrik Rehbinder (son av Otto Magnus Rehbinder, Tab. 22), riksgreve, döpt 1756-12-06 i Reval (Reval.). Ägde Uddrich, Mönnikorb, Kurrisaar, Buxhöwden, Jöhntack och Pallal, Woddofer och Wando i S:t Catharinen (Tristfer) socken, Wennefer i S:t Simonis socken, Wannamois, Lautel och Seyer i Kirrefers socken, Kerrater i Ampels socken, Magnushof i Worms' socken mm, allt i Estland. Kretsadelsmarskalk i wieriandska kretsen 1818. RRS:tVlO4kl. Död 1826-07-31 på Uddrich. Gift 1790-09-03, i Reval (RHH.) med Anna Margareta Gustava von Schwengelm, född 1771-06-21 på Kunda (Ha.) i Maholms socken, Estland, död 1809-05-02 i Leipzig, dotter av översten Bernhard Gustaf von Schwengelm, av en i Sverige adlad, men ej introducerad ätt, och grevinnan Juliana Henriette von Manteuffel.

Barn:

 • Otto Henrik Reinhold, riksgreve. Född 1791-07-11 på Mönnikorb (Ha.), död 1804-09-19 i Reval och begraven (Ha.) 1806-01-10.
 • Carl Gustaf, riksgreve. Född 1793. Lantråd. Död 1851. Se Tab. 24.
 • Juliana Magdalena, riksgrevinna. Född 1794-08-26, död 1864-05-18 på Peuth i Wesenbergs socken, Estland. Gift 1818-08-28 på Uddrich med generalmajoren, friherre Bernhard Henrik Clodt von Jurgensburg, född 1767, död 1853.

TAB. 24 Carl Gustaf Rehbinder

TAB. 24. Carl Gustaf (son av Gustaf Didrik, Tab. 23), riksgreve. Arvherre till Uddrich, Mönnikorb, Kurrisaar m. m. Född 1793-06-14 i Reval (Rhh.). Student i Leipzig. Gjorde vidsträckta utrikes resor. Efter hemkomsten kreisgerichtsassessor, hakenrichter, oberkirchenvorsteher för riddar- och domkyrkan, Reval samt sist lantråd i Estland 1844. Död 1851-11-07 i Tilsit i Preussen och begraven i familjegraven vid Uddrich. Gift 1818-10-10 med friherrinnan Ernestine Sofie von Ungern-Sternberg, född 1793-11-26 (1794-11-14) död 1886-12-26 på Uddrich och begraven i familjegraven på Uddrich, dotter av majoren, friherre Carl Ludvig Ferdinand von Ungern-Sternberg, och Juliana Jakobina von Wartmann. Barn:

 • Gustaf Ludvig Eberhard, riksgreve. Född 1819-07-03 på Kerrafer (Ha.) i Ampels socken. Löjtnant vid ett ryskt gardesregemente. Ryttmästare vid ett ryskt gardesregemente. Kretsgerichtsassessor i Estland. Kirchenvorsteher för S:t Catharinen kyrka. Död ogift 1853-03-20 på Uddrich. (Riga.)
 • Anna Juliana, riksgrevinna. Född 1821-07-21 på Kerrafer (Ha.), död 1861-03-22 på Luist i Haggers socken (Ha.), Estland. Gift 1844-09-10 i Reval (RHH.) med mannrichtern Peter Alexander von Brevern, av en i Sverige adlad, men ej introducerad ätt, född 1813-01-02 i Reval (RHH.), död i Reval (Riga.) 1891-12-22.
 • Ernestine Gabriella, riksgrevinna. Född 1824 på Kerrafer (Ha.), död 1899-09-03 på Avandas (Ha.) i Marien-Magdalenen socken. Gift 1846-02-26 i Reval (RHH.) med mannrichtern Carl Teodor von Bremen, född 1817-03-17 på Ruil (Ha.) i Haggers socken, död 1890-05-08 på Avandus. (Ha.)
 • Helena Adelaide, riksgrevinna. Född 1826-01-27 på Kerrafer (Ha.), död (Ha.) 1826-06-05 och begraven i familjegraven vid Uddrich.
 • Amalia Carolina, riksgrevinna. Död 1827-03-24 på Uddrich (Ha.), död ogift 1858-08-17 på på Uddrich och begraven i familjegraven på Uddrich
 • Otto Bernhard, riksgreve. Född 1828-05-02 på Uddrich, död på Uddrich 1831-05-31. [Ha.]
 • Carl Gotthard, riksgreve. Född 1829. Godsägare. Död 1879. Se tab. 25.
 • Reinhold Fabian, riksgreve. Född 1831. Lantråd. Död 1905. Se Tab. 26.
 • Louise Maria, riksgrevinna. Född 1834-05-16 på Uddrich (Ha.), död 1854 i Berlin. (Riga.)

TAB. 25 Carl Gotthard Rehbinder

TAB. 25. Carl Gotthard (son av Carl Gustaf, Tab. 24), riksgreve. Född 1829-09-19 på Uddrich (Riga.). Ägde Buxhöwden, Jöhntack, Woddofer, Wando och Pallal, alla i Estland, vilka gods han erhöll vid arvskiftet efter fadern. Död 1878-11-10 i San Remo. Gift 1860-06-10 i Reval (RHH.) med baronessan Annette Emelie Juliana von Uexküll (Riga.), i hennes 1:a gifte (gift 2:o med portugisiske legationssekreteraren i Rom Bernhardino de Faria Gentil, från vilken hon blev skild), född 1835-07-05, död 1902-12-27 i Dresden, dotter av (Riga.) baron Fredrik August von Uexküll och Anna von Patkull. Barn:

 • Carl Fredrik Voldemar Reinhold, riksgreve. Född 1861-11-11 i Revar. Ärvde faderns ovann. gods. Död barnlös 1900-10-12 på Buxhöwden och begraven vid S:t Catharinen kyrka. Gift 1895-05-12 i London (Riga.) med Anna Ida Clara Carolina Bergemann, född 1866-02-01 i Berlin, dotter avi boktryckaren Johan Fredrik Vilhelm Bergemann och Pauline Augusta Vilhelmina Neumann.

TAB. 26 Reinhold Fabian Rehbinder

TAB. 26. Reinhold Fabian (son av Carl Gustaf, Tab. 24), riksgreve. Född 1831-01-12 på Uddrich. Hakenrichter. Kretsdeputerad 1867–1878. Ritterschaftshauptmann i Estland 1878–1881. Lantråd i Estland 1881. Kirchenvorsteher för riddar- och domkyrkan, Reval 1888–1889. Avsked från lantrådsämbetet 1899. Död 1905-03-27 på Uddrich och begraven i familjegraven på Uddrich. Han erhöll vid arvskiftet efter fadern Uddrich, Mönnikorb och Kurrisaar. Ägde därjämte Rehbinderska palatset i Reval, vilket exproprierades 1894, emedan det stod i vägen för en rysk katedralkyrka, som då började byggas på Domberget. Gift 1858-11-14 i Reval (Riga.) med friherrinnan Stella Charlotta von Ungern-Sternberg, från vilken han 1866 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1838-07-30 i Reval (Riga.), död 1903-06-03 i Florens (Riga.), dotter av godsägaren, friherre Edvard Arkibald Percival von Ungern-Sternberg, och Josefina Anna Helena von Helffreich. Barn:

 • Henrik Carl Edvard, riksgreve. Född 1860. Manngerichtsassessor. Död 1929. Se Tab. 27.
 • Stella Marie Elisabet Ernestine, riksgrevinna. Född 1862-08-28 på Uddrich. Gift på Uddrich 1883-11-18 med sin kusin, godsägaren Constantin Paul Carl von Bremen, till Avandus i S:t Simonis socken i Estland, och Kappo, i S:t Simonis socken i Estland, född 1855-03-14 på Kappo (Riga.), död 1924-10-10 på Ahrenshoop. (Riga.)

TAB. 27 Carl Edvard Rehbinder

TAB. 27. Henrik Carl Edvard (son av Reinhold Fabian, Tab. 26), riksgreve. Född 1860-02-09 på Uddrich. Disponerade Mönnikorb 1884–1905. Manngerichtsassessor 1883–1886. Kirchspielsvorsteher 1886– 1889. Ärvde vid faderns död 1905 Uddrich och Mönnikorb, vilka gods 1919 exproprierades, samt hus i Reval. Död 1929-11-16 i Reval (Reval.) Gift 1884-11-05 i Paris med Marie Madeleine von Kotzebue, född 1863-05-21, död 1939-09-22 i Reval, dotter av verkliga ryska geheimerådet Ernst Paul von Kotzebue och Praskovja Mawros från Rumänien. Barn:

 • Marie Madeleine, riksgrevinna. Född 1885-09-02 på Mönnikorb. Död 1971-12-12 i Sibiu, Rumänien. Gift 1909-10-15 på Uddrich med f. d. kaptenen vid ryska flottan och marinattachén vid ryska beskickningen i Stockholm, greve Paul (EÄ von) Keller, född 1883-05-21 i Vilna, (g.s.) 3/6 (n.s.), marinattaché i Stockholm 1911–1914, KVO 1912, efter ryska inbördeskriget överste i kungl.rumänska armén, kejserlig rysk marinofficer, marinattaché även i Oslo och Köpenhamn 1911–1914, under ryska inbördeskriget adjutant hos chefen för ryska Svarthavsflottan, gick i landsflykt 1920 till Rumänien, inträdde där i kavalleriet och avancerade till överste, efter 2. världskrigets slut krigsfånge i Sibirien, återvände till Rumänien omkr. 1960, erhöll tillstånd utvandra till Västtyskland 1974, RRS:tO3klmsv 1904-03-00, RRS:tVlO4klmsv 1904-10-00, RRS:tAO3kl 1908, RRS:tStO2kl 1912, KVO 1912-07-05, RFrHL 1914-04-01, RDDO1gr 1914-04-03, RNS:tOO1kl 1914-04-20, RRS:t AO2klmsv 1916-12-06, RRS:tGO4kl 1917-09-00, KRumKrO 1942, KRumSOmsv 1943, RTyskKrFK 1943, död 1980-06-17 i Eutin, Wästtyskland, son av kejserlige ryska generalen av kavalleriet greve Theodor Alexander Keller och baronessan Elise Marie von Ronne.
 • Marguerite, riksgrevinna. Född 1886-11-03 på Mönnikorb. Död 1968-02-15 i Nowich, Norfolk, England. Gift 1920-09-21 i Berlin med f. d. löjtnanten i ryska flottan Constantin Vassiljevitj Krijanovsky, (skild från 1. maken 1948 i Casablanca, Marocko), gift 2:o 1949 i Cockermouth, Cumberland, England med Felix Harwood, född 1873, ingenjör och direktör, död 1950 i Manchester, England.
 • Reinhold Ernst Constantin, riksgreve. Född 1888. Se Tab. 28.
 • Stella, riksgrevinna. Född 1891-06-19, på Mönnikorb. Död 1972-01-24 i Cannes, Frankrike. Gift 1:o 1918-09-23 med godsägaren, finske friherren Gustaf Henrik Standertskjöld-Nordenstam (Standertskjöld), född 1880, död 1925, gift 2:o 1947-08-16 i Stockholm (Finska förs. vb nr 108) med friherre Wladimir von Knorring, fransk medborgare, född 1891-01-17, död 1962-02-18 i Cannes, Frankrike.
 • Henrik Carl Edvard, riksgreve. Född 1896. Ingenjör. Se Tab. 29.

TAB. 28 Reinhold Ernst Constantin Rehbinder

TAB. 28. Reinhold Ernst Constantin (son av Henrik Carl Edvard, Tab. 27), riksgreve. Död 1888-01-01 i Reval. Vid världskrigets utbrott 1914 volontär vid 16. ryska husarregementet Irkutsk. Reservofficer. RRS:tGK för tapperhet 1914. Fången vid ryska arméns återtåg. från Ostpreussen 1914-10-00 och tillbragte fyra år i fångläger i Bajern. Anställd hos kejsaren av Abessinien Ras Tatfari. Gift 1919-02-27, på Warzin i Tyskland med grevinnan Dorotee Sibylle Catharina von Bismarck-Schönhausen, från vilken han 1920 blev skild, född 1892-12-09 i Hannover, dotter av greve Vilhelm Otto Albert von Eismarck-Schönhausen och. grevinnan Sibylle von Arnim. Barn:

 • Otto Magnus, född 1919-12-11 i Berlin.

TAB. 29 Henrik Carl Edvard Rehbinder

TAB. 29. Henrik Carl Edvard (son av Henrik Carl Edvard,. Tab. 27), riksgreve. Född 1896-04-15 på Mönnikorb. Utexaminerad från Nikolai-gymnasiet 1915-05-00. Studerad därefter ett år vid kejsar Alexander-Lycéet i S:t Petersburg. Under världskriget frivillig vid ryska artilleriet 1916. Löjtnant vid ryska artilleriet 1917. S:tGeorgsM för tapperhet. Elev vid tekniska högskolan i München 1921. Ingenjör. Gift 1923-08-17 i S:t Petri domkyrka, Bremen med Irene Margareta Matilda Amelie Koenenkamp, född 1897-09-21 i Eremen, dotter av grosshandlaren Vilhelm Koenenkamp och Antonie Clewing. Barn:

 • Mark Alexei Reinhold Constantin, född 1924-10-08.

TAB. 30 Carl Fredrik Rehbinder

TAB. 30. Carl Fredrik (översiktstab. 6A, son av Otto Magnus, Tab. 22),. riksgreve. Arvherre till Säck, i Kegels socken, Friedrichshof, i Kegels socken, Rahhola, i Kegels socken och Jelgimeggi, i Kegels socken, Estland. Född 1764-11-10 på Friedrichshof. Var 1818 hakenrichter i Harrien. Död 1841-11-08 på Friedrichshof. Gift 1786-04-25 med grevinnan Gertrud Francoise Elisabet von Nassau zu Leck, född (Reval.) 1768-01-08, död 1837-11-17 på Friedrichshof, dotter av greve Ludvig Teodor von Nassau. zu Leck och Johanna Françoise Elisabet von Cronsaz. Barn:

 • Otto Albert Fredrik, riksgreve. Född 1786. Godsägare. Död 1813. Se Tab. 31.
 • Paul Edvard, riksgreve. Född 1794. Manngerichtsassessor. Död 1870. Se Tab. 36.
 • Gustaf Constantin, riksgreve. Född 1795. Löjtnant. Död 1822. Se Tab. 39.
 • Carl Jakob August, riksgreve. Döpt 1797-06-19 på Friedrichshot, död 1799-10-22 i Kegels socken. [Reval.]
 • Carolina Louise, riksgrevinna. Föd 1802-02-16, på Friedrichshof. Gift 1:o på Friedrichshof 1819-10-05 med gardeslöjtnanten, greve Carl Teodor von Manteuffel, från vilken hon blev skild, född 1798-12-24 på Kirna i Turgels socken, Estland. Gift 2:o 1830 med ryska statsrådet Julius Johan Fehst, död 1831.

TAB. 31 Otto Albert Fredrik Rehbinder

TAB. 31. Otto Albert Fredrik (översiktstab. 6A, son av Carl Fredrik, Tab. 31), riksgreve. Arvherre till Rahnola och Jelgimeggi. Född 1786-12-14 i Reval (RHH.). Student i Dorpat 1804. Död 1813-01-25 på Jelgimeggi. (Ha.) Gift (Riga.) 1807-05-25 med Anna Julia von Stackelberg, född 1788, död 1849-02-27, dotter av (Reval.) majoren Johan Ernst von Stackelberg och Anna Beata von Stackelberg. Barn:

 • Ferdinand Carl Ernst, riksgreve. Född 1809. Generalmajor. Död 1890. Se Tab. 32.
 • Anna Franzisca Emilie, född 1809-05-27, död 1822-12-14 [Reval.].
 • Pauline Augusta Elisabet, riksgrevinna. Född 1810-11-23 på Jelgimeggi (Ha.), död 1891-12-23 som stiftsdam i Catharinenthal vid Reval. Gift 1839-04-21 i Haggers socken (Ha.) i Estland med ryttmästaren Carl *Vilhelm Johan von Hoyningen Huene, född 1803-10-09 på Samm (Ha.) i Maholms socken, död 1849-02-28 på Maeküll (Ha.) i Haggers socken.
 • Constance, riksgrevinna. Född 1812-05-13, död 1869-01-28. Gift 1836-01-08 med stabsryttmästaren Greger Vilhelm von Harpe, född 1808-11-08, död 1847-03-03 på Afer i Maria Magdalenen socken.

TAB. 32 Ferdinand Carl Ernst Rehbinder

TAB. 32. Ferdinand Carl Ernst (översiktstab. 6A, son av Otto Albert Fredrik, Tab. 31), riksgreve. Till Kotzum och Rumm i Kusals socken, i Estland, samt Känik i Jegelechts socken, i Estland, vilka han köpte 1857. Född (Riga.) 1809-06-29 på Friedrichshof. I rysk tjänst vid livgardets semenovska regemente. Deltog i polska och turkiska fälttågen. Chef för livgardets finska regemente. Generalmajor. RRS:tGO. RRS:tStO2kl. Avsked 1857. Död 1890-05-20 i Reval. (Riga.) Gift 1844-01-26 med Marie Danilovna Polosov, född 1828-02-21 i Mzensk (Riga.), död 1892-04-20 i Reval, dotter av generallöjtnanten Daniel Polosov. Barn:

 • Anna, riksgrevinna. Född 1846-07-23, död 1926-12-15 i Reval. Gift 1867-02-12 med godsägaren Ivan von Nasackin (Nassokin), nr 740, född 1838, död 1900.
 • Alexander, riksgreve. Född 1848. Kretschef. Död 1902. Se Tab. 33.
 • Nikolai, riksgreve, död vid två års ålder.

TAB. 33 Alexander Rehbinder

TAB. 33. Alexander (översiktstab. 6A, son av Ferdinand Carl Ernst, Tab. 32), riksgreve. Född 1848-02-19 i S:t Petersburg. Hakenrichter i Estland. Kretschef i Harrien 1888-12-01. Död 1902-01-04 i S:t Petersburg. Han ägde fädernegodsen Kotzum, Rumm och Känik. Gift 1875-10-11 i S:t Petersburg med Ljubov von Heydenreich i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1905 med generalmajoren Alexander Reinhold von Guvenius, finska adliga ätten nr 248, född 1848-11-26, död 1914-03-15), född 1854-05-09 i S:t Petersburg, död 1916-08-27 i Yalta på Krim, dotter av civilingenjören Gottlob von Heydenreich och Norra Norra von Dingelstädt. Barn:

 • Alexander, riksgreve. Född 1876, godsägare. Se Tab. 34.
 • Vladimir, riksgreve. Född 1878-05-25 på Rumm. Jur. examen vid universitetet i S:t Petersburg. Anställd i ryska utrikesdepartementet. Kammarjunkare hos kejsaren. Hovråd. Legationssekreterare i Paris 1912–1917. Fotografisk medarbetare i Condé Nast Publications i New York och teknisk direktör för dess fotografiska verkstäder i Paris. Gift 1916-04-29 i Paris med Jacqueline Marie Conqueré de Monbrison i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1893-11-20 i Paris–1904 med legationssekreteraren greve Jaques Alfred Edmund de Pourtalés, född 1858-05-08 i Paris), född 1871 i Strassburg, dotter av Roger Henri Conqueré de Monbrison och Helene Hecht.
 • Sergei, riksgreve. Född 1885-01-21 på Rumm. Page vid kejserliga gardets pagekår i S:t Petersburg. Kammarpage hos kejsarinnan Alexandra. Löjtnant vid ryska gardesartilleriet till häst. Kapten vid ryska gardesartilleriet till häst 1915. Överste vid livgardet 1917. Bosatt i Berlin. Gift 1909-10-30 i S:t Petersburg med ryska hovfröken Marie von Mewes, född 1886-11-14 (1886-11-27 enl http://info.ancestry.com). Död 1983-08 i Bronx NYC, Bronx, NY, USA. Dotter av generalen Rikard von Mewes och Helene Goulkevitj.

TAB. 34 Alexander Rehbinder

TAB. 34. Alexander (översiktstab. 6A, son av Alexander, Tab. 33), riksgreve. Född 1876-08-11 på Rumm. Genomgick forstakademien i S:t Petersburg och var sedan anställd en tid i ryska lantbruksdepartementet. Kammarherre vid kejserliga hovet. Övertog vid faderns död familjegodsen Kotzum och Rumm, vilka han ägde till 1919, då de exproprierades. Arr. godset Klosterhof vid Immendingen i Baden. Gift 1902-04-21 i S:t Petersburg med Xenia Andrejevski, född 1877-10-16 i S:t Petersburg (Riga.), död 1958, dotter av domänintendenten och ho v jägmästaren Mikael Andrejevski och friherrinnan Olga Krassow. Barn:

 • Alexander, riksgreve. Född 1903. Se Tab. 35.
 • Mikael, riksgreve. Född 1905-11-22 i S:t Petersburg. Gift 1932-10-29 på Schrewenborn vid Kiel med Maria Aletta Elisabet Irmgard Hagedorn, född 1914-11-21 i Kiel, dotter av doktorn Fredriuk Hagedorn och Maria Finkler.
 • Xenia, riksgrevinna. Född 1908-02-16 i S:t Petersburg. Gift 1947 i Paris med baron Georges de Rehbinder, född 1909 i Samhorodek, dop. Kieff, Ryssl. (son av baron Leen Rehbinder, godsägare på Samhorodek).

TAB 35

Alexander Rehbinder (son av Alexander, Tab. 34), riksgreve. RHD protokoll 1928-04-25 (Återinsatt i sina förfäders rättigheter genom Kungl. resol. 1947-01-08). Född 1903-11-07 i S:t Petersburg. Huvudman. Student i Karlsruhe 1923. Lantbrukselev vid Rälteberga i Ottarps socken, Malmöhus län. Ägare Grünhaus i Holstein. Död 1933-03-31 i Buenos Aires. Gift 1928-10-20 på Rudolfzell i Baden med Marie-Louise (EÄ Marie Louise) Curtius i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild 1932, född 1907-02-24 i Duisburg vid Rhen, dotter av doktorn Hans Curtius och Ida Schmid.

Barn:

 • Fredrike Ida Adele Michaela Birgitte (EÄ Birgitta), född 1929-07-19 i Kiel.

TAB. 36 Paul Edvard Rehbinder

TAB. 36. Paul Edvard (son av Carl Fredrik, Tab. 30), riksgreve. Arvherre till Säck och Friedrichshot i Kegels socken, i Estland samt Ridaka i Rappels socken, i Estland. Född 1794-01-27 på Friedrichshof. Manngerichtsassessor. Död 1870-04-28 i Reval. Gift 1:o i Reval (RHH.) 1818-01-25 med sin kusins svägerska, friherrinnan Julie Eleonore Helena von Ungern-Sternberg, född (Reval.) 1800-09-23, död 1834-08-26 på Sack (Ha.), dotter av majoren, friherre Carl Ludvig Ferdinand von Ungern-Sternberg, och Juliana Jakobina von Wartmann. Gift 2:o 1836-06-09 i Reval (Ha.) med Eva Juliana Sofia von Reutern, från vilken han blev skild, född 1812-06-23 i Maria Magdalenen socken (Ha.), död 1875-07-31 i S:t Petersburg (Riga.), dotter av kretsmarskalken Magnus Giesbrecht von Reutern, av en i Sverige adlad men ej introducerad ätt, och hans 2:a fru Dorotea Traube. Barn:

 • 1. Juliana Pauline Louise Adelheid, riksgrevinna. Född 1821-07-12 på Sack (Ha.), död på Sack 1822.
 • 1. Eva Pauline, riksgrevinna. Född 1822-11-23 på Sack (Ha.), död 1823-11-23 på Sack.
 • 1. Alexander Constantin, riksgreve. Född tvilling 1823-12-06 på Sack (Ha.), död ung.
 • 1. Ludvig Nikolai, riksgreve. Född 1823 på Sack (Ha.). Tullråd. Död 1876. se Tab. 37.
 • 1. Evelina Adelgunda, riksgrevinna. Född 1825-01-30 på Sack (Ha.). Död (Ha.) ogift 1861-04-25 på Ridaka.
 • 1. Carl Constantin Calixtus, riksgreve. Född 1827 på Sack (Ha.). Löjtnant. Död ogift 1850-10-14 på Ridacka.
 • 1. Ida Enocha Josefine, riksgrevinna. Född 1829-01-03 på Sack (Ha.), död 1829-11-01 på Sack.
 • 1. Sofia Fredrika, riksgrevinna. Född 1830-11-12 på Sack (Ha.), död 1834-07-25 på Sack. (Ha.)
 • 1. Paul Julius, riksgreve. Född 1831 på Sack (Ha.). Överste. Död 1880. se Tab. 38.
 • 1. Berta Celestine, riksgrevinna. Född 1833-04-06, död 1834-01-01 på Sack. [Ha.]
 • 2. Magnus Gottfried Edvard, riksgreve. Född 1838-02-13, död 1838-06-06

TAB. 37 Nikolai Ludvig Rehbinder

TAB. 37. Nikolai Ludvig (son av Paul Edvard, Tab. 36), riksgreve. Född tvilling 1823-12-04 på Sack. Marinlöjtnant i ryska flottan. Tulldirektör först i Hapsal 1855, sedan i Libau 1860. Tullråd av 1. klass vid ryska huvudtullverket i Polangen i Kurland 1862. Avsked. Chef för baltiska järnvägens trafikbyrå i Reval. Död 1876-08-31 i Dorpat. Har gjort sig känd som diktare och skriftställare. Gift 1845-06-01 med Gabriele Marie Beatrice von Brinkmann, född (Riga.) 1826-10-23, död 1899-05-17 på Inzeem i Livland, dotter av postdirektören i Reval Carl von Brinkmann (yngste broder till Carl Gustaf von Brinkman, adlad och friherre von Brinkman) och prinsessan Marie Gabriele Felicitas af Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst. Barn:

 • Juliana Gabriele Henriette Amalia, riksgrevinna. Född 1847-10-05, död 1918-10-30 i Altenburg. (Reval.) Gift med kyrkoherden i Frankfurt am Main G. Schlosser, född 1847-10-17, död 1920.
 • Paul Alexander Nikolai, riksgreve. Född 1849-02-22, död 1849-04-01.
 • Gabriele Hedvig Natalie Felicia, riksgrevinna. Född 1850-03-14 i Hapsal (Reval.), död 1927-10-01 i Freiburg. Gift 1870-05-08 i Reval med lantrådet och kammarherren, friherre Henrik Magnus Engelbrekt von *Tiesenhausen, av en svensk friherrlig, men ej introducerad ätt, född 1843-05-14 på Inzeem (Reval.), död 1914-10-18 i Riga (Riga.).
 • Terese Marie, riksgrevinna. Född 1851-04-30, död ogift omkring 1880.
 • Alexander Carl Eugen Axel Gustaf, riksgreve. Född 1853-01-18 i Hapsal. Kapten i rysk tjänst. Död 1895 i S:t Petersburg. Gift med Nadesjda Dedjuchin.
 • Nikolaus Teodor Georg, riksgreve. Född 1859-05-16. Överbibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Berlin. Gift 1892-09-03 i Würzburg med friherrinnan Eufemie Maria von Zandt, född 1864-11-17 på slottet Klingenberg, dotter av ryttmästaren i bajersk tjänst, friherre Maximilian Josef Georg von Zandt och friherrinnan Amalia Vilhelmina Natalia von Adrian-Werburg.

TAB. 38 Paul Julius Rehbinder

TAB. 38. Paul Julius (son av Paul Edvard, Tab. 36), riksgreve. Född 1831-12-08. Utexaminerad från riddar- och domskolan i Reval 1849. Kapten vid ryska gränsjägarna. Sist överste. Död 1880. Gift 1857-01-30 med Charlotte Franz, född 1833-11-13. Barn:

 • Paul Johan Voldemar, riksgreve. Född 1858-05-19.
 • Charlotte, riksgrevinna. Född 1860.
 • Eugen Peter Georg, riksgreve. Född 1861-07-30. Var rysk kollegieassessor i Petersburg 1917.1 Gift med Helena Nikolajevna. (Reval.)

TAB. 39 Gustaf Constantin Rehbinder

TAB. 39. Gustaf Constantin (son av Carl Fredrik, Tab. 30), riksgreve. Arvherre till Jelgimeggi i Kegels socken, Estland. Född 1795-02-14 på Friedrichshot i Kegels socken. Löjtnant vid jamburgska ulanregementet av ryska armén. Död 1822-12-12 på Jelgimeggi. Han deltog i kriget mot Napoleon 1812–1814 och hans namn står inskrivet på den på riddarhuset i Reval uppsatta minnestavlan över de medlemmar av estländska ridderskapet, som deltagit i detta krig. Gift 1818-02-03 på Förby i Kegels socken med Alexandra von Dahl, född 1803, dotter av (Ha.) hovrådet Andreas Gottlieb von Dahl och Norra Norra Lahnhartze. Barn:

 • Carl Fredrik, riksgreve. Född 1819. Löjtnant. Godsägare. Se Tab. 40.

TAB. 40 Carl Fredrik Rehbinder

TAB. 40. Carl Fredrik (son av Gustaf Constantin, Tab. 39), riksgreve. Född 1819-02-28 på Jelgimeggi (Ha.). Löjtnant i rysk tjänst. Ägde gods i kretsen Mesjtsjovsk i guvern. Kaluga (Riga.). Levde 1895-03-00. Gift 1847 (Riga.) med Anna Vitaljevna Protopopov. Barn:

 • Nikolai, riksgreve. Född 1847. Ryttmästare. Död 1903. Se Tab. 41.
 • Alexandra, riksgrevinna. Född 1849-03-21 i Kaluga. Gift 1:o 1869-01-10 med konteramiralen i ryska flottan, greve Constantin Peter Lutke, från vilken hon blev skild, född (Reval.) 1837-08-25 i Tsarskoje Selö, död 1892-09-17 i Stuttgart (Riga.). Gift 2:o med ryska generalen N. N. Korsakov.
 • Constantin, riksgreve. Född 1850-02-22 i Sergeisk i guvern. Kaluga. Löjtnant i rysk tjänst. Död ogift 1873-02-26 i S:t Petersburg.
 • Vladimir, riksgreve. Född 1855-03-02. Ryttmästare vid gardesdragonregementet Novgorod. Död (Reval.) 1883-03-15 i S:t Petersburg för egen hand. Gift med (Reval.) Anna Igorovna Gerssewenov, som 1917 levde änka i S:t Petersburg.i

TAB. 41 Nikolai Rehbinder

TAB. 41. (Riga.) Nikolai (son av Carl Fredrik, Tab. 40), riksgreve. Född 1847-11-01 i Sergeisk i guvern. Kaluga. Stabsryttmästare. Död 1903-10-20 i S:t Petersburg. Gift med Praskovja Nikolajevna Dubassov, född 1856-08-25, död 1901-09-21 i S:t Petersburg. Barn:

 • Nikolai, riksgreve.
 • Alexandrine, riksgrevinna. Död 1916-10-13 i S:t Petersburg.

TAB. 42 Anders Reinhold Rehbinder

TAB. 42. Anders Reinhold (översiktstab. 6, son av Otto, Tab. 19), arvherre till Uddrich, som han innehade gemensamt med bröderna Fabian Vilhelm och Gustaf Magnus, herre till Sastama i Karusens socken, i Estland, och pantinnehavare av Saximois i S:t Catharinen socken, i Estland. Kapten vid jerwiska lantmilisregementet 1701-01-30. Avsked 1701-12-30. Konstituerad manngerichtsassessor i Harrien 1707-12-04. Begraven (Ha.) 1731-05-05 i Maria Magdalenen socken, Estland. Gift 1:o med Catharina Eleonora von Bellingshausen, Död 1710 efter 18/3, dotter av kaptenen Leonard Johan von Bellingshausen till Saximois. Gift 2:o med Barbara Sofia von Derfelden i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannrichtern Henrik Johan von Wrangell), död 1748-12-12, dotter avi ryttmästaren Johan Henrik von Derfelden och Catharina Agneta von Yxkull. Hon köpte såsom änka efter sin andra man 1737-03-04 godset Sellenküll i Pönals socken, Estland. Barn:

 • 1. Otto Leonard, född 1703-11-17.
 • 1. Eufrosyne Eleonora, född 1704-04-17, död 1757-04-29 i Pönals socken. (Ha.) Gift 1734-03-03 i Reval (Reval.) med Carl Reinhold von Buxhöwden.
 • 1. Charlotta Juliana, född 1706-09-04, död som barn.
 • 1. Otto Magnus, född 1708. Kapten. Död 1758. Se Tab. 43.
 • 1. Henrik Johan, döpt 1710-03-18 i Reval. Löjtnant. Död 1756-01-24 i Reval [Reval.].
 • 2. Gertrud Helena, döpt 1714-10-08 på Sastama. Gift 1731-02-25 med mannrichtern Magnus Reinhold von der Pahlen, till Podis, i hans 1:a gifte, begraven (Reval.) 1771-02-15.

TAB. 43 Otto Magnus Rehbinder

TAB. 43. Otto Magnus (son av Anders Reinhold, Tab. 42), arvherre till Sellenküll i Pönals socken, Estland. Född 1708. Kapten i rysk tjänst. Manngerichtsassessor i Wiek. Död 1758-12-27 på Sellenküll. (Ha.) Gift 1:o med Augusta von Taube, död 1746-05-16. Gift 2:o 1747-02-17 i Reval (Reval.) med Margareta Elisabet von Transehe, död 1749-03-13 på Sellenküll (RHH.) och begraven i domkyrkan, Reval, dotter av assessorn Henrik Magnus von Transehe. Gift 3:o omkring 1752 med baronessan Beata (Ha.) Catharina (Ha.) von Krüdener i hennes 1:a gifte (gift 2:o med sin styvson Georg Johan Rehbinder), född 1734-08-27, död 1789-06-25 i Hapsal. (Ha.) Barn:

 • 1. Georg Johan. Assessor. Död 1775. Se Tab. 44.
 • 1. Anna Vilhelmina, född 1740-10-13 på Sellenküll (Ha.), död 1800-01-11 i Hapsal. (Ha.) Gift 1775-04-08 på Sellenküll (Ha.) med manngerichtsassessorn Adolf Henrik von Dücker, född 1730, död 1791-08-19 i Hapsal. (Ha.)
 • 1. Augusta Sofia, född 1741-10-27 på Sellenküll. (Ha.)
 • 1. Gustaf Reinhold, född 1743-06-16 på Sellenküll (Ha.), död som barn.
 • 1. Barbara Helena, född 1744-08-03 död i Reval och i Reval begraven (Reval.) 1785-12-02. Gift 1773-10-25 på Sellenküll med majoren Didrik Justus von Ducker i hans 1:a gifte (gift 1:o 1763-04-14 i Goldenbecks socken med Anna Helena von Toll) (Ha.), död (Reval.) 1804-10-03.
 • 1. Johanna Charlotta, född 1745-09-01 på Sellenküll, död 1800-02-23 på Kohhat (Ha.) i Goldenbecks socken. Gift 1774-07-10 med assessorn Fredrik Johan von Black, född 1724-02-24 på Gross Kaljo (Hs.) i Goldenbecks socken, död 1790-04-01 på Kohhat. (Ha.)
 • 2. Gustaf Reinhold, född 1749-03-01.
 • 3. Justina Elisabet, född 1753-05-11 på Sellenküll (Ha.), död 1787-01-27.
 • 3. Sofia Eleonora, född 1754-09-19 på Sellenküll.
 • 3. Josefa Helena, begraven 1763-10-00 (Ha.) i Maria Magdalenen socken.

TAB. 44 Georg Johan Rehbinder

TAB. 44. Georg Johan (son av Otto Magnus, Tab. 43), arvherre till Sellenküll. Född på 1730-talet. Assessor. Död 1775. Gift 1761-05-29 på Sellenküll (Ha.) med sin styvmoder Beata Catharina von Krüdener i hennes 2:a gifte, född 1734-08-27, död 1789-06-25 i Hapsal. Efter sin andra mans död sålde hon Sellenküll. Barn:

 • Beata Eleonora, född 1763-03-30 i Reval (RHH.), död 1817-03-04 i Hapsal. (Ha.) Gift 1781-02-06 i Hapsal (Ha.) med majoren och tulldirektören i Reval Christoffer von Gernet, död 1794-10-17 för egen hand i Reval.
 • Johanna Charlotta, född 1764-06-06 på Sellenküll. (Ha.) Gift med rättsfogden i Hapsal Carl Gustaf Landesen, född 1757-12-03, död 1801-10-15.
 • Marianna Dorotea, född 1768-04-05 på Sellenküll (Ha.), död på Sellenküll 1768 och begraven 17/9 i Pönals socken.

TAB 45

Reinhold Rehbinder (son av Henrik Rehbinder, naturaliserad och friherre Rehbinder, Tab. 1), friherre till Uddrich, herre till Gripenberg i Säby socken, Jönköpings län, Marsäter i Gryts socken, Östergötlands län, Duveholm i Stora Malms socken, i Södermanlands län samt Strångholm och Kvarnsjö i Östra Vingåkers socken, i Södermanlands län, Torp i Kräklinge socken, i Örebro län, och Vingstorp i Fellingsbro socken, i Örebro län, samt Anfastebo i Kilanda socken, Älvsborgs län. Född 1643 eller 1644 i Livland. Ryttare och korpral vid Christer Horns regemente. Fänrik vid Mellins regemente 1662-09-10. Löjtnant vid livgardet 1672-07-15. Kapten vid livgardet 1674. Major 1676-12-22. Överste för Kronobergs regemente 1678-06-17. Överste för Närkes och Värmlands regemente 1678-07-28. Generalmajor av infanteriet 1686-06-19. Generallöjtnant 1693-08-22. Landshövding i Kalmar län och på Öland 1701 samt överkommendant över fästningarna i Kalmar län och på Öland 1701-07-22, död 1709-04-29 och ligger begraven i en med inskrifter sirad kopparkista i sin familjegrav i Säby kyrka. 'Han blev i slaget vid Lund 1676-12-04 svårt sårad. Gjorde 1678 under slaget vid Lund tvenne lyckliga partier, därvid han tog åtskilliga fångar och hästar. Fick 1680-02-01 konung Carl XI:s tillstånd att, i anseende till sina långliga och trogna tjänster få på Kolmården upptaga oländig mark och densamma i sin och sin frus livstid behålla. Förrättade 1689–1693 generalmönstringar. Åtföljde jämte andra konung Carl XI på dess resa till och från Kopparbergs län samt 1794 om sommaren bemälde konung till Torneå för att se midnattssolen. Var vid konung Carl XII:s kröning den 1697-12-14 en bland de generaler, som växelvis med de k. råden buro himlen över honom. Fick 1700-04-00 Carl XII:s befallning att vid Göteborg hålla sig färdig att agera mot danskarna.' Gift 1:o 1671 med Catharina Maria Fitinghoff, till Marsäter, som hon ärvde efter modern, död 1706 och begraven 1706-11-10 i Kalmar, dotter av generalmajoren Johan von Vietinghoff, naturaliserad Fitinghoff, och hans 2:a fru Brita Dufva i Västergötland, nr 183. Gift 2:o med Magdalena Ranck, friherrinna Ranck, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1695 med majoren Casper von Böhnen, född 1645, död 1698, och i detta gifte fader till herrarna von Böhnen, naturaliserad von Böhnen), född 1675, död 1733 på Gripenberg och begraven 1733-10-29, dotter av generalmajoren och landshövdingen Sven Andersson Ranck, adlad Ranck, och Anna Bergengren.

Barn:

 • 1. Henrik Johan, född 1672. Överste. Död 1734. Se Tab. 46.
 • 1. Gustaviana Christiana, född 1673, död 1760-04-23 på Anderstorp i Bredestads socken, Jönköpings län. Gift efter 1691-05-17 med ryttmästaren Peder Lood i Småland, död 1706. 'De påkostade år 1704 tillökningen av predikstolen i Solberga kyrka, Småland samt gåvo till Solberga kyrka, Småland en mässhake med bägges namn och vapen, utstuckna på silverplåtar.'
 • 1. Hillevi Brita, död ung.
 • 1. Reinhold Fredrik. Kapten. Död 1712. Se Tab. 51.
 • 1. Hillevi född tvilling, död ung.
 • 1. Sigrid född tvilling, död ung.
 • 1. Regina, född 1678-09-09, död 1735-05-02 på Lönneberg i Rogberga socken, Jönköpings län. Gift 1714-04-09 på Fagerhult med lagmannen Anders Daniel Wessman, adlad Stiernklo, i hans 3:e gifte, född 1658, död 1733.
 • 1. Gertrud, född 1680, död 1762-01-18 på Fagerhult i Marbäcks socken, Jönköpings län, bisatt 1762-01-26 och begraven 1762-03-20. Gift 1694 med översten Gideon Fock B, född 1668, död 1723.
 • 1. Catharina, född 1682, död 1725-10-15 på Kåröd i Myckleby socken, Göteborgs och Bohus län och begraven 1725-11-23 i Morlanda kyrka Göteborgs och Bohus län. Gift 1701 med översten Daniel Bildt, född 1671, död 1723.
 • 1. Anna Margareta, levde 1709. Gift med majoren Jurgen Bogislaus von Wangersheim av en adlad, men ointroducerad ätt, död 1710 i pesten. (Lk.)
 • 1. Carl Otto. Fänrik vid bergsregementet. Löjtnant vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1703-11-00. Konfirmationsfullm. 1703-12-30. Kapten vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1705-01-16. Major vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1711-04-26. Avsked 1712-11-05. Död barnlös och begraven i Marbäcks kyrka Jönköpings län, där hans lik, ehuru ej balsamerat, ännu år 1769 var, liksom svepningen, oförändrat.
 • 1. Sigrid, död ung.
 • 1. Maria Eleonora, född 1688-03-27, död 1755-02-10 på Backgården i Valstads socken, Skaraborgs län. Gift 1718-02-25 på Gullarp i Flisby socken, Jönköpings län med ryttmästaren Frans Joakim von Hackwitz i hans 1:a gifte (gift 2:o 1755-10-25 i Valstads socken med Dorotea Benedikta Svahn i hennes 2:a gifte, död 1779 på Stengården i Vättaks socken, Skaraborgs län, dotter av ryttmästaren Tomas Svahn) (Personh. Tidskr. 1909), döpt 1693-02-03 på Wusterhusen i Vorpommern (Personh. Tidskr. 1909) (enligt egen uppgift född 1692-06-14), död 1764-07-06 på Backgården Bäck i Valstads socken.
 • 1. Eva, född 1691-06-25 i Stockholm, död i Karlskrona och begraven 1744-01-07 i Nättraby kyrka Blekinge län. Gift 1710-04-10 med kommendören Anders Anckarfelt, nr 1105, född 1681, död 1737.
 • 1. Elisabet, född 1695-03-28 på Åkesberg i Stora Mellösa socken, Örebro län, död 1751-08-21 på Ödmundtorp i Näshults socken, Jönköpings län. Gift 1722-01-07 på Fagerhult med majoren Alexander Stuart, född 1692, död 1753.
 • 1. Ulrika, död ung.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1698, död 1700-11-13 på Åkesberg och begraven i Stora Mellösa kyrka.
 • 2. Anna Catharina, född 1709-01-26 i Kalmar, död 1742-05-12 på Gripenberg och ligger jämte sin man begraven i Säby kyrka. Gift 1730-01-13 på Gripenberg med majoren Gustaf Adolf Witting, född 1699, död 1770.

TAB. 46

Henrik Johan (översiktstab. 9, son av Reinhold, Tab. 45), till Duveholm, som han ärvde efter fadern, samt Blomsholm i Skee socken, Göteborgs och Bohus län, Välinge i Väsehärads socken, Värmlands län samt Stora Kålltorp i Gerums socken, Skaraborgs län. Född 1672-01-19. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1688-11-03. Fick 1690-04-16 tillstånd att gå i utrikes tjänst. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1691-08-25. Kaptenlöjtnant vid Jönköpings regemente 1694-04-30. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1697-11-16. Livdrabant 1702-07-09. Major 1703-05-25. Avsked från drabantkåren 1704-11-24. Överstelöjtnant 1706-02-05. Överste samt kommendant på Bohus fästning 1722-06-26. Död 1734-01-05 på Blomsholm och ligger begraven i Kungälvs kyrka, där hans epitafium med vapen ses. Han blev fången vid Poltava och förd till Moskva, varest han vistades under hela fångenskapen utom år 1713, då han fördes först till Oranienburg och sedan till ett kloster Savinskij samt hemkom först 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1:o 1699-09-26 med Anna Christina Soop, som bortrymde med överstelöjtnanten Vilhelm Henrik Hastfer och dog i Tyskland 1715, dotter av överstelöjtnanten Arvid Soop, och grevinnan Anna Elisabet von Ascheberg. Gift 2:o under ryska fångenskapen med Gertrud Neudahl, död 1724. Gift 3:o med sin styvmoders systerdotter Anna Margareta Björnsköld, dotter av majoren Per Björnsköld, och Catharina Ranck, friherrinna Ranck. Barn:

 • 1. Rutger Reinhold, född 1700. Ryttmästare. Död 1769. Se Tab. 47.
 • 1. Arvid Henrik, född 1702. Löjtnant. Död 1746. Se Tab. 49.

TAB 47

Rutger Reinhold Rehbinder ( son av Henrik Johan Rehbinder, Tab. 46), till Stora Kålltorp i Gerums socken, Västergötland och Hammar i Väseharads socken, Värmlands län. Född 1700-07-30 på sistn. ställe. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1717-06-29. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1718-06-26. Avsked 1730-11-04 med ryttmästares karaktär. Död 1769-08-03 på Stora Kålltorp. Hans arvingar återfingo genom ständernas tillstyrkande av 1770-01-30 bortmistade räntor från år 1700 till 1759 av Boda frälsekvarn i Ulvereds socken, Skaraborgs län. Gift 1721-07-21 med sin moders kusin Magdalena Charlotta Soop, född 1699, död 1780-01-28 på Stora Kålltorp, dotter av kaptenen Åke Soop och Agneta Maria Bonde.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1722-03-21 i Synnerby socken, Skaraborgs län, död i Synnerby socken, Skaraborgs län, 1725-02-21.
 • Anna Christina, född 1723-12-08, död 1786-04-02 på Skräddaregården i Hasslösa socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1752-05-26 på Stora Kålltorp med sin kusin, ryttmästaren Erik Soop, född 1719, död 1758. Gift 2:o 1771-05-26 på Stora Kålltorp med kaptenen Carl Fredrik Hård af Segerstad, född 1722, död 1786.
 • Claes Henrik, 1.1724. Kapten. Död 1768. Se Tab. 48.

TAB. 48

Claes Henrik (översiktstab. 10, son av Rutger Reinhold, Tab. 47), född 1724-12-16 på Stora Kålltorp. Volontär vid Skaraborgs regemente 1741-07-30. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1749-01-19. Löjtnant 1752-05-04. Kapten. Avsked 1762-05-26. Död 1768-03-07 på Höryda i Hörlunda socken, Skaraborgs län. Han deltog i undertryckandet av dalkarlarnas myteri 1742 och i kuvandet av dalupproret 1743. Gift 1754-12-08 med Aurora Charlotta Strömhielm, född 1728-08-05, död 1809-04-14 på Knäpplan i Hjo landsförsaml., dotter av majoren Arvid August Boström, adlad Strömhielm, och Helena Vendla Molin. Barn:

 • Magdalena Charlotta, född 1755-08-20, Död 1782-06-01 i Jungs prästgård Skaraborgs län. Gift 1775-07-09 på Dunstorp i Skärstads socken, Skaraborgs län med kyrkoherden i Jungs pastorat av Skara stift Nils Gustaf Dryséen i hans 1:a gifte (gift 2:o 1784 på Kilagården i Synnerby socken, Skaraborgs län, med Catharina Beata Hård af Segerstad, född 1747-04-16, död 1812-06-23 på Eriksberg i Fägre socken, Skaraborgs län, dotter av fänriken Erik Hård af Segerstad, och Märta Elisabet Ejömberg, nr 359), född 1735-04-06 i Fägre socken, död i Fägre socken 1809-02-11.
 • Anna Sofia, född 1757-02-28, Död 1787-09-09 i Odensåkers socken, Skaraborgs län. Gift 1783-10-12 med sin kusin, kaptenen Axel Adolf Ulrik Mannerhierta, i hans 1:a gifte, född 1755, död 1814.
 • Vendla Lovisa, född 1758-04-04 på Nås i Värnhems socken, Skaraborgs län, död 1830-12-28 i Hjo. Gift 1784-12-23 på Gålstad vid Skara med ryttmästaren, friherre Erik Gustaf Fägerskiöld, född 1746, död 1799.
 • Henriette Aurora, född 1759-11-19 på Höryda, död på Höryda 1760 och begraven 1760-01-29.
 • Carolina Maria, döpt 1761-06-08 på Höryda, död på Höryda 1762-04-17.
 • Carolina Maria, född 1763-10-03 på Dunstorp i Skärstads socken, död som änka 1853-03-21 i Söderfors. Gift 1789-01-25 i Odensåkers socken med löjtnanten vid Skaraborgs regemente Johan Adolf Becker, född 1751-05-29.
 • Eleonora Sabina, född 1765-07-20 på Höryda, död på Höryda 1765-09-27.
 • Henriette Aurora, född 1766-12-01 på Höryda, död på Höryda 1767-02-28.
 • Claes Henrik, född posthumus 1768-06-19 på Höryda, död ogift 1824-03-16.

TAB. 49

Arvid Henrik (översiktstab. 11, son av Henrik Johan, Tab. 46), till Välinge i Väsehärads socken, Värmlands län. Född 1702-01-13. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1716. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1717-06-29. Kornett 1718-06-25. Hade exspektanslön vid Västgöta kavalleriregemente till 1731-07-08, då han transporterades till fänriks exspektanslön vid Närkes och Värmlands regemente. Adjutant vid Närkes och Värmlands regemente 1732-03-22. Löjtnant 1738-10-21. Död 1746-05-16. Bevistade fälttåget i Norge 1718. Gift 1724 med sin syssling Elsa Magdalena Uggla, född 1705, död 1742, dotter av överstelöjtnanten Knut Uggla, och Maria Magdalena Soop. Barn:

 • Gustaf Henrik, född 1725-04-28 på Välinge, drunknade vid unga år.
 • Anna Christina Sofia, född 1726-07-27 på Välinge, död på Välinge 1727-01-22.
 • Maria Elisabet, född 172(8), död 1803-05-06. Gift 1747-08-27 i Synnerbo socken, Skaraborgs län med kaptenen Johan Lundstedt i hans 3:e gifte (gift 1:o 1720 med Brita Maria Tisensten, född 1694-01-30, död 1741, dotter av kaptenen Jonas Tisensten, och Viveka Eleonora Hård af Segerstad. Gift 2:o 1742-10-12 på Hälleberg i Skärstads socken, Skaraborgs län, med Arina Sofia Östring, född 1703, död 1743-07-18 i Skärstads socken) (Lk.), född 1690, död 1751-07-11 på Uddeberg i Broddetorps socken, Skaraborgs län.
 • Sofia Beata, född 1729-09-25 på Välinge.
 • Augusta Christina, född 1730-09-24 på Välinge.
 • Eva Eleonora, född 1731-08-04 på Välinge, död 1731-08-04.
 • Knut Otto, född 1732-07-02 på Välinge, död på Välinge 1734-02-18.
 • Magdalena Eleonora, född 1733-07-25 på Välinge, död på Välinge 1733-07-23.
 • Beata.
 • Regina, död 1819-03-22 på Bjurbäcken i Undenäs socken, Skaraborgs län.
 • Knut Otto, född 1737. Tygkapten. Död 1812. Se Tab. 50.


TAB 50

Knut Otto (översiktstab. 11, son av Arvid Henrik, Tab. 49), född 1737-09-02 på frälsehemmanet Vålberg i Nors socken, Värmlands län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1755-07-06. Furir vid artilleriregementet 1756-01-25. Sergeant vid artilleriregementet 1758-03-15. Styckjunkare 1761-05-01. Underlöjtnant vid artilleriet i Göteborg 1776-12-18. Löjtnant vid artilleriet i Göteborg 1787-05-30. Kapten 1792-07-18. Tygkapten vid Svea artilleriregemente 1794-01-31. Avsked 1805-05-05. Död 1812-02-20 i Stockholm. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762 och kriget i Finland 1788–1790. Gift 1771-11-00 i Stockholm med Eva Catharina Köhler, född på 1730-talet, skild från mannen och jämte dottern Gustava genom Svea hovrätts dom 1805-08-21 förklarad adelskapet förlustig, dotter av kaptenen Otto Christian Köhler och friherrinnan Charlotta Sofia von Köhler. Barn:

 • Maria Charlotta. Gift med fältväbeln vid Åbo läns infanteriregemente Carl Gustaf Grundström, född 1771-05-29, död under finska kriget 1808 eller 1809.
 • Gustava. Blev genom Svea hovrätts dom 1805-08-21 jämte modern förklarad adelskapet förlustig. Levde vid faderns död 1812 (han testamenterade all sin kvarlåtenskap till henne).

TAB. 51 Reinhold Fredrik Rehbinder

TAB. 51. Reinhold Fredrik (översiktstab. 12, son av Reinhold, Tab. 45), till Marsäter i Gryts socken, Östergötlands län. Född 1675 eller 1676. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1689-01-15. Fick 1693-01-31 tillstånd att resa till Frankrike och bevistade bl a slaget vid Laudon 1693 och belägringen av Huy 1694. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1695-08-13. Kapten 1696-03-25. Avsked 1707-04-13. Död 1712-04-07 på Marsäter och begraven 1712-04-15 i Gryts kyrka Östergötlands län. Gift 1698-04-14 med friherrinnan Hedvig Eleonora Fägerskiöld, född 1676, död 1754-03-22 på Stora Tollstad i Sjögestads socken och begraven 1754-03-29, dotter av generalmajoren och landshövdingen Fromhold Fägerskiöld, friherre Fägerskiöld, och Catharina Lillie af Aspenäs. Barn:

 • Reinhold Fromhold, född 1699. Kapten. Död 1752. Se Tab. 52.
 • Catharina Eleonora, född 1701, död 1727-12-01 (1/2) på Skårebo i Kristvalla socken Kalmar län. Gift 1717-02-12 på Marsäter med generalmajoren Samuel Anckarstierna, nr 1142, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1767.
 • Carl Gustaf, född 1711-08-03 på Marsäter. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona. Gick sedan i utrikes tjänst. Död ogift 1728 i Riga och begraven i domkyrkan i Riga.

TAB. 52 Reinhold Fromhold Rehbinder

TAB. 52. Reinhold Fromhold (översiktstab. 12, son av Reinhold Fredrik, Tab. 51), till Marsäter. Född 1699-01-26 i Värmland. Student i Uppsala (Um.) 1711-05-02. Underofficer vid skånska stånddragonregementet 1714. Adjutant vid skånska stånddragonregementet 1716-07-20. Fördubblingslöjtnant vid Jönköpings regemente 1717-10-25. Premiärlöjtnant vid Jönköpings regemente 1720-02-26. Kaptens avsked 1742-02-22. Död 1752-10-26 på Marsäter och ligger jämte sin fru begraven i Gryts kyrka. Var med i Norge 1718. Gift 1721-11-05 på Marsäter med sin faders kusin, friherrinnan Maria Christina Rehbinder, född tvilling 1692-12-25 i Viborg (Viborgs kyrkoarkiv.), död 1750-08-28, på Marsäter, dotter av majoren, friherre Gustaf Rehbinder och Maria Wärnschöld. Barn:

 • Hedvig Maria, född 1723-06-29 på Marsäter, död 1757-12-16 på Anderstorp i Eneby socken, Östergötlands län. Gift 1746-09-09 på Marsäter med ryttmästaren, RSO, Per Gabriel Falck i hans 1:a gifte (gift 2:o 1760-06-17 på Sundby i Huddinge socken, Stockholms län, med Eva Lovisa Ekestubbe i hennes 1:a gifte, född 1732-11-30 i Huddinge socken, död 1810-05-02 i Stockholm, dotter av kommendören Ernst Johan Ekestubbe, och Christina Anna Catharina Bogeman), född 1719-03-22, död 1769.
 • Reinhold, född 1725, död 1725.
 • Catharina Eleonora, född 1727-04-17, död 1764-03-19 på Stora Lövvik i Gryts socken och begraven 1764-03-23. Gift 1754 med överstelöjtnanten Georg Vilhelm Leifonsten, nr 863, i hans 1:a gifte, född 1714, död 1774.
 • Gustaf, född 1728-01-08. Volontär vid Kalmar regemente. Furir vid Kalmar regemente 1744-06-20. Student i Uppsala (Um.) 1745-06-03. Sergeant 1747-04-21. Fänrik 1749-05-09. Död ogift 1749-10-31 på Marsäter och begraven i Gryts kyrka.
 • Fromhold Johan, född 1729. Sergeant. Död 1758. Se Tab. 53.
 • Lars Otto, född 1731, död 1731.
 • Christina Charlotta, född 1733-01-31 på Midsommar i Rydaholms socken, Jönköpings län, död ogift 1752-05-19 på Marsäter.
 • Anna Margareta, född 1736, död 1736 och begraven 1736-06-20 i Rydaholms socken.
 • Carl, född 1738. Kadett vid amiralitetet 1745. Död 1750.

TAB. 53 Fromhold Johan Rehbinder

TAB. 53. Fromhold Johan (översiktstab. 13, son av Reinhold Fromhold, Tab. 52), till Marsäter. Född 1729-06-28. Student i Uppsala (Um.) 1745-06-03. Sergeant vid Kalmar regemente 1750-10-01. Avsked 1754-07-08. Död 1758-10-01 på Marsäter och begraven 1758-10-10 i Gryts kyrka. Gift 1754-10-24 på Broxvik i Jonsbergs socken, Östergötlands län med Hedvig Ulrika Ridderborg, född 1730-08-24 i Söderköping, död 1762-01-11 på Marsäter, dotter av överstelöjtnanten Jakob Ridderborg, och Ulrika von Block. Barn:

 • Reinhold Jakob, född 1755-10-16 på Marsäter, död på Marsäter 1760-11-23.
 • Gustaf Adolf, född 1757-04-06 på Marsäter, död på Marsäter 1761-12-23.
 • Johan Fredrik, född 1759. Godsägare. Död 1829. Se Tab. 54.

TAB. 54 Johan Fredrik Rehbinder

TAB. 54. Johan Fredrik (översiktstab. 13, son av Fromhold Johan, Tab. 53), till Marsäter, sedan kallat Fredriksnäs efter honom. F. posthumus 1759-03-30. Levde utan tjänst på Marsäter sin egendom. Död 1829-05-25 i Jönköping under en resa till Västergötland och begraven 1829-06-03 i Gryts kyrka. Gift 1:o 1781-08-02 i Drothems kyrka Östergötlands län med Beata Sofia Rutensköld, från vilken han 1791 blev skild, född 1759, död 1804-01-01 i Stockholm, dotter av majoren Carl Axel Rutensköld, och Brita Maria Boije af Gennäs. Gift 2:o 1804-01-03 på Bolltorp i Skönberga socken, Östergötlands län med stiftsjungfrun Catharina Maria Nordenstolpe, född 1782-07-25, död 1848-04-12 på Norr-Ladugård i Ö. Ny socken, Östergötlands län, dotter av kammarrådet Arvid Georg Nordenstolpe, och friherrinnan Catharina Charlotta Sparre. Barn:

 • 1. Maria Ulrika, född 1783-06-16 i Gryts socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1850-05-04 på Åbylund i Strå socken, Östergötlands län.
 • 1. Anna Fredrika Charlotta, född 1785-03-11 i Söderköping. Stiftsjungfru. Död 1842-04-03. Gift 1815-01-06 på Fredriksnäs med prosten och kyrkoherden i Skällviks och S:t Anna församlingars pastorat av Linköpings stift Johan Brannius i hans 2:a gifte [gift 1:o 1802-01-08 på Ryssbylund i Ryssby socken, Kalmar län, med Ebba Fredrika Prummer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1773-02-14 på Harvestad i Landeryds socken, Östergötlands län, med majoren Adolf Ulrik Freidenfelt, född 1745, död 1793), född 1757-09-24 död 1812-02-15 på Korsnäs i Skällviks socken, Östergötlands län], född 1765-01-26 i Nederluleå socken, Norrbottens län, död 1828-03-01 i S:t Anna prästgård.
 • 1. Johan Axel Fromhold, född 1786-10-10 i Söderköping. Kadett vid Karlberg 1801-09-24. Utexaminerad 1805-09-23. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1805-10-02. Löjtnant vid amiralitetet 1809. GMts 1809. Avsked 1813-04-06 styrman på ett ostindiskt skepp. Död ogift 1814-09-04 i Rio de Janeiro. 'Han bevistade med mycken tapperhet 1808 till sjöss kriget med ryssarna och blev vid en äntring 17/8 s. å. blesserad av en kanonkula.'
 • 1. Fredrik Reinhold, född 1788. Major. Död 1843. Se Tab. 55.
 • 2. Hedvig Catharina Charlotta Johanna, född 1804-11-18 på Rolltorp. Stiftsjungfru. Död 1875-11-20 på Norrum i Börrums socken, Östergötlands län och jämte sin man begraven i Spenska gravkoret vid S:t Anna kyrka. Gift 1827-06-23 på Fredriksnäs med greve Carl Axel Spens, född 1806, död 1892.
 • 2. Arvid Bernhard, född 1806. Major. Död 1876. Se Tab. 59.
 • 2. Magdalena Sofia, född 1808-08-07 på Fredriksnäs. Stiftsjungfru. Död 1860-12-11 på Dalarö. Gift 1829-01-18 med majoren Johan Ulrik Cedercrona, född 1790, död 1855.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1811. Kammarherre. Död 1877. Se Tab. 61.
 • 2. Georg Henrik, född 1813-10-02 på Fredriksnäs. Fanjunkare vid Jämtlands fältjägarregemente 1831-08-01. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1833-06-29. Fänrik vid livbeväringsregementet 1834-08-07. Avsked 1837-07-28. Död ogift 1842-09-01 på Axelsö i S:t Anna socken.
 • 2. Johan Ludvig, född 1817. Kapten. Död 1878. Se Tab. 65.

TAB. 55 Fredrik Reinhold Rehbinder

TAB. 55. Fredrik Reinhold (översiktstab. 13A, son av Johan Fredrik, Tab. 54), till Åbylund i Strå socken, i Östergötlands län, och Kalvestad, i Strå socken, i Östergötlands län, samt Norrby i Asby socken, i Östergötlands län. Född 1788-01-11 i Söderköping. Kadett vid Karlberg 1802-09-25. Utexaminerad 1805-09-26. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1805-10-08. RSO 1808-10-24. 1. Löjtnant vid livgrenadjärregementet rusthållsbataljon 1812-03-24. Kapten vid 2. livgrenadjärregementet 1814-06-19. Adjutant hos kronprins Oskar 1818-07-23. Major i armén 1819-07-04. Avsked 1824-11-02. Död 1843-06-15 på Åbylund. 'Han ådagalade i en skarp träffning vid Bärby i Norge 1808-09-12 mycken tapperhet.' Gift 1822-11-07 på Åbylund med Ulrika Charlotta von Kothen, född 1801-11-02 på Åbylund, död på Åbylund 1828-12-19 dotter av ryttmästaren Evert Gustaf von Kothen, och Charlotta Catharina Wolffelt. Barn:

 • Helga Ulrika, född 1823-09-12 på Åbylund, död 1907-11-13 i Linköping. Gift 1841-12-31 på Åbylund med kammarjunkaren Johan Carl Odencrantz, född 1813, död 1882.
 • Helge Eduard Reinhold, född 1824. Kammarherre. Död 1883. Se Tab. 56.
 • Folke Fromhold, född 1826. Major. Död 1887. Se Tab. 57.

TAB 56

Helge Edvard Reinhold Rehbinder (son av Fredrik Reinhold Rehbinder, Tab. 55), född 1824-10-19 på Åbylund i Strå socken, Östergötlands län. Fanjunkare vid Jämtlands fält jägarkår 1836-12-24. Student i Uppsala 1842-03-25. Officersexamen 1843-05-10. Underlöjtnant vid vid Jämtlands fält jägarkår 1843-09-14. Transporterad som underlöjtnant till Vendes artilleriregemente 1844-03-22. Löjtnant till Vendes artilleriregemente 1850-04-17. Kommenderad med regementet till Slesvig 1850. Adjutant hos kronprinsen-regenten 1858-05-03. Kammarherre hos kronprinsen-regenten 1858-10-29. Kapten 1859-02-15. RFrHL 1859-08-04. Adjutant hos konungen 1859-08-05. Kammarherre hos drottningen 1859-08-05. RBayLeopO 1859. RBadZLO 1859-08-08. RDDO 1860-06-30. RNS:tOO 1860-08-06. KDDO1gr 1865-08-02. RSO 1865-08-05. RRS:tStO2kl m kr 1865-10-17. Major i armén 1867-08-27 och vid regementet 1868-10-20. Avsked från adjutantsbefattningen hos konungen 1868-12-23. Tjänstfri vid hovet 1871. Innehade drottning Lovisas minnesmedalj i guld. Uppvaktande hos nederländska utomordentliga sändebudet, general Mansfelt under dennes vistelse i Sverige i anledning av konung Oskar II:s och drottning Sofias kröning 1873-05-00. StOffNEkkrO 1873-05-27. Överstelöjtnant i armén 1877-06-22 och vid regementet 1878-07-29. Överste och chef för Vendes artilleriregemente 1882-01-04, död 1883-08-20 i Kristianstad och är i Kristianstad begraven Ägde Åbylund 1843–1880. Gift 1854-08-28 på Marielund i Östra Vrams socken, Kristianstads län med stiftsjungfrun, grevinnan Gabriella Augusta De la Gardie, född 1832-08-11 i Kristianstad, död 1908-12-16 i Lund (Kristianstads garnisonsförs. (db)), dotter av landshövdingen, greve Axel Gabriel De la Gardie, och hans 2:a fru Maria Gustava Adlerbielke.

Barn:

 • Helga Gabriella Gustava, född 1855-09-18, död 1856-09-11 på Sörby i Örtomta socken, Östergötlands län.
 • Gabriella (Elli), född 1860-09-27 i Kristianstad, död 1920-03-09 i Stockholm, Engelbrekts förs. (db). Gift 1881-10-21 i Kristianstads kyrka med översten för 2. Svea artilleriregemente, överadjutanten hos konungen, KSO2kl mm, Sune Gunnarsson Wennerberg, född 1855-01-13 i Skara, död 1908-07-29 i Stockholm.

TAB 57

Folke Fromhold Rehbinder (son av Fredrik Reinhold Rehbinder, Tab. 55), född 1826-12-02 på Åbylund. Kadett vid Karlberg 1841-04-14, utexaminerad 1848-11-29. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1848-12-06. 2. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1857-03-03. Ryttmästare 1863-04-28. RSO 1870-06-11. Major 1881-06-03. Avsked 1884-12-19. Död 1887-09-02 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård Stockholms län. Ägde Kusta i Vallentuna socken, Stockholms län. Gift 1856-08-30 på Nybyholm i Enköpings-Näs socken, Uppsala län med Sofia Lovisa Klingspor, född 1833-07-13 på Säby i Aspö socken, Södermanlands län, död 1905-02-17 i Stockholm och begraven i mannens grav på Solna kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Klingspor och grevinnan Aurora Johanna Maria Posse.

Barn:

 • Folke Folkesson, född 1857. Major. Död 1934. Se Tab. 58.
 • Helga Lovisa, född tvilling 1858-12-23 på Kusta, Vallentuna förs., Stockholms län. Stiftsjungfru. Död 1958-05-10 (Matteus förs., Stockholm, db). Gift 1892-10-08 i Adolf Fredriks kyrka, Stockholm med fortifikationskassören Herman Fredrik Vilhelm Geete, född 1847, död 1925.
 • Anna Sofia, född tvilling 1858-12-23 på Kusta, Vallentuna förs., Stockholms län. Stiftsjungfru. Död 1949-04-19 (Österåkers förs., Stockholm, db nr 17).

TAB 58

Folke Folkesson (översiktstab. 13B, son av Folke Fromhold, Tab. 57), född 1857-08-26 på Kusta i Vallentuna socken, Stockholms län. Volontär vid livregementets dragonkår 1875-08-09. Avsked ifrån vid livregementets dragonkår 1878-01-02, volontär vid livregementets grenadjärkår 1878-03-10. Mogenhetsexamen 1878-05-25. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Kammarpage hos konungen 1878-11-00. Utexaminerad från krigsskolan 1879-11-03. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1879-11-28. Transporterad som underlöjtnant till Vendes artilleriregemente 1880-03-12. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörshögskolan 1886-07-08. Löjtnant 1886-08-18. Tjänstgjorde vid artilleristaben 1887–1892. Förrådsofficer i Landskrona 1893-03-20. Kapten 1895-09-28. Artilleriets kontrollofficer vid Ankarsrums och Åkers styckebruk 1895. Kapten vid 2. Svea artilleriregemente 1896-09-18. RSO 1899-12-01. RJohO 1904. Major vid Upplands artilleriregemente 1907-06-21. GM 1910. Avsked med kvarstående i regementets reserv 1913-04-25. Landstormsbefälhavare för Vimmerby landstormsområde 1914. Major vid Vendes artilleriregements reserv 1929-05-10. Ägde en tid Lidhem i Locknevi socken, Kalmar län till 1920. Äger Östanskog i Vists socken, Östergötlands län sedan 1921. Död 1934-03-25 i Linköping, Vists förs., Östergötlands län (db 10). Gift 1:o 1886-05-03 i Landskrona med Marina Alida Valborg Ahlmark, född 1863-05-12 i Karlstad, död 1898-01-19 i Enköping, dotter av bruksägaren Oskar Ferdinand Ahlmark och Marina Geijer. Gift 2:o 1899-11-06 i S:t Gertruds kyrka, Västervik med Gunhild Valborg Maria Borell, född 1877-06-05 på Ankarsrums bruk i Hallingebergs socken, Kalmar län, död 1965-09-02 å Östanskog, Sturefors (Linköpings domk.förs., (db), dotter av bruksägaren Gustaf Adolf Borell och Emelie Ida Erika Palmblad. Barn:

 • 2. Helge Fromhold Gustaf Folkesson, född 1900-09-01 i Stockholm.
 • 2. Ulrika Emilia Hildegard (Ulla) Folkesdotter, född 1901-10-14 i Uppsala. Stiftsjungfru. Äg och bebor Sanataga Farm i Chippawa, Ontario, Kanada. Gift i Vists förs, Östergötlands län (vb) 1927-01-27 med Carl Johan Christian Burrau, född 1885-12-13 i Hardeberga (EÄ 1905-12-30). Farmägare.
 • 2. Gert Henrik Adolf Folkesson, född 1904-02-29 i Uppsala.

TAB. 59 Arvid Bernhard Rehbinder

TAB. 59. Arvid Bernhard (översiktstab. 13C, son av Johan Fredrik, Tab. 54), född 1806-11-04 på Fredriksnäs i Gryts socken, Östergötlands län. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1823-08-09. Fänrik 1825-03-17. Officersexamen 1825-06-21. Löjtnant 1835-07-14. Kapten 1851-03-26. RSO 1859-01-28. Major i armén 1869-05-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1869-05-14. Avsked ur armén 1874-01-30. Död 1876-08-12 i Vadstena och i Vadstena begraven Arr. Strand i Ringarums socken 1831–1838 i Östergötlands län, och Rönö kungsgård i Rönö socken 1838–1862 i Östergötlands län. Gift 1:o 1831-03-06 på Ängelholm i S:t Annæ socken, Östergötlands län med grevinnan Anna Maria Charlotta Spens, född 1807-11-08 på Lövås i Väse socken, Värmlands län, död 1864-02-26 i Vadstena och begraven i Heda kyrka, Östergötlands län, dotter av löjtnanten, greve Axel Fredrik Spens, och Anna Fredrika Wallencrona. Gift 2:o 1868-06-30 på Ågården i Gammalkils socken, Östergötlands län med Teodora (Dora) Ohrling, född 1822-02-28 i Väderstads socken, Östergötlands län, död 1910-01-30 i Linköpings domkyrkoförs. (db) och i Linköping begraven, dotter av kyrkoherden i Väderstads pastorat av Linköpings stift Carl Petter Ohrling och Catharina Teodora Acharius. Barn:

 • 1. Arvid Hjalmar, född 1832. Kapten. Död 1905. Se Tab. 60.
 • 1. Emma Charlotta, född 1834-01-11 på Strand, död 1911-02-05 i Härnösand (db). Gift 1861-07-09 på Rönö kungsgård med landssekreteraren i Västmanlands län, RNO, RVO, Carl Erik Stålhös, född 1832-08-18 i Örebro, död 1887-10-10 i Västerås och begraven å kyrkogården i Västerås.
 • 1. Augusta Maria, född 1836-06-28 på Strand, död 1918-03-04 i Karlskrona (db). Gift 1863-10-16 på Rönö kungsgård med generallöjtnanten Otto Fredrik Taube, född 1832, död 1906.
 • 1. Anna Vilhelmina, född 1838-11-03 på Loviseberg i Rönö socken, död ogift 1905-08-07 i Linköping.
 • 1. Matilda Bernhardina, född 1840-05-20 på Rönö kungsgård, död 1927-01-07 i Stockholm, Engelbrekts förs. (db). Gift 1:o 1868-07-07 i Vadstena med lantbrukaren Mårten Johan Oskar Hammarqvist, född 1826-08-31 på Gissebo i Hjorteds socken, Kalmar län, död 1876-06-18 på Kråksmåla i Åby socken, Kalmar län. Gift 2:o 1883-08-09 i Jonsbergs kyrka, Östergötlands län med kyrkoherden i Snöstorps och Trönninge församlingars pastorat av Göteborgs stift Petrus Andreas Fridlizius i hans 3:e gifte (gift 1:o 1866-05-24 med Hilma Georgina Sofia Petersson, född 1842-01-27, död 1871-01-11, dotter av bruksägaren J. G. Petersson och Hanna Holmström. Gift 2:o 1873-04-30 i med Olivia Bernhardina Andersson, född 1840-07-07, död 1877-12-21, dotter av handlanden O. Andersson och Christina Andersson), född 1829-02-21 i Frillesås socken Hallands län, död 1909-09-10 i Snöstorps prästgård Hallands län.
 • 1. Catharina Charlotta (Lotten), född 1844-10-19, på Rönö kungsgård, död ogift 1927-11-24 i Stockholm, Jacobs förs. (db).
 • 1. Axel Bernhard, född 1848-01-07 på Rönö kungsgård, död 1863-01-07 på Norrö kaptensboställe i Heda socken, Östergötlands län och begraven på Heda kyrkogård.

TAB. 60 Arvid Hjalmar Rehbinder

TAB. 60. Arvid Hjalmar (översiktstab. 13D, son av Arvid Bernhard, Tab. 59), född 1832-07-16 på Strand. Kadett vid Karlberg 1847-09-27. Avgick från krigsakademien 1849-03-31. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1850-12-19. Student i Uppsala 1852-12-09. Officersexamen 1856-04-30. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1856-08-22. Avsked 1860-10-16. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1865-03-28. Transporterad som underlöjtnant till Västernorrlands beväringsbataljon 1856-05-09. Löjtnant 1868-11-06. Kapten 1878-12-20. RSO 1882-12-01. Avsked 1885-06-19. Rådman i Skänninge 1894-06-04. Död i Skänninge 1905-08-15. Känd kompositör. Ägde hus i Skänninge. Gift 1885-04-06 på Lövingsborg i Orlunda socken, Östergötlands län med Hilda Emilia Vilhelmina Johanna (Mimmi) Larson, född 1861-04-06 på Broby i Strå socken, Östergötlands län, död 1935-08-06 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. (db 182) och begraven i Skänninge, dotter av lantbrukaren Johan Peter Larsson och Hilda Albertina Pihlgren. Barn:

 • Anna Vilhelmina (Vilma), född 1886-09-07 i Skänninge. Stiftsjungfru. Lärarinna. Död 1978-10-07 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Gift 1911-06-02 i Stockholm, Katarina förs. (vb) med sekreteraren i Sveriges allmänna exportförening Carl Ivar Vilhelm Molér, från vilken hon 1918 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1881-10-11 i Västerås.

TAB 61

Fredrik Vilhelm Rehbinder (son av Johan Fredrik Rehbinder, Tab. 54), född 1811-04-14 på Fredriksnäs i Gryts socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1823. Examinerad till rättegångsverken 1831. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen 1831-12-15. Auskultant i Svea hovrätt 1831-12-19. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1832-03-21. Kammarjunkare 1832-12-01. Vice notarie i Svea hovrätt 1834-08-29. Tillförordnad domare i Yttertjurbo, Väla och övertjurbo domsaga 1836–1838. Vice häradshövding 1838-11-23. Kanslist i justitiekanslersexpeditionen 1838–1839. Häradshövding i Hammarkinds härad med Stegeborgs skärgårds tingslags domsaga 1841-11-16 samt tillika i Skärkinds härad 1853-04-19. Kammarherre 1855-01-27. Registrator i survivance vid KMO och RNO 1859-06-24. Avsked från registratorsämbetet 1862-05-02. Död 1877-09-13 i Söderköping och begraven på nya kyrkogården i Söderköping. Ägde Liljestad i Skönberga socken 1852–1857 i Östergötlands län, Stavsäter i Vists socken 1856–1861 i Östergötlands län, och Ånväga i Skeda socken 1856–1866, i Östergötlands län. Han var en framstående riksdagsman och bevistade för sin ätt alla ståndsriksdagarna 1840–1863. Gift 1842-04-24 i Stockholm med Ida Natalia Schönmeyr, född 1817-09-08 i Stockholm i Tyska församlingen, Stockholm, död 1906-05-10 i Villa Rehbinder i Djursholm, dotter av klädesfabrikören Natanael Schönmeyr och Carolina Eleonora Mittag.

Barn:

 • Hugo Vilhelm Johan Natanael, född 1843-04-20 på häradshövdingbostället Norrladugård i Östra Ny socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1860-05-22. Examinerad till rättegångsverken 1872-05-23. Auskultant i Svea hovrätt 1872-05-27. Extra ordinarie notarie 1872-05-31. Vice häradshövding 1874-01-14. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1874-06-12, i kommerskollegium 1874-06-19 och i överintendentsämbetet 1874-12-22. Tillförordnad kanslist i överintendentsämbetet 1875-03-30–1878-11-26. Tillförordnad kanslist i kommerskollegium 1877-10-26. Föreståndare för kollegii sjöpassexpedition 1878-11-08. Tillförordnad sekreterare i kommerskollegium 1882-04-29. Adjungerad ledamot större delen av åren 1882–1884. KSpCIII:sO2kl 1883-07-30. Tillförordnad kommerseråd 1884-12-19. Tillförordnad kommerseråd 1886-12-22. RNO 1888-12-01. Kommerseråd i kommerskollegium och chef för kollegii byrå för ärenden angående inrikes handeln och sjöfarten 1891-12-04. KNO2kl 1899-12-01. Avsked 1908-04-24. Död 1912-05-24 i Stockholm, Oscars förs. (db). Framstående konstsamlare. Ägde villa Rehbinder vid Djursholm i Danderyds socken, Stockholms län 1896–1910. Gift 1893-07-02 i Stockholm i Hedvig Eleonora församling, Stockholm med friherrinnan Margareta (Märta) Banér i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1867-08-28 i Stockholm med hovstallmästaren, greve Gustaf Magnus Edvard Ruuth, från vilken hon 1875 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1835, död 1898), född 1848-10-09 på Sjöö i Holms socken, Uppsala län, död 1930-09-14 i Stockholm, S:t Görans förs. (db) och begraven i Danderyds socken, Stockholms län, dotter av godsägaren, friherre Johan Banér nr 22, och Maria Antonia Vilhelmina Amalia von der Lancken-Wakenitz.
 • Carl Magnus Viktor, född 1844. Överste. Död 1926. Se Tab. 62.
 • Gottlob Fredrik Alarik, född 1845. Arrendator. Död 1873. Se Tab. 64.
 • Carolina Catharina Natalia, född 1847-04-21 på Norrladugård, död ogift 1901-03-21 i Stockholm.

TAB. 62 Carl Magnus Viktor Rehbinder

TAB. 62. Carl Magnus Viktor (översiktstab. 13D, son av Fredrik Vilhelm, Tab. 61), född 1844-04-17 på Norrladugård. Kadett vid Karlberg 1859-12-01. Utexaminerad 1864-12-30. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1865-01-24. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1875-07-02. Tjänstgjorde i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1875-09-01–1877-02-20. Anställd i franska armén 1877-10-20–1880-02-20. Tjänstgjorde därunder vid 76. linjeinfanteriregementet i Orleans till 1879-01-20, vid generalguvernören över Algeriet och general en chef för XIX. armékåren, general Chanzy's stab 1879-01-20–20/3 och vid XIX. armékårens generalstab 1879-03-20–1880-02-20. Deltog i franska arméns fälttåg i Aurés i Afrika 1879 juni–juli. Tjänstgjorde därunder i befälhavande generalens, general Forgemol de Bostquénards stab och bevistade träffningen vid Touba 1879-06-20. RFrHL 1880-02-21. Kapten 1885-11-06. RSO 1888-12-01. Major 1893-06-09. Erhöll franska kolonialmedaljen 1894-08-01. Överstelöjtnant och 1. major 1897-05-07. Ordförande i styrelsen för Östergötlands skytteförbund 1897-10-19. Anställd vid belgiska grenadjärregementet i Brussel 1898-05-11–1898-08-11. OffBLeopO 1899-03-09. Överste i armén 1902-04-25. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i regementets reserv 1902-04-25. Överste i 2. arméfördelningens reserv 1909-03-19. Död 1926-09-22 (EÄ 1926-08-22) (Söderköpings db 41) och begraven i Söderköping (EÄ på Dals-Ed, Älvsborgs län). Gift 1889-12-01 på Godegård i Dals-Ed, Östergötlands län med Henrietta Grill, född 1860-06-15 i Stockholm, död 1953-01-05 (Skövde förs., db), dotter av överstelöjtnanten Claes Lorens Grill och Henrietta Charlotta Catharina Lidman. Barn:

 • Claes Reinhold Viktorsson, född 1890. Kapten. Se Tab. 63.
 • Ida Henrietta Hilgard Viktorsdotter, född 1897-08-23 i Linköping, död 1930-12-19 i Oslo. Gift 1920-01-03 i Godegårds kyrka, d:o förs., Östergötlands län (vb) med överretssagförer i Oslo, docenten vid Oslo universitet, Sigurd Jensen-Bäfverfeldt, född 1886-01-19.

TAB 63

Claes Reinholdt Viktorsson Rehbinder (son av Carl Magnus Viktor, Tab. 62), född 1890-10-31 i Linköping. Friherre. Studentexamen 1911-06-06. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1911-06-09. Reservofficersexamen 1913-04-30. Underlöjtnant i kronprinsens husarregements reserv 1913-12-31. Officersexamen 1914-12-20. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1914-12-31. Underlöjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1915-10-29. Löjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1916-12-22. Transport till löjtnant vid Trängen 1920-11-19. Kapten vid Trängen 1929-12-06 och vid Trängen 1933-05-26 fr.o.m. s.å. juni 1. RSO 1935-06-06. Avsked 1941-02-21 fr.o.m. s.å. april 1. Kapten i Trängens reserv. RJohO. Major i armén 1947-09-26. HvGM 1952-06-06. Död 1969-11-14 i Skövde. Gift 1:o 1915-12-01 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. (vb) med Ragnhild (Wærn)-Melin, från vilken han blev skild genom Skövde tingsl. hrtt:s lagakraftv. dom 1954-12-18, född 1892-08-09 i Göteborgs domkyrkoförs. (db), dotter av grosshandlaren Ragnar Melin och Hilda Helleberg. Gift 2:o 1955-04-01 i Kungsholms kyrka i Stockholm med Vera Kihlmark i hennes 2:a gifte (gift 1:o Wilkens), född 1900-10-16, SBSGM 1969-03-13, se Biografica, död 1975-06-03 i Örebro, dotter av bankkamrer Maths Kihlmark och Elin, född Almquist. Barn:

 • 1. Reinhild Hilda Henriette Reinholdtsdotter (Renée), född 1916-11-04 i Karlskrona stadsförs., (fb). Gift 1938-06-04 i Skövde (vb nr 39) med Ian Stuart Rae Bruce från England, född 1906-09-30 (1907-10-05?), major i Scots Guard, MC, död 1967-07-14 i Highfield, Frant, Sussex, England.
 • 1. Bernt-Otto (EÄ Bernt Otto) Viktor Olof Reinholdtsson, född 1918-05-01 i Karlskrona. Friherre.
 • 1. Stella Jacquette Ebba Augusta Reinholdtsdotter, född 1925-02-22 i Örebro, Svea Trängkårsförs. (fb).
 • 1. Claes-Henric Wilhelm Gerhard Reinholdtsson, född 1938-11-09 i Skövde (fb nr 229).

TAB. 64 Gottlob Fredrik Alarik Rehbinder

TAB. 64. Gottlob Fredrik Alarik (översiktstab. 13D, son av Fredrik Vilhelm, Tab. 61), född 1845-10-18 på Norrladugård i Östra Ny socken, Östergötlands län, kadett vid Karlberg 1861-01-15. Avgick från krigsakademien 1866-09-14. Lantbrukselev vid Ängelholm i Östergötland 1866. Död 1873-12-02 på Kårebo i Börrums socken, Östergötlands län och begraven i Spens'ska gravkoret vid S:t Anna kyrka Östergötlands län. Arrenderade Kårebo 1870–1873. Gift 1871-02-21 på Norrum i Börrums socken, Östergötlands län med sin kusin, grevinnan Hedvig Helmina Axelina Spens, född 1835-04-09 på Ängelholm i S:t Anna socken, död 1871-11-17 på Kårebo och begraven i Spens'ska gravkoret, dotter av godsägaren, greve Carl Axel Spens, och friherrinnan Hedvig Catharina Charlotta Johanna Rehbinder. Barn:

 • Ellen Ida Charlotta, född 1871-11-09 på Kårebo (S:t Annas Kapell förs., Östergötlands län), död på Kårebo 1871-11-12 och begraven i Spens'ska gravkoret.

TAB. 65 Johan Ludvig Rehbinder

TAB. 65. Johan Ludvig (översiktstab. 13, son av Johan Fredrik, Tab. 54), född 1817-08-01 på Fredriksnäs i Gryts socken, Östergötlands län. Sergeant vid Svea artilleriregement 1834-04-15. Officersexamen 1836-01-15. Underlöjtnant vid Svea artilleriregement 1836-02-01. Transporterad som underlöjtnant till 1. livgrenadjärregementet 1836-07-27. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1848-05-28. Kapten 1856-02-07. RSO 1864-01-28. Överkontrollör för brännvinstillverkningen i Östergötlands län 1864. Avsked ur krigstjänsten 1870-02-18. Död 1878-04-05 i Vadstena och i Vadstena begraven. Gift 1846-04-05 på Klosterlunda i Hovs socken, Östergötlands län med Anna Maria Wångenberg, född 1821-08-27 i Hovs prästgård, död 1896-01-19 i Linköping och begraven å därv. nya kyrkogård, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden Anders Wångenberg och Johanna Gustava Ölander. Barn:

 • Axel Johansson, född 1847-01-31 på Lunna i Hovs socken, död i Hovs socken 1847-11-17.
 • Ludvig Fromhold, född 1848-11-28 på Lunna. Kadett vid Karlberg 1869-06-01. Fanjunkare 1870-01-01. Utexaminerad 1872-04-30. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1872-05-10. Löjtnant 1874-08-14. Kapten 1890-09-05. RSO 1894-12-01. Död 1900-12-19 i Fästeredssund i Finnekumla socken, Älvsborgs län och begraven i Sparregraven vid Länghems kyrka, Älvsborgs län. Gift 1885-09-26 på Fästered i Finne kumla socken med grevinnan Jacquette Charlotta Augusta Sparre af Söfdeborg, född 1852-12-24 på Fästered, död 1935-08-02 på Fästered, Finnekumla socken, Älvsborgs län (db), dotter av kammarherren, greve Claes Herman Sparre af Söfdeborg, och grevinnan Jacquette Sparre af Söfdeborg.
 • Folke Johansson, född 1850-06-02 på Lunna. Genomgick handelsskolan i Norrköping 1869. Bokhållare vid Jössefors sågverk och Ruds lantegendom i Värmlands län 1870. Kassör och skogsinspektör vid Jössefors trämassefabrik 1872. Förvaltare vid Haldarps ångsåg i Länghems socken, Älvsborgs län 1873. Kassör vid Svartviks sågverk i Njurunda socken, Västernorrlands län 1876. Inspektor vid Svartviks sågverk i Njurunda socken, Västernorrlands län 1881. Grosshandlare i Sundsvall 1884. Död ogift 1899-05-09 i Sundsvall.

TAB 66

Hans Henrik Rehbinder (översiktstab. 14, son av Henrik Rehbinder, naturaliserad och friherre Rehbinder, Tab. 1), arvherre till Viljakkala med underlydande i Kyrö m fl socknar, Finland, herre till Gross Goldenbeck i Goldenbecks socken, Mönnikorb i Tristfers socken samt Kastfer och Uddewa i Marien-Magdalenen socken, alla fyra i Estland. Född 1645. Kornett vid Åbo låns kavalleriregemente 1670-06-18. Kapten vid salpetersjuderiregementet 1674-11-20. Major vid Carl Sparres dragonskvadron. Överstelöjtnant 1676-04-26. Överste för Åbo läns infanteriregemente 1679-10-18. Överste för karelska kavalleriregementet 1695-08-26. Dödsskjuten 1700-11-20 i slaget vid Narva. 'Han ihjälstack 1672 i duell löjtnanten Jakob Ruuth, men fick 1674-10-28 k. m:ts tillgift. Bevistade kriget under konung Carl XI och mistade därunder ena benet, så att han måste gå på träben.' Gift 1:o 1682-02-08 i Reval (RHH.) med Helena Dorotea Hastfer, född på 1640-talet, död 1684-04-00 och begraven 1685-02-26 i S:t Olai kyrka, Reval, dotter av mannrichtern Evald Hastfer och Emerentia Veronika von Mengden samt syster till kungliga rådet, fältmarskalken och generalguvernören Jakob Johan Hastfer, naturaliserad friherre och greve Hastfer. Gift 2:o 1685-09-06 i Reval med Catharina Ebba Taube af Karlö, dotter av landshövdingen, friherre Otto Henrik Taube af Karlö, och Margareta |Oxe.

Barn:

 • 1. En dotter, död som barn och begraven 1694-03-02 i Åbo domkyrka.
 • 1. Carl Otto. Kornett. Fänrik 1707-11-11. Död ogift 1710 i Riga av pesten.
 • 2. Otto Henrik, född 1686. Lantråd. Död 1753. Se Tab. 67.

TAB 67

Otto Henrik Rehbinder (son av Hans Henrik Rehbinder, Tab. 66), till Maydell i Rappels socken, i Estland, Machters och Jorden i Jordens socken, i Estland, samt Eremerfeld i S:t Petri socken, i Estland. Född 1686 i Reval. Löjtnant vid estniska adelsfaneregementet 1703. Ryttmästares avsked 1723-05-29. Var 1733 ridderskapet och adelns i Estland hauptmann 1731–1734 och 1740. Lantråd 1740. Död 1753-05-06 i Reval och begraven 1754-02-04 i domkyrkan, Reval. Han blev fången vid Kolck 1704-07-16 och förd till Sibirien, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Gift 1:o 1710-08-13 i Tjeboksary vid Volga med Juliana von Marqvard, född på 1680-talet, död 1741-03-12, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Marqvard, adlad von Marqvard och Juliana Cronman. Gift 2:o 1744-01-08 med Elisabet Charlotta Mannerburg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med generalmajoren i rysk tjänst, friherre Hans Henning Cronhjort, född 1688, död 1727), död 1750-08-24 i Turgels socken, Estland, dotter av landshövdingen Engelbrecht Dijkman, adlad Mannerburg, och Sara Magdalena Hellichia.

Barn:

 • 1. En son, född 1717-09-10 i Tobolsk, död i Tobolsk 1719-03-05.
 • 1. En dotter, född 1720-02-14 i Tobolsk.
 • 1. En dotter, född 1721-04-27 i Tobolsk.
 • 1. Ebba Elisabet (en av de båda förestående ?), begraven 1778-04-12. Gift 1:o 1745-03-24 med sin syssling, friherre Henrik Johan Rehbinder, född 1710, begraven 1756. Gift 2:o 1756-06-04 med löjtnanten Herman Fredrik von Fersen, död 1776-11-29.

TAB 68

Gustaf Rehbinder (son av Henrik Rehbinder, adlad och friherre Rehbinder, Tab. 1), till Frössåkeri Kärrbo socken Västmanlands län och Lingsberg i Vallentuna socken Stockholms län. Född 1647-02-05 i Reval. Livpage hos konung Carl XI 1662. Fänrik vid Günthersberchs skånska garnisonsregemente i Riga 1671-05-00. Löjtnant vid Gust. Horns Österbottniska regemente i Riga 1673-04-30. Kapten vid Modées bergsregemente i Malmö (= Malmöregementet) 1674-11-18 och vid Wangelins dragonregemente 1676-06-09. Ryttmästare vid karelska dragonregementet 1678. Major. Död 1696-11-11 i Viborg och begraven 1697-02-00 med mycken ståt uti en egen grav i domkyrkan, Viborg, i vars kor hans fäderne- och mödernevapen uppsattes. Han blev blesserad i slaget vid Lund 1676-12-04. Gift 1680-10-26 med Maria Wärnschöld, född 1655-01-24, död 1711, dotter av generalkvartermästaren och krigsrådet Johan Andersson Lenæus, adlad Wärnschöld och Maria Bure.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1681 (Jorois kyrkoarkiv.), död 1760-04-06 på Kerisalo (Jorois kyrkoarkiv.) i Jorois socken. Hon blev 1711 av ryssarna tillfångatagen jämte tre sina små barn, men slapp lös 1712. Gift med översten Herman Johan von Burghausen, i hans 2:a gifte, död 1708.
 • Gustaf, född 1683. Page hos kunglig rådet, greve Nikod. Tessin 1700. Sergeant vid livgardet 1705. Fältväbel vid Stenbocks dragonregemente 1707 (At (KrA).). Kornett vid Stenbocks dragonregemente 1707-03-28. Fänrik vid livgardet 1707-11-11. Kapten vid dalregementet 1708-12-08. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död ogift 24/6 under rysk fångenskap i Solvytjegodsk, dit han fördes från Poltava. 'Han bevistade kriget i Polen under konung Carl XII med mycken tapperhet och blev i slaget vid Holovzin ganska illa blesserad, varefter konung Carl XII själv besökte honom och beskådade hans sönderskjutna hatt, som konungen ville skulle skickas till arsenalen i Stockholm, något som likväl ej kom till verkställighet.'
 • Henrik Johan, född 1684. Kapten. Död 1747. Se Tab. 69.
 • Vilhelm, död ung.
 • Carl Herman, född 1689. Kapten. Död 1755. Se Tab. 84.
 • Nils Christian, född 1691-03-17 i Viborg (Viborgs kyrkoarkiv.), död 1697-02-20 och begraven 1697-02-00 i Viborgs domkyrka.
 • Maria Christina, född tvilling 1692-12-25 i Viborg (Viborgs kyrkoarkiv.), död 1750-08-28 på Marsäter och begraven i Rehbinderska graven i Gryts kyrka, Östergötlands län. Gift 1721-11-05 på Marsäter med sin kusins son, kaptenen, friherre Reinhold Fromhold Rehbinder, född 1699, död 1752.
 • Margareta (Catharina), född tvilling, 1692-12-25 i Viborg (Viborgs kyrkoarkiv.), död ung.
 • Hildegard Dorotea, född 1694-04-28 i Viborg. (Viborgs kyrkoarkiv.) Gift 1:o 1722-11-27 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm med kaptenen vid Savolaks regemente Anders Niklas Freudenthal, född omkring 1679 i Livland, stupade 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. Gift 2:o med löjtnanten Jakob Schmidt.

TAB. 69 Henrik Johan Rehbinder

TAB. 69. Henrik Johan (översiktstab. 16, son av Gustaf, Tab. 68), till Hannula i Villnäs kapellförsamling i Finland. Född 1684. Dragon vid greve Stenbocks regemente 1704-05-10. Rustmästare vid greve Stenbocks regemente 1704-04-12. Kornett 1704-07-28. Sekundlöjtnant 1708-02-20. Kaptens avsked 1723-07-15. Död (Lk.) 1747 på Hannula (Villnäs kyrkoarkiv.) och begraven 1747-01-17 i Vellingkska graven på Hannula (Villnäs kyrkoarkiv.). Han blev fången vid Perevolotjna och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Gift med Christina Helena Vellingk, född 1697 (Hollola kyrkoarkiv.), död 1749 och begraven 1749-08-31 hos sin man, dotter av assessorn i Åbo hovrätt Gustaf Mauritz Vellingk och hans 2:a fru Margareta Elisabet Taube, samt kusins dotter till Otto och Mauritz Vellingk, friherrar (och grevar Vellingk), nr 72. Barn:

 • Gustaf, född 1722. Löjtnant i fransk tjänst. Stupade ogift 1749 i slaget vid Hagenau.
 • Henrik Johan, född 1724. Häradshövding. Död 1772. Se Tab. 70.
 • Ulrika Eleonora, född 1725, död 1767-03-20 och begraven i Virmo kyrka, Finland. Gift 1750-09-02 på Hannula (Villnäs kyrkoarkiv.) med kornetten Carl Örnestedt, född 1712, död 1791.
 • Maria Christina, född 1726, död ung.
 • Carl Fredrik, född 1729. Major. Död 1795. Se Tab. 74.
 • Eva Sofia, född 1730, död 1818-10-05 i Kuopio. Gift på 1750-talet med kaptenen Torsten Tawast, i hans 2:a gifte, född 1726, död 1788.
 • Otto Reinhold, född 1733-06-24 på Hannula, död på Hannula och begraven 1735-08-17. [Villnäs kyrkoarkiv.]

TAB. 70 Henrik Johan Rehbinder

TAB. 70. Henrik Johan (översiktstab. 17, son av Henrik Johan, Tab. 69), till Timberlå i Sagu socken, Finland. Född 1724-11-24 i Finland. Auskultant i Åbo hovrätt 1744-01-16. Vice häradshövding i Virmo och Masku härader 1746-12-11. Ordinarie häradshövding i Lilla Savolaks nedre och medledels härader 1752-02-20. Död 1773-12-23 på Timberlå och begraven i Karuna kapellkyrka. 'Han förlorade på ålderdomen sin syn, som dock 1771 av en skicklig läkare i Stockholm till en tid återställdes.' Gift 1:o med Brita Catharina Ehrnrooth, född 1742-09-03, död 1770-05-05 och begraven i Leppävirta kyrka, Finland, dotter av majoren Gustaf Henrik Ehrnrooth B, och Christina Catharina Hästesko af Målagård. Gift 2:o 1771 med Catharina Beata de la Motte, född 1730, död 1774 och begraven hos sin man i Karuna kapellkyrka, dotter av kaptenen Reinhold de la Motte, och Margareta Charlotta Geete. Barn:

 • 1. Gustaf Henrik, född 1762. Kapten. Död 1813. Se Tab. 71.
 • 1. Helena Catharina, född 1764-10-05, död 1806-01-04. Gift 1792-04-08 med majoren Germund Fredrik Aminoff, i hans 1:a gifte, född 1767, död 1816.
 • 1. Carl Johan, född 1767-02-12 i Leppävirta socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1783. Kadett vid Haapaniemi 1783–1786. Vice korpral vid Savolaks infanteriregemente 1785. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente 1788-10-04. Blev sinnessvag. Död ogift 1828-05-10 i Jorois socken. Han bevistade finska kriget 1788–90.
 • 1. Maria, född 1769-06-21, död 1800-08-02 på Koskensaari i Rautalampi socken, Finland. Gift 1791-08-12 med översten Otto Henrik von Fieandt, i hans 1:a gifte, född 1762, död 1823.

TAB. 71 Gustaf Henrik Rehbinder

TAB. 71. Gustaf Henrik (översiktstab. 18, son av Henrik Johan, Tab. 70), född 1762-06-12 på Strömsnäs i Leppävirta socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1776-02-15. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente 1779-04-23. Löjtnant 1787-05-30. Stabskapten 1792-11-23. Kapten 1799-08-20. Avsked 1809-04-01. Död 1813-03-22 på Pasala i Jorois socken, Finland. Bevistade krigen 1788–1790 och 1808–1809. Gift 1787-09-30 i Rantasalmi socken med sin kusin Maria Charlotta Furumarck, född 1767-05-04, död 1818-12-27 på Sokkala i S:t Michels socken, dotter av översten Carl Henrik Furumarck, och Maria Christina Ehrnrooth B. Barn:

 • Johan Henrik, född 1788-07-07, död 1792-08-10.
 • Maria Sofia, född tvilling 1790-10-24, död 1791.
 • Gustava Charlotta, född tvilling 1790-10-24, död 1791-03-03.
 • Carl Gustaf, född 1792-11-15, död 1794-01-25.
 • Otto Reinhold, född 1795-01-21 i Leppävirta socken. Student i Åbo 1810-12-12. Auskultant i Åbo hovrätt 1813-06-23 och i Vasa hovrätt 1814-09-01. Vice häradshövding 1817-06-20. Immatrikulerad 1818-09-17 på riddarhuset i Finland under nr 3 bland friherrar. Kanslist i Vasa hovrätt 1818-10-14. Aktuarie i Vasa hovrätt 1819-02-20. E. fiskal 1819-05-14. Notarie 1820-03-20. Vice advokatfiskal 1822-07-08. Assessor 1823-03-11. RRS:tAO3kl 1836-01-12. Hovrättsråd i Vasa hovrätt 1841-01-21. Ledamot i justitiedepartementet av kejserl. finska senaten 1841-05-05. RRS:tAO2kl 1844-04-07. Statsråds n. h. o. v. 1849-03-07. Död barnlös 1855-01-17 i Helsingfors. Gift 1824-09-02 på Harjula i Kuopio socken med sin syssling Ulrika Sofia Lode från Livland, född 1804-05-11, död 1890-10-01 i Helsingfors, dotter av översten Carl Leonard Lode från Livland, och Eva Sofia Tawast.
 • Hedvig Sofia, född 1797-03-21, död som barn.
 • Bernt Fredrik, född 1799-04-24, på Korpiniemi (Leppävirta kyrkoarkiv.) i Leppävirta socken, död 1800-10-04.
 • Fabian Bernhard, född 1801. Löjtnant. Död 1862. Se Tab. 72.
 • Erik Leonard, född 1804-03-21 på Häyrilä (Jorois kyrkoarkiv.) i Jorois socken. Kadett vid Haapaniemi, sedan i Fredrikshamn 1817-03-03. Fänrik vid finska jägarregementet 1824-03-13 och placerad på regementets Viborgsbataljon. Placerad på 6. finska skarpskyttebataljonen 1827. Transporterad till viborgska infanteriregementet 1831-02-22. Underlöjtnant vid viborgska infanteriregementet 1831-04-14. Löjtnant 1833-01-03. Transporterad till 4. finska linjebataljonen 1835-10-28 och till 9. finska linjebataljonen 1838-02-25. Stabskapten vid 9. finska linjebataljonen 1842-12-09. Transporterad till 11. finska linjebataljonen 1843-05-31 och till 10. finska linjebataljonen 1845-06-04. Kapten vid 10. finska linjebataljonen 1846-01-28. Transporterad till 1. finska linjebataljonen 1846-06-01, majors avsked 1847-10-17. Ingick åter i tjänst vid 2. finska indelta skarpskyttebataljonen med kaptens grad 1854-07-15. Major vid 2. finska indelta skarpskyttebataljonen 1855-02-11. Överstelöjtnants avsked 1856-06-10. Död ogift 1860-12-25 på Pasala.
 • Torsten Gustaf, född 1806-05-26 på Häyrilä, död på Häyrilä 1806-05-29 [Jorios kyrkoarkiv.]
 • Torsten Magnus, född 1807-09-18 på Häyrilä (Jorios kyrkoarkiv.), död på Häyrilä (Jorios kyrkoarkiv.) 1808-07-09.

TAB. 72 Fabian Bernhard Rehbinder

TAB. 72. (Wä.) Fabian Bernhard (översiktstab. 18, son av Gustaf Henrik, Tab. 71), född 1801-07-26 på Häyrilä (Jorios kyrkoarkiv.) i Jorois socken. Kadett vid Haapaniemi, sedan i Fredrikshamn 1816-02-28. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-03-17 under nr 3 bland friherrar. Fänrik vid finska jägarregementet 1823-01-16 och placerad på dess Kuopiobataljon. Underlöjtnant vid finska jägarregementet 1825-03-16. Placerad på 6. finska skarpskyttebataljonen 1827. Löjtnants avsked 1831-02-22. Död 1862-07-14 på Pasala i Jorois socken. Gift 1:o 1829 1,1 på Frugård i Jorois socken med sin syssling Hedvig Juliana Gustava Grotenfelt, född 1804-01-06 på Frugård, död 1844-01-13 på Pasala, dotter av översten Bernt Adolf Grotenfelt, och hans 1:a fru Catharina Gustava Ehrnrooth B. Gift 2:o 1845-01-06 på Frugård med sin 1:a frus syster Anna Catharina Grotenfelt, född 1800-01-08 på Frugård, död 1882-12-15 på Pasala. Barn:

 • 1. Maria Gustava, född 1829-12-11, död 1830-01-09.
 • 1. Henrik Bernhard, född 1831-02-26 på Pasala. Underfänrik vid 10. finska linjebataljonen 1849-02-18. Elev vid junkarskolan i Helsingfors 1849-02-19. Fänrik vid 8. finska linjebataljonen 1852-02-11. Underlöjtnant vid 8. finska linjebataljonen 1853-05-29. Utmärkte sig 1854 vid försvaret av Hangö emot engelska och franska flottorna och blev RRS:tAO 4kl med påskrift: för tapperhet 1854-05-01. Transporterad till 3. (Uleåborgs) finska indelta skarpskyttebataljon 1854-12-15, till 5. (S:t Michels) bataljon 1855-05-26 och till 4. (Kuopio) bataljon av samma trupper 1856-03-01. Transporterad till 13. finska linjebataljonen 1856-04-25 och till 6. bataljonen 1857-06-02. Löjtnant vid 13. finska linjebataljonen 1858-08-14. Transporterad till 4. finska linjebataljonen 1860-07-17. Stabskapten 1862-09-10. Transporterad till villmanstrandska infanteriregementet 1863-07-17 och till 142. zveiogorodska infanteriregementet 1863-10-25. Död ogift 1865-01-03.
 • 1. Otto Adolf, född 1833. Assessor. Död 1876. Se Tab. 73.
 • 1. Anna Juliana, född 1835-02-16. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1857-02-19 på Pasala.
 • 1. Sofia Leonardina, född 1837-03-16. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1867-10-16.
 • 1. Gustaf Leonard, född 1839-01-09, död 1842-02-06.
 • 1. Alexander Oskar, född 1841-02-14 på Pasala. Student i Helsingfors 1862-10-27. Auskultant i Viborgs hovrätt 1867-06-22. Vice häradshövding 1870-12-21. Ägnade sig därefter åt jordbruk. Blev sinnessjuk. Död ogift 1877-06-10 på Lappvikens vårdanstalt i Helsingfors.

TAB. 73 Otto Adolf Rehbinder

TAB. 73. (Wä.) Otto Adolf (son av Fabian Bernhard, Tab. 72), född 1833-03-01 på Pasala i Jorois socken. Student i Helsingfors 1849-06-11. Auskultant i Viborgs hovrätt 1855-05-19. E. kanslist i Viborgs hovrätt 1855-12-17. Vice häradshövding 1857-12-17. Kanslist i Viborgs hovrätt 1859-10-05. Aktuarie i Viborgs hovrätt 1864-03-13. E. fiskal 1865-06-15. Notarie 1865-11-16. Sekreterare 1869-08-24. Assessor 1869-12-05, död 1876-01-21 i Viborg. Gift 1862-06-09 i Viborg med Ida Vilhelmina Relander, född 1841-01-27, död 1897-01-13 i Helsingfors, dotter av kaplanen i Viborg, vice pastorn August Vilhelm Relander och Fredrika Jakobina Mangelus. Barn:

 • Axel, född 1863-03-19 i Viborg, död 1863-12-30.
 • Fanny, född 1865-06-16 i Viborg, död 1867-12-14 i Viborg.
 • Nanny Sofia, född 1867-10-19 i Viborg, död 1916-04-08 i Uleåborg. Gift 1900-06-11 med läkaren vid länsfängelset i Uleåborg, med. lic. Carl Edvin Wikberg, i hans 1:a gifte, född 1868-03-30 i Nilsiä socken. död 1927-03-16.
 • Otto Vilhelm, född 1871-03-15 i Viborg, död 1872-07-30 i Viborg.
 • Agnes Fredrika, född 1872-06-25 i Viborg. Var sinnessvag. Död ogift 1921-07-01.
 • Ida Helena, född 1873-07-31 i Viborg, död ogift 1910-11-28 i Helsingfors.

TAB. 74 Carl Fredrik Rehbinder

TAB. 74. Carl Fredrik (översiktstab. 19A, son av Henrik Johan, Tab. 69), född 1729-04-24 på Hannula rusthåll i Villnäs socken. Antagen i krigstjänst 1745. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1745-03-12. Rustmästare vid Åbo läns infanteriregemente 1749-03-12. Fältväbel 1750-12-29. Stabsfänrik 1754-12-30. Löjtnant 1761-02-04. Stabskapten 1772-08-12. Majors avsked 1778-05-06. RSO 1779-01-21. Död 1795-01-21 på Bukkila i Piikkis socken. Gift 1768-08-02 på Tyko bruk i likanämnd kapellförsamling med Catharina Elisabet Kijk, född 1748, död 1822-01-06 på Kreivilä rusthåll i Paattis kapell, dotter av brukspatronen och bergsrådet Johan Jakob Kijk och Catharina Elisabet Grubb. Barn:

 • Johan Fredrik, född 1769-09-14 på Tyko bruk. Furir vid Åbo läns infanteriregemente 1773-08-16. Fänrik 1779-02-10. Löjtnant 1787-06-30. Död ogift 1791-12-30 på Pukkila. 'Han bevistade kriget i Finland på 1780- och 1790-talen. Blev 1790-04-19 av krigskollegium dömd att arkebuseras för det han underskrivit Anjalaförbundet, men fick s. å. fullkomlig tillgift med åtvarning.'
 • Catharina Christina, född 1770-11-06 på Pojo gård (Bjärna kyrkoarkiv.) i Bjärnå socken, död ogift 1795-11-06 på Bukkila.
 • Carl Gustaf, född 1772. Kapten. Död 1827. Se Tab. 75.
 • Bernt Otto, född 1773. Överstelöjtnant. Död 1831. Se Tab. 77.
 • Carolina Fredrika, född 1775-02-00, död 1777.
 • Robert Reinhold, född 1779-02-00, död 1782-06-15.
 • Ulrika Eleonora, född 1782-12-02. Stiftsjungfru. Död 1855-02-09 på Åland. Gift 1815-05-27 på Åland med kaptenen och tullförvaltaren i Nådendal Johan Reinhold Brander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1813-12-24 med *Maria Eleonora Moberg, född 1791, död 1814-08-09, dotter av Peter Moberg och Sara Örngren), född 1789-08-16 i Björneborg, död 1828-12-14.
 • Adolf Fredrik, född 1785, död 1787.
 • Henrik Johan, född 1788. Kapten. Död 1835. Se Tab. 83.

TAB. 75 Carl Gustav Rehbinder

TAB. 75. (Wä.) Carl Gustav (översiktstab. 19A, son av Carl Fredrik, Tab. 74), född 1772-03-12 på Pojo gård (Bjärna kyrkoarkiv.) i Bjärnå socken. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1770-06-01. Furir vid Åbo läns infanteriregemente 1779-02-10. Sekundadjutant vid Åbo läns infanteriregemente 1787-06-30. Löjtnant i armén 1791-04-14 och vid regementet 1793-02-25. Kapten i armén 1802-06-28 och vid regementet 1802-12-16. Avsked ur svensk tjänst 1810-05-29. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 3 bland friherrar. Tullförvaltare i Nådendal 1819-09-29. Transporterad till Nystad 1823-06-10 och till Mårsund på Åland 1825-05-17. Död på Åland 1827-09-17. 'Han bevistade finska kriget 1788–90. Blev sistn. år 19/4 av krigskollegium, för det han underskrivit Anjalaförbundet, dömd att arkebuseras, men fick s. å. fullkomlig tillgift med åtvarning.' Gift 1806-03-26 med Agata Fredrika Wilhelms, född 1787-01-16, död 1868-09-06 i Helsingfors, dotter av löjtnanten Johan Fredrik Wilhelms och Christina Eleonora von Spandekow. Barn:

 • Torsten Fridolf, död 1812-06-09.
 • Charles Emil, född 1807-11-13, död ung.
 • Otto Fredrik, född 1809-04-08, död 1810-09-00.
 • Fredrika Carolina, född 1812-08-25, död ogift 1852-01-02.
 • Carl Johan, född 1814, död 1816-10-03 i S:t Mariæ socken och begraven 1816-10-03 i Åbo. (Åbo kyrkoarkiv.)
 • Agata Emilia, född 1815-01-11, död 1816-02-17, i Åbo. (Åbo kyrkoarkiv.)
 • Bernt Reinhold Alfred, född 1817-09-30 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1831-02-07. Fänrik vid nevska sjöregementet 1838-09-03 med tur från 1838-03-14. Underlöjtnant 1838 1840-03-27. Löjtnant vid nevska sjöregementet, då benämnt konungens av Neapel infanteriregemente 1843-04-21. Transporterad till regementets reservbataljon 1848-07-21. Adjutant hos chefen för 1. infanterikårens reservdivision 1848-09-07. Stabskapten 1848-12-24 med tur från 1848-05-13. Adjutant vid 1. brigaden av 10. infanteridivisionen med transporterad till tobolska infanteriregementet 1850-05-01. Kapten 1851-03-11. Gevaldiger vid 4. infanterikåren 1848-03-16. Bevistade kriget på Krim 1853–1856. RRS:tAO3kl m ros 1853-12-24. Major 1854-04-12 med placering på arméinfanteriet och med bibehållandet av gevaldigerbefattningen. RRS:tVlO4kl m ros 1855-04-18 och S:tAO2kl m sv 1855-06-07. RRS:tGO4kl 1855-12-08. RRS:tAO2kl m kejs. kr 1855-12-25. Transporterad till 7. finska linjebataljonen 1856-04-04 och till 8. finska linjebataljonen 1857-06-02. Ständig ledamot av överkrigsdomstolen för finska militären och lotsverket 1858-09-10 med placering på arméinfanteriet. Överstelöjtnant på arméinfanteriet 1859-04-24. Överste på arméinfanteriet 1865-02-11. RRS:tVlO3kl 1877-04-29. Utmärkelsetecknet för 40 års tjänst 1880-12-15. Generalmajor 1881-04-24. Död barnlös 1883-03-29 i Helsingfors. Gift 1844-01-31 i staden Teplick i Podolien med Johanna Matilda Tigerstedt, född 1823-09-01, död 1915-01-12 i Helsingfors, dotter av brukspatronen Adolf Vilhelm Tigerstedt, och Maria Gustava Collin.
 • Gustava Clementina, född 1819-08-13. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1866-03-17 i Helsingfors.
 • Sofia Amalia, född 1821-02-13. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1865-04-29 i Åbo.
 • Gustaf Robert, född 1824. Statsråd. Död 1874. Se Tab. 76.

TAB. 76 Gustaf Robert Rehbinder

TAB. 76. Gustaf Robert (översiktstab. 19A, son av Carl Gustaf, Tab. 75), född 1824-04-14 i Nystad. Kadett i Fredrikshamn 1837-06-30. Fänrik vid nevska sjöregementet, sedermera konungens av Neapel infanteriregemente, 1845-08-22. Underlöjtnant av Neapel infanteriregemente 1848-03-24. Löjtnant 1850-04-28. Stabskapten 1854-03-07. Transporterad till telegrafverket 1857-01-13. Chef för telegrafstationen i Åbo 1857. Chef för telegrafstationen i Helsingfors. Adjoint hos chefen för telegrafavdelningen i Finland 1860-03-01. Kapten 1862-04-29. Major 1865-04-16. Placerad på arméinfanteriet med kvarstående vid telegrafverket 1866-08-16. Överförd på civilstat med kollegiiråds grad 1868-03-31 och med tur från 1867-12-21. RRS:tStO2kl 1872. Statsråd 1873 med tur från 1873-01-27. Chef för finska avdelningen av telegrafväsendet 1873-09-00. Död 1874-02-26 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1:o 1857-02-11 med Catharina von Ihrman, född 1840-11-22, död 1867-03-27 i Helsingfors, dotter av överstelöjtnanten N. N. von Ihrman. Gift 2:o 1868-07-12 i Helsingfors med Vera Bailly, född 1845-12-19, död 1886-07-25 i Helsingfors, dotter av ryska amiralen Constantin Bailly. Barn:

 • 1. Helena Josefina Catharina (Lilli), född 1857-12-06. Telegrafist av 3. kl. vid Helsingfors telegrafstation 1877-04-13. Transporterad till Varkaus telegrafstation 1884-06-17 och till Nystads station 1889-09-24. Post- och telegraftjänsteman av 5. kl. 1891-01-13 och sedermera av 4. kl. Avsked. Gift 1884-06-14 i Helsingfors med telegrafmekanikern Valdemar Wivolin, född 1854-03-07 i Nystad, död 1887-08-29 i Varkaus.

1. Voldemar Alfred Ludvig, född 1859-05-11 i Åbo. Elev vid kejsarens pagekår 1870, men avgick därifrån utan avslutad kurs 1874. Underofficer vid 90. (Onega) infanteriregementet. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1876-11-27. Porte-epéejunker 1878-04-21. Fänrik vid 90. (Onega) infanteriregementet 1878-04-28. Underlöjtnant vid 90. (Onega) infanteriregementet 1879-07-26. Bataljonsadjutant 1880-01-07–1883-04-13. Transporterad till 6. (S:t Michels) finska skarpskyttebataljon 1883-04-25. Löjtnant vid 6. (S:t Michels) finska skarpskyttebataljon 1884-06-13. Stabskapten 1890-03-10. RRS:tStO3kl 1892-01-06. Placerad på ständiga kadern av finska militärens reserv 1895-05-02. Chef för 4. Halikko reservkompani 1895-05-09. Kapten 1898-04-13. Uppförd på indragningsstat 1902-01-30. Överstelöjtnants avsked 1902-06-29 Anställd 1902-11-01 vid föreningsbankens i Finland, sedan Nordiska föreningsbankens, huvudkontor i Helsingfors. Avsked 1925-11-01. död 1929-02-10 i Helsingfors. Gift 1883-08-30 i Åbo domkyrka med Hedvig Ingeborg Catharina Malmström, född 1858-08-01, dotter av kyrkoherden och prosten i S:t Andreae församling, skalden Carl Robert Malmström och Lucina Constantia Ingeborg Wallenius.

 • 1. Olga Eugenie, född 1861-04-01 i Åbo. Telegrafist av 3. kl. vid Helsingfors telegrafstation 1883-10-22. Transporterad till Varkaus telegrafstation 1885-05-08, till Helsingfors station 1885-10-20 och till Nystads station 1887-01-13. Post- och telegraftjänsteman av 5. kl. vid Nystads station 1891-01-13. Transporterad till Åbo station 1901. Avsked 1905. Död 1919-06-20 i Åbo och begraven i Helsingfors. Gift 1887-01-27 i Helsingfors med reseöverinspektören i olyckstallstörsäkringsbolaget Sampo, kollegieassessorn Selim Edgard Bornstedt, född 1862-12-15 i S:t Bertils socken.
 • 1. Alexandra Mariana, född 1863-04-06, död 1865-04-06 i Helsingfors.
 • 1. Eugen Henrik Teodor, född 1867-03-18, död 1867-04-01 i Helsingfors.
 • 2. Catharina Vera Dorotea (Katja), född 1869-02-14 i Helsingfors. Gift 1886-07-13 med läraren vid ryska Alexandersgymnasiet i Helsingfors Jurij Nikolajevitj Verestjagin.

TAB. 77 Bernt Otto Rehbinder

TAB. 77. Bernt Otto (översiktstab. 19B, son av Carl Fredrik, Tab. 74), född 1773-08-20 i Piikkis socken. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1780-08-01. Kadett vid Haapaniemi 1784-02-20–1787. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1787-06-30. Bevistade finska kriget 1788–1790. Löjtnant i armén 1790-08-22 och vid regementet 1793-02-25. Sekundkapten (ryttmästare) vid nylandsbrigadens dragonkår 1796-10-26. Major i armén 1808-10-21. Bevistade finska kriget 1808–1809. Avsked 1810-02-20. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1811-01-15. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 3 bland friherrar. Död 1831-01-05 i Borgå. Gift 1:o 1812-07-16 på Bosgård i Borgå socken med Maria Lovisa Schwartz, född 1792-01-17, död 1816-04-30 på Pukinniemi i Hiitola socken, dotter av kaptenen Erik Johan Schwartz och Eleonora Christina Wilhelms. Gift 2:o 1823-07-25 i Lovisa med Ulrika Jakobina af Forselles, född 1791-01-05, död 1858-08-16 på Kallio i Vinnö socken, dotter av krigsrådet Jakob af Forselles, och hans 1:a fru Margareta Charlotta Carlsköld B. Barn:

 • 1. Bernt Otto, född 1813-03-30 på Ebbo i Borgå socken, död 1814-11-09 i Hiitola socken.
 • 1. Bernt Otto, född 1815-01-30 på Pukinniemi (Hiitola kyrkoarkiv.), död 1818-01-31 på Kallio i Virmo socken.
 • 2. En son, född 1824-05-31 i Pernå socken, död 1824-05-31.
 • 2. Ottiliana Matilda, född 1825-05-31, död 1900-12-18 på Tuohila i Virmo socken. Gift 1850-10-03 i Åbo med bergsrådet Viktor Zebor Bremer i hans 2:a gifte (gift 1:o med Agnes Charlotta Bassi, död 1849-04-30, dotter av intendenten Charles Bassi), född 1804-03-30 i Bjärnå socken, död 1869-01-19 på Tuohila.
 • 2. Sten Otto, född 1826. Godsägare. Död 1899. se Tab. 78.

TAB. 78 Sten Otto Rehbinder

TAB. 78. Sten Otto (son av Bernt Otto, Tab. 77), född 1826-08-18 på Sarvsalö i Pernå socken. Student i Helsingfors 1846-06-17. Ägnade sig därefter åt lantbruk och ägde Korsnäs i Vemo socken. Död i Vemo socken 1899-01-20 och begraven på Vemo kyrkogård. Gift 1860-03-20 på Bondtykö i Bjärnå socken med sin systers styvdotter Ida Charlotta Bremer, född 1839-03-29 i Lojo socken, död 1918-05-18, dotter av bergsrådet Viktor Zebor Eremer och hans 1:a fru Agnes Charlotta Bassi. Barn:

 • Bernt Otto Casimir, född 1861-11-21 på Korsnäs. Frivillig vid livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1878-08-05. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1878-09-11. Återkommenderad till livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1879-07-16. Elev vid infanterijunkarskolan i Riga 1879-09-07. Kommenderad till 29. infanteridivisionen 1880-07-26. Återkommenderad till skolan i Riga 1880-09-14. Yngre underofficer vid gardesbatoljonen 1880-09-14. Yngre underofficer vid infanterijunkarskolan i Riga 1881-06-22. Utexaminerad 1881 och underfänrik vid livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1881-08-09. Transporterad till 20. (ryska) skarpskyttebataljonen 1881-11-21. Fänrik vid 20. (ryska) skarpskyttebataljonen 1882-01-13. Transporterad till 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon 1883-10-11. Underlöjtnant vid 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon 1884-08-21. Löjtnant 1888-09-11. Placerad på ständiga kadern av finska militärens reserv 1892-05-25. Tillförordnad chef för 8., Ikalis, reservkompani 1892-05-31. Stabskapten 1896-05-26. Kaptens avsked 1899-05-23. ägnade sig därefter åt lantbruk. Ägde jämte brodern Gustaf Henrik Korsnäs, vilken egendom de sålde 1907. Var därefter en tid direktör för finska mjölkaffärsaktiebolag i S:t Petersburg. Död ogift 1914-07-29 i Nagu socken.
 • Gustaf Henrik, född 1863. Sjökapten. Fyrmästare. Se Tab. 79.
 • Anna Charlotta, född 1864-12-22 på Korsnäs. Utexaminerad från Ekenäs seminarium 1890-06-13. Gift 1897-12-24 på Korsnäs med agronomen Knut Viktor Ferdinand Schauman, född 1870.
 • Eugen Viktor Hugo, född 1868. Farmare. Se Tab. 81.
 • Robert Henrik, född 1877. Ingenjör. Se Tab. 82.

TAB. 79 Gustaf Henrik Rehbinder

TAB. 79. Gustaf Henrik (son av Sten Otto, Tab. 78), född 1863-07-24 på Korsnäs i Vemo socken. Kofferdistyrman. Styrmansexamen 1885-04-14. Ångfartygsbefälhavareexamen 1890-04-05, utexaminerad från navigationsskolan i Åbo som sjökapten 1890-04-11. Anställd vid det under ryska statens kontroll stående Kaspiska havsbolaget 1890. Befälhavare på Kaspiska havsbolagets ångare Storfursten Alexei på Kaspiska havet. Ägde hus i Petrowsk nära Baku samt hälften av Korsnäs. Tillförordnad fyrmästare på Hanhipaasi fyr på Ladoga. Fyrmästare på Hangö fyr 1925-06-01. Gift 1:o 1900-03-19 i Baku med Emilia Berta Schumann, från vilken han 1916 blev skild, född 1872-03-08 i Warschau, dotter av fabriksdisponenten i Petrowsk Eronislav Schumann och Julia N. N., född Bäck. Gift 2:o 1917-01-31 i Petersburg med läkaren Tatjana Tesakoff, född 1879-01-06 dotter av lantbrukaren Kusma Tesakoff och Alexandra N. N. Barn:

 • Gustaf Henrik, född 1892. Kapten. Se Tab. 80.

TAB. 80 Gustaf Henrik Rehbinder

TAB. 80. Gustaf Henrik (son av Gustaf Henrik, Tab. 79), född 1892-11-22 i Raku. Genomgick Åbo svenska reallyceum och Åbo svenska handelsinstitut samt studerade därefter under två år vid en tysk högskola. Frivillig vid ryska 8. ulanregementet 1914-10-28. Bevistade världskriget 1914–1918, varunder han två särskilda gånger sårades samt erhöll militärordens utmärkelsetecken 4kl 1914-12-00 och 3kl 1915-04-00. Kommenderades, efter avslutad kurs vid jelisavetgradska kavalleriskolan, till tjänstgöring vid 3. kaukasiska kosackdivisionen av ostestniska kavalleriregementet. Fänrik vid 3. kaukasiska kosackdivisionen av ostestniska kavalleriregementet 1916-02-12. Kornett 1916-06-28. Löjtnant 1917-01-08. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. RRS:tStO3kl m sv o ros samt RRS:tVlO4kl. Lämnade Ryssland och inträdde i tjänst vid Finlands armé 1918-02-15. Bevistade Finlands frihetskrig 1918, tjänstgjorde som kompanichef vid 2. Björneborgska regementet. FFrM2kl 1918-03-25 och FFrK4kl 1918-05-16. FMM. Kapten 1919-05-16. Chef för 1. divisionens minkastarkompani. Avsked med överföring till lantvärnet 1921-05-16. Gift 1921-07-22 med Herta Rosa Maria Schadewitz, född 1901-02-23 i Tammerfors, dotter av direktören Viktor Johannes Schadéwitz och Hilda Maria (EÄ Helli) Wilkman. Barn:

 • Marvel Dorita, född 1922-04-28 i Helsingfors.

TAB. 81 Eugen Viktor Hugo Rehbinder

TAB. 81. Eugen Viktor Hugo (son av Sten Otto, Tab. 78), född 1868-08-24 på Korsnäs i Vemo socken. Utexaminerad från realskolan i Åbo 1887-05-28. Elev vid lantbruksinstitutet i Kronoberg. Reste utrikes 1890-05-21. Farmare i Kalevakolonien i Nordamerika. Gift 1902-05-17 med Ottiliana Manninen. Barn:

 • Ester Charlotta, född 1903-04-28, död.
 • Henrik Eugen, född 1905-06-19. Död 1986-07-00.
 • En son, död.

TAB. 82 Robert Henrik Rehbinder

TAB. 82. (Wä.) Robert Henrik (son av Sten Otto, Tab. 78), född 1877-01-21 på Korsnäs. Student i Helsingfors 1897-05-30. Elev vid lantmäteriet 1897. Utexaminerad från polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för maskinbyggnadskonst 1902-05-31. Anställd vid Takfilt- och pappersbruksaktiebolag i Tammerfors. Teknisk ledare vid Hämekoski aktiebolags kartongfabrik i Ruskeala socken 1906. Ledande ingeniör vid Abies aktiebolag i Tammerfors 1916. Ingeniör vid Herrfors träsliperi i Pedersöre socken 1916 Gift 1906-06-20 i Helsinge sockens prästgård med Berta Emilia Tallquist, född 1880-12-15 i Tammerfors, dotter av kyrkoherden i Helsinge, prosten Carl Alfred Ludvig Tallqvist och hans 1:a hustru Edla Vilhelmina Thulé. Barn:

 • Sten Otto, född 1908-09-15 i Sordavala. Utexaminerad från Svenska handelsinstitutet i Helsingfors 1929.
 • Bengt Gustaf, född 1911-05-03 på Hämekoski bruk i Suolahti socken. Student vid Jakobstads samlyceum 1929-05-31. Student i Helsingfors 1929.

TAB. 83 Henrik Johan Rehbinder

TAB. 83. Henrik Johan (son av Carl Fredrik, Tab. 74), född 1788-07-04 i Piikkis socken. Inskrevs i militärtjänst 1793-02-25. Fänrik vid Åbo läns linjeregemente 1795-07-18. Kadett vid Haapaniemi 1804-03-06–1808. Råkade vid Sveaborgs kapitulation i rysk fångenskap 1808. Fänrik vid topografiska kåren på Haapaniemi. Löjtnant vid topografiska kåren på Haapaniemi 1812-07-11. Sekundkapten på e. stat vid 2. finska jägare-, sedan infanteriregementet 1816-04-12. Placerad på regementets Heinolabataljon 1817-12-19. Placerad på 4. finska skarpskyttebataljonen som stabskapten 1827-03-05. Kaptens avsked 1831-02-22. Död 1835-04-18 på Mattari boställe i Koskis kapell och S:t Mårtens socken. Gift 1817-08-01 med sin broders svägerska Catharina Sofia Schwartz, född 1788-03-31, död 1859-05-22 på Koskis i S:t Mårtens socken, dotter av kaptenen Erik Johan Schwartz och Eleonora Christina Wilhelms. Barn:

 • Adelaide Vilhelmina Sofia, född 1817-08-22, död ogift 1890-04-25 på Mattari.
 • Henriette Maria, född 1819-06-05 på Ebbo i Borgå socken, död ogift 1868-10-05 på Koskis.
 • Alexandra Olivia, född 1821-09-06 på Ebbo, död 1822-08-08.
 • Henrik Johan, född 1823-04-27 i Villmanstrand, 11841-08-06 på Mattari.
 • Jakobina Ottiliana, född 1824-04-29, död ogift 1850-06-07 på Runagård i Sagu socken.
 • Alexandra Helena, född 1825-05-25 på Mattari, död ogift 1857-10-12 i S:t Mårtens socken.
 • Josefina Olivia, född 1828-04-11 i Koskis kapell, 11899 fy 9 i Helsingfors. Gift 1848-11-14 på Mattari med löjtnanten Claes Mårten Albert de Pont, född 1804-06-15 i Somero socken, död 1875-12-09 i Koskis kapell.
 • Amanda Leontina, född 1830-09-30 på Mattari, död 1912-11-29 i Helsingfors. Gift 1855-10-25 med godsägaren Ludvig Gabriel Fortelius, född 1829-02-10, död 1861-09-22 på Hajala i Halikko socken.

TAB 84

Carl Herman Rehbinder (son av Gustaf Rehbinder, Tab. 68), döpt 1689-12-18 i Viborg. Page hos kungliga rådet, greve Lillieroot 1700 och hos änkedrottningen Hedvig Eleonora 1704. Avsked ifrån Viborg 1706. Ryttare vid karelska kavalleriregementet 1706. Adjutant vid karelska kavalleriregementet 1707. Kornett 1708-03-00. Fänrik vid livgardet 1709-02-09. Löjtnant vid livgardet 1722-06-19 med tur från 1719-01-02. Avsked från livgardet 1732-06-21 med tillstånd att kvarstå i armén. Kapten vid vargeringsmanskapet i Uppland 1732-03-18. Avsked ifrån Uppland 1742. Död 1755-06-29 På Rickeby i Gottröra socken, Stockholms län och begraven 1755-07-18 i Gottröra kyrka, varest över honom och hans fru deras son Johan Adam år 1785 lät uppsätta ett vackert epitafium med svensk påskrift och prytt med bägges deras vapen. 'Kaptenen, friherre Rehbinder bevistade träffningen vid Grodno, slagen vid Holovzin och Liesna samt den svåra marschen till Ukraina, där, armén obeskrivligt led av hunger och köld. Var även med sin kända tapperhet med i slaget vid Poltava, varest han blev fången och förd först till Solvytjegodsk och sedan till Tobolsk, varifrån han icke hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Klädde sig slutligen alltid på konung Carl XII:s sätt, för vilkens minne han bar en oinskränkt vördnad och kärlek.' Gift 1722-12-01 med Sofia Juliana Boije af Gennäs, född 1695-12-27 i Viborg, död 1772-12-23 i Stockholm och begraven 1772-12-28 i Buregraven i S:t Nikolai kyrka, dotter av kaptenen Göran Boije af Gennäs och Aleta Gyldenbring.

Barn:

 • Gustaf, född 1724-01-07 i Stockholm. Sergeant vid livgardet 1738. Död 1742-03-17 i Fredrikshamn under kriget i Finland och begraven i Mäntsälä kyrka.
 • Eva Maria, född 1725-08-01 på Nora i Danderyds socken, Stockholms län, död på Nora i Danderyds socken, Stockholms län, 1725-08-20 och begraven i Danderyds kyrka.
 • Carl Fredrik, född 1728-08-11 på Nora. Hantlangare vid artilleriet 1740-11-18. Underofficer vid Upplands regemente. Sergeant vid Posses regemente i Stralsund. Gick först i preussisk tjänst, varest han 1749 var fanjunkare, sedan i dansk tjänst. Död ogift 1755 i Köpenhamn.
 • Johan Adam, född 1733-06-29 på Bråvelsberg. Student i Uppsala (Um.) 1750-02-15. Extra Ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen 1755-04-09. Kopist i inrikes civilexpeditionen 1756-12-09. Kanslist 1757-05-25. Förste registrator 1773-04-20. Sekreterares fullmakt i kansliet 1777-05-05. Lagmans n. h. o. v. 1783-01-13. Död ogift 1809-01-28 i Stockholm och begraven i Buregraven i S:t Nikolai kyrka, varest hans moder med flera anförvanter förut voro nedsatta. 'Han bragte registratorskontoret i en förträfflig ordning lät åren 1775 och 1776 renskriva och till riksarkivet 1777 avlämna nittons års recistraturer, utgörande 28 folioband. Uppdrogs vid 1788 års riksdag av konungen att besörja om samlandet av ständernas enskilda och allmänna besvär med vad därtill i anseende till registratorskontoret hörde, och varmed han till och med 1792 års riksdag fortfor. Gjorde 1778 och 1779 en diplomatisk samling av alla från år 1719 utgivna hertigliga och furstliga samt greve-, friherre- och adelsbrev i 4 folioband, vilken samling konung Gustaf III befallde skulle fortsättas och i riksarkivet förvaras. Drog försorg om att präste-, borgare- och bondeståndens enskilda besvär allt från år 1734 blevo i registratur inskrivna och i 6 folioband avlämnade till förutnämnd arkiv. Har slutligen av trycket utgivit matrikel över Svea rikes lidderskap och adel från 1755 till 1807, beskrivning över svenska lantmarskalkar, tryckt 1784, och över svenska rikskanslerer m fl, tryckt 1786.'
 • Henrik Rudolf, född 1739. Underlöjtnant. Död 1780. Se Tab. 85.

TAB. 85 Henrik Rudolf Rehbinder

TAB. 85. Henrik Rudolf (översiktstab. 22, son av Carl Herman, Tab. 84), född 1739-10-02 på Rickeby. Student i Uppsala (Um.) 1752-07-22. Volontär vid Upplands regemente 1757-07-22. Förare vid Upplands regemente 1758-07-13. Konstituerad fänrik 1761-05-26. Konfirmationsfullmakt 1763-12-21. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente 1763. Genom byte transporterad till Upplands regemente 1764-10-09. Underlöjtnant vid artilleriet 1772-05-06. Avsked för sjuklighet 1772-06-17. Död 1780-01-24 i Stockholm och begraven i Hedvig Eleonora kyrka. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1763-09-16 i Gottröra kyrka Stockholms län med Gustava Catharina Lilliesvärd, född 1745, död 1787-05-08 och begraven 1878-05-10 bredvid sin man i Hedvig Eleonora kyrka, dotter av hovjägmästaren Gustaf Magnus Lilliesvärd, och hans 1:a fru Magdalena Catharina Bongh. Barn:

 • Carl Gustaf, född 1764-05-11 på Lilla Gottröra i Gottröra socken. Sergeant vid arméns flotta 1778-04-30 avförd ur rullorna 1784-12-31. Reste 1780 utrikes och dog ogift i amerikanska kriget mellan Frankrike och England.
 • Johan Henrik, född 1766 på Lilla Gottröra. Hantlangare vid artilleriet 1777-12-17. Död 1782-09-01 i Stockholm och begraven i Katarina kyrka. Han gjorde med en kofferdikapten tvenne vidsträckta utrikes sjöresor, varifrån han sommaren 1782 återkom till Stockholm.
 • Anna Sofia, född 1768-06-29 på Lilla Gottröra, levde 1809. Gift med rådmannen i Nystad i Finland Carl Fredrik Lundström.
 • Johanna Albertina, född 1773-09-11, död 1778-11-19.

TAB 86

Carl Magnus Rehbinder (son av Henrik Rehbinder, naturaliserad och friherre Rehbinder, Tab. 1), till Saxemois och Jömper i Tristfers socken, i Estland, Kostifer i Jegelecht socken, i Estland, och Kotznm i Kusals socken, i Estland. Fänrik vid Erik Silfversparres västerbottniska regemente 1666-05-22. Löjtnant vid Guntersbergs regemente 1671-05-22. Kapten vid Österbottens regemente 1674-01-13. Major vid Österbottens regemente. Överstelöjtnant vid Hans Abr. von Uchteritz' kavalleriregemente 1678-10-04. Konfirmationsfullmakt 1695-11-14 och 1697-06-07. Överste för Åbo, Nylands och Viborgs tremänningskavalleriregemente 1700-08-13. Död 1709-06-27 i svenska lägret vid Poltava (1701 enligt regementets handlingar). (At (So.)) Han bevistade slaget vid Narva, där han anförde tvenne skvadroner finnar. Gift 1:o 1682-02-14 i Reval (RHH.) med Margareta Hedvig von Lode, död 1693-02-19, dotter av kaptenen Didrik von Lode, till Habbat. Gift 2:o 1694-09-11 i Reval (Reval.) med Barbara Sofia von Nieroth i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Bernt von Tiesenhausen), död 1701-03-14 i Reval, dotter avi lantrådet Magnus von Nieroth och hans 1:a fru Helena Horn.

Barn:

 • 1. Carl Henrik, döpt 1683-01-14 i Reval. Löjtnant vid Åbo. Nylands och Viborgs tremänningskavalleriregemente 1700-11-26. Löjtnant vid Nylands kavalleriregemente 1701. Avsked 1701-08-10. Kapten vid Nieroths livländska infanteriregemente 1702-06-01. Konfirmationsfullmakt 1705-02-13. Kapten vid öselska lantdragonbataljonen 1703-12-17. Konfirmationsfullmakt 1705-05-20. Död ogift före 1707-12-09 i Riga. (Reval.)
 • 1. Didrik Johan, född 1684 i Estland. Kom i tjänst 1701. Löjtnant vid Nieroths livländska regemente 1702-02-01. Konfirmationsfullmakt 1702-03-28. Kapten vid öselska lantdragonskvadronen 1704-02-01. Konfirmationsfullmakt 1705-05-20. Stupade 1705-07-16 vid Gcmauerthof.
 • 1. Helena Christina, döpt 1686-06-06 i Reval. (RHH.) Gift i Reval (RHH.) 1707-12-19 med kaptenen vid Albedyhis dragonregemente Johan Adolf von Rosenthal, född 1677-09-26, begraven 1728-04-05 i Reval. (Reval.)
 • 1. Charlotta Dorotea, döpt 1689-12-22 i Reval (RHH.), död 1744-12-11. Gift med sin faders syssling, generaladjutanten och mannrichtern Carl Reinhold von Rehbinder i hans 2:a gifte (gift 1:o med friherrinnan Beata Christina Wrangel af Adinal, död 1703, dotter av kaptenen Reinhold von Wrangel, friherre Wrangel af Adinal nr 199, och Anna Margareta Zöge von Manteuffel) född 1678 i Livland, levde 1720.
 • 2. Sofia Charlotta, döpt 1695-10-25 i Reval (RHH.), död före 1720-03-10.

TAB 87

Fabian Evert Rehbinder (son av Henrik Rehbinder, naturaliserad och friherre Rehbinder, Tab. 1). Fänrik vid de la Chopelles skvadron 1666-10-12. Avsked 1667. Skeppskapten 1691-03-13. Avsked 1698-09-02. Kapten vid ingermanländska dragonregementet. Fången vid Mitau (Lk.) 1705-08-08. Död 1718-10-05 i Tobolsk (Lk.) och i Tobolsk begraven 8/10. Gift med Gertrud Cletzer, död 1713 på Axbergshammar i Axbergs socken, Örebro län och begraven 1713-09-13 (enligt Rehbinderska släktboken skall hon hava levat 1716-04-11 med två söner), dotter av brukspatronen Henrik Cletcher, adlad Cletzer, och Maria von der Reiff.

Barn:

 • Reinhold, född 1696-08-05 på Norsebäck i Axbergs socken [RHG.]. Volontär vid Jönköpings regemente 1717-05-00. Sergeant vid Jönköpings regemente. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1732-03-22. Kapten i fransk tjänst. Löjtnant vid Skaraborgs regemente. Död 1752-12-00 i Frankrike. [RHG.]
 • Anna Gertrud, född 1697-10-26 på Norsebäck.

(Enligt riddarhusstamtavlan i Mitau skall han hava haft tre söner, som skulle levat i Sverige 1733, men vilkas namn icke nämnas.)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: