:

Von Otter nr 150

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrlig

Friherrlig 1719-05-23, introd. s. å.

Otter F15000.png

TAB 1

Casten Otter född 1589 i stiftet Bremen. Inkom i sin ungdom till Sverige och fick tjänst i hertig Carls av Södermanland hov. Kvarblev efter konung Carl IX:s död i dess gemåls, änkedrottning Christinas tjänst och blev 1624 faktor över hennes privata kopparhandel. Handlande i Örebro 1639. Död där 1657-03-00 och ligger jämte båda sina hustrur begraven i Örebro kyrka, varest finnes hans epitafium med hans hustrurs och barns namn antecknade. Hans och hans 1:a hustrus minnesvård med årtalet 1641 fanns även på dörren av en stenhuskällare i nämnda stad. Han begåvades av hertig Carl med några fasta lägenheter vid Örebro samt fick genom änkedrottning Christinas bemedling tid efter annan donationer under Norrköpings besluts villkor, varibland även Snavlunda gård och kvarn i Ånsta socken Örebro län, som räntade 70 tunnor mjöl årligen och varest han uppbyggde tvenne stångjärnshamrar, en sågkvarn och ett borrhus till Örebro faktori, samt köpte av greve Jakob De la Gardie gods till bruket för 8,000 rdr specie, vilket dock alltsammans i framtiden reducerades. Var slutligen den förste, som inrättade faktoriet i Örebro, varå han 1624 fick privilegium och vilket han 1654 avträdde till Samuel Örn, som sedan blev tygmästare i Stockholm.'. Gift 1:o 1620 med Anna Danckwardt, född 1604, död 1644, moder till 16 barn, dotter av borgmästaren i Nyköping Joakim Danckwardt och hans 1:a hustru Brita Olofsdotter samt halvsyster till vice presidenten Henrik Danckwardt, adlad Danckwardt. Gift 2:o 1646 med Christina Hansdotter Schemmelkorn i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Henrik Olofsson), född 1619, död 1673 och begraven s. å. 4/5 i Örebro stadskyrka, dotter av drottning Christina den äldres husgerådsmästare på Nyköpings slott Hans Bertels Schemmelkorn från Danzig och Elisabet Bastiansdotter Geijer.

Barn i 1:a giftet:

 • Beata Otter född 1630, † 1698-08-05. Gift med Zacharias Klingenstierna född 1610, † 1671.
 • Johan Otter född 1631, † 1679. Sekreterare i Bergskollegium.
 • Gabriel Otter född 1639, † omkring 1689. Kapten.

Barn i 2:a giftet:

TAB 2

Carl Otter, (son av Casten Otter, tab 1), född 1651. Löjtnant vid kavalleriet. Var död 1728 och ligger begraven i Tibble kyrka Uppsala län. Gift med Anna Blad, död 1726.

Barn:

 • Anders Otter född på 1670-talet, död 1724. Se adliga ätten von Otter.

TAB 3

Salomon Otter adlad och friherre von Otter, (son av Casten Otter, tab 1) född 1647-10-11 i Örebro. Skrivare på Landskontoret därst. 1661. Ord. kammarskrivare i kammarkoilegii andra avräkningskontor 1667-03-28. Kammarskrivare i statskontoret 1669. Fältbokhållare 1676-01-17 vid svenska armen, som gick över Jämtland in i Norge. Kommissarie i en kommission rörande bruken i Roslagen och Gästrikland 1681. Vice fiskal i förutn. kollegium 1684-05-16. Notarie i kammarrevisionen 1687-06-23. Kamrerare vid amiralitetsstaten i Karlskrona 1689-07-10. Adlad 1691-04-18 (introd. 1693 i d. v. svenneklassen näst efter Gripenstedt, men uteslöts ur matrikeln 1727, då de släkter avfördes, som blivit introducerade såsom friherrliga eller grevliga). Överkommissarie vid amiralitetet 1693-03-21. Krigsråd i krigskollegium 1712-09-09. Riddarhusdirektör 1714-10-27. Landshövding i Blekinge län 1719-04-28, friherre s. å. 28/5 (introd. s. å. 30/5 under nr 150). Död 1732-11-23 i Karlskrona. 'Han var en lärd och ovanligt arbetsam man. Har sålunda renskrivit 1662, 1663, 1664 och 1665 års landsböcker för Örebro län och utarbetade 1682 med otroligt besvär, efter kammarkollegii anmodan och å dess vägnar, förklaringarna över de anmärkningar, som kamreraren Güthrie hade gjort över kollegii förda disposition av medlen under krigsåren från 1674 till 1680, varuti kollegium graverades för 26 tunnor guld, som för gammal gäld blivit utbetalta utan konungens order, vilket arbete slöts så lyckligt, att kollegium blev i stora kommissionen från all gravation befriat. Föreslog rättelser, både i anseende till sysslor som räkenskaper, vid amiralitetsstaten i Karlskrona samt skriftliga instruktioner för varje särskild av betjäningen, vilket arbete, sedan det blivit av kammarkollegium i hans närvaro granskat, av konungen gillades i april 1691. Fick strax därefter konungens befallning att föreslå konstitutorialer och instruktioner för ett särskilt statskontor eller kammarverk vid amiraliletskollegium, för vilket han av konungen erhöll en belöning av 3,000 daler. Föreslog hos konungen, att amiralitetskrigsmanshuskassan, med vilken varit ganska illa hushållat, blev satt på bättre fot och blev förordnad till inspektor över samma kassa samt förvaltade den så, att den vid hans avgång 1711 ägde ett fruktbart kapital av 400,000 daler silvermynt. Förordnades 1695 av konungen att företaga och till slut bringa den betydliga likvidation av flera millioner, som mellan kronan och kammarrådet Gripenstierna sedan 14 år var oavslutad, vilket gräsliga arbete han inom 10 månader fullbordade, varefter hans likvid, oaktat Gripenstiernas klagan, av senaten gillades, och för vilket han av konungen fick en skänk av 6,000 daler. Besörjde slutligen om flera regementens överförande till Pommern och Danzig.'. Gift 1682-09-03 med Barbara Schaeij, född 1656, död 1734-10-30 i Karlskrona och begraven s. å. 4/11, dotter av rådmannen i Arboga och faktorn vid Jäders kronobruk Peter Schaeij och Margareta Heijdrath samt faster till vice presidenten Peter Schaeij, adlad von Schaeij. Makarne firade 1732 den 3 sept. sitt guldbröllop i tjugutre barns, barnbarns och barnbarnsbarns närvaro.

Barn:

 • Salomon Von Otter född 1683, död barn.
 • Eva Christina Von Otter född 1684, död 1747-06-04. Gift 1:o 1704-01-01 i Karlskrona med amiralitetstygmästaren Johan Fredrik von Heinen, i hans 2:a gifte, död 1711. Gift 2:o 1722-03-16 i Karlskrona med schoutbynachten Erland Scherna, adlad Hederstierna, i hans 2:a gifte, född 1676, död 1730.
 • Anna Maria Von Otter född 1686-03-20, död 1754-06-17 i Karlskrona och begraven i Kristianopels kyrka. Gift 1707-12-17 med amiralen Gustaf Vilhelm Von Gertten, nr 749, född 1679, död 1754.
 • Barbara Von Otter döpt 1688-01-28 i Stockholm, död 1718 och begraven s. å. 21/11 i Karlskrona. Gift 1708 med justitiarien Carl Rosenström född 1666, död 1736.
 • Petronella Von Otter född 1690, död s. å.
 • Salomon Von Otter född 1693, död 1745. Se Tab. 4
 • Carl Von Otter född 1696. Generalmajor. Död 1763. Se Tab. 5

TAB 4

Salomon Von Otter (son av Salomon Otter, adlad och friherre von Otter, tab 3), född 1693-05-01 i Karlskrona. Student i Uppsala1 1708-06-18 extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1714. Antogs 1716 till tjänstgöring vid upphandlingskommissionen. Auskultant i kammarrevisionen s. å. 8/2. Sekreterare 1720-06-04 vid kongressen i Braunschweig, vilken kongress dock ej gick i verkställighet. Kommissionssekreterare i Haag 1723. Riddarhussekreterare 1731-06-29. LVA 1740-06-28. Extra ordinarie kansliråd 1741-07-31. Kansliråd s. å. 15/8. Riddarhusdirektör 1744. Död 1745-10-14 i Stockholm och begraven s. å. 18/10. 'Han var en väl studerad, kvick men fåordig, redlig och välmenande man. Kom 1715 till Stralsund och stannade därst. något, just under det denna stad som häftigast belägrades, samt brukades då i åtskilliga mål av konung Carl XII och sändes av honom till Stockholm i en hemlig och viktig förrättning. Gjorde slutligen med upphandlingskommissionens ordförande, den sedermera så bekante och olycklige friherre Görtz, åtskilliga resor till konung Carl XII, som vistades med armén i Norge.' Över honom höll O. Celsius åminnelsetalet i vetenskapsakademien (tr. 1747). Gift 1730-11-29 med sin broders svägerska Johanna Christina Tham, född 1712-04-02 i Göteborg, död 1747-06-07, dotter av kommerserådet Sebastian Tham, adlad Tham, och hans 3:e fru Elisabet Cronström.

Barn:

 • Salomon Von Otter född 1733-08-10 i Stockholm. Tjänade först vid artilleriet. Volontär vid livgardet. Sergeant därst. 1752. Fänrik 1754-07-11. Erhöll tillstånd att gå i fransk tjänst s. å. Löjtnant därst. Död ogift 1755 i Metz i Frankrike.
 • Elisabet Von Otter född 1734, död tre veckor gammal.
 • Carl Gustaf Von Otter född 1739-02-26. Student i Uppsala1 1752-09-01. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium. Död ogift 1760-06-17 i Stockholm.
 • Barbara Christina Von Otter född 1742-08-24, död 1754.

TAB 5

Carl Von Otter (son av Salomon von Otter, adlad och friherre von Otter, tab 3), till Bergkvara i Bergunda socken Kronobergs län. Född 1696-12-24 i Karlskrona. Student i Uppsala1 1708-06-18. Volontär vid Östgöta tremänningsregemente 1711. Förare därst. 1712-05-00. Sekundfänrik vid Östgöta infanteriregemente s. å. 6/9. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente s. å. 15/10. Premiärfänrik därst. 1713-04-14. Löjtnant s. å. 14/8. Kapten 1716-03-27. Kapten vid Skaraborgs regemente 1720-08-15. Majors karaktär s. å. 31/10. Major vid regementet2 1729-12-23. Överstelöjtnant därst. 1744-08-07. RSO 1748-09-26. Överste för regementet 1750-02-13. Generalmajor av infanteriet 1760-07-28. Avsked 1762-06-14. Död 1763-04-22 på Bergkvara. Han bevistade alla under sin tjänstetid förefallande fälttåg samt fick vid anfallet på Fredrikshall under 1716 års norska krig tvenne blessyrer medelst skott, en i vänstra benet, ovan knäet, och en i huvudet. Har givit en mässhake till Dänningelanda kyrka Kronobergs län. Gift 1:o 1727-07-20 med grevinnan Magdalena Sibilla Cronhielm af Flosta född 1701-07-20, död 1727-08-24 på hemresan från bröllopet Hvilsta, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, friherre Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta och hans 1:a fru, grevinnan Maria Wallenstedt. Gift 2:o 1729-05-20 i Göteborg med Catharina Tham, född 1711 23 /1 i nämnda stad, död 1748-07-11 på Bergkvara och begraven i Dala kyrka Skaraborgs län, dotter av kommerserådet Sebastian Tham, adlad Tham, och hans 3:e fru Elisabet Cronström.

Barn i 2:a giftet:

 • Barbara Elisabet Von Otter född 1730-05-01 i Dala socken Skaraborgs län död 1795-04-18 i Karlskrona. Gift 1751-05-16 på Bergkvara med amiralen och amiralitetsrådet Mauritz Adolf von Krusenstierna, i hans 2:a gifte, född 1707, död 1794.
 • Magdalena Von Otter född 1731-04-17, död 1807-01-08 på Storeberg i Tådene socken Skaraborgs län. Gift 1762-06-29 med direktören Peter Teodor König, i hans 2:a gifte, född 1718, död 1800.
 • Johanna Von Otter född 1732-07-03, död 1802-03-01 på Stjärnvik i Tävelsås socken Kronobergs län. Gift 1763-07-00 på Bergkvara med sin kusin, generalmajoren och landshövdingen Salomon Hederstierna, född 1726, död 1808.
 • Salomon Von Otter född 1733. Landshövding. Död 1781. Se Tab. 6
 • Catharina Von Otter född 1735-07-06, död ogift 1816-02-04.
 • Sebastian Von Otter född 1737, Död 1805. Se Tab. 7
 • Carl Von Otter född 1738-10-12 Skålltorp, död s. å. och begraven s. å. 20/12.
 • Eva Von Otter född 1740-07-28, på Skålltorp, död 1804-06-11 i Härnösand. Gift 1769-08-27 på Storeberg med landshövdingen Erik Gustaf Lindencrona, född 1738, död 1808.
 • Anna Maria Von Otter född 1743-09-10 på Skålltorp, död 1836-08-17 Lugnet, sedan hon i många år varit blind. Gift 1765-10-07, med löjtnanten Porse Magnus Geete, född 1727, död 1803.
 • Casten Von Otter född 1745. Lagman. Död 1818. Se Tab. 8
 • Ulrika Von Otter född 1748-06-18 på Bergkvara, död 1793-03-03 Ingelstad i Östra Torsås socken Kronobergs län. Gift 1774-04-29 på Bergkvara med sin kusins son, hovjägmästaren Per Wolmar Silversparre, nr 99, född 1746, död 1818.

TAB 6

Salomon Von Otter (son av Carl, tab 5), till Bergkvara. Född 1733-12-09 i Dala socken Skaraborgs län. Student i Uppsala1 1747-09-23 och i Lund7 1750-01-27. Auskultant i Göta hovrätt 1751-06-11. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 20/9. E. notarie i nyssn. hovrätt 1752-12-18. Vice häradshövding 1754-02-06. E. fiskal i hovrätten s. å. 14/12. Notarie därst. 1756-04-29. Häradshövding inom Småland 1760-12-29. Häradshövding i Göinge härad i Skåne 1761-08-17. Jur. doktor 1768-06-07. Lagman i Tio häraders lagsaga 1773-07-01. Landshövding i Hallands län 1776-04-30. RNO 1777-04-28. Död 1781-01-14 i Halmstad. Gift 1763-08-25 med Agneta Beck-Friis, döpt 1737-11-19 på Bosjökloster i likanämnd socken Malmöhus län, död 1779-04-30 i Halmstad, och begraven s. å. 7/5, dotter av majoren Corfitz Ludvig Beck, natural. Beck, sedermera Beck-Friis, och Maria Sofia Skogh.

Barn:

 • Catharina Charlotta Von Otter född 1764-08-10 i Önnestads socken Kristianstads län, död 1833-01-18 i Växjö. Gift 1784-06-04, på Kronobergs kungsgård i Växjö socken Kronobergs län med en av rikets herrar, presidenten, greve Arvid Erik Posse, född 1753, död 1825.
 • Maria Sofia Von Otter född 1765, död s. å.
 • Maria Ottiliana Von Otter född 1766-06-04, död 1822-07-12 Duveke s socken Malmöhus län. Gift 1788-03-02 på Bosjökloster med majoren Henrik Valter Berg von Linde, född 1752, död 1834.
 • Elisabet Vilhelmina Von Otter född 1767-09-05, död 1849-10-29 Rosendal och begraven s. å. 6/11. Gift 1792-09-01 på Klippan Kristianstads län med majoren, friherre Vilhelm Rutger Bennet, född 1759, död 1815.
 • Agneta Von Otter född 1771-02-01, död 1803-10-30 på kungsgården Hjälmshult i Allerums socken Malmöhus län och begraven s. å. 18/11. Gift 1788-05-13 i Stockholm med sin kusin, översten och generaladjutanten, friherre Joakim Staël von Holstein, född 1759, död 1836.
 • Carl Ludvig Von Otter född 1774-07-14, död s. å. 20/7 på Bergkvara.

TAB 7

Sebastian Von Otter (son av Carl, tab 5), född 1737-01-11 i Dala socken. Volontär vid Skaraborgs regemente 1751-02-01. Förare därst. 1752-07-24. Fänrik därst. 1753-10-25. Löjtnant 1759-09-10. Kapten i armén 1761-11-24. Kapten i regementet 1766-03-18. RSO 1767-11-23. Stabskapten 1771-06-12. Major i armén 1773-12-15. Major i regementet 1777-06-06. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1780-06-12. Överste för Björneborgs regemente 1781-12-12. Dömd från tjänsten 1790-04-19. Död 1805-03-14 Sannum. Han blev såsom delaktig i Anjalaförbundet dömd 1790-04-19 från liv, ära och gods samt utförd att avrättas, men fick förskoning till livet och skulle hållas under bevakning i Växjö, varifrån han dock sedan frigavs.' Gift 1764-10-07 med Maria Margareta Hierta, född 1740-02-11, död 1806-11-20 i Vasa, dotter av generalmajoren Carl Hierta, och Fredrika Ulrika Eleonora von Braunjohan.

Barn:

 • Maria Margareta Von Otter född 1765-08-10, död 1780-01-11 Åkedal
 • Carl Von Otter född 1766-08-13 på Åkedal. Volontär vid Skaraborgs regemente 1767-09-05. Rustmästare därst. 1777-07-15. Sergeant 1778-08-15. Sekundadjutant 1779-12-16. Genom byte fänrik vid Tavastehus regemente 1783-08-28. Löjtnant vid Österbottens regemente 1784-12-20. Stabskapten därst. 1789-11-21. Genom byte stabskapten vid livregementets värvade infanteri 1794-11-26. Premiärmajor vid Österbottens regemente 1799-11-15. RSO 1802-12-09. RmstkSO 1808-10-24. Överste i armén och överadjutant hos konungen 1809-06-29. Överstelöjtnant med tjänstebrev vid Älvsborgs regemente s. å. 19/9. Transp. som överstelöjtnant till Österbottens regemente 1810-05-15. Död barnlös 1813-10-20 på sitt boställe Munstorp i Skånings-Åsaka socken Skaraborgs län. Han blev 1788 vid krigets utbrott i Finland mot Ryssland stabsadjutant hos generalen en chef, greve Posse, och 1789 hos generalen en chef, greve Meijerfeldt, samt bevistade träffningarna vid Abborfors, Sutela, Högfors och Värälä m. fl.' Gift 1806-09-21 i Vasa med Catharina Charlotta Krook, född 1785-07-27, död 1839-07-27, dotter av verkl. statsrådet Johan Magnus Krook och hans 1:a hustru Agata Lagerborg.
 • Sebastian Von Otter född 1767-11-09 på Åkedal, död där 1771-06-22.
 • Gustaf Von Otter född 1775-04-30 på Åkedal. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1777-09-19. Fänrik vid Björneborgs regemente 1782-10-03. Löjtnant därst. 1794-12-08. Stabsadjutant och kapten i armén 180 26/10. Överadjutant och major i armén 1802-08-08. Kapten vid Adlercreutzska infanteriregementet 1804-01-03. Sekundmajor därst. s. å. 29/6. RSO 1808-04-28. Överstelöjtnant i armén s. å. 23/8. Överste därst. 1809-06-29. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 5/9. Kabinettskammarherre 1812. Chef för Närkes regemente 1813-10-08–1816-06-11. Generalmajor 1814-11-10. Chef för 2. brigaden 1816-06-11. RÖMarTeresiaO. KSO 1817-04-28. Död ogift 1820-03-19 i Stockholm och begraven i Maria kyrka, varest ett monument över honom är uppsatt. Han var förlovad med Maria Charlotta Conradi, som dog 1815-10-20 innan bröllopet hann stå.

TAB 8

Casten Von Otter (son av Carl, tab 5), född 1745-03-26 Skålltorp. Student i Uppsala1 1758-09-09. Auskultant i Svea hovrätt 1763-10-00. Notarie i Göta hovrätt 1769-09-05. Vice fiskal därst. 1771-08-07. Protonotarie 1773-02-17. Adjungerad ledamot s. å. 3/5. Sekreterare s. å. 15/7. Assessor 1778-02-25. Hovrättsråd 1793-01-22. Lagman i Östergötland 1795-02-12. RNO 1808-04-28. Avsked 1817-02-18. Död 1818-11-07 Fredriksdal. Gift 1781-08-10 Sjöryd med sin sysslings dotter, friherrinnan Lovisa Ulrika Silfverschiöld, född 1754-10-13, död 1800-05-17 Röd, dotter av presidenten Arvid Silfverskiöld, friherre Silfverschiöld, och grevinnan Ulrika Magdalena von Seth.

Barn:

 • Salomon Von Otter född 1782-05-29 på Sjöryd. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1791-03-12. Kadett vid Karlberg 1794-09-22. Utexaminerad 1800-09-29. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. 20/10. Löjtnant därst. 1807-08-24. GMtf 1808. Kapten i armén 1810-05-01. Kapten vid regementet 1812-07-23. RSO 1817-04-28. Major vid Västgötadals regemente s. å. 6/5. 1. Major vid Bohusläns regemente 1818-01-27. Överstelöjtnant därst. 1821-04-10. Överste i armén 1829-08-21. Avsked 1832-03-31. Postmästare i Västervik s. å. 14/4. Postmästare i Vimmerby 1833-05-04. Död där 1855-05-25. Bevistade kriget i Pommern 1806 och 1807, fälttåget mot Norge 1808 och fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1812-12-20 Fårdala med Christina Charlotta Scheffer, född 1793-11-22 på Fårdala, död 1856-02-26 i Vimmerby, dotter av överstelöjtnanten Ulrik Teofilus Scheffer, och Beata Christina Du Rietz.
 • Carl Arvid Von Otter född 1783. Lagman. Död 1870. Se Tab. 9
 • Ulrika Catharina Von Otter född 1784-08-28 på Sjöryd, död ogift 1864-01-13 i Jönköping.
 • Casten Fredrik Von Otter född 1785. Överstelöjtnant. Död 1861. Se Tab. 19.
 • Louisa Von Otter född 1787-08-13 på Sjöryd. Stiftsjungfru. Död ogift 1865-06-25 på Fredriksdal.
 • Maria Margareta Von Otter född 1788-10-20 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död 1875-08-29 på Fredriksdal. Gift 1808-06-12 Hubbestad med sin kusin, brukspatronen Gustaf Adolf Spaldencreutz, född 1784, död 1848.
 • Sebastian Von Otter född 1791. Kapten. Död 1868. Se Tab. 27
 • Elisabet Christina Von Otter född 1792-12-06 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1872-03-26 i nämnda stad.

TAB 9

Carl Arvid Von Otter (son av Casten, tab 8), född 1783-05-01 Sjöryd. Student i Lund 17993. Jur. examen7 1800-12-16. Auskultant i Göta hovrätt 1801-02-27. Extra ordinarie kanslist därst. 1802-04-05. Vice häradshövding 1806-04-21. Kanslist 1807-06-15. Häradshövdings fullm. med tur och befordringsrätt 1810-05-28. T. f. lagman i Östergötland 1811-06-16. Avsked från hovrätten 1813-04-00. Lagmans n. h. o. v. 1814-02-15. Lagman i Tio häraders lagsaga 1817-02-25. Död 1870-04-27 i Växjö. Gift 1811-08-02 Torpa med friherrinnan Elsa Christina Ehrenkrona född 1788-03-15 Hultersta, död 1826-02-23 Holmen, dotter av hovstallmästaren, friherre Erik Filip Gammal Ehrenkrona, och friherrinnan Carolina Rudenschöld.

Barn:

 • Casten Filip Von Otter född 1812. Hovrättsnotarie. Död 1871. Se Tab. 10.
 • Carolina Lovisa Von Otter född 1816-08-28 på Holm. Stiftsjungfru. Död ogift 1847-12-15 i Växjö.
 • Carl Salomon Von Otter född 1819. Kapten. Död 1883. Se Tab. 11.
 • Mariana Erika Christina Marianne Von Otter född 1822-09-21 på Holm. Stiftsjungfru. Död 1869-03-09 i Växjö. Gift 1861-03-21 med fältläkaren i 2. militärdistriktet, med. doktorn och kir. mag., RVO, Sven Niklas Selldén i hans 2:a gifte (gift 1:o 1831-12-26 i Söraby kyrka med Emilia Augusta Ulfsax, född 1812-09-27, död 1858-11-04 i Växjö, dotter av majoren Gustaf Adolf Ulfsax, och Christina Magdalena Hedvig Renner), född 1806-12-18 i Brunskogs prästgård Värmlands län, död 1882-03-18 i Växjö.
 • Erik Gustaf Von Otter född 1824-09-09 på Holm, död där 1828-06-01.
 • Elsa Christina Helena Vilhelmina Von Otter född 1826-02-21 på Holm, död där s. å. 20/3.

TAB 10

Casten Filip Von Otter (son av Carl Arvid, tab 9), född 1812-06-07 i Linköping. Student i Lund4 1830-02-06. Preliminärexamen därst. 18315. Student i Uppsala 18325. Hovrättsexamen därst. 18335. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 5. Vice häradshövding. Hovrättsfiskal i nämnda hovrätt5 1852-01-15 och notarie därst.5 1860-02-28. Död 1871-02-14 i Jönköping. Gift 1851-07-10 på Asa i likan socken Kronobergs län med sin broders svägerska friherrinnan Catharina Sofia Margareta Leijonhufvud, född 1820-11-10 i Växjö, död 1876-01-14 i Jönköping, dotter av kammarherren, friherre Gustaf Leijonhufvud, och Ulrika Sofia Elisabet Freijtag.

Barn:

 • Sofia Christina Elisabet Von Otter född 1852-05-07 i Jönköping, död 1893-07-29 Vrangsjö. Gift 1876-08-08 Jönköping med kammarjunkaren Bogislaus Jedvard Bogeman, född 1846, död 1913-12-11 i Marbäcks förs, Jönköping.

TAB 11

Carl Salomon Von Otter (son av Carl Arvid, tab 9), född 1819-03-21 Holm. Kadett vid Karlberg 1832-10-04. Utexaminerad 1837-09-22. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 17/11. Löjtnant 1845-10-24. Kapten 1854-06-01. RSO 1860-05-05. Avsked nr krigstjänsten 1864-03-01. Ledamot av riksdagens första kammare 1867–1872. KVO1kl 1876-06-11. Död 1883-12-17 i Gränna. Ägde Östanå i Gränna landsförsaml., Stora Hultrum i Vireda socken och Holm i Korsberga socken (båda i Jönk.). Gift 1846-07-28 på Asa i likanämnd socken Kronobergs län med friherrinnan Beata Lovisa Augusta Leijonhufvud, född 1819-04-02 i Växjö, död 1906-09-09 i Gränna, dotter av kammarherren, friherre Gustaf Leijonhufvud, och Ulrika Sofia Elisabet Freijtag. Änkefriherrinnan von Otter, född Leijonhufvud, ägde gård i Gränna samt del i Östanå.

Barn:

 • Fanny Elisabet Von Otter född 1847-05-30 på Holm. Föreståndarinna för Röda korsets sjuksköterskehem i Stockholm sedan 1892. GMiqml 1902. Död ogift 1928-01-30 i Gränna.
 • Carl Gustaf Von Otter född 1848-12-11 på Holm, död 1863-12-00 i Jönköping.
 • Axel Filip Von Otter född 1851. Före detta löjtnant. Död 1934. Se Tab. 12.
 • Emma Lovisa Von Otter född 1854-05-06 på Östanå. Död 1931-06-16 i Tranås. Gift där 1880-11-16 med provinsialläkaren i Hedemora distrikt i Kopparbergs län, med. doktorn Per Anders Hjalmar Selldén, född 1849-05-06 Årtan s socken Värmlands län, död 1922-05-12 i Tranås.
 • Erik Otto Von Otter född 1857. Före detta hovrättsråd. Död 1931. Se Tab. 16.
 • Elsa Sofia Von Otter född 1864-10-28 på Östanå. Död 1938-11-26 i Stockholm (Katarina förs, db nr 627). Gift 1:o 1917-12-20 g i Gränna med kammarherren Adam Magnus Emanuel Lagerberg, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte född 1844, död 1920. Gift 2:o 1922-06-21 (Gränna stadsförs, vb) med före detta kamreraren Magnus Svensson Adler, född 1863-03-21, död 1936-03-07 i Stockholm, Bromma förs.

TAB 12

Axel Filip Von Otter (son av Carl Salomon, tab 11), f, 1851-03-27 på Östanå. Kadett vid Karlberg 1870-05-17. Avgången därifrån 1873-12-09. Ånyo antagen 1874-12-07. Utexaminerad 1875-06-01. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 16/6. Ordförande i Norra Vedbo härads hushållsgille 1882–1895. Löjtnant 1883-07-06. Ledamot av Jönköpings läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1883–1895. Ledamot i styrelsen för Jönköpings läns folkhögskola sedan 1887. Avsked 1888-06-08. Löjtnant i Smålands grenadjärkårs reserv s. å. 13/7. Ordförande i styrelsen för Jönköpings läns koskötarskola. Ordförande i Jönköpings läns nötboskapspremiäringsnämnd 1892. Ledamot i styrelsen för Jönköping Gripenbergs järnvägsaktiebolag 1893. Vice ordförande i styrelsen för Jönköpings läns lantbruksskola 1894. Avsked 1897-12-17. RVO 1900-12-01. LLA 1912. RNO 1922-11-25. Arrenderade Stora Hultrum 1879–1883, som han äger. Har därjämte ägt Viredaholm, Väsenberg, Staggarp, Mosseryd och Djupadal i Vireda socken samt Grimstorp och Boda i Lommaryds socken (allt i Jönk.). Biogr. i: "Väd". Död 1934-12-18 i Wireda förs, Jönköping (db 11). Gift 1878-10-22 i Nyköping med Helga Matilda Vult von Steijern, född 1851-11-15 på Skärvet vid Växjö, död 1936-05-04 på Stora Hultrum och begraven i Wireda förs, Jönköping (db 8), dotter av ryttmästaren Gustaf Sebastian Vult von Steijern A, och Matilda Fredrika Lång.

Barn:

 • Elsa Matilda Lovisa Von Otter född 1879-08-25 på Stora Hultrum. Död 1931-08-02 i Eksjö. Gift där 1905-05-15 med sin syssling, kontoristen, friherre Carl Erik Vult von Steijern, född 1879.
 • Carl Gustaf Von Otter född 1881. Major. Se Tab. 13
 • Axel Von Otter född 1882. Överlantmätare. Se Tab. 14.
 • Sköld Salomon Von Otter född 1884. Distriktslantmätare. Se Tab. 15.
 • Anna Von Otter född 1886-04-13 på Stora Hultrum, död där 1891-01-25.
 • Louise Von Otter född 1887-12-16 på Stora Hultrum, död där 1891-01-22.
 • Torsten Von Otter född 1889-11-17 på Stora Hultrum, död där 1906-04-17 genom vådaskott.
 • Inez Von Otter född 1892-03-02 på Stora Hultrum, Vireda förs, Jönköpings län. Missionär i Ostindien. Gift 1924-06-07 i Kodaikanal, Indien, med missionären i Ostindien, civilingenjören Egon Nordström, född 1890-07-10.
 • Signe Elisabet Von Otter född 1893-11-06 på Viredaholm.

TAB 13

Carl Gustaf Von Otter (son av Axel Filip, tab 12) född 1881-04-07 på Stora Hultrum, Vireda förs, Jönköpings län. Mogenhetsexamen 1900-06-06. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1901-04-14. Sergeant därst. 1902. Kadett vid Karlberg s. å. Styckjunkare 1903. Utexaminerad s. å. 2/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 11/12. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolans allmänna kurs 1905–1906. Löjtnant vid regementet 1906-09-14. Artilleri- och ingenjörshögskolans högre kurs 1906–1908. Repetitör vid nämnda högskola 1908–1909. Arbetsofficer vid Åkers krutbruk 1910–1919. Kapten 1915-12-31. Styresman för Åkers krutbruk 1919-03-28. RDDO 1921-08-31. RVO 1923-09-15. RSO 1924-06-06. Major i armén 1926-10-26. LKrVA s. å. Avsked från styresmannabefattningen för Åkers styckebruk 1927-09-23. Åter styresman för Åkers krutbruk 1928-01-13. RFinl VRO 1929. Har företagit ett flertal studieresor till olika länder, däribland Nordamerika 1923, samt organiserat »The three Casteree Provinces Powder Factory» i Mukden under diktatorn Changtsolin 1927–1928. Gift 1:o 1910-10-15 i Stockholm med Carin Dorotea Grewesmühl, från vilken han 1926-03-11 blev skild, född 1884-02-18 Herrestad, dotter av godsägaren Oskar August Grewesmühl och Clara Dorotea Sjöström. Gift 2:o 1926-04-19 i svenska kyrkan i Köpenhamn med Helga Maria Stenborg i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1911-05-20 i Borås med kaptenen, friherre Carl Erik August von Otter, från vilken hon blev skild, född 1889, död 1923. Gift 2:o 1918-07-29 i Jönköping med löjtnanten Carl Erik Lallerstedt, från vilken hon 1925-06-16 blev skild, född 1889-08-29), född 1892-05-07 i Borås, dotter av kontorschefen Carl Viktor Stenborg och Hildur Maria Göransson.

Barn:

 • 1. Carin Elsa Margareta, född 1912-05-08 vid Åkers krutbruk i Åkers socken Södermanlands län.
 • 1. Carin Helga Marianne, född 1917-11-06 vid Åkers krutbruk.

TAB 14

Axel, (son av Axel Filip, tab 12), född 1882-09-01 på Stora Hultrum i Vireda förs, Jönköpings län. Mogenhetsexamen i Jönköping 1901. Lantmäterielev 1902. Lantmäteriexamen 1905. Lantmäteriauskultant s. å. 27/5. Examen i geodesi m. m. 1910. Kulturteknisk examen 1912. Assistent vid lantmäteriundervisningen 1912–1913. Lärare i praktiskt lantmäteri samt föreståndare för lantmäteriundervisningen 1913–1918. E. lantmätare i Kronobergs län 1918-03-22. Distriktslantmätare i Värends norra distrikt 1920-12-31. Gift 1910-08-15 i Marsvinsholms kyrka, Malmöhus län med Ester Maria'' Witte, född 1890-11-04 Duvehed, dotter av godsägaren Fridolf Rudolf Witte och Ester Gabriella Dahlgren.

Barn:

 • Casten Axelsson, född 1919-11-29 i Växjö.
 • Marie-Louise Axelsdotter, född 1924-10-11 på Rottneskvarn i Söraby förs, Kronobergs län.

TAB 15

Sköld Salomon, (son av Axel Filip, tab 12), född 1884-02-12 på Stora Hultrum, Wireda förs Mogenhetsexamen i Nyköping 1905-05-20. Officersvolontär vid Vendes artilleriregemente s. å. 1/6. Kadett vid Karlberg 1906–1907-01-06. Lantmäterielev 1907-01-07. Lantmäteriauskultant 1910-06-10. E. lantmätare 1921-01-01. T. f. lantmäterifiskal 1924-12-011926-03-31. Distriktslantmätare i Uppsala läns mellersta distrikt 1925-12-31. Äg. fastighet i Marielunds villaområde i Fundbo socken Uppsala län. 1940-06-06 RVO lkl. Gift 1913-08-15 på Stora Hultrum med Marta Sofia Allen , född 1893-04-24 Göteborg, dotter av grosshandlaren Alfred Svensson och Maria Rasmusson.

Barn:

 • Brita Helga Maria, född 1918-01-16 i Kristianstad.
 • Ingrid, född 1922-10-02 Kettilstorp.
 • Karin, född 1924-04-14 på Kettilstorp.

TAB 16

Erik Otto, (son av Carl Salomon, tab 11), född 1857-06-28 Östanå Mogenhetsexamen i Växjö 1876-05-26. Student i Uppsala 1877-08-01. Jur. preliminärexamen 1878-09-11 och examen till rättegångsverken 1882-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 13/10. Vice häradshövding 1884-10-01. Första gången adjungerad i nämnda hovrätt 1888-11-23. Fiskal därst. 1890-03-31. Assessor 1891-05-22. Hovrättsråd 1901-01-25. RNO s. å. 30/11. Avsked 1913-10-24. Han bar under åren 1899-11-01–1925-11-01 såsom innehavare av fideikommissegendomen Västanå i Gränna landsförsaml. Namnet Gyllensvaan och förde denna ätts sköldemärke samt intog för dess nummer säte och stämma på riddarhuset (se adliga ätten Gyllensvaan). Han ägde Östanå tillsammans med sin moder och sina systrar 1883–1905. Död 1931-10-22 i Gränna förs. Gift 1888-09-01 på Västanå med Augusta Catharina Charlotta Rosenquist af Åkershult, från vilken han 1906 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1907-08-30 i Stockholm med professorn vid konsthögskolan Alfred Mauritz Bergström, född 1869-01-15 i Stockholm), född 1869-02-07 i Uddevalla, dotter av löjtnanten Jon August Rosenquist af Åkershult, sedan Gyllensvaan, och Cathrine Petronella Lund.

Barn:

 • Carl Erik August, född 1889. Kapten. Död 1923. Se Tab. 17.

TAB 17

Carl Erik August, (son av Erik Otto, tab 16), född 1889-10-09 i Stockholm. Agronom. Överflyttade till brittiska Östafrika 1914. Tjänstg. vid världskrigets utbrott som korpral vid East African Mounted Rifles, en av farmare och andra frivilliga i brittiska Östafrika upprättad kår. Officer i 3. Kings African Rifles 1915-11-00. Kapten därst. 1916-12-00. Eng. Mil. Korset s. å. Adjutant hos regementets överste 1917 och vid regementsdepån i Nairobi 1918. Befälhavare över samtliga i Turkana förlagda trupper 1919 samt »principal administrative officer» över Turkanadistriktet s. å. Död 1923-08-07 i sitt högkvarter Lodwar i Turkana. En minnestavla uppsattes över honom i All Saint Church i Nairobi och avtäcktes 1924-03-23. Gift 1911-05-20 i Borås ]] med Helga Maria Stenborg, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1918-07-29 i Jönköping med löjtnanten Carl Erik Lallerstedt, född 1889-08-29. Gift 3:o 1926-04-19 i svenska kyrkan i Köpenhamn med majoren, friherre Carl Gustaf von Otter, född 1881), född 1892-05-07 i Borås, dotter av kontorschefen Carl Viktor Stenborg och Hildur Maria Göransson.

Barn:

 • Margit Maria Lovisa Augusta född 1912-07-06 på Västanå, Gränna landsförs.
 • Birgit Maria Catharina, född 1913-11-19 Västanå, Gränna landsförs.

TAB 18

Rolf Henrik Salomon von Otter, sedan Gyllensvaan, (son av Erik Otto, tab 16). Se adliga ätten Gyllensvaan nr 1969. Född 1891-10-02 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Ulf Henrik Salomon Dan Erik, född 1920-02-18 i Eksjö förs.
 • 2. Rolf Erik Fredrik Salomon, född 1930-05-08 i Göteborg

TAB 19

Casten Fredrik, (son av Casten, tab 8), född 1785-09-17 i Jönköping. Student i Lund 17993. Kadett vid Karlberg 1801-05-17. Utexaminerad6 1803-09-24. Underlöjtnant vid arméns flotta s. å. 27/12. Löjtnant därst. 1811-03-12. Direktör vid Göta kanal 1814-09-05. Kaptens n. h. o. v. 1815-04-00. Kapten i flottorna s. å. 19/5 och vid arméns flotta 1818-05-11. RSO 1819-09-07. Major i flottornas generalstab 1823-02-06. Kapten i k. m:ts flotta 1826-05-11. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1832-09-26. Avsked 1837-09-26. Död 1861-01-29 i Jönköping. Gift 1823-12-21 på Årnäs i Forshems socken Skaraborgs län med Anna Vilhelmina Dorotea Santesson, född 1803-03-04 i Göteborg, död 1890-08-30 på Högaskog vid Eksjö, dotter av kommerserådet Bernt Harder Santesson och Johanna Dorotea Matsen.

Barn:

 • Casten Bernt, född 1825-02-14 Fimmerstad, död ogift 1856-03-07 i Göteborg.
 • Lovisa Dorotea Maria, född 1826-01-22 på Fimmerstad, död ogift 1873-12-24 i Eksjö.
 • Carl'' Gustaf, född 1827. Vice amiral. Död 1900. Se Tab. 20.
 • Anna Charlotta Carolina (Anne-Charlotte), född 1830-01-02 på Fimmerstad, död 1914-06-05 i Eksjö. Gift 1861-09-29 i Jönköping med ryttmästaren Herman Carl Printzensköld, född 1825, död 1899.
 • Bror Salomon, född 1832. Major. Död 1910. Se Tab. 22
 • Fredrik Vilhelm, född 1833. Amiral och statsminister. Död 1910. Se Tab. 24.
 • Oskar Sebastian, född 1835-01-26 på Fimmerstad. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1852. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1854. Underlöjtnant vid flottans mekaniska kår 1855-04-12. Anställd såsom elev och ingenjör vid järnvägsbyggnader 1855–1857. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1857. Avsked från ovann. kår 1858-06-02 avgången från ovann. lantbruksinstitut 1859. Ledamot av riksdagens andra kammare 1870–1872. RVO 1872-05-27. Hedersledamot av Gävleborgs läns hushållningssällskap 1873-01-29. Erhöll nämnda hushållningssällskaps GM s. å. 6/6. Vice ordförande i direktionen för Löwenströmska lasarettet 1876–1887. LLA och ledamot av dessa förvaltningskommitté 1877–1886. Ordförande i styrelsen över Stockholms läns folkhögskola 1878–1885. Ledamot av styrelsen för Ultuna lantbruksinstitut 1878–1887. RNO 1878-11-30. Landstingsman för Ärlinghundra härad i Stockholms län 1878–1887. Disponent för Klosters aktiebolag 1880–1885 och för Grängshammars aktiebolag 1885–1887. Död 1905-03-10 i Stockholm. Arrenderade Sofiedal i Valbo socken Gävleborgs län 1859–1873 och ägde Steninge i Husby-Ärlinghundra socken Stockholms län 1873–1887. Gift 1859-12-01 i Gävle med Maria Ulrika Julia Elfbrinck, född 1839-03-25 i nämnda stad, död 1918-11-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], dotter av bruksägaren Vilhelm Elfbrinck och Ulrika Sofia Göransson.
 • Hilda Christina Amalia, född 1839-09-09, död 1859-02-05 i Jönköping.
 • Augusta Johanna Bernhardina, född 1841-02-08 på Fimmerstad, död 1921-09-09 i Jönköping, Östra förs. Gift 1862-02-23 i nämnda stad med notarien i Göta hovrätt, vice häradshövdingen Johan Olof Kugelberg, född 1831-03-10 Jära, död 1908-03-14 i Jönköping.
 • Aurora Hedvig Ulrika, född 1847-06-04 på Fimmerstad, död 1912-08-20 i Spjutsbygd i Rödeby socken Blekinge län. Gift 1866-08-30 i Jönköping med kaptenen i armén, direktören vid centralfängelset i Karlskrona, RSO, RVO, August Tisell, född 1844-03-10 Medhamra, död 1928-07-18 i Nottebäcks förs, Kronobergs län.

TAB 20

Carl Gustaf, (son av Casten Fredrik, tab 19), född 1827-08-17 Fimmerstad. Kadett vid Karlberg 1841-09-09. Utexaminerad 1847-11-30. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 3/12. Anställd i engelsk örlogstjänst 1852–1854 och deltog därunder såsom båtbefälhavare i flera fäktningar å Irawaddyfloden 1852–1853 samt i stormandet av fästningen Prome 1852-10-09. Chef å ostindiska kompaniets bevärade skonert Henziah Queen. Deltgo i expeditionen uppför Basseinfloden 1853 och i flera anfall mot rövarhövdingen Myah Toon s. å. Deltog därefter i expeditionen mot sjörövare på kusten av Borneo och i Kina, uppför Yangtsi-Kiang till Nanking och Wuhu samt dessemellan i flera strider mellan imperialister och rebeller i Kina 1854. Erhöll engelsk medalj 1855. Premiärlöjtnant 1856-01-26. Erhöll GMts 1860. LÖS 1862. Kaptenlöjtnant 1865-10-27. RPrKrO4kl 1866. Kommendörkapten av 2. graden 1867-02-08. Ledamot av kommittén för uppgörande av förslag till rekrytbildning för båtsmanshållet 1868–1869. RSO 1872-05-27. Distriktschef för norra lotsdistriktet s. å. 8/10. Inspektör för räddningsväsendet vid rikets kuster 1872–1875. Ledamot av kommittén för ombildning av lots- och fyrinrättningen 1872–1874. Lotsdirektör och chef för lotsstyrelsen (sedermera general lotsdirektör) 1875-08-27. HLÖS 1876. KVO1kl 1879-12-01. Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1880-04-19. RPrKrO2kl m kr s. å. KSO1kl 1881-12-01. LKrVA s. å. StkPdaCO 1882. StkSpMerNavO s. å. Konteramiral 1883-11-30. KmstkSO 1885-12-01. KmstkPSBd'AO 1886. Vice amiral 1889-10-25. Stk NS:tOO s. å. 21/1/ RoKavKMO 1890-12-01. Avsked från generallotsdirektörsbefattningen 1892-07-20. Avsked från statsrådsämbetet och ur flottan med tillstånd att kvarstå såsom vice amiral i dess reserv s. å. 16/12. Avsked ur flottans reserv 1896-03-13. Död 1900-02-24 i Stockholm. Har gjort åtskilliga uppfinningar och förändringar av fyrapparater. Gift 1858-11-28 i Stralsund med Gustava Charlotta (Ava) Bollman, född 1838-08-21 i nämnda stad, död 1914-11-08 i Stockholm, Skeppsholms förs, dotter av vice konsuln Carl Edvard Alexander Bollman och Johanna Carolina Gustava Schlüter.

Barn:

 • Sigrid, född 1859-08-23 i Stralsund, död 1869-04-02 i Karlskrona.
 • Anna, född 1861-02-27 i Ystad. Gift 1883-09-20 i Stockholm med disponenten, friherre Carl Joakim Beck-Friis, född 1856, död 1927.
 • Elsa, född 1862-11-23 i Amiralitetsförs, Karlskrona. Gift 1885-11-07 i Stockholm med vice amiralen i flottans reserv, Kmstk SO, KVO2kl, GMts, m. m., Gustaf Dyrssen, född 1858-03-26 i Skeppsholms förs, Stockholm , död 1934-10-24 i Skeppsholms förs, Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1873. Major. Död 1931. Se Tab. 21

TAB 21

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 20), född 1873-12-02 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1888-10-01. Utexaminerad 1894-10-29. Underlöjtnant i flottans reserv s. å. 2/11. Transp. till underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1895-12-06. Löjtnant därst. 1900-06-01. Transp. till positionsartilleriet 1904-12-31. Kapten därst. 1905-12-30. RRS:tAO3kl 1909. OffNONO 1911. RSO 1915-06-06. Kapten på reservstat vid sistnämnda regemente 1917-12-11. Major i armén s. d. RJohO. Avsked 1923-11-30. Död 1931-02-08 i Hälsingborg, Maria och begraven i Göteborg. Gift 1:o 1902-10-18 i Stockholm med Elisabet (Lisa) Krook, från vilken han 1928-03-06 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1929-01-19 i svenska kyrkan i Köpenhamn med disponenten hos aktiebolag Nordiska armaturfabrikerna Ivar Eliasson, född 1885-06-12) född 1879-12-05, dotter av grosshandlaren Carl Hans Napoleon Krook och Desirée Rosenblad. Gift 2:o 1928-04-18 i Hälsingborg med Wally Amalia Grebst i hennes 3:e gifte (gift 1:o med Edvard Georg Klatzo. Gift 2:o med konsuln för Costarica Axel Harald Grebst, från vilken hon 1923-07-14 blev skild gm Göteborgs RR:s beslut, född 1876), född 1871-01-28 i Riga, S:t Petri förs. Död 1942-09-18 i Hälsingborg, dotter av disponenten Bernhard Teodor Grebst och Anna Mary Bolton.

Barn:

 • Desirée Elisabet Charlotta (Essy), född 1903-08-08 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Maud Elisabet, född 1904-08-26.
 • Catharina Elisabet (Kitty), född 1910-12-17 i Engelbrekts förs, Stockholm

TAB 22

Bror Salomon, (son av Casten Fredrik, tab 19), född 1832-03-01 Fimmerstad. Furir vid Skaraborgs regemente 1851-06-16. Avsked 1852-05-13. Studentexamen s. å. 17/12. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1853-01-26. Avsked s. å. 24/10. Sergeant vid Vendes artilleriregemente s. å. 2/11. Officersexamen s. å. 21/12. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1854-07-11. Ledamot av direktionen för Kristianstads sparbank 1858 och dess vice ordförande 1885–1896. Ledamot av kommittén för städernas allmänna brandstodsbolag för försäkring av lösegendom 1860–1866. Ledamot av kommittén för utarbetande av nytt reglemente för drätselkammaren i ovann. stad 1861. Löjtnant s. å. 12/3. Stabsadjutant vid 1. militärdistriktets stab 1861-10-21–1874-01-03. Ordförande i samma stads drätselkammare 1861–1865 och i fattigvårdsstyrelsen 1866–1867. Ledamot av kommittén för utarbetande av nytt reglemente för sparbanken därst. 1862. Stadsfullmäktig i Kristianstad 1862. Vice ordförande bland dessa 1887-11-23 och ordförande 1895-01-01. RDDO 1865-08-26 ledamot i direktionen för Kristianstad–Hässleholms järnvägsaktiebolag s. å. Direktionens ordförande 1888-01-01. Ledamot av bestyrelsen för elfte allmänna skånska lantbruksmötet 1866. Ledamot av kommittén för utarbetande av nytt fattigvårdsreglemente i Kristianstad s. å. Verkställande direktör i Kristianstads enskilda bank 1867–1898. Kapten 1869-01-12. Ledamot av bestyrelsen för trettonde allmänna skånska lantbruksmötet 1870. RSO 1876-12-01. Ordförande 30/1 styrelsen för Kristianstads gas- och vattenverk 1877–1880. Ledamot av bestyrelsen för sextonde allmänna skånska lantbruksmötet 1879. RVO s. å. 1/12. Verkställande direktör för telefonföreningen för Kristianstad och dess landsbygd 1882–1897. Major i armén 1883-03-02. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv s. d. Ledamot av Kristianstads läns landsting 1883–1891. KVO2kl 1895-11-30. Avsked ur regementets reserv med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1897-02-19. RCXIII:sO 1899-01-28. KVO1kl 1902-12-01. Död 1910-04-21 i Kristianstad. Gift där 1:o 1858-07-16 med Helena Sofia Trägårdh, född 1836-10-26 i nämnda stad, död där 1893-02-23, dotter av överstelöjtnanten Folke Trägårdh och Lina Grönwall. Gift 2:o 1894-08-15 i Kristianstad med Hedvig Gustava Lovisa Richter, född 1861-09-10 Harastorp s län, dotter av majoren Sven Magnus Constantin Richter och Terese Regina Gustava Tellander.

Barn:

 • 1. Anna Hilda Celina, född 1859-06-24 i Kristianstad, död 1866-07-26 i Hälsingborg.
 • 1. Sofia Lovisa Augusta född 1861-02-22 Kristianstad, död där 1882-03-18.
 • 1. Carl Fredrik Oskar, född 1868-03-15 i Kristianstad, död där 1879-02-23.
 • 1. Casten Folke Salomon, född 1876. Överstelöjtnant. Död 1938. Se Tab. 23.

TAB 23

Casten Folke Salomon, (son av Bror Salomon. tab 22), född 1876-05-23 i Kristianstad. Mogenhetsexamen därst. 1894-05-25. Volontär vid Svea livgarde s. å. 28/5. Sergeant därst. 1895-08-12. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1896-08-12. Utexaminerad s. å. 3/12. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 9/12. Intendentsaspirant 1899-09-13. In tendentsexamen 1901-02-11. E. intendent i intendenturkåren s. å. 15/2. Löjtnant vid Svea livgarde s. å. 7/6. Adjutant vid fördelningsintendenturen vid Västra arméfördelningen 1901–1903. Intendent av 2. klassen vid intendentur kåren 1902-08-12. Regementsintendent vid positionsartilleriregementet 1903-01-31–1912. Student vid Uppsala universitet 1904–1906. Intendent av 1. klassen 1905-12-15. Kansliexamen i Uppsala 1906-09-15. Lärare vid militärförvaltningskursen 1909–1912. Notarie hos civilkommissionen 1910–1911. Förrådsintendent vid arméns intendenturförråd i Stockholm 1912–1917. Stod till chefens för lantförsvarsdepartementets förfogande 1912–1913. Kapten vid intendenturkåren 1914-12-23. Med statsunderstöd studerat intendenturväsendet vid tyska armén 1915. Tjänstg. vid intendenturstaben 1915–1916. Ledamot av arméns upphandlingssakkunniga 1916–1918. RSO 1917-06-06. Major vid intendenturkåren s. å. 29/6. Chef för arméns intendenturförråd å Karlsborg och fästningsintendent vid kommendantskapet därst. 1917–1920. Chef för arméns intendenturförråd i Stockholm 1920–1926. Överstelöjtnant vid intendenturkåren 1926-01-15. Fördelningsintendent vid Västra arméfördelningen 1926–1928. Sifferrevisor hos försäkringsaktiebolag Freja sedan 1926. Chef för arméns intendenturförråd i Stockholm från 1928–1931. Chef för arméförvaltningens intendentsdepartements tekniska revision från 1931. Avsked 1936-03-06 fr o m 1936-04-01. Överstelöjtnant i Intendenturkårens reserv. Konventsledamot i Johanniterorden i Sverige. RJohO. Död 1938-12-05 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 255). Gift 1899-06-01 i Stockholm med grevinnan Alice Johanna Amalia Taube nr 62, född 1878-08-26 i Växjö, dotter av f. d. kaptenen vid Kalmar regemente, greve Edvard Ludvig Taube, och Elvira Maria Lovisa Ekerot.

Barn:

 • Sofie, född 1900-01-13 i Stockholm, död där s. å. 14/1.
 • Hedvig Sofia Charlotta Dagmar född 1900-12-16 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Erland Carl Salomon, född 1903-03-14 i Stockholm, Svea livgardes förs.

TAB 24

Fredrik Vilhelm, (son av Casten Fredrik, tab 19), född 1833-04-11 Fimmerstad. Kadett vid Karlberg 1845-09-15. Utexaminerad 1850-12-14. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. d. Premiärlöjtnant 1858-06-13. Anställd i engelsk örlogstjänst 1857–1861. Bevistade därunder intagandet av Kanton och förde den tillfångatagne vicekonungen Yeh till Kalkutta samt deltog sedermera dels såsom båtbefälhavare i strider mot kinesiska sjörövare och dels såsom befälhavare över en flottilj av tre bevärade skonerter och en barkass vid blockering av Mexikos västkust. Erhöll engelsk medalj 1862-06-12. Underekipagemästare vid Karlskrona station 1863–1872. Inneh. TunNIO4kl 1865-05-11. LÖS 1866 och redaktör för dess tidskrift 1869–1872. Stadsfullmäktig i Karlskrona 1865–1870 och ånyo 1882–1900 samt dess ordförande 1889–1900. Kapten 1866-10-01. Befälhavare å ångaren Sofia å dess vetenskapliga nordpolsexpedition 1868. RNO s. å. 10/12. Statsrevisor 1870–1871. OffItKrO 1870-12-07. Befälhavare å kanonbåten Ingegerd å vetenskaplig expedition 1871 till Baffins bay, Grönland, m. fl. ställen. KDDO2kl s. å. 6/10. Adjutant hos hertigen av Östergötland s. d. Sekreterare i kommittén för organisering av sjöförsvarets militärpersonal 1871–1872. Kommendörkapten av 2. graden 1872-04-05. Adjutant hos konungen s. å. 31/10. Ledamot av sjöförsvarets militäriskt-tekniska byrå s. å. RNS:tOO 1873-07-21. KPS:tJO s. å. ledamot av kommittén för avgivande av förslag till nytt sjötjänstgörings reglemente 1873–1874. Ledamot av kommittén för sjöförsvarets ordnande grundat på utsträckt allmän värnplikt 1874. Ledamot av svensknorska signalkommittén s. å. RSO s. å. 21/1. LKrVA s. å. Kommendör s. å. 23/12. Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1874-12-23–1880-04-19. HLÖS 1875. KSO1kl s. å. 1/12 StOffFrHL 1877-11-19. Varvschef vid Karlskrona station 1880-06-12–1884-10-01. Chef för den svensk-norska eskader, som hemförde kronprinsen och kronprinsessan efter deras förmälning 1881. KNS:tOO1kl s. å. 28/9. KBadZLO 1kl s. å. 20/10. Ledamot av kommittén angående ändring av föreslagen pansarbåtstyp 1883. Konteramiral 1884-09-12 stationsbefälhavare och överkommendant vid Karlskrona station s. d. StkMonS:t CO s. å. 23/7. Ordförande i minkommittén i Karlskrona 1885–1886. Uppvaktande hos konung Ludvig I av Portugal under hans besök i Sverige 1886-08-24. StkPSBd'AO s. å. 24/8. Ledamot i Mellersta Blekinges järnvägsabol:s styrelse 1887 och dess ordförande 1893. Ordförande i styrelsen för Karlskrona–Växjö järnväg 1887–1900 och för östra Blekinge järnvägar 1894–1900. KmstkSO 1887-12-01. Ledamot i Blekinge läns landsting 1888–1900. StkDDO 1888-10-17. StkÖFrJO 1890-10-06. RRS:tAO 1kl 1892-03-07. Ordförande i kommittén för avgivande av förslag till organisation av en fästningsartillerikår för sjöbefästningarna vid Karlskrona s. å. och i direktionen över flottans pensionskassa s. å. Vice amiral s. å. 16/12. Ledamot av riksdagens första kammare 1891–1899 och 1902–1905 samt av andra kammaren 1900–1902. Ledamot av kommittén för avgivande av utredning angående ifrågasatt sammanslagning av lant- och sjöförsvarsdepartementen 1894. RPrKrO1kl 1895-01-14. Ordförande i kommittén angående lotsstyrelsens omorganisation 1897. OII:sJmt 1897-09-18. Kmstk i briljanter av DDO 1898-08-22. Befälhavande amiral i Karlskrona 1899-12-22. Amiral 1900-09-08. Statsråd och statsminister s. å. 12/9. RoKavKMO s. å. 1/12. GMiqml 18 storl. att i kedja av guld bäras om halsen med anledning av 50-årig tjänstetid i flottan s. å. 14/12. Förordnad att under uppkommen ledighet förestå sjöförsvarsdepartementet 1901-05-10–1901-05-31. Avsked från innehavande beställning vid flottan 1902-07-05. Avsked från statsministers- och statsrådsämbetena s. d. Död 1910-03-09 i Karlskrona (Nättraby förs, Blekinge län, db). Ägde tillsammans med en del av sina syskon Åkerby i Rogberga socken Jönköpings län och Karlsfors i Bergs socken Skaraborgs län 1862–1873 samt ägde Trantorp i Nättraby socken Blekinge län sedan 1885. Gift 1863-10-07 i Stockholm med Matilda Dahlström, född 1841-01-23 i nämnda stad, död där 1926-06-24 (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, db), dotter av landshövdingen Jakob Axel Dahlström och Christina Hagerman.

Barn:

 • Erik Axel, född 1865-03-05 Ekhult. Mogenhetsexamen 1884-05-03. Elev vid tekniska högskolan 1885-09-14. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1889-04-30. Tjänstg. därefter bland annat såsom posthavande ingenjör vid fyrarbete å Svangen samt såsom avdelningsingenjör vid järnvägen Stockholm–Saltsjön och vid Växjö–Klavreströms järnvägsbyggnad. Trafikchef vid Mellersta Blekinge järnväg 1896-03-03. Trafikchef tillika vid Bredåkra–Tingsryds järnväg s. å. 15/9. Död 1896-09-19 på Karlskrona lasarett till följd av olyckshändelse.
 • Casten Fredrik, född 1866. Kammarråd. Se Tab. 25
 • Helja Sofia, född 1868-12-06 30/1 Karlskrona, död 1923-03-13 i Stockholm. Gift 1889-01-10 i Karlskrona med vice amiralen greve Carl Alarik Hansson Wachtmeister af Johannishus, född 1865, död 1925.
 • Fredrik Salomon, född 1870-10-28 i Karlskrona, död 1873-03-17 i Stockholm.
 • Anna Maud, född 1872-09-22 i Stockholm, död där 1876-04-21.
 • Fredrik Edmund, född 1876. Överstelöjtnant. Se Tab. 26.
 • Oskar Fredrik Sebastian, född 1880-10-24 i Karlskrona. Mogenhetsexamen 1899-05-24. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1900-07-13. Sergeant därst. 1901-07-26. Elev vid krigsskolan s. å. 26/9. Fanjunkare i regementet 1902-08-28. Officersexamen s. å. 28/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 12/12. Löjtnant därst. 1904-12-31. Avsked 1906-06-08. Inträdde i Kongostatens tjänst 1905 och avancerade till major i dess armé. Deltog i världskriget 1914–1918 på belgisk och engelsk sida å olika platser i Afrika. RBLejO. Verkat vid järnvägsbyggnader i brittiska Ostafrika. Anställd vid Kenya och Uganda järnvägar.

TAB 25

Casten Fredrik, (son av Fredrik Vilhelm, tab 24), född 1866-12-24 i Karlskrona. Mogenhetsexamen 1885-06-11. Student i Uppsala s. å. 23/9. Jur. filosofie examen 1886-05-28. Jur. kandidat 1891-04-08. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 29/4. Vice häradshövding 1893-10-02. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 16/10. Extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegium s. å. 20/10. Amanuens i finansdepartementet 1894-03-15. Extra ordinarie kanslist vid riddarhuskansliet 1895-03-05 . Vice auditör i flottan s. å. 28/12. T. f. notarie i kammarkollegium 1897-03-19. Notarie därst. s. å. 30/12. Sekreterare i styrelsen för Nobelstiftelsen 1900-11-07. Advokatfiskal i kammarkollegium 1901-06-21. T. f. kammarråd 1905-08-11. RNO 1907-12-01. Delegerad för Stockholms stad i frågor rörande inkorporering av grannkommunerna 1908–1913. Kammarråd 1909-05-26. Ledamot av kyrkofondskommittén 1915–1923. KNO2kl 1918-06-06. Suppleant i riddarhusdirektionen 1920–1926. Ledamot av riddarhusdirektionen 1926-07-17. KNO1kl 1931-06-06. Avsked 1933-12-15 fr o m 1933-12-25. Omvald som ledamot av Riddarhusdirektionen 1929, 1932 och 1935. Gift 1902-09-17 i Stockholm med friherrinnan Barbro Hedda Lovisa Stensdotter Leijonhufvud, född 1880-12-10 Åkra, dotter av majoren vid Södermanlands regemente, friherre Sten Erik Abraham Leijonhufvud, och Johanna Charlotta Skjöldebrand.

Barn:

 • Barbro, född 1903-07-12 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm
 • Erik Casten, född 1905-01-26 i Stockholm.
 • Stina, född 1909-08-25 i Oscars förs, Stockholm.
 • Sten'' Fredrik, född 1913-11-14 i Stockholm.

TAB 26

Fredrik Edmund, (son av Fredrik Vilhelm, tab 24), född 1876-03-15 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Karlskrona 1893-06-05. Volontär vid Karlskrona artillerikår s. å. 29/6. Sergeant 1894-07-05. Elev vid krigsskolan s. å. 7/9. Styckjunkare i kåren 1895-08-12. Utexaminerad s. å. 20/11. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 29/11. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörhögskolans allm. kurs 1898-05-09. Löjtnant s. å. 27/5. Examen i högre artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-04-19. Löjtnant vid kustartilleriet 1901-12-30. Kapten därst. 1903-12-31. Fullmäktig i flottans pensionskassa första gången 1909. LÖS 1912. RVO 1914-09-30. Major 1915-12-31. Stadsfullmäktig i Karlskrona 1916–1917. RSO 1916-06-06. Stabschef i kommendautstaben i Vaxholms fästning 1917–1918. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i kustartilleriets stam 1918-12-06. Återinträdde på stat vid kustartilleriet 1920-11-26. Ledamot av 1921 års pensionskommitté 1921–1926. Överstelöjtnant vid kustartilleriet 1922-08-01. Ånyo stadsfullmäktig i Karlskrona 1923. Direktör i flottans pensionskassa s. å. Ägde Trantorp i Nättraby socken Blekinge län 1912–1916 och Liljestad i Skönberga socken Östergötlands län 1918–1920. 1931-03-13 beviljad nådigt afsked, 1937-11-15 KVO 2kl. Gift 1904-09-07 å Sörby gård med friherrinnan Elsa Thomasine Wrede af Elimä, född 1881-12-23 i Stockholm, dotter av kamreraren, friherre Fabian Gustaf Wrede af Elimä, och friherrinnan Thomasine Constance Gyllenkrok.

Barn:

 • Eva, född 1905-08-21 på Sörby gård. Studentexamen i Stockholm
 • Göran Fredrik, född 1907-08-04 på Sörby gård.
 • Fredrik'' Vilhelm, född 1909-03-15 i Karlskrona.
 • Maud Elsa, född 1911-01-09 Karlskrona, Amiralitetsförs.
 • Carl, född 1914-04-08 i Karlskrona.

TAB 27

Sebastian, (son av Casten, tab 8), född 1791-08-28 Jära. Sergeant vid Bohusläns regemente 1808-10-04. Fanjunkare därst. 1809-08-15. Fänrik s. å. 15/8. Sekundlöjtnant 1812-04-22. Transp. till löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1817-04-15. Kapten i armén 1822-12-17. Kapten vid norra skånska infanteriregementet 1833-12-07. Avsked 1838-07-13. CXIVJoh:s medalj. 1855. Död 1868-01-24 på sin egendom Baggård i Gärdhems socken, Älvsborgs län. Gift 1826-02-05 Holma med stiftsjungfrun Estrid (Ester) Ribbing, född tvilling 1799-06-08 Ulvsnäs, död 1887-12-21 i Jönköping, dotter av ryttmästaren Fredrik Ribbing, och Hedvig Charlotta von Liphardt.

Barn:

 • Hedvig Lovisa Hedda-Lovisa, född 1827-02-25 på Lilla Edet i Fuxerna socken Älvsborgs län. Stiftsjungfru. Död ogift 1907-01-06 i Jönköping.
 • Ulrika Matilda, född 1830-01-27, död s. å. 14/2 i Fuxerna socken.
 • Fredrika Charlotta, född 1833-01-14 på Lilla Edet. Stiftsjungfru. Död 1903-12-30 i Bankeryd. Gift 1871-07-28 på Baggård med godsägaren Carl Fredrik Slettengren i hans 2:a gifte (gift 1:o med Ulrika Margareta Ruberg, född 1824, död 1862), född 1814-04-14 i Kronobergs län, död 1874-04-27 Sanna

Källor

1Um. 2Lk. 3Sgn. 4Lsn. 5Vsn. 6Hc. 7At (P.).

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: