:

Ramsay nr 215

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ramsay nr 215

Introd. 1634.

Urgammal skotsk ätt, vars först kände stamfader Simon de Ramsay, från Huntingdon i England, förekommer i urkunderna 1107–1153. Han erhöll i förläning herresätet Dalhousie med det fasta slottet Brechin i grevskapet Midlothian i Skottland. Hans ättling John Ramsay of Dalhousie, född omkr. 1580, död 1626, som vid den s. k. Gowriesammansvärjningen mot konung Jakob 1600 räddade dennes liv, upphöjdes 1606 till viscount Haddington och blev 1621 engelsk peer med titeln earl of Holderness. En annan ättling, William Ramsay, död 1674, upphöjdes 1633-06-19 av konung Carl I till earl af Dalhousie, vilken titel ännu innehaves av huvudmannen för ätten Ramsay, vars äldste son sedan 1831 bär namnet lord Panmure. – Ätten, av vilken olika grenar skrivit sig till Russel, Colluthie, Balmain, Whitehill, Wauchtrum och Idingtoun, har spritt sig till England, Frankrike, Sverige och Finland. Den svenska ätten Ramsay är enligt ett år 1623 för densamma utfärdat bördsbrev av huset Dalhousie. En gren av densamma erhöll 1766 friherrlig värdighet, men tog icke introduktion. Däremot har en gren av ätten i Finland, på vars riddarhus den immatrikulerades 1818-02-07 under nr 17 bland adelsmän, efter att därstädes hava upphöjts i friherrligt stånd, introducerats på riddarhuset i Finland under nr 40 bland friherrar.

Samtidigt med ättens svenska stamfader stodo andra medlemmar av ätten i svensk tjänst, bland vilka må nämnas överstelöjtnanten Alexander Ramsay, befälhavare för den för svenska kronans räkning värvade skottska trupp, vilken under marschen genom Norge (skottetåget) 1612 nedgjordes av norrmännen i Romsdalen, och generalmajoren James Ramsay, en nära släkting till ovannämnde John Ramsay, earl of Holderness, vilken 1631 inträtt i Gustaf II Adolfs tjänst och som guvernör i Hanau i Hessen under åren 1635–1638 med utmärkt tapperhet försvarade denna stad mot de kejserliga. En son till honom, David Ramsay, var överste i svensk tjänst 1653.

Ramsay A21500.jpg

TAB 1

Alexander Ramsay, till Dalhousie Gift med Joneta Guthrie, dotter av William Guthrie av huset Hilletoun.

Barn:

 • William Ramsay, den föregåendes yngste son. Gift med Joneta Lindsay, dotter av sir David Lindsay of Edyel.

Barn:

 • Alexander Ramsay. Var kapten och kommendant i Skottland enligt bördsbrevet 1623. Deltog vid den unge konungen Jakob VI:s sida i inbördeskriget i Skottland och utmärkte sig, enligt samma bördsbrev, särdeles 1571 vid intagandet av det fasta slottet Dumbarton i Lennoxshire, då han med sin trupp först besteg slottsmuren. Medföljde påtagligen sedan den värvade skaran av 3000 skottar, vilken på sommaren 1573 över Göteborg anlände till Sverige och av vilken flertalet, efter Charles de Mornay sammansvärjning i oktober s. å. förflyttades till Livland över Finland. Död före 1576-05-16 i Riga. Gift med Matilda Anand, dotter av översten för k. gardet i Skottland Andrew Tomasson Anand, av huset Persie, och Helena Robertsdotter Strachane af Brigtoun.

Barn:

 • Hans (i bördsbrevet Joan) Ramsay, natural. Ramsay Medtogs 1573 av sin fader till Sverige och därifrån till Livland. Kom 1577 till Finland. Var fänrik vid Skottefanan 1604. Skrev sig till Ihamäki i Somero socken, då han 1611-07-29 fick skattefrihet för Vihmalo i S:t Bertils socken och 1613-07-19 för Ihamäki, där han uppförde säteri. Erhöll 1613-07-19 konfirm. för evärdlig tid på sin svärfaders gods Sylvänä hemman, Pitkäjärvi, Pajula och Kimala byar i Somero socken samt Träskö torp i Kimito socken. Erhöll nytt förläningsbrev av fältherren Jakob De la Gardie 1614-11-22 Tattula Uppförde s. å. nytt säteri i Pitkäjärvi by. Fänrik vid Anders Paulis fana 1616. Löjtnant därst. 1618. Ryttmästare 1620. Deltog i kriget i Livland. Ryttmästare för adelsfanan i Finland med fullm. 1633-07-18. Tog för ålderdom avsked 1644 vid danska krigets utbrott. Erhöll11 1640-08-18 konfirm. på besittningsrätten till Raukkala och Sillilä byar i Lundo socken, vilka han erhållit 1630-05-15 genom sitt senare gifte. Köpte11 1642-07-23 av kronan Ihamäki och Pajula byar som han dittills innehaft i förläning. Död 1649 i hög ålder på Ihamäki och begraven i Somero kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han rekommenderades medelst latinska, i riksarkivet ännu förvarade brev, från konung Carl II i England och svenska ministern Spens till konung Gustaf II Adolf och rikskansleren Axel Oxenstierna. Begärde och erhöll från Skottland bevis om sin härkomst och släktens urgamla adelskap, vilket bevis var utgivet av biskop David i Brechin och daterat den 28 och 30 mars 1623 samt underskrivet av åtskilliga av ridderskapet i Skottland jämte åtta herrar Ramsay. Företedde den 18 juni 1633 en av ståthållaren på Åbo slott, friherre Gabr. Oxenstierna den 20 jan. s. å. bevittnad avskrift därav, varpå han vann naturalisation. Gjorde 1636 den 2 maj en vänlig överenskommelse med sin son Johan om dennes mödernearv i löst och fast, som han dittills haft i vård samt om arvet efter dennes fyra avlidna samsyskon, som kommit till arvs, varjämte han avstod till honom, förutom moderns fastigheter och en tredjedel i det lösa, såsom gåva och tillkommande fädernearv Pitkäjärvi med därtill hörande hemman och lösören, samt utstakade arvet för sina tre barn i senare giftet, vilket allt Sääksmäki häradsrätt den 9 därpå följande juni stadfästade.'. Gift 1:o med Elin Andersdotter, dotter av ståthållaren på Reval Anders Larsson, till Botila, och Anna Wildeman. Gift 2:o omkr. 1625 med Elin Stålhandske, död före 1668 på Ihamäki, dotter av ryttmästaren Joen Tyrilsson, adlad Stålhandske, och hans6 2:a fru Felissa Nilsdotter (Gyllenhierta). Hon lät 1662 uppbygga altaret i Lundo kyrka och förärade 1663 samma kyrka en mässkjorta och altarkläde med duk.

Barn:

 • 1. Alexander. Studerade i Oxford. Stupade ogift på 1620-talet under kriget i Livland (enl. riddarhusgenealogien tjänade han sig upp till överste under trettioåriga kriget och var guvernör i Creutznaeh i Tyskland samt stupade i slaget vid Nördlingen,1634-09-06).
 • 1. Anders. Studerade i Oxford. Stupade ogift på 1620-talet under kriget i Livland (enl. annan uppgift tjänade han sig upp till överstelöjtnant och stupade 1631-10-05 vid ett bergslott i närheten av Würzburg).1
 • 1. Hans. Fänrik under ryttmästaren Henrik Ekestubbe vid finska rytteriet 1634. Stupade ogift 1635 i Tyskland. 'Hans kvarlåtenskap tog generalen Torsten Stålhandske till sig och brodern Johan fick därpå av fadern invisning uti arvföreningen 1636.'
 • 1. Henrik. Major. Stupade vid samma tillfälle som brodern Anders.
 • 2. Elin (Helena), levde änka 1684. Hon ärvde Ihamäki efter fadern samt efter sin första man (för en tid) Överby i Kyrkslätts socken. Gift 1:o omkr. 1650 med majoren vid Wrangels livregemente Jöns Persson Schmidt, adlad Rosenschmidt, men ej introd., död 1652. Gift 2:o 1658 med översten Anders Munck, adlad Munck af Sommernäs, nr 468, i hans 2:a gifte, död 1678.
 • 2. Ebba, död 1667-02-00 Notsjö Hon ärvde efter sina föräldrar Raukkala i Lundo socken. Gift omkr. 1649 med överstelöjtnanten Carl Bäck i Finland, född 1609, död 1663.
 • 2. Jakob. Student i Åbo 1642. Hovjunkare hos generalguvernören, greve Oxenstierna i Riga 1645–1647. Död ogift 164(8) på Ihamäki.

TAB 2

Johan, (son av Joan eller Hans Ramsay, natural. Ramsay, tab 1), till Pitkäjärvi, som fadern 1636 avträdde till honom, samt Vihmalo i Uskela socken och Layküll i Ummerns (Södra Martens) socken i Estland, vilka han erhöll efter modern. Korpral vid adelsfaneregementet 1633 och ännu 1639. Var 1643 kapten för ett kompani finska knektar, då han samma år följde Stålhandske till Holstein. Major. Död 1648 i Tyskland. 'Efter honom delade sönerna Hans, Claes och Anders Erik år 1672 den 8 och 9 sept. sinsemellan de efter deras fader och farfader arvfallna Norrköpings besluts gods, då Hans fick Pitkäjärvi säteri och by med underliggande gods, Claes Kimala by och Sylvänä m. m. och Anders Erik Pajula by med Raukkala och underliggande gods i Lundo socken, enligt originalarvföreningen, varuti de upptagas i nämnda ordning.'. Gift 1:o med Märta Galle i Finland, dotter av ståthållaren Claes Galle i Finland, och Margareta Ekelöv, nr 217. Gift 2:o omkr. 1646 i Tyskland med Dorotea Maria von Kahlden i hennes 1:a gifte (gift 2:o omkr. 1650 med överstelöjtnanten Hans Johansson, adlad Willigman, död 1656. Gift 3:o omkr. 1658 med överstelöjtnanten vid Livlands adelsfana Otto von Rosen, född 1626, död 1667), född 1620, död 1687 Daiben

Barn:

 • 1. Margareta, död 1702-10-30. Gift med kaptenen Anders Munck till Hirsjärvi (nr 130), född 1638, död 1675.
 • 1. Märta, levde änka 1691 på Murovitsa hov i Ingermanland. Gift med kaptenen Gregori Aminoff.
 • 1. Christina, död 1713 på hösten på Linnunpää i Piikkis socken. Gift 1661-01-06 Steninge
 • 2. Anders Erik, född 1646. Landshövding. Död 1735. Se Tab. 11.

TAB 3

Hans, (son av Johan, tab 2), till Pitkäjärvi. Kom i tjänst vid Åbo läns fördubblingsrytteri 1658. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1661. Ryttmästare. Stupade 1675 vid Rappin i Pommern. Gift med Anna Ljuster i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Mikael Anton Didron, död 1656, broder till Johan och Carl Didron, natural. Didron), levde änka 1680 på Pitkäjärvi, dotter av assessorn Erik Bertilsson Ljuster, och Carin Boije af Gennäs.

Barn:

 • ?Johan Georg. Fänrik vid överstelöjtnant Hastfers bataljon. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1706-01-16. Konfirm.fullm. s. å. 5/11. Livdrabant 1708-05-11. Stupade s. å. 4/7 i slaget vid Holovzin.
 • Catharina. Gift omkr. 1675 med kaptenlöjtnanten Erik Gyldenär.

TAB 4

Anders, (son av Hans, tab 3), till Pitkäjärvi, som reducerades 1681. Var korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1695. Kvartermästare därst. 1698. Kornett 1701-01-26. Stupade s. å. 30/12 i träffningen vid Errastfehr i Livland. Gift med Elisabet Bäck i Finland, levde änka 1725, dotter av överstelöjtnanten Hans Johan Bäck i Finland, och friherrinnan Elisabet Grass.

Barn:

 • Hans. Fältväbel vid Nylands infanteriregemente. Fänriks avsked. Död ogift 1741. Han bevistade 1718 fälttåget till Trondhjem och förfrös då på fjällen bägge fötterna.
 • Adolf. Fänrik 1718. Död ogift före 1725.

TAB 5

Claes, (son av Johan, tab 2), till Kimala och Sylvänä, också i Somero socken. Var fänrik 1667. Ryttmästare vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1677-08-00. Kommenderad till Preussen över Livland under major Evert Jordans kommando. Återkom 1679-02-00 såsom krympling, hade under marschen hem förfrusit bägge fötterna. Avsked. Erhöll 1685-07-07 livstids frälse Vihmalo Död 1687 och bisatt s. å. 15/3 i Åbo domkyrka. Gift med Helena Stålhandske, död omkr. 1690, dotter av assessorn Johan Stålhandske, och Margareta Fleming.

Barn:

 • Märta Margareta, född omkr. 1680. Gift omkr. 1700 med löjtnanten Gotthard Nassokin, död 1712.
 • Johan, född 1683. Ryttmästare. Död 1739. Se Tab. 6
 • Ebba Helena, död sannolikt 1727. Gift före 1721 med kornetten vid Åbo läns kavalleriregemente Berend Wunsch i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Momma, född 1714, död 1795-06-11 i Jakobstad, dotter av adjunkten i Gamlakarleby Gustaf Momma och Brita Ernstsdotter Grandell), död efter 1760.

TAB 6

Johan, (son av Claes, tab 5), till Kimala. Född 1683 i Nyland. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1703. Korpral därst. 1704. Sekundkornett 1706-06-21. Premiärkornett vid samma läns ordinarie kavalleriregemente 1709-10-24. Löjtnant därst. 1712-06-21. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Ryttmästare 1718-08-27. Död 1739-03-01. Han var med vid Pälkäne och Storkyro i Finland 1713 och 1714 samt på fälttåget in i Trondhjems amt i Norge 1718. Gift 1:o 1712 med friherrinnan Christina von der Pahlen, född 1689, död 1721-12-14, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Adolf von der Pahlen, friherre von der Pahlen, och Sofia Helena Forbes. Gift 2:o 1726-08-00 med Helena Didron, född 1689-11-00 på Pärnäspää i Sagu socken, död 1742, dotter av löjtnanten Erik Didron och friherrinnan Catharina Grass.

Barn:

 • 1. Fredrik Adolf, född 1712. Major. Död 1783. Se Tab. 7

TAB 7

Fredrik Adolf, (son av Johan, tab 6), till Kimala samt Nynäs i Heinola socken. Född 1712-11-09 på fädernegården Kimala. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1732 och vid livgardet 1736-06-30. Furir därst. 1737-05-24. Förare 1738-03-05. Sergeant s. å. Fortifikationsadjutant. Fänrik vid livgardet 1741-07-30. Löjtnant vid förutn. dragonregemente 1744-06-12. Kapten därst. 1750-06-26. RSO 1755-01-11. Sekundmajor 1762-12-22, men med tur från 1759-02-27. Avsked 1765-06-17. Död 1783-03-26 på Nynäs. Han bevistade kriget i Finland på 1740-talet. Gift 1745-03-05 Sannäs

Barn:

 • Christina Juliana, född 1746-01-14, död 1829-10-20 Paaso Gift 1764-10-04 med överstelöjtnanten Carl Reinhold von Essen af Zellie, född 1734, död 1809.
 • Johan Adolf, född 1748-02-02. Förare vid prins Fredrik Adolfs regemente 1770. Sergeant därst. 1771. Fänrik s. å. 15/8. Avsked 1773-10-12. Död ogift 1784-03-26 på Nynäs.
 • Carl Fredrik, född 1750-08-14, död 1758-05-10.
 • Christer Vilhelm, född 1753. Major. Död 1796. Se Tab. 8
 • Anna Lovisa, född 1755-09-13 på Näsegård i Borgå socken.7, död 1757-10-07.
 • Hedvig Sofia, född 1757-11-28 på Näsegård7, död ogift 1841-05-11 på Nynäs.
 • Vendela Charlotta, född 1759-05-23, död s. å. 8/11.
 • Anna Elisabet, född 1763-06-16, död ogift 1835-02-15 på Nynäs.1

TAB 8

Christer Vilhelm, (son av Fredrik Adolf, tab 7), född 1753-04-18 på Svartså Nybacka1 i Borgå socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1764-02-15. Sergeant därst. 1768-10-31. Fanjunkare vid lätta dragonkåren 1771-02-19 vaktmästare därst. 1772-01-20. Kornett s. å. 25/9. Löjtnant 1774-11-09. Stabskapten 1778-03-18. Avsked från kåren och major i armén 1781-08-20. Död 1796-09-06 på Nynäs. 'Han blev befordrad till officer för visat nit vid regementsförändringen 1772.' Gift 1776-04-28 på Näsegård i Pernå socken med sin farfars sysslings sondotter Eva Juliana Jägerhorn af Spurila, född 1753-09-16 i Helsinge socken, död 1837-07-07 på Nynäs, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Anders Jägerhorn af Spurila, och Ulrika Sofia Brunow.

Barn:

 • Fredrik Adolf, född 1777. Kapten. Död 1853. Se Tab. 9

TAB 9

Fredrik Adolf, (son av Christer Vilhelm, tab 8), född 1777-01-20. Sergeant vid Tavastehus regemente 1794-08-07. Fänrik vid jägarbataljonen därst. s. å. 26/11. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1802-07-30. Kaptens avsked 1810-10-10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 17 bland adelsmän 1818-02-07. Död 1853-09-29 på Nynäs. Gift 1:o 1809-11-12 med sin kusin Vendla Vilhelmina von Essen af Zellie, född 1786-10-15, död 1812-02-09 efter barnsäng, dotter av överstelöjtnanten Carl Reinhold von Essen af Zellie, och Christina Juliana Ramsay. Gift 2:o 1814-11-27 i Heinola med Carolina Ulrika Hagström, född 1784-05-02, död 1836-05-08 på Nynäs, dotter av krigsrådet Carl Peter Hagström och hans 2:a hustru Sofia Magdalena Krutén. Gift 3:o 1845-08-06 med Fredrika Lovisa Nykopp, född 1817-02-09, död 1901-08-27 Rauhanmaa

Barn:

 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1812-01-13. Student i Helsingfors 1830-12-15. Ägde fädernegården Nynäs. Död där 1879-10-19 barnlös. Gift 1853-12-15 med Hedvig Carolina Borgenström, född 1814-10-22 död 1878-02-18 på Nynäs, dotter av kaptenen Carl Fredrik Borgenström och Eva Christina Borgenström.
 • 2. Juliana Sofia, född 1815-08-09, död 1858-05-25 Raadelma Gift 1843-12-10 på Nynäs med generaldirektören för medicinalverket i Finland, statsrådet, med. doktor m. m. Carl Daniel von Haartman, finska adl. ätten nr 168, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1818-08-21 med Maria Helena Rosina Franzén, född 1800-08-04, död 1840-01-24 i Helsingfors, dotter av biskopen i Härnösands stift Franz Mikael Franzén och hans 1:s fru Margareta Elisabet Roos), född 1792-05-05 i Åbo, död 1877-08-15 på Radelma.

TAB 10

Fredrik, (son av Fredrik Adolf, tab 7), född 1760-08-22. Rustmästare vid Savolaks infanteriregemente 1771-10-01, volontär vid lätta dragonkåren 1776-01-31. Korpral därst. s. å. 31/5. Fanjunkare vid lätta dragonregementet 1777-12-16. Kornett vid Nylands dragonregemente 1779-06-23. Löjtnant därst. 1790-08-23. Kapten i armén 1802-08-08 och vid Tavastehus regemente 1806-06-13. Avsked 1811-04-30. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 17 bland adelsmän. Major. Död 1831-05-06 i Heinola. Han gjorde under finska kriget 1788–90 tjänst såsom stabsadjutant hos kommendanten på Sveaborg, generalkvartermästaren Mannerskantz. Gift 1793-12-24 Näsegård

Barn:

 • Fredrik Georg, född 1795-02-11. Student i Åbo 1812-03-16. Underlöjtnant på e. stat vid 2. finska jägar-, sedan infanteriregementet 1813-10-20. Lön å stat 1815-01-01. Adjutant vid Kuopio bataljon av nämnda regemente 1817-12-19. Löjtnant 1820-02-16. Placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-10-18. Återtransp. till 5. finska skarpskyttebataljonen med stabskaptens grad s. å. 1/11. Kaptens avsked 1831-02-22. Död ogift 1841-03-19/3 i Kuopio
 • Fromhold Vilhelm, född 1799-01-10, död s. å. 29/1 i Heinola.
 • Adolf Ernst, född 1800-03-31. Student i Åbo1 1819-04-20. Auskultant i Vasa hovrätt1 1825-07-05. Död ogift 1833-12-08 i Heinola.

TAB 11

Anders Erik, (son av Johan, tab 2), till Saaris i Sahalaks socken, vilket han köpte 1669, Pajula i Somero socken och Raukkala i Lundo socken, vilka han erhöll vid brödraskiftet 1672 samt Jackarby i Borgå socken, som han fick efter sin svärmoder. Född 1646-10-16. Kom i krigstjänst 1664. Kornett vid Volmar Wrangels kavalleriregemente 1665-09-20. Löjtnant vid Kock von Crimsteins regemente s. å. 11/11. Förordnad 1669-06-23 efter arméns hemkomst från Bremen till ryttmästare vid Nylands kavalleriregemente i ryttmästare Stålhanes ställe, men mot förmodan blev denne återställd från sin sjukdom och återtog sin tjänst. Ryttmästare vid sistnämnda regemente 1674-10-05 med förnyad fullm. 1675-10-05. Deltog i fälttåget i Skåne 1675–1679. Major 1678-04-11. Överstelöjtnant 1684. Överste för Nylands läns fördubblingskavalleriregemente 1700-10-16. Deltog med regementet i alla förefallande krigsrörelser i Ingermanland och Finland under de följande åren till 1713. Generalmajor och landshövding i Västerbotten 1713-05-13. Anklagad för overksamhet under fiendens ödeläggande av Umeå 1715. Arresterad 1717-04-15 och försatt i frihet först 1719-01-08 efter konung Carl X II:s död. Uppvaktade då drottningen och erhöll av henne löfte om upprättelse genom landshövdingetjänsten i Nylands län, vilket löfte dock förföll i glömska. Avsked 1723-03-28. Död 1735-05-15 på Jackarby och begraven i Borgå kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1671-10-02 med Dorotea Sofia Ritter, född 1651, död 1723-11-00 på Jackarby, dotter av översten Hans Ritter och Margareta Boije af Gennäs.

Barn:

 • Dorotea Juliana, född 1672, död 1743 (bouppt. efter henne hölls 1746-04-10). Ärvde efter föräldrarna Keljo i Sahalaks socken. Gift omkr. 1725 med överstelöjtnanten Per Johan Meisner, adlad Gyllenecker, i hans 2:a gifte, född 1680, död 1750.
 • Anna Helena, född 1673, död 1745-02-13 på Haapaniemi i Kangasala socken och begraven s. å. 3/4 i Sahalaks kyrka. Ärvde efter föräldrarna Kärkäs i Sahalaks socken. Gift 1:o 1693-01-06 på Saaris med majoren Henrik Johan von Qvanten, i hans 2:a gifte, född 1651, död 1709. Gift 2:o med överstelöjtnanten Otto Ernst Taube, i hans 3:a gifte, född 1682, död 1732.
 • Margareta Christina, född 1674, död ung.
 • Johan Carl, till Jackarby, som han ärvde efter fadern och Sundsberg i Kyrkslätts socken, som han köpte 1730. Född 1675-06-00. Musketerare vid livgardet 1699-03-25. Korpral därst. 1700-03-10. Adjutant 1701-05-03. Fänrik 1702-04-16. Löjtnant 1704-03-28. Major vid överste Otto Albrekt von der Hagens grenadjärregemente till häst 1706-06-13. Major vid Östgöta infanteriregemente 1708-08-12. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom 1721. Överstelöjtnant vid Savolaks regemente 1721-09-16. Överstes titel 1722-06-26. Vice landshövding i Nylands och Kymmenegårds län 1723-01-04. Majors indelning vid Östgöta regemente s. å. Överstelöjtnant vid Nylands dragonregemente 1726-01-22. Överste för regementet 1739-05-29. Generalmajor av kavalleriet 1742, men dog före utnämningen. Död barnlös s. å. 23/11 i Stockholm och begraven jämte sin fru i Storkyrkan därst. Han bevistade landstigningen på Seland 1700-07-25 och blev då sårad. Vistades under fångenskapen i Kostroma. Deltog i kriget i Finland 1741–42. Gift 1724 i Stockholm med Inga Charlotta Silfverstråle, född 1704, död 1742-12-22 i Stockholm, dotter av assessorn Isak Johansson Enander, adlad Silfverstråle, och Catharina Utterklo.
 • Alexander Vilhelm, född 1680. Överstelöjtnant. Död 1762. Se Tab. 12.
 • Charlotta Sofia, född 1683, död 1750 på Gunnarskulla i Kyrkslätts socken. Gift med överstelöjtnanten Carl Gustaf Jägerhorn af Spurila, född 1684, död 1761.
 • Ebba Catharina, död ung.
 • Hedvig Magdalena, död 1729-01-15. Gift med löjtnanten Henrik von Köhler i hans 2:a gifte, född 1686, död 1753, fader till majoren Anders Erik von Köhler, natural. von Köhler.
 • ?Elisabet, död ung.
 • Beata, död ung.

TAB 12

Alexander Vilhelm, (son av Anders Erik, tab 11), till Ihamäki samt Jackarby, Lövkoski och Löparö i Borgå socken samt Saaris i Sahalaks socken. Född 1680-02-13 på Jackarby. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1696. Korpral därst. 1699-11-28. Löjtnant vid nämnda läns fördubblingskavalleriregemente 1700-11-03. Kaptenlöjtnant därst. 1701-02-15. Konfirm. fullm. s. å. 7/11. Ryttmästare 1702-08-22. Ryttmästare vid samma läns ord. kavalleriregemente 1709-10-25. Major vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1715-08-29. Överstelöjtnants avsked 1722-04-11. RSO 1753-04-26. Död 1762-03-03 på Lövkoski. 'Han åtföljde år 1700 regementet till Riga och var sedan med på åtskilliga partier mot fienden. Blev under tåget till Narva blesserad i huvudet. Bevistade sedermera fälttåget i Ingermanland och deltog i aktionen vid Ingrits 1702 och Systerbäck 1703 ävensom i krigsrörelserna i Finland till 1714, därunder han.kringrändes av ryssarna vid Torneå, men högg sig igenom. Tågade 1718 med armén genom Jämtland till Norge samt förfrös trenne tår på vänstra foten vid återtåget över fjällen i jan. året därpå. Tillbjöds slutligen överstes avsked, men undanbad sig detsamma.' Gift 1:o 1704-12-08 på Lövkoski med sin faders halvbroders frus systerdotter Margareta Catharina Nöding, född 1674-04-20 på Lövkoski, död 1753-07-03 och begraven i Ramsayska familjegraven i Borgå stads kyrka, dotter av ryttmästaren Henrik Nöding, och Ebba Stålhandske. Gift 2:o 1755-09-00 med Anna Sofia Wright, född 1721, död 1789-01-15 på Lövkoski, dotter av översten Henrik Wright och Sofia Halenius samt syster till herrarna Wright, adlade von Wright.

Barn:

 • 1. Sofia Margareta, född 1706-02-26 på Lövkoski, död 1767-09-03. Gift 1725-01-02 på nämnda ställe med landshövdingen Anders Johan Nordenberg, adlad Nordenskiöld, född 1696, död 1763.
 • 1. Anders Henrik den äldre, född 1707. Landshövding. Död 1782. Se Tab. 13.
 • 1. Carl Johan, född 1709-09-01 på Lövkoski, död där 1710-07-31.
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1711. Löjtnant. Död 1776. Se Tab. 14.
 • 1. Dorotea Juliana, född 1712-09-22 på Lövkoski, död 1713-11-17 i Antby i Vörå socken i Österbotten under moderns flykt för ryssarna.
 • 1. Ebba Helena, född 1715-01-09 Böleby, död 1795-05-01 på Drägsby7 i Borgå socken och begraven s. å. 24/9. Gift 1747-03-31 på Lövkoski med kaptenen Carl Magnus von Essen af Zellie, i hans 2:a gifte, född 1709, död 1784.
 • 1. Hedvig Märta, född 1717-07-06 i Snåttsta by i Markims socken, Stockholms län, död 1759-04-11. Gift 1731-12-21 på Lövkoski med sin systers svåger, översten Carl Fredrik Nordenberg, adlad Nordenskiöld, född 1702, död 1779.
 • 2. Anders Henrik den yngre, född 1756. Major. Död 1795. Se Tab. 52.
 • 2. Sofia Vilhelmina, född 1758-04-01 på Storlöflegård7 i Borgå socken, död s. å.

TAB 13

Anders Henrik den äldre, friherre Ramsay, men ej introducerad, (son av Alexander Vilhelm, tab 12), till Jackarby samt Kalaks, Bergstad, Homhattula, Järnböle, Domargård och Esbo allodialsäteri med därunder lydande femtiotvå frälsehemman i Esbo och Kyrkslätts snr. Född 1707-02-15 på Ihamäki. Frivillig vid armén till Norge 1718-05-04. Volontär vid Nylands och Tavastehus' läns dragonregemente 1722-11-00. Korpral därst. 1725-05-04. Sergeant 1731-01-01. Volontär vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1734-10-00. Löjtnant därst. 1735-02-28. Adjutant vid nyssn. dragonregemente 1739-06-25. Grenadjärlöjtnant vid nämnda franska regemente s. å. Kapten därst. 1741-03-06. Avsked ur franska tjänsten s. å. i juli. Kornett vid förutn. infanteriregemente s. å. 20/8. Kapten vid Tavastehus' läns kavalleriregemente 1742-01-02. Major därst. 1745-01-31. RSO 1749-01-13. Överstelöjtnant s. å. 24/10. Överste i armén 1762-06-17 med tur från 1759-12-05. Överste för prins Fredrik Adolfs regemente 1762-07-06. Landshövding i Savolaks och Kymmenegårds län 1765-11-12. Friherre 1766-11-06, men ej introd. (något friherrebrev blev aldrig utfärdat)2. Generalmajor 1769-07-03. KmstkSO s. å. 27/11. Generallöjtnant och överkommendant i Lovisa 1772-09-00. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1774-03-24. Avsked från landshövdingämbetet 1776-06-18. Erhöll s. å. 10/10 k. maj:ts tillstånd att på sitt friherrliga namn adoptera sin brorson och måg, O. W. Ramsay mot förpliktelse att göra Esbo säteri till fideikommiss, vilket löfte dock aldrig utnyttjades. Död 1782-12-22 på Esbogård8 i Esbo socken och begraven i Borgå domkyrka. 'Han bevistade under sin tjänst i Frankrike bl. a. franska arméns fälttåg vid Rhenströmmen 1735. Deltog i finska kriget på 1740-talet. Var närvarande vid den upproriska dalallmogens nederlag och kuvande 1743 samt blev därvid den 22 juni Norrmalm Hade del i 1756 års försök att utvidga konungamakten men undgick det då rådande partiets hämnd genom att en längre tid hålla sig dold. Fick på ständernas tillstyrkande den 20 juni 1762 24,000 daler silvermynt såsom upprättelse för lidande och kostnad i anseende till en kort förut emot honom gjord falsk angivelse om delaktighet i Jöns Lundbergs brottsliga uppror. Var med i 1772 års revolution och skickades av konung Gustaf III att förbjuda Upplands regemente, som av rådet var befordrat till Stockholm, att där infinna sig. Känd för en ovanlig kroppsstyrka'. Gift 1:o 1753-08-28 på Fagerviks bruk i Ingå socken9 med Maria Christina Hising, född 1734-10-07, död 1763-11-05 på Jackarby och begraven s. å. 8/12 i Borgå kyrka 8, dotter av kaptenen och brukspatronen Johan Vilhelm Hising och Maria Christina Licin samt syster till vice presidenten Carl Hising, adlad och adopt. Hisinger. Gift 2:o 1772-10-27 i Stockholm med Helena Catharina Malm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med professorn i Åbo och domprosten i Växjö Johan Tillander, född 1705 i Långasjö socken, Kron., död 1769-02-08 i Växjö), född 1729-06-12, död 1809-06-22 i Tammerfors, dotter av hovrättsrådet i Åbo hovrätt Georg Malm och Brita Charlotta Stierneld, samt brorsdotter till landshövdingen Lars Johan Malm, adlad Ehrenmalm.

Barn:

 • 1. Sofia Lovisa, född 1754-09-21 på Jackarby7, död 1816-09-30 i Stockholm. Gift 1775-02-14 med sin kusin, landshövdingen Otto Vilhelm Ramsay, född 1743, död 1806.
 • 1. Anders Vilhelm, född 1757-05-17 på Jackarby, begraven 1762-01-24 i Borgå kyrka7

TAB 14

Gustaf Vilhelm, (son av Alexander Vilhelm, tab 12), till Saaris. Född 1711-05-12 på Lövkoski. Volontär vid fortifikationsbrigaden i Finland 1731. Timmermästare därst. 1732-07-19. Adjutant 1741-05-26. Löjtnants avsked 1745-05-21 för sjuklighet. Död 1776-11-12 på Bergstad7 i Borgå socken och begraven s. å. 30/12. Han bevistade fälttågen i Finland på 1740-talet. Gift 1741 med sin fasters styvdotter Anna Juliana Taube, född 1717-03-02, död 1775-02-02 Bergstad

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1742-07-02, död ogift 1763-06-29 i Sibbo socken.1
 • Otto Vilhelm, född 1743. Landshövding. Död 1806. Se Tab. 15.
 • Anders Johan, född 1744. Landshövding. Död 1811. Se Tab. 20.
 • Brita Christina, född 1745-11-04, död ogift 1829-10-08 på Bobäcks hemman i Kyrkslätts socken i Finland.
 • Carl Fredrik, född 1746-12-13, död 1747-08-16.
 • Carl Henrik, född 1749. Överstelöjtnant. Död 1810. Se Tab. 44.
 • Gustaf Adolf, född 1750-02-11, död 1752-03-20.
 • Anna Sofia, född 1751-09-08, död s. å. 6/10.
 • Adolf Reinhold, född 1754-06-16, död 1755-01-23.
 • Christer Reinhold, född 1756-01-23. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1764. Korpral därst. s. å. Rustmästare 1765-04-00. Page vid hovet 1770-05-07. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1772. Kornett därst. 1774-12-14. Död ogift 1778-09-10 på Raseborgs översteboställe.
 • Sofia Juliana, född 1758-04-22, död 1830-04-09, på Bobäck. Gift 1783-03-20 på Jackarby7 med sin faders kusin, majoren Anders Erik von Köhler, natural. von Köhler, i hans 2:a gifte, född 1728, död 1800.
 • Anna Lovisa, född 1760-01-30, död ogift 1790-07-07 i Sibbo socken.

TAB 15

Otto Vilhelm, (son av Gustaf Vilhelm, tab 14), född 1743-07-05 i Sahalaks socken. Kadett på Haapaniemi 1755-05-12. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1761-07-05. Löjtnant därst. Kapten vid Savolaks fotjägarekår 1770-06-19. RSO 1772-09-12. Sekundmajor 1779-04-23. Premiärmajor s. å. 15/12. Överstelöjtnant 1784-04-30. Vice landshövding i Kymmenegårds län 1789-05-18. Överste i armén 1790-08-21. Landshövdings titel 1792-08-29. Ord. landshövding i nyssn. län 1793-10-04. Avsked s. å. 30/12. Död 1806-10-22 på Esbo gård i Esbo socken. Han bevistade åren 1761 och 1762 pommerska kriget. Gift 1775-02-14 med sin kusin Sofia Lovisa Ramsay, som ägde och bebodde Esbo, född 1754-09-21, död 1816-09-30 i Stockholm, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Anders Henrik Ramsay, och hans 1:a fru Maria Christina Hising. Fru Ramsay på Esbo sörjde alltid och djupt sina båda i 1808 års finska krig fallna tappra söner Anders Vilhelm och Carl Gustaf och lät från slagfältet upptaga deras lik och föra desamma till familjegraven i Borgå samt över de stupade sönerna slå en av C. Enhörning graverad medalj, som på ena sidan visade deras bröstbilder med namn samt å andra sidan två täckta urnor med omskrift å den ena Lemo, å den andra Lappo, samt orden: »Föllo stridande för Fäderneslandet år 1808» och i avskärningen: »Af en sörjande moder.»

Barn:

 • Margareta Catharina, född 1775-11-30 på Jackarby, liksom syskonen, död 1858-05-29 i Stockholm. Gift 1794-03-02 på Jackarby med hovstallmästaren, greve Adolf Ludvig von Schwerin, född 1759, död 1818.
 • Anders Vilhelm, född 1777-10-28 sergeant vid livgardet 1789-04-15. Kadett vid Haapaniemi 1792 och vid Karlberg 1793-09-13. Utexaminerad 1797-03-17 fänrik vid Svea livgarde 1791-04-15. Erhöll ett års utrikespermission 1800-06-30. Gick i neapolitansk tjänst och blev där major 1801-02-09. Avsked därifrån s. å. Löjtnant vid förutn. garde 1802-06-05. Kapten vid Tavastehus läns infanteriregemente s. å. 5/12. Major i armén 1808. RSO s. å. 28/4. Död ogift s. å. 20/6 i träffningen vid Lemo av ett skott i bröstet, varav han genast dog. Han är den ene av de för deras tapperhet och fosterlandskärlek vid Finlands försvar, såväl av Geijer som av Runeberg (i hans Fänrik Ståls sägner: »Främlingens Syn») besjungna bröderna Ramsay. Bevistade under 1808 års finska krig träffningarna vid Pyhäjoki och Revolaks, varefter han avsändes till Stockholm med de erövrade fanorna. Följde därpå general Vegesack åter till Finland, där han slutligen vid Lemo fick sin bane. Vann 1805 priset i krigsvetenskapsakademien för sin skrift om förmånen av svenska arméns uppställning på tvenne led och blev ledamot av samma akademi.
 • Juliana Maria, född 1779-04-14, död 1812-06-21 på Esbo. Gift 1800-04-03 på Jackarby med generalmajoren Odert Reinhold von Essen af Zellie, i hans 2:a gifte, född 1755, död 1837.
 • Jakob Johan, född 1780-05-20. Furir vid dalregementet. Kadett vid Karlberg 1793-09-13. Utexaminerad 1797-03-17. Fänrik vid amiralitetet s. å. 6/12. Omkom ogift 1801-11-00, då kuttern Husaren med hela besättningen förgicks i Kattegatt.
 • Otto Henrik, född 1781-08-25, död 1784-10-22 på Jackarby.
 • Carl Gustaf, född 1783-02-17. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1799-10-05. Fänrik vid änkedrottningens livregemente s. å. 30/9. Kornett vid Nylands dragonregemente 1801-06-16. Löjtnant därst. 1805-05-04. RSO 1808-04-28. Ogift dödsskjuten 1808-07-14 i träffningen vid Lappo. Bevistade finska fälttåget 1808, först såsom tjänstgörande adjutant hos general Adlercreutz och var med vid Okerois, Tammerfors, Pyhäjoki och Siikajoki, sedan såsom adjutant hos generalen von Döbeln och stupade då vid Lappo. Är den andre av de av Geijer och Runeberg besjungna bröderna Ramsay.
 • Lovisa Eleonora, född 1785-07-11, död 1841-04-11. Gift 1807-05-26 på Esbo gård med överstelöjtnanten Per Otto Adelborg, född 1781, död 1818.
 • Sofia Ottiliana, född 1789-09-26, död s. d.
 • Otto Mauritz, född 1790-10-06, död 1791-06-25 i Heinola.
 • Sofia Ottiliana, född 1794-11-07, död 1827-11-30 i Enköping. Gift 1815-10-05 på Esbo gård8 med kyrkoherden i Enköping, hovpredikanten, LNO, magister Arvid August Afzelius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1831-03-26 i Stockholm, Kat., med Sofia Charlotta Furubom, född där 1811-05-05, död 1846-11-09 i Enköping, dotter av sjökaptenen Anders Peter Furubom och Brita Helena Lindeman. Gift 3:o 1848-09-21 Vappa, med Vilhelmina Elisabet Elfström, född 1816-08-21 i Enköping, död 1874-09-18 i Stockholm, dotter av källarmästaren Per Magnus Elfström och Anna Margareta Redlund), född 1785-05-06 på Fjällåkra i Hornberga socken, Skaraborgs län, död 1871-09-25 i Enköping.
 • Adolf Henrik, född 1797. Brukspatron. Död 1838. Se Tab. 16

TAB 16

Adolf Henrik, (son av Otto Vilhelm, tab 15), född 1797-03-05 Jackarby Student i Uppsala 1813-02-15 och i Åbo 1814, men återvände till Uppsala 1817. Hovrättsexamen därst. 1819-06-07. Elev vid Järnkontorets mekaniska avdelning. Återvände till Finland och bosatte sig på Esbo gård, som han sålde 1824. Överflyttade s. å. till Sverige. Auskultant i bergskollegium3 s. å. 7/5. Återflyttade till Finland 1829. Tjänstf. Bergsmekanikus vid bergsstaten därst. Överflyttade till Sverige 1837. Brukspatron på Krokfors bruk i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Död där 1838-10-21. Gift 1820-04-25 i Stockholm med Hedvig Catharina Myrberg, född 1795-07-03 i Brahestad i Finland, död 1879-12-18 i Stockholm, dotter av kaptenen och tullförvaltaren Anders Gustaf Myrberg och Christina Sovelius.

Barn:

 • Sofia Christina, född 1821-03-11 på Esbo gård, död 1912-03-18 i Stockholm, Engelbrekts förs,. Gift 1841-11-09 i Stockholm med kamreraren vid Stora Kopparbergs läns och bergslags enskilda bank i Falun Ernst Johan Benediktus Jederholm, född 1812-11-11 i Norrköping, död 1893-07-17 i Södertälje.
 • Anders Henrik, född 1822-05-01 på Esbo gård. Student i Uppsala 1841-06-07. Jur. filosofie examen 1844-06-12 och examen till rättegångsverken 1847-05-31. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 19/6 auskultant i Svea hovrätt s. å. 30/8. Extra ordinarie notarie s. å. 28/9 extra ordinarie riddarhuskanslist under riksdagen 1847–1848. Vice notarie i nämnda hovrätt 1852-01-04 vice häradshövding s. å. 22/12. Extra ordinarie fiskal i samma hovrätt 1853-05-31. Fiskal 1855-12-31. Assessor 1860-03-23 t. f. revisionssekreterare 1863-09-15–1865-06-28. Ledamot av konstitutions och riddarhusutskotten vid riksdagen 1865–1866. Hovrättsråd 1867-09-03. RNO 1868-06-03. Död 1880-12-20 i Stockholm. Gift 1874-07-11 i Helsingfors med hovfröken hos kejsarinnan av Ryssland Maria Alexandrowna, finska friherrinnan Johanna Vilhelmina Augusta Ramsay i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1864-12-31 i sistnämnda stad med kaptenen Gustaf Magnus Leonard Jägerskiöld, född 1831, död 1871), född 1843-04-29 i nämnda stad, död 1926-07-11 i Djursholm (Finska förs, Stockholm, db), dotter av generaladjutanten (finske friherren) Anders Edvard Ramsay och hans 2:a fru, friherrinnan Augusta Constance Mellin.
 • Carl Magnus, född 1823. Kapten. Död 1864. Se Tab. 17

TAB 17

Carl Magnus, (son av Adolf Henrik, tab 16), född 1823-10-04 på Esbogård. Student i Uppsala 1843-06-10. Underkonduktör vid ingenjörkåren s. å. 20/6 underlöjtnant därst. 1845-05-23. Löjtnant 1853-07-07. Transp. som löjtnant till väg- och vattenbyggnadskåren 1856-01-31. Kapten därst. 1860-07-12. Stationsingenjör vid statens järnvägsbyggnader. Död 1864-09-10 i Visingsö prästgård. Gift 1856-12-04 i Göteborg med Ebba Gustava Karström, född 1828-10-01 i Stockholm, död 1922-10-29 i Jönköping och begraven på Vilhelmsro kyrkogård (Sofia förs, db), dotter av tulldistriktchefen Vilhelm Karström och Carolina Catharina Almqvist. Änkefru Ramsay, född Karström, ägde sedan 1876-07-01 gårdar i Jönköping samt Vilhelmsro i närheten av nämnda stad och grundade därst. hem för vanföra och epileptiska barn. Hon har även gjort sig känd såsom skriftställarinna och utgav från trycket bl. a. skrifter till belysande av ovann. barnklassers behov av fostring och utveckling.

Barn:

 • Ebba Hedvig Carolina, född 1857-12-06 i Göteborg. Genomgick sjuksköterskekursen å Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm sommaren 1895. Elev vid London Hospital i England 1896. Ord. sjuksköterska därst. 1897. Har återflyttat till Sverige. Författarinna. Död 1942-09-10 i Hamburg.
 • Helen Ebba Sofia, född 1859-03-03 i Göteborg. Föreståndarinna för Wilhelmsro anstalt för fallandesjuka barn 1894-06-01–1926-09-01. GMmf 1919. Död 1933-09-07 på Vilhelmaro i Jönköpings Sofia förs ]]
 • Carl Vilhelm Robert, född 1860. Ingenjör. Död 1933. Se Tab. 18.
 • Gustaf Adolf Carl, född 1862. Före detta godsägare. Död 1936. Se Tab. 19.

TAB 18

Carl-Wilhelm Robert, (son av Carl Magnus, tab 17), född 1860-06-17 i Göteborg, Domkyrkoförs (fb nr ?). Genomgick Royal Naval College i Greenwich 1879–1882. Därefter anställd å skeppsvarv i England, Tyskland och Sverige. Ingenjör vid armaturfabriken Carl Holmberg i Lund 1895-10-15. Chef för dess filial i Stockholm 1901. Anställd hos aktiebolag Nordiska armaturfabrikerna i Stockholm 1923. Ägde Hjulsnäs i Hamneda socken, Kronobergs län 1885–1899. Död 1933-02-22 i Stockholm (Engelbrekts förs Stockholm db nr 45). Gift 1907-07-17 på Vilhelmsro med Hilma Hedvig Sofia Ewerlöf i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1900-04-13 med löjtnanten vid Vendes trängkår Gösta Knut Hjalmar Pripp, född 1862-07-20, död 1904-03-12), född 1872-07-26 i Landskrona, död 1944-11-25 i Stockholm, Engelbrekts förs, Stockholms län (db nr 328), dotter av drätselkamreraren Bernhard Pommer Ewerlöf och Sofia Anna Cornelia Viktoria Meissner.

Barn:

 • Carl-Gustaf Wilhelm , född 1908-07-11 i Lidingö förs, Stockholm, liksom syskonen. Studentexamen 1928-06-16. Se Tab. 18A.
 • Ebba Hilma Sofia, född 1910-06-11 i Lidingö förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1936-10-09 i Stockholm, Engelbrekts förs (vb nr 256) med amanuensen i Exportkreditnämnden Gert Gustaf Lyström, född 1900-06-06 i Göteborgs domkyrkoförs. Byråsekreterare.
 • Helène Mary Eliza (Helen), född 1911-08-18 i Stockholm, Engelbrekts förs (Lidingö förs, fb). Stiftsjungfru. Leg sjuksköterska. Gift 1944-05-07 i Stockholm med Karl Gösta Kjellqvist, född 1916-11-24 i Krist. Sjukhusdirektör.
 • Ingeborg Augusta Eva Louise, född 1913-05-18 i Stockholm, Engelbrekts förs (Lidingö förs, fb). Stiftsjungfru. Död 1918-11-11 i Lidingö förs, Stockholms län, (db nr 85).
 • Isabel Bertha Eleonore, född 1916-03-18 i Stockholm, Engelbrekts förs (Lidingö förs, fb). Stiftsjungfru.

TAB 19

Carl Gustaf-Adolf ''', (son av Carl Magnus, tab 17), född 1862-07-03 i Marstrand. Ägde Hornsborg i Hamneda socken, Kronobergs län 1885–1913. Död 1936-07-13 i Jönköping, Sofia förs och begraven i Göteborg, Gamlestadens förs (Se sistnämnda förs:s db nr 198). Gift 1907-04-04 i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm med Nini Fredrika Cecilia Bergström, född 1881-11-29 i Stockholm, Clara förs, dotter av bibliotekarien, filosofie doktorn Richard Bergström och Ellen Madeleine Antoinette Hammarstedt.

Barn:

 • 'Richard Anders Wilhelm ', född 1908-09-25 Målskog. Se Tab. 19A
 • Ebba Sofia Fredrika Eliza, född 1910-01-26 Målskog. Stiftsjungfru. Gift 1936-06-28 i Hälsingborg, Gustaf Adolfs förs (vb nr 110) med kamreraren i Vislanda pastorats sparbank Sven Karl Daniel Samuelsson, född 1906-10-04
 • Madeleine, född 1911-10-01 Hornsborg. Lärarinna vid Wilhelmsro anstalt vid Jönköping.
 • Ester Herdis, född 1913-01-14 Hornsborg. Ritare.
 • Krister Magnus, född 1914-11-29 i Hälsingborg. Ingenjör. Se Tab. 19B.
 • Märta Hedvig Cecilia, född 1917-12-09 i Hälsingborgs förs. Gift 1943-12-19 i Vislanda kyrka (Storkyrkoförs, Stockholms län, vb 116) med fänriken i Livregementets grenadfärers reserv, ingenjören Bror Sture Tollin, född 1914-02-10.
 • Elisabet Jonetha Helena, född 1920-03-05 i Jönköping (Hälsingborgs stadsförs, fb).

TAB 20

Anders Johan, (son av Gustaf Vilhelm, tab 14), född 1744-11-24 Saaris Volontär vid Nylands infanteriregemente 1758-03-10. Kadett vid artilleriet 1760-11-001. Furir vid Tavastehus infanteriregemente 1761-02-18. Sergeant vid artilleriet i Stockholm s. å. 28/5. Artilleriexamen i Stralsund1 1762-05-12. Adjutant vid Tavastehus läns infanteriregemente s. å. 26/5. Livdrabant 1766-06-18. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente 1770-05-22. Sekundlöjtnant därst 1771-05-05. RSO 1772-09-12. Premiärlöjtnant s. å. 29/12 kapten och regementskvartermästare 1777-03-19 sekundmajor vid Savolaks fotjägareregemente 1779-12-18 preimärmajor därst. 1784-10-18. Överstelöjtnant 1789-08-19. Landshövding i Savolaks och Karelens län 1791-05-05. Avsked 1803-06-05. Död 1811-08-11 på sin sätesgård Tavastby i Elimä socken och begraven därst. Han avreste den 28 maj 1761 till svenska armén i Pommern och bevistade därst. samma års fälttåg jämte träffningen vid Kölpin samt följande vintern drabbningen vid Neukahlen. Var 1788 med vid Nyslotts inspärrande och gjorde samma och följande års finska fälttåg, därunder han deltog i träffningarna vid Porrassalmi och Parkumäki.'. Gift 1786-08-24 Björkboda af Petersens.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1788. Kapten. Död 1840. Se Tab. 21
 • Carl August, född 1791. Geheimeråd. Död 1855. Se Tab. 22.
 • Aurora Fredrika Johanna, född 1792-11-12 i Kuopio, död 1878-01-14 Myttäälä 1. Gift 1822-02-14 på Tavastby med häradshövdingen Carl Johan Blåfield, i hans 2:a gifte, född 1780, död 1834.
 • Gustaf Adolf, född 1794. Guvernör. Död 1859. Se Tab. 33.
 • Adam Fredrik, född 1797-01-18 i Kuopio. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 17 bland adelsmän. Levde utan tjänst. Död ogift 1881-08-17 på Itko1 i Sääksmäki socken.
 • Anders Edvard (finsk friherre Ramsay), född 1799. General. Död 1877. Se Tab. 36.
 • Sofia Lovisa, född 1801-02-06, död 1837-02-27 i Viborg. Gift 1830-02-06 Judikkala, hovrådet Gustaf Adolf von Zweyberg (Zweigbergk) i hans 2:a gifte (gift 1:o 1810-05-10 i Viborg med Natalia Lundh, död där 1828-06-15, dotter av glasbruksägaren och handlanden i Viborg Jakob Lundh och Anna Catharina Löfberg). Gift 3:o 1838-06-23 i Borgå socken med Sigrid Elisabet Lagus, född 1812-11-27 i Åbo, död 1892-10-13 i Viborg, dotter av professorn Anders Johan Lagus och Sigrid Helena Hoffrén), född 1785-07-02 i S:t Andreæ socken, Finland, död 1850-10-11 i Viborg. [4]
 • Jakob Volter, född 1804-02-12. Kadett på Haapaniemi, sedan i Fredrikshamn 1818-02-14. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 17 bland adelsmän. Fänrik vid 2. finska infanteriregementet 1824-03-13. Placerad på 3. finska skarpskyttebataljonen 1827. Underlöjtnant därst. s. å. 4/6. Löjtnants avsked 1831-02-10. Död barnlös 1834-10-20 på Tavastby. Gift 1834-07-10 på Jackarby med sin kusins dotter Sofia Maria von Essen af Zellie i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1843-03-20 i Borgå med musikläraren Nils August Segerström, född 1800, död 1860-02-14), född 1810-09-17 Gammelgård
 • Maria Ottiliana, född 1806-09-19, död 1889-07-27 på Koreela1 i Hattula socken. Gift 1825-08-28 på Tavastby med referendariesekreteraren Carl Gustaf Teetgren, född 1787, död 1865.

TAB 21

Johan Vilhelm, (son av Anders Johan, tab 20), född 1788-04-12 på Dals bruk i Kimito socken. Kadett vid Karlberg 1802-09-28. Utexaminerad 1807-04-02. Underlöjtnant vid arméns flottas Sveaborgseskader s. å. 10/4. Deltog i kriget i Finland 1808 och råkade vid Sveaborgs kapitulation i rysk fångenskap, från vilken han återkom 1809. Deltog jämväl i sjökriget 1813. Löjtnant vid nämnda eskader 1814-06-17. GMts s. å. Kapten vid Stockholmseskadern 1823-07-04. Premiärlöjtnant vid k. m:ts flotta 1825-01-01. Chef för Roslags södra 2. rotebåtsmanskompani 1826-06-01. Tygmästare vid flottans station i Stockholm 1828. Kapten i flottan 1829-12-12. RSO 1832-06-24. Avsked från tygmästarebefattningen 1835-06-27. Död 1840-08-05 i Stockholm. Gift 1823-08-07 i Åbo med Gustava Charlotta Margareta Pinello, född 1800-04-16 i Åbo, död 1887-07-24 i Stockholm, dotter av översten Dominicus Julius Pinello, och Sofia Elisabet Bruncrona.

Barn:

 • Eva Johanna Sofia, född 1825-04-25 i Stockholm, död ogift 1863-10-06 i nämnda stad.
 • Augusta Charlotta, född 1826-10-01, död 1829-05-13.
 • Julius Vilhelm, född 1827-06-12 (28/12) i Stockholm. Student i Uppsala 1845-06-12. Bergsexamen 1851. Auskultant i bergskollegium s. å. 18/12. Ord. elev vid Falu bergsskola 1852. Stipendiat på järnkontorets metallurgiska stat 1856–1867. Föreståndare för ett engelskt järnverk vid Himalayabergen i Ostindien 1861–1864. Fabriksidkare i Stockholm. Död ogift 1874-06-09 i Montreux.
 • Selma Aurora, född 1829-03-15, död s. å. 20/5.
 • Anders August, född 1830-11-14. Student i Uppsala 1846-08-05. Jur. utr. kandidat därst. 1853-10-22. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 7/11. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 10/12. Kanslist i lagutskottet 1854-03-07 i fångvårdsstyrelsen s. å. 2/6 och i lagutskottet vid 1856-1857 års riksdag. Död ogift 1857-08-27 i Stockholm.
 • Selma Augusta, född 1833-03-16, död ogift 1923-07-14 i Stockholm, Skeppsholms förs.

TAB 22

Carl August, (son av Anders Johan, tab 20), född 1791-11-10 i Kuopio. Student i Åbo 1802-11-25. Auskultant i Åbo hovrätt 1808-06-15. Kopist i regeringskonseljens, sedan senatens för Finland kansliexpedition 1809-11-15. Kanslist i kommittén för finska ärendena i S:t Petersburg s. å. 6/11 med fullm. s. å. 30/11. Registrator därst. 1812-02-06. T. f. expeditionschef vid generalguvernörskansliet i Finland 1812-09-01–1813-04-01. RRS:tV1O4kl 1814-08-08. Protokollssekreterare i kommittén för finska ärendena s. å. 24/10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 17 bland adelsmän. Lagmans n. h. o. v. 1819-03-30. T. f. expeditionssekreterare i nämnda kommitté s. å. 23/7 och tillika kanslerssekreterare för Åbo universitet från 1820-11-13–1826-04-01. RRS:tAO2kl 1822-01-31. Expeditionssekreterare s. å. 22/6. Vice landshövding i Viborgs län 1825-08-30. Statsråds titel 1826-09-03. Landshövding i Viborgs län 1827-04-15. RRS:tAO1kl 1829-05-03 och med kejs. Kr 1833-04-14. Ledamot av senatens ekonomidepartement och chef för dess kammar- och räkenskapsexpedition 1834-05-14. Avsked från landshövdingämbetet s. d. och ledamot av direktionen för väg- och vattenbyggnadskommunikationerna i Finland. RRS:tVl O2kl 1835-08-12. Filosofie hedersdoktor vid universitetets i Helsingfors sekularfest 1840-07-20. Geheimeråds titel 1841-01-21. Avsked från chefsbefattningen för kammar- och räkenskapsexpeditionen s. å. 5/5 och från ledamotsbefattningen i senaten 1844-03-20. Avsked från direktionen för väg- och vattenbyggnadskommunikationerna s. d. Ägde flera järnbruk och lantegendomar i södra Finland samt bosatte sig efter avskedstagandet på Björkboda bruksegendom i Kimito socken. Död under en resa 1855-12-08 i Helsingfors. Gift 1821-12-28 i Åbo med sin kusin Beata Fredrika Charlotta af Petersen, född 1800-12-08, död 1868-07-23 på Björkboda, dotter av bergsrådet Volter Petersen, finsk adelsman af Petersen, nr 166 (brorson till Carl Petersen, adl. och adopt. af Petersens) och Charlotta Helena Hästesko af Målagård.

Barn:

 • Charlotta Johanna Maria, född 1823-06-09 i S:t Petersburg, död 1905-01-04 Kankas Gift 1842-09-10 i Dragfjärds kyrka med överstelöjtnanten Viktor Aminoff, från vilken hon 1847 blev skild, född 1821, död 1848.
 • Alexander Volter, född 1825. Bruksägare. Död 1891. Se Tab. 23.
 • Johan August, född 1827. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 30.
 • Isabella Sofia Matilda, född 1829-04-30 i Viborg, död 1869-12-14 Nolhaga Gift 1849-08-16 på Björkboda med sin syssling, överstelöjtnanten Per Ferdinand Silfverskiöld, född 1817, död 1890.
 • Anders Gustaf, född 1832-06-25 i Viborg. Student i Helsingfors 1852-05-27. Ägde Björkboda och Sunnanå bruksegendomar 1855–1863. Idkade en kortare tid sädes- och trävaruexport i Reso, därefter ångsågsrörelse i Helsingfors till 1876. Verkst. direktör för aktiebolag Thetis i Stockholm 1881–1886. Bosatt i Paris 1886–1890, därefter i hemlandet. Skriftställare. Död 1910-05-17 i Helsingfors och begraven i Dragsfjärd. Utgav av trycket: Från barnaår till silfverhår, 8 delar (1904–1907) och Genom sekler, bilder ur en storätts lif, 2 delar (1908–1909).

TAB 23

Alexander Volter, (son av Carl August, tab 22), född 1825-09-11 i S:t Petersburg. Kadett i Fredrikshamn 1839-07-26. Avgick utan avslutad kurs 1842-01-19. Junkare vid gardeskavallerijunkarskolan s. å. i aug. Avgick därifrån s. å. Student i Helsingfors 1843-06-13. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1849–1850. Förvaltare vid Dalsbruk i Dragsfjärds kapellförsaml. av Kimito socken och ägare av nämnda bruk 1855–1867. Kamrerare vid Hangö–Hyvinge enskilda järnväg 1874. Ägare av Mariefors bruk i Tusby socken från 1882. Därjämte grundare av och verkst. direktör för aktiebolag Tornator (trådrullefabrik) 1887. Död 1891-08-07 i närheten av Lahtis järnvägsstation. Gift 1851-05-28 i Falun med Emmy Beata Catharina Tham, född 1830-08-09 Kungsgården, död 1929-08-14 på Esbo gård, dotter av bergshauptmannen Gustaf Sebastian Tham, och Sofia Elisabet Sovelius.

Barn:

 • Sofia, född 1852-03-11 på Dalsbruk, liksom syskonen. Gift 1877-04-01 i Helsingfors med provinsialläkaren i Tyrvis distrikt, med. licentiat Edvard Otto Stenbäck, född 1840-02-26, död 1904-07-30 i Helsingfors.
 • Charlotte, född 1854-02-21. Gift 1885-12-29 i Helsingfors med geheimerådet Fredrik Valdemar Schauman, i hans 2:a gifte, född 1844. Död 1911.
 • Volter, född 1855. Bergsråd. Död 1926. Se Tab. 24
 • Emmy, född 1857-06-07. Lärarinna 1883–1906.
 • Eva, född 1862-11-10, död 1922-12-06 i Helsingfors. Gift 1884-12-06 i Helsingfors med överstelöjtnanten Rikard Valdemar Becker, född 1858-04-28, död 1918-03-08 i Helsingfors.
 • Vilhelm, född 1865. Professor. Död 1928. Se Tab. 29
 • Henrik, född 1866-11-25. Student i Helsingfors 1885-05-20. Filosofie kandidat 1887-12-15 och prom. Filosofie magister 1890-05-30. Anställd hos firman Edison electric general c:o i Förenta staterna. Död ogift 1891-06-06 i Oakland, Californien.
 • Elsa, född 1868-08-13, död 1910-04-16 i Helsingfors. Gift där 1887-03-08 med sin broders svåger, handelsassocién Gustaf Edvard Reguel Wolff, från vilken hon 1906 blev skild, född 1862-01-31 i Vasa, död 1917-02-24.
 • Carl, född 1871-08-09 död 1876-10-22.

TAB 24

Volter (son av Alexander Volter, tab 23), född 1855-09-08 på Dalsbruk. Student i Helsingfors 1872-05-16. Utexaminerad från polytekniska institutet i Helsingfors såsom maskinbyggare 1878-06-08 filosofie kandidat 1880-05-31 och prom. filosofie magister 1882-05-31. Jur. utr. kandidat 1884-05-31. Auskultant i Vasa hovrätt s. å. 4/6. Ägde Högfors bruk i Pyhäjärvi socken. Verkst. direktör för Tammerfors linne- och järnmanufakturaktiebolag 1906. Bergsråds titel 1907-05-05. Död 1926-10-08 i Helsingfors. Gift 1885-03-30 i Vasa med Alice Anna Maria Wolff, född 1865-09-15, död 1916-05-27, i Helsingfors, dotter av handlanden i Vasa, kommerserådet Carl Gustaf Wolff och hans 2:a hustru Natalia Strömsten.

Barn:

 • Carl Gustaf Volter, född 1885. Filosofie magister Se Tab. 25.
 • Mary Anna Charlotta, född 1888-03-19 på Högfors bruk. Gift 1914-03-08 i Tammerfors med verkst. direktören för Maskin- och brobyggnadsabol:t i Helsingfors, ingenjören Robert Johannes Lavonius, född 1879-12-16 i Helsingfors.
 • Johan Henrik Volter, född 1891-05-07, död 1895-11-30.

TAB 25

Carl Gustaf Volter (son av Volter, tab 24), född 1885-11-03 i Vasa. Student i Helsingfors 1904-05-17. Filosofie kandidat 1908-04-30 och promov. filosofie magister 1910-05-31. Studerade därefter vid tekniska högskolan i Dresden. Ingenjör först vid Takfilt- och pappersbruksabol:t i Tammerfors, därefter vid Kymmene aktiebolag. Gift 1911-10-31 i Helsingfors med Evi Helga Maria Selin, född 1890-10-15, dotter av lotsdirektörsadjointen, generalmajoren Fredrik Vilhelm Selin och Ellen Hulda Lovisa Schulman.

Barn:

 • Ulla'' Christina, född 1912-10-25 i Helsingfors.
 • Emmy Beata, född 1914-08-09 i Tammerfors, död 1921-09-17 på Kymmene bruk.
 • Fredrik Vilhelm Volter, född 1917-11-17 i Tammerfors.
 • Ellen Clara Louise, född 1919-04-01 i Helsingfors.
 • Anders Volter, född 1924-09-17 i Helsingfors.

TAB 26

August (son av Alexander Volter, tab 23), född 1859-03-15 på Dals bruk i Dragsfjärds kapellförsaml. av Kimito socken. Student i Helsingfors 1876-05-30. T. f. kollega i matematik vid lyceet i Viborg 1876-11-01–1878-12-31. Filosofie kandidat 1880-02-14. Filosofie licentiat 1882-05-17. Promov. såväl filosofie magister som filosofie doktor s. å. 31/5. Föreståndare för Nya svenska läroverket i Helsingfors 1883–1895. Suppleant i finska riddarhusdirektionen 1888. Offentligt ombud för övervakande av de utländska försäkringsanstalternas i Finland verksamhet 1892-02-18. RRS:tStO3kl 1893-03-28. Ledamot av riddarhusdirektionen s. å. Verkst. direktör i aktiebolag Städernas i Finland hypotekskassa 1895. RRS:tAO3kl 1896-05-26. Senator och ledamot av senatens ekonomidepartement samt chef för dess handels- och industriexpedition 1901-05-16–s. å. 27/8. Verkst. direktör i Industriidkarnes i Finland brandstodsbolag 1902-11-29. Verkl. Statsråds titel 1907-05-05. Ordförande i rådgivande kommittén vid tekniska högskolan i Finland 1908. Verkst. direktör i Föreningsbankens i Finland centralstyrelse 1913-03-08. Ordförande i Helsingfors handelskammare och i centralhandelskammaren 1918–1927. Ordförande hos förvaltningsråden för Industriidkarnes i Finland ömsesidiga olycksfallsförsäkringsförening och i lantbrukarnes i Finland enahanda förening s. å. samt i Skogsägarnes i Finland ömsesidiga skogsbrandsförsäkringsförening s. å. Ordförande i direktionen för Högre svenska handelsläroverkets i Helsingfors högskoleavdelning och handelsinstitut s. å. Ordförande i riddarhusdirektionen i Finland 1919–1928, därefter medlem av nämnda direktion. Ledamot av Finlands statsråd och finansminister därst. 1919-04-17. KFinlVRO1kl s. å. 18/7. Avsked från statsrådet s. å. 15/8. Ordförande i förvaltningsrådet för Nordiska föreningsbanken s. å. Ordförande och verkst. direktör i direktionen för Finlands hypoteksförening 1920-03-18. Ordförande i finska sockerabol:s förvaltningsråd och direktion s. å. Ordförande vid adelsmötena 1922 och 1925. T. f. chefdirektör i Finlands bank 1923-02-01–1924-02-01. Ordförande i Finlands adelsförbund 1925. Häradsdomare s. å. KNO1kl s. å. StkFinlVRO 1929-03-15. Har utgivit läroböcker i matematik och Esbo sockens historia. Äg. Esbo gård sedan 1913. Gift 1:o 1883-06-03 i Viborg med Julia Maria (Julli) Ekström, född 1865-08-05 i Leppävirta socken, död 1919-03-24 i Helsingfors, dotter av affärsmannen, ingenjörkaptenen Carl August Ekström och Alexandrine Hackman, finska adliga ätten nr 247. Hon utgav bl. a. det stora verket: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1907–1916). Ledamot av Finska historiska samfundet 1915. Hedersledamot av Genealogiska Samfundet i Finland 1917-02-20. Gift 2:o 1921-02-20 i Viborg med Molly Alfthan, född 1861-08-14, dotter av handlanden i nämnda stad Ferdinand Alfthan och Adéle Charlotta Kuhlström.

Barn:

 • 1. Gerda Emmy Aline, född 1884-08-02 i Viborg. Gift 1906-06-26 på Österbo villa i Helsinge socken med verkst. direktören i Industriidkarnes i Finland ömsesidiga olycksfallsförsäkringsförening, vice häradshövdingen Valter Björkstén, född 1869-03-14 i S:t Michel.
 • 1. Carl Henrik Volter, född 1886. Filosofie doktor. Se Tab. 27.
 • 1. Nils Holger, född 1889-10-10 i Helsingfors, död där 1891-01-20.
 • 1. Margareta Sofia, född 1892-02-10 i Helsingfors, död där 1918-09-27. Gift 1909-05-30 i nämnda stad m. m. licentiat Olof August Wallin, född 1884-07-31 i Nystad, död 1920-10-27, i Helsingfors.
 • 1. Carin Elisabet, född 1895-07-22 i Viborg. Gift 1920-04-08 i Helsingfors med chefdirektören för Internationella banken i Basel, jur. doktor Pierre Quesnay från Frankrike, född 1895-10-12.

TAB 27

Carl Henrik Volter (son av August, tab 26), född 1886-03-31 i Helsingfors. Student därst. 1903-05-16. Filosofie kandidat 1906-02-22 och promov. filosofie magister 1907-05-30. Filosofie licentiat 1909-10-14. Filosofie doktor s. å. 27/10. Disponentadjoint vid Tölö sockerbruks aktiebolag i Helsingfors 1911–1913. Ledare av kammarherre Hjalmar Linders industriella företag 1914–1917. Verkst. direktör för Sandvikens sockerbruksaktiebolag i Helsingfors 1917–1918. Stadsfullmäktig i Helsingfors 1918. Chef för handelspolitiska avdelningen vid finländska utrikesministeriet 1918-06-15–s. å. 15/11. I tjänst hos finska ångfartygsaktiebolag s. å. 22/11. Biträdande verkst. direktör i nämnda bolag 1919-03-27. Verkst. direktör därst. 1920-03-31. KFinlVRO2kl s. å. i dec. Medlem av och sedan 1929 ordförande i Helsingfors handelskammare och dess representant i centralhandelskammaren i Finland. KDDO2gr 1921. KVO2kl 1927. Ordförande i ekonomiska försvarsrådet 1929. StoffItKrO s. å. Gift 1909-10-26 i Helsingfors med Carin Maria Nybergh född 1886-04-24 dotter av presidenten i högsta domstolen i Finland August Nybergh och Aina Sofia Augusta Schybergson.

Barn:

 • Julia Isabella Henrietta, född 1918-11-22 i Helsingfors, liksom systrarna.
 • Aina Emmy Jully Dorotea, född 1921-10-03.
 • Carin Beata Henrika, född 1923-08-31.

TAB 28

Gustaf (son av Alexander Volter, tab 23), född 1860-12-31 Dalsbruk Disponent vid Mariefors bruk i Tusby socken. Kontorschef vid Högfors bruk i Pyhäjärvi socken. Disponent för Takfilt- och pappersbruksaktiebolag i Tammerfors 1901. Verkst. direktör för nämnda aktiebolag 1901–1918. Medlem av förvaltningsrådet för Nordiska föreningsbanken 1915. Gift 1889-09-07 på Mariefors bruk med Maria Lovisa Ehrnrooth, född 1864-08-27 i Helsingfors, dotter av protokollssekreteraren Carl Albert Ehrnrooth A, och friherrinnan (finska grevinnan) Lovisa Fredrika Adelaide De Geer af Tervik.

Barn:

 • Carl Gustaf Volter, född 1890-08-17, död 1891-05-10 på Mariefors.
 • Johan Vilhelm Volter, född 1892-02-07 på Mariefors. Student i Helsingfors 1911. Deltog i Finlands frihetskrig 1918 vid Helsingfors jägarbrigads 2:a regemente. Reservfänrik s. å. Anställd vid Lagerloef Trading Co i New York.
 • Jeannette Marie Louise (Visen), född 1893-09-09 på Mariefors. FinlFrK4kl 1918. Gift 1925-12-16 i Helsingfors med godsägaren Verner Rosenlew, nr 1009, född 1879.
 • Georg Anders Volter, född 1895-08-03 på Mariefors. Student i Helsingfors 1914-05-28. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Tillfångatogs av de upproriska och av dem skjuten s. å. 19/3 i Orivesi. Ogift. Begraven i Helsingfors.
 • Emmy Elsa Louise, född 1898-05-29 på Högfors bruk. Student i Helsingfors 1916-06-03. Gift 1919-02-08 i Helsingfors med överstelöjtnanten Gunnar von Wright, född 1894.
 • Gustaf August Volter, född 1901-08-15 på Högfors bruk. Student i Helsingfors 1919-05-26. Högre rättsexamen 1926-05-31. Auskultant i Åbo hovrätt 1927. Vice häradshövding 1929. Anställd i Nordiska föreningsbanken s. å. Gift 1928-06-06 i Båstad med Vera Rosa Aino Bolinder, född 1901-11-17 i Stockholm, dotter av ingenjören Carl Johan Emanuel Bolinder och Sigrid Maria Teresia Almén. Se Tab. 28A

TAB 28A

Gustaf August Volter, (son av Gustaf, tab 28), född 1901-08-15 på Högfors bruk, Finland. Student i Helsingfors 1919-05-26. Högre rättsexamen 1926-05-31. Auskultant i Åbo hovrätt 1927. Vice häradshövding 1929. Anställd i Nordiska föreningsbanken s. å. Överflyttad till Sverige, svensk medborgare 1943. Gift 1928-06-06 i Båstad med Vera Rosa Aino Bolinder, född 1901-11-17 i Stockholm, Kungsholms förs, dotter av ingenjören Carl Johan Emanuel Bolinder och Sigrid Maria Teresia Almén.

Barn:

 • Maria Verita, född 1931-12-21 i Helsingfors.
 • Anne Vera, född 1933-03-12i Helsingfors.
 • Elizabeth Sigrid Vera, född 1935-01-09 i Helsingfors.

TAB 29

Vilhelm (son av Alexander Volter, tab 23), född 1865-01-20 på Dalsbruk. Student i Helsingfors 1882-05-25. Filosofie kandidat 1884-12-15 och promov. filosofie magister 1886-05-31. Filosofie licentiat 1887-12-07. Docent i mineralogi och geologi vid universitetet i Helsingfors 1888-06-09. Assistent vid universitetets mineraliekabinett 1889-10-26. Filosofie doktor s. å. i dec. Ledamot av finska vetenskapssocieteten 1897. Professor i geologi och mineralogi vid nämnda universitet 1899-02-16. RRS:tAO3kl 1908-04-26. LVA 1914-12-09. LFS s. å. FinlFrK3kl 1918. Dekanus för matematisk-naturvetenskapliga sektionen vid nämnda universitet 1924–1927. Ordförande i styrelsen för K. H. Renlunds stiftelse för Finlands praktiskt-geologiska undersökning. Död 1928-01-08 i Helsingfors. Gift 1900-01-14 Sarvlaks å. efter sin död, dotter av godsägaren (finske friherren) Viktor Magnus von Born, och hans 1:a fru Hulda Augusta Berndtson.

Barn:

 • Hulda Fransiska Helena9 född 1900-10-28, död 1903-02-18 i Helsingfors.
 • Emmy Hulda Beata, född 1903-01-22 i Helsingfors, liksom syskonen. Gift 1927-05-24 i Helsingfors med godsägaren Fredrik Olof Sumelius, född 1898-09-21 i Tammerfors.
 • Viktor Henrik Volter, född 1904-07-12. Student i Helsingfors 1922-05-31. Reservfänrik 1925-07-27. Högre rättsexamen 1930-03-18. Auskultant i Åbo hovrätt s. å.
 • Elsa Hulda Catharina, född 1906-08-04.
 • Hulda Nena Barbara, född 1912-10-20. Student vid Nya svenska samskolan i Helsingfors 1925-05-29.
 • Vilhelm August Volter, född 1917-10-19.

TAB 30

Johan August, (son av Carl August, tab 22), född 1827-07-06 i Viborg. Student i Helsingfors 1846-06-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1852-06-19. Lantbrukare. Ägde Mälkkilä i Bjärnå socken. Död där 1910-10-09. Gift 1862-06-01 på nämnda egendom med Serafia Sofia Hellström, född 1829-12-23 i Åbo, död 1901-05-04 på Mälkkilä, dotter av byggmästaren Mikael Hellström och Anna Sofia N. N.

Barn:

 • Johan August, född 1862-03-25 på Mälkkilä, liksom syskonen. Lantbrukare. Delägare tillika med syskonen i nämnda egendom, vilken han helt inlöste 1911, men försålde 1914. Död 1929-01-20 i Åbo och begraven i Bjärnå socken. Gift 1912-04-20 i Helsingfors med Lydia Alina Palmgren i hennes 2:a gifte, född 1875-01-14 i S:t Petersburg, dotter av. Vapenmästaren vid 1. finska skarpskyttebataljonen Albert Palmgren och N. N. Pihlgren.
 • Anna Sofia, född 1865-12-17, död ogift 1909-11-17 på Mälkilä.
 • Axel William, född 1867. Lantbruksråd. Se Tab. 31
 • Ceres Ellen, född 1870-04-04, död 1930-12-02 i Ekenäs. Gift 1890-07-16 på Mälkilä med agronomen Robert Severin af Björksten, finska adliga ätten nr 216, född 1852-12-27, död 1904-02-03 i Ekenäs.

TAB 31

Axel William (son av Johan August, tab 30), född 1867-12-11 på Mälkkilä. Student i Helsingfors 1887-09-14. Köpte Nissbacka i Helsinge socken 1899. Ledamot av styrelsen för Brandstodstöreningen för landet. Ordförande i svenska lantbrukssällskapens i Finland förbund 1912–1927. FinlFrK4kl 1918. Lantbruksråds titel 1922-12-19. RNO 1923-02-13. Finska hushålln.sällskapets stora SM 1927. Gift 1895-06-15 på Rauhalinna i S:t Karins socken med friherrinnan (finska grevinnan) Märta Eugenie Armfelt, född 1870-08-02 på Rauhalinna, dotter av bruksägaren och kammarjunkaren, friherre (finske greven) Carl Magnus Mauritz Armfelt, och Eugenie Palmfelt.

Barn:

 • Märta Sofie Eugenie, född 1896-06-03 på Nissbacka. Carl August William, född 1899. Löjtnant. Se Tab. 32.

TAB 32

Carl August William (son av Axel William, tab 31), född 1899-04-26 i Helsingfors. Deltog i finska frihetskriget 1918 och befordrades till fänrik. Avsked 1919. Förvaltare på Nissbacka. Löjtnant 1929-12-06. Gift 1921-10-15 i Åbo med Clary Aina Birgit Dammert, född 1900-05-21 i sistnämnda stad, dotter av direktören Carl Gustaf Dammert och Ellen Nygren.

Barn:

 • Carl'' William, född 1922-10-06 på Nissbacka, liksom syskonen.
 • Carl Johan, född 1924-04-18.
 • Wava Ellen Eugenie, född 1925-03-15.

TAB 33

Gustaf Adolf, (son av Anders Johan, tab 20), född 1794-03-23 i Kuopio. Student i Åbo 1809-10-10. Sergeant vid arméns flottas Stockholmseskader 1811-03-18. Flaggjunkare därst. s. å. 6/4. 1. Adjutant vid Värmlands fältjägarregemente 1812-03-03. Sekundlöjtnant därst. s. å. 18/12. Konfirm.fullm. 1813-02-12. Bevistade 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland, Holstein och Flandern. GMtf 1813-10-19 bevistade 1814 års fälttåg i Norge. Premiärlöjtnant 1816-03-26. Kaptens n. h. o. v. s. d. Stabskapten och kompanichef 1818-02-17. Majors avsked ur svensk tjänst s. å. 14/7. Överflyttade till Finland och ingick i rysk tjänst som kapten vid nyslottska infanteriregementet 1819-07-06. Major vid viborgska infanteriregementet 1822-06-23. Bataljonschef vid 45. jägarregementet 1824-01-01. Transp. till finska jägarregementet 1826-03-14. Chef för 6. finska skarpskyttebataljonen 1827-05-12. Transp. till wjatska infanteriregementet 1829-01-17. Befälhavare för 1. bataljonen av ufimska infanteriregementet s. å. Bevistade med denna trupp fälttåget i Turkiet s. å. Överstelöjtnant s. å. 11/9. Transp. till ufimska infanteriregementet s. å. 28/11. Erhöll den till minne av nämnda fälttåg instiftade medaljen 1830-01-07 transp. till fältmarskalken, greve Osten-Sackens infanteriregemente s. å. 8/11. Överstes avsked 1832-04-20. Vice landshövding i Savolaks och Karelens, sedermera Kuopio, län 1833-04-16. Guvernör i Kuopio län 1837-03-22. RRS:tAO2kl 1839-12-18. RRS:tV1O3kl 1844-01-19 och RRS:tStO1kl 1849-03-21. Avsked 1854-03-01. Död 1859-05-08 i Helsingfors. Gift 1:o 1833-09-03 Gammelgård Gift 2:o 1837-03-21 Paaso med Vendla Gustava von Essen af Zellie, född 1816-08-03 på Paaso, död 1908-05-07 i Helsingfors, dotter av löjtnanten Georg Reinhold von Essen af Zellie, och Maria Gustava Tandefelt.

Barn:

 • 1. Adelaide Augusta, född 1834-12-27 i Kuopio, död ogift 1865-02-21 i Helsingfors.
 • 2. Artur Rikard, född 1838-04-03 i Kuopio. Kadett i Fredrikshamn 1849-08-08. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1858-07-12. Underlöjtnant därst. 1861-08-05. Löjtnant 1865-04-16. RRS:tStO3kl 1866-11-25. Stabskapten 1871-04-09. RRS:tAO3kl 1872-09-11. Kapten 1874-04-12. RRS:tStO2kl 1876-09-11. Bevistade kriget i Turkiet 1877 och 1878. RRS:tAO2kl m sv 1879-01-14. RRS:tV1O4kl m sv o ros s. å. 25/1. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen och RumJK. Överstelöjtnant och kommendör för 6., S:t Michels, finska skarpskyttebataljon 1880-12-02. Överste 1882-09-11. RRS:tV1O3kl 1887-01-13. Generalmajors avsked 1891-08-04. Död barnlös 1915-12-22 i Helsingfors. Gift 1879-05-01 Teivaala
 • 2. Allan Georg, född 1839. Generallöjtnant. Död 1906. Se Tab. 34.
 • 2. Elin Johanna, född 1841-08-16, död ogift 1910-01-22 i Helsingfors.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1842-09-23 i Kuopio. Kadett i Fredrikshamn 1856-09-26. Underlöjtnant vid 6. reservskarpskyttebataljonen 1863-06-24. Transp. till 1. skarpskyttebataljonen 1865-01-04 och med fänriks grad till livgardets semenovska regemente 1866-04-29. Underlöjtnant därst. 1869-05-02. Löjtnant 1870-09-11. Stabskapten 1873-04-20. Bevistade kriget i Turkiet 1877 och 1878. Kapten 1878-04-28. RRS:tStO2kl m sv s. å. 12/5. RRS:tAO3kl m sv o ros s. å. 4/7 och RRS:t StO3kl m sv o ros s. å. 22/10. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen och RumJK. RRS:t AO2kl 1886-09-11. Överste 1887-04-17. RRS:tV1O4kl m ros 1890-10-04. Kommendör för 3., Vasa, finska skarpskyttebataljon 1892-02-05. RRS:tV1O3kl 1893-03-14. Generalmajors avsked 1900-07-17. Död barnlös 1918-09-23 i Helsingfors. Gift 1882 med Josefine Bronikowskij, från vilken han 1887-07-23 blev skild, dotter av kollegieassessorn Ivan Bronikowskij.
 • 2. Anders Edvard, född 1844-05-09 i Kuopio, död där 1845-09-27.
 • 2. Archibald Viktor, född 1847. Generalmajor. Död 1907. Se Tab. 35.

TAB 34

Allan Georg (son av Gustaf Adolf, tab 33), född 1839-12-31 i Kuopio. Kadett i Fredrikshamn 1851-07-27. Transp. till kejsarens pagekår 1856-08-13. Kammarpage. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1858-07-12. Underlöjtnant därst. 1861-05-05. Löjtnant 1864-09-11. Transp. till livgardets semenovska regemente med underlöjtnants grad 1865-06-18. Löjtnant därst. 1868-04-12. Stabskapten 1869-05-02. RRS:tStO3kl 1871. Kapten 1876-04-16. RRS:tAO3kl s. å. Bevistade kriget i Turkiet 1877 och 1878. RRS:tStO2kl m sv 1878. Överste s. å. 28/4. RRS:tV1O4kl m sv o ros samt RRS:tAO2kl m sv s. å. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen samt RumJK. Kommendör för 2. sofiska H. M. Kejsarens infanteriregemente 1887-06-07. RRS:tV1O3kl 1889-03-04. Generalmajor 1894-09-22 med tur från s. å. 3/7. Kommendör för 1. brigaden av 7. infanteridivisionen med placering på arméinfanteriet s. d. RRS:tStO1kl 1899-12-18. Generallöjtnants avsked 1901-01-29. Död 1906-02-16 i Helsingfors. Gift 1881-08-28 med Elisabet Kowanko, från vilken han 1891 blev skild, född 1858-04-05, dotter av titulärrådet Nikolai Kowanko och Praskovia Merkurov.

Barn:

 • Alice Adèle, född 1882-06-11 död 1885.
 • Artur, född 1884-10-24 i Helsingfors. Student därst. 1902-05-17. Lantbrukare. Äg. Biskopsböle i Kyrkslätts socken. Gift 1930-06-28 i Helsingfors med Anita Spoof, född 1909-08-15 i Kyrkslätts socken, dotter av agronomen Axel Spoof och Carin Engberg.

TAB 35

Archibald Viktor (son av Gustaf Adolf, tab 33), född 1847-11-14 i Kuopio. Kadett i Fredrikshamn 1860-09-30. Transp. till kejsarens pagekår 1866-08-17. Kammarpage 1867-07-29. Fänrik vid livgardets semenovska regemente 1868-07-24. Underlöjtnant därst. 1872-04-28. Löjtnant 1876-04-16. Bevistade kriget i Turkiet 1877 och 1878. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet samt RRS:tStO3kl m sv o ros. Erhöll även den till minne av kriget instiftade medaljen samt RumJK. Stabskapten 1878-09-11. RRS:tAO3kl 1882-09-11. Kapten 1887-04-17. RRS:tStO2kl 1888-09-11. Överste 1892-04-17. RRS:tAO2kl s. å. 11/9. RRS:tV1O4kl m ros 1896-10-04. Generalmajors avsked 1897-04-22. Död 1907-03-06 i Helsingfors. Gift 1888-02-18 i nämnda stad med friherrinnan Alexandra Anna Maria (Sanna) von Kothen, född 1862-06-07 i Helsingfors, dotter av direktören, friherre Adolf Fredrik Josef von Kothen, och Sofia Carolina Alexandrina Hisinger.

Barn:

 • Viola Vendla Sofia, född 1889-05-19 i Helsingfors. Gift där 1917-02-18 med banktjänstemannen Jarl Adolf Solin, född 1890-08-16 i Sääksmäki socken.

TAB 36

Anders Edvard, finsk friherre, (son av Anders Johan, tab 20), född 1799-03-23 i Kuopio. Elev vid kejsarens pagekår 1813-01-15. Kammarpage 1816-07-27. Fänrik vid livgardets preobrasjenska regemente 1818-04-03. Underlöjtnant därst. 1819-12-18. Löjtnant 1821-03-06. Stabskapten 1823-05-11. Kapten 1825-04-10. Med kvarstående vid regementet chef för finska undervisnings-, sedan 1829-07-27 livgardets finska, skarpskyttebataljon 1827-07-16. RRS:tV1O4kl s. å. 3/9 överste vid prebobrasjenska gardesregementet 1828-11-20. Transp. till chef för livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-07-28. Tillika flygeladjutant hos kejsaren 1830-08-14. Bevistade polska fälttåget 1831 och blev därunder sårad vid Przetitje s. å. 16/5. RRS:tV1O3kl 1831-07-07 och S:tAO2klm kejs kr 1832-01-27. Erhöll tillika polska utmärkelsetecknet Virtuti militari3kl och medaljen för Warschaus stormning. RPrJohO 1832-06-30. RRS:tStO2kl m kr 1835-01-13. Generalmajor 1836-12-18. Inspektör över skarpskyttebataljonerna i Ryssland 1838-03-21. RRS:tStOlkl 1842-05-23. RPrRÖO2kl m kr s. å. 11/7. RRS:tGO4kl 1844-01-06 och S:tAO1kl 1846-04-18. Generallöjtnant 1847-04-04. Med kvarstående i nämnda inspektörsbefattning ordförande i överkrigsdomstolen för finska militären och lotsverket 1848-03-16. Ledamot av finska riddarhusdirektionen s. å. 24/5 RRS:tV1O2kl m st k 1850-02-27 och VÖO 1854-11-23. Deltog 1854 och 1855 i försvaret av Finlands kuster emot de förenade franska och engelska flottorna. Erhöll en briljanterad snusdosa med kejsarens porträtt 1855. Bevistade såsom representant för Finlands ridderskap och adel kejsar Alexander II:s kröning i Moskva 1856-09-07. Jämte barn och efterkommande upphöjd i finskt friherrligt stånd s. d. Chef för ryska grenadjärkåren s. d. Erhöll en briljanterad gulddosa med Alexander II:s porträtt s. d. Introd. på riddarhuset i Finland under nr 40 bland friherrar 1857-10-08. Generaladjutant hos kejsaren 1858-09-11. General av infanteriet 1859-09-20 RRS:tAlexNewO 1860-08-31. RPrRÖO1kl 1862-05-24 kommenderande general för de i Polen förlagda trupperna s. å. 17/7. Införd i rullorna för kejsarens jekaterinoslavska livgrenadjärregemente s. å. 7/9. Avsked från befälet över trupperna i Polen 1863-03-29 och erhöll då S:tAlex NewO i brilj. Ledamot av ryska krigskonseljen 1866-07-23. Adjoint hos general en chefen för armén i Polen 1867-07-06. Vid sitt 50-årsofficersjubileum andre hederschef för livgardets finska skarpskyttebataljon 1868-04-02. RRS:tV1O1kl 1870-04-29. RÖS:tLeopO1kl s. å. 12/7. R-RPrJohO s. å. Ledamot av ryska krigskonseljen 1873-09-11, varvid hans mandat i Polen upphörde. RRS:tAndrO 1875-12-12. Död 1877-05-12 i Helsingfors. Gift 1:o 1833-12-31 i Åbo med ryska hovfröken Constance Vilhelmina Reuterskiöld, född 1815-03-08, död 1839-02-07 i Helsingfors, dotter av generalmajoren Heribert Conrad Reuterskiöld, och Viveka Eleonora Lagerborg. Gift 2:o 1840-08-12 i Helsingfors med friherrinnan Augusta Constance Mellin, född 1817-12-04 i Åbo, död 1843-05-29 i Helsingfors, dotter av verkl. geheimerådet, friherre Axel Gustaf Mellin, och (friherrinnan) Magdalena Vilhelmina de Carnall A.

Barn:

 • 1. Georg Edvard, född 1834. Finsk friherre. General. Död 1918. Se Tab. 37.
 • 1. Olga Viveka, född 1836-09-16. Finsk friherrinna. Rysk hovfröken 1854-03-13. Död 1902-08-10 på Kara gård i Hausjärvi socken och begraven i Borgå. Gift 1856-10-26 i Helsingfors med guvernören i Tavastehus län, generalmajoren vid kejserliga sviten Edvard Reinhold von Ammondt, finska adliga ätten nr 204, född 1832-12-12 i S:t Petersburg, död 1857-10-28 i Tavastehus och begraven i Borgå.
 • 1. Constance Johanna, född 1837-12-02. Finsk friherrinna. Rysk hovfröken 1856-03-27. Död 1925-08-17 på Fagervik i Ingå socken. Gift 1858-06-20 i Helsingfors med godsägaren (finska friherren), filosofie doktor Edvard Viktor Eugen Hisinger, född 1832, död 1904.
 • 1. Anders Heribert Conrad, född 1839-02-07, död 1841-05-14.
 • 2. Axel Leonard, född 1841. Finsk friherre. Verkl. Statsråd. Död 1896. Se Tab. 40.
 • 2. Johanna Vilhelmina Augusta, född 1843-04-29 i Helsingfors. Finsk friherrinna. Rysk hovfröken. Död 1926-07-11 i Djursholm. Gift 1:o 1864-12-31 i Helsingfors m, kaptenen Gustaf Magnus Leonard Jägerskiöld, född 1831, död 1871. Gift 2:o 1874-07-11 i Helsingfors med sin syssling, hovrättsrådet Anders Henrik Ramsay, född 1822, död 1880.

TAB 37

Georg Edvard, (son av Anders Edvard, tab 36), född 1834-09-19 i Viborg. Finsk friherre. Kadett i Fredrikshamn 1848-07-00. Transp. till gardesjunkareskolan i S:t Petersburg 1853-06-18. Fänrik vid livgardets preobrasjenska regemente 1855-06-23. Underlöjtnant därst. 1861-05-05. Adjutant bos generalguvernören över Finland med transp. såsom löjtnant till livgardets finska skarpskyttebataljon s. å. 23/6. Transp. till livgardets husarregemente med kornetts grad och med kvarstående i nämnda adjutantsbefattning 1862-02-01. Löjtnant s. å. 29/4. RRS:tStO3kl 1863-04-19. Stabsryttmästare 1864-05-01. RRS:tAO3kl 1865-02-03. Adjutant hos generalguvernören över Finland i dennes egenskap av chef för de i Finland förlagda trupper s. å. 3/4. Ryttmästare 1866-04-29. Adjutant hos kommenderande generalen i finländska militärdistriktet s. å. 27/5. RRS:tStO2kl 1867-04-28. Anställd för särskilda uppdrag hos generalguvernören över Finland och transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon med överstelöjtnants grad 1868-06-04. Överste 1869-05-02. Kommendör för 3. grenadjärskarpskyttebataljonen 1870-04-17. Flygeladjutant hos kejsaren 1871-07-30. RRS:tAO2kl 1873-01-15. Entledigad från kommendörsbefattningen och placerad på arméinfanteriet med kvarstående som flygeladjutant 1874-01-05. KDDO2gr 1876-08-19. RRS:tVl O4kl s. å. 27/10. Bevistade turkiska fälttåget 1877 och 1878. T. f. kommendör för livgardets semenovska regemente 1877-11-08. General vid kejsarens svit 1878-01-13 med konfirm. på sistnämnda befattning och tur från 1877-10-24. Guldsabel med påskrift: för tapperhet 1878-05-22. RRS:tV1O3kl m sv s. å. 7/6 och RRS:tStO 1kl m sv s. å. 28/6. Erhöll jämväl den till minne av kriget instiftade medaljen samt RumJK. Anställd hos generalguvernören i Finland med placering på gardesinfanteriet och med kvarstående vid kejserliga sviten 1879-04-19. Inskriven i rullorna såväl vid livgardets semenovska regemente som vid livgardets 3. finska skarpskyttebataljon s. å. 23/4. Befälhavare för den nyuppsatta finska militären 1880-08-24. RRS:tAO1kl 1882-09-11 och RRS:tV1O2kl 1885-08-05. Generallöjtnant 1886-09-11. RRVÖO 1890-10-24. Utmärkelsetecknet för 40 års tjänst 1895-12-10. RRS:tAlexNewO 1896-05-26. General av infanteriet med avsked ur tjänst 1902-02-14. Död 1918-07-05 Munksnäs Gift 1861-06-14 med Elisabet Cumming, född 1842-06-26, född 1919-01-14 i Helsingfors, dotter av affärsmannen James Alexander Cumming och Jane Tangate.

Barn:

 • Edvard Alexander, född 1862. Finsk friherre. Överste. Död 1915. Se Tab. 38.
 • Johanna Eleonora, född tvilling 1863-11-13 på Munksnäs. Finsk friherrinna. Rysk hovfröken 1883-05-27. Gift 1887-01-22 i Helsingfors med generallöjtnanten Nikolai Mæxmontan, född 1860-08-14 i Strelna i Ryssland.
 • Constance Viveka, född tvilling 1863-11-13 på Munksnäs. Finsk friherrinna. Rysk hovfröken 1885-08-09. Gift 1889-06-21 på Munksnäs med skolrådet vice häradshövdingen Carl Axel Birger af Forselles, född 1862.

TAB 38

Edvard Alexander (son av Georg Edvard, tab 37), född 1862-03-17. Finsk friherre. Kadett i Fredrikshamn 1876-07-28. Transp. till kejsarens pagekår 1881-11-07. Kammarpage. Fänrik vid livgardets 3., finska, skarpskyttebataljon 1883-08-24. Underlöjtnant därst. 1884-09-11. Löjtnant 1887-09-11. RRS:tStO3kl 1892-09-11 och S:tAO3kl 1896-05-26. Stabskapten 1899-04-30 kapten 1900-08-04. RRS:tStO2kl 1901-12-19. Överstes avsked 1902-11-03. Död 1915-07-23 Munksnäs Gift 1888-05-10 i S:t Petersburg med Isabella Elisabet (Isa) Rosinsky, född 1869-07-28, dotter av kaptenen Nikolai Rosinsky och Isabella Chidson.

Barn:

 • Constance Isabella (Cotty), född 1893-11-11 i Helsingfors. Finsk friherrinna. Gift 1:o 1912-09-28. På Munksnäs med banktjänstemannen (finska friherren) Holger Uno Vilhelm Samuel von Troil, från vilken hon 1927 blev skild, född 1887. Gift 2:o 1928-04-23 i Helsingfors med ingenjören Christian Stefan Salvesen i hans 2:a gifte, född 1892-01-25 i Jyväskylä.
 • Georg Anders Edvard, född 1895. Finsk friherre. Löjtnant. Se Tab. 39.
 • Mary Elisabet Alice (Betsy), född 1899-06-02. Finsk friherrinna. Gift 1918-08-20 med överstelöjtnanten Oskar Bjarne Hugo Nordensvan, född 1893.
 • Carl Gustaf Edvard, född 1902-01-21. Finsk friherre. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FinlFrK 4kl m sv s. å. FMM m sp. Kadett vid Finlands kadettkår 1920. Reservfänrik vid 3. velocipedbataljonen 1922-03-31. Fänrik s. å. 27/9. Kornett vid Nylands dragonregemente s. å. 15/11. Löjtnant 1924-05-16. Avsked och överförd till reserven 1929-04-24. Ryttmästare i reserven 1930-03-00.
 • Olga Johanna (Jane), född 1903-09-03 på Munksnäs. Finsk friherrinna. Gift 1:o 1921-11-09 i Helsingfors med jägarkaptenen Ernst Ruben Lagus, finska adliga ätten nr 256, från vilken hon 1927 blev skild, född 1896-12-12 i Koskis socken. Gift 2:o 1929-03-28 med ryttmästaren vid Nylands dragonregemente Gösta Artur Blomqvist, född 1899-06-18 i Villmanstrand.

TAB 39

Georg Anders Edvard (son av Edvard Alexander, tab 38), född 1895-06-15 i Helsingfors. Finsk friherrinna. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Och blev sårad vid intagandet av Helsingfors s. å. 13/4. Tjänstg. vid Nylands dragonregemente. FinlFrK2kl s. å. Reservfänrik s. å. 3/7. FinlFrK4kl m sv o ros s. å. FMM m ros o. sp. Med född Tammerfors intagning. Elev i Finlands kadettkår 1919. Kornett vid Nylands dragonregemente 1920-03-31 med tur från 1918-04-01. Löjtnant 1920-12-06. Ryttmästare 1924-12-06. Avsked och överförd till reserven 1928-05-28. Äg. Palikais säteri i Somero socken sedan 1928. Gift 1920-04-11 i Rom med Hilda Anna Maria Wahren, född 1900-09-16 i Helsingfors, dotter av godsägaren och ingenjören Ivar August Wahren, finska adliga ätten nr 261, och Anna Natalia von Wendt, finska adliga ätten nr 213.

Barn:

 • Edvard Anders Ivar, född 1921-01-18 på Munksnäs. Finsk friherre.
 • Dorotea Ludowica Juliana, född 1922-06-23 på Palikais. Finsk friherrinna.
 • Elisabet Patricia, född 1928-03-20 i Helsingfors. Finsk friherrinna. Se Finlands Adelskal.

TAB 40

Axel Leonard, (son av Anders Edvard, tab 36), född 1841-11-27. Finsk friherre. Kadett i Fredrikshamn 1854-09-10. Transp. till kejsarens pagekår 1856-08-13. Kammarpage 1859. Fänrik vid livgardets preobrasjenska regemente 1860-06-22. Adjutant hos ståthållaren i Polen, storfursten Constantin Nikolajevitj 1862-10-04 och tillika transp. till livgardets grodnoska husarregemente med löjtnants grad och tur från s. å. 20/8. Erhöll den till minne av polska upprorets kuvande instiftade medaljen. RRS:tAO4kl m påskrift: för tapperhet 1863. RDDO 1865-08-28. Rn S:tOOs. å. Stabsryttmästare 1866-04-29. RRS:tAO3kl 1867. RRS:tStO2kl 1869. Ryttmästare 1870-04-29. RRS:tV1O4kl 1873-09-11. OffWürtKrO 1874-05-00. Överste 1875-04-13. Avsked 1878-01-13. Anställd vid inrikesministeriet i Ryssland med kollegieråds grad 1880-05-29. Statsråd s. å. 30/6. Vice guvernör i Suvalki 1881-01-07. RRS:tV1O3kl 1882-04-09. Verkl. Statsråd 1885-01-13 och samtidigt transp. till ministeriet för kejserliga hovet samt intendent i staden Paulowsk. RRS:tStO1kl 1888-06-02 och S:tAO1kl 1891-06-02. Honorar stallmästare vid kejserliga hovet med kvarstående i innehavande befattning 1894-04-29. Död 1896-01-11 i Nizza. Gift 1:o 1867-01-16 med Sofia Oneida von Schantz, född 1844, död 1871-08-05 Tali Gift 2:o 1875-05-12 med Maria Mitoussov, född 1856, död 1878-05-21 i Kutais i Kaukasien, dotter av verkl. statsrådet Nikolai Mitoussov och Anna Birjukov.

Barn:

 • Constantin Johan Edvard Axel, född 1868. Finsk friherre. Verkl. Statsråd. Se Tab. 41.
 • Axel Eberhard, född 1870. Finsk friherre. Godsägare. Död 1918. Se Tab. 42.
 • Maria, född 1876-02-16. Finsk friherrinna. Död 1924-10-22 i Wiesbaden. Gift 1:o 1897-05-02 i S:t Petersburg med ryska generalmajoren Edvard Edvardovitj Gering, från vilken hon 1916 blev skild, född 1872-06-18 i Moskva. Gift 2:o med generalen Vladimir Velliot.

TAB 41

Constantin Johan Edvard Axel (son av Axel Leonard, tab 40), född 1868-05-12 i S:t Petersburg. Finsk friherre. Elev vid kejsarens pagekår. Kammarpage. Kornett vid livgardets hästregemente 1889-08-22. Placerad på gardeskavalleriets depot 1893-05-31. Anställd vid inrikesdepartementet av ryska utrikesministeriet 1894-10-11. Extra ordinarie attaché vid ryska legationen i Bruxelles 1895-02-25. Titulärråds grad s. å. 2/7. Kollegieassessor 1898-12-04. Kammarjunkare vid kejserliga hovet 1902-04-27. Sekreterare vid ceremoniexpeditionen av ministeriet för kejserliga hovet s. å. 3/6. RItS:tMLO s. å. 6/9. Sekreterare av 7. kl. vid nämnda ceremoniexpedition 1903-02-19. Hovråd s. å. 6/6 med tur från 1902-06-13. OffItS:tMLO 1903-10-07. RRS:tAO3kl 1904-08-24. Kollegieråd 1906-10-27. Sekreterare av 6. kl. vid nämnda ceremoniexpedition 1907-04-22. Avsked från gardeskavalleriets depå 1908-08-15. Honorar kammarherre vid kejserliga hovet 1909-04-11. Statsråd s. d. Anställd vid ministeriets för kejserliga hovet kansli och avsked från nämnda sekreterarbefattning 1912-09-21. Ceremonimästare vid hovet s. å. 19/12. Verkl. Statsråd 1914-04-19. Var under världskriget 1914 och följande år inkallad i militärtjänst som löjtnant vid en ridande lantvärnssotnia och kommenderad till kejsarens fältkansli. RRS:tV1O4kl 1915. RRS:tV1O4kl m sv o ros s. å. RRS:tV1O3kl 1916-12-19. Gift 1903-07-07 i London med Frances Sheldon Whitehouse, född 1874-05-29 i New York, dotter av godsägaren Fritz Hugh Whitehouse och Frances Sheldon.

Barn:

 • Anders Vilhelm, född 1904-08-07 i S:t Petersburg. Finsk friherre. Död i St Petersburg 1909-07-10 och begraven i Helsingfors.
 • Veronika Oneida, född 1907-04-29 i S:t Petersburg. Finsk friherrinna.
 • Constantin Alexander Francis, född 1912-02-19. Finsk friherre. Stud. i Oxford.

TAB 42

Axel Eberhard (son av Axel Leonard, tab 40), född 1870-08-02. Finsk friherre. E. tjänsteman vid kejsarens kansli för Finland. Kollegieregistrators grad 1891-04-13. Sedermera lantbrukare och ägare av Tali gård i Helsinge socken. Död 1918-01-14 i Helsingfors. Gift 1897-05-11 i nämnda stad med finska friherrinnan Julia Fanny Maria Cronstedt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1920 med affärsmannen Erik Eliel Blomqvist, från vilken hon 1925 blev skild, i hans 2:a gifte, född 1880-11-20), född 1877-09-14 i Helsingfors, död där 1928-01-07, dotter av bankdirektören Johan Frans Andreas Galindo, adopt. finsk friherre Cronstedt, nr 50, och hans 2:a fru Julia Fanny Mechelin.

Barn:

 • Julie, född 1898-03-19, död s. d. Finsk friherrinna.
 • Etel Oneida, född 1899-12-05 på Tali. Finsk friherrinna. Gift 1923-12-16 på Tali med banktjänstemannen Arne Edvard Wadenstierna född 1894.
 • Axel Johan Gunnar, född 1901-06-09 på Tali Helsingfors (pastor i Mariefred 1947-12-15). Finsk friherre. Tillstånd att såsom medlem av den på Riddarhuset under nr 215 introducerade adliga ätten Ramsay inträda i sina förfäders rättigheter (K.M:ts resolution den 26 juni 1948. Enligt RHD:s prot. 1948-09-03 § 4). Gift 1944-12-07 (Oscars förs, Stockholms län, vb nr 690) med Gunhild Anna Cecilia Charlotta Kinnander, född 1906-03-01 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, i Stockholm
 • Johan Ronald, född 1903. Finsk friherre. Agronom. Se Tab. 43.
 • Margaret Oneida, född 1908-10-23. Finsk friherrinna. Gift 1936 med Roman Zygfryd Huzarski konsul, död 1943.
 • Beatrice Oneida, född 1913-06-29. Finsk friherrinna. Barnboksförfattarinna. Gift 1936-05-30 med høyesterettsadvokaten Kaare Enevold Borch, född 1912-02-06

TAB 43

Johan Ronald (son av Axel Eberhard, tab 42), född 1903-08-11 på Tali. Finsk friherre. Student i Helsingfors 1922-09-14. Agronomie- och forstkandidat 1927-11-17. Agronomieexamen 1928-03-29. Gift 1928-06-26 i Helsinge socken med Dagmar Natalia Ruin född 1894-02-11 i Saransk i Ryssland. FinlFrK4kl m sv o ros, FMM, TyRKHt, RS:tGO:s tapperhetsmedalj, GM o SM i RS:tAO:s band, rödakorssyster. Författarinna. Dotter av verkliga statsrådet, ryska adelsmannen Constantin Ruin och Sigrid Johanna von Ammondt.

Barn:

 • Johan Axel Anders-Edvard, född 1930-10-30. Finsk friherre.
 • Sigrid Frances Barbara Oneida, född 1933-06-19. Arbetsterapeut.

TAB 44

Carl Henrik, (son av Gustaf Vilhelm, tab 14), född l749 3/1 i Sahalaks socken. Page vid hovet 1762-04-07. Sergeant vid Nylands dragonregemente s. å. 5/9. Kammarpage5 1768-01-01. Fänrik vid Savolaks regemente 1771-06-05. Löjtnant därst. 1773-07-11. Understallmästare vid hovstallet 1777-02-06. Kapten vid karelska dragonregementet s. å. 6/6, vid von Blixenska regementet i Stralsund 1779-02-10 och genom byte vid garnisonsregementet i Göteborg s. å. 16/12. Sekundmajor vid sistnämnda regemente 1785-12-14. Premiärmajor därst. 1787-07-31. Överstelöjtnant 1793-07-27. Avsked 1794-04-18. Död 1810-11-22 i Vänersborg. Gift 1784-05-25 med Maria Catharina Ström, född 1763-09-18, död 1822-10-09 Degeberg, dotter av direktören för Ostindiska kompaniet Olof Ström och Magdalena Grubb.

Barn:

 • Magdalena Charlotta, född 1792-10-06 på Stensholmen i Rackeby socken, död 1865-12-16 i Mariestad. Gift 1814-01-06 på Degeberg med häradshövdingen Johan Henrik von Hofsten, född 1782, död 1853.
 • Sofia Lovisa, född 1793-10-30 i Göteborg, död ogift 1815-03-05.
 • Aurora Vilhelmina, född 1796-02-03, död 1855-07-22 i Skara. Gift 1815-09-10 på Degeberg med häradshövdingen Bernt Johan Silfverskiöld, född 1787, död 1852.
 • Carl Vilhelm, född 1797-05-19. Kadett vid Karlberg 1810-10-01. Utexaminerad 1814-05-07. Fänrik vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision s. å. 17/5. Död 1815-08-27 i Skara. Han bevistade fälttåget mot Norge.
 • Otto Johan Henrik, född 1800. Löjtnant. Död 1862. Se Tab. 45.
 • Bror Jakob, född 1802. Kammarherre. Död 1873. Se Tab. 48.

TAB 45

Otto Johan Henrik, (son av Carl Henrik, tab 44), född 1800-04-29 Stensholmen. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexaminerad 1816-09-21. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 1/10. Löjtnant därst. 1823-07-30. Avsked 1836-06-11. Förste materialförvaltare vid statens järnvägsbyggnader 1858. RVO s. å. 4/10. Död 1862-01-21 i Stockholm. Gift 1:o 1828-08-25 på Stengården i Häggesleds socken, Skaraborgs län med Sara Henrietta Karlström, född 1810-03-14 Vaholm, död 1833-01-02 på Stengården, dotter av kaptenen Johan Georg Karlström, och hans 2:a fru, friherrinnan (grevinnan) Henriette Posse af Säby. Gift 2:o 1836-05-01 i Medelplana kyrka Skaraborgs län med Christina Charlotta Wästfelt, född 1812-11-06 i Norrköping, död 1895-11-17 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Per Gustaf Wästfelt, och friherrinnan Märta Catharina Fleetwood.

Barn:

 • 1. Maria Lovisa, född 1829-09-11 på Hellekis i Medelplana socken, Skaraborgs län, död 1880-07-15 i Söderköping. Gift 1850-09-06 på Hellekis med kammarherren Axel Melker von Arbin, i hans 1:a gifte, född 1824, död 1909. Hon ägde Hellekis.
 • 2. Henriette Charlotta Ottonin, född 1837-02-14 på Hellekis. Hovfröken hos änkedrottning Josefina 1861-06-03. Död 1915-03-25 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1865-05-09 på Stockholms slott med bruksägaren Alfred Bernhard de Maré, född 1831, död 1898.
 • 2. Carl Gustaf Henning, född 1838. Bankdirektör. Död 1894. Se Tab. 46.
 • 2. Bror Vilhelm, född 1839-04-16 på Hellekis, död där s. å. 7/9.
 • 2. Hilda Amalia, född 1840-03-26 på Hellekis, död ogift 1891-09-24 på Djurgården vid Stockholm.
 • 2. Jakob Otto, född 1841-02-11 på Hellekis, död 1857-05-27 i Skara.

TAB 46

Carl Gustaf Henning, (son av Otto Johan Henrik, tab 45), född 1838-03-29 på Hellekis. Överflyttade till Nordamerika. Köpman i New York under firman C. Gift Ramsay & C:o och därefter i New Orleans. Slutligen direktör för Norfolk National Bank. Död 1894-02-11 i Norfolk, Virginia i Nordamerika. Gift 1868-10-22 i New York med Sara Alice Corner, född 1842-02-18.

Barn:

 • Margareta, född 1871-12-19. Död ogift 1943-11-12 i Norfolk, VA, USA.
 • Nanny Charlotta, född 1874-03-06. Gift 1899-11-22 med William Henry Thompson Loyall.
 • Alice Ottonie, född 1876-03-02 i Astoria, New York. Gift 1900-04-26 med med doktor Hezekiah Gilbert Leigh, född 1866. Död 1917.

TAB 47

Otto Gustaf, (son av Carl Gustaf Henning, tab 46), född 1870-01-17. Ex från Johns Hopkins University. Stud i Tyskland. Professor i obstetrik vid medicinska skolan i New Haven, CT, USA. Lärare i obstetrik och gynekologi vid Yale University Medical School i New Haven, CT, USA. Död 1914-06-12 i New Haven, CT, USA, begraven i Ramsaygraven i Norfolk, VA, USA. Gift 1899-06-05 med Clara Pillot Cowling.

Barn:

 • Margaret, född 1904-06-05. Död ogift på 1970-talet i New Haven, CT, USA, begraven i Ramsaygraven i Norfolk, VA, USA.

TAB 48

Bror Jakob, (son av Carl Henrik, tab 44), född 1802-09-16 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1818-09-28. Avgången därifrån 1820-03-26. Kvartermästare vid livregementets husarkår 1820-10-20. Kornett därst. s.å. 30/11. Adjutant 1821-10-09. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1826-09-21. Kammarherre 1830. Avsked ur krigstjänsten 1835-12-05. RNO 1861-05-03. Död 1873-12-15 i Mariestad. Gift 1825-12-30 Svärtinge med grevinnan Eva Catharina Charlotta Kalling, född 1805-01-01 på Svärtinge, död 1865-06-07 i Mariestad, dotter av majoren, greve Per Adolf Kalling, och Catharina Lovisa Gyllenkrok.

Barn:

 • Carl Peter Vilhelm, född 1827. Kammarherre. Död 1879. Se Tab. 49.
 • Catharina Fredrika Aurora, född 1829-02-04 Öredal, död ogift 1902-01-20 i Mariestad.
 • Eva Charlotta Vilhelmina Henrietta, född 1830-12-08 på Öredal, död 1916-09-14 i Stockholm Johannes förs,. Gift 1855-07-10 med hovstallmästaren, greve Fredrik Salomon Albrekt Maurits Posse, född 1820, död 1895.
 • Bror Otto Allan Jakob, född 1832. Godsägare. Död 1912. Se Tab. 51.
 • Jakobina, född 1834-09-05 död 1854-08-04 i Mariestad.
 • Natalie Amelie, född 1836-05-24 på Öredal, död 1893-10-26 i Södertälje. Gift 1:o 1854-09-07 i Mariestads kyrka med majoren, friherre Gustaf Gerard De Geer af Finspång, född 1816, död 1861. Gift 2:o 1865-06-19 i Nyköping med kammarherren Hjalmar Fredrik Henrik von Wright, i hans 2:a gifte, född 1836, död 1917.

TAB 49

Carl Peter Vilhelm, (son av Bror Jakob, tab 48), född 1827-01-25 på Öredal. Furir vid Skaraborgs regemente 1842-09-15. Officersexamen 1846. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 12/6. Löjtnant därst. 1851-06-21. Avsked ur krigstjänsten 1854-03-28. Kammarherre 1867-01-28. RVO 1878-11-30. Död 1879-05-14 Sandvik. Ägde Säckestad i Trästena socken, Skaraborgs län 1856–1870. Gift 1854-09-28 på Asa i likanämnd socken, Kronobergs län med friherrinnan Emma Charlotta Leijonhufvud, född 1830-03-30 på sistnämnda egendom, död 1924-07-01 i Stockholm Adolf Fredriks förs, dotter av kammarherren, friherre Gustaf Leijonhufvud, och Ulrika Sofia Elisabet Freijtag.

Barn:

 • Eva Sofia Jacquette, född 1855-07-21 Holmen, död 1931-02-14 i Nyköping. Gift där 1879-10-30 med godsägaren, greve Gustaf Vilhelm Wachtmeister af Johannishus, född 1850, död 1915-05-26 i Flens förs.
 • Eva Eleonora, född 1856-07-06 på Asa, död 1943-07-06 i Odensala prästgård, Upps., Telge förs Kron. Gift 1889-05-15 i Uppsala med kyrkoherden i Forsmarks pastorat av Uppsala stift, extra ordinarie hovpredikanten Gunnar Henrik Palm, född 1852-11-12 i Hammarö socken, Värmlands län, död 1905-10-16 i Uppsala.
 • Bror Gustaf Vilhelm, född 1858-05-11 på Säckestad. Volontär vid Södermanlands regemente 1876-02-05. Mogenhetsexamen 1880-05-28. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Avgick därifrån 1881-09-02. Stationsskrivare vid statens järnvägstrafik 1883. Expeditionsföreståndare därst. 1919-05-31. GMmf 1921-06-06. Avsked 1923-04-06. Död ogift 1930-02-01 i Mariefred.
 • Carl'' Henrik, född 1859. Borgmästare. Död 1940. Se Tab. 50.
 • John Alexander, född 1868-02-03 på Säckestad, död där s.å. 25/9.

TAB 50

Carl-Henrik, (son av Carl Petter Wilhelm, tab 49), född 1859-08-29 Säckestad Mogenhetsexamen i Nyköping 1878-06-11. Student vid Uppsala universitet s. å. 12/9. Jur. preliminärexamen 1881-05-31 och examen till rättegångsverken 1885-09-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 25/9. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 17/12. Extra ordinarie notarie i samma hovrätt s. å. 18/12. T. f. domhavande 1887–1890. Vice häradshövding 1889-05-31. Fiskal i Göta hovrätt 1893-12-19. Assessor 1897-04-23. Hovrättsråd i sistnämnda hovrätt 1903-12-04. RNO 1904-12-01. Borgmästare i Linköping 1906-06-16. Ordförande i Norra Östergötlands järnvägsaktiebolag 1906. Krigsdomare vid krigsrätterna för Första livgrenadjärregementet, Andara livgrenadjärregementet och Östgöta trängkår 1915-10-23–1929-09-31. Av Kungl. maj:t förordnad ledamot i Fågelsta-Vadstena-Ödeshögs järnvägsaktiebolag 1915 och i Mellersta Östergötlands järnvägsaktiebolag 1920. KVO2kl 1920-06-06. Ordförande i styrelsen för Gymnasium för flickor. Avsked från borgmästareämbetet 1934-08-28 fr.o.m. s.å. aug. 29. Död 1940-11-14 i Linköping (Linköpings förs db nr. 319). Gift 1895-11-12 i Vänersborg med Signe Fatima Gunilla Richter, född 1870-01-24 Hångers, död 1943-04-26 i Linköping (Link. domkyrkoförs db nr 115), dotter av häradshövdingen Carl Johan Gottfrid Richter och Aurora Wilhelmina Tornérhielm.

Barn:

 • Carl Henrik Wilhelm, född 1896-10-14 i Jönköping, liksom syskonen. Studentexamen därst. 1915-05-19. Elev vid tekniska högskolan s. å. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1919-05-31. Studier och anställningar i Nordamerika 1920–1925. Verkst. direktör för aktiebolag W. Ramsays torrbatterifabrik i Linköping 1929. Se Tab. 50A.
 • Henrik Gustaf Allan, född 1898-03-12 i Jönköping. Utexaminerad från Tekniska högskolan i Karlsruhe 1922. Driftsingenjör i Norrköping. Död 1932-09-08 i Linköping (Norrköping, S:t Johannes förs, db). Gift 1931-05-23 i Norrköping med Astrid Gerda Elise Sjöholm, född 1907-02-17 i Jönköping, Kristina förs (enl. pastor därst.). Kontorsskrivare hos bostadsstyrelsen. Dotter av riksbanksdirektören Bengt Johan Sjöholm och Ellen Eugenia Hansson.
 • Signe Wilhelmina Jacquette, född 1899-09-19 i Jönköping. Kameralbiträde vid Riksbankens avdelningskontor i Linköping 1921-12-01. Avsked 1923-03-22. Gift 1923-06-01 i Linköpings domk.förs ]] med verkst. direktören för Linköpings linnefabriksaktiebolag Magnus Fredrik Béen, född 1875-02-16 i Allerums förs, Malm.
 • Carl Gustaf Henrik, född 1900-12-10 i Jönköping. Diplomingenjör. Se Tab. 50B.

TAB 50A

Carl Henrik Wilhelm, (son av Carl Henrik, tab 50), född 1896-10-14 i Jönköpings Västra förs. Studentexamen i Jönköping 1915-05-19. Elev vid Tekniska högskolan s. å. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1919-05-31. Civilingenjör. Studier och anställningar i Nordamerika 1920–1925. Innehavare av W. Ramsays torrbatterifabrik i Linköping 1926–1931 . Driftsingenjör vid Svenska aktiebolaget Le Carbone i Sundbyberg från 1931. LSTF från 1919. Gift 1934-05-19 Trosa-Vagnhärads förs Söd. (vb nr 5) med Anna Sofia Lindqvist, född 1904-03-11 i Öregrund, dotter av handlanden Berndt Alfred Lindqvist och Sofia Charlotta Lindström.

Barn:

 • Jacquette Signe Ann-Charlotte, född 1935-02-21 i Stockholm (Matteus förs fb nr 81).
 • Carl-Henrik Wilhelm, född tvilling 1936-09-23 i Stockholm (Matteus förs fb nr 345).
 • Bror-Gustaf Wilhelm, född tvilling 1936-09-23 i Stockholm (Matteus förs fb nr 346).

TAB 51

Bror Otto Allan Jakob, (son av Bror Jakob, tab 48), född 1832-11-08 Öredal, död 1912-12-19 i Stockholm Adolf Fredriks förs. Ägde Melltorp i Hova socken, Skaraborgs län 1860–1874, Styngsberg i Tierps socken, Uppsala län 1874–1887 och arrenderade Skålby i Lundby socken, Västmanlands län 1888–1892 samt ägde Skålhamra i Täby socken, Stockholms län sedan 1892. Gift 1:o 1859-09-12 i Sölvesborg med Matilda Lindgren i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Södra M. Gulin) född 1823-08-13 i Sölvesborg, död 1898-03-22 på Skålhamra. Gift 2:o 1902-06-17 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm med Carolina Leontina Schouger, född 1840-06-15, död 1908-02-17 i Stockholm Hedvig Eleonora förs, i Stockholm.

Barn:

 • 1. Eva Viveka Charlotta, född 1861-01-17 på Melltorp. Föreståndarinna för asylen för pauvres honteux 1895–1897-12-15. Död 1921-11-06 i Stockholm Johannes förs,. Gift där 1897-12-09 med kaptenen vid Upplands regemente, RSO, Carl Edvard Israel Tauvon i hans 1:a gifte, född 1850-03-20 i nämnda stad.

TAB 52

Anders Henrik den yngre, (son av Alexander Vilhelm, tab 12), född 1756-03-17 på Lövkoski7 i Borgå socken. 'Blev genom en döv prästs förseelse i dopet kallad Anders Henrik liksom äldste halvbrodern i stället för Alexander såsom det var ämnat att han skulle heta'. Volontär vid Zöge von Manteuffels regemente 1765. Rustmästares avsked 1769-07-14. Sergeant vid Björnbergs regemente s. å. 19/9. Transp. till arméns flotta 1770. Fänrik därst. 1772-09-25. Löjtnant 1777-02-19. Kapten 1785-01-26. Major i armén 1792-04-18. Major vid Björneborgs regemente. Död 1795-02-26 på Varkaus i Leppävirta socken. Gift 1778-10-26 med Maria Sofia Falck, född 1762-08-02, död 1831-03-27 i Kuopio.

Barn:

 • Alexander, född 1780. Lanträntmästare. Död 1851. Se Tab. 53.

TAB 53

Alexander, (son av Anders Henrik, tab 52), född 1780-10-23 på Lövkoski7. Sergeant vid arméns flottas Sveaborgseskader 1789. Kadett vid Haapaniemi 1795-09-01 och vid Karlberg 1796-09-27. Utexaminerad 1799-09-30. Kornett vid karelska dragonregementet s. å. 3/10. Fänrik vid arméns flotta 1802-02-24 och placerad på det vid Varkaus i Leppävirta socken förlagda kompaniet av Sveaborgs eskader. Bevistade kriget i Finland 1808 och 1809 och var därunder anställd först vid lantarméns artilleri och sedan vid en kanonslupsdivision i Bottniska viken. Svårt sårad i huvudet vid Kristinestad 1808-08-11. Löjtnant s. å. 8/12. Fången hos ryssarna vid Skellefteå 1809-04-15. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810-11-20. Kameralexamen 1811-02-06. Magasinsförvaltare i Joensuu 1812-05-05. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 17 bland adelsmän. T. f. lanträntmästare i Kuopio län 1822-12-17: ord. lanträntmästare därst. 1829-10-06. RRS:tStO3kl 1835-01-13 och RRS:tAO3kl 1840-12-21. Avsked 1848-06-06. Död 1851-05-12 i Kuopio. Gift 1803-08-28 på Varkaus10 med Hedvig Helena Tawast, född 1766-11-26, död 1847-02-02 i Kuopio, dotter av fänriken Magnus Fredrik Tawast, och Maria Elisabet Molander.

Barn:

 • Torsten Alexander, född 1804-05-25 på Päiviänsaari10 i Leppävirta socken, död där s. å. 31/5.
 • Gustaf Henrik, född 1806-05-04 i Libelitz socken. Student i Åbo 1822-12-11. Sergeant vid finska jägarregementets kuopiobataljon 1824-06-30. Fältväbel därst. 1826-09-30. Fänrik vid 6. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-04 med tur från s. å. 23/5 transp. till wjatska infanteriregementet 1829-01-17. Bevistade kriget i Turkiet s. å. Död ogift 1829-10-03 i Eski Sarai utanför Adrianopel.
 • Maria Ulrika Charlotta, född 1807-10-10 på Varkaus, död 1808-03-18.
 • Anna Sofia Fredrika, född 1810-03-14, död 1813-09-28 i Joensuu.

Källor

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1Wä. 2At (So.). 3Ab. 4Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift 1922. 5SAB. 6KA, köpegodsakt 357 (OA.), 7Borgå kyrkoarkiv. 8Esbo kyrkoarkiv. 9Ingå kyrkoarkiv. 10Leppävirta kyrkoarkiv. 11KA, Reduktionskoll. Akt nr 142 (OA).

Bilden ovan visar vapensköldar för Hans Ramsay (mitten) samt hans fars (vänster) samt Thomas Annands vapen. Dessa tagna ur ett introduktionsbrev från 1628, som Hans förevisat. Brevet är undertecknat av Biskop Lindsay av Brechin, släkten Lindsay of Edsel, samt Ramsay of Dalhousie. Alltsomallt 18 underskrivare. Originalet är försvunnet, men kopior finns på Sv. riksarkivet, i Åbo samt hos Ramsay of Bamff i Skottland.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: