Wachtmeister af Björkö nr 31

Från Adelsvapen-Wiki

F 031.jpg

Friherrliga ätten Wachtmeister af Björkö nr 31

Adlad 1578-05-24, introd. 1649. Friherrlig 1651-04-08, introd. 1652.

Släkten Wachtmeister synes icke hava tillhört den gamla est- eller livländska adeln eller tyska ordens vasaller, såsom på riddarhusgenealogien uppgives, ty inga släkten rörande urkunder finnas tidigare än från 1570-talet eller samma årtionde, då släkten erhöll svenskt adelskap. På riddarhusgenealogien upptagas tvenne släktled före denna tid, nämligen Axel Wachtmeister, 1515–1520, gift med Elisabet von Meiboo, och Claes Wachtmeister, 1545–1550, gift med Regina von Ahlefelt, men alla försök att verifiera uppgifterna om dem hava hittills visat sig fruktlösa. Den med visshet kände äldste stamfadern Hans Wachtmeister framträder i Livland först på 1570-talet såsom ryttmästare för en fana tyska ryttare och har möjligen inkommit från Tyskland. Emellertid säges i ett förläningsregister från 1620, på tal om förläningen av Aunack 1575, att detta gods (numera en by) »tillförende varit hans rätta arffvegods», varmed dock kan åsyftas förläningens art av allodialdonation i sonens hand (Al. III: s. 257).

Wachtmeister af Björkö F3100.png

TAB 1

Hans Wachtmeister, (översiktstab. 1) till Aunack i Keinis socken på Dagö, som han bekom av Johan III8 1575-04-30, samt Laakt i S:t Jürgens socken, som han 1578-06-22 förvärvade av Anders Keith8, och Poll i S:t Jacobi socken, som han fick i förläning av svenska kronan8 1581-06-15 alla i Estland. Trädde såsom ryttmästare för en fana tyska ryttare i svensk tjänst i början av 1570-talet (senast 1573) under det krig, som konung Johan III förde mot Ryssland om Estland. Adlad 1578-05-24. Företog i förening med Hans Eriksson till Brinkkala ett infall i Ryssland 1579. Fältöverste i Estland 1581 och kallar sig själv »Kungl. Maj:ts till Sverige fältmarskalk och välbeställda ryttmästare» 1582. En av delegaterna att underhandla med ryssarna om avslutandet av det treåriga stillestånd, som ingicks i Pliussa åminne 1583[1]. Död 1590 (»strax efter 3/5») och begraven s. å. 8/5 i Reval. Gift med Beata Eriksdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten vid en ryttarfana Claes Vietinghoff), död 1600 och begraven s. å. 21/10 i Reval, dotter av ståthållaren och krigsöversten Erik Arvidsson Stålarm och Elin Fleming.

 • Barn:
 • Claes Wachtmeister. Lantråd. Död 1631. Se Tab. 2.
 • Beata Wachtmeister, levde 1661. Gift 1:o med amiralen Claes Uggla, död 1624. Gift 2:o 1633-09-29 med överstelöjtnanten Erik Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1588, död 1648.
 • Axel Wachtmeister, död 1606 av ett fall på en värja i en djup grop vid Habsals gästgivaregård i Finland.

TAB 2

Claes Wachtmeister (översiktstab. 1, son av Hans Wachtmeister, Tab. 1), till Aunack, Laakt och Poll m. m. Ryttmästare för en fana finska ryttare 1611-08-13, vid kyrassiärerna 1622 och vid ridderskapet och adelns rusttjänst i Estland 1i625. Lantråd därst. s. å. Död 1631 och begraven s. å. 3/3 i Reval. Gift med Elisabet Wrangel, död 1666 och begraven s. å. 16/2 i Reval, dotter av lantrådet i Estland Tönnes (Antonius) Wrangel, till Sauss, och Anna Lode samt faders faster till riksrådet Anton Johan Wrangel, natural., friherre och greve Wrangel af Sauss, samt till generalmajoren Otto Reinhold Wrangel, natural. Wrangel af Sauss.

 • Barn:
 • Elisabet Wachtmeister, död 1691. Gift 1634-11-26 i Reval med översten Berend von Gertten, adlad von Gertten, död 1665.
 • Hans Wachtmeister, friherre Wachtmeister af Björkö, född 1609. Riksstallmästare och riksråd. Död 1652. Se Tab. 3.
 • Anna Wachtmeister, född 1611, död 1685-10-31 och begraven 1686-03-08 i S:t Nikolai kyrka i Reval. Gift 1627 med ryttmästaren vid ridderskapets rusttjänst i Ingermanland och lantrådet i Estland Johan Brakel, till Maidel och Sochna, död 1651-05-14.
 • Beata Wachtmeister, död änka 1685 och begraven s. å. 26/1 i Reval. Gift med sin frände kaptenen Herman Wrangel, till Adinal, fader till presidenten Didrik Wrangel, friherre och greve Wrangel af Adinal, samt till kaptenen Reinhold Wrangel, friherre Wrangel af Adinal.
 • Claes Wachtmeister, död ung.
 • Axel Wachtmeister, död ung.
 • Regina Wachtmeister, död 1653-05-26. Gift 1634-05-10 med överstelöjtnanten Gerhard Löwe, natural. Löwe (nr 1739), i hans 2:a gifte, född 1608, död 1677.

TAB 3

Hans Wachtmeister, friherre Wachtmeister af Björkö (översiktstab. 1, son av Claes Wachtmeister, Tab. 2), friherre till Björkö i Viborgs socken, Finland, arvherre till Aunach, Laakt och Poll, herre till Johannisberg i Lundby socken, Västmanlands län samt Verchen, Deijelsdorf och Selchis i Pommern. Född 1609-09-09 i Estland. Tjänade sig upp i polska, preussiska och tyska krigen till major vid kavalleriet. Överstelöjtnant 1631-03-26. Fick s. å. 26/3 Neuermühlens slottslän i Livland i förläning8. Överste för Östgöta ryttare 1637. Hovstallmästare 1640-08-13. Generalmajor av kavalleriet 1644-01-12. Lantråd i Estland s. å. Assessor i krigskollegium 1646-11-16. Krigsråd s. å. 26/11. Riksstallmästare 1647-05-11. Introd. på riddarhuset 1649 under nr 11 i dåvarande svenneklassen, men ätten avfördes såsom upphöjd i friherrligt stånd ur matrikeln redan på 1660-talet vid den omnumrering av ätterna, som då ägde rum. Friherre 1651-04-08 med Björkö till friherreskap (introd. 1652 under nr 31). Riksråd 1651-04-10. Fullmyndig kommissarie till polska traktaten i Lübeck s. å. 9/7. Död 1652-07-23 i Stockholm och begraven s. å. 1/11 i eget byggt gravkor i Riddarholmskyrkan, där hans friherrliga vapen, omgivet av sexton fädernes- och mödernesanors vapen, uppsattes. Han anförde 600 man rytteri i slaget vid Wittstock den 24 sept. 1636 och deltog med tapperhet i den långvariga kavallerifäktningen därstädes. Gift. 1634-03-18 i Heilbronn i Tyskland med friherrinnan Agnes Margareta von Helmstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Fredrik von Hirschhorn), född 1613-03-20, död 1666-03-20 på Verchen, ett stort gods i Pommern, som vid arvskiftet efter henne tillföll sonen Bleckert, men i freden 1720 blev av preussiska kronan fråntaget släkten, dotter av översten och geheimerådet hos hertigen av Würtemberg friherre Bleckert von Helmstedt och riksfriherrmnan Anna Margareta von Liebenstein.

 • Barn:
 • Eva Juliana, född 1639-07-28, död 1666-12-08 och begraven i grevliga Oxenstiernska graven i Uppsala domkyrka. Gift 1661-01-27 i Stockholm med riksrådet och kanslipresidenten greve Bengt Oxenstierna af Korsholm och Wasa, nr 8, i hans 1:a gifte, född 1623, död 1702. Christina Eleonora, född 1640, död ogift.
 • Adam Claes, friherre till Björkö, herre till Neuermühlen, Poll, Deijelsdorf och Johannisberg. Född 1642. Kaptenlöjtnant vid skånska kavalleriregementet 1661. Överstelöjtnant därst. 1665-02-10. Överste för Östgöta kavalleriregementet 1674-06-16. Stupade ogift 1675-06-18 vid Fehrbellin i Kur-Brandenburg.
 • Bleckert, född 1644. Generallöjtnant och landshövding. Död 1701. Se Tab. 4.
 • Anna, levde änka 1693. Gift 1663-10-25 i Stockholm3 med översten och guvernören greve Gustaf Helmuth Lillie, född 1639, död 1684.
 • Fritz, född 1646. Generalmajor. Död 1723. Se Tab. 21.
 • Gustaf, döpt 1647-09-12 i Stockholm. Löjtnant vid Upplands regemente 1667-06-26. Död ogift 1671-04-00 eller aug., troligen i Rom.2
 • Agnes Margareta, döpt 1651-07-09 i Stockholm.
 • Carl, född posthumus 1653 före 9/2 i Stockholm3. Fänrik vid Upplands regemente 1669-09-24 och vid livgardet 1672-07-15. Död ogift 1673-05-14.

TAB 4

Bleckert (översiktstab. 1, son av Hans Wachtmeister, friherre Wachtmeister af Björkö, Tab. 3), friherre till Deijelsdorf i Pommern, herre till Verchen i Pommern, Rotenberg i Östra Stenby socken, Östergötlands län och Vindö i Eds kapells socken, Kalmar län. Född 1644-04-26 i Stockholm (23/2 enl. vapnet i Kalmar kyrka )4. Grand-musquetaire i fransk tjänst 1666. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1667-06-07. Ryttmästare därst. 1672-07-27. Överstelöjtnant 1674-06-16. Överste för Östgöta kavalleriregemente 1677-05-04. Generalmajor av kavalleriet samt landshövding i Kalmar län och på Öland 1695-03-11. Generallöjtnant 1700-07-18. Död 1701-04-30 i Reval och begraven 1702-02-12 i Kalmar stads kyrka. Han kommenderade kavalleriet på högra flygeln i slaget vid Narva den 30 nov. 1700. Gift 1679-12-29 Pudagla å. 28/12 samt sedan nedsatt hos mannen i Kalmar stads kyrka, dotter av regeringsrådet och kansleren Herman Wolffradt, nr 563, och Christina Rehnskiöld.

 • Barn:
 • Agnes Christina, född 1680, död 1750-05-07 Åkerholm. Gift 1696 med överstelöjtnanten friherre Claes Creutz, född 1674, död 1704.
 • Barbara Hedvig, född 1681, död ung.
 • Carl Hans, till Rotenberg och Vindö m. m. Född 1682-04-27 Tuna s socken, Östergötlands län. Student i Uppsala7 1693-04-01. Konstapel vid amiralitetet 1697. Underlöjtnant därst. 1698-12-07. Överlöjtnant 1700-03-20. Livdrabant 1702-04-01. Ord. skeppskapten s. å. 22/12. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Schoutbynacht 1712-12-29. Vice amiral 1715-02-28. Amiral 1723-08-04. President i amiralitetskollegium 1727-08-14. Död barnlös 1731-01-31 i Stockholm och bisatt i Riddarholmskyrkan samt begraven i Sköldinge kyrka Södermanlands län. Gift med Beata Jacquette Ribbing i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1736-11-22 med överjägmästaren greve Carl Gustaf Spens, född 1682, död 1751), döpt 1692-12-21 i Stockholm, död där 1760-01-30 och begraven i Sköldinge kyrka, där en minnestavla över henne finnes, dotter av lagmannen Sven Ribbing, och hans 2:a fru Sigrid Beata Fleming.
 • Bleckert, född 1684-05-31 på Tuna. Konstapel vid amiralitetet. Död 1699-01-31 enl. vapnet i Kalmar kyrka .
 • Barbara Hedvig, döpt 1685-07-04 på Tuna, död 1743-02-14. Gift 1717-06-02 på Rotenberg med överstelöjtnanten Nils Lilliehöök af Fårdala, född 1690, död 1746.
 • Adam Herman, född 1686. Konstapel vid amiralitetet 1700-10-29. Permitterad att resa utrikes 1702-04-17. Överlöjtnant s. å. 22/12. Död ogift 1703-01-19 på ön Ceylon.
 • Axel Gustaf, född 1688. Överstelöjtnant. Död 1751. Se Tab. 5.
 • Charlotta Aurora, döpt 1690-05-04 på Tuna, död 1718 och begraven s. å. 29/4 i Ystad. Gift med överstelöjtnanten vid drottningens livregemente i Pommern med överstes karaktär Carl Ignatius de Silva, född 1681 i Frankrike, död barnlös 1738.
 • Eva Juliana, född 1692, död 1727-07-22 på Rotenberg och begraven s. å. 23/7 i Ekebyborna kyrka Östergötlands län. Gift 1717-12-29 på Rotenberg med ryttmästaren friherre Lars Sparre, född 1691, död 1721.
 • Erik, till Deijelsdorf. Född 1693. Page hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1705. Fänrik vid elbingska regementet till fot 1711-06-15. Sekundlöjtnant därst. 1712-10-19. Löjtnant vid bremiska dragonregementet 1713-03-17. Konfirm.fullm. 1715-01-12. Löjtnant vid livregementet till häst 1717-11-29. Livdrabant 1718-10-12. Korpral vid livdrabantkåren 1721-05-27. Vice överjägmästare i Pommern och på Rügen 1742. Ord. överjägmästare och tillika överste för pommerska adelsfaneregementet 1745-10-07. RSO 1748-11-07. Generalmajor av kavalleriet 1757-05-09. Avsked 1758. Död barnlös 1761-01-31. Han var bland annat med vid Gadebusch och Tönningen, där han blev fången, men befriade sig själv, samt bevistade 1718 års fälttåg i Norge. Gift 1:o med Agneta Lovisa Kettenburg, död 1758. Gift 2:o 1759 med den förras brorsdotter Augusta Lovisa Kettenburg.
 • Fritz, född 1694. Page hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1711. Avsked varifrån 1714-10-12. Volontär vid livgardet. Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1715-08-09. Löjtnant därst. 1717-11-25. Kapten 1718-02-24. Död ogift 1719-11-22 i Stockholm.
 • Ulrika, född 1696, död 1698.
 • Anna Eleonora, född4 1700-07-15, död 1778-08-23 på Malma i likanämnd socken, Skaraborgs län. Gift 1718-08-17 på Rotenberg med sin svågers sysslings son, översten friherre Conrad Sparre, född 1680, död 1744.

TAB 5

Axel Gustaf (översiktstab. 2, son av Bleckert, Tab. 4), till Rotenberg och Vindö. Född 1688-07-12 Tuna s socken, Östergötlands län. Förare vid livgardet 1705. Fältväbel därst. s. å. Fänrik 1706-07-21. Regementskvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1708-03-00. Ryttmästare därst. s. å. 5/12. Majors karaktär 1722-04-20. Överstelöjtnants avsked 1741-12-23. RSO 1748-11-07. Död 1751-01-08 på Vindö. Han var bl. a. med vid Holovzin och Poltava samt blev den 1 juli 1709 fången vid Perevolotjna och förd till Kasan, varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1730-10-30 med sin kusins dotter grevinnan Magdalena Sofia Wachtmeister af Johannishus, född 1715-01-12, död 1750-11-20 på Vindö, dotter av amiralen och amiralitetsrådet greve Carl Hans Wachtmeister af Johannishus, och hans 1:a fru grevinnan Ulrika Magdalena Stenbock.

 • Barn:
 • Barbara Ulrika Henrietta, född 1734-06-07 på Rotenberg, död ogift 1797-08-12 Tistad .
 • Bleckert, född 1735-09-05 på Rotenberg, död 1736-01-26 Åkeholm .
 • Eva Magdalena, född 1736-09-27 på Rotenberg, död 1738-03-31.
 • Sofia Lovisa, född 1738-02-26 på Rotenberg, död 1739-04-09.
 • Hedvig Eleonora, född 1739-04-10 på Rotenberg, död 1806-02-26 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Falkenbergska graven i Riddarholmskyrkan. Gift 1761-07-12 Tistad med riksrådet Melker Falkenberg af Bålby, friherre och greve Falkenberg af Bålby, född 1722. Död 1795.
 • Carl Adam, greve Wachtmeister (ej introd.), född 1740-05-27 på Rotenberg. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1748. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår 1751-08-01. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1756-10-11 och vid livgardet 1757-10-10. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1763-06-21. Kavaljer hos hertig Carl av Södermanland 1770. Stabskapten vid livgardet 1772-02-12. RSO s. å. 28/5. Överstelöjtnant i armén s. å. 13/9. Överste för Jämtlands regemente 1776-12-20. Kavaljer hos kronprinsen Gustaf Adolf 1781-07-01. KSO 1782-09-01. Överste för garnisonsregementet i Göteborg samt kommendant därst. 1785-03-07. Vice guvernör för bemälde kronprins 1787-07-16. KmstkSO s. å. 26/11. Avsked från alla sina ämbeten 1789-03-12. Överstemarskalk hos änkedrottning Sofia Magdalena samt en av rikets herrar 1792-08-19. Åbo universitets kansler 1793-01-18. RoKavKMO 1794-11-24. Greve 1799-11-09 vid kronprins Gustafs födelse, men tog aldrig introduktion. RCXIII:sO 1811-05-27. Död ogift 1820-06-29 i Stockholm. Han bevistade pommerska kriget från 1760 års början till dess slut samt var därunder med i stormningen av Prentzlow s. å. i sept. och träffningen vid Neukahlen 1762-01-00. Blev den 3 juli 1788 vid konung Gustaf III:s avresa till finska kriget befalld att hava överbefälet i Stockholm över alla därvarande trupper samt, genom särskilt brev, även över den del av livgardet, som kvarblev där till krigets slut. Stod i mycken nåd hos konungen, särdeles för sin utmärkthet såsom ledare för den unge kronprinsen, men föll i onåd 1789 för sin protest emot säkerhetsaktens införande och avskedades från alla sina ämbeten, varefter han i nov. samma år utflyttade till det av honom och brodern gemensamt innehavda länsgodset Deijelsdorf i svenska Pommern.
 • Bleckert Gustaf, född 1741-10-12 i Värna socken, Östergötlands län, död 1742-12-19 på Vindö.
 • Agneta Gustava, född 1742-09-26 på Vindö, död 1770-12-22 Ribbingsberg i barnsäng tillika med barnet. Gift 1766-09-09 på Malma i likanämnd socken, Skaraborgs län med majoren Lars Wahlfelt, född 1719, död 1802.
 • Charlotta, född 1743-11-19 på Vindö, död 1791-09-06 Valinge. Gift 1761-05-03 i Stockholm med sin farfars sysslings son, översten greve Johan Reinhold Wrangel af Sauss, född 1717, död 1794.
 • Axel Vilhelm, född 1745. Överste. Död 1795. Se Tab. 6.
 • Anna Magdalena, född 1746-07-28 på Rotenberg, död 1782-08-07 i Norrköping. Gift 1768-04-05 med konteramiralen och landshövdingen friherre Fredrik Georg Strömfelt, greve Strömfelt, i hans 1:a gifte, född 1738, död 1814.
 • Sofia Lovisa, född 1747-08-26 på Vindö, död 1812-01-23 Upplo. Gift 1773-07-23 med sin systers svåger, kaptenen Svante Wahlfelt, född 1726, död 1797.
 • Hans, född 1750-01-06 på Vindö, död ung.

TAB 6

Axel Vilhelm (översiktstab. 3, son av Axel Gustaf, Tab. 5), till Deijelsdorf. Född 1745-06-21. Volontär vid Sprengtportska regementet i Stralsund 1757. Förare därst. 1758-08-01. Konstit. fänrik s. å. 19/11. Fänrik 1760-10-07. Löjtnant 1770-05-22. Kaptens avsked 1771-07-20. Överste. Död 1795-06-24 på Deijelsdorf. Gift 1779-05-14 Schwiessel, dotter av danske hovjunkaren Joakim Didrik von Levetzow och Catharina Treusch von Buttlar.

 • Barn:
 • Carl Axel Didrik, preussisk greve. Född 1780. Överstelöjtnant. Död 1837. Se Tab. 7.
 • Hans Melker Fredrik Ludvig, född 1782-05-04 på Deijelsdorf. Sergeant vid Psilanderhielmska regementet i Stralsund 1786-02-25. Fänrik därst. s. å. 21/9. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Underlöjtnant vid arméns flotta 1800-09-30. Död ogift 1807-10-03 i nämnda stad.
 • Claes Erik, född 1784-06-24 på Deijelsdorf. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen av konungens kansli 1807-10-00. Kammarjunkare5 1809-06-29. Återflyttade 1811 till Pommern. Död ogift 1867 på sin egendom Grammendorf vid Tribsees därst., vilket gods efter hans död försåldes, sedan det i över 200 år varit i släktens ägo.
 • Bleckert Gustaf Vilhelm, född 1786. Kammarherre. Död 1841. Se Tab. 13.
 • Magdalena Sofia, född 1789-11-18 på Deijelsdorf, död ogift 1814-02-07 i Stockholm och begraven i Klara kyrka, men sedan nedsatt i Wachtmeisterska graven i Riddarholmskyrkan .

TAB 7

Carl Axel Didrik (son av Axel Vilhelm, Tab. 6), till Deijelsdorf, Bassendorf, Fäsekow och Eixen. Preussisk greve. Född 1780-05-15 på Deijelsdorf. Fänrik vid livgardet 1787-09-26. Löjtnant därst. 1799-04-11. Kapten 1805-04-15. Överstelöjtnants avsked 1806-10-19. Återflyttade till Pommern. RSO 1814-05-26. Preussisk greve 1816-01-12 för sig och efterkommande. Död 1837-04-26 på Fäsekow och begraven s. å. 30/4 i familjegraven vid Deijelsdorf. Efter hans död försåldes sistnämnda gamla familjegods. Gift 1807-12-01 på Eixen med Sofia Fransiska Fredrika von Bilow, född 1785-11-17 på Eixen, död där 1871-07-09, dotter av kaptenen Fredrik von Bilow, till Eixen, Bisdorf och Spiekersdorf, och Anna Margareta von Wakenitz.

 • Barn:
 • Anna Lovisa Carolina Ulrika, preussisk grevinna. Född 1808-09-09 på Eixen, död 1837-11-08. Gift 1834-11-08 med preussiska kammarherren och kaptenen friherre Hans Julius Ernst Filip Thurow von Kirchbach i hans 1:a gifte (gift 2:o 1841-11-18 med Ottilia von Voigts-Rhetz, född 1820-07-23 i Minden, död 1897-09-24 på Hohensee, dotter av preussiska regeringsrådet Viktor August Wilhelm Arnold von Voigts-Rhetz och Dorotea Julia Carolina von Uslar), född 1800-09-03 på Hohensee, död 1884-09-30.
 • Carl Axel Bleckert Fredrik, född 1809-09-25 på Eixen, död där s. å. 3/10.
 • Carl Hans Axel Fredrik, preussisk greve. Född 1810. Major. Död 1866. Se Tab. 8.
 • Erik Georg Frans, preussisk greve. Född 1812-07-16 på Eixen. Löjtnant vid andra preussiska infanteriregementet. Avsked. Död barnlös 1885-04-28 i Stralsund, där han ägde hus. Han gjorde de ärvda mödernegodsen Eixen, Bisdorf och Spiekersdorf till fideikommiss för sin brors sonson Axel Erik Carl. Gift med Pauline Augusta Louise von Langen, dotter av överjägmästaren Ludvig Filip Otto von Langen, och Vilhelmina von Rhaden.
 • Carl Leopold Filip Julius, preussisk greve. Född 1814. Löjtnant. Död 1893. Se Tab. 12.
 • Jeannette Carolina Herminia Agnes, preussisk grevinna. Född 1817-11-27 på Deijelsdorf, död 1843. Gift 1837-01-09 med preussiske generalen av infanteriet, KmstkSO, m. m., Carl William Ferdinand von Voigts-Rhetz i hans 1:a gifte (gift 2:o 1846-05-12 i Stockholm med Albertina Wallis, född 1827-10-01 i Stockholm, död 1916-10-16 i Montreux, dotter av grosshandlaren Albrekt Baltzar Wallis och Johanna Fredrika Catharina Wallis), född 1814-04-09 i Höxter, död 1902-06-02 i Montreux.

TAB 8

Carl Hans Axel Fredrik (översiktstab. 3, son av Carl Axel Didrik, Tab. 7), preussisk greve till Bassendorf. Född 1810-09-12 på Eixen. Löjtnant vid andra Landwehrregementet. Majors avsked. Död 1866-05-06 på Bassendorf. Gift 1839-06-10 i Stralsund med Adelaide Marie Louise Filippine von der Lancken, född 1820-01-27 i Stralsund, död 1904-11-30 i Berlin, dotter av majoren Malte Fredrik Ludvig von der Lancken och Fredrique Louise von Thumen.

 • Barn:
 • Axel Malte Carl, preussisk greve. Född 1840. Godsägare. Död 1913. Se Tab. 9.
 • Hans Malte, preussisk greve. Född 1842-03-05, död.
 • Max Henrik William, preussisk greve. Född 1847. Överstelöjtnant. Död. Se Tab. 11.
 • Anna'' Madeleine Tomasine Sofie Agnes Adelaide, preussisk grevinna. Född 1852-02-27 på Bassendorf, död 1925-11-29. Gift 1870-08-11 på Bassendorf med översten vid preussiska fältartilleriet Johannes Edvard Carl von der Dollen, född 1834-09-25 i Messenthin, död 1911-01-27.

TAB 9

Axel Malte Carl (översiktstab. 3, son av Carl Hans Axel Fredrik, Tab. 8), preussisk greve. Född 1840-04-30 på Bassendorf. Student i Heidelberg 1862. RPrJohO. Död 1913-10-06 på sin egendom Bassendorf. Gift 1871-05-18 Vanstadtorp s socken, Malmöhus län med sin kusin friherrinnan (preussiska grevinnan) Sofie Fredrique Elisabet Tomasine (Thoma) Wachtmeister af Björkö, född 1843-06-19 på sistnämnda egendom. Död 1905-04-26 i Greifswald. Dotter av löjtnanten friherre (preussiske greven) Carl Leopold Filip Julius Wachtmeister af Björkö och Dorotea Tomasine Rosencrantz.

 • Barn:
 • Elisabet Sofie Adelaide Tomasine, preussisk grevinna. Född 1872-03-04 på Bassendorf. Död 1937-08-08 i Landsdorf. Gift 1901-03-01 i Berlin med preussiske generalen av infanteriet Richard'' von Pawelsz, född 1872.
 • Tomasine Marianne Elise Ulla Ingeborg, preussisk grevinna. Född 1874-11-10 på Bassendorf. Gift 1:o 1898-10-04 i Berlin, skilsm 1908, och 2:o 1916-06-20 med före detta preussiske löjtnanten greve Bernhard Gottfrid Alexander von'' Schmettow i hans 1:a och 3:e giften (gift 2:o 1911-09-21 i Pommerzig med prinsessan Ida-Rosa Sulkowska i hennes 2:a gifte, född 1881-07-05 i Zürich, dotter av prins Joseph-Marie-Louis Sulkowski, hertig af Bielitz, och Ida Jæger), född 1875-03-25 i Dammitsch.
 • Axel Erik Carl, preussisk greve. Född 1877. Före detta ryttmästare. Se Tab. 10.

TAB 10

Axel Erik Carl (översiktstab. 3, son av Axel Malte Carl, Tab. 9), född 1877-05-25 på Bassendorf. Kadett i Gross-Lichterfelde. Porte-épéefänrik vid 1. mecklenburgska dragonregementet nr 17 i Ludwigslust 1897-02-16. Sekundlöjtnant därst. KVilhI:sMM. Ryttmästare vid kyrassiärregementet von Seydlitz nr 7. Avsked. RJohO. PrJk1 och 2kl. Äg. Bassendorf och Eixener Forst. Har innehaft Eixen, Bisdorf och Spiekersdorf, som stiftades till fideikommiss för honom av hans farfarsbror Erik Georg Frans. Gift 1901-03-04 i Berlin med Maria Agnes Elisabet Clara Ziemssen, född 1873-11-18 i Glewitz i Vorpommem, dotter av pastorn i Glewitz, doktor med. Wilhelm Ziemssen och Vally von Wilmowski.

 • Barn:
 • Ingrid Tomasine Vally Fredrique, preussisk grevinna. Född 1902-03-05 i Ludwigslust.
 • Axel Erik Wilhelm Max, preussisk greve. Född 1903-02-27 i Berlin. Agronom.
 • Edelgard Maria Thea Tomasine, preussisk grevinna. Född 1905-08-14 i Ludwigslust.
 • Tomasine Elisabet Maria, preussisk grevinna. Född 1907-01-03 på Tenzerow. Gift 1933-01-03 med löjtnanten Ernst Job Wilhelm Heinrich Günther von Witzleben i hans 2:a gifte, född 1890-04-28 på Medrow, Pommern.
 • Gisela Gertrud Anna Margareta, preussisk grevinna. Född 1908-01-04 på Tenzerow.

TAB 11

Max Henrik William (översiktstab. 3, son av Carl Hans Axe Fredrik, Tab. 8), preussisk greve. Född 1847-04-27 på Bassendorf. Avantageur vid pommerska infanteriregementet nr 42 i Stralsund 1867-04-29. Fänrik därst. s. å. 1/10. Sekundlöjtnant 1869-02-09. Deltog i fälttåget mot Frankrike 1870–1871. Erhöll fälttågsmedaljen för deltagande i nämnda krig. Transp. till kyrassiärregementet Königin nr 2 i Pasewalk 1873-05-25. Premiärlöjtnant därst. 1874-12-19. Kommenderad till militärridinstitutet i Hannover 1878–1880. Ryttmästare 1883-12-13. Major 1892-03-15. Major och stabsofficer vid 1. storhertigliga mecklenburgska dragonregementet nr 17 i Ludwigslust 1895-05-13. RPrJohO 1897-02-00. Avsked ur krigstjänsten med överstelöjtnants n. h. o. v. och rättighet att bära 2. kyrassiärregementets uniform s. å. 18/8. RPrRÖO4kl. RAnhABjO2kl. PrFörtjM. KVilhI:sMM. Död. Gift 1873-09-23 i Stralsund med sin kusin friherrinnan (preussiska grevinnan) Henriette Fredrique Ingeborg Marianne Tora Gunborg Wachtmeister af Björkö, född 1854-07-22 Vanstadtorp s socken, Malmöhus län, död 1900-06-04 i Nauheim, dotter av löjtnanten friherre (preussiske greven) Carl Leopold Filip Julius Wachtmeister af Björkö och Dorotea Thomasine Rosencrantz.

 • Barn:
 • Gundborg, preussisk grevinna. Född 1874-07-30 i Pasewalk, död där 1875-08-15.

TAB 12

Carl Leopold Filip Julius (översiktstab. 4, son av Carl Axel Didrik, Tab. 7), preussisk greve. Född 1814-04-25 på Eixen. Löjtnant vid gardesdragonregementet i Berlin. Avsked. Flyttade 1839 till Sverige och köpte Vanstadtorp i Vanstads socken, Malmöhus län, vilket han sålde 1872 och återflyttade till Tyskland. Död 1893-10-18 i Wiesbaden. Ägde hus i Stralsund och Wiesbaden. Gift 1842-09-02 Ekeröd med Dorotea Thomasine Rosencrantz, född 1823-12-29 på nämnda egendom, död 1887-01-03 i Stralsund, dotter av översten Henrik Ludvig Rosencrantz, och Clara Fredrika von der Lancken.

 • Barn:
 • Sofie Fredrique Elisabet Thomasine (Thoma), preussisk grevinna. Född 1843-06-19 på Vanstadtorp, liksom syskonen. Död 1905-04-26 i Greifswald. Gift 1871-05-18 på Vanstadtorp med sin kusin, godsägaren friherre (preussiske greven) Axel Malte Carl Wachtmeister af Björkö, född 1840, död 1913.
 • Albrekt Ulrik Axel Carl'' Henrik, preussisk greve. Född 1844-12-08. Kadett vid Karlberg 1861-04-17. Avgången från krigsakademien 1864-11-30. Flyttade till Tyskland. Död barnlös 1898-03-26 i Berlin. Gift 1882-03-10 på Deijelsdorf med Elisabet von Veit, född 1860-02-18 i Bonn, död där 1883-04-25, dotter av professorn, geheimerådet von Veit och hans 1:a fru Fanny Waechter.
 • Adelheid Ulrika Agnes Carolina (Adehide), preussisk grevinna. Född 1849-08-22, död 1866-01-17 på Vanstadtorp.
 • Elis Palle Erik Arvid, preussisk greve. Född 1852-04-26. Avantageur vid pommerska infanteriregementet nr 42 i Stralsund 1870-12-17. Inneh. 1870–1871 års fälttågsmedalj. Fänrik 1873-01-11. Transp. till kyrassiärregementet Königin nr 2 i Pasewalk 1873-06-10. Sekundlöjtnant därst. 1875-10-12. Premiärlöjtnants avsked 1884-04-15. Död barnlös 1888-01-01 på Zansebuhr. Gift 1884-05-24 på Deijelsdorf med sin broders svägerska Margareta Augusta Frida Johanna von Veit, född 1865-07-07 i Bonn, död 1928-09-13 på Deijelsdorf, dotter av professorn, geheimerådet von Veit och hans 1:a fru Fanny Waechter.
 • Henriette Fredrique Ingeborg Mariana Tora Gunborg, preussisk grevinna. Född 1854-07-22, död 1900-06-04 i Nauheim. Gift 1873-09-24 i Stralsund med sin kusin och sin systers svåger, majoren friherre, preussiske greven Max Henrik William Wachtmeister af Björkö, född 1847, död.
 • Tea Ada Viola, preussisk grevinna. Född 1859-04-29, död 1921. Gift 1:o 1882-05-08 i Stralsund med ryttmästaren vid 5. kyrassiärregementet Georg von Palkenhayn, född 1852-04-17, död 1887-11-25. 2:o 1899-10-05 med preussiske generallöjtnanten Arnold Carl Philip Jakob von Bauer, född 1855-11-29.
 • Anna Thomasine Sofie, preussisk grevinna. Född 1863-03-10, död 1937-06-16 i Malmö. Gift 1:o 1882-10-28 i Stralsund med kammarherren greve Erik Alfred Volfgang Piper, född 1858, död 1923. Gift 2:o 1924-04-19 i Skurups kyrka Malmöhus län med före detta rådmannen, krigsdomaren, RVO, Nils Gunnar Johan Aschan i hans 3:e gifte (gift 1:o 1903-11-07 i Ringkarleby kyrka, Ör., med friherrinnan Elsa Sofia Augusta Djurklou, från vilken han blev skild, född 1883-11-10 i Stockholm, dotter av kammarherren friherre Nils Gabriel Djurklou, och Hedvig Natalia von Hennigs. Gift 2:o 1918-04-02 på Charlottenberg vid Motala med Hulda Elin Prytz, från vilken han blev skild, i hennes 3:e gifte, född 1873-12-08, dotter av konsuln Carl Gustaf Prytz och Ida Hulda Maria Mosén), född 1871-01-21 i Östra Torsås socken

TAB 13

Bleckert Gustaf Vilhelm (översiktstab. 5, son av Axel Vilhelm, Tab. 6), född 1786-12-22 på Deijelsdorf. Kadett vid Karlberg 1800-10-01. Utexaminerad 1804-09-22. Kornett vid Mörnerska husarregementet s. å. 6/11. Kammarherre. Löjtnants avsked ur krigstjänsten 1811-01-15. Död 1841-01-11 Lund. Gift 1:o 1812-06-23 Täckhammar med friherrinnan Anna Magdalena Banér, född 1794-02-23, död 1814-03-02 på sistnämnda egendom, dotter av kaptenen friherre Per Gustaf Banér, och grevinnan Hedvig Eleonora Creutz. Gift 2:o 1815-04-04 Hedenlunda, dotter av generallöjtnanten greve Hampus Elof Mörner af Morlanda, och grevinnan Magdalena Margareta Bonde af Björnö.

 • Barn:
 • 1. Carl Axel Georg Gustaf, född 1813-12-01, död 1814-08-21 på Täckhammar.
 • 2. Carl Vilhelm Elof, född 1816. Ryttmästare. Död 1869. Se Tab. 14.
 • 2. Bleckert Axel Gustaf, född 1818-04-23. Flyttade till Tyskland och bodde hos sin farbror Claes Erik på Grammendorf. Död 1878-01-02 Stargard Gift 1839-05-20 med Anna Maria Risberg, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med grosshandlaren Brauer, död), född 1811-03-27, död 1874-01-09 i Stockholm.
 • 2. Anna Magdalena Sofia Charlotta (Anne-Maddare), född 1819-04-05 Grinda. Statsfru hos drottning Lovisa 1862-12-02. Överhovmästarinna 1871-10-04. Vid hovet 1872. Död 1875-12-17 på Ängsö. Gift 1841-09-30 i Eskilstuna med kammarherren greve Axel Mauritz Piper, i hans 2:a gifte, född 1810, död 1866.
 • 2. Louise Hedvig Elisabet, född 1820-09-13 på Grinda, död 1881-04-12 i Stockholm. Gift 1842-10-16 i Eskilstuna med överstelöjtnanten i armén, ryttmästaren vid livregementets husarkår, RSO, Carl Gustaf Granath, född 1810-08-15 Ryningsberg, död 1883-02-04 i Södertälje.
 • 2. Agnes Margareta, född 1823-01-21, död 1874. Gift 1845 med Johan Adolf Carl Christian Erbrecht, till Bülow i Mecklenburg-Schwerin, född 1823-08-13, död 1888.
 • 2. Carl'' Adam, född 1826-07-18. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1847-06-21. Premiärlöjtnant 1855-11-28. Kaptenlöjtnant i k. m:ts flottas nya reservstat 1864-06-14. Tjänstg. kammarherre hos hertiginnan av Dalarne 1875-01-21. RSO s. å. 14/5. Överflyttad till flottans indragningsstat s. å. 21/5. Död ogift 1889-07-11 Gärsnäs s socken, Kristianstads län.
 • 2. Gunilla Ingeborg, född 1828-07-05 Rinkesta, död 1896-06-08 i Göteborg. Gift 1862-11-23 i Stockholm med hovmarskalken och landshövdingen greve Gustaf Fredrik Snoilsky, född 1833, död 1897.
 • 2. Hans Melker, född 1830. Kapten. Död 1882. Se Tab. 20.

TAB 14

Carl Vilhelm Elof (översiktstab. 6, son av Bleckert Gustaf Vilhelm, Tab. 13), född 1816-10-05. Fanjunkare vid kronprinsens husarregemente 1823. Kornett vid livregementets husarkår 1834-01-18. Löjtnant därst. 1842-07-23. Ryttmästares avsked 1844-02-14. Överflyttade till Tyskland. Död 1869-10-10 i Berlin. Gift 1843-08-13 på Bülow i Mecklenburg-Schwerin med Agnes Vilhelmina Erbrecht, född 1823-08-13, död 1885-07-29 i Arolsen, dotter av amtmannen Carl Erbrecht till Bülow och Elisabet Degner.

 • Barn:
 • Gustaf Wilhelm Carl Erik Fredrik, född 1844. Generalmajor. Död 1930. Se Tab. 15.
 • Axel Carl Melker, född 1846. Överstelöjtnant. Död 1909. Se Tab. 18.
 • Vilhelm, född 1849-06-10 Friedenthal Sjökadett. Död 1870-11-26 i Kiel.

TAB 15

Gustaf Wilhelm Carl Erik Fredrik (översiktstab. 6, son av Carl Vilhelm Elof, Tab. 14), född 1844-07-22 på Bülow. Avantageur vid 1. posenska infanteriregementet nr 18 i Glatz 1862-05-07. Fänrik 1863-01-15. Sekundlöjtnant s. å. 10/10. Deltog i kriget mot Danmark 1864. RPrRÖO4kl m sv på Dybböls skans s. å. 18/4. Bevistade kriget mot Österrike 1866 och kriget mot Frankrike 1870–1871. RPrJK2kl 1871. Premiärlöjtnant s. å. 1/5. Kapten 1877-02-10. Major 1887-12-13. Major och bataljonschef vid pommerska fysiljärregementet nr 34 i Stettin 1889-05-22. Transp. till Kaiser Franz gardesgrenadjärregemente nr 2 i Berlin 1892-01-27. RPrRÖO3kl med rosett o. svärd vid ringen. KVilhI:s MM. Överstelöjtnant 1893-04-18. Överstelöjtnant och stabsofficer vid Colbergska grenadjärregementet Graf Gneisenau nr 9 i Stargard s. å. 20/5. RPrKrO3kl 1895 181. Ställd à la suite vid nämnda regemente med uppdrag att föra detsamma 1896-03-19. Överste och chef för samma regemente s. å. 20/5. RPrJohO. Generalmajors avsked. Död 1930-05-11 i Reichenbach i Schlesien. Gift 1868-09-19 i Reichenbach med Margareta Gretchen Schoeler, född 1849-06-21 i Reichenbach, död 1912-11-21 i Berlin, dotter av A. Schoeler och Pauline von Kurssel.

 • Barn:
 • Axel Albrekt Wilhelm, född 1869. Överstelöjtnant. Se Tab. 16.
 • Ingeborg Anne Madelaine, född 1872-11-15 i Glatz.

TAB 16

Axel Albrekt Wilhelm (son av Gustaf Wilhelm Carl Erik Fredrik, Tab. 15), född 1869-09-09 i Reichenbach i Schlesien. Kadett i Gross-Lichterfelde. Sekundlöjtnant vid Königin Augusta gardesgrenadjärregemente nr 4 i Koblenz 1890-03-24. Transp. till ulanregementet von Schmidt nr 4 i Thorn 1894-07-25. Överstelöjtnant. Avsked. RPrJohO. Gift 1:o 1894-01-11 i Ober-Lahnstein med Louise Lessing, från vilken han blev skild, född 1876, dotter av fabriksidkaren Anton Lessing och Lydia de Cuyper. Gift 2:o 1907-10-08 i Berlin med Anna Wilhelmina Sofia von Dewitz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1898-03-12 i Berlin med ryttmästaren Henrik Paul Albrecht von Ostau, från vilken hon 1903 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1912-06-03 i Berlin med Elsa Schultze-Modorow), född 1873-06-09, död 1924-10-04), född 1879-02-03 i Bonn, dotter av preussiske lantrådet Otto Herman August Carl von Dewitz och Wilhelmina Sybilla Elvira von Zaborowska.

 • Barn:
 • 2. Sigrid Wilhelmina Elsa Ingeborg, född 1908-09-09 i Pasewalk, död 1923-12-27 i Berlin.
 • 2. Barbara Sascha Margareta, född 1913-09-25 i Köln.

TAB 17

Erik Herbert Gustaf (son av Gustaf Wilhelm Carl Erik Fredrik, Tab. 15), född 1880-11-24 i Glatz. Överste. Kapten i preussisk tjänst. Avsked. Banktjänsteman. Gift 1903-04-11 i Berlin med Wally Cäcilie (EÄ Cecilia) Elise Marie von Podewils, född 1869-09-06 i Stettin, dotter av kaptenen Julius Albert Felix von Podewils och Marie Louise Fredrika Husénett.

 • Barn:
 • Elof Erik Gustaf Julius, född 1904-01-14 i Berlin, liksom brodern. Agronom. Se Tab. 17A.
 • Axel Carl Adam Melker, född 1911-12-14.

TAB 17A

Elof Erik Gustaf Julius, (översiktstab. 6, son av Erik herbert Gustaf tab. 17.) född 1904-01-14 i Berlin. Friherre. Argonom. Löjtnant. Död 1940-04-18 (stupad) v. Berweiler an der Mosel, Lothringen. Gift 1932-07-19 i Berlin med Ida Margarehte Ruth von Landwüst, född 1909-08-12 i Dietenborn, Tyskland, dotter av kaptenen Hartmann Mar Paul von Landwüst o. Helene Mathilde Lina Wittzack.

 • Barn:
 • Karin Ruth Helene Ingeborg, född 1934-10-30 i Berlin. Sekreterare.
 • Ute Ingrid Ruth, född 1938-01-27 i Berlin.

TAB 18

Axel Carl Melker (översiktstab. 6, son av Carl Vilhelm Elof, Tab. 14), född 1846-12-13 Friedenthal Avantageur vid 1. posenska infanteriregementet nr 18 i Glatz 1865-01-09. Fänrik s. å. 14/10. Sekundlöjtnant 1866-07-12. Deltog i fälttåget mot Österrike s. å. Erhöll Pr. Militär-Ehrenzeichen 2kl s. å. 20/9. Transp. till 3. hessiska infanteriregementet nr 83 i Cassel s. å. 6/10. Deltog i kriget mot Frankrike 1870–1871. RPrJK 2kl 1870-09-25. Premiärlöjtnant 1871-11-16. RWaldFO 3kl 1878-09-26. RLEkkrO5kl 1879-01-08. Kapten 1880-09-14. Transp. till infanteriregementet nr 143 i Strassburg 1890-04-01. Major och bataljonschef s. å. 17/10. RPr RÖO4kl 1892-01-18. Major i disponibilitet och chef för lantvärnsområdet Saargemünd 1895-09-12. KVilh.I:sMM. Överstelöjtnant 1897-04-17. Avsked. Död 1909-05-16 i Hannover. Gift 1878-01-17 i Cassel med friherrinnan Anna Wilhelmine Marie Frieda von Bock-Wülfingen, född 1856-06-30 på Bremer-Lehe, dotter av friherre Georg Vulbrand von Bock-Wülfingen och Johanna Ostermayer.

 • Barn:
 • Hans Axel Georg, född 1879. Regeringsråd. Se Tab. 19.
 • Erika Fredrique Agnes Anna, född 1880-07-31 i Hannover.

TAB 19

Hans Axel Georg (översiktstab. 6, son av Axel Carl Melker, Tab. 18), född 1879-11-09 Arolsen. Kadett. Löjtnant 1899-09-20. Major i preussisk tjänst. Avsked. Preussiskt regeringsråd. Gift med Nora Krantz, född 1882-05-21 i Kaiserslautern.

 • Barn:
 • Hans Axel, född 1905-12-29 i Strassburg. Banktjänsteman.

TAB 20

Hans Melker (översiktstab. 5, son av Bleckert Gustaf Vilhelm, Tab. 13), född 1830-05-08 Grinda. Kadett vid Karlberg 1845-04-03. Avgången från krigsakademien 1850-09-23. Åter antagen 1851-11-10. Utexaminerad 1854-10-21. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente s. å. 9/11. Löjtnant därst. 1859-06-04. Kapten 1874-08-14. RSO 1879-12-01. Död 1882-04-10 Rottne. Gift 1862-01-12 Ålycke med grevinnan Sofia Lovisa Beata Aurora Mörner af Morlanda nr 60, född 1832-02-26 Låstad, död 1912-12-30 i Växjö ]], dotter av kaptenen greve Stellan Hampus Mörner af Morlanda, och grevinnan Ebba Sofia Piper.

 • Barn:
 • Claes Adam Gustaf, född 1862-08-01, Berga förs., Kron. Mogenhetsexamen 1880. Student i Lund 1881. Död ogift 1883-05-24 i nämnda stad.
 • Hans, född 1864-03-15 på Toftaholm, död 1885-02-22 på resa mellan Cardiff och Rio de Janeiro genom ett fall från masten å det fartyg, med vilket han seglade.
 • Anna Magdalena Sofia Charlotta (Anne-Madeleine), född 1867-01-22 på Toftaholm. Gift 1887-11-17 i Växjö med översten i I. arméfördelningens reserv, överstelöjtnanten vid södra skånska infanteriregementet, RSO, Emil Rudolf Aschan, född 1852-08-20 Klavreström död 1915-03-03 i Lund.
 • Ingeborg Sofie Louise, född 1868-06-29 Vedåsa, död ogift 1915-12-09 på sanatoriet Lugnet. (Växjö stadsförs., db).
 • Sofie'' Louise, född 1870-11-20 Askenäs, död ogift 1903-08-24 i Stockholm.

TAB 21

Fritz (översiktstab. 1, son av Hans Wachtmeister, friherre Wachtmeister af Björkö, Tab. 3), döpt 1646-07-02 i Stockholm. Löjtnant vid Österbottens regemente 1667-04-12. Ryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst 1674-05-29. Överstelöjtnant därst. 1676. Överstes karaktär 1677-07-20. Överste för Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente s. å. 2/8. Överste för karelska kavalleriregementet 1682-07-01. Överste för svenska och finska adelsfaneregementet 1695-08-26. Överste för estländska adelsfaneregementet 1700-07-31. Fången vid Loop 1704-07-16. Hemkom 1712. Generalmajor av kavalleriet 1717. Avsked 1719-11-23. Död 1723. Han anförde drottningens livregemente i slaget vid Lund den 4 dec. 1676 och gjorde 1677 under det danskarna belägrade Malmö, ett lyckat utfall ur staden. Gift 1:o 1675-07-27 på Skällinge6 med friherrinnan Charlotta Sibilla Leijonsköld, död 1676, dotter av lagmannen friherre Augustin Leijonsköld, och Barbara Veronika Sibilla Moser von Filseck. Gift 2:o med friherrinnan Margareta Elisabet Taube af Karlö, född 1658-07-24, begraven 1721-03-17 i Revals domkyrka, dotter av landshövdingen friherre Bernt Taube af Karlö, och Elisabet Dorotea von Engdes.

 • Barn:
 • 2. Margareta Charlotta (Eleonora), född 1683-06-07, död 1712-10-15. Gift 1700-03-18 i Stockholm med generaladjutanten friherre Arent Didrik von der Pahlen, född 1675, död 1710.
 • 2. Anna Barbara. Gift med överstelöjtnanten Fabian Reinhold von Schütz.

Källor

1A. Hammarskjöld, Generalen grefve Gustaf Wachtmeister, hans släkt och hans fälttåg (i Hist. Tidskr. 1893). 2Bu. 3Johan Ekeblads bref, utg. Av Norra Sjöberg (1911, 1915). 4At (Sch). 5At (P). 6At (So). 7Um. 8Al. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.