:

Rotkirch nr 175

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rotkirch nr 175

Natural. 1634, introducerad 1634.

Ätten är av gammal schlesisk adel och var i sin hemort redan tidigt delad i många linjer. Linjen till Panthenau (Panthen) i kretsen Goldberg-Hainau fick 1757-03-04 preussisk friherrlig värdighet och tillstånd att kalla sig Rothkirch-Trach. Av en annan linje var Fredrik Carl Henrik von Rothkirch, som gjorde det gamla släktgodset Rothkirch till fideikommiss och som i egenskap av fideikommissinnehavare 1839-12-07 upphöjdes i preussisk friherrlig värdighet. Från linjen till Hönigsdorf i Schlesien härstammade tre bröder Leopold, Leonard Josef och Frans Seraficus von Rothkirch, vilka 1826-01-22 blevo österrikiska grevar. Deras avkomlingar äro numera utdöda, men de friherrliga, liksom även adliga linjer, fortleva i Tyskland, och av linjen Rothkirch-Trach hava Ernst Edvin till Panthenau mm 1861-10-18 och 1868-07-04 samt Leopold till Bärsdorf mm 1861-11-15 och 1868-07-04 upphöjts i preussiskt grevligt stånd. – Ätten framträder i urkunderna första gången 1302-07-08 med Woycecho von Rothkirche. Därefter nämnas bröderna Hans och Stefan von Rothkirch, om vilken senare intet mera är känt, än att han var hauptman och 1391 förvaltare av Kotzenau i närheten av Liegnitz. Hans var redan 1385 och ännu 1411 marskalk hos hertigen och biskopen Venzel av Breslau samt 1413 marskalk hos hertig Henrik av Luben. Ägde godset Panthen, vilket han torde hava inköpt 1426. Död omkring 1428. Hans son Henrik var hauptman i Liegnitz 1440 och dog 1472 samt gift 1:o med Agnes von Rothenburg, 2:o med Elisabet von Schenck. En son eller möjligen sonson till Henrik, vars förnamn icke med säkerhet är känt (Adam ?), gift med en von Braun, var fader till nedanstående Hans von Rothkirch, som blev stamfader för den skandinaviska grenen. Sonsöner till dennes i Sverige naturaliserade sonsons son Hans Rothkirch överflyttade till Livland och Finland, på vars riddarhus ätten immatrikulerades i Livland under nr 111 och i Finland under nr 12 bland adelsmän. I Finland upphöjdes en gren i friherrligt stånd och introducerades där under nr 32 bland friherrar.

Rotkirch A17500.jpg Rotkirch A17501.jpg Rotkirch A17502.jpg

TAB 1

Hans von Rothkirch, till Sebnitz och Heinersdorf, båda i distriktet Liegnitz i Schlesien. Levde ännu 1543. Gift med N. N. von Brettwitz.

Barn:

 • Henrik, till Jeschkendorf i distriktet Lausitz, vartill han skrev sig 1551. Uppgives på riddarhusgenealogien varit överste i sachsiska armén, utan att något stöd för uppgiften finnes. Död före 1571. Gift med Margareta von Axleben, genannt Magnus.

Barn:

 • Hans, till Jeschkendorf, vilket gods han och hans broder Henrik sedan sålde till sin farbroder Wenzel. Uppgives på riddarhusgenealogien varit general i tysk kejserlig tjänst, men härför giva de schlesiska källorna intet stöd. Död 1604 på Jeschkendorf. Gift före 1579 med Catharina von Falkenhayn, av huset Kummernigk i furstendömet Liegnitz.

Barn:

 • Hans von Rothkirch, naturaliserad Rotkirch till Näs och Rödeberg (nu Rotenberg), båda i Östra Stenby socken, Östergötlands län samt Blommedal i Västra Ny socken, Östergötlands län, ävensom Nässelstad i Gryts socken, Södermanlands län och Köllitz i Kannepä socken i dorpatska distriktet i Livland, som han 1625 erhöll i förläning av svenska kronan, men som han 1652 nödgades förpanta till Georg Rothausens änka, Dorotea Rigeman. Född 1595. Inkom från Tyskland till Sverige och var redan 1617 beridare hos hertig Johan av Östergötland. Ryttmästare för ett kompani av Östgöta ryttare 1624-05-04. Överstelöjtnant vid samma rytteri samt ståthållare på Nyköpings slott 1628-04-20. Överste för Östgöta ryttare 1630-02-23. Drottning Christinas stallmästare 1633-10-30 samt direktör vid den adliga akademien, som skulle inrättas på Rörstrand vid Stockholm. Naturaliserad svensk adelsman och introducerad 1634 på svenska riddarhuset under nr 175. Landshövding i Södermanlands län med bibehållande av ståthållarskapet på Nyköpings slott 1640-04-29–1648. Tillika häradshövding i Österrekarne härad 1643. Död 1654 och begraven i egen uppbyggd familjegrav i Östra Stenby kyrka, Östergötlands län. 'Han fick i hertig Johans av Östergötland testamente 1617-08-28 en häst och en klänning samt 1652-03-26 av drottning Christina 1,000 rdr årlig pension för sina långa, tappra och välvilliga så krigs- som civila tjänster. Anförde Östgöta ryttare i slaget vid Breitenfeld 1631, vid övergången av Lech och i slaget vid Lützen 1632'. Gift 1:o 1627 med Catharina Margareta von Flans, dotter av johanniterkommendören Henning von Flans, till Werben. Gift 2:o med Elisabet Manteuffel, död på 1630-talet, men efter vilken arvet först år 1655 delades. Gift 3:o 1637-08-13 på Stockholms slott med drottning Christinas hovdam Margareta Oxehufvud, född 1617-06-08 levde änka 1655, men död före 1660-10-30, då arvskifte förrättades på Näs efter henne och hennes man, dotter av överste kvartermästaren Anders Olofsson Oxehufvud, och Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt.

Barn:

 • 2. Gustaf. Student i Uppsala 1641-12-08. Var 1648 hovjunkare. Hovmästare hos pfaltzgreven Carl Gustaf. Kapten vid Jönköpings regemente. Död ogift 1656-07-16.
 • 2. Hans. Student i Uppsala 1641-12-08. Död ogift 1660.
 • 2. En son. Löjtnant. Dödad ogift 1656 i Polen.
 • 2. En son. Löjtnant. Dödad 1659.
 • 3. Carl, född 1647. Kapten. Död 1702. Se Tab. 20
 • 3. Ännu fem söner, döda som barn.
 • 3. Catharina, död ogift.
 • 3. Maria, död ogift.
 • 3. Margareta, död ogift.
 • 3. Elisabet, död ogift.
 • 3. Brita. Hovfröken hos hertig Adolf Johans döttrar på Stegeborg.

TAB 2

Christian (son av Hans von Rothkirch, naturaliserad Rotkirch, Tab. 1), till Rotenberg i Östra Stenby socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1641-12-08. Kapten. Död 1691 och begraven 1691-11-08 jämte en syster i familjegraven i Östra Stenby kyrka. 'Det tyckes varit han, som 1677 fick befälet på Rånö skans i Östergötland.' Gift med sin styvmoders systerdotter Maria Ribbing, född 1643-09-30, död 1682, dotter av assessorn Erik Ribbing, och Kerstin Oxehufvud.

Barn:

 • Catharina, död 1706. Gift 1695-09-23 Danby med översten Johan Kuhlhielm, i hans 1:a gifte, född 1669, död 1754.

TAB 3

Anders (son av Hans von Rothkirch, naturaliserad Rotkirch, Tab. 1), till Nässelsta i Gryts socken, Södermanlands län och Apelåker i Vagnhärads socken, Södermanlands län. Född omkring 1638. Reformerad kapten vid Västgötadals regemente 1672. Kapten vid Ture Oxenstiernas värvade regemente i Stralsund 1674. Major. – Med vilken han var gift, är ej känt.

Barn:

 • Gustaf, döpt 1668-11-11 i Mariefred.

TAB 4

Gabriel Otto (son av Anders, Tab. 3), född 1679. Volontär vid artilleriet i Jönköping 1697. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1698. Konstapel vid artilleriet i Stockholm 1700-03-31. Furir vid artilleriet i Stockholm 1700. Premiärbombardiär 1701. Fyrverkarlöjtnant 1703. Kaptens avsked 1716. Levde 1733. 'Han åtföljde 1700 major Rosenstierna till Dal, där han gjorde tjänst såsom kvartermästare i artilleristaben hos trupperna mot Norge. Följde artilleriet till Reval 1701 och från Reval till Riga, då han bevistade belägringen av Dünamünde. Kommenderades 1702 genom Kurland till konung Carls huvudkvarter i Würgen, varifrån han drog till Libau, så åter till Würgen och om hösten tillbaka till Riga. Reste 1703 på hösten i en kommission över till Stockholm, varifrån han 1704 återkom till Riga, men ditskickades åter 1704, då han under resan genom ett fall på skeppet blev oduglig för vidare tjänstgöring.' Gift 1:o 1703-07-19 enligt kungligt tillstånd 1703-05-25, Blommedal med sin kusin Christina Catharina Rotkirch, dotter av kapten Henrik Rotkirck och Anna Helena Pilefelt. Gift 2:o 1725-02-14 Stavsjö med Catharina Elisabet Silfverhielm, född 1682, död 1751-03-10 Söroset, dotter av majoren Isak Georg Silfverhielm, och friherrinnan Elisabet Siöblad.

Barn:

 • 1. Christer Fredrik, döpt 1705-08-20 i Loftahammars socken, Kalmar län.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1707-11-05 i Loftahammars socken, Kalmar län.
 • 1. Maria Helena, född 1709-11-15 i Loftahammars socken, Kalmar län. Gift 1736-03-09 i Loftahammars socken med skepparen Nils Landerbeck.
 • ? Christina, död ogift 1732-08-07 i Loftahammars socken.

TAB 5

Henrik (son av Hans von Rothkirch, naturaliserad Rotkirch, Tab. 1), till Blommedal i Västra Ny socken, Östergötlands län. Drabant 1657. Löjtnant vid Helsinge regemente 1673-04-05. Kaptenlöjtnant vid Helsinge regemente 1676. Regementskvartermästare 1676-06-15. Kapten 1696. Avsked 1696-08-06. Död 1708-01-19 på Blommedal och begraven 1708-03-24. Gift med Anna Helena Pilefelt, född 1640, död 1706-04-24 på Blommedal och begraven 1706-06-24, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Pilefelt, och hans 2:a fru Anna von Vegesack.

Barn:

 • Gustaf Adolf. Fältväbel vid Helsinge regemente 1682-11-00. Fänrik vid Helsinge regemente 1687-09-20. Löjtnant 1695-02-23. Kaptenlöjtnant 1699-10-14. Sekundkapten 1701-03-23. Död ogift 1701-03-27.
 • Margareta, död ogift 1696 på Blommedal och begraven 1696-01-12.
 • Erik Carl. Sergeant vid Helsinge regemente 1685-02-00. Fältväbel vid Helsinge regemente 1687-11-00. Fänrik 1693-12-13. Löjtnant 1702-01-11. Stupade ogift 1705-07-13 vid Mitau.
 • Hans Georg, född 1667-07-19, död 1672-01-28. Hans vapen med påskrift uppsattes i Västra Ny kyrka, Östergötlands län.
 • Albrekt Otto, född 1669-10-15 på Blommedal. Fältväbel vid Helsinge regemente. Död ogift 1696-07-09 i Hälsingland och begraven 1697-02-21 i Västra Ny kyrka, varest hans vapen med påskrift uppsattes.
 • Gabriel, född 1671. Amiralitetskapten. Död 1729. Se Tab. 6
 • Axel, född 1672-09-06 på Blommedal. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1693. Sergeant vid Hälsinge regemente 1695. Fältväbel vid Hälsinge regemente 1696-07-00. Fänrik 1699-10-14. Löjtnant 1701-05-25. Regementskvartermästare 1703-05-08. Konfirmationsfullmakt 1703-06-27. Sekundkapten 1705-08-15. Premiärkapten 1708-12-05. Majors karaktär 1722-05-03. Överstelöjtnants karaktär 1722-06-26 med kaptens indelning vid Hälsinge regemente. Avsked 1740. Död ogift 1747-05-09 i Delsbo socken, Gävleborgs län. Han blev fången vid Poltava och förd till Saranski, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet.
 • Christina Catharina. Gift 1703-07-19 på Blommedal, enligt kungligt tillstånd 1703-05-25 med sin kusin, kaptenen Gabriel Otto Rothkirch i hans 1:a gifte, född 1679.
 • Jakob, död på Blommedal och begraven 1699-03-18 i Västra Ny kyrka
 • Johan Fredrik, född 1680. Ryttmästare. Död 1750. Se Tab. 12
 • ? Anna, född 1682, död 1761-05-20 i Ödeshögs socken, Östergötlands län. Gift 1717-12-15 på Blommedal med ryttmästaren Peter Schenbeck, död 1758-05-11 i Vadstena.
 • Eva Gustaviana, född 1683, död 1758-05-25 Gelebo. Gift 1706-10-28 på Blommedal med kaptenlöjtnanten Nils Ehrenström, född 1675, död 1742.

TAB 6

Gabriel (son av Henrik, Tab. 5), till Herrestad i Marbäcks socken, Jönköpings län. Född 1671-04-20. Underlöjtnant vid amiralitetet. Överlöjtnant 1700-05-02. Amiralitetskapten 1703-06-01. Avsked 1713-06-13. Död 1729-09-26. Gift 1701 med Catharina Charlotta Pistol, född 1678-09-30, död 1757-11-15 i Västra Ny socken, Östergötlands län, dotter av ryttmästaren Axel Pistol, och Catharina Lood i Småland.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1701-06-01, död 1760-09-05 på Säter i Motala socken, Östergötlands län och begraven 1760-09-24. Gift 1717-10-13 på Blommedal med ryttmästaren Johan Friberg, adlad von Segerberg, född 1682, död 1734.
 • Gustava Johanna, född 1702-10-11, död 1756-06-20 i Linköping. Gift 1729-03-02 på Blommedal med löjtnanten Per Roxendorff, död 1742.
 • Axel Gabriel, född 1708 Björbo och döpt 1708-01-09, död 1710-06-12.
 • Carl Gabriel, född 1711. Kornett. Död 1788. Se Tab. 7
 • Adam, född 1721. Ryttmästare. Död 1792. Se Tab. 10

TAB 7

Carl Gabriel (son av Gabriel, Tab. 6), till Blommedal i Västra Ny socken, Östergötlands län och Lindenäs i Motala socken, Östergötlands län. Född 1711-11-30 på Blommedal. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. Kornetts avsked 1749. Död 1788-12-06 på Blommedal. Honom bestreds vid riksdagen i Norrköping 1769-04-19 huvudmannaskapet av kaptenen Ventzel Fredrik Hansson Rotkirch, som var en sonsons son av kaptenen Carl Hansson Rotkirch, men han visade medelst gamla brev och handlingar, att hans farfader Henrik varit äldre än dennes broder Carl, samt förklarades således berättigad att sitta såsom huvudman för ätten. Gift 1738-07-26 på Blommedal med Ulrika de Besche, född 1720-08-10 Bärkinge, död 1767-05-03 på Blommedal, dotter av brukspatronen Georg de Resche, nr 944, och Anna Catharina Boor.

Barn:

 • Charlotta Catharina, född 1739-05-27 i Västra Ny socken, död 1827-04-26 Älmtomta. Gift 1765-09-27 på Blommedal med ryttmästaren Otto Silfverlåås, i hans 2:a gifte, född 1719, död 1798.
 • Beata Margareta, född 1740-05-17, död 1740 och begraven 1740-10-05 i Västra Ny socken.
 • Anna Elisabet, född 1741-08-23 i Västra Ny socken, död 1777-01-13 Järskalleby Gift 1776-06-18 i Västra Ny socken med sekreteraren Georg Ekman.
 • Göran, född 1743. Ryttmästare. Död 1818. Se Tab. 8
 • Altéa Maria, född tvilling 1743-04-14 i Västra Ny socken, död 1812-01-09 i Motala socken. Gift 1:o 1776-03-03 på Lindenäs med kommissionslantmätaren Adam Wadman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1751 med Margareta Rivell, född 1727, död 1775, dotter av förste lantmätaren i Södermanlands län Mårten Johan Rivell och Maria Dorotea Agner) (Öä 5, sid. 435.), född 1723-11-06 Rinna 435.), Östergötlands län, död 1776-10-23 Egeby. Gift 2:o 1781-02-06 i Västra Ny socken med löjtnanten Anders Gabriel Wallander, född 1731-05-04 Broby, död 1803-01-05 Sonnorp s socken, Östergötlands län.
 • Ulrika, född 1744-12-24, död 1834-08-08. Gift 1772-10-28 på Blommedal med borgmästaren i Skänninge Johan Trolle i hans 2:a gifte (gift 1:o 1762 med Barbro Christina Stockenström, född 1737, död 1767, dotter av kronobefallningsmannen och hovkvartermästaren Johan Adolf Stockenström och Maria Elisabet Juhlman), född 1731-09-22 i Allhelgona socken, Östergötlands län, död 1794-02-22 på Blommedal.
 • Carl Gabriel, född 1746-01-30 i Västra Ny socken, död i Västra Ny socken 1747-08-04.
 • Christina Lovisa, född 1750-03-23 i Västra Ny socken, död 1815-06-07 i Evertsbyn i Motala socken, Östergötlands län. Gift 1774-10-16 i Västra Ny socken med majoren Per Gustaf Pfeiff, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1789.

TAB 8

Göran (son av Carl Gabriel, Tab. 7), till Säter i Motala socken, Östergötlands län. Född tvilling 1743-04-14 i Västra Ny socken. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1757. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1762-03-22. Livdrabant 1762-05-26. Löjtnant i armén 1766-11-19. Avsked 1773-12-01. Ryttmästare. Död 1818-01-01 på Säter. Gift 1774-10-23 i Stockholm med sin kusin Beata Charlotta de Besche i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1767-02-22 i Stockholm med referendarien Lars Benzelstierna, B, från vilken hon blev skild, född 1735, död 1808), född 1743-10-13, död 1786-05-29 på Säter, dotter av bankokommissarien Johan Jakob de Besche, och Anna Catharina Hilchen, nr 863.

Barn:

 • Ulrika Catharina, född 1775-07-25 på Säter, död på Säter 1776-09-23.
 • Carl Johan, född 1776. Löjtnant. Död 1845. Se Tab. 9
 • Göran Fredrik, född 1778-01-08 på Säter. Förare vid livgrenadjärregementet. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1796-06-27. Död ogift 1824-06-03 på Djupevik i Motala socken och begraven 1824-06-15.
 • Carolina Gustava, född 1778-12-20 på Säter, död 1850-06-01 i Motala socken. Gift 1812-09-29 i Motala socken med komministern i Styrestad Daniel Christian Grevillius, född 1775-01-26 i Skänninge, död 1826-06-28.
 • Gustaf Gillis, född 1780-03-29. Underofficer. Livdrabant 1800-09-08. En av de 25 äldsta av dessa och löjtnant i armén 1805-05-23. Avsked 1809-10-31. Död 1857-01-17 Kalvsjö Gift 1849-02-06 Ängesby
 • Fredrik Ulrik, född 1783-02-09 på Säter, död på Säter 1783-10-11.
 • Catharina Lovisa, född 1784-05-15 på Säter. Gift på Säter 1809-11-04 med löjtnanten Carl Peter Gardten.

TAB 9

Carl Johan (son av Göran, Tab. 8), född 1776-07-11 på Säter. Page hos konungen 1787-03-15. Kadett vid Karlberg 1792-10-20. Utexaminerad 1796-03-30. Sekundadjutant vid konungens regemente 1795-10-07. Avsked 1799-04-22. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1800-04-17. Löjtnant i armén. Avsked ur krigstjänsten 1812-01-07. Död 1845-06-15. Gift 1803-06-08 med sin kusin, stiftsjungfrun Christina Beata Pfeiff, född 1784-02-02 Blommedal. Död 1849-06-13 vid Trollhättan, dotter av majoren Per Gustaf Pfeiff, och hans 2:a fru Christina Lovisa Rotkirch.

Barn:

 • Christina Carolina Juliana, född 1804-08-15 på Herrängen i Motala socken, död 1805-03-03.
 • Gustava Charlotta, född 1810-08-01 på Kalvsten, död 1817-08-14 Evertsby
 • Beata Sofia, född 1812-12-27 på Herrängen, död 813-06-15.
 • Johan Georg, född 1816-02-14 på Herrängen, död 1817-03-26 på Evertsby.
 • Carl Henrik, född 1818-08-24, död 1834-02-19 och begraven 1834-02-19 i Flo socken, Skaraborgs län.
 • Henrika Lovisa, född 1820-12-19, död 1824-11-23.
 • Robert Fredrik, född 1823-07-22.

TAB 10

Adam (son av Gabriel, Tab. 6), till Bersebo i Tjärstads socken, Östergötlands län och Herrestad i Marbäcks socken, Jönköpings län. Född 1721-10-07 Blommedal. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1730. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1736. Kvartermästare 1741. Livdrabant 1743-09-21. Kornett vid adelsfaneregementet 1749-?0-21. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1750-08-21. Ryttmästare 1752-10-30. Genom byte transporterad till Blå husarregementet 1761-12-00. Avsked 1761-12-22. Död 1792-04-25 i Bredestads socken, Jönköpings län. Gift 1745-06-23 på Kungs Norrby i Brunneby socken, Östergötlands län med sin syssling Louisa Maria Elisabet Rotkirch, född 1725-10-01 Kärrsjö, död 1795-11-03 i Brede stads socken och begraven 1795-11-17, dotter av överstelöjtnanten Carl Rotkirch och hans 2:a fru Margareta Sofia von Drenteln.

Barn:

 • Charlotta Henrietta, född 1746-03-04 Kungsnorrby Gift 1773-04-18 på Herrestad med kontraktsprosten och kyrkoherden ! Linderås pastorat av Linköpings stift Samuel Mörtling, född 1731-01-22 i Linderås socken, Jönköpings län, död 1787-04-09.
 • Carl, död som barn.
 • Carl, född 1748. Ryttmästare. Död 1795. Se Tab. 11
 • Hans, döpt 1753-08-18 på Bersebo död 1753-12-18.

TAB 11

Carl (son av Adam, Tab. 10), född 1748-11-19 på Bersebo. Student i Uppsala 1760-04-16. Korpral vid adelsfaneregementet. Livdrabant 1766-09-09. Avsked 1777-05-13. Ryttmästare i armén. Död 1795-01-09 Uggeltorp. Gift 1786-11-14 på Lilla Broby i Gammalkils socken, Östergötlands län med Märta Charlotta Ruda i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1803-03-10 i Tjärstads socken, Östergötlands län med kungliga sekreteraren Nils Elggren, född 1769-02-22, död 1835-08-23), född 1754-07-27 i Gammalkils socken, död 1826-10-06 Kullagården, dotter av fänriken Carl Ruda och Ingeborg Elisabet Murman.

Barn:

 • Carl Gabriel, född 1788-06-03 Visäter
 • Ingeborg Elisabet, född 1790-01-15 Visäter Gift 1:o 1813-12-26 med handlanden i Borås Peter Örlin, född 1784-08-03 i Örsås socken, Älvsborgs län, död 1816-05-06 Harg Gift 2:o 1821-12-26 med fjärdingsmannen Johan Gustaf Broman.
 • Lovisa Christina, född 1791-06-15 Visäter
 • Maria Lovisa, född 1792-08-03 Visäter

TAB 12

Johan Fredrik (son av Henrik, Tab. 5), född 1680 i Östergötland. Furir vid livdragonregementet 1700. Kornett vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1704-09-?0. Konfirmationsfullmakt 1704-09-29. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1705-12-11. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Gick i rysk tjänst 1718-04-15. Hemkom 1722-05-08. Ryttmästares karaktär 1724-05-16. Med tur från 1723-08-26 och placerad på Västgöta kavalleriregemente. Avsked 1731-12-04. Död 1750-12-04 på Rönnäs i Asby socken, Östergötlands län och begraven 1750-12-14. Gift 1723-02-13 Vinäs med Eva Printzensköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711-05-17 Hårdanäs, med ryttmästaren Samuel Duse, född 1684, död 1720), döpt 1694-03-28 på Hårdanäs, död 1754-01-21 på Rönnäs och begraven 1754-02-04, dotter av ryttmästaren Johan Printzensköld, och (friherrinnan) Anna Märta von Schaar.

Barn:

 • Anna Helena, född 1724 på Vinäs och döpt 1724-01-08. Gift 1752-08-07 i Asby socken med bokhållaren Lars Hellman.

TAB 13

Lennart (son av Hans von Rothkirch, naturaliserad Rotkirch, Tab. 1). Volontär vid Jönköpings regemente 1656. Fänrik vid Jönköpings regemente 1664-07-12. Löjtnant 1667-06-03. Regementskvartermästare vid Skaraborgs regemente 1674-07-10. Kapten vid Skaraborgs regemente 1676-01-28. Död 1697 i Dorpat. Gift med Anna Lilliehöök af Fårdala, född 1645-11-14 på Gälared i Hällereds socken, Älvsborgs län, död 1716-12-10 Frugården, dotter av översten Nils Lilliehöök af Fårdala, och Brita Hand.

Barn:

 • Hans, född 1675. Överstelöjtnant. Död 1747. Se Tab. 14
 • En dotter (Catharina ?), döpt 1676-12-03 i Gustavi kyrka, Göteborg.
 • Axel. Sergeant vid livdragonregementet. Stupade ogift 1700-11-20 i slaget vid Narva.
 • Margareta Christina, död 1756-03-04 på Ågården i Varnums socken, Älvsborgs län. Gift med överstelöjtnanten vid Älvsborgs regemente Herman Johan von Campenhausen, född 1684 i Livland, död 1748, broder till överstelöjtnanten Lorentz Campenhausen, adlad von Campenhausen.

TAB 14

Hans (son av Lennart. Tab. 13), född 1675-09-05 i Livland. Pikenerare vid livgardet 1696. Rustmästare vid livgardet 1697-09-29. Avsked 1699-10-25. Löjtnant vid Gyllenstiernas regemente 1700. Kapten vid Nieroths livländska infanteriregemente 1701-06-01. Konfirmationsfullmakt 1702-03-28. Slutligen överstelöjtnant hos konung Stanislaus i Polen. Död 1747-02-07 i Stockholm. Gift 1:o 1702-01-19 med Juliana Jurgensdotter Wrangel, dotter av Fromhold Jurgen Wrangel och Anna Margareta von Aderkas. Gift 2:o 1711-04-16 Henriksholm med Märta Ulfsparre af Broxvik i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Axel Stierna, död 1700), död 1740-10-30 i Reval, dotter av kaptenen Erik Ulfsparre af Broxvik, och Anna Soop. Gift 3:o med (Sara ?) Helena Ahlstedt, född 1693, död barnlös före 1741 och förut trolovad med auditören vid adelsfaneregementet N. N. Kinninmundt, [? dotter av bryggaren i Stockholm, kommissarien Johan Herman Warnicke (von) Ahlstedt och Margareta Samuelsdotter (Blix)]. (Öä 8, s. 67.)

Barn:

 • 1. Lennart Georg, född 1703. Fänrik. Död 1780. Se Tab. 15
 • 1. Juliana Charlotta, född 1709-05-09 i Reval.
 • 2. Anna Juliana, född 1712, död 1718-01-16 på Lillbräcke i Ånimskogs socken och begraven 1718-04-06.
 • 2. Ulrika Charlotta, född 1713-03-23, död 1783-04-07 i Åbo. Gift 1727 med hovrättsrådet i Åbo hovrätt Roland Martin, född 1696-05-03 i Gävle, död 1763-05-17 i Åbo.
 • 2. Axel. Fänrik. Död ogift.
 • 2. Magnus, född 1718-05-06 på Lillbräcke, död som barn.
 • 2. Fyra barn, döda små.

TAB 15

Lennart Georg (son av Hans, Tab. 14), döpt 1703-07-09 i Reval. Fänrik vid Älvsborgs regemente. Avsked. Död 1780-04-21 på Ågården, Älvsborgs län. Gift 1753-12-02 i Råda socken, Skaraborgs län med Vilhelmina Maria Kafle, född 1716-03-02 Rylanda, död 1793-11-27 på Ågården, sedan hon testamenterat all sin egendom till sin brorsdotter Brita Margareta Kalle, som blev gift med ryttmästaren Carl Bleckert Storckenfelt, dotter av regementskvartermästaren Erik Katle, nr 70, och Cornelia Elisabet Rålamb.

Barn:

 • Johan, född 1756-01-28 på Ågården, död på Ågården 1768-09-22.

TAB 16

Fredrik (son av Hans von Rothkirch, naturaliserad Rotkirch, Tab. 1), född på 1640-talet. Student i Uppsala 1660-10-00. (Um.). Underlöjtnant vid amiralitetet 1664-07-26. Överlöjtnant 1666. Amiralitetskapten 1672-09-03. Major vid amiralitetet 1676-09-27. Schoutbynacht 1685-03-14. Vice amiral 1692-02-08. Död 1696-07-22 och begraven 1698-01-28 i Karlskrona. Gift 1:o 1673-06-00 i Stockholm med Christina Sinclair i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1668-08-18 i Stockholm med amiralitetslöjtnanten Daniel Jönsson Strutz, adlad Strussflycht, i hans 2:a gifte, död 1672), död 1681 (själaringning 1681-03-22 i Jakobs kyrka, Stockholm), dotter av översten Frans Sinclair, naturaliserad Sinclair, och Margareta Williams. Gift 2:o på 1680-talet med Anna Catharina Reuter af Skälboö, född på 1660-talet, död 1712 Öjevalla, dotter av kaptenen Henrik Rytter (Reuter af Skälboö), och Anna von der Osten, genannt Sacken, nr 684.

Barn:

 • 1. Henrik Jakob, död 1675.
 • 1. Gustaf. Löjtnant vid amiralitetet. Drunknade ogift.
 • 1. Fredrik. Löjtnant vid amiralitetet. Drunknade ogift.
 • 1. Margareta Elisabet, född 1681. Död ogift 1741-08-18 i Levene socken, Skaraborgs län.
 • 2. Johan. Adjutant vid Stenbocks regemente. Fänrik vid Västmanlands regemente 1700-04-09. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1700-12-07. Död ogift.
 • 2. Carl Fredrik, född 1686. Amiralitetskapten. Död 1741. Se Tab. 17.
 • 2. Anna, född 1688-10-19, död 1743-05-31. Gift 1708-03-03 i Levene socken (RHRj.) med kornetten Per Kafle, född 1682, död 1710. Gift 2:o 1722-02-08 med löjtnanten vid Upplands ståndsdragonregemente Johan Christian von Raaben, född omkring 1688 i Danzig.
 • 2. Eva, född 1693, död ogift 1783-06-08 på Rösberg i Västergötland.

TAB 17

Carl Fredrik (son av Fredrik, Tab. 16), till Öjevalla i Åsaka socken, Skaraborgs län. Född 1686. Lärstyrman vid amiralitetet. Underlöjtnant vid amiralitetet. Extra ordinarie överlöjtnant 1710-05-02. Överlöjtnant 1712-05-26. Avsked 1714-05-26. Amiralitetskaptens karaktär 1720-11-26. Född 1741-08-05 på Öjevalla. Gift 1714 med Metta Hård af Segerstad, född 1687-12-04 Skämningsfors, död 1762-06-20 på Öjevalla, dotter av överjägmästaren Adolf Hård af Segerstad, och Anna Hierta.

Barn:

 • Hans Adolf, född 1715. Ryttmästare. Död 1768. Se Tab. 18
 • Catharina Charlotta, född 1715-11-00 och döpt 1715-12-09 på Öjevalla, död 1806-05-08 Röksberg. Gift 1739-06-27 med överjägmästaren friherre Bernhard Didrik Fleetwood, född 1709, död 1755.
 • Anna Margareta, född 1716 på Öjevalla och döpt 1716-11-01, död 1717 och begraven 1717-02-18.

TAB 18

Hans Adolf (son av Carl Fredrik, Tab. 17), till Öjevalla. Född 1715-01-01. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1733. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1735. Kvartermästare 1737-09-07. Kornett 1741-08-07. Löjtnant 1743-07-25. Regementskvartermästare 1749-06-06. Avsked 1750-08-21. Ryttmästare. Död 1768-01-25. Han kommenderades 1743 under oroligheterna till Uppland och Dalarne. Gift 1751-06-23 Svaneholm med friherrinnan Margareta Christina Sparre, född 1715, död 1787-04-24 i Skara och begraven 1787-05-02, dotter av kaptenen friherre Knut Gustaf Sparre, och Sofia Margareta Krüger.

Barn:

 • Fredrika Margareta, född 1755-08-05 på Öjevalla, död på Öjevalla 1755-10-09.
 • Carl Gustaf, född 1756. Kapten. Död 1826. Se Tab. 19

TAB 19

Carl Gustaf (son av Hans Adolf, Tab. 18), född 1756-08-19 på Öjevalla. Kunglig page 1773-06-21. Fältväbel vid gröna dragonregementet 1775-05-10. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1775-10-26. Genom byte sekundadjutant vid husarregementet 1777-10-30. Löjtnant 1783-09-17. Avsked 1785-09-27. Kapten. Död 1826-11-06 Skedevi. Gift 1792-01-25 Siggetorp med Catharina Sofia von Becker, från vilken han 1797 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1797-07-09 med stallmästaren och direktören vid Strömsholm och Kungsör, överstelöjtnanten Carl Peter Fagerström, född 1745-10-13 i Hallingebergs socken, Kalmar län, död 1808-12-08 vid Strömsholm. Gift 3:o 1814-12-04 med beridaren vid Strömsholm, löjtnanten Nils Gustaf Westerberg), född 1770-10-25, död änka 1835-02-09 på Strömsholm, dotter av majoren Carl Johan von Becker, och hans 1:a fru Beata Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Beata Margareta Charlotta, född 1792-02-29 i Otterstads socken, Skaraborgs län, död 1857-01-30 i Västervik. Gift 1814-09-11 med fänriken, greve Charles Emil Lewenhaupt, född 1787, död 1823.

TAB 20

Carl (son av Hans von Rothkirch, naturaliserad Rotkirch, Tab. 1), till Nässelsta i Gryts socken, Södermanlands län. Född 1647. Gick i holländsk tjänst, däri han slutligen blev kapten. Död 1702-03-11 i Gryts socken och ligger jämte sin fru begraven i Gryts kyrka. 'Han blev i en batalj illa blesserad med sex kulor i kroppen, av vilka tre blevo uttagna, men de andra tre kvarsittande. Hans och hans frus originalporträtt i olja finnes på Rotkirchska fideikommissegendomen Stensböle i Borgå socken, Finland och höra till fideikommisset, varjämte, förutom familjepapper, därstädes förvaras en vapentavla över hans sexton anor, upprättad 1701 av en Gabriel Christiansson Rotkirch.' Gift 1676-06-04 i Utrecht med Maria Elisabet von Schéer, född 1660, död 1720-09-28, dotter av översten och kommendanten i Maestricht, sedermera generalmajoren i dansk tjänst Benedikt Teobald von Schéer och Barbro Christina von Reisenstein.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1677-10-23 på Nässelsta, död på Nässelsta 1678-01-29.
 • Carl, född 1678. Överstelöjtnant. Död 1744. Se Tab. 21
 • Catharina Elisabet, född 1680-03-12 på Nässelsta, död 1733-11-00 i Reval. Gift med prosten och kyrkoherden vid svensk-finska S:t Mikaels församling i Reval Johan Mattias Simolin, född 1684-07-24 i Åbo, död 1753-06-14 i Reval.
 • Christina Margareta, född 1681-04-03 på Nässelsta, död på Nässelsta 1681-08-01.
 • Maria Magdalena, född 1682-10-28 på Nässelsta, död 1694-09-22.
 • Hans Salomon, född 1684-05-11 på Nässelsta. Fältväbel vid Stenbocks (sedan Hielms) dragonregemente. Sekundkornett vid vid Stenbocks (sedan Hielms) dragonregemente 1704-12-01. Premiärkornett vid Stenbocks (sedan Hielms) dragonregemente 1705-01-03. Löjtnant 1706-10-24. Löjtnant vid livdragonregementet 1708-03-04. Stupade ogift 1708-07-04 i slaget vid Holovzin.
 • Gustaf, född 1685-06-04 Rösund Sergeant vid Kalmar regemente. Fältväbel vid Kalmar regemente 1705-12-10. Fänrik 1707-04-13. Kornett vid livdragonregementet 1708-03-04. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Död ogift 1710-03-21, ihjälstucken i staden Nisnia av sin kamrat, kornetten vid regementet Carl Danckwardt.
 • Gabriel, född 1686. Löjtnant. Död 1731. Se Tab. 22
 • Fredrik, född 1687. Kapten. Död 1737. Se Tab. 23
 • Margareta Christina, född 1689-03-27 på Rösund, död på Rösund 1689-04-23.
 • Henrik, född 1690-02-23 på Rösund. Fältväbel vid livdragonregementet. Ihjälfrusen 1708 i ukrainska skogarna.
 • Adolf, född 1691. Löjtnant. Död 1764. Se Tab. 24
 • Johan, född 1693-05-08 på Rösund, död på Rösund 1693-09-18.
 • Magnus, född 1694. Kornett. Död 1744. Se Tab. 34
 • Bengt Teobald, född 1696-02-19 på Rösund, död på Rösund 1696-03-08.
 • Christer, född 1697-07-21 Pungsund
 • Ett barn, född 1698-03-13 på Pungsund.
 • Johan Wenzel, född 1699. Kapten. Död 1758. Se Tab. 38

TAB 21

Carl (son av Carl, Tab. 20), född 1678-12-18 på Nässelsta. Musketerare vid livgardet 1696-05-23. Pikenerare 1697-06-27. Underofficer vid Upplands regemente 1697-10-22. Fänrik vid Västmanlands regemente 1700-04-09. Sekundlöjtnant vid Västmanlands regemente 1700-12-07. Premiärlöjtnant 1701-01-30. Löjtnant vid livregementet till häst 1701-06-04. Konfirmationsfullmakt 1702-08-00. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1703-01-22. Kapten vid livdragonregementet 1704-11-30. Överstelöjtnants titel 1722-06-26. Ryttmästares indelning vid Östgöta kavalleriregemente 1723-09-01. Majors indelning vid Östgöta kavalleriregemente 1726-04-23. Överstelöjtnant vid regementet 1739-10-25. Tillförordnad chef för regementet 1741 och 1742. Död 1744-09-20 på Kungs Norrby i Brunneby socken, Östergötlands län. 'Han var 1704-10-31 med i en olycklig träffning mot kosackerna vid Oderbeltz. Blev 1709-06-28 i slaget vid Poltava fången hos ryssarna och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Bevistade slutligen kriget i Finland 1741 och 1742. Gift 1:o med Maria Elisabet Leijon, död 1710. Gift 2:o 1714-05-13 i Tobolsk med Henrietta Sofia von Drenteln, född 1695, död 1753-12-15 Bersebo s socken, Östergötlands län och begraven 1753-12-19, dotter av majoren Henrik Johan von Drenteln, adlad von Drenteln, och Lovisa Charlotta Patkull.

Barn:

 • 1. Carl, född 1706, död 1710.
 • 2. Carl, född 1716 i Tobolsk, död ung.
 • 2. Fredrik, död ung enligt von Schantz, men enligt von Stiernman skulle han varit gift med en fröken von Stackelberg.
 • 2. Adolf. Gift, enligt von Stiernman, med en fröken von Rosen.
 • 2. Henrik, född 1720, död som barn.
 • 2. Lovisa Maria Elisabet, född 1725-10-01 på Kärrsjö Ledebergs socken, Östergötlands län, död änka 1795-11-03 i Bredestads socken och begraven 1795-11-07 i Bredestads kyrka. Gift 1745-06-23 i Brunneby socken med sin syssling, ryttmästaren Adam Rotkirch, född 1721, död 1792.

TAB 22

Gabriel (son av Carl, Tab. 20), till Köllitz i Kannapä socken, Livland, dit han 1725 flyttade, sedan det blivit igenbördat från familjen Rothausen (se Tab. 1). Född 1686-11-04 på Rösund i Gryts socken, Södermanlands län. Volontär vid garnisonsregementet i Riga 1704. Förare 1705. Fänrik vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1706-07-00. Löjtnants karaktär 1724-07-06 med placering vid Västgötadals regemente. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1724-07-06. Avsked 1725-07-06. Död 1731 på Köllitz. Han var med vid Liesna 1708-09-29 och vid Poltava 1709-06-28, då han blev rysk krigsfånge och förd först till Solvytjegodsk, sedan till Tobolsk, varifrån han 1722 eller efter fredsslutet hemkom. Gift med Anna Helena Hästesko-Fortuna i hennes 1:a gifte [gift 2:o med ryttmästaren Fredrik Stackelberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna von Schreiterfelt, av en adlad, men ej introducerad ätt), född 1687, död 1756]. Född 1696, död 1744, dotter av kornetten Carl Gustaf Hästesko-Fortuna, och Helena Christina Knorring.

Barn:

 • Gustaf Adolf. Var svagsint.
 • Augusta Margareta, död 1763. Gift med Adam Johan von Stackelberg i hans 1:a gifte, död 1782-02-24.
 • Anna Christina. Gift med översten Johan Carl von Behagel, genannt Adlercron.

TAB 23

Fredrik (son av Carl, Tab. 20), till Neu-Köllitz eller Schwarzhof i Kannapäh socken, Livland. Född 1687-12-11 på Rösund i Gryts socken, Södermanlands län. Kom i tjänst 1701. Kornett vid skånska stånddragonregementet 1708. Kaptens avsked 1723-08-22. Överflyttade till Livland. Död 1737 på Neu-Köllitz. Han blev fången den 1709-07-01 vid Perevolotjna och förd till Solikamsk, varifrån han hemkom först 1723-05-01. Gift 1727-09-19 med Anna Renata Margareta von Bellingshausen, dotter av assessorn Eberhard Gustaf von Bellingshausen, till Uelzen (som upptog den svenska friherretiteln och vapnet, varpå släkten fick rysk bekräftelse 1852-07-11), och Hedvig Margareta von Schreiterfelt, av en 1676-04-18 adlad, men ej introducerad ätt.

 • Barn (Riga.):
 • Carl Gustaf, född 1728-06-02, död 1729-01-15.
 • Fredrika Margareta. Gift med kaptenen i rysk tjänst Gerhard Fredrik von Plater, död 1772-01-18.
 • Maria Elisabet Christina. Gift 1:o med överstevaktmästaren N. N. von Bodewitz. Gift 2:o med överstevaktmästaren N. N. Polletzin.
 • Johanna Juliana. Gift 1:o med regementskirurgen Georg Fredrik Grundt. Gift 2:o med ryske generallöjtnanten och generalguvernören i Kursk Franz Klitschka.
 • Gottlieb Benjamin, född 1744-07-10.
 • Fredrik Johan, död 1758.
 • Hans, arvherre till Neu-Köllitz. Född 1747-02-07. Rysk sekundmajor. Avsked. Flydde från sina kreditorer 1773, sannolikt till Hamburg, varefter Neu-Köllitz 1786-04-15 inköptes av kaptenen Georg Gustaf von Stackelbergs änka Eleonora Charlotta Freytag von Loringhofen.

TAB 24

Adolf (son av Carl, Tab. 20), till Alt-Köllitz och Karrasky i Kannapäh socken, Livland, vilka han försålde 1742-06-18. Född 1691-06-23 Rösund. Furir vid upplands femmänningsinfanteriregemente 1708-12-31. Sergeant vid upplands femmänningsinfanteriregemente 1710-01-02. Fänrik 1710-02-11. Löjtnant 1712-11-?0. Konfirmationsfullmakt 1716-12-08. Avförd ur reg:ts rulla 1717-12-11. Överflyttade till Livland 1728. Död 1764 i Livland. Han bevistade slaget vid Hälsingborg 1710-02-28. Gift 1:o med Maria Elisabet Hök, dotter av kyrkoherden i Tådene pastorat av Skara stift Magnus Svenonis Hök och Maria Elisabet Hadelin. Gift 2:o med Anna Maria Rose (von Rosen ?).

Barn:

 • 1. Maria Elisabet, född 1713, död 1713, sex veckor gammal.
 • 1. Carl Magnus, född 1714. Kapten. Död 1761. Se Tab. 25
 • 1. Gustaf Adolf, född 1716. Place-major. Död 1758. Se Tab. 29
 • 1. Johan Gabriel, född 1720-11-14 i Södra Mellby socken, Kristianstads län, död 1721-02-20.
 • 1. Johan Wenzel, född 1722-01-12 i Södra Mellby socken. Kvartermästare vid ett ryskt hästgardesregemente. Löjtnant vid dragonregementet i Rjäsan. Död barnlös 1756. Gift med Catharina von Freijmann i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1762-10-12 med hovrådet Daniel Fredrik von Lehmann), född 1725-03-30, dotter av löjtnanten och lanträttsassessorn Carl Johan von Freijmann, av en 1666-08-20 adlad men ej introducerad ätt, och Anna Christina von Reutz.
 • 1. Fredrik Laucunel, född 1724. Överste. Se Tab. 30
 • 2. Otto Gabriel, född 1728. Överste. Död 1776. Se Tab. 33
 • 2. Maria Adolfina, född 1729-08-29, levde ogift 1786.
 • 2. Christian Gottlieb, född 1730-03-03. Page hos kejsarinnan Elisabet i Ryssland. Död 1743-02-00.
 • 2. Ett barn, född 1731-03-03, död 1731-03-03.
 • 2. Ett barn, död 1733-03-03.
 • 2. Lovisa Elisabet, född 1733-05-03, död 1763-05-11. Gift med assessor Nieroth.
 • 2. Anna Dorotea, född 1734, död 1735.
 • 2. Hedvig Sofia, född 1735-03-03, död 1736.
 • 2. Christer Gottlieb, född 1737-04-28, död 1741.
 • 2. Hans Gerhard, född 1739-04-04, död 1741.
 • 2. En son, född 1740, död 1740.
 • 2. En son, född 1741, död späd.

TAB 25

Carl Magnus (son av Adolf, Tab. 24), född 1714-08-08. Kapten vid ett ryskt gardesregemente. Avsked 1746. Sedan förpaktare av kronogodset Uhlfeldt eller Klein Ullila. Död 1761-04-11. Gift 1:o med Anna Helena Kreusch. Gift 2:o med Hedvig Margareta von Haake i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1767 med assessorn greve Peter Alexander Mellin, i hans 3:e gifte, född 1715, död 1800), död 1787-01-18 Korps N. von Coschert.

Barn:

 • 1. Adolf Reinhold, född 1746. Statsråd. Död 1797. Se Tab. 26
 • 2. Samuel Axel Johan, född 1753. Hovråd. Se Tab. 28
 • 2. Catharina Elisabet Anna, född 1754, död 1790 och begraven 1790-02-12 i Keitings socken, Estland. Gift 1779-02-24 i Keitings socken med löjtnanten, friherre Voldemar Fredrik von Ungern-Sternberg, i hans 1:a gifte, född 1757, död 1813.

TAB 26

Adolf Reinhold (son av Carl Magnus, Tab. 25) född 1746-12-30. I rysk militärtjänst 1759–1780. Kretsdomare i Sofia. Hovråd 1785. Statsråds titel. Död 1797. Gift med Sofia Hannibal.

Barn:

 • Nadesjda, född 1782-11-17. Gift med översten i rysk tjänst Paul Sjemioth.
 • Johan, född 1783. Titulärråd. Död 1832. Se Tab. 27
 • Alexander, född 1784-09-07. Löjtnant i rysk tjänst. Död ogift.
 • Ljubova, född 1785-10-01. Gift 1:o med majoren i rysk tjänst N. N. Bellegarde. Gift 2:o med kollegiirådet Dimitri Bibikov.
 • Vjera, död 1812 el. 1814. Gift med hovrådet Alexander Gustaf von Traubenberg, född 1780-04-08, död 1842-05-22.
 • Feliciana, född 1791-12-11. Gift med majoren, sedan bankdirektören i S:t Petersburg, hovrådet Reinhold Gustaf Fürchtegott von Bistram, född 1778-04-04.

TAB 27

Johan (son av Adolf Reinhold, Tab. 26), arvherre till Putnitsa vid Jamburg. Född 1783-08-22. Titulärråd. Död 1832. Gift med Christina Elisabet von Wessel.

Barn:

 • Vladimir, född 1809-05-20. Först löjtnant i rysk tjänst, sedan i civil tjänst med kollegieassessors titel. Gift med Augusta von Fersmann, född 1808, död 1906-11-04 i S:t Petersburg. (Reval.)
 • Alexandrine, född 1811-08-09.
 • Elisabet, född 1813-09-13.
 • Antonia, född 1816-01-26, död ogift 1837.

TAB 28

Samuel Axel Johan (son av Carl Magnus, Tab. 25), född 1753-02-14 i Matthäi socken, Estland. Ingick i rysk militärtjänst vid jamburgska karabinjärregementet 1771. Majors avsked 1784. Ryskt hovråd. Levde 1818. Gift 1784-02-22 Korps

Barn:

 • Margareta Catharina Dorotea, född 1784-10-27.
 • Peter Alexander, född 1786-05-12. Kapten i rysk tjänst. Blev efter Finlands införlivande med Ryssland kommendant på Hangöudds fästning 1809. Död ogift 1811.
 • Carl Magnus, född 1788. Kadett. Död 1795.
 • Georg Johan, född 1790. Kapten vid ett ryskt dragonregemente. Död ogift 1817 i S:t Petersburg i duell med en baron Yxkull.
 • Alexis Reinhold, född 1792-05-29. Var 1818 löjtnant vid jekaterinoslavska kyrassiärregementet.
 • Johan Adolf, född 1794. Kadett. Död 1808.
 • Constantin Magnus, född 1795-07-16. Fänrik vid artilleriet i Ryssland. Död ogift 1818.
 • Sofia Elisabet, född 1797-03-13.
 • Helena Carolina, född 1799-02-20.
 • Anna Elisabet, född 1801-01-28.
 • Natalia Charlotta, född 1803-03-15 i Viborg (Viborgs kyrkoarkiv.), död 1803-05-19.

TAB 29

Gustaf Adolf (son av Adolf, Tab. 24), född 1716-03-07. Sergeant i svensk tjänst vid garnisonsregementet i Stralsund. Avsked 1734-12-10. Kornett vid ett ryskt dragonregemente. Under finska kriget tillfångatagen av svenskarna 1743 på Åland. Kapten i rysk tjänst vid Kymmenegårds infanteriregemente och placemajor i Viborg. Död i Viborg 1758 och begraven 1758-04-30. Gift 1741 med Maria Rarck, döpt 1711-01-07 i Viborg, död i Viborg 1773-06-16, dotter av notarien Erik Rarck och Maria Lydinghielm.

Barn:

 • Erik, född 1742-01-23, död 1742-07-27.
 • Maria Adolfina, döpt 1743-12-15 i Viborg, död i Viborg och begraven 1744-01-09.
 • Helena Christina, född 1746-08-18, död 1793-01-24 i Viborg (Viborgs kyrkoarkiv.) Gift 1761-10-18 med apotekaren i Viborg Johan Georg Grefve.
 • Carl Gustaf. Kapten i rysk tjänst. Avsked före 1786. Död barnlös 1812 i Saratov. Gift 1:o med N. N. Pekkusin. Gift 2:o med N. N. Sammov.
 • En dotter, begraven 1750-09-01 i Viborg.
 • Ett dödfött barn 1752-04-11 i Viborg.

TAB 30

Fredrik Laucunel (son av Adolf, Tab. 24), född 1724-02-14 i Vitaby socken, Kristianstads län. Gick 1740 i rysk militärtjänst och var fänrik 1751. Deltog i kriget mot Preussen och blev sårad i slaget vid Zorndorf 1759. Överste vaktmästare 1759. Sedermera placemajor i Narva till 1781. Överste för ett ryskt gardeskavalleriregemente. RRS:tVlO4kl. Gift 1:o 1750 med Anna Eleonora Juliana Lucius. Gift 2:o 1767-03-10 med Gertrud Vilhelmina von Freymann, av en adlad men ej introducerad ätt.

Barn:

 • 1. Maria Eleonora, född 1751-02-20 i Haggers socken, Estland. Gift 1776-12-22 med majoren och kollegiirådet Christer Sigismund von Bellingshausen, född 1750-06-19, död 1801.
 • 2. Carl Reinhold, född 1768. Kollegieassessor. Död 1838. Se Tab. 31.
 • 2. Otto Gotthard, född 1769-04-14. 'Var född vanskapad, så att han såväl saknade händer som förmåga att gå, men skrev och uträttade många saker med fötterna'. Död 1838.

TAB 31

Carl Reinhold (son av Fredrik Laucunel, Tab. 30), född 1768-02-11. Var 1798 vaktmästare vid ett ryskt gardeskavalleriregemente. Avsked från militärtjänsten och var 1817 kollegieassessor. Död 1838-04-04. Gift 1:o 1797-12-26 med Henriette Augusta von Wrangell, född 1758-03-11, död 1811-12-26, dotter av Berent Johan von Wrangell och Helena Henrika Eleonora von Wrangell. Gift 2:o med Anna Schipovski.

Barn:

 • Vilhelmina.
 • Fredrik, född 1815. Kapten. Död 1886. Se Tab. 32
 • Apollon, född 1817-02-03. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Död 1870-03-13 i S:t Petersburg.
 • Maria..
 • Elisabet.

TAB 32

Fredrik (son av Carl Reinhold, Tab. 31), född 1815. Kapten av andra rangen vid ryska flottan. Död 1886-04-06. Gift med Maria Ivanovna N. N.

Barn:

 • Johan, född 1847-03-16.

TAB 33

Otto Gabriel (son av Adolf, Tab. 24), född 1728 29»9. Överste och kommendant i Voronesj. Död 1776. Han deltog såväl i preussiska sjuårskriget, då han sårades i slaget vid Zorndorf 1759, som i kriget mot turkarne. Gift 1764-08-31 på Grossenhof i Pühaleps socken på Dagö med grevinnan Beata Eleonora Stenbock, född 1737-09-22 Hjälmshult, död 1766 och begraven 1766-07-13 i Reval, dotter av lantrådet greve Fredrik Magnus Stenbock, och grevinnan Ebba Margareta De la Gardie.

Barn:

 • Ebba Ottilia Elisabet, född 1766-06-25 i Reval.

TAB 34

Magnus (son av Carl, Tab. 20), född 1694-09-13 på Rösund i Gryts socken, Södermanlands län. Korpral vid Västgöta tremänningskavalleriregemente. Kornett vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1711-12-11. Avsked 1718-06-26. Död 1744 i Mariestad och begraven 1744-01-12. Gift med Christina Timell, född 1696, död 1743 i Mariestad och begraven 1743-12-22, dotter av kyrkoherden i Varola pastorat av Skara stift Gabriel Timell och hans 1:a hustru Maria Billinggren.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1714-09-28 i Varola socken, Skaraborgs län. G. 1762-12-28 med korpralen vid Hamiltons regemente Christian Jakobs.
 • Anna Christina, född 1719-01-01 i Norra Kyrketorps socken, Skaraborgs län, död ung.
 • Fredrik, född 1720. Sergeant. Död 1763. Se Tab. 35
 • Anna Catharina, född 1722, levde 1786. Gift 1745-12-26 med fänriken Hans Fredrik Trägårdh, född 1716-11-08, död 1786.
 • Ulrika, född 1723-08-30 i Norra Kyrketorps socken, död 1761.
 • Johan Wenzel, född 1724. Notarie. Död 1779. Se Tab. 36
 • Brita Johanna, född 1725-12-22, död ung.
 • Margareta, död 1727-06-10 i Norra Kyrketorps socken.
 • Carl, född 1728-09-23 i Norra Kyrketorps socken. Reste 1742 till Livland och lät sedan ej höra utav sig.
 • Magnus Gabriel, född 1730-07-09 i Norra Kyrketorps socken, död i Norra Kyrketorps socken 1731-06-05.
 • Christina, född 1731-10-03 i Norra Kyrketorps socken, död ung.
 • Gustaf Adolf, född 1733. Förare. Död 1775. Se Tab. 37
 • Andreas, född 1734-05-22 i Norra Kyrketorps socken.
 • Emerentia, född 1736-12-08 i Skövde, död i Skövde 1737-01-03.
 • Hans, född 1738-08-25 i Skövde, död i Skövde 1738-11-25.

TAB 35

Fredrik (son av Magnus, Tab. 34), född 1720-06-03 i Norra Kyrketorps socken, Skaraborgs län. Volontär vid Hamiltonska regementet 1741-07-20. Korpral vid Hamiltonska regementet 1749-10-14. Rustmästare 1756-03-25. Förare 1759-09-07. Sergeant 1762-07-27. Död 1763-07-08 i Helsingfors. Gift 1:o med Catharina Olofsdotter Sandal. Gift 2:o med Margareta Juliana Ingerman, född 1725, död 1763-05-05.

 • Barn: (Helsingfors kyrkoarkiv.)
 • 1. Christina, född 1748-07-29 i Helsingfors, begraven i Helsingfors 1753-09-26.
 • 1. Carl Magnus, begraven 1753-10-09 i Helsingfors.
 • 1. Wenzel Fredrik, född 1754-09-28 i Helsingfors. Levde 1769 och bodde då hos kaptenen Wenzel Fredrik Rotkirch (Tab. 39) på Stensböle i Finland.
 • 2. Anders Johan, född 1759-08-13 i Helsingfors.

TAB 36

Johan Wenzel (son av Magnus, Tab. 34), född 1724-11-04 i Norra Kyrketorps socken. Registraturskrivare i utredningskommissionens kansli 1742. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegi i artillerikontor 1744-12-20. Kanslist i statskontoret 1760-09-18. Notarie i statskontoret. Död 1779-10-10 i Stockholm. Gift 1761-05-05 med Charlotta Bromberg, född 1741, död 1762-07-14 i barnsäng i Stockholm, dotter av bryggaren Nils Bromberg och Anna Margareta Bånge.

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1762-07-02 i Stockholm, död ogift 1818-03-01 i Tåby socken, Östergötlands län.

TAB 37

Gustaf Adolf (son av Magnus, Tab. 34), född 1733-03-21 i Skövde. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1761. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1761-04-20. Död 1775-02-17 på bostället Tornby i Styrestads socken, Östergötlands län. Gift 1765-03-17 i Norrköping med Anna Catharina Söderberg.

Barn:

 • Ulrika Christina, född 1766-06-08 på Tornby, död 1766-12-21 på Tornby.
 • Carl Fredrik, född 1767-09-16 på Tornby, död 1767-12-13 på Tornby.
 • Carl Adolf, född 1768-10-21 på Tornby, död 1769-02-08 på Tornby.
 • Lovisa Hedvig Eleonora, född 1770-10-26 på Tornby, död 1776-01-26 på Tornby.
 • Eva Elisabet, född 1772-12-26 på Tornby, död 1773-06-17 på Tornby.

TAB 38

Johan Wenzel (son av Carl, Tab. 20), född 1699-04-27 i Dorpat. Page vid kungliga hovet. Volontär vid livgardet 1716. Fänrik vid dalregementet 1716-08-22. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1718-06-26. Avsked 1721-02-18. Kaptens karaktär 1738-08-01. Död 1758-02-17 Stensböle 'Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge, varunder han 1718-11-08 i approchen för Fredrikshall blev av en kartesch så illa blesserad i högra axeln, att han icke mera kunde tjänstgöra.' Gift 1721-06-29 i Strängnäs med Barbro Christina Hästesko-Fortuna [? i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fänriken vid Tavastehus läns infanteriregemente Carl Johan Norman, som blev dödad vid Viborg 1710, då hon fången fördes till Ryssland, varifrån hon ej återkom förrän 1721)], född 1698-05-01, död 1771-04-03 på Stensböle, dotter av ryttmästaren Lorentz Hästesko-Fortuna, och Sofia Giös.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1722-08-07 på Stensböle. Förare vid livgardet. Död ogift 1742-05-28 under finska kampanjen.
 • Lorentz Johan, född 1724-03-08 på Stensböle. Furir vid Nylands dragonregemente. Avsked. Död ogift 1802-06-29 på Stensböle. 'Han fick avsked för sjuklighet och blev slutligen svagsint.'
 • Maria Elisabet, född 1725-12-13 på Stensböle, död 1766-04-23 efter barnsäng. Gift 1750-03-01 i Vichtis socken, Finland med ryttmästaren Fredrik Aminoff, i hans 1:a gifte, född 1727, död 1797.
 • Wenzel Fredrik, född 1727. Major. Död 1814. Se Tab. 39
 • Sofia Christina, född 1730-03-24 på Stensböle, död 1767-02-20 Olkkala i Vichtis socken. Gift 1:o 1750-03-01 på Kourla i Vichtis socken med kornetten Lars Lindcrantz, född 1725, död 1757. Gift 2:o 1762-09-30 i Vichtis socken med överstelöjtnanten Carl Fredrik Ekestubbe, i hans 1:a gifte, född 1727, död 1784.
 • Adolf Magnus, född 1732. Kapten. Död 1788. Se Tab. 42
 • Anna Margareta, född 1734-12-05 på Stensböle, död 1772-10-14 Tenala Gift 1763-09-25 på Stensböle med majoren Carl Fredrik Toll, naturaliserad Toll C, i hans 2:a gifte, född 1718, död 1784.
 • Hans Henrik, född 1737-02-15 på Stensböle, död på Stensböle 1737-03-25.
 • Christoffer, född 1742-01-28 på Kourla, död 1743-04-26.

TAB 39

Wenzel Fredrik (son av Johan Wenzel, Tab. 38), född 1727-02-06 på Stensböle. Kadett vid artilleriet i Helsingfors 1741. Biträde hos häradshövdingarna i Östra och Västra Raseborgs härader 1745. Volontär vid Nylands dragonregemente 1746. Korpral vid Nylands dragonregemente 1747. Sergeant 1750-09-15. Adjutant 1752-01-30. Kornett 1755-10-05. Löjtnant 1760-10-14. Stabskapten 1765-02-08. Regementskvartermästare 1765. RSO 1767-11-23. Kapten 1768-03-18. Majors avsked 1771-07-10. Död 1814-01-30 på Stensböle. 'Han bevistade finska kriget på 1740-talet. Kommenderades 1757 till armén i Pommern och blev därst. 1758 såsom tjänstgörande placerad å södra skånska reg:t till häst samt till chef för Borreby kompani. Deltog s. å. i attacken vid byn Grambin och 1759 i träffningarna vid Verbelov och Niklin. Övertog 1759 Stensböle med underlydande och inköpte därtill flera frälsehemman, vilket allt han, jämte Hässbacka allodialsäteri, också i Borgå sn, stiftade till fideikommiss och vilken fideikommisstiftelse konung Gustaf III 1786-02-24 stadfästade. Bördade Storgårds och Dobbas allodialsäterier, samt tillbytte sig emot sin frus fasta arv i Sverige Bjurböle berustade säteri, alla i förutn. socken belägna. Gift 1770-03-01 Falkenå med Christina Lagerhjelm, född 1741-07-22, död 1810-02-27 på Stensböle, dotter av majoren Gustaf Lagerhjelm, och Catharina Beata Löfman.

Barn:

 • Christina Catharina, född 1772-06-28 på Stensböle, död på Stensböle 1795-01-22 i barnsäng. Gift 1787-06-28 på Stensböle med lagmannen Johan Christoffer von Morian, i hans 1:a gifte, född 1752, död 1811.
 • Gustaf Wenzel, född 1774-08-05 på Stensböle. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i justierevisionsexpeditionen 1793-06-21. Hovjunkare 1794-04-29. Extra notarie Svea hovrätt 1796. Drunknade ogift 1797-10-07 vid Essingen i Mälaren.
 • Carl Fredrik, finsk friherre Rotkirch, född 1775. President. Död 1832. Se Tab. 40.
 • Maria Elisabet, född 1777-06-12 på Stensböle. Drunknade jämte sin 2:a man 1812-08-11 på Ålands hav, då fartyget, varpå de voro, tog läck och sjönk. Gift 1:o 1795-09-15 på Stensböle med sin svåger, lagmannen Johan Christoffer von Morian, i hans 2:a gifte, född 1752, död 1811. Gift 2:o 1812-02-10 i Stockholm med sin kusin, majoren Wenzel Fredrik Rotkirch, född 1780, död 1812.
 • Hans Adolf, född 1779-08-20 på Stensböle, död på Stensböle 1781-08-27.

TAB 40

Carl Fredrik, finsk friherre Rotkirch (son av Wenzel Fredrik, Tab. 39), till Stensböle fideikommiss. Född på Stensböle fideikommiss 1775-10-20. Student i Uppsala 1790-09-00. Extra ordinarie kanslist i utrikes expeditionen av konungens kansli 1793-06-26. Hovjunkare 1794-04-29. Kopist i utrikes expeditionen av konungens kansli 1796-12-16. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1797-06-15. Kammarjunkare 1799-11-16. Avsked från kabinettet 1803-05-24 med förste expeditionssekreterares fullmakt, tur och befordringsrätt. Överflyttade därefter till Finland och bosatte sig på sin egendom Storby i Strömfors socken. Valdes 1808 av ridderskapet och adeln i Finland till deputerad i den 1808-11-00 till kejsar Alexander I avgående deputationen. RRS:tAO2kl 1809-01-09. Ledamot av regeringskonseljens, sedermera kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1809-08-18 och tillika chef för dess ecklesiastikexpedition. Verklig kammarherre vid kejserliga ryska hovet 1812-09-18 och erhöll 1812-09-18 tillstånd att från 1812-10-01 varda entledigad från befattningarna i regeringskonseljen. Återgick därefter till privatlivet och bosatte sig 1814 på sin ärvda fideikommissegendom Stensböle. President i Vasa hovrätt 1817-03-14. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 12 bland adelsmän. RRS:tAO1kl 1819-09-05. Finsk friherre 1830-08-14 (hans friherrl. ätt introducerad 1832-07-20 på finska riddarhuset under nr 32 bland friherrar). Död 1832-05-11 I Vasa. 'Han avgick 1797 jämte den blivande drottningens hovstat till Pommern för att där emottaga och till Stockholm beledsaga prinsessan av Baden, sedermera drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina. Officierade vid deras majestäters kröning under riksdagen i Norrköping 1800 och tjänstgjorde då tillika såsom kabinettssekreterare. Åtföljde s. å. i sistn. egenskap konung Gustaf IV Adolf på dess resa till södra delen av Sverige och till Danmark, Pommern och Rügen samt likaledes bemälte konung och dess gemål på deras resa genom hela Finland 1802.' Gift 1803-09-08 Kahiluoto

Barn:

 • Johan Wenzel, född 1804-07-05 Storby Elev vid pagekåren i S:t Petersburg. Död 1819-04-08 i S:t Petersburg.
 • Augusta Maria Christina, finsk friherrinna. Född 1806-03-22 på Storby, död 1861-11-24 i Åbo. Gift 1826-01-21 i Vasa med hovrådet friherre Johan Fredrik Boije af Gennäs, född 1795, död 1856.
 • Fredrik August, till Stensböle fideikommiss. Finsk friherre. Född 1808-02-08 på Storby. Student i Åbo 1823-11-08. Auskultant i Åbo hovrätt 1828-06-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1828-08-02. Tillika auskultant i Vasa hovrätt 1828-09-22. Vice häradshövding 1831-06-17. Död ogift 1833-10-22 i Helsingfors.
 • Emilia Henrika, finsk friherrinna. Född 1810-01-03 på Storby. Hovfröken hos kejsarinnan Alexandra Feodorovna av Ryssland 1830-04-20. Död 1841-12-06 i Helsingfors. Gift 1835-10-04 i Åbo med sin syssling, senatorn Robert Axel Hisinger, född 1805, död 1839.
 • Carl Fabian, född 1811-11-29 i Åbo, död i Åbo 1812-08-20.
 • Vilhelmina Matilda, finsk friherrinna, född 1813-07-28 på Stensböle. Målarinna. Död ogift 1842-03-07 i Åbo.
 • En dödfödd son 1815-08-00 på Stensböle.
 • Bernt Adolf, finsk friherre. Född 1816. Godsägare. Död 1866. Se Tab. 41.
 • Carolina Natalia, född 1818-11-25 i Vasa, död i Vasa 1819-10-21.
 • Aurora Teresia, finsk friherrinna. Född 1821-01-13 i Vasa, död 1859-04-28 i Helsingfors. Gift 1846-09-15 i Åbo med sin syssling, presidenten Gustaf Fredrik Rotkirch, i hans 1:a gifte, född 1815, död 1884.

TAB 41

Bernt Adolf (son av Carl Fredrik, Tab. 40), finsk friherre, till Stensböle fideikommiss. Född 1816-11-03 Stensböle Student i Helsingfors 1832. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1832. Avsked 1832-10-30 och ånyo student i Helsingfors 1832-12-07. Elev vid lantbruksinstitutet å Degeberg i Rackeby socken, Skaraborgs län 1839. Bosatte sig 1841 på sin ärvda fideikommissegendom Stensböle. Död på Stensböle 1866-05-30 utan söner och slöt den friherrliga ätten på svärdssidan. Gift 1842-07-26 Pekkala

Barn:

 • En dödfödd son 1843-05-09 på Stensböle.
 • Wenzel Leonard, finsk friherre, född 1844-05-06 på Stensböle, död 1855-05-12 i Heinola.
 • Augusta Vilhelmina Matilda, finsk friherrinna. Född 1846-03-04 på Stensböle, död 1857-09-18 på Stensböle.
 • Adolf Fredrik, finsk friherre. Född 1847-12-11 på Stensböle, död 1848-04-04 på Stensböle.
 • Bernt Fredrik Alexander, finsk friherre. Född 1849-06-18 på Stensböle, död 1857-09-05 på Stensböle.
 • Carl Adolf Reinhold, finsk friherre. Född 1851-08-22 på Stensböle, död 1857-09-02 på Stensböle.
 • Emelie Terese Sofie, finsk friherrinna, till Stensböle fideikommiss. Född 1854-06-24 på Stensböle, död 1927-06-04 på Stensböle. Gift på Stensböle 1875-01-14 med lantbrukaren Fredrik Abraham Segerstråle, finska adliga ätten nr 156, född 1845-03-21 i Pernå socken, död 1902-12-04 på Stensböle och begraven i Borgå.

TAB 42

Adolf Magnus (son av Johan Wenzel, Tab. 38), född 1732-11-10 i Borgå. Volontär vid Björneborgs regemente 1750. Korpral vid Nylands dragonregemente 1750-09-15. Kornett vid Nylands dragonregemente 1760-10-14. Löjtnant 1762-06-23. Kapten 1771-06-19. Avsked 1776-12-04. Död 1788-06-10 Borgby Gift med Sofia Margareta Aminoff, född 1747-11-10, död 1797-10-26 i Helsinge socken, dotter av löjtnanten Bernt Johan Aminoff, och hans 2:a fru Anna Elisabet Giös.

Barn:

 • Johan Wenzel, född 1762. Överste. Död 1814. Se Tab. 43
 • Adolf Fredrik, född 1763. Fänrik. Död 1817. Se Tab. 44
 • Barbro Elisabet, född 1765-06-06 Kourla
 • Sofia Amalia, född 1766-06-09 på Kourla, död ogift 1795-12-17.
 • Hedvig Lovisa, född 1767-08-18, död 1816-09-15 på Palikais gård i Somero socken. Gift 1810-10-02 i Pojo prästgård med ekonomidirektören Julius Hagman, död 1815-08-13 på Paarskylä i Bjärnå socken.
 • Carl Magnus, född 1769. Kammarjunkare. Död 1804. Se Tab. 50
 • Bengt Teobald, född 1771-06-12 Ahmo ). Volontär vid Nylands infanteriregemente 1782-09-30. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1789-06-06. Furir vid Nylands dragonregemente 1790-12-30. Fänrik vid Nylands jägarbataljon 1793-05-23. Underlöjtnant. Avsked 1806. Död ogift 1829-05-13 för egen hand Kemie
 • Anna Christina, född 1772-09-05 på Ahmo (Pyhäjärvi kyrkoarkiv.). Död ogift 1832-05-18 i Helsinge socken.
 • Gustaf, född 1773-10-14 på Ahmo (Pyhäjärvi kyrkoarkiv.). Volontär vid Nylands dragonregemente 1783-06-01. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1785-07-20. Konstituerad fänrik vid karelska jägarkåren 1789-07-01. Fänriks fullmakt 1791-06-28. Löjtnant 1807-12-08. Avsked 1810-06-26. Död ogift 1839-09-02 i Kemie by i Tohmajärvi socken. Bevistade kriget 1788–1790 samt finska kriget 1808, då han deltog i striderna vid Revolaks, Lappo, Alavo och Virdois. Kvarlämnades sjuk vid Nyby glasbruk i Ijo socken och blev där fången 1808, samt förd till Jaroslav i Ryssland.
 • Maria Elisabet, född 1775-06-18, död 1827-10-31 i Pojo socken. Gift 1795-12-21 Nygård
 • Bernt Henrik, född 1776-06-26. Furir vid Nylands dragonregemente 1788-12-31. Förare vid Nylands infanteriregemente 1793-05-03. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1795-07-10. Fänrik 1796-10-26. Sekundlöjtnant vid Nylands dragonregemente 1805-05-25. Löjtnant vid Smålands dragonregemente 1810. Ryttmästare i armén samt vid skånska karabinjärregementet 1810-10-11. Avsked 1811-06-25 och återflyttade till Finland. Extra tullfiskal i Finland. Avsked 1831-05-04. Död ogift 1846-03-12 Myllykylä Han bevistade finska kriget 1808 och 1809.

TAB 43

Johan Wenzel (son av Adolf Magnus, Tab. 42), född 1762-10-16 Kourla Volontär vid Nylands dragonregemente 1775-12-16. Korpral vid Nylands dragonregemente 1777-05-16. Kornett 1780-12-06. Premiäradjutant 1785-05-18. Löjtnant i regementet 1790-07-29 och vid regementet 1791-01-06. Kapten 1794-12-19. Major 1802-06-28. RSO 1802-12-09. Premiärmajor vid Nylandsbrigadens lätta dragonkår 1805-05-04. Överstelöjtnant i armén 1808-10-21. Överstes avsked 1810-06-19. Död 1814-06-22 Kårböle Han bevistade finska krigen 1788–1790, då han bl a var med vid Keltis baracker, samt 1808 och 1809. Gift 1795-03-15 i Tavastehus med friherrinnan Antoinetta Christina Fleming af Liebelitz, född 1762-01-02, död 1834-09-20 i Helsingfors, dotter av hovjunkaren friherre Herman Fleming af Liebelitz, och hans 2:a fru friherrinnan Anna Sofia Rehbinder.

Barn:

 • Antoinetta Sofia, född 1798-04-04. Död 1831-06-16 på Västerkulla i Helsinge socken. Gift 1822-08-15 i Helsingfors med majoren Carl Fredrik Hagelstam, född 1783-07-17 Prostvik
 • Charlotta Vilhelmina, född 1802-07-07, död 1868-05-09 i Helsingfors. Gift 1826-06-23 i Helsingfors med lagmannen i Karelens domsaga, ledamoten av finska senaten, verkliga statsrådet, jur. hedersdoktorn Carl Gerhard Hising i hans 2:a gifte (gift 1:o 1811-05-27 med Anna Maria Fleege, född 1782-04-04, död 1821-01-01, dotter av lagmannen Henrik Fleege och Maria Lovisa Æjmelæus samt förut gift 1824-10-02 i Vasa med sekreteraren Jakob Fredrik Krabbe, född 1777, död 1806), född 1782-08-22 i Björneborg, död 1844-09-09 i Helsingfors.

TAB 44

Adolf Fredrik (son av Adolf Magnus, Tab. 42), född 1763-10-31 Kourla Fänrik vid Nylands läns infanteriregemente. Avsked 1793-05-13. Död 1817-01-30 på sin egendom Palikais i Somero socken. Gift Palikais

Barn:

 • Beata Sofia Lovisa, född 1792-03-13. Stiftsjungfru. Död ogift 1827-11-10 Österkulla
 • Bror Fredrik Reinhold född 1793-03-05 på Palikais. Korpral vid Nylands läns infanteriregemente 1807-04-2?0. Sergeant vid Nylands läns infanteriregemente 1808-08-27. Kornett 1808-09-06. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1810-08-22. 2. löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1812-05-09. 1. löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1814-08-25. Kapten 1819-12-15. RSO 1831-01-26. 3. major 1835-04-11. 2. major 1838-09-14. 1. major 1839-01-19. Överstelöjtnant 1840-02-01. Avsked 1846-01-14. CXIVJoh:s medalj 1854. Död ogift 1866-10-14 i Kristianstad. Bevistade kriget i Finland 1808 och 1809 samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814.
 • Fredrika Elisabet Charlotta, född 1794-03-18, död 1795-06-08.
 • Antoinette Margareta Catharina, född 1795 8274 på Palikais. Stiftsjungfru. Död 1839-03-14 i Nummis kapell av Lojo socken. Gift 1816-08-11 på Palikais med löjtnanten Adolf Reinhold Rennerfelt, född 1778, död 1848.
 • Johanna Vilhelmina Albertina, född 1796-06-10 på Palikais. Stiftsjungfru. Död ogift 1851-02-08 i Jokkis kapell av Tammela socken.
 • Johan Otto Adolf, född 1797-09-19. Fanjunkare vid finska militären. Drunknade ogift 1818-12-26 i sjön vid Palikais.
 • Robert Engelbrekt Vilhelm, född 1799. Hovrättsråd. Död 1882. Se Tab. 45.
 • Agata Carolina Gustava, född 1800-04-26. Stiftsjungfru. Död ogift 1843-12-23 på Österkulla.
 • Fredrika Elisabet Charlotta, född 1802, död 1802.
 • Hedvig Lovisa Augusta, född 1804-05-22 på Palikais. Stiftsjungfru. Död ogift 1865-04-13 i Somero socken.
 • Evert Carl Axel, född 1805. Lantbruksråd. Död 1874. Se Tab. 47.
 • Ernst Gustaf Wenzel, född 1807. Protokollssekreterare. Död 1876. Se Tab. 48.
 • Henriette, född 1808-07-14, död 1851-02-14 i Jokkis kapellansboställe. Gift 1836-10-14 med kapellanen i Jokkis Erik Napoleon Bonsdorff, född 1805-12-10 i Åbo, död 1870-01-16 i Jokkis.

TAB 45

Robert Engelbrekt Vilhelm (son av Adolf Fredrik, Tab. 44), född 1799-01-05 på Palikais. Student i Åbo 1817-06-20. Auskultant i Åbo hovrätt 1821-05-04 och i Vasa hovrätt 1827-04-23. Vice häradshövding 1828-06-17. Kanslist i Vasa hovrätt 1832-10-15. Registrator i Vasa hovrätt 1834-10-31. Aktuarie 1835-02-27. Extra fiskal 1835-05-21. Notarie 1842-07-26. Vice advokatfiskal 1844-05-09. Advokatfiskal 1846-02-19. Assessor 1853-03-23. Hovrättsråd 1858-04-14. RRS:tAO3kl 1859-04-24. Avsked 1863-03-21, varefter han bosatte sig på Österkulla villa i Somero socken. Död på Österkulla villa i Somero socken 1882-06-08. Gift 1879-03-27 i Kiikala socken med Maria Matilda Tenlén, född 1842-02-02, död 1917-10-30 på Kärknäs i Karuna socken, dotter av uppbördsskrivaren Adam Alexander Tenlén och Johanna Lindström.

Barn:

TAB 46

Otto Vilhelm (son av Robert Engelbrekt Vilhelm, Tab. 45), född 1880-05-12 i Sommarnäs kapell av Somero socken. Elev vid Mustiala lantbruksinstitut 1899. Utexaminerad 1901-10-18. Köpte 1902 Saustila gård i Sagu socken, som han dock sålde 1909, sedan han genom sitt andra gifte blivit ägare av Kärknäs i Karuna socken. Gift 1:o 1906-10-27 i Sagu socken med Olga Elisabet Alice Loewenberg, död 1907-08-23 på Saustila, dotter av lektorn Johan Loewenberg och Berta Wellmann. Gift 2:o 1909-04-06 i Åbo med friherrinnan Elin Anna Maria von Hellens, född 1886-05-21 Lemlaks

Barn:

 • 1. Ingrid Olga Alice, född tvilling 1907-08-11 på Saustila.
 • 1. En dotter, född tvilling 1907-08-11 på Saustila, död 1907-08-11.
 • 2. Elin Margit Maria, född 1910-01-05.
 • 2. Otto Hans Gunnar, född 1911-02-08.
 • 2. Elin Gretel Elisabet, född 1914-08-05 på Kärknäs.

TAB 47

Evert Carl Axel (son av Adolf Fredrik, Tab. 44), född 1805-10-24. Underofficerskorpral på extra stat vid 2. finska infanteriregementets Tavastehus bataljon 1824-01-30. Överförd på ordinarie stat 1826-08-17. Placerad på 3. finska skarpskyttebataljonen 1827. Äldre underofficer vid 3. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-08. Porte-épée-fänrik. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-07-28. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1830-12-03. Bevistade fälttåget i Polen 1831 och 1832. RRS:tAO4kl med påskrift för tapperhet 1831-07-07 och S:tAO3kl m ros 1831-09-21. Polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl. Underlöjtnant 1833-03-31. Avsked 1833-11-02. Ägde Tavastkulla och Tali i Helsinge socken. Lantbruksråds titel 1861-04-03. Död 1874-06-29 på villan Toivola i Helsinge socken. Gift 1834-02-25 i Helsingfors med Fredrika Albertina Lovisa Nyberg, född 1816-07-02, död 1891-04-14 i Helsingfors, dotter av ledamoten av senatens för Finland ekonomidepartement, kammarrådet Fredrik Lorentz Nyberg och Catharina Margareta Löfman.

Barn:

 • Fredrik Evert Isidor, född 1834-12-14 i Helsingfors. Trädgårdsodlare. Död ogift 1884-01-06 på sin villa Toivola.
 • Evert Gustaf Adolf, född 1836-06-23 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1852-10-05. Auskultant i Åbo hovrätt 1859-02-11. Vice häradshövding 1861-06-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1862-01-15. Kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1862-11-15. Kanslist 1865-08-11. Registrator 1870-05-27. Protokollssekreterare 1873-06-13. Biträdande föredragande i senatens för Finland justitiedepartement 1874-02-03. RRS:tAO 3kl 1875-04-29 och S:tStO2kl 1881-04-24. Referendariesekreterare 1882-09-28. RRS:tAO2kl 1886-03-29. Statsråds titel 1896-05-26. Avsked 1899-10-09. Död ogift 1905-10-21 i Helsingfors.
 • Lovisa Margareta Augusta, född 1838-02-21 i Helsingfors, död 1895-10-05. Gift 1857-09-08 med godsägaren Nikolai von Bell, född 1838-09-24, död 1870-03-11.
 • Olga Lovisa Catharina, född 1839-03-08, död 1921-11-23 i Helsingfors. Gift 1859-09-01 med löjtnanten Nikolai Bruun, född 1835-09-24 S:t Petersburg, död 1867-04-25 i Helsingfors.
 • Alma Betty Lovisa, född 1844-06-02, död 1847-06-02 i Helsingfors.

TAB 48

Ernst Gustaf Wentzel (son av Adolf Fredrik, Tab. 44), född 1807-01-24 Palikais Student i Åbo 1825-05-23. Auskultant i Åbo hovrätt 1830-12-17. Extra notarie i Åbo hovrätt 1833-06-21. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1834-02-28 och i dess ekonomidepartement 1835-12-15. Vice häradshövding 1836-12-20. Kopist i senatens justitiedepartement 1838-05-29. Kanslist i senatens justitiedepartement 1839-07-25. Tillika kanslist i direktionen för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1839-12-21–1846-02-06. Registrator i senatens justitiedepartement 1845-06-12. Protokollssekreterare i senatens justitiedepartement 1845-08-07. Adjungerad ledamot av Åbo hovrätt 1846-02-06. Häradshövding i Piikkis och Halikko övredels domsaga 1851-05-07. RRS:tAO3kl 1864-05-01 och S:t StO2kl 1875-04-29. Död 1876-01-02 i Åbo. Gift 1851-09-14 i Tavastehus med sin syssling Ulrika Teresia Rotkirch, född 1824-03-2?0 Härkälä

Barn:

 • Fanny Matilda Fredrika, född 1852-07-02, död 1928-07-10 i Helsingfors och begraven i Åbo. Gift 1880-03-30 i Åbo med assessorn Eugen Gustaf Valdemar Svinhufvud af Qvalstad, född 1844, död 1901.
 • Aina Terese, född 1855-01-15 i Åbo. Finsk stiftsjungfru.
 • Wenzel Alexander, född 1857. Stationsinspektor. Död 1921. Se Tab. 49.

TAB 49

Wenzel Alexander (son av Ernst Gustaf Wenzel, Tab. 48), född 1857-05-10 i Åbo. Extra bokhållare vid Träskända järnvägsstation vid Finlands statsjärnvägar 1878. Stationsinspektor vid Lojo järnvägsstation 1882-06-30. Tillika poststationsföreståndare vid Lojo järnvägsstation 1903. RRS:tStO3kl 1910-05-01. Avsked 1917. Död 1921-07-19. Gift 1883-09-26 i Helsingfors med Fanny Eleonora Schönberg, född 1859-06-06 i Kronstadt, dotter av överläkaren vid ryska marinens tekniska kår, statsrådet Alexander Vilhelm Schönberg och Eleonora Christina Pettersson.

Barn:

 • Elna Terese, född 1884-08-08 i Lojo.
 • Sigrid Eleonore, född 1887-10-15 i Helsingfors. Gift 1911-07-19 i tyska kyrkan i Helsingfors med arkitekten Ivar Alfred Thomé, född 1882-12-11, död 1918-02-01 i Lojo, mördad av de upproriska.

TAB 50

Carl Magnus (son av Adolf Magnus, Tab. 42), född 1769-01-15 Ahmo ). Kammarjunkare. Grosshandlare i Stockholm. Död i Stockholm 1804-02-14. Gift med Maria Sofia Dahlberg, född 1780, död 1801-08-14 i Stockholm.

Barn:

 • Sofia Antoinette, född 1796-10-09 i Stockholm, död i Stockholm som barn.
 • Carl Gustaf, född 1797-10-12 i Stockholm, död 1799-01-29 i Stockholm.
 • Sofia Antoinette, född 1798-09-12 i Stockholm, död 1801-02-08 i Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1799-12-10 i Stockholm, död 1800-06-29 i Stockholm.
 • Maria Amalia, född 1801-06-10 i Stockholm, död 1801-09-25 i Stockholm.

TAB 51

Daniel (son av Johan Wenzel, Tab. 38), född 1738-09-01 i Borgå socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1753. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1755. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1757-12-10. Löjtnant 1765-12-21. Kapten i armén 1775-06-22 och vid regementet 1777-08-17. Död 1800-10-17 Kråkö Gift 1:o 1768-10-13, i Borgå med Maria Margareta Kraftman, född 1749-06-23, död 1770-02-23, dotter av lektorn vid Borgå gymnasium Anders Kraftman och Anna Elisabet Heintzius. Gift 2:o 1772-02-13 Johannisberg

Barn:

 • 1. Anders Johan, född 1769-06-18 på Kråkö, död 1769-12-16..
 • 2. Daniel Vilhelm, född 1772-11-18 i Mörskoms socken, Finland, död i Mörskoms socken, Finland 1773-01-01.
 • 2. Fredrik Adolf, född 1773-10-03 i Mörskoms socken, död i Mörskoms socken 1773-11-26.
 • 2. Carl Magnus, född 1774. Major och tullförvaltare. Död 1841. Se Tab. 52.
 • 2. Christina Sofia, född 1776-05-28 i Mörskoms socken, död i Mörskoms socken 1776-07-26.
 • 2. Barbro Johanna, född 1777-10-29 i Mörskoms socken, död i Mörskoms socken 1777-11-06.
 • 2. Hans Leonard, född 1779-04-19 i Mörskoms socken, död i Mörskoms socken 1779-07-11.
 • 2. Wenzel Fredrik, född 1780-06-16 i Mörskoms socken. Sergeant vid arméns flotta 1780-07-10. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Utexaminerad 1797-09-27. Fänrik vid arméns flotta 1797-12-06. Löjtnant vid arméns flotta 1804-12-20. Kapten 1808-12-08. Avsked 1811-07-16. Majors karaktär 1812-02-04. Drunknade barnlös 1812-08-11 jämte sin fru på Ålands hav, då paketbåten, å vilken de från Åbo skulle överresa till Stockholm, sprang läck och sjönk med allt, både liv och gods. Ägde Runnaby i Ekers socken, Örebro län. Gift 1812-02-10 i Stockholm med sin kusin Maria Elisabet Rotkirch i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1795-09-15 på Stensböle i Borgå socken med lagmannen Johan Christoffer von Morian, född 1752, död 1811), född 1777-06-12 på Stensböle, död 1812-08-11, dotter av majoren Wenzel Fredrik Rotkirch och Christina Lagerhjelm.
 • 2. Maria Margareta, född 1782-03-30 i Mörskoms socken, död ogift 1802-02-21 på Kråkö.
 • 2. Anders Gustaf, född 1785. Kapten. Död 1844. Se Tab. 54
 • 2. Johan Adolf, född 1787-09-27 i Borgå, död 1788-04-28.
 • 2. Lovisa, född 1789-03-25 i Borgå, död 1789-04-11.
 • 2. Bror, född 1790-08-01 i Borgå, död 1790-08-26.

TAB 52

Carl Magnus (son av Daniel, Tab. 51), född 1774-11-14 i Mörskoms socken, Finland. Kadett vid amiralitetet 1788-06-01. Sergeant vid arméns flottas finska eskader 1788-09-03 och tjänstgjorde 1788 under kriget i Finland. Fänrik vid karelska jägarkårens fribataljon 1789-03-17 med tjänstgöring vid Tavastehus regemente. Bevistade jämväl kriget i Finland 1789 och 1790. Livdrabant 1792-03-17. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1793-02-01. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1793-10-06. Kapten i armén 1794-10-07. Placerad på Tavastehus regemente såsom löjtnant 1802-06-07. Avsked från Tavastehus regemente 1806-06-03. Kompanichef vid Närkes och Värmlands lantvärnsbataljon 1808. Befälhavare för Älvsborgs artillerilantvärnsbataljon 1809. Avsked ur svenska krigstjänsten med majors karaktär 1809-11-14 och flyttade till Finland. Tullinspektor i Gamla Karleby 1811-02-07. Tullförvaltare i Åbo 1823-06-10. Erhöll 1836-12-31 utmärkelsetecknet för 40 års tjänst. Avsked 1840-03-03. Död 1841-04-17 på sin egendom Nikkilä i Hattula socken. Gift 1796-02-18 i Stockholm med Christina Elisabet Chierlin, född 1775-11-01 i Stockholm, död 1847-08-24 i Tavastehus, dotter av föreståndaren för Stockholms navigationsskola, fänriken Lars Chierlin och hans 1:a hustru Christina Elisabet Bernström.

Barn:

 • Carl Anders Daniel, född 1797-08-10. Svagsint från barndomen. Död 1868-08-15 i Borgå.
 • Lars Gustaf, född 1799-07-30. Var inskriven såsom flaggkonstapel vid svenska flottan, men blev i yngre åren sinnessvag. Död ogift 1876-12-22 i Borgå.
 • Hans Fredrik Axel, född 1801. Underlöjtnant och translator. Död 1874. Se Tab. 53.
 • Sofia Christina, född 1803-06-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1869-04-03 i Borgå.
 • Laura Carolina, född 1805-11-13 i Eskilsäters socken, Värmlands län, död ogift 1889-04-20 i Borgå.
 • Antoinette Betty Concordia, född 1807-12-24 i Eskilsäters socken, död ogift 1898-05-22 i Borgå.
 • Fredrika Maria Augusta, född 1810-05-23, död ogift 1891-10-07 i Borgå.
 • Andreetta Charlotta, född 1812-07-09 i Gamla Karleby, död ogift 1836-05-13 i Åbo.
 • Gustava Johanna, född 1814-07-26 i Gamla Karleby, död ogift 1882-07-29 i Borgå.

TAB 53

 • Hans Fredrik Axel (son av Carl Magnus, Tab. 52), född 1801-03-12 i Värmland. Kadett vid 1. kadettkåren i S:t Petersburg 1810-04-22, men avsked från 1. kadettkåren i S:t Petersburg för sjuklighet 1821-07-06. Underofficer vid 45. ryska jägarregementet 1823-10-20. Underfänrik vid 45. ryska jägarregementet 1824-12-30. Fänrik 1826-05-30. Transporterad till 46. jägarregementet 1826-11-06. Underlöjtnant vid 46. jägarregementet 1828-04-08. Avsked 1830-12-26. Translator i ryska språket vid länsstyrelsen i Heinola 1831-03-27. Transporterad till enahanda befattning i Tavastehus län 1831-12-16. RRS:tStO3kl 1856-09-07. Död 1874-03-14 i Tavastehus. Gift 1835-05-22 Lövkulla

Barn:

 • Carl Fredrik Joakim, född 1836-07-01, död 1837-07-28 i Tavastehus.
 • Adelaide Marie Elisabet, född 1837-11-12, död ogift 1900-04-15 i Helsingfors och begraven i Tavastehus.
 • Josefina, född 1840-05-02, död 1840-05-05.
 • Helena Charlotta Sofia, född 1841-03-17 i Tavastehus. Var en tid anställd som telegrafist vid Åbo järnvägsstation 1877–1881. Död 1922-10-25 i Helsingfors. Gift 1881-10-05 i Åbo med senatorn och geheimerådet Claes Herman Molander, finsk adelsman och friherre Molander, nr 38, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1847-03-18 i Sordavala med Johanna Fredrika Hallonblad, född 1823-08-25, död 1879-02-24 i Helsingfors, dotter av kronofogden, kollegieassessorn Johan Hallonblad och Catharina Fredrika Wegelius), född 1817-02-17 i Kesälaks socken, död 1897-12-03 i Helsingfors.
 • Matilda Aurora Amalia, född 1843-02-26 i Tavastehus, död i Tavastehus 1858-09-06.
 • Emilia Laura Fredrika, född 1845-04-09 i Tavastehus, död i Tavastehus 1847-07-27.
 • Wenzel Julius Teodor, född 1849-04-12 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1868-06-13. Död ogift 1873-02-09 Stensböle

TAB 54

Anders Gustaf (son av Daniel, Tab. 51), född 1785-04-04 Kerkko Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1794-03-12. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1796-12-16. Sergeant 1803-04-12. Fänrik vid nylandsbrigadens jägarkår 1803-07-20. Löjtnant vid nylandsbrigadens jägarkår. Kaptens avsked 1810-02-20. Död 1844-03-05 i Tavastehus. Han ägde Härkälä i Vichtis socken och Käpykylä i Borgå (nu i Askola) socken, vilka han dock sålde 1841. Gift 1813-04-11 i Borgå med stiftsjungfrun Eva Fredrika Blåfield, född 1794-09-12 Ylike-Petas

Barn:

 • Andreetta Fredrika, född 1814-04-03 på Härkälä, död 1877-11-11 i Åbo. Gift 1833-09-12 på Härkälä med godsägaren, Robert Emil Gustaf Carl Charpentier, född 1810, död 1882.
 • Gustaf Fredrik, född 1815. President. Död 1884. Se Tab. 55
 • Carl Wenzel, född 1818. Kapten. Död 1855. Se Tab. 61
 • August Georg, född 1819-11-21 på Härkälä, död som barn.
 • Ulrika Teresia, född 1824-03-28 på Härkälä, död 1904-08-29 i Åbo. Gift 1851-09-14 i Tavastehus med sin syssling, häradshövdingen Ernst Gustaf Wenzel Rotkirch, född 1807, död 1876.

TAB 55

Gustaf Fredrik (son av Anders Gustaf, Tab. 54), född 1815-03-25 Härkälä Student i Helsingfors 1832-10-05. Auskultant i Åbo hovrätt 1836-06-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1836-10-13. Vice häradshövding 1839-12-20. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens ekonomidepartement 1840-07-29. Kanslist i Åbo hovrätt 1841-05-04. Tillika sekreterare och ombudsman hos direktionen för ecklesiastik- och skolstatens änke- och pupillkassa 1844-05-02–1851. Registrator i Åbo hovrätt 1845-02-06. Extra fiskal i Åbo hovrätt. 1847-03-22. Notarie 1847-11-02. Protonotarie 1851-11-17. Adjungerad ledamot i hovrätten 1852–1854. Protokollssekreterare i senatens justitiedepartement 1854-03-14. Tillika sekreterare och ombudsman i direktionen för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1854-07-08. Ledamot av direktionen för finska civilstatens änke- och pupillkassa 1854-11-14. Referendariesekreterare i senatens justitiedepartement 1856-02-12. RRS:tAO3kl 1858-04-29. Senator och ledamot av senatens justitiedepartement 1862-06-03. Avsked från referendariesekreterarbefattningen 1862-06-03. RRS:tAO2kl m kr 1864-05-01 och S:tVlO3kl 1868-04-12. President i Åbo hovrätt 1868-07-15. RRS:tStO1kl 1872-04-28 och S:tAO 1kl 1876-04-16. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1876-12-20. RRS:tVlO2kl m st k 1880-05-01. Avsked 1884-01-24. RRVÖO 1884-01-24. Död 1884-03-26 i Åbo. Gift 1:o 1846-09-15 i Åbo med sin syssling friherrinnan Aurora Terese Rotkirch, född 1821-01-13 i Vasa, död 1859-04-28 i Helsingfors, dotter av presidenten Carl Fredrik Rotkirch, finsk friherre Rotkirch, och Augusta Fredrika Elisabet Aminoff. Gift 2:o 1861-09-05 Ratula

Barn:

 • 1. Augusta Fredrika Matilda, född 1847-08-15, död 1852-06-26 i Åbo.
 • 1. Gustaf Fredrik, född 1848. Kamrerare. Död 1918. Se Tab. 56.
 • 1. Hedvig Emilia, född 1851-09-30 i Åbo, död 1923-12-18 i Helsingfors och begr i Åbo. Gift 1873-08-09 med bataljonsläkaren, kollegieassessorn, med. och kir. doktor Erik Johan Emil Bonsdorff, född 1838-07-01 i Helsingfors, död 1887-01-09 i Åbo.
 • 1. Augusta Fredrika Terese, född 1857-07-22 i Helsingfors, död 1881-10-19 i Åbo. Gift 1877-06-09 i Åbo med senatorn Erik Ossian Bergbom, finsk adelsman Wuorenheimo, nr 276, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1884-07-09 med Agnes Augusta Charlotta Idman, född 1864-02-03), född 1845-12-03 i Viborg, död 1917-06-13 i Helsingfors.
 • 2. Gustaf Alexander, född 1865. Godsägare. Se Tab. 58

TAB 56

Gustaf Fredrik (son av Gustaf Frodrik, Tab. 55), född 1848-08-04 i Åbo. Student i Helsingfors 1868-06-19. Kamrerare vid Vasa järnvägsbyggnadskommitté. Tillförordnad riddarhuskamrerare 1890-04-15–1891-05-00. Kamrerare vid karelska och björneborgska järnvägsbyggnadernas huvudkontor 1890. RRS:tStO 3kl 1895-03-26. Avsked. Död 1918-03-30 i Helsingfors och begraven i Kimito socken. Gift 1881-08-06 med Augusta Helena (Elli) Forssman, född 1853-11-02, dotter av prosten och kyrkoherden i Kimito, fil. doktor Vilhelm Forssman och Carolina Henrika Alexandrina Napoleona Adlercreutz E.

Barn:

 • Helena, född 1882-07-01 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1901-09-24. Gift 1911-06-24 Falkberg mag. Georg Efraim David Jacobson, född 1872-06-27.
 • Einar, född 1883. Vice häradshövding. Se Tab. 57
 • Edit, född 1885-12-29 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1903-05-16. Handarbetslärarinna. Gift 1915-06-24 på Falkberg med bankkontorsföreståndaren Edvin Julius Petterson, född 1869-10-01.
 • Hedvig, född 1894-08-04. Musiklärarinna.

TAB 57

Einar (son av Gustaf Fredrik, Tab. 56), född 1883-11-22 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1901-05-20. Auskultant i Åbo hovrätt 1905-12-18. Vice häradshövding 1908-12-18. FFrK4kl 1918. FMM. Verkställande direktör i finska brandstodsbolaget för landet 1921-04-30. Föredragande i Finlands högsta domstol 1924–1926. Ägde Falkberg och Finnarv i Finby socken. Gift 1921-12-05 i Helsingfors med Kerstin Viola Eleonora Jägerhorn af Spurila, född 1897-10-10 i Helsingfors, dotter av advokaten Carl George Jägerhorn, af Spurila, nr 114, och Viola Carolina Elisabet Schlüter.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1923-03-09 i Helsingfors.
 • Marianne Helène, född 1926-07-24 i Helsingfors.
 • Carl Wentzel, född 1930-11-21 i Helsingfors.

TAB 58

Gustaf Alexander (son av Gustaf Fredrik, Tab. 55), född 1865-06-19 i Helsingfors. Elev vid Mustiala lantbruksinstitut 1886-06-00. Utexaminerad. 1888-07-03. Förvaltare 1894–1921 av Ratula i Artsjö socken, som han ägde 1922–1926. Ägde Lanski allodialsäteri i Artsjö socken. Gift 1:o 1890-03-09 på Forssa bruk i Tammela socken med Signe Procopé, född 1869-10-21 i Kajana, död 1907-09-22 i Helsingfors och begraven i Artsjö socken, dotter av provinsialläkaren, med. och kir. doktor Axel Fridolf Procopé och Naëma Augusta Maria Mennander. Gift 2:o 1909-06-06 med sin 1:a frus syster Märta Emilia Maria Procopé, född 1882-03-19 i Tammela, fil. mag.

Barn:

 • 1. Sigrid Ragni, född 1892-05-27 Ylöskartano
 • 1. Gösta, född 1893-11-22 på Ylöskartano, död 1893-11-22.
 • 1. Gunnar Alexander, född 1897. Tjänsteman. Se Tab. 59
 • 1. Ester, född 1902-04-18 på Ratula. Gift 1925-06-19 med banktjänstemannen friherre Bernt Magnus Andreas Boris Stackelberg, född 1901.
 • 1. Carl Bertil, född 1906-01-29. Utexaminerad från högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1927-05-31. Reservfänrik. Förvaltar Jokiranta i Artsjö socken. Gift 1930-09-27 Orovala
 • 2. Signe, född 1911-05-03 i Helsingfors. Gift 1945-07-21 i Finska förs. Stockholm (vb nr 59) med fi. medb. inredn. arkitekten Mac Stjernschantz, född 1912-04-06 i Ryssland.
 • 2. Hans Wenzel, född 1914-05-08 på Ratula.
 • 2. Shrapnella Viktoria (Ella), född 1918-04-21 på Lahtis. Filosofie magister, bibliotekarie vid univ. bibl i Uppsala. Gift 1945-07-29 med Hans Erik Wilhelm Rankka, född 1914-11-03 i Finland. Filosofie dr, docent och univ lektor vid univ i Uppsala.

TAB 59

Gunnar Alexander (son av Gustaf Alexander, Tab. 58), född 1897-10-05 på Ratula. Elev vid svenska handelsinstitutet i Helsingfors 1914. Bevistade Finlands frihetskrig 1918, varunder han tjänstgjorde som adjutant vid 1. karelska regementets kavalleriavdelning. FFrK4kl 1918. FMM. Reservkornett vid Tavastlands kavalleriregemente. Avsked 1919. Tjänsteman vid finska papperskontoret 1923. Gift 1928-12-22 med Una Margareta Kalm, i hennes 2:a gifte, född 1893-03-22, dotter av apotekaren Uno Kalm och Dagmar Perón.

Barn:

 • Estelle Margareta, född 1930-05-28 i Helsingfors.

TAB 60

Gustaf Erik (son av Gustaf Alexander, Tab. 58), född 1903-08-18 på Ratula. Agronom. Förvaltare av Ratula. Gift 1926-12-02 i Helsingfors med Ebba Constance Eugenie Margareta Federley, född 1895-07-03 i S:t Petersburg, dotter av ingeniören Torsten Federley och Fanny Maria Paulina Hintze.

Barn:

 • Gustaf Ingolf, född 1923-01-23 i Helsingfors.
 • Christer Erik, född 1930-11-27 i Helsingfors.

TAB 61

Carl Wenzel (son av Anders Gustaf, Tab. 54), född 1818-01-16 Härkälä Kadett i Fredrikshamn 1835-04-07. Fänrik vid grenadjärsappörbataljonen 1840-08-03. Underlöjtnant vid grenadjärsappörbataljonen 1841-08-06. Kommenderades 1843 till tjänstgöring vid undervisningssappörbataljonen. Transporterad dit 1843-12-25. Löjtnant vid undervisningssappörbataljonen 1846-07-22. Mottog 1846 kejsarens välbehag för skickligt verkställda arbeten vid fästningen Narva. Kommenderad till S:t Petersburg 1848–1850 för inhämtande av praktisk undervisning i galvanismen med tillämpning å krigskonsten. Deltog i fälttåget i Moldau och Vallakiet 1852–1854. Kommenderad till tjänstgöring vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1853-01-06. Stabskapten 1853-12-18. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon bataljon 1853-12-18. Kapten vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1854-12-18. Deltog i fälttåget 1854 och 1855 och under fälttåget död 1855-10-10 i köpingen Deretsjin. Gift 1853-06-29 i S:t Petersburg med hovfröken friherrinnan (finska grevinnan) Sigrid Augusta (Augustine) Armfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1861-09-05 Ratula

Barn:

 • Sigrid, född 1854-03-28 i Helsingfors. Gift 1877-10-10 i Åbo med notarien i Åbo hovrätt Lorentz Vilhelm Casimir Grönvik, född 1843-05-18 i Åbo, död i Åbo 1885-05-16.
 • En dödfödd dotter 1855-08-26 på Ratula.

TAB 62

Magnus (son av Hans von Rothkirch, naturaliserad Rotkirch, Tab. 1), till Fotsjö i Adelövs socken, Jönköpings län. Fänrik vid Västgötadals regemente 1672-09-06. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1675-11-17. Avsked 1684-08-05. Död 1717 och begraven 1717-09-28 i Adelövs kyrka. Gift 1688-02-28 med Margareta Ribbing, född 1660-09-16, död 1702-08-31, dotter av översten Arvid Ribbing, och friherrinnan Anna Margareta Sperling.

Barn:

 • Hans, född 1689. Fältväbel vid Smålands femmänningsinfanteriregemente. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1709-11-08. Död ogift 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg.
 • Anna Margareta. Gift med ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Jakob Hammar, stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Christina Brita, född 1694-08-18 i Adelövs socken.
 • Estrid Beata, levde änka 1759. Gift 1721 med kaptenen vid Upplands stånddragonregemente Georg Christoffersson Mobach, född 1693-05-15 i Värmland, död 1759.
 • Eva Catharina. Gift 1725-05-10 på Fotsjö med löjtnanten vid Södermanlands regemente Esaias Humble, född 1682, död 1768-04-20 Flugebo
 • Ulrika Eleonora, född 1700, död 1763-05-20 på Vallstorp i Adelövs socken. Gift 1730, enligt kungligt tillstånd 1730-02-25, med kaptenen Teodor Hadelin, född 1698, död 1768-10-21 på Vallstorp.

Utan känt samband:

 • 1) Gustaf Adolf Rotkirch (möjligen sonen med samma namn till Gabriel Otto, Tab. 4). Sergeant. Gift 1:o med Margareta Beckendal. Gift 2:o 1734-09-04 i Almesåkra socken, Jönköpings län med Elisabet Boije, född 1708, död 1774-01-29 i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län. Barn: Levin Fredrik, se nedan. – Hedvig Christina, döpt 1735-06-24 Nääs Gift, enligt kungligt tillstånd 1764-04-12, med Johan Harald Duker. – Anna Margareta, född 1737-05-08 på Nääs, död på Nääs 1738-02-07. – Anna Margareta, född 1738-12-08 på Nääs, död på Nääs 1739-12-23.
 • 2) Levin Fredrik Rotkirch, se ovan 1). Konstapel vid amiralitetet i Karlskrona. Död i Karlskrona 1767-01-09. Gift. Barn: Ett barn begraven 1765-09-03 i Karlskrona. Gustaf Adolf, döpt 1766-09-05 i Karlskrona. Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona 1783-05-08. Konstapel 1788-08-29. Extra fänrik 1789-06-09. Konfirm. Fänrik 1790-07-17.
 • 3) Gustaf Adolf Rotkirch. Hantlangare. Gift 1756-01-15 i Kalmar med Catharina Svensdotter.

Källor

F. V. A. von Rothkirch, Stammbuch des Geschlechts von Rothkirch (1879).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: