:

Boije af Gennäs nr 16

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Boije af Gennäs nr 16

Introducerad 1625

Den på namnet (Boije = bömare) grundade traditionen, att stamfadern, Mattias, 1440 inkommit från Böhmen, torde vara ohållbar. Snarare synes vapenbilden, som i Finland är äldre än namnet, hava givit upphov till detta. I väpnaren Rötker Olofssons till Gennäs sigill förekommer nämligen tre figurer av elliptisk form (hjälmar eller ankarbojar), och hans svärson Anders Karlsson ärvde jämte frälsegodset Gennäs dess frälsemärke, efter vilket han och hans söner torde hava antagit namnet Boije [Rf]. Dock är det konstaterat, att en lika benämnd släkt redan 1274–1290 uppträder i Wismar samt att namnet där liksom annorstädes skrivits Boie, Boje, Bois och Boije. Tre grenar av ätten immatrikulerades på finska riddarhuset under nr 1 bland adelsmän 1818-01-18 och en fjärde gren 1857-10-08. En gren av ätten (se tab 8) immatrikulerades på livländska riddarhuset såsom friherrlig, under nr 59, med det svenska vapnet, men utdog därstädes 1850.

Boije af Gennäs A1600.png

Boije af Gennäs A1601.jpg

TAB 1

Karl Mattsson Domare (häradshövding) i Östra Nyland (Borgå län) 1421–1460.

Barn:

 • Anders Karlsson, för vilken fadern i böter måste giva Kaitala gods (i Lampis socken?) »först för mansslakt och för det han hade hållit med David (upprorsledare i Satakunda omkring 1435) och för det han hade varit tio år utan Guds lekamen».

Barn:

 • Karl Andersson i Bjurböle i Borgå socken. Han kom 1480 för rätten i Borgå socken, med sin hustru Margit och sin dotter Birgitta och erkände sig hava sålt 1/3 av Kallela till fogden i Borgå län, danske frälsemannen Tuve Månsson (natt och dag).

Barn:

 • Anders Karlsson i Bjurböle. Landssyneman (»Anders Boijan») i Kisko socken, 1503 (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors) Syneman i Borgå socken, 1516. Han ärvde efter svärfadern jämte frälsegodsen Gennäs och Dalkarby i Pojo socken, dennes sköldemärke, efter vilket han liksom sönerna torde hava antagit namnet Boije. Gift med Brita Rötkersdotter, dotter av väpnaren Rötker Olofsson (Djekn) till Gennäs och Dalkarby, av finsk uradel, och Ragnhild Johansdotter, samt änka efter Nils Månsson till Heinis i Rimito socken, en dansk adelsman.

Barn:

 • Beata. Gift med häradshövdingen i Raseborgs östra härad Måns Andersson Grabbe, till Koskis i Kyrkslätts socken.
 • Margareta, levde änka 1567. Gift med länsmannen i Sjundeå socken, Greger Jönsson till Tjusterby i Sjundeå socken, som levde ännu 1555. Han var stamfader för en ointroducerad finsk adlig ätt Silfverpatron.
 • Erik Boije. Häradshövding. Död omkring 1555. Se Tab. 2.
 • Nils Boije. Lagman och fältöverste. Död 1568. Se Tab. 3.
 • Karin, till Pojoby, levde änka 1542. Gift med Hans Persson (Starck).
 • Elin. Gift enligt gamla släktböcker med Claes Grabbe, som levde 1530. (Claes Grabbe, som var son till häradshövdingen Måns Andersson Grabbe, se ovan, avstod 1525 åt sin broder Nils Månsson Grabbe hälften av Grabbacka gård i Karis socken, mot Koskis i Kyrkslätts socken), (FS (Pyttis dombok 1724).).
 • Ragnhild, till Arpalaks i Bjärnå socken. Gift med borgmästaren i Åbo Simon Andersson, död före 1556.

TAB 2

Erik Boije, (son av Anders Karlsson, tab 1), till Dalkarby i Pojo socken, som han bekom vid arvskiftet 1537, och Tirmula säteri i Lampis socken, som han erhöll genom sitt gifte. Slottslofven på Tavastehus 1530-07-31. Beseglade Västerås arvsförening 1544-01-13. Häradshövding i östra Karelen 1535 till sin död omkring 1555. Gift med Cecilia Gudmundsdotter (Garp), som levde änka på Tirmula 1562, dotter av Gudmund Larsson till Tirmula.

Barn:

 • Nils Boije, till Tirmula. Beseglade riksdagsbeslutet i Stockholm 1560. Hertig Johans småsven 1561–62. Häradshövding i Halikko härad 1564–65. Död ung.
 • Hans Boije, till Tirmula. Bar vid konung Gustaf I:s begravning 1560 Tavastlands fana. Sventjänare på Tavastehus 1562. Häradshövding i Halikko härad 1565 (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors). Ryttmästare över en fänika ryttare 1569. Fick 1571-06-12 i förläning Urajärvi fjärding i Asikkala socken. Slottslofven på Wittensten 1571-06-21. Död 1573-01-01 efter ett tappert försvar, vid slottets erövring av ryssarna, då han sattes på spjut och levande brändes.
 • Brita. Levde 1591. Gift med ryttmästaren Johan Knutsson, av den finska adliga Monikkalasläkten, död 1587.
 • Margareta. Gift med befallningsmannen Måns Henriksson (Spåre).
 • En dotter, levde 1595, men var död 1600. Gift med ståthållaren Hans Hansson (Erthel), till Monikkala. adlad 1585-06-04 avrättad 1605-05-29 i Stockholm.

TAB 3

Nils Boije, (son av Anders Karlsson, tab 1), till Gennäs och Dalkarby. Landssyneman i Muurla 1515 (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors). Väpnare 1523. Småsven i Gustaf Vasas hov 1527 (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors). Fogde på Raseborg (Al.) 1530-08-24–1531 med konungslig rätt över sina egna landbor. Hade i förläning Väla socken, i Uppland 1533–1538 och Tordby bol i Pojo socken, 1535 samt bekom 1540 hela sistnämnda socken, jämte Ekenäs stad, som indrogs 1547, men återställdes till honom 1549-06-08 för tiden till 1554 (Al.). Hade 1542 tillika Biskopstuna landbor i Åkers skeppslag Stockholms län och erhöll 1548-10-20 Virmo storsocken, som revocerades 1550 (Al.). Fodermarsk 1535– (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors) 1537 och uppdrogs 1537-05-27 att hålla allmän vapensyn i Finland. Krigsöverste 1542 och deltog vid bekämpandet av Dackeupproret. Beseglade konung Gustafs fördrag med Nils Dacke i Linköping 1542-11-08. Vistades såsom konungens utskickade i Pommern 1545 (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors). Mönsterherre i Finland 1549–1554 (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors). Fodermarsk (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors) för finska ryttare 1555. Översteryttmästare i offensiven mot Ryssland hösten 1555 (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors). Ryttmästare för finska ryttare 1555-10-27. Lämnade denna anställning 1556-07-18. Svor trohetsed till hertig Johan (Bbl.) 1558-01-07. Häradshövding i Raseborgs västra härad 1558–61 samt i hela Raseborgs län 1563–68. Riddare av S:t Salvatorsorden 1561-06-19 vid konung Eriks kröning. Entledigad ur hertig Johans tjänst (Bbl.) 1562-02-15. Fick genom kungligt brev 1562-04-13 frihet och frälse på lägenheter, som han tillhandlat sig i Tenala, Pojo och Loppis socknar, dock skulle han lör dem göra rusttjänst. En av befälhavarna för den här, som hösten 1563 erövrade Åbo slott och tog hertig Johan till fånga (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors). Häradshövding i Raseborgs län 1563 (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors). Befallningsman över Viborgs slott och län 1565-05-25 men tillträdde ej denna befattning (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors). Fältöverste i danska kriget. Lagman i södra Finland 1568. Tillförordnad ståthållare över hela Finland 1568-05-20, men avsade sig ämbetet för sjukdom. Död 1568-10-00 [Bbl]. Gift omkring 1538 (Medd. av arkivarien dr K. Blomstedt, Helsingfors) med Brita Kristersdotter, död omkring 1580, dotter av slottsfogden Christer Claesson Horn den äldre (Horn af Kanckas) och Ingeborg Siggesdotter (Sparre af Rossvik). Hon innehade säterierna Tykö i Bjärnå socken, och Degergård i Tenala socken.

Barn:

 • Carl. Levde 1573. Död ung.
 • Karin. Begraven 1619-10-06 i Åbo domkyrka och 1620-02-06 nedsatt i Ulvsby kyrka. Gift med fältöversten Axel Jönsson Kurck i hans 1:a gifte, född 1555, död 1630.
 • Märta. Levde ogift 1623.
 • Ingeborg. Död 1580. Efter henne hölls arvskifte 1595-04-12. Gift 1:o 1567-01-13 med ståthållaren Hans Larsson till Isnäs, av den äldre ointroducerade ätten Björnram, död 1571. Gift 2:o 1577-12-15 med ståthållaren på Nyslott Gödik Gustafsson Fincke, av finsk uradel, i hans 1:a gifte, död 1617.
 • Brita. Hon var antagligen den dotter, som var gift med Erik Skredder, vilken 1565 kallas Nils Boijes måg, och som 1574-09-02 fick frälse Saramäki
 • Christoffer. Låg 1569 i borgläger på Tavastehus med 18 hästar under Lars Torstenssons fana.
 • Erik stupade i Ryssland.
 • Claes stupade i Ryssland.
 • Hans. Död ung.

TAB 4

Göran, (son av Nils Boije, tab 3), till Gennäs i Pojo socken. Ryttmästare for en fana 1564. Sändebud till Frankrike 1566. Hemkom (Bbl.) 1566-12-10. Ryttmästare för en fana Östgöta ryttare 1568-02-00–1569 (Bbl.). Beseglade finska adelns trohetsförsäkran till Johan III i Borgå (Bbl.) 1569-02-02. Slottslofven på Reval 1574-05-10. Fick i förläning 1575-09-06 Maksjoki och Koskis bol samt 1579 Ratis bol i Lojo, socken, samt 1578-06-10 Karislojo kapellgäll (Al.). Befälhavare över allt krigsfolk i Livland 1576-05-28. Ståthållare i Estland 1577-07-01 samt över Revals slott och stad 1577-10-29. Överstebefallningsman över Keksholms län 1580-12-12. Ånyo ståthållare på Reval 1582-04-23. Lagman i södra Finland 1583-04-12. Kommissarie 1583-07-01 till fredstraktaten med Ryssland. Överstebefallningsman över Viborgs, Nyslotts och Keksholms fästningar 1584-12-07. Tillika överste för krigsfolket i Finland och Estland 1586-08-12–1590 (Bbl.). Fick 1586-08-12 i förläning Liwolde gods och på 1590-talet Hageweide gods, båda i Jerwen (Al.). Ånyo krigsöverste 1591-05-31, men avsade sig. Generalståthållare i Estland 1592–1600 (Al.). Kommissarie vid stilleståndsförhandlingarna med Ryssland 1592–1593 (Bbl.) samt vid de fortsatta fredsunderhandlingarna med Ryssland 1593-05-26. Slöt stillestånd 1593 och underskrev freden i Teusina 1595. Förnyad fullmakt att vara lagman i södra Finland av konung Sigismund 1594-06-11. Av hertig Carl förklarad alla sina ämbeten och gods förlustig 1599. Övergick till dennes parti våren 1600 (Bbl.). Återfick arvegodsen (Bbl.) 1600-10-30. Underskrev finska adelns trohetsförsäkran till hertig Carl 1602 och blev 1602-01-12 återinsatt i lagmansämbetet samt återfick 1602-10-31, (redan 1602-03-26) sina förläningar. Riksråd 1602-05-27. Ledamot av lagkommissionen 1602. Kommissarie 1605-01-12 vid fredsunderhandlingen med Ryssland. Bekom 1606-08-02 i ytterligare förläning Arvid Stålarms förbrutna gods (186 skattemarker) i Tenala socken, (Al). Fullmäktig 1613-06-18 till mötet i Viborg med ryska sändebud. Död 1617-12-07 på sin gård Gennäs och begraven i Pojo kyrka, där hans vapen uppsattes [Bbl]. Gift 1:o med Anna Göransdotter, adlad 1592-07-08, men ej introducerad, dotter av Göran Hansson, till Högsjögård i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län och Märta Tönnesdotter (Tott af Skedebo). Gift 2:o med Magdalena Schade, död kort före 1616-08-15, dotter av Frans Schade och Barbara von Hering.

Barn:

 • Karin. Levde änka 1650 på Mäntsälä gård i Nummis socken. Gift med assessorn i Åbo hovrätt Erik Bertilsson Ljuster. Död 1641 (Sön.).
 • Märta, född 1578 på Revals slott, död 1627 i Stockholm. Gift 1598 med Axel Eriksson (Stålarm).
 • Brita. Död ogift 1630.
 • Nils levde 1594 (Revals räkenskap).
 • Kerstin levde 1594 (Revals räkenskap).
 • Elin levde 1594 (Revals räkenskap).
 • Anna levde 1594 (Revals räkenskap).

TAB 5

Carl, (son av Göran, tab 4), till Gennäs. Löjtnant vid finska adelsfanan 1605. Fick 1610-08-11 i förläning Hyvikkilä fjärding i Loppis socken (Al.). Död 1613 före 1613-10-27. Gift med Anna von Tiesenhausen, levde änka 1646, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1615 med Olof Jakobsson Grabbe).

Barn:

TAB 6

Göran, (son av Carl, tab 5), till Kulla säteri i Pyttis socken. Student i Uppsala 1627. Var 1645 kornett vid Södermanlands kompani av adelns rusttjänst. Hade avsked 1651. Död 1660 och begraven 1661-01-25 i Revals domkyrka. Han blev 1625 på ättens vägnar introducerad i svenneklassen under nr 77, men uppflyttades 1629 i riddareklassen, emedan hans farfader varit riksråd. Gift 1655-08-30 med Hildegard Rehbinder, begraven 1661-01-25 jämte mannen i Revals domkyrka. Dotter av ryttmästaren Bernhard Rehbinder och Elisabet von Fitinghoff samt syster till generalmajoren Henrik Rehbinder, naturaliserad och friherre Rehbinder.

Barn:

 • Carl Henrik, begraven 1661-01-25 med föräldrarna i Revals domkyrka.

TAB 7

Henrik Georg (son av Göran, tab 6), till Boijenhof och Lewolck samt Warrang i Maria Magdalena socken, i Estland. Löjtnant vid Hälsinge regemente. (Riga.) 1675-06-16. Försålde 1679-10-21 Kulla säteri till assessorn A. Gyllenkrok. Var kapten 1682, då han i Åbo ingick arvsförlikning med sin kusin friherre Otto Rehbinder. (Rf.) Gift 1678-02-22 i Reval med Margareta Elisabet von Delwig i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1669-07-05 i Reval med löjtnanten Fabian Zoege von Manteuffel, begraven 1674-02-13 i Reval), född i Reval 1652-01-04, var fången 1709 i Valakiet, dotter av Evert von Delwig.

Barn:

 • Christina Hildegard, döpt 1679-04-11 i Reval. Gift i Reval 1695-03-00 med löjtnanten, friherre Christer Duwall, död 1733 [Reval.].
 • Gertrud Elisabet, döpt 1680-06-18 i Reval [Reval].
 • Hugo Eberhardt (Evert) Gustaf. Generalmajor Se Tab. 8.
 • ? Gertrud Sofia. Gift 1731-01-02 i Pyttis socken, med löjtnanten Petter Böök i hans 2:a gifte, död 1747-12-02 [Medd. ur Pyttis kyrkoarkiv av amanuensen R. Rosén].

TAB 8

Hugo Eberhardt (Evert) Gustaf (son av Henrik Georg, tab 7), friherre von Boije, till Warrang och Lindenhof. Var 1709 i sept. fången i Valakiet. Ryttmästare under vojvoden Koniecpolski. Löjtnant vid Meijerfelts stettinska infanteriregemente. Konfirmationsfullmakt 1714-05-09. Premiärlöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1714-09-03. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1715-10-10. Livdrabant 1718-10-12. Korpral vid livdrabantkåren 1719-06-22. Gick i rysk tjänst och blev 1719 överstelöjtnant vid Nevaska dragonregementet. Generalmajor och generalfälttygmästare. Immatrikulerad på livländska riddarhuset under nr 59 bland friherrar. Han erhöll 1731-08-10 av kejsarinnan Anna godset Meyershof i Nüggens socken, i Livland, men bytte det 1739 mot Kadfer, Ropenbeck och Maikendorf vid Lemsal samt 1750 dessa tre gods mot Lindenhof i Wendens socken. Gift 1:o med en dotter till ryske generallöjtnanten von Werden. Gift 2:o 1731-02-05 i Riga med riksgrevinnan Catharina Maria Eleonora von Lacy, född 1712-12-04 i Kelpin i Mecklenburg, död 1784-03-09 och begraven i klostret Maria Einsiedel i Schweiz, dotter av ryske generalfältmarskalken och generalguvernören över Livland, greve Peter von Lacy och Marta Filippina von Funcken, av en ointroducerad svensk adlig ätt.

Barn:

 • 2. Marta Maria Josefa Fransiska, friherrinna von Boije, född 1751-11-09 i Riga, död 1806-05-21 i Lemberg, Galizien, och begraven i Klosterneuburg vid Wien. Gift 1:o 1768 sept. 17/28 Memelhof statsrådet Woldemar Anton von Löwis of Menar, arvherre till Panten i Salisburgs socken, Livland, herre till Dahlen, Pulkarr och Keckau samt Aya vid Dorpat, alla i Livland, från vilken hon 1774 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1785-05-29 med Eva Maria von Schick, född 1753, död 1826 i Riga), född 1741-11-10 på Laisholm i Lais socken, Livland, död 1818-09-22 på slottet Dahlen vid Riga. 2:o med österrikiske kammarherren, riksfriherre Werner Christoph von Veltheim, född 1756 i Philippusberg, död 1838.
 • 2. Peter Filip Johan Moritz, friherre von Boije, född 1754. Kammarherre. Död 1783. Se Tab. 9.

TAB 9

Peter Filip Johan Moritz (son av Hugo Eberhardt Gustaf. tab 8), friherre von Boije, född 1754. Rysk kammarherre. Död 1783 i Tilfhinn. Han erhöll 1774 av sin moder godset Paltemal i Segewolds socken, i Livland och återbördade 1783 godset Lindenhof, som hans moder sålt 1758. Gift 1777 med Gertrud von Danckwart, född 1757, död 1823-04-13 på Lindenhof och begraven 1823-04-19 i Wolmar. Hon sålde Paltemal 1791-01-15 och köpte godset Lissenhot i Ronneburgs socken, 1799-10-19.

Barn:

 • Hugo Maximilian, friherre von Boije, född 1778. Ordnungsgerichtsadjoint eller assessor i kretsen Riga. Död ogift 1807-04-01 på Lindenhof och begraven 1807-10-01.
 • Hieronymus Julius, friherre von Boije, född 1780. Kirchspielsrichter. Död ogift 1850-03-29 och med honom utslocknade den livländska grenen. Han köpte 1808-07-30 godset Homeln i Ermes socken, förpantade godset Homeln i Ermes socken, 1832-04-23 och sålde det 1841-04-28. Förpantade arvgodset Lindenhof 1824 och sålde det sedermera. Förpantade 1835-04-13 godset Rüssel i Lemsals socken, och 1840-01-20 arvgodset Lissenhof.
 • Guido Pantaleon, friherre Von Boije, född 1782, död ogift 1805-06-02 på Lindenhof.
 • En son, död ung.

TAB 10

Otto Fabian (son av Henrik Georg, tab 7). Kornett. Fången i Ryssland. Återvände efter fredsslutet över Livland till Finland. Var under 1720-talet bosatt i Tessjö Storby i nuvarande Strömfors socken. Ägde senare ett hemman i Lill-Kuppis efter Stensnäs i Pyttis socken. Död omkring 1755. Han fann vid sin återkomst från Livland »för sig des afl. faders capit. wälb. Henric Georg Boijes 3:ne rusthåll Storby och Qvarnby i Pyttis socken, belägne, hvilka skota vara till största delen i bruk» och anhöll om att få sin besittningsrätt till dem tryggad, emedan han var närmaste arvinge. (FS (Pyttis dombok 1724).) Gift 1:o med N. N. 2:o 1734-08-04 i Maria Magdalena socken, i Estland(Ha.) med Berta Beata Kalitin, född 1701, dotter av överlöjtnanten Magnus Fredrik Kalitin, och Vendla von Konow.

Barn:

 • 1. Barbro Sofia, döpt 1726-05-01 Pyttis socken. Nämnes i Lill-Kuppis ännu 1756.
 • 1. Renata Johanna, född 1731, begraven 1736-02-14 i Pyttis socken, 4 1/2 år gammal.
 • 2. Vendla Margareta, född 1735-05-25 i Maria Magdalena socken, i Estland (Ha), begraven 1737-01-19 Pyttis socken.
 • 2. Henrietta Dorotea, döpt 1737-01-26 i Pyltis socken, begraven i Pyltis socken, 1739-08-05.
 • 2. Johanna Christina, döpt 1739-06-23 i Pyttis socken. Gift 1760-04-20 i Fredrikshamn. Assistenten hos dykerisocieteten i Kymmenegårds och Viborgs provinser i ryska Finland Erik Pihl.
 • 2. Helena Elisabet. Gift 1760-04-20 Fredrikshamn med handelsmännen Johan Ahlberg.

TAB 11

Claes, (son av Göran, tab 4) till Gennäs. Småsven på Åbo slott 1601. Fänrik under fältherrens kornett 1610. Råkade i rysk fångenskap på Keksholm 1610. Frigiven 1611 och drog 1611-09-19 till Sverige med hästar och folk samt bar storfurstendömet Finlands fana vid konung Carl IX:s begravning 1612. Hade 1612 i förläning Kronobergs pogost i Keksholms län och Kaningola bol i Halikko socken (Al.). Nämnes senast 1617, då han befann sig på Viborgs Blott. Gift med Anna Fleming i hennes 1:a gifte (gift 2:o med sin förste mans kusin, överstelöjtnanten Erik Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1588, död 1647). Död 1632, dotter av ståthållaren Lars Fleming och Anna Horn (af Kanckas, nr 12).

Barn:

TAB 12

Göran, (son av Claes, tab 11), till Gennäs. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1646-02-12. Gift med Estrid Uggla i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1648-12-02 med kaptenen Claes Björnram), död 1688, dotter av amiralen Claes Uggla, och Beata Wachtmeister.

Barn:

 • Claes, född 1641. Ryttmästare. Död 1698. Se Tab. 13
 • Göran, född 1643-11-20 på Gennäs furir vid Nylands läns kavalleriregemente 1667. Korpral vid Nylands läns kavalleriregemente 1672. Kvartermästare 1674. Kornett 1678. Löjtnant 1679. Avsked 1680. Död 1697-06-20 och begraven i Pojo kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med sin svägerska Brita Catharina Cronstierna, dotter av översten Mikael Struberg, adlad Cronstierna, men ej introducerad (broder till presidenten Henrik Struberg, adlad och friherre Cronstierna), och Brita Stålarm.
 • Beata. Levde änka 1687. Gift med fänriken Axel Pihl, av en ointroducerad finsk frälsesläkt, död 1683.

TAB 13

Claes, (son av Göran, tab 12), född 1641-07-18 på Gennäs. Korpral vid Nylands läns kavalleriregemente 1665 i maj. Kornett 1668 i löjtnant 1678 i juni. Ryttmästare 1678-12-24. Död 1698-03-10 på Gennäs, som han ägde, och begraven i Pojo kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1671-04-05 i Helsingfors med Anna Christina Cronstierna dotter av översten Mikael Struberg» adlad Cronstierna, men ej introducerad, och Brita Stålarm.

Barn:

 • Herman. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1700-11-12. Sekundlöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1705-09-02. Konfirmationsfullmakt 1705-11-17. Död 1716-01-16 i staden Tumen i Sibirien under rysk fångenskap. Ogift, men var 1704 trolovad med sin halvkusin Barbara Maria Rosenlindt.
 • Göran. Volontär vid Nylands läns kavalleriregemente 1698. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1705-09-02. Konfirmationsfullmakt 1705-11-17. Kornett vid samma läns ordinarie kavalleriregemente 1707-03-28. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Hemkom 1722-08-16. Avsked 1724-04-29. Ryttmästares karaktär 1731-04-27. Död ogift 1743 och begraven 1743-06-21 i Gennäsgraven i Pojo kyrka.
 • Carl Axel. Sekundkorpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Premiärkorpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1705-02-03. Löjtnant vid kavalleriet (?), stupade 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt.
 • Brita Margareta. Gift med errendatorn på Numlaks gård i Nurmijärvi Esekiel Austrell i hans 1:a gifte, född 1669-01-12 i Östra Stenby socken, Östergötlands län, död 1748-04-29 i Lempäälä socken. Hon blev från honom skild 1699-06-05 anklagad för äktenskapsbrott med fänriken Nils Jordan [Rf].
 • Nils Johan, född 1682. Fänrik vid änkedrottningens livregemente till fot. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1700-09-26. Transporterad till Upplands femmänningsregemente 1703-06-01 med konfirmationsfullmakt 1703-12-30. Död ogift 1705-12-21.
 • Märta Christina, född 1684, död 1749 och bisatt 1749-12-07 i Gennäsgraven i Pojo kyrka. Gift 1709-07-04, med överstelöjtnanten Carl Klick, född 1685, död 1759.
 • Hans Erik. Fänrik vid Wellingks ingermanländska infanteriregemente. Död ogift 1710 i Viborg av undfångna blessyrer.

TAB 14

Mårten, (son av Nils, tab 3), till Gennarby i Tenala socken, och Isnäs i Pernå socken. Ryttare under Lars Torstenssons fana 1574. Ryttmästare för finska fanan 1580. Lagman över Karelska lagsagan 1590-08-07. Mönstrade krigsfolket i Finland 1593. Död 1596-11-25 på Isnäs (Hausen. Bidrag till Finl. hist. V. s. 131 o. 132.) Gift 1577-11-24 på Gennarby med sin svågers dotter Margareta Hansdotter, som 1597-11-16 erhöll stadfästelse å mannens frälsegods och levde änka 1600, dotter av amiralen Hans Larsson (Björnram, av den äldre ointroducerade ätten) till Isnäs och Anna Persdotter (Ållongren i Finland).

Barn:

 • Hans, båda döda späda och begraven i Tenala kyrka.
 • Hans, båda döda späda och begraven i Tenala kyrka.
 • Anna, född 1585-04-22 död ung och begraven i Tenala kyrka.
 • Göran, född 1586-12-05 på Gennarby, begraven i Tenala kyrka hos sina syskon.
 • Erik, född 1588. Överstelöjtnant. Död 1647. Se Tab. 16
 • Brita, född 1591-01-04 på Gennarby (Hausen. Bidrag till Finl. hist. V. s. 131 o. 132.), begraven i Stockholm (Hausen. Bidrag till Finl. hist. V. s. 131 o. 132.).

TAB 15

Hans, (son av Mårten, tab 14), till Gennarby samt Växjö i Kangasala socken. Född 1581-02-27 på Gennarby. Löjtnant vid Mårten Claesson Hästeskos fana 1603. Hövidsman för 500 skidkarlar 1605. Fick stadfästelse på sina frälsegods i Tenala och Kangasala socknar 1610-05-03 och bekom 1610-05-03 i förläning Ruovesi socken, samt 1612-12-06 Orivesi socken (Al.). Ståthållare på Nöteborg 1613-06-26. Överste för fotfolk (Medd. av arkivarien dr K Blomstedt, Helsingfors.) 1613-07-21. Kommendant på Novgorods slott och över dess län 1615-07-19. Död 1617-08-25 i Stockholm och begraven i Tenala kyrka. Gift 1604 med Anna Hordeel, död 1646 »sist uti året» på Gennarby, dotter av ståthållaren på Åbo Lars Henriksson till som 1576 blev adlad, undfående till vapen sex försilvrade karusser i blått tält, samt Claes Westgöthes änka, Karin Hansdotter, vilken förut varit konung Johan III:s mätress.

Barn:

 • Margareta, född 1604-08-06 på Växjö, död 1668-09-22 och begraven 1668-12-15 i Riddarholmskyrkan, varest hon och hennes senare man ligga i präktiga kopparkistor, prydda med deras vapen. Gift 1:o 1625-05-29 i Åbo med överstelöjtnanten Henrik Horn af Kanckas, död 1629. Gift 2:o 1639-06-05 med riksrådet och generalen Arvid Forbes, naturaliserad Forbes och friherre Forbus, född 1598, död 1665.
 • Karin, begraven 1670-06-19 i Karis kyrka. Gift med sin syssling, landshövdingen Axel Stålarm, död 1656.
 • Mårten. Kornett vid finska rytteriet. Svårt blesserad vid Demnitz 1628-06-23. Död 1628-07-05 i följd därav. Ogift.
 • Hans. Konung Gustaf II Adolfs kammarherre.
 • Stupade ogift vid Nürnberg 1631.
 • Sofia, född 1613 på Nöteborg. Död 1657-02-23 på sin gård Gennarby och begraven 1657-08-30, i Tenala kyrka. Gift 1:o 1635-10-04 i Åbo med översten för Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Hans Ekholt, till Kantokylä, adlad 1628-10-13 men ej introducerad. Död 1637 om hösten. Gift 2:o med översten Erik Welsk, adlad Welsk.
 • Anna. Gift med assessorn Gustaf Ille, född 1614, död 1671.

TAB 16

Erik, (son av Mårten, tab 14), till Isnäs i Pernå socken, född där 1588-09-29. Hövidsman för skidkarlar 1610. I kvartermästare vid Daniel Lyklys skotska fana Livland 1612. Löjtnant vid finska adelsfanan 1614. Fick donation på gods i Sääksmäki socken, 1614-09-24 och stadfästelsebrev på sina frälsegods 1616-02-08. Kallas generallöjtnant över Österbottens fotfolk 1617. Sedermera överstelöjtnant vid ett regemente svenskt fotfolk. Död 1647-01-10 på Isnäs och begraven (Medd. av arkivarien dr K Blostedt, Helsingfors.), 1647-03-28, i Pernå kyrka. 'Han lät ursäkta sitt uteblivande från 1633 års riksdag, och blev en gång, för en obetydlig kärleksförseelse, utesluten från riddarhuset.' Gift 1:o med sin kusins änka Anna Fleming, död 1632, dotter av ståthållaren Lars Fleming och Anna Horn (af Kanckas, nr 12). Gift 2:o 1633-09-29 med Beata Wachtmeister i hennes 2:a gifte (gift 1:o med amiralen Claes Uggla, död 1622), levde 1661, dotter av fältöversten Hans Wachtmeister (friherrliga ätten Wachtmeister af Björkö), och Beata Stålarm.

Barn:

 • 1. Christina. Jordfäst i Borgå kyrka 1697-12-00. Sedan begraven i Mörskoms kyrka. Gift 1:o med ryttmästaren vid livländska adelsfanan Otto Bergh, som levde 1648. Gift 2:o 1652-09-25 med översten Ernst Forbes, född 1624, död 1677.
 • 1. Margareta, död 1671. Gift 1649-12-09 i Stettin med översten för Tavastehus läns infanteriregemente Johan Clausson Ritter von Reitagshausen, död 1652.

TAB 17

Erik, (son av Erik, tab 16), till Isnäs samt Strömsnäs i Viborgs socken, Viljais i Rimito socken, och Kommila i Hauho socken, vilket Kommila säteri han uppförde 1656. Ryttmästare vid överste Yxkulls regemente 1655. Major 1656-01-15. Överstelöjtnant 1657-09-18. Överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1659. Överstelöjtnant vid adelsfanan i Sverige och Finland 1662-10-29. Överste därstädes 1664. Underjägmästare i Finland 1664-08-19. Död 1668 och begraven 1668-05-31 i Åbo domkyrka. Gift 1:o med Anna Stubbe, begraven 1656-11-23 i Viborgs domkyrka, dotter av ståthållaren Henrik Olofsson Stubbe och Cecilia Månsdotter Tawast, av. en ointroducerad finsk adlig ätt. Gift 2:o 1657 med Constantia Koskull, död i pesten och begraven 1657-08-11 i Viborgs domkyrka, dotter av generalmajoren och landshövdingen Anders Koskull, naturaliserad Koskuli, nr 248, och Catharina Frankelin. Gift 3:o med Maria Margareta Klingspor i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1654-09-19 Ryd med majoren Henrik Koskull, död 1656). Begraven 1667-03-03 i Åbo domkyrka, dotter av majoren vid Östgöta kavalleriregemente Johan Gustaf Klingspor (en broder till Staffan Klingspor) och Anna Stjernfelt nr 171. Gift 4:o med Sofia Beurræus, begraven 1671-03-19 i Åbo domkyrka, dotter av ståthållaren Tomas Beurraeus, nr 104, och Sofia Hansdotter, av adliga Lepassläkten.

Barn:

 • 1. En son, begraven 1656-01-13 i Viborgs domkyrka
 • 1. Tre barn, alla död i pesten och begraven 1658 i Viborgs domkyrka.
 • 3. Mårten. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1681. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1687-03-31. Löjtnant 1693-03-28. Död ogift 1693-11-27 och begraven 1695-02-27 i Linköping.
 • 3. Anders, född 1668. Överste. Död 1727. Se Tab. 27

TAB 18

Henrik, (son av Erik, tab 17), till Strömsnäs och Kommila. Student i Åbo 1663. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1675-06-16. Ryttmästare vid Hälsinge regemente. Död 1684-03-02 och begraven 1692 i Hauho kyrka i Finland, där hans vapen uppsattes. Han bevistade 1676–78 kriget i Skåne. Gift 1:o med Elisabet Grammov, som han övergav. Hon kom efter hans död till Finland och begärde giftorätt i boet. Gift 2:o 1681-04-25 med Anna Margareta Charpentier i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1695-07-19 med kaptenen Georg Fredrik von Tiesenhausen, död 1705), född 1659-07-17 död 1699-07-03 i barnsäng, dotter av överstelöjtnanten Toussaint Charpentier, adlad Charpentier, och hans 2:a fru Anna Magdalena Duck.

Barn:

 • 2. En son, född 1682 i maj på Kommila, död före modern.
 • 2. Anna Magdalena, död 1741. Gift 1704 med kaptenen Reinhold Sass, född 1670, död 1717.

TAB 19

Erik Gustaf, (son av Erik, tab 17). Volontär vid Douglas' dragonregemente 1677-10-00. Förare vid Douglas' dragonregemente 1678-02-00. Livdrabant 1682-09-01. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1682-10-02. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1688-09-25. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1692-05-31. Avsked 1702-09-16, emedan han blev alldeles blind. Levde ännu 1709-06-04 men var död 1710 (At (S).) 1710-05-20. Han bodde Skillinge s län. Gift med friherrinnan Christina Juliana Leijonsköld, född kort före 1667-04-12, död Vittskövle s län och begraven 1725-01-30, dotter av landshövdingen friherre Augustin Leijonsköld, och Barbara Veronica Sibilla Moser von Filseck.

Barn:

 • Maria Charlotta (Sannolikt den ej namngivna dotter, som dog ung på Skillinge och begraven 1705-11-25 i Munka Ljungby socken.).

TAB 20

Adam Gustaf, (son av Erik Gustaf, tab 19). Volontär vid Upplands femmänningskavalleriregemente. Kornett vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1711-07-11. Konfirmationsfullmakt 1715-03-25. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1716-07-20. Konfirmationsfullmakt 1716-11-10. Död 1719-08-13. Gift 1716-02-21 med friherrinnan Sofia Christina Anckarstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Evert von der Raab, genannt Thielen, i hans 2:a gifte, född omkring 1672 i Livland, död 1734 i maj), döpt 1697-05-28 i Karlskrona, död i Karlskrona 1734 och begraven i Näsums socken, Kristianstads län, dotter av amiralgenerallöjtnanten Cornelius Thijsen, adlad och friherre Anckarstierna, nr 96, och hans 2:a fru friherrinnan Margareta Elisabet Sparre.

Barn:

 • Christina Charlotta, född 1720 posthuma och döpt 1720-05-03 Knutstorp, död 1767-03-07 Styrestad. Gift med inspektören Olof Dahlström.

TAB 21

Johan Gustaf (son av Erik, tab 17), till Ryd i S:t Lars socken, och Tornby i Fornåsa socken, (båda i Östergötlands län.). Född 1665. Volontär vid livgardet 1679. Musketerare vid livgardet 1680-10-04. Fältväbel 1683-07-22. Konfirmationsfullmakt 1683-08-02. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1684-08-07. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1685-04-28. Kaptenlöjtnant 1692-08-28. Kapten 1699-11-18. Avsked 1705-11-18. Död 1737-01-12 på Tornby. Gift 1694-08-24 Ulfåsa med friherrinnan Margareta Sparre, död 1720-08-13 på Tornby, dotter av generalen Carl Sparre, friherre Sparre, och hans 2:a fru Catharina Lucia von Minningerode.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1695-05-08 på Ryd, död l785-03-11 på Tornby, som hon fick i testamente efter fadern, och begraven i Fornåsa kyrka. Gift 1720-02-21 med sin syssling kaptenen Anders Boije af Gennäs, född 1694, död 1768.
 • Carl Gustaf, född 1697. Överstelöjtnant. Död 1769. Se Tab. 22.
 • Erik, född 1699-03-23 på Ulfåsa, död där 1701 och begraven 1701-02-17.

TAB 22

Carl Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 21), till Ryd samt Stensnäs i Ukna socken, Östergötlands län. Döpt 1697-03-12 Ryd. Student i Lund 1711 (Sön.) och i Uppsala 1715-02-16. Kadett vid hertigens av Mecklenburg dragoner 1713-08-00. Frikorpral 1714. Adjutant därstädes 1715. Avsked 1716-02-15. Volontär i kejserlig tjänst samma år. Korpral därstädes samma år. Fältväbel 1717. Avsked 1720-03-15. Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1720-10-22. Löjtnant därstädes 1721-01-19. Fänriks indelning vid Östgöta infanteriregemente 1721-12-12. Kapten i holstein-gottorpsk tjänst 1724-11-21. Major därstädes 1728-03-19. Löjtnants indelning vid Smålands kavalleriregemente, 1730-05-08. Avsked ur holstein-gottorpsk tjänst med överstelöjtnants titel 1736-02-03. Avsked med majors karaktär från löjtnantstjänsten vid Smålands kavalleriregemente 1740-07-23 korpral vid livdrabantkåren 1741-08-07. Löjtnant vid livregementet till häst 1743-02-11. Avsked 1743-05-14. RSO 1748-11-07. Död 1769-08-08, på Ryd [Bbl]. Han har gjort sig känd genom sin av trycket 1756 och ånyo 1794 utgivna inledning till svensk lanthushållning, vadan han gemenligen kallades Får-Boijen'. Utgav även 1757 svärfaderns journal: Enväldets skadeliga påfölgder och aggets bittra frugter. Gift 1721 med grevinnan Charlotta Susanna Maria Dorotea Lewenhaupt, född 1692, död 1774-03-11 på Stensnäs, dotter av riksrådet och generalen greve Adam Ludvig Lewenhaupt, och grevinnan Brita Dorotea Lewenhaupt.

 • Barn:
 • Adam Gustaf Ernst, född 1726-09-17 på Ryd, död ung.
 • Brita Maria, född 1728-08-27 Charlottenberg s socken, Östergötlands län, död 1795-04-23 i Norrköping. Gift 1:o 1746-09-04 på Stensnäs med majoren Carl Axel Rutensköld, född 1710. Död 1762. Gift 2:o 1766-07-01 på Stensnäs med hovintendenten Carl Petersen, adlad och adopterad af Petersen, nr 2071, född 1742, död 1800.
 • Adam Ludvig, född 1730. Överste. Död 1786. Se Tab. 23
 • Carl Gustaf, född 1731-05-05 på Ryd, död 1733-06-26.

TAB 23

Adam Ludvig, (son av Carl Gustaf, tab 22), född 1730-02-07 på Ryd. Student i Lund 1744 (Sön.). Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1746-02-12. Korpral därstädes 1747-12-29. Kornett 1749-04-12. Löjtnant 1752-05-07. Ryttmästare 1759-01-18. Regementskvartermästare 1759-05-02. RSO 1761-11-23. Vice korpral vid livdrabantkåren 1766-10-02. Korpral därstädes 1772-04-15. Överstelöjtnants fullmakt 1772-09-12. Löjtnant vid livdrabrandkåren 1773-06-30. Överste i armén. Avsked 1775-04-24. Död 1786-11-04 på sin sätesgård Ryd. Gift 1751-12-31 Sjöstorp med sin syssling Hedvig Christina Boije af Gennäs, adopterad friherrinna Boije af Gennäs, född 1731, död 1800, dotter av hovjägmästaren Erik Gustaf Boije af Gennäs och Christina Charlotta von Snoilsky.

Barn:

 • Carl Adam, född 1756-09-22, död 1758-04-21.
 • Maria Charlotta, född 1758, död ogift 1829-05-19 i Lidköping.
 • Brita Louisa, född 1761-01-13, död 1763-03-03.
 • Hedvig Sofia, född 1764-01-14, död 1793-05-04 på Sjötuna i Kumla socken, Östergötlands län. Gift 1790-07-23 död S:t Lars kyrka Östergötlands län med löjtnanten Magnus Adolf von Kothen, i hans 1:a gifte, född 1755, död 1810.
 • Magdalena Albertina, född 1766-10-26 på Ryd, död 1792-08-27 i barnsäng i Linköping. Gift 1791-08-26 med sin kusin generallöjtnanten friherre Gustaf Reinhold Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1769, död 1836.
 • Erik Gustaf, född 1768. Major. Död 1819. Se Tab. 24. Hans Henrik, född tvilling 1770-01-19, död 1770-06-13 på Ryd.
 • Johan Ernst, född tvilling 1770-01-19, död 1770-01-19 på Ryd.

TAB 24

Erik Gustaf, (son av Adam Ludvig, tab 22), född 1768-11-15 i Östergötland. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1772 -08-01 kvartermästare därstädes 1783-06-06. Kornett vid livregementet till häst 1783-05-28. Kapten vid Sandels jägarbataljon 1789-07-23. Kapten vid Västerbottens regemente 1791-04-18. Avsked med majors karaktär 1799-06-03. Bataljonschef vid Jönköpings 2. lantvärnsbataljon 1808-04-13. Död 1819-07-06 i Västervik. Han bevistade 1788 års fälttåg mot Norge samt krigen i Finland 1788–1789 och 1808–1809. Gift 1:o 1792-09-09 i Norrköping med sin kusin, stiftsjungfrun Magdalena Eva af Petersen, född 1772-08-14 Stensnäs, död 1795-05-07 i Linköping, dotter av hovintendenten Carl Petersen, adlad och adopterad af Petersen, nr 2071, och Brita Maria Boije af Gennäs. Gift 2:o 1799-08-16 i Ödeshögs socken, Östergötlands län med en annan kusin, friherrinnan Christina Margareta Boije af Gennäs, född 1777-01-06 på Sjöstorp i Ödeshögs socken, död 1869-05-15 i Lidköping, dotter av kaptenen Johan Gustaf Boije af Gennäs, adopterad friherre Boije af Gennäs, och friherrinnan Christina Charlotta von Köhler.

Barn:

 • 1. Gustaf Adam, född 1793-05-25 Ryd. Fänrik vid Jönköpings 2. lantvärnsbataljon 1808-05-20. Fänrik vid Jönköpings regemente 1809-08-15. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1813-01-26. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén 1817-02-11. Död på 1880-talet.
 • 1. Magdalena Sofia, född 1794-06-18 på Klockaregården i Ödeshögs socken, död där 1794-09-08.
 • 1. Erik Ludvig, född 1795-04-22 och död 1795-04-22 i Linköping.
 • ?. Fredrik. Sjöfarande.
 • 2. Carl Erik Vilhelm, född 1803. Kapten. Död 1890. Se Tab. 25
 • 2. Magdalena Sofia Emilia, född 1805-04-03 Kvissberg. Stiftsjungfru. Död ogift 1859-05-25 i Lidköping.
 • 2. Augusta Carolina Vilhelmina, född 1806-09-30, på Klockaregården. Stiftsjungfru. Död ogift 1833-03-20 i Lidköping.
 • 2. Hedvig Charlotta Gustava, född 1808-11-06 på Kvissberg. Stiftsjungfru. Död 1844-03-21 i Filipstad. Gift 1840-11-26 med borgmästaren och postmästaren i nämnda stad Anders Vilhelm Olander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1844-10-20 med Amalia Malvina Ahlgren, född 1818-10-03, dotter av lasarettsläkaren Gustaf Adolf Ahlgren och Malvina Gustava Baillet), född 1804-05-03 i Lidköping, död 1862-06-26 i Filipstad (Kp.).
 • 2. Johan Ernst August, född 1810-09-05 i Linköping, död 1811-07-08.
 • 2. Johan Ernst August, född 1814. Brukspatron död 1882. Se Tab. 26

TAB 25

Carl Erik Vilhelm, (son av Erik Gustaf, tab 24), född 1803-11-27 på Aby Västergård i St. Aby socken, Östergötlands län. Korpral vid livregementet till häst 1822. Fänrik vid Smålands grenadjärbataljon 1825-03-08. Löjtnant därstädes 1834-12-13. Kapten 1847-04-07. Avsked 1850-07-07. Död 1890-08-24 Tryggarp. Han ägde sistnämnda egendom samt Tåstemo i samma socken. Gift 1845-08-06 med Anna Sofia Bexell, född 1823-04-02 Näs, död 1895-09-30 i Rydaholms socken, dotter av kyrkoherden Carl Emanuel Bexell och Anna Cecilia Sager.

Barn:

 • Hilda Cecilia Christina Linnea, född 1846-05-26 på Tryggarp, liksom syskonen, död 1919-03-28 i Halmstad. Gift 1870-12-03 på Tryggarp med borgmästaren Erik Verner Tornérhielm, född 1838, död 1918-12-14 i Halmstads förs.
 • Carl Gustaf Viktor, född 1847-11-29. Student i Uppsala 1868. Extra ordinarie kanslist i generalpoststyrelsen 1869. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1873-10-31. Kanslist i riksdagens 2. kammares kansli 1876–1891. Biträdande extra ordinarie kammarskrivare vid tullverkets packhusinspektion i Stockholm 1881-03-01. Kammarskrivare därstädes 1885-03-12. Tillförordnad föreståndare för paketutlämningsexpeditionen vid centralbangården i Stockholm 1892-06-28. 1. Kanslist i nämnda kammares kansli samma år. Revisor i generaltullstyrelsens revisionsbyrå 1896-02-10. Överkontrollör vid tullkammaren i Karlshamn 1900-09-03. Död ogift 1913-06-18 i Alvesta (Aringsås annexförs Kronobergs län, db) och begraven 1913-06-21 å Rydaholms kyrkogård.
 • Betty Sofia Hedvig Augusta, född 1849-06-11. Död 1931-02-19 i Halmstads moderförs (db nr 40).
 • Anna Constance Magdalena Adelaide (Stanni), född 1851-08-12. Död 1939-09-29 i Halmstad (db nr 263).
 • Christian August Vilhelm, född 1856-04-19, död ogift 1907-05-24 i Rydaholms socken.

TAB 26

Johan Ernst August, (son av Erik Gustaf, tab 23), född 1814-01-09 i Linköping. Bokhållare på Bjurbäcks bruk i Lungsunds socken, Värmlands län 1839. Överflyttade till Finland och blev först förvaltare på Varkaus bruk i Leppävirta socken, men flyttade sedan till Pieksämäki socken, och sist till Jyväskylä socken. Brukspatron. Blev 1844-07-30 finsk undersåte och immatrikulerades 1857-10-08 på finska riddarhuset. Död 1882-08-10. Gift 1840-05-04 Schedingsnäs med Emilia Christina Lillienberg, född 1817-07-25 på Schedingsnäs, död 1890-12-03 i Jyväskylä socken, dotter av ryttmästaren Daniel Stiernklo-Lillienberg, och Eva Catharina Ridderborg.

Barn:

 • Ebba Augusta Emilia, född. 1841-08-07 på Varkaus. Anställd vid finska senatens finansexpedition. Död ogift 1904-06-22 i Jyväskylä socken.
 • Hilda Ernestine, född 1843-07-12 på Varkaus. Gift 1873-03-27 med kaptenen Alexander Otto Georg Gabriel Gejtel i hans 2:a gifte, född 1822-07-13 på Savijoki rusthåll i Hattula socken, död 1879-04-12 i Jyväskylä socken.
 • Ida Amalia Charlotta, född 1845-11-27 i Pieksämäki socken. Föreståndare för postexpeditionen i Saarijärvi 1874. Avsked 1899-11-00. Död ogift 1921-08-18 i Tammerfors.
 • Otto August, född 1846-11-06 i Pieksämäki socken. Student i Helsingfors 1866-01-29. Auskultant i Vasa hovrätt 1870-01-24. Vice häradshövding 1873-05-28. Vice landssekreterare i Åbo och Björneborgs län 1873-12-09. Avsked 1874 och ägnade sig sedan åt affärsverksamhet i Jyväskylä. Sekreterare i Vasa läns 2. uppbådskrets 1883. Död ogift 1891-05-08 i Alavo socken.
 • Frans Axel Vilhelm, född 1850-07-03 i Pieksämäki socken. Student i Helsingfors 1869-01-27. Död där ogift 1873-11-30.
 • Olga Sofia Christina, född 1852-07-05 död Pieksämäki socken, död 1924-05-06 och begraven i Vasa. Gift 1881-01-01 i Jyväskylä socken, med presidenten i Vasa hovrätt, RRS:tStO 2kl, RRS:tAO3kl, RRS:tWlO3kl Frans Viktor Eriksson, född 1846-12-10 i Vasa, död där 1919-01-07.
 • Hedvig Jenny Cecilia, född 1854-07-26 i Pieksämäki socken, död 1864-09-17 i Jyväskylä.
 • Sigrid Fanny Elisabet, född 1857-08-18 i Petäjävesi socken. Gift 1879-01-28 i Jyväskylä med häradshövdingen i Ruovesi domsaga Frans Alfred Aejmelus, född 1847-01-30 i Paldamo socken, död 1923-10-26 död Helsingfors.

TAB 27

Anders, (son av Erik, tab 17), till Lepas i Tyrvändö kapell av Hattula socken, samt Viljais och Poikko i Rimito socken. Död. 1668. Student vid Åbo universitet 1676. Volontär vid Åbo låns kavalleriregemente 1682. Korpral därstädes 1683-03-04. Ryttarkorpral 1687-02-15. Kornett 1688-10-16. Gick i fransk tjänst efter erhållet tillstånd 1690-05-31 och bevistade belägringen av Mons 1691. Kapten vid Nils Bielkes infanteriregemente i Pommern 1692-08-25. Kapten i holländsk tjänst 1694-05-29 och bevistade Bryssels belägring 1695. Hemkallad 1696. Kapten vid Bohusläns dragoner 1697-03-11. Överstelöjtnant vid en av saxiska fångar upprättad bataljon 1707-03-09. Transporterad till Upplands femmänningsinfanteriregemente 1709-09-28 och till Nylands kavalleriregementet, 1709-10-25. Överstelöjtnant vid ingermanländska dragonregementet 1710-02-21. Konfirmationsfullmakt, 1710-11-22. Överste för sistnämnda regemente 1713-11-23. Bevistade krigshändelserna i Finland. Fången vid Torneå 1715-12-15 och förd till Moskva. Hemkom 1723-01-00. Avsked 1723-05-09. Överste i expektans vid Nylands dragonregemente 1723. Död 1727 på Lepas och begraven i Hattula kyrka. Gift 1701-09-24 i Flisby socken, Jönköpings län med friherrinnan Elsa Christina von Liewen, född 1676-05-11 på Körunda säteri i Ösmo socken, Stockholms län, begraven 1728 i Hattula kyrka, dotter av ryttmästaren friherre Gustaf Fredrik von Liewen, och Hillevi Margareta Kyle.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1702. Hovjägmästare. Död 1751. Se Tab. 28.
 • Hedvig Sofia, född 1704-07-27 Knutstorp, död 1774-10-14 på St. Hedegården i Borgstena socken, Älvsborgs län. Gift 1722-05-02 Sjöstorp med majoren Bengt Adolf Wrangel, född 1697, död 1771, fader till herrarna Wrangel, naturaliserad Wrangel.
 • Anders, död barn.
 • Carl, död barn.
 • Anna Margareta, född 1706, död samma år på Knutstorp, 6 veckor gammal och begraven 1706-12-11.
 • Arvid, född 1711-01-02 på Knutstorp, död ung.
 • Ulrika, född 1713-10-25, död 1713-10-25 på Knutstorp och begraven 1713-12-11.
 • Hans Henrik, friherre Boije af Gennäs, född 1716. Landshövding. President. Död 1781. Se friherrliga ätten Boije af Gennäs, tab 1.

TAB 28

Erik Gustaf, (son av Anders, tab 27), född 1702. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1717. Korpral därstädes samma år. Sekundkornett 1719-07-24. Premiärkornett 1719-09-07. Löjtnant 1733-05-05. Kornett vid adelsfaneregementet 1737-03-22. Överjägmästare i Östergötland 1738-04-12. Hovjägmästare titel. Hov- och överjägmästare i Jönköpings län (Sj.) 1747-02-05 hade avsked från överjägmästaretjänsten 1749 (Sj.). Bebodde Sjöstorps kungsgård i Ödeshögs socken, Östergötlands län. Död 1751-01-19 Degerhov och begraven i Skällviks kyrka [Bbl]. Gift 1722-02-14 Sättra med Christina Charlotta von Snoilsky, född 1700, död 1770-04-29 Orrnäs

Barn:

 • Johan Gustaf, adopterad friherre Boije af Gennäs, född 1723, död 1785. Se friherrliga ätten Boije af Gennäs, tab 2.
 • Anders, född 1724-02-16 Biskopsberga. Drunknade 1749 under utrikes sjöfart.
 • Göran, adopterad friherre Boije af Gennäs, född 1725, död 1785. Se friherrliga ätten Boije af Gennäs, tab 5.
 • Erik Ernst, adopterad friherre Boije af Gennäs, född 1727, död 1784. Se friherrliga ätten Boije af Gennäs, tab 7.
 • Carl Vilhelm, adopterad friherre Boije af Gennäs, född 1730. Död 1784. Se friherrliga ätten Boije af Gennäs, tab 9.
 • Hedvig Christina, adopterad friherrinna Boije af Gennäs, född 1731, död 1800. Se friherrliga ätten Boije af Gennäs. tab 11.
 • Fredrik, adopterad friherre Boije af Gennäs, född 1732, död 1809. Se friherrliga ätten Boije af Gennäs, tab 12.
 • Bengt Axel, adopterad friherre Boije af Gennäs, född 1734, död 1808. Se friherrliga ätten Boije af Gennäs, tab 16.

TAB 29

Christer, (son av Erik, tab 16), till Isnäs i Pernå socken, och Eknäs i Borgå socken. Student i Uppsala 1637-08-15. Reformerad löjtnant vid amiralitetet 1642 och seglade i Västindien i tre års tid. Ordinarie löjtnant 1645. Överlöjtnant 1654. Kapten 1655-03-08. Bar Hälsinglands fana vid konung Carl X Gustafs begravning 1660. Major 1664-11-10. Chef för Nylands kompani 1666-02-13–1675. Amirallöjtnant 1674. Vice amiral i 3. eskadern av Stenbocks flotta 1675 och i 3. eskadern av Lorentz Creutz flotta 1676 i maj till d. 29 i nämnda månad, då han suspenderades från tjänst och lön för felaktig manövrering i slaget mellan Rügen och Bornholm 1676-05-26. Sedan anklagad inför kommissorialrätten och frikänd 1677-08-14, men återfick ej sin tjänst. Död 1679. Gift 1:o med Christina som levde 1648, dotter av ryttmästaren Jakob nr 186, och Kerstin Stålarm. Gift 2:o med Gertrud Sofia Bergk, död 1694.

Barn:

 • 2. Göran, född 1661. Kapten. Död 1703. Se Tab. 46
 • 2. Sofia Margareta, levde 1710. Gift med majoren friherre Henning Johan Grass, i hans 3:e gifte.
 • 2. Dorotea Christina. Död 1702.

TAB 30

Christer, (son av Christer, tab 29). Student i Åbo 1663 (Rf.). Volontär vid amiralitetet 1668. Arklimästare 1669. Konstapelsmått (Zf.) 1670-08-03. Underlöjtnant 1672-12-17. Överlöjtnant 1675-08-01. Kapten vid amiralitetet 1677-12-07. Vid freden reducerad 1679-12-31. Ingick ånyo i tjänst 1683. Avsked 1700-03-09. Han fick permission att resa utrikes 1669. Gick i holländsk tjänst 1670. Var sedermera med på ett svenskt kofferdiskepp. Blev fången i Skottland och kom i engelsk tjänst. Hemkom 1672. Bevistade kriget till sjöss mot danskarna 1675–1679 och var med i 2:e aktioner 1676. Gift 1677-01-13 enligt kungliga tillstånd med Hedvig Stubbe, dotter av majoren och kommendanten Stubbe på Arensburg och Helena Antonsdotter Kohe.

Barn:

 • Christer, född 1678. Överste. Död 1751. Se Tab. 31

TAB 31

Christer, (son av Christer, tab 30), till Lidhem i Väckelsångs socken, Helgåkra i Jäts socken, och Fålabo i Urshults socken, (alla i Kronobergs län). Född 1678-11-04. Student i Uppsala 1689-06-13. Kadett vid amiralitetet 1690. Adjutant i holländsk tjänst 1693. Fänrik i svensk tjänst 1696. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1700-08-17. Konfirmationsfullmakt samma 1700-09-08. Ryttmästare vid skånska tremänningskavalleriregementet 1703-07-01. Generaladjutant hos fältmarskalken Stenbock 1709-10-30. Bevistade som sådan slaget vid Hälsingborg. Överstelöjtnant vid Västgöta tre- och femmänningskavalleriregemente 1712-04-30. Överste för samma regemente 1717-12-07. Avsked 1719-12-17. Död 1751-09-25 i Karlshamn och ligger begraven i Jäts kyrka, där hans vapen uppsattes, och till vilken han och hans 2:a fru förärat en silveroblatask med bägge deras graverade vapen. Gift 1:o 1696 med Margareta Elisabet Gyllenadler, död 1705-08-25 i barnsäng Ottarp s län och begraven i Hästveda kyrka, dotter av kommendören Jonas Gyllenadler, och Maria Catharina Leijonfelt. Gift 2:o med Anna Margareta von Dobrokowsky, född 1686. Död 1737-02-07 på Lidhem, dotter av översten Vilhelm von Dobrokowsky, naturaliserad von Dobrokowsky. Gift 3:o 1748 med sin mågs syster Maria Elisabet Rutensköld i hennes 3:e gifte (gift 1:o med majoren Johan Pistolskiöld, född 1683, död 1726. Gift 2:o 1733-12-02 i Göteborg med majoren Anders Joakim Henel, adlad von Henel, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1744), född 1696, död 1765-06-06 i Karlshamn, dotter av majoren Lars Rutensköld, och Margareta Breitholtz.

 • Barn:
 • 1. Christer, född 1697. Reste till Ostindien. Död ogift därstädes.
 • 1. Hedvig Maria, född 1702-06-16 Adlerskog, född 1740-04-30 på Lidhem. Gift 1:o med majoren Christian Jakob von Leitsman, död 1731 Dansbo och begraven 1731-01-26. Gift 2:o 1734-07-25 på Dansbo med fänriken Bleckert Fitinghoff, m 220, född 1700, död 1743.
 • 1. Margareta Elisabet, född 1703-07-05 på Adlerskog död 1705 och begraven 1705-07-23.
 • 1. Carl Gustaf, född 1705-08-23 på Ottarp. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1729-08-29. Fänrik därstädes 1734-07-25. Död ogift 1741-06-23.
 • 2. Conrad Vilhelm, född 1709. Kvartermästare. Död ogift 1739-03-30.
 • 2. Nils, till Fålabo. Född. 1712-02-03. Volontär vid Kronobergs regemente 1724. Rustmästare 1731-07-13. Förare 1732-09-14. Fänrik 1739-12-19. Löjtnant 1749-05-09. Kapten 1750-03-30. Avsked 1763-12-08. Död 1783-07-26 Balgaryd. Gift 1754-06-02 Sundranäs s socken, Kronobergs län med friherrinnan Ulrika Eleonora von Köhler, från vilken han 1757-11-02 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med underofficeren Daniel Stockenberg, död 1763-04-11 Sämsholm. 3:o 1764-09-17 på nämnda egendom med sin kusin Gustaf Fromhold Virgin, i hans 1:a gifte, född 1732, död 1797), född 1734-08-04 på Sämsholm, död 1783-06-26 vid Växjö, dotter av översten friherre Johan Didrik von Köhler, och hans 3:e fru (friherrinnan) Johanna Margareta Ehrenstrahl.
 • 2. Elisabet Margareta, född 1714-12-25, död 1758-06-27. Gift 1731-06-00 på Lidhem med majoren Edvard Rutensköld, född 1691, död 1760.
 • 2. Erik Johan, till Helgåkra samt Trehörna i Urshults socken. Död. 1715-12-21 på Lidhem. Volontär vid Kronobergs regemente 1728. Furir därstädes 1732-12-29. Förare 1736-05-01. Sergeant 1741-09-30. Fältväbel 1743-05-27. Fänrik 1744-09-08. Löjtnant 1750-03-30. Stabskapten 1762-12-14. Kapten med kompani 1764-12-07. RSO 1767-11-23. Major 1773-06-07. Avsked med pension 1775-01-18. Död barnlös 1780-11-22 på Trehörna. Han var kommenderad på örlogsflottan 1747. Bevistade pommerska kriget från 1758 och blev fången vid Anklam 1759. Gift 1:o 1756-02-09 med Catharina Taube, född 1718-07-03 Eknäs Dotter av kaptenen Wolter Ludvig Taube, och Barbara Christina Freidenfelt. Gift 2:o 1762-12-18 Jätsberg
 • 2. Johan Ernst, till Helgåkra. Död. 1718-04-06. Volontär vid Kronobergs regemente 1732. Furir 1736-05-01. Förare 1736-12-29. Sergeant därstädes 1743-03-02. Fältväbel 1744-10-24. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1746-07-20. Löjtnant vid drottningens livregemente i Pommern 1756-05-31. Premiärlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1758-06-07. Kapten därstädes 1762-10-16. Stabskapten vid drottningens livregemente 1770-10-26. RSO 1770-04-28. RFrOPlemér. Död ogift 1773-08-13 i Fort Louis. Han var med i många bataljer och slaktningar.
 • 2. Hans Edvard, född 1719-03-02. Volontär vid Kronobergs regemente 1738. Furir därstädes 1744-10-24. Sergeant 1746-05-08. Fänrik 1750-03-30. Löjtnant 1754-05-09 (enligt meritförteckning 1760-06-23). Avsked 1770-11-22, död ogift 1773-12-07 i Urshults socken.
 • 2. Christina Sofia, född 1721, död 1799-03-29, på Göransbo i Torpa socken, Kronobergs län. Gift 1746-12-14 på Åkerö i Jäts socken, med kaptenen Nils Daniel Berghman, född 1716, död 1755.
 • 2. Göran Fredrik, född 1723-05-13 på Lidhem, död 1728.

TAB 32

Hans, (son av Christer, tab 30). Kvartermästare vid skånska tremänningskavalleriregementet. Löjtnant vid en av saxiska fångar upprättad bataljon 1707-08-31. Tången av ryssarna vid Kolkampä 1708-10-17, och antog på grund av svår behandling rysk tjänst 1719-10-23. Död i Ryssland. Gift 1708-03-18 i Hossmo socken, Kalmar län med sin broders svägerska Emerentia Brita Gyllenadler, död (begraven?) 1736-05-30 i Kalmar, dotter av kommendören Jonas Gyllenadler, och Maria Catharina Leijonfelt.

Barn:

 • Christer Gustaf, född 1709-01-19 Adlerskog
 • Emerentia.

TAB 33

Otto Ernst, (son av Christer, tab 29), överlöjtnant vid amiralitetet. Avsked 1697-09-07. Gift med Anna Dorotea Grubbe, dotter av överstelöjtnanten Christoffer Grubbe, och Christina Sigrid Gärffelt.

Barn:

 • Lorentz Ernst, född 1695. Styckjunkare. Underlöjtnant vid sluproddareregementet 1717-10-07. Amiralitetskapten 1747-05-04. Död barnlös 1747 och begraven 1748-07-29 i Göteborg. Gift 1718-03-25 i Karlskrona med Anna Maria Calléen, född 1701, död 1786-03-20 i Karlskrona.
 • Otto Christer, född 1700. Major. Död 1766. Se Tab. 34

TAB 34

Otto Christer, (son av Otto Ernst, tab 33), född 1700-05-14. Korpral vid Nylands dragonregemente 1722-05-29. Förare vid Nylands Infanteriregemente 1726-09-11. Sergeant därstädes 1728-03-16. Fänrik vid Björneborgs infanteriregemente 1731-12-04. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1741-11-14. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Löjtnant därstädes 1743-11-29. Kapten 1750-08-21. RrSO 1761. Major 1762-06-23. Död 1766-05-05 på Myttäälä boställe i Pälkäne socken, i Finland och begraven i Borgå kyrka. Gift 1:o med Juliana Sofia Sabelhierta, död omkring 1727, dotter av kaptenen Carl Gustaf Sabelhierta, och Anna Christina Bosin. Gift 2:o med Gertrud Elisabet Taube, född 1710, död 1740, dotter av överstelöjtnanten Otto Ernst Taube, och hans 1:a fru Maria Elisabet Ehrnrooth B. Gift 3:o 1741-01-09 med Anna Elisabet Bure, född 1708-06-15 död 1772-01-27, begraven i Borgå kyrka, dotter av ryttmästaren Reinhold Johan Bure, och Anna Margareta Schauman.

Barn:

 • 1. Christian Fredrik, död ung.
 • 1. Hedvig Juliana, född 1723-12-18, död 1795-11-14 på Nynäs vid Heinola. Gift 1745-03-05 Sannäs
 • Anna Sofia, född 1725-06-15 (1723-06-15), död 1795-01-09 i S:t Mårtens socken. Gift med löjtnanten vid livdragonerna Carl Johan von Hausen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1737-09-13 i Dragsfjärds socken, med Vendla Christina Ramklou, begraven 1740-07-27 i Lundo socken, dotter av kronolänsmannen Carl Ramklou och Anna Magdalena Danaeus), född 1696, död 1763-02-18 i Pemar socken, [Geneal. Samfundets i Finland Årsskr. VIII, s. 113.].
 • 1. Christina Margareta, född 1727-10-28, död änka 1815-11-24 Jakobsdal Gift 1753-04-24 på Myttäälä med kaptenen Georg Vilhelm Stare (Sturén). (Rf.)
 • 2. Otto Sture, död ung och begraven i Borgå kyrka.
 • 2. Johan Carl, död ung och begraven i Borgå kyrka.
 • 2. Christer Lorentz, död ung och begraven i Borgå kyrka.
 • 2. Brita Elisabet, född 1732, död 1759-11-21 på Virvik i Borgå socken. Gift 1750-11-08 med överstelöjtnanten Johan Gustaf von Konow, naturaliserad von Konow, i hans 1:a gifte, född 1724, död 1797.
 • 2. Charlotta Christina, född 1737-08-18 död 1821-05-07 på kaplansbostället i Artsjö socken, i Finland. Gift 1756-02-26 på Myttäälä med kaptenen Reinhold Gustaf Brakel, naturaliserad Brakel, född 1721, död 1769.
 • 3. Ulrika Regnata, född 1741-11-27 i Åbo, död 1819-04-21 Vik Gift 1758-02-16 på Myttäälä med sin halvsysters svåger, kaptenen Otto Mauritz Brakel, naturaliserad Brakel, född 1722, död 1808.
 • 3. Otto Christer, född 1745. Överstelöjtnant. Död 1823. Se Tab. 35.
 • 3. Lovisa Wendla, född 1746-07-03 Sannäs Död 1746-10-19 begraven i Borgå kyrka

TAB 35

Otto Christer, (son av Otto Christer, tab 34), född 1745-04-26 Sannäs Kadett vid artilleriet i Helsingfors 1757. Sergeant därstädes 1758. Sergeant vid Nylands dragoner 1759 och vid Sprengtportenska frikåren i Pommern 1761. Konstituerad kornett vid Nylands dragonregementet, 1762-03-15. Premiäradjutant 1762-06-23. Löjtnant därstädes 1771-06-19. RSO 1772-09-22. Stabskapten 1777-04-23. Kapten med skvadron 1783-03-19. Adjutant vid livdrabantkåren 1784-12-13. Avsked 1787-05-30 såsom överstelöjtnant i armén. Avsked ur krigstjänsten 1803-06-08. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr i bland adelsmän.

 • Finsk riddarhusdirektör. Död 1823-10-12 i Viborg. Gift 1:o 1774-12-03 med friherrinnan Fredrika Vilhelmina De Geer af Terwik, född 1753-09-16. Död 1776-03-10 dotter av riksrådet Otto Vilhelm De Geer, friherre De Geer af Terwik, nr 271, och Anna Dorotea Muhl. 2:o 1779-04-21 på Lakspojo med friherrinnan Maria Christina Armfelt, född 1756-11-02 Kvipas Gift 3:o 1785-01-29 med Anna Margareta Montgomery, född 1766-03-10, död 1827-07-24 i Borgå, dotter av översten Robert Montgomery A, och hans 1:a fru Anna Sibylla von Stallbourg.

Barn:

 • 3. Robert Christer, född 1786-03-05 död 1789-10-00.
 • 3. Ulrika Sofia, född 1787-01-13, död 1787-05-15.
 • 3. Anna Charlotta, född 1788-04-15. Stiftsjungfru. Död ogift 1871-08-11 på Illby gård i Borgå socken.
 • 3. Fredrika Lovisa, född 1789-02-16 stiftsjungfru, död 1866-12-18. Gift 1814-12-25 i Viborg med generalmajoren Odert Reinhold von Essen af Zellie, i hans 4:e gifte, född 1755, död 1837.
 • 3. Carl Otto, född 1790-10-11 på Sannäs. Kadett på Haapaniemi 1804–1808. Kornett vid Nylands dragonregemente 1808-07-11. Medalj för tapperhet i fält samma år. Fänrik vid andra livgardet 1810-06-19. Löjtnant i armén 1814-01-19. Löjtnant i regementet 1815-04-04. 1. Adjutant 1815-12-12. Kapten i regementet 1817-09-30. Stabskapten 1820-05-09. Kompanichef 1822-04-30. Kammarherre hos drottningen 1824. RSO 1825-06-24. Major i armén 1828-04-30, och vid andra livgardet 1831-07-05. Överstelöjtnant i armén 1832-11-24. 3. Major vid regementet 1833-11-23. Adjutant hos konungen 1834-12-23. 2. Major vid regementet 1835-12-19. Överste i armén 1836-10-30. RRS:tAO2kl 1838-06-12. Död ogift 1840-02-28 i Stockholm.
 • 3. Christer Ulrik, född 1792-06-24 på Sannäs. Kadett på Haapaniemi 1804-09-18–1808. Underofficer vid Adlercreutzska värvade regementet 1808-02-10. Fänrik därstädes 1808-04-11. Avsked 1809. Student i Åbo 1810-05-14. Extra ordinarie kopist i regeringskonseljens ekonomidepartementet 1810-05-30. Kopist i kansliexpeditionen därstädes 1811-06-17. Auskultant i Åbo hovrätt 1811-06-21. Kanslist i kommittén för finska ärenden i S:t Petersburg 1811-11-30. Registrator 1814-10-24. Protokollssekreterares titel 1816-03-31. Protokollssekreterare i kejs. kommittén för Finland 1820-02-01. RRS:tWlO4kl 1823-08-07. 1. Expeditionssekreterare vid kejs. finska statssekreteriatet 1826-03-29. RRS:tAO2kl 1827-10-24. RRS:tAO2kl med kejs. krona 1829-05-05. Avsked 1832-12-19. Död ogift 1846-01-03 i Lovisa.
 • 3. Margareta Henrietta, född 1793-12-22 på Sannäs. Stiftsjungfru. Död 1827-05-24 i Borgå. Gift 1818-03-19 i Viborg med majoren Otto Henrik Nassokin, i hans 1:a gifte, född 1785, död 1854.
 • 3. Eva Sofia, född 1796-01-25 på Sannäs. Stiftsjungfru. Död 1883-08-03 Jokela Gift 1818-03-19 i Viborg med överstelöjtnanten Gustaf Magnus Glansenstierna, i hans 2:a gifte, född 1781, död 1831.
 • 3. Adolf Robert, född 1797-06-12 på Sannäs, död där 1797-07-18.
 • 3. Augusta Ulrika, född 1799-08-01 på Sannäs, död 1799-08-22.
 • 3. Adolf Vilhelm, född 1801. Överste. Död 1865. Se Tab. 36
 • 3. Axel Fredrik, född 1805. Bankdirektör. Död 1876. Se Tab. 41.
 • 3. Knut August, född 1807. Major. Död 1877. Se Tab. 42

TAB 36

Adolf Vilhelm, (son av Otto Christer, tab 35), född 1801-05-12 Sannäs Kornett vid 2. Bugska, sedermera Olviopolska ulanregementet 1819-04-10. Transporterades till Jamburgska, sedermera prins Fredriks av Würtemberg ulanregemente 1890-05-18. Löjtnant därstädes 1823-04-16. Stabsryttmästare 1827-04-15. Ryttmästare 1832-03-16. RRS:tAO3kl med ros 1832-11-12. Medaljen för Warschaus stormning och polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl. RRS:tWlO 4kl 1835-01-12. RRS:tStO2kl 1836-08-13. Major vid storfursten Michael Paulovitj ulanregemente 1839-02-08. RRS:tAO2kl 1840-08-13 och S:tStO2kl med kejs. krona 1843-08-29. RRS:tGO4kl 1845-01-12. Överstelöjtnant 1845-12-03. Överstes avsked 1849-03-15. RRS:tAO2kl med kejs. krona 1850-08-17. Död 1865-02-23 på Illby gård i Borgå socken. Gift 1838-08-26 på Dregsby i nämnda socken, med Anna Charlotta Matilda Grundelstierna, född 1816-03-03 Olhamra, död 1908-02-04 på Illby, dotter av ryttmästaren Albin Julius Grundelstierna, och Hedvig Catharina Wijnbladh.

Barn:

 • Adolf Christer, född 1839-05-01, död 1840-02-24.
 • Anna Vilhelmina, född 1840-10-17. Stiftsjungfru. Död ogift 1906-01-24 på Illby.
 • Eleonora Matilda, född 1842-11-18 i Borgå, död 1923-01-29. Gift 1864-08-26 i Borgå socken, medvice pastorn Frans Fritiof Ferdinand Cavén, född 1838-06-19 i Tyrvändö kapell, död 1908-01-11 i Korpilaks socken.
 • Adolf Otto, född 1845-04-26. Kadett i Fredrikshamn 1857-10-10. Avgången därifrån 1850-07-01. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1861-12-04. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1861-12-19. Avsked 1863-03-05. Civilingenjör, anställd vid Pensa-Orlowska järnvägen i Ryssland. Död 1915-01-13 i Pensa, barnlös. Gift 1889-10-11 i Pensa med Eudokia Isajev, född 1854-02-17 därstädes, dotter av borgaren Maxim Jakovlev Isajev och Matrona Alexejev.
 • Albin August, född 1849. Agronom. Död 1902. Se Tab. 37
 • Gustaf Adolf, född 1851. Överste. Död 1915. Se Tab. 38.
 • Constantin Axel Leonid, född 1854. Lantbrukare. Se Tab. 39.
 • Knut Adolf, född 1856. Statsråd. Död 1918. Se Tab. 40.

TAB 37

Albin August (son av Adolf Vilhelm, tab 36), född 1849-02-17 på Jokela gård i Nastola socken. Kadett vid Fredrikshamn 1862-09-06 men avgick redan 1862- 11-11. Reste till sjöss å kofferdifartyg. Sedan agronom. Förvaltare av Vävarsbacka under Illby gård. Död 1902-05-17. Gift 1875-10-26 på Illby med Anna Charlotta Westerlund, född 1855-09-28 i Borgå, dotter av handlanden i nämnda stad Johan Fredrik Westerlund och hans 2:a hustru Johanna Broman.

Barn:

 • Anna Augusta, född 1876-03-27 på Illby. Gift 1895-09-28 med läraren vid dövstumsskolan i Borgå. Gustaf Emil Qvarnström, född 1870-06-09 i Snappertuna kapellförs
 • Aina Eleonora, född 1877-10-24 på Illby, död ogift 1920-11-08 i Borgå.

TAB 38

Gustaf Adolf (son av Adolf Vilhelm, tab 36), född 1851-07-17 på Illby. Elev vid 1. militärgymnasium i Ryssland. Transporterad till hans majestäts pagekår 1866-08-17. Kammarpage 1870-07-22. Fänrik vid livgardets Volhynska regemente 1870-08-02. Underlöjtnant därstädes 1874-04-12. Avsked 1874-09-15. Ånyo i tjänst såsom stabskapten vid 133. Simferopolska infanteriregementet 1877-02-07, kapten 1879-12-01. RRS:tStO3kl 1879-12-15. S:tAO3kl 1884-11-18 och S:tStO2kl 1889-04-21. Överstelöjtnant 1890-01-13. RRS:tAO2kl 1896-05-26. Överste och kommendör för 4. transkaspiska skarpskyttebataljon 1904-09-03. Avsked 1906-09-03. Död 1915-01-20 på villa Illby i Borgå socken. Gift 1881-05-08 i Jekaterinoslav med Anastasia Wasiljev, död där 1862-01-09. Dotter av statsrådet Nikolaj Wasiljev och Catharina Winokurov.

Barn:

 • Constantin, född 1882-04-19 i Jekaterinoslav. Junkare vid Kasanska infanterijunkarskolan. Underlöjtnant vid 135. Kertsch-Jenikolska infanteriregementet 1904-08-22 med tur från 1903-08-23. Transporterades till 133. Simferopolska infanteriregementet 1904-11-18 och till 18. Wologodska, konungens av Rumänien, infanteriregemente 1905-10-06. Åter transporterad till 133. Simferopolska infanteriregementet 1906-06-05. Bevistade kriget mot Japan 1905. Stadfäst RRS:tStO3kl 1907-06-02. Löjtnant 1907-11-02. Stabskapten 1911-12-08. Kapten. Transporterad till Novomoskovska infanteriregementet. Bevistade världskriget 1914 och följande år. Stadfäst RRS:tAO2kl med svärd 1916-02-26. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1916-04-04. Överstelöjtnant 1916-05-06 med tur från 1915-09-23. RRS:tStO2kl med svärd 1916-10-29.
 • Wladimir, född 1891-06-25 i Jekaterinoslav. Junkare vid Paulovska militärläroverket. Underlöjtnant vid 200. Kronslottska infanteriregementet 1912-08-19 med tur från 1911-08-19. Transporterad till livgardets Semenovska regemente 1913-11-03. Bevistade världskriget 1914 och följande år. Blev genast i krigets början sårad. RRS:tWlO4kl med svärd o. ros och S:tStO3kl med svärd o. ros 1915. RRS:tStO2kl med svärd 1916-06-06. Löjtnant 1916-07-20 med tur från 1915-08-01. Sårad 1916. Stabskapten 1916-10-11 med tur från 1916-02-01 stadfäst RRS:tAO2kl med svärd 1917-01-04. Ånyo sårad i 1917-07-00. Kapten 1917-10-01 med tur fr. 1917-04-03. Tillades 1917-10-12 tur i innehavande grad fr. 1917-02-01.

TAB 39

Constantin Axel Leonid (son av Adolf Vilhelm, tab 36), född 1854-04-15 Illby Volontär vid 89. Bjälomorska infanteriregementet 1873. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors. Avsked 1874. Genomgick kurs vid misslonsinstitutet i Sverige och ägnade sig åt missionsväsendet. Föreståndare för Helsingfors arbetshem och natthärbärge 1893. Avgick från denna befattning och blev lekmannapredikant. Ägare Illby gård. Gift 1:o 1880 i Helsingfors med Hilda Maria Carolina Ulrika Sasse, född 1846-10-04 i Sverige, död 1895-02-28 i Helsingfors, dotter av lantbrukaren Melcher Julius Sasse och Hilda Charlotta Pasch. Gift 2:o 1899-06-21 på Bomarsund på Åland med Elin Naima Eleonora Rosenberg, född 1870-02-13 i Sunds socken, på Åland, dotter av lantbrukaren Mattias Fredrik Rosenberg och Christina Vilhelmina Bamberg.

Barn:

 • 1. Elsa Maria Charlotta, född 1880-12-27. Utexaminerad från Ekenäs lärarinneseminarium 1901-06-09. Lärarinna vid svenska primärskolan i Tammerfors.
 • 1. Anna Elisabet (Anna-Lisa), född 1882-09-07. Gift 1911-01-15 på Illby med stadsläkaren i Willmanstrand, med. lic. Elis Kuitunen, född 1883-01-24.
 • 1. Helmi Matilda, född 1883-11-11. Lärarinna vid fruntimmersskolan i Ekenäs. Avsked. Kapten i Frälsningsarmén. Adjutant därstädes. Överste i Frälsningsarmén.
 • 1. Ingrid Maria, född 1885-09-14. Musiklärarinna. Gift 1916-12-26 med konstnären greve Andrea Ferretti, född 1882-09-07.
 • 1. Ruth Eleonora, född 1887-06-26. Sjuksköterska. Gift 1911-12-26, med kontoristen Carl Mikael Hixén, född 1883-09-16 i Askola socken.
 • 2. Maria Vilhelmina Eleonora, född 1900-03-31 i Helsingfors. Student därstädes 1919-05-26.
 • 2. Helena Matilda Eleonora, född 1902-03-11 i Borgå, död 1907-12-04 i Borgå socken.
 • 2. Margret Naemi Eleonora, född 1904-06-26 i Borgå.
 • 2. Nils Adolf Fredrik Constantin, född 1909-05-05 på Illby.

TAB 40

Knut Adolf (son av Adolf Vilhelm, tab 36), född 1856-07-27 Illby Elev vid hans majestäts pagekår 1870-07-29. Kammarpage 1877-05-22. Underlöjtnant vid Kaukasiska, storfursten Michael Nikolajevitj' grenadjärartilleribrigad 1877-06-22, med tur från 1877-06-03. Bevistade samma år i Mindre Asien kriget mot turkarna och blev därunder sårad. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878 och S:tStO3kl med svärd och ros samma år. Löjtnant 1878-12-30. Transporterad till livgardets 1. artilleribrigad med underlöjtnants grad 1879-08-18 och till 23. artilleribrigaden såsom löjtnant 1880-04-30. Adjutant hos generalguvernören över Finland med placering på armékavalleriet såsom stabsryttmästare 1880-07-20. Ryttmästare 1882-09-11. RRS:tAO3kl 1885-08-05. Avsked med hovråds namn och värdighet 1891-04-15. Distriktsuppsyningsman av 1. kategorien vid S:t Petersburgska domänkontoret 1891-05-12. RRS:tStO2kl 1895-04-14. Kollegiiråd samma år 1895-07-23. Förvaltare av Kahatinska apanagegodsen i Kaukasien 1897-05-22. Ryskt statsråd. RRS:tAO2kl 1900-04-22 och S:tWlO4kl 1905-04-30. Anställd vid huvudstyrelsen för de kejs. domänerna 1906-05-05. Avsked 1906-10-01. Var under världskriget 1914–1918 inkallad i militärtjänstgöring. Död 1918-04-14 i Tammerfors och begraven i Borgå. Gift i april 1893 med Nadeschda Ponomarev i hennes 1:a gifte, från vilken han 1907 blev skild, född 1872. Godsägaredotter från guvemementet Tver.

Barn:

 • Helena, född 1896-01-19. Anställd först å Föreningsbankens i Finland centralkontor i Helsingfors och från 1919 å Privatbanken i nämnda stad.
 • Alexander, född 1899-01-06. Sjöfarande.
 • Maria, född 1902-10-23. Gift 1920 med husarofficeren Alexej Orlov.

TAB 41

Axel Fredrik, (son av Otto Christer, tab 35), född 1805-08-22, Sannäs Student i Åbo 1823-07-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1828-06-20. Extra notarie därstädes 1830-12-20. Vice landssekreterare i Åbo och Björneborgs län 1835-01-20. Häradshövdings n. h. o. v. 1840-01-16. Tullförvaltare i Lovisa 1841-12-14, och i Viborg 1855-03-06. RRS:tStO3kl 1857-04-15. Direktör för Finlands banks växelkontor i S:t Petersburg 1861-12-13. RRS:tStO2kl 1862-02-19. Avsked 1870-01-26. Död 1876-10-23 i Tavastehus. Gift 1843-06-24, Sesta

Barn:

 • Rosa Maria (Rose-Marie) Adelaide, född 1850-02-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1923-08-22, och begraven i Nastola socken.

TAB 42

Knut August (son av Otto Christer, tab 35), född 1807-08-03, Sannäs Kadett i Fredrikshamn 1823-03-28. Fänrik vid 1. ridande artillerikompaniet 1827-02-15. Transporterad till Jamburgska, sedermera prins Fredriks av Würtemberg ulanregemente med löjtnants grad 1829-04-26. Bevistade polska kriget 1831 och 1832. RRS:tAO3kl med ros 1832-08-25, samt erhöll medaljen för Warschaus stormning och polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl. Ryttmästare 1836-08-13. RRS:tWlO4kl 1839-09-22 och S:tStO2kl 1843-09-03. Majors avsked 1844-11-18. Bosatt i Tverska guvemementet i Ryssland, där han ägde godset Sbrodnewo. Död 1877-02-15. Gift 1841 med Audotia Smirnov, född 1822-09-28, död 191?, dotter av vice guvernören i Charkov Semen Snurnov.

Barn:

 • Christer, född 1842. Överste. Död 1905. Se Tab. 43
 • Catharina, född 1843-10-18. Gift 1871 med översten Nikolai Nikanov, död 1904.
 • Leonid, född 1844-10-29. Kadett i Fredrikshamn 1857-10-10. Avgick 1862-05-19. Civilingenjör. Ingenjörmekaniker vid finska telegrafdistriktet. Telegrafist av 3. kl. hos telegrafstyrelsens tekniska avdelning 1878-02-01. Avsked 1879-05-13. Därefter anställd under ett års tid vid Ingerois pappersbruk. Vapenmästare vid 8. Viborgska skarpskyttebataljonen 1881-07-00. Justerare i Viborg 1887. Avsked från vapenmästarebefattningen 1890. Död barnlös 1899-05-10, i Viborg. Gift 1881-11-06 med Catharina Tjernov, född 1854-12-01, dotter av artillerikaptenen Ivan Tjernov.
 • Adelaide, född 1846-06-23. Gift med godsägaren Alvil Müthel, från vilken hon blev skild.
 • Sofia, född 1851-05-25.

TAB 43

Christer (son av Knut August, tab 42), född 1842-12-01. Kadett i Fredrikshamn 1855-10-27. Transporterad till kejsarens pagekår 1862-07-22. Kammarpage 1864. Fänrik vid livgardets grenädjärregemente till häst 1865-08-19. Löjtnant därstädes 1869-09-11. Stabskapten 1872-04-28. Kapten 1875-04-25. Placerad på gardeskavalleriet med ryttmästares grad 1877-02-14. Uppsyningsman över trupptransporterna vid stationen Bologoje å Rybinsk-Bologoje järnväg. Placerad på gardeskavalleriets depå 1884-05-04. Till förordnad kommendant å Helsingfors järnvägsstation 1885-05-09. RRS:tStO3kl 1888-09-11. Överstes avsked 1892-10-14). Adjoint hos chefen för ekonomiavdelningen samt polismästare vid uppfostringssällskapet av unga adliga damer 1893-06-10. Inspektör vid Alexanderinstitutet i S:t Petersburg 1896-12-17. Kollegiiråd. RRS:tAO2kI 1902-01-14 och S:tWlO4kl 1902-10-05. Anställd vid kejsarinnan Marias stiftelser. Åter förklarad för överste i avsked 1904-07-01. Död 1905. Gift 1874-05-03, i Gamla Peterhof med Julia Soboleoski, född 1854-07-09, i S:t Petersburg, dotter av gardeskaptenen Hippolyt Sobolevski och Elisabet Ivanovna.

Barn:

 • Julia, född 1875-02-02, i Gamla Peterhof. Gift 1900-02-24. Med löjtnanten Alexander Kukolevski, född 1877.
 • Elisabet, född 1879-05-04 på godset Sbrodnevo i guvemementet Tver, död där 1880-09-06.
 • Hippolyt, född 1880-08-08 på Sbrodnevo. Porte-épée-junkare vid Konstantinovska artilleriskolan. Underlöjtnant vid 37. artilleribrigaden 1901-08-26 med tur från 1899-08-21. Löjtnant 1903-09-21. Transporterades till 7. östra sibiriska skarpskytteartilleridivisionen 1904-03-06. Bevistade kriget mot Japan samma år. RRS:tGO4kl, för tapperhet vid försvaret av Port Arthur, 1904-11-06. Transporterades till 23. artilleribrigaden 1905-05-04. Stadfäst RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet, samma ordens 3kl med svärd o. ros samt S:tStO3kl med svärd o. ros, allt 1905-05-15. Transporterades till 7. östra sibiriska skarpskytteartilleridivisionen 1906-07-12 och till 7. östra sibiriska artilleribrigaden 1906-09-05. Stabskapten 1906-12-09. Bevistade världskriget 1914 och följande år. RRS:tWlO4kl med svärd o. ros 1916-01-23. Stadfäst RRS:tStO2kl med svärd 1916-04-26 och S:tAO2kl med svärd 1916-05-15. Kapten 1917-08-24 med, tur från 1916-11-22.
 • Alexander, född 1883-11-11 på Sbrodnevo, Död.
 • Elisabet, född 1888-04-21 S:t Petersburg. Gift 1906-03-03, med generalmajoren Wladimir Agapejev, född 1876.

TAB 44

Christoffer (son av Christoffer, tab 43), född 1876-09-05, i S:t Petersburg. Junkare vid 1. Paulovska militärläroverket. Underlöjtnant vid 36. Orlovska, generalfältmarskalken greve Paslqevitj Erivanvanskis, infanteriregemente 1895-08-24, med tur från 1894-08-20. Transporterad till livgardets Semenovska regemente 1896-05-18 med tur från 1895-08-24. Löjtnant 1899-12-18. Stabskapten 1903-12-19. Transporterad till 4. Transbajkalska kosackbataljon med jesauls grad 1904-02-22. Bevistade kriget mot Japan 1904 såsom kommenderad till tjänstgöring vid 24. östra sibiriska skarpskytteregementet och blev därunder svårt sårad. Transporterades till sistnämnda regemente med kaptens grad 1905. Stadfäst RRS:tWlO4kl med svärd o. ros 1906-03-23. Extra tjänsteman vid generalguvernörskansliet i Finland samma år. T f yngre tjänsteman för särskilda uppdrag därstädes s. å,. Stadfäst RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1907-03-03. Placerad på skarpskyttetruppernas depå. Åter anställd i militärtjänst med stabskaptens grad vid livgardets Semenovska regemente 1908-12-01. Kapten 1908-12-19. Överstes avsked 1909-01-04. Hugnad med en briljanterad ring 1909-04-11. Äldre sekreterare vid nämnda generalguvernörskansli 1910. Hugnad med en briljanterad ring 1911-04-23. Avsked 1914-03-13. Anställd vid ryska inrikesministeriets departement lör allmänna ärenden 1914-05-03. Blev under världskriget inkallad för tjänstgöring vid riksvärnet. Vice guvernör i guvernementet Grodno 1916-08-01. RRS:tAO2kl 1916-12-26. Vice guvernör i guvernementet Jekaterinoslav 1917-01-30. Avsked 1917-08-08. Gift 1905-10-08, med Ljudmila Jakowenko-Jakowlev, född 1880-11-01 i Podolska guvernementet, inneh. S:t Georgs Ordens M2kl för tapperhet, dotter av ärftlige adelsmannen Wladimir Jakowenko-Jakowlev och h. h. Helena.

Barn:

 • Christoffer, född 1909-07-12, i Helsingfors.
 • Wladimir, född 1910-08-05, i Helsingfors.

TAB 45

Wladimir (son av Christoffer, tab 43), född 1878-02-07 på godset Sbrodnevo i guvernementet Twer. Porte-épéejunkare vid 1. Paulovska milittärläroverket. Underlöjtnant vid 80. Kabardinska, generalfältmarskalken furst Barjatinskis, infanteriregemente 1897-08-25. Med tur från 1896-11-03. Transporterade all livgardets Semenovska regemente 1898-11-03 med för från 1897-08-25. Löjtnant 1901-12-19. Placerad på gardesinfanteriets depå 1902-08-18. Lantdistriktschef 16. distriktet av Beschetska häradet i guvernementet Twer. Avsked ur militärtjänsten 1911-07-09. Titulärråd grad 1912-05-13 med tur från 1901-08-26. Kollegiiassessor 1912-11-13 med tur från 1904-10-28. Hovråd 1913-07-20 med tur från 1908-10-28. Kollegiiråd 1914-01-02 med tur från 1912-10-28. Var under världskriget 1914 och följande år inkallad i militärtjänstgöring såsom reservkapten vid Twerska infanteridruschinan. RRS:tStO2kl med svärd 1916 och S:tAO3kl 1916-02-16. Stadfäst RRS:tAO2kl med svärd 1916-11-23. Statsråd. Gift 1:o 1903 med Catharina Müthel, född 1907-02-17. Gift 2:o 1910-10-20 med Nadeschda Kunkina, född 1890.

Barn:

 • 2. Tamara, född 1911-01-16, på Sbrodnevo.
 • 2. Vera, född 1913-12-04 på Sbrodnevo.

TAB 46

Göran, (son av Christer, tab 29), till Isnäs i Pärnå socken, samt Ålbo i Ålands socken, Uppsala län. Född 1661-12-12. Lärkonstapel vid artilleriet 1675-12-01. Konstapel därstädes 1677. Avsked 1679-02-27. Löjtnant vid Skyttes regemente 1680-07-14. Kapten vid Viborgs regemente 1690-09-27. Död 1703-06-04 i Riga och begraven i domkyrkan därstädes Han bevistade slagen vid Halmstad 1676-09-17 och Lund 1676-12-04. Gift 1683-08-12, i Stockholm med Aletha Gyldenbring, född 1661-09-12, död 1716 på Ålbo och begraven i Ålands kyrka, dotter av assessorn Erik Bring, adlad Gyldenbring, och Catharina Edenberg.

Barn:

 • Christer, född 1684-08-21 på Isnäs. Musketerare vid livgardet 1702-07-11. Sergeant därstädes 1705. Fänrik 1707-08-14. Löjtnant 1709-03-00. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Gertrud Catharina, född 1685-12-24 i Stockholm, död ogift 1766-04-24 på Tornby död Fornåsa socken, Östergötlands län.
 • Erik, född 1687. Löjtnant. Död 1739. Se Tab. 47
 • Göran, född 1690-01-02 på Ålbo. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Kvartermästare därstädes 1705-02-03. Kornett 1705-09-02. Konfirmationsfullmakt 1705-11-17. Fänrik vid livgardet 1707-08-14. Konfirmationsfullmakt 1707-10-24. Död ogift 1708.
 • Johan, född 1692-10-01, på Isnäs, död där 1694.
 • Sofia Juliana, född 1695-12-27 i Viborg, död 1772-12-23 i Stockholm och begraven 1772-12-28 i Buregraven i Storkyrkan. Gift 1722-12-01 med kaptenen friherre Carl Herman Rehbinder, född 1686, död 1755. Nils Gustaf, född 1698. Kapten. Död 1750. Se Tab. 61.

TAB 47

Erik, (son av Göran, tab 46), född 1687-06-21, på Ålbo. Kom i tjänst 1702. Sekundfänrik vid Östgöta infanteriregemente 1708-03-14. Premiärfänrik 1708-12-09. Fänrik vid livgardet 1709-02-26. Löjtnant därstädes 1722-06-19 med rang från 1719-01-02. Avsked 1732-06-21. Död 1739-03-16. På Källinge i Knutby socken, Stockholms län och begraven i Knutby kyrka. Han blev i slaget vid Poltava Fången och förd till Tobolsk, därifrån han hemkom först år 1722 i maj. Gift 1:o 1710 i Sibirien med Gertrud Elisabet Brunner, född 1729-10-16, dotter av kaptenen Ulrik Johan Brunner och Magdalena Gertruda Richter. Gift 2:o 1730-04-02 i Knutby socken, med Christina Helena Forbes af Lund, född 1707-01-22. Död 1789-09-10. På kaptensbostället Västerby i Tumbo socken, Södermanlands län, dotter av kaptenen Alexander Magnus Forbes at Lund, nr 174, och Johanna Elisabet Svinhufvud af Qvalstad.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1711-03-23 i Sibirien, död där 1712-02-01.
 • 1. Erik, född 1714 i Sibirien, död ung.
 • 2. Göran Magnus, född 1731-08-17. Sjöfarande.
 • 2. Aletha Johanna, född 1732-11-24 i Stockholm, död 1738 på Kallinge och begraven i Knutby kyrka
 • 2. Christina Helena, död ung på Kallinge och begraven i Knutby kyrka
 • 2. Carl Johan, född 1735-08-27, på Kallinge, död 1743 i Uppsala och begraven i Vaksala kyrka Uppsala län.

TAB 48

Anders, (son av Göran, tab 46), till Tornby i Fornåsa socken, Östergötlands län. Död. 1694-08-30 på Isnäs. Volontär vid överste Skyttes blå regemente i Riga 1708-08-11. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1711-02-22. Sergeant därstädes 1711-08-16. Sekundfänrik 1712-10-14. Premiärfänrik 1713-02-12. Löjtnant 1714-12-03. Konfirmationsfullmakt 1716-08-27. Kaptenlöjtnant 1741-10-29. Stabskapten 1741-10-29. Kapten 1742-07-03. Konfirmationsfullmakt 1742-08-19. RSO 1748-11-07. Majors avsked 1749-02-14. Död 1768-09-22 på Tornby och begraven i Fornåsa kyrka. Han var med i många träffningar, bland annat vid dalkarlsanfallet på dåvarande Norrmalmstorg död Stockholm 1743. Gift 1720-02-21 på Tornby med sin syssling Catharina Maria Boije af Gennäs, född 1695-05-08, död 1785-03-11, på Tornby, dotter av kaptenen Johan Gustaf Boije af Gennäs, och friherrinnan Margareta Sparre.

Barn:

 • Margareta, född 1721-11-25 på Tornby, Död ogift 1802-12-22, på Sund vid Skänninge.
 • Anna Maria, född 1722-11-19 på Tornby, död 1752-05-15 Bonnorp Gift 1748-12-27 på Tornby med ryttmästaren Otto Silferlåås, nr 377, i hans 1:a gifte, född 1719, död 1798.
 • Johan Gustaf, född 1723. Kapten. Död 1797. Se Tab. 49
 • Charlotta Sofia, född 1724-12-15 på Tornby, död där 1785-02-17. Gift 1769-06-11 på Tornby med ryttmästaren Otto Magnus Wolffelt, i hans 2:a gifte född 1727, död 1779.
 • Elsa Catharina, född 1730-01-15 på Tornby, död 1770-05-22. Gift 1751-06-04 med ryttmästaren Johan Adolf Sandberg, nr 1486, i hans 1:a gifte, född 1719, död 1783.
 • Juliana Eleonora, född 1735-08-24 på Tornby, död 1795-06-05 Klackeborg s socken, Östergötlands län. Gift 1765-12-06, på Tornby med sin faders syssling majoren Göran Boije af Gennäs, adopterad friherre Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1785.

TAB 49

Johan Gustaf, (son av Anders, tab 48), född 1723-11-30 på Tornby. Volontär vid Östgöta regemente 1737.

 • Mönsterskrivare därstädes 1739. Förare 1741-10-31. Sergeant 1742-06-28. Fältväbel 1742-07-23. Fänrik 1747-12-23. Löjtnant 1757-09-19. Kaptens avsked 1767-05-25. RSO 1770-04-28. Död 1797-05-21 Hjärtared. Gift 1766-03-03, Malmö med Maria Margareta Stael von Holstein, född 1733-04-02, död 1775-10-21 Krusenhov

Barn:

 • Johan Anders, född 1766. Major. Död 1834. Se Tab. 50
 • Catharina Margareta, född 1768-10-27 på Malmö, död 1807-12-30 på Hjärtared. Gift 1795-09-10 Duseborg med sin moders kusin och mosters man, överjägmästaren Fredrik Gustaf Stael von Holstein, nr 834, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1822.
 • Göran Gustaf, född 1770-02-10 på Malmö, död 1775-09-15.
 • Carl Fredrik, född 1772-05-25 på Malmö, död 1775-09-29.

TAB 50

Johan Anders, (son av Johan Gustaf, tab 49), född 1766-12-16 Malmö. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1773-11-21. Fänrik vid Södermanlands regemente 1782-08-23. Kapten och regementskvartermästare vid Tornérhjelms värvade lätta infanteribataljon 1789-05-23. Kapten vid Hälsinge regemente 1791-04-14. Kompanichef därstädes 1796-07-17. Majors avsked 1801-06-16. Död 1834-12-22, på Fanna vid Enköping. Gift 1808-08-16 med Fredrika Christina Graaner i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1800-12-21 på Läby i likanämnd socken, Uppsala län med löjtnanten Samuel Fredrik af Bjerkén, född 1766. död 1806), född 1781-02-06, död 1848-04-26 i Karlstad, dotter av majoren Johan Graaner och Anna Maria Wallner.

Barn:

 • Johan August, född 1809-08-02. Student i Uppsala 1827. Jur.-fil. kand. 1832. Hovrättsexaminerad 1837. Vice häradshövding. Död ogift under tingsresa 1851-08-08 på Backa gästgivaregård i Värmland.
 • Fredrik Bogislaus, född 1811-04-26. Farmacie stud. Död 1829-05-20 i Uppsala.
 • Christina Margareta Charlotta Juliana, född 1813-06-06 på Fanna vid Enköping. Stiftsjungfru. Död 1882-09-03, i Stockholm. Gift 1846-06-21, i Uppsala med biskopen över Karlstads stift, teol. och fil. doktorn, LNO, Johan Anton Millén, född 1811-01-10 i Åsele socken, Västerbottens län, död 1863-09-11, i Stockholm under pågående riksdag.
 • Knut Sten, född 1815. Lasarettssyssloman. Död 1902. Se Tab. 51

TAB 51

Knut Sten, (son av Johan Anders, tab 50), född 1815-06-16, på Fanna. Bokhållare vid Nykvarns bruk i Turinge socken, Stockholms län 1831, vid Skeppsta bruk i Gåsinge socken, Södermanlands län 1836. Förvaltare vid Ekensholm i Dunkers socken, 1848, Mälsåker Ägde Alvesta i Jäders socken, 1853–1858 (allt i Södermanlands län.). Förvaltare Sturehov 1859. Arrenderade Väster Eknö i Björskogs socken, Västmanlands län 1861–1864. Förvaltare Yxtaholm 1864. Lasarettssyssloman i Strängnäs 1870. Död 1902-09-09. i Stockholm. Gift 1851-11-09 Smedsta. Död 1915-09-15 i Stockholm, Engelbrekts förs. Dotter av löjtnanten Sven Johan Almroth och Fredrika Elisabet Nylund.

Barn:

 • Sten Johan Axel, född 1852. Före detta rektor. Död 1936. Se Tab. 52.
 • Knut Anders August, född 1854-11-26 på Alvesta. Student i Uppsala 1872. Fil. kand. 1874-12-11. Död 1875-01-14 i Uppsala.
 • Anna Elisabet Christina, född 1856-11-10 på Alvesta, död 1862-02-05 på Västra Eknö.
 • Tor Hjalmar Fredrik, född 1858-04-04 på Alvesta, död 1859-03-05 i Eskilstuna.
 • Carl Gustaf Teodor, född 1860-07-14, och död 1860-11-20 på Sturehov.
 • Anna Maria Emilia, född 1862-01-16 på Västra Eknö. Anställd i Stockholms läns sparbank 1883. Kontorsskrivare därstädes 1890. Kassakontrollant 1910. Patriotiska sällskapets stora guldmedalj 1919-10-29.
 • Erik Nils Vilhelm, född 1863-03-26 på Västra Eknö. Student i Uppsala 1881-09-16. Extra ordinarie kanslist i överståthållareämbetet för polisärenden 1883. Amanuens där 1888–1897. Medarbetare i tidningen Dagens nyheter i Stockholm 1898–1907, i tidningen Dagen 1907–1914 och i Aftonbladet 1914–1917, då han tog avsked på grund av sjukdom. Död 1925-08-01 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Gerda Kerstin Elisabet, född 1865-10-03 på Yxtaholm. Inträdde i Skånes enskilda banks avdelningskontors i Stockholm tjänst 1883. Ordinarie bokhållare 1884. Död ogift 1908-11-30 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Ebba Sofia Fredrika, född 1866-10-26 på Yxtaholm. Anställd i Skånes enskilda banks avdelningskontor i Stockholm 1889 och i Skandinaviska kreditaktiebolag vid dessa bankers sammanslagning 1910-12-01. Avsked 1921-10-26.

TAB 52

Sten Johan Axel (son av Knut Sten, se tab 51), född 1852-11-28 Mälsåker Mogenhetsexaminerad i Strängnäs 1871-04-28. Student i Uppsala 1871-05-15. Fil. kand. därstädes 1874-09-11. Genomgick provår 1880–1881. Fil. lic. 1881-12-14. Vikarierande adjunkt vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1882–1883 och extra ordinarie lektor där 1884–1892. Sekreterare hos kunglig direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1891-11-20. Tillika adjunkt vid ovannämnda latinläroverk 1892-05-11. Kyrkofullmäktig i Stockholm 1901–1914 och ledamot av dess beredningsutskott 1911–1914. Ledamot av Maria förss skolråd 1903–1922 (vice ordf. 1913–1922). Stadsfullmäktig i nämnda stad 1904–1915. God man för tillsyn å frälse förmynderskap 1904. RVO 1904-12-01, rektor för Katarina realskola i Stockholm 1905-07-07. Ledamot av folkskoleöverstyrelsen i Stockholm 1907–1910 och av kunglig direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1910–1918. Avsked från rektorsbefattningen 1918-05-24. Ägare del i hus i Stockholm sedan 1901 samt ägare Stavbotorp i Hölö socken, Södermanlands län sedan 1912. Se biografi i Vem är det. Död 1936-09-03 i Södertälje (Maria förs i Stockholm db nr 210). Gift 1892-11-26 i Stockholm med Anna Johanna Holmberg, född 1867-12-09 i nämnda stad, dotter av byggmästaren Jöns Petter Holmberg och Johanna Olsson. Ägare del i hus i Stockholm sedan 1901 och i Södertälje sedan 1910 samt Stav i Hölö socken, sedan 1911.

Barn:

 • Sten, född 1893-10-16 i Stockholm. Studentexaminerad 1912-05-11. Praktiserade lantbruk 1912–1914. Furir i Gotlands infanteriregemente 1916-05-05. Reservofficersaspirant 1916-05-12. Elev vid extra reservofficerskurs å Fristads hed 1916-05-15. Utexaminerad 1916-09-09. Fanjunkare i Södermanlands regementets reserv 1916-09-12. Fänrik i regementets reserv 1916-12-05. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1916-11-01. Utexaminerad därifrån 1918-11-20. Underlöjtnant i regementets reserv 1919-01-24. Förvaltare vid Stav och Stavbotorp s. å. Löjtnant 1923-11-12. Död 1934-06-09 i Stocksund (Mörby lasarett) och begraven i Stockholm.
 • Märta, född 1897-03-19, i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1923-05-19 i New York med ingenjören hos Radio Corporation of America Nils John Herman Anckers, född 1894-10-10. Död 1938.

TAB 53

Göran, (son av Anders, tab 48), född 1732-04-07 volontär vid Östgöta regemente 1744. Förare därstädes 1747. Sergeant 1750. Stabsfänrik 1752-12-03. Stabslöjtnant 1760-08-11. Löjtnant 1764-07-30. Kaptens avsked 1769-03-31. Död 1816-04-05 Bäck. Gift 1769-03-21 på Gärahov i nämnda socken, med Dorotea Juliana von Vicken, född 1734-05-31, död 1821-07-24, på Bäck, dotter av översten Hans Isak von Vicken och Anna Dorotea Engelhardt samt syster till Joh. Edv., Isak Otto, Henrik Adolf och Reinhold Gustaf von Vicken, naturaliserad von Vicken, nr 830.

Barn:

 • Catharina Dorotea, född 1770-01-25, i Vallerstads socken, Östergötlands län, död 1852-12-31 Kolslätt. Gift 1797-06-30, med sin kusin, kvartermästaren vid Mörnerska husarregementet Hans Simon Samsioe, född 1757-11-10 i Jönköping, död 1841-04-25, på Kolslätt [Medd. av direktör G. Indebeton.].
 • Magdalena Sofia, född 1771-03-22, i Vallerstads socken, död änka. Gift 1816-09-23, på Bäck med kvartermästaren Johan Kyhlberg, född 1759-05-16, död 1836-12-12, på Bäck.
 • Eva Christina, född 1772-05-29, död 1773-05-03 i Vallerstads socken.
 • Hans Georg Julius, född 1773-08-01. I Vallerstads socken. Underofficer vid Jönköpings regemente. Fänrik därstädes 1796-11-23. Löjtnant 1808-04-02. Död ogift 1809-08-19.
 • Carl Henrik, född 1775. Överjägmästare. Död 1847. Se Tab. 54.
 • Albertina Eleonora, född 1777-04-24 i Vallerstads socken. Gift 1816-05-26, på Bäck med hovlakejen hos hertigen av Södermanland Sven Johan Svensson.

TAB 54

Carl Henrik, (son av Göran, tab 53), född 1775-11-13 i Vallerstads socken. Kom i krigstjänst 1786. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1800-12-10. Löjtnant därstädes. Avsked 1805-07-04. Överjägmästares n. h. o. v. (Sj.) 1808-09-05. Död 1847-12-18 Älvstorp. Gift där 1809-09-12 med Märta Elisabet Rudberg 1786.

Barn:

 • Carl Göran (Georg), född 1810. Underlöjtnant. Död 1887. Se Tab. 55.
 • Johanna Albertina (Jeanette), född 1812-12-13 i Acklinga socken, död 1901-02-20 i Åhus. Gift 1:o 1835-08-16 på Älvstorp med sergeanten vid Skaraborgs regemente Johan Fredrik Godén, född 1805-04-26 i Slaka socken, Östergötlands län, död 1838-05-14. Gift 2:o 1842-10-07 med bruksbokhållaren på Tidaholm Johan Fredrik Roos, död 1869-02-06.
 • Sofia Magdalena Dorotea, född 1816-00-25. Död 1817-11-18 på Bäck.
 • Johan Frans Oskar, född 1818-11-29 på Bäck. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1835-04-01. Konstapel därstädes 1837-06-24. Avsked 1838-05-21. Volontär vid Älvsborgs regemente 1838-05-28, furir därstädes 1838-12-29. Sergeant 1842-05-30. Fanjunkare 1844-07-15. Död ogift 1849-02-08 i Sexdrega socken, Älvsborgs län.
 • Augusta Sofia Magdalena, född 1821-06-15, död 1826-06-13.

TAB 55

Carl Göran (Georg), (son av Carl Henrik, tab 54), född 1810-07-01 i Acklinga socken. Student i Lund 1829. Volontär vid Älvsborgs regemente 1835-09-06. Furir därstädes 1836-06-18. Sergeant 1838-12-22. Fanjunkare 1839-10-15. Underlöjtnant vid Hallands infanteribataljon 1841-06-04. Avsked ur krigstjänsten 1848-05-26. Död 1887-12-07 i Halmstad. Gift 1848-09-16 med Carolina Wetterlund ]], född 1823-05-10 vid Guldkroken i Gredbäcks socken, Skaraborgs län, död 1902-06-17, i Halmstad, dotter av lantbrukaren Lars Jonsson Wetterlund och Catharina Eriksdotter.

Barn:

 • Carl Oskar, född 1849-07-07 i Hasslövs socken, Hallands län. Mogenhetsexaminerad i Halmstad 1868. Student i Uppsala samma år. Vikarierande adjunkt och lektor vid läroverket i Halmstad 1871–1872. Specialelev i tillämpad mekanik vid dåvarande Teknologiska institutet i Stockholm 1873–1875. Lärare i matematik och fysik vid Borås tekniska elementarskola 1875–1876. Huvudlärare i matematik vid Göteborgs realgymnasium 1877–1886, under de senare åren även i botanik. Sedan 1887 anställd såsom matematiker hos livförsäkringsaktiebolaget Victoria. Död 1923-12-24 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Gift där 1906-06-30, med Gerda Ingmanson, född 1871-03-22 i nämnda stad, död 1917-06-16 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, dotter av köpmannen Johan Fredrik Ingmanson och Antoinette Vilhelmina Ingmanson.
 • Carolina Concordia Georgina, född 1851-02-23. Död 1920-05-08 i Södertälje förs.
 • Albert Georg Florus, född 1853. Disponent. Se Tab. 56.
 • Alma Linda Catharina, född 1855-07-22 i Halmstad. Gift 1892 i Boston, Massachusetts, USA med glasmästaren Olof Nelson, född 1862 i Skåne, Sverige. Död 1925 i Boston, Massachusetts, USA.
 • Maria Elisabet Heliodora, född 1861-11-15 i Halmstad.
 • Sigfrid Daniel Constantin, född 1864-05-21, död 1865-06-05
 • Valfrid Teofilus, född 1859-10-07, död 1860-05-12.

TAB 56

Albert Georg Florus (son av Carl Göran, tab 55), född 1853-04-24 i Halmstad. Disponent. Gift 1887-01-01 i Stockholm med Hilda Charlotta Möller, född 1852-06-28 i Göteborg, Carl Johans förs Död 1918-10-01 i Stockholm. Dotter av repsl.arb. Johan Henric Möller och Amalia Fredrika Charlotta Hansson.

Barn:

 • Axel Emil, född 1879-07-18 i Stockholm i Kungsholms förs RHD protokoll 1913 § 18. Innehar Boijes juridiska byrå i nämnda stad. Död 1938-06-08 i Stockholm (Gustav Vasa förs, db 150). Gift 1904-08-06 i Visby med Hulda Erika Jeannette Andersson-Kinsky, född 1879-09-04 i nämnda stad, dotter av rustmästaren Per Gustaf Andersson och Carolina Lundqvist.
 • Nils Paridon, född 1885-09-07 i Göteborg. Gift 1930-02-15 i Norrköping med Katharina Sofia Persson, född 1893-12-17 i Stiby förs, Kristianstads län, dotter av lantbrukaren Per Hansson och Frikk.
 • Georg Albert (Göran), född 1887. Köpman. Se Tab. 57
 • Jenny Marta Maria, född 1893-08-28 i Helsingfors. Gift 1917-12-20 i Stockholm Matteus med förste assistentveterinären vid Norrköpings stads slakthus Carl Albert Hermansson, född 1887-04-03 i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län.

TAB 57

Georg Albert (Göran), (son av Albert Georg Florus, tab 56), född 1887-10-16 i Stockholm. Försäljningschef hos aktiebolag Hasse W Tullberg i Stockholm 1905-02-01–1919-09-30. Verkställande direktör i aktiebolag Egnellska boktryckeriet sedan 1919-10-01. Gift 1912-08-03 i Stockholm med Hildegard Sofia Anderson, född 1888-10-12 i Salsta. Dotter av lantbrukaren Oskar Anderson och Augusta Magnusson.

Barn:

 • Lalla Margareta Göransdotter, född 1913-05-24 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Göran Christer Anders Göransson
 • Marianne Louise Göransdotter
 • Göran Hans Erik Göransson,
 • Ulla-Brita Göransdotter
 • Göran Carl-Henrik Göransson

TAB 58

Albion Isidor, (son av Carl Göran, tab 55), född 1859-12-11 i Halmstad. Först biträde hos fotografen Eurenius i Stockholm, sedan fotograf i Göteborg. Bokbindaremästare därstädes. Gift 1884-10-04 i Stockholm med Emma Alexandra Engström, född 1861-08-15 i sistnämnda stad, dotter av handlanden Gustaf Alexander Axner och Emma Eufrosina Elisabet Engström.

Barn:

 • Greta Serafia Elisabet, född 1885-09-03, i Stockholm. Gift 1917-08-24, i Göteborg med försäkringstjänstemannen Nils Hagberg, född 1890-08-27, i sistnämnda stad.
 • Charles Oskar Isidor, född 1887. Kontorist. Se Tab. 59
 • Carl Gustaf Vilhelm, född 1888. Kamrer. Se Tab. 60
 • Elsa Maria, född 1890-11-29 i Göteborg, liksom de följande syskonen. Före detta kassörska hos Göteborgs konstförening. Gift 1923-05-18 i Göteborg Annedals med läraren vid Göteborgs folkskolor Carl Ferdinand Ström, född i Göteborg, Haga förs 1894-10-19.
 • Märta (Martha) Georgina, född 1891-11-17. Kontorist i Köpenhamn. Gift 1926-07-11 med kontorist Paul Reinhardt Frey bosatta i Köpenhamn.
 • Ingrid Anita, född 1893-05-28 i Göteborg
 • Carin Alexandra, född 1895-06-27. Gift 1921-09-23 i Göteborg, Annedals med handlanden i nämnda stad Oscar Evald Eliason, född där 1891-08-15.
 • Kerstin Linnea Isabella, född 1896-11-25, kontorist i Göteborg. Kassörska.
 • Eva Maria Louise, född 1900-02-06. Kontorist. Försäkringstjm.

TAB 59

Charles Oskar Isidor, (son av Albion Isidor, tab 58), född 1887-04-15 i Göteborg. Kontorist i nämnda stad. Gift i Göteborg 1922-02-25 med Svea Eugenia Abrahamsson, född 1887-03-31 i nämnda stad. Dotter av Johan Albin Abrahamsson och Josefina Albertina Andersson.

Barn:

 • Sven Bertil,
 • Elsie Gunilla

TAB 60

Carl Oustaf Vilhelm, (son av Albion Isidor, tab 58), född 1888-12-19 i Göteborg. Kontorist. Kamrer i nämnda stad. Gift där 1912-11-16 med Carin Andrea Larsson, från vilken han blev skild genom Göteborgs rådhusrätts utslag 1934-08-14, född 1888-03-23 i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län. Dotter av hemmansägaren Paul Anton Larsson och Anni Eleonora Andersson.

Barn:

 • Göran Bertil,
 • Inga Alexandra,
 • Frej Paul Wilhelm

TAB 60.5

Rolf Claes Erik, (son av Albin Isidor, tab 58), född 1905-10-26. Gift 1932-07-31 i Göteborg Haga förs med Märta Hildur Belltana Magnusson, född 1906-10-22 i Kristine förs, Västra Götalands län.

Barn:

 • Klas Göran
 • Ulla Margareta
 • Eva Marianne

TAB 61

Nils Gustaf, (son av Göran, tab 46), till Isnäs, född 1698-09-07 på Yksjärvi vid Viborg. Sekundförare vid Östgöta infanteriregemente 1717-03-02. Grenadjärförare 1718-02-19. Sekundsergeant 1718-09-16. Premiärsergeant 1719-06-23. Fänrik 1720-02-22. Löjtnant 1741-06-25. Kaptens avsked 1741-10-10. Död 1750-04-19 i Vallerstads socken, Östergötlands län och begraven 1750-04-30. Gift 1735-04-24 Renstad med Margareta Charlotta Rehnberg, född 1712-02-01, död 1755-07-14 genom drunkning och begraven i Vallerstads kyrka, dotter av majoren Zakarias Rehnberg, och hans 1:a fru friherrinnan Maria Sparre.

Barn:

 • Zakarias Gustaf, född 1737-02-15 på Vallerstad i likanämnda socken, liksom syskonen. Student i Uppsala 1751. Tingstjänstgöring 1752–1756. Kopist i kammarrevisionen 1756-12-20. Kanslist därstädes 1758-03-06. Vice advokatfiskal 1762-06-08. Död ogift 1766-11-23.
 • Maria Juliana, född 1739-02-13, död änka 1784-01-18 i Norrköping. Gift med fabrikören Erik Wallenius.
 • Göran Carl, född 1741-08-12. Var rustmästare vid Östgöta infanteriregemente 1758.
 • Margareta Charlotta, född 1743-04-10. Död ogift 1844-04-17.
 • Nils Fredrik, född 1745-03-31. Volontär 1759. Rustmästare 1760. Förare samma år. Sergeant vid Östgöta regemente till fot 1763-06-24. Fänrik vid arméns flotta. Död ogift 1775-02-14 på Renstad.
 • Anders Christer, född 1748-09-24, död 1749-01-16.

TAB 62

Claes Anders, (son av Erik, tab 16), till Lahdentaka säteri i Tyrvändö kapell av Hattula socken, i Finland. Kapten. Stupade 1656, under ett utfall vid belägringen av slottet Tykoczin i Polen. Han fick i tyska 30-åriga kriget högra handen avskjuten. Gift med Elin Beurraeus, död omkring 1694 och begraven i Tyrvåndö kyrka, dotter av ståthållaren Tomas Beurræus, och Sofia Hansdotter, av ointroducerad adliga Lepassläkten.

Barn:

 • Claes. Student i Åbo 1663. Fänrik vid Upplands infanteriregemente 1672-10-29. Löjtnant därstädes 1676-01-04. Kapten vid Creutz' finska dragonregemente 1677-12-28. Avsked 1680, då regementet reducerades. Överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1700-10-16. Var död 1724-02-29. Ogift. Han bevistade krigen i Skåne och Tyskland på 1670-talet.

TAB 63

Hans, (son av Claes Anders, tab 62), till Lahdentaka, född 1650-05-02. Student i Åbo 1663. Major vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Död 1688-12-16, och begraven i Mörskoms kyrka i Finland, där hans vapen uppsattes. Gift 1680-10-18, enligt kungligt tillstånd med sin kusin Brita Forbes, född 1657, död 1695, begraven 1695-09-23 i Mörskoms kyrka, dotter av översten Ernst Forbes, och Christina Boije af Gennäs.

Barn:

 • Claes, till Lahdentaka. Fänrik 1713. Död ogift.
 • Carl Magnus. Kvartermästare vid kavalleriet. Bosatt på Lahdentaka 1703. Död ogift.

TAB 64

Ernst, (son av Hans, tab 63), till Lahdentaka.

 • Kornett vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1701-01-07. Konfirmationsfullmakt 1701-11-07. Löjtnant därstädes 1703. Löjtnant vid Nylands ordinarie kavalleriregemente 1709-10-24. Avsked 1714-04-24. Död 1722-12-14 Labby Gift med Engel Berg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1723-12-20» med föraren Kjell Christoffer Walkendorff), dotter av kommendanten på Tavartehus Anders Berg och Anna Maria von Meurman.

Barn:

 • Anders, född 1718-04-14 i Pernå socken. Korpral 1738-12-17. Fältväbel vid Björneborgs infanteriregemente 1744-09-17. Avsked 1761-03-26.

TAB 65

Hans, (son av Ernst, tab 64), född 1714. Rustmästare. Sergeant vid Tavastehus läns infanteriregemente. Furir vid artilleriet 1735. Död 1741 på Lahdentaka. Gift 1735-01-28 i Pälkänä socken, med Hedvig Italin, dotter av kyrkoherden Mattias Italin och Anna Krook.

Barn:

 • En dotter, begraven 1735.
 • Anna Hedvig, född 1736-11-21 på Lahdentaka, liksom systrarna, död där 1740-03-22.
 • Helena Sofia, född 1739-01-03, levde 1779, då makarna flyttade till Helsingfors. Gift efter 1758-08-18 med ? slottsfogden Ez. Justander, född 1743-03-05.
 • Maria Elisabet, född 1741-07-02 levde ogift 1772.

TAB 66

Hans, (son av Hans, tab 63), född 1686. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1702. Sergeant vid prästdragonerna 1703-03-08, fältväbel vid Nylands fördubblingsbataljon 1704-06-24. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleritordubblingsregemente 1704-10-00. Kvartermästare därstädes 1708. Fänrik vid Tavastehus infanteriregemente samma år. Löjtnant därstädes 1710-12-11. Kaptenlöjtnant 1714-05-14. Konfirmationsfullmakt 1714-07-28. Kapten 1715-08-20. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Majors avsked 1723-08-26 död 1730-12-18. Gift med Gertrud Helena Bergk, död 1769-04-07 i Akkas socken, i Finland, dotter av majoren Otto Reinhold Bergk och Anna Sofia Brakel samt syster till översten Casper Johan Bergk, naturaliserad Berch.

Barn:

 • Ett barn, född 1713, död 1713-10-25 i Ilmola socken, fem mån. gammal.
 • Anna Sofia, född 1714. Död 1774-12-07 på Fredrikstorp i Finland. Gift 1729-06-17 med överstelöjtnanten Johan Ekman, född 1675, död 1741. Stamfader för adlade ätten Segercrantz.
 • Otto Ernst, född 1719. Landshövding. Död 1781. Se Tab. 67
 • Casper Johan, född 1723. Överstelöjtnant. Död 1782. Se Tab. 68.
 • Anders, född 1724-06-01, rustmästare vid Västerbottens infanteriregemente 1740-03-03. Furir därstädes 1741-02-03. Sergeant 1741-09-02. Fältväbel 1742-06-28. Sekundfänrik 1743-03-30. Fänrik vid Tavastehus infanteriregemente 1748-11-09. Löjtnant därstädes 1749-09-05. Kapten 1758-04-25. RSO 1772-05-28. Genom byte kapten vid änkedrottningens livregemente 1777-09-10, avsked med pension 1777-10-22. Död barnlös 1784-11-30 på Kirstula gård. Gift 1782-12-03 med Anna Christina Wurster, född 1739, överlevde mannen, dotter av gördelmakareåldermannen i Stockholm Gottlieb Wurster och Christina Eleonora Fehrman. (Pt XII s. 165.)
 • Hans Georg, född 1725. Kapten. Död 1791. Se Tab. 77

TAB 67

Otto Ernst, (son av Hans, tab 66), till Lahdentaka i Tyrvändö kapell. Död. 1719-12-04. Volontär vid artilleriet 1734. Konstapel 1738. Sergeant 1740. Överfyrverkare 1741. Underlöjtnant 1741-10-10. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1744-11-12. Kapten därstädes 1750-09-24. RSO 1761-11-23. Avsked 1763-03-19, med krigsråds titel. Landshövding i Kuopio län 1774. Död 1781-01-12. Gift 1749-07-06 Sigridsholm med Jaquette Margareta Falkenberg af Trystorp, född 1725-01-30, död 1752-07-02, på Lahdentaka, dotter av överstelöjtnant Carl Falkenberg af Trystorp, och hans 1:a fru friherrinnan Magdalena Sofia Horn af Rantzien.

Barn:

 • Sofia Margareta, född 1750-04-05 på Lahdentaka, död där 1779-06-09. Gift 1775-08-17 med sin farfars sysslings son kaptenen Bengt Axel Boije af Gennäs, adopterad friherre Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1734. Död 1808.
 • Eva Gustava, född 1752-02-21, död 1827-05-20 i Borgå. Gift 1775-03-19 med överstelöjtnanten Alexander Magnus Forbes af Lund, född 1731, död 1804.

TAB 68

Casper Johan, (son av Hans, tab 66), född 1723-03-01. Rustmästare vid Västerbottens regemente 1740-03-03. Förare därstädes 1741-02-03. Fältväbel 1741-09-21. Fänrik därstädes 1742-01-09 och genom byte vid Tavastehus regemente 1747-01-23. Löjtnant därstädes 1749-08-17. Kaptenlöjtnant 1750-09-06. Kapten 1752-10-30. Regementskvartermästare 1754-03-21. Fick kompani 1758-04-25. RSO 1767-11-23. Major 1771-08-28. Genom byte transporterad till livgardet 1775-11-08. Avsked 1775-11-22. Överstelöjtnant vid Savolaks fotjägarekår 1778-05-00. Död 1782. Gift 1753-04-05 med Catharina Charlotta Ehrenstolpe, född 1730, död 1799-12-20 Haiko

Barn:

 • Conrad Fredrik, född 1754-04-25 Dregsby Avsked. Död ogift 1802 i Stockholm. Han bortgick från sitt hem den 26 juni nämnda år och återfanns den 9 juli i sjön vid Tranebergsbro vid Stockholm.
 • Johan Adolf, född 1755-05-05, Labby
 • Eric Gustaf, född 1757-03-24, på Labby, död där 1757-07-27.
 • Otto Vilhelm, född 1758-03-29, på Labby. Var 1777 fänrik och 1793 löjtnant. Avsked. Bodde Mickelsböle Död där ogift 1826-05-25.
 • Georg Magnus, född 1759. Major, död 1836. Se Tab. 69
 • Anders Johan, född 1761. Död 1761-08-06 på Labby.
 • Gustaf Henrik, född 1763-05-22. Volontär vid Åbo läns regemente 1775-01-03. Fänrik därstädes 1779-04-23. Löjtnant vid Savolaks jägare 1783-05-12. Bevistade finska kriget 1788. Död ogift 1788-06-11, skjuten i affären vid Kyrö.
 • Ebba Helena, född 1764, död 1835-01-12 på Haiko. Gift där 1786-11-23 med översten Magnus Vilhelm von Essen af Zellie, född 1746, död 1810.
 • Claes Johan, född 1766-11-08 på Haiko. Fänrik vid Savolaks fotjägare 1783-04-30. Död 1788-10-06 vid posteringen i Puumala socken.
 • Anders Erik, född 1768. Major. Död 1838. Se Tab. 70
 • Sofia Lovisa, född 1772-08-21, på Haiko, död 1851-05-13 i Borgå. Gift 1796-03-20 på Haiko med sin systers svåger överstelöjtnanten Adolf Henrik von Essen af Zellie, nr 723, född 1759, död 1825.

TAB 69

Georg Magnus (son av Casper Johan, tab 68), född 1759-10-01. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1770-09-24. Avsked 1774-07-26. Kadett vid artilleriet i Helsingfors 1774-08-16. Avsked 1775-05-20. Korpral på extra stat vid Lätta dragonerna av konungens liv- och hustrupper 1775-06-27. Transporterades till Karelska lätta dragonerna 1777. Kornett därstädes 1779-07-22. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1791-04-24. Kapten därstädes 1796-11-13. Majors avsked 1804-12-10, död 1836-07-13, på Haiko. Han bevistade finska kriget 1788 och blev 1788-07-21 vid Kärnäkoski sårad och fången, varefter han två år vistades i Vologda. Gift 1791-10-11 med Hedvig Eleonora von Essen af Zellie, född 1756-08-28, död 1828-05-29 Hedvigsberg

Barn:

 • Helena Charlotta, född 1792-09-17 på Haiko, död 1839-01-07 Lövkoski Gift 1837-09-08 i Sibbo socken, med kofferdikaptenen Abraham Wickholm, född 1792.
 • Johanna Lovisa, född 1793, död 1880-04-22 i Borgå. Gift 1836-03-17 med sin kusin löjtnanten Adolf Reinhold von Essen af Zellie, nr 723, född 1804, död 1867.
 • Hedvig Sofia, född 1796-10-13, Svartså
 • Carl Magnus, född 1798-06-15, död 1798-08-25.

TAB 70

Anders Erik, (son av Casper Johan, tab 68), född 1768-08-21, Haiko Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1785-04-18. Fänrik därstädes 1787-05-18. Löjtnant 1790-10-20. Kapten 1796-10-30. Major 1808-07-21. RSO 1808-07-30. Avsked 1809. Överstelöjtnant 1810, men utlöste icke fullmakten och begagnade aldrig denna titel. Död 1838-01-01 Dregsby Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809 samt blev vid Kalix fången av ryssarna 1809-03-05. Gift 1803-12-24, i Sibbo socken, med Johanna Christina Nordenskiöld, född 1783-12-21, i nämnda socken, död 1835-10-18, på Dregsby, dotter av majoren Anders Johan Nordenskiöld B, och Anna Christina Olivestam, av en adlad, men ej introducerad ätt.

Barn:

 • Anders Vilhelm, född 1804. Häradshövding. Död 1888. Se Tab. 71.
 • Anna Charlotta, född 1806-05-12 på Dregsby, död 1860-11-07 i Borgå. Gift där 1831-09-29, med domprosten i Borgå, med. och fil. doktorn Daniel Lindh, född 1796-09-03, i Vederlaks socken, död 1876-10-26 i Borgå.
 • Herman August, född 1811. Löjtnant. Död 1851. Se Tab. 73
 • Gustaf Robert, född 1812-12-30, på Dregsby, död där 1813-06-11.
 • Sofia Vilhelmina, född 1814-08-14, på Dregsby, död 1836-06-07 i Libelits prästgård. Gift 1834-07-08 på Dregsby med prosten och kyrkoherden i Libelits pastorat, til. doktorn Anders Josef Europæus i hans 1:a gifte, född 1797-11-21 i Kuolemajärvi. Död 1870-05-24 i Libelits prästgård.
 • Erik Johan, född 1816-04-25 på Dregsby. Student i Helsingfors 1833-12-16. Död där ogift 1838-03-24,.
 • Catharina Lovisa, född 1817-09-26, på Dregsby, död 1880-09-15, i Borgå. Gift 1848-01-20 på Dregsby med sin systers svåger, med. doktorn Anton Lindh, född 1811-06-23, i Vederlaks socken, död 1881-03-13, i Borgå.

TAB 71

Anders Vilhelm, (son av Anders Erik, tab 70), född 1804-09-12, på Dregsby. Student i Åbo 1821-10-22. Auskultant i Åbo hovrätt 1825-12-20. Extra ordinarie kopist hos kejs. senaten för Finland 1828-02-12. Häradshövdings n. h. o. v. 1856-09-07. Död 1888-04-24 i Borgå. Han ägde och bebodde det gamla familjegodset Dregsby, som han försålde 1882. Gift 1830-06-17, i Helsingfors med stiftsjungfrun Hedvig Catharina Gustava Fredrika af Klercker, född 1801-01-15 Mäkkylä

Barn:

 • Johanna Lovisa Adelaide, född 1831-06-02, i Helsingfors, död där 1897-11-09. Gift 1852-06-01 på Dregsby med assessorn i tullstyrelsen, lagmannen Frans Gabriel Krogius, född 1827-09-04, i Fredrikshamn, död 1899-02-26, i Helsingfors.
 • Anders Erik, född 1832-12-07, död 1834-10-24, i Helsingfors.
 • Matilda Gustava, född 1836-06-01 i Helsingfors, död där 1898-03-16. Gift 1857-09-20, på Dregsby med provinsialläkaren, med. doktorn Carl Adolf Neovius, född 1822-07-28, i Helsingfors, död 1863-11-03 i Boppard, nära Koblenz.
 • Axel Vilhelm, född 1838. Underlöjtnant. Död 1907. Se Tab. 72.
 • Carl Herman, född 1841-04-10, på Dregsby. Lantbrukare. Död ogift 1894-08-26, Eriksdal

TAB 72

Axel Vilhelm (son av Anders Vilhelm, tab 71), född 1838-05-22 på Dregsby. Underfänrik vid 8. (Nylands) finska indelta skarpskyttebataljon. Fänrik vid Kaluga, prinsens av Preussen, infanteriregemente 1858-11-29. Transporterades till förstnämnda regemente 1859-02-12. Underlöjtnants avsked 1862-03-20. Ägde Eriksdals säteri i Borgå socken. Död där 1907-04-13. Gift 1863-09-24 i Borgå med Ottilia Lovisa Gylling, född 1838-07-01, död 1917-05-14 i Helsingfors, dotter av senatskamreraren Nils Ulrik Gylling och Helena Lovisa Fabritius.

Barn:

 • Elin Maria, född 1867-09-14. Gift 1899-08-12 på Eriksdal med sin syssling godsägaren Vilhelm Boije af Gennäs, född 1871.
 • Anna Adelaide, född 1871-05-08 på Dregsby. Gift 1896-08-12 med kamreraren Gustaf Adolf Sahlan, född 1860-12-07, död 1909-10-26 i Helsingfors.

TAB 73

Herman August, (son av Anders Erik, tab 70), född 1811-08-12 på Dregsby. Student i Helsingfors 1829-05-11. Överflyttade till Sverige. Fanjunkare vid 2. livgardet 1831-08-27. Fänrik vid Upplands regemente 1832-10-13. Löjtnant därstädes 1836-04-23. Avsked 1837-04-14. Återflyttade till Finland. Född 1851-04-25 på sin egendom Andersberg i Mäntsälä socken. Gift 1837-01-26 Sundsberg

Barn:

 • Carl Anders Herman, född 1837. Godsägare. Död 1905. Se Tab. 74.
 • Viktor Adolf Vilhelm, född 1839-02-19 på Andersberg, liksom syskonen. Död där 1844-11-14.
 • Johanna Adolfina Augusta, född 1840-03-09. Död 1851-10-12, på Andersberg.
 • Frans Albert Johan, född 1841-09-16, död 1844-11-02 på Andersberg.
 • Hedvig Louisa Vilhelmina, född 1842-12-24, död 1877-11-25 i Borgå. Gift där 1868-01-21 med handlanden i Helsingfors Per August Stenius, född 1840-02-21, död 1878-02-05 på Sköldvik i Borgå socken.
 • Charlotta Matilda, född 1844-11-27, död 1851-10-16 på Andersberg.
 • Hulda Maria, född 1846-02-01. Finsk stiftsjungfru.
 • Linda Sofia, född 1847-03-29, död 1858-06-03 i Borgå.
 • Knut Oskar, född 1848-11-16, död 1851-10-11 på Andersberg.
 • Axel Vilhelm Niketas, född 1850-12-14, död 1851-10-12 på Andersberg.

TAB 74

Carl Anders Herman (son av Herman August, tab 73), född 1837-09-29, Andersberg Ägde Lövkoski i Borgnäs kapell till 1879. Godsförvaltare på Ratula i Artsjö socken, till 1882. Ägde Lumnäs, Klements och Kaltas i Lappträsks socken, till sin död. Död 1905-11-23 i Lovisa. Gift 1:o 1866-08-06, med Agnes Rosalie Fredrika Brodin, född 1874-11-22 på Lövkoski, dotter av aktuarien vid sundhetskollegium i Stockholm Carl Johan Brodin och Rosalie Riska. 2:o 1879-07-15 med Julia Lovisa Constance Lindberg, född 1838-03-19, död 1900-11-28 i Helsingfors, dotter av kronolänsmannen i Padasjoki Carl Fredrik Lindberg och Lovisa Vilhelmina Nyström. Gift 3:o 1903-05-24 i Lovisa med Maria Simolin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgmästaren i Lovisa Axel Mauritz Stolpe), född 1858-09-15, i Borgå, dotter av handlanden därstädes Johan Leonard Simolin och Maria Alexandra Nylender.

Barn:

 • 1. Herman, född 1867-06-11, död 1895-09-28 i Amerika.
 • 1. Ellen, född 1869-03-11, i Borgnäs. Gift 1892-07-14, i Lappträsks socken, med landskamreraren i Nylands län Alfons Lennart Emerik Allén, född 1864-01-08 i Laihela socken.
 • 1. Agnes, född 1870-06-12. Gift 1894-08-15 i Sibbo socken, med stationsinspektoren vid Hangö Järnvägsstation August Edvard Beuerman, född 1863-08-15.
 • 2. Oskar Julius, född 1881-08-15 i Artsjö kapell. Kadett i Fredrikshamn 1896-06-29. Avgick 1902. Utexaminerad från Ultuna lantbruksinstitut 1905. 2. Lärare vid Söderkulla jordbruksskola i Sibbo socken, 1906. Avsked. Köpte 1916 Hakkarila i Lempäälä socken.
 • 2. Hilma Alexandra Ingeborg, född 1882-09-29 på Ratula. Gift 1911-05-21 med godsägaren Rudolf Valdemar Munsterhjelm, i hans 2:a gifte, född 1845, död 1923.

TAB 75

Vilhelm (son av Carl Anders Herman, tab 74), född 1871-07-01. Har ägt Rapattila gård i Viborgs socken. Gift 1899-08-12 med sin syssling Elin Maria Boije af Gennäs, född 1867-09-14, dotter av underlöjtnanten Axel Vilhelm Boije at Gennäs och Ottilia Lovisa Gylling.

Barn:

 • Ingrid Maria, född 1900-05-22, död 1908-05-12 på Eknäs gård i Borgå socken.
 • Hans Göran, född 1904-06-20.
 • Hedvig Maria (Heddy), född 1909-10-14 på Eknäs.

TAB 76

Anders (son av Carl Anders Herman, tab 74), född 1873-09-17. Äger Lumnäs gård i Lappträsks socken. Gift 1908-09-24 i Borgå med Dagmar Elisabet Westerlund, född 1886-12-31 i Helsingfors, dotter av arkitekten Johannes Westerlund och Elin Jenny Vilhelmina Forstén.

Barn:

 • Gunnel Valborg, född 1909-10-05 i Lappträsks socken.
 • Gretel Elisabet
 • Ebba Dagmar

TAB 77

Hans Georg, (son av Hans, tab 66), född 1725-10-01. Volontär vid artilleriet 1742. Konstapel därstädes samma år. Furir 1743-06-10. Sergeant 1745. Överfyrverkare 1749-04-27. Underlöjtnant vid artilleriet i Helsingfors 1755-10-04. Löjtnant 1761-06-22. Kapten 1772-02-12. RSO 1772-05-28. Kapten vid artilleriet på Gotland 1773-08-23. Avsked med pension 1783-04-30. Död 1791-02-07 Morstaberg. Gift 1:o med Barbara Maria Lillieström, född 1737, död 1771-06-29, dotter av lantrådet Gustaf Peter Lillieström, och Barbara Maria Königsheim. Gift 2:o med Gustava Märta Klingfell, född 1756-05-11, levde 1811 i Helsingör, dotter av översten Claes Göran Klingtelt, nr 1674, och Benedikta Catharina Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • 1. Gustaf Ernst, född 1765-12-12, död 1766-01-20.
 • 1. Helena Maria, född 1767-06-26, död 1767-10-19 i Akkas socken.
 • 2. Claes Otto, född 1778. Ryttmästare. Död 1854. Se Tab. 78

TAB 78

Claes Otto, (son av Hans Georg, tab 77), född 1778-06-05 i Lovisa. Volontär vid artilleriet i Finland 1781-10-23. Underlöjtnant därstädes 1783-08-14. Kornett vid skånska husarregementet 1797-01-30. Löjtnant därstädes 1804-07-04. Stabsryttmästare 1812-02-25. Avsked 1814-11-29. Tullförvaltare i Björneborg 1822-11-05 och i Jakobstad 1825-05-17. Avsked 1835. Död 1854-08-25, i Åbo. Gift 1810-11-06 med Mariana Horn af Rantzien, född 1782-05-26 Skillinge s län, död 1855-01-25 i Åbo, dotter av generalmajoren Samuel Henrik Horn at Rantzien, naturaliserad och adopterad Horn af Rantzien A, och friherrinnan Magdalena Eleonora Bennet.

Barn:

 • Gustava Eleonora, född 1811-08-04, i Helsingör. Musiklärarinna död ogift 1899-12-13 i Helsingfors.
 • Samuel Henrik, född 1812-08-29 Olstorp. Kadett i Fredrikshamn 1828-10-10. Kornett vid Jamburgska, sedermera prins Fredriks av Würtemberg ulanregemente 1834-01-22. Löjtnant därstädes 1836-10-29. Död ogift 1838-07-15 i Tver.
 • Ludvig Gustaf Reinhold, född 1814-03-28, på Olstorp. Kadett i Fredrikshamn 1828-10-10. Avgick 1831-11-25. Underfänrik vid Petrovska infanteriregement. Fänrik vid Viborgska infanteriregementet 1835-03-28. Transporterades till 12. finska linjebataljonen 1835-10-28 underlöjtnant därstädes 1839-05-28. Transporterad till 8. finska linjebataljonen 1842-07-17. Död ogift 1843-05-27 i Karis socken i Finland.
 • Charlotta Marianne Ottilena, född 1816, död 1816-05-10 på Olstorp, 3 mån. 4 dag.
 • Margareta Lovisa, född 1817-04-28, död ogift 1887-05-19 i Nådendal.
 • Vilhelmina, född 1818-07-06, musiklärarinna vid en uppfostringsanstalt i Washington 1854 i maj. Död ogift 1873-11-15 i Filadelfia.
 • Ida Angelique, född 1821-01-05 Nädala s län, död ogift 1845-11-24 i Åbo.
 • Betty Natalia, född 1822-02-14 på Nådala. Engagerad som sångerska vid kungl. teatern i Stockholm 1850-07-011851-07-01, och skördade stort bifall. Död 1854-11-14 i Stockholm. Gift 1853-04-10 med kompositören RVO, LMA, Johan Isidor Dannström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1858 med Rosalie Åkerman), född 1812-12-15 i Stockholm död där 1897-10-17.

TAB 79

Nils, (son av Mårten, tab 14), till Edegård (Edö) i Pernå socken. Född 1590-12-17, på Gennarby i Tenala socken. Hövidsman för ett kompani dalkarlar 1613-09-16–1615. Kapten för ett kompani av Ernst Creutz' regemente 1620. Överkvartermästare därstädes 1625. Erhöll för sin långvariga tjänst och undfångna blessyrer en årlig förläning av 20 tunnor spannmål 1634-11-17. Död 1656 och begraven 1657-01-25 i Pernå kyrka. Han sålde Edegård till sin svåger Arvid Förhus 1650-11-26. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Anna Turesdotter, död 1651, dotter av ryttmästaren Ture Johansson (Stålarm) och Margareta Bertilsdotter (Mjöhund, ointroducerad adlig ätt).

Barn:

 • 1. Margareta. 'Hon förbjöds 1642-12-09 av konsistorium i Åbo sakramentet, emedan hon för att kasta misstankar på en skräddares hustru låtit uttaga ett dött barn ur benhuset vid Pernå kyrka och utsätta det på en äng »för ett spektakel»'. Var gift 1656 med löjtnanten vid Nylands kavalleriregemente Edvard Möller.

TAB 80

Anders, (son av Nils, tab 3), till Tyko i Bjärnå socken. Fänrik vid finska fanan 1581. Ryttmästare 1593 » innehade häradsrätten i Raseborgs län 1588–1597. Hörde till konung Sigismunds anhängare och blev genom skrivelse från hertig Carl 1597-10-16, stämd till Åbo slott att försvara sitt uppförande. Lyckades undkomma från Finland, men återvände och underskrev finska adelns trohetsförsäkran till hertigen i Åbo 1602-01-09. Häradshövding i Savolaks härad 1602-01-31. Marsk för finska rytteriet 1607-05-05. Ståthållare på Keksholm 1612-01-08. Död 1618. Gift 1:o med Hebla Eriksdotter, dotter av slottsfogden Erik Håkansson (Slang) och Margareta Gödiksdotter Fincke, av finsk uradel. Gift 2:o med Anna Eriksdotter, dotter av amiralen och ståthållaren Erik Bertilsson (Slang) och Carin Eriksdotter.

Barn:

 • 1. Brita.
 • 1. Ingeborg. Gift 1:o med sin styvmors broder Erik Eriksson (Slang), död 1614. 2:o senast 1619 med Arvid Hansson (Stålarm).
 • 2. Anders, död ung och ogift.
 • 2. Göran, död ung och ogift.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: