:

Stålarm nr 32

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Stålarm nr 32
Vapensköld för adliga ätten Stålarm nr 32

Adliga ätten Stålarm nr 32 †

Gammal frälsesläkt. Ättens sist levande medlem upphöjd i grevlig värdighet.

TAB 1

Botvid Bengtson. Väpnare. Herr Ivar Nilssons fogde över Aborrfors' fiskevatten i början av 1400-talet. Undertecknade det finska frälsets skrivelse till Reval rörande Dönhoff Kalle 1439. Namnes såsom sigillvittne i Åbo 1447. Landssyneman i Pernå 1448. Deltog i rannsakningen rör. rån mellan Tavastland och Savolaks 1452. Namnes senast 1455. Gift med Botilla Nilsdotter, dotter av riksrådet Nils Olofsson (Stiernkors medeltidsätten) och Katarina Nilsdotter (Tawast medeltidsätten).

Barn:

 • Erik Botvidsson. Häradshövding. Se Tab. 2.

TAB 2

Erik Botvidsson (son av Botvid Bengtsson, Tab. 1). Namnes såsom häradshövding i Borgå län 1470, 1474, 1480 och 1488–14919. Gift med Karin Olofsdotter, dotter av Olof N. N. och Kristina Jakobsdotter Garp (finsk uradel).

Barn:

 • Arvid Eriksson. Ståthållare. Död 1529. Se Tab. 3.
 • Olof Eriksson. Häradshövding. Död omkr. 1534. Se Tab. 8.

TAB 3

Arvid Eriksson (son av Erik Botvidsson, Tab. 2), till Sydänmaa (Sydmo) i Karuna kapellsn och till Boegård i Borgå socken. Väpnare. Var 1489 landsfogde i norra Finland och häradshövding i Masku härad. Lagman i Karelen under 1500-talets första årtionden. Ståthållare på Tavastehus 1529, men död s. å. Gift 1515-01-22 på Laukko i Vesilaks' socken, då han gav Sydänmaa i morgongåva, med Christina Knutsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1530-07-18 på Grabbacka i Karis' socken med hövidsmannen på Viborg Nils Månsson Grabbe, av finsk frälsesläkt, i hans 2:a gifte [gift 1:o med Elin Claesdotter], död 1549 på Grabbacka och begraven i Karis' kyrka), begraven 1551-01-05 i Karis' kyrka, dotter av lagmannen Knut Eriksson (Kurck) och Elin Kurck (finsk frälsesläkt).

Barn:

 • Erik Arvidsson. Fogde. Död 1566. Se Tab. 4.
 • Knut Arvidsson, nämnes endast i sin morfaders skiftesbrev 1532.
 • Claes Arvidsson, nämnes ävenledes endast i morfaderns skiftesbrev 1532.
 • Elin Arvidsdotter, död 1577 Kankas Gift omkr. 15449 med ståthållaren och fältöversten Henrik Klasson Horn (af Kanckas) i hans 1:a gifte, född 1512, död 1595.

TAB 4

Erik Arvidsson (son av Arvid Eriksson, Tab. 3), till Sydänmaa i Karuna socken, Brödtorp i Pojo socken och Grabbacka i Karis' socken. Väpnare. Beseglade bland adeln Västerås arvförening 1544-01-13. Häradshövding i Raseborgs län 1549–1558. Fick 1550-06-17 Nurmi gård i Viborgs socken på behaglig tid och 1562-07-30 halvparten av prästräntan i Hollola socken. I slottsloven på Viborg 1555. T. f. befallningsman på Nyslott 1558. Beseglade konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30. Fogde på Nyslott 1563. Död 1566 i Stockholm. Gift 1545-01-18 på Grabbacka, med sin moders styvdotter Beata Grabbe, dotter av hövidsmannen på Viborg Nils Månsson Grabbe, av finsk frälsesläkt, och hans 1:a fru Elin Claesdotter.

Barn:

 • Arvid Eriksson Stålarm, till Grabbacka samt Lindö i Tenala socken. Född omkr. 1549. Död på Gripsholm barnlös 1620-05. Gift 1579-09-07 på Villnäs i likanämnd socken med Elin Fleming, dotter av fältöversten Herman Fleming och Gertrud Håkansdotter (Hand).
 • Hebbla Eriksdotter, död före 1623-09. Gift 1584 före 1/10 med landshövdingen Arvid Knutsson Drake (af Hagelsrum).
 • Christina Eriksdotter, begraven 1611-05-05 i mannens grav i Åbo domkyrka. Gift med ståthållaren på Åbo slott Hans Eriksson till Brinkkala.
 • Axel Eriksson Stålarm. Fänrik. Död omkr. 1616. Se Tab. 5.
 • Elin Eriksdotter, död 1618 och begraven i Pojo kyrka. Gift med ståthållaren på Kexholms slott med Lasse Torstensson Ram till Brödtorp i Pojo socken.
 • Beata Eriksdotter, levde änka 1601. Gift 1:o med fältöversten Hans Wachtmeister. 2:0 Med löjtnanten vid en ryttarfana Claes Vietinghoff.
 • Carin Eriksdotter. Gift med slottsloven Christer Mattsson (Björnram).

TAB 5

Axel Eriksson Stålarm (son av Erik Arvidsson, Tab. 4), till Grabbacka. Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593. Var fänrik vid en fana ryttare, då han s. å. 19/10 fick en förläning av spannmål från Raseborgs län. Deltog i adelsmötet i Åbo 1596. Tillhörde konung Sigismunds anhängare och befann sig hösten 1599 i Reval, varifrån han 1600-03-16 skriftligen jämte Arvid Wildeman och Anders Boije anhöll om hertigens gunst. Återfick sina förbrutna gods. Deltog i kriget i Livland och erhöll 1607-06-04 konung Carl IX: s löfte att efter sin hemkomst åtnjuta understöd. Underskrev trohetsförsäkran till konung Gustaf Adolf 1612 i Åbo och följde hertig Carl Filip till Viborg 1614. Verkställde s. å. utskrivning i Finland. Kommissarie för Älvsborgs lösen i Tavastehus' län 1615-06-08. Död före 1617-03-08. Gift 1598 i Reval med Märta Boije, dotter av riksrådet Göran Boije (af Gennäs) och hans 1:a fru Anna Göransdotter (av Högsjögårdssläkten).

Barn i gifte med Märta Boije:

 • Beata, död 1681 och begraven 1682-02-12 i Ekenäs' stadskyrka. Gift 1:o med kvartermästaren vid Österbottens Intanteriregemente Carl Mattsson Pihl. Gift 2:o med löjtnanten Herman Brand.
 • Göran Axelsson, till Grabbacka. Kallas 1623 »överstens kaptenlöjtnant» och var då anställd vid Henrik Flemings regemente i Livland. Bevistade riksdagen i Nyköping 1634. Dömd för dråp på en dräng 1637. Major. Bevittnade 1645-05-28 Henrik Horns morgongåvobrev. Död ogift före 1646-11-18, då syskonskifte hölls på Grabbacka efter honom och brodern Claes.
 • Anna Margareta, död 1680. Hon fick efter mannens död konfirmation 1640-12-24 på hans frälsegods. Gift med ryttmästaren Jakob Bengtsson Sabelhierta i hans 3:e gifte.
 • Arvid Axelsson, ogift skjuten vid Riga före 1646-11-18.
 • Brita, till Viljais i Rimito socken. Gift före 1646-11-18 med översten och kommendanten på Åbo slott Mikael Struberg, adlad Cronstierna, i hans 2:a gifte.
 • Erik Axelsson Stålarm. Överstelöjtnant. Död 1632. Se Tab. 6.
 • Axel Axelsson Stålarm. Landshövding. Död 1656. Se Tab. 7.
 • Gunilla, död på Karsby och begraven 1678-10-13 i Tenala kyrka. Gift före 1646-11-18 med majoren Christer Henriksson Gyllenhierta i hans 2:a gifte.
 • Märta, var ogift4 1646-11-18. Gift, men med vilken är ej känt, och levde änka 1683-09-01 Domargård
 • Catharina. Gift före4 1646-11-18 med majoren Lars Lindelöf.
 • Claes Axelsson Stålarm. Major vid brodern Axel Stålarms regemente 1642-03-23. Död ogift 1643 i Stralsund.
 • Hebla. Gift före 1646-11-18 med sin systers styvson kaptenen Johan Sabelhierta i hans 1:a gifte.
 • Nils, död tre år gammal.

Barn utanför äktenskap

TAB 6

Erik Axelsson Stålarm (son av Axel Eriksson, Tab. 5), till Villilä i Masku socken. Överstelöjtnant. Bevistade riksdagen 1629. Stupade 1632 i Mähren. Gift med Christina Kursell i hennes 2:a gifte, dotter av ståthållaren över Närke Jost Georgsson Kursell, till Sjösa och Riseberga, och Ebba Lilliehöök.

Barn:

 • Axel, friherre och greve Stålarm, född 1630. K. råd och president. Död 1702. Se grevliga ätten Stålarm
 • Erik, född 1631. Student i Uppsala 1646-02-03. Stupade ogift 1656 i Litauen.

TAB 7

Axel Axelsson Stålarm (son av Axel Eriksson, Tab. 5), till Grabbacka och Kroggård, båda i Karis' socken. Erhöll i donation Ylenjoki i Sääksmäki socken 1638-04-07. Överste för ett regemente finska knektar 1640-09-22. Var t. f. landshövding i Åbo län 1649. Erhöll Paukkula i Sääksmäki socken i törläning 1653-05-26. Landshövding i Viborgs län 1655. Död 1656-05-26 på Viborgs slott. Gift med Karin Boije, dotter av överstelöjtnanten Hans Boije och Anna Hordeel.

Barn:

 • Anna Margareta, död 1682. Gift 1664 i pingsthelgen med majoren Jakob Johan Bergh.
 • Beata, levde änka 1711 på Kroggård. Gift med kaptenen Gerhard Magnus Löwe.
 • ?Märta. Gift med vice amiralen Arvid Arvidsson Björnram.

TAB 8

Olof Eriksson (son av Erik Botvidsson, Tab. 2), till Kiala i Borgå socken. Landssyneman i Sääksmäki 1507. Häradshövding i Borgå län. Nämnes 1508 i Magnus Frilles testamente. Förrättade lagmansting i Borgå socken 1509 och 1516. Kallas lagman, tydligen i Karelen, 1520. Hövidsman under befrielsekriget 1523 och deltog i belägringen av Viborgs slott under Nils Grabbes överbefäl s. å. Belönad härför med Helsinge socken och Tessjö i Strömfors' socken s. å. Efterträddes som häradshövding av sin son Erik Olofsson 1532, men satt s. å. i lagmansräfst i Nådendal. Död omkr. 1534. Gift med N. N. Jönsdotter, som måhända tillhörde den adliga Sjundbysläkten.

Barn:

 • Erik Olofsson. Häradshövding. Död omkr. 1566. Se Tab. 9.
 • Margareta Olofsdotter, levde änka 1590. Gift med amiralen Måns Sunesson Ille.
 • Johan Olofsson. Fogde. Död omkr. 1563. Se Tab. 12.

TAB 9

Erik Olofsson (son av Olof Eriksson, Tab. 8), till Kiala. Fogde i norra Finland 1530. Häradshövding i Borgå härad efter fadern5 1532-10-28. Fogde och slottsloven på Tavastehus s. å. 11/7 och ännu 15385. Konfirmerad i besittningen av faderns donation Tessjö i Strömfors' socken 1534-09-24. Var även en tid i slottsloven på Viborg. Beseglade bland adeln Västerås arvförening 1544-01-13, Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Häradshövding i Äyräpää härad 1560–1564. Död omkr. 1566. Gift 1:o med Karin Fleming, dotter av häradshövdingen Per Fleming och Elin Lydeke. Gift 2:o troligen 1563-02-15 med Gertrud Bertilsdotter, dotter av borgaren Bertil Mattsson (16 rutor) (stamfader för adliga ätten Grönfelt) och Margareta Eriksdotter (Ekelöf).

Barn i gifte 1:o:

 • Svante Eriksson. Ståthållare. Död omkr. 1585. Se Tab. 10.

TAB 10

Svante Eriksson (son av Erik Olofsson, Tab. 9). Slottsloven på Viborg och i Reval. Död omkr. 1583. Gift med Brita Margareta Göransdotter, adlad jämte sina syskon 1592-07-08 (Högsjögårdssläkten, även kallad Gyllenmåne eller Månstierna efter vapnet, en gyllene halvmåne mellan två sexuddiga försilvrade stjärnor i blått fält), dotter av Göran Hansson till Högsjögård och Metta Tönnesdotter (Tott).

Barn:

 • Erik Svantesson, död ung.
 • Märta Svantesdotter. Gift 1598-06-11 på Högsjögård med ryttmästaren Börje Jönsson Rosenstråle.
 • Åke Svantesson Stålarm. Ryttmästare. Död 1629. Se Tab. 11.
 • Elin Svantesdotter, levde änka 1611. Gift 1:o, då hon erhöll Mälsta i Husby-Långhundra socken, med Nils Rask, som i vapnet förde en hund och på hjälmen en arm, död 1599 i Danzig. Gift 2:o med livländaren i svensk tjänst Johan Plater.

TAB 11

Åke Svantesson Stålarm (son av Svante Eriksson, Tab. 10). Ryttmästare för en fana finska ryttare. Blev 1625 på ättens vägnar introd. under nr 48 enligt gamla matrikeln, men ätten blev sedermera uppflyttad i riddarklassen under nr 32. Död 1629. Gift 1:o före 1597 med Hebla Månsdotter i hennes 2:a gifte, dotter av Måns Larsson (Ållongren i Finland) och Ebba Henriksdotter Risbit. Gift 2:o med Brita Wildeman, dotter av ståthållaren Arvid Wildeman och Anna Hansdotter Björnram.

Barn i gifte 2:o:

 • Anna, född 1627-05-02 på Högsjögård, död 1666-01-16 Länna. Gift 1648-08-14 Lövstaholm med riksrådet och överståthållaren Claes Rålamb i hans 1:a gifte.

TAB 12

Johan Olofsson (son av Olof Eriksson, Tab. 8). Fogde i Borgå län. Avliden före 1568. Gift med Ragnhild Persdotter, som levde änka 1573.

Barn:

 • Ture Johansson. Ryttmästare. Död 1597. Se Tab. 13.
 • Hans Johansson. Se Tab. 14.
 • Erik Johansson. Slottsloven. Död 1594. Se Tab. 16.
 • Anna Johansdotter, död 1596 Spurila. Gift 1565-01-21 på Drägsby med löjtnanten Claes Kristersson (Jägerhorn af Spurila).
 • Margareta Johansdotter, död 1575 eller 1576.
 • Cecilia Johansdotter, död 1590-05-00 på Bjurböle i Borgå socken. Gift 1583-12-08 med krigskommissarien och sekreteraren Henrik Mattsson Huggut i hans 2:a gifte.
 • Hebla Johansdotter, död omkr. 1612 i Sverige. Gift 1:o med hövidsmannen Johan Joensson, till Sukkis (Jackarby släkten). Gift 2:o med Lars Joensson i Enögla i Vårfrukyrka socken.

TAB 13

Tore Johansson (son av Johan Olofsson, Tab. 12). Löjtnant under Nils Olofssons fana. Ryttmästare. Död 1597. Gift före 1584 med Margareta Bertilsdotter i hennes 2:a gifte, dotter av rysstolken Bertil Göransson, adlad Mjöhund och Elisabet Skalm (i Finland).

Barn:

 • Kerstin. Gift 1612 med ryttmästaren Jakob Sabelhierta nr 186 i hans 2:a gifte.
 • Anna, död 1651. Gift med regementskvartermästaren Nils Boije af Gennäs i hans 2:a gifte.
 • Ingeborg, till Pirlaks i Borgå socken. Gift med kaptenen Paul Bosin i hans 2:a gifte.
 • En dotter. Gift med Carl IX:s kammarjunkare Stefan Lemnius, i hans 1:a gifte (broder till Henrik Lemnius adlad Lemnie).

TAB 14

Hans Johansson (son av Johan Olofsson, Tab. 12). Gift 1588-11-17 med Elin Fleming i hennes 2:a gifte, dotter av Per Fleming och Margareta Ram.

Barn:

 • Johan Hansson, till Villiais. Kallas 1602 i Åbo slotts mantalslängd hans furstliga nådes dräng. Var ännu 1609 i tjänst vid hovet. Död ung och ogift.
 • Arvid Hansson Stålarm. Se Tab. 15.

TAB 15

Arvid Hansson Stålarm (son av Hans Johansson, Tab. 14). Var sjuklig och icke i tjänst. Död på 1620-talet. Gift omkr. 1616 med Ingeborg Boije i hennes 2:a gifte, dotter av ryttmästaren Anders Boije och hans 1:a fru Hebla Eriksdotter (Slang).

Barn:

 • Hebla. Ägde Villiais, Poikko och Tykö. Död omkr. 1658. Gift omkr. 1640 med Claes Beurræus. Gift 2:o 1650-05-28 i Åbo med överstelöjtnanten Gustaf Uggla.

TAB 16

Erik Johansson (son av Johan Olofsson, Tab. 12). Slottsloven på Keksholm. Död på Keksholm 1594-05-20. Gift omkr. 1577 med Sara Ryting i hennes 2:a gifte, dotter av slottsloven på Stockholms slott Tomas Jönsson (Ryting) och Carin Gödikesdotter (Finke).

Barn:

 • Carin, död före 1616. Gift 1597 med kammarjunkaren Lars Olofsson, som 1589-08-23 i Reval fick sköldebrev men under stridigheterna mellan konungen och hertig Carl flydde till Polen, där han stannade. Gift 2:o omkr. 1600 med holmamiralen Henrik Tönnesson Wildeman.

Källor

Jully Ramsay. Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. http://pontusmoller.se/2007/12/10/atten-hillebard/

: