:

Ulfsparre af Broxvik nr 9

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ulfsparre af Broxvik nr 9

Gammal frälsesläkt, introd. 1625.

Genom Jonas Bångs arbete »Den hög- och välborna Ulfsparre-slächtens ättaretal» (Sth. 1755) har på riddarhusgenealogien inkommit den stolta rad av fäderneanor för ätten, som börjar med en Geriche, vilken levde vid år 980 och skall hava varit antingen »konung över Värmland och Dalarne» eller »herre öfver Värend i Småland». Orimligheten av de äldsta släktleden torde en var lätt inse, så mycket mera som endast fyra släktled uppgivas hava levat under tre hela sekel. Men även från och med 1300-talets ingång, då våra urkunder bliva mera talrika, äro ätteleden icke mycket mera säkra. Allt sökande efter någon Knut Abjörnsson, någon Måns Knutsson, någon med sin brorsdotter gift Jöns Månsson, vilka med ringaste skymt av sannolikhet kunna upptagas inom Ulfsparresläkten, har varit lika fruktlöst, som efter det »förnämliga» svenska ättenamnet Bjugg. Allt som förmäles om denna ätt före den i början av 1500-talet levande Måns Påvelsson, vars levnadsomständigheter och giften äro kända, synes endast vara en vävnad av de mest orimliga dikter, vari en eller annan sann men icke dithörande uppgift liksom av misstag inkommit. Måns Påvelssons fader uppgives varit Pavel Månsson, riddare av S:t Britas orden (!), liksom dennes fader ståthållaren Måns Påvelsson. Det säkra är att förstnämnde Måns Påvelssons moder varit Elin, en dotter till Ragvald Magnusson (Fargalt), och vem hennes man varit, därom upplyser ett brev av den 1467-11-12 (i riksarkivet), varuti Ragvald säljer gods till sin dotter Elin för 150 mark sv. penningar, eller det belopp, som hon fått i morgongåva av sin man Paval Tufvason. Därav är tydligt, att hustru Elins svärfader icke hetat Måns utan Tufve. Härmed faller den konstigt uppförda genealogiska byggnaden samman, och alla de föregående släktleden alltifrån Geriche, som levde vid år 980, till och med Måns Påvelsson Bjugg, riddare av S:t Britas orden 1441 och ståthållare på Rumlaborg 1452, måste således avföras från ätten Ulfsparres genealogi.

Möjligt är, att Påvel Tufvesson inkommit från Danmark, såsom namnet antyder. Detta uppgives även av femtonhundratalets genealoger Olof Claesson och Rasmus Ludvigsson, vilka dock kalla honom Påvel Abrahamsson och göra honom till son av en Abraham Påvelsson, som inkommit från Holstein eller Danmark. Om och vilken vapenbild han burit, är ej känt. Måhända var han endast en »skälig man». Sonen Måns Påvelsson var gift med Elin Larsdotter (bölja), vars farmoder Elin Jönsdotter tillhörde Häggasönernas ätt, som förde den förnämliga vapenbilden en Sparre över ett blad i skölden, vilket vapen upptagits av Ulfsparresläkten. Måns Påvelssons sigill visar alltid endast en Sparre, men tydligt är att denna blott är en övergångsform till sparren över bladet, vilket ättemärke förekommer i hans söners sigill. Härtill satte dessa som hjälmprydnad en uppstigande ulv, sannolikt samma uppstigande djur, som förekommer på hjälmen i deras morfaders morbroders, häradshövdingen Birger Jönssons sigill. Att detta vapen icke varit Ulfsparrarnas urgamla fäderne framgår även därav, att den på riddarhuset senare inkomna Hjortösläkten fick behålla sitt ända in i minsta detalj så till sköld som hjälm med Ulfsparrarnas fullkomligt överensstämmande vapen och även bära samma tillnamn utan några protester. Sådana skulle säkerligen ej uteblivit, om icke båda släkterna varit medvetna om att vapnet kommit från samma håll, och att således den ena icke hade bättre rätt till detsamma än den andra.

Ätten, av vilken grenar tidvis kallat sig Ullberg och Norberg, har utgrenat sig i friherrliga ätten Ulfsparre af Broxvik.

Ulfsparre af Broxvik A900.png

Ulfsparre af Broxvik A901.jpg

Ulfsparre af Broxvik A902.jpg

TAB 1

Påvel Tufvesson (översiktstab 2). Möjligen av dansk börd. Hans vapen är ej känt. Gift omkr. 1467 med Elin Ragvaldsdotter, dotter av väpnaren Ragvald Magnusson (Fargalt) och Katarina Svensdotter Pik (mussla). För den morgongåva, 150 mark sv. penningar, som hon erhållit av mannen, sålde hennes fader till henne 1467-11-12 tre åttingar i Hæraborum (Herrborum) i S:t Annas socken, Östergötlands län och gav henne dessutom på vissa villkor en åtting i samma egendom. Dessa bortbytte hon 1498-02-01 med sonens samtycke mot två gårdar i Broxvik (nu Västanå) i Gränna socken (som på detta sätt kom i släkten) och Förenäs i samma socken (ingår nu i Östanå).

Barn:

 • Måns Påvelsson, till Broxvik och Förenäs. Var väpnare 1508. Förde 1519-11-08 endast en Sparre i vapnet. Häradshövding i Norra Vedbo härad 15202. Uppräknas bland det rusttjänstskyldiga frälset i Småland 1526 och 1528.1 Han skall hava pantsatt mödernegodsen till borgaren i Vadstena Lars Persson 1523, men de återlöstes av sonen Erik Månsson, som fick Viste häradsrätts fastebrev på Broxviks gods 1546, onsdagen före S:t Botolfs dag (16/6). Gift med Elin Larsdotter, dotter av väpnaren Lars Svensson (bölja) till Ljusfors, och hans 1:a fru Elsa Bengtsdotter (ållongren).

Barn:

 • Lars Månsson, till Ruda (Råda) i Skärstads socken. Levde 1544.
 • Anna Månsdotter, levde5 1619-05-07. Gift med bonden Lars Jönsson.
 • Erik Månsson Ulfsparre. Ståthållare. Död 1564. Se Tab. 2.
 • Elin Månsdotter, levde5 1619-05-07. Gift med bonden Per Jonsson till Bohult i Gränna socken. Hon och hennes söner Jöns Persson till Ruda, Abjörn Persson till Näs i Gränna socken och Töres Persson till Bohult samt deras medarvingar i Östergötland sålde Bohult till fru Estrid till Broxvik och hennes medarvingar 1596.3
 • Jöns Månsson.
 • Göran Månsson.

TAB 2

Erik Månsson Ulfsparre, den äldre, (son av Måns Påvelsson, tab 1), till Broxvik i Gränna socken, Jönköpings län och Öjared i Lundby socken, Älvsborgs län samt Källunda i Kärda socken, Jönköpings län, som han erhöll genom sitt gifte. Väpnare 15322. Var häradshövding på Visingsö och hade uppsikt över »sex härader i Småland» 15471. Häradshövding i Norra Vedbo och tillika hövidsman över k. m:ts skyttar i Småland1 1551-02-20. Knekthövidsman i Södra och Norra Vedbo härader och desslikes i Ydre, Vista och Tveta härader1 1553-03-15. Erhöll förläning på tionden av Skärstads och Gränna snr1 1560-02-20. Ståthållare på Kalmar slott s. å. 23/5 en kort tid. Förseglade konung Gustafs testamente 1560 och ständernas bevillning 1561. Bevistade mönstringarna med smålandsfrälset 1562 och 15633 och hade s. å. i förläning Linderås' och Frinnaryds socknar, Jönköpings län. Biträdande ståthållare på Kalmar slott 1564-01-07. Död s. å. 25/9 i Stockholm och begraven i Gränna kyrka, där hans gravsten finnes. Han upptog namnet Ulfsparre efter vapenbilden. Gift med Estrid Jönsdotter, död 1597, måndagen efter påskhelgen (28/3), på Råda i likanämnd socken, Göteborgs och Bohus län, som hon ärvt efter fadern och dit hon 1595-02-00 flyttat från Broxvik och begraven s. å. 3/7 i Fässbergs (?) kyrka, Göteborgs och Bohus län, dotter av Jöns Jönsson (rosenbjälke eller stjärnbjälke) till Råda och Källunda, och Karin Björnsdotter (sparre).

Barn:

 • Jöns Eriksson. Ihjälslagen på konung Gustaf I:s tid av frälsemannen Söffring Nilsson, som härför i stället för mansbot pantsatte till konungen sin halvbroders, rysstolken Gabriel Jönssons gård i Sydenperä i Vemo socken och till modern fru Estrid i vänskapsgåva gården Näs i Gränna socken, som han tillbytte sig av kronan.5
 • Måns Eriksson Ulfsparre. Ståthållare. Död 1595. Se Tab. 3.
 • Märta Eriksdotter Degela, död ogift 1616 och begraven i Lommaryds kyrka, där hennes gravsten, försedd med föräldrarnas och farföräldrarnas namn och vapen, finnes.
 • Christoffer Eriksson, till Jonsberg i Häradshammars socken, Östergötlands län, som han 1574-07-20 fick i donation av hertig Carl. Död ogift 1586.
 • Göran Eriksson Ulfsparre, född 1544. Riksråd och lagman. Död 1612. Se Tab. 82.
 • Brita Eriksdotter, död 1612. Gift 1571, 11,000 jungfrurs dag (21/10) på Broxvik med ståthållaren Peder Svensson Ribbing i hans 2:a gifte, född 1544, död 1604.
 • Carin Eriksdotter, död 1627. Gift 1577 på Broxvik med häradshövdingen Bengt Knutsson Hand, död 1605.
 • Anna Eriksdotter Ulfsparre, till Hovgrena, död 1635-04-03 och ligger jämte sin man begraven i Häradshammars kyrka, Östergötlands län, till vilken hon givit en förgylld silverbrudkrona om åtta lod. Gift 1591, 11,000 jungfrurs dag (21/10) på Broxvik med Sven Jönsson (Lillie af Greger Mattssons ätt), död 1609.
 • Hans Eriksson Ulfsparre. Riksråd och ståthållare. Död 1616. Se Tab. 87.
 • Mechtild Eriksdotter, död 1612-09-02 och ligger jämte sin man begraven i Skrukeby kyrka, Östergötlands län, där deras gravsten med påskrift och vapen ses, liksom på ett gårdskapell vid Grensholm i samma socken. Gift 1591-09-24 på Broxvik med hertig Carls råd och ståthållaren i Östergötland Ture Jakobsson Rosengren, till Grensholm i Skrukeby socken, av en 1534 adlad, men ej introd. ätt, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1575-11-08 i Stockholm med Magdalena Hård, död 1586-01-29, dotter av riddaren och riksrådet Peder Larsson Hård [tre snedbjälkar] och Christina Åkesdotter Tott), född 1548, allhelgonadagen (1/11), död 1611-05-24.

TAB 3

Måns Eriksson Ulfsparre, (son av Erik Månsson Ulfsparre, den äldre, tab 2), till Källunda i Kärda socken, Jönköpings län samt Tisenhult i Skedevi socken, Östergötlands län. Var 1558 hövidsman för en fana knektar. Hade åren 1566–1568 i förläning tionden av Flisby och Solberga socknar,29 Jönköpings län. Underskrev adelns svar ang. fredsvillkoren med Hansestäderna 1567-05-19 samt ständernas dom över de anklagade herrarna 1567-05-00 i Uppsala och skrev sig då till Broxvik4. Konung Johan III:s kammarjunkare 1569. Ståthållare och överstebefallningsman på Kalmar slott 1579-12-30. Upptages i registret över Sveriges adel 1586 och skrevs då till Källunda4. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1595-04-18 och begraven i Kärda kyrka, där ätten haft en murad grav och varest hans och hans frus gravstenar med uthuggna bilder förr legat en på vardera sidan om altaret men nu äro infällda i kyrkans yttre vägg invid ingången. 'Han förde vid konung Gustaf I:s begravning 1560 ångermanlandsfanan. Skickades 1593 av hertig Carl till Eksjö för att förkunna hertigens och riksens råds förening om regeringen i Sverige och s. å. till Jönköpings län för att uppläsa den fullmakt, som ständerna givit herr Ture Bielke att avhandla med konung Sigismund i Polen om religionsfriheten m. m. Ärvde 1592 femton sätesgårdar förutom Källunda efter sina föräldrar.' Gift 1576 Tidö med Märta Johansdotter, död 1601-08-12 på Källunda och begraven s. å. 15/10 i Kärda kyrka, dotter av riksrådet Johan Pedersson (Bååt) och Kerstin Tott.

Barn:

 • Erik, född 1579-10-10, död s. d. enl. hans gravsten i Kärda kyrka

TAB 4

Johan, (son av Måns Eriksson Ulfsparre, tab 3), till Tisenhult samt Regnaholm (Båtstorp) i Regna socken, Östergötlands län som han fick genom sitt första gifte, Berga i Västerhaninge socken och Nibble i Järfälla socken (båda i Sth.)30. Var student i Rostock 16007. Konung Carl IX:s kammarjunkare 1607. Ståthållare på Nyköping samt över dess län 1608-04-29 och på Borgholm och över hela Öland 1610-07-01. Övertygmästare 1612-01-06. Inspektor över alla faktorier s. å. 8/1. Rikstygmästare och chef för artilleriet s. å. 6/8. Fick 1613-08-22 i donation Ekeby i Skedevi socken, Östergötlands län och 1614-10-02 Berga i Västerhaninge socken, Stockholms län, vilka förläningar bekräftades av drottning Christina30 1645-06-19. Assessor i Svea hovrätt 1617. Ståthållare i Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten med Hudiksvalls och Härnösands städer samt Österbotten med Uleåborgs och Kajaneborgs fästningar och Vasa stad 1622-06-06. Avsked från hovrätten s. å. 3/7 och från sin landshövdingsbeställning 1632-07-03. Död2 före 1655-01-31 (1646?) och begraven i Nyköpings stads kyrka i egen grav, över vilken hänger ett par järnbojor, och till vilken kyrka han givit en silverkanna, prydd med hans och hans frus vapen. Gift 1:o 1607-09-13 i Kalmar med Carin Claesdotter Tott, död 1619-07-11, dotter av riddaren, riksrådet och fältöversten Claes Åkesson Tott, den yngre, och hans 1:a fru Ingeborg Carlsdotter (Gyllenstierna). Gift 2:o 1628 Skattmansö med Brita Lilliesparre af Fylleskog, till Asa Västergård i Asa socken, Kronobergs län, som var hennes fäderne, och Yxtaholm i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län, som hon fick av mannen i morgongåva, född 1598, död 1655-09-05, dotter av stallmästaren Peder Lilliesparre och Anna Posse.

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1609-10-28, död 1612-05-06.
 • 1. Åke, till Tisenhult. Född 1611-07-13. Student i Uppsala6 1629-05-03. Död barnlös 1643-06-06 i Regna socken. Gift 1642-06-29 (morgongåvobrev) med Beata Bonde i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Svante Uggla, född 1618, död 1676), född 1621 Säckestad å. 7/10 i Skedevi kyrka, dotter av översten Ulf Bonde, och hans 2:a fru Margareta Stake.
 • 2. Märta, till Broxvik samt Yxtaholm i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län. Född 1629-11-04, död 1669. Gift 1659-06-16 i Stockholm med sin syssling, generalmajoren friherre Hans Ulfsparre af Broxvik, död 1688.
 • 2. Peder, till Asa Västergård. Född 1632-04-17 i Åbo. Student i Uppsala6 1643-11-04. Kornett vid Smålands ryttare 1657-03-28. Ryttmästare därst. Avsked 1660. Död ogift 1675-10-14 i Växjö genom hästens skenande samt begraven i Asa kyrka, där hans sexton anors vapen uppsattes. 'Han lät 1669 genomgräva en ättebacke vid Asa, varvid åtskilliga antikviteter funnos.’
 • 2. Gustaf, född 1634. Generalmajor. Död 1710. Se Tab. 5

TAB 5

Gustaf, (son av Johan, tab 4), till Johannislund (Ekeby) i Skedevi socken och Regnaholm i Regna socken (båda i Ög.), Restad i Säby socken, Jönköpings län och Asa Västergård i Asa socken, Kronobergs län. Född 1634-06-26 på sin fädernegård Tisenhult. Student i Uppsala6 1643-11-04. Soldat vid Östgöta infanteriregemente 1654. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 20/7. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1656-03-13. Kapten vid Södermanlands regemente 1657-02-20. Major vid Jämtlands dragonregemente 1661-07-20. Överstelöjtnants avsked 1666-11-29. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1667-02-26 och vid Östgöta infanteriregemente, s. å. 18/5. Överste för regementet 1674-03-06. Generalmajors avsked 1702-10-13. Död 1710-04-15 på Regnaholm och begraven i Skedevi kyrka, Östergötlands län, där hans eget och hans sexton anors vapen ses. Bevistade kriget i Polen 1655–1657 och danska kriget 1657–1659. Har skänkt predikstol, altartavla, mässhake och tvenne kalkar till Asa kyrka, Kronobergs län, dopfunt till Skedevi kyrka (1701) samt altartavlan till Vreta kyrka, Östergötlands län. Hans och hans frus namn stå med fleras jämte årtalet 1675 på en ringklocka i Säby kyrka, Jönköpings län. Han skall hava upphöjts i friherrligt stånd, men friherrebrevet förstörts vid en eldsvåda, som övergick gården Johannislund.8. Gift 1:o 1663 med sin syssling och sin systers svägerska friherrinnan Elin Ulfsparre af Broxvik i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Samuel Enander), född 1641-09-17 i Stockholm, död 1689-04-09 på Johannislund, dotter av riksrådet och amiralen Åke Ulfsparre af Broxvik, friherre Ulfsparre af Broxvik, och Margareta Kyle. Gift 2:o 1690-11-23 i Vists socken, Östergötlands län med friherrinnan Margareta Leijonhufvud, född 1662-08-22 i Örebro, död 1720-04-18, dotter av landshövdingen friherre Abraham Leijonhufvud, och friherrinnan Brita Kagg. 'Friherrinnan Margareta Leijonhufvud förärade 1717 altartavlan till Regna kyrka, prydd med hennes och hennes mans vapen.’

Barn:

 • 1. Brita, till Tisenhult. Född 1664-09-02 på Johannislund, död 1734-11-14 på Tisenhult. Gift 1687-02-13 med kaptenen Åke Uggla, född 1649, död 1714. 'Hon har 1716 skänkt altartavlan till Skedevi kyrka, sirad med Uggie- och Ulfsparrevapnen.'
 • 1. Margareta, född 1665-10-02 på Johannislund, död ogift 1702-03-02 Kungsbro
 • 1. Gustaf, född 1666. Major. Död 1702. Se Tab. 6.
 • 1. Johan, född 1667-10-12 på Johannislund, död där 1668-06-02 och begraven i Skedevi kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 1. Helena Hedvig, född 1669-07-07 på Johannislund, död ogift 1691-05-02 och begraven s. å. 1/11 i Skedevi kyrka.
 • 1. Åke, född 1670-08-09 på Johannislund. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1689-01-15. Avsked 1697-08-31. Kapten vid Erik Sparres regemente i fransk tjänst 1698. Kapten vid livgardet 1700-09-02. Stupade ogift s. å. 20/11 i slaget vid Narva.
 • 1. Jakob, född 1672-01-13 på Johannislund. Volontär vid livgardet. Drunknade 1688-10-24 vid Johannislund och begraven i Skedevi, där hans eget och hans sexton anors vapen ses.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1673-08-16, död ogift 1698-02-05.
 • 1. Nils, född 1674-11-08, död 1677-02-08 på Johannislund och begraven i Skedevi kyrka, där hans vapen ses.
 • 1. Beata Elisabet, född 1679-02-15 på Johannislund, död ogift 1740-05-02 i Regna socken.
 • 1. Paul Abraham, född 1680-07-05 på Johannislund, död där s. d.
 • 1. Adam Johan, född 1683-06-20 på Johannislund. Volontär vid fortifikationen 1699. Fänrik vid guvernörsregementet i Wismar 1700-03-23. Fördubblingslöjtnant s. å. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1701-12-17. Kapten därst. 1703-12-31. Stupade ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • 2. Helena Gustaviana, född 1691-12-23 på Regnaholm, död 1693.
 • 2. Marta Hedvig, född 1693-06-15 på Kungsbro, död 1705-02-23.
 • 2. Johan Abraham, född 1696. Löjtnant. Död 1741. Se Tab. 7.
 • 2. Eva Gustaviana, född 1697-07-01 på Kungsbro, död 1709.

TAB 6

Gustaf, (son av Gustaf, tab 5), till Johannislund och Asa. Född 1666-10-13 på Johannislund. Student i Uppsala6 1676-11-20. Volontär vid livgardet 1680-02-00. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente, s. å. 22/4. Löjtnant därst. 1684-11-07. Kaptenlöjtnant 1686-05-18. Kapten 1692-08-25. Major 1700-08-31. Död 1702-08-14 vid Crummerow i Polen av erhållna blessyrer. Hans vapen med påskrift uppsattes i Skedevi kyrka, Östergötlands län. Gift 1696-11-24 på Stockholms slott med änkedrottning Hedvig Eleonoras hovfröken, friherrinnan Märta Eleonora Posse af Hedensund, född 1667, död 1727-12-06 Hovsta (anteckning saknas i dödboken Hovsta (T) F:1 (1680-1780) bild 12 (AID: v53293.b12, NAD: SE/ULA/10411)) och begraven s. å. 19/12 i kyrkan, dotter av riksrådet och presidenten friherre Gustaf Posse af Hedensund, och hans 2:a fru Märta Berendes, friherrinna Berendes. Hon skänkte 1726 till Björkviks kyrka ett antependium av svart sammet med Ulfsparre- och Possevapnen.

Barn:

 • Carl, till Tisenhult och Johannislund. Född 1697-09-07. Kom i tjänst 1717. Ordonnans vid livdrabantkåren 1718. Kvartermästare.därst. Ryttmästares karaktär 1719-10-15. Kapten i fransk tjänst 1720. Exspektanskapten vid svenska livgardet. Kammarherre10 1726-02-16. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1731-07-01. Död barnlös 1738-01-06 på Johannislund och begraven s. å. 14/1. Gift 1724-06-16 med sin kusin Beata Margareta Uggla, född 1695 på Tisenhult, döpt s. å. 19/11, död 1769-11-21 på Johannislund, dotter av kaptenen Åke Uggla, och Brita Ulfsparre af Broxvik.
 • Gustaf, född 1698 Ökna, död s. å. på Johannislund och begraven s. å. 28/12, 3 veckor gammal.
 • Hedvig Ulrika, döpt 1701-11-10 i Stockholm, död 1702 och begraven s. å. 27/4.
 • Märta, död 1754?

TAB 7

Johan Abraham, (son av Gustaf, tab 5), till Asa och Regnaholm. Född 1696-03-02. Kvartermästare vid livdrabantkåren. Löjtnants avsked 1719-06-23. Död 1741-12-20 på Regnaholm. Efter honom skänktes en ljuskrona till Skedevi kyrka 1742. Gift 1730-05-09 med friherrinnan Fredrika Christina Strömfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1750-06-14 Restad, med generalmajoren friherre Ludvig Fahlström, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1759), född 1710-07-14 Sjögerås, död 1762-10-04 Em och begraven s. å. 12/10, dotter av hovrättsrådet friherre Hans Georg Strömfelt, och hans 1:a fru friherrinnan Christina Ebba Leijonhufvud.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1731-03-16 Lundholmen s socken, Jönköpings län, död 1789-12-27 på Björnö i Mönsterås socken, Kalmar län. Gift 1767-06-12 på Em med överstelöjtnanten Edvard Lilliehorn D, född 1726, död 1796.
 • Gustava Johanna Margareta, född 1736-03-10, död 1789-05-19 i Karlskrona och begraven i Nättraby socken. Gift 1759-08-28 på Em med sin styvfaders halvsysters son, majoren friherre Carl Ludvig Fleming af Liebelitz, född 1733, död 1789.
 • Gustaf, född 1737. Ryttmästare. Död 1799. Se Tab. 8

TAB 8

Gustaf, (son av Johan Abraham, tab 7), till Em i Mönsterås socken, Kalmar län. Född 1737-02-23. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1749-07-00. Korpral därst. 1750-09-09. Livdrabant 1758-07-03. Löjtnant vid nämnda regemente 1765-03-18. Ryttmästares avsked 1772-04-08. Död 1799-04-18 på Em och begraven i ett av honom uppfört gravkor i gustaviansk stil vid södra porten till Mönsterås kyrka. 'Han hade vid riksdagen 1765 tvist med överstelöjtnanten Göran Carl Ulfsparre om huvudmannarätten och vann densamma.' Gift 1771-02-12 med friherrinnan Helena Birgitta Löwen, född 1748, död 1819-07-23 på Em, dotter av generalmajoren Fabian Löwen, friherre Löwen, och Sofia Elisabet Augusta Trolle.

Barn:

 • Johan Fabian Ludvig, född 1772-05-03 på Em, död där 1774-09-01.
 • Johan Axel, född 1775-06-09 på Em, död där 1780-10-07.
 • Sofia Fredrika Ulrika, född 1781-10-30 på Em, död 1864-04-26 Helgerum. Gift 1814-03-06 på förstn. egendom med kammarherren friherre Gustaf Adolf Raab, född 1786, död 1841.
 • Carl Axel, född 1784. Kapten. Död 1863. Se Tab. 9
 • Gustaf, född 1789-01-02, död.

TAB 9

Carl Axel, (son av Gustaf, tab 8), född 1784-06-05 Em. Sergeant vid livregementetsbrigadens värvade infanteri 1802-11-02. Fänrik därst. s. å. 16/12. Avsked 1807. Kapten (?). Död 1863-05-19 på Em. Ägde Em och Åserum i Mönsterås socken, Kalmar län. Gift 1818-02-03 i Karlskrona med Anna Barbara Nordenstierna, född 1785-02-13 i nämnda stad, död 1868-08-06 i Kalmar, dotter av konteramiralen Tomas Fust, adlad Nordenstierna, och Helena Sofia Åberg.

Barn:

 • Gustaf Johan Tomie, född 1819. Kammarherre. Död 1907. Se Tab. 10.
 • Ludvig Fabian Henrik, född 1820-11-19 och död 1828-04-24 på Em.
 • Helena Beata Hildegard, född 1822-06-20 och död 1828-03-23 på Em.

TAB 10

Gustaf Johan Tomie, (son av Carl Axel, tab 9), född 1819-04-13 Em. Studentexamen i Lund 1831. Student i Uppsala 1833 och i Lund 1835. Ledamot av direktionen för Smålands med flera provinsers hypoteksförening 1853. Kammarherre 1858. Ledamot av riksdagens första kammare 1876–1882. RNO 1877-12-01. Ledamot av styrelsen för Kalmar enskilda banks avdelningskontor i Mönsterås 1879. Död 1907-01-02 på Em. Gift 1859-10-02 Fredriksberg med Sofia'' Christina Maria Fredrika Hultenheim nr 2052, född 1832-10-25 på Marieholm i sistnämnda socken, död 1905-09-17 på Em, dotter av ryttmästaren Johan Fredrik Hultenheim, och Anna Maria Sofia Cederbaum.

Barn:

 • Maria Anna, född 1860-09-03 på Nygård i Mönsterås socken, död ogift 1898-04-15 i Mönsterås.
 • Carl Johan, född 1861-12-22 på Nygård. Volontär vid Smålands husarregemente 1880-05-26. Mogenhetsexamen i Uppsala 1883-12-14. Elev vid krigsskolan 1885-07-20. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/11. Examen som militärinstruktör vid gymnastiska centralinstitutet 1890-05-22. Fullmakt av konung Malietoa att vara polischef över hela Samoa 1891-01-00–1892-01-00. Ridlärare i Vasa i Finland 1892–1894. T. f. akademistallmästare i Uppsala 1895-11-01. Löjtnant i armén 1897-03-26 och i regementet 1898-09-02. Ryttmästare i armén 1905-07-07 och i regementet 1906-03-02. RSO s. å. 1/12. Ledamot av remonteringsstyrelsen 1907–1914. Chef för remontdepåerna vid Haby, Björnö och Utnäslöt 1913–1926. Major i armén 1914-06-25. Avsked från beställning på stat s. d. Överstelöjtnant i armén 1926-10-26. T. f. chef för Strömsholms hingstdepå 1926–1932. RVO 1932-06-06.
 • Anna Cecilia, född 1863-08-01 på Nygård, död 1919-08-13 Mullsjö. Gift 1892-11-10 på Em med jägmästaren Carl Gustaf Henrik Cederbaum, född 1847, död 1924.
 • Axel Alarik, född 1867-06-25 och död 1874-04-27 på Nygård. Ebba Carolina, född 1870-08-10 på Nygård. Död 1939-03-31 i Saltsjöbaden (db nr 8). Urnan gravsatt i Mönsterås (db 32). Rödakorssyster.
 • Fredrik Fabian, född 1874. Lantbrukare. Se Tab. 15

TAB 11

Gustaf Sigge, (son av Gustaf Johan Tomie, tab 10), född 1864-10-14 Nygård. Arrenderade Ettarp i Gödelövs socken, Malmöhus län 1891–1906 och Torsjö i Solberga socken, Malmöhus län från 1906. Gift 1891-05-19 Svenstorp med Ingeborg Maria Jacobæus, född 1869-08-07 på Skarhult i likanämnd socken, Malmöhus län, död 1913-10-16 i Lund. Dotter av godsägaren Anton Christian Jacobæus och Lykke Marianne Jacobæus.

Barn:

 • Knut Siggesson, född 1892. Revisionssekreterare. Se Tab. 12.
 • Gustaf Holger Siggesson, född 1894. Ryttmästare. Se Tab. 13.
 • Sigge Christian Siggesson, född 1897-07-21 på Ettarp. Studentexamen 1916. Student i Lund 1917. Filosofie kandidat därst. 1922-05-30. Gift 1933-06-22 i Lund ]] med bibliotekarien filosofie kandidat Elsa'' Ingeborg Gröné, född 1905-07-04 i Malmö. Dotter av överläkaren vid Malmö allm. sjukhus, med. hedersdoktorn Otto Henrik Gröné och Ida Sally Sjöstedt.
 • Carl Folke Siggesson, född 1900. Med. licentiat. Se Tab. 14.

TAB 12

Knut Siggeson, (son av Gustaf Sigge, tab 11), född 1892-07-06 Ettarp. Studentexamen vid Lunds katedralskola 1910-05-28. Student vid universitetet i Lund s. å. 31/8. Jur. kandidat examen därst. 1917-11-30. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 7/12. Biträde i Torna och Bara häraders domsaga s. d. Förste notarie därst. 1919-06-30–1920-12-31. T. f. notarie i nämnda hovrätt 1921-01-17. Bitr. fiskal därst s. å. 11/4. T. f. fiskal s. å. 25/6. Referentfiskal 1923-01-15. Extra ordinarie assessor s. å. 15/6. Assessor vid hovrätten 1926-12-10. T. f. revisionssekreterare 1930-02-11. Gift 1919-07-05 i Lund statsförs. med Hélène Aimée'' de Maré född 1897-09-06 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Dotter av revisionssekreteraren häradshövdingen Gustaf Georg Hakon Adolf de Maré och friherrinnan Anna Lovisa Eleonore Staël von Holstein.

Barn:

 • Ingeborg, född 1921-06-01 på Sunna vid Lunds förs, Malm.
 • Anna Lykke Elisabet, född 1923-06-04 Sunna
 • Carl Gustaf Sigge Knutsson, född 1937-01-17 i Malmö

TAB 13

Gustaf Holger Siggesson, (son av Gustaf Sigge, tab 11), född 1894-04-17 Ettarp Studentexamen i Lund 1912-12-13. Officersvolontär vid Svea artilleriregemente 1913-05-09. Officersexamen 1915-12-20. Fänrik vid Boden-Karlsborgs artilleriregemente s. å. 31/12. Fänrik vid Smålands husarregemente 1916-11-24. Underlöjtnant därst. 1918-01-18. Löjtnant i regementet 1920-10-22. Överförd på övergångsstat 1926-04-09. Överförd till livregementets husarer s. å. Ryttmästare på övergångsstat i sistnämnda regemente 1930-11-28. Gift 1923-04-04 i Maria kyrka i Stockholm, d:o med Sigrid Margareta'' Ström, född 1902-06-27 i Stockholm, i Katarina förs. Dotter av grosshandlaren Mauritz Ström och Sigrid Askergren.

Barn:

 • Barbro Margareta Gustafsdotter, född 1923-12-22 i Stockholm,
 • Carl Göran Gustafsson, född 1927-03-23 i Stockholm.

TAB 14

Carl Folke Siggesson, (son av Gustaf Sigge, tab 11), född 1900-08-06 Ettarp Studentexamen vid Lunds privata elementarläroverk 1918-12-11. Student vid universitetet i Lund 1919. Med. kandidat därst. 1925-02-20. Extra läkare vid Österåsens sanatorium s. å. 15/3–1/7. Assistentläkare vid S:t Görans sjukhus i Stockholm 1928-08-13–1928-09-11 och t. f. underläkare därst. s. å. 12/9–11/10. T. f. provinsialläkare under tre och en halv månader år 1930. Med. licentiat vid Uppsala universitet 1930-05-30. Med. licentiat vid karolinska institutet i Stockholm 1930-05-30. Assistentläkare vid S:t Görans sjukhus (centrala röntgen- och ljusavdeln.) i nämnda stad 1930-11-01–1931-02-15. T. f. underläkare därst. 1931-02-16–17/3 och extra underläkare s. å. 18/3–31/12. Ord. underläkare därst. sedan 1932-01-01. T. f. lasarettsläkare vid Sundsvalls lasaretts röntgenavdeln. 1932-06-15–1/8 och 1933-06-27–26/8. Gift 1929-07-11 i Malmö, S:t Petri förs med licentiat Elsa Ingeborg Appelberg, född 1902-01-20 i Malmö. Studentexamen i Lund 1920. Dotter av köpmannen Erik Appelberg och Ingeborg Augusta Pålsson.

Barn:

 • Hugo Folkesson, född 1930-08-19 i Stockholm, Engelbrekts förs
 • Anna-Christina, född 1933-12-07 i Stockholm, Kungsholms förs

TAB 15

Fredrik Fabian, (son av Gustaf Johan Tomie, tab 10), född 1874-02-01 Nygård. Inspektor först vid Torkelstorp i Västra Kärrstorps socken, sedan vid Ettarp i Gödelövs socken (båda i Malm.). Förvaltare vid Svaneholm i Skurups socken, Malmöhus län 1907–1914 och vid Em i Döderhults socken, Kalmar län 1922. Arrenderar Åldersbäck i Västerrums socken, Kalmar län sedan 1925. Kontrollör vid bryggerierna och ättiksfabriken i Västervik. Han ägde någon tid Svanebäck i Vikens socken, Malmöhus län, vilket han försålde 1917. Gift 1905-06-10 i Andrarums kyrka Kristianstads län med Tyra Harriet Andersén, född 1877-06-02 Kristinehov. Dotter av godsförvaltaren Jakob Andersén och Anna Carlström.

Barn:

 • Greta Ann-Sofi, född 1908-09-14 i Malmö

TAB 16

Erik, den yngre, (son av Måns Eriksson Ulfsparre, tab 3), till Källunda i Kärda socken, Jönköpings län, som han ärvde efter fadern, och Hovgård 12/2 Älghults socken, Kronobergs län, som han fick genom sitt andra gifte11. Var häradshövding i Allbo härad 1609–1610 och 1624–163328. Ståthållare på Jönköpings slott och över dess län 1609-04-04–1611. Hovjunkare hos konung Gustaf II Adolf 1613. Fick s. å. 16/4 i förläning Torois bol (28 mantal) i Letala socken, Finland, vilket revocerades 161529. Assessor i Svea hovrätt 1622 (ed 23/9). Introd. jämte Peder Göransson Ulfsparre på ättens vägnar under nr 13, vilket sedan ändrades till 9, och har ätten sedan fått namnet Ulfsparre af Broxvik. Anmälde sig till riksdagen 1633-02-00, men död s. å. före fjärdedag jul, då arvskifte hölls efter honom på Källunda.12 Gift 1:o 1609-01-15 på Stockholms slott13 med Margareta Fleming, dotter av ståthållaren Lars Hermansson Fleming och Anna Henriksdotter (Horn af Kanckas). Gift 2:o 1627-11-01 på Stensnäs i Ryssby socken, Kronobergs län med Agneta Grip, död 1650-09-14 på Hovgård, dotter av ståthållaren Christoffer Andersson Stråle, sedan Grip (Gyllengrip) och Gertrud Ulfsdotter Snakenborg (Bååt).

Barn:

 • 1. Lars, till Källunda (1637). Överkvartermästare vid Kronobergs regemente 1633–1637. Major därst. 1638. Gift, men barnlös.
 • 1. Christoffer, död ung.
 • 1. Märta levde ännu 1678.28. Gift 1642-07-31 i Nikolai förs, Stockholm med regementskvartermästaren Hans Christoffer von Scheiding, död före 1669.
 • 1. Anna, död i Edebo socken, Stockholms län och begraven 1692-05-25 i Knutby socken, Stockholms län. Gift 1640-06-14 Ora med majoren Erik Månesköld af Seglinge, död 1654.
 • 1. Magdalena, till Orranäs och Gullaskruv, båda i Hälleberga socken, Kronobergs län, vilka hon ägde efter mannens död, levde änka 1686. Gift 1646-07-05 Flishult med majoren Knut Silfversparre, död 1656.
 • (1. Ett barn, döpt 1614-06-19 i huset vid slottsbacken i Stockholm, då drottningen stod fadder.)

TAB 17

Måns, (son av Erik, tab 16), till fäderneegendomen Källunda samt Ökna i Floda socken, Södermanlands län och Hängelö och Henriksholm, båda i Ånimskogs socken, Älvsborgs län, vilka han erhöll genom sitt gifte. Kapten vid amiralitetets artilleri 163726. Chef för Norrfinlands bösseskyttekompani 1637–164026. Major vid nämnda artilleri 1644-01-16 (164526). Överstelöjtnant vid fältartilleriet 1648. Chef för fältartilleriet i Jönköping 1651. Tillika kommendant på Jönköpings slott sommaren 1654–sommaren 1655. Överste 1656 och tillika chef för artilleriet i Kalmar. Död 1659-10-28 och begraven i Floda kyrka. 'Han och hans fru gåvo 1653 till Kärda kyrka mässhake, håv, altarduk och altardyna samt oblatask av silver med Ulfsparrevapnet, och 1655 till Kristine kyrka i Jönköping en silverkanna om 70 lod; efter honom gav hans fru 1660-07-22 i testamente till Kärda kyrka en silverkanna, enligt påskriften å densamma.' Gift med Elisabet Månesköld af Norge, som levde 1684-11-25, men var död 1686-10-00, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med sin 1:a mans syssling, överstelöjtnanten friherre Erik Ulfsparre af Broxvik, i hans 1:a gifte, död 1694), dotter av kaptenen Henrik Persson Månesköld af Norge, och Maria Lillie af Ökna.

Barn:

TAB 18

Erik, (son av Måns, tab 17), till fäderneegendomarna Källunda, Hängelö och Henriksholm (som han köpte 1688 av halvbrodern friherre Göran Ulfsparre) samt Hammar i Väse socken, Värmlands län och Hästhalla i Skallmeja socken, Skaraborgs län, vilka han erhöll genom sitt gifte, ävensom Nygård i Tunhems socken, Älvsborgs län. Född 1652. Kapten. Död 1719-04-15 på Henriksholm och begraven s. å. 14/6. Gift 1673-07-06 med Anna Soop, levde änka 1720, dotter av landshövdingen Erik Soop, och Elisabet Catharina von der Lühe.

Barn:

 • Måns, född 1675. Löjtnant. Död 1704. Se Tab. 42
 • Märta, född 1677-11-08 på Hästhalla, död där 1678-02-05 och begraven i Kärda kyrka
 • Märta, död 1740-10-30 i Reval. Gift 1:o med kaptenen Axel Stierna, död 1700. Gift 2:o 1711-04-16 på Henriksholm med överstelöjtnanten Hans Rotkirch, i hans 2:a gifte, född 1675, död 1747.
 • Elisabet, född 1688-05-05 på Hängelö, död 1691-01-01 på Källunda och begraven i Ulfsparregraven i Kärda kyrka.
 • Lars, född 1696. Ryttmästare. Död 1756. Se Tab. 80
 • ?Maria Catharina, född 1699-05-20 på Källunda.

TAB 19

Göran, (son av Erik, tab 18), till Källunda samt Schedingsnäs i Forsheda socken, Jönköpings län, som han fick med sin första fru. Född 1674. Volontär vid svenska livregementet till fot 1689. Rustmästare därst. 1690. Furir s. å. Förare 1691. Sergeant vid Västgötadals regemente 1693-04-03. Fänrik därst. 1696-06-06. Löjtnant 1700-03-23. Avsked 1705-10-08. Kallas kapten 1733 och bodde då på Schedingsnäs. Gift 1:o med Elisabet Stake, dotter av kaptenen Ulrik Stake, och hans 1:a fru Elsa Kyle. Gift 2:o 1733-10-00 (lysn. 1:a gift 23/9 i Hestra socken, Jönk.) med Maria Christina Gyllenhammar i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1721-07-26 Samseryd

Barn:

 • 1. Johan, född 1696. Kapten. Död 1765. Se Tab. 20
 • 1. Erik, född 1700. Fänrik. Död 1790. Se Tab. 40
 • 1. Elisabet Helena, född 1701, död 1758-07-20 Sjöholm. Gift 1726-06-14 på Örebro slott med friherre Axel Johan Fleming af Liebelitz, född 1696, död 1752.
 • 1. Anna Elisabet, född 1702, död ung.
 • 1. Elsa Catharina, född 1703, död 1782-03-16 Sesta Gift 1739-03-29 i Stockholm med majoren Magnus Vilhelm Sprengtport, i hans 2:a gifte, född 1685, död 1744.
 • 1. Ulrika, född 1707-06-22 på Schedingsnäs, död 1781-09-01. Gift 1736-02-01 med majoren Peter Tham, i hans 1:a gifte, född 1709, död 1787.
 • 1. Anna, död som barn. [En dotter till kaptenen Göran Ulfsparre död 1719-10-02 i Jönköping.]

TAB 20

Johan, (son av Göran, tab 19), till Skärkeryd (nu Jansberg) i Långaryds socken, Jönköpings län. Född 1696-08-25. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1711-08-00. Korpral därst. 1712-06-12. Kvartermästare s. å. 9/9. Kornett 1716-07-12. Löjtnant vid Västgöta tre- och femmänningskavalleriregemente 1718-06-26 och vid Skaraborgs regemente 1721-10-00. Kaptenlöjtnant vid sistnämnda regemente 1742-05-06. Regementskvartermästare därst s. å. 3/11. Kapten 1744-09-25. RSO 1750-04-17. Avsked 1758-04-13. Död 1765-01-06 på Jansberg. 'Han bevistade norska fälttågen 1716 och 1718 och sjökampanjen i Finland, då han vid galären Näsvis' förolyckande på Ålands hav miste all sin ekipering och måste uppehålla sig tre timmar på ett vrak.' Gift 1720-02-28 Västraby med Anna Christina Stålhammar, född 1692-01-30 på Västraby, död 1770-03-13 Friggesby, dotter av ryttmästaren Carl Stålhammar, och Elisabet Stråle af Ekna.

Barn:

 • Göran Carl, född 1721. Överstelöjtnant. Död 1781. Se Tab. 21.

TAB 21

Göran Carl, (son av Johan, tab 20), född 1721-09-21 Västraby. Korpral vid Skaraborgs regemente 1736-06-29. Rustmästare därst. 1738-02-16. Furir s. å. 30/11. Sergeant 1742-03-08. Fänrik s. å. 6/5. Löjtnant i fransk tjänst 1745-10-01 och vid nyssn. regemente 1748-05-18. Kapten därst. 1758-06-12. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnants avsked 1776-05-01. Död 1781-10-29 på Lidingö vid Stockholm. 'Han bevistade sjötåget i Finland 1742 samt kampanjerna kring Stockholm, i Dalarna och Bohuslän året därpå samt pommerska kriget på 1750-talet.' Gift 1754-07-30 Malmgård Priorinna i Vadstena adliga jungfrustift och dess i Norrköping förlagda del 1784-08-19. Död 1819-12-10 i Nyköping och ligger begraven i Wachtmeisterska graven i Bärbo kyrka, Södermanlands län, dotter av majoren greve Carl Creutz, och friherrinnan Barbro Helena Wrede af Elimä.

Barn:

 • Anna Helena, född 1755-04-06 Malmgård Gift 1786-08-01 i Norrköping med sin kusin, kaptenen greve Carl Fredrik Creutz, född 1754, död 1815.
 • Johan Carl, född 1756. Kapten. Död 1802. Se Tab. 22
 • Elisabet Sofia, född 1757-11-09 i Älgarås socken, Skaraborgs län, död s. å. 4/12 och begraven s. å. 10/12 i Hova kyrka, Skaraborgs län.
 • En son. Dödfödd 1761-04-18.
 • Ernst Gustaf, född 1763. Överstelöjtnant. Död 1840. Se Tab. 39.
 • Fabian, född 1767-01-07 på majorsbostället Friggesby i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1780-01-31. Page hos änkedrottning Lovisa Ulrika s. å. Fänrik vid Södermanlands regemente 1783-04-03. Stabsadjutant hos generalen friherre von Siegroth 1788-09-01. Löjtnant i fransk tjänst 1788-09-00 och i svenska armén 1789-09-21. Stabsadjutant hos generallöjtnanten greve Gust. Wachtmeister 1790-05-00. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1791-06-04. Kanslist i justitiekanslersexpeditionen 1793-12-16. Protokollssekreterare i justitierevisionsexpeditionen 1794-02-07. Lagman i Värmland s. å. 2/10. Vice landshövding i Nyköpings län 1803-05-01. Ord. landshövding därst. 1806-09-10. RNO 1810-05-04. Avsked från landshövdingämbetet 1815-02-15. Död barnlös 1842-09-09 i Stockholm och ligger jämte sin 2:a fru begraven i grevliga Bondeska graven i Frötuna kyrka, Stockholms län. Han bevistade 1788 års finska krig. Ägde Tistad i Bärbo socken, Södermanlands län 1800–1812. Gift 1:o 1797-10-10 på Tistad med friherrinnan Catharina Magdalena Rosenhane, född 1759-10-14, död 1799-12-02 i Stockholm, dotter av kammarherren friherre Fredrik Bengt Rosenhane, och grevinnan Eva Sofia Stenbock. Gift 2:o 1801-05-05 i Stockholm med grevinnan Anna Charlotta Falkenberg af Bålby, född 1767-01-07 Brokind, död 1826-05-22 Vik och begraven s. å. 29/5, dotter av riksrådet Melker Falkenberg af Bålby, friherre och greve Falkenberg af Bålby, och friherrinnan Hedvig Eleonora Wachtmeister af Björkö. Gift 3:o 1827-05-06 Lagerlunda med friherrinnan Christina Charlotta Wrangel af Sauss, f. 1787-11-24, död 1865-05-07 i Stockholm, dotter av majoren friherre Carl Reinhold Wrangel af Sauss, och friherrinnan Ulrika Augusta Sparre (se grevliga ätten Sparre).

TAB 22

Johan Carl, (son av Göran Carl, tab 21), till Mosseberg och Grimstorp, båda i Sandhems socken, Skaraborgs län. Född 1756-09-06 Friggesby. Furir vid Skaraborgs regemente. Sergeant därst. 1770-03-01. Transp. till garnisonsregemente:t i Göteborg 1771-12-03. Fänrik därst. 1774-03-09. Löjtnant 1779-04-23. Löjtnant i fransk tjänst 1780. Kapten i nyssn. garnisonsregemente 1784-09-08. Kommendant på skansen Göta lejon vid Göteborg 1788, då Göteborg hotades av danskarna men räddades genom konung Gustaf III:s hastiga ankomst. Avsked ur krigstjänsten 1790-03-26. Död 1802-05-15 genom drunkning vid Stockholm och begraven på Klara kyrkogård (enligt släktuppteckning skall han hava blivit mördad av sin betjänt och liket kastat i en brunn men senare upptaget). 'Han bevistade under sin tjänst i Frankrike kriget mot England 1780–1783 och var därunder tillstädes vid belägringarna av S:t Philip på Minorca och Gibraltar i Spanien samt under general La Fayette i Nordamerika, och erhöll vid sitt avsked 1783 en årlig pension av 400 livres.' Gift 1785-10-25 Tamstorp med Elisabet Christina Tham, född 1767-03-29, död 1845-11-03 i Jönköping, dotter av superkargören Vollrat Tham, och Ulrika Grubb.

Barn:

 • Hedvig Ulrika, född 1786-08-14 på Grimstorp. Stiftsjungfru. Död där 1794-02-10 och begraven i Sandhems kyrka.
 • Elisabet, född 1787-07-18 på Grimstorp, död där 1787-07-22 och begraven i Sandhems kyrka
 • Sigge, född 1788. Överstelöjtnant. Död 1864. Se Tab. 23
 • Vollrat, född 1789. Häradshövding. Död 1881. Se Tab. 26
 • Georg, född 1790. President. Död 1866. Se Tab. 27

TAB 23

Sigge, (son av Johan Carl, tab 22), född 1788-08-29 på Grimstorp. Volontär vid Skaraborgs regemente 1791. Kadett vid Karlberg 1802-05-05. Utexaminerad 1808-04-04. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1809-07-10. Löjtnant därst. 1810-09-18. Stabsadjutant hos generalen greve Gust. Löwenhielm 1812. Kapten i armén 1814-05-22. Kapten och regementskvartermästare 1817-07-04. Kapten och regementskvartermästare vid nyssn. kår s. å. 16/11. RSO 1817-07-04. Major i kåren 1823-07-04. Överstelöjtnant i armén 1837-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1839-03-06. CXIVJoh:s med. 1854. Död 1864-03-18 på sin egendom Stjärnhov i Gryts socken, Södermanlands län, som han erhöll genom sitt gifte. 'Beordrades vid revolutionen 1809-03-13 att med fyra grenadjärer bevaka k. slottets södra port och var sedan en av de officerare, som höll vakt om konung Gustaf IV Adolf inne i hans rum under hans fångenskap på Drottningholm och Gripsholm. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Skicklig tecknare och målare och har med sin broder Georgs hjälp sammanställt släktens ättartal och minnen (manuskr. Med tuschteckningar). Gift 1823-09-02 i Nyköping med Sofia'' Lovisa Eleonora Stiernefelt, född 1795-04-17, död 1877-09-22 i Stockholm, dotter av krigsrådet Carl Christian Stiernefelt, och friherrinnan Hedvig Margareta Kurck.

Barn:

 • Carl'' Fabian Knut, född 1824. Kapten. Död 1919. Se Tab. 24.
 • Sigge Bogislaus, född 1828. Major. Död 1892. Se Tab. 25.

TAB 24

Carl'' Fabian Knut, (son av Sigge, tab 23), född 1824-05-25 i Nyköping. Kadett vid Karlberg 1838-10-13. Utexaminerad 1846-02-21. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår s. å. 5/3. Löjtnant därst. 1855-06-09. Kapten 1864-05-06. RSO 1869-07-29. Avsked från regementet 1872-04-26. Död 1919-09-13 Danstorp. Gift 1868-07-01 med Viktoria Forsman, född 1835-05-05 i Utö kapellförsaml. Stockholms län, död 1901-07-16 i Stockholm.

Barn:

 • Maria'' Lovisa, född tvilling 1868-09-04. Stiftsjungfru. Död 1885-08-05.
 • Maria Elisabet, född tvilling 1868-09-04. Stiftsjungfru. Död 1919-10-22 i Norrköping, S:t Olai förs. Gift 1907-03-17 med sin svåger, kontorschefen Ernst Fritiof Isberg i hans 2:a gifte, född 1861-01-29.
 • Carl, född 1870-06-01 i Enåkers socken, Västmanlands län, död där s. å. 3/6.
 • Sigrid Augusta, född 1871-10-19 i Enåkers socken. Stiftsjungfru. Gift 1920-02-02 i Norrköping, (Mogata förs, Östergötlands län, db nr 16) med biodlaren Axel Teodor Johansson, född 1877-06-12 i Mogata socken, död 1923-07-15 på Danstorp.
 • John Ture Sebastian, född 1874-08-18, död 1876-12-04.
 • Ebba Eleonora, född 1876-04-18. Stiftsjungfru. Död 1905-10-03 i Norrköping. Gift 1905-07-05 i Stockholm med kontorschefen hos Olof Eschelssons såpfabriks aktiebolag i Norrköping Ernst Fritiof Isberg i hans 1:a gifte, född 1861-01-29.

TAB 25

Sigge Bogislaus, (son av Sigge, tab 23), född 1828-08-02 Stjärnhov. Kadett vid Karlberg 1843-10-02. Utexaminerad 1850-09-13. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår s. å. 16/10. Transp. till Svea livgarde 1852-02-12. Löjtnant därst. 1855-07-05. Kapten 1862-03-11. RSO 1873-05-14. RPrKrO3kl s. å. 4/10. Major i armén 1880-12-30. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1881-03-21. Korresp. LVHA s. å. 17/5. Avsked ur reserven 1888-06-08. Död 1892-01-03 i Stockholm. Tecknare, målare och träsnidare samt samlare av svenska fornminnen. Gift 1857-11-17 i nämnda stad med grevinnan Augusta'' Carolina Sofia Creutz, född 1835-11-22 på Malmgård i Pernå socken, Nylands län, Finland, död 1919-06-12 i Stockholm, K. Svea livgardes förs, dotter av egendomsägaren greve Carl Gustaf Creutz, och hans 2:a fru friherrinnan Augusta Wrede af Elimä.

Barn:

 • Anna Augusta Sofia, född 1859-02-02 och död 1866-11-03 i Stockholm.
 • Eva Augusta Matilda, född 1860-02-19 och död 1894-10-18 i Stockholm.
 • Ebba Sigrid Vilhelmina, född 1861-03-22 i Stockholm, död ogift 1928-11-11 i nämnda stad, Johannes förs.

TAB 26

Vollrat, (son av Johan Carl, tab 22), född 1789-10-12 Grimstorp. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente. Student i Lund 1804. Teol. examen därst. 180514. Auskultant i Göta hovrätt 1808. Vice arkivarie därst. s. å. Extra ordinarie notarie 1809. Vice aktuarie s. å. Kanslist 1815. Fiskal 1818. Notarie 1820. Häradshövdings n. h. o. v. med tur och befordringsrätt s. å. 7/3. Avsked från hovrätten 1844. Död 1881-01-19 i Jönköping. Ägde Upperuds bruk i Skålleruds socken, Älvsborgs län och Hubbestad i Svenarums socken, Jönköpings län. Gift 1823-07-15 på Hubbestad med Juliana Christina (Julie) Stedt, född 1801-10-21 på Nydala i likanämnd socken, Jönköpings län, död 1882-07-28 i Jönköping, dotter av lagmannen Claes Stedt, och hans 2:a fru friherrinnan Catharina Juliana Silfverschiöld.

Barn:

 • Catharina Elisabet (Elise), född 1824-07-29 på Hubbestad. Stiftsjungfru. Död ogift 1870-09-01 i Jönköping.
 • Claes-Johan Claes Johan, född 1825-10-06 i Jönköping. Studentexamen 1844. Disponent på Upperud 1854–1860 och på Gyllenfors bruk i Anderstorps och Båraryds socknar, Jönköpings län 1862–1868. Inspektör vid Östergötlands enskilda banks expeditionskontor i Sävsjö 1873. Död barnlös 1907-06-29 i Jönköping. Ägde Björnskog i Hultsjö socken, Jönköpings län 1868–1896. Gift 1863-08-06 på Eriksro vid Halmstad med Anna Fredrika Rosentwist, född 1827-10-23 i Landskrona, död 1914-09-11 i Jönköping, Östra förs. Dotter av kaptenen Anders Lorens Gustaf Rosentwist, och Fredrika Vilhelmina Åbjörnsson.
 • Vollrat, född 1827-05-03 i Jönköping, död där 1830-06-26.
 • Juliana (Julie), född 1828-11-16 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1928-11-18 i nämnda stad, Kristina förs.
 • Hedvig Charlotta, född 1834-01-16 Jönköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1923-06-14 i nämnda stad, Kristina förs.

TAB 27

Georg, (son av Johan Carl, tab 22), född 1790-11-25 på Grimstorp. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1797-09-30. Avsked 1806. Student i Uppsala s. å. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen av k. m:ts kansli 1808-12-15. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. m. Kopist i kammarexpeditionen 1810-11-21 kanslist därst. 1816-10-24. Protokollssekreterare 1812-12-17. Förste expeditionssekreterare 1818-05-11. Föredragand i av besvärsmål i rikets ärenders allmänna beredning och hos k. m:t i statsrådet 1821. Härold vid NO 1824-01-28. Tjänstf. statssekreterare vid kammarexpeditionen långa tider under åren 1824–1838. RNO 1826-05-11. Kansliråds n. h. o. v. 1831-10-11. Ledamot av riddarhusdirektionen 1832–1838 och 1844–1854. Ordförande i direktionen över allm. brandförsäkringsverket för byggnader på landet 1836. Ständig t. f. statssekreterare vid kammarexpeditionen 1838-10-10 till tjänstens indragning 1840. T. f. president i kammarrätten 1842-04-18. President i statskontoret 1851-12-20. KNO 1853-04-28. Avsked från presidentämbetet 1858-04-27. Död 1866-05-24 i Stockholm. Han nedskrev vid 70 års ålder sina memoarer, publicerade av Södra J. Boëthius under titeln Från Karl Johans dagar. Historiska anteckningar (1907). Gift 1842-07-03 i Nyköping med sin kusins dotter, grevinnan Hedvig Elisabet Matilda (Tilda) Creutz, född 1819-03-13 Malmgård

Barn:

 • Carl Georg, född 1848-04-23 i Stockholm, död 1855-07-10 Glasberga
 • Matilda Elisabet Fredrika, född 1851-06-28 i Stockholm. Ledamot i direktionen för Drottninghuset i nämnda stad 1897-11-17–1925. Ledamot av styrelsen för Svenska diakonisällskapet. GMmf 1925-04-24.

TAB 28

Carl (översiktstab 9A 1/2, son av Johan Carl, tab 22), född 1792-03-29 Grimstorp. Student i Lund 1804. Teol. examen 180514. Kadett vid Karlberg 1807-04-11. Utexaminerad 1809-03-29. Fänrik vid Södermanlands regemente s. å. 9/4. GMtf 1813-11-02. Löjtnant vid nämnda regemente 1815-05-24. RRS:tAO3kl 1817-02-21. Kapten 1822-06-11. RSO 1835-10-19. 3. Major vid regementet 1837-05-12. Avsked 1848-06-19. CXIVJoh:s med. 1854. Död 1875-11-18 i Nyköping. 'Han bevistade fälttåget i Västerbotten 1809 och var därunder med vid Djäkneboda, Sävar och Ratan samt fälttåget i Tyskland 1813, då han i Leipzig tog en fransk general till fånga. Beordrades 1817 att med några soldater av Södermanlands regemente uppsöka och arrestera löjtnant Lindsfelt, som skulle haft förrädiska stämplingar mot regeringen' Ägde Näsby i Bogsta socken, Södermanlands län. Gift 1828-11-09 Skörtinge med friherrinnan Sofia Charlotta Klingspor, född 1805-07-04 på Skörtinge, död 1860-03-31 i Nyköping, dotter av hovmarskalken greve Gustaf Klingspor, och friherrinnan Magdalena Charlotta Wennerstedt.

Barn:

 • Carl Gustaf Filip, född 1829. Överstelöjtnant. Död 1899. Se Tab. 29.
 • Augusta Elisabet Charlotta Matilda, född 1836-11-06 på kaptensbostället Edeby i Björkviks socken (Söd. Död 1914-02-20 i Nyköping. Gift 1860-07-15 Grönlund med hospitals-, lasaretts- och fängelseläkaren i Nyköping, med. hedersdoktorn och kir. magister, RNO, RVO, Jonas Vilhelm Granberg, född 1826-02-07 i Älvsbacka socken, Värmlands län, död 1912-02-16 i Nyköping.

TAB 29

Carl Gustaf Filip (översiktstab 9A 1/2, son av Carl, tab 28), född 1829-10-20 Frö. Kadett vid Karlberg 1843-09-20. Utexaminerad 1849-02-10. Underlöjtnant vid första livgrenadjärregementet s. å. 23/2. Löjtnant därst. 1854-09-05. Kapten 1864-04-05. RSO 1873-05-14. Major 1878-05-10. Överstelöjtnant i armén 1887-04-29. Avsked från majorsbeställningen med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén s. d. Avsked ur armén 1895-10-18. Död 1899-06-24 i Gränna. Gift 1854-07-30 på Skörtinge i Skärkinds socken med Beata Charlotta (Lotten) Lilliestierna, född 1831-08-07 på Landsjö i Kimstads socken, Östergötlands län, död 1912-01-01 i Gränna, dotter av kaptenen Anders Samuel Lilliestierna, och Carolina Christina Borin.

Barn:

 • Sofia Charlotta Vilhelmina Elisabet, född 1855-05-14 Mariedal Gift 1899-06-15 i Gränna med underlöjtnanten och telegrafkommissarien Hugo Vilhelm Fahnehielm, i hans 2:a gifte, född 1831, död 1913.
 • Augusta Carolina, född 1859-02-27 på Mariedal, död 1923-09-23 i Lund. Gift 1888-10-12 i Linköping med t. f. rektorn vid Hälsingborgs högre allmänna läroverk, lektorn vid högre allmänna läroverket i Lund, före detta docenten i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, RNO, filosofie doktorn Sven Wägner i hans 2:a gifte (gift 1:o 1881-07-07 i Tolgs socken, Kron. med Anna Matilda Ekedahl, född 1853-10-18 i Malmbäcks socken, Jönk., död 1885-05-06 Lund, dotter av kyrkoherden Jonas Gustaf Ekedahl och Matilda Sjögren), född 1844-03-27 i Vä socken, Kristianstads län, död 1916-06-09 i Hälsingborg.

TAB 30

Otto, (son av Johan Carl, tab 22), född 1794-06-27 Grimstorp. Kvartermästare vid skånska linjedragonregementet 1801-09-02. Kadett vid Karlberg 1810-03-17. Stabsunderlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1812-03-03. Utexaminerad från Karlberg s. å. 15/9. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1813-07-19. GMtf 1814. Kapten 1823-06-04. RSO 1833-01-28. 2. major s. å. 4/5. Överstelöjtnant och 1. major 1841-06-22. Överste och chef för regementet 1844-01-16. Avsked och förordnad till postmästare i Härnösand 1855-06-13. CXIVJoh:s Med. s. å. Avsked från postmästartjänsten 1874-02-27. Död 1889-06-13. Alingsås. Han bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814 och därunder striderna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig samt utmärkte sig i affären vid Rackestad i Norge den 6 aug. 1814 för rådighet och tapperhet, i anledning varav han erhöll GMtf. Överförde såsom kurir de av konung Carl XIII ratificerade fredsvillkoren till Kristiania s. å. och tjänstgjorde en tid under år 1815 såsom ordonnansofficer hos kronprinsen Carl Johan. Ägde Gräfsnäs stott i Erska socken, Älvsborgs län. Gift 1826-08-31 Nolhaga med Sofia Maria Dorotea Adelsköld, född 1807-04-14 Öjared, död 1881-12-21 i Alingsås, dotter av ryttmästaren Jean Anders Adelsköld, och Sofia Ulrika Tham.

Barn:

 • Christina Sofia (Kitty), född 1827-05-31 på Holmängen i Långareds socken, Älvsborgs län, död 1918-10-19 i Vänersborg. Gift 1858-06-27 i Härnösand med stationsinspektoren Claes Johan Uggla, född 1828, död 1899.
 • Ottiliana Sofia (Otti), född 1829-04-06 på Gräfsnäs, död 1916-03-13 i Halmstad. Gift 1856-04-15 på Berg i Älgå socken, Värmlands län med arrendatorn Carl Berg, född 1823-05-13 i Vänersborg, död 1879-04-28 Karlslund
 • Carl Johan Vollrat, född 1830-12-12. Kadett vid Karlberg 1845-06-01. Utexaminerad 1852-06-21. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet s. å. 31/7. Avsked 1854-04-22. Fanjunkare vid Jämtlands fältjägarkår 1857-01-08. Underlöjtnant vid Västernorrlands beväringsbataljon 1858-03-02. Löjtnant därst. 1864-08-09. Avsked 1868-08-07. Död ogift 1874-07-28 Sanna (Västernorrland).
 • Hedvig Elisabet, född 1832-09-30 på Gräfsnäs, död 1897-01-20 Skogsgård. Gift 1865-08-20 på Lidåker vid Lidköping med godsägaren Carl Fredrik Asmund Christian Franc, född 1839, död 1921.
 • Carl'' Otto, född 1834. Postmästare. Död 1912. Se Tab. 31.
 • Georg Vilhelm, född 1835. Tullkontrollör. Död 1884. Se Tab. 32.
 • Hillevi Sofia, född 1836-08-20 på Gräfsnäs, död ogift 1927-01-13 i Alingsås.
 • Sofia Charlotta Ida Augusta, född 1840-09-02 på Gräfsnäs (St Mollby förs, Älvsborgs län), död ogift 1930-06-20 i Alingsås.
 • Julie Sofia Matilda Charlotta, född 1842-12-08 på Gräfsnäs, död ogift 1926-10-03 i Alingsås.

TAB 31

Carl'' Otto, (son av Otto, tab 30), född 1834-05-11 Gräfsnäs. Postskrivare i Härnösand 1858–1861. Student i Uppsala 1861-09-21. Extra ordinarie postexpeditör i förstn. stad s. å. 26/9. T. f. postmästare 1863–1874. Postexpeditör 1866-05-31. Postmästare i Härnösand 1874-10-23. RVO 1884-12-01. Avsked 1899-07-28. Död 1912-09-24 i Stockholm, Engelbrekts förs. Gift 1867-08-15 Strö med Adolfine Johanna Maria Särenholm, född 1842-06-23 på nämnda egendom, död 1909-12-11 i Stockholm, Engelbrekts förs, dotter av komministern Andreas Särenholm och Britta Elisabet Brink.

Barn:

 • Carl Otto Axel (Carl-Axel), född 1869-05-09 och död 1880-03-07 i Härnösand.
 • Johan Georg (John), född 1871-08-02 och död 1880-03-09 i Härnösand.
 • Ernst Georg, född 1872-10-30 och död 1878-10-26 i Härnösand.

TAB 32

Georg Vilhelm, (son av Otto, tab 30), född 1835-05-20 Gräfsnäs. Furir vid Värmlands fältjägarregemente 1851-07-14. Studentexamen 1854-09-14. Sergeant 1855-06-04. Officersexamen 1856-05-14. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 1/7. Transp. till Västerbottens fältjägarkår 1858-09-24. Avsked 1862-11-12. Chef över kustbevakningen i Kalmar tullkammardistrikt s. å. 12/11. Kontrollör i Visby tullkammare 1876-05-23. Död 1884-01-02 i nämnda stad. Gift där 1880-09-27 med Maria Amalia Lundin, född 1852-08-28 i Visby, död där 1933-12-06 (7) ]] , dotter av grosshandlaren Johan Teodor Lundin och Jakobina Lyth.

Barn:

 • Claes Johan Otto, född 1881. Kamrerare. Se Tab. 33
 • Malin Georga Sofia, född 1883-11-20 i Visby, död där 1887-12-24.

TAB 33

Claes Johan Otto, (son av Georg Vilhelm, tab 32), född 1881-08-17 i Visby. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1901-06-15. Student i Uppsala 1902-10-10. Reservunderlöjtnant i Karlskrona grenadjärregemente 1903-12-18. Transp. till Gotlands infanteriregemente reserv 1904-04-15. Examen till Kungl. Maj:ts kansli 1905-05-29. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium s. å. 18/7 och i patent- och registreringsverket s. å. 24/8. Gymnastiklärare vid Solbacka läroverk 1905. Anställd vid svenska generalkonsulatet i Antwerpen 1906-03-19–1907-01-31. Extra ordinarie tjänsteman i marinförvaltningen 1907-10-15 och i kammarkollegium 1909-02-05. Löjtnant i ovann. regementes reserv 1911-12-15. Avsked ur krigstjänsten, 1913-08-22. Extra revisor i marinförvaltningen 1815-07-01. Ordinarie revisor därst. 1918-12-23. Kommunalfullmäktig i Stocksund 1926–1927. Ledamot i Scoksunds Skolråd 1922–1928. T. f. kamrerare därst. 1927-01-14–1928-12-31. T. f. kamrerare i lotsstyrelsen 1929-07-15. Kamrerare därst. 1930-06-30. RVO 1935-06-06. Gift 1910-09-17 i Stockholm, Gustaf Vasa förs. med Hervor Cecilia Peters, född 1886-02-26 i Kapstaden. Dotter av konsulatsekreteraren Axel Leopold Peters och Elin Matilda Spaak.

Barn:

 • Ingrid Hervor Maria, född 1911-08-25 i Stocksund, Danderyds förs, Stockholm
 • Johan Carl Åke, född 1913-09-29 i Stocksund i Danderyds förs, Sth.
 • Malin Hervor Birgitta, född 1916-12-10 i Stocksund i Danderyds förs, Sth.
 • Carl-Göran Otto, född 1921-03-29 i Stocksund, Danderyds förs, Sth.,

TAB 34

Johan, (son av Johan Carl, tab 22), född 1800-01-01 i Jönköping. Fanjunkare vid Västgöta regemente 1816-08-23. Fänrik därst. 1817-03-18. Löjtnant 1821-12-18. Kapten 1831-06-09. Död 1841-05-25 i Stockholm och begraven på Katarina kyrkogård. Gift 1831-08-16 Värnanäs med stiftsjungfrun Beata Sofia'' Gustava Mannerskantz, född 1808-08-26 på nämnda egendom, död 1886-12-25 på Vedevågs bruk i Linde socken, Örebro län och begraven å Vedevågs kyrkogård, dotter av majoren Carl Råbergh, adlad och adopt. Mannerskantz, A, och hans 2:a fru Anna Charlotta von Arbin.

Barn:

 • Carl Sigge, född 1832-05-08 Grimstorp. Lantbrukare. Död ogift 1911-08-09 i Stockholm Kungsholms och begraven på Katarina kyrkogård. Ägde Källåkra i Söderåkra socken, Kalmar län till 1891 och sedan hus vid Krokabro i sistnämnda socken.
 • Christina Charlotta, född 1833-12-24 på Grimstorp, död där 1834-12-12 och begraven på Sandhems kyrkogård.
 • John Gustaf, född 1835. Kapten. Död 1900. Se Tab. 35
 • Sofia Hedvig Charlotta, född 1837-11-17 Hjälmared. Stiftsjungfru. Föreståndarinna för dövstumanstalten i Karlskrona 1879–1910. Vice ordförande och ordförande i Kristliga föreningen för unga kvinnor i närmare 25 år. GMmf 1900-10-00. Död ogift 1927-05-25 i Stockholm, Gustaf Vasa och begraven på Katarina kyrkogård.
 • Nanny Elisabet Fredrika, född 1839-08-17 på Hjälmared, död 1923-06-03 i Stockholm och begraven vid Vedevågs bruk i Lindesbergs landsförsaml. Örebro län. Gift 1861-09-27 i Karlskrona stads kyrka med bruksägaren friherre Carl Axel Fredrik Carlsson Sparre, född 1836, död 1900.
 • John'' Axel Otto, född 1841. Major. Död 1921. Se Tab. 37.

TAB 35

John Gustaf, (son av Johan, tab 34), född 1835-01-03 Grimstorp. Kadett vid Karlberg 1850-01-15. Avgången från krigsakademien s. å. 1/9. Studentexamen i Lund 1854-09-19 och officersexamen i Kristianstad 1856-12-21. Underlöjtnant vid marinregementet 1857-12-30. Löjtnant 1864-10-11. Kapten 1873-10-03. RSO 1879-12-01. Avsked 1890-02-07. Död 1900-03-16 i Moheda socken, Kronobergs län. Gift 1:o 1864-09-07 i Staby, Högsby socken, Kalmar län (Karlskrona Amiralitetsförs) med Nina Magdalena Dorotea von Krusenstierna, född 1838-03-31 i Karlskrona, död där 1889-06-09 Amiralitetsförs Dotter av kaptenen Gustaf Filip von Krusenstierna, och Fredrika Vilhelmina Danielsson. Gift 2:o 1890-04-25 i Furuby församl. Kronobergs län med Anna Lovisa Eriksson, född 1862-09-19. Dotter av skogvaktaren Erik Eriksson och Brita Svensson.

Barn:

 • 1. John, född och död 1867-08-12 i Karlskrona.
 • 1. John, född 1868. Före detta disponent. Se Tab. 36
 • 1. Nina Amalia Sofia, född 1870-09-04 i Amiralitetsförs, Karlskrona. Sjuksköterska vid Sofiahemmet i Stockholm 1892–1919.
 • 1. Gustaf Otto Filip, född 1872-10-12 och död 1886-04-26 i Karlskrona.
 • 1. Emilia Fredrika Charlotta (Emmy), född 1875-01-20 i Karlskrona. Folkskollärarinneexamen. Folkskollärarinna vid Rosenfors. Dövstumlärarinna vid institutet å Manilla vid Stockholm. Död ogift 1913-08-24 i Växjö (Sthlm., Oscars förs, db).
 • 1. Nanny Carolina Lucie, född 1877-01-24 i Amiralitetsförs, Karlskrona. Folkskollärarinna vid Kvickjock i Luleå lappmark och i Bromma folkskola i Stockholm 1918. Gift 1906-08-09 i Karlskrona med komministern i Kungsholms församl. i Stockholm och fängelsepredikanten LFinlVRO, Gustaf Kihlstedt, född 1877-07-16 i Kila socken, Värmlands län.
 • 1. Carl Axel Oskar, född 1880-01-02 och död 1881-05-09 i Karlskrona.

TAB 36

John, (son av John Gustaf, tab 35), född 1868-12-04 i Amiralitetsförs, Karlskrona. Studier vid Karlskrona högre allm. läroverk och Nya elementarskolan i Stockholm. Lantbruks- och mejeristudier. Överflyttade till Nordamerika omkr. 1889. Mejeri- och fabriksföreståndare därst. Återkom till Sverige 1899. Grundade aktiebolag Råå tvättinrättning i Raus socken, Malmöhus län 1901. Disponent därst., numera pensionerad. Gift 1898-08-03 med Erika Elisabet Robson-Holmgren, från vilken han 1925-01-26 blev skild genom Hälsingborgs rådhusrätts utslag, född 1877-09-16 i Siljansnäs socken, Kopparbergs län, dotter av kyrkoherden Erik Adolf Holmgren och Anna Maria Elisabet Robson.

Barn:

 • Nina Elisabet, född 1899-03-07 i Manchester i Norra Y., U. S. A. Stiftsjungfru. Gift med William A Herbertz, Brooklyn, N. Y., USA. , född 1889-08-18.
 • Charlotte Sofie (Lotten), född 1901-04-12 i Raus socken. Stiftsjungfru. Död 1937-09-29 i Söter o. begraven därst. Svärdsjö förs, Kopp.

TAB 37

John'' Axel Otto, (son av Johan, tab 34), född 1841-07-23 Värnanäs. Sergeant vid skånska husarregementet 1858-04-15. Student i Lund 1859-05-25. Officersexamen 1860-02-25. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 4/7. Löjtnant därst. 1871-04-05. Ryttmästare 1881-08-06 RSO 1884-12-01. Kontrollant vid Helsingborgs superfosfatfabrik 1884–1916. Av staten utsedd styrelsesuppleant i Skåne–Hallands järnvägsaktiebolag 1889-11-29. Major i armén 1892-09-03. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i regementets reserv s. d. Kassör vid Skåne–Smålands järnvägsaktiebolag 1896-01-11. Död 1921-10-12 i Hälsingborg. Han arrenderade Kockenhus i Brunnby socken, Malmöhus län 1869–1876 och ägde villan Hermon vid Hälsingborg från 1880. Gift 1870-01-12 på Orrefors i Hälleberga socken, Kronobergs län med stiftsjungfrun Hanna Ulrika Queckfeldt, född 1847-05-31 på nämnda egendom, död 1910-04-14 i Hälsingborg, dotter av bruksförvaltaren Reinhold Ulrik Queckfeldt, och hans 1:a fru Hanna Maria Sjögren.

Barn:

 • Hanna Sofia Charlotta, född 1870-11-06 på Kockenhus. Extra ordinarie bokhållare i Kristianstads enskilda banks avdelningskontor i Hälsingborg 1890 under några år och sedan bokhållare vid Hälsingborgs mek. verkstad. Död 1919-03-20 i Uppsala och begraven på Välinge kyrkogård Malmöhus län. Gift 1894-11-06 i villan Hermon med ägaren av Rögle i Välinge socken Gabriel Olsson, född 1863-02-07 i Hälsingborg.
 • Christina Charlotta (Lott), född 1873-11-28 på Kockenhus.
 • Sofia, född 1875-04-23 och död s. å. 26/6 på Kockenhus och begraven på Brunnby kyrkogård.
 • Hedvig Sirianne Emilia, född 1877-04-10 i villan Valltorp vid Hälsingborg. Utexaminerad från Röda korsets sjuksköterskeelevskola 1903. Ordförande för dess Hoforskrets 1914–1929 och för dess Ovansjökrets sedan 1931. Ledamot av styrelsen för Gästriklands hemslöjdsföreningar 1914. GMiqml 1927-04-30.
 • Gustaf Adolf Fredrik, född 1880-04-13 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen därst. 1899-06-08. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut 1903. Anställd vid Höganäs-Billesholms aktiebolag 1904–1906, vid metallurgiska patentaktiebolaget i Stockholm 1907 och vid Hofors järnverk sedan 1909.
 • Ida Maria Cecilia, död 1883-08-14 i villan Hermon. Stiftsjungfru, död 1934-05-01 på Kungsgården och begraven på Ovansjö kyrkogård. Gift 1910-06-21 å Skäldinge (Hälsingborgs förs, vb) med kontorschefen Torsten Einar Ljungquist, från vilken hon 1925-01-17 blev skild genom Göteborgs rådhusrätts utslag, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1925 med Ida Maria Vilhelmina Odelberg, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1910-06-21 Enskede –1924-02-07 och 3:o 1928 med före detta kaptenen friherre Knut Sperling Stensson Leijonhufvud, född 1882], född 1887-04-15 på Enskede. Död 1934-05-01 i Ovansjö socken, Gävleb. (db 27). Dotter av landshövdingen Albrekt Teodor Odelberg och Ida Barbara Croneborg), född 1884-07-02.

TAB 38

John Reinhold Fredrik, (son av John Axel Otto, tab 37), född 1872-04-21 Kockenhus. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1890-05-29. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1891-05-19. Sergeant därst. 1892-06-23. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda s. å. 17/11. Transp. till södra skånska infanteriregementet regemente s. å. 15/12. Löjtnant därst. 1896-04-10. Elev vid krigshögskolan 1896–1898. Kommenderad i järnvägstjänst vid statens järnvägar 1901–1902. Tjänstg. från 1905 tidvis vid generalstabens topografiska avdelning, från 1922 i oavbruten tjänst. därst. Kapten 1906-10-26. RSO 1914-09-30. Major i armén 1917-05-04. Gift 1908-06-07 i domk. Göteborg med sin kusin, friherrinnan Anna Ebba Maria Sparre, född 1873-09-18 Vedevåg Örebro län. Dotter av bruksägaren friherre Carl Axel Fredrik Sparre, och Nanny Elisabet Fredrika Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Ebba Barbro Solvig, född 1914-01-25 i Stockholm (Matt.). Stiftsjungfru. Gift 1938-06-06 i Lidingö kyrka (vb 32) med filosofie kandidat Sven Harald Ernst Fredrik Skårman, född 1909-06-05.

TAB 39

Ernst Gustaf, (son av Göran Carl, tab 21), född 1763-07-21 Friggesby. Volontär vid Skaraborgs regemente 1763-09-08. Furir därst. 1770-11-05. Förare 1775-06-15. Page hos hertig Fredrik Adolf 1779-12-08. Fänrik vid Västmanlands regemente 1780-12-15. Kammarjunkare hos konung Gustaf III 1783-09-28. Löjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg 1784-12-19. Stabskapten därst. 1791-04-24. Och vid Göta artilleriregemente 1802. RSO 1809-07-03. 4. Major 1810-04-03. 1. Major 1811-02-05. Bataljonschef 1816-01-23. Överstelöjtnant i armén s. å. 5/3. Avsked 1821-02-13. Död 1840-08-23 Åshusby. Han bevistade fälttågen i Pommern 1805, 1806 och 1807. Gift 1788-09-29 i Göteborg med Maria Hall i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1774 före 30/5 med kaptenen i ostindiska kompaniets tjänst Johan Adolf Burtz, född omkr. 1745, död 1785-10-02 i Canton, Kina), född 1758-06-02 död 1820, dotter av superkargören och direktören vid ostindiska kompaniet, grosshandlaren Robert Hall.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1790-12-02 i Göteborg. Underofficer vid Stedingkska regementet. Student i Uppsala 1806. Extra ordinarie kanslist vid inrikesexpeditionen av k. kansliet 1808. Kopist i kammarexpeditionen 1810. Kanslist därst. 1811. Protokollssekreterare 1812-12-17. Hovjunkare hos änkedrottningen Hedvig Elisabet Charlotta 1818. Kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina 1820. Kammarherre 1823. Härold vid KMO 1826-05-28. Förste expeditionssekreterare i k. m:ts kansli 1834-07-05. RNO 1836-05-19. Avsked 1843-01-23. Död 1862-11-30 i Stockholm. Gift 1830-02-28 Ekenäs med Margareta Maria Ericsson, född 1800-07-29, död 1876-06-02 i Stockholm.
 • Johan Fabian, född 1793-09-06, död s. å. 19/10.

TAB 40

Erik, (son av Göran, tab 19), född 1700-10-22 på löjtnantsbostället Järn å Dalsland. Förare vid Västerbottens regemente 1718-06-00. Fänrik därst. s. å. 24/11, avsked 1719-09-30. Död 1790-07-14 Skintorpet. 'Han bevistade Fredrikshalls belägring och var den förste på stormstegen samt blev illa blesserad.’ Gift 1725-09-10 i Bolmsö socken, Jönköpings län med Susanna Beata Gyllensvärd, född 1708-05-01 på Bolstad i sistnämnda socken, död 1775-12-05 Backen, dotter av löjtnanten Gustaf Adolf Gyllensvärd, och Maria Eleonora Posse.

Barn:

 • Göran, död som spädbarn.
 • Brita Catharina, död som spädbarn.
 • Brita Christina, död som spädbarn.
 • Elisabet Maria, född 1730-10-29, död 1782-06-17. Gift 1755-08-00 med komministern i Kyrketalla och Mofalla försar av Skara stift Johan Thorén i hans 1:a gifte (gift 2:o 1783 med Margareta Christina Odhelius, död 1784-11-11), född 1722-03-16, död 1805-02-28.
 • Anna Eleonora.
 • Gustaf Adolf, döpt 1735-01-02 i Bolmsö socken. Löjtnant vid amiralitetet. (Antagligen den Gustaf Adolf U., som 1750 blev korpral vid Bohusläns dragonregemente. Avsked 1759-05-30.)
 • Erik. [Möjligen identisk med Erik Magnus, född 1735, se utan känt samband nr 11.]
 • Göran, född 1737. Kvartermästare. Död 1799. Se Tab. 41
 • Ulrika, född 1741-12-24 Malmaryd. Död ogift 1796-11-13 Dagsnäs
 • Beata Christina, född 1744 på Malmaryd Norregård och döpt Dom. 10 post Trinit. (30/7), död där 1745-11-14.
 • Anna Eleonora, född 1746, död ogift 1815-02-13 Häringe

TAB 41

Göran, (son av Erik, tab 40), född 1737-01-01 Malmaryd. Volontär vid Hamiltonska regementet 1728. Korpral vid Kalmar regemente. Furir vid Kronobergs regemente 1757. Volontär och underofficer vid ett husarregemente. Volontär vid Sprengtportens regemente. Korpral vid livregementet. Kvartermästares avsked. Död 1799-01-30 i en backstuga på Norrhults ägor28 i Nottebäcks socken, Kronobergs län. 'Han bevistade sjuåriga pommerska kriget och blev därunder 1761 illa sårad i högra sidan och bägge armarna samt fick sig hästen undanskjuten. Tillfångatogs av preussarna och tvingades av dem att taga tjänst vid general Bredaus regemente, varifrån han 1768 rymde till Sverige.’. Gift 1758-04-13 Brandstorp, med Hedvig Jonston von Krakeborn, född 1733-05-28 Libbhult, död 1810-10-30 i sistnämnda socken, dotter av ryttmästaren Fredrik Rikard Jonston von Krakeborn och Maria Elisabet Drake af Torp och Hamra.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1758-10-13 i Nöbbele socken, Kronobergs län. Gift med en soldat i Ramkvilla socken,28 Jönköpings län.

TAB 42

Måns, (son av Erik, tab 18), född 1675-03-00. Sergeant vid Västgötadals regemente 1699-01-16. Fänrik vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1700-10-17. Löjtnant därst. 1703-12-30. Död 1704-12-00 av blessyrer, erhållna vid Bautske i Kurland. Han blev 1703 illa blesserad vid Salladen. Gift 1701-01-11 på Hubbestad i Svenarums socken, Jönköpings län med Christina Maria Liwensten, född 1668-04-00, död 1749-04-06 Traneberg i Otterstads socken, Skaraborgs län, dotter av överstelöjtnanten Tomas Livingstone, natural. Liwensten, och Maria Stierna.

Barn:

 • Erik Magnus, född 1701. Överste. Död 1765. Se Tab. 43

TAB 43

Erik Magnus, (son av Måns, tab 42), till Traneberg i Otterstads socken, Skaraborgs län. Född 1701-10-08. Volontär vid Södermanlands regemente 1715. Volontär vid Östgöta femmänningsintanteriregemente 1716-09-02. Sergeant därst. 1717-04-28. Fänrik 1719-06-13. Löjtnant 1721-01-19. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 12/12. Exspektant vid livgardet 1723. Fänrik därst. 1728-05-23. Löjtnant 1739-06-05. Majors avsked 1740-10-01. RSO 1748-11-07. Överstes karaktär 1760. Död 1765-12-28 på Traneberg. Gift 1739-03-01 död Jönköping med friherrinnan Fredrika Dorotea Taube af Sesswegen, född 1723-01-00, död 1786-06-12 på Traneberg, dotter av generalmajoren friherre Georg Johan Taube af Sesswegen, och hans. 2:a fru friherrinnan Elsa Maria Strömfelt.

Barn:

 • Beata, född 1740-04-28 på Traneberg, död där 1804-03-19. Gift 1765-07-02 på nämnda egendom med majoren Carl Johan von Becker, i hans 1:a gifte, född 1738, död 1813.
 • Måns, född 1742. Hovjunkare. Död 1813. Se Tab. 44
 • Christina Charlotta, född 1743-11-12 på Traneberg, död 1827-10-20 i Örebro. Gift 1762-09-02 med kammarherren Erik Reutercrona, i hans 2:a gifte, född 1719, död 1796.
 • Göran Måns, född 1746. Ryttmästare. Död 1826. Se Tab. 49.

TAB 44

Måns, (son av Erik Magnus, tab 43), född 1742-08-04 på Traneberg. Hovjunkare10 1770-07-31. Död 1813-10-11 i Lidköping. Gift 1773-09-12 Horshaga

Barn:

 • Charlotta Dorotea, född tvilling 1775-06-14 på frälsegården Marum i likanämnd socken, Skaraborgs län, död 1847-02-06 i Hjo. Gift 1:o 1805-09-22 Ekhammar med borgmästaren i Hjo Lars Johan Tengbom, född 1751-10-23 i nämnda stad, död där 1807-03-07. Gift 2:o 1812-12-26 i Fågelås socken, Skaraborgs län med borgmästaren i Hjo Per Magnus Uddenberg, född 1776-07-04 i Kalmar, död 1831-01-05 i Hjo.
 • Beata Ulrika, född tvilling 1775-06-14 på Marum, död där s. å. 10/9.
 • Erik Magnus, född 1776. Fanjunkare. Död 1810. Se Tab. 45
 • Carl Svante, född 1777. Sjökapten. Död 1812. Se Tab. 46.
 • Brita Ulrika, född 1778-10-10 på Marum, död 1779-06-21 i Lidköping.
 • Christina Antoinetta, född 1779-11-28 i Lidköping, död där 1780-01-25.
 • Anna Eleonora, född 1781-03-24 i Lidköping, död ogift 1870-02-17 i nämnda stad.
 • Eva, född 1785-07-25 i Lidköping, död där 1795-11-14.
 • Eva, född 1795-11-14, död 1807.

TAB 45

Erik Magnus, (son av Måns, tab 44), född 1776-08-23 på frälsegården Marum i likanämnd socken, Skaraborgs län. Soldat vid Skaraborgs regemente 1791-06-12. Rustmästare därst. 1793-07-03. Furir 1794-05-30. Sergeant 1803-05-23. Fanjunkare 1806. Död 1810-12-28. Gift 1798-11-30 i Lidköping med Maria Fredrika Ponckt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1782-03-05 i Lidköping med kyrkoherden i Tuns pastorat av Skara stift Daniel Fogelin i hans 2:a gifte [gift 1:o med Sigrid Darelius i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1742-06-08 med jägmästaren Lorentz Bergendahl, född 1704-01-11, död 1765-06-12), född 1717, död 1778, dotter av kyrkoherden Anders Darelius och Carin Rhyzelius samt syster till assessorn Johan Anders Darelius, adlad af Darelli, född 1725, död 1797-10-08 i Lidköping), född 1764-06-26, död 1851-02-28, dotter av rådmannen i Lidköping Carl Fredrik Ponckt.

Barn:

 • Anna Fredrika, född 1799-07-17 Hallebo, död 1894-03-19 i Lidköping. Gift 1820-06-16 med fanjunkaren vid Västgötadals regemente Anders Fredrik Lewander, född 1794-09-05 i Vänersborg, död 1876-07-11 i Lidköping.
 • Charlotta Susanna, född 1801-06-16 (17/1) i Lidköping, död 1871-03-05 i Kvidinge socken, Kristianstads län. Gift 1828-11-19 med veterinärläkaren Johan Gottfried Vilhelm Zaar, född 1794-05-18 i Lübeck, död 1852-10-20 i Kvidinge socken.

TAB 46

Carl Svante, (son av Måns, tab 44), född 1777-08-14 på frälsegården Marum. Kapten i svenska ostindiska kompaniets tjänst. Död 1812, mördad av en trädgårdsmästare på Traneberg, enl. släkttraditionen på anstiftan av svågern lagman v. Becker. Liket blev nedgrävt vid Traneberg samt omkr. 1895 funnet som skelett och identifierbart medelst knappar och andra klädespersedlar. Gift 1806-03-04 med sin kusin Johanna Carolina von Becker, född 1772-12-22 Traneberg s socken, Skaraborgs län, död 1834-04-10 på Hulan i nämnda socken, dotter av majoren Carl Johan von Becker, och hans 1:a fru Beata Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Carl Johan Magnus, född 1811. Lantbrukare. Död 1852. Se Tab. 47.
 • Georg Gustaf Adolf, född 1812. Underlöjtnant. Död 1857. Se Tab. 48.

TAB 47

Carl Johan Magnus, (son av Carl Svante, tab 46), född 1811-06-18 i Otterstads socken. Lantbrukare i Västergötland. Död 1852-01-14. Gift med Brita Christina Belfrage, född 1811-05-18 i Acklinga socken, Skaraborgs län, död 1855-03-15, dotter av fältväbeln Carl Fredrik Belfrage, och Anna Sofia Sandström.

Barn:

 • Johanna Carolina, född 1841-05-25 på Sanna Jönköpings län, död ogift 1920-10-18 i Jönköping.

TAB 48

Georg Gustaf Adolf, (son av Carl Svante, tab 46), född 1812-10-01 i Otterstads socken, Skaraborgs län. Fanjunkare vid livregementets dragonkår. Beridare vid Strömsholm stuteri. Underlöjtnants n. h. o. v. 1842-12-03. Död 1857-11-14 vid Strömsholm i Kolbäcks socken, Västmanlands län. Gift 1844-05-15 i Strömsholm slottskapell med Amelie Sofia Concordia Herkepé, född 1816-02-18 i Kolbäcks socken, död 1901-12-07 i Badelunda socken, Västmanlands län, dotter av kommissarien Gustaf Otto Fredrik Lanthén och Carolina Ulrika Sofia Westerblad samt fosterdotter till postinspektoren vid Strömsholm, hovkvartermästaren Birger Johan Herkepé.

Barn:

 • Georg Henrik Valdemar, född 1845-02-12 på Strömsholm. Kadett vid Karlberg 1861-05-18. Avgången från krigsakademien 1865-04-29. Reste utrikes 1869. Död 1880 i Nordamerika.
 • Ebba Matilda, född 1846-12-23 på Strömsholm, död 1857-10-11.
 • Fredrika Eleonora Ulrika, född 1849-03-25 på Strömsholm, död 1868-03-19 i Eksjö. Gift 1866-11-11 i Lidköping med sjukgymnasten i London, löjtnanten vid Västgötadals regemente, KVO2kl, Jonas Henrik Kellgren i hans 1:a gifte (gift 2:o 1872 i Gotha med Anna de Yakovlev, född 1849 i S:t Petersburg, död 1917, dotter av generalen Gregor de Yakovlev och Vera de Brunn), född 1837-11-24 i Alingsås, död 1916-06-01 Sanna
 • Anna, född 1852-11-30 på Strömsholm. Gift 1873-09-08 i Skärvs socken, Skaraborgs län med majoren Lars Johan Hårleman, född 1847, död 1929.

TAB 49

Göran Måns, (son av Erik, tab 43), född 1746-08-12 Traneberg s socken, Skaraborgs län. Kadett i Karlskrona 1765-11-27. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1766-05-15. Livdrabant s. å. 19/8. Löjtnant 1771-08-21. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1773-10-24. Ryttmästare därst. 1775-10-26. Avsked 1777-06-06. Död 1826-07-02 på Västanå vid Eksjö. Han ägde på 1770-talet Sjöberga i Björsäters socken och Värnäs i Värna socken (båda i Östergötlands län). Gift 1:o 1772-07-07 Grävsten s socken, Östergötlands län med sin sysslings svägerska Charlotta Sofia Steuch, född 1757-06-28 på nämnda egendom, död 1791-06-15 på Måryd i Beatebergs socken, Skaraborgs län, dotter av kammarrådet Jöns Steuch, och hans 2:a fru grevinnan Sofia Elisabet Taube. Gift 2:o 1799-02-21 med Maria Lovisa Silfverbrand i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1786-03-23 med majoren Nils Gabriel Bratt af Höglunda, från vilken hon blev skild, född 1756, död 1818), född 1766-12-14 i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län, död 1853-02-14, dotter av majoren Jöns Fredrik Silfverbrand, nr 508, och Maria Christina Rehnstrahl.

Barn:

 • 1. Sofia Dorotea, född 1773-04-11, död ogift 1838-01-28 på Västanå.
 • 1. Johan Vilhelm, född 1777-08-27 på Grävsten, död s. å. 25/10.
 • 1. Johan Ulrik, född 1783. Kammarherre. Död 1836. Se Tab. 50.

TAB 50

Johan Ulrik, (son av Göran Måns, tab 49), född 1786-06-06 Grävsten s socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1799-09-26. Utexaminerad 1803-09-22. Fänrik vid Älvsborgs regemente s. å. 27/12. Kammarpage hos drottningen10 1806-07-12. Premiäradjutant vid södra skånska infanteriregementet 1810-10-11. Kapten därst. 1814-08-25. Kammarherre 1818-05-11. RSO 1824-04-17. Major i armén 1829-08-21. Avsked från regementet 1834-03-15 och ur krigstjänsten 1835-07-14. Död 1836-03-18. Gift 1818-09-11 med Christina Lovisa Cock, född 1790-12-03 Bjärsjöholm, död 1872-03-14 Stockholm, dotter av majoren Joakim Cock, och Charlotta Ulrika von Essen af Zellie.

Barn:

 • Ebba Sofia Charlotta, född 1820-01-11 på Bjärsjöholm, död 1880-05-29 i Stockholm.

TAB 51

Hans, (son av Erik, tab 18), född 1680. Förare vid Västgötadals regemente 1699-01-16. Sergeant därst. 1701-03-15. Fänrik 1703-03-20 löjtnant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente s. å. 11/7. Konfirm.fullm. 1705-12-30. Kaptenlöjtnant därst. 1704-08-10. Konfirm.fullm. 1705-01-21. Kapten därst. 1707-03-16. Avsked 1712-10-31. Död 1756-03-02 Högsäter. Han bevistade sjöslaget vid Retusaari samt slaget vid Hälsingborg 1710, där han blev sårad i högra ögat, så att han blev nästan blind. Gift 1:o 1707-06-09 på Russelbacka i Järpås socken, Skaraborgs län med Maria Kafle, död 1710-03-24 i Malmö och begraven s. å. 3/5 i Källundagraven i koret i Kärda kyrka, Jönköpings län, dotter av kornetten Erland Kafle, och Margareta Ribbing. Gift 2:o 1711-05-09 Eskilsberg Död 1707), född tvilling 1676-10-00 Fjällskäfte, dotter av kammarherren friherre Nils Kagg, och friherrinnan Märta Ribbing af Zernava. Gift 3:o med Estrid Sofia Hård af Torestorp, född 1687-02-14, död 1776-03-29 i Tängs socken, Skaraborgs län, dotter av kammarherren Gustaf Adolf Hård af Torestorp, nr 60. och Anna Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Erik, född 1708. Löjtnant. Död 1784. Se Tab. 52
 • 1. Erland, född 1709. Kammarherre. Död 1775. Se Tab. 54
 • 1. Anna Margareta, döpt 1710-03-22 i Malmö, begraven å. 15/7 i Kärda socken.
 • 2. Gustaf, död som ung.
 • 2. Helena.
 • 3. Anders, född 1713. Fänrik. Död 1772. Se Tab. 58
 • 3. Måns.
 • 3. Anna Maria, född 1718-01-12 Källunda Gift 1760 med komministern i Särestads pastorat av Skara stift Anders Särenberg, född 1731 i Särestads socken, Skaraborgs län, död 1800-06-19.
 • 3. Hans, född 1720-06-16 på Källunda, död där 1721 och begraven s. å. 26/2.
 • 3. Carl Gustaf, född 1721-09-17 på Källunda, begraven s. å. 24/12.
 • 3. Helena Christina, född 1723-01-08 Aggarp
 • 3. Axel, född 1725-08-04 Henriksholm, död 1743-04-29 Timmervik å. 1/5.

TAB 52

Erik, (son av Hans, tab 51), född 1708. Underofficer med löjtnants avsked. Död 1784-05-26. Gift 1730-03-10 i Rommele socken, Älvsborgs län med Magdalena Lilliebielke, död 1775-03-27 i Fors socken, Älvsborgs län, dotter av ryttmästaren Henrik Lilliebielke, nr 273, och hans 2:a fru Elsa Margareta Bagge af Söderby.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1730-11-18 Torpa, död där 1731-03-11.
 • Henrik Gustaf, född 1731-09-29 på Torpa. Volontär 1750-01-02. Furir vid Spens'ska regementet 1751-01-02. Förare därst. 1756-12-31. Transp. till dalregementet 1758-05-16. Fänrik därst. 1762-03-30. Premiärfänrik 1770-07-16. Löjtnant 1774-12-20. Avsked 1779-07-22. Död 1822-04-24 i Mora socken, troligen barnlös. Gift 1776-03-31 i Orsa socken, Kopparbergs län med Regina Adolph, född 1744, död 1808-12-11 i Mora socken, Kopparbergs län, dotter av15 kopparslagaråldermannen i Stockholm Daniel Adolph och Susanna Westblad.
 • Elsa Maria, född 1732-12-15 på Torpa, död där 1733-01-09.
 • Eva Juliana, född 1734-02-04 på Torpa, död där s. å. 3/3.
 • Erland, född 1735-08-13 Bryne, död där 1736-12-10.
 • Edvard, född 1736. Löjtnant. Död 1809. Se Tab. 53
 • Johannes, döpt 1738-05-09 på Bryne, död där s. å. och begraven s. å. 16/12.
 • Margareta Christina, född 1740-03-16 på Torpa, död 1808-06-28. Gift 1768-09-23 med kaptenen Jakob Göran von Wulfschmidt, nr 1722, född 1750, död 1808.
 • Erland, född 1744-12-15. Volontär. Död ogift 1767-04-09 i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län.
 • Johanna Charlotta, född 1745-09-23 Timmervik
 • Anders, född 1747-03-30 på Timmervik.
 • Maria Helena Johanna, född 1748-01-00, död 1815-09-06 i Raumo, Finland. Gift 1:o 1771-12-03 Kummelnäs med majoren Jean Henrik Steuch, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1776 blev skild, född 1753, död 1813. Gift 2:o 1777-02-20 på Grävsten i Svinstads socken, Östergötlands län med kaptenen Gustaf Johan Jägerhorn af Spurila, född 1751, död 1831.

TAB 53

Edvard, (son av Erik, tab 52), född 1736-12-13 Bryne. Livdrabant. Löjtnant vid arméns flotta. Död 1809. Gift 1780-08-05 Vargsäter med Ulrika Blomberg, född 1746-05-09 i Örebro, död 1828-12-27 i Köping.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1781-04-29, död 1786-04-17 i Stockholm Adolf Fredriks förs i Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1783-08-12 i Stockholm. Sergeant vid finska gardesregementet 1802-11-02. Fänrik därst. s. å. 16/12. Underlöjtnant vid arméns flottas stockholmseskader 1808-05-11. GMtf 1814. Officersexamen 1818-05-04. Löjtnant vid nämnda eskader s. å. 11/5. RRS:t AO3kl s. å. Kaptens n. h. o. v. 1827-07-04. Död ogift 1846-07-04 på komministerbostället Marka i Hargs socken, Stockholms län.

TAB 54

Erland, (son av Hans, tab 51), till Ekhamn i Vassunda socken, Stockholms län. Född 1709. Underofficer vid Närkes och Värmlands regemente. Livdrabant 1731-07-01. Konfirm.fullm. 1741-08-15. Vice korpral (major) vid livdrabantkåren. Kammarherre16 1761-08-05. Död 1775-11-22 på Ekhamn. Gift 1737-11-00 med grevinnan Beata Oxenstierna af Croneborg, född 1722-11-07, död 1799-09-01 på Ekhamn, dotter av överstelöjtnanten greve Carl Oxenstierna af Croneborg, och friherrinnan Vendla Magnona Fleming af Liebelitz.

Barn:

 • Hans Carl, född 1740-09-00. Kadett vid artilleriet 1754. Död 1755 Nor och begraven 1756-01-04.
 • Maria Vendla, född 1746-06-03 Årsta, död 1784-04-30 på Långdunker i Hyltinge socken, Södermanlands län. Gift 1770-06-14 med kaptenen Gabriel Sparre af Rossvik, född 1730, död 1809.
 • Fredrik Adolf, född 1748. Major. Död 1816. Se Tab. 55

TAB 55

Fredrik Adolf, (son av Erland, tab 54), till Ekhamn. Född 1748-04-30 Årsta. Antagen till krigstjänst 1752-03-04. Kadett vid artilleriet 1762-03-04. Styckjunkare därst. 1766-09-29. Livdrabant s. å. 8/10. Löjtnant i armén 1772-01-22. Överjägmästare i Södermanlands län17 1777-02-19. Avsked 1803-07-07. Majors karaktär 1804-02-07. Död 1816-09-22. Ägde Ekhamn, Haknäs och Örby i Vassunda socken, Stockholms län. Gift med friherrinnan Emerentia Charlotta von Düben, född 1741-05-24 död 1800-05-25 på Ekhamn, dotter av kammarherren friherre Carl Gustaf von Düben, och Johanna Helena Angerstein.

Barn:

 • Gustaf Erland, född 1778. Fänrik. Död 1822. Se Tab. 56
 • Brita Sofia, född tvilling 1778-02-05 i Floda socken, Södermanlands län, död där s. å. 20/2.

TAB 56

Gustaf Erland, (son av Fredrik Adolf, tab 55), född tvilling 1778-02-05 i Floda socken, Södermanlands län. Volontär vid Södermanlands regemente 1793. Förare därst. 1794-01-01. Fänrik 1797-12-04. Fänrik vid Upplands regemente 1802-06-05. Avsked 1805-04-16. Död 1822-03-28 på Ekhamn. Ägde Ekhamn, Haknäs och Örby i Vassunda socken, Stockholms län. Gift 1802-04-03 i Vassunda kyrka med Gustava Berndtsson, född 1777, död 1839-08-18, dotter av bergshauptmannen Bernhard Berndtsson och hans 1:a hustru Brita Tandberg.

Barn:

 • Fredrik Bernhard, född 1802. Kammarherre. Död 1862. Se Tab. 57.

TAB 57

Fredrik Bernhard, (son av Gustaf Erland, tab 56), född 1802-10-00. Kammarherre. Död 1862-03-10 på sin egendom Ekhamn. Gift 1839-02-21 på Haga i likanämnd socken, Stockholms län med stiftsjungfrun friherrinnan Ebba Constantia Eleonora Juliana Augusta Emilie Rosalie Sparre i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1863-12-09 med regementsläkaren, med. doktorn, kir. magister Simon Fredrik Elisson, född 1809-06-19 i Stockholm, död där 1885-11-01), född 1821-12-15 i Stockholm, död 1881-10-16 i Sigtuna, dotter av generalmajoren friherre Sixten David Sparre, och grevinnan Carolina Sofia Amalia Eleonora Lewenhaupt.

Barn:

 • Sixten Bernhard Fredrik Adolf, född 1842-04-29 i Stockholm, död ogift 1866-12-08 på Ekhamn.
 • Ebba Vendla Christina, född 1849-09-30 i Sigtuna. Gift 1873-02-19 i Stockholm, med generalmajoren friherre Johan Zakris Josua Ture Gustaf Rudbeck, född 1832, död 1909.
 • Sixten Gustaf Emil, född 1856-09-07, död s. å. 30/11.

TAB 58

Anders, (son av Hans, tab 51), född 1713. Korpral vid gröna dragonregementet 1742-07-12. Furir därst. 1751-04-18. Fänriks avsked 1759-03-09. Död 1772-10-10 i Valbo-Ryrs socken, Älvsborgs län. Gift med Agneta Wall, född 1717, död 1788-08-31 i Holma by, Lena socken, Älvsborgs län.

Barn:

 • Gustaf.
 • Ulrika.

TAB 59

Carl Magnus, (son av Anders, tab 58). Kadett vid ostindiska kompaniet. Konstapelmat. Sist fiskare i Härnösand. Död 1797-10-31. [Enl. Vigselboken för Sidensjö församl. var han son till Gustaf Adolf, tab 79 , och Anna Catharina Smitt.]19 Gift 1:o 1766-11-04 på Tydjesäter i Lerdals socken, Älvsborgs län med Elisabet Maria Bergroth. Gift 2:o 1786-10-20 i Sidensjö prästgård, Västernorrlands län med Catharina Helena Lundström, från vilken han 1791-10-05 blev skild18 i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1798 med sin kusin komministern i Ljustorps församl., Västernorrlands län, Samuel Millén, född 1775-05-04 i Boteå socken, Västernorrlands län, död 1830-11-27 i Ljustorp)18, född 1762-10-23 i Boteå komministergård, död 1833-12-21, dotter av kyrkoherden i Sidensjö pastorat av Härnösands stift Olof Lundström och Anna Catharina Sundia.18

Barn:

 • 1. Helena Sofia, född 1767-07-30 på Tydjesäter, död 1783.
 • 1. Erland, född 1770-07-02.
 • 2. Olof, född 1788. Vice kommissionslantmätare. Död 1836. Se Tab. 60.

TAB 60

Olof, (son av Carl Magnus, tab 59), född 1788-06-09 i Sidensjö socken, Västernorrlands län. Lantmäteriexamen 1807. Vice kommissionslantmätare i Västernorrlands län 1816. Död 1836-01-04 i Nordingrå socken, Västernorrlands län. Alla hans år 1863 levande descendenter kallade sig Norberg. Men de flesta av hans nu levande efterkommande hava återupptagit ättenamnet. Gift 1817-01-17 i sistnämnda socken med Catharina Jonsdotter, född 1788-12-07, död 1863-08-09.

 • Barn (Norberg):
 • Johan Samuel, född 1817-10-25. Död ogift 1841-05-06. Var krympling.
 • Carl Olof, född 1818. Skomakare. Död 1895. Se Tab. 61.
 • Catharina Margareta (Cajsa-Greta), född 1821-01-25, död 1891-06-29 i Nordingrå socken. Gift 1844 med inhysesmannen Jon Jonsson, född 1817-01-03, död 1898-12-12 i Nordingrå socken.
 • Eva Andreetta, född 1826-09-23, död ogift 1918-03-11 i Ullångers socken.

TAB 61

Carl Olof Norberg, (son av Olof, tab 60), född 1818-10-26. Bonde i Nordingrå socken, Västernorrlands län. Därefter skomakare först i nämnda socken, sedan Ullångers socken, Västernorrlands län. Död 1895-07-26 i sistnämnda socken. Gift 1843 med bonddottern Lisa'' Persdotter, född 1819-09-18, död 1874-05-02 Ullångers socken.

Barn:

 • Catharina, född 1850-07-22 i Nordingrå, död ogift 1874-05-18 i Ullångers socken.
 • Elisabet, född 1852-12-27 i Nordingrå socken. Död 1939-05-28 i Härnösand (db nr 83).
 • Carl Johan, född 1861. Arbetare. Död 1913. Se Tab. 68

TAB 62

Olof Norberg, (son av Carl Olof Norberg, tab 61), född 1843-09-16 i Nordingrå socken. Arbetare. Död 1914-12-23 (26) i Gudmundrå socken, Västernorrlands län. Gift 1870-12-11 i Bjärtrå socken, Västernorrland ]] med Johanna Olofsdotter, född 1848-10-28 i Nora socken4 ]], Västernorrlands län, död 1894-09-26 i Gudmundrå socken, dotter av hemmansägaren Olof Persson och Cajsa Stina Persdotter.

Barn:

 • Olof Oskar, född 1871-08-29 i Gudmundrå socken ]] och död 1890-03-17 i Gudmundrå socken. Se Tab. 67
 • Johan Alfred, född 1875. Skiftesförman. Död 1935. Se Tab. 63.
 • Nils Leonard, född 1880-09-28 och död 1881-05-20 i Högsjö socken, Västernorrland.
 • Gerhard, född 1883-02-10 och död s. å. 23/2 i Högsjö socken. Signe Johanna, född 1887-06-23 i Gudmundrå socken. Gift där 1908-09-27 med montören vid Svanö fabrik i nämnda socken Jonas Axel Strindholm, född 1876-03-23 i Gudmundrå socken.
 • Signe Johanna, född 1887-06-23 i Gudmundrå socken. Gift i Gudmundrå socken 1908-09-27 med montören vid Svanö fabrik i nämnda socken Jonas Axel Strindholm, född 1876-03-24 i Gudmundrå socken.
 • Hildur Olivia, född 1889-01-20 och död s. å. 30/1 i Gudmundrå socken.
 • Olof Oskar, född 1890. Byggnadsentreprenör. Se Tab. 67.

TAB 63

Johan Alfred, (son av Olof Norberg, tab 62), född 1875-12-21 i Gudmundrå socken, Västernorrlands län. Först maskinföreståndare vid Svanö fabrik i nämnda socken, sedan skiftesförman vid Örvikens sulfitfabrik i Bureå socken, Västerbottens län. Död 1935-02-i Bureå förs, Västerbottens län och begraven i Skellefteå. Gift 1:o 1902-07-20 i Frånö i Gudmundrå socken, Västernorrlands län med Agnes Nikolina Nyholm, född 1883-02-26 (enl. dbu 1882) i Gudmundrå förs , Västernorrlands län, död 1919-09-08 vid Örviken, Skellefteå landsförs. Dotter av arbetaren Emanuel Nyholm. Gift 2:o 1921-11-13 i Bureå socken, Västerbottens län med Agnes Alice Ingeborg Rönnmark, född 1898-07-05 i Nysätra socken, Västerbottens län. Dotter av åkaren Alfred Rönnmark.

Barn:

 • 1. Johan Evert Roland, född 1902 i Gudmundrå socken, Västernorrlands län. Arbetare. Se Tab. 64.
 • 1. Carl Torsten Constantin, född 1904-08-05 i Frånö, Gudmundrå förs, Västernorrlands län. Järnarbetare. Gift 1936-11-29 i Bureå förs, Västerbottens län med Signe Frideborg Lundström, född 1914-07-19 i Skellefteå landaförs. Dotter av arbetaren Karl Johan Landatröm och Jenny Adolfina Viksten.
 • 1. Bengt Rudolf Wilhelm , född 1908-07-07 vid Svanö bruk i Gudmundrå förs, Västernorrland.
 • 1. Nils Paul Birger, född 1915-09-16 vid Svanö bruk i Gudmundrå förs, Västernorrlands län.
 • 2. Hans Bo Ulv, född 1925-11-29 i Bureå förs, Västerbottens län. Död s. å. 2/12 i Bureå förs, Västerbottens län.
 • 2. Greta Solveig Pauline, född 1928-06-09 i Bureå socken, Västerbottens län.

TAB 65

Carl Wilhelm , (son av Olof Norberg, tab 62), född 1878-06-15 i Gudmundrå socken, Västernorrlands län. Förman vid Svanö fabrik i nämnda socken, Västernorrlands län. Gift 1:o 1902-03-30 i nämnda socken, Västernorrlands län med Olivia Petronella Hellström, född 1879-10-29 i Gudmundrå socken, Västernorrlands län, död 1916-07-05 i Sundsvall. Dotter av arbetaren Per Olof Hellström och Anna Märta Jonsdotter. Gift 2:o 1919-11-02 i Gudmundrå socken, Västernorrlands län (Långsele förs, Västernorrlands län, vb) med Anny Sofia Näslund, född 1894-04-18 i Långsele socken, Västernorrlands. Dotter av hemmansägaren Abraham Teodor Näslund och Anna Dorotea Näsström.

Barn:

 • 1. Carl Sixten Oliver, född 1902-07-01 i Gudmundrå förs, Västernorrland.
 • 1. Wilhelmina Berta Petronella, född 1907-01-27 i Umeå landsförsaml, Västerbottens län.
 • 1. Per Uno Olof, F. 1909-03-13 i Gudmundrå förs, Västernorrlands län
 • 1. Märta Gertrud Johanna, född 1911-03-25 i Gudmundrå förs, Västernorrlands län.
 • 1. Rudolf Arne Anders, F. 1912-08-05 i Gudmundrå förs, Västernorrlands län.
 • 2. Barbro Anna Sofia, född 1920-02-25 på Svanö bruk i Gudmundrå förs, Västernorrlands län. Död 1921-10-09 på Svanö bruk i Gudmundrå förs, Västernorrlands län.
 • 2. Eva Birgit Maria, född 1926-01-11 vid Svanö bruk i Gudmundrå förs, Västernorrlands län.
 • 2. Sven Bertil Grels, född 1928-02-05 vid Svanö bruk i Gudmundrå förs, Västernorrlands län.
 • 2. Sten Gunnar Martin, född 1931-11-30 vid Svanö bruk i Gudmundrå förs, Västernorrlands län.
 • 2. Lars Wilhelm Mårten, född 1934-01-11 vid Svanö bruk Gudmundrå förs,

TAB 67

Olof Oskar, (son av Olof Norberg, tab 62), född 1890-10-08 i Gudmundrå socken. Utflyttade till Nordamerika. Byggnadsentreprenör i Lansdowne, Pa., U. Södra A. Gift med Hulda Margareta Byström född 1887-07-27 i Gudmundrå socken.

Barn:

 • Lars Olof, född 1927-02-13.

TAB 68

Carl Johan Norberg (son av Carl Olof Norberg, tab 61), född 1861-07-22 i Ullångers socken, Västernorrland. Arbetare. Död 1913-12-28 enl. gen. i Högsjö socken, Västernorrland. Gift 1888-06-24, med Anna Charlotta Granlund, född 1869-10-16 i Högsjö socken, död i Högsjö socken ]] 1933-08-05.

Barn:

 • Engla Elise (Alice), född 1888-02-17 i Högsjö, socken, liksom syskonen. Överflyttade 1909 till Nordamerika. Gift 1:o där 1915-08-23 med Emil C. Ström, mekaniker. Född 1887-02-06. Gift 2:o 1939-07-00 med smeden Carl A. Cederlund född 1891-11-07.
 • Linnea (Lea) Margareta, född 1892-09-22. Gift 1915-08-23 i Gudmundrå socken, Västernorrland med torparen Carl Magnus Edin, född 1893-06-09 i Högsjö socken.
 • Dora Charlotta, född 1894-10-28.
 • Dessy Teresia, född 1897-03-17. Gift 1924-11-01 i Högsjö socken med fabriksarbetaren Bror Axel Pettersson, född 1897-01-07 i nämnda socken, Västernorrlands län.
 • Carl Erik Hilding, född 1899-04-15. Arbetare vid Utansjö sulfitfabrik i Högsjö socken.
 • Ivar Otto Henning, född 1901-06-18.
 • Johan Leopold, född 1903-08-31.
 • Anna Viola, född 1905-02-01. Karamellarbeterska.
 • Knut Sixten, född tvilling 1907. Arbetare.
 • Fritz Vilhelm, född tvilling 1907-04-16 död 1927-10-24 i Högsjö förs, Västernorrlands län.
 • Elsa Linnea, född 1909-10-30 (Timrå). Gift 1931-09-26 i Högsjö socken med jordbruksarbetaren Hilmer Israel Könberg, född 1906-02-28 i Säbrå socken, Västernorrland.
 • Gustaf Emanuel, född 1912-02-28, död 1925-10-31 i Högsjö förs, Västernorrlands län.

TAB 70

Erik Norberg, (son av Olof, tab 60), född 1824-02-08 i Överveda i Nordingrå socken, Västernorrlands län. Bonde i Nylands by i nämnda socken. Död 1901-01-23 i Nordingrå socken. Gift med Brita-Lisa Christoffersdotter, född 1829-06-11 i Mädans by i Nordingrå socken ]], död 1907-06-01 i Nordingrå socken ]], dotter av bonden i Mädan, hemmansägaren Christoffer Christoffersson och Catharina Jonsdotter.

Barn:

 • Carolina, född 1856-02-06 i Mädans by, död 1931-09-27 i Hässjö socken, Västernorrlands län. Gift 1888-06-27 i Hässjö socken, Västernorrland med arbetaren Jonas Alfred Strandlund, född 1859-05-20, död 1932-07-01.
 • Christina Catharina (Stina-Cajsa), född 1857-10-03 i Nylands by, liksom de följande syskonen, död 1890-04-20. Gift 1885-01-24 med hemmansägaren Henrik Mattias Ålund i hans 2:a gifte, född 1816-10-02 i Timrå socken, Västernorrland, död 1892-02-07.
 • Elisabet Andreetta, född 1862-02-06, död 1870-06-19 i Nyland.
 • Christoffer, född 1863, död 1864-01-03 i Nyland.
 • Nils Erik, född 1864, död 1868-07-20.
 • Erika, född 1865-03-07. Gift 1893-11-04 i Bjärtrå socken, Västernorrland med torparen Matts Rönnqvist, född 1866-09-21. Död 1938-08-25 i Alnö socken, Västernorrlands län.
 • Brita, född 1867-01-04, död 1932-12-25 i Timrå socken, Västernorrlands län. Gift 1894-11-18 i Nätra socken, Västernorrland med arbetaren Carl Johan Vilhelm Sandström, född 1870-04-27.
 • Erik Johan, född 1868-02-28, död s. å. 13/7 i Nyland.
 • Elisabet Johanna, född 1871-12-31 i Nordingrå förs, Västernorrlands län.

TAB 71

Olof, (son av Erik Norberg, tab 70), född 1855-11-01 i Mädans by i Nordingrå socken, Västernorrland. Arbetare. Död 1929-05-24 i Torps socken, Västernorrlands län. Gift 1875-03-05 i nämnda socken ]] med Maria Magdalena Sköldberg, född 1841-03-02, död 1898-04-24 i Hässjö socken, Västernorrland.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1877-03-04 i Nordingrå socken. Gift 1899-09-16 i Sundsvall med arbetaren Erik Gustaf Tingström (Tängström) , född 1875-08-14, död 1932-07-11 i Timrå socken.
 • Hanna Christina, född 1878-07-22 i Nordingrå socken.
 • Sandra Vilhelmina, född 1882-06-29 i Gudmundrå förs, Västernorrlands län. Död 1920-08-12 i Timrå förs, Västernorrlands län. Gift med sågverksarbetaren Per Olof Pettersson, född 1871.

TAB 72

Erik Peter, (son av Olof, tab 71), född 1875-05-07 i Nordingrå socken, Västernorrlands län. Sågverksarbetare. Gift 1903-02-13 i Sköns förs, Västernorrlands län med Katarina Maria Nilsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o se nedan), född 1866-11-22 i Sköns förs, Västernorrlands län. Dotter ar sågkarlen Peter Nilsson och Brita Ulrika Vikström. (Gift 1:o 1890-05-24 i Skön med arbetaren Ollas Per Persson, född 1864-09-18 i Leksand. Enl. Sköns tingslags h.r. utslag 1902-09-16 skilda, enär mannen avvikit utan att återkomma.

Barn:

 • Erik Axel, född 1905-05-27 i Alnö socken, Västernorrland. Sjöman. Eldare, andre maskinist.
 • Oskar Åke, född 1907-08-22 i Alnö socken, Västernorrland

TAB 73

Anders, (son av Anders, tab 58), född 1747. Soldat under namnet Ullberg vid Västgötadals regemente. Korpral därst. 1786-03-24. Avsked 1805-12-26. Död 1812-04-03 i Lena socken, Älvsborgs län. Gift med Kerstin Nilsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1813-12-05 i Lena socken med Carl Carlsson, född där 1752-08-09), född 1769 i Alingsås.

 • Barn (Ullberg):
 • Lena, född 1792-10-04. Utflyttade 1819 till Göteborg.
 • Eva Maria, född 1799-01-21, död 1806-01-27.
 • Anders, född 1802-10-12. Levde ogift 1830 i Svarthäll i Lena socken.

TAB 74

Gustaf, (son av Anders, tab 73), född 1794-12-27. Soldat vid Västgötadals regemente. Död 1866-12-21 i Lena socken, Älvsborgs län. Gift 1823-05-03 med bonddottern Maja Persdotter, född 1801-06-20, död 1877-03-12 i Lena socken.

Barn:

 • Anders Peter, född 1823-12-23. Drunknade ogift vid Alingsås.
 • Catharina Christina (Cajsa-Stina), född 1825-09-10, död 1881-07-18 i Lena socken. Gift med soldaten Johannes Öst.
 • Carl, född 1832-06-08. Var svagsint. Död ogift 1903-12-04 i Lena socken.
 • August, född 1834-09-08. Antecknad som utflyttad från Lena socken till Nykyrka socken, Skaraborgs län 1861-12-13, men ej återfunnen i nämnda sockens böcker.
 • Hedda Maria, född 1840-09-06, död s. å. 15/12.
 • Johannes, född 1842-06-18, död 1861-11-25.

TAB 75

Sven, (son av Anders, tab 73), född 1809-01-13. Torpare först Skruckegården 1831, sedan på torp under Östergården i Hols socken, Älvsborgs län 1833. Utflyttade. därifrån till okänd ort. Gift 1830-05-31 med Anna (Annika) Larsdotter född 1804-02-06.

Barn:

 • Anna Greta, född 1830-11-03, död s. å.
 • Johannes, född 1831-09-24 i Lena socken, Älvsborgs län.
 • Anna Greta, född 1833-05-24 i Hols socken, Älvsborgs län.

TAB 76

Erik Magnus, (son av Anders, tab 58). Sergeant. Död 1805-09-20 på underofficersbostället Hedentorp Lillegården i Angelstads socken, Kronobergs län. Gift 1789-10-25 På Västra Rödtorp i Lena socken, Älvsborgs län med Ingeborg Nilsdotter, född 1765.

Barn:

 • Andreas, född 1789-11-25 på soldattorpet Kampeta under Holma i Lena socken.

TAB 77

Hans, (son av Anders, tab 58). Page hos hertig Carl af Södermanland. Fänrik vid Jämtlands regemente. Avsked. Gift med Sofia Magdalena Björnström, född 1769, död änka 1832-10-13, dotter av tullinspektören Anton Henrik Björnström och Catharina Aquilon.

Barn:

 • Anders Henrik, född 1789-12-06, död barn.
 • Jonas Gustaf, född 1791. Konstapel. Död 1828. Se Tab. 78
 • Herlach Otto, död barn.
 • Anders Hans, född 1797-04-15, död s. å. 12/8.
 • Erik Christoffer, född 1799. Skräddarlärling. Förklarades genom Svea hovrätts dom den 4 dec. 1817 adelskapet förlustig.
 • Hans Fabian (Fredrik), född 1802-01-06 i Stockholm. Målarlärling. Död ogift 1831-12-17.

TAB 78

Jonas Gustaf, (son av Hans, tab 77), född 1791-12-21 i Stockholm. Konstapel vid Svea artilleriregemente. Avsked 1823-07-08. Död 1828-06-03 i Stockholm Maria förs i Stockholm. Gift 1824-12-30 med Anna Catharina Ytterberg.

Barn:

 • Jonas Magnus, född 1824-10-00, död 1825-01-07.
 • Johan Gustaf Georg, född 1825-11-08.
 • Carl Fredrik, född 1826, död 1828-06-26.

TAB 79

Gustaf Adolf, (son av Hans, tab 51). Korpral. Gift 1750-03-06 i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län med Anna Catharina Smitt, dotter av kaptenen Olof Smitt och Anna Witt.

Barn:

 • Fredrik.

TAB 80

Lars, (son av Erik, tab 18), född 1696. Sergeant vid Västgötadals regemente. Adjutant därst. 1713-09-21. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1716-04-06. Löjtnant därst. s. å. 27/8. Ordonnans vid livskvadronen 1718-10-09. Ryttmästares avsked 1719-09-01. Död 1756-04-16 Högsäter. Gift 1:o 1719 med Maria Christina Ahlefelt, dotter av översten Johan Ahlefelt, och hans 1:a fru Helena Catharina Dreffensköld. Gift 2:o med N. N. Lode. Gift 3:o 1750-10-09 med Fredrika Vilhelmina Cremer, född 1732-04-16, död 1805-05-05 Solberg och begraven s. å. 12/5, dotter av ryttmästaren Fredrik Vilhelm Cremer, och Christina Kafle.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1720-10-10 på Frändöga i Färgelanda socken, död 1783-04-14 i Uppsala. Gift med kyrkoherden i Söderfors pastorat av Uppsala ärkestift Anders Iggenbom, född 1726-12-02, död 1771-01-06.
 • 1. Helena, död ogift 1756.
 • 1. Johan, döpt 1723-08-17 på Frändöga, död 1726 i Gillberga socken, Värmlands län och begraven s. å. 15/5.
 • 1. Agneta Brita, född 1724-08-24 Bollsbyn, död ung.
 • 1. Christina Margareta, född 1725-09-20 på Bollsbyn. Död ung.
 • 1. Märta Catharina, född 1726-09-23 på Bollsbyn, död ung.
 • 1. Johanna, död ung.
 • (2?) Carl Magnus, döpt 1741-09-24 Ed å. 22/4.
 • 2. Ett barn, döpt 1742-12-10 i Färgelanda socken27.
 • 3. Maria Christina, född 1751-03-26 Bjurholm
 • 3. Christina Ingeborg, född 1754-09-09 Hede

TAB 81

Erik, (son av Erik, tab 18). Volontär vid Västgötadals regemente. Förare därst. 1701-03-15. Fänrik 1703-10-18. Löjtnant vid Smålands femmänningsinfanteriregemente s. å. 3/7. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. Kapten vid sistnämnda regemente 1706-03-06. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1711-07-07. Avsked 1713-10-10, död 1729. Gift med Charlotta Eleonora Juliana Ekehielm, född 1685, död 1754 i Stockholm och begraven s. å. 2/4 därst. Maria förs i Stockholm, dotter av hovjunkaren Carl Ekehielm, och Maria Furumarck.

Barn:

 • Erik, född 1707-04-25. Volontär vid Västgötadals regemente 1723-06-00. Korpral därst. 1725-09-00. Rustmästare vid garnisonsregementet i Göteborg 1726-09-00. Furir därst. 1727-09-01. Förare s. å. 15/9. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1729-08-07. Fänrik därst. 1740-10-22. Löjtnant 1748-11-22. Stabskapten 1752-06-11: transp. till Hamiltonska regementet 1754-05-04. Avsked s. å. 13/6. Död barnlös 1780-01-30 på Lanna i Varola socken, Skaraborgs län. Han bevistade finska kriget på 1740-talet. Gift 1743-08-30 i Göteborg med Johanna Kanterberg i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1704-11-20 i Sköldinge prästgård, Söd., med bokhållaren vid Hässlingeby i Österhaninge socken, Sth., Peter Westerling. Gift 2:o med translatorn i Göteborg Peter Des Réaux i hans 2:a gifte (gift 1:o 1717-07-21 i Göteborg med Ebba Christina Örnevinge i hennes 2:a gifte, död 1733, dotter av assessorn Gustaf Örnevinge, och Catharina Pauli), död 1738), döpt 1682-07-19 i Stockholm, död 1758-11-25 Hulan, dotter av kommissarien Mårten Kanterberg, och hans 1:a fru Johanna Spalding.
 • Carl Peter, född 1708, död s. å.
 • Anna Charlotta, född 1710-08-14 i Malmö, död 1775 i Stockholm. Gift 1735-02-09 Fjäll med Brynolf Adolf Blanck, född 1710, död 1759-01-05 på Hulan.
 • Måns, till Stora Djulö i Stora Malms socken, Södermanlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1712-04-22 Källunda. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1727 och vid livgardet 1729. Sergeant vid sistnämnda regemente. Löjtnant vid konung Stanislai livdragonregemente i Danzig 1733. Kapten därst. 1734. Kapten i preussisk tjänst s. å. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1736-03-18. Kammarherre 1747-04-20. Majors avsked ur krigstjänsten 1748-04-30. RSO s. å. 7/11. Hovmarskalks titel 1756. Död barnlös 1764-10-11 på Stora Djulö och jordfäst s. å. 23/10 i Stora Malms kyrka samt därefter förd till Rosenholmska graven på Ramundeboda kyrkogård Skaraborgs län, där även hans fru vilar. 'Han blev 1734, då ryssarna erövrade Danzig, ganska illa blesserad i ansiktet.’. Gift 1747-10-06 på Stora Djulö med Märta Elisabet Rosenholm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1723 med överadjutanten Hildebrand Uggla, född 1685, död 1742), född 1706-10-29 på Råckelsta i Helgesta socken, Söd., död 1786-05-13 på Stora Djulö, dotter av överjägmästaren Carl Rosenholm, och Brita von Berchner.
 • Maria Eleonora, född 1713-10-31 på Hängelö i Ånimskogs socken, Älvsborgs län, död 1768-04-26. Gift med kaptenen vid livdragonregementet Edvard Bernt von Torcken, född 1702-07-26 Pääris
 • Sigrid Juliana, född 1715-12-17 på Hängelö, död 1762-03-11 Nybohov. Gift med kämnären vid Stockholms stads kämnärsrätt, ekonomihovmästaren hos hertig Adolf Fredrik af Östergötland Claes Arrhén von Kapfelman, av samma släkt som adliga ätten Örnhielm, nr 1064, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1763-02-11 med Catharina Christina Bellman, född 1741-04-15, död 1824-11-28, dotter av lagmannen Johan Arnt Bellman och Catharina Hermonia samt syster till skalden Carl Mikael Bellman)20, född 1726-02-24, död 1806-12-28 i Stockholm.
 • Christina Austrænia, född 1717-07-03 på Eskilstorp Bredaryds socken, Jönköpings län.
 • Elisabet, döpt 1718-08-27 Nygård, död 1773-12-10 i Norrköping. Gift 1738-01-03 i Östra Eneby socken, Östergötlands län med ryttmästaren Mattias Gustaf Staël von Holstein, född 1701, död 1757.
 • Benedikta Catharina, född 1720, död 1791-05-14 Morstaberg. Gift 1754-02-12 i Stockholm med översten Claes Göran Klingfell, nr 1674, född 1718, död 1811.
 • Johanna Christina, född 1722, död 1770-04-12 Beckershov. Gift 1754-10-18 Johannislund med fältsekreteraren, assessorn Johan Ryding i hans 2:a gifte (gift 1:o 1721-05-10 med Gunilla Sofia Silfwerbrand, född 1690-05-24 Boxtorp, död 1752-07-31 på Beckershov, dotter av löjtnanten Zakarias Silfwerbrand, och hans 1:a fru Beata Beckerfelt), född 1688, död 1775-02-11 på Beckershov.
 • Margareta, född 1723, död s. å.
 • Carl, född 1725, död 1726.
 • Anders.
 • Axel.

TAB 82

Göran Eriksson Ulfsparre, (son av Erik Månsson Ulfsparre, den äldre. tab 2), till Öjared i Lundby socken och Näs i Skallsjö socken (båda i Älvsborgs län) samt Råda i likanämnd socken, Göteborgs och Bohus län. Född 1544 (1530?) Broxvik. Väpnare. Fick 1564 behålla sin faders förläning av Linderås och Frinnaryds snr Jönköpings län, vilka han 1569 utbytte mot Lommaryds socken, Jönköpings län, som han likväl året därpå gick förlustig29. Slottsloven på Vadstena 1569-12-18 och på Kalmar 1571-05-15. Konung Johan III:s underhovmarskalk s. å. Överstebefallningsman på Gullbergs- och Älvsborgs fästningar samt över Ale och Flundre m. fl. härader 15 Västergötland 1573-08-01. Hövidsman och ståthållare på Gullbergs. å. 1/8. Åter överstebefallningsman på sistnämnda fästningar 1574-04-30 och 31/5. Slottsloven på Reval 1576-08-08. Lagman på Öland 1580. Åter slottsloven på Reval 1580-11-00. Innehade en tid Pallevers gård i Turgels socken i Estland, som han 1586 fick utbyta mot Nelwa i Merjama socken (konf. 1587-11-02)29. Lagman i Värmland 1584. För tredje gången ståthållare på Gullberg och Älvsborg 1586-11-02. Svensk kommissarie till mötet med danskarna i Flakebäck i Halland 1591. Ståthållare i Västergötland och tillika för andra gången lagman på Öland 1592-02-29. Däruti konfirmerad 1594-07-14. Tillika häradshövding i marks härad s. d. För fjärde gången ståthållare på Älvsborg 1596. Konfirmerad vid häradshövdingdömet i marks härad 1599-08-04. Legat till Danmark s. å. 10/8. Fick 1600-03-28 i förläning Sätila socken, Älvsborgs län, som han behöll till sin död29. Sändebud till mötet med danskarna i Kungsbacka 1600-12-08. Svea rikes råd 1602-05-27. Var 1603 och 1611 lagman i förutn. landskap. Sändebud till mötet med danskarna i Flakebäck 1603-02-09. Underskrev Uppsala mötes beslut s. å. Död 1612-07-18 och ligger jämte sin fru begraven i Lundby kyrka, där deras gravstenar med deras uthuggna bilder i kroppsstorlek ännu finnas. 'Han skickades 1593 till Skara för att förkunna hertig Carls och riksens råds förening om regeringen i Sverige och s. å. till Västergötland för att uppläsa Ture Bielkes fullmakt att avhandla med konung Sigismund i Polen om religionsfrihet. Var 1599-02-00 ledamot i rätten i Jönköping och 1600-03-00 en av de olyckliga riksens råds domare. Förordnades 1605 jämte några andra av riksråden att förestå regeringen i Sverige under konung Carl IX:s vistande i Livland. Bortbytte åren 1588, 1596 och 1608 några gårdar till sin broder, riksrådet Hans Eriksson Ulfsparre.’ Gift på 1570-talet med Marina Ribbing, dotter av lagmannen Nils Knutsson Ribbing och Anna Olofsdotter Stenbock.

Barn:

 • Erik, född 1577. Ståthållare. Död 1631. Se Tab. 83
 • Anna, levde ännu 1640. Gift 1601-07-05 på Öjared med vice presidenten Isak Henriksson Silfverhielm, i hans 1:a gifte, död 1650. 'Hon hade förut, 1596-02-27, blivit förlovad med Måns Eriksson till Risa.’
 • Kerstin, som levde ännu 1643. Begraven i Kärda kyrka, Jönköpings län 'enl. en där funnen försilvrad mässingsplåt med hennes och hennes föräldrars vapen, som förmodligen suttit på hennes likkista'. Gift 1592-07-09 på Öjared, enl. Per Svensson Ribbings anteckningar, med krigskommissarien Erik Månsson Stierna (nr 77), i hans 2:a gifte.
 • Johan, död ung.
 • Elsa. Gift med Per Nilsson Kafle, i hans 2:a gifte, död 1645.
 • Marina, begraven 1663-05-08 i Naums kyrka ,2 Skaraborgs län, där hennes gravsten med uthuggen bild i kroppsstorlek ännu finnes utanför kyrkan upprest möt väggen.

TAB 83

Erik, (son av Göran Eriksson Ulfsparre, tab 82), till Näs i Skallsjö socken, Älvsborgs län samt Häradssäter (nu Herresäter) i Värna socken, som han 1614 erhöll i donation av hertig Johan av Östergötland, och Ängelholm (Andö) i S:t Annas socken, som han köpte och tillbytte sig 1615 och 1624 (båda i Östergötlands län). Född 1577 Öjared. Var först i tjänst hos konung Henrik IV i Frankrike och sedermera i åtskilliga andra utrikes länder. Konung Carl IX:s kammarjunkare 1603. Sändebud till greven av Ost-Friesland och till Frankrike. Stallmästare hos sistnämnda konung. Ryttmästare för hans livfana. Erhöll 1604-07-27 i förläning Hemsjö, Norska skogsbygds, Norunga och Ödenäs' socknar i Västergötland, vilka revocerades från honom 161329. Ståthållare på Älvsborg 1606-06-24. Hertig Johans av Östergötland marskalk samt ståthållare på Stegeborg och Norrköping med Östanstång 1609. Hans furstl. råd 1613. Tillika åter ståthållare på Stegeborg och över dess län 1615. Ånyo ståthållare även i Norrköping samt över Östanstång 1618-07-11. Ståthållare på Kronoberg och över dess län 1621-07-19, på Jönköping 1626-06-01 och i Östergötland 1627-04-09. Död 1631-12-17 på Linköpings slott och begraven 1632-03-18 i Linköpings domkyrka, där hans sarkofag med hans och hans frus uthuggna bilder i kroppsstorlek och sexton anvapen finnes. 'Han fick under sin utländska tjänstgöring en kula i sitt högra knä, vilken sedan blev kvarsittande. Åtföljde konung Carl IX på hans krigståg till Livland och ådagalade därunder mycken tapperhett tjänade hertig Johan med beröm till hans död och fick av honom i donation såsom manslän Häradssäter, vilket han med stenhus lät bebygga. Han och hans fru gåvo deras del i Tannefors pappersbruk till Linköpings domkyrka’ Porträtt av honom, hans fru och äldsta dotter finnas Täckhammar. Gift 1613-11-00 på Örebro slott med friherrinnan Beata Oxenstierna, född 1591 på Revals slott. Kammarjungfru hos drottning Christina den äldre 1610. Hovmästarinna hos drottning Christina den yngre 1639-02-01 (1642-03-21). Avsked därifrån 1647-06-04. Död 1652-03-16 och begraven s. å. 12/9 hos mannen i Linköpings domkyrka, dotter av ståthållaren friherre Erik Gabrielsson Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr i) och friherrinnan Bengta Gera. 'Friherrinnan Beata Oxenstierna var en välgörande fru, som förmådde mycket vid hovet.’

Barn:

 • Christina, död 1684-05-04. Gift 1:o 1637-10-22 på Häradssäter12 med sin mosters styvson, rikstygmästaren Johan Lilliehöök af Fårdala, nr i, i hans 3:e gifte, född 1598, död 1642. Gift 2:o 1650-11-12 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm med kammarrådet Gustaf Natt och Dag, född 1627, död 1688. 'Hon följde sin första man under tyska kriget och skall därunder för att uppfylla en S:t Britas spådom om svenska vapnens framgång ha tvättat sina händer i Rhenströmmen.’
 • Göran, friherre Ulfsparre af Broxvik, född 1617. Landshövding. Död 1656. Se friherrliga ätten Ulfsparre af Broxvik nr 37, tab 16.
 • Maria Elisabet, född 1625-01-20, död i barnsäng 1646-04-10 och ligger jämte sin man och hans 2:a fru begraven i Bondeska graven i Spånga kyrka, Stockholms län. Gift 1644-12-08 med sin syssling, riksrådet friherre Gustaf Bonde, i hans 1:a gifte, född 1620, död 1667.

TAB 84

Knut, (son av Göran Eriksson Ulfsparre, tab 82), till Öjared i Lundby socken, Älvsborgs län samt Lårsta (Bielkesta) i Giresta socken och Kurö i Teda socken (båda i Upps.), vilka han fick med sin fru. Stallmästare hos hertig Johan av Östergötland 1612. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1620–1630. Död 1642 (1632)12 och ligger jämte sin fru begraven i Lundby kyrka. Gift 1623 på Stockholms slott med friherrinnan Karin Bielke, till Penningby, Margretelund, Kurö och Bielkesta, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1644-02-11 på Öjared med majoren Carl Lillie af Aspenäs, född 1608, död 1653. Gift 3:o 1662-08-10 med riksrådet och generallöjtnanten Harald Stake, friherre Stake, i hans 2:a gifte, född 1598, död 1677), född 1599 (1606)7, död 1695-04-17 på Öjared, dotter av riksrådet Claes Bielke, friherre till Vik (Bielke af Åkerö) och hans 2:a fru Elsa Bielke.

Barn:

 • Maria, född 1624-09-06, död 1625-02-03 och begraven i Teda kyrka.21
 • Elsa, död fyra år gammal.
 • Claes, död tre år gammal.
 • Elisabet, född 1627-08-03, död 1634-08-23 och begraven i Teda kyrka21
 • Göran, född 1628-04-05. Student i Uppsala6 1636-11-20 och sedan i Paris. Död där12 1649-05-27 och begraven i Teda kyrka, där hans huvudbanér och epitafium finnes (varå han angives död 1647-05-23).21
 • Catharina, död som spädbarn.
 • Anna, född 1631-09-26, död 1647-02-04 på Kurö21 och begraven i Teda kyrka

TAB 85

Peder, (son av Göran Eriksson Ulfsparre, tab 82), till Råda i likanämnd socken, Göteborgs och Bohus län samt Hedåker i Hyringa socken och Ribbingetorp i Naums socken (båda i Skarab.), vilka han erhöll genom sitt första gifte, ävensom Torp (Höjentorp?) i Äggby socken, Skaraborgs län. Först kammardräng och 1602 kammarjunkare hos konung Carl IX. Ståthållare på Gripsholms slott 1606 och på Älvsborgs slott och över dess län 1612-03-04. Assessor i Svea hovrätt 1616. Åter ståthållare på Älvsborgs fästning och över dess län 1619-03-18. Fullm. att vara i slottsloven på nämnda fästning 1622-06-01. Ånyo fullm. som ståthållare därst. 1624-02-19. Introducerad 1625 tillika med sin kusin Erik Månsson Ulfsparre på ättens vägnar under nr 13 och har ätten sedan uppflyttats i riddarklassen under nr 9 samt erhållit namnet Ulfsparre af Broxvik. Ståthållare i Skaraborgs län 1631-08-25. Tillika häradshövding i Barne härad 1635-05-12 med konfirm. fullm. härå 1639-06-04 och 1646-09-30. Död 1648-02-04 på Torp22 och begraven i Äggby kyrka, där även hans båda fruar ligga. Gift 1:o med Ebba Andersdotter, död 1628-02-05, dotter av knekthövidsmannen Anders Gudmundsson (Röd), som i vapnet förde tre gula eklöv i rött fält, och Elin Andersdotter (Ekeblad). Gift 2:o 1630-10-31 på Stola22 i Strö socken, Skaraborgs län med sin första hustrus kusin Ragnhild Ekeblad, född 1591-03-17, död 1668-02-00, dotter av häradshövdingen Johan Andersson Ekeblad, och Anna Christoffersdotter av Forstenasläkten, nr 2.

Barn:

 • 1. Anders. Fänrik vid Västgöta regemente 1628. Löjtnant därst. 1630. Död 1631 i Königsberg (enl. annan uppgift död ung sannolikt under studieresa i Holland).22
 • 1. Gudmund, till Levene i likanämnd socken, Skaraborgs län. Fänrik vid Västgötadals regemente 1635. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1638. Ryttmästare 1642. Blev under danska kriget 1644 skjuten genom bröstet22. Vårdades först i Jönköping och sedan i hemmet men återfick aldrig hälsan22. Död barnlös före22 1650-03-18 och begraven s. å. 12/4 i Skepplanda kyrka, Älvsborgs län. Han ihjälsköt 1635 i duell kaptenen Samuel Tomasson, men frikändes22 1640-08-16. Gift med Christina Uggla i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1652-09-26 på Levene med sin svåger överstelöjtnanten Christoffer Torstensson af Forstenasläkten, nr 2, död 1658). Född 1612-11-12, död 1658-03-03 och begraven s. å. 29/8 på samma gång som mannen i Sparlösa kyrka, Skaraborgs län, dotter av kammarrådet Göran Claesson Uggla, och hans 1:a fru Märta Kafle.
 • 1. Johan, född 1610. Ryttmästare. Död 1659. Se Tab. 86
 • 1. Carin, död 1650. Gift 1635-08-17 på Torp med överstelöjtnanten Christoffer Torstensson af Forstena-släkten, i hans 1:a gifte, död 1658.
 • 1. Anna, död 1653-03-03. Gift 1:o 163622 med landshövdingen Knut Soop, född 1597, död 1647. Gift 2:o efter 1649-02-08 med assessorn Gabriel Gyllengrip, i hans 1:a gifte, död 1685.
 • 2. Ebba, till Ribbingstorp. Född 1631-10-11 på Råda, död 1656-04-17 i barnsäng Östtomten och begraven först i Skara men sedan förd till familjegraven i Äggby kyrka. Gift 1650-01-08 i nämnda socken med assessorn Carl Pauli, död 1657.

TAB 86

Johan, (son av Peder, tab 85), till Hedåker samt Trästena i Bjärklunda socken och Gammalstorp i Tuns socken (båda i Skaraborgs län), vilka han erhöll genom sitt andra gifte. Född 1610-12-27 Ribbingstorp. Antagen i krigstjänst vid Västgöta regemente till häst och fot 1626. Fänrik därst. 1627. Kommenderad till Pommern 1628. Deltog i trettioåriga kriget. Kornett vid Västgöta ryttare 1630. Deltog i slaget vid Breitenfeld 1631. Förde regementets standar i slaget vid Leipzig 1632. Löjtnant s. å. och deltog i slaget vid Lützen. Ryttmästare 1632-11-00. Regementskvartermästare 1636. Avsked 1642. Död 1659-03-22 på Trästena och begraven s. å. 9/10.22 Gift 1:o 1636 eller 1637 med sin systers svägerska Brita Christoffersdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Sven Andersson), död kort före 1647-01-16, dotter av ståthållaren Torsten Christoffersson (af Forstenasläkten, nr 2) och hans 1:a fru Magdalena Björnsdotter (Bååt). Gift 2:o 1648-09-00 med sin systers svägerska Gertrud Gyllengrip i hennes 1:a gifte (gift 2:o med assessorn Anders Stake, i hans 1:a gifte, född 1642, död 1682), död 1668 mellan 29/1 och 3/8, dotter av assessorn Anders Christoffersson Grip (Gyllengrip) och hans 1:a fru Ebba Soop.

Barn:

 • 1. Göran, till Hedåker i Hyringa socken, Västorp i Brismene socken, Ek i likanämnd socken och Ulfstorp i Sparlösa socken (alla i Skarab.). Student i Uppsala 1650-07-006 och i Leipzig 165522. Överstelöjtnant för en skvadron kavalleri i Västergötland 1677-10-25. Konfirm.fullm. 1685-08-16. Överste för Västgöta tremänningskavalleriregemente 1700-07-16. Död barnlös s. å. 9/12 på sin gård Skillinge i Karlskyrka socken, Västmanlands län. Gift 1660-07-01 på Säby i Berga socken, Skaraborgs län med Brita Posse, död före 1704-07-20, då arvskifte efter henne hölls, dotter av kaptenen Nils Posse, och Anna Stake, nr 70.
 • 1. Ebba, begraven 1670-03-09 i Örslösa socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1658-11-09 på Trästena med landshövdingen friherre Erik Oxenstierna af Eka och Lindö, nr i, i hans 2:a gifte, född 1616, död 1662. Gift 2:o med kaptenlöjtnanten friherre Erik Stake, död 1672.
 • 1. Två söner och en dotter, döda före 1659-02-02.
 • 2. Anders, född 1651-10-24 på Trästena, död 1659-09-18 på Gammalstorp och begraven s. å. 9/10 på samma gång som fadern och systern Brita.
 • 2. Fyra söner, döda före 1659.22
 • 2. Brita, född 1659-02-23 på Trästena, död s. å. 30/9 på Trästena och begraven s. å. 9/10.

TAB 87

Hans Eriksson Ulfsparre, (son av Erik Månsson Ulfsparre, den äldre, tab 2), till Broxvik i Gränna socken och Mörbylund i Säby socken (båda i Jönk.) samt Jonsberg i likanämnd socken, Östergötlands län och Värnanäs i Halltorps socken, Kalmar län, vilket sistnämnda gods han erhöll i förläning 1603-10-07 (konf. 1613-11-28)29. Hertig Carls av Södermanland kammarjunkare 1586-06-09. Hans legat till Holstein 1592-07-25 och furstl. råd 1593. Lagman i Värmland s. å. 22/9. Hövidsman för en del av hertigens krigsfolk i Stångebro slag 1598. Ståthållare på Kalmar 1599. Erhöll Lommaryds socken, Jönköpings län i förläning29 1600-03-14. Överste för krigsfolket i Småland s. å. 28/5. Åter ståthållare på Kalmar s. å. 17/7. Var häradshövding i Kinnevalds och Norrvidinge härader åtminstone från 1601 28;. Befullmäktigat sändebud och kommissarie till mötet med danskarna i Knäred 1602-02-01. Kansler och hovråd s. å. 27/5. Bekom 1603-07-12 (konf. 1612-03-23) Alseda och Skeda snr Jönköpings län i förläning29. För tredje gången ståthållare på Kalmar s. å. 12/12. Svea rikes råd 1605. Ånyo ståthållare på Kalmar 1606-06-26. Sändebud till mötet med danskarna i Wismar 1608-08-20. Ståthållare på Borgholm och över Öland 1611. En av förmyndarna för konung Gustaf II Adolf s. å. Fick s. å. konfirmation Matzal ing av hans svärfader29. Ståthållare på Stockholms slott och över dess län samt Svartsjö hus 1612-01-11. Åter ståthållare på Kalmar 1613-03-00. Död 1616 på Värnanäs och begraven i Gränna kyrka. 'Han brukades 1592 såsom medlare mellan hertig Carl och de av konung Johan III avsatta riksens råd. Skickades 1598 av hertigen till konung Sigismund för att avhandla om förlikning, vilket dock var förgäves. Utmärkte sig med mycken tapperhet i Stångebro slag s. å. och brukade då väldeliga sitt slagsvärd och nedhögg därmed av fienden vad honom förekom samt tog av en högre fientlig officer en sabel, som ännu förvaras inom släkten. Bar vid konung Carl IX:s kröning 1607 kröningsmanteln och förrättade marskalksämbetet. Fick 158630 av hertig Carl i förläning på behaglig tid Jonsberg med Djäknetorp, Stockholmstorp, Klockarbo, Håcklö, Björnö och Skogen, vilken förläning sedermera (1589) gavs på hans livstid och till slut (1597) till evärdlig egendom under manslänsrätt. Köpte bland andra gårdar Fetsäter för 60 lod silver och 6 alnar kläde samt Bredåker för 219 lod silver och fick genom hertig Johans brev 1610-12-18 tillstånd att besitta dessa hemman, ehuru de varit av skattenatur30. Bekom genom sitt gifte, förutom stadsegendom, även lösören och penningar, dem han sedan utlånade mot fast pant, såsom bland annat 1603-05-04 till Jakob Jakobsson (Bååt) en guldkedja om 3 kronor och 10 rosennobler samt ett kredentz, så gott som 24 rdr och 2 rosennobler, mot en gård i Häradshammars by, 1609-03-11 till Isak Henriksson (Silfverhielm) 36 daler och 24 tunnor råg mot Skinnersta, s. å. till sin brorson Johan Månsson Ulfsparre 100 daler konung Johans mynt och 50 daler konung Carls mynt mot Hyllinge gård, 1611-02-09 till densamma 145 tyska daler och 344 daler i svenskt mynt mot tre gårdar i Stavelösa, 1613-02-12 till hertig Johan av Östergötland 4001/2 kronor emot Ramö m. fl. gårdar och s. å. 15/10 till studiosus Torkillus Petri 100 rdr mot Vedåsa i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Familjeegendomen Broxvik, som för gravationer till kronan reducerades ifrån honom men återgavs 1597-10-15 i donation, tillbytte han sig fullkomligen 1609 emot annan jord, och utgjordes godset under hans tid av 113 gårdar.’ Gift 1595-02-09 i Stockholm med Elin Tott, död 1632-03-08 och begraven 1634 i Riddarholmskyrkan 2, dotter av riddaren och, riksrådet Claes Åkesson Tott, den yngre och hans 2:a fru Kerstin Henriksdotter Horn (af Kanckas, nr 12).

Barn:

 • Elin, till Mörbylund. Född 1596-02-21 på Broxvik, död 1684 och begraven s. å. 6/7 i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift: med generalmajoren och generalguvernören Casper Otto Sperling, natural. och friherre Sperling, nr 43, född 1596, död 1655.
 • Åke friherre Ulfsparre af Broxvik, född 1597. Riksråd och landshövding. Död 1657. Se friherrliga ätten Ulfsparre af Broxvik, tab 1.
 • Christina, död 1617-10-04. Gift 1616-07-07 på Jonsberg med kammarherren Peder Hård af Segerstad, i hans 1:a gifte, född, 1588, död 1649.
 • Erik, född 1600. Överste och kommendant. Död 1652. Se Tab. 88
 • Estrid, levde 1622, då hon underskrev moderns testamente.
 • Hans. Studerade utomlands ännu 1619. Officer under tyska kriget. Stupade ogift 1632-11-06 i slaget vid Lützen.
 • Jakob. Var 1632 kaptenlöjtnant vid brodern Eriks regemente. Kapten och regementskvartermästare vid Jönköpings regemente 1633. Major därst. Överstelöjtnant vid Sperlings regemente 1638-05-01. Slottshauptman på Älvsborg 1640-08-22. Död barnlös 1645 och begraven s. å. 19/1 i stadskyrkan i Göteborg.14. Gift med Anna Rålamb, död 1645-01-26 i Göteborg och begraven där s. å. 31/1, dotter av landshövdingen Bror Andersson Rålamb och hans 1:a fru friherrinnan Anna Oxenstierna af Eka och Lindö.
 • Lars, döpt 1607-09-13, i Kalmar. Löjtnant vid Åke Ulfsparres skvadron14. Stupade ogift 1632-11-06 i slaget vid Lützen.
 • ?Christian Wolfspar. Student i Greifswald23 1617-08-01.
 • ?Anders, född omkr. 1603. Student i Leipzig 1624-09-06.7

TAB 88

Erik, (son av Hans Eriksson Ulfsparre, tab 87), till Värnanäs i Halltorps socken, Kalmar län, som han 1647-12-16 sålde till Axel Oxenstierna, och Vinsarp (Vinstorp) i Dalums socken, Älvsborgs län. Född 16002. Överste för ett regemente under tyska kriget. Kommendant i Anklam 1635–1636. Vice landshövding i Wismar 1641-05-08. Kommendant därst. s. å. 30/8. Konfirmerad i kommendantsbeställningen 1649-01-30. Död 1652-03-04 i nämnda stad till följd av ett slaganfall.14. Gift med Sofia von Budde, som levde ännu 1669 på sitt gods Wustrow i Mecklenburg.14

Barn:

 • Hans Ernst. Student i Rostock 1650-11-0023. Gick i preussisk tjänst, i vilken han stupade.
 • Helena Juliana, till Wustrow. Född 1638, död 1683. Gift 1652 med danska geheimerådet, RDDO, friherre Helmuth Otto von Winterfelt, till baroniet Wintersborg, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1647 med Gertrud Anna von Schult, född 1628, död 1651, dotter av Didrik von Schult till Esteburg och Anna von Schult), född 1617, död 1694-02-17 i Odense, men sedan förd till Wustrow och där begraven.24
 • Sofia, född 1641-07-04 död s. å. 4/9.
 • Utan känt samband.
 • 1) Änkan Margareta Ulfsparre, död 1683 i Stockholm (själaringning s. å. 19/1 i Jakobs kyrka ).
 • 2) Kerstin Ulfsparre, levde 1689. Gift med korpralen Jakob Hillesköld, född 1646.
 • 3) Ryttmästaren Magnus Ulfsparre, död 1734-11-12 i Fors' socken, Älvsborgs län.
 • 4) Gustaf Jean Ulfsparre (son av löjtnanten N. N. Ulfsparre), född 1730-10-17 i Yllestads socken, Skaraborgs län.
 • 5) Furiren N. N. Ulfsparre, begraven 1756-01-09 i Stockholm.
 • 6) Märta Christina Ulfsparre, född 1737, död 1776-04-17 i barnsäng Myran. Gift före 1764 med fältväbeln Anders Bergqvist, född 1741, död 1786-03-22 på Lilla Bräcke i Ånimskogs socken.
 • 7) Märta Ulfsparre Virsbo, död där 1754-06-09, över 60 år gammal.
 • 8) Kofferdikaptenen N. N. Ulfsparre. Gift med Elisabet Brunberg, född 1733, död änka 1792-04-20 i Göteborg.
 • 9) Susanna Beata Ulfsparre Yaberg. Gift 1801-05-25 med orgelbyggaren Lars Strömblad.
 • 10) Fabian Ulrik Ulfsparre. Extra ordinarie kanslist. Hovjunkare. Kammarjunkare 1826-05-11.
 • 11) Erik Magnus Ulfsparre (möjligen son av Erik, tab 40), född 1735-01-02. Volontär vid Kronobergs regemente 1744. Korpral därst. s. å. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1757. Volontär vid blå husarregementet 1760. Korpral vid Sprengtportens regemente 1767-01-21. Rustmästare därst. 1770-07-01. Furir 1773-10-01. Avsked 1776-10-03. Gift 1:o med Sara Margareta Fernsten, född omkr. 1736-02-27. Död 1770-01-15 i Kalmar. Gift 2:o 1771-02-10 i nämnda stad med änkan Christina Kiellman.

Barn:

 • 2. Erik Gustaf, född 1771-04-24 i Kalmar. Löjtnant. Död 1814-10-28 i Hälsingborg. Gift 1810-06-06 i nämnda stad med Lovisa Hwasser, född 1776-03-07 i Malmö garnisonsförsaml.27. Död 1840-07-15 Videröra, dotter av kaptenen Anders Hwasser och Charlotta Dorotea (von) Lillieström.25

Barn:

 • Louise, född 1807-12-17 i Malmö27 (Caroli), död 1878-02-07. Gift 1828-07-23 Gedsholm med majoren i armén, ryttmästaren vid Kronprinsens husarregemente och postmästaren i Västervik, RSO, Carl Gustaf Julius von Mühlenfels, född 1790-02-05 i Pommern, död 1860-05-15 i Västervik.

Källor

Djurklou, Svenska släkter med sparren över ett blad till sköldemärke i Hist. Tidskrift för 1891 .

1GIr. 2At (Sch). 3Db för Visingsborgas grevskap (HF). 4Hra. 5SH, liber caus, vol. 22 (OA). 6UJm. 7At (P). 8Sk. 9Hra. 10SAB. 11Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929). 12At (So), 13A. Brahes Tidebok, At (P). 14At (L). 15Öä, del 11. sid. 32. 16SAB. 17Sj. 18Hm. 19At (RA). 20A. Björkman, Bellmansforskning (1892). 21Epitafium i Teda kyrka. At (Sch). 22M. 23de Brun. Holmiana et Alia. 24Bricka, Dansk biogr. Lexikon. 25Pt 1932. 26Zf. 27Medd. av Västra Ljungfors, Malmö. 28Medd. av P. Gift Vejde, Växjö. 29Al. 30Af.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: